MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 131/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 131         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 26 februarie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

123. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

 

125. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

44/53. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea unor măsuri de eficientizare a activitătii la nivelul asistentei medicale ambulatorii în vederea cresterii calitătii actului medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

47. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 620/2005 privind modalitătile de recunoastere a certificatelor de calificare sau a atestatelor pentru exercitarea profesiei de detectiv particular, eliberate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European

 

171. - Ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind retragerea de pe piată, interzicerea comercializării si utilizării echipamentelor de tip 2,4 GHz Wireless Acces Point, DWL-2100AP, D-Link, introduse pe piata din România de către Societatea Comercială „Asesoft Distribution" - S.R.L.

 

172. - Ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale privind retragerea de pe piată, interzicerea comercializării si utilizării echipamentelor de tip 2,4 GHz Wireless Acces Point, QA705401APE, Qubs, introduse pe piata din România de către Societatea Comercială „Tornado Sistems" - S.R.L.

 

263. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului afacerilor externe nr. A/32/2010


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Prahova" la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 si 128 bis din 18 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

a) la capitolul II „Institutii publice de interes judetean", litera B „Muzee - Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova", la sectiunea I „Bunuri imobile", la pozitia nr. 12, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „Clădire monument de arhitectură conform Listei monumentelor istorice 2004, nr. crt. 549 cod PH - II - m - A- 16489.01, construită la mijlocul secolului al XVII-lea, compus din subsol + parter, 11 săli, nota bene - aflat în restaurare; suprafată teren = 6.975 mp, din care: suprafata construită = 404 mp";

b) la capitolul III „Alimentări cu apă", sectiunea I „Bunuri imobile", punctul VII „Unităti preluate de la C.N. «Apele Române», filiala Buzău, Exploatarea Prahova" se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 17 februarie 2010.

Nr. 123.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 si 281 bis din 25 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 32 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Galicea", la sectiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 77, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren stadion, parc si gospodărire ape", coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: Teren stadion, suprafata 11.341 mp, teren parc, suprafata 6.765 mp, teren gospodărire ape, suprafata 1.350 mp; Adresa: satul Galicea - Centru", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „5.280 lei";

- la pozitia nr. 84, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren Centru comunitar de asistentă socială pentru persoane vârstnice", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: suprafata 2.611 mp; Adresa: satul Teiu";

- la pozitia nr. 100, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren Statie de epurare ape uzate etapa I si etapa II", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: suprafata de 1.275 mp etapa I si 1.725 mp etapa II; Adresa: satul Teiu, comuna Galicea, Vecini: drumul local „Ulita Butuceilor", rest proprietate consiliul local".

2. La anexa nr. 48 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Măldăresti", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă pozitiile nr. 137 si 141;

b) după pozitia nr. 208 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 209 si 210, conform anexei nr. 1.

3. La anexa nr. 66 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Runcu", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se modifică următoarele pozitii:


- la pozitia nr. 17, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: teren, suprafată = 1.500 mp, pe care se află căminul cultural si grupul sanitar; Adresa: satul Runcu, Str. Principală", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „1.166,14 lei";

- la pozitia nr. 18, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: teren, suprafată = 1.100 mp; Adresa: satul Runcu", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „970,29 lei";

- la pozitia nr. 19, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: teren, suprafată = 3.181 mp, pe care se află scoala generală de 8 ani, grădinita, magazia, grupul sanitar, terenul de sport; Adresa: satul Runcu, Str. Principală", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „ 2.805,90 lei";

- la pozitia nr. 21, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: teren, suprafată = 1.600 mp, pe care se află scoala de 4 ani si anexele; Adresa: satul Valea Babei, Str. Principală", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „1.267,80 lei";

- la pozitia nr. 22, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: teren, suprafată = 1.300 mp, pe care se află Scoala Surpati si anexele; Adresa: satul Surpati", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „894,04 lei";

- la pozitia nr. 23, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: teren, suprafată = 1.582 mp, pe care se află magazia, magazinul si alte anexe; Adresa: satul Valea Babei, Str. Principală", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „1.315,35 lei";

- la pozitia nr. 27, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: teren, suprafată = 1.011 mp, pe care se află sediul primăriei si alte anexe; Adresa: satul Runcu, Str. Principală", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „927,95 lei";

- la pozitia nr. 35, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum sătesc Runcu-Snamana", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „2.185,76 lei";

- la pozitia nr. 40, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: Lungime = 2.050 m, lătime = 4 m, suprafată = 8.200 mp, porneste din DJ 703 F pe Valea Bădislavei; Adresa: satul Valea Babei, comuna Runcu", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „5.271,55 lei".

b) după pozitia 106 se introduc paisprezece noi pozitii, pozitiile nr. 107-120, conform anexei nr. 2.

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 17 februarie 2010.

Nr. 125.

 

ANEXA Nr. 1

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Măldăresti

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul PIF

Valoare de inventar

Situatia juridică

1

2

3

4

5

6

7

209

1.6.2

Centru de îngrijire bătrâni

Tehnice: Se = 191,20 mp, Sd = 191,20 mp Descript: constructie din zidărie, acoperis tiglă, P Adresa: satul Măldăresti de Jos, comuna Măldăresti

2009

185,60

Domeniul public al comunei Măldăresti, conform H.C.L. nr. 17/23.03.2009

210

1.3.7.1

Drum comunal 139, km. 0+000-2+400, Măldăresti-Horezu

Tehnice: L = 2.400 m,

I = 7,00 m, din care intravilan

L = 1.450 m

Descript: asfalt L = 600 m, pietruit

L= 1.800 m, zona de protectie L= 1,5 m (S = 3.600 mp)

Adresa: DN 65 C (punct „Primărie"), km 0+000 - satul Măldăresti, judetul Vâlcea - km 2+400, punctul „izlaz Horezu", oras Horezu, judetul Vâlcea

Vecini: cătunul „Treapt", satul Măldăresti, proprietăti particulare

1899

158.213,00

Domeniul public al comunei Măldăresti, conform H.C.L. nr. 17/23.03.2009


ANEXA Nr. 2

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului publicai comunei Runcu

 

SECTIUNEA I

Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul PIF

Valoare de inventar

Situatia juridică

1

2

3

4

5

6

7

107

 

Teren

Tehnice: intravilan, S =31.842 mp

Descript: fără constructii

Adresa: punctul „Lacul Lung", satul Runcu, comuna Runcu

Vecini: S - DJ 703F, N - izlaz comunal,

E - izlaz comunal, V - drum de servitute

2004

25.706,92

Domeniul public al comunei Runcu, conform H.C.L. nr. 17/9.06.2009

108

 

Teren

Tehnice: intravilan, S = 93 mp pe care se află fântâna publică

Adresa: punctul „La Marinescu" - centru, comuna Runcu

1950

82,03

Domeniul public al comunei Runcu, conform H.C.L. nr. 17/9.06.2009

109

 

Teren

Tehnice: intravilan, S = 9 mp pe care se află monumentul istoric

Adresa: punctul „Centru", satul Runcu, comuna Runcu

1936

16,76

Domeniul public al comunei Runcu, conform H.C.L. nr. 17/9.06.2009

110

 

Teren

Tehnice: S = 46.616 mp

Adresa: comuna Runcu

Vecini: Se află de-a lungul DJ 703F, pe ambele părti, între DJ 703F si proprietătile cetătenilor.

1968

29.968,12

Domeniul public al comunei Runcu, conform H.C.L. nr. 17/9.06.2009

111

 

Teren

Tehnice: intravilan, S = 871 mp pe care se află magazinul

Adresa: Str. Principală, satul Runcu, comuna Runcu

1968

768,29

Domeniul public al comunei Runcu, conform H.C.L. nr. 17/9.06.2009

112

 

Teren

Tehnice: intravilan, S = 1.000 mp pe care se află magazinul Surpati

Adresa: satul Surpati, comuna Runcu

1954

687,72

Domeniul public al comunei Runcu, conform H.C.L. nr. 17/9.06.2009

113

 

Teren

Tehnice: intravilan, S = 1.000 mp pe care se află căminul cultural

Adresa: satul Surpati, comuna Runcu

1958

687,72

Domeniul public al comunei Runcu, conform H.C.L. nr. 17/9.06.2009

114

 

Teren

Tehnice: extravilan, S = 1.628 mp, aferent Statiei de epurare

Adresa: satul Vărateci, comuna Runcu

Vecini: N, S, E, V - izlazul comunal Mâhnesti

2008

1.314,33

Domeniul public al comunei Runcu, conform H.C.L. nr. 17/9.06.2009

115

 

Teren

Tehnice: extravilan, S = 444 mp, aferent Statiei de epurare

Adresa: satul Vărateci, comuna Runcu Vecini: N, S - izlazul comunal Marinesti, E, V -DJ703F

2008

358,45

Domeniul public al comunei Runcu, conform H.C.L. nr. 17/9.06.2009

116

 

Teren

Tehnice: extravilan, S = 100 mp, aferent Gospodăriei de apă Adresa: satul Runcu, comuna Runcu Vecini: N, S, E, V - izlazul comunal Lacul Lung

2008

80,73

Domeniul public al comunei Runcu, conform H.C.L. nr. 17/9.06.2009

117

 

Teren

Tehnice: extravilan, S = 2.790 mp aferent Gospodăriei de apă Adresa: satul Runcu, comuna Runcu Vecini: N, S, E, V - izlazul comunal Lacul Lung

2008

2.252,44

Domeniul public al comunei Runcu, conform H.C.L. nr. 17/9.06.2009

118

 

Teren

Tehnice: intravilan, S = 12.763 mp, aferent bazei sportive

Adresa: satul Runcu, comuna Runcu

Vecini: N, E, V - izlaz comunal, S - DJ 703F

2003

11.257,99

Domeniul public al comunei Runcu, conform H.C.L. nr. 17/9.06.2009

119

 

Teren

Tehnice: intravilan, S = 651 mp pe care se află căminul cultural vechi Adresa: satul Valea Babei, comuna Runcu Vecini: N - DJ 703F, S - Linte Ion, E - drum de servitute, V - mostenitori Parvan Gheorghe

1920

515,84

Domeniul public al comunei Runcu, conform H.C.L. nr. 17/9.06.2009

120

 

Căminul cultural

Tehnice: intravilan, S = 107,8 mp Descript: constructie din cărămidă cu învelitoare de tiglă Adresa: satul Surpati, comuna Runcu

1965

36.000,00

Domeniul public al comunei Runcu, conform H.C.L. nr. 17/9.06.2009

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 44 din 20 ianuarie 2010

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 53 din 21 ianuarie 2010

 

ORDIN

privind aprobarea unor măsuri de eficientizare a activitătii la nivelul asistentei medicale ambulatorii în vederea cresterii calitătii actului medical în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Ministerului Sănătătii nr. CSA516 din 20 ianuarie 2010 si al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. DG 75 din 21 ianuarie 2010, în temeiul prevederilor:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - În sensul prezentului ordin, asistenta medicală ambulatorie cuprinde toate cabinetele medicale aflate în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, în conditiile Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, indiferent de forma lor de organizare, care asigură asistentă medicală în:

a) asistenta medicală primară;

b) ambulatoriul de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si de medicină dentară;

c) asistenta medicală de recuperare-reabilitare a sănătătii.

Art. 2. - Medicii care îsi desfăsoară activitatea în cabinetele medicale prevăzute la art. 1 au obligatia să acorde serviciile medicale contractate cu casele de asigurări de sănătate pe baza unei programări telefonice sau prin alte mijloace, după caz, efectuată cu cel putin 24 de ore lucrătoare înainte de data dorită.

Art. 3. - Pentru realizarea programării telefonice a serviciilor medicale, în conditiile prezentului ordin, cabinetele medicale prevăzute la art. 1 au obligatia să afiseze la loc vizibil numărul de telefon la care se pot efectua programările.

Art. 4. - Toate programările efectuate în conditiile prezentului ordin, indiferent de mijloacele prin care au fost realizate, se consemnează, obligatoriu, în evidentele primare existente la nivelul cabinetului medical.

Art. 5. - (1) în vederea cresterii calitătii actului medical, la programarea serviciilor medicale se vor lua în considerare cel putin următoarele criterii:

a) în asistenta medicală primară: programul zilnic de activitate al medicului cuprins în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate, luând în considerare faptul că timpul mediu/consultatie este de 15 minute;

b) în ambulatoriul de specialitate pentru specialitătile clinice: programul zilnic de activitate al medicului cuprins în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate, luând în considerare faptul că timpul mediu/consultatie este de 15 minute;

c) în ambulatoriul de specialitate pentru specialitătile paraclinice: programul zilnic de activitate al cabinetului si capacitatea tehnică a aparaturii existente în dotarea acestuia;

d) în ambulatoriul de specialitate pentru specialitătile de medicină dentară: programul zilnic de activitate al medicului cuprins în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate si complexitatea serviciilor medicale de medicină dentară care se solicită a fi efectuate;

e) în ambulatoriul de specialitate pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sănătătii: programul zilnic de activitate al medicului cuprins în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate, aparatura din dotare si durata serviciilor medicale care se solicită a fi efectuate.


(2) Serviciile medicale paraclinice recomandate bolnavilor care au consemnat pe biletul de trimitere un diagnostic prezumtiv sau cert de afectiune subacută se pot programa în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data solicitării si numai cu acordul scris al bolnavului.

(3) Serviciile medicale paraclinice recomandate bolnavilor care au consemnat pe biletul de trimitere un diagnostic prezumtiv sau cert de afectiune cronică se pot programa în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data solicitării si numai cu acordul scris al bolnavului.

