MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 80/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 80         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 5 februarie 2010

 

SUMAR

DECRETE

 

            43. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

56. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea producătorilor de energie electrică si termică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin înfiintarea Companiei Nationale Electra - S.A. si Companiei Nationale Hidroenergetica - S.A.

 

77. - Hotărâre privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare si a Programului anual de dezvoltare a destinatiilor si a produselor turistice

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

63. - Decizie pentru eliberarea domnului Zeno-Karl Pinter din functia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relatii Interetnice

 

64. - Decizie pentru numirea domnului Helge Dirk Fleischer în functia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relatii Interetnice

 

65. - Decizie pentru eliberarea domnului Valentin Platon din functia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relatii Interetnice

 

66. - Decizie pentru numirea domnului Sali Negiat în functia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relatii Interetnice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            3.066. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, sustinute de absolventii sectiilor bilingve româno-spaniole

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

            54. - Decizie privind modificarea si completarea Regulamentului personalului operator al statiilor de radiocomunicatii din România, aprobat prin Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 699/2005

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

82. - Decizie privind aprobarea cererii de încetare a activitătii si retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale „Daniela Ionită - Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

92. - Decizie privind sanctionarea cu interzicerea temporară a exercitării activitătii Societătii Comerciale UNIBROKER DOBROGEA-Broker de Asigurare si Reasigurare - S.R.L.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

            3. - Decizie privind componenta comisiei de experti a Colegiului Medicilor Dentisti din România


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Teodor Baconschi se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Franceză, în Principatul Andorrei si în Principatul Monaco.

Art. 2. - Domnul Teodor Baconschi îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 4 februarie 2010.

Nr. 43.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea producătorilor de energie electrică si termică de sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin înfiintarea Companiei Nationale Electra - S.A. si Companiei Nationale Hidroenergetica - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificărilesi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aproba ducerea la îndeplinire a procedurilor legale pentru înfiintarea societătilor comerciale pe actiuni Compania Nationala Electra - S.A. si Compania Natională Hidroenergetica - S.A.

(2) Înfiintarea societătilor comerciale prevăzute la alin. (1) se face în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în conditiile prevăzute de prezenta hotărâre, prin divizare si fuziune precedată de dizolvare fără lichidare a societătilor participante.

Art. 2. - Compania Natională Electra - S.A. se înfiintează prin fuziunea Societătii Comerciale Complexul Energetic Rovinari - S.A., Societătii Comerciale Complexul Energetic Turceni - S.A., Societătii Comerciale Complexul Energetic Craiova - S.A., Societătii Nationale a Lignitului Oltenia - S.A., Societătii Nationale Nuclearelectrica - S.A. si a Societătii Comerciale Hidroserv - S.A. Râmnicu Vâlcea, filială a Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica - S.A., care se dizolvă fără a intra în lichidare, precum si prin preluarea patrimoniului Societătii Comerciale Hidroelectrica - S.A., corespunzător sucursalelor S.H. Râmnicu Vâlcea, S.H. Sibiu si S.H. Târgu Jiu, stabilit în cadrul procedurii de divizare a acesteia.

Art. 3. - (1) Compania Nationala Hidroenergetica - S.A. se înfiintează prin fuziunea unor filiale ale Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice Termoelectrica - S.A., respectiv Societatea Comercială Electrocentrale Deva - S.A. si Societatea Comercială Electrocentrale Bucuresti - SA, a unor filiale ale Societătii Comerciale Hidroelectrica - S.A., respectiv Societatea Comercială Hidroserv Bistrita - S.A., Societatea Comercială Hidroserv Slatina - S.A., Societatea Comercială Hidroserv Portile de Fier - S.A., Societatea Comercială Hidroserv Curtea de Arges - S.A., Societatea Comercială Hidroserv Sebes - S.A., Societatea Comercială Hidroserv Hateg - S.A. si Societatea Comercială Hidroserv Cluj - S.A., filiale care se dizolvă, fără a intra în lichidare, precum si prin preluarea patrimoniului Societătii Comerciale Hidroelectrica - S.A., corespunzător sucursalelor S.H. Bistrita, S.H. Buzău, S.H. Cluj, S.H. Curtea de Arges, S.H. Hateg, S.H. Portile de Fier, S.H. Oradea, S.H. Sebes si S.H. Slatina, stabilit în cadrul procedurii de divizare a acesteia, a patrimoniului Societătii Comerciale Termoelectrica - S.A., corespunzător Sucursalei Electrocentrale Paroseni si Sucursalei Termoserv Paroseni - S.A., stabilit în cadrulprocedurii de divizare a acesteia, precum si prin preluarea unei părti din patrimoniul Companiei Nationale a Huilei - S.A. Petrosani, care se divizează.


(2) Părtile din patrimoniul Companiei Nationale a Huilei - S.A. Petrosani care se preiau pentru înfiintarea Companiei Nationale Hidroenergetica - S.A. potrivit alin. (1) se stabilesc printr-un program de restructurare, eficientizare si dezvoltare a minelor, care va fi întocmit de conducerea executivă si de administratorii societătii si va fi aprobat de ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri.

(3) În urma proceselor de divizare si fuziune prevăzute de prezenta hotărâre, Societatea Comercială Hidroelectrica - S.A. Îsi încetează existenta, în conditiile legii.

Art. 4. - (1) Proiectele actelor constitutive ale Companiei Nationale Electra S.A. si ale Companiei Nationale Hidroenergetica - S.A. se transmit Guvernului în vederea emiterii mandatului său de reprezentare, după care se supun aprobării adunărilor generale ale actionarilor companiilor respective, în conditiile legii.

(2) Societătile nationale/companiile nationale/societătile comerciale care se reorganizează potrivit art. 2 si 3 au obligatia să înstiinteze institutiile financiare creditoare cu privire la modificările survenite în structura organizatorică si statutul juridic.

Art. 5. - (1) Începând cu data înmatriculării la oficiul registrului comertului, Compania Natională Electra - S.A. si, respectiv, Compania Natională Hidroenergetica - S.A. preiau toate drepturile si vor fi tinute de toate obligatiile fostelor societăti comerciale supuse fuziunii si, respectiv, divizării, în conditiile art. 2 si 3 din prezenta hotărâre, si se substituie în drepturile si obligatiile decurgând din raporturile juridice ale acestora cu tertii, inclusiv în litigiile în curs.

