MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 117/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 117         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 22 februarie 2010

 

SUMAR

 

DECIZII ALE SENATULUI

 

            4. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 23-27 februarie 2010

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            119. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă"

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

100. - Decizie pentru eliberarea domnului Adrian Mironescu din functia de sef al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale

 

101. - Decizie privind eliberarea domnului Daniel Serbănescu din functia publică de secretar general la Ministerul Tineretului si Sportului

 

102. - Decizie privind eliberarea domnului Costel Marian Dima din functia publică de secretar general adjunct la Ministerul Tineretului si Sportului

 

103. - Decizie privind eliberarea domnului Claudiu Tudorel Preoteasa din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Române pentru Investitii Străine

 

104. - Decizie privind eliberarea domnului Gheorghe Plesa din functia publică de secretar general al Departamentului pentru Afaceri Europene

 

105. - Decizie pentru eliberarea domnului Bitea Cristian Vasile din functia publică de secretar general al Institutului National de Administratie

 

106. - Decizie pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 183/2007 privind stabilirea componentei nominale a Consiliului consultativ al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

107. - Decizie pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 391/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Tămăsoi-Moisil Radu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

108. - Decizie privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

36. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind practicarea pescuitului comercial de calcan în Marea Neagră pentru anul 2010

 

73. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping

 


DECIZII ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 23-27 februarie 2010

 

În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare,

 

Presedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - În perioada 23-27 februarie 2010, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Teodor Viorel Melescanu, vicepresedinte al Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 22 februarie 2010.

Nr. 4.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Beneficiarii pot achizitiona sau construi în cadrul

programului următoarele tipuri de locuinte:

a) locuinte finalizate, destinate achizitionării, inclusiv pe cele construite si date în exploatare prin programele derulate de Agentia Natională pentru Locuinte (ANL);

b) locuinte nefinalizate, aflate în diverse faze de constructie, destinate achizitionării, inclusiv pe cele construite prin programele derulate de ANL;

c) locuinte noi, destinate achizitionării după finalizare, inclusiv pe cele construite prin programele derulate de ANL;

d) locuinte viitoare, care urmează să se construiască de către beneficiari individuali, inclusiv pe cele care se construiesc prin programele derulate de ANL;

e) locuinte care urmează să se construiască prin asociatii fără personalitate juridică constituite de minimum 7 beneficiari."

2. La anexa nr. 1, la articolul 3, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:

„(22) Pentru anul 2010, plafonul garantiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 368/2009, este de 700 milioane euro."

3. La anexa nr. 1, la articolul 4, literele b) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,b) evidenta portofoliului de garantii pe categorii de garantii individuale;

c) raportarea periodică a portofoliului de garantii pe categorii de garantii individuale;".

4. La anexa nr. 1, la articolul 5, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:

,,a1) teren aferent locuintei - terenul compus din una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără constructii, identificate printr-un număr cadastral si un număr de carte funciară, pe care sunt sau urmează să se amplaseze, în conformitate cu documentatiile de urbanism aprobate, constructii având destinatia principală de locuit, căile de acces, precum si anexele gospodăresti, facilitătile, dependintele, dotările si utilitătile aferente locuintelor, care nu sunt incluse în acestea, după caz;".

5. La anexa nr. 1, la articolul 5, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) finantare garantată pentru locuintele prevăzute la art. 2 lit. a) din hotărâre - credit acordat persoanelor fizice în cadrul programului, exclusiv dobânzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din pretul de achizitie prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuintei, dacă pretul de achizitie a locuintei este mai mic sau egal cu 60.000 euro sau maximum 57.000 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuintei, dacă pretul de achizitie a locuintei este mai mare de 60.000 euro;".

6. La anexa nr. 1, la articolul 5, după litera e) se introduc patru noi litere, literele e1), e2), e3) si e4), cu următorul cuprins:

,,e1) finantare garantată pentru locuintele prevăzute la art. 2 lit. b) din hotărâre - credit acordat persoanelor fizice în cadrul programului, exclusiv dobânzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din pretul de achizitie prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuintei, dacă pretul de achizitie a locuintei este mai mic sau egal cu 60.000 euro sau maximum 57.000 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuintei, dacă pretul de achizitie a locuintei este mai mare de 60.000 euro;

e2) finantare garantată pentru locuintele prevăzute la art. 2 lit. c) din hotărâre - credit acordat persoanelor fizice în cadrul programului, exclusiv dobânzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit care va acoperi maximum 95% din pretul de achizitie prevăzut în antecontractul de vânzare-cumpărare, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuintei, dacă pretul de achizitie a locuintei este mai mic sau egal cu 70.000 euro sau maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuintei, dacă pretul de achizitie a locuintei este mai mare de 70.000 euro;

e3) finantare garantată pentru locuintele prevăzute la art. 2 lit. d) din hotărâre - credit acordat persoanelor fizice în vederea construirii de locuinte în cadrul programului, exclusiv dobânzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiari în baza contractelor de credit, care va acoperi maximum 95% din valoarea prevăzută în contractele de construire a locuintelor, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuintei, dacă valoarea de constructie a locuintei este mai mică sau egală cu 70.000 euro sau maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuintei, dacă valoarea de constructie a locuintei este mai mare de 70.000 euro;

e4) finantare garantată pentru locuintele prevăzute la art. 2 lit. e) din hotărâre - credit acordat fiecăreia dintre persoanele fizice asociate în vederea construirii a câte unei locuinte în cadrul programului, exclusiv dobânzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiari în baza contractelor de credit, care va acoperi maximum 95% din valorile prevăzute în contractele de construire a locuintelor, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuintei, dacă valoarea de constructie a locuintei este mai mică său egală cu 75.000 euro său maximum 71.250 euro, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire a locuintei, dacă valoarea de constructie a locuintei este mai mare de 75.000 euro."

7. La anexa nr. 1, la articolul 5, literele o) si p) se abrogă.

8. La anexa nr. 1, la articolul 6, litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,f) are valoare determinată, initial egală cu 95% din valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuintei/devizul estimativ de lucrări, anexă la contractul de construire, mai putin avansul, fără a depăsi 60.000 euro pentru locuintele din categoria celor prevăzute lă art. 2 lit. a) si b) din hotărâre, 70.000 euro pentru locuintele din categoria celor prevăzute la art. 2 lit. c) si d) din hotărâre, respectiv 75.000 euro pentru locuintele prevăzute la art. 2 lit. e) din hotărâre, după caz, sau echivalentul în lei; raportul de evaluare va fi întocmit de un evaluator autorizat, agreat de finantator;".