Art. 6. - (1) În situatia în care bolnavul nu poate respecta, din motive justificate, data si ora programate pentru acordarea serviciilor medicale, acesta va anunta cabinetul medical la care a fost programat, dar nu mai târziu de ziua anterioară programării stabilite.

(2) în situatia în care cabinetul medical nu poate respecta, din motive justificate, data si ora programate pentru acordarea serviciilor medicale, acesta este obligat să anunte bolnavul în cauză, dar nu mai târziu de ziua anterioară programării stabilite.

Art. 7. - Fac exceptie de la prevederile prezentului ordin:

a) situatiile de urgentă medico-chirurgicală;

b) cabinetele medicale care functionează în mediul rural, în localităti unde, din cauza lipsei mijloacelor tehnice necesare, nu există posibilitatea efectuării programărilor telefonice sau prin oricare alte mijloace;

c) serviciile medicale paraclinice recomandate bolnavilor care au consemnat pe biletul de trimitere un diagnostic prezumtiv sau cert de afectiune acută.

Art. 8. - (1) Organizarea si efectuarea controlului furnizării serviciilor medicale în conditiile prezentului ordin se realizează de către Casa Natională de Asigurări de Sănătate si casele de asigurări de sănătate, conform prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate.

(2) La efectuarea controlului prevăzut la alin. (1) pot participa si reprezentanti ai directiilor de sănătate publică.

Art. 9. - Directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, directiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale din asistenta medicală ambulatorie aflati în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate si alte institutii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Nicolae Lucian Dută

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 620/2005 privind modalitătile de recunoastere a certificatelor de calificare sau a atestatelor pentru exercitarea profesiei de detectiv particular, eliberate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European

 

Având în vedere prevederile art. 5 lit. g) din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, republicată, ale Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările si completările ulterioare,

în aplicarea prevederilor pct. 3.6 din Normele de aplicare a Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.666/2004,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 620/2005 privind modalitătile de recunoastere a certificatelor de calificare sau a atestatelor pentru exercitarea profesiei de detectiv particular, eliberate în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 12 mai 2005, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 6. - (1) Dacă legislatia din statul membru de origine sau de provenientă al solicitantului nu prevede posibilitatea eliberării documentelor prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. c) si d), ele pot fi înlocuite de o declaratie scrisă prin care acesta declară pe propria răspundere că îndeplineste conditiile legale pentru exercitarea profesiei de detectiv particular."

2. La articolul 7, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Procedura de examinare a cererii nu poate depăsi termenul de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentatiei complete. Termenul poate fi prelungit motivat în mod corespunzător o singură dată pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice, cu conditia notificării solicitantului înainte de expirarea termenului initial."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 22 februarie 2010.

Nr. 47.

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETĂTII INFORMATIONALE

 

ORDIN

privind retragerea de pe piată, interzicerea comercializării si utilizării echipamentelor de tip 2,4 GHz Wireless Acces Point, DWL-2100AP, D-Link, introduse pe piata din România de către Societatea Comercială „Asesoft Distribution" - S.R.L.

 

În temeiul prevederilor art. 35 alin. (1), ale art. 38 alin. (1) si alin. (3) lit. c), ale art. 39 lit. a) si ale art. 42 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora, republicată, precum si ale art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere încălcarea de către Societatea Comercială „Asesoft Distribution" - S.R.L. a prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) si alin. (2), respectiv ale art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003, republicată,

ministrul comunicatiilor si societătii informationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se dispune retragerea de pe piată, interzicerea comercializării si utilizării echipamentelor de tip 2,4 GHz Wireless Acces Point, DWL-2100AP, D-Link, introduse pe piata din România de către Societatea Comercială „Asesoft Distribution" - S.R.L., cu sediul social în municipiul Ploiesti, str. Mihai Bravu nr. 10, judetul Prahova, înregistrată la registrul comertului cu nr. J29/1368/2002, cod unic de înregistrare 15056387.

Art. 2. - În vederea aplicării dispozitiilor prezentului ordin, precum si ale art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora, republicată, se notifică Societatea Comercială „Asesoft Distribution" - S.R.L.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Gabriel Sandu

 

Bucuresti, 5 februarie 2010.

Nr. 171.

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETĂTII INFORMATIONALE

 

ORDIN

privind retragerea de pe piată, interzicerea comercializării si utilizării echipamentelor de tip 2,4 GHz Wireless Acces Point, QA705401 APE, Qubs, introduse pe piata din România de către Societatea Comercială „Tornado Sistems" - S.R.L.

 

În temeiul prevederilor art. 35 alin. (1), ale art. 38 alin. (1) si alin. (3) lit. c), ale art. 39 lit. a) si ale art. 42 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora, republicată, precum si ale art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere încălcarea de către Societatea Comercială „Tornado Sistems" - S.R.L. a prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b) si alin. (2), respectiv ale art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003, republicată,

ministrul comunicatiilor si societătii informationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se dispune retragerea de pe piată, interzicerea comercializării si utilizării echipamentelor de tip 2,4 GHz Wireless Acces Point, QA705401APE, Qubs, introduse pe piata din România de către Societatea Comercială „Tornado Sistems" - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, Bd. Jiului nr. 2A, sectorul 1, înregistrată la registrul comertului cu nr. J13/5152/1994, cod unic de înregistrare 6740830.

Art. 2. - În vederea aplicării dispozitiilor prezentului ordin, precum si ale art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio si echipamentele terminale de telecomunicatii si recunoasterea mutuală a conformitătii acestora, republicată, se notifică Societatea Comercială „Tornado Sistems" - S.R.L.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Gabriel Sandu

 

Bucuresti, 5 februarie 2010.

Nr. 172.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare

 

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, al art. 1473 alin. (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 85 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - În întelesul prezentului ordin, prin „persoană impozabilă" se întelege persoana impozabilă în sensul taxei pe valoarea adăugată, astfel cum este aceasta definită la art. 1251 alin. (1) pct. 18 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, iar prin „decont de TVA" se întelege decontul de taxă astfel cum este acesta definit la art. 1251 alin. (1) pct. 10 din Codul fiscal.

Art. 3. - (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Referirile la Codul de procedură fiscală din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare în curs de solutionare la data aplicării prezentului ordin se solutionează potrivit procedurii în vigoare la data depunerii lor.

(2) Dispozitiile cap. III lit. C pct. 4.2-4.11 din procedura prevăzută în anexa la prezentul ordin se aplică si pentru deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare aflate în curs de solutionare la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aplică începând cu deconturile aferente lunii februarie 2010.

Art. 6. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare, Directia generală coordonare inspectie fiscală, Directia generală de administrare a marilor contribuabili si Directia generală de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 februarie 2010.

Nr. 263.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA DE SOLUTIONARE

a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare

 

CAPITOLUL I

Depunerea, înregistrarea si prelucrarea deconturilor de TVA

 

A. Depunerea si înregistrarea deconturilor de TVA

1. Deconturile de TVA se depun de către persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată conform art. 153 din Codul fiscal, la organul fiscal competent, prin postă sau direct la compartimentul cu atributii în gestionarea declaratiilor fiscale, precum si prin sistemul electronic national, la termenele prevăzute de Codul fiscal.

2.1. Deconturile de TVA primite direct la organul fiscal se înregistrează la Registratura electronică si se prelucrează imediat, în momentul primirii, în prezenta persoanei impozabile.

2.2. Deconturile de TVA corecte se preiau în baza de date.

2.3. În cazul în care în urma prelucrării deconturilor de TVA rezultă erori, organele fiscale vor urma procedura aplicabilă în cazul declaratiilor fiscale eronate.

3.1. Deconturile de TVA primite prin postă se prelucrează în ziua primirii de la registratură. În cazul în care în urma prelucrării rezultă erori, organele fiscale vor urma procedura aplicabilă în cazul declaratiilor fiscale eronate.

3.2. Termenul legal de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare care prezintă erori se prelungeste cu perioada cuprinsă între data depunerii deconturilor de TVA si data corectării acestora.


4. Deconturile de TVA se prelucrează si se analizează în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal.

5. Deconturile de TVA depuse la alte termene de declarare decât cele înscrise în vectorul fiscal nu se prelucrează si se restituie persoanelor impozabile.

B. Fluxul de prelucrare a deconturilor de TVA

1. După primirea si procesarea deconturilor de TVA, acestea se grupează pe următoarele categorii:

a) deconturi cu sume pozitive (cu TVA de plată);

b) deconturi cu sume negative, astfel:

b1) deconturi cu sume negative cu optiune de rambursare; b2) deconturi cu sume negative fără optiune de rambursare (sume ce se reportează în decontul perioadei următoare).

2. Zilnic, toate deconturile de TVA prelucrate se transmit la compartimentul „Evidentă pe plătitori", pe baza „Registrului jurnal obligatii declarate la bugetul de stat" si a „Notei de predare-primire", prevăzute de reglementările privind organizarea evidentei pe plătitori.

3. Deconturile cu sume pozitive, precum si cele cu sume negative fără optiune de rambursare se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

4. Sumele negative din deconturile cu sume negative cu optiune de rambursare se transferă din evidenta pe plătitor într-o evidentă separată si se transmit zilnic, pe baza Notei de predare-primire, la compartimentul de analiză a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare, în vederea efectuării analizei de risc.

5.1. Se supun procedurii de solutionare numai deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare depuse în cadrul termenului legal de depunere.

5.2. Persoanele impozabile care depun astfel de deconturi, după expirarea termenului legal de depunere, vor prelua suma negativă în decontul perioadei fiscale următoare.

6. Solicitările de rambursare se solutionează, în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal, în termen de maximum 45 de zile calendaristice de la data depunerii decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare.

 

CAPITOLUL II

Procedura de solutionare a solicitărilor de rambursare

 

A. Solutionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare

1.1. Compartimentul de analiză de risc, denumit în continuare compartiment de specialitate, va analiza solicitările de rambursare în vederea solutionării.

1.2. Procedura are ca scop final încadrarea fiecărei persoane impozabile într-o categorie de risc fiscal, în functie de comportamentul său fiscal, precum si în functie de riscul pe care aceasta îl prezintă pentru administratia fiscală.

2. Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare se solutionează în functie de gradul de risc fiscal pe care îl prezintă fiecare persoană impozabilă, astfel:

a) în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mic - prin emiterea Deciziei de rambursare a TVA;

b) în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mediu - cu analiză documentară;

c) în cazul deconturilor de TVA cu risc fiscal mare - cu inspectie fiscală anticipată.

3. Deconturi cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare cu risc fiscal mic

3.1. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare prin care se solicită rambursarea unor sume mai mici sau egale cu 10.000 lei sunt considerate, în mod automat, cu risc fiscal mic.

3.2. În cazul deconturilor care prezintă un risc fiscal mic, sistemul generează în mod automat proiectul Deciziei de rambursare a TVA.

3.3. Proiectul deciziei se întocmeste în două exemplare, se verifică si se vizează de seful compartimentului de specialitate si se înaintează spre aprobare conducătorului unitătii fiscale.

4. Deconturi cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare cu risc fiscal mediu

4.1. Dacă decontul cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare se încadrează în categoria de risc fiscal mediu, organul fiscal procedează la efectuarea analizei documentare.

4.2.1. Pentru efectuarea analizei documentare organul fiscal va comunica în scris persoanei impozabile documentele care trebuie prezentate, data, ora si locul întâlnirii, precum si numele si prenumele persoanei din cadrul compartimentului de specialitate care se ocupă de analiză.

4.2.2. Neprezentarea în termenul stabilit de organul fiscal a documentelor solicitate pentru efectuarea analizei documentare atrage încadrarea în gradul de risc fiscal mare si solutionarea cu inspectie fiscală anticipată.

4.2.3. Termenul legal de solutionare se prelungeste cu perioada cuprinsă între data emiterii înstiintării pentru prezentarea documentelor si data prezentării documentelor la organul fiscal, potrivit art. 70 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

4.3.1. În cazuri temeinic justificate persoana impozabilă poate solicita organului fiscal amânarea termenului de prezentare a documentelor.

4.3.2. În cazul aprobării amânării, termenul legal de solutionare se prelungeste cu perioada cuprinsă între data emiterii înstiintării pentru prezentarea documentelor si data prezentării documentelor solicitate pentru efectuarea analizei, potrivit art. 70 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

4.4. În urma efectuării analizei documentare deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare pentru care au putut fi justificate sumele solicitate la rambursare se aprobă si se emite proiectul Deciziei de rambursare a TVA.

4.5. Dacă sumele solicitate la rambursare nu au putut fi justificate cu ocazia analizei documentare, decontul respectiv se încadrează la gradul de risc fiscal mare si se solutionează cu inspectie fiscală anticipată.

5. Deconturi cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare cu risc fiscal mare

5.1. Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare cu risc fiscal mare se transmit la compartimentul cu atributii de inspectie fiscală.

5.2. După efectuarea inspectiei fiscale, compartimentul cu atributii în acest domeniu întocmeste raportul de inspectie fiscală.

5.3. În cazul în care TVA deductibilă sau colectată se modifică fată de sumele înscrise în decontul de TVA, se întocmeste Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscală, care are si rol de Decizie de rambursare a TVA.

5.4. În cazul în care cu ocazia inspectiei fiscale nu sunt stabilite diferente fată de suma solicitată la rambursare, se întocmeste Decizia privind nemodificarea bazei de impunere, iar Decizia de rambursare a TVA se emite de către compartimentul de specialitate.

6. Deciziile de rambursare a TVA emise în cazul riscului fiscal mic si mediu sunt decizii sub rezerva verificării ulterioare, potrivit art. 90 din Codul de procedură fiscală.

B. Procedura de stabilire a gradului de risc fiscal în cazul rambursărilor de taxă pe valoarea adăugată

Procedura prevăzută în acest capitol se aplică pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare depuse de persoanele impozabile, cu exceptia deconturilor cu sume negative de TVA prin care se solicită rambursarea unor sume mai mici sau egale cu 10.000 lei, precum si a cazurilor prevăzute la cap. III „Dispozitii speciale privind solutionarea solicitărilor de rambursare".

B1. Stabilirea Standardului individual negativ (SIN)

1.1. Standardul individual negativ (SIN) reprezintă suma maximă a TVA ce poate fi rambursată fără analiză documentară sau inspectie fiscală anticipată, riscul implicat de această rambursare fiind considerat acceptabil de către administratia fiscală.

1.2. Această sumă este stabilită în conditii de activitate normală si continuă a persoanei impozabile, tinându-se cont si de comportamentul său fiscal.

2. SIN-ul se stabileste trimestrial, având în vedere raportările contabile, deconturile de TVA si modul de îndeplinire a obligatiilor fiscale în perioada de referintă, potrivit prevederilor pct. 3.

3. SIN-ul se stabileste după cum urmează:

3.1. La data de 5 a lunii februarie se stabileste SIN-ul pentru trimestrul I, avându-se în vedere:

a) perioada de referintă pentru deconturile de TVA si modul de îndeplinire a obligatiilor fiscale - cea aferentă lunilor ianuarie - decembrie ale anului precedent (depuse în intervalul cuprins între luna februarie a anului precedent - luna ianuarie a anului curent);

b) raportarea contabilă semestrială din anul precedent.

3.2. La data de 5 a lunii mai se stabileste SIN-ul pentru trimestrul II, avându-se în vedere:

a) perioada de referintă pentru deconturile de TVA si modul de îndeplinire a obligatiilor fiscale - cea aferentă lunilor aprilie a anului precedent - martie a anului curent (depuse în intervalul cuprins între luna mai a anului precedent - luna aprilie a anului curent);

b) raportarea contabilă semestrială din anul precedent.

3.3. La data de 5 a lunii august se stabileste SIN-ul pentru trimestrul III, avându-se în vedere:

a) perioada de referintă pentru deconturile de TVA si modul de îndeplinire a obligatiilor fiscale - cea aferentă lunilor iulie a anului precedent - iunie a anului curent (depuse în intervalul cuprins între luna august a anului precedent - luna iulie a anului curent);

b). bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru anul precedent.

3.4. La data de 5 a lunii noiembrie se stabileste SIN-ul pentru trimestrul IV, avându-se în vedere:

a) perioada de referintă pentru deconturile de TVA si modul de îndeplinire a obligatiilor fiscale - cea aferentă lunilor octombrie a anului precedent - luna septembrie a anului curent (depuse în intervalul cuprins între luna noiembrie a anului precedent - luna octombrie a anului curent);

b) bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru anul precedent.

4. Înainte de stabilirea SIN-ului trimestrial, compartimentul de specialitate solicită, în scris, compartimentelor de specialitate implicate confirmarea actualizării la zi a tuturor bazelor de date care furnizează informatii utilizate în aplicarea procedurii.

5. SIN-ul se stabileste prin completarea Fisei de calcul al Standardului individual negativ, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta procedură.

6. SIN-ul se stabileste astfel:

6.1. SIN-ul se stabileste la valoarea de 1 unitate si rambursarea se efectuează numai în urma inspectiei fiscale, în următoarele cazuri:

a) pentru persoanele impozabile care au fapte de natura infractiunilor înscrise în cazierul fiscal;

b) pentru persoanele impozabile nou-înfiintate;

c) pentru persoanele impozabile pentru care nu există toate datele necesare întocmirii Fisei de calcul al SIN;

d) pentru persoanele impozabile pentru care SIN-ul este negativ (suma de TVA colectată este mai mare decât suma de TVA deductibilă în perioada de referintă);

e) pentru persoanele impozabile care nu au bunuri imobile sau mobile în patrimoniu;

f) pentru persoanele impozabile despre care activitatea de inspectie fiscală detine informatii că prezintă un risc fiscal mare;

g) pentru persoanele impozabile pentru care organul fiscal competent a aprobat ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 1561 alin. (7) din Codul fiscal si ale pct. 80 alin. (2) din Normele metodologice.

6.2.1. Persoanele impozabile nou-înfiintate sunt acele persoane impozabile care s-au înregistrat în scopuri de taxă pe valoarea adăugată în cursul perioadei de referintă pentru calculul SIN-ului.

6.2.2. Pentru persoanele impozabile nou-înfiintate, care prezintă 3 perioade fiscale consecutive deconturi negative cu optiune de rambursare solutionate cu inspectie fiscală anticipată si la care au fost stabilite diferente de taxă mai mici de 5% cu ocazia acestor controale, SIN-ul se stabileste ca medie aritmetică a sumelor aprobate la rambursare prin deconturile respective.

6.3. Pentru celelalte persoane impozabile, SIN-ul este stabilit în două etape:

a1) prima etapă: stabilirea SIN-ului brut

SIN-ul brut se stabileste ca diferentă între media TVA-ului deductibil si media TVA-ului colectat, din perioada de referintă.

Pentru persoanele impozabile pentru care perioada fiscală la TVA este luna sau trimestrul, SIN-ul brut se stabileste pe lună, respectiv pe trimestru.

a2) a doua etapă: SIN-ul brut se corectează cu indicele de inflatie si se ajustează în functie de comportamentul fiscal al fiecărei persoane impozabile.

SIN-ul stabilit potrivit pct. 3.1 se ajustează cu 3/4 din indicele de inflatie realizat la data de 31 decembrie a anului precedent si cu 1/4 din indicele de inflatie prognozat pentru anul curent.

SIN-ul stabilit potrivit pct. 3.2 se ajustează cu jumătate din indicele de inflatie realizat la data de 31 decembrie a anului precedent si, jumătate din indicele de inflatie prognozat pentru anul curent.

SIN-ul stabilit potrivit pct. 3.3 se ajustează cu 1/4 din indicele de inflatie realizat la data de 31 decembrie a anului precedent si cu 3/4 din indicele de inflatie prognozat pentru anul curent.

SIN-ul stabilit potrivit pct. 3.4 se ajustează cu indicele de inflatie prognozat pentru anul curent.

a2.1) Comportamentul fiscal se stabileste pe baza unor indicatori relevanti, cum ar fi: mărimea persoanei impozabile, gradul de conformare fiscală voluntară.

a2.2) SIN-ul final se stabileste prin corectarea SIN-ului brut cu indicele de inflatie si prin ajustarea sumei astfel stabilite, în functie de punctajul obtinut pe baza indicatorilor, astfel:

- majorare cu 30%, pentru cei care realizează un punctaj cuprins între 0-155 de puncte;

- majorare cu 20%, pentru cei care realizează un punctaj cuprins între 156-200 de puncte;

- majorare cu 10%, pentru cei care realizează un punctaj cuprins între 201-250 de puncte;

- 0%, pentru cei care realizează un punctaj mai mare de 251 de puncte.

7. Cazuri de actualizare lunară al SIN-ului

7.1. SIN-ul trimestrial stabilit potrivit pct. 3 se actualizează lunar conform pct. 6, până la data de 5 a fiecărei luni, numai pentru persoanele impozabile care se află în una dintre următoarele situatii:


- li se înscriu fapte de natura infractiunilor în cazierul fiscal;

- sunt persoane impozabile nou-înfiintate si au beneficiat pentru 3 perioade de raportare consecutive de rambursări cu inspectie fiscală anticipată si la care au fost stabilite diferente de taxă mai mici de 5%;

- pe baza informatiilor detinute, activitatea de inspectie fiscală le stabileste risc fiscal mare.

7.2.1. Stabilirea riscului fiscal mare al unei persoane impozabile se realizează de către compartimentul de specialitate si pe baza informatiilor primite de la organele de inspectie fiscală pentru persoana impozabilă respectivă.

7.2.2. Compartimentul de specialitate va fi înstiintat de către organul de inspectie fiscală cu privire la persoanele impozabile despre care acesta are informatii că prezintă un risc ridicat pentru administratia fiscală.

7.2.3. Înstiintarea va fi transmisă, sub forma unui referat motivat, aprobat de coordonatorul activitătii de inspectie fiscală, de îndată ce organul de inspectie fiscală detine astfel de informatii. Persoanele impozabile pentru care se primesc astfel de referate vor fi înscrise, de către compartimentul de specialitate, într-o bază de date specială.

7.2.4. La primirea referatului de la organul de inspectie fiscală, compartimentul de specialitate verifică dacă pentru persoana impozabilă respectivă există deconturi cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare în curs de solutionare.

7.2.5. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare sunt în curs de solutionare în perioada cuprinsă între data depunerii decontului si data compensării/restituirii efective a sumelor aprobate la rambursare.

7.2.6. Pentru deconturile încadrate la risc fiscal mic, pe baza calculului SIN-ului sau ca urmare a analizei documentare, care urmează să fie solutionate cu inspectie fiscală ulterioară, în situatia prevăzută ia 7.2.2, procedura se întrerupe, iar deconturile se încadrează la risc fiscal mare si se solutionează cu inspectie fiscală anticipată.

7.2.7. Pe baza referatului primit în conditiile pct. 7.2.3, compartimentul de specialitate întocmeste o notă prin care stabileste încadrarea la risc fiscal mare si propune anularea actelor procedurale, întocmite ca urmare a încadrării deconturilor la risc fiscal mic. Nota întocmită de compartimentul de specialitate se înaintează conducătorului unitătii fiscale spre aprobare.

7.2.8. Dispozitiile pct. 7.2.6 si 7.2.7 sunt aplicabile si pentru deconturile aflate în curs de solutionare, pentru care la data primirii referatului prevăzut la pct. 7.2.3 era emisă Decizia de rambursare sub rezerva verificării ulterioare. În această situatie, Decizia de rambursare emisă sub rezerva verificării ulterioare se desfiintează în conditiile art. 90 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

7.2.9. Schimbarea încadrării din categoria de risc fiscal mare si radierea din baza de date specială se fac tot la propunerea organului de inspectie fiscală, prin referat motivat transmis compartimentului de specialitate până la data de 5 a fiecărei luni.

7.3. În baza datelor primite de la Oficiul National al Registrului Comertului si a decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare se va actualiza baza de date care contine informatiile referitoare la obiectul de activitate (cod CAEN).

8. Pentru persoanele impozabile care în decurs de 6 luni au renuntat de cel putin două ori la optiunea de rambursare, după încadrarea la categoria de risc fiscal mare, compartimentul de specialitate va înstiinta Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiză si îndrumare pentru activitatea de inspectie fiscală, în vederea includerii acestor persoane, cu prioritate, în programul de inspectie fiscală.

B2. Fluxul de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare în cadrul compartimentului de specialitate

1. Compartimentul de specialitate înregistrează deconturile de TVA într-o evidentă specială, care se conduce informatizat, organizată potrivit lit. A din anexa nr. 2 la prezenta procedură.

2. După înregistrarea în evidentă, deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare vor fi supuse analizei de risc, în vederea solutionării, etapa urmând să fie finalizată în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data depunerii decontului de TVA.

3.1. În prima fază a analizei se selectează deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, prin care se solicită rambursarea unor sume mai mici sau egale cu 10.000 lei, care se solutionează prin emiterea deciziei de rambursare.

3.2. În a doua fază a analizei se editează fisele de calcul al SIN si se selectează deconturile negative care prezintă SIN = 1, considerate cu risc fiscal mare, si se transmit a doua zi compartimentului cu atributii în domeniul inspectiei fiscale, pe bază de borderou.

4.1. Prin derogare de la prevederile pct. 3.2, pentru deconturile încadrate la SIN = 1, ca urmare a faptului că nu există toate datele necesare întocmirii Fisei de calcul al SIN, compartimentul de specialitate solicită persoanei impozabile prezentarea la sediul organului fiscal în vederea clarificării situatiei fiscale.

4.2. Solicitarea se face în scris, mentionându-se documentele care trebuie prezentate, data si locul întâlnirii, precum si numele si prenumele persoanei din cadrul compartimentului de specialitate responsabile cu analiza decontului. Modelul notificării prin care se solicită prezentarea unor documente este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta procedură.

4.3. Deconturile încadrate la SIN = 1, ca urmare a faptului că nu există toate datele necesare întocmirii Fisei de calcul al SIN, pentru care se solicită prezentarea de documente suplimentare conform pct. 4.2, vor fi înscrise de către compartimentul de specialitate într-o bază de date specială, în care se vor înscrie atât data transmiterii notificării, cât si data primirii documentelor solicitate.

4.4. În cazul prezentării, în termenul stabilit de organul fiscal, a documentelor solicitate pentru clarificarea situatiei fiscale, organul fiscal editează o nouă Fisă de calcul al SIN pe baza informatiilor primite.

4.5. Neprezentarea, în termenul stabilit de organul fiscal, a documentelor solicitate pentru clarificarea situatiei fiscale atrage încadrarea în gradul de risc fiscal mare si solutionarea cu inspectie fiscală anticipată.

4.6. Termenul legal de solutionare se prelungeste cu perioada cuprinsă între data solicitării documentelor si data prezentării documentelor la organul fiscal, potrivit art. 70 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

4.7. Dispozitiile prevăzute la pct. 4.1-4.6 nu sunt aplicabile pentru persoanele impozabile care nu au obligatia întocmirii si depunerii raportărilor contabile semestriale si anuale.

5. Pentru deconturile de TVA la care SIN este mai mare decât 1, se calculează Fisa indicatorilor de inspectie fiscală, prevăzută în anexa nr. 4.

5.1. În cazul în care punctajul obtinut la Fisa indicatorilor de inspectie fiscală este mai mare sau egal cu 60 de puncte, decontul de TVA prezintă risc fiscal mare si se transmite a doua zi compartimentului cu atributii în domeniul inspectiei fiscale, pe bază de borderou.

5.2. În cazul în care punctajul obtinut la Fisa indicatorilor de inspectie fiscală este mai mic de 60 de puncte, se compară suma solicitată la rambursare cu SIN-ul.


6. Dacă suma solicitată la rambursare este mai mică sau egală cu SIN-ul, decontul de TVA este considerat cu risc fiscal mic si sistemul va genera în mod automat proiectul Deciziei de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, prevăzută în anexa nr. 5 la prezenta procedură.

7.1. Dacă suma solicitată la rambursare este mai mare decât SIN-ul final, programul informatic semnalează acest aspect si generează lista plătitorilor care se află în această situatie, în vederea efectuării analizei individuale.

7.2. Dacă suma solicitată la rambursare provine din mai mult de 12 perioade de raportare lunare, respectiv 4 perioade de raportare trimestriale, se abandonează reconstituirea sumei, iar decontul de TVA, fiind considerat cu risc fiscal mare, se transmite a doua zi compartimentului cu atributii în domeniul inspectiei fiscale, pe bază de borderou.

7.3. Dispozitiile pct. 7.2 sunt aplicabile, în mod corespunzător, si pentru persoanele impozabile care si-au schimbat perioada fiscală ca urmare a efectuării de achizitii intracomunitare, dacă suma solicitată la rambursare provine dintr-o perioadă mai mare decât numărul perioadelor de raportare utilizate în perioada de referintă.

8. Analiza individuală se efectuează pentru fiecare perioadă de raportare din care a rezultat suma solicitată la rambursare, întocmindu-se Fisa de analiză de risc, prevăzută în anexa nr. 6 la prezenta procedură, conform Instructiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 7 la prezenta procedură.

9. Dacă toate sumele negative înscrise în coloana „Sume negative" se încadrează, fiecare în parte, în SIN se consideră că decontul de TVA prezintă risc fiscal mic, nu se va completa cartusul „Indicatori de analiză" si se va genera proiectul Deciziei de rambursare a TVA.

10. Cartusul „Indicatori de analiză" se completează pentru fiecare perioadă de raportare în care suma negativă de taxă pe valoarea adăugată este mai mare decât SIN-ul.

11. După completarea Fisei de analiză de risc si acordarea punctajului, deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare se clasifică în:

a) deconturi de TVA cu risc fiscal mediu, dacă se obtine un punctaj între 0 si 50, pentru fiecare dintre perioadele din care provine suma negativă solicitată la rambursare - acestea se supun analizei documentare;

b) deconturi de TVA cu risc fiscal mare, dacă se obtine un punctaj între 51 si 140, pentru cel putin una dintre perioadele din care provine suma solicitată la rambursare - acestea se transmit a doua zi compartimentului cu atributii de inspectie fiscală.

B3. Analiza documentară

1. Pentru efectuarea analizei documentare, compartimentul de specialitate solicită persoanei impozabile prezentarea de documente suplimentare, care să justifice diferenta în plus de sumă solicitată la rambursare.

2. Solicitarea documentatiei se face în scris, mentionându-se documentele care trebuie prezentate, data si locul întâlnirii, precum si numele si prenumele persoanei din cadrul compartimentului de specialitate care se ocupă de analiză. Modelul înstiintării este prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta procedură.

3.1.1. Pentru efectuarea analizei documentare compartimentul de specialitate solicită persoanei impozabile să prezinte:

- jurnalele de vânzări si de cumpărări;

- balantele de verificare;

- contracte comerciale, facturi si documente vamale care să ateste exportul efectuat;

- documente care să ateste efectuarea unei investitii, precum si alte documente din care să rezulte suma solicitată la rambursare;

- orice alte documente pe care organul fiscal le consideră necesare pentru justificarea rambursării.

3.1.2. Documentele vor fi prezentate în original si în copie si trebuie să se refere la perioada din care provine suma negativă de taxă pe valoarea adăugată.

3.2. Persoana impozabilă poate depune orice alte documente pe care le consideră relevante pentru solutionarea cererii sale, chiar dacă acestea nu au fost cuprinse în înstiintarea transmisă potrivit pct. 2.

4. La efectuarea analizei documentare se vor avea în vedere si indicatorii stabiliti prin Fisa de calcul al SIN-ului, Fisa indicatorilor de inspectie fiscală si Fisa de analiză de risc.

5. Pentru toate deconturile de TVA care se încadrează în categoria de risc fiscal mediu se întocmeste Referatul pentru analiză documentară, în două exemplare, potrivit modelului din anexa nr. 9 la prezenta procedură.

6. Referatul pentru analiză documentară se înaintează, împreună cu decontul de TVA, Fisa de calcul al SIN-ului, Fisa indicatorilor de inspectie fiscală si Fisa de analiză de risc, conducătorului compartimentului, pentru avizare.

7. În cazul în care prin referatul prevăzut la pct. 5 se propune rambursarea sumei solicitate, se întocmeste proiectul Deciziei de rambursare a TVA. Referatul pentru analiză documentară împreună cu Decontul de TVA, Fisa de calcul al SIN-ului, Fisa indicatorilor de inspectie fiscală, Fisa de analiză de risc si proiectul Deciziei de rambursare a TVA se transmit conducătorului unitătii fiscale, pentru aprobare.

8.1. În cazul în care prin referatul prevăzut la pct. 5 se propune efectuarea inspectiei fiscale anticipate, acesta se înaintează, împreună cu dosarul solicitării, spre avizare conducătorului compartimentului, iar apoi spre aprobare conducătorului unitătii fiscale.

8.2. După aprobare, se transmite compartimentului de inspectie fiscală dosarul solicitării, cuprinzând următoarele documente:

- Decontul cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare;

- Fisa de calcul al SIN-ului;

- Fisa indicatorilor de inspectie fiscală;

- Fisa de analiză de risc;

- Referatul pentru analiză documentară.

C. Fluxul operatiunilor în cazul deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare solutionate cu inspectie fiscală anticipată

1. Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare care au fost încadrate în categoria de risc mare se transmit, zilnic, împreună cu documentatia aferentă, compartimentului cu atributii de inspectie fiscală în vederea efectuării verificării.

2. După finalizarea controlului fiscal, compartimentul cu atributii în domeniul inspectiei fiscale va întocmi Raportul de inspectie fiscală.

3. Dacă în urma inspectiei fiscale se stabilesc diferente care afectează suma solicitată la rambursare, compartimentul cu atributii în domeniul inspectiei fiscale emite Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscală, care are si rol de Decizie de rambursare a TVA, pe care o comunică persoanei impozabile.

4. Dacă în urma inspectiei fiscale nu se stabilesc diferente fată de suma solicitată la rambursare, se întocmeste Decizia privind nemodificarea bazei de impunere, pe baza căreia compartimentul de specialitate emite proiectul Deciziei de rambursare.

5. În maximum 35 de zile calendaristice de la data depunerii decontului de TVA, compartimentul cu atributii de inspectie fiscală transmite compartimentului de specialitate dosarul solicitării, împreună cu Raportul de inspectie fiscală, precum si,


după caz, Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscală sau Decizia privind nemodificarea bazei de impunere.

6.1. În situatiile în care pentru solutionarea solicitării de rambursare organul de inspectie fiscală consideră că sunt necesare informatii suplimentare, termenul de solutionare se prelungeste cu perioada cuprinsă între data solicitării si data primirii informatiilor respective, potrivit art. 70 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

6.2. În cazul în care, pentru obtinerea informatiilor suplimentare, organul fiscal competent cu solutionarea cererii de rambursare solicită altor organe fiscale efectuarea unui control încrucisat potrivit art. 97 din Codul de procedură fiscală, organul fiscal competent pentru efectuarea acestui control va transmite rezultatele controlului în termen de 45 de zile de la solicitare.

6.3. Termenul prevăzut la pct. 6.2 se poate prelungi, în cazuri justificate, cu 45 de zile de către directia coordonatoare din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

6.4. Prelungirea termenului de solutionare se realizează pentru întreaga sumă solicitată la rambursare si nu poate opera pentru sume partiale.

7. Dacă în urma inspectiei fiscale nu au fost stabilite diferente fată de suma solicitată la rambursare, cel mai târziu în ziua următoare primirii dosarului solicitării compartimentul de specialitate întocmeste proiectul Deciziei de rambursare a TVA, în două exemplare. Decizia va fi semnată de seful compartimentului si aprobată de conducătorul unitătii fiscale.

D. Operatiunile din cadrul compartimentului de colectare, finalizarea procedurii si arhivarea documentelor

1. La sfârsitul fiecărei zile compartimentul de specialitate transmite compartimentului de colectare, în vederea compensării si/sau restituirii, potrivit prevederilor legale în vigoare, atât deciziile de rambursare a TVA, aprobate, cât si deciziile de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscală, aprobate.

2. Compartimentul de colectare, după efectuarea operatiunilor de stingere a creantelor fiscale, transmite compartimentului de specialitate ambele exemplare din documentele întocmite, un exemplar pentru a fi comunicat persoanei impozabile si un exemplar în vederea arhivării, precum si Decizia de rambursare a TVA sau Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscală, după caz.

3.1. După operarea datelor privind solutionarea decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare în evidenta specială, compartimentul de specialitate transmite dosarul solicitării compartimentului de gestionare a dosarului fiscal, pentru arhivare.

3.2. Dosarul solicitării cuprinde:

- Decontul cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare;

- Fisa de calcul al SIN-ului;

- Fisa indicatorilor de inspectie fiscală;

- Fisa de analiză de risc;

- Referatul pentru analiză documentară si/sau Raportul de inspectie fiscală, după caz;

- Decizia de rambursare a TVA, emisă de compartimentul de specialitate, sau Decizia de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscală ori Decizia privind nemodificarea bazei de impunere, emise de compartimentul cu atributii de inspectie fiscală, după caz, însotite de Raportul de inspectie fiscală;

- Nota de compensare si/sau Nota de restituire/rambursare, cuprinzând data la care s-a efectuat operatiunea de compensare si/sau restituire.

4. În cel mult o zi de la primirea Notei de compensare si/sau a Notei de restituire/rambursare de la compartimentul de colectare, compartimentul de specialitate înstiintează persoana impozabilă despre modul de solutionare a optiunii de rambursare, prin transmiterea Notei de compensare si/sau a Notei de restituire/rambursare, însotite, după caz, de Decizia de rambursare a TVA emisă de compartimentul de specialitate.

5. Compartimentul de specialitate transmite compartimentului de inspectie fiscală, până la data de 1 a lunii următoare, un extras al registrului de evidentă specială, cuprinzând deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare, solutionate cu inspectie fiscală ulterioară, în luna anterioară, pentru cuprinderea în programul de inspectie fiscală.

6. Inspectia fiscală ulterioară se efectuează în maximum 2 ani de la aprobarea rambursării.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii speciale privind solutionarea solicitărilor de rambursare

 

A. Dispozitii generale

1.1. Pentru contribuabilii mari si mijlocii, precum si pentru persoanele impozabile care desfăsoară activităti de export si/sau livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă pe valoarea adăugată, denumite în continuare exportatori, rambursarea se acordă cu inspectie fiscală ulterioară, cu exceptia cazurilor care prezintă risc fiscal mare, când rambursarea se acordă în urma inspectiei fiscale anticipate.

1.2. În categoria contribuabililor mari si mijlocii se cuprind contribuabilii definiti potrivit prevederilor legale în vigoare.

1.3. În categoria exportatorilor care beneficiază de regimul special privind solutionarea solicitărilor de rambursare se încadrează persoanele impozabile care îndeplinesc, cumulativ, următoarele conditii:

a) au depus în ultimele 12 luni toate declaratiile fiscale, precum si declaratiile informative 390 (VIES) „Declaratia recapitulativă privind livrările/achizitiile/prestările intracomunitare" si 394 „Declaratie informativă privind livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national" pentru care persoanele impozabile aveau obligatia transmiterii către organul fiscal;

b) au desfăsurat în anul anterior activităti de export, în nume propriu sau în comision, si/sau livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă pe valoarea adăugată, în procent de minimum 75% din rulajul debitor al contului de clienti (4111), dar nu mai putin de echivalentul în lei a 1.000.000 euro, calculat pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Natională a României valabil la data de 31 decembrie a anului precedent celui în care se aplică regimul special. Conditia privind desfăsurarea de activităti de export si/sau livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă pe valoarea adăugată, în procent de minimum 75% din rulajul debitor al contului de clienti (4111), trebuie îndeplinită până la data depunerii cererii pentru aprobarea regimului special, în conditiile prevăzute la lit. B;

c) activitatea de export nu se desfăsoară în domeniile:

- „Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat", cod 4621;

-„Comert cu ridicata al fructelor si legumelor", cod 4631;

-„Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate", cod 4671;

-„Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare", cod 4673;

-„Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor", cod 4677;

d) contribuabilul respectiv nu are fapte, de natura infractiunilor, înscrise în cazierul fiscal;

e) pentru contribuabilul respectiv nu a fost deschisă procedura de insolventă sau nu a fost declansată procedura de lichidare voluntară.


1.4. În categoria persoanelor impozabile prevăzute la pct. 1.3 nu intră contribuabilii mari si mijlocii.

2.1. Primul decont cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare depus, după înregistrarea investitiei, potrivit legii, de către persoanele impozabile care realizează investitii ce se încadrează în prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investitiilor, aprobată prin Legea nr. 78/2009, va fi supus inspectiei fiscale, rambursarea fiind acordată cu inspectie fiscală anticipată.

2.2. Solicitările ulterioare depuse de această categorie de persoane impozabile pe durata derulării investitiei vor fi solutionate cu inspectie fiscală ulterioară.

2.3. Compartimentele cu atributii de inspectie fiscală vor verifica semestrial, la sediul persoanei impozabile, rambursările acordate.

3. În sensul prezentului capitol, prin conducătorul unitătii fiscale se întelege, după caz:

- directorul general al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili;

- directorul coordonator al Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti;

- seful administratiei finantelor publice a municipiului, orasului sau comunei, seful administratiei finantelor publice a sectoarelor municipiului Bucuresti sau seful administratiei finantelor publice pentru contribuabili mijlocii.

B. Procedura de aprobare a regimului special pentru exportatori

1.1. După intrarea în vigoare a prezentei proceduri, exportatorii care îndeplinesc conditiile prevăzute la lit. A pct. 1.3 depun la organul fiscal competent o cerere prin care solicită aplicarea regimului special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta procedură.

1.2. Cererea va fi însotită de balanta de verificare la data de 31 decembrie a anului precedent si de fisa contului 4111, din care să rezulte că volumul exportului scutit si/sau al livrărilor intracomunitare de bunuri scutite de taxă pe valoarea adăugată, efectuat în anul anterior în nume propriu sau în comision, a reprezentat minimum 75% din rulajul debitor al contului de clienti (4111), dar nu mai putin de echivalentul în lei a 1.000.000 euro, calculat pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Natională a României valabil la data de 31 decembrie a anului precedent celui în care se aplică regimul special. De asemenea, cererea va fi însotită de o declaratie pe propria răspundere că nu a desfăsurat activităti de export si/sau livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă pe valoarea adăugată în domeniile prevăzute la lit. A pct. 1.3 lit. c), precum si că până la data depunerii cererii persoana impozabilă a desfăsurat activităti de export si/sau livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxă pe valoarea adăugată, în nume propriu sau în comision, în procent de minimum 75% din rulajul debitor al contului de clienti (4111).

2. Pentru solutionarea cererii, compartimentul de specialitate:

- analizează documentatia depusă de persoana impozabilă;

- verifică îndeplinirea obligatiilor declarative în evidentele fiscale;

- solicită, în scris, compartimentului cu atributii în domeniul gestionării cazierului fiscal informatii privind existenta faptelor de natura infractiunilor înscrise în cazierul fiscal al respectivei persoane impozabile;

- solicită, în scris, compartimentului cu atributii de colectare si compartimentului juridic informatii privind deschiderea procedurii de insolventă sau declansarea procedurii de lichidare voluntară pentru respectiva persoană impozabilă si întocmeste Referatul privind regimul special pentru exportatori, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 13 la prezenta procedură.

3.1. Dacă se constată că sunt îndeplinite, cumulativ, conditiile prevăzute la lit. A pct. 1.3, compartimentul de specialitate propune aprobarea aplicării regimului special si întocmeste proiectul Deciziei privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori.

3.2. Decizia privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori se întocmeste în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 14 la prezenta procedură.

3.3. Decizia poate fi contestată, în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sanctiunea decăderii, la organul fiscal emitent.

4. Referatul privind regimul special pentru exportatori, împreună cu proiectul Deciziei privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori, vizate de seful compartimentului de specialitate, se înaintează spre aprobare conducătorului unitătii fiscale.

5. Decizia privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori se comunică persoanei impozabile în conformitate cu prevederile art. 44 din Codul de procedură fiscală.

6. Aplicarea regimului special încetează dacă:

a) din analiza evidentelor fiscale sau în urma inspectiei fiscale efectuate se constată că persoana impozabilă nu mai îndeplineste conditiile prevăzute la lit. A pct. 1.3; sau

b) ponderea sumelor neaprobate la rambursare ca urmare a inspectiei fiscale anticipate în totalul sumelor solicitate la rambursare prin decontul solutionat cu inspectie fiscală anticipată este mai mare de 6%.

7. La aparitia unei situatii din cele prevăzute la pct. 6, compartimentul de specialitate întocmeste Referatul privind regimul special pentru exportatori, precum si Decizia privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori, în vederea încetării aplicării regimului special. Dispozitiile pct. 3.2, 3.3, 4 si 5 de mai sus se aplică în mod corespunzător.

8. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare aflate în curs de solutionare la data încetării aplicării regimului special se încadrează la risc fiscal mare si se solutionează cu inspectie fiscală anticipată. În acest sens, compartimentul de specialitate întocmeste o notă prin care stabileste încadrarea la risc fiscal mare si propune anularea actelor procedurale, întocmite anterior în vederea solutionării respectivelor deconturi. Nota întocmită de compartimentul de specialitate se înaintează conducătorului unitătii fiscale spre aprobare.

9. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse după încetarea aplicării regimului special se solutionează potrivit dispozitiilor cap. II „Procedura de solutionare a solicitărilor de rambursare".

10. Regimul special pentru exportatori se aprobă pentru fiecare an fiscal.

C. Fluxul de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare depuse de contribuabilii mari si mijlocii

1. Compartimentul de specialitate înregistrează deconturile într-o evidentă specială, care se conduce informatizat, organizată potrivit lit. B din anexa nr. 2.

2. După înregistrarea în evidentă, deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare sunt supuse analizei, în vederea solutionării, în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal.

3.1. Deconturile de TVA se verifică din punctul de vedere al corectitudinii completării, urmărindu-se dacă soldul sumei negative de taxă pe valoarea adăugată solicitate la rambursare coincide cu suma înregistrată în evidentele fiscale.


3.2.1. Dacă se constată diferente între suma negativă de taxă pe valoarea adăugată solicitată la rambursare si suma înregistrată în evidentele organului fiscal care pot fi corectate potrivit procedurii de corectie a erorilor materiale, compartimentul de specialitate notifică contribuabilul si aplică procedura specială în domeniu.

3.2.2. În acest caz, termenul legal de solutionare a solicitării de rambursare se prelungeste cu perioada de timp cuprinsă între data emiterii notificării si data corectării diferentelor între suma negativă de taxă pe valoarea adăugată solicitată la rambursare si suma înregistrată în evidentele fiscale, potrivit art. 70 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

4.1. Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare depuse de contribuabilii mari se încadrează în categoria de risc fiscal mare, dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele conditii:

a) contribuabilul respectiv are fapte de natura infractiunilor înscrise în cazierul fiscal;

b) pentru contribuabilul respectiv a fost deschisă procedura de insolventă sau a fost declansată procedura de lichidare voluntară;

c) pentru contribuabilul respectiv a fost stabilit gradul de risc fiscal mare, atât pe baza informatiilor primite de la Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiză si îndrumare pentru activitatea de inspectie fiscală, cât si pe baza informatiilor proprii ale compartimentului de specialitate.

4.2. Pentru deconturile încadrate la risc fiscal mare, ca urmare a conditiei prevăzute la pct. 4.1 lit. c), contribuabilii mari pot depune scrisori de garantie bancară, emise de institutii de credit autorizate de Banca Natională a României, cu exceptia situatiei în care încadrarea initială în categoria de risc fiscal mare s-a făcut ca urmare a începerii urmăririi penale în legătură cu acte săvârsite de respectivul contribuabil.

4.3. Scrisoarea de garantie bancară trebuie să îndeplinească, cumulativ, cel putin următoarele conditii:

a) să cuprindă suma maximă pe care garantul se obligă să o plătească în cazul în care obligatiile fiscale stabilite suplimentar de inspectia fiscală nu sunt achitate în termen - această sumă nu poate fi mai mică decât nivelul sumelor solicitate la rambursare prin aceste deconturi;

b) să aibă o durată minimă de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii duratei de valabilitate, până la finalizarea inspectiei fiscale ulterioare;

c) să cuprindă angajamentul garantului ca, în cazul neachitării de către garantat, în termen, a obligatiilor fiscale stabilite suplimentar de inspectia fiscală sau a obligatiilor fiscale declarate de către contribuabil si scadente pe perioada de valabilitate a scrisorii de garantie bancară, acesta să plătească orice sumă care se încadrează în suma garantată prin scrisoarea de garantie bancară, în termen de maximum 15 zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 111 din Codul de procedură fiscală.

4.4. În cazul depunerii scrisorii de garantie, cu îndeplinirea conditiilor prevăzute la pct. 4.3, procedura de solutionare a deconturilor încadrate la risc fiscal mare se întrerupe, iar deconturile se încadrează la risc fiscal mic si se solutionează cu inspectie fiscală ulterioară.

4.5. Verificarea îndeplinirii conditiilor pe care trebuie să le îndeplinească scrisoarea de garantie bancară se face de compartimentul cu atributii de colectare.

4.6. Compartimentul de specialitate întocmeste o notă prin care propune anularea actelor procedurale, întocmite anterior în procedura de solutionare a deconturilor încadrate la risc fiscal mare, pentru solutionarea cu inspectie fiscală anticipată a acestor deconturi. Nota se înaintează conducătorului unitătii fiscale spre aprobare, iar după aprobare se transmite de îndată compartimentului cu atributii de inspectie fiscală.

4.7. Dacă încadrarea la risc fiscal mic, ca urmare a depunerii scrisorii de garantie, se realizează în cursul derulării inspectiei fiscale anticipate, actiunea începută se va finaliza, cu respectarea prevederilor Codului de procedură fiscală, transformându-se în inspectie fiscală ulterioară.

4.8. Organul fiscal competent va efectua inspectia fiscală ulterioară, în conditiile stabilite de Codul de procedură fiscală, în termenul de valabilitate a scrisorii de garantie bancară. Prin exceptie, pentru contribuabilii care nu îsi reîntregesc scrisoarea de garantie potrivit pct. 4.9, pentru cei pentru care a fost deschisă procedura de insolventă sau s-a declansat procedura de lichidare voluntară, precum si pentru situatia în care s-a dispus începerea urmăririi penale în legătură cu acte săvârsite de respectivul contribuabil după finalizarea procedurii de solutionare a deconturilor potrivit pct. 4.4, inspectia fiscală se va initia si finaliza în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de valabilitate a scrisorii, de la data deschiderii procedurii de insolventă sau declansării procedurii de lichidare voluntară ori de la data înscrierii infractiunilor în cazierul fiscal, după caz.

4.9. Pe perioada valabilitătii scrisorii de garantie bancară, aceasta se va valorifica de organul fiscal competent în cazul neachitării în termen a obligatiilor fiscale stabilite suplimentar de inspectia fiscală sau a obligatiilor fiscale declarate de către contribuabil si scadente pe perioada de valabilitate a scrisorii de garantie bancară, în măsura în care nu are loc plata voluntară a acestor obligatii. În cazul valorificării scrisorii de garantie bancară, aceasta va fi reîntregită în termen de maximum 15 zile de la data valorificării scrisorii.

4.10. În situatia în care, cu ocazia inspectiei fiscale ulterioare efectuate pentru verificarea rambursării acordate în conditiile pct. 4.4, nu se stabilesc obligatii fiscale suplimentare, organul fiscal va restitui contribuabilului scrisoarea de garantie bancară, dacă acesta nu înregistrează alte obligatii fiscale restante.

4.11. Organele fiscale vor respinge o scrisoare de garantie bancară, dacă aceasta nu îndeplineste conditiile prevăzute la pct. 4.3.

5. În cazul contribuabililor mijlocii, deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare se încadrează în categoria de risc fiscal mare dacă persoana impozabilă îndeplineste oricare dintre următoarele conditii:

a) contribuabilul respectiv are fapte de natura infractiunilor înscrise în cazierul fiscal;

b) pentru contribuabilul respectiv a fost deschisă procedura de insolventă sau a fost declansată procedura de lichidare voluntară;

c) pentru contribuabilul respectiv a fost stabilit gradul de risc fiscal mare atât pe baza informatiilor primite de la Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiză si îndrumare pentru activitatea de inspectie fiscală, cât si pe baza informatiilor proprii ale compartimentului de specialitate;

d) nu a depus în ultimele 12 luni toate declaratiile fiscale, precum si declaratiile informative 390 (VIES) „Declaratia recapitulativă privind livrările/achizitiile/prestările intracomunitare" si 394 „Declaratie informativă privind livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national", pentru care persoanele impozabile aveau obligatia transmiterii către organul fiscal;

e) au ca obiect principal de activitate sau îsi desfăsoară efectiv activitatea în următoarele domenii:

- „Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat", cod 4621;

-„Comert cu ridicata al fructelor si legumelor", cod 4631;


-„Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate", cod 4671;

- „Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare", cod 4673;

-„Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor", cod 4677.

6.1. Compartimentul de specialitate organizează o bază de date cuprinzând persoanele impozabile ale căror deconturi se încadrează în categoria de risc fiscal mare, pe baza informatiilor primite sau detinute în conditiile prezentului punct.

6.2. Pentru primul decont de TVA cu sume negative cu optiune de rambursare supus solutionării după data intrării în vigoare a prezentului ordin, compartimentul de specialitate solicită, în scris, informatii despre respectiva persoană impozabilă, astfel:

a) compartimentului cu atributii de colectare si compartimentului juridic, informatii privind îndeplinirea conditiilor prevăzute la pct. 4.1 lit. b) si la pct. 5 lit. b);

b) Serviciului/Biroului/Compartimentului coordonare, programare, analiză si îndrumare pentru activitatea de inspectie fiscală, informatii privind îndeplinirea conditiei prevăzute la pct. 4.1 lit. c) si la pct. 5 lit. c).

6.3. Stabilirea gradului de risc fiscal mare, în sensul pct. 4.1 lit. b) si c) si al pct. 5 lit. b) si c), se realizează, după caz, astfel:

- prin referat motivat întocmit de compartimentul cu atributii de colectare sau de compartimentul juridic, aprobat de directorul coordonator;

- prin referat motivat întocmit de Serviciul/Biroul/ Compartimentul coordonare, programare, analiză si îndrumare pentru activitatea de inspectie fiscală, aprobat de coordonatorul activitătii de inspectie fiscală sau de directorul general al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, după caz, pe baza informatiilor rezultate din activitatea proprie despre respectivul contribuabil;

- prin referat motivat întocmit de compartimentul de specialitate si aprobat de directorul coordonator, pe baza informatiilor proprii privind comportamentul fiscal al contribuabilului în ultimele 12 luni.

6.4. Informatiile primite sau detinute privind încadrarea în categoria de risc fiscal mare, în temeiul referatelor motivate întocmite potrivit pct. 6.3 si transmise compartimentului de specialitate în termen de două zile de la data solicitării, se înscriu în baza de date organizată potrivit pct. 6.1.

6.5.1. Ori de câte ori compartimentele prevăzute la pct. 6.2 constată că o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA îndeplineste conditiile mentionate la pct. 4.1 lit. b) si c) sau la pct. 5 lit. b) si c), acestea propun încadrarea în categoria de risc fiscal mare, pe bază de referat motivat, pe care îl transmit de îndată compartimentului de specialitate în vederea includerii în baza de date.

6.5.2. La primirea referatului de la organul de inspectie fiscală, compartimentul de specialitate verifică dacă pentru persoana impozabilă respectivă există deconturi cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare în curs de solutionare.

6.5.3. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare sunt în curs de solutionare în perioada cuprinsă între data depunerii decontului si data compensării/restituirii efective a sumelor aprobate la rambursare.

6.5.4. Pentru deconturile încadrate la risc fiscal mic, care urmează să fie solutionate cu inspectie fiscală ulterioară, procedura se întrerupe, iar deconturile se încadrează la risc fiscal mare si se solutionează cu inspectie fiscală anticipată.

6.5.5. Pe baza referatului primit în conditiile pct. 6.5.1, compartimentul de specialitate întocmeste o notă prin care stabileste încadrarea la risc fiscal mare si propune anularea actelor procedurale, întocmite ca urmare a încadrării deconturilor la risc fiscal mic. Nota întocmită de compartimentul de specialitate se înaintează conducătorului unitătii fiscale spre aprobare.

6.5.6. Dispozitiile pct. 6.5.4 si 6.5.5 sunt aplicabile si pentru deconturile aflate în curs de solutionare, pentru care la data primirii referatului prevăzut la pct. 6.5.1 era emisă Decizia de rambursare sub rezerva verificării ulterioare. În această situatie, Decizia de rambursare emisă sub rezerva verificării ulterioare se desfiintează în conditiile art. 90 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

6.6. Compartimentele care au propus încadrarea în categoria de risc fiscal mare au obligatia înstiintării de îndată a compartimentului de specialitate cu privire la încetarea conditiilor care au determinat încadrarea în categoria de risc fiscal mare, pe bază de referat motivat privind schimbarea din categoria de risc si scoaterea din baza de date.

7.1. Pentru verificarea îndeplinirii celorlalte conditii prevăzute la pct. 4.1 si 5, pentru toate deconturile de TVA cu sume negative cu optiune de rambursare depuse, compartimentul de specialitate solicită compartimentului cu atributii în domeniul gestionării cazierului fiscal informatii privind îndeplinirea conditiei prevăzute la pct. 4.1 lit. a) si la pct. 5 lit. a), respectiv compartimentului cu atributii în domeniul gestionării declaratiilor fiscale informatii privind îndeplinirea conditiilor prevăzute la pct. 5 lit. d) si e), pentru respectivul contribuabil.

7.2. Compartimentul cu atributii în domeniul gestionării cazierului fiscal va transmite compartimentului de specialitate informatiile solicitate în termen de două zile de la primirea solicitării.

8.1. Rezultatul analizei efectuate în vederea solutionării deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare depuse de marii contribuabili se consemnează în Referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depus de marii contribuabili, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 10 la prezenta procedură.

8.2. Rezultatul analizei efectuate în vederea solutionării deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare depuse de contribuabilii mijlocii se consemnează în Referatul privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depus de contribuabilii mijlocii, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11 la prezenta procedură.

9.1. Dacă decontul de TVA supus analizei se încadrează în una dintre situatiile prevăzute la pct. 4.1 si, după caz, la pct. 5, se solutionează cu inspectie fiscală anticipată.

9.2. Rambursarea cu inspectie fiscală anticipată se solutionează potrivit prevederilor cap. II lit. C „Fluxul operatiunilor în cazul deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare solutionate cu inspectie fiscală anticipată".

10.1. Dacă decontul de TVAsupus analizei nu se încadrează în conditiile prevăzute la pct. 4.1 si, după caz, la pct. 5, se consideră cu risc fiscal mic, se solutionează cu inspectie fiscală ulterioară si se emite proiectul Deciziei de rambursare a TVA, în două exemplare, care se vizează de conducătorul compartimentului de specialitate si se înaintează spre aprobare conducătorului unitătii fiscale.

10.2. Decizia de rambursare emisă pentru deconturile de TVA cu risc fiscal mic este decizie sub rezerva verificării ulterioare, potrivit art. 90 din Codul de procedură fiscală.

11. Prevederile cap. II lit. D „Operatiunile din cadrul compartimentului de colectare, finalizarea procedurii si arhivarea documentelor" se aplică în mod corespunzător.

D. Fluxul de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare depuse de persoanele impozabile pentru care a fost aprobat regimul special de rambursare potrivit lit. B

1. Compartimentul de specialitate înregistrează deconturile într-o evidentă specială, care se conduce informatizat, organizată potrivit lit. B din anexa nr. 2.


2. După înregistrarea în evidentă, deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare sunt supuse analizei, în vederea solutionării, în ordinea cronologică a înregistrării lor la organul fiscal.

3.1. Deconturile de TVA se verifică din punctul de vedere al corectitudinii completării, urmărindu-se dacă soldul sumei negative de taxă pe valoarea adăugată solicitate la rambursare coincide cu suma înregistrată în evidentele fiscale.

3.2.1. Dacă se constată diferente între suma negativă de taxă pe valoarea adăugată solicitată la rambursare si suma înregistrată în evidentele organului fiscal care pot fi corectate potrivit procedurii de corectie a erorilor materiale, compartimentul de specialitate notifică contribuabilul si aplică procedura specială în domeniu.

3.2.2. În acest caz, termenul legal de solutionare a solicitării de rambursare se prelungeste cu perioada de timp cuprinsă între data emiterii notificării si data corectării diferentelor dintre suma negativă de taxă pe valoarea adăugată solicitată la rambursare si suma înregistrată în evidentele fiscale, potrivit art. 70 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

4. Deconturile cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare depuse de exportatori se încadrează în categoria de risc fiscal mare, dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele conditii:

a) pentru contribuabilul respectiv a fost stabilit gradul de risc fiscal mare, atât pe baza informatiilor primite de la Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiză si îndrumare pentru activitatea de inspectie fiscală, cât si pe baza informatiilor proprii ale compartimentului de specialitate;

b) suma negativă solicitată la rambursare este mai mare decât dublul mediei lunare a sumelor negative declarate prin deconturile de TVA depuse în ultimele 12 luni [(total „suma negativă a TVA în perioada de raportare" declarată prin deconturile de TVA depuse în ultimele 12 luni - total „taxa de plată în perioada de raportare" declarată prin deconturile de TVA depuse în ultimele 12 luni)/12 luni]*).

5. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse ulterior unui decont care se solutionează cu inspectie fiscală anticipată se solutionează cu inspectie fiscală ulterioară, dacă nu îndeplinesc conditiile prevăzute la pct. 4 de mai sus.

6. Prevederile cap. III lit. C pct. 6.1-11 se aplică în mod corespunzător. Rezultatul analizei efectuate în vederea solutionării deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare depuse de persoanele impozabile pentru care a fost aprobat regimul special de rambursare potrivit lit. B se consemnează în Referatul privind analiza decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare depus de exportatori, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 15 la prezenta procedură.

E. Termenul de efectuare a inspectiei fiscale ulterioare

1. În cazul contribuabililor mari si mijlocii, inspectia fiscală ulterioară a rambursărilor se efectuează în termen de maximum 2 ani de la aprobare.

2. În cazul persoanelor impozabile pentru care a fost aprobat regimul special de rambursare pentru exportatori, inspectia fiscală ulterioară a rambursărilor se efectuează în termen de maximum 6 luni de la aprobare.

3. Prin exceptie de la prevederile pct. 1 si 2, inspectia fiscală ulterioară pentru rambursările cu risc fiscal mic aprobate se efectuează în termen de 30 de zile de la data încadrării ulterioare a respectivului contribuabil în gradul de risc fiscal mare, de către compartimentul cu atributii de inspectie fiscală.

 

CAPITOLUL IV

Transferul datelor pentru aplicarea procedurii de solutionare

 

            Pentru contribuabilii care îsi modifică sediul social/domiciliul fiscal se transferă în format electronic toate datele necesare pentru aplicarea procedurii prevăzute de prezentul ordin, până cel târziu la data transferului dosarului fiscal.

 

CAPITOLUL V

Raportarea modului de solutionare

 

            Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si Directia generală de administrare a marilor contribuabili vor raporta lunar Agentiei Nationale de Administrare Fiscală situatia rambursărilor efectuate, potrivit modelului aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

 

CAPITOLUL VI

Solutionarea solicitărilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată

 

            Sumele negative de TVA mai mici de 5.000 lei cuprinse în deconturile cu sume negative de TVA depuse de persoanele impozabile care solicită anularea codului de înregistrare în scopuri de TVA sau pentru care organele fiscale anulează din oficiu codul de înregistrare în scopuri de TVA se restituie, potrivit procedurii generale de restituire, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăsirea termenului legal, numai în urma efectuării inspectiei fiscale.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii speciale privind deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depuse de persoanele impozabile declarate inactive fiscal pe parcursul procedurii de solutionare

 

1. Dacă în cursul solutionării decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare persoana impozabilă este declarată inactivă fiscal, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală, procedura se încheie, iar sumele negative cuprinse în respectivul decont se pot cuprinde în primul decont de TVA care va fi depus după reactivarea contribuabilului, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

2. Compartimentul învestit cu solutionarea decontului la momentul declarării inactivitătii fiscale întocmeste un referat prin care propune încheierea procedurii. Referatul se aprobă de conducătorul unitătii fiscale si se transmite compartimentului de specialitate.

3. Compartimentul de specialitate emite o decizie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 16 la prezenta procedură, prin care comunică persoanei impozabile încheierea procedurii de solutionare a decontului aflat în curs de solutionare la data declarării inactivitătii fiscale. Decizia se comunică de organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 44 din Codul de procedură fiscală.

4. După comunicarea deciziei, organul fiscal transferă sumele negative, aferente decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare a cărui procedură de solutionare s-a încheiat, din evidenta separată în evidenta pe plătitori.


*) Se au în vedere rândurile „Suma negativă a TVA în perioada de raportare" si „Taxa de plată în perioada de raportare" din formularul 300 „Decont de TVA". Nu se iau în calcul suma negativă de TVA în perioada de raportare si taxa de plată în perioada de raportare declarate prin decontul de TVA aflat în curs de solutionare.


 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

FISA DE CALCUL

a Standardului individual negativ

 

Denumirea persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA

 

 

 

Codul de identificare fiscală

 

Periodicitatea depunerii decontului

Lunar

Trimestrial

Semestrial

Anual

Judetul

 

Localitatea

 

 

 

Str.

 

Nr.

 

Bl.

 

Se.

 

 

Ap.

 

Codul postal

 

Sectorul

 

Tel.:

 

Fax:

E-mail

 

A. SIN-ul brut ...................

            (Σ TVA deductibil - Σ TVAcolectat)/nr. perioade de raportare

B. Motivatia în cazul SIN = 1

- fapte de natura infractiunilor în cazierul fiscal □

- plătitor nou-înfiintat □

- datele incomplete □

- SIN-ul este negativ. □

- Persoana impozabilă nu are bunuri imobile sau mobile în patrimoniu. □

- stabilit de administratia fiscală conform Referatului nr. ... □

- Organul fiscal competent a aprobat ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic conform □ Deciziei privind perioada fiscală nr. ...

C. Ajustare la inflatie ....................

(rd. Ax indice inflatie)

D. Indicatori

 

Nr. crt.

INDICATORI

Punctaj

1

Capitaluri proprii

 

 

- mai mic sau egal cu 0

100

 

- mai mare decât 0

0

2

Grad de îndatorare = capital împrumutat/capital propriu*)

 

 

- mai mare sau egal cu 0 si mai mic sau egal cu 1

0

 

- mai mare decât 1

50

3

Profitabilitate = profit/cifră de afaceri

 

 

- egal cu 0

70

 

- mai mare decât 0

0

4

Raportul dintre media vânzărilor si media achizitiilor

 

 

- media vânzărilor mai mare decât media achizitiilor

0

 

- media vânzărilor mai mică decât media achizitiilor

45

5**)

Declaratii fiscale si informative nedepuse în perioada de referintă

 

 

- niciuna (toate declaratiile depuse)

0

 

- cel putin una

100

6***)

Obligatii fiscale restante în perioada de referintă (cu exceptia obligatiilor de plată restante la TVA)

 

 

- obligatii la începutul perioadei mai mici decât obligatiile la sfârsitul perioadei

50

 

- obligatii la începutul perioadei mai mari decât obligatiile la sfârsitul perioadei

30

 

- nu există

0

 

Total punctaj:

 

 

*) Indicatorul „Grad de îndatorare" se completează numai dacă există capital împrumutat (datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an) si capitalul propriu este pozitiv.

**) Se verifică depunerea formularului 100 „Declaratia privind obligatiile de plată la bugetul de stat", a formularelor 101 „Declaratie privind impozitul pe profit", 102 „Declaratie privind obligatiile de plată la bugetele asigurărilor sociale si fondurilor speciale", 103 „Declaratie privind accizele", precum si a formularului 390 (VIES) „Declaratia recapitulativă privind livrările/achizitiile/prestările intracomunitare" si a formularului 394 „Declaratie informativă privind livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national".

***) Se consideră toate obligatiile declarate de către contribuabili sau stabilite de către organul fiscal si neachitate, cu exceptia sumelor pentru care acesta beneficiază de înlesniri la plată aprobate de organul fiscal competent.


 

E. Coeficient de ajustare în functie de comportamentul fiscal

………………………….

F. SIN conform coeficientului de ajustare

………………………….

G. SIN

………………………….

 

LEGENDĂ:

Locul de unde se obtin elementele din fisa de calcul a SIN:

1. Bilantul contabil, pentru pct. 1, 2 si 3, precum si contul de profit si pierderi, pentru pct. 3.

Rd. 1 = rd. 85 bilant conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, respectiv rd. 36 bilant conform aceluiasi act normativ, pentru entitătile care întocmesc bilant prescurtat;

Rd. 2 = rd. 56/rd. 85 bilant conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, respectiv rd. 14/rd. 36 bilant conform aceluiasi act normativ, pentru entitătile care întocmesc bilant prescurtat;

Datele se completează numai în conditiile în care capitalul propriu este pozitiv si există datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an (capital împrumutat).

Rd. 3 = rd. 82 bilant/rd. 1 cont profit si pierderi, conform Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, respectiv rd. 33 bilant/rd. 1 cont profit si pierdere conform aceluiasi act normativ, pentru entitătile care întocmesc bilant prescurtat.

2. Aplicatia „DECIMP", pentru pct. 4, 5.

3. Fisa analitică de evidentă pe plătitori, pentru pct. 6.

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

EVIDENTA

deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare

 

A. Evidenta deconturilor pentru care se aplică prevederile cap. II din Procedura de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare

 

CIF

Decont cu sume negative

de TVA cu optiune

de rambursare

Suma negativă de TVA mai mică sau egală cu 10.000 lei

Solutionat cu Standard individual negativ

Suspendare

Decizie de rambursare

Suspendare

Decizie de rambursare

nr.

data

suma

data începerii

data încetării

nr.

data

suma

data începerii

data încetării

nr.

data

suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- continuare -

 

Analiză documentară

Inspectie fiscală

Stingere

Suspendare

Decizie de rambursare

Adresa de transmitere

Suspendare

Decizie de rambursare

Compensare

 

 

Restituire

 

 

Data efectuării operatiunii în trezorerie

data începerii

data încetării

nr.

data

suma

nr.

data

data începerii

data încetării

nr.

data

suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Evidenta deconturilor pentru care se aplică prevederile cap. III din Procedura de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare

 

CIF

 

 

 

Decont cu sume negative de TVA

cu optiune de rambursare

Deconturi solutionate de activitatea de administrare a veniturilor, cu inspectie

fiscală ulterioară

Deconturi solutionate cu inspectie fiscală anticipată

Stingere

Suspendare

Decizie de rambursare

Adresa de transmitere

Suspendare

Decizie de rambursare

Compensare

 

 

Restituire

 

 

Data efectuării operatiunii

în trezorerie

nr.

data

suma

data începerii

data încetării

nr.

data

suma

nr.

data

data începerii

data încetării

nr.

data

suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA Nr. 3

la procedură

 

STEMA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Directia Generală a Finantelor Publice a .................................

Administratia Finantelor Publice a .......

Nr. .......

Adresa:

 

Tel.:

Fax:

E-mail:

SIGLA

 

 

NOTIFICARE

Către

Persoană impozabilă (Denumirea/Numele si prenumele)..................................................................

Codul de identificare fiscală................................................................................................................

Adresa: Localitatea........................................., str..................................................nr........., bl........., ap........, et.........., judetul/sectorul......................................

Prin Decontul cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare aferent lunii/trimestrului............

anul..........., ati solicitat rambursarea sumei de...........................lei.

Având în vedere că nu dispunem de toate datele necesare solutionării solicitării dumneavoastră, vă rugăm să prezentati, până cel târziu la data de................, la dl/dna.............................., următoarele documente, pentru perioada................:

- .....................................................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................................................

- .....................................................................................................................................................................

Documentele vor fi prezentate în original si în copie.

 

Conducătorul unitătii fiscale

 

Numele si prenumele....................................

Semnătura si stampila unitătii......................

Întocmit

Numele si prenumele....................................

Functia..........................................................

Semnătura....................................................

 

www.anaf.ro

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

FISA

indicatorilor de inspectie fiscală

 

1. Număr de rambursări solutionate fără inspectie fiscală în ultimele 24 de luni:

- până la 3 inclusiv O puncte;

- între 4-9 inclusiv 15 puncte;

- între 10-15 inclusiv 30 de puncte;

- între 16-18 inclusiv 45 de puncte;

- peste 18 60 de puncte.

2. Ponderea sumelor neaprobate la rambursare în totalul sumei solicitate la rambursare

[(sume solicitate - sume aprobate)/sume solicitate]:

- pondere sumă neaprobată </= 2% 0 puncte;

- 2% < pondere sumă neaprobată </= 4% 5 puncte;

- 4% < pondere sumă neaprobată </= 6% 15 puncte;

- 6% < pondere sumă neaprobată </= 8% 35 de puncte;

- 8% < pondere sumă neaprobată </= 10% 45 de puncte;

- pondere sumă neaprobată > 10% 60 de puncte.


3. Ponderea sumelor rambursate în ultimele 24 de luni fără inspectie fiscală*) în cifra de afaceri:

- până la 5% inclusiv 0 puncte;

- între 5% si 10% inclusiv 5 puncte;

- între 10% si 15% inclusiv 15 puncte;

- între 15% si 20% inclusiv 30 de puncte;

- între 20% si 25% inclusiv 45 de puncte;

- peste 25% 60 de puncte.

Cifra de afaceri este cea cuprinsă la rd. 1, rd. 2, rd. 3, rd. 4, rd. 9, rd. 10, rd. 11, rd. 13, rd. 15 din formularul (300) „Decont de TVA", aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 77/2010.

4. Persoana impozabilă are ca obiect principal de activitate si îsi desfăsoară efectiv activitatea în domeniul:

- cod 4621 „Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului 15 puncte; neprelucrat"

- cod 4631 „Comert cu ridicata al fructelor si legumelor" 15 puncte;

- cod 4671 „Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al 15 puncte; produselor derivate"

- cod 4673 „Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de 15 puncte; constructie si echipamentelor sanitare"

- cod 4677 „Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor" 15 puncte.

Indicatorii de inspectie fiscală cuprinsi în această fisă se stabilesc pentru ultimele 24 de luni, perioada fiind calculată până la data decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, supus analizei.

 

*) Sume rambursate fără inspectie fiscală sunt sumele aprobate la rambursare fără inspectie fiscală anticipată sau pentru care nu a fost efectuată inspectie fiscală ulterioară.

 

ANEXA Nr. 5

la procedură

 

STEMA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Directia Generală a Finantelor Publice a .................................

Administratia Finantelor Publice a .......

Nr. .......

Adresa:

 

Tel.:

Fax:

E-mail:

SIGLA

 

DECIZIE

de rambursare a taxei pe valoarea adăugată

 

Către: Denumirea/Numele si prenumele................................................

Codul de identificare fiscală...................................................................

Domiciliul fiscal: Localitatea ..........................., str................................. nr.........., bl..........., ap..........., et..........., judetul/sectorul.........................................

În baza art. 85 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, a decontului de taxă pe valoarea adăugată pentru perioada fiscală..................................., înregistrat sub nr..................din..............................., si a analizei de risc/inspectiei fiscale efectuate în perioada......................., se stabileste taxa pe valoarea adăugată de rambursat, astfel:

TVAsolicitată la rambursare .....................................lei;

TVAaprobată la rambursare .....................................lei;

TVArespinsă la rambursare .....................................lei.


Suma aprobată la rambursare urmează procedura prevăzută la art. 115, 116 sau 117, după caz, din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Prezenta decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sanctiunea decăderii, potrivit art. 207 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, la organul fiscal competent potrivit art. 209 alin. (1) din acelasi act normativ.

 

Conducătorul unitătii fiscale

 

 

Numele si prenumele ....................

 

 

Semnătura si stampila unitătii ....................

 

 

 

Aprobat

 

Verificat

Întocmit

Numele si prenume............

Numele si prenume.................

Numele si prenume...................

Functia................................

Functia.....................................

Functia......................................

Data....................................

Data.........................................

Data...........................................

Semnătura..........................

 

Semnătura...............................

Semnătura.................................

Cod M.F.P. 14.13.02.02

 

 

www.anaf.ro

 

 

 

ANEXA Nr. 6

la procedură

 

FISA

de analiză de risc

 

Codul de identificare fiscală..............................................................................................................

Denumirea..................................................................................................................................

Domiciliul fiscal............................................................................................................................

 

Nr. crt.

 

Sume negative de TVA

Observatii

1.

Suma solicitată la rambursare

 

 

2.

- din perioada de raportare

 

 

3.

- din perioadele anterioare de raportare

 

 

4.

- perioada

 

 

5.

- perioada

 

 

6.

- perioada

 

 

7.

- perioada

 

 

8.

- perioada

 

 

9.

- perioada

 

 

10.

- perioada

 

 

11.

- perioada

 

 

12.

- perioada

 

 

 

            Indicatori de analiză pentru perioadele de raportare în care suma negativă de TVA este mai mare decât Standardul individual negativ.

 

Nr. crt.

Indicatori

Punctaj

Punctaj acordat

1

Media veniturilor realizate în ultimele 12 luni

 

 

 

- veniturile din perioada analizată mai mari decât media veniturilor în ultimele 12 luni

0

 

 

- veniturile din perioada analizată mai mici decât media veniturilor în ultimele 12 luni

50

 

2

Media valorii achizitiilor pe ultimele 12 luni

 

 

 

- achizitiile din perioada analizată mai mici decât media achizitiilor în ultimele 12 luni

0

 

 

- achizitiile din perioada analizată mai mari decât media achizitiilor în ultimele 12 luni

50

 

3

Operatiunea preponderentă din operatiunile de livrări/prestări

 

 

 

- scutită cu drept de deducere

0

 

 

- scutită fără drept de deducere

30

 

 

- livrare/prestare cu cota 19%

40

 

 

- livrare/prestare cu 9%

40

 

 

- livrare cu 5%

0

 

 

TOTAL:

 

 

 

Aprobat

întocmit


ANEXA Nr. 7

la procedură

 

FISA

de analiză de risc - instructiuni de completare

 

Fisa de analiză de risc se completează pentru fiecare plătitor, după cum urmează:

Cartusul „Suma solicitată la rambursare" se completează astfel:

- rd. 1 „Suma solicitată la rambursare" se completează cu soldul sumei negative de TVA din perioada de raportare de pe rd. 38 al decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare - formularul (300) „Decont de TVA", aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 77/2010.

- rd. 2 „din perioada de raportare" se completează cu suma negativă de TVA din rd. 31 al decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare.

În cazul în care suma de la rd. 1 este diferită de cea de la rd. 2, se vor completa si celelalte rânduri ale cartusului cu sumele aferente fiecărei perioade de raportare din care provine suma solicitată la rambursare.

În cazul în care, în perioada din care provine suma solicitată la rambursare, există si deconturi cu sume pozitive, în coloana „Observatii" se va înscrie suma pozitivă, iar coloana „Sume negative TVA" va rămâne necompletată.

Sumele negative înscrise în coloana „Sume negative TVA" se vor compara, fiecare în parte, cu Standardul individual negativ (SIN), iar în coloana „Observatii" se va mentiona dacă suma negativă respectivă este mai mică sau mai mare decât SIN.

Cartusul „Indicatori de analiză pentru perioadele de raportare în care suma negativă de TVA este mai mare decât SIN-ul" se completează pentru fiecare perioadă de raportare în care suma negativă de TVA este mai mare decât SIN-ul.

- rd. 1 „Media veniturilor realizate în ultimele 12 luni" - datele se preiau din deconturile privind TVA, rândul „TOTAL", col. 1 -TVAcolectat (rândul 16, mai putin rd. 5, 6, 7, 8 si 12 din decontul de TVA);

- rd. 2 „Media valorii achizitiilor pe ultimele 12 luni" - datele se preiau din deconturile privind TVA, rândul „TOTAL", col. 1 - TVA deductibilă (rd. 30 din decontul de TVA);

- rd. 3 „Operatiunea preponderentă din operatiunile de livrări/prestări" - datele se preiau din decontul de TVA aferent perioadei analizate, astfel:

- scutită cu drept de deducere - (rd.1+ rd. 2+rd. 3+ rd. 4+rd. 13)/rd. 16;

- scutită fără drept de deducere - rd. 14/rd. 16;

- livrare/prestare cu cota 19% - rd. 9/rd. 16;

- livrare/prestare cu 9% - rd. 10/rd. 16;

- livrare cu 5% - rd. 11/rd. 16.

După stabilirea ponderilor se acordă punctajul numai pentru operatiunea care prezintă ponderea cea mai mare între cele 4 tipuri de operatiuni prevăzute de formular.

 

ANEXA Nr. 8

la procedură

 

STEMA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Directia Generală a Finantelor Publice a .................................

Administratia Finantelor Publice a .......

Nr. .......

Adresa:

 

Tel.:

Fax:

E-mail:

SIGLA

 

Înstiintare

 

Către

Persoană impozabilă (Denumirea/Numele si prenumele).........................................

Codul de identificare fiscală.................................................

Adresa: Localitatea.........., str........nr.........., bl......., ap. ..., et........, judetul/sectorul..................................

Prin Decontul cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare aferent lunii/trimestrul..........anul........., ati solicitat rambursarea sumei de.........................lei.

În vederea solutionării acestei solicitări vă rugăm să prezentati, până cel târziu la data de......., la dl/dna.............................., camera ..... următoarele documente, pentru perioada...........................:

- jurnale de vânzări si de cumpărări;                  □

- balanta de verificare;              □

- contracte comerciale, facturi si documente vamale care să ateste exportul efectuat;                  □

- documente care să ateste efectuarea unei investitii, precum si alte documente din care să rezulte suma solicitată la rambursare;                  □

- orice alte documente pe care organul fiscal le consideră necesare pentru justificarea rambursării.                      □

Documentele vor fi prezentate în original si în copie.

 

Conducătorul unitătii fiscale

 

Numele si prenumele..........................

Semnătura si stampila unitătii...............

           

Întocmit

Numele si prenumele.......................

Functia...................................

Semnătura.................................

www.anaf.ro


 

ANEXA Nr. 9

la procedură

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală................................................

Nr.......................

 

Aprobat

Conducătorul unitătii fiscale,

.................................................

Avizat

Seful compartimentului de specialitate,

.................................................

 

 

REFERAT

pentru analiza documentară

 

A. Date de identificare a persoanei impozabile

Codul de identificare fiscală................

Denumirea.........................

Domiciliul fiscal...................

 

B. Analiza documentară

 

1

Perioada fiscală la care se referă decontul cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare

 

2

SIN-ul

 

3

Suma negativă solicitată la rambursare

 

4

Diferenta între suma solicitată si SIN

 

5

TVA deductibilă

 

6

Se încadrează decontul negativ în tiparul ultimelor perioade?

□ Da

□ Nu

7

Oferă ultimul raport de inspectie fiscală motive pentru initierea unei inspectii anticipate?

□ Da

□ Nu

8

Au fost solicitate documente suplimentare?

Da, adresa nr.................din.............

9

Plătitorul nu s-a prezentat până la expirarea termenului stabilit de organul fiscal

□ Decontul se transmite activitătii de inspectie fiscală

10

Plătitorul a solicitat amânarea termenului de prezentare a documentelor

□ Da

□ Nu

11

Amânarea termenului de prezentare a documentelor a fost aprobată

□ Da, până la data de.........................

 

 

□ Nu

12

Sunt anexate copii ale documentelor care au fost supuse analizei, potrivit borderoului anexat:

 

13

Documente analizate si aspecte constatate

 

14

Se propune aprobarea rambursării în urma analizei documentare:

□ Da, în totalitate

- suma.....................

□ Nu, se transmite pentru inspectie fiscală anticipată

 

            Întocmit


 

ANEXA Nr. 10

la procedură

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală................................................

Nr......................./...........................................

 

Aprobat

Conducătorul unitătii fiscale,

.................................................

Avizat

Seful compartimentului de specialitate,

.................................................

 

REFERAT

privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depus de marii contribuabili

nr.......................din......................,

aferent perioadei............................

 

A. Date de identificare a persoanei impozabile

Denumirea........................................................................................................................................

Codul de înregistrare în scopuri de TVA...........................................................................................

Domiciliul fiscal.................................................................................................................................

 

B. Analiza documentară

1. Fapte de natura infractiunilor înscrise în cazierul fiscal                         □

2. A fost deschisă procedura de insolventă sau a fost declansată procedura de lichidare voluntară                       □

Motivatie............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

3. Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiză si îndrumare pentru activitatea de inspectie fiscală sau compartimentul de specialitate au stabilit, prin referat motivat, gradul de risc fiscal mare                      □

Motivatie............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

4. Ca urmare a depunerii Scrisorii de garantie bancară nr.........../..............., decontul de TVA se încadrează la risc fiscal mic                      □

 

C. Concluzii

a) Se propune aprobarea solicitării de rambursare a TVA                      □

b) Se propune transmiterea spre solutionare cu inspectie fiscală anticipată, având în vedere următoarele:                         □

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 

            Întocmit


 

ANEXA Nr. 11

la procedură

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Directia Generală a Finantelor Publice a...............

Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii

Nr......................../......................

 

Aprobat

Conducătorul unitătii fiscale,

.................................................

Avizat

Seful compartimentului de specialitate,

.................................................

 

REFERAT

privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depus de contribuabilii mijlocii

nr....................din......................,

aferent perioadei............................

 

A. Date de identificare a persoanei impozabile

Denumirea........................................................................................................................................

Codul de înregistrare în scopuri de TVA...........................................................................................

Domiciliul fiscal.................................................................................................................................

 

B. Analiza documentară

1. Fapte de natura infractiunilor înscrise în cazierul fiscal                         □

2. A fost deschisă procedura de insolventă sau a fost declansată procedura de lichidare voluntară                       □

Motivatie............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

3. Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiză si îndrumare pentru activitatea de inspectie fiscală sau compartimentul de specialitate au stabilit, prin referat motivat, gradul de risc fiscal mare                      □ Motivatie............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

4. Nu a depus, în ultimele 12 luni, toate declaratiile fiscale, precum si declaratiile informative 390 (VIES) „Declaratia recapitulativă privind livrările/achizitiile/prestările intracomunitare" si 394 „Declaratie informativă privind livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national", pentru care persoana impozabilă respectivă avea obligatia transmiterii către organul fiscal                 □

Motivatie............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

5. Au ca obiect principal de activitate sau îsi desfăsoară efectiv activitatea în următoarele domenii:

-„Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat", cod 4621                      □

-„Comert cu ridicata al fructelor si legumelor", cod 4631                       □

-„Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate", cod 4671                        □

-„Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructie si echipamentelor sanitare", cod 4673                         □

-„Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor", cod 4677                      □

Motivatie............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 

C. Concluzii:

a) Se propune aprobarea solicitării de rambursare a TVA                      □

b) Se propune transmiterea spre solutionare cu inspectie fiscală anticipată, având în vedere următoarele:                         □

 

Întocmit

 


ANEXA Nr. 12*)

la procedură

 

CERERE

de aplicare a regimului special de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru anul fiscal ...


 

ANEXA Nr. 13

la procedură

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Directia Generală a Finantelor Publice a...............

Administratia Finantelor Publice a .................

Nr......................../......................

 

 

Aprobat

Conducătorul unitătii fiscale,

.................................................

Avizat

Seful compartimentului de specialitate,

.................................................

 

REFERAT

privind regimul special pentru exportatori

 

A. Date de identificare a persoanei impozabile

Denumirea........................................................................................................................................

Codul de înregistrare în scopuri de TVA...........................................................................................

Domiciliul fiscal.................................................................................................................................

 

B. Analiza documentară a Cererii nr............./data

Au fost analizate următoarele documente:

..........................................................................................................................................................

Din analiza documentelor prezentate a rezultat:

..........................................................................................................................................................

 

C. Analiza informatiilor detinute de organul fiscal

Au fost analizate următoarele informatii:

1. Raportul de inspectie fiscală              □

2. Decontul de taxă pe valoarea adăugată                      □

3. Aplicatia de gestionare a cazierului fiscal                    □

4. Informatii de la compartimentul cu atributii de colectare si de la compartimentul juridic privind deschiderea procedurii de insolventă sau declansarea procedurii de lichidare voluntară                      □

1. Din Raportul de inspectie fiscală nr.............din......................

2. Din Decontul de TVA aferent lunii .......................anul ............, înregistrat la organul fiscal cu nr............din...................................

3. Din informatiile transmise de..........................................................................................................

 

D. Concluzii

a) Se propune aprobarea aplicării regimului special pentru rambursarea TVA pentru anul fiscal               □

b) Se propune respingerea cererii, având în vedere următoarele:                         □

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

c) Se propune anularea aplicării regimului special pentru rambursarea TVA, având în vedere următoarele:                       □

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 

Întocmit


 

ANEXA Nr. 14

la procedură

 

STEMA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Directia Generală a Finantelor Publice a .................................

Administratia Finantelor Publice a .......

Nr. .......

Adresa:

 

Tel.:

Fax:

E-mail:

SIGLA

 

DECIZIE

privind regimul special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru exportatori

 

Către: Denumirea/Numele si prenumele.......................................................

Domiciliul fiscal:

Localitatea.........................., str................................nr..........., bl......, ap......, et.........Judetul/sectorul..............................................

Cod de identificare fiscală....................................................................................

În baza prevederilor cap. III din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare, a Cererii nr.................din data ...................... si a Referatului privind îndeplinirea conditiilor pentru aplicarea regimului special nr................din data .............................., vă comunicăm:

- Se aprobă aplicarea regimului special pentru anul fiscal.........               □

- Nu se aprobă aplicarea regimului special                     □

- încetează aplicarea regimului special                □

Motivatia respingerii/încetării:...............................................................................................................................................

Aplicarea regimului special de rambursare a taxei pe valoarea adăugată, aprobată prin prezenta decizie, este valabilă de la data comunicării până la sfârsitul anului fiscal pentru care a fost aprobat, dacă au fost păstrate conditiile prevăzute la cap. III din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 263/2010.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestatie în conformitate cu prevederile art. 209 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 207 alin. (1) din acelasi act normativ.

 

Aprobat

 

 

Conducătorul unitătii fiscale

 

Numele si prenumele..........................

 

Semnătura si stampila unitătii...............

 

 

 

Verificat

Întocmit

Numele si prenumele...........................................

Numele si prenumele............................................

Functia.................................................................

Functia..................................................................

Semnătura...........................................................

Semnătura............................................................

 

CodM.F.P. 14.13.02.02/s

www.anaf.ro


 

ANEXA Nr. 15

la procedură

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală................................................

Nr.......................

 

 

Avizat

Seful compartimentului de specialitate,

................................................

 

Aprobat

Conducătorul unitătii fiscale,

................................................

REFERAT

privind analiza decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare depus de exportatori

nr......................din......................,

aferent perioadei............................

 

A. Date de identificare a persoanei impozabile

Denumirea...........................................................................................................................

Codul de înregistrare în scopuri de TVA................................................................................

Domiciliul fiscal....................................................................................................................

...........................................................................................................................................

B. Analiza documentară

1. Suma solicitată depăseste dublul mediei lunare a TVA

 

 

 

- lei -

Luna

Suma negativă a TVA în perioada de raportare

Taxa de plată în perioada de raportare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Media lunară a TVA = (Total „suma negativă a TVA în perioada de raportare" declarată prin deconturile de TVA depuse în ultimele 12 luni - Total „taxa de plată în perioada de raportare" declarată prin deconturile de TVAdepuse în ultimele 12 luni)/12 luni.

2. Serviciul/Biroul/Compartimentul coordonare, programare, analiză si îndrumare pentru activitatea de inspectie fiscală sau compartimentul de specialitate au stabilit, prin referat motivat, gradul de risc fiscal mare                      □

Motivatie............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

3. Aplicarea regimului special pentru persoana impozabilă care desfăsoară activităti de export si/sau livrări intracomunitare de bunuri scutite de taxa pe valoarea adăugată a fost aprobată prin Decizia privind aplicarea regimului special de rambursare a TVAnr......./..........                   □

C. Concluzii

a) Se propune aprobarea solicitării de rambursare a TVA                      □

b) Se propune transmiterea spre solutionare cu inspectie fiscală anticipată, având în vedere următoarele:                         □

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 

Întocmit


 

ANEXA Nr. 16

la procedură

 

STEMA

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Directia Generală a Finantelor Publice a .................................

Administratia Finantelor Publice a .......

Nr. .......

Adresa:

 

Tel.:

Fax:

E-mail:

SIGLA

 

 

DECIZIE

privind încheierea procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare pentru contribuabilii declarati inactivi fiscal

 

Către: Denumirea/Numele si prenumele.......................................................

Domiciliul fiscal:

Localitatea.........................., str................................nr..........., bl......, ap......, et..............judetul/sectorul..............................................

Cod de identificare fiscală....................................................................................

În baza prevederilor cap. VII din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare si a Ordinului presedintelui

Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr....../........., prin care ati fost declarat inactiv fiscal, vă informăm asupra încheierii procedurii de solutionare a decontului cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, aferent perioadei..........

Sumele negative cuprinse în decont se pot cuprinde în primul decont de TVA care va fi depus după reactivarea contribuabilului, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

Împotriva prezentului înscris se poate formula contestatie în conformitate cu prevederile art. 209 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 207 alin. (1) din acelasi act normativ.

 

Aprobat

 

 

Conducătorul unitătii fiscale

 

Numele si prenumele..........................

 

Semnătura si stampila unitătii...............

 

 

 

Verificat

Întocmit

Numele si prenumele...........................................

Numele si prenumele............................................

Functia.................................................................

Functia..................................................................

Semnătura...........................................................

Semnătura............................................................

 

Cod M.F.P. 14.13.02.02/i.f.

www.anaf.ro


 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului afacerilor externe nr. A/32/2010 pentru publicarea rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.390 (2002), 1.452 (2002), 1.526 (2004) si 1.566 (2004) privind amenintările aduse păcii si securitătii internationale prin actele teroriste si privind situatia din Afganistan, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 21 ianuarie 2010, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la articolul unic alin. (1) lit. d), în loc de: „... nr. 1.526 (2004)..." se va citi: „... nr. 1.566 (2004)...".


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.