(2) Compania Natională Electra - S.A. si Compania Natională Hidroenergetica - S.A. preiau pe bază de protocol obligatiile fiscale principale si accesorii datorate si neachitate, decurgând din credite interne si externe garantate de stat sau contractate direct de stat si subîmprumutate societătilor care se reorganizează, respectiv filialelor si sucursalelor acestora.

(3) Compania Natională Electra - S.A. si Compania Natională Hidroenergetica - S.A. au obligatia să încheie cu Ministerul Finantelor Publice, în calitatea acestuia de garant/împrumutat, si/sau cu institutiile de credit finantatoare acte juridice prin care preiau drepturile si obligatiile rezultate din conventiile de garantare/acordurile de împrumut subsidiar încheiate între Ministerul Finantelor Publice si societătile comerciale care se reorganizează si filialele/sucursalele acestora, după caz.

Art. 6. - Compania Natională Electra - S.A. si Compania Natională Hidroenergetica - S.A. au obligatia instituirii, după caz, de garantii asupra oricăror bunuri mobile sau imobile ale acestora, până la acoperirea sumelor datorate Ministerului Finantelor Publice, rezultate din credite interne sau externe garantate de stat sau contractate direct de stat si subîmprumutate societătilor comerciale care se reorganizează, respectiv filialelor/sucursalelor acestora, după caz. Prevederea se aplică si pentru creditele cu garantia statului emisă de Banca de Export-lmport a României Eximbank - S.A., denumită în continuare Eximbank.

Art. 7. - În termen de 60 de zile de la data înregistrării celor două societăti se vor încheia protocoale de predare-preluare a activului si pasivului preluat de la societătile care au fuzionat, respectiv au fost suspuse divizării.

Art. 8. - Compania Natională Electra - S.A. si Compania Natională Hidroenergetica - S.A. au obligatia să încheie câte un protocol cu Eximbank, după caz, pentru creditele cu garantia statului emisă de Eximbank, prin care preiau drepturile si obligatiile societătilor care se reorganizează rezultate din conventiile de garantare încheiate cu Eximbank.

Art. 9. - (1) Compania Natională Electra - S.A. are ca obiect principal de activitate producerea si furnizarea energiei electrice, producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice, exploatarea minelor si carierelor de lignit si producerea de combustibil nuclear.

(2) Compania Natională Hidroenergetica - S.A. are ca obiect principal de activitate producerea si furnizarea energiei electrice, producerea, transportul, distributia si furnizarea energiei termice si exploatarea minelor de huilă.

(3) Societătile comerciale prevăzute la alin. (1) si (2) pot desfăsura, complementar, si alte activităti conexe pentru sustinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislatia în vigoare si cu statutul propriu.

Art. 10. - Bunurile proprietate publică a statului administrate ori utilizate cu orice alt titlu de societătile comerciale care se reorganizează potrivit prevederilor prezentei hotărâri se preiau cu acelasi titlu, după caz, de către societătile comerciale înfiintate potrivit art. 1.

Art. 11. - (1) Personalul angajat la societătile comerciale care se desfiintează, respectiv se reorganizează potrivit prevederilor prezentei hotărâri, se preia la societătile comerciale înfiintate potrivit art. 1, beneficiind de prevederile art. 169 si 170 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Contractele colective de muncă încheiate anterior de societătile comerciale care se reorganizează potrivit prevederilor prezentei hotărâri si de filialele lor, după caz, rămân în vigoare până la încheierea noilor contracte colective de muncă, în conditiile legii, de către societătile comerciale înfiintate potrivit art. 1.

Art. 12. - Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri va coordona procesul de reorganizare a producătorilor de energie electrică si termică de sub autoritatea sa, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, si va mandata reprezentantii statului în adunările generale ale actionarilor si membrii consiliilor de administratie ale societătilor comerciale care se reorganizează, respectiv se înfiintează, cu ducerea la îndeplinire a măsurilor necesare în acest scop.

Art. 13. - Compania Natională Electra - S.A. si Compania Natională Hidroenergetica - S.A. au obligatia să asigure sursele de finantare pentru investitiile de mediu din fonduri europene, din surse proprii si din surse atrase, cu sprijinul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si Ministerului Finantelor Publice.

Art. 14. - Înmatricularea celor două societăti comerciale la oficiul registrului comertului se va face după obtinerea deciziei de autorizare a concentrării economice, în conditiile legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Valentin Mocanu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2010.

Nr. 56.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare si a Programului anual de dezvoltare a destinatiilor si a produselor turistice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 23/2000, cu modificările ulterioare, si al art. 22 din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul anual de marketing si promovare, prevăzut în anexa nr. 1, si Programul anual de dezvoltare a destinatiilor si a produselor turistice, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. - Programele prevăzute la art. 1 se finantează din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita fondurilor aprobate cu această destinatie pentru anul 2010, prin Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2010.

Nr. 77.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROGRAMUL ANUAL DE MARKETING SI PROMOVARE

 

Art. 1. - Programul anual de marketing si promovare urmăreste promovarea celor mai importante destinatii si forme de turism din România pe piata internă si pe principalele piete turistice din străinătate.

Art. 2. - Programul anual de marketing si promovare urmăreste realizarea următoarelor activităti:

a) studii de marketing;

b) marketing prin internet si alte mijloace electronice, incluzând si realizarea si administrarea unui portal de informatii de turism, pe baze concurentiale, cu suportarea integrală a cheltuielilor, inclusiv a celor de administrare, din fonduri bugetare, precum si alte activităti de marketing si promovare prin internet si alte mijloace electronice;

c) participarea la manifestări expozitionale de turism în tară si în străinătate;

d) organizarea de vizite educationale si de informare, în tară, pentru reprezentanti mass-media, touroperatori, reprezentanti ai societătilor comerciale cu activităti în turism din tară si străinătate, reprezentanti ai asociatiilor sau organizatiilor neguvernamentale cu activitate în turism, ai administratiei publice centrale si locale, alti lideri de opinie, specialisti în turism din tară si din străinătate etc;

e) organizarea de evenimente si misiuni cu rol în cresterea circulatiei turistice în România sau cu impact în cresterea notorietătii României ca destinatie turistică, în tară si în străinătate, precum si participarea în calitate de coorganizator împreună cu asociatiile profesionale, patronale si organizatiile neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului, autoritătile administratiei publice locale si centrale, alte entităti cu activitate cu impact în domeniul turismului;