9. La anexă nr. 1, articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Garantiile pentru locuintele prevăzute la art. 2 lit. a)-c) din hotărâre sunt garantate cu ipotecă legală de rang I asupra locuintelor achizitionate prin program, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, valabilă pe toată durata finantării, cu notarea în cartea funciară a interdictiei de înstrăinare a acestora pe o perioadă de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finantării, în cazul primirii de către finantator a comunicării respingerii cererii de plată a garantiei de la FNGCIMM, în temeiul conventiei de garantare, finantatorul are dreptul să înscrie în cartea funciară privilegiul reglementat de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, concomitent cu radierea din cartea funciară a ipotecii legale instituite în favoarea statului român."

10. La anexa nr. 1, după articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

„Art. 101. - Garantiile pentru locuintele prevăzute la art. 2 lit. d) si e) din hotărâre sunt garantate de la data semnării receptiei la terminarea lucrărilor cu ipotecă legală de rang I asupra locuintelor achizitionate prin program, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligatiilor beneficiarului fată de finantator, cu notarea în cartea funciară a interdictiei de înstrăinare a acestora pe o perioadă de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini până la îndeplinirea tuturor obligatiilor beneficiarului fată de finantator. Până la data receptiei finale a locuintelor, garantiile sunt garantate cu ipoteci legale de rang I asupra terenurilor proprietate a beneficiarului individual, respectiv proprietate a unui membru al asociatiei, instituite în baza legii în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, valabile până la îndeplinirea tuturor obligatiilor beneficiarului fată de finantator, cu notarea în cartea funciară a interdictiei de înstrăinare a acestora pe o perioadă de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini până la îndeplinirea tuturor obligatiilor beneficiarului fată de finantator."

11. La anexa nr. 1, la articolul 17, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) După efectuarea plătii prevăzute la alin. (1), Ministerul Finantelor Publice informează FNGCIMM, care întocmeste un înscris prin care se individualizează creanta bugetară rezultată prin plată, exprimată în moneda nationala, si data scadentei acesteia, respectiv a 31-a zi de la data efectuării plătii valorii de executare a garantiei. Înscrisul, împreună cu dovada comunicării acestuia către debitorul beneficiar al finantării garantate, contractul de garantare, precum si documentele care au stat la baza acordării garantiei se înaintează organelor competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială are domiciliul fiscal debitorul persoană fizică, în vederea efectuării procedurii de executare silită."

12. La anexa nr. 1, capitolul VI se abrogă.

13. La anexa nr. 1, articolul 25 se abrogă.

14. La anexa nr. 2, la articolul 1, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) fac dovada cu declaratia autentificată pe propria răspundere că la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Prima casă», aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 368/2009, nu au detinut si nu detin, individual sau în comun, împreună cu sotii lor ori cu alte persoane, în proprietate o locuintă, indiferent de modul în care a fost dobândită, cu exceptia cotelor-părti din locuintele dobândite prin mostenire, si nici nu au achizitionat după această dată o locuintă, indiferent de modul de dobândire;".

15. La anexa nr. 2, la articolul 1, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

,,b1) locuinta care se achizitionează în cadrul programului se încadrează în una dintre clasele A, B sau C de eficientă energetică. Criteriul este aplicabil începând cu data intrării fn vigoare a prevederilor art. 23 din Legea nr. 372/2005 privind performanta energetică a clădirilor;".

16. La anexa nr. 2, la articolul 1, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) dispun de un avans de minimum 5% din pretul de achizitie a locuintei, care acoperă diferenta dintre pretul de achizitie a locuintei rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare si finantarea garantată;".

17. La anexa nr. 2, la articolul 2, literele b), e), i) si k) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,b) costul total al finantărilor acordate în cadrul programului se compune din:

- rata dobânzii EURIBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 4,00% pe an pentru creditele în euro si ROBOR la 3 luni plus o marjă de maximum 2,50% pe an pentru creditele în lei; marja include si nivelul total al comisioanelor percepute de către finantator;

- comisionul de gestiune datorat FNGCIMM de 0,37% pe an, calculat la soldul finantării; nivelul comisionului de gestiune datorat FNGCIMM se negociază semestrial între Ministerul Finantelor Publice si FNGCIMM si se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice;

e) solicită un avans care acoperă diferenta dintre pretul de achizitie a locuintei rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare si finantarea garantată;

i) acceptă să efectueze formalitătile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a ipotecii legale asupra locuintei achizitionate în cadrul programului în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, precum si cele de notare/radiere în/din cartea funciară a interdictiei de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani si a jnterdictiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finantării. Înscrierea ipotecii legale si notarea interdictiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale si a interdictiilor se face în baza deciziei FNGCIMM;

k) finantatorii sunt obligati să mentină criteriile prevăzute la lit. b), c), d), f), g), i) si i1) pe întreaga durată de derulare a contractelor de finantare încheiate în conditiile programului."

18. La anexa nr. 2, la articolul 2, după litera i) se introduc două noi litere, literele i1) si i2), cu următorul cuprins:

,,i1) acceptă să înscrie privilegiul finantatorului prevăzut de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, numai în cazul primirii comunicării respingerii cererii de plată a garantiei de la FNGCIMM;

i2) acceptă să efectueze formalitătile de înscriere/radiere în/din cartea funciară a ipotecilor legaleasupra terenurilor aflate în proprietatea beneficiarului individual, respectiv proprietatea unui membru al asociatiei, precum si asupra locuintelor construite în cadrul programului, instituite în baza legii în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, valabile pe toată durata finantării, cu notarea/radierea în/din cartea funciară a interdictiei de înstrăinare a acestora pe o perioadă de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini pe toată durata finantării. Înscrierea ipotecii legale si notarea interdictiilor se efectuează în temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale se face în baza deciziei FNGCIMM;".

19. La anexa nr. 2, articolele 3 si 4 se abrogă.

Art. II. - Pentru achizitionarealocuintelor pentru care au fost încheiate antecontracte de vânzare-cumpărare în formă autentică sau sub semnătură privată cu dată certă până la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri pot fi emise promisiuni de garantare în conditiile normelor de implementare a programului „Prima casă" în vigoare la data încheierii antecontractelor de vânzare-cumpărare, cu încadrarea în limita diferentei rămase neutilizate din plafonul alocat pentru anul 2009.

