MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 76/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 76         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 3 februarie 2010

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.584 din 19 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) si (3) din titlul II al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv

 

Decizia nr. 61 din 14 ianuarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            2. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului si pentru modificarea unor acte normative

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            62. - Decizie privind constatarea încetării situatiei de urgentă în asigurarea sigurantei aprovizionării cu gaze naturale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            2.500/2009. - Ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa Hausschild" din str. Stefan cel Mare nr. 64, Piatra-Neamt, judetul Neamt

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

            1. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 1/2010 privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale individuale de către entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru exercitiul financiar 2009

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

            1. - Hotărâre privind corectitudinea evidentelor contabile electorale si legalitatea plătilor efectuate de partidele politice, aliantele politice sau electorale, organizatiile cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si candidatii independenti în campania electorală pentru alegerile prezidentiale din anul 2009

 

            1. - Lista partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti participanti la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor în Circumscriptia electorală nr. 42 - municipiul Bucuresti, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 1, care au depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.450/2009 privind stabilirea datei alegerilor partiale pentru Camera Deputatilor în Circumscriptia electorală nr. 42 - municipiul Bucuresti, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 1


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.584

din 19 noiembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) si (3) din titlul II al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) si (3) din titlul II al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2007 privind accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Fondul Proprietatea" - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 3.798/85/2008 al Tribunalului Sibiu - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal se prezintă autorul exceptiei, prin avocatul Ioana Hrisafi, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei sustine admiterea criticii de neconstitutionalitate, depunând note scrise în acest sens.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 15 aprilie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 3.798/85/2008, Tribunalul Sibiu - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) si (3) din titlul II al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Fondul Proprietatea" - S.A. din Bucuresti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate încalcă prevederile art. 15 alin. (2) din Constitutie, întrucât stabilesc faptul că dobânda legală pentru plata cu întârziere a unei creante ar începe să curgă de la un moment ulterior de la care aceasta a început deja să curgă, în temeiul art. 43 din Codul comercial, reglementând astfel situatii juridice născute anterior adoptării Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2007.

Mai mult, aplicarea dispozitiilor art. 6 alin. (3) din Titlul II al ordonantei de urgentă ar avea ca efect stingerea unei creante deja născute în patrimoniul Fondului Proprietatea, împrejurare ce este de natură a contraveni prevederilor art. 44 alin. (1), (2) si (3) din Constitutie referitoare la garantarea dreptului de proprietate privată.

Tribunalul Sibiu - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, arătând că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2007, adoptate în vederea îndeplinirii scopului pentru care a fost înfiintat Fondul Proprietatea, reprezintă norme speciale, derogatorii de la dreptul comun, dar care nu încalcă principiul neretroactivitătii legii civile.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 6 alin. (1) si (3) din titlul II „Alte măsuri pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 29 iunie 2007, texte de lege care au următorul continut:

„Art. 6 - (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, operatorii economici prevăzuti în anexa la titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare, care au virat dividendele aferente anilor 2005 si 2006 către bugetul de stat sau bugetele institutiilor publice implicate, vor vira partea corespunzătoare din acestea către Fondul Proprietatea.[...]

(3) În cazul în care operatorii economici prevăzuti la alin. (1) nu vor respecta termenul de 60 de zile, acestia vor fi obligati să plătească dobânda legală pe fiecare zi de întârziere."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 15 alin. (2) care consacră principiul neretroactivitătii legii si în art. 44 alin. (1), (2) si (3) referitor la garantarea dreptului de proprietate privată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că s-a mai pronuntat asupra unei critici asemănătoare. Astfel, prin Decizia nr. 449 din 31 martie 2009, publicată în Monitorul


Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 20 mai 2009, Curtea a statuat că, „stabilind obligatia operatorilor economici prevăzuti în anexa la titlul VII din legea mentionată care au virat dividendele aferente anilor 2005 si 2006 către bugetul de stat sau bugetele institutiilor publice implicate de a vira partea corespunzătoare din acestea către Fondul Proprietatea în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordonantei, legiuitorul a reglementat o situatie juridică nouă, norma având ca domeniu temporal de aplicare perioada ulterioară adoptării ei. Sub aceste aspecte, referitor la pretinsa încălcare a art. 15 alin. (2) din Constitutie, Curtea constată că formula redactională a textului legal dedus controlului nu oferă temei unei atare critici, întrucât nu contine în sine nicio dispozitie cu caracter retroactiv, textul de lege urmând a-si găsi aplicarea exclusiv de la data intrării în vigoare a ordonantei modificatoare.

În ceea ce priveste dispozitiile art. 6 alin. (3) din titlul II al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2007, Curtea retine că, prin instituirea termenului pentru virarea dividendelor către

Fondul Proprietatea, obligatia de plată a acestora a devenit scadentă după 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordonantei de urgentă. La împlinirea acestui termen, operatorii economici sunt pusi de drept în întârziere. Asa fiind, Curtea observă că dispozitiile criticate nu fac altceva decât să dea expresie prevederilor dreptului comun în materie - art. 43 din Codul comercial, stabilind în sarcina debitorului obligatia de plată a dobânzii legale aferente fiecărei zi de întârziere. O atare obligatie legală nu constituie o încălcare a dreptului de proprietate al debitorului, ci reprezintă exclusiv o garantie a asigurării echilibrului între persoane cu interese contrare, prin determinarea cadrului legal de exercitare a drepturilor lor legitime."

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în această decizie îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) si (3) din titlul II al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Fondul Proprietatea" - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 3.798/85/2008 al Tribunalului Sibiu - Sectia comercială si de contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 61

din 14 ianuarie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

            Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga – procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, exceptie ridicată de Partidul Verde în Dosarul nr. 1/APCD/2009 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

La apelul nominal răspunde domnul Remus Cernea, în calitate de reprezentant al Partidului Verde.


Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului autorului exceptiei, care solicită ca prevederile art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 să fie declarate neconstitutionale, pentru argumentele formulate în contestatia initială si în precizările suplimentare pe care le va prezenta în sustinerea contestatiei, dar si prin raportare la punctul de vedere formulat în cauză de Guvernul României.

În privinta încălcării prin textul de lege criticat a dreptului de a fi ales, prevăzut de art. 37, si a art. 16 din Constitutie, autorul exceptiei arată că limitele prevăzute de legea electorală se pot concretiza în conditiile prealabile de înregistrare a candidaturii pentru alegerile parlamentare si pot viza cetătenia, vârsta, domiciliul, eventual un anumit număr de semnături sau constituirea unui depozit, însă aceste limite trebuie să fie rezonabile si să nu anuleze dreptul fundamental al cetătenilor, să nu afecteze substanta dreptului constitutional. Prin prevederea legală contestată este însă anulată însăsi posibilitatea de exercitare a dreptului de a fi ales, aceasta fiind conditionată de înscrierea într-un anume partid, respectiv într-un partid parlamentar. Or, „anularea acestui drept vine în contradictie cu întreaga logică a Constitutiei, care garantează exercitarea dreptului de a fi ales indiferent de prezenta în anumite partide".

În combaterea punctului de vedere exprimat de Guvern în legătură cu exceptia invocată, autorul acesteia sustine, în esentă, că restrictia reglementată de art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 încalcă principiul egalitătii si dreptul de a fi ales, aceasta fiind prevăzută numai pentru alegerile parlamentare partiale, nu si pentru cele generale, unde au acces atât independentii, cât si partidele sau membri ai unor partide care nu sunt reprezentate în Parlament. Criteriul pragului electoral nu se poate converti într-o justificare a limitării continute de art. 48 alin. (17), pentru că acest criteriu nu este aplicat candidatilor independenti în prima etapă, cea a alegerilor generale. Mai mult, alegerile parlamentare partiale se caracterizează prin scrutin majoritar, astfel că nu mai sunt aplicabile regulile specifice sistemului reprezentării proportionale a votului uninominal, caracteristic alegerilor generale. Este firesc, pe de altă parte, să existe conditii prealabile pentru depunerea si acceptarea candidaturilor pentru alegerile partiale, însă cea prevăzută de textul de lege criticat goleste de continut însăsi dreptul de a fi ales, prevăzut de art. 37 din Constitutie.

Principiul suveranitătii, statuat de art. 2 din Legea fundamentală, este, de asemenea, afectat, deoarece organele reprezentative ale poporului nu mai sunt constituite prin alegeri libere, cetătenii fiind limitati doar la oferta politică a acelorasi partide reprezentate deja în Parlament. Or, conditia unor alegeri libere constă în asigurarea pluralismului si a liberei exprimări a diversitătii de opinii politice din societate.

Dispozitiile art. 48 alin. (17) au fost introduse în Legea nr. 35/2008 în urma adoptării unui amendament la Legea de aprobare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2008 privind modificarea si completarea titlului I al Legii nr. 35/2008. Asa fiind, autorul exceptiei mai sustine că această ordonantă, care, initial, reglementa diverse aspecte tehnice legate de organizarea alegerilor, contravine prevederilor art. 115 alin. (6) din Constitutie, deoarece, în actuala redactare, contine norme de natură să afecteze drepturile si libertătile cetătenilor, în spetă dreptul de a fi ales.

În concluzie, mentionează că legea electorală, care contine prevederi de natură să excludă de la participarea la un scrutin

a partidelor neparlamentare si a independentilor, încalcă flagrant litera si spiritul Constitutiei, precum si conventiile si tratatele internationale în materia drepturilor fundamentale, la care tara noastră este parte.

Ministerul Public pune concluzii de respingere a exceptiei, arătând că este optiunea legiuitorului de reglementare a modalitătilor si conditiilor de participare la alegerile partiale. Cerinta legală criticată de autorul exceptiei nu afectează dreptul de a fi ales si nici nu contravine principiului egalitătii sau al suveranitătii, deoarece suveranitatea apartine poporului român, însă se exercită prin organele sale reprezentative. Or, reprezentativitatea este ratiunea impunerii unor astfel de conditii legale, de natură să descurajeze candidaturile nereprezentative.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 30 decembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 1/APCD/2009, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Partidul Verde într-o cauză având ca obiect solutionarea contestatiei formulate împotriva Deciziei nr. 4 din 29 octombrie 2009 a Biroului Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti, Circumscriptia Electorală nr. 42, de respingere a candidaturii domnului Cernea Remus Florinei, propus de Partidul Verde pentru functia de deputat în Colegiul uninominal nr. 1 al Circumscriptiei Electorale nr. 42 la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor din 17 ianuarie 2010.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008, instituind conditia reprezentativitătii parlamentare a candidatilor ce pot participa la alegerile partiale pentru ocuparea unui loc vacant de senator sau deputat, încalcă prevederile art. 16 si 37 din Constitutie. Dispozitiile legale criticate au un caracter discriminatoriu, abuziv si arbitrar, deoarece, fără a exista un interes public, este limitat dreptul de a fi ales al oricărui cetătean, independent sau membru al unui partid care la alegerile generale nu a întrunit nici conditia pragului electoral impus de lege (5%) si nici cea a obtinerii a 6 colegii uninominale pentru Camera Deputatilor si a 3 colegii uninominale pentru Senat, si, în acelasi timp, este limitată si sfera optiunilor politice a cetătenilor cu drept de vot. Restrictia prevăzută de textul de lege atacat are menirea ca, prealabil competitiei electorale, să excludă alte „oferte politice" ale competitorilor electorali, creând astfel un monopol al partidelor parlamentare.

Se sustine totodată că textul de lege contravine si prevederilor art. 115 alin. (6) din Constitutie, care reglementează conditiile în care Guvernul poate emite ordonante de urgentă, deoarece acesta a fost modificat, fată de redactarea initială a art. 48 alin. (17), „printr-un amendament al Camerei Deputatilor la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2008". Or, asa cum arată atât textul constitutional invocat, cât si jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, „o ordonantă de urgentă nu poate afecta drepturile, libertătile si îndatoririle prevăzute de Constitutie, drepturile electorale". In opinia autorului exceptiei, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2008 include, în forma sa finală, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 323/2009, o reglementare care afectează dreptul candidatilor unor partide neparlamentare sau al unor candidati independenti de a participa la alegerile parlamentare partiale, fiind astfel neconstitutională.

Caracterul discriminatoriu al dispozitiilor legale criticate este evidentiat si prin invocarea unor texte din conventii si tratate la care România este parte, si anume: art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, art. 3 din Protocolul aditional la Conventie, art. 25 si 26 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice si art. 17 pct. 2 lit. b din Tratatul de la Lisabona al Uniunii Europene. De asemenea, este mentionat „Codul bunelor practici electorale", elaborat de Comisia Europeană pentru Democratie prin Drept - Comisia de la Venetia, care stipulează că „elementele fundamentale ale legii electorale (...) nu trebuie supuse unui amendament cu mai putin de un an înaintea alegerilor".

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă, exprimându-si opinia asupra exceptiei de neconstitutionalitate, retine că art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 „a fost introdus prin Legea nr. 323/2009 si nu prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2008, astfel că nu sunt incidente în cauză dispozitiile art. 115 alin. (6) din Constitutia României". De asemenea, apreciază că „dispozitiile art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 nu sunt neconstitutionale nici în raport de dispozitiile art. 2 din Constitutia României întrucât prin introducerea acestor reglementări nu se poate retine că suveranitatea poporului român nu ar mai putea fi exercitată prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice si corecte". Dispozitiile legale mentionate „sunt constitutionale si în raport cu dispozitiile art. 37 din Constitutia României. Astfel, art. 37 din Constitutia României reprezintă norma cadru care reglementează dreptul unui cetătean de a fi ales în Camera Deputatilor, însă legiuitorul este cel abilitat să stabilească în concret care sunt conditiile pe care trebuie să le îndeplinească un cetătean pentru a fi ales în Camera Deputatilor".

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, precizează, mai întâi, că textul legal criticat a fost introdus de Parlament prin Legea nr. 323/2009, iar nu de către Guvern prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2008, astfel că, sub acest aspect, în cauză nu se poate sustine încălcarea art. 115 alin. (6) din Constitutie.

Cu privire la pretinsa neconstitutionalitate fată de prevederile art. 2 din Constitutie referitoare la suveranitate, se sustine că „prin modalitatea de reglementare a sistemului de vot nu este nesocotit caracterul liber, periodic si corect al scrutinului". „în conditiile în care mandatul parlamentar nu este imperativ, iar natiunea a încredintat deja suveranitatea sa corpului special, care a fost constituit prin alegeri generale, libere si corecte, regulile de desemnare a înlocuitorului celui ce a intrat în compunerea acestui corp pot fi diferite de cele ale alegerilor generale."