f) activităti de promovare si publicitate prin intermediul companiilor aeriene care operează zboruri către destinatii din România si prin intermediul principalelor aeroporturi din România si din străinătate pe care operează curse internationale către România constând în insertii publicitare în materialele de promovare ale companiilor aeriene si ale aeroporturilor, difuzare de clipuri TV promotionale si filme publicitare de turism în aeroporturi si în aeronave, precum si alte tipuri de activităti de promovare si publicitate în colaborare cu companiile aeriene sau cu aeroporturile;

g) activităti de promovare prin intermediul insertiilor publicitare în cataloagele turistice realizate de către touroperatori, societăti comerciale cu activitate de turism, asociatii profesionale, patronale si organizatii neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului, autorităti ale administratiei publice locale si centrale, alte entităti cu activitate cu impact în domeniul turismului, care promovează pe pietele-tintă de interes destinatia turistică România, produse turistice si pachete de servicii turistice cu locul de desfăsurare în România;

h) achizitionarea de materiale de promovare de tipul: ghiduri despre România, hărti, albume, cataloage, fotoreportaje, fotografii, cărti cu specific de turism etc;

i) realizarea de materiale de promovare de tipul: cataloage, brosuri, pliante, postere si foi volante, diverse tipărituri, ghiduri si hărti turistice, panouri, fotografii, albume, fotoreportaje, diapozitive, materiale audio-video, casete, filme cu specific de turism, CD-uri si DVD-uri turistice, obiecte de protocol, expedierea materialelor promotionale si de protocol în tară si în străinătate etc;

j) activităti de promovare prin intermediul posturilor de televiziune si radio care realizează emisiuni de turism sau alte emisiuni cu impact în cresterea circulatiei turistice în România, cresterea notorietătii destinatiilor turistice românesti sau constientizarea importantei turismului românesc;

k) actiuni generale de publicitate si reclamă a destinatiilor turistice românesti si a produselor turistice românesti.

Art. 3. - (1) Participarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului la manifestările expozitionale se realizează pe piete de interes, prin organizarea de pavilioane nationale, standuri specializate pe produse sau miniexpozitii, pe bază de listă aprobată prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului.

(2) Societătile comerciale cu activitate de turism, asociatiile profesionale, patronale si organizatiile neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului, autoritătile administratiei publice locale si centrale, alte entităti cu activitate cu impact în domeniul turismului pot participa gratuit sau în urma achitării unei taxe la manifestările expozitionale, în pavilioanele nationale, standurile specializate sau miniexpozitiile la care participă în tară si în străinătate Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului.

(3) Cuantumul taxei de participare se va stabili prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului, în functie de fiecare manifestare expozitională în parte, iar valoarea însumată, colectată de la toti participantii, nu va putea depăsi 10% din totalul devizului general al actiunii.

(4) Pentru participarea la manifestările expozitionale se finantează integral următoarele categorii de cheltuieli, cu respectarea încadrării în fondurile bugetare alocate cu această destinatie:

a) cheltuieli cu elaborarea proiectului de executie a standului, închirierea, construirea, amenajarea si decorarea spatiului expozitional, precum si cu asigurarea acestuia;

b) cheltuieli ocazionate de activităti de marketing specifice participării la manifestarea expozitională respectivă;

c) cheltuieli cu publicitatea în perioada premergătoare manifestărilor expozitionale, precum si în perioada de desfăsurare a acestora;

d) cheltuieli cu transportul, cazarea si diurna pentru reprezentanti mass-media;

e) cheltuieli cu transportul, cazarea si diurna sau onorarii pentru formatii artistice, mesteri populari, personal hostess, membri ai colectivelor artistice, sportive, stiintifice si altele asemenea, lideri sau creatori de opinie cu rol în desfăsurarea manifestării expozitionale respective;

f) cheltuieli de administrare si întretinere pentru utilităti, consumabile etc;

g) cheltuieli generale pe perioada de desfăsurare a actiunilor promotionale;

h) cheltuielile de reprezentare si de protocol;

i) cheltuieli pentru realizarea materialelor publicitare, de prezentare si promovare cu caracter general si pentru mediatizarea prezentei românesti la actiunile respective;

j) cheltuieli cu organizarea de evenimente de tipul: seară românească, receptie, conferintă de presă si altele similare cu rol în sporirea atractivitătii standului;

k) cheltuieli pentru închirierea aparaturii specifice, necesară derulării programelor artistice sau a altor activităti organizate cu ocazia manifestării expozitionale;

l) cheltuieli cu taxele de participare, de înscriere sau orice alte taxe necesare participării, plătibile către organizatori sau terti;

m) alte cheltuieli necesare pentru buna desfăsurare a manifestării expozitionale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

(5) Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului poate efectua atât majorări sau diminuări ale sumelor estimate a fi cheltuite pentru fiecare manifestare expozitională, cât si modificarea sau completarea listei cu alte manifestări de interes pentru promovarea turismului românesc, în limita plafonului maxim de cheltuieli alocat cu această destinatie.

Art. 4. - Pentru vizitele educationale si de informare se finantează integral următoarele categorii de cheltuieli, cu respectarea încadrării în fondurile bugetare alocate cu această destinatie: cazare, masă si transport pentru invitati si pentru ghid sau pentru însotitor de grup, ghid sau însotitor de grup pe teritoriul României, bilete de intrare la obiectivele turistice, taxe de fotografiere si de filmare, precum si alte cheltuieli necesare desfăsurării în conditii optime a vizitelor.

Art. 5. - (1) Fondurile bugetare repartizate anual pentru realizarea de evenimente si misiuni cu rol în cresterea circulatiei turistice în România sau cu impact în cresterea notorietătii României ca destinatie turistică, în tară si în străinătate, pentru participarea în calitate de coorganizatorsau pentru participarea în baza unei taxe (de participare, de înscriere sau orice altă taxă similară) se pot utiliza pentru următoarele categorii de cheltuieli:

a) cazare, masă, transport participanti;

b) închiriere săli si aparatură specifică;

c) onorariu personal hostess;

d) onorariu pentru formatii artistice prezente în cadrul evenimentului, precum si închirierea aparaturii specifice;

e) servicii de rent-a-car (servicii de închiriere automobile) pentru participanti, tipărire si transmitere de invitatii, realizare de diplome si trofee, protocol;

f) productie de materiale publicitare specifice, publicitate înainte si în perioada evenimentului, de tipul: productie si difuzare de clipuri TV si spoturi audio, publicitate prin mijloace electronice, realizare de CD/DVD cu participantii si principalele produse turistice prezentate, taxe de participare, de înscriere sau orice alte taxe similare etc.