Art. III. - Dispozitiile art. 2 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă", cu modificările si completările ulterioare, se aplică locuintelor noi, construite în baza autorizatiilor de construire eliberate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, inclusiv celor construite prin programele derulate de Agentia Natională pentru Locuinte (ANL) în baza autorizatiilor de construire eliberate până la această dată.

Art. IV. - Dispozitiile art. 2 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se aplică locuintelor viitoare, care urmează să se construiască de către beneficiari individuali în baza autorizatiilor de construire eliberate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, inclusiv celor care se construiesc prin programele derulate de ANL.

Art. V. - Dispozitiile art. 2 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se aplică locuintelor viitoare, care urmează să se construiască prin asociatii fără personalitate juridică constituite de minimum 7 beneficiari, în baza autorizatiilor de construire eliberate după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. VI. - Conditiile de acordare a garantiilor pentru construirea locuintelor prevăzute la art. 2 lit. d) si e) din Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, criteriile de eligibilitate pentru institutiile de credit si pentru persoanele fizice beneficiare de garantii pentru construirea de locuinte se stabilesc prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. VII. - (1) În termen de 7 zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri, finantatorii vor transmite Fondului National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN (FNGCIMM) si Ministerului Finantelor Publice nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finantărilor în cadrul programului, asa cum sunt prevăzute la art. 2 lit. b) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, precum si valoarea estimată a finantărilor care urmează să fie garantate în anul 2010 în cadrul programului.

(2) În cazul în care valoarea totală a finantărilor comunicată de finantatori depăseste plafonul de 700 milioane euro alocat pentru anul 2010, FNGCIMM este autorizat, cu acordul prealabil al Ministerului Finantelor Publice, să efectueze alocări pro-rata în cadrul acestuia.

(3) FNGCIMM este autorizat să evalueze cel putin trimestrial modul de utilizare de către finantatori a plafonuluialocat si să efectueze realocări între finantatori în functie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate.

Art. VIII. - Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 17 februarie 2010.

Nr. 119.

 

DECIZII ALE PRlMULUI – MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Adrian Mironescu din functia de sef al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale

 

Având în vedere pct. 38 din anexa nr. 1 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

în temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International si a Hotărârii Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiintarea, organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, domnul Adrian Mironescu se eliberează din functia de sef al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 22 februarie 2010.

Nr. 100.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea domnului Daniel Serbănescu din functia publică de secretar general la Ministerul Tineretului si Sportului

 

Având în vedere prevederile art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 12 lit. b), art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 99 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Daniel Serbănescu se eliberează din functia publică de secretar general la Ministerul Tineretului si Sportului, organ de specialitate al administratiei publice centrale care s-a desfiintat prin preluarea activitătii privind tineretul si sportul si a structurilor specializate în aceste domenii de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Art. 2. - În termenul de preaviz de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului va face aplicarea dispozitiilor art. 99 alin. (6) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 22 februarie 2010.

Nr. 101.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea domnului Costel Marian Dima din functia publică de secretar general adjunct la Ministerul Tineretului si Sportului

 

Având în vedere prevederile art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 12 lit. d), art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 99 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Costel Marian Dima se eliberează din functia publică de secretar general adjunct la Ministerul Tineretului si Sportului, organ de specialitate al administratiei publice centrale care s-a desfiintat prin preluarea activitătii privind tineretul si sportul si a structurilor specializate în aceste domenii de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Art. 2. - In termenul de preaviz de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului va face aplicarea dispozitiilor art. 99 alin. (6) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 22 februarie 2010.

Nr. 102.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Claudiu Tudorel Preoteasa din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Române pentru Investitii Străine

 

Având în vedere pct. 1 din anexa nr. 1 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

în temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International si a Hotărârii

Guvernului nr. 1.431/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Centrului Român pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Străine, domnul Claudiu Tudorel Preoteasa se eliberează din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Române pentru Investitii Străine.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 22 februarie 2010.

Nr. 103.


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea domnului Gheorghe Plesa din functia publică de secretar general al Departamentului pentru Afaceri Europene

 

Având în vedere Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.555/2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2009 pentru asigurarea continuitătii activitătii unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, precum si încetarea efectelor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2009 la data de 11 februarie 2010, conform dispozitiilor art. 147 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 12 lit. b) si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gheorghe Plesa se eliberează din functia publică de secretar general al Departamentului pentru Afaceri Europene, ca urmare a desfiintării functiei.

Art. 2. - În termenul de preaviz de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, Departamentul pentru Afaceri Europene va face aplicarea dispozitiilor art. 99 alin. (6) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 22 februarie 2010.

Nr. 104.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Bitea Cristian Vasile din functia publică de secretar general al Institutului National de Administratie

 

Având în vedere pct. 41 din anexa nr. 1 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 12 lit. b), art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 99 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Bitea Cristian Vasile se eliberează din functia publică de secretar general al Institutului National de Administratie, organ de specialitate al administratiei publice centrale care s-a desfiintat prin preluarea activitătii de către Agentia Natională a Functionarilor Publici, institutie aflată în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 2. - In termenul de preaviz de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, Ministerul Administratiei si Internelor va face aplicarea dispozitiilor art. 99 alin. (6) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 22 februarie 2010.

Nr. 105.


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 183/2007 privind stabilirea componentei nominale a Consiliului consultativ al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (12) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 10 alin. (7) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si propunerea presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei formulată prin Adresa nr. 5.588 din 11 februarie 2010, înregistrată sub nr. 5/934 din 12 februarie 2010,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Anexa la Decizia primului-ministru nr. 183/2007 privind stabilirea componentei nominale a Consiliului consultativ al Autoritătii Nationale de Reglementare în

Domeniul Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 18 iunie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta decizie.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 22 februarie 2010.

Nr. 106.