În legătură cu dreptul de a fi ales, consacrat de art. 37 din Constitutie si invocat în motivarea exceptiei, Guvernul arată că „alegerile pentru constituirea Parlamentului României se desfăsoară, cu respectarea suveranitătii nationale, potrivit legii electorale în vigoare, care garantează oricărui cetătean dreptul de a candida, dacă sunt respectate, însă, si alte conditii, impuse de Constitutie si legile electorale în vigoare în acel moment. Asadar, chiar dacă alegerile partiale, prin care se desemnează înlocuitorul celui care se află în imposibilitate de continuare a mandatului, trebuie să se desfăsoare sub imperiul respectării dreptului de a fi ales, conditiile pentru a fi ales pot fi circumstantiate de lege". Reglementarea potrivit căreia la alegerile parlamentare partiale poate participa numai acea persoană desemnată de un partid politic ori de o organizatie a cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care la alegerile generale a îndeplinit pragul electoral prevăzut de lege contine o conditie firească, dată fiind constructia specială a sistemului electoral românesc, ale cărui reguli de organizare sunt stabilite de legiuitorul ordinar, în temeiul art. 62 din Constitutie. Or, „este evident că într-un astfel de sistem, în care mandatele se obtin proportional cu procentul electoral al fiecărui partid, existând si conditia depăsirii unui anumit prag electoral, nu poate fi consacrată o altă modalitate de desemnare a celor ce vor continua un mandat început de reprezentantul unui partid politic, stiut fiind faptul că în sistemul electoral actual votul are si o puternică conotatie politică, nu doar una uninominală". Asa fiind, „reglementarea permisiunii de a fi înscrise în cursa pentru un mandat vacant, pentru alte formatiuni politice decât cele care au depăsit pragul electoral la alegerile generale, în baza căruia s-a constituit deja corpul reprezentativ, ar reprezenta o înfrângere a suveranitătii nationale si a mandatului reprezentativ, acordat pentru o perioadă de 4 ani, astfel cum este consacrat în Constitutia României actuală".

Se apreciază asadar că restrictia impusă „este suficient de rezonabilă, este proportională cu situatia care a determinat-o, fiind impusă de imperativul suveranitătii nationale, si nu afectează în niciun fel substanta dreptului, orice cetătean având dreptul de a se asocia în partide politice, inclusiv parlamentare", „în caz contrar, în situatia concretă s-ar crea situatia paradoxală de a se obtine un mandat parlamentar de către un candidat al unui partid neparlamentar fără atingerea pragului electoral si de a avea calitatea de «independent» un parlamentar care a fost ales pe listele unui partid politic. În plus, ar fi nesocotită vointa natiunii din momentul desemnării adunării reprezentative, care nu a considerat că este necesar ca un alt partid politic să o reprezinte pe toată durata mandatului acestei adunări."

Avocatul Poporului, în punctul său de vedere, consideră că dispozitiile art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 sunt constitutionale. Acestea nu aduc atingere principiului constitutional prevăzut la art. 2 din Legea fundamentală, potrivit căruia suveranitatea natională apartine poporului român, si nu contravin nici art. 37 din aceasta, referitor la dreptul de a fi ales, întrucât „legiuitorul are competenta exclusivă de a stabili modalitătile si conditiile de functionare a sistemului electoral. Adăugarea prin lege a unor conditii suplimentare pentru ca o persoană să poată ocupa demnităti publice elective este motivată de importanta acestora, de rolul organelor reprezentative în exercitarea puterii suverane a poporului si de ideea unei reprezentări responsabile si eficiente". Fată de criticile privind încălcarea art. 115 alin. (6) din Constitutie, se precizează că dispozitiile art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 au fost modificate printr-o lege organică, Legea nr. 323/2009, care a fost adoptată cu respectarea art. 73 alin. (3) lit. a) din Constitutie, astfel că textul de lege criticat nu aduce atingere sub niciun aspect prevederilor care enumera domeniile în care nu pot fi adoptate ordonante de urgentă ale Guvernului.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, astfel cum au fost modificate prin pct. 3 al articolului unic din Legea nr. 323/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2008 privind modificarea si completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 21 octombrie 2009, care au următorul continut:

- Art. 48 alin. (17): „(17) La alegerile partiale pot participa numai partidele politice si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care la alegerile generale au îndeplinit pragul electoral prevăzut de prezentul titlu, individual sau într-o aliantă politică ori electorală. Alegerile partiale se desfăsoară într-un singur tur, cel mai bine clasat candidat urmând a fi declarat câstigător."

Dispozitiile din Constitutie invocate, retinute în încheierea instantei de judecată de sesizare a Curtii, sunt cele ale art. 2, 37 si ale art. 115 alin. (6), care prevăd următoarele:

- Art. 2. - Suveranitatea: „(1) Suveranitatea natională apartine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice si corecte, precum si prin referendum.

(2) Niciun grup si nicio persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.";

- Art. 37. - Dreptul de a fi ales: „(1) Au dreptul de a fi alesi cetătenii cu drept de vot care îndeplinesc conditiile prevăzute în articolul 16 alineatul (3), dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit articolului 40 alineatul (3).

(2) Candidatii trebuie să fi împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel putin 23 de ani pentru a fi alesi în Camera Deputatilor sau în organele administratiei publice locale, vârsta de cel putin 33 de ani pentru a fi alesi în Senat si vârsta de cel putin 35 de ani pentru a fi alesi în functia de Presedinte al României.";

- Art. 115 alin. (6) - Delegarea legislativă: „(6) Ordonantele de urgentă nu pot fi adoptate în domeniul legilor constitutionale, nu pot afecta regimul institutiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertătile si îndatoririle prevăzute de Constitutie, drepturile electorale si nu pot viza măsuri de trecere silită a unor bunuri în proprietate publică."

În motivarea exceptiei autorul acesteia mai mentionează prevederile art. 16 alin. (3) din Constitutie, care garantează egalitatea în drepturi sub aspectul ocupării functiilor si demnitătilor publice, civile sau militare, în conditiile legii, de către persoanele care au cetătenia română si domiciliul în tară, ale art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la interzicerea discriminării, ale art. 3 din Protocolul aditional la Conventie, privind dreptul la alegeri libere, ale art. 25 si 26 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice, referitoare la dreptul si posibilitatea oricărui cetătean, fără discriminare si fără restrictii nerezonabile, de a lua parte la conducerea treburilor publice, fie direct, fie prin intermediul unor reprezentanti liber alesi, de a alege si de a fi ales si de a avea acces, în conditii generale de egalitate, la functiile publice din tara sa, respectiv referitoare la principiile egalitătii si nediscriminării, precum si ale art. 17 pct. 2 lit. b din Tratatul de la Lisabona al Uniunii Europene, ratificat de România prin Legea nr. 13/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 12 februarie 2008, intrat în vigoare la 1 decembrie 2009, care garantează pentru cetătenii Uniunii Europene „dreptul de a alege si de a fi alesi în Parlamentul European, precum si la alegerile locale în statul membru unde îsi au resedinta, în aceleasi conditii ca si resortisantii acestui stat".

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată următoarele:

1. În ceea ce priveste sustinerea potrivit căreia dispozitiile art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 contravin prevederilor art. 115 alin. (6) din Constitutie, deoarece acestea au fost reglementate printr-o ordonantă de urgentă - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2008, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 323/2009 - care afectează astfel drepturile si libertătile cetătenesti, Curtea observă că textul de lege examinat a fost modificat prin Legea nr. 323/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2008 privind modificarea si completarea titlului I al Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 21 octombrie 2009. Potrivit articolului unic pct. 3 din Legea nr. 323/2009, a fost modificat alin. (17) al art. 48 din Legea nr. 35/2008, care, anterior interventiei legislative, avea următorul cuprins: „(17) Alegerile partiale se desfăsoară într-un singur tur, cel mai bine clasat candidat urmând a fi declarat câstigător."

Asa fiind, Curtea retine că dispozitiile art. 115 alin. (6) din Constitutie, potrivit cărora „Ordonantele de urgentă (...) nu pot afecta (...) drepturile, libertătile si îndatoririle prevăzute de Constitutie, drepturile electorale f..J"nu sunt incidente în cauză, deoarece prevederile legale criticate nu au făcut obiectul de reglementare al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2008, cum în mod eronat sustine autorul exceptiei, ci au fost reglementate printr-o lege organică - Legea nr. 323/2009.

2. Referitor la pretinsa încălcare a principiului suveranitătii, reglementat de art. 2 din Constitutie, prin aceea că este afectat caracterul liber al alegerilor, Curtea Constitutională constată că nici aceste sustineri nu pot fi primite.

Curtea a statuat în jurisprudenta sa, de pildă Decizia nr. 419 din 26 martie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 28 aprilie 2009, că „suveranitatea natională, principiu fundamental al statului român, apartine, potrivit art. 2 din Constitutie, poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice si corecte, precum si prin referendum. Textul constitutional invocat exprimă, asadar, vointa constituantului român, potrivit căreia, în cadrul democratiei reprezentative, suveranitatea natională apartine într-adevăr poporului român, însă aceasta nu poate fi exercitată într-un mod direct, nemijlocit, la nivel individual, forma de exercitare fiind cea indirectă, mijlocită, prin procedeul alegerii organelor reprezentative. Modalitatea de constituire a acestora din urmă reprezintă expresia suveranitătii nationale, manifestată prin exprimarea vointei cetătenilor în cadrul alegerilor libere, periodice si corecte, precum si prin referendum".

Potrivit art. 73 alin. (3) lit. a) din Legea fundamentală, sistemul electoral se reglementează prin lege organică. Această normă constitutională a fost concretizată si dezvoltată în titlul I al Legii nr. 35/2008. Asadar, constituantul a lăsat în seama legiuitorului ordinar libertatea de a alege si reglementa un anumit tip de scrutin si de a stabili regulile de organizare si de desfăsurare a procesului electoral, cu respectarea conditiilor impuse de Constitutie. Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare, prevede în art. 5 alin. (1) regula conform căreia deputatii si senatorii se aleg în colegii uninominale, deci prin scrutin majoritar uninominal, cu un singur tur de scrutin, potrivit principiului reprezentării proportionale, sens în care legea instituie praguri electorale alternative la atribuirea mandatelor.

În caz de încetare a mandatului unui deputat sau senator, pentru ocuparea locului vacant se organizează alegeri partiale la nivelul colegiului uninominal, care se desfăsoară într-un singur tur, cel mai bine clasat candidat urmând a fi declarat câstigător. Potrivit art. 48 alin. (16) teza a doua din Legea nr. 35/2008, „Alegerile se organizează cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor prezentului titlu (...)", care au în vedere si dispozitiile referitoare la pragul electoral, care, odată îndeplinit ca urmare a desfăsurării alegerilor generale, dădea dreptul la obtinerea mandatelor.

Asadar, în spiritul principiului suveranitătii, actualul sistem electoral român prevede modalităti specifice si concrete de natură să asigure reprezentativitatea organelor constituite prin alegeri libere, periodice si corecte, si anume principiul reprezentării proportionale si regula pragului electoral. Optiunea legiuitorului nu împiedică organizarea unor alegeri libere, astfel cum sustine autorul exceptiei, deoarece în etapa alegerilor parlamentare generale cetătenii au posibilitatea de a-si exprima optiunea politică pentru un candidat sau altul, într-un cadru de pluralism politic si diversitate de opinii politice. Constituirea adunării reprezentative are loc asadar în această fază a alegerilor - cea mai importantă, de altfel -, în urma căreia se conturează structura politică a Parlamentului, după cum competitorii electorali au îndeplinit conditiile legale pentru atribuirea mandatelor. Vointa electoratului se reflectă în configuratia politică a Parlamentului constituită atât din reprezentantii partidelor politice care au depăsit pragul electoral legal, cât si din candidatii independenti care au obtinut un număr de voturi cel putin egal cu norma de reprezentare pentru un mandat de senator sau deputat, după caz.

În ceea ce priveste alegerile parlamentare partiale, Curtea retine că acestea au loc ca urmare a vacantării unui mandat de parlamentar. Organizarea unor astfel de alegeri are drept scop completarea mandatelor parlamentare, însă cu respectarea structurii Parlamentului constituite în urma desfăsurării ultimelor alegeri generale. Pentru respectarea suveranitătii, a vointei electoratului exprimate în cadrul alegerilor generale, se impune ca în această etapă a alegerilor partiale, subsidiară si complementară alegerilor generale, să fie respectată aceeasi conditie a îndeplinirii pragului electoral, pe baza căruia un partid politic a obtinut reprezentare în Parlament. Admiterea unor candidaturi la alegerile partiale din partea unor partide nereprezentate în Parlament ar conduce la modificarea configuratiei politice a acestuia, în dezacord cu votul exprimat de corpul electoral la alegerile generale, în urma cărora s-a constituit organul reprezentativ suprem al poporului român, într-o anumită componentă politică, a cărei modificare nu poate avea loc decât în cazurile si în conditiile stabilite de lege.

În concluzie, această conditie prealabilă nu aduce atingere principiului constitutional al suveranitătii nationale, ci, dimpotrivă, este reglementată în scopul respectării acestuia.

3. În ceea ce priveste invocarea dispozitiilor art. 37 din Constitutie, cu privire la dreptul de a fi ales, Curtea constată că sustinerile de neconstitutionalitate sunt neîntemeiate.

Conditiile de fond si de formă pe care o persoană trebuie să le îndeplinească pentru exercitarea dreptului de a fi ales sunt prevăzute, la nivel constitutional, de art. 16 alin. (3), art. 37 si 40, precum si, la nivelul legislatiei infraconstitutionale, de norme cuprinse în legea electorală. Acestea din urmă se subordonează conditiilor generale constitutionale si le dezvoltă totodată după criteriul functiei publice elective pentru care sunt organizate respectivele alegeri.

În cazul alegerilor parlamentare partiale, legiuitorul a prevăzut, în plus, prin art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008, că la acestea „pot participa numai partidele politice si organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale care la alegerile generale au îndeplinit pragul electoral prevăzut de prezentul titlu, individual sau într-o aliantă politică ori electorală". Asadar, potrivit textului legal mentionat, în cazul demisiei unui deputat sau senator, la alegerile partiale participă doar acele forte politice cu vocatie electorală, adică cele care au luat parte ia alegerile generale si care în urma rezultatelor votului sunt reprezentate în Parlament.

Curtea constată că această conditie legală, suplimentară fată de exigentele generale ale dreptului de a fi ales pentru ca o persoană să poată candida pentru un mandat de deputat sau de senator, a fost motivată de importanta acestora, de rolul organelor reprezentative în exercitarea puterii suverane a poporului si de ideea unei reprezentări responsabile si eficiente, în plus, a admite posibilitatea ca în urma alegerilor partiale să obtină mandat de parlamentar o persoană care nu apartine unui partid reprezentat în Parlament înseamnă a consacra că ceea ce nu s-a obtinut prin alegerile generale să se poată obtine pe calea ocolită a alegerilor partiale.

Având în vedere si considerentele retinute mai sus în legătură cu principiul suveranitătii, Curtea constată că dispozitiile art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 nu aduc atingere dreptului de a fi ales în substanta sa, astfel cum sustine autorul exceptiei, ci conditionează exercitiul său de îndeplinirea unei alte cerinte, aplicabile în egală măsură tuturor candidatilor la alegerile parlamentare partiale, conditie necesar a fi îndeplinită, de altfel, si de candidatii membri ai unor formatiuni politice pentru a dobândi mandatul de parlamentar în cadrul alegerilor generale.

4. În ceea ce priveste observatia autorului exceptiei de neconstitutionalitate potrivit căreia reglementarea referitoare la alegerile partiale, cuprinsă în art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 a fost modificată prin Legea nr. 323/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 21 octombrie 2009, cu mai putin de 3 luni înainte de data alegerilor partiale din 17 ianuarie 2010, ceea ce contravine „Codului bunelor practici în materie electorală", adoptat de Comisia Europeană pentru Democratie prin Drept (Comisia de la Venetia), care stipulează la cap. II, art. 2 lit. b) că „elementele fundamentale ale legii electorale (...) nu trebuie supuse unui amendament cu mai putin de un an înaintea alegerilor", aceasta este privită de Curte cu rezervă, atât timp cât textul prevede în continuare „sau trebuie tratate la nivel constitutional sau la un nivel superior legii ordinare". Or, în cauza de fată modificarea art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 a fost adoptată prin legea organică nr. 323/2009, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

5. În final, autorul exceptiei pune în discutie unele omisiuni de reglementare în ceea ce priveste participarea la alegeri a partidelor neparlamentare si a candidatilor independenti, precum si unele necorelări în materie electorală, probleme care, însă, nu intră în sfera de competentă a Curtii Constitutionale.

6. În activitatea sa Curtea Constitutională a solutionat mai multe cauze privind constitutionalitatea unor dispozitii ale Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, constatând că actuala reglementare a sistemului electoral românesc prezintă o serie de imperfectiuni si, ca atare, se impune o reconsiderare a acesteia din perspectiva alegerilor parlamentare din anul 2012, care să asigure, sub toate aspectele, organizarea si desfăsurarea unor alegeri democratice în România. În această privintă, Curtea consideră că trebuie, în primul rând, să se pornească de la realitătile economice, politice si sociale ale tării, de la rolul partidelor politice în procesul electoral, de la necesitatea rationalizării Parlamentului si, în final, să fie reglementat un tip de scrutin corespunzător concluziilor desprinse si care să aibă corespondent în tipurile de scrutin care se regăsesc în majoritatea statelor europene.

Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare, reglementează un mecanism electoral care nu are nicio legătură cu elementele de continut ale tipului de scrutin majoritar uninominal, organizat cu un singur tur si care este practicat în alte state. Este de retinut că niciun sistem electoral în care este reglementat un tip de scrutin majoritar uninominal cu un singur tur de scrutin nu prevede vreun prag electoral, în timp ce Legea nr. 35/2008 prevede două tipuri de praguri electorale alternative.

Rezultatele alegerilor parlamentare din noiembrie 2008 au arătat că mecanismul utilizat pentru atribuirea mandatelor a avut drept consecintă rezultate neconforme celor specifice unui tip de scrutin majoritar uninominal, rezultate determinate de calculele matematice reglementate de regulile procedurii electorale ale scrutinului uninominal prevăzut de Legea nr. 35/2008. Asa se face că desemnarea unor parlamentari s-a realizat pe baza unor calcule, fără ca o asemenea desemnare să rezulte din alegeri, în urma exprimării prin vot a optiunilor politice. În cadrul preocupărilor de revizuire a legislatiei electorale, o atentie sporită trebuie acordată posibilitătii cetătenilor români cu drept de vot care domiciliază în străinătate, si nu numai acestora, de a-si exercita dreptul de vot, în cadrul unei proceduri speciale, inclusiv prin votul electronic, care să se desfăsoare în corelare cu orele oficiale ale României între care se desfăsoară procesul de votare.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 alin. (17) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, exceptie ridicată de Partidul Verde în Dosarul nr. 1/APCD/2009 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 ianuarie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri pentru organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului si pentru modificarea unor acte normative

 

Având în vedere cerinta efectuării imediate a unor modificări privitoare la atributiile, respectiv forma de organizare ale unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, care să corespundă prevederilor din Programul de guvernare aprobat de Parlament,

retinându-se că în lipsa adoptării acestor reglementări va fi afectată si chiar blocată activitatea unor institutii publice si structuri de specialitate ale administratiei publice centrale, respectiv unele structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului nu vor putea să îsi desfăsoare activitatea conform Programului de guvernare,

elemente care vizează interesul public si care constituie o situatie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 2 aprilie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Viceprim-ministrul dispune de un aparat propriu de lucru care face parte din aparatul de lucru al Guvernului si coordonează activitătile din domeniul învătământului, culturii si protectiei minoritătilor nationale."

2. La articolul 3, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Institutiile si autoritătile publice din domeniile prevăzute la alin. (3) elaborează si promovează proiecte de acte normative, conform legii, cu avizul viceprim-ministrului."

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului functionează următoarele structuri:

a) aparatul propriu de lucru al primului-ministru, structură fără personalitate juridică, în subordinea directă a primului-ministru, finantată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; în cadrul aparatului propriu de lucru al primului-ministru îsi desfăsoară activitatea unul sau mai multi secretari de stat si consilieri de stat, numiti, respectiv eliberati din functie prin decizie a primului-ministfu;

b) Secretariatul General al Guvernului, institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, condusă de un secretar general cu rang de ministru, ajutat de un secretar general adjunct cu rang de secretar de stat, precum si, după caz, de unul sau mai multi secretari de stat, numiti, respectiv eliberati din functie prin decizie a primului-ministru; secretarul generai al Guvernului este ordonatorul principal de credite pentru aparatul de lucru al Guvernului, precum si pentru institutiile publice si organele de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea sau coordonarea Guvernului, a primului-ministru si a Secretariatului General al Guvernului;

c) Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul, structură cu personalitate juridică, finantată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de un sef de departament, cu rang de ministru, care are calitatea de ordonator tertiar de credite, ajutat de unul sau mai multi secretari de stat, numiti, respectiv eliberati din functie prin decizie a primului-ministru; seful Departamentului pentru Relatia cu Parlamentul participă la sedintele Guvernului;

d) aparatul propriu de lucru al viceprim-ministrului, structură fără personalitate juridică, finantată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de viceprim-ministru, care nu are calitatea de ordonator de credite; viceprim-ministrul este ajutat în activitatea sa de unul sau mai multi secretari de stat si consilieri de stat, numiti, respectiv eliberati din functie prin decizie a primului-ministru, la propunerea viceprim-ministrului;

e) Departamentul pentru Luptă Antifraudă - DLAF, structură fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, condusă de un sef cu rang de secretar de stat, ajutat de unul sau mai multi subsecretari de stat, numiti, respectiv eliberati din functie prin decizie a primului-ministru si finantată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; Departamentul pentru Luptă Antifraudă - DLAF este institutia de contact cu Oficiul European de Luptă Antifraudă - OLAF si asigură, sprijină sau coordonează, după caz, îndeplinirea obligatiilor ce revin României privind protectia intereselor financiare ale Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 325 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, având atributia de control al obtinerii, derulării sau utilizării fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente;

f) Departamentul pentru Afaceri Europene, structură cu personalitate juridică, condusă de către un sef de departament cu rang de ministru, care are calitatea de ordonator secundar de credite, ajutat de 2 subsecretari de stat, numiti, respectiv eliberati din functie prin decizie a primului-ministru; seful Departamentului pentru Afaceri Europene participă la sedintele Guvernului;

g) Corpul de control al primului-ministru, structură fără personalitate juridică în subordinea primului-ministru, condusă de un secretar de stat, numit si eliberat din functie prin decizie a primului-ministru, si finantata prin bugetul Secretariatului General al Guvernului; Corpul de control al primului-ministru controlează si urmăreste activitatea ministerelor si serviciilor publice deconcentrate ale acestora, institutiilor publice din subordinea Guvernului, organelor de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, oficiilor, departamentelor, comisiilor, regiilor autonome, companiilor si societătilor nationale, societătilor comerciale si institutiilor financiar-bancare cu capital majoritar sau integral de stat; Corpul de control al primului-ministru controlează activitatea institutiilor publice subordonate autoritătilor administratiei publice locale, cu respectarea dispozitiilor legale privind regimul general al autonomiei locale, precum si organizarea si functionarea autoritătilor administratiei publice locale;

h) Departamentul pentru Relatii Interetnice, structură fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru si în coordonarea secretarului general al Guvernului, condusă de un secretar de stat, ajutat de 2 subsecretari de stat, numiti, respectiv eliberati din functie prin decizie a primului-ministru, si finantată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;


i) Secretariatul de Stat pentru Culte, structură cu personalitate juridică, condusă de un secretar de stat care are calitatea de ordonator tertiar de credite si care este numit, respectiv eliberat din functie prin decizie a primului-ministru si finantată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

j) Departamentul pentru Românii de Pretutindeni - DRP, structură cu personalitate juridică, condusă de un secretar de stat care are calitatea de ordonator tertiar de credite si care este numit, respectiv eliberat din functie prin decizie a primului-ministru si finantată prin bugetul Secretariatului General al Guvernului;

k) alte departamente, organizate ca structuri cu sau fără personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, conduse de secretari de stat sau asimilati ai acestora, a căror înfiintare si/sau functionare se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

2. La articolul 2 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), având următorul cuprins:

,,i) Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, institutie publică autonomă de interes national, cu personalitate juridică, în subordinea primului-ministru, condusă de un presedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de 3 vicepresedinti cu rang de subsecretari de stat, numiti, respectiv revocati din functie prin decizie a primului-ministru, si finantată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului."

3. La articolul 2, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Viceprim-ministrul coordonează activitătile din domeniul învătământului, culturii si protectiei minoritătilor nationale."

4. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Institutiile si autoritătile publice din domeniile prevăzute la alin. (2) elaborează si promovează proiecte de acte normative, conform legii, cu avizul viceprim-ministrului."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Viceprim-ministru,

Marko Bela

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Valentin Mocanu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2010.

Nr. 2.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind constatarea încetării situatiei de urgentă în asigurarea sigurantei aprovizionării cu gaze naturale

 

Având în vedere:

- declararea situatiei de urgentă în asigurarea sigurantei aprovizionării cu gaze naturale, începând cu data de 25 ianuarie 2010, în temeiul dispozitiilor Legii nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale;

- Procesul-verbal al Comisiei de coordonare pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale din data de 29 ianuarie 2010, care confirmă că au încetat conditiile ce au condus la declararea situatiei de urgentă în asigurarea sigurantei aprovizionării cu gaze naturale,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată încetarea situatiei de urgentă în asigurarea sigurantei aprovizionării cu gaze naturale, începând cu data de 29 ianuarie 2010, conform Procesului-verbal al Comisiei de coordonare pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale din data de 29 ianuarie 2010.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 1 februarie 2010.

Nr. 62.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa Hausschild" din str. Stefan cel Mare nr. 64, Piatra-Neamt, judetul Neamt

 

În temeiul prevederilor art. 19 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 269/E din 28 septembrie 2009,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Casa Hausschild" din str. Stefan cel Mare nr. 64, Piatra-Neamt, judetul Neamt, având regimul juridic de monument istoric, grupa B, cod NT-II-m-B-10582, se declasează.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului Neamt va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

 

Bucuresti, 10 decembrie 2009.

Nr. 2.500.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 1/2010 privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale individuale de către entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru exercitiul financiar 2009

 

În baza Notei de fundamentare nr. 18 din 11 ianuarie 2010 a Directiei reglementare, prezentată în cadrul sedintei din data de 19 ianuarie 2010,

în baza Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere prevederile art. 15 alin. (6) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 57 alin. (6) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 22, ale art. 23 lit. b) si f) si ale art. 24 lit. o) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 1/2010 privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale individuale de către entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru exercitiul financiar 2009, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. - Prezenta hotărâre si norma mentionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Directia secretariat, directorul general adjunct si Directia reglementare asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2010.

Nr. 1.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 1/2010

privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale individuale de către entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private pentru exercitiul financiar 2009

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (6) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 57 alin. (6) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 16, 21, 22, ale art. 23 lit. b) si f) si ale art. 24 lit. o) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă stabileste modul de întocmire si depunere a situatiilor financiare anuale individuale aferente exercitiului financiar 2009 pentru entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie.

Art. 2. - Prezenta normă se aplică de către următoarele categorii de entităti:

a) administratori de fonduri de pensii facultative si/sau de fonduri de pensii administrate privat, care sunt societăti de pensii înfiintate potrivit prevederilor legale în vigoare;

b) fonduri de pensii facultative si fonduri de pensii administrate privat, denumite în continuare fonduri de pensii private;

c) brokeri de pensii private, societăti comerciale înfiintate si autorizate potrivit prevederilor legale în vigoare;

d) administratori de fonduri de pensii facultative care sunt societăti de asigurare, înfiintate conform legislatiei emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) si care sunt autorizate de Comisie pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative;

e) administratori de fonduri de pensii facultative care sunt societăti de administrare a investitiilor, înfiintate conform legislatiei emise de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare (CNVM) si care sunt autorizate de Comisie pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative.

Art. 3. - (1) Situatiile financiare anuale individuale aferente exercitiului financiar 2009 ale entitătilor prevăzute la art. 2 trebuie să ofere o imagine reală a activelor, datoriilor, pozitiei financiare, precum si a rezultatului acestora.

(2) Situatiile financiare anuale individuale aferente exercitiului financiar 2009 se întocmesc în conformitate cu prevederile Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, denumită în continuare Legea nr. 82/1991, si în baza prevederilor Normei nr. 14/2007 privind reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a

Comunitătilor Economice Europene aplicabile entitătilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 37/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Pentru întocmirea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2009, entitătile prevăzute la art. 2 sunt obligate să efectueze inventarierea activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

(4) Evaluarea activelor financiare ale fondurilor de pensii administrate privat se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Normei nr. 3/2009 privind investitiile fondurilor de pensii administrate privat si organizarea activitătii de investire, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2009, si având în vedere prevederile Normei nr. 5/2009 privind calculul activului net si al valorii unitătii de fond pentru fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 6/2009.