(2) Pentru evenimentele la care Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului participă în calitate de organizator sau coorganizator, cheltuielile de reprezentare si protocol se realizează pentru oferirea unor tratatii în limita stabilită de către ordonatorul de credite pentru fiecare actiune. Cheltuielile se referă la achizitionarea de produse alimentare pentru tratatii curente si pentru cocktail, apă, băuturi răcoritoare si slab alcoolizate, produse de patiserie si cofetărie si altele asemenea. Băuturile alcoolice se achizitionează numai în cazul organizării de cocktailuri.

Art. 6. - Fondurile bugetare repartizate anual activitătilor prevăzute la art. 2 lit. j) se pot utiliza pentru următoarele categorii de cheltuieli: costuri de coproductie de emisiuni TV si radio, costuri de realizare a emisiunilor TV si radio, costuri de difuzare clipuri TV, precum si costuri de difuzare spoturi audio în cadrul emisiunii etc.

Art. 7. - Fondurile bugetare repartizate anual activitătilor prevăzute la art. 2 lit. k) se pot utiliza pentru următoarele categorii de cheltuieli: insertii publicitare în presă, în pagini web, prin intermediul principalelor motoare de căutare internet, ghiduri turistice, cataloage, albume, cărti cu specific de turism, publicatii de specialitate, publicitate outdoor în tară si în străinătate, publicitatea destinatiei si a produselor turistice românesti în mass-media internă si internatională, pe pietele-tintă, activităti de marketing direct etc.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROGRAMUL ANUAL DE DEZVOLTARE A DESTINATIILOR SI A PRODUSELOR TURISTICE

 

Art. 1. - Programul anual de dezvoltare a destinatiilor si a produselor turistice urmăreste sustinerea turismului intern în vederea îmbunătătirii circulatiei turistice în paralel cu conservarea patrimoniului natural si cultural.

Art. 2. - Programul anual de dezvoltare a destinatiilor si a produselor turistice urmăreste realizarea următoarelor obiective:

a) îmbunătătirea calitătii serviciilor turistice din România;

b) participarea în cadrul unor proiecte comune initiate pe plan intern si international în domeniul turismului;

c) realizarea de investitii publice în infrastructura turistică;

d) dezvoltarea unor forme, produse si destinatii turistice importante din România;

e) modernizarea si extinderea sistemului informational în domeniul turismului;

f) perfectionarea cadrului legal si institutional din sectorul turismului în conformitate cu bunele practici de la nivelul Uniunii Europene;

g) îmbunătătirea calitătii formării profesionale a angajatilor din sectorul turismului, în special a celor din structurile de primire turistică.

Art. 3. - (1) În scopul realizării obiectivului prevăzut la art. 2 lit. a) se desfăsoară următoarele activităti:

a) elaborarea strategiei calitătii serviciilor turistice din România;

b) realizarea de studii privind comportamentul turistului;

c) elaborarea criteriilor pentru desemnarea destinatiilor ecoturistice si a ecomuzeelor;

d) continuarea Programului „Steagul Albastru - Blue Flag” pentru îmbunătătirea calitătii plajelor si porturilor din România.

(2) Pentru realizarea acestui obiectiv se pot achizitiona, în conformitate cu legislatia privind achizitiile publice, următoarele categorii de servicii: servicii de agentii de turism, servicii tipografice, servicii privind elaborarea unor studii de piată pe plan national si servicii de cercetare si dezvoltare, precum si servicii conexe.

Art. 4. - (1) În scopul realizării obiectivului prevăzut la art. 2 lit. b) se derulează următoarele proiecte:

a) proiectul comun cu Comisia Europeană - EDEN - „Destinatii europene de excelentă”;

b) proiectul comun cu Comisia Europeană - CALYPSO - privind dezvoltarea turismului social, organizarea unei conferinte regionale si tipărirea unei brosuri;

c) proiectul ONEST - Open Network for European Sustainable Tourism, în cadrul proiectului „Knowledge Networks for the Competitiveness and Sustainability of European Tourism” al Comisiei Europene;

d) proiectul Traditional Mountain ViIIages - în cadrul Programului South-East Europe al Comisiei Europene;

e) proiectul Dezvoltarea turismului în zona transfrontalieră România-Bulgaria, în cadrul Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria;

f) proiecte de dezvoltare a turismului în colaborare cu organizatii/organisme internationale: Organizatia pentru Cooperare Economică (OECD), Organizatia pentru Dezvoltare Industrială a Natiunilor Unite (UNIDO), Comisia Europeană (CE), Comisia Europeană pentru Turism (CET), Initiativa Central-Europeană (ICE), Organizatia pentru Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN), Organizatia Mondială a Turismului (OMT), Asociatia de promovare turistică internatională a tărilor dunărene „Die Donau”;

g) realizarea de parteneriate în cadrul relatiilor bilaterale cu diverse state ale Uniunii Europene, în vederea elaborării unor proiecte referitoare la dezvoltarea turismului montan atât în sezonul de iarnă, cât si în cel de vară, a turismului cultural, a turismului balnear, a turismului de litoral, dar si a altor forme de turism.

(2) Pentru realizarea acestui obiectiv se pot achizitiona, în conformitate cu legislatia privind achizitiile publice, următoarele categorii de servicii si produse: servicii de organizare de seminarii cu participare natională si internatională, vizite de documentare, produse informative si de promovare comune cu alte tări, servicii de agentii de presă/conferinte de presă, servicii de publicitate si de comercializare, servicii tipografice, servicii de traducere, servicii de transport anexe si conexe, servicii de agentii de turism etc.

Art. 5. - (1) În scopul îndeplinirii obiectivului prevăzut la art. 2 lit. c) se realizează parteneriate public/public între Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si autoritătile administratiei publice locale, în vederea elaborării de documentatii tehnico-economice, a initierii si implementării programelor de investitii în infrastructura turistică.

(2) Proiectele de investitii în turism si sursele de finantare a documentatiilor tehnice si a lucrărilor de executie a programelor si obiectivelor de investitii în turism se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului.

(3) Sumele necesare realizării activitătilor prevăzute la alin. (2) se defalcă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului, în limita fondurilor alocate anual cu această destinatie din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului către bugetele locale.

Art. 6. - (1) În scopul realizării obiectivului prevăzut la art. 2 lit. d) se desfăsoară următoarele activităti:

a) elaborare de strategii nationale pentru diferite forme si produse turistice: turism montan - drumetii montane si sporturi de iarnă, turism de litoral, turism cultural, turism balnear, ecoturism;


b) coproductii de emisiuni de televiziune privind dezvoltarea destinatiilor turistice;

c) implementarea strategiilor pentru destinatii turistice si pentru turismul montan, turismul de litoral, turismului balnear, ecoturism;

d) initierea unor actiuni de constientizare a importantei dezvoltării durabile a turismului;

e) actualizarea sistemului de clasificare a structurilor de primire turistică din România;

f) preluarea conceptului de „etichetă ecologică” în sistemul hotelier din România în vederea reducerii poluării din industria turistică.

(2) Pentru realizarea acestui obiectiv se pot achizitiona, în conformitate cu legislatia privind achizitiile publice, următoarele categorii de servicii:

a) servicii de cercetare-dezvoltare, consultantă natională si internatională privind evaluarea factorilor naturali de cură din statiunile balneare, turismul montan, turismul balnear, turismul de litoral, turismul cultural si a altor forme de turism, respectiv destinatii, precum si elaborarea de strategii sectoriale la nivel national;

b) servicii de organizare de seminare nationale si internationale, incluzând seminare de constientizare pe plan national si seminare cu participare internatională, în vederea consultării factorilor interesati asupra următoarelor tematici: elaborarea strategiilor pentru turism balnear, turism de litoral, turism montan, turism cultural, ecoturism, actualizarea sistemului de clasificare a structurilor de primire turistice, reducerea poluării în domeniul turismului, „eticheta ecologică”;

c) servicii de studii de piată pe plan national si international privind toate formele si destinatiile turistice;

d) servicii de organizare de seminare nationale si internationale privind toate formele si destinatiile turistice;

e) servicii de transport anexe si auxiliare transportului, servicii de agentii de turism;

f) servicii de tipărire de brosuri pentru produsele turistice: „Sfârsit de săptămână în Bucuresti”, „Croaziere pe Dunăre”, turism montan/drumetii, turism pe litoral, turism cultural si rute culturale;

g) realizarea materialelor pentru dezvoltarea destinatiilor turistice - ghidul parcurilor nationale si naturale din România, inclusiv servicii de publicitate pe internet;

h) realizarea de materiale documentare: ghiduri si alte materiale de prezentare despre România, studii, lucrări de specialitate, buletine statistice, cărti de specialitate editate în România si pe plan international si alte materiale documentare;

i) instalare de indicatoare, reparare si întretinere a echipamentelor pentru dezvoltarea sistemului informational privind rutele culturale, ariile protejate si monumentele importante din punctul de vedere al circulatiei turistice.

Art. 7. - (1) În scopul realizării obiectivului prevăzut la art. 2 lit. e) se desfăsoară următoarele activităti:

a) extinderea softului existent pentru includerea activitătilor de promovare, dezvoltare si autorizare;

b) realizarea si administrarea bazei de date privind structurile de primire cu functiuni de cazare;

c) elaborarea ghidurilor structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare si ale agentiilor de turism din România pe suport hârtie si magnetic;

d) demararea procedurilor de implementare a Contului satelit în turism;

e) dezvoltarea sistemului de software pentru toată activitatea de autorizare în domeniul turismului;

f) crearea si implementarea sistemului de software pentru reteaua de centre de informare turistică din România;

g) crearea si dezvoltarea sistemului de software pentru sustinerea activitătii de promovare si dezvoltare;

h) elaborarea ghidului investitorului în turism si al fondurilor comunitare.

(2) Pentru realizarea acestui obiectiv se pot achizitiona, în conformitate cu legislatia privind achizitiile publice, următoarele categorii de servicii:

a) servicii de consultantă, dezvoltare de software, internet si asistentă;

b) studii de fezabilitate pentru centre de informare turistică care sunt finantate prin fonduri structurale;

c) servicii de cercetare si de dezvoltare si servicii conexe de consultantă pentru crearea Contului satelit în turism;

d) servicii de organizare de seminare nationale si internationale pe teme de informare turistică;

e) servicii de transport anexe si auxiliare transportului;

f) servicii de agentii de turism;

g) servicii de tipărire de brosuri;

h) servicii de realizare de CD-uri si DVD-uri; i) servicii de traducere etc.

Art. 8. - (1) În scopul realizării obiectivului prevăzut la art. 2 lit. f) se desfăsoară următoarele activităti:

a) organizarea de evenimente nationale si internationale având ca tematică bunele practici în domeniul turismului;

b) elaborarea de ghiduri, brosuri si alte materiale promotionale de acest gen, cuprinzând bunele practici în sectorul turismului.

(2) Pentru realizarea acestui obiectiv se pot achizitiona, în conformitate cu legislatia privind achizitiile publice, următoarele categorii de servicii:

a) servicii de organizare de evenimente;

b) servicii de publicare si tipărire;

c) servicii de traducere;

d) servicii de transport anexe si auxiliare transportului.

Art. 9. - (1) În scopul realizării obiectivului prevăzut la art. 2 lit. g) se desfăsoară următoarele activităti:

a) organizarea de seminarii pentru dezvoltarea competentelor profesionale ale angajatilor din structurile de primire turistice si din centrele de informare turistică în vederea organizării Festivalului Olimpic al Tineretului European si a altor evenimente internationale de acest gen;

b) realizarea unor brosuri în vederea diseminării informatiilor necesare desfăsurării cu eficacitate si eficientă a activitătilor din cadrul centrelor de informare turistică si al asociatiilor de promovare si informare turistică;

c) elaborarea unor propuneri de modificare si actualizare a legislatiei în domeniu.

(2) Pentru realizarea acestui obiectiv se pot achizitiona, în conformitate cu legislatia privind achizitiile publice, următoarele categorii de servicii: servicii de agentii de turism, servicii tipografice, servicii de consultantă natională si internatională privind formarea si evaluarea profesională.


 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Zeno-Karl Pinter din functia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relatii Interetnice

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Zeno-Karl Pinter se eliberează din functia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relatii Interetnice.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 4 februarie 2010.

Nr. 63.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului Helge Dirk Fleischer în functia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relatii Interetnice

 

În temeiul art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 111/2005 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatii Interetnice, al art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Helge Dirk Fleischer se numeste în functia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relatii Interetnice.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 4 februarie 2010.

Nr. 64.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Valentin Platon din functia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relatii Interetnice

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Valentin Platon se eliberează din functia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relatii Interetnice.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 4 februarie 2010.

Nr. 65.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului Săli Negiat în functia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relatii Interetnice

 

În temeiul art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 111/2005 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Relatii Interetnice, al art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Săli Negiat se numeste în functia de subsecretar de stat la Departamentul pentru Relatii Interetnice.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Bucuresti, 4 februarie 2010.

Nr. 66.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, sustinute de absolventii sectiilor bilingve româno-spaniole

 

În baza prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Acordului dintre Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Ministerul Educatiei si Stiintei din Regatul Spaniei cu privire la înfiintarea si functionarea sectiilor bilingve româno-spaniole în liceele din România si la organizarea examenului de bacalaureat în aceste licee, semnat la Bucuresti la 26 martie 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 997/2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu modificările si completările ulterioare, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de organizare si desfăsurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, sustinute de absolventii sectiilor bilingve româno-spaniole, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Metodologia prevăzută la art. 1 se aplică pentru sesiunile examenului de bacalaureat din anul 2010.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice prevedere contrară prevederilor acestuia se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Directia generală educatie timpurie, scoli, performantă si programe, Centrul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare si conducerile unitătilor de învătământ implicate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 25 ianuarie 2010.

Nr. 3.066.

 

ANEXA

 

METODOLOGIE

de organizare si desfăsurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, sustinute de absolventii sectiilor bilingve româno-spaniole

 

Art. 1. - Prezenta metodologie se referă la absolventii sectiilor bilingve româno-spaniole, organizate în conformitate cu prevederile Acordului dintre Ministerul Educatiei si Cercetării din România si Ministerul Educatiei si Stiintei din Regatul Spaniei cu privire la înfiintarea si functionarea sectiilor bilingve româno-spaniole în liceele din România si la organizarea examenului de bacalaureat în aceste licee, semnat la Bucuresti la 26 martie 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 997/2007 (Acord), denumite în continuare sectii bilingve româno-spaniole.

Art. 2. - (1) Absolventii sectiilor bilingve româno-spaniole au dreptul să obtină, pe lângă diploma română de bacalaureat, si diploma spaniolă de bacalaureat.

(2) Pentru obtinerea diplomei spaniole de bacalaureat, absolventii sectiilor bilingve româno-spaniole trebuie să sustină si să promoveze probele prevăzute de reglementările în vigoare pentru examenul de bacalaureat românesc si să îndeplinească următoarele conditii:

a) sustin proba denumită în Legea nr. 384/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2009 pentru modificarea Legii învătământului nr. 84/1995 probă de evaluare a competentei lingvistice într-o limbă de circulatie internatională studiată pe parcursul învătământului liceal la limba spaniolă;

b) sustin o probă suplimentară de cultură spaniolă.

Art. 3. - (1) Proba de evaluare a competentei lingvistice în limba spaniolă se desfăsoară în perioada prevăzută pentru proba C în calendarul examenului de bacalaureat 2010 si în conformitate cu metodologia de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, nr. 5.507/2009 privind aprobarea Calendarului examenului de bacalaureat - 2010, a Metodologiei de organizare si desfăsurare a examenului de bacalaureat - 2010, precum si a Atributiilor membrilor comisiilor de bacalaureat.

(2) În cadrul probei de evaluare a competentei lingvistice în limba spaniolă se vor evalua atât competentele lingvistice ale candidatului, cât si cunostintele de literatură spaniolă.

(3) Evaluarea competentei lingvistice în limba spaniolă constă în 3 tipuri de probe:

- proba scrisă, cu durata de 90 de minute;

- proba orală, cu durata de 10-15 minute;

- proba de întelegere a textului audiat, cu durata de 20 de minute.

(4) Subiectele pentru proba orală si pentru proba de întelegere a textului audiat sunt cele elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare, în colaborare cu reprezentantii Ministerului Educatiei din Spania.

(5) Subiectele pentru proba scrisă sunt specifice absolventilor sectiilor bilingve româno-spaniole si evaluează atât competenta lingvistică, cât si cunostintele de literatură spaniolă.

(6) Subiectele pentru proba scrisă din cadrul probei C de evaluare a competentei lingvistice în limba spaniolă sunt elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare, în colaborare cu reprezentantii Ministerului Educatiei din Spania.

Art. 4. - (1) Proba de cultură spaniolă se sustine în perioada prevăzută de calendarul examenului de bacalaureat pentru proba B, proba scrisă la limba maternă.

(2) Proba de cultură spaniolă se sustine în limba spaniolă, cu subiecte din Istoria Spaniei, Geografia Spaniei si Istoria culturii si civilizatiei spaniole.

(3) Subiectele pentru proba specifică de cultură spaniolă sunt elaborate de Centrul National de Evaluare si Examinare, în colaborare cu reprezentantii Ministerului Educatiei din Spania, în conformitate cu programa aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 4.354/2009 privind desfăsurarea bacalaureatului bilingv spaniol sustinut de elevii de la sectiile bilingve spaniole.

Art. 5. - (1) Comisiile de bacalaureat care evaluează si examinează absolventii sectiilor bilingve româno-spaniole sunt organizate în conformitate cu reglementările în vigoare pentru bacalaureatul românesc si cu prevederile specifice Acordului:

a) presedintele comisiei este ales, de regulă, dintre cadrele didactice cunoscătoare ale limbii spaniole;

b) din comisie fac parte 2 reprezentanti ai Ministerului Educatiei din Spania, dintre care unul este numit vicepresedinte de comisie pentru probele care se desfăsoară în limba spaniolă.

(2) Reprezentantii Ministerului Educatiei din Spania participă, cu drept de notare, la probele specifice ale bacalaureatului sustinute de absolventii sectiilor bilingve româno-spaniole.

(3) Reprezentantii Ministerului Educatiei din Spania vor fi repartizati în două zone de evaluare, după cum urmează:

- zona de nord: Oradea, Timisoara, Cluj-Napoca si lasi;

- zona centrală: Bucuresti, Ploiesti, Brasov si Craiova.

(4) Pentru a permite participarea celor 2 reprezentanti ai Ministerului Educatiei din Spania la proba de evaluare a competentei lingvistice în limba spaniolă, Comisia natională de bacalaureat va stabili un calendar specific pentru proba orală din cadrul probei de evaluare a competentei lingvistice în limba spaniolă.

Art. 6. - (1) În urma participării la proba de evaluare a competentei lingvistice în limba spaniolă, se stabileste nivelul de competentă lingvistică în limba spaniolă, în conformitate cu Cadrul european comun de referintă pentru limbi.

(2) Candidatilor care doresc să obtină si diploma spaniolă de bacalaureat li se acordă si note la proba de evaluare a competentei lingvistice în limba spaniolă.

(3) Candidatilor mentionati la alin. (2) li se acordă note atât de cei 2 evaluatori români, cât si de cei 2 reprezentanti ai Ministerului Educatiei din Spania.

Art. 7. - (1) Proba scrisă de cultură spaniolă este evaluată atât de cei 2 evaluatori români, cât si de cei 2 reprezentanti ai Ministerului Educatiei din Spania.

(2) Pentru obtinerea diplomei române de bacalaureat vor fi luate în calcul doar notele acordate de profesorii români din comisia de evaluare.

Art. 8. - (1) Pentru obtinerea diplomei spaniole de bacalaureat candidatii de la sectiile bilingve româno-spaniole trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să obtină la proba de evaluare a competentei lingvistice în limba spaniolă cel putin nivelul B1, stabilit conform Cadrului european comun de referintă pentru limbi;

b) să obtină la probele mentionate la art. 2 alin. (2) evaluarea scrisă pozitivă a celor 2 reprezentanti spanioli care fac parte din comisia de bacalaureat.

(2) Evaluarea scrisă pozitivă mentionată la alin. (1) este consemnată într-un certificat, al cărui model este prevăzut în anexa II la Acord.

(3) Certificatul mentionat la alin. (2) permite solicitarea eliberării diplomei spaniole de bacalaureat, în conformitate cu prevederile Acordului.

Art. 9. - În situatia în care un absolvent al sectiilor bilingve româno-spaniole este declarat admis la examenul de bacalaureat, conform prevederilor metodologiei de organizare si desfăsurare a bacalaureatului în vigoare în România, dar nu îndeplineste una sau ambele conditii mentionate la art. 8 alin. (1), acesta obtine diploma română de bacalaureat, dar nu si diploma spaniolă de bacalaureat.

Art. 10. - În situatia în care un absolvent al sectiilor bilingve româno-spaniole este declarat respins la examenul de bacalaureat, conform prevederilor metodologiei de organizare si desfăsurare a bacalaureatului în vigoare în România, acesta nu poate obtine diploma spaniolă de bacalaureat, chiar dacă îndeplineste conditiile mentionate la art. 8 alin. (1).

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

privind modificarea si completarea Regulamentului personalului operator al statiilor de radiocomunicatii din România, aprobat prin Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 699/2005

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 17, ale art. 11 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, precum si ale art. 131 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

Art. I. - Regulamentul personalului operator al statiilor de radiocomunicatii din România, aprobat prin Decizia presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 699/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 19 ianuarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Candidatii înscrisi pentru obtinerea certificatelor de operator de statie de coastă în sistemul GMDSS si a certificatelor de operator radioelectronist clasele I si a II-a trebuie să facă dovada că sunt titulari de certificat GOC.”

2. La articolul 9, alineatul (7) se abrogă.

3. La articolul 18, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Certificatele de operator ale candidatilor declarati «admis» se eliberează în termen de 15 zile de la data anuntării rezultatelor.”

4. La articolul 19, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Valabilitatea certificatelor de operator acordate în SMT se poate prelungi pentru o nouă perioadă de 5 ani numai în situatia în care titularul certificatului de operator prezintă structurii teritoriale a Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii care a eliberat certificatul dovada că a lucrat efectiv ca operator radio cel putin 2 ani în perioada de valabilitate a certificatului.”

5. La articolul 19, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Valabilitatea certificatelor de operator acordate în SMAS, SMMS si SRCNI se poate prelungi pentru o nouă perioadă de 5 ani numai în situatia în care titularul certificatului de operator va urma un curs de reconfirmare în cadrul unitătilor de pregătire cu care Autoritatea Natională pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii are încheiate protocoale de colaborare si a obtinut calificativul «admis» la examenul de evaluare a cunostintelor privind regulamentele interne si internationale corespunzătoare serviciilor de radiocomunicatii în cauză. Examenul se va desfăsura în conditiile stabilite în sectiunea 2, art. 10 alin. (1) lit. aj, art. 11 alin. (1) lit. a), art. 12 alin. (1) lit. a), art. 13 alin. (1) lit. a), art. 14 alin. (1) lit. a) si art. 15 alin. (1) lit. a).”

6. La articolul 19 alineatul (5), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) în cazul SMT, dovada că a lucrat efectiv 2 ani în perioada de valabilitate a certificatului;”.

7. La articolul 20, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) În cazul depăsirii termenului de valabilitate se aplică în mod corespunzător prevederile prezentului regulament privind emiterea unui nou certificat de operator.”

8. La articolul 20, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) În situatia neîndeplinirii cerintelor de evaluare în conditiile art. 19 alin. (3) titularul certificatului de operator poate repeta evaluarea, dar nu mai devreme de 4 zile de la data desfăsurării probei. În cazul unui rezultat negativ la evaluarea scrisă în conditiile prezentului alineat se vor aplica prevederile prezentului regulament privind emiterea unui nou certificat de operator.”

9. La articolul 21, formula introductivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„în cazul în care certificatele de operator acordate în SMMS, SMAS si SRCNI au fost pierdute, deteriorate sau distruse, Autoritatea Natională pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii poate elibera, la cererea scrisă a titularului depusă la sediul central al autoritătii, în urma depunerii unei declaratii pe propria răspundere cu privire la pierderea, deteriorarea sau distrugerea certificatului, un duplicat al acestuia, pe care se va mentiona cu majuscule «DUPLICAT», cerere care va fi însotită si de următoarele documente:”.

10. La articolul 21, litera b) se abrogă.

11. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 211, cu următorul cuprins:

„Art. 211. - Eliberarea duplicatelor certificatelor de operator acordate în SMT, pierdute, deteriorate sau distruse, se realizează în urma depunerii unei cereri scrise la structura teritorială a Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii emitentă a certificatului, în termen de 15 zile de la data pierderii, deteriorării sau distrugerii, însă cel mai târziu până la expirarea perioadei de valabilitate a certificatului, cerere ce va fi însotită în mod obligatoriu de documentele prevăzute la art. 21.”

12. La articolul 22, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) În cazul modificării datelor de identificare a titularului certificatului de operator acordat în SMMS, SMAS si SRCNI, titularul este obligat să depună la sediul central al Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, în termen de 15 zile de la intervenirea modificării, o cerere scrisă prin care să solicite modificarea certificatului.”


13. La articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) În cazul modificării datelor de identificare a titularului certificatului de operator acordat în SMT, titularul este obligat să depună la structura teritorială a Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii care a eliberat certificatul, în termen de 15 zile de la intervenirea modificării, însă cel mai târziu până la expirarea perioadei de valabilitate a certificatului, o cerere scrisă prin care să solicite modificarea certificatului.”

14. La articolul 22, alineatul 3 se abrogă.

15. La articolul 24, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Personalul operator al statiilor de radiocomunicatii poate utiliza statia de radiocomunicatii numai în conditiile respectării prevederilor cuprinse în LUF si a parametrilor tehnici prevăzuti în AAF.”

16. După articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 281, cu următorul cuprins:

„Art. 281. - Personalul operator al statiilor de radiocomunicatii sau titularii certificatelor de operator, în cazul SMT, au obligatia respectării procedurilor de trafic publicate pe pagina de internet a Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii.”

Art. II. - în tot cuprinsul Deciziei presedintelui Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 699/2005 si în anexele la aceasta, următoarele denumiri se înlocuiesc în mod corespunzător prevederilor prezentei decizii, după cum urmează:

a) „Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei” cu „Autoritatea Natională pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii”;

b) „IGCTI” cu „ANCOM”.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucuresti, 26 ianuarie 2010.

Nr. 54.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind aprobarea cererii de încetare a activitătii si retragerea autorizatiei de functionare a Societătii Comerciale „Daniela lonită - Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/1.07.2001, reprezentată legal de presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor adoptată în sedinta din data de 8 decembrie 2009, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. IX 1.131 din 7 decembrie 2009 privind controlul inopinat efectuat la Societatea Comercială „Daniela lonită - Broker de Asigurare” -S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Izbiceni nr. 114, sectorul 1, înmatriculată la Oficiul registrului comertului cu numărul de ordine J40/10536/25.11.1999, codul unic de înregistrare 12447275, înscrisă în Registrul brokerilorde asigurare sub nr. RBK-289/31.05.2005, reprezentată legal în timpul controlului de doamna Daniela lonită, în calitate de administrator/director executiv, si ca urmare a celor solicitate de societate privind aprobarea cererii de încetare a activitătii,

a constatat următoarele:

1. Nu au fost respectate prevederile art. 3 din Decizia nr 473 din 2 iunie 2008 referitoare la deschiderea si mentinerea Registrului personalului propriu conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie conform art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. Raportările privind taxa de functionare aferente lunilor ianuarie, aprilie, mai, iulie, august si noiembrie 2008 si raportările aferente trimestrului III 2009 au fost transmise cu întârziere.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 alin. (1) pct. IV lit. a) din Normele privind forma si continutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006*), precum si prevederile art. 3 pct. III lit. e) din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), f) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. Pentru perioada 14 martie 2008-20 martie 2008 si începând cu data de 20 noiembrie 2009 societatea nu a detinut un contract de răspundere civilă profesională a brokerilor de asigurare.


Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 lit. c) si ale art. 7 lit. b) din Normele privind autorizarea brokerilorde asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

4. Societatea nu a transmis la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor numele persoanei desemnate responsabilă, procedurile si mecanismele adecvate în materie de cunoastere a clientului, de raportare, de păstrare a evidentelor, de control intern, evaluare si gestionare a riscurilor.

Astfel au fost încălcate prevederile alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1)si alin. (10) si ale art. 6 alin. (4) din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), m2) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, pentru aceste motive,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Se aprobă încetarea activitătii, la cerere, ca urmare a retragerii autorizatiei de functionare, a Societătii Comerciale „Daniela lonită - Broker de Asigurare” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Izbiceni nr. 114, sectorul 1, înmatriculată la oficiul registrului comertului cu numărul de ordine J40/10536/25.11.1999, codul unic de înregistrare 12447275, înscrisă în Registrul brokerilor de asigurare sub nr. RBK-289/31.05.2005, reprezentată legal în timpul controlului de doamna Daniela lonită, în calitate de administrator/director executiv, potrivit dispozitiilor art. 5 lit. g) si ale art. 35 alin. (7) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (4) din Normele privind autorizarea brokerilorde asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare, începând de la data comunicării prezentei decizii.

Art. 2. - Se interzice Societătii Comerciale „Daniela lonită - Broker de Asigurare” - S.R.L., de la data primirii prezentei decizii, desfăsurarea activitătii de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia.

Art. 3. - (1) Brokerul de asigurare are obligatia să rezilieze toate contractele de colaborare încheiate cu societătile de asigurare.

(2) Brokerul de asigurare are obligatia ca în termen de 10 zile de la primirea deciziei să transmită la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor înscrisurile din care să rezulte încetarea contractelor încheiate cu societătile de asigurare AIIianz Tiriac Asigurări - S.A. si Asirom - S.A., precum si faptul că nu mai are debite fată de respectivele societăti de asigurare.

(3) Societatea are obligatia să îsi notifice clientii, în termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurători, rămânând direct răspunzătoare pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare, până la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Societatea are obligatia să schimbe denumirea societătii, prin eliminarea sintagmei „broker de asigurare”.

Art. 4. - În termen de 60 de zile de la data primirii prezentei decizii, societatea are obligatia să transmită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor dovada înregistrării la oficiul registrului comertului a modificărilor mentionate.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2010.

Nr. 82.


*) Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006 a fost abrogat prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 19 martie 2009.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea cu interzicerea temporară a exercitării activitătii Societătii Comerciale UNIBROKER DOBROGEA - Broker de Asigurare si Reasigurare - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/1.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor adoptată în sedinta din data de 12 ianuarie 2010, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei X.11 din 5 ianuarie 2010 privind controlul inopