MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 77/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 77         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 4 februarie 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            42. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            76. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii în administrarea unor spitale care functionează în subordinea acestuia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.389/2009. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea ghidurilor solicitantului si a conditiilor specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 79-98 pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

            3. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei de stabilire si ajustare a preturilor pentru energia electrică si termică produsă si livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficientă

 

            12. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea produselor agricole si forestiere în vederea obtinerii de produse neagricole”


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 9 lit. A si B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările ulterioare, precum si ale Legii nr. 517/2003 privind conferirea decoratiilor de război,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

în semn de recunostintă si apreciere pentru înaltul profesionalism dovedit pe timpul executării misiunilor încredintate în cadrul Detasamentului 1 Jandarmi Misiuni Internationale sub egida EULEXÎn Kosovo,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn de război, pentru militari:

- domnului căpitan Chesaru Silviu Cosmin-Florin;

- domnului căpitan Lungu Florian Marian-Mihai;

- domnului căpitan Popa Vasile Dan-Vasile;

- domnului căpitan Sindile Gheorghe lonut-Cătălin;

- domnului căpitan Chitu Vasile Ionel;

- domnului locotenent Ciomag loan luliu;

- domnului locotenent Hosu Vasile Vasile-Bogdan.

Art. 2. - Se conferă Medalia Bărbătie si Credintă clasa a III-a, cu însemn de război, pentru militari:

- domnului maistru militar clasa I Candet Gheorghe luliean;

- domnului plutonier-adjutant Petcu Ion Daniel;

- domnului plutonier-major Bănescu Gheorghe Cristian-Emanuel;

- domnului plutonier-major Cătălinoiu Ion Dragos- Aurel;

- domnului plutonier-major Dumitru Dobre Viorel;

- domnului plutonier-major Ivănescu Gheorghe Dragos-Crisan;

- domnului plutonier-major Năstase Ion Ciprian-Mihai;

- domnului plutonier-major Nicolăescu Nicolae Ionel;

- domnului plutonier-major Nicolin Virgil Virgil-Dorin;

- domnului plutonier-major Pavăl Constantin Constantin-Gabriel;

- domnului plutonier-major Sîndeanu Mihai Adrian;

- domnului plutonier-major Tudoran-Burlacu Dumitru Florin;

- domnului plutonier-major Gheltu Neculai Liviu-lonut;

- domnului plutonier Boboc Gheorghe Gabriel;

- domnului plutonier Cebuc Aurel Aurel-Claudiu;

- domnului plutonier Chiru Ion lonut;

- domnului plutonier Cioablă Ion Aurel-Marian;

- domnului plutonier Ciobănescu Dumitru Marian;

- domnului plutonier Constantin Ilie Mihai-Costel;

- domnului plutonier Cretul Viorel-Cristian Mugurel-Valentin;

- domnului plutonier Dănescu Marin Marius-Viorel;

- domnului plutonier Dănescu Marin Petrisor-Claudiu;

- domnului plutonier Dogaru Gheorghe Gheorghe;

- domnului plutonier Dragomir Gheorghe Daniel-Oprea;

- domnului plutonier Ene Marin Florian;

- domnului plutonier lonescu Cristian-Constantin Mihai-Liviu;

- domnului plutonier Ivascu Vasile Bogdan- Adrian;

- domnului plutonier Mihalcea Petre Florin;

- domnului plutonier Mititelu Mihai lulică;

- domnului plutonier Muntean Gheorghe Daniel-lonut;

- domnului plutonier Negrei Constantin Răzvan-Victor;

- domnului plutonier Nicolae Gheorghe Mihai;

- domnului plutonier Nicolae Nicolae Stefan-Răzvan;

- domnului plutonier Nicolae Stefan Constantin-Liviu;

- domnului plutonier Nistor Neculae Elvis-Robert;

- domnului plutonier Rusu Vasile Claudiu-Constantin;

- domnului plutonier Sergiu Victor Laurentiu-Florentin;

- domnului plutonier Sîrban Nicolai Nelu;

- domnului plutonier Sinea loan Septimiu-Călin;

- domnului plutonier Stoenescu Nicolae Răzvan- Alexandru;

- domnului plutonier Stroe Vasile Meltiade-Cristian;

- domnului plutonier Văduva Dumitru Stefan;

- domnului plutonier Vănău loan loan-Mircea;

- domnului plutonier Zamfir Gheorghe George-Constantin;

- domnului sergent-major Panait Marin George-Marian;

- domnului sergent-major Simoiu Ion Georgel;

- domnului sergent-major Vlad Dumitru Alexandru.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

In temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 2 februarie 2010.

Nr. 42.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile proprietate publică a statului din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii în administrarea unor spitale care functionează în subordinea acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile proprietate publică a statului, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii în administrarea unor spitale care functionează în subordinea acestuia.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2010.

Nr. 76.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor proprietate publică a statului care trec din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii în administrarea unor spitale

 

Denumirea bunului

Persoana juridică de la care se trece bunul

Persoana juridică la care trece bunul în administrare

Nr. de identificare M.F.

Caracteristicile tehnice

Teren

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Spitalul Clinic Căi Ferate lasi

38.835

Suprafată = 539 m2

Clădire

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Spitalul Clinic Căi Ferate lasi

38.836

Suprafată = 150 m2 D+P+E+M

Teren

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 2 Bucuresti

39.701

Suprafată = 75 m2, aferent clădirii din Revizia Grivita

Clădire

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Spitalul Clinic Căi Ferate nr. 2 Bucuresti

39.702

Situată în Revizia de Vagoane Grivita, din cărămidă si fundatie de beton, S+P

Teren

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova

40.075

Suprafată = 539,5 m2

Clădire

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Spitalul Clinic Căi Ferate Craiova

40.076

Din cărămidă, S+P


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea ghidurilor solicitantului si a conditiilor specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 79-98 pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

Având în vedere:

- Decizia CE nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operational de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul „Convergentă” în România;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului economiei si finantelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/1991 privind aprobarea Normelor de organizare si exercitare a controlului financiar elaborate de Ministerul Finantelor Publice;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă;

- Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

 

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Cu data prezentului ordin se aprobă Ghidul solicitantului si conditiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 79-84 pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007- 2013”, prevăzut în anexa nr. 1, după cum urmează:

79. „Calificări europene”;

80. „Calificarea - o sansă pentru viitor”;

81. „Competente pentru competitivitate”

82. „Integrare pe piata muncii”;

83. „Mediul rural - oportunităti de ocupare”;

84. „Pentru o viată mai bună”.

Art. 2. - Cu data prezentului ordin se aprobă Ghidul solicitantului si conditiile specifice pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 85-98 pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007- 2013”, prevăzut în anexa nr. 2, după cum urmează:

85. „Educatia mai bună pentru toti”;

86. „Universitate pentru viitor”;

87. „Profesionisti în educatie si formare”;

88. „Burse doctorale”;

89. „Programe post-doctorale”;

90. „învată o meserie”;

91. „A doua sansă în educatie”;

92. „Fii întreprinzător”;

93. „Actionăm împreună”;

94. „Calitate în serviciile de ocupare”;

95. „Profesionisti în piata muncii”;

96. „împreună pe piata muncii”;

97. „Sanse egale si respect”;

98. „Parteneriat Transnational”.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, prin Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane”, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Alexandru Petru Frătean,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 iunie 2009.

Nr. 1.389.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de stabilire si ajustare a preturilor pentru energia electrică si termică produsă si livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficientă

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (9), ale art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si e), ale art. 74 lit. h) si i) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 6 lit. d) si e), ale art. 10 alin. (3), ale art. 21 si 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă pe baza cererii de energie termică utilă,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Metodologia de stabilire si ajustare a preturilor pentru energia electrică si termică produsă si livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficientă, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Metodologia mentionată la alin. (1) se aplică de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei si producătorii de energie electrică si termică în cogenerare care beneficiază de schemă de sprijin conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă pe baza cererii de energie termică utilă.

Art. 2. - Departamentele si directiile de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2010.

Nr. 3.

 

ANEXA

 

METODOLOGIE

de stabilire si ajustare a preturilor pentru energia electrică si termică produsă si livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficientă

 

CAPITOLUL I

Scop

 

Art. 1. - Prezenta metodologie stabileste modul de determinare si ajustare, pe perioada de aplicare a schemei de sprijin conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă pe baza cererii de energie termică utilă, denumită în continuare schema de sprijin, a:

a) preturilor de referintă si a preturilor reglementate pentru energia termică produsă si livrată din centrale de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin;

b) bonusurilor de referintă si a bonusurilor pentru energia electrică produsă si livrată din centrale de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin;

c) pretului de referintă si a preturilor reglementate pentru energia electrică produsă si livrată din centrale de cogenerare care beneficiază de schema de sprijin, comercializată prin contracte reglementate.

 

CAPITOLUL II

Domeniu de aplicare

 

Art. 2. - (1) Prezenta metodologie este utilizată de ANRE pentru determinarea si ajustarea preturilor reglementate pentru energia electrică si termică, respectiv a valorilor bonusurilor acordate pentru energia electrică produsă si livrată în cogenerare de înaltă eficientă, pe perioada de acordare a schemei de sprijin.

(2) Preturile reglementate ale energiei electrice determinate conform prezentei metodologii se utilizează pentru vânzarea energiei electrice prin contracte reglementate, în conditiile stabilite de ANRE, de către producătorii care beneficiază de schema de sprijin.

(3) Preturile reglementate ale energiei termice determinate conform prezentei metodologii se utilizează pentru vânzarea energiei termice de către producătorii care beneficiază de schema de sprijin.

(4) Bonusurile determinate conform prezentei metodologii sunt utilizate de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” - S.A. pentru stabilirea plătilor lunare către producătorii care beneficiază de schema de sprijin.


 

CAPITOLUL III

Definitii si abrevieri

 

            Art. 3. - In prezenta metodologie sunt utilizate următoarele abrevieri:

 

SEN

Sistemul electroenergetic national

PZU

piata pentru ziua următoare

ANRE

Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei

 

            Art. 4. - (1) Termenii folositi în prezenta metodologie au semnificatiile prevăzute în Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, în Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, respectiv în Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă pe baza cererii de energie termică utilă.

            (2) În întelesul prezentei metodologii, termenii specifici utilizati au următoarele semnificatii:

 

Bonus de referintă

bonusul aprobat în baza art. 10 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, prin ordin al presedintelui ANRE, determinat în urma analizei costurilor si veniturilor unor centrale de cogenerare echivalente

Bonus

bonusul aprobat în baza art. 10 alin. (5) si (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, prin decizie a presedintelui ANRE, determinat individual pentru fiecare producător de energie electrică si termică în cogenerare, în functie de combustibilul majoritar utilizat si anul de acordare a bonusului

Centrală de cogenerare echivalentă

centrala de producere a energiei electrice si termice într-un proces de cogenerare de înaltă eficientă, având caracteristicile predefinite descrise în anexele nr. 1, 2 si 3

Centrală termică echivalentă

centrala de producere a energiei termice în surse separate având caracteristicile predefinite descrise în anexele nr. 1, 2 si 3

Grup de cogenerare necontrolabil

grupul a cărui productie de energie electrică nu poate fi gestionată zilnic de producător în conformitate cu obligatiile contractuale asumate si evolutia cererii si/sau a preturilor pe PZU

Coeficient de indexare anuală

valoarea stabilită în concordantă cu rata medie a inflatiei conform „Proiectiei principalilor indicatori macroeconomici”, elaborată de Comisia Natională de Prognoză

Combustibil majoritar

combustibilul cu ponderea cea mai mare în mixul de combustibilul utilizat la stabilirea cantitătii anuale de energie electrică de înaltă eficientă

Consum de combustibil

consumul de energie primară din combustibil pentru producerea energiei termice, respectiv a energiei electrice si termice în cogenerare

Energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă

energia electrică produsă într-un proces de cogenerare care îndeplineste criteriile specificate la art. 3 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 si este calificată în baza Regulamentului ANRE de calificare a productiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficientă

Pret de referintă pentru energia electrică

pretul de vânzare al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficientă, prin contracte reglementate, aprobat de ANRE în baza art. 21 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009

Pret reglementat pentru energia electrică

pretul energiei electrice aprobat prin decizie a presedintelui ANRE, determinat individual pentru fiecare producător

Pret de referintă pentru energia termică

pretul energiei termice aprobat în baza art. 22 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, prin ordin al presedintelui ANRE, determinat pe baza analizei costurilor de producere ale unor centrale termice echivalente

Pret reglementat pentru energia termică

pretul energiei termice aprobat prin decizie a presedintelui ANRE, determinat individual pentru fiecare producător, în functie de combustibilul majoritar utilizat. Acesta nu include costurile aferente serviciului de transport al energiei termice

Producător

producătorul de energie electrică si termică în cogenerare de înaltă eficientă care beneficiază de schema de sprijin în conditiile specificate în Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009

Producător existent

producătorul de energie electrică si termică în cogenerare care a pus în functiune centrala anterior perioadei în care se stabilesc bonusurile pentru anul următor

Producător nou

producătorul de energie electrică si termică în cogenerare care a pus în functiune centrala ulterior perioadei în care se stabilesc bonusurile pentru anul următor


CAPITOLUL IV

Consideratii generale

 

Art. 5. - (1) Prin acordarea bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă se asigură compensarea diferentei dintre costurile activitătii de producere în cogenerare de înaltă eficientă si veniturile rezultate din vânzarea energiei electrice si a energiei termice.

(2) Pentru determinarea bonusurilor de referintă se iau în considerare 3 tipuri de centrale de cogenerare echivalente, functionând cu combustibil solid, combustibil gazos asigurat din reteaua de transport si, respectiv, cu combustibil gazos asigurat din reteaua de distributie.

(3) Bonusurile de referintă reprezintă valoarea maximă care poate fi acordată unui producător în cogenerare de înaltă eficientă.

(4) Determinarea valorilor bonusurilor de referintă se face luându-se în considerare realizarea integrală a investitiei în primul an si excluderea oricăror alte intrări de active noi.

Art. 6. - (1) Pretul de referintă pentru energia termică produsă si livrată din centralele de cogenerare de înaltă eficientă este stabilit la nivelul pretului pentru energia termică livrată dintr-o centrală termică echivalentă.

(2) Pentru determinarea preturilor de referintă pentru energia termică se iau în considerare centrale de producere a energiei termice echivalente, functionând cu combustibil solid, combustibil gazos asigurat din reteaua de transport si, respectiv, cu combustibil gazos asigurat din reteaua de distributie.