(5) Evaluarea activelor financiare ale fondurilor de pensii facultative se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare, în baza Normei nr. 4/2009 privind investitiile fondurilor de pensii facultative si organizarea activitătii de investire, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 4/2009, si având în vedere prevederile Normei nr. 6/2009 privind calculul activului net si al valorii unitătii de fond pentru fondurile de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 7/2009.

(6) Formularele care compun situatiile financiare anuale individuale aferente exercitiului financiar 2009 se completează în lei.


(7) Situatiile financiare anuale individuale ale entitătilor mentionate la art. 2 se semnează de către administratorul acestora sau de persoana care are obligatia conducerii entitătii si de către:

a) directorul economic, contabilul-sef sau persoana împuternicită să îndeplinească această functie, potrivit legii; sau

b) persoanele fizice sau juridice cu care s-au încheiat contracte de prestări de servicii, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România (CECCAR), potrivit legii.

Art. 4. - (1) Situatiile financiare anuale individuale aferente exercitiului financiar 2009 se întocmesc pe baza ultimei balante de verificare a conturilor sintetice la data de 31 decembrie 2009, în concordantă cu balantele de verificare a conturilor analitice, după înregistrarea cronologică si sistematică a operatiunilor evidentiate în documente justificative, aprobate de conducătorul entitătii.

(2) Totalul rulajelor si totalul soldurilor analitice rezultate din balanta de verificare a conturilor analitice trebuie să corespundă cu totalul rulajelor si totalul soldurilor sintetice rezultate din balanta de verificare a conturilor sintetice.

(3) Înregistrarea operatiunilor economico-financiare aferente perioadei de raportare se face în baza documentelor justificative.

(4) În cazul operatiunilor contabile pentru care nu se întocmesc documente justificative, înregistrările în contabilitate se fac pe bază de note de contabilitate care au la bază note justificative sau note de calcul, după caz, întocmite si aprobate în mod corespunzător.

(5) În cazul stornărilor, pe documentul initial se mentionează numărul si data notei de contabilitate prin care s-a efectuat stornarea operatiunii, iar în nota de contabilitate de stornare se mentionează documentul, data si numărul de ordine a operatiunii care face obiectul stornării.

(6) Corectarea înregistrărilor făcute în contabilitate se face numai pe baza notelor de contabilitate întocmite si aprobate în mod corespunzător.

(7) Înregistrările în contabilitate se fac cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în entitate si, sistematic, în conturi contabile sintetice si analitice.

Art. 5. - (1) Administratorii fondurilor de pensii administrate privat si/sau ai fondurilor de pensii facultative, atât pentru activitatea proprie, cât si pentru activitatea fondului de pensii, si administratorii brokerilorde pensii private răspund pentru:

a) însusirea si aplicarea corectă a prevederilor reglementărilor contabile aplicabile;

b) elaborarea si adaptarea corespunzătoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar-contabile;

c) exactitatea si realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înregistrate în contabilitate si înscrise în situatiile financiare anuale individuale.

(2) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile aplicabile entitătilor mentionate la art. 2 revine directorului economic, contabilului-sef sau altei persoane

împuternicite să îndeplinească această functie, împreună cu personalul din subordine.

Art. 6. - Termenii si expresiile utilizate în prezenta normă au semnificatiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 204/2006, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 204/2006, si la art. 2 din Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 411/2004.

 

CAPITOLUL II

Prevederi privind situatiile financiare anuale individuale ale societătilor de pensii

 

Art. 7. - (1) Societătile de pensii trebuie să întocmească situatiile financiare anuale individuale.

(2) Situatiile prevăzute la alin. (1), se auditează conform Legii nr. 411/2004, respectiv Legii nr. 204/2006.

(3) Situatiile prevăzute la alin. (1), însotite de raportul anual al consiliului de administratie si de raportul de audit întocmit de auditorul financiar, sunt aprobate în adunarea generală ordinară a actionarilor societătii de pensii.

Art. 8. - (1) Dosarul situatiilor financiare anuale individuale ale unei societăti de pensii trebuie să cuprindă:

a) situatiile financiare anuale individuale ale societătii de pensii, aprobate în adunarea generală ordinară a actionarilor societătii de pensii;

b) raportul anual al consiliului de administratie;

c) declaratia scrisă de asumare a răspunderii pentru întocmirea situatiilor financiare anuale, conform art. 30 din Legea nr. 82/1991;

d) raportul de audit, întocmit de auditorul financiar, conform legislatiei în vigoare;

e) hotărârea adunării generale ordinare a actionarilor societătii de pensii;

f) balanta de verificare a conturilor sintetice si analitice;

g) propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

(2) Situatiile financiare anuale individuale ale societătii de pensii prevăzute la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă:

a) bilantul, conform anexei nr. A1;

b) contul de profit si pierdere, conform anexei nr. A2;

c) situatia modificărilor capitalului propriu, conform anexei nr. A3;

d) situatia fluxurilor de trezorerie, conform anexei nr. A4;

e) notele explicative la situatiile financiare anuale individuale;

f) date informative, conform anexei nr. D1;

g) situatia activelor imobilizate, conform anexei nr. D2.

(3) Notele explicative la situatiile financiare anuale individuale ale societătii de pensii, mentionate la alin. (2) lit. e), contin:

a) provizioanele, conform anexei nr. A5;

b) repartizarea profitului, conform anexei nr. A6;

c) analiza rezultatului din exploatare, conform anexei nr. A7;

d) situatia creantelor si datoriilor, conform anexei nr. A8;

e) evolutia activelor imobilizate, conform anexei nr. A9;

f) principii, politici si metode contabile, conform anexei nr. A10;


g) informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere, conform anexei nr. A11;

h) participatii si surse de finantare, conform anexei nr. A12;

i) alte informatii privind activitatea entitătii, conform anexei nr. A13.

Art. 9. - (1) Societătile de pensii depun la Comisie situatiile financiare anuale individuale aferente exercitiului financiar 2009, până la data de 15 aprilie 2010, astfel:

a) în format electronic, prin aplicatia CSSPP-FRP. Aplicatia si instructiunile de utilizare sunt prezentate în portalul de documentatie tehnică al Comisiei, respectiv https://w3.csspp.ro/itbox/;

b) pe suport hârtie, componentele dosarului situatiilor financiare anuale individuale, prevăzute la art. 8, semnate si stampilate, conform legii.

(2) Fac obiectul publicării pe portalul propriu al societătii de pensii următoarele:

a) situatiile financiare anuale;

b) raportul anual al consiliului de administratie;

c) raportul de audit;

d) hotărârea adunării generale ordinare a actionarilor societătii de pensii.

Art. 10. - (1) Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, societătile de pensii trebuie să depună spre publicare situatiile financiare anuale individuale la Oficiul National al Registrului Comertului, în termen de 150 de zile calendaristice de la încheierea exercitiului financiar.

(2) Formatul electronic al situatiilor financiare anuale care se vor depune la Oficiul National al Registrului Comertului se obtine prin folosirea programului de asistentă tehnică elaborat de Ministerul Finantelor Publice, ce poate fi descărcat de pe serverul de web www.mfinante.gov.ro

 

CAPITOLUL III

Prevederi privind situatiile financiare anuale individuale ale fondurilor de pensii facultative si ale fondurilor de pensii administrate privat

 

Art. 11. - (1) Administratorii de fonduri de pensii facultative si/sau de fonduri de pensii administrate privat au obligatia să întocmească situatiile financiare anuale individuale pentru fiecare fond de pensii administrat privat si/sau pentru fiecare fond de pensii facultative pe care îl administrează.

(2) Situatiile prevăzute la alin. (1) se auditează, conform legii, de către auditorul fondului de pensii private.

(3) Situatiile prevăzute la alin. (1), însotite de raportul anual al consiliului de administratie al administratorului fondului de pensii private întocmit pentru activitatea fondului de pensii private si raportul de audit întocmit de auditorul financiar, sunt aprobate în adunarea generală ordinară a actionarilor administratorului de fond de pensii private.

Art. 12. - Administratorul fondului de pensii private si auditorul financiar al fondului de pensii private răspund fată de participanti si beneficiari, după caz, pentru prejudiciile cauzate prin neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligatiilor care le revin, conform legii.

Art. 13. - (1) Dosarul situatiilor financiare anuale individuale ale unui fond de pensii private trebuie să cuprindă:

a) situatiile financiare anuale individuale ale fondului de pensii private, aprobate în adunarea generală ordinară a actionarilor societătii de pensii care administrează respectivul fond de pensii private;

b) raportul anual al consiliului de administratie al entitătilor mentionate la art. 11;

c) declaratia scrisă de asumare a răspunderii administratorului entitătilor mentionate la art. 11 pentru întocmirea situatiilor financiare anuale;

d) raportul de audit întocmit de auditorul financiar, conform legislatiei în vigoare;

e) hotărârea adunării generale ordinare a actionarilor entitătilor mentionate la art. 11;

f) balanta de verificare a conturilor sintetice si analitice;

g) propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

(2) Situatiile financiare anuale individuale ale fondului de pensii private prevăzute la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă:

a) bilantul, conform anexei nr. B1;

b) situatia veniturilor si cheltuielilor, conform anexei nr. B2;

c) situatia modificărilor capitalului fondului de pensii, conform anexei nr. B3;

d) situatia fluxurilor de trezorerie, conform anexei nr. B4;

e) notele explicative la situatiile financiare anuale individuale.

(3) Notele explicative la situatiile financiare anuale individuale ale fondului de pensii private, mentionate la alin. (2) lit. e), contin:

a) situatia depozitelor bancare si a certificatelor de depozit, conform anexei nr. B5;

b) situatia creantelor si datoriilor, conform anexei nr. B6;

c) analiza rezultatului din activitatea curentă, conform anexei nr. B7;

d) principii, politici si metode contabile, conform anexei nr. B8;

e) informatii privind participantii la fondurile de pensii, conform anexei nr. B9;

f) alte informatii privind activitatea entitătii, conform anexei nr. B10;

Art. 14. - (1) Pentru fiecare fond de pensii privat, administratorul acestuia depune la Comisie situatiile financiare anuale individuale aferente exercitiului financiar 2009, până la data de 15 aprilie 2010, astfel:

a) în format electronic, prin aplicatia CSSPP-FRP. Aplicatia si instructiunile de utilizare sunt prezentate în portalul de documentatie tehnică al Comisiei, respectiv https://w3.csspp.ro/itbox/;

b) pe suport hârtie, componentele dosarului situatiilor financiare anuale individuale, asa cum sunt prevăzute la art. 13, semnate si stampilate, conform legii.

(2) Pentru fiecare fond de pensii private, administratorii trebuie să publice pe portalul administratorului de pensii:

a) situatiile financiare anuale ale fondului de pensii;

b) raportul anual al consiliului de administratie;

c) raportul de audit;

d) hotărârea adunării generale ordinare a actionarilor entitătilor mentionate la art. 11.


 

CAPITOLUL IV

Prevederi privind situatiile financiare anuale specifice administratorilor de fonduri de pensii facultative care sunt societăti de administrare a investitiilor sau societăti de asigurări, autorizate conform legii

 

Art. 15. - (1) Administratorii de fonduri de pensii facultative, prevăzuti la art. 2 lit. e) si f), au obligatia să întocmească situatiile financiare anuale individuale pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative, denumite în continuare raport financiar anual privind fondurile de pensii facultative.

(2) Raportul financiar anual privind fondurile de pensii facultative este însotit de raportul anual al consiliului de administratie al administratorului prevăzut la alin. (1) care administrează respectivul fond de pensii facultative.

Art. 16. - (1) Dosarul raportului financiar anual privind fondurile de pensii facultative cuprinde două seturi de informatii:

a) setul nr. 1, care cuprinde:

1. raportul financiar anual privind fondurile de pensii facultative, aprobate de consiliul de administratie al entitătilor prevăzute la art. 15 alin. (1);

2. raportul anual al consiliului de administratie al entitătilor prevăzute la art. 15 alin. (1), pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative;

3. raportul de audit asupra raportului financiar anual privind fondurile de pensii facultative;

4. balanta de verificare a conturilor analitice specifice activitătii de administrare a fondurilor de pensii facultative;

b) setul nr. 2, care cuprinde:

1. situatiile financiare anuale individuale întocmite conform reglementărilor contabile emise de CSA, sau CNVM, după caz, si aprobate de adunarea generală ordinară a actionarilor entitătilor mentionate la art. 27 alin. (1);

2. raportul anual al consiliului de administratie al entitătilor prevăzute la art. 15 alin. (1);

3. declaratia scrisă de asumare a răspunderii pentru întocmirea situatiilor financiare anuale, conform art. 30 din Legea nr. 82/1991;

4. raportul de audit, conform legislatiei în vigoare;

5. hotărârea adunării generale ordinare a actionarilor entitătilor prevăzute la art. 15 alin. (1);

6. balanta de verificare a conturilor sintetice si analitice;

7. propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

(2) Raportul financiar anual privind fondurile de pensii facultative prevăzut la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă:

a) situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative, conform anexei nr. C1;

b) situatia veniturilor si cheltuielilor, pentru activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative, conform anexei nr. C2.

Art. 17. - (1) Administratorii de fonduri de pensii facultative care sunt societăti de administrare a investitiilor sau societăti de asigurări depun la Comisie raportul financiar anual privind fondurile de pensii facultative aferent exercitiului financiar 2009, până la data de 15 aprilie 2010, astfel:

a) în format electronic, prin aplicatia CSSPP-FRP Aplicatia si instructiunile de utilizare sunt prezentate în portalul de documentatie tehnică al Comisiei, respectiv https://w3.csspp.ro/itbox/;

b) pe suport hârtie, componentele dosarului prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. a), semnate si stampilate, conform legii.

(2) Administratorii de fonduri de pensii facultative care sunt societăti de administrare a investitiilor sau societăti de asigurări depun la Comisie, pe suport hârtie, componentele raportului financiar prevăzute la art. 16 alin. (1) lit. b), semnate si stampilate, la termenele stabilite prin reglementările contabile emise de CNVM, respectiv de CSA.

 

CAPITOLUL V

Prevederi privind situatiile financiare anuale ale brokerilor de pensii private

 

Art. 18. - (1) Brokerii de pensii private au obligatia să întocmească situatiile financiare anuale individuale.

(2) În functie de îndeplinirea criteriilor de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările si completările ulterioare, situatiile financiare anuale individuale ale brokerilor de pensii se auditează de către auditorii financiari, conform legii, sau se verifică de către cenzori sau de către un expert contabil, după caz.

(3) Pentru întocmirea situatiilor financiare anuale individuale ale exercitiului financiar 2009, încadrarea în criteriile de mărime mentionate la alin. (2) se efectuează la sfârsitul exercitiului financiar 2009, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare individuale ale anului 2008 si a indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare încheiate la 31 decembrie 2008.