 

ANEXA

(Anexa la Decizia nr. 183/2007)

 

COMPONENTA NOMINALA

a Consiliului consultativ al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

1. Alexandru Săndulescu, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

2. Corneliu Condrea, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

3. Silvia Vlăsceanu, Federatia Patronală Energetică

4. Nicolae Havrilet, Uniunea Natională a Patronatului Român

5. Petrică Pohrib, Federatia Natională a Sindicatelor din Electricitate

6. Eugen Gherghe Luha, Federatia Sindicatelor „Gaz România"

7. Dorin Florea, Asociatia Municipiilor din România

8. Ion Lungu, Asociatia Furnizorilor de Energie Electrică din România

9. Mihai Albulescu, Comitetul National Român al Consiliului Mondial al Energiei

10. Ion Dobroiu, Asociatia Natională a Consumatorilor de Energie din România

11. Ovidiu Păcală, Asociatia Consumatorilor din România

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 391/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Tămăsoi-Moisil Radu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere cererea domnului Tămăsoi-Moisil Radu, inspector guvernamental, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/2.625/D.N.A. din 12 februarie 2010, precum si prevederile art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Articolul unic din Decizia primului-ministru nr. 391/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Tămăsoi-Moisil Radu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 31 martie 2009, se modifică si va avea următorul cuprins:

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Tămăsoi-Moisil Radu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească, la nivelul judetului Bistrita-Năsăud, atributii ce intră în sfera de competentă a Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale. Fisa de descriere a atributiilor si responsabilitătilor si a modului de raportare a activitătii desfăsurate se stabileste prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental si a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în conditiile legii, pe bază de pontaj si raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activitătii pe care o desfăsoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite si/sau de reprezentantul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale la nivelul judetului unde îsi desfăsoară activitatea. Evaluarea anuală se face, în conditiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activitătii desfăsurate."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 22 februarie 2010.

Nr. 107.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Punctele 2 si 5 din anexa la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 22 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

„2. Emacu Gheorghe, secretar de stat, Ministerul Administratiei si Internelor

5. Florin Muntean, director general, Societatea Natională de Transport Gaze Naturale «Transgaz» - S.A. Medias".

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 22 februarie 2010.

Nr. 108.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind practicarea pescuitului comercial de calcan în Marea Neagră pentru anul 2010

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura nr. 695 din 4 februarie 2010, în temeiul:

- art. 8, 9, 16 si 17 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobată cu modificări si completări de Legea nr. 317/2009;

- art. 8 lit. A.b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale;

- Regulamentului (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea si exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului;

- Regulamentului (CE) nr. 1.287/2009 al Consiliului din 27 noiembrie 2009 de stabilire a posibilitătilor de pescuit si a conditiilor aferente pentru anumite resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră pentru 2010,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Pescuitul comercial de calcan în Marea Neagră se practică cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare si a ordinului de prohibitie.

Art. 2. - (1) Practicarea pescuitului comercial de calcan în Marea Neagră se face pe baza unei autorizatii speciale de pescuit calcan, eliberată de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura, denumită în continuare ANPA.

(2) Autorizatia specială de pescuit calcan se acordă ambarcatiunilor specializate în pescuitul calcanului.

Art. 3. - Autorizatia specială de pescuit calcan este un document unic, netransmisibil, care se eliberează anual de ANPA prin Filiala Regională Constanta si contine date referitoare la identificarea navei/ambarcatiunii de pescuit specializate în pescuitul calcanului, a proprietarului si operatorilor, la perioada de valabilitate, zona de pescuit, cota alocată, punctele de debarcare, centrele de primă vânzare, jurnalul de pescuit, numărul si tipul uneltelor de pescuit de calcan si mărcile aferente.

Art. 4. - (1)0 navă/ambarcatiune poate obtine autorizatia specială de pescuit de calcan dacă îndeplineste următoarele conditii:

a) să fie înscrisă în Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit;

b) să detină licentă de pescuit valabilă;

c) să plătească taxele în vigoare;

d) să fie echipată cu setei de calcan, cu o dimensiune a laturii ochiurilor de plasă de minimum 400 mm si marcate corespunzător, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

e) să detină echipament de pozitionare globală (GPS) pentru marcarea locului unde sunt amplasate uneltele folosite la pescuitul calcanului;

f) navele de pescuit mai mari de 15 m să detină jurnal de pescuit la Marea Neagră, iar navele/ambarcatiunile mai mici de 15 m să detină jurnal de pescuit costier;

g) să detină un echipament de comunicatii VHF sau GSM, după caz;

h) să aibă contract de prestări servicii cu un punct de debarcare si un centru de primă vânzare din zona arondată;

i) să nu fi fost implicată în pescuitul ilegal, nedeclarat si nereglementat, asa cum este definit de Regulamentul (CE) nr. 1.005/2008 al Consiliului din 29 septembrie 2008 de instituire a unui sistem comunitar pentru prevenirea, descurajarea si eliminarea pescuitului ilegal, nedeclarat si nereglementat, de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 2.847/93, (CE) nr. 1.936/2001 si (CE) nr. 601/2004 si de abrogare a regulamentelor (CE) nr. 1.093/94 si (CE) nr. 1.447/1999;

j) să respecte programul de lucru al punctului de debarcare si al centrului de primă vânzare unde este arondată.

(2) Pentru eliberarea autorizatiei speciale de pescuit calcan, solicitantii trebuie să depună la Filiala Regională ANPA Constanta, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, următoarele documente:

a) cerere pentru eliberarea autorizatiei speciale de pescuit calcan;

b) tabel nominal cu pescarii profesionisti care detin permise de pescuit comercial si care vor pescui calcan (cu date de contact: adresă, telefon);

c) licentele pentru ambarcatiunile folosite la pescuitul calcanului - copie;

d) permisele de pescuit comercial pentru operatori - copie;

e) contractele de prestări servicii cu detinătorii de puncte de debarcare si centre de primă vânzare din zona arondată;

f) tabel cu numărul, tipul si mărcile uneltelor de pescuit de calcan pe ambarcatiuni;

g) dovada plătii taxelor legale în vigoare;

h) declaratie pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul/operatorul nu a fost condamnat sau sanctionat penal pentru infractiuni la legea pescuitului.


(3) Modelul autorizatiei speciale de pescuit calcan este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Nu se eliberează autorizatie specială de pescuit calcan persoanelor cu cazier pentru infractiuni la legea pescuitului.

Art. 6. - Obligatiile navelor detinătoare de autorizatii speciale de pescuit calcan sunt următoarele:

a) să respecte zona de pescuit alocată;

b) să descarce pestele capturat în punctul de debarcare arondat si să îl transporte obligatoriu la centrul de primă vânzare arondat;

c) să folosească unelte (setei) cu latura ochiului 2a = 400 mm, conform prevederilor legale în vigoare;

d) să respecte dimensiunea minimă pentru calcan, care la descărcare să fie de cel putin 45 cm, în conformitate cu prevederile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului din 30 martie 1998 pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protectie a puietului de organisme marine (măsurată de la vârful botului până la capătul cozii);

e) să noteze în jurnalul de pescuit data si ora lansării si virării setcilorde calcan, pozitia (latitudinea, longitudinea, adâncimea) de instalare a uneltelor (setcilor) si lungimea instalată a lavelor de setei, precum si numărul de persoane implicate în astfel de activităti;

f) să respecte perioada de prohibitie a pescuitului de calcan conform ordinului anual de prohibitie si Regulamentului (CE) nr. 1.287/2009 al Consiliului din 27 noiembrie 2009 de stabilire a posibilitătilor de pescuit si a conditiilor aferente pentru anumite resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră pentru 2010 (orice captură accidentală de calcan în timpul prohibitiei va fi raportată imediat Filialei Regionale ANPA Constanta, mentionată în jurnalul de pescuit, debarcată si scăzută din cotă);

g) să anunte telefonic cu cel putin două ore înainte ora de iesire la pescuit si cu două ore înainte sosirea de la pescuit de calcan.

Art. 7. - Pestele capturat este descărcat în punctul de debarcare arondat (unde se completează declaratia de descărcare/jurnalul de pescuit costier, după caz, si nota de transport) si transportat obligatoriu în centrul de primă vânzare arondat.

Art. 8. - În fiecare punct de debarcare si centru de primă vânzare, personalul cu drept de inspectie si control din cadrul Filialei Regionale ANPA Constanta va îndeplini următoarele atributii:

- va tine evidenta ambarcatiunilor arondate;

- va tine un registru de evidentă a iesirilor/intrărilor la/de la pescuit pentru fiecare ambarcatiune;

- va viza documentele de înregistrare si miscare a pestelui (jurnalul de pescuit/jurnalul de pescuit costier, declaratia de descărcare, nota de transport, nota de vânzare peste);

- va tine un registru privind înregistrarea capturilor pe fiecare navă/ambarcatiune.

Art. 9. - Modelul registrului privind înregistrarea capturilor de calcan se va stabili prin decizie a presedintelui ANPA.

Art. 10. - Personalul cu drept de inspectie si control din cadrul ANPA, prin inspectorii zonali, împreună cu comisarii Gărzii Financiare vor urmări trasabilitatea pestelui pe baza documentelor din centrul de primă vânzare.

Art. 11. - (1) Atribuirea cotei de calcan pentru anul în curs se face în 3 etape:

- prima etapă, 60%, în perioada 15 februarie - 30 iunie - în corelatie directă cu procentul realizat din cota ultimului an calendaristic;

- a doua etapă 40%, în perioada 1 iulie - 1 noiembrie - în corelatie directă cu procentul realizat în prima etapă a anului;

- a treia etapă în perioada 2 noiembrie - 31 decembrie - redistribuirea cotei pentru ambarcatiunile care au pescuit cota alocată de calcan în primele două etape ale anului.

(2) Pentru navele/ambarcatiunile care nu au pescuit calcan în anii anteriori si pentru care se solicită autorizatie specială de pescuit calcan se alocă maximum 10% din cota totală, dar nu mai mult decât media capturilor realizate în anul anterior pe fiecare navă/ambarcatiune, pe categorii de lungimi.

(3) Modalitatea de alocare a cotei de calcan pe nave/ambarcatiuni se stabileste prin decizie a presedintelui ANPA, cu respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 12. - ANPA are obligatia să asigure tipărirea, gestionarea si emiterea documentelor prevăzute în prezentul ordin.

Art. 13. - Autorizatia specială de pescuit calcan poate fi suspendată sau retrasă, prin decizie a presedintelui ANPA, în baza constatărilor personalului cu drept de inspectie si control din cadrul ANPA, când nu mai sunt îndeplinite conditiile care au stat la baza eliberării acesteia, conform Legii nr. 317/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, precum si regulamentelor comunitare.

Art. 14. - În vederea nominalizării, prin decizie a presedintelui ANPA, punctele de debarcare si centrele de primă vânzare trebuie să îndeplinească conditiile de functionare prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 15. - Evidenta capturilor de calcan, precum si documentele care atestă circuitul acestora se realizează cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 7/2010 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale.

Art. 16. - Pentru pescuitul specializat de calcan si controlul strict al pescuitului si debarcărilor, ANPA aprobă un plan national de control al pescuitului si debarcărilor de calcan în apele comunitare ale litoralului românesc al Mării Negre.

Art. 17. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

 

Bucuresti, 16 februarie 2010.

Nr. 36.

 

ANEXĂ

 

- fată –

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA

 

AUTORIZATIE SPECIALĂ DE PESCUIT CALCAN

Nr................../...................

 

Nava/Ambarcatiunea (nume, ROUP)...................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Proprietar (nume, prenume).................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Comandant/Operatori (nume, prenume )...............................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................…

Licentă de pescuit în ape marine nr................................din............................, valabilitate - viză (anul)..................................

Zona de pescuit...................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................…

Port/Punct de debarcare arondat..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................…

Centru de primă vânzare arondat..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................…

Valabilitate..........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................…

 

Presedinte,

...............................

 

- verso -

 

Unelte de pescuit:

Tip....................................................................................................................................................................................

Bucăti................................................................................................................................................................................

Mărci.................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

Jurnal de pescuit la Marea Neagră: de la pag..........................la pag......................

Jurnal de pescuit costier: de la pag..........................................la pag......................

Cota alocată (kg):

1..................................

2..................................

3.................................

Conditii de desfăsurare a pescuitului:

1. În apele comunitare ale Mării Negre nu se permite desfăsurarea niciunei activităti de pescuit de calcan în perioada 1 ianuarie - 15 februarie inclusiv si 15 aprilie - 15 iunie inclusiv.

2. Dimensiunea legală minimă autorizată a ochiurilor de plasă în cazul plaselor de fund utilizate la pescuitul de calcan este de 2a = 400 mm.

3. Dimensiunea minimă a calcanului debarcat este de 45 cm, măsurată de la vârful botului la terminarea cozii.

4. Se vor respecta strict: portul (punctul) arondat de debarcare a capturilor, anuntarea inspectorilor ANPA privind iesirea la pescuit si intrarea de la pescuit între orele stabilite de ANPA, operatorii înscrisi pe licenta de pescuit, predarea pestelui la Centrul de primă vânzare nominalizat.

5. Toate documentele de înregistrare si transport al pestelui trebuie vizate de inspectorii ANPA.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

AGENTIA NATIONALĂ ANTI-DOPING

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping

 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport, republicată, si ale art. 14 alin. (4) din Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale Anti-Doping, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006, republicată,

în temeiul art. 11 alin. (2) si (3) din Legea nr. 227/2006, republicată,

presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping nr. 46/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 21 mai 2009, se abrogă.

 

Presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping,

Graziela Elena Vâjială

 

Bucuresti, 18 februarie 2010.

Nr. 73.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping

 

CAPITOLUL I

Cadru legislativ

 

Art. 1. - Agentia Natională Anti-Doping, denumită în continuare Agentia, prin Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping, organizează procedura de audiere pentru sportivul sau personalul asistent al acestuia învinuit de una dintre încălcările reglementărilor antidoping, în conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport, republicată.

Art. 2. - Comisia de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările antidoping, denumită în continuare Comisia de audiere, se constituie în conformitate cu art. 12 alin. (1) din Legea nr. 227/2006, republicată.

 

CAPITOLUL II

Organizare

 

Art. 3. - Comisia de audiere este formată din 10 membri, numiti prin ordin al presedintelui Agentiei, după cum urmează:

a) presedintele Agentiei, care este si presedintele Comisiei de audiere;

b) vicepresedintele Agentiei;

c) secretarul general al Agentiei;

d) directorul Directiei juridice si resurse umane din cadrul Agentiei;

e) directorul Directiei testare si programe social-educative din cadrul Agentiei;

f) 3 reprezentanti ai Secretariatului General al Guvernului;

g) un reprezentant al Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret;

h) un reprezentant al Comitetului Olimpic si Sportiv Român.

Art. 4. - (1) Durata mandatului membrilor Comisiei de audiere prevăzuti la art. 3 lit. f)-h) este de un an, cu posibilitatea reînnoirii acestuia, la propunerea institutiilor din care fac parte.

(2) Cu 30 de zile înainte de data încheierii mandatului prevăzut la alin. (1), Agentia va declansa procedura de numire a noilor membri, conform prevederilor art. 3.

Art. 5. - Membrii Comisiei de audiere trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să fie cetăteni români cu domiciliul în România;

b) să aibă capacitate deplină de exercitiu;

c) să aibă o bună reputatie si pregătire profesională;

d) să nu fi suferit condamnări pentru infractiuni săvârsite cu intentie.

Art. 6. - (1) Mandatul membrilor Comisiei de audiere încetează în următoarele situatii:

a) renuntarea la calitatea de membru;


b) transferarea în cadrul altei autorităti sau institutii publice;

c) prin revocare de către institutia care i-a desemnat;

d) neîndeplinirea obligatiilor ce le revin în raport cu obiectivele Agentiei;

e) deces;

f) pierderea calitătii pentru care au fost numiti.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) se numeste un nou reprezentant, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.

Art. 7. - Pentru asigurarea conditiilor organizatorice necesare desfăsurării activitătii Comisiei de audiere, activitatea de secretariat este asigurată de către directorul Directiei testare si programe social-educative din cadrul Agentiei.

 

CAPITOLULUI

Functionare

 

Art. 8. - Comisia de audiere se întruneste la solicitarea presedintelui.

Art. 9. - Convocarea membrilor Comisiei de audiere se face în scris, cu minimum 10 zile calendaristice înainte de data sedintei, prin grija secretariatului, care va transmite fiecărui membru invitatia de participare.

Art. 10. - Sedintele Comisiei de audiere nu sunt publice.

Art. 11. - Sedintele Comisiei de audiere sunt conduse de presedinte, iar în lipsa acestuia, de către vicepresedintele Agentiei ori decanul de vârstă dintre ceilalti membri prezenti.

Art. 12. - (1) Comisia de audiere este legal întrunită în prezenta a minimum 5 membri, iar deciziile se adoptă cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenti.

(2) În caz de egalitate de voturi, votul presedintelui sau, în absenta acestuia, cel al înlocuitorului de drept care conduce sedinta este hotărâtor.

(3) În situatia în care nu este întrunit cvorumul necesar prevăzut la alin. (1), sedinta se amână pentru cel mult 10 zile calendaristice.

(4) Decizia adoptată este obligatorie pentru toti membrii Comisiei de audiere, membrii care au votat împotrivă putându-si consemna opinia separată în procesul-verbal al sedintei respective.

(5) Membrii Comisiei de audiere îsi exercită mandatul potrivit legii. Ei răspund pentru activitatea lor în mod solidar, cu exceptia celor absenti si a celor care au votat împotriva unei decizii si au consemnat opinia separată în procesul-verbal.

Art. 13. - (1) La sedintele Comisiei de audiere participă, în calitate de observator, un reprezentant al federatiei sportive nationale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping este legitimat/legitimată.

(2) Reprezentantul federatiei sportive nationale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping este legitimat/legitimată se numeste cu minimum 10 zile calendaristice înainte de data sedintei Comisiei de audiere.

(3) Reprezentantul federatiei sportive nationale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping este legitimat/legitimată, nu are calitatea de membru al Comisiei de audiere si nu are drept de vot.

Art. 14. - Pentru fiecare sedintă a Comisiei de audiere se întocmeste câte un proces-verbal ce se consemnează în registrul de procese-verbale, fiecare proces-verbal fiind semnat de membrii prezenti la sedintă, de sportiv ori de persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping si/sau de reprezentantul acestora, de martorii audiati în cauză, precum si de reprezentantul federatiei sportive nationale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping este legitimat/legitimată. Registrul de procese-verbale se păstrează la secretariatul Comisiei de audiere.

Art. 15. - (1) Secretariatul Comisiei de audiere tine o evidentă strictă a documentatiei aferente fiecărui caz analizat, a proceselor-verbale întocmite în cadrul sedintelor acesteia, a deciziilor luate, precum si a celorlalte documente depuse la Comisia de audiere sau emise de aceasta.

(2) Documentele mentionate la alin. (1) se arhivează potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 16. - Pentru îndeplinirea atributiilor legale, Comisia de audiere emite decizii, sub semnătura presedintelui, cu respectarea dispozitiilor prezentului regulament.

 

CAPITOLUL IV

Atributii

 

Art. 17. - Presedintele Comisiei de audiere are următoarele atributii principale:

a) stabileste locul, data si ora când au loc sedintele Comisiei de audiere;

b) verifică existenta cvorumului necesar pentru luarea deciziilor, la deschiderea sedintelor;

c) conduce sedintele Comisiei de audiere;

d) coordonează activitatea Comisiei de audiere si a secretariatului acesteia;

e) reprezintă Comisia de audiere în fata conducătorului Agentiei, a altor autorităti sau institutii publice, în fata oricărei alte persoane fizice sau juridice, precum si, împreună cu directorul Directiei juridice si resurse umane, în fata Comisiei de apel.

Art. 18. - Principalele atributii ale secretariatului Comisiei de audiere sunt:

a) întocmirea dosarului cauzei si înregistrarea actelor acestuia;

b) convocarea membrilor Comisiei de audiere, la solicitarea presedintelui;

c) punerea la dispozitia membrilor a documentelor ce fac obiectul întrunirilor (pe suport hârtie sau electronic, după caz);

d) redactarea proceselor-verbale ale sedintelor si a deciziilor emise;

e) comunicarea deciziei adoptate sportivilor si/sau personalului asistent al sportivilor, clubului la care acesta este legitimat, federatiei sportive nationale responsabile, Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret, Comitetului Olimpic si Sportiv Român, federatiei internationale responsabile, precum si Agentiei Mondiale Anti-Doping;

f) păstrarea si arhivarea documentelor în conformitate cu prevederile art. 14 si 15;

g) îndeplinirea oricăror alte sarcini stabilite în cadrul sedintelor si dispuse de presedinte sau, în absenta acestuia, de înlocuitorul de drept;

h) convocarea reprezentantului federatiei sportive nationale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping este legitimat/legitimată.

 

CAPITOLUL V

Confidentialitatea informatiilor

 

Art. 19. - (1) Membrii Comisiei de audiere au obligatia de a păstra confidentialitatea cu privire la orice activitate legată de caz, precum si la orice informatie aflată în cursul procedurii de audiere.

(2) Membrii Comisiei de audiere semnează declaratii de confidentialitate.

 

CAPITOLUL VI

Procedura de audiere

 

Art. 20. - Procedura de audiere se desfăsoară cu respectarea următoarelor principii:

a) organizarea audierii într-un interval de cel mult 21 de zile calendaristice, cu respectarea echitătii si impartialitătii;


b) dreptul de a fi reprezentat pe cheltuiala proprie a persoanei;

c) dreptul de a fi informat corect si la timp despre învinuirea adusă de încălcare a reglementărilor antidoping;

d) dreptul de a se apăra în fata învinuirii aduse de încălcare a reglementărilor antidoping si fată de consecintele decurgând din aceasta;

e) dreptul fiecărei părti de a prezenta probe, de a chema si a interoga martori, acceptarea mărturiei sub forma declaratiei scrise fiind la latitudinea Comisiei de audiere;

f) dreptul persoanei la un interpret pe durata audierii, desemnat de Comisia de audiere care dispune si asupra responsabilitătii costurilor acestuia;

g) dreptul la o decizie în formă scrisă, motivată, datată si comunicată într-un timp rezonabil.

Art. 21. - (1) În cazul unei încălcări a reglementărilor antidoping, Agentia sesizează Comisia de audiere. Presedintele Comisiei de audiere stabileste data, ora si locul când va avea loc sedinta de audiere.

(2) Agentia informează de îndată sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping asupra întrunirii Comisiei de audiere, notificarea cuprinzând elementele prevăzute la art. 81 alin. (2) din Normele metodologice privind organizarea si desfăsurarea controlului doping, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.056/2009.

(3) Agentia informează totodată si clubul la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping este legitimat/legitimată, federatia sportivă natională responsabilă, Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret, Comitetul Olimpic si Sportiv Român, federatia internatională responsabilă si Agentia Mondială Anti-Doping.

Art. 22. - La solicitarea presedintelui Comisiei de audiere, secretariatul convoacă membrii acesteia si reprezentantul federatiei sportive nationale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping este legitimat/legitimată, pentru data, ora si locul stabilite.

Art. 23. - După deschiderea sedintei, dacă cerintele de cvorum sunt îndeplinite, sportivul ori persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping, precum si reprezentantul acestuia/acesteia, după caz, au obligatia de a se legitima si de a da alte date necesare pentru stabilirea situatiei personale.

Art. 24. - (1) Presedintele Comisiei de audiere aduce la cunostinta sportivului ori persoanei suspectate de încălcarea reglementărilor antidoping si/sau a reprezentantului acestuia/acesteia, după caz, fapta care face obiectul audierii. De asemenea, li se aduc la cunostintă si drepturile de care beneficiază pe parcursul întregului proces de audiere.

(2) Sportivul ori persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping si/sau reprezentantul acestuia/acesteia sunt întrebati cu privire la probele pe care înteleg să le propună în apărarea lor si apoi sunt invitati să declare tot ce stiu referitor la cauză.

(3) După ce sportivul ori persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping si/sau reprezentantul acestuia/acesteia au declarat ce stiu referitor la cauză, membrii Comisiei de audiere pot pune întrebări si, după caz, pot interoga martorii propusi.

(4) Aspectele dezbătute în cadrul sedintei Comisiei de audiere vor fi consemnate în procesul-verbal de sedintă, înregistrat si semnat potrivit prevederilor art. 14.

(5) Sportivul ori persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping are dreptul să dea o declaratie scrisă prin care recunoaste sau infirmă acuzatia ce i se aduce.

Art. 25. - (1) În cazul în care sportivul si/sau reprezentantul acestuia solicită efectuarea contraexpertizei, prin analiza probei B, se va face mentiune despre aceasta în procesul-verbal de

sedintă, iar luarea unei decizii de către Comisia de audiere se va amâna până la aflarea rezultatelor contraexpertizei.

(2) În cazul în care sportivul si/sau reprezentantul acestuia renuntă la efectuarea contraexpertizei, au obligatia de a da o declaratie scrisă în acest sens. Dacă acestia refuză să dea declaratie scrisă, refuzul se consemnează în procesul-verbal de sedintă.

(3) Efectuarea contraexpertizei se face în conditiile si la termenele prevăzute la art. 82 alin. (2)-(7) din Normele metodologice privind organizarea si desfăsurarea controlului doping, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.056/2009.

(4) După primirea rezultatului contraexpertizei, Agentia sesizează Comisia de audiere, care se va reuni cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

Art. 26. - După analizarea documentelor si a probelor existente la dosarul cauzei, a declaratiilor si, după caz, a rezultatului contraexpertizei (indiferent dacă acesta confirmă sau infirmă rezultatul probei A), în baza procesului-verbal de sedintă, Comisia de audiere, printr-o decizie scrisă si motivată, se pronuntă asupra reglementării antidoping încălcate si sanctiunii aplicabile ori asupra nevinovătiei sportivului sau persoanei suspectate de încălcarea reglementărilor antidoping, după caz, cu respectarea dispozitiilor art. 12 alin. (1), (2) si (4). Comisia de audiere se pronuntă în sedintă secretă, în termen de cel mult 30 de zile.

Art. 27. - Decizia Comisiei de audiere trebuie să contină următoarele elemente, sub sanctiunea nulitătii:

a) data, ora si locul unde s-a desfăsurat sedinta Comisiei de audiere;

b) datele de identificare ale sportivului ori ale personalului asistent al acestuia care se face vinovat de o încălcare a reglementărilor antidoping, precum si ale reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

c) fapta care constituie încălcarea reglementărilor antidoping;

d) sanctiunea stabilită pentru fapta respectivă;

e) termenul în care poate fi contestată decizia Comisiei de audiere si organismul competent să solutioneze contestatia conform legii;

f) data de la care începe să curgă sanctiunea aplicată sportivului si/sau personalului asistent al acestuia;

g) data si numărul deciziei;

h) semnătura presedintelui Comisiei de audiere.

Art. 28. - (1) Decizia Comisiei de audiere se comunică sportivului sau persoanei care a încălcat reglementarea antidoping, după caz, clubului la care acesta/aceasta este legitimat/legitimată, federatiei sportive nationale responsabile, Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret, Comitetului Olimpic si Sportiv Român, federatiei internationale responsabile si Agentiei Mondiale Anti-Doping, în cel mult 10 zile calendaristice de la data pronuntării ei.

(2) Comunicarea deciziei se face cu confirmare de primire.

(3) Decizia poate fi înmânată si personal sportivului sau persoanei vinovate de încălcarea reglementărilor antidoping ori reprezentantului acestuia/acesteia, sub semnătura certificată de secretarul Comisiei de audiere, cu precizarea datei înmânării.

(4) Dovezile de comunicare se depun la dosarul cauzei. Art. 29. - (1) Aspectele dezbătute în cadrul sedintei Comisiei de audiere sunt consemnate în procesul-verbal de sedintă, semnat de toti membrii acesteia. (2) Procesul-verbal de sedintă va cuprinde:

a) componenta nominală a Comisiei de audiere, locul si data întrunirii membrilor;

b) locul si data pronuntării deciziei;

c) numele părtilor, domiciliul sau resedinta lor ori, după caz, denumirea si sediul, precum si numele reprezentantilor părtilor si ale celorlalte persoane care au participat la procedura în fata Comisiei de audiere;


d) o scurtă descriere a desfăsurării sedintei;

e) opinia separată a membrilor care au votat împotrivă, dacă este cazul, cu indicarea considerentelor pe care aceasta se sprijină;

f) semnăturile membrilor prezenti si a reprezentantului federatiei sportive nationale la care sportivul sau persoana suspectată de încălcarea reglementărilor antidoping este legitimat/legitimată.

(3) La cererea sportivului sau a persoanei vinovate de încălcarea reglementărilor antidoping ori a reprezentantului acestuia/acesteia, precum si a structurilor sportive responsabile, se comunică o copie de pe procesul-verbal de sedintă.

Art. 30. - În caz de neprezentare nejustificată a sportivului ori a persoanei suspectate de încălcarea reglementărilor antidoping sau a reprezentantului acestuia/acesteia la sedinta Comisiei de audiere, aceasta decide în lipsă, conform prevederilor prezentului regulament. La cererea motivată, depusă cu cel putin 5 zile calendaristice înainte de data întrunirii Comisiei de audiere, sau în situatii de fortă majoră, procedura de audiere poate fi amânată o singură dată pentru maximum 10 zile calendaristice.

Art. 31. - (1) În aplicarea prevederilor art. 31 din Legea nr. 227/2006, republicată, audierea provizorie se desfăsoară la solicitarea presedintelui Agentiei, în regim de urgentă, în fata a minimum 5 membri ai Comisiei de audiere.

(2) Contestatia formulată împotriva deciziei de suspendare provizorie, conform art. 60 din Legea nr. 227/2006, republicată, suspendă procedura în fata Comisiei de audiere.

Art. 32. - Decizia Comisiei de audiere luată în conformitate cu prevederile art. 26 din prezentul regulament, decizia Comisiei de audiere luată în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (6) din Legea nr. 227/2006, republicată, precum si decizia conform căreia Comisia de audiere nu are competentă pentru a judeca o posibilă încălcare a reglementărilor antidoping pot fi contestate în conformitate cu dispozitiile art. 57 si 59 din aceeasi lege, după caz.

Art. 33. - (1) Sanctiunea se aplică sportivului si/sau personalului asistent de la data emiterii deciziei Comisiei de audiere.

(2) Perioadele de suspendare provizorie se deduc din perioada totală de suspendare.

(3) În cazul întârzierii pronuntării deciziei de suspendare din motive neimputabile sportivului, Comisia de audiere poate decide ca perioada de suspendare să curgă de la data prelevării probelor biologice.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 34. - (1) Responsabilitatea aplicării sanctiunilor revine federatiilor sportive nationale.

(2) În aplicarea sanctiunilor sportivilor sau personalului asistent al sportivilor, federatiile sportive nationale trebuie să respecte prevederile legale în vigoare, precum si reglementările internationale în domeniu, în conformitate cu dispozitiile art. 65 alin. (1 j din Legea nr. 227/2006, republicată.

Art. 35. - În cazul unei încălcări a reglementărilor antidoping, Comisia de audiere poate fi sesizată si de federatiile sportive internationale, procedura de audiere si aplicarea sanctiunilor urmând a se efectua cu respectarea prevederilor prezentului regulament, ce se completează cu reglementările internationale în domeniu.

Art. 36. - Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispozitii legale care privesc organizarea unei audieri echitabile.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.