 

CAPITOLUL V

Determinarea pretului de referintă pentru energia termică

 

Art. 7. - Pentru determinarea pretului de referintă pentru energia termică sunt luate în considerare următoarele date de intrare specifice unei centrale termice echivalente:

a) capacitatea termică instalată, Qqinst (MW);

b) capacitatea termică medie anuală, Qth (MW);

c) eficienta globală de producere, ηq (%);

d) numărul mediu de ore de functionare pe an, h (ore/an);

e) factorul de utilizare a capacitătii termice instalate, fqinst (%);

f) anul de acordare a schemei de sprijin, n (-);

g) pretul mediu anual al combustibilului determinat pe baza puterii calorifice inferioare, pcombn (lei/MWh);

h) pretul mediu anual al certificatului de CO2, PnCO2 (lei/t);

i) factorul de emisie specific,  fCO2 (t/MWh);

j) investitia specifică, iqsp (lei/MW);

k) durata de amortizare, hamortq (ani);

l) costul energiei electrice din SEN si cu apa, palte, varq (lei/MWh);

m) alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea si mentenanta etc.), cfalteq (lei/MWh);

n) coeficientul de indexare anuală al pretului combustibilului, (iindexpcomb)n (%).

 

Art. 8. - Capacitatea termică medie anuală a centralei de cogenerare, Qth, se determină pe baza capacitătii termice instalate, Qqinst, si a factorului de utilizare a capacitătii termice instalate, fqinst.

 

Qth  = Qqinst * fqinst / 100 (MW)

 

            Art. 9. - Cantitatea de energie termică produsă si livrată anual de centrala termică echivalentă, Q, este determinată pe baza capacitătii termice medii anuale, Qth, si a numărului mediu de ore de functionare pe an, h.

 

Q = Qth * h (MWh)

 

            Art. 10. - Consumul anual de combustibil utilizat pentru producerea energiei termice în centrala termică echivalentă, Ba, este determinat pe baza cantitătii de energie termică, Q, si a eficientei producerii energiei termice în centrala echivalentă, ηq.

 

Bq = Q / ( ηq / 100) (MWh)

 

            Art. 11. -Costurile variabile anuale ale centralei termice echivalente, corespunzătoare anului n de aplicare a schemei de sprijin, CV q,n, cuprind costurile de achizitie a combustibilului, Ccombq , n, costurile certificatelor de CO2, Cq , nCO2, si alte costuri variabile, Calte,varq.

 

CV q,n = Ccombq , n + Cq , nCO2 + Calte,varq (lei)

 

            Art. 12. - (1) Costurile anuale cu combustibilul, Ccombq , n, se determină pe baza cantitătii de combustibil utilizate, Bq, si a pretului mediu anual al combustibilului, pcombn.

 

Ccombq , n = pcombn * Bq (lei)

 

            (2) Pe perioada de acordare a schemei de sprijin se ia în considerare o indexare anuală a pretului mediu al combustibilului.

 

pcombn  = pcombn-1 * [ 1+(iindexpcomb)n / 100 ]  (lei/MWh)

 

            (3) Costurile cu combustibilul includ si costurile cu transportul/distributia acestuia până la centrală.

            Art. 13. - Costurile anuale cu achizitia certificatelor de CO2 cuprind costurile efectuate pentru achizitia certificatelor de CO2 si se determină pe baza consumului de combustibil, Bq, a factorului de emisie specific, fCO2, si a pretului mediu anual al certificatului de CO2, pnCO2

 

CnCO2 = fCO2 * Bq * pnCO2  (lei)

 

            Art. 14. - Celelalte costuri variabile ale sursei separate, Calte, varq, cuprind costurile cu energia electrică din SEN si cu apa si se determină pe baza costului specific pentru energia electrică din SEN si cu apa, utilizate la producerea în centrala termică echivalentă, palte, varq, si a consumului de combustibil, Bq.

 

Calte, varq = palte, varq * Bq (lei)

 

            Art. 15. - Costurile fixe anuale ale centralei termice echivalente, CFq, cuprind costurile cu amortizarea, Camortq, si alte costuri fixe, CFalteq.

 

CFq = Camortq + CFalteq(lei)

 

            Art. 16. - Costurile cu amortizarea ale centralei termice echivalente se determină prin utilizarea metodei liniare, prin raportarea bazei reglementate a activelor, aferentă investitiei initiale, BARq, la durata medie de amortizare, hamortq.

 

Camortq = BARq / hamortq (lei)

 

            Art. 17. - Baza reglementată a activelor aferentă investitiei initiale, BARq, a centralei termice echivalente este determinată pe baza investitiei specifice, ispq, si a capacitătii termice instalate, Qqinst.

 

BARq = ispq * Qqinst (lei)

 

            Art. 18.  -Alte costuri fixe, cum ar fi costurile de operare si mentenanta, costurile cu personalul etc. ale centralei termice echivalente, CFalteq se determină pe baza costuri lor fixe unitare, cfalteq, si a cantitătii de energie termică produsă, Q.

 

CFalteq = cfalteq * Q (lei)

 

            Art. 19. - Costurile anuale totale ale centralei termice echivalente, corespunzătoare anului n de aplicare a schemei de sprijin, CTq,n, reprezintă suma costurilor variabile, CVq,n, si fixe, CFq, ale acestei centrale.

 

CTq,n =  CVq,n + CFq (lei)

 

            Art. 20. - Pretul de referintă pentru energia termică produsă si livrată din centrale de cogenerare de înaltă eficientă corespunzător anului n de aplicare a schemei de sprijin, Pref q,n, se calculează pe baza costurilor totale ale centralei termice echivalente, CT q,n, si a cantitătii de energie termică produsă, Q.

 

Pref q,n = CT q,n / Q (lei)


 

CAPITOLUL VI

Determinarea bonusurilor de referintă pentru energia electrică

 

Art. 21. - Pentru determinarea bonusurilor de referintă pentru energia electrică sunt considerate următoarele date de intrare specifice unei centrale de cogenerare echivalente:

a) capacitatea termică instalată, Qcoginst (MW);

b) capacitatea electrică instalată, pcoginst (MW);

c) capacitatea electrică medie anuală, Pe (MW);

d) capacitatea termică medie anuală, Qth (MW);

e) eficienta globală de producere, ηbrcog (%);

f) consumul propriu tehnologic de energie electrică din productia proprie a centralei, ecpt (%);

g) numărul mediu de ore de functionare pe an, h (ore/an);

h) factorul de utilizare a capacitătii electrice instalate, feinst (%);

i) factorul de utilizare a capacitătii termice instalate, fqinst (%);

j) anul de acordare al schemei de sprijin, n (-);

k) pretul mediu anual al combustibilului, determinat la puterea calorifică inferioară, pcombn (lei/MWh);

l) pretul mediu anual al certificatului de CO2, pnCO2 (lei/t);

m) factorul de emisie specific, fCO2 (t/MWh);

n) investitia specifică pentru centrala de cogenerare, ispcog (lei/MW);

o) durata de amortizare, hamortcog (ani);

p) costul energiei electrice din SEN si cu apa, palte,varcog (lei/ MWh);

q) rata reglementată a rentabilitătii, r (%);

r) alte costuri fixe (cu personalul, operarea si mentenanta etc), cfaltecog (lei/MWh);

s) pretul de vânzare a energiei electrice pe PZU, PPZUn (lei/MWh);

t) coeficientul de indexare al pretului de vânzare a energiei electrice, (iindexPPZU)n (%);

u) coeficientul de indexare anuală al pretului combustibilului (iindexPcomb)n (%);

v) coeficientul de variatie a cursului de schimb valutar, llei/euro (-).

Art. 22. - Capacitatea electrică medie anuală a centralei de cogenerare, Pe, se determină pe baza capacitătii electrice instalate, pcoginst , si a factorului de utilizare a capacitătii electrice instalate, feinst .

 

Pe = Pcoginst * feinst / 100 (MW)

 

            Art. 23. - Capacitatea termică medie anuală a centralei de cogenerare, Qth, se determină pe baza capacitătii termice instalate, Qcogins , si a factorului de utilizare a capacitătii termice instalate, fqinst .

 

Qth = Qcogins * fqinst  / 100 (MW)

 

            Art. 24. - Cantitatea de energie electrică anuală produsă de centrala de cogenerare echivalentă, E, se determină pe baza capacitătii electrice medii anuale, Pe, si a numărului mediu de ore de functionare pe an, h.

 

E= Pe * h (MWh)

 

            Art. 25. - (1) Cantitatea de energie electrică anuală livrată din centrala de cogenerare, El, se determină ca diferenta dintre energia electrică produsă, E, si consumul propriu tehnologic de energie electrică al centralei.

 

El = E (1 - ecpt /100 ) (MWh)

 

(2) Consumul propriu tehnologic de energie electrica al centralei nu include consumul de energie electrică aferent pompelor de adaos si pompelor de termoficare, aceasta fiind

considerată energie electrică aferentă serviciului de transport al energiei termice.

Art. 26. - Cantitatea de energie termică anuală produsă si livrată de centrala de cogenerare echivalentă, Q, este determinată pe baza capacitătii termice medii anuale, Qth, si a numărului mediu de ore de functionare pe an, h.

 

Q = Qth * h (MWh)

 

            Art. 27. - Consumul anual de combustibil utilizat pentru producerea energiei electrice si termice în centrala de cogenerare echivalentă, Bcog, este determinat pe baza cantitătilor de energie electrică si termică produse si a eficientei globale de producere în cogenerare, ηbrcog .

 

Bcog = ( E + Q) / (ηbrcog / 100)(MWh)

 

            Art. 28. - Eficienta globală netă a centralei de cogenerare echivalentă reprezintă suma energiei electrice livrate, El, si a energiei termice livrate, Q, raportate la consumul anual de combustibil al centralei, Bcog.

 

ηbrcog = ( El + Q)/ Bcog * 100(%)

 

            Art. 29. - Costurile variabile anuale ale activitătii de cogenerare, corespunzătoare anului n de aplicare a schemei de sprijin, CVcog, n, cuprind costurile de achizitie a combustibilului, Ccog, ncomb , costurile certificatelor de CO2, Ccog, nCO2, si alte costuri variabile, Ccogalte,var .

 

CVcog, n = Ccog, ncomb  + Ccog, nCO2  + Ccogalte,var (lei)

 

            Art. 30. - (1) Costurile anuale cu combustibilul, Ccog, ncomb  , se determină pe baza cantitătii de combustibil utilizate, Bcog, si a pretului mediu anual al combustibilului, pncomb .

 

Ccog, ncomb  = pncomb * Bcog (lei)

 

            (2) Pe perioada de acordare a schemei de sprijin se ia în considerare o indexare anuală a pretului mediu al combustibilului.

 

pncomb = pn-1comb * [1 + (ipcombindex)n / 100 ] (lei/MWh)

 

(3) Costurile cu combustibilul includ si costurile cu transportul/distributia combustibilului până la centrală.

Art. 31. - Costurile anuale cu achizitia certificatelor de CO2 cuprind costurile efectuate pentru achizitia certificatelor de CO2 si se determină pe baza consumului de combustibil, Bcog, a factorului de emisie specific, fCO2. si a pretului mediu anual al certificatului de CO2, pnCO2

 

Ccog, nCO2 = fCO2 Bcog * pnCO2 (lei)

 

Art. 32. - Celelalte costuri variabile, Ccogalte,var , cuprind costurile cu energia electrică din SEN si cu apa si se determină pe baza costului specific pentru energia electrică din SEN si cu apa, utilizate la producerea în centrala de cogenerare echivalentă, pcogalte,var , si a consumului de combustibil, Bcog.

 

Ccogalte,var = pcogalte,var  * Bcog (lei)


 

            Art. 33. - Costurile fixe anuale ale centralei de cogenerare echivalente, CFcog , n, corespunzătoare anului n de aplicare a schemei de sprijin, cuprind costurile cu amortizarea, Ccogamort, rentabilitatea bazei reglementate a activelor, Rn, si alte costuri fixe, CFcogalte .

 

CFcog , n = Rn + Ccogamort + CFcogalte (lei)

 

            Art. 34. -Valoarea anuală a rentabilitătii bazei reglementate a activelor, Rn, este determinată pe baza ratei reglementate a rentabilitătii, r, prevăzută la art. 3 lit. m) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, si a bazei reglementate a activelor, aferentă anului n de acordare a schemei de sprijin, (BARcog)n .

 

Rn =  (r / 100) * (BARcog)n (lei)

 

            Art. 35. - (1) Baza reglementată a activelor aferentă fiecărui an, (BARcog)n , se determină ca fiind baza reglementată a activelor aferentă investitiei initiale din care se scade amortizarea aferentă anilor anteriori de acordare a schemei de sprijin.

 

(BARcog)n  = (BARcog)1 -  Ccogamort * (n-1) (lei)

 

            (2) Baza reglementată a activelor aferentă investitiei initiale, (BARcog)1, a centralei de cogenerare echivalentă este determinată pe baza investitiei specifice, icogsp, si a capacitătii electrice instalate, Pcoginst .

 

(BARcog)1 = icogsp * Pcoginst (lei)

 

            Art. 36. - Costurile cu amortizarea ale centralei de cogenerare echivalente sunt determinate prin utilizarea metodei liniare, prin raportarea bazei reglementate a activelor, aferentă investitiei initiale, (BARcog)1, la durata medie de amortizare, hcog amort .

 

Ccog amort = (BARcog)1 / hcog amort (lei)

 

Art. 37. - Alte costuri fixe ale centralei de cogenerare, CFcog alte , cum ar fi costurile de operare si mentenantă, costurile cu personalul etc, se determină pe baza valorilor unitare ale acestor costuri pentru centrala echivalentă de cogenerare, cfcog alte , si a cantitătii de energie electrică si termică livrate.

 

CFcog alte  = cfcog alte * (El + Q) (lei)

 

            Art. 38. - Costurile totale anuale ale centralei de cogenerare echivalente, corespunzătoare anului n de aplicare a schemei de sprijin, CTcog , n , sunt determinate ca suma dintre costurile variabile, CVcog , n , si fixe, CFcog , n, aferente acestei activităti.

 

CTcog , n  = CVcog , n  + CFcog , n (lei)

 

            Art. 39. - (1) Veniturile anuale rezultate din vânzarea energiei electrice pe piata de energie electrică sunt determinate considerându-se că toată cantitatea de energie electrică este vândută pe PZU.

 

VnE = PnPZU * El (lei)

 

            (2) PnPZU este pretul mediu de tranzactionare a energiei electrice pe PZU, corespunzătoare anului n de aplicare a schemei de sprijin, indexat anual pe baza coeficientului iPPZUindexn

 

PnPZU = Pn-1PZU  * [ 1 + (iPPZUindex)n / 100 ] (leiMWh)

 

            Art. 40. - Veniturile anuale rezultate din vânzarea energiei termice, VnQ , la pretul de referintă al energiei termice, Pq , nref , corespunzătoare anului n de aplicare a schemei de sprijin, sunt:

 

VnQ = Pq , nref * Q (lei)

 

            Art. 41. - Bonusurile de referintă, Bnref , corespunzătoare anului n de aplicare a schemei de sprijin, se calculează ca diferentă între costurile de producere ale centralei de cogenerare echivalente, CTcog , n, si veniturile rezultate din vânzarea energiei electrice si termice pe piata de energie electrică, VnE, si termică, VnQ , raportată la cantitatea anuală de energie electrică livrată, El.

 

Bnref  = ( CTcog , n - Vn- VnQ ) / El  (leiMWh)

 

CAPITOLUL VII

Determinarea pretului de referintă pentru energia electrică

 

            Art. 42. - (1) Pretul de referintă al energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficientă prin contracte reglementate este acelasi pentru toti producătorii de energie electrică si termică în cogenerare de înaltă eficientă si se determină astfel:

 

PE = 0,9 * PPZU  (lei/MWh)

 

(2) Pentru perioada 2010-2012, pretul prevăzut la alin. (1) nu poate fi mai mic de 40 euro/MWh, exclusiv TVA, conform prevederilor art. 21 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009.

(3) Valoarea în lei a limitei prevăzute la alin. (2) se determină în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009.

(4) Pretul de referintă pentru energia electrică este stabilit anual prin ordin al presedintelui ANRE, până la 1 noiembrie, pentru anul următor.

 

CAPITOLUL VIII

Ajustarea preturilor de referintă pentru energia termică si a bonusurilor de referintă pentru energia electrică

 

Art. 43. - În anexele nr. 1, 2 si 3 sunt prezentate datele initiale utilizate pentru calculul valorilor bonusurilor de referintă si ale preturilor de referintă pentru energia termică produsă si livrată din centrale de cogenerare de înaltă eficientă, care beneficiază de schema de sprijin, la functionarea cu combustibil solid, combustibil gazos asigurat din reteaua de transport si, respectiv, cu combustibil gazos asigurat din reteaua de distributie.


Art. 44. - (1) Pe baza modului de calcul prezentat în cap. V, formula utilizată pentru ajustarea pretului de referintă al energiei termice corespunzător anului n de aplicare a schemei de sprijin este:

 

Pq,nref = Aq * {pncomb + pnCO2 * fCO2 + pqalte,var * [1 + (Iinflatie)/100]} + Dq* [1 + (Iinflatie)/100] (lei/MWh), unde:

 

            Aq = coeficientul aferent costurilor variabile ale energiei termice,

 

Aq = 100 / ηq (-);

 

            Dq = coeficientul aferent costurilor fixe ale energiei termice,

 

Dq = cfqalte    + Iqsp  /  [ hqamort  *  (Fqinst /100) * h ](lei/MWh);

 

I inflatie = coeficientul de variatie al inflatiei (%).

 

(2) La functionarea cu combustibil solid, formula prevăzută la alin. (1) este:

 

pq,nref = 1,163* {pncomb + 0,350* pnCO2 + 4,269* [1 + (Iinflatie)/100]} + 26,971* [1 + (Iinflatie)/100] (lei/MWh)

 

            (3) La functionarea cu combustibil gazos asigurat din reteaua de transport, formula prevăzută la alin. (1) este:

 

pq,nref = 1,111* {pncomb + 0,220* pnCO2 + 4,269* [1 + (Iinflatie)/100]} + 23,974* [1 + (Iinflatie)/100] (lei/MWh)

 

            (4) La functionarea cu combustibil gazos asigurat din reteaua de distributie, formula prevăzută la alin. (1) este:

 

pq,nref = 1,111* {pncomb + 0,220* pnCO2 + 4,269* [1 + (Iinflatie)/100]} + 23,112* [1 + (Iinflatie)/100] (lei/MWh)

 

            Art. 45. - (1) Pe baza modului de calcul prezentat în cap. VII, formula utilizată pentru ajustarea bonusului de referintă, corespunzătoare anului n de aplicare a schemei de sprijin, este:

 

Bnref = A* {pncomb + pnCO2* fCO2 + pcogalte,var * [1 + (Iinflatie)/100]} – B * Pq,nref  - C* (n-1)* [1 + (Iinflatie)/100] + D * [1 + (Iinflatie)/100] - PnPZU (lei/MWh),

 

unde:

 

A = coeficientul aferent costurilor variabile,    A = (El + Q) / (ηnet / 100) * El (.);

 

B = coeficientul aferent veniturilor energiei termice,   B = Q / El (.);

 

C = coeficientul de reducere a bazei reglementate a activelor, datorată amortizării activelor, C =  {Ispcog * Pe /  [ El * feinst * hamortcog ]}* r (lei/MWh) .

 

D = coeficientul aferent costurilor fixe, D = D1 + D2 + D3 (lei/MWh), alcătuit din:

 

            D1 = coeficientul costurilor cu operarea şi mentenanta, D1 = cfcogalte *  (El + Q) / El  (lei/MWh);

 

            D2 = coeficientul bazei reglementate a activelor, aferentă investitiei initiale, D2 =  r * ispcog * Pe / feinst * El  (lei/MWh)

 

            D3 = coeficientul amortizării anuale, D3 = Ispcog * Pe  / hamortcog * (feinst / 100) * El (lei/MWh).

 

            (2) La functionarea cu combustibil solid, formula prevăzută la alin. (1) este:

 

            Bnref = 5,035 * {pncomb + 0,350 * pnCO2 + 4,269 * [1 + (Iinflatie)/100]} - 2,778 * prefq,n - 6,830 * (n-1) * [1 + (Iinflatie)/100] + 319,211 * [1 + (Iinflatie)/100] - pPZUn (lei/MWh).

 

            (3) La functionarea cu combustibil gazos asigurat din reteaua de transport, formula prevăzută la alin. (1) este:

 

            Bnref = 2,851 * {pncomb + 0,220* pnCO2 + 4,269 * [1 + (Iinflatie)/100]} - 1,169 * prefq,n - 4,933* (n-1) * [1 + (Iinflatie)/100] + 215,175 * [1 + (Iinflatie)/100] - pPZUn (lei/MWh).

 

            (4) La functionarea cu combustibil gazos asigurat din reteaua de distributie, formula prevăzută la alin. (1) este:

 

            Bnref = 2,851 * {pncomb + 0,220 * pnCO2 + 4,269 * [1 + (Iinflatie)/100]} - 1,169 * prefq,n- 4,553 * (n-1) * [1 + (Iinflatie)/100] + 201,472 *[1 + (Iinflatie)/100] - pPZUn (lei/MWh).


 

Art. 46. - (1) Anual, până la 31 octombrie, ANRE analizează evolutia pretului anual mediu al combustibilului, a pretului mediu anual al certificatului de CO2, a pretului mediu anual de tranzactionare a energiei electrice pe PZU fată de valorile luate în calcul la aprobarea valorilor bonusurilor de referintă si a pretului de referintă al energiei termice, respectiv a coeficientului de variatie al inflatiei, conform dispozitiilor art. 25 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009.

(2) În cazul în care în urma analizei mentionate la alin. (1) se constată modificarea valorilor aprobate ale bonusurilor de referintă, ale pretului de referintă pentru energia electrică si ale preturilor de referintă pentru energia termică cu mai mult de ± 2,5%, conform dispozitiilor art. 25 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, ANRE aprobă prin ordin al presedintelui, până la data de 1 noiembrie, valoarea ajustată a pretului energiei electrice, valoarea ajustată a pretului energiei termice corespunzător celor 3 tipuri de combustibil si valorile ajustate ale bonusurilor de referintă pentru energia electrică pentru toată perioada de aplicare a schemei de sprijin.

(3) Pretul mediu anual de tranzactionare a energiei electrice pe PZU luat în considerare la analiza precizată la alin. (1) este cel determinat ca medie ponderată a preturilor medii ponderate lunare publicate în rapoartele de piată lunare pe pagina web a Societătii Comerciale „Opcom” - S.A. pe o perioadă de 12 luni cuprinsă între data de 1 iulie a anului precedent si data de 30 iunie a anului curent.

(4) Pretul anual mediu al combustibilului luat în considerare la analiza precizată la alin. (1) este cel realizat pe o perioadă de 12 luni cuprinsă între data de 1 iulie a anului precedent si data de 30 iunie a anului curent si se determină de către ANRE pe baza preturilor combustibililor realizate de producătorii de energie electrică si termică în cogenerare.

(5) Pretul mediu anual al certificatului de CO2 luat în considerare la analiza precizată la alin. (1) este cel realizat pe o perioadă de 12 luni cuprinsă între data de 1 iulie a anului precedent si data de 30 iunie a anului curent, si se determină de către ANRE pe baza preturilor medii de achizitie a certificatelor de CO2 realizate de producătorii de energie electrică si termică în cogenerare.

(6) Coeficientul de variatie al inflatiei considerat la momentul recalculării bonusului de referintă este cel înregistrat în perioada cuprinsă între datele de 1 iulie a anului precedent si 30 iunie a anului curent.

 

CAPITOLUL IX

Stabilirea pretului reglementat pentru energia electrică, pentru energia termică si a bonusului pentru energia electrică

 

Art. 47. - (1) Preturile reglementate pentru energia electrică, pentru fiecare producător în cogenerare de înaltă eficientă, sunt diferentiate în preturi reglementate pentru energia electrică vândută în orele de zi, respectiv în orele de noapte si se stabilesc pe baza pretului de referintă pentru energia electrică.

(2) Pentru stabilirea preturilor diferentiate mentionate la alin. (1), ANRE determină valoarea medie a raportului dintre preturile energiei electrice din orele de zi si din orele de noapte, înregistrate pe PZU pe o perioadă de 12 luni cuprinsă între data de 1 iulie a anului precedent si data de 30 iunie a anului curent.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) producătorii în cogenerare de înaltă eficientă care detin grupuri necontrolabile, pentru care preturile reglementate ale energiei electrice sunt stabilite la nivelul pretului de referintă pentru energia electrică.

Art. 48. - Preturile reglementate ale energiei electrice se aprobă prin decizii ale presedintelui ANRE până la data de 1 decembrie, pentru anul următor, pentru toti producătorii care comercializează energie electrică prin contracte reglementate.

Art. 49. - (1) Pretul reglementat pentru energia termică produsă si livrată este acelasi pentru toti producătorii de energie electrică si termică în cogenerare de înaltă eficientă care utilizează acelasi tip de combustibil.

(2) În cazul producătorilor care utilizează mixuri de combustibil, pretul reglementat pentru energia termică aprobat pentru fiecare producător se determină ca fiind pretul de referintă corespunzător combustibilului majoritar utilizat la calificarea cantitătii de energie electrică.

(3) În cazul producătorilor care exploatează mai multe centrale de cogenerare care functionează cu combustibili diferiti, pretul reglementat al energiei termice este determinat pentru fiecare centrală de cogenerare.

Art. 50. - Preturile reglementate ale energiei termice pentru fiecare producător de energie electrică si termică în cogenerare de înaltă eficientă se aprobă prin decizii ale presedintelui ANRE până la data de 1 decembrie, pentru anul următor.

Art. 51. - (1) În cazul producătorilor care utilizează mixuri de combustibil, bonusul acordat fiecărui producător se determină ca fiind bonusul de referintă corespunzător combustibilului majoritar utilizat la calificarea cantitătii de energie electrică si anului de aplicare a schemei de sprijin respectivului producător.

(2) În cazul producătorilor care exploatează mai multe centrale de cogenerare care functionează cu combustibili diferiti, bonusul este determinat pentru fiecare centrală de cogenerare.

(3) Solicitarea anuală a producătorilor de energie electrică si termică în cogenerare de înaltă eficientă de acordare a bonusului se transmite la ANRE până la data de 1 septembrie, pentru anul următor.

Art. 52. - La stabilirea combustibilului majoritar se ia în considerare numai combustibilul aferent grupurilor de cogenerare, fiind exclus combustibilul aferent surselor de producere separată a energiei electrice si termice.

Art. 53. - (1) Valoarea bonusului acordat fiecărui producător poate fi inferioară valorii bonusului de referintă, în cazul producătorilor la care se constată supracompensarea activitătii.

(2) ANRE analizează anual supracompensarea precizată la alin. (1) înainte de acordarea bonusului, pe baza costurilor si a veniturilor aferente producerii energiei electrice si termice în cogenerare de înaltă eficientă, estimate pe anul următor, conform metodologiei specifice.

(3) În cazul în care la analiza supracompensării precizate la alin. (2) se constată amortizarea completă a centralei de cogenerare, nu se mai acordă bonus.

Art. 54. - (1) Bonusurile stabilite anual fiecărui producător se aprobă prin decizii ale presedintelui ANRE până la data de 1 decembrie, pentru anul următor.

(2) Bonusurile se acordă producătorilor în limita perioadei de aplicare a schemei prevăzute la art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009.

(3) Bonusurile se acordă în functie de anul de aplicare a schemei de sprijin pentru respectivul producător.

Art. 55. - În cazul producătorilor noi, ANRE aprobă preturile reglementate pentru energia electrică, termică, respectiv bonusul, în termen de două luni de la data transmiterii solicitării, si acestea se mentin până la sfârsitul anului calendaristic respectiv.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 56. - Pentru perioada de aplicare a Planului national de alocare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 si 2008-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 60/2008, respectiv 2010-2012, costurile cu achizitia certificatelor de CO2 nu sunt luate în considerare.

Art. 57. - (1) Combustibilul din surse regenerabile de tip biomasă se asimilează combustibilului solid.


(2) Combustibilul din surse regenerabile de tip biogaz se asimilează combustibilului gazos asigurat din reteaua de distributie.

Art. 58. - În anul 2010, ANRE aprobă bonusurilesi preturile reglementate de vânzare a energiei electrice si termice, pentru toti producătorii existenti, după elaborarea cadrului de reglementare prevăzut la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009, cu decalarea corespunzătoare a termenelor prevăzute în prezenta metodologie.

Art. 59.  -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANtXA Nr. 1

la metodologie

 

Date initiale la functionarea centralelor pe bază de combustibil solid

 

a) Centrală termică echivalentă:

- capacitatea termică instalată, Qqinst , = 30 MW;

- capacitatea termică medie anuală, Qth, = 27 MW;

- eficienta globală de producere, ηq , = 86%;

- numărul de ore de functionare pe an, h, = 5.000 ore/an;

- factorul de utilizare a capacitătii termice instalate, fqinst , =  90%;

- anul de acordare a bonusului, n (-);

- pretul initial al combustibilului determinat pe baza puterii calorifice inferioare (1.824 kcal/kg), pcomb0, = 9,9 euro/MWh;

- pretul mediu anual al certificatului de CO2, P0CO2 , = 0 lei/t;

- factorul de emisie specific, fCO2, = 0,350 t/MWh;

- investitia specifică, ispq , = 90 000 euro/MW;

- durata de amortizare, hamortq, = 11 ani;

- costul cu energia electrică din SEN si apa, palte varq , = 1 euro/MWh;

- alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea si mentenanta etc.), cfalteq , = 4,5 euro/MWh;

- cursul de schimb valutar - 4,2688 lei/euro;

- coeficientul de variatie a cursului de schimb valutar, llei/euro , = 1;

- coeficientul de indexare a pretului combustibilului, (iindexPcomb)n , are valorile din tabelul de mai jos:

 

n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(iindexpcomb)n (%)

3,2

2,8

2,5

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

 

b) Centrală de cogenerare echivalentă:

- capacitatea termică instalată, Qcoginst , = 30 MW;

- capacitatea electrică instalată, Pcoginst , = 13,5 MW;

- capacitatea electrică medie anuală, Pe , = 12,15 MW;

- capacitatea termică nominală, Qth, = 27 MW;

- eficienta globală de producere, ηbrqog , = 80%;

- consumul propriu tehnologic de energie electrică, ecpt, = 20%;

- numărul de ore de functionare pe an, h, = 5.000 ore/an;

- factorul de utilizare a capacitătii electrice instalate,  f einst = 90%;

- factorul de utilizare a capacitătii termice instalate,  f einst , = 90%;

- anul de acordare a bonusului, n (-);

- pretul initial al combustibilului determinat pe baza puterii calorifice inferioare (1.824 kcal/kg), Pcomb0, = 9,9 euro/MWh;

- pretul mediu anual al certificatului de CO2, p0CO2, = 0 lei/t;

- factorul de emisie specific, fCO2, = 0,350 t/MWh;

- investitia specifică, ispcog , = 1.600.000 euro/MW;

- durata de amortizare, hamortcog, = 25 ani;

- costul cu energia electrică din SEN si apa, palte, varcog , = 1 euro/MWh;

- rata reglementată a rentabilitătii, r, = 9%;

- alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea si mentenanta etc), cfaltecog, = 4,5 euro/MWh;

- pretul de vânzare initial al energiei electrice pe PZU, PPZU0 , = 43,6 euro/MWh;

- coeficientul de indexare a pretului de vânzare al energiei electrice pe PZU, (iindexPPZU)n, are valorile din tabelul de mai jos:

 

n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(iindexPPZU)n (%)

3,2

2,8

2,5

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3


ANEXA Nr. 2

 

Date initiale la functionarea centralelor pe bază de combustibil gazos asigurat din reteaua de transport gaze naturale

 

a) Centrală termică echivalentă:

- capacitatea termică instalată, Qqinst , = 31,5 MW;

- capacitatea termică medie anuală, Qth , = 28,42 MW;

- eficienta globală de producere, ηq, = 90 %;

- numărul de ore de functionare pe an, h, = 5.000 ore/an;

- factorul de utilizare a capacitătii termice instalate, fqinst , = 90%;

- anul de acordare a bonusului, n (-);

- pretul initial al combustibilului determinat pe baza puterii calorifice inferioare (8.050 kcal/m3), pcomb0, = 20,43 euro/MWh;

- pretul mediu anual al certificatului de CO2, p0CO2 , = 0 lei/t

- factorul de emisie specific, fCO2 , = 0,220 t/MWh;

- investitia specifică, ispq , = 80.000 euro/MW;

- durata de amortizare, hamort , = 11 ani;

- costul cu energia electrică din SEN si cu apa, palte , varq, = 1 euro/MWh;

- alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea si mentenanta etc.), cfalteq, = 4 euro/MWh;

- cursul de schimb valutar - 4,2688 lei/euro;

- coeficientul de variatie a cursului de schimb valutar, llei/euro , = 1;

- coeficientul de indexare a pretului combustibilului, (iindexPcomb)n , are valorile din tabelul de mai jos:

 

n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(iindexpcomb)n(%)

3,2

2,8

2,5

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

 

b) Centrală de cogenerare echivalentă:

- capacitatea termică instalată, Qcoginst , = 31,5 MW;

- capacitatea electrică instalată, Pcoginst , = 30 MW;

- capacitatea electrică medie anuală, Pe, = 27 MW;

- capacitatea termică medie anuală, Qth, = 28,42 MW;

- eficienta globală de producere, ηbrcog, = 80%;

- consumul propriu tehnologic de energie electrică, ecpt, = 10%;

- numărul de ore de functionare pe an, h, = 5.000 ore/an;

- factorul de utilizare a capacitătii electrice instalate, f einst , = 90%;

- factorul de utilizare a capacitătii termice instalate,  fqinst , = 90%;

- anul de acordare a bonusului, n (-);

- pretul initial al combustibilului determinat pe baza puterii calorifice inferioare (8.050 kcal/m3), pcomb0. = 20,43 euro/MWh;

- pretul mediu anual al certificatului de CO2, P0CO2 , = 0 lei/t;

- factorul de emisie specific, fCO2 , = 0,220 t/MWh;

- investitia specifică, ispcog , = 1.300.000 euro/MW;

- durata de amortizare, hamortcog, = 25 ani;

- costul cu energia electrică din SEN si cu apa, palte,varcog , = 1 euro/MWh;

- rata reglementată a rentabilitătii, r, = 9%;

- alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea si mentenanta etc.), cfaltecog, = 4 euro/MWh;

- pretul de vânzare initial al energiei electrice pe PZU, PPZU0. = 43,6 euro/MWh;

- coeficientul de indexare a pretului de vânzare al energiei electrice pe PZU, (iindexPPZU)n , are valorile din tabelul de mai jos:

 

n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(iindexPPZU)n(%)

3,2

2,8

2,5

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

ANEXA Nr. 3

 

Date initiale la functionarea centralelor pe bază de combustibil gazos asigurat din reteaua de distributie a gazelor naturale

 

a) Centrală termică echivalentă:

- capacitatea termică instalată, Qqinst , = 31,5 MW;

- capacitatea termică medie anuală, Qth, = 28,42 MW;

- eficienta globală de producere, ηq , = 90%;

- numărul de ore de functionare pe an, h, = 5.000 ore/an;

- factorul de utilizare a capacitătii instalate, fqinst ,  = 90%;

- anul de acordare a bonusului, n (-);


- pretul initial al combustibilului determinat pe baza puterii calorifice inferioare (8.050 kcal/m3), pcomb0, = 24,25 euro/MWh;

- pretul mediu anual al certificatului de CO2, P0CO2 , = 0 lei/t;

- factorul de emisie specific, fCO2 , = 0,220 t/MWh;

- investitia specifică, ispq , = 70.000 euro/MW;

- durata de amortizare, hamortq, = 11 ani;

- costul cu energia electrică din SEN si cu apa, palte , varq, = 1 euro/MWh;

- alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea si mentenanta etc.), cfalteq, = 4 euro/MWh;

- cursul de schimb valutar - 4,2688 lei/euro;

- coeficientul de variatie a cursului de schimb valutar, llei/euro , = 1;

- coeficientul de indexare a pretului combustibilului, (iindexPcomb)n are valorile din tabelul de mai jos:

 

n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(iindexpcomb)n (%)

3,2

2,8

2,5

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

 

b) Centrală de cogenerare echivalentă:

- capacitatea termică instalată, Qcoginst , = 31,5 MW;

- capacitatea electrică instalată, Pcoginst , = 30 MW;

- capacitatea electrică medie anuală, Pe , =27 MW;

- capacitatea termică medie anuală, Qth, = 28,42 MW;

- eficienta globală de producere,  ηbrcog , = 80%;

- consumul propriu tehnologic de energie electrică, ecpt , = 10%;

- numărul de ore de functionare pe an, h , = 5.000 ore/an;

- factorul de utilizare a capacitătii electrice instalate, f einst  , = 90 %;

- factorul de utilizare a capacitătii termice instalate, f qinst , = 90 %;

- anul de acordare a bonusului, n (-);

- pretul initial al combustibilului determinat pe baza puterii calorifice inferioare (8.050 kcal/m3), pcomb0, = 24,25 euro/MWh;

- pretul mediu anual al certificatului de CO2, P°co2, = 0 lei/t;

- factorul de emisie specific, O2, P0CO2 , = 0,220 t/MWh;

- investitia specifică, ispcog, = 1.200.000 euro/MW;

- durata de amortizare, hamortcog , = 25 ani;

- costul cu energia electrică din SEN si cu apa, palte, varcog , = 1 euro/MWh ;

- rata reglementată a rentabilitătii, r, = 9 %;

- alte costuri fixe (costurile cu personalul, operarea si mentenanta etc.), cfaltecog , = 4 euro/MWh;

- pretul de vânzare initial al energiei electrice pe PZU, PPZU0, = 43,64 euro/MWh;

- coeficientul de indexare a pretului de vânzare al energiei electrice pe PZU, (iindexPPZU)n(%) , are valorile din tabelul de mai jos:

 

n

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(iindexPPZU)n(%)

3,2

2,8

2,5

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea produselor agricole si forestiere în vederea obtinerii de produse neagricole”

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 59.151 din 21 ianuarie 2010 întocmit de Directia generală dezvoltare rurală- Autoritate de management pentru Planul National de Dezvoltare Rurală, în conformitate cu prevederile:

- Liniilor directoare privind ajutoarele de stat regionale 2007-2013* si ale principiului stabilit în Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, cu modificările ulterioare;

- art. 28 „Cresterea valorii adăugate a produselor agricole si forestiere” din Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)si ale pct. 5.2 liniuta a doua din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005;


- art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul National de Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007;

- Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013, în temeiul prevederilor:

- Deciziei (CE) C (2009)10.680 privind ajutorul de stat nr. N578/2009 - România**;

- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data prezentului ordin se instituie schema de ajutor de stat, aferentă măsurii 123 „Cresterea valorii adăugate a produselor agricole si forestiere” din Programul National de Dezvoltare Rurală 2007-2013, intitulată „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea produselor agricole si forestiere în vederea obtinerii de produse neagricole”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

 

Bucuresti, 25 ianuarie 2010.

Nr. 12.


* Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 54/2006. ** Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C18/2010.

ANEXA

 

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT

“Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea produselor agricole si forestiere în vederea obtinerii de produse neagricole”

 

1. Introducere

Art. 1. - Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de stat, având ca scop dezvoltarea regională a României prin stimularea realizării de investitii în scopul obtinerii unor produse neagricole.

Art. 2. - (1) Prezenta schemă este actul în baza căruia pot fi acordate alocări specifice individuale întreprinderilor definite în mod general si abstract, conform principiului stabilit în Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, cu modificările ulterioare.

(2) Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul prezentei scheme se face cu respectarea prevederilor Liniilor directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007-20131, denumite în continuare Linii directoare.

(3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale (MADR), prin Directia generală dezvoltare rurală  -Autoritate de management pentru Programul National de Dezvoltare Rurală (AM PNDR), este autoritatea responsabilă pentru administrarea prezentei scheme, iar implementarea ei se asigură prin intermediul Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit (APDRP).

2. Scopul si obiectivele schemei de ajutor

Art. 3. - (1) Scopul prezentei scheme îl reprezintă dezvoltarea regională a României prin sprijinirea dezvoltării întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în orice sector

economic sau regiune de dezvoltare si care realizează investitii pentru:

- procesarea de produse agricole prevăzute în anexa 1 la Tratatul CE în vederea obtinerii de produse neagricole;

- procesarea primară a produselor forestiere lemnoase si nelemnoase;

- procesarea produselor agricole în vederea obtinerii de biocombustibili.

(2) Se are în vedere sprijinirea realizării de investitii initiale în imobilizări corporale si necorporale în vederea realizării de produse noi, cu valoare adăugată superioară, fără a afecta însă concurenta pe piata internă si comertul intracomunitar într-o măsură contrară interesului comun.

Art. 4. - (1) Obiectivul general al prezentei scheme vizează îmbunătătirea nivelului general de performantă al întreprinderilor, prin cresterea competitivitătii întreprinderilor care realizează investitii în sectoarele mentionate la art. 3 alin. (1).

(2) Obiectivele specifice ale prezentei scheme vizează:

a) introducerea si dezvoltarea de noi tehnologii si procedee pentru obtinerea de noi produse agroalimentare, forestiere si a biocombustibililor;

b) cresterea calitătii produselor obtinute, a sigurantei alimentare si obtinerea de noi produse competitive, cu impact economic asupra procesării ulterioare în întreprinderi, cu asigurarea standardelor veterinare si de sigurantă alimentară;

c) crearea de noi locuri de muncă.


1 Publicate în Jurnalul Oficial al UE nr. C 54/2006.

 


3. Necesitatea acordării sprijinului si contributia la dezvoltarea regională

Art. 5. - (1) Prezenta schemă răspunde prioritătilor actuale ale UE cu privire la necesitatea diversificării si cresterii calitătii vietii, întrucât investitiile care vizează obtinerea produselor agroalimentare sunt de importantă majoră pentru siguranta si securitatea alimentară, problematica agroalimentară fiind în prezent una dintre cele mai stringente pentru majoritatea statelor membre.

(2) În prezent, în România există disparităti majore la nivel regional, mai ales între zonele urbane si rurale, în ceea ce priveste mediul de afaceri, fapt datorat în principal unei infrastructuri slab dezvoltate în spatiul rural, lipsei resurselor financiare ale potentialilor beneficiari, dificultătilor de accesare a creditelor, dar si slabei pregătiri antreprenoriale. Întreprinderile existente în spatiul rural sunt în număr redus si acoperă doar o gamă restrânsă de activităti productive si servicii, nevalorificând suficient resursele locale. Una dintre principalele resurse insuficient valorificate ale mediului rural este reprezentată de fondul forestier. Din considerentele mentionate, apare ca oportună necesitatea încurajării realizării de investitii si creării de noi întreprinderi în zonele preponderent silvice.

(3) Combustibilii fosili devin din ce în ce mai rari, astfel că bioenergia este adesea văzută ca o solutie salvatoare, mai ales având în vedere că îsi poate aduce contributia la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (reducerea emisiei de dioxid de carbon în atmosferă cu 80%, a emisiei de dioxid de sulf cu 100% fată de motorina clasică), oferind noi oportunităti de dezvoltare a afacerilor, ceea ce ar putea stimula cresterea economică în spatiul rural. Biodieselul este biodegradabil (se degradează de 4 ori mai repede decât dieselul obisnuit), iar prin folosirea sa se reduce si zgomotul de functionare al motorului fată de dieselul obisnuit.

(4) Având în vedere prevederile Directivei 2003/30/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 mai 2003 de promovare a utilizării biocombustibililor si a altor combustibili regenerabili pentru transport si tintele politicii energetice a UE (20% din energia utilizată să fie reprezentată de energie regenerabilă până în anul 2020), prezenta schemă urmăreste să stimuleze operatorii economici să initieze si/sau să îsi extindă activitatea de producere a biocombustibililor, ceea ce va conduce la crearea de locuri de muncă.

(5) Se estimează că din numărul maxim estimat al întreprinderilor care vor beneficia de sprijin financiar în cadrul prezentei scheme, respectiv 550, cea 40% va fi reprezentat de unităti nou-înfiintate, ceea ce va conduce la crearea de cea 1.000 de noi locuri de muncă.

(6) Ajutorul acordat prin prezenta schemă are, în aceeasi măsură, atât implicatii directe si determinate, respectiv

dezvoltarea durabilă a celor 8 regiuni ale României prin stimularea investitiilor initiale, cât si influente conexe indirecte (atragerea fortei de muncă neocupate din mediul rural si nu numai, dezvoltarea sectorului constructii, al serviciilor etc).

(7) Prin promovarea investitiilor în aceste domenii de activitate, principalele beneficii sunt cresterea competitivitătii produselor, îmbunătătirea calitătii vietii si, în special, încurajarea diversificării activitătilor economice, cresterea numărului locurilor de muncă, reducerea diferentelor existente între mediul de afaceri urban si cel rural. Toate acestea vor contribui implicit la o dezvoltare armonioasă a economiei românesti.

(8) Informatii suplimentare privind impactul ajutorului asupra dezvoltării regionale sunt prevăzute în anexa nr. 6 la prezenta schemă.

4. Baza legală

Art. 6. - Prezenta schemă se aplică cu luarea în considerare a dispozitiilor continute de următoarele acte:

1. Liniile directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007-2013;

2. Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale2, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

3. Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii3, cu modificările si completările ulterioare;

4. Regulamentul (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 22 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală4;

5. Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)5.


2 Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004.

3 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004.

4 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 277 din 21 octombrie 2005, p. 1.

5 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 368 din 23 decembrie 2006, p. 15-73.

 

5. Domeniul de aplicare

Art. 7. - Prezenta schemă se adresează tuturor întreprinderilor din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, indiferent de sectorul de activitate, care realizează investitii initiale în imobilizări corporale si/sau necorporale în industria alimentară, pentru prelucrarea primară a produselor forestiere si pentru producerea de biocombustibili, conform domeniilor prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta schemă.

Art. 8. - În cadrul prezentei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru activitătile realizate de întreprinderile care activează în următoarele sectoare:

a) productia primară a produselor agricole prevăzute în anexa 1 la Tratatul CE, prelucrarea si marketingul produselor care imită sau înlocuiesc laptele sau produsele lactate, care intră sub incidenta Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005;

b) pescuit si acvacultura, care intră sub incidenta Regulamentului  (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pietelor în sectorul produselor pescăresti si de acvacultura6.

Art. 9. - Sunt interzise ajutoarele legate de activitătile de export, mai precis ajutoarele legate de cantitatea exportată, de înfiintarea si functionarea unei retele de distributie sau destinate acoperirii altor cheltuieli legate de activitătile de export, precum si ajutoarele de stat care favorizează utilizarea produselor nationale în detrimentul produselor din import.

6. Definitii

Art. 10. - În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:

1. ajutor de stat - orice măsură care îndeplineste criteriile prevăzute în art. 87(1) din Tratatul CE;

2. Întreprinderi mici si mijlocii (IMM) - conform anexei I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comună în aplicarea art. 87 si 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare)7, acele întreprinderi care au mai putin de 250 de angajati si care au fie o cifră de afaceri anuală netă care nu depăseste echivalentul în lei a 50 milioane euro, fie un rezultat anual al bilantului contabil care nu depăseste echivalentul în lei a 43 milioane euro. Astfel:

- în cadrul categoriei de IMM, întreprindere mijlocie se defineste ca fiind întreprinderea care are între 50 si 249 de salariati si realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau un rezultat anual al bilantului contabil care nu depăseste echivalentul în lei a 43 milioane euro;

- în cadrul categoriei de IMM, întreprindere mică reprezintă întreprinderea care are între 10 si 49 de salariati si a cărei cifră de afaceri anuală netă sau al cărei rezultat anual al bilantului contabil nu depăseste echivalentul în lei a 10 milioane euro;

- în cadrul categoriei de IMM, microîntreprindere este întreprinderea care are mai putin de 10 salariati si a cărei cifră de afaceri sau al cărei rezultat anual al bilantului contabil nu depăseste echivalentul în lei a 2 milioane euro.

Calculul cifrei de afaceri si al numărului de salariati se face tinând cont de statutul întreprinderii, respectiv întreprindere autonomă, legată sau parteneră, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 346/2004, cu modificările si completările ulterioare, care a preluat prevederile anexei la Recomandarea CE din 6 mai 2003 privind definitia microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici si mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 124 din 20 mai 2003;

3. Întreprinderi mari - întreprinderile care nu îndeplinesc criteriile pentru a fi considerate IMM;

4. investitie initială - o investitie în imobilizări corporale si/sau necorporale legate de crearea unei noi unităti, extinderea unei unităti existente, diversificarea productiei unei unităti prin realizarea de produse noi, suplimentare, schimbarea fundamentală a procesului de productie al unei unităti existente. Investitiile pentru înlocuire nu sunt considerate investitii initiale;

5. active corporale - clădiri, echipamente, utilaje si instalatii;

6. active necorporale - transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de brevet, a licentelor, a know-how-ului;

7. cheltuieli eligibile - cheltuielile legate de investitiile initiale. Pentru IMM-uri, costurile pentru studiile pregătitoare si serviciile de consultantă legate de investitie se consideră eligibile;

8. intensitatea brută a ajutorului de stat - cuantumul actualizat al ajutorului, exprimat ca procentaj din valoarea

actualizată a costurilor eligibile ale proiectului. Toate cifrele utilizate reprezintă sume determinate înainte de aplicarea impozitelor directe. Ajutoarele plătibile în mai multe transe se actualizează la valoarea de la data acordării lor. Rata de actualizare este rata de referintă în vigoare la data acordării acestora, calculată conform Comunicării Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referintă si de scont8;


6 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17 din 21 ianuarie 2000, p. 22.

7 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214 din 9 august 2008.

8 Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C14 din 19 ianuarie 2008, p.6.

 

9. Programul National de Dezvoltare Rurală - documentul programatic în baza căruia, potrivit Regulamentului (CE) 1.698/2005, sunt accesate sumele alocate pentru România pentru perioada de programare 2007-2013, denumit în continuare PNDR;

10. măsura - mijlocul prin care se implementează o prioritate, asigurând cadrul cofinantării proiectelor atât din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală, cât si din bugetul national;

11. Autoritatea de management pentru PNDR - organismul responsabil cu managementul si implementarea eficientă, efectivă si corectă a PNDR;

12. Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit - organismul responsabil cu asigurarea functiei de plată în cadrul PNDR, care are în structura sa 42 de oficii judetene de plată pentru dezvoltare rurală si pescuit (OJPDRP) si 8 centre regionale de plată pentru dezvoltare rurală si pescuit (CRPDRP);

13. procedură de evaluare si selectare a proiectelor - procedura de detaliere a etapelor si a documentelor necesare din momentul depunerii proiectului până la semnarea contractului si cuprinsă într-un manual elaborat de APDRP, aprobată prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, ce va fi publicat imediat după adoptare pe pagina web a MADR si, respectiv, APDRP;

14. ghidul solicitantului- materialul de informare tehnică a potentialilor beneficiari, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, cu privire la evaluarea, selectarea, contractarea si plata proiectelor, elaborat distinct pentru fiecare domeniu de interventie, fiind disponibil la nivel local si central si pe site-ul APDRP si MADR. Ghidul solicitantului prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea si depunerea proiectului de investitii, modalitătile de selectie, cu punctaje si criterii specifice. De asemenea, contine lista indicativă a tipurilor de investitii, documentele, avizele si acordurile necesare, modele ale cererii de finantare, studiului de fezabilitate, memoriului justificativ, contractului de finantare cu anexe, alte formulare si informatii utile în realizarea proiectului;

15. reprezentant legal - persoana fizică desemnată ca responsabil de proiect de către beneficiar, angajat al acestuia, având responsabilităti si putere decizională din punct de vedere financiar în cadrul societătii. Acesta depune cererea de finantare si semnează contractul de finantare în cazul în care cererea de finantare este selectată;

16. cerere de finantare - formularul pe care beneficiarul trebuie să îl completeze si să îl depună, alături de documentele justificative, în vederea evaluării si selectiei pentru finantare;

17. cerere de plată - solicitarea scrisă pe care beneficiarul o depune la APDRP pentru obtinerea rambursării în limita intensitătii ajutorului, a cheltuielilor eligibile efectuate pe parcursul implementării proiectului. La cererea de plată se atasează documentele justificative de plată;


18. avize si acorduri necesare investitiei - documentele-parte a cadrului legislativ, administrativ si operational, inclusiv din domeniul mediului, prin intermediul cărora, în baza protocoalelor de colaborare, APDRP si celelalte institutii responsabile vor asigura verificarea proiectelor finantate prin măsurile PNDR2007-2013, astfel încât investitiile să respecte legislatia în vigoare;

19. produse agricole - produsele mentionate în anexa 1 la Tratatul CE, cu exceptia pescuitului si acvaculturii; produsele de plută definite la clasele 4502, 4503 si 4505 din Nomenclatorul combinat de la BruxeIIes; produsele care imită sau substituie laptele si produsele lactate;

20. produse neagricole - produsele de origine agricolă, dar neprevăzute în anexa 1 la Tratatul CE, obtinute prin procesarea materiilor prime produse agricole conform anexei 1 la Tratatul CE, cu exceptia produselor piscicole si de acvacultura;

21. produse forestiere lemnoase - produsele de origine forestieră (busteni din arbori recoltati, tăiati, din pădure), precum si produsele obtinute prin prelucrarea primară (cherestea, lemn tăiat subtire) a acestora, in situ sau pe platforme special destinate acestei prelucrări, si care nu au fost supuse unei prelucrări industriale;

22. produse forestiere nelemnoase - ciupercile de pădure, fructele de pădure si alte produse naturale provenite din flora spontană forestieră (lacuri, răsini, balsamuri, păr vegetal, iarbă, seminte forestiere, muschi, licheni, plante medicinale, flori si frunze cu calităti aromoterapeutice). Sub niciun titlu produsele de vânătoare nu fac obiectul categoriei de produse nelemnoase;

23. prelucrare primară, fizică, a produselor forestiere lemnoase - prelucrarea arborilor recoltati cu mijloace mecanice până la stadiul de materie primă destinată prelucrării industriale;

24. energie din surse regenerabile - sursele de energie regenerabile nonfosile (eoliană, solară, geotermală, a valurilor, maremotrică si hidroelectrică, biomasă, gaz de fermentare a deseurilor, gaz al instalatiilor de epurare a apelor uzate si biogaz)9;

25. biomasă - fractiunea biodegradabilă a produselor, deseurilor si reziduurilor din agricultură (inclusiv substante vegetale si animale), silvicultură si industriile conexe, precum si fractiunea biodegradabilă a deseurilor industriale si municipale;

26. firme în dificultate - conform prevederilor cap. 2 sectiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei Europene privind Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor în dificultate10, o întreprindere este considerată în dificultate în următoarele situatii:

(i) în cazul unei societăti cu răspundere limitată, atunci când se constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul social si a mai mult de un sfert din capital în ultimele 12 luni;

(ii) în cazul unei societăti în care cel putin o parte din asociati răspunde nelimitat de datoriile întreprinderii, atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu, asa cum reiese din evidentele contabile ale societătii, si când mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în decursul ultimelor 12 luni;

(iii) în cazul oricărei întreprinderi, indiferent de forma juridică, atunci când întruneste conditiile pentru a fi supusă unei proceduri prevăzute de legislatia natională privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului.

Chiar în cazul în care niciuna dintre conditiile prevăzute la pct. (i), (ii) sau (iii) nu este îndeplinită, o firmă este considerată în dificultate când prezintă caracteristici precum: cifra de afaceri în scădere, înregistrează pierderi, acumulează datorii, scade fluxul de numerar, cresc stocurile, există supracapacitate de productie etc.

7. Criterii de eligibilitate pentru beneficiari

Art. 11. - (1) Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor care sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, realizează investitii în domeniile mentionate la cap. 5 si îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

1. nu sunt considerate firme în dificultate;

2. nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operatională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu au activitatea suspendată sau alte situatii similare reglementate de lege;

3. la data depunerii cererii de finantare nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale sau debite provenind din neplata contributiilor de asigurări sociale, a contributiilor de asigurări pentru somaj, a contributiei de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, precum si a contributiilor pentru asigurările sociale de sănătate;

4. nu sunt întreprinderi care fac subiectul unui ordin de recuperare încă neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comună.

(2) În plus fata de conditiile prevăzute la alin. (1), pentru a fi eligibili în cadrul prezentei scheme, operatorii economici care realizează investitii ce vizează domeniul prelucrării primare a produselor lemnoase si nelemnoase trebuie să aibă statut de microîntreprindere.

8. Criterii de eligibilitate a proiectelor

Art. 12. - (1) În cadrul prezentei scheme pot fi finantate exclusiv proiectele care prevăd realizarea de investitii initiale, asa cum sunt acestea definite la art. 10.

(2) Pentru acordarea sprijinului trebuie îndeplinite cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) respectarea conformitătii cu obiectivul general al prezentei scheme si cu cel putin unul dintre obiectivele specifice;

b) dovedirea de către beneficiarul sau responsabilul legal al proiectului a pregătirii profesionale în raport cu proiectul;

c) asigurarea cofinantării investitiei din surse proprii ale beneficiarului sau atrase de acesta;

d) prezentarea de către beneficiar de dovezi privind obtinerea tuturor avizelor si acordurilor necesare, conform legislatiei în vigoare din domeniul sanitar-veterinar, sanitar, fitosanitar si de mediu, pentru realizarea investitiei în cadrul proiectului. Atunci când legea o impune, acordul de mediu va fi însotit de studiul de impact de mediu;

e) valoarea eligibilă a proiectului de minimum 5.000 euro, echivalent în lei.

9. Modalitatea de acordare a ajutorului de stat

Art. 13. - (1) În cadrul prezentei scheme, atât în cazul IMM, cât si în cazul întreprinderilor mari, ajutorul de stat se acordă dacă beneficiarul a adresat, înainte de demararea lucrărilor11 de executare a proiectului de investitii, o cerere pentru ajutor (cerere de finantare) si dacă APDRP a confirmat ulterior în scris, prin notificarea beneficiarului, conform procedurii specifice, că proiectul îndeplineste conditiile de eligibilitate stabilite în prezenta schemă.

(2) În cazul în care nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute la alin. (1), proiectul nu este eligibil pentru acordarea de ajutor.

(3) Un beneficiar poate depune o solicitare de finantare pentru un al doilea proiect privind investitii în cadrul aceluiasi domeniu de interventie dintre cele prevăzute la art. 7, cu conditia ca primul să fie finalizat.


9 Directiva 2001/77/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 27 septembrie 2001 privind promovarea electricitătii produse din surse de energie regenerabile pe piata internă a electricitătii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 283 din 27 octombrie 2001, p. 33.

10 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004, p. 2.

11 Demararea lucrărilor înseamnă fie începerea lucrărilor de constructie, fie prima comandă fermă de echipamente, excluzând studiile de prefezabilitate.

 

Art. 14. - Măsurile de sprijin acordate întreprinderilor în cadrul acestei scheme constau în alocări financiare nerambursabile din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) si de la bugetul national.

Art. 15. - (1) Sprijinul financiar în cadrul acestei scheme se acordă în urma selectării si notificării beneficiarului privind acceptarea cererii de finantare, urmată de încheierea contractului de finantare încheiat între APDRP si beneficiar.

(2) Plata efectivă a ajutorului se efectuează esalonat, în maximum 5 transe, în urma prezentării de către beneficiar a documentelor justificative de plată, prevăzute în procedurile specifice ale APDRP

10. Conditii de acordare a ajutorului de stat

10.1. Cheltuieli eligibile

Art. 16. - (1) În cadrul acestei scheme se acordă sprijin pentru finantarea proiectelor de investitii initiale.

(2) Cheltuielile referitoare la investitiile initiale în imobilizări corporale, care vor fi identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ, se referă la următoarele:

a) constructii noi si/sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de productie, inclusiv constructii destinate protectiei mediului, infrastructură internă si utilităti, precum si bransamente si racorduri necesare proiectelor;

b) constructii noi si/sau modernizări pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice angro;

c) constructii noi si/sau modernizarea tuturor categoriilor de spatii si încăperi pentru producerea si stocarea energiei din surse regenerabile; de asemenea, sunt eligibile utilitătile si bransamentele necesare proiectului de investitie în limita a 10% din valoarea eligibilă a acestuia;

d) achizitionarea, inclusiv în leasing, de noi instalatii, masini si echipamente necesare activitătii, inclusiv pentru producerea de energie din surse regenerabile, îmbunătătirea controlului intern al calitătii materiei prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor obtinute în cadrul unitătilor de procesare si marketing, precum si pentru recoltarea (în cazul proceselor tehnologice complexe), transportul si procesarea primară a produselor forestiere (lemnoase si nelemnoase);

e) achizitii, inclusiv în leasing, de noi mijloace de transport specializate.

(3) Energia din surse regenerabile obtinută în urma realizării investitiilor mentionate la alin. (2) trebuie utilizată exclusiv în activitatea proprie.

(4) Cheltuielile legate de achizitia în leasing a imobilizărilor corporale eligibile, altele decât clădiri, pot fi considerate eligibile doar în cazul în care leasingul ia forma unui leasing financiar si prevede expres obligatia beneficiarului de a cumpăra bunurile respective în perioada de implementare a proiectului, până la ultima cerere de plată.

(5) Simpla achizitie a actiunilor unei întreprinderi nu se consideră investitie si nu este eligibilă în cadrul schemei.

(6) Bunurile second-hand nu sunt eligibile prin prezenta schemă. Sunt considerate eligibile doar imobilizările corporale noi.

Art. 17. - (1) Cheltuielile referitoare la investitiile initiale în imobilizări necorporale, care vor fi identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ, vizează următoarele:

a) organizarea si implementarea sistemelor de management al calitătii si de sigurantă alimentară, dacă sunt în legătură cu investitiile corporale ale proiectului;

b) cumpărarea de tehnologii (know-how), achizitionarea de patente si licente pentru pregătirea implementării proiectului;

c) achizitionarea de software, identificat ca necesar prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.

(2) Imobilizările necorporale, pentru a fi considerate eligibile, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

- să fie utilizate în exclusivitate în locatia care beneficiază de ajutor de stat;

- să fie considerate imobilizări amortizabile;

- să fie achizitionate de la terti în conditii de piată, fără ca achizitorul să fie în măsură să îsi exercite controlul, în sensul art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi [Regulamentul (CE) privind concentrările economice]12, asupra vânzătorului sau viceversa.

(3) În cazul IMM-urilor pot fi eligibile costurile pentru studiile pregătitoare si serviciile de consultantă legate de investitie. Acestea sunt eligibile în limita a 3%, pentru proiectele de investitii care nu prevăd lucrări de constructii, si, respectiv, a 8%, pentru proiectele de investitii care prevăd lucrări de constructii, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului de investitii.

Art. 18. - Imobilizările corporale si necorporale prevăzute la art. 16 si 17 aferente investitiei initiale, realizate cu sprijin nerambursabil acordat în cadrul prezentei scheme, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului si să fie mentinute si utilizate în exclusivitate în locatia pentru care a beneficiat de finantare nerambursabilă, pe o perioadă de cel putin 5 ani, termen calculat din momentul în care investitia a fost finalizată.

10.2. Valoarea maximă a finantării (intensitatea măsurii de sprijin)

Art. 19. - (1) Intensitatea13 brută a ajutoarelor de stat acordate în cadrul prezentei scheme este:

a) pentru IMM-uri:

(i) 40% din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizează în Regiunea 8 Bucuresti-Ilfov;

(ii) 50% din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizează în celelalte 7 regiuni de dezvoltare;

b) pentru întreprinderi mari:

(i) 20% din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizează în Regiunea 8 Bucuresti-Ilfov;

(ii) 25% din totalul cheltuielilor eligibile aferente proiectelor ce se realizează în celelalte 7 regiuni de dezvoltare.

(2) În cazul întreprinderilor mari, imobilizările necorporale nu pot depăsi 50% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

(3) Valoarea maximă a ajutorului acordat în cadrul prezentei scheme nu poate depăsi 3.000.000 euro/proiect.

(4) Proiectele de investitii ale căror cheltuieli eligibile depăsesc suma de 50 milioane euro nu sunt eligibile în cadrul prezentei scheme.


12 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 24 din 29 ianuarie 2004, p. 1.

13 Intensitatea maximă prevăzută de prezenta schemă este în conformitate cu prevederile Hărtii ajutoarelor regionale 2007-2013, aprobată de CE pentru România prin Decizia nr. N 2/2007.


 

Art. 20. - Ajutorul total acordat unui beneficiar pentru aceleasi cheltuieli eligibile nu poate depăsi plafonul maxim al intensitătii prevăzut la art. 19 alin. (1), indiferent dacă acesta provine din surse nationale sau comunitare.

10.3. Contributia beneficiarului

Art. 21. - Pentru a garanta că investitia este viabilă, beneficiarul trebuie să aducă o contributie financiară din resurse proprii sau atrase, neafectată de elemente de ajutor public, după cum urmează:

a) pentru IMM-uri: 60% pentru Regiunea 8 Bucuresti-Ilfov, respectiv 50% în celelalte 7 regiuni de dezvoltare;

b) pentru întreprinderi mari: 80% pentru Regiunea 8 Bucuresti-Ilfov, respectiv 75% în celelalte 7 regiuni de dezvoltare.

11. Procedura de selectie a proiectelor

Art. 22. - (1) După verificarea eligibilitătii proiectelor de către APDRP, fiecare proiect eligibil va fi punctat în functie de sistemul de punctaj stabilit înaintea lansării sesiunii depunerii de proiecte. AM PNDR, în consultare cu Comitetul de monitorizare, va stabili sistemul de punctaj, precum si criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj egal.

(2) Selectia va fi făcută de Comitetul de selectie, care este un organism tehnic, prezidat de către AM PNDR, si care are în componentă reprezentanti ai AM PNDR si ai APDRP. Rolul Comitetului de selectie este de a face propuneri către AM PNDR pentru finantarea proiectelor pe baza regulilor de selectie stabilite.

(3) APDRP va întocmi o listă a proiectelor eligibile în ordinea punctajului obtinut si o va transmite Comitetului de selectie.

(4) Dacă valoarea totală a proiectelor eligibile primite se situează sub valoarea totală a alocării financiare, Comitetul de selectie va întocmi un raport pe care îl va transmite către directorul general al Autoritătii de management pentru aprobare.

(5) Dacă valoarea totală a proiectelor eligibile primite se situează peste valoarea totală a alocării financiare, Comitetul de selectie va aplica sistemul de punctare si, atunci când este necesar, criteriile pentru departajarea proiectelor cu punctaj egal si va întocmi un raport, pe care îl va transmite către directorul general al Autoritătii de management pentru aprobare.

(6) Pe baza rapoartelor primite de la Comitetul de selectie, AM PNDR va lua decizia finală asupra selectiei proiectelor depuse.

12. Durata de aplicare a schemei

Art. 23. - Prezenta schemă se aplică începând cu data aprobării acesteia prin ordin si până la data de 31 decembrie 2013.

13. Bugetul schemei

Art. 24. - (1) Valoarea totală estimată a ajutorului de stat, care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, angajată pe durata de aplicare a acesteia, este echivalentul în lei a 200 milioane euro.

(2) Sprijinul public nerambursabil se compune din 80% contributie comunitară - FEADR si 20% contributie natională de la bugetul de stat.

(3) Repartizarea estimativă anuală a sumelor alocate se prezintă astfel:

 

 

(euro)

Perioada de programare 2009-2013

Repartizarea estimativă a sumelor

Anul

 

2009

23.000.000

2010

76.000.000

2011

64.000.000

2012

24.500.000

2013

12.500.000

TOTAL:

200.000.000

 

Art. 25. - Numărul maxim estimat al întreprinderilor care vor beneficia de sprijin financiar în cadrul acestei scheme este de 550.

14. Reguli privind cumulul ajutoarelor

Art. 26.  -Ajutoarele de stat acordate prin prezenta schemă nu se cumulează cu niciun alt ajutor de stat si/sau ajutor de minimis care îndeplineste conditiile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis sau cu orice alte fonduri comunitare destinate acoperirii partiale sau integrale a acelorasi cheltuieli eligibile, în cazul în care un astfel de cumul ar conduce la depăsirea intensitătii maxime a ajutorului prevăzute la art. 19 alin. (1) si/sau a valorii maxime aplicabile acestui ajutor prevăzute la art. 19 alin. (3).

15. Procedura de implementare a schemei

Art. 27. - Autoritatea responsabilă cu administrarea prezentei scheme este AM PNDR, iar autoritatea de implementare a acesteia este APDRP.

Art. 28. - Implementarea prezentei scheme se realizează pe baza procedurii proprii de evaluare si selectare a proiectelor, aprobată prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, si cuprinde următoarele etape: anuntul de lansare a fiecărei sesiuni de depunere a cererilor de finantare, evaluarea-selectarea, contractarea si plata proiectelor, monitorizarea implementării proiectelor.

Art. 29. - (1) Implementarea prezentei scheme se desfăsoară în următoarele etape:

a) lansarea anuntului privind cererea de proiecte finantate prin PNDR, de către APDRP, pe site-ul oficial - cu precizări privind perioada de depunere a proiectelor, fondurile disponibile alocate sesiunii de depunere a proiectelor, locul depunerii cererilor de finantare privind suma alocată, alte informatii generale;

b) evaluarea - selectarea:

(i) primirea si înregistrarea cererilor de finantare - la OJPDRP;

(ii) verificarea administrativă (verificarea conformitătii cererilor, a declaratiilor si a documentelor însotitoare) de către OJPDRP - numai proiectele care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;


(iii) verificarea eligibilitătii solicitantului si a proiectului - diferentiat, după tipul de proiect, si anume: de către OJPDRP pentru proiecte fără lucrări de constructii si de către CRPDRP pentru proiecte cu lucrări de constructii; numai proiectele care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;

(iv) selectia proiectelor se efectuează la nivelul CRPDRP, conform prevederilor art. 22 si prevederilor ghidului solicitantului pentru fiecare domeniu de interventie;

c) contractarea: întocmirea si semnarea contractului de finantare între APDRP si beneficiar, însotit de anexele specifice - la CRPDRP;

d) plata:

(i) depunerea cererii de plată însotite de documentele justificative - la OJPDRP;

(ii) verificarea cheltuielilor, autorizarea si efectuarea plătii - la CRPDRP;

e) monitorizarea: monitorizarea implementării proiectelor de către APDRP si AM PNDR, raportarea stadiului implementării de către AM PNDR.

(2) La depunerea cererii de finantare solicitantii trebuie să prezinte declaratii pe propria răspundere si alte documente, după cum urmează:

(i) declaratii specifice si documente justificative necesare întocmirii cererii de finantare – conform anexei nr. 2 la prezenta schemă;

(ii) referitoare la încadrarea în categoria de IMM - conform anexei nr. 3 la prezenta schemă;

(iii) referitoare la neîncadrarea în categoria „firme în dificultate” - conform anexei nr. 4 la prezenta schemă;

(iv) referitoare la ajutoarele de minimis si alte ajutoare de stat primite pentru aceleasi costuri eligibile - conform anexei nr. 5 la prezenta schemă.

(3) Lista si formularele-tip ale declaratiilor pe propria răspundere si ale altor documente mentionate la alin. (2) vor fi incluse în ghidul solicitantului pentru prezenta schemă, care va fi publicat înainte de anuntarea fiecărei sesiuni de depunere a proiectelor, pe site-urile oficiale ale AM PNDR - MADR si APDRP.

(4) APDRP, prin OJPDRP si CRPDRP, va efectua toate verificările necesare pentru a stabili dacă potentialii solicitanti întrunesc conditiile pentru a beneficia de ajutor de stat, pe baza declaratiilor pe propria răspundere si a documentelor depuse de acestia.

(5) AM PNDR si APDRP elaborează reguli detaliate de implementare pentru prezenta schemă, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, acesta urmând să se publice si pe site-urile www.apdrp.ro si www.madr.ro

Art. 30. - Data de la care se pot depune cererile de finantare si documentele justificative la OJPDRP, modificarea criteriilor de selectie sau orice altă prevedere legată de procedura de implementare a prezentei scheme vor fi anuntate cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte de lansarea sesiunii de depunere a proiectelor pentru finantare, pe pagina oficială de web a AM PNDR - MADR si a APDRP

16. Reguli privind raportarea si monitorizarea

Art. 31. - (1) APDRP va monitoriza respectarea conditiilor si a criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă pe toată perioada de derulare a acesteia. În situatia în care constată nerespectarea criteriilor prevăzute în prezenta schemă, va întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor comunitare în vigoare.

(2) Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007.

Art. 32. - (1) APDRP, în calitate de autoritate de implementare a prezentei scheme, trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la ajutoarele acordate pentru toate proiectele de investitii. Aceste înregistrări, care contin toate informatiile necesare pentru a stabili dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute în Liniile directoare, trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul prezentei scheme.

(2) Beneficiarii de ajutor de stat au obligatia să tină o evidentă specifică a tuturor ajutoarelor primite atât în baza prezentei scheme, cât si a altor scheme de ajutor de stat.

Art. 33.  -AM PNDR, pe baza datelor furnizate de APDRP, va transmite o raportare anuală Consiliului Concurentei cu privire la implementarea prezentei scheme, în forma prevăzută de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/200714.

Art. 34. -Textul prezentei scheme este publicat integral pe pagina web a Directiei generale dezvoltare rurală (DGDR) - AM PNDR, MADR, la adresa http://www.madr.ro. Proiectele pentru care s-au efectuat cheltuieli înainte de data publicării prezentei scheme nu vor fi eligibile pentru ajutoarele regionale.


14 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.

 

ANEXA Nr. 1

 la schemă

 

Domeniile de interventii pentru care se acordă sprijin pentru investitii operatorilor economici

 

1. INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Panificatie:

1.1.

Fabricarea pâinii (clasa CAEN 1071)

1.2.

Fabricarea produselor proaspete de patiserie, biscuitilor, piscoturilor si altor produse similare (clasa CAEN 1072)

1.3.

Fabricarea macaroanelor, tăieteilor, cuscusului si altor produse făinoase similare (clasa CAEN 1073)

Dulciuri si produse zaharoase:

1.4.

Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase (clasa CAEN 1082)

Lactate:

1.5.

Fabricarea înghetatei (clasa CAEN 1052)


Preparate alimentare omogenizate si alimente dietetice:

1.6.

Fabricarea produselor alimentare pentru utilizări nutritionale speciale (directivele Consiliului, JO L 186, 30 iunie 1989): lapte praf pentru sugari; lapte si alte alimente pentru copii mici; alimente pentru sugari; alimente cu continut redus de calorii, pentru controlul greutătii; alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale; alimente cu continut redus de sodiu, exclusiv sare si sare fără sodiu; alimente fără gluten; alimente recomandate în efortul muscular intens, în special pentru sportivi; alimente pentru persoane care suferă de dereglări ale metabolismului carbohidratilor (diabet) (clasa CAEN 1086)

Alte produse alimentare n.c.a.:

1.7.

Fabricarea de supe si ciorbe; fabricarea prafului de ouă eto; fabricarea produselor alimentare îmbogătite cu vitamine, proteine etc. (clasa CAEN 1089)

2. PRELUCRAREA PRIMARĂ A PRODUSELOR FORESTIEREI

a) Valorificarea produselor lemnoase

2.1.

Tăierea si rindeluirea lemnului (clasa CAEN 1610)

2.2.

Exploatare forestieră (clasa CAEN 0220)

b) Valorificarea produselor nelemnoase

2.3.

Colectarea, sortarea, ambalarea si depozitarea temporară, în vederea comercializării, a ciupercilor de pădure, a fructelor de pădure si a altor produse naturale provenite din flora spontană forestieră (lac, răsini, balsamuri, păr vegetal, iarbă, seminte forestiere, muschi, licheni, plante medicinale, flori si frunze cu calităti aromoterapeutice) (clasa CAEN 0230)

3. PRODUCEREA SI UTILIZAREA BIOCOMBUSTIBILILOR

3.1.

Producerea de biocombustibil - biodiesel si bioetanol - pentru transport (clasa CAEN 2059)


1 Sunt eligibile exclusiv microîntreprinderile, definite conform Legii nr. 346/2004 si art. 10 lit. b) din prezenta schemă.

 

ANEXA Nr. 2

la schemă

 

Lista formularelor si documentelor necesare

 

CF 4.2.1. Cererea de finantare (document pe care potentialul beneficiar îl înaintează pentru aprobarea contractului de finantare a proiectului de investitii în vederea obtinerii finantării nerambursabile)

CF 4.2.2. Studiul de fezabilitate (document cerut pentru proiectele care prevăd lucrări de constructii-montaj)

CF 4.2.3. Memoriul justificativ (document cerut pentru proiectele care nu prevăd lucrări de constructii-montaj)

CF 4.2.4. Contractul de finantare (document-cadru care reglementează acordarea fondurilor nerambursabile între APDRP si beneficiarul fondurilor nerambursabile)

CF 4.2.5. Formulare:

a) Modelul 1 -declaratie pe propria răspundere cu privire la încadrarea în categoria IMM;

b) Modelul 2 - declaratie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria „firme în dificultate”;

c) Modelul 3 - declaratie pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de minimis si alte ajutoare de stat primite pentru aceleasi costuri eligibile;

d) Modelul 4 - declaratie pe propria răspundere a solicitantului privind indicatorii financiari ai întreprinderii.

CF 4.2.6. Actele de transfer si adresă de înstiintare înregistrată la organul emitent (document necesar în cazul în care Certificatul de urbanism/Fisa tehnică emisă de Agentia de Protectia Mediului/Avizul sanitar veterinar/Avizul sanitar este emis/emisă pe numele unei persoane fizice/juridice diferite de solicitant)

Documentele si formularele justificative care constituie dosarul cererii de plată necesar aprobării cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului dumneavoastră sunt următoarele:

CP 4.2.1. Cererea de plată (document care cuprinde o serie de documente justificative, printre care declaratia de cheltuieli, raportul de executie etc.);

CP 4.2.2. Declaratia de esalonare a plătilor;

CP 4.2.3. Declaratia de esalonare a depunerii dosarelor cererilor de plată (document care prevede modulele de transe de plată);

CP 4.2.4. Declaratia de cheltuieli (document care prevede tipurile de cheltuieli - achizitii de bunuri/servicii/lucrări/ actualizări/diverse si neprevăzute);

CP 4.2.5. Raportul de executie (document care prevede realizările fizice si financiare);

CP 4.2.6. Declaratia pe propria răspundere a beneficiarului (document care prevede respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate privind procedurile de achizitie, a conditiilor de eligibilitate mentionate în cererea de finantare si rambursarea cheltuielilor solicitate prin FEADRcare nu vor face obiectul altor programe de finantare nerambursabilă);

CP 4.2.7. Alte formulare:

Formularul AP 1.1 - Avans (Cerere de plată pentru solicitarea avansului)

CP 4.2.8. Alte documente al căror format nu este elaborat de APDRP si nu pot fi furnizate de APDRP (Lista completă a documentelor este prezentată în Instructiunile de completare a cererii de plată, publicate pe pagina de internet a APDRP www.apdrp.ro - Investitii prin FEADR - schema „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea produselor agricole si forestiere în vederea obtinerii de produse neagricole” aferentă măsurii M123 „Cresterea valorii adăugate a produselor agricole si forestiere.”)


 

ANEXA Nr.

 la schemă

 

DECLARATIE

privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii

 

- model -

(Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare.)

 

CAPITOLUL I

Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii

 

I. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii.......................................................................................................................................

Adresa sediului social............................................................................................................................................

Cod unic de înregistrare.......................................................................................................................................

Numele, prenumele si functia presedintelui consiliului de administratie, directorului general sau echivalentului.

II. Tipul întreprinderii

Indicati, după caz, tipul întreprinderii:

|_| întreprindere autonomă - în acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situatia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaratia, fără datele de la cap. II.

|_| întreprindere parteneră - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform cap. II, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie.

|_| întreprindere legată - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform cap. II, precum si a fiselor aditionale care se vor atasa la declaratie.

III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii1

 

Exercitiul financiar de referintă2

Numărul mediu anual de salariati

Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro)

Active totale (mii lei/mii euro)

 

 

 

 

 

 

 

Important: Precizati dacă, fată de exercitiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).

|_| - Nu

|_| - Da (în acest caz se va completa si se va atasa o declaratie referitoare la exercitiul financiar anterior.)

 

Semnătura..............................................................................................................................

(numele si functia semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea)

 

Declar pe propria răspundere că datele din această declaratie si din anexe sunt conforme cu realitatea.

 

Data întocmirii..........................

Semnătura................................

 

1 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare.

2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuală netă si activele totale sunt cele realizate în ultimul exercitiu financiar raportate în situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. În cazul întreprinderilor nou-înfiintate datele cu privire la numărul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuală netă si activele totale se determină si se declară pe propria răspundere.


 

CAPITOLUL II

Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate

 

I. Sectiunile care trebuie incluse, după caz:

- sectiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel putin o întreprindere parteneră (precum si orice fise aditionale);

- sectiunea B, dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel putin o întreprindere (precum si orice fise aditionale). Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

 

Perioada de referintă

 

Numărul mediu anual de salariati

Cifra de afaceri

anuală netă (mii lei/mii euro)

Total active (mii lei/mii euro)

1. Datele3 întreprinderii solicitante sau din situatiile financiare anuale consolidate (Se vor introduce datele din tabelul B1 din sectiunea B.)4

 

 

 

2. Datele cumulate1 în mod proportional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (Se vor introduce datele din sectiunea A.)

 

 

 

3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate5 (dacă există) - dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel

(Se vor introduce datele din tabelul B2 din sectiunea B.)

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Datele incluse în sectiunea „Total” din tabel trebuie introduse în tabelul „Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii” din cap. I.

 

II. Fisa de parteneriat

1. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii......................................................................................................................................................

Adresa sediului social..........................................................................................................................................................

Codul unic de înregistrare....................................................................................................................................................

Numele, prenumele si functia presedintelui consiliului de administratie, directorului general sau echivalentului..........................

..........................................................................................................................................................................................

 

2. Date referitoare la întreprinderea legată

 

Perioada de referintă

 

Numărul mediu anual de salariati6

Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro)

Active totale (mii lei/mii euro)

TOTAL:

 

 

 

 

NOTA:

Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă în proportie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga „fisa întreprinderii legate” pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.

3. Calculul proportional

a) Indicati exact proportia detinută7 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileste legătura de parteneriat) în întreprinderea parteneră la care se referă această fisă:.........................................................

Indicati, de asemenea, proportia detinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fisă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată).................................................................................................................

b) Introduceti în tabelul de mai jos rezultatul calculului proportional obtinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. I.


3 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuală netă si activele totale sunt cele realizate în ultimul exercitiu financiar raportate în situatiile financiare anuale aprobate de actionari sau asociati. În cazul întreprinderilor nou-înfiintate datele cu privire la numărul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuală netă si activele totale se determină si se declară pe propria răspundere.

4 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariati, sunt determinate pe baza situatiilorfinanciare anuale si a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situatiilorfinanciare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situatiilorfinanciare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.

5 Idem nota de subsol 3.

6 În cazul în care în situatiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.

7 Procent din capitalul social sau din drepturile de vot detinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proportia detinută de fiecare întreprindere legată în aceeasi întreprindere parteneră.

 


Tabelul de parteneriat - A2

 

Procent

Numărul mediu anual de salariati

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii euro)

Active totale8

(mii lei/mii euro)

Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 1

 

 

 

 

Aceste date se vor introduce în tabelul A1.

 

III. Sectiunea A- întreprinderi partenere

Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată fisa de parteneriat (câte o fisă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante si pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situatiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fisă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.

Date de identificare si date financiare preliminare

 

Tabelul A1

 

Întreprinderea parteneră - Date de identificare

Numărul mediu anual de salariati

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii euro)

Active totale

(mii lei/mii euro)

Numele sau denumirea

întreprinderii

Adresa sediului

social

Cod unic de înregistrare

Numele si prenumele presedintelui consiliului de administratie, directorului general sau echivalentului

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Aceste date sunt rezultatul unui calcul proportional efectuat pe baza fisei de parteneriat, pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.

Datele introduse în sectiunea „Total” vor fi introduse la pct. 2 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate” (referitor la întreprinderile partenere).

Aceste date rezultă din situatiile financiare anuale consolidate si din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proportie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situatiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugati fise privind legătura dintre întreprinderi pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situatiile financiare anuale consolidate.

 

IV. Sectiunea B - Întreprinderi legate

 

1. Determinarea situatiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici si mijlocii:

|_| Cazul 1: întreprinderea solicitantă tine situatii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situatiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).

|_| Cazul 2: întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeste/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situatiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).

 

NOTĂ:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situatiile financiare anuale si din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proportional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare9.

 

2. Metode de calcul pentru fiecare caz

Cazul 1: Situatiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.


8 Active totale reprezintă active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

9 Definitia întreprinderii legate din Legea nr. 346/2004, cu modificările si completările ulterioare.


 

Tabelul B1

 

 

Numărul mediu anual de salariati10

Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro)

Active totale (mii lei/mii euro)

TOTAL:

 

 

 

 

Datele introduse în sectiunea „Total” din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate”

 

Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare

Întreprinderea legată

(denumirea/datele de identificare)

Adresa sediului social

Codul unic de înregistrare

Numele si prenumele presedintelui consiliului de administratie, directorului general sau echivalentului

A.

 

 

 

B.

 

 

 

C.

 

 

 

D.

 

 

 

E.

 

 

 

 

NOTĂ:

Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situatiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora si o fisă de parteneriat trebuie adăugate la sectiunea A.

 

Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o fisă privind legătura dintre întreprinderi si se vor adăuga datele din situatiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.

 

Tabelul B2

 

Întreprinderea numărul:

Numărul mediu anual de salariati

Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii euro)

Active totale (mii lei/mii euro)

1.*)

 

 

 

2.*)

 

 

 

3.*)

 

 

 

4.*)

 

 

 

5.*)

 

 

 

TOTAL:

 

 

 


*) Atasati câte o fisă privind legătura dintre întreprinderi pentru fiecare întreprindere.

 

NOTĂ:

Datele rezultate în sectiunea „Total” din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate” (privind întreprinderile legate)

V. Fisa privind legătura dintre întreprinderi nr...........din tabelul B2, sectiunea B (numai pentru întreprinderile legate care

nu sunt incluse în situatiile financiare anuale consolidate)

 

1. Date de identificare a întreprinderii

Denumirea întreprinderii.......................................................................................................................................................

Adresa sediului social...........................................................................................................................................................

Codul unic de înregistrare.....................................................................................................................................................

Numele, prenumele si functia presedintelui consiliului de administratie, directorului general sau echivalentului

............................................................................................................................................................................................


10 În cazul în care în situatiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariati, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.


 

            2. Date referitoare la întreprindere

 

Perioada de referintă

 

Numărul mediu anual de salariati11

Cifra de afaceri anuală netă

(mii lei/mii euro)

Active totale

(mii lei/mii euro)

TOTAL:

 

 

 

 

Datele trebuie introduse în tabelul B2 din sectiunea B.

 

NOTĂ:

Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situatiile financiare anuale si din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proportional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situatiile financiare anuale consolidate.

Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora si fisa de parteneriat trebuie introduse în sectiunea A.

 

11 Idem nota de subsol 10.

 

ANEXA Nr. 4

la schemă

 

DECLARATIE

pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria „firme în dificultate”

- model -

(Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare.)

 

DECLARATIE

 

1. Date de identificare a solicitantului

Numele sau denumirea întreprinderii...................................................................................................................................

Adresa (domiciliul sau sediul social)........................................, codul postal......................................................................

“Telefon......................................................., fax..............................................., e-mail............................................................

Data înregistrării întreprinderii..............................................................................................................................................

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comertului...............................................................................................................

Codul de identificare fiscală.................................................................................................................................................

Codul IBAN în care se solicită transferarea alocatiei specifice individuale (lei)............................................, deschis la Trezoreria.............................

Forma juridică...........................

Capitalul social.........................lei, detinut de:

- persoane fizice:......................................%;

- IMM1:......................................................%.

Obiectul principal de activitate..........................................................................

CodCAEN.......................................................................

Obiectul secundar de activitate2..............................................................................

CodCAEN.......................................................................

Numărul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior)........................................................................................

Cifra de afaceri (conform ultimului bilant contabil anual aprobat)....................................................................................lei

Valoarea activelor totale (conform ultimei situatii financiare aprobate)3............................................................................lei

 

2.Cazuri de încadrare a unei întreprinderi ca firmă în dificultate4

a) societatea cu răspundere limitată, când se constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul social si a mai mult de un sfert din capital în ultimele 12 luni;

b) societatea în care cel putin o parte din asociati răspunde nelimitat de datoriile întreprinderii, atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu, asa cum reiese din evidentele contabile ale societătii si când mai mult de un sfert din acest capital s-a pierdut în decursul ultimelor 12 luni;

c) orice întreprindere, indiferent de forma juridică, care întruneste conditiile pentru a fi supusă unei proceduri prevăzute de legislatia privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului.

Chiar în cazul în care niciuna dintre conditiile prevăzute la lit. a), b) sau c) nu este îndeplinită, o firmă este considerată în dificultate când prezintă simultan următoarele simptome: cifra de afaceri este în scădere, înregistrează pierderi, acumulează datorii, scade fluxul de numerar.


1 IMM sunt definite ca societăti comerciale cu numărul mediu scriptic de personal până la 249 (inclusiv), raportat în anul anterior, si care realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau detin active totale care nu depăsesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situatii financiare aprobate. Prin active totale se întelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

2 Se completează dacă finantarea se solicită pentru unul dintre obiectivele secundare de activitate.

3 Prin active totale se întelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

4 Liniile directoare comunitare cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 244/2004.


 

Interpretarea cazurilor de încadrare a întreprinderii ca „firmă în dificultate”

1. Pentru societătile cu răspundere limitată: Capitalul social scade în anul <N> fată de anul <N-2> cu mai mult de 50% (CS <N-2> - CS<N> >50%*CS<N-2>) si în anul N fată de anul N-1 cu mai mult de 25% (CS <N-1> - CS<N> >25%*CS<N-1>) - pct. 3.1 din tabel [1].

2. Pentru societătile pe actiuni: Capitalul propriu scade în anul <N> fată de anul <N-2> cu mai mult de 50% (CS <N-2> -CS<N> >50%*CS<N-2>) si în anul<N> fată de anul <N-1> cu mai mult de 25% (CS <N-1> - CS<N> >25%*CS<N-1>) - pct. 3.1 din tabel [1].

3. Pentru toate tipurile de întreprinderi, în cazul în care aceasta se află în proces de reorganizare judiciară si faliment. Chiar dacă niciuna din conditiile de mai sus nu se îndeplineste, o firmă este considerată în dificultate dacă cel putin două din conditiile de mai jos sunt îndeplinite simultan:

4. Cifra de afaceri scade în anul <N> fată de anul <N-2> cu mai mult de 50% (CA<N-2>-CA<N> >50%*CA <N-2>) - pct. 5 din tabel [1].

5. Datoriile cresc în anul N fată de anul N-2 cu mai mult de 50% (D<N> - D<N-2> >50%*D<N-2>) - pct. 4 din tabel [1].

6. Rezultatul net al exercitiului financiar, respectiv pierderea netă, creste în anul N fată de anul N-2 cu mai mult de 50% (P <N> - P <N-2> >50%*P <N-2>) - pct. 9 din tabel [1].

7. Stocurile cresc în anul N fată de anul N-2 cu mai mult de 50% (S<N> - S<N-2> >50%*S <N-2>) - pct. 2.1 din tabel [1].

 

3. Date economico-financiare ale solicitantului5

 

Indicator

31 decembrie

(N-2)

(lei)

31 decembrie

(N-1)

(lei)

31 decembrie

(N)

(lei)

 

 

A

B

1. Total active imobilizate

 

 

 

2. Total active circulante, din care:

 

 

 

2.1. Stocuri

 

 

 

2.2. Disponibilităti bănesti

 

 

 

2.3. Creante

 

 

 

3. Total capitaluri, din care:

 

 

 

3.1. Capital social subscris si vărsat

 

 

 

4. Total datorii, din care:

 

 

 

4.1. Datorii curente, sub un an

 

 

 

5. Cifra de afaceri

 

 

 

6. Total venituri

 

 

 

7. Total cheltuieli

 

 

 

8. Rezultatul brut al exercitiului financiar

 

 

 

9. Rezultatul net al exercitiului financiar

 

 

 

10. Solvabilitate patrimonială (%)

Capital propriu/Total pasiv*100

 

 

 

11. Lichiditate generală (%)

Active circulante/Datorii curente x 100

 

 

 

 

NB:

<N> reprezintă exercitiul financiar în curs.

<Bilant> reprezintă formularul de bilant prescurtat - formularul 10 din situatiile financiare anuale6.

<CPP> reprezintă contul de profit si pierdere - formularul 20 din situatiile financiare anuale6.

De asemenea, se declară pe propria răspundere următoarele:


[1] Vezi tabelul de la pct. 3 „Date economico-financiare ale solicitantului”

5 Tabelul se va actualiza, după caz, pentru fiecare exercitiu financiar.

6 Formularele sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.


 

3.1. Nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operatională, dizolvare, lichidare sau administrare specială, nu are activitătile suspendate sau alte situatii similare reglementate de lege.

3.2. La data depunerii cererii de finantare nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale, sau provenind din neplata contributiilor de asigurări sociale, a contributiilor de asigurări pentru somaj, a contributiei de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, precum si a contributiilor pentru asigurările sociale de sănătate.

3.3. Nu a fost emis un ordin de recuperare a unui ajutor de stat ca urmare a unei decizii anterioare, iar acest ordin nu a fost deja executat.

Subsemnatul (a), ................................................................, identificat (ă) cu B.I./C.I. seria ........nr. ................, eliberat (ă) de .................. la data de ................, cu domiciliul în localitatea ............................, str. ..............................nr. ........, bl. ......., sc. ....., ap ......., sectorul/judetul ......................, functia ..............................., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ......................................., declar pe propria răspundere că toate informatiile furnizate si consemnate în prezenta cerere sunt corecte si complete.

Înteleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informatiilor în scopul de a obtine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

Numele ..........................................................................................

Functia ..........................................................................................

Semnătura autorizată si stampila solicitantului7...........................

Data semnării ...............................................................................


7 Toate declaratiile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeasi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

 

ANEXA Nr. 5 la schemă

 

DECLARATIE

pe propria răspundere cu privire la respectarea regulii cumulului ajutoarelor de stat

- model -

(Se completează de solicitant, în limba română, prin tehnoredactare.)

 

1. Date de identificare a solicitantului

 

Numele sau denumirea întreprinderii ..........................................................................................................................................

Adresa (domiciliul sau sediul social) ..........................................................................., codul postal ...................................

Telefon ............................................., fax ......................................................, e-mail ...........................................................

Data înregistrării întreprinderii ..............................................................................................................................................

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comertului ................................................................................................................

Codul de identificare fiscală...................................................................................................................................................

Codul IBAN în care se solicită transferarea alocatiei specifice individuale (lei) ............................................, deschis la Trezoreria.............................

Forma juridică ..........................................................

Capitalul social ........................................................... lei, detinut de:

- persoane fizice: .................................................. %;

- microîntreprindere:............................................. %.

Obiectul principal de activitate ...............................................................................................................................................

CodCAEN .............................................................................................................................................................................

Obiectul secundar de activitate1...........................................................................................................................................

CodCAEN ............................................................................................................................................................................

Numărul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior) .......................................................................................

Cifra de afaceri (conform ultimei situatii financiare anuale) ............................................................................................. lei

Valoarea activelor totale (conform ultimei situatii financiare anuale)2 ............................................................................... lei

2. Date privind ajutoarele de stat

|_| 1. Nu a mai beneficiat de ajutoare de stat din surse locale, nationale, comunitare sau din alte surse si nici de ajutor de minimis.

|_|  2. A beneficiat de alte tipuri de ajutor de stat, indiferent dacă ajutoarele provin din fonduri nationale sau comunitare, după cum urmează:

a) ajutoare de minimis primite în ultimii 3 ani pentru aceleasi costuri eligibile cu cele mentionate în schema de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea produselor agricole si forestiere în vederea obtinerii de produse neagricole”:


1 Se completează dacă finantarea se solicită pentru unul dintre obiectivele secundare de activitate.

2 Activele totale sunt elemente patrimoniale (bunurile întreprinderii) formate din: active imobilizate (fixe), active circulante si financiare.

 


 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Data acordării ajutorului de minimis

(an/lună/zi)

Costurile eligibile care au făcut obiectul ajutorului de minimis

Forma ajutorului de minimis

Furnizorul ajutorului de minimis

Sursa si actul normativ în baza căruia a beneficiat de finantare

Suma acordată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            b) ajutoare de stat primite în cadrul unor scheme de ajutor pentru aceleasi costuri eligibile cu cele mentionate în schema de ajutor de stat „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investitii pentru procesarea produselor agricole si forestiere în vederea obtinerii de produse neagricole”:

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Data acordării ajutorului de stat

(an/lună/zi)

Costurile eligibile care au făcut obiectul ajutorului de stat

Forma ajutorului de stat

Furnizorul ajutorului de stat

Sursa si actul normativ în baza căruia a beneficiat de finantare

Suma acordată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Societatea declară că prin cumulul ajutoarelor de stat prevăzute la lit. a) si b) cu cele acordate în cadrul schemei pentru aceleasi costuri eligibile nu se depăseste plafonul de.............%, prevăzută de schema de ajutor de stat pentru regiunea în care se realizează investitia.

3. Date de identificare a reprezentantului legal

Subsemnatul (a),.........................................., identificat (ă)cu B.I./C.I. seria .......nr. ................., eliberat (ă)de .................. la data de ................, cu domiciliul în localitatea ..............................., str. ...................................... nr. ........, bl. ......., sc. ....., ap. ......, sectorul/judetul ....................., functia ..............................., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ............................, declar pe propria răspundere că toate informatiile furnizate si consemnate în prezenta declaratie sunt corecte si complete.

 

Înteleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informatiilor în scopul de a obtine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

 

Numele..........................

Functia......................................

Semnătura autorizată si stampila solicitantului3............................

Data semnării.........................


3 Toate declaratiile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeasi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

 

ANEXA Nr. 6

la schemă

 

Informatii suplimentare privind impactul ajutorului asupra dezvoltării regionale

 

Pentru politica regională a UE, agricultura si silvicultura reprezintă domenii de o importantă crucială pentru utilizarea eficientă a terenurilor si managementul resurselor naturale, domenii care în acelasi timp constituie baza diversificării economiei din zonele rurale.

Potrivit definitiei standard, peste 91% din teritoriul UE este rural, această zonă reprezentând peste 56% din totalul populatiei UE.

În prezent în România există disparităti majore la nivel regional, mai ales între zonele urbane si rurale, în ceea ce priveste mediul de afaceri, fapt datorat în principal unei infrastructuri slab dezvoltate în spatiul rural, lipsei resurselor financiare ale potentialilor beneficiari, dificultătilor de accesare a creditelor, dar si slabei pregătiri antreprenoriale.

Întreprinderile existente în spatiul rural sunt în număr redus si acoperă doar o gamă restrânsă de activităti productive si servicii, nevalorificând suficient resursele locale. Din aceste considerente apare ca oportună necesitatea încurajării realizării de investitii si creării de noi întreprinderi în mediul rural. Una dintre principalele resurse insuficient valorificate ale mediului rural este reprezentată de fondul forestier. Având în vedere că numeroase comunităti rurale sunt situate în zone împădurite, unul dintre obiectivele schemei este de a stimula realizarea de investitii pentru procesarea produselor forestiere lemnoase si nelemnoase, acordându-se prioritate, în cazul proiectelor cu punctaj egal, potentialilor beneficiari din mediul rural sau dintr-o zonă mai putin dezvoltată.

Schema este conformă cu obiectivele Planului national strategic si este cuprinsă în măsura 123 „Cresterea valorii adăugate a produselor agricole si forestiere” din Programul National de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR). Aceste documente strategice răspund preocupării majore pentru elaborarea acelor politici regionale, nationale si locale coerente, care să asigure producătorilor si procesatorilor agricoli si forestieri conditii cât mai prielnice pentru realizarea unor produse de bună calitate si în cantităti care să acopere în cât mai mare măsură nevoile de consum ale populatiei.


Schema răspunde prioritătilor actuale ale UE cu privire la necesitatea diversificării si cresterii calitătii vietii, întrucât investitiile care vizează obtinerea produselor agroalimentare sunt de importantă majoră pentru siguranta si securitatea alimentară, problematica agroalimentară fiind în prezent una dintre cele mai stringente pentru majoritatea statelor membre.

Având în vedere prevederile Directivei 2003/30/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 mai 2003 de promovare a utilizării biocombustibililor si a altor combustibili regenerabili pentru transport si tintele politicii energetice a UE (20% din energia utilizată să fie reprezentată de energie regenerabilă în orizontul 2020), schema urmăreste să stimuleze operatorii economici să initieze si/sau să îsi extindă activitatea de producere a biocombustibililor, ceea ce va conduce la crearea de noi locuri de muncă.

Combustibilii fosili devin din ce în ce mai rari, astfel că bioenergia este adesea văzută ca o solutie salvatoare, mai ales având în vedere că îsi poate aduce contributia la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, oferă noi oportunităti de afaceri, stimulând astfel cresterea economică. Utilizarea biocombustibililor permite reducerea emisiei de dioxid de carbon în atmosferă cu 80%, a emisiei de dioxid de sulf cu 100% fată de motorina clasică. Biodieselul este biodegradabil, astfel încât se degradează de 4 ori mai repede decât dieselul obisnuit.

Schema urmăreste, printre altele, să stimuleze operatorii economici din România să initieze si/sau să îsi extindă activitatea de producere a biocombustibililor, ceea ce va conduce la crearea de locuri de muncă si la identificare de noi debusee pentru productia agricolă.

Schema este importantă din punct de vedere socioeconomic. Se estimează că din numărul maxim estimat al întreprinderilor care vor beneficia de sprijin financiar în cadrul acestei scheme, respectiv 550, cea 40% va fi reprezentat de unităti nou-înfiintate, ceea ce va conduce la crearea de cea 1.000 de noi locuri de muncă.

În ceea ce priveste dimensiunea întreprinderilor din sectoarele vizate a beneficia de ajutoare pentru investitii în cadrul schemei, se estimează că două treimi dintre acestea sunt IMM, în timp ce doar 30% sunt de dimensiuni mari, având peste 250 de angajati.

Prin intermediul schemei nu se acordă bonusuri pentru IMM-uri peste pragul de 50%.

Ajutorul acordat prin schemă are în aceeasi măsură atât implicatii directe si determinate - dezvoltarea durabilă a celor 8 regiuni ale României, prin stimularea investitiilor initiale în sectoarele agroalimentar, forestier si energie regenerabilă, inclusiv biocombustibil la nivel regional, cât si influente conexe, indirecte - atragerea fortei de muncă neocupate din mediul rural si nu numai, dezvoltarea sectorului constructii, al serviciilor etc.

Prin urmare, implementarea schemei va conduce la dezvoltarea economică a celor 8 regiuni de dezvoltare din România, prin promovarea extinderii si diversificării activitătii întreprinderilor beneficiare si încurajarea înfiintării de noi facilităti de productie. În plus, performantele întreprinderilor care procesează produse agricole si forestiere în scopul obtinerii de produse neagricole vor înregistra un trend ascendent si, de asemenea, va creste valoarea adăugată a produselor realizate.

Schema va avea un semnificativ impact pozitiv asupra mediului si va contribui la utilizarea mai eficientă a resurselor regenerabile de energie si astfel la reducerea emisiilor poluante din atmosferă.

Autoritătile române consideră că ajutoarele acordate în cadrul schemei nu distorsionează excesiv concurenta, având în vedere valoarea relativ redusă a finantării ce poate fi acordată pentru un proiect (maximum 3 milioane euro), natura si mărimea proiectelor, intensitatea maximă admisă sub limitele permise de Liniile directoare, respectiv 25% pentru întreprinderi mari si 50% pentru IMM-uri, si faptul că beneficiarii sunt obligati să suporte diferenta de acoperit pentru finantarea investitiilor din contributie proprie, neafectată de ajutor public.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.