(4) Situatiile financiare anuale individuale ale brokerilor de pensii, însotite de raportul anual al consiliului de administratie si de raportul de audit sau de raportul cenzorului, după caz, sunt aprobate în adunarea generală a asociatilor.

Art. 19. - (1) Dosarul situatiilor financiare anuale aferent unui brokerde pensii trebuie să cuprindă:

a) situatiile financiare anuale individuale, aprobate în adunarea generală a asociatilor brokerului de pensii;

b) raportul anual al consiliului de administratie;

c) declaratia scrisă de asumare a răspunderii pentru întocmirea situatiilor financiare anuale, conform art. 30 din Legea nr. 82/1991;

d) raportul de audit sau raportul de cenzor, conform legislatiei în vigoare;

e) hotărârea adunării generale a asociatilor brokerului de pensii;

f) balanta de verificare a conturilor sintetice si analitice.

(2) Situatiile financiare anuale individuale ale brokerului de pensii private prevăzute la alin. (1) lit. a) trebuie să cuprindă:

a) bilantul, conform anexei nr. A1;

b) contul de profit si pierdere, conform anexei nr. A2;


c) situatia modificărilor capitalului propriu, conform anexei nr. A3;

d) situatia fluxurilor de trezorerie, conform anexei nr. A4;

e) notele explicative la situatiile financiare anuale individuale;

f) date informative, conform anexei nr. D1;

g) situatia activelor imobilizate, conform anexei nr. D2;

h) propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

(3) Notele explicative la situatiile financiare anuale individuale ale brokerului de pensii private prevăzute la alin. (2) lit. e) cuprind:

a) provizioanele, conform anexei nr. A5;

b) repartizarea profitului, conform anexei nr. A6;

c) analiza rezultatului din exploatare, conform anexei nr. A7;

d) situatia creantelor si datoriilor, conform anexei nr. A8;

e) evolutia activelor imobilizate, conform anexei nr. A9;

f) principii, politici si metode contabile, conform anexei nr. A10;

g) informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere, conform anexei nr. A11;

h) participatii si surse de finantare, conform anexei nr. A12;

i) alte informatii privind activitatea entitătii, conform anexei nr. A13.

Art. 20. - (1) Brokerii de pensii depun la Comisie situatiile financiare anuale individuale aferente exercitiului financiar 2009, până la data de 15 aprilie 2010, astfel:

a) în format electronic, prin aplicatia CSSPP-FRP. Aplicatia si instructiunile de utilizare sunt prezentate în portalul de documentatie tehnică al Comisiei, respectiv https://w3.csspp.ro/itbox/;

b) pe suport hârtie, semnate si stampilate, conform legii, asa cum este prevăzut la art. 19.

(2) Pentru depunerea spre publicare a situatiilor financiare anuale individuale la Oficiul National al Registrului Comertului, brokerii de pensii private aplică prevederile art. 10.

 

CAPITOLUL VI

Instructiuni aplicabile entitătilor care nu au avut activitate

 

Art. 21. - Entitătile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisie, care nu au desfăsurat activitate de la începutul exercitiului financiar până la sfârsitul perioadei de raportare, nu întocmesc situatii financiare anuale, acestea urmând să depună la Comisie, în termen de 60 de zile calendaristice de la încheierea exercitiului financiar, o declaratie pe propria răspundere care să cuprindă cel putin următoarele date de identificare, astfel:

a) pentru administratorii de fonduri de pensii care sunt societăti de pensii, societăti de asigurări si societăti de administrare a investitiilor, precum si pentru brokerii de pensii private: (i) denumirea completă, conform certificatului de înregistrare al administratorului la Oficiul National al Registrului Comertului; (ii) adresa completă si numărul de telefon; (iii) numărul de înregistrare la registrul comertului; (iv) codul unic de înregistrare; (v) capitalul social;

b) pentru fondurile de pensii facultative si fondurile de pensii administrate privat:

(i) denumirea completă;

(ii) numărul de înregistrare la Comisie, conform autorizatiei de functionare;

(iii) capitalul fondului de pensii.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 22. - Entitătile prevăzute la art. 2 depun dosarul situatiilor financiare anuale individuale la registratura Comisiei sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarată, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 627/1995 privind îmbunătătirea disciplinei depunerii bilanturilor contabile si a altor documente cu caracter financiar-contabil si fiscal, de către agentii economici si alti contribuabili.

Art. 23. - (1) Pentru situatiile financiare ale exercitiului financiar 2009, auditorii financiari transmit Comisiei o copie a scrisorii către conducerea entitătii, document ce contine constatările cu impact financiar, constatările cu privire la rezultatele evaluării sistemelor de management si control intern, precum si recomandările pentru remedierea deficientelor constatate.

(2) Scrisoarea către conducerea entitătii, mentionată la alin. (1), se transmite Comisiei, în limba română, în aceeasi zi cu transmiterea ei către organele de conducere ale entitătilor mentionate la art. 2.

Art. 24. - Situatiile financiare anuale se păstrează timp de 10 ani.

Art. 25. - Continutul situatiilor financiare anuale individuale ale entitătilor mentionate la art. 2 trebuie să fie relevant, real, corect, transparent, inteligibil si comparabil de la o perioadă la alta.

Art. 26. - (1) Constituie contraventii la prevederile prezentei norme următoarele fapte:

a) neîntocmirea si neauditarea situatiilor financiare anuale individuale;

b) neîntocmirea si neauditarea raportului financiar anual privind fondurile de pensii facultative;

c) netransmiterea, transmiterea cu întârziere sau transmiterea de situatii financiare anuale individuale cu date ori informatii eronate către Comisie;

d) nerespectarea prevederilor referitoare la cerintele de publicare pe pagina proprie de web a informatiilor;

e) detinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar si alte drepturi si obligatii, precum si efectuarea de operatiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate.

(2) Nerespectarea dispozitiilor cuprinse în prezenta normă se sanctionează în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, respectiv art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. k), alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9) si (10) din Legea nr. 204/2006 si, respectiv, art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g), alin. (2), (3), (4), (6), (7), (9) si (10) din Legea nr. 411/2004.

Art. 27. - Termenele prevăzute de prezenta normă care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare se prelungesc până la sfârsitul următoarei zile lucrătoare.

Art. 28. - Anexele nr. A-,- A13, B-,-B10, C1; C2, D-, si D2 fac parte integrantă din prezenta normă.


 

ANEXA Nr. A1

 

Judetul.......................................................................... |_|_|

Entitatea..............................................................................

Adresa: localitatea.............................................................

sectorul.........................., str..................................nr.......,

bl..........., sc.............., ap..............

Telefon..............................., fax.........................................

Număr din registrul comertului.......................................

Forma de proprietate........................................... |_|_|

Activitatea preponderentă

(denumire clasă CAEN).............................................

Cod clasă CAEN............................................

Cod unic de înregistrare...............|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

BILANT

la data de 31 decembrie 2009

 

Denumire indicator

Nr. rând

Sold la 1.01.2009

Sold la 31.12.2009

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

X

 

 

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

X

 

 

1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)

01

 

 

2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)

02

 

 

3. Concesiuni, brevete, licente, mărci comerciale, drepturi si active similare, dacă acestea au fost achizitionate cu titlu oneros (ct 205+208-2805-2808-2905-2908)

03

 

 

4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907)

04

 

 

5. Avansuri si imobilizări necorporale în curs de executie (ct. 233+234-2933)

05

 

 

TOTAL (rd. 01 la 05)

06

 

 

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

X

 

 

1. Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)

07

 

 

2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913)

08

 

 

3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914)

09

 

 

4. Avansuri si imobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931)

10

 

 

TOTAL (rd. 07 la 10)

11

 

 

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

X

 

 

1. Actiuni detinute la entităti afiliate (ct. 261-2961)

12

 

 

2. Împrumuturi acordate entitătilor afiliate (ct. 2671+2672-2965)

13

 

 

3. Interese de participare (ct. 263-2963)

14

 

 

4. Împrumuturi acordate entitătilor de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675+2676-2967)

15

 

 

5. Investitii detinute ca imobilizări (ct. 265-2964)

16

 

 

6. Alte împrumuturi (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*)

17

 

 

TOTAL (rd. 12 la 17)

18

 

 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)

19

 

 

B. ACTIVE CIRCULANTE

X

 

 

I. STOCURI

X

 

 

1. Materiale consumabile (ct. 302+303-392)

20

 

 

2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)

21

 

 

TOTAL (rd. 20 la 21)

22

 

 

II. CREANTE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

 

 

 

1. Creante comerciale* (ct. 2673*+2674*+2678*+2679*-2966*-2969*+4092+411 +413+418-491)

23

 

 

2. Sume de încasat de la entitătile afiliate (ct. 4511 **+-4518**-4951 *)

24

 

 

3. Sume de încasat de la entitătile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453-4952)

25

 

 


Denumire indicator

Nr. rând

Sold la 1.01.2009

Sold la 31.12.2009

A

B

1

2

4. Alte creante (ct. 425+4282+431 **+437**+4382+441**+4424+4428**+444**+445+446**+447** +4482+4582+461 +473**-496+5187)

26

 

 

5. Creante privind capitalul subscris si nevărsat (ct. 456-4953)

27

 

 

TOTAL (rd. 23 la 27)

28

 

 

III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

 

 

 

1. Actiuni detinute la entitătile afiliate (ct. 501-591)

29

 

 

2. Alte investitii financiare pe termen scurt (ct. 505+506+508+5113+5114-595-596-598)

30

 

 

TOTAL (rd. 29 la 30)

31

 

 

IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+ 5328+5411+5412+542)

32

 

 

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32)

33

 

 

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)

34

 

 

D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA DE PANA LA UN AN

X

 

 

1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)

35

 

 

2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)

36

 

 

3. Avansuri încasate de la clienti (ct. 419)

37

 

 

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)

38

 

 

5. Efecte de comert de plătit (ct. 403+405)

39

 

 

6. Sume datorate entitătilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)

40

 

 

7. Sume datorate entitătilor de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453"*)

41

 

 

8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2693+ 421 +423+424+426+427+4281 +431 ***+437***+4381 +441 ***+4423+4428***+444***+446***+447***+4481 +4551 +4558+456***+457+4581 +462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

42

 

 

TOTAL (rd. 35 la 42)

43

 

 

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 33+34-43-59.2)

44

 

 

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+44-59.1)

45

 

 

G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA MAI MARE DE UN AN

X

 

 

1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 1614+1615+1617+1618+1681-169)

46

 

 

2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)

47

 

 

3. Avansuri încasate de la clienti (ct. 419)

48

 

 

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401+404+408)

49

 

 

5. Efecte de comert de plătit (ct. 403+405)

50

 

 

6. Sume datorate entitătilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+4511***+4518***)

51

 

 

7. Sume datorate entitătilor de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453"*)

52

 

 

8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si datorii pentru asigurările sociale

(ct. 1623+1626+167+1687+2693+421 +423+424+426+427+4281 +431 ***+437***+4381 +441 ***+4423+4428***+ 444***+446***+447***+4481 +4551 +4558+456***+457+4581 +462+473***+509+5186+5193+5194+5195+5196+

5197)

53

 

 

TOTAL (rd. 46 la 53)

54

 

 

H. PROVIZIOANE

 

 

 

1. Provizioane tehnice constituite de administratorii de fonduri de pensii private (ct. 1515)****

55

 

 

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

56

 

 

3. Alte provizioane (ct.1511+1512+1514+1518)

57

 

 

TOTAL PROVIZIOANE (rd. 55+56+57)

58

 

 


Denumire indicator

Nr. rând

Sold la 1.01.2009

Sold la 31.12.2009

A

B

1

2

I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 59.1+59.2), din care:

59

 

 

1. Subventii pentru investitii (ct. 131+132+133+134+138)

59.1

 

 

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472)

59.2

 

 

J. CAPITAL SI REZERVE

X

 

 

I. CAPITAL, din care:

X

 

 

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

60

 

 

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

61

 

 

TOTAL CAPITAL (rd.60+61)

62

 

 

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

63

 

 

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

X

 

 

Sold C

64

 

 

IV. REZERVE

X

 

 

1. Rezerve legale (ct. 1061)

65

 

 

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

66

 

 

3. Rezerve reprezentând surplus realizat din rezerve de reevaluare (ct. 1065)

67

 

 

4. Alte rezerve (ct. 1068)

68

 

 

5. Alte rezerve specifice activitătii administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)

69

 

 

TOTAL REZERVE (rd. 65 la 69)

70

 

 

6. Actiuni proprii (ct. 109)

71

 

 

7. Câstiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

72

 

 

8. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

73

 

 

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ (ct. 117)

X

 

 

Sold C

74

 

 

Sold D

75

 

 

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)

X

 

 

Sold C

76

 

 

Sold D

77

 

 

Repartizarea profitului (ct. 129)

78

 

 

VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 62+63+64+70-71+72-73+74-75+76-77-78)

79

 

 

 

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele.................................

 

Semnătura..........................................

 

Stampila entitătii

ÎNTOCMIT

Numele si prenumele

Calitatea.....................................

Semnătura.....................................

Nr. de înregistrare în organismul profesional.....................

 

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

**** Rândul 55 se completează cu valoarea provizioanelor tehnice constituite de administratorii de fonduri private, conform legislatiei în materie.


 

ANEXA Nr. A2

 

Judetul.......................................................................... |_|_|

Entitatea..............................................................................

Adresa: localitatea.............................................................

sectorul.........................., str..................................nr.......,

bl..........., sc.............., ap..............

Telefon..............................., fax.........................................

Număr din registrul comertului.......................................

Forma de proprietate........................................... |_|_|

Activitatea preponderentă

(denumire clasă CAEN).............................................

Cod clasă CAEN............................................

Cod unic de înregistrare...............|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31 decembrie 2009

 

Denumire indicator

Nr. rând

Realizări aferente perioadei de raportare

Precedentă

Curentă

A

B

1

2

VENITURI DIN EXPLOATARE

X

 

 

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 03)

01

 

 

a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704+705+706+708)

02

 

 

b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)

03

 

 

2. Venituri din productia de imobilizări (ct. 721+722)

04

 

 

3. Alte venituri din exploatare (ct.758)

05

 

 

VENITURI DIN EXPLOATARE- TOTAL (rd. 01+04+05)

06

 

 

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

X

 

 

4. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)

07

 

 

a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)

08

 

 

b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603+604)

09

 

 

c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-741)

10

 

 

5. Cheltuieli cu personalul (rd. 12+13)

11

 

 

a) Salarii (ct. 641*)

12

 

 

b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială (ct. 645)

13

 

 

6. Ajustări

X

 

 

a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd. 15-16)

14

 

 

a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)

15

 

 

a.2) Venituri (ct. 7813)

16

 

 

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 18-19)

17

 

 

b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814)

18

 

 

b.2) Venituri (ct. 754+7814)

19

 

 

7. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 la 23)

20

 

 

a) Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628)

21

 

 

b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate (ct. 635)

22

 

 

c) Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)

23

 

 

8.Ajustări privind provizioanele (rd. 25 - rd. 26)

24

 

 

a) Cheltuieli (ct. 6812)

25

 

 

b) Venituri (ct. 7812)

26

 

 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE- TOTAL (rd. 07+11+14+17+20+24)

27

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

X

 

 

- Profit if (rd. 06 > 27, rd. 06-27,0)

28

 

 

- Pierdere if (rd. 27 > 06, rd. 27-06,0)

29

 

 

VENITURI FINANCIARE

X

 

 

9. Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613)

30

 

 

- din care, veniturile obtinute de la entitătile afiliate

31

 

 


Denumire indicator

Nr. rând

Realizări aferente perioadei de raportare

 

 

Precedentă

Curentă

A

B

1

2

10. Venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763)

32

 

 

- din care, veniturile obtinute de la entitătile afiliate

33

 

 

11. Alte dobânzi de încasat si venituri similare (ct. 766)

34

 

 

- din care, veniturile obtinute de la entitătile afiliate

35

 

 

12. Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768)

36

 

 

VENITURI FINANCIARE- TOTAL (rd. 30+32+34+36)

37

 

 

CHELTUIELI FINANCIARE

X

 

 

13. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active circulante (rd. 39-40)

38

 

 

Cheltuieli (ct. 686)

39

 

 

Venituri (ct. 786)

40

 

 

14. a) Dobânzi de plătit si alte cheltuieli similare (ct. 666)

41

 

 

- din care, cheltuieli în relatia cu entitătile afiliate

42

 

 

15. Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668)

43

 

 

CHELTUIELI FINANCIARE- TOTAL (rd. 38+41+43)

44

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ:

X

 

 

- Profit if (rd. 37 > 44, rd. 37-44,0)

45

 

 

- Pierdere if (rd. 44 > 37, rd. 44-37,0)

46

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ

X

 

 

- Profit (rd. 06+37-27-44)

47

 

 

- Pierdere (rd. 27+44-06-37)

48

 

 

16. VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 771)

49

 

 

17. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 671)

50

 

 

18. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ

X

 

 

- Profit if (rd. 49 > 50, rd. 49-50,0)

51

 

 

- Pierdere if (rd. 50 > 49, rd. 50-49,0)

52

 

 

VENITURI TOTALE (rd. 06+37+49)

53

 

 

CHELTUIELI TOTALE (rd. 27+44+50)

54

 

 

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)

X

 

 

- Profit if (rd. 53 > 54, rd. 53-54,0)

55

 

 

- Pierdere if (rd. 54 > 53, rd. 54-53,0)

56

 

 

19. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691)

57

 

 

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCITIULUI FINANCIAR:

X

 

 

- Profit if (rd. 55 > 57, rd. 55-57,0)

58

 

 

- Pierdere if (rd. 57 > 55, rd. 57-55,0)

59

 

 

 

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele.................................

 

Semnătura..........................................

 

Stampila entitătii

ÎNTOCMIT

Numele si prenumele

Calitatea.....................................

Semnătura.....................................

Nr. de înregistrare în organismul profesional.....................

 

            *) La rândul 12 se vor înscrie toate cheltuielile aferente drepturilor salariale, inclusiv contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor în baza prevederilor Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările si completările ulterioare.


 

ANEXA Nr. A3

 

Judetul.......................................................................... |_|_|

Entitatea..............................................................................

Adresa: localitatea.............................................................

sectorul.........................., str..................................nr.......,

bl..........., sc.............., ap..............

Telefon..............................., fax.........................................

Număr din registrul comertului.......................................

Forma de proprietate........................................... |_|_|

Activitatea preponderentă

(denumire clasă CAEN).............................................

Cod clasă CAEN............................................

Cod unic de înregistrare...............|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

SITUATIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

la data de 31 decembrie 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei-

Nr. Crt.

Denumirea elementului

Sold la începutul exercitiului financiar

Cresteri

Reduceri

Sold la sfârsitul exercitiului financiar

Total din care

prin transfer

Total din care

prin transfer

1.

Capital subscris

 

 

 

 

 

 

2

Prime de capital

 

 

 

 

 

 

3

Rezerve din reevaluare

 

 

 

 

 

 

4

Rezerve legale

 

 

 

 

 

 

5

Rezerve statutare sau contractuale

 

 

 

 

 

 

6

Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

 

 

 

 

 

 

7

Alte rezerve

 

 

 

 

 

 

8

Alte rezerve specifice activitătii administratorilor fondurilor de pensii private

 

 

 

 

 

 

9

Actiuni proprii

 

 

 

 

 

 

10

Câstiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii

 

 

 

 

 

 

11

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii

 

 

 

 

 

 

12

 

Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită

Sold creditor

 

 

 

 

 

 

Sold debitor

 

 

 

 

 

 

13

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

Sold creditor

 

 

 

 

 

 

Sold debitor

 

 

 

 

 

 

14

Rezultatul exercitiului financiar

 

 

 

 

 

 

 

15

Repartizarea profitului

 

 

 

 

 

 

 

16

Total capitaluri proprii

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele.................................

 

Semnătura..........................................

 

Stampila entitătii

ÎNTOCMIT

Numele si prenumele

Calitatea.....................................

Semnătura.....................................

Nr. de înregistrare în organismul profesional.....................

 

Modificările capitalului propriu se prezintă pentru cele două exercitii financiare, precedent si curent, si vor fi însotite de informatii referitoare la:

- natura modificărilor;

- tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;

- natura si scopul pentru care au fost constituite rezervele;

- orice alte informatii semnificative.


 

ANEXA Nr. A4

 

Judetul.......................................................................... |_|_|

Entitatea..............................................................................

Adresa: localitatea.............................................................

sectorul.........................., str..................................nr.......,

bl..........., sc.............., ap..............

Telefon..............................., fax.........................................

Număr din registrul comertului.......................................

Forma de proprietate........................................... |_|_|

Activitatea preponderentă

(denumire clasă CAEN).............................................

Cod clasă CAEN............................................

Cod unic de înregistrare...............|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2009

 

 

Denumirea elementului

Exercitiul financiar precedent

Exercitiul financiar curent

A.

FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂTI DE EXPLOATARE

 

 

1.

a) Încasări de la clienti

 

 

2.

b) Plăti către furnizori si creditori

 

 

3.

c) Dobânzi plătite

 

 

4.

d) Impozit pe profit plătit

 

 

5.

e) Încasări din asigurarea împotriva cutremurelor

 

 

6.

Trezoreria netă din activităti de exploatare

 

 

B.

FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂTI DE INVESTITIE

 

 

7.

a) Plăti pentru achizitionarea de actiuni

 

 

8.

b) Plăti pentru achizitionarea de imobilizări corporale

 

 

9.

c) Încasări din vânzarea de imobilizări corporale

 

 

10.

d) Dobânzi încasate

 

 

11.

e) Dividende încasate

 

 

12.

Trezorerie netă din activităti de investitie

 

 

C.

FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂTI DE FINANTARE

 

 

13.

a) Încasări din emisiunea de actiuni

 

 

14.

b) Încasări din împrumuturi pe termen lung

 

 

15.

c) Plata datoriilor aferente leasingului financiar

 

 

16.

d) Dividende plătite

 

 

17.

Trezorerie netă din activităti de finantare

 

 

18.

Cresterea netă a trezoreriei si a echivalentelor de trezorerie

 

 

19.

Trezorerie si echivalente de trezorerie la începutul exercitiului financiar

 

 

20.

Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfârsitul exercitiului financiar

 

 

 

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele.................................

 

Semnătura..........................................

 

Stampila entitătii

ÎNTOCMIT

Numele si prenumele

Calitatea.....................................

Semnătura.....................................

Nr. de înregistrare în organismul profesional.....................

 

NOTA:

Administratorii pot folosi si metoda indirectă de prezentare a situatiei fluxurilor de trezorerie.


 

ANEXA Nr. A5

 

ADMINISTRATOR FOND DE PENSII ...................

 
NOTA 1
Provizioane

 

 

 

 

 

- lei -

Denumirea provizionului*

Sold la începutul exercitiului financiar

Transferuri** în cont

Transferuri** din cont

Sold la sfârsitul exercitiului financiar

0

1

2

3

4=1+2-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele.................................

 

Semnătura..........................................

 

Stampila entitătii

ÎNTOCMIT

Numele si prenumele

Calitatea.....................................

Semnătura.....................................

Nr. de înregistrare în organismul profesional.....................

 

* Provizioanele se vor detalia pe următoarele categorii:

1. provizioane pentru litigii;

2. provizioane pentru garantii acordate clientilor;

3. provizioane pentru restructurare;

4. provizioane tehnice;

5. alte provizioane.

Pentru provizioanele tehnice, administratorul va descrie separat si în mod obligatoriu:

1. metoda de calcul utilizată;

2. explicatii cu privire la evolutia provizionului tehnic pe parcursul anului 2009;

3. explicatii cu privire la activele financiare care acoperă valoarea provizionului tehnic si metodele de evaluare a acestora. Provizioanele prezentate în bilant la „Alte provizioane" trebuie descrise în notele explicative.

** Cu explicarea naturii, sursei sau destinatiei acestora.

 

ANEXA Nr. A6

 

ADMINISTRATOR FOND DE PENSII ...................

 

NOTA 2

Repartizarea profitului*

 

- lei -

Destinatia profitului

Suma

Profit net de repartizat

 

- rezerva legală

 

- acoperirea pierderii contabile

 

- dividende

 

- alte rezerve

 

- alte rezerve specifice activitătii administratorilor fondurilor de pensii private

 

Profit nerepartizat

 

 

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele.................................

 

Semnătura..........................................

 

Stampila entitătii

ÎNTOCMIT

Numele si prenumele

Calitatea.....................................

Semnătura.....................................

Nr. de înregistrare în organismul profesional.....................

 

            * În cazul acoperirii pierderii contabile reportate, se vor prezenta sursele de acoperire a acesteia.


 

ANEXA Nr. A7

 

ADMINISTRATOR FOND DE PENSII ..............

 

NOTA 3

Analiza rezultatului din exploatare

 

- lei -

Denumire indicator

Exercitiul financiar

Precedent

Curent

0

1

2

VENITURI DIN EXPLOATARE

 

 

1. Cifra de afaceri netă

 

 

a) Venituri din activitatea curentă

 

 

b) Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

 

 

2. Veniturile productiei imobilizate în scopuri proprii

 

 

3. Alte venituri din exploatare

 

 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL

 

 

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE

 

 

4. Cheltuieli cu materialele si alte cheltuieli externe

 

 

a) Cheltuieli cu materialele consumabile

 

 

b) Alte cheltuieli cu materialele

 

 

c) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)

 

 

5. Cheltuieli cu personalul

 

 

a) Salarii

 

 

b) Cheltuieli cu asigurările si protectia socială

 

 

6. Ajustări

 

 

a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

 

 

a.1) Cheltuieli

 

 

a.2) Venituri

 

 

b) Ajustarea valorii activelor circulante

 

 

b.1) Cheltuieli

 

 

b.2) Venituri

 

 

7. Alte cheltuieli de exploatare

 

 

a) Cheltuieli privind prestatiile externe

 

 

b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate

 

 

c) Cheltuieli cu despăgubiri, donatii si activele cedate

 

 

8. Ajustări privind provizioanele

 

 

a) Cheltuieli

 

 

b) Venituri

 

 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

 

 

 

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele.................................

 

Semnătura..........................................

 

Stampila entitătii

ÎNTOCMIT

Numele si prenumele

Calitatea.....................................

Semnătura.....................................

Nr. de înregistrare în organismul profesional.....................

 

NOTĂ:

Se vor mentiona următoarele informatii:

1. informatii privind cifra de afaceri netă;

2. se vor prezenta în mod clar informatii utile pentru evaluarea performantei financiare a entitătii, de exemplu informatii privind:

(i) venituri din lucrări executate si servicii prestate; (ii) venituri din studii si cercetări;


(iii) venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii;

(iv) venituri din activităti diverse;

(v) venituri din productia de imobilizări necorporale;

(vi) venituri din productia de imobilizări corporale;

(vii) venituri din subventii de exploatare aferente activitătii curente;

(viii) alte venituri din exploatare;

(ix) cheltuieli privind stocurile;

(x) cheltuieli cu lucrările si serviciile executate de terti;

(xi) cheltuieli cu alte servicii executate de terti;

(xii) cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate;

(xiii) cheltuieli cu personalul;

(xiv) alte cheltuieli de exploatare;

3. (i) totalul onorariilor percepute, aferente exercitiului financiar, de auditorul financiar sau de firma de audit pentru auditul financiar al situatiilor financiare anuale, onorariile percepute pentru alte servicii de asigurare, servicii de consultantă fiscală si orice alte servicii decât cele de audit;

(ii) tipul si cuantumul comisioanelor de administrare a fondului;

(iii) tipul si cuantumul comisioanelor aferente activitătii de depozitare;

(iv) alte comisioane si taxe prevăzute de legislatia în vigoare privind pensiile administrate privat si pensiile facultative.

 

ANEXA Nr. A8

 

ADMINISTRATOR FOND DE PENSII ...................

 

NOTA 4

Situatia creantelor si datoriilor

 

- lei -

Creante

Sold la sfârsitul exercitiului financiar

 

Termen de lichiditate

 

 

 

Sub 1 an

 

Peste 1 an

0

1=2+3

2

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL, din care

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datorii*

Sold la sfârsitul exercitiului financiar

 

Termen de exigibilitate

 

 

 

Sub 1 an

1-5 ani

Peste 5 ani

0

1=2+3+4

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL, din care

 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele.................................

 

Semnătura..........................................

 

Stampila entitătii

ÎNTOCMIT

Numele si prenumele

Calitatea.....................................

Semnătura.....................................

Nr. de înregistrare în organismul profesional.....................

 

* Se vor mentiona următoarele informatii:

a) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;

b) informatii utile pentru evaluarea pozitiei financiare a entitătii.


 

ANEXA Nr. A9

 

ADMINISTRATOR FOND DE PENSII ........................

 

NOTA 5

Evolutia activelor imobilizate

 

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

A- Sold la începutul exercitiului financiar

B - Sold la sfârsitul exercitiului financiar

 

 

- lei -

Denumirea elementului de

imobilizare*

Valoarea brută**

Ajustări de valoare***

(amortizări si ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)

A

Cresteri****

Cedări, transferuri si alte reduceri

B

A

Ajustări înregistrate în cursul  exercitiului financiar

Reduceri sau reluări

B

0

1

2

3

4=1 +2-3

5

6

7

8=5+6-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele.................................

 

Semnătura..........................................

 

Stampila entitătii

ÎNTOCMIT

Numele si prenumele

Calitatea.....................................

Semnătura.....................................

Nr. de înregistrare în organismul profesional.....................

 

* Cheltuielile de constituire si cheltuielile de dezvoltare vor fi detaliate, prezentându-se motivele imobilizării si perioada de amortizare, cu justificarea acesteia.

** Modificările valorii brute se vor prezenta plecându-se de la costul de achizitie sau costul de productie pentru fiecare element de imobilizare, în functie de tratamentele contabile aplicate.

În cazul în care durata contractului sau durata de utilizare a elementelor de natura cheltuielilor de dezvoltare depăseste 5 ani, aceasta trebuie prezentată în notele explicative, împreună cu motivele care au determinat-o.

În cazul fondului comercial amortizat într-o perioadă de peste 5 ani, această perioadă nu trebuie să depăsească durata de utilizare economică a activului si trebuie să fie prezentată si justificată în notele explicative.

*** Se vor prezenta duratele de viată sau ratele de amortizare utilizate, metodele de amortizare si ajustările care privesc exercitiile anterioare.

**** Se vor prezenta separat cresterile de valoare apărute din procesul de dezvoltare internă.

 

ANEXA Nr. A 10

 

ADMINISTRATOR FOND DE PENSII ...................

 

NOTA 6

Principii, politici si metode contabile

 

Se vor prezenta:

a) reglementările contabile aplicate la întocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale, inclusiv o prezentare detaliată a diferentelor dintre politicile contabile aplicate de entitate si politicile aplicate de societatea-mamă;

b) abaterile de la principiile si politicile contabile, de la metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementările contabile, mentionându-se:

(i) natura;

(ii) motivele;

(iii) evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii;

c) dacă valorile prezentate în situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitătii trebuie prezentată în notele explicative, însotită de comentarii relevante;

d) valoarea reziduală pentru imobilizări stabilită în situatia în care nu se cunoaste pretul de achizitie sau costul de productie al imobilizărilor;

e) suma dobânzilor incluse în costul activelor imobilizate si circulante cu ciclu lung de fabricatie;

f) în cazul reevaluării imobilizărilor corporale:

(i) elementele supuse reevaluării, precum si metodele prin care sunt determinate valorile rezultate în urma reevaluării; (ii) valoarea la cost istoric a imobilizărilor reevaluate; (iii) tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare; (iv) modificările rezervei din reevaluare: - valoarea rezervei din reevaluare la începutul exercitiului financiar;


- diferentele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar;

- sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exercitiului financiar, prezentându-se natura oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislatiei în vigoare;

- valoarea rezervei din reevaluare la sfârsitul exercitiului financiar;

g) dacă activele fac obiectul ajustărilor exceptionale de valoare exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative;

h) dacă valoarea prezentată în bilant, rezultată după aplicarea metodelor FIFO, CMP sau LIFO, diferă în mod semnificativ la data bilantului de valoarea determinată pe baza ultimei valori de piată cunoscute înainte de data bilantului, valoarea acestei diferente trebuie prezentată în notele explicative ca total pe categorii de active fungibile.

 

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele.................................

 

Semnătura..........................................

 

Stampila entitătii

ÎNTOCMIT

Numele si prenumele

Calitatea.....................................

Semnătura.....................................

Nr. de înregistrare în organismul profesional.....................

 

ANEXA Nr. A11

 

ADMINISTRATOR FOND DE PENSII...................

 

NOTA 7

Informatii privind salariatii si membrii organelor de administratie, conducere si de supraveghere

 

Se vor face mentiuni cu privire la:

a) componenta consiliului de administrare si, dacă este cazul, a comitetului de directie;

b) numele actionarilor care detin mai mult de 5% din totalul actiunilor si procentul detinut de acestia din totalul actiunilor;

c) indemnizatiile acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere;

d) denumirea si sediul depozitarului fondului de pensii;

e) obligatiile contractuale cu privire la plata pensiilor către fostii membri ai organelor de administratie, conducere si supraveghere, indicându-se valoarea totală a angajamentelor pentru fiecare categorie;

f) valoarea avansurilor si a creditelor acordate membrilor organelor de administratie, conducere si de supraveghere în timpul exercitiului:

(i) rata dobânzii;

(ii) principalele clauze ale creditului;

(iii) suma rambursată până la acea dată;

(iv) obligatii viitoare de genul garantiilor asumate de entitate în numele acestora;

g) salariati si colaboratori, conform contractelor individuale de muncă, contractelor de management, contractelor de mandat, conventiilor civile, contractelor de colaborare si altora asimilate, cu defalcarea pe fiecare categorie, astfel:

1. personal cu functii de conducere;

2. personal cu functii de executie;

3. alte categorii:

(i) număr mediu;

(ii) salarii plătite sau de plătit/sume plătite sau de plătit, aferente exercitiului financiar 2009, precum si cheltuielile sociale aferente, defalcate pe categorii de personal;

(iii) alte cheltuieli cu contributiile plătite de societate la fondurile de pensii facultative în numele si în contul participantilor, care au calitatea de angajati în cadrul entitătii;

h) alte informatii cerute de Comisie.

 

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele.................................

 

Semnătura..........................................

 

Stampila entitătii

ÎNTOCMIT

Numele si prenumele

Calitatea.....................................

Semnătura.....................................

Nr. de înregistrare în organismul profesional.....................

 

ANEXA Nr. A12

 

ADMINISTRATOR FOND DE PENSII............................

 

NOTA 8

Participatii si surse de finantare

 

Se vor prezenta următoarele informatii:

a) se mentionează existenta oricăror certificate de participare, valori ale elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor;

b) capital social subscris/patrimoniul entitătii;

c) numărul si valoarea totală a fiecărui tip de actiuni emise, mentionându-se dacă au fost integral vărsate, si, după caz, numărul actiunilor pentru care s-a cerut, fără rezultat, efectuarea vărsămintelor;

d) actiuni răscumpărabile:

(i) data cea mai apropiată si data-limită de răscumpărare;


(ii) caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al răscumpărării;

(iii) valoarea eventualei prime de răscumpărare;

e) actiuni emise în timpul exercitiului financiar:

(i) tipul de actiuni;

(ii) număr de actiuni emise;

(iii) valoarea nominală totală si valoarea încasată la distribuire;

(iv) drepturi legate de distributie: numărul, descrierea si valoarea actiunilor corespunzătoare, perioada de exercitare a drepturilor, pretul plătit pentru actiunile distribuite;

f) obligatiuni emise:

(i) tipul obligatiunilor emise;

(ii) valoarea emisă si suma primită pentru fiecare tip de obligatiuni;

(iii) obligatiuni emise de entitate, detinute de o persoană nominalizată sau împuternicită de aceasta: valoarea nominală, valoarea înregistrată în momentul plătii.

 

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele.................................

 

Semnătura..........................................

 

Stampila entitătii

ÎNTOCMIT

Numele si prenumele

Calitatea.....................................

Semnătura.....................................

Nr. de înregistrare în organismul profesional.....................

 

ANEXANr.A13

 

ADMINISTRATOR FOND DE PENSII...........................

 

NOTA 9

Alte informatii privind activitatea entitătii

 

Se prezintă:

A. Informatii cu privire la prezentarea administratorului entitătii: (i) natura

B. Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda natională a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial într-o monedă străină

C. Informatii cu privire la profitul sau pierderea realizată:

(i) reconcilierea dintre rezultatul exercitiului si rezultatul fiscal, asa cum este prezentată în declaratia de impozit;

(ii) măsura în care calcularea profitului sau a pierderii exercitiului financiar a fost afectată de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuată în exercitiul financiar curent sau într-un exercitiu financiar precedent în vederea obtinerii de facilităti fiscale

D. Cifra de afaceri: prezentarea acesteia pe segmente de activităti

E. Evenimentele ulterioare datei bilantului

Atunci când evenimentele ulterioare datei bilantului au o asemenea importantă încât neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluări si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie să prezinte următoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente: (i) natura evenimentului; (ii) o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform căreia o astfel de estimare nu poate să fie făcută.

F. Explicatii privind veniturile speciale Explicatii despre valoarea si natura:

(i) veniturilor si cheltuielilor extraordinare;

(ii) veniturilor si cheltuielilor înregistrate în avans, în situatia în care acestea sunt semnificative

G. Onorariile plătite auditorilor/cenzorilor si onorariile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultantă fiscală si alte servicii decât cele de audit

H. Efectele comerciale scontate neajunse la scadentă

I. Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferenta se prezintă în notele explicative.

J. Datorii probabile si angajamente acordate

K. Angajamentele sub forma garantiilor de orice fel trebuie, în cazul în care nu există obligatia de a le prezenta ca datorii, să fie în mod clar prezentate în notele explicative si trebuie făcută distinctie între diferitele tipuri de garantii recunoscute de legislatia natională. De asemenea, trebuie făcută o prezentare separată a oricărei garantii valorice care a fost prevăzută.

L. Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esentială pentru întelegerea situatiilor financiare anuale.

M. Informatii privind relatiile entitătii cu filiale, entitătile asociate sau cu alte entităti în care se detin participatii

N. Ratele achitate în cadrul unui contract de leasing

O. În cazul unui leasing financiar, locatorul va prezenta următoarele informatii:

(i) o descriere generală a contractelor semnificative de leasing;

(ii) dobânda de încasat aferentă perioadelor viitoare.


P. În cazul unui leasing financiar, locatarul va evidentia următoarele: o descriere generală a contractelor importante de leasing, incluzând, dar fără a se limita la, următoarele:

(i) existenta si conditiile optiunilor de reînnoire sau cumpărare;

(ii) restrictiile impuse prin contractele de leasing, cum ar fi cele referitoare la datorii suplimentare si alte operatiuni de leasing;

(iii) dobânda de plătit aferentă perioadelor viitoare.

R. Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante pentru utilizatorii situatiilor financiare

 

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele.................................

 

Semnătura..........................................

 

Stampila entitătii

ÎNTOCMIT

Numele si prenumele

Calitatea.....................................

Semnătura.....................................

Nr. de înregistrare în organismul profesional.....................

 

ANEXA Nr. B1

 

FONDUL DE PENSII .................

 

BILANT

la data de 31 decembrie 2009

 

- lei -

Denumirea indicatorului

Nr. rd.

Sold

 

 

 

 

începutul anului

Sfârsitul anului

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

 

 

 

I. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

 

 

 

1. Titluri imobilizate (ct. 265)

01

2. Creante imobilizate (ct. 267)

02

TOTAL: (rd. 01 la 02)

03

 

 

B. ACTIVE CIRCULANTE

 

 

 

I. CREANTE

 

 

 

 

 

1. Clienti (ct. 411)

04

2. Efecte de primit de la clienti (ct. 413)

05

3. Creante - furnizori debitori (ct. 409)

06

4. Decontări cu participantii (ct. 452)

07

5. Alte creante (ct. 267+446*+461+473*+5187)

08

TOTAL: (rd. 04 la 08)

09

 

 

II. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

 

 

 

1. Investitii financiare pe termen scurt (ct. 506+508+5113+5114)

10

III. CASASI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531)

11

 

 

ACTIVE CIRCULANTE TOTAL: (rd. 09+10+11)

12

 

 

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

13

 

 

D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

 

 

 

1. Avansuri încasate (ct. 419)

14

2. Datorii comerciale (ct. 401+408)

15

3. Efecte de plătit (ct. 403)

16

4. Sume datorate privind decontările cu participantii (ct. 452**)

17

5. Alte datorii (ct. 269+446**+462+473**+509+5186)

18

TOTAL: (rd. 14 1a 18)

19

 

 


Denumirea indicatorului

Nr. rd.

Sold

începutul anului

Sfârsitul anului

A

B

1

2

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 12+13-19-28)

20

 

 

E TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03+20)

21

 

 

G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

 

 

 

1. Avansuri încasate (ct. 419)

22

2. Datorii comerciale (ct. 401+408)

23

3. Efecte de plătit (ct. 403)

24

4. Sume datorate privind decontări cu participantii (ct. 452**)

25

5. Alte datorii (ct. 269+446**+462+473**+509+5186)

26

TOTAL: (rd. 22 la 26)

27

 

 

H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)

28

 

 

1. CAPITAL SI REZERVE

 

 

 

1. CAPITALUL FONDULUI (ct. 1017)

29

 

 

II. PRIMELE FONDULUI

 

 

 

- prime aferente unitătilor de fond (ct. 1045)

30

III. REZERVE

 

 

 

- rezerve specifice activitătii fondurilor de pensii (ct. 106)

31

IV REZULTAT REPORTAT

 

 

 

1. Rezultatul reportat aferent activitătii fondurilor de pensii (ct. 1171)

 

 

Sold C

 

32

 

Sold D

 

33

2. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)

 

 

Sold C

 

34

 

Sold D

 

35

V PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)

 

 

 

 

Sold C

 

36

 

Sold D

 

37

VI. REPARTIZAREA PROFITULUI (ct. 129)

38

 

 

J. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29+30+31+32-33+34-35+36-37-38)

39

 

 

 

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele.................................

 

Semnătura..........................................

 

Stampila entitătii

ÎNTOCMIT

Numele si prenumele

Calitatea.....................................

Semnătura.....................................

Nr. de înregistrare în organismul profesional.....................

 

*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**) Solduri creditoare ale conturilor respective.


 

ANEXA Nr. B2

 

FONDUL DE PENSII .................

 

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

la data de 31 decembrie 2009

 

- lei -

 

Nr. rd.

Exercitiul financiar precedent

Exercitiul financiar curent

A

B

1

2

A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTA

 

 

 

1. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761)

01

 

 

2. Venituri din investitii financiare pe termen scurt (ct. 762)

02

 

 

3. Venituri din creante imobilizate (ct. 763)

03

 

 

4. Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)

04

 

 

5. Venituri din dobânzi (ct. 766)

05

 

 

6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 765+767+768)

06

 

 

7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct. 704)

07

 

 

8. Alte venituri din activitatea curentă (ct. 754+758)

08

 

 

TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)

09

 

 

B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA

 

 

 

1. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)

10

 

 

2. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)

11

 

 

3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferente de curs valutar (ct. 663+665+667+668)

12

 

 

4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)

13

 

 

5. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate (ct. 627)

14

 

 

6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terti (ct. 628)

15

 

 

7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate (ct. 635)

16

 

 

8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct. 654+658)

17

 

 

TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 10 la 17)

18

 

 

C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂ

19

 

 

- profit (rd. 09-18)

19.1

- pierdere (rd. 18-09)

19.2

D. VENITURI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA (ct. 771)

20

 

 

E. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ (ct. 671)

21

 

 

F. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ

22

 

 

- profit (rd. 20-21)

22.1

- pierdere (rd. 21-20)

22.2

G. TOTAL VENITURI (rd. 09+20)

23

 

 

H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18+21)

24

 

 

I. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)

25

 

 

- profit (rd. 23-24)

25.1

- pierdere (rd. 24-23)

25.2

 

 

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele.................................

 

Semnătura..........................................

 

Stampila entitătii

ÎNTOCMIT

Numele si prenumele

Calitatea.....................................

Semnătura.....................................

Nr. de înregistrare în organismul profesional.....................


ANEXA Nr. B3

 

FONDUL DE PENSII .................

 

SITUATIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU AL FONDULUI DE PENSII

la data de 31 decembrie 2009

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea elementului

Sold la începutul anului financiar

Cresteri

Descresteri

Sold la sfârsitul exercitiului

financiar

Total: din care

Din transfer

Total: din care

Prin transfer

1.

Capitalul fondului de pensii (ct. 101)

 

 

 

 

 

 

2.

Prime aferente unitătilor de fond (ct. 104)

 

 

 

 

 

 

3.

Rezerve specifice activitătii fondurilor de pensii (ct. 106)

 

 

 

 

 

 

4.

Rezultatul reportat aferent activitătii fondului de pensii (ct. 1171)

 

 

 

 

 

 

 

Sold C

 

 

Sold D

 

5.

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)

 

 

 

 

 

 

 

Sold C

 

 

Sold D

 

6.

Profitul sau pierderea exercitiului financiar (ct. 121)

 

 

 

 

 

 

 

Sold C

 

 

Sold D

 

7.

Repartizarea profitului (129)

 

 

 

 

 

 

8.

Total capitaluri proprii

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele.................................

 

Semnătura..........................................

 

Stampila entitătii

ÎNTOCMIT

Numele si prenumele

Calitatea.....................................

Semnătura.....................................

Nr. de înregistrare în organismul profesional.....................

 

Modificările capitalului propriu se prezintă pentru cele două exercitii financiare, precedent si curent, si vor fi însotite de informatii referitoare la:

a) natura modificărilor;

b) tratamentul fiscal aplicat, acolo unde este cazul;

c) natura si scopul pentru care au fost constituite rezervele;

d) orice alte informatii semnificative.


 

ANEXA Nr. B4

 

FONDUL DE PENSII .................

 

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2009

 

- lei -

 

Denumirea elementului

Exercitiul financiar precedent

Exercitiul financiar curent

A.

FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

 

 

 

a) Încasări de contributii de la participanti, sume din transferuri

 

 

 

b) Plăti ale activelor personale nete către participanti/beneficiari

 

 

 

c) Plăti către administratorul fondului de pensii

 

 

 

d) Alte sume plătite din fondul de pensii

 

 

 

Trezorerie netă din activitatea de exploatare (I)

 

 

B.

FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂTI DE INVESTITII

 

 

 

a) Plăti pentru achizitionarea de investitii pe termen scurt

 

 

 

b) Plăti pentru achizitionarea de imobilizări financiare pe termen lung

 

 

 

c) Încasări din vânzarea de investitii pe termen scurt

 

 

 

d) Încasări din vânzarea de imobilizări financiare pe termen lung

 

 

 

e) Alte venituri financiare încasate

 

 

 

Trezorerie netă din activităti de investitie (II)

 

 

C.

FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂTI DE FINANTARE

 

 

 

Trezorerie netă din activităti de finantare (III)

 

 

 

Cresterea netă a trezoreriei si a echivalentelor de trezorerie (l+II+III)

 

 

 

Trezorerie si echivalente de trezorerie la începutul exercitiului financiar

 

 

 

Trezorerie si echivalente de trezorerie la sfârsitul exercitiului financiar

 

 

 

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele.................................

 

Semnătura..........................................

 

Stampila entitătii

ÎNTOCMIT

Numele si prenumele

Calitatea.....................................

Semnătura.....................................

Nr. de înregistrare în organismul profesional.....................

 

NOTĂ:

Se poate folosi si metoda indirectă de prezentare a situatiei fluxurilor de trezorerie.

 

ANEXA Nr. B5

 

FONDUL DE PENSII .................

 

NOTA 1

Situatia depozitelor bancare si a certificatelor de depozit la data de 31 decembrie 2009

 

- lei -

Denumire

Valoarea depozitului

Valoarea dobânzii

Pondere în total

Data

Banca

Simbol cont

Scadenta la o lună

Scadenta la 3 luni

Scadenta peste 3 luni

%

Valoare

constituirii

scadentei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

TOTAL

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele.................................

 

Semnătura..........................................

 

Stampila entitătii

ÎNTOCMIT

Numele si prenumele

Calitatea.....................................

Semnătura.....................................

Nr. de înregistrare în organismul profesional.....................

 

NOTA:

Situatia va cuprinde toate depozitele si certificatele de depozit existente în sold la 31 decembrie 2009.


 

ANEXA Nr. B6

 

FONDUL DE PENSII .................

 

NOTA 2

Situatia creantelor si datoriilor

 

- lei -

Creante

Sold la sfârsitul exercitiului financiar

Termen de lichiditate

 

 

Sub 1 an

Peste 1 an

0

1=2+3

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL, din care

 

 

 

Datorii*

Sold la sfârsitul exercitiului financiar

Termen de exigibilitate

 

 

Sub 1 an

1-5 ani

Peste 5 ani

0

1=2+3+4

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL, din care

 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele.................................

 

Semnătura..........................................

 

Stampila entitătii

ÎNTOCMIT

Numele si prenumele

Calitatea.....................................

Semnătura.....................................

Nr. de înregistrare în organismul profesional.....................

 

* Se vor mentiona următoarele informatii:

a) valoarea obligatiilor pentru care s-au constituit provizioane;

b) valoarea obligatiilor privind plata pensiilor.

Situatia creantelor si datoriilor se va prezenta în formă analitică.

 

ANEXA Nr. B7

 

FONDUL DE PENSII .................

 

NOTA 3
Analiza rezultatului din activitatea curentă

 

- lei -

Nr. crt.

Indicatori

Nr. rd.

Exercitiul precedent

Exercitiul curent

1.

Venituri din imobilizări financiare (ct. 761)

01

 

 

2.

Venituri din investitii pe termen scurt (ct. 762)

02

 

 

3.

Venituri din creante imobilizate (ct. 763)

03

 

 

4.

Venituri din investitii financiare cedate (ct. 764)

04

 

 

5.

Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct. 704)

05

 

 

6.

Alte venituri din activitatea curentă (ct. 754+758)

06

 

 

7.

Venituri din diferente de curs valutar (ct. 765)

07

 

 

8.

Venituri din dobânzi (ct. 766)

08

 

 

9.

Alte venituri financiare din activitatea curentă (rd. 10+11)

09

 

 

10.

- din sconturi obtinute (ct. 767)

10

 

 

11.

- din alte venituri financiare (ct. 768)

11

 

 

12.

Venituri din activitatea curentă (rd. 01 la 09)

12

 

 

13.

Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (ct. 664)

13

 

 

14.

Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile (ct. 622)

14

 

 

15.

Cheltuieli cu servicii bancare si asimilate (ct. 627)

15

 

 

16.

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti (ct. 628)

16

 

 

17.

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate (ct. 635)

17

 

 

18.

Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct. 654+658)

18

 

 

19.

Cheltuieli din diferente de curs valutar (ct. 665)

19

 

 

20.

Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)

20

 

 

21.

Alte cheltuieli financiare din activitatea curentă (rd. 22 la 23)

21

 

 

22.

- cheltuieli privind sconturile acordate (ct. 667)

22

 

 

23.

- alte cheltuieli financiare (ct. 663+668)

23

 

 

24.

Cheltuieli din activitatea curentă (rd. 13 la 21)

24

 

 

25.

Profitul sau pierderea din activitatea curentă

 

 

 

26.

- profit (rd. 12-24)

25

 

 

27.

- pierdere (rd. 24-12)

26

 

 

 

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele.................................

 

Semnătura..........................................

 

Stampila entitătii

ÎNTOCMIT

Numele si prenumele

Calitatea.....................................

Semnătura.....................................

Nr. de înregistrare în organismul profesional.....................

 

ANEXA Nr. B8

 

FONDUL DE PENSII .................

 

NOTA 4

Principii, politici si metode contabile

 

Se vor prezenta:

a) reglementările contabile aplicate la întocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale;

b) abaterile de la principiile si politicile contabile, de la metodele de evaluare si de la alte prevederi din reglementările contabile, mentionându-se:

(i) natura;

(ii) motivele;

(iii) evaluarea efectului asupra activelor si datoriilor, pozitiei financiare si a profitului sau pierderii;

c) dacă valorile prezentate în situatiile financiare nu sunt comparabile, absenta comparabilitătii trebuie prezentată în notele explicative, însotită de comentarii relevante;

d) dacă activele fac obiectul ajustărilor exceptionale de valoare exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor si motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative.

 

 

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele.................................

 

Semnătura..........................................

 

Stampila entitătii

ÎNTOCMIT

Numele si prenumele

Calitatea.....................................

Semnătura.....................................

 


ANEXA Nr. B9

 

FONDUL DE PENSII .................

Administrator de fond......................

 

NOTA 5

Informatii privind participantii la fondurile de pensii

 

A. Se vor prezenta următoarele informatii pentru perioada raportată:

a) evolutia valorii si numărului unitătilor de fond:

(i) cresterile si descresterile aferente unitătilor de fond;

(ii) structura aferentă cresterilor si descresterilor în valoarea unitătilor de fond;

b) numărul si valoarea totală a unitătilor de fond nou-emise;

c) numărul si valoarea totală a unitătilor de fond anulate.

B. Situatia privind evolutia numărului participantilor si a valorii unitătii de fond în ultima zi a lunii

 

Nr. crt.

Luna

Numărul participantilor

Valoarea unitătii de fond

Numărul de unităti de fond

SO

S1

S2

S3

S4

1.

Ianuarie

 

 

 

 

 

 

 

2.

Februarie

 

 

 

 

 

 

 

3.

Martie

 

 

 

 

 

 

 

4.

Aprilie

 

 

 

 

 

 

 

5.

Mai

 

 

 

 

 

 

 

6.

Iunie

 

 

 

 

 

 

 

7.

Iulie

 

 

 

 

 

 

 

8.

August

 

 

 

 

 

 

 

9.

Septembrie

 

 

 

 

 

 

 

10.

Octombrie

 

 

 

 

 

 

 

11.

Noiembrie

 

 

 

 

 

 

 

12.

Decembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele.................................

 

Semnătura..........................................

 

Stampila entitătii

ÎNTOCMIT

Numele si prenumele

Calitatea.....................................

Semnătura.....................................

Nr. de înregistrare în organismul profesional.....................

 

NOTĂ:

50 = număr de participanti care au aderat în luna respectivă;

51 = număr de participanti care au intrat prin transfer în luna respectivă;

52 = număr de participanti care au iesit prin transfer în luna respectivă;

53 = număr de participanti cărora Ie-a fost închis contul (decese, invalidităti permanente, plata activului personal al participantului);

54 = număr de participanti existenti la sfârsitul lunii.

 

ANEXA Nr. B10

 

FONDUL DE PENSII .................

Administrator de fond......................

 

NOTA 6
Alte informatii privind activitatea entitătii

 

Se prezintă:

A. Informatii cu privire la prezentarea administratorului entitătii raportoare

B. Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda natională a elementelor de activ si de pasiv, a veniturilor si cheltuielilor evidentiate initial într-o monedă străină

C. Informatii cu privire la profitul sau pierderea realizat/realizată:

- măsura în care calcularea profitului sau a pierderii exercitiului financiar a fost afectată de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale si regulile contabile de evaluare, a fost efectuată în exercitiul financiar curent sau într-un exercitiu financiar precedent în vederea obtinerii de facilităti fiscale


D. Atunci când evenimentele ulterioare datei bilantului au o asemenea importantă încât neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situatiilor financiare de a face evaluări si de a lua decizii corecte, o entitate trebuie să prezinte următoarele informatii pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:

(i) natura evenimentului;

(ii) o estimare a efectului financiar sau o mentiune conform căreia o astfel de estimare nu poate să fie făcută.

E. Explicatii despre valoarea si natura:

(i) veniturilor si cheltuielilor extraordinare;

(ii) veniturilor si cheltuielilor înregistrate în avans, în situatia în care acestea sunt semnificative

E Onorariile plătite auditorilor/cenzorilor si onorariile plătite pentru alte servicii de certificare, servicii de consultantă fiscală si alte servicii decât cele de audit

G. Efectele comerciale scontate neajunse la scadentă

H. Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferenta se prezintă în notele explicative

I. Datorii probabile si angajamente acordate

J. Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilant, relatia sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esentială pentru întelegerea situatiilor financiare anuale.

K. Orice detaliere a elementelor din situatiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative si sunt relevante pentru utilizatorii situatiilor financiare

 

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele.................................

 

Semnătura..........................................

 

Stampila entitătii

ÎNTOCMIT

Numele si prenumele

Calitatea.....................................

Semnătura.....................................

Nr. de înregistrare în organismul profesional.....................

 

ANEXA Nr. C1

 

Judetul.......................................................................... |_|_|

Entitatea..............................................................................

Adresa: localitatea.............................................................

sectorul.........................., str..................................nr.......,

bl..........., sc.............., ap..............

Telefon..............................., fax.........................................

Număr din registrul comertului.......................................

Forma de proprietate........................................... |_|_|

Activitatea preponderentă

(denumire clasă CAEN).............................................

Cod clasă CAEN............................................

Cod unic de înregistrare...............|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

la data de 31 decembrie 2009

 

- lei -

Denumire indicator

Nr. rând

Sold la începutul anului

Sold la sfârsitul anului

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

 

 

 

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE*

 

 

 

1. Cheltuieli de constituire

01

 

 

2. Cheltuieli de dezvoltare

02

 

 

3. Concesiuni, brevete, licente, mărci comerciale, drepturi si valori similare si alte imobilizări necorporale la valoarea rămasă

03

 

 

4. Fondul comercial

04

 

 

5. Avansuri si imobilizări necorporale în curs de executie

05

 

 

TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 01 la 05)

06

 

 

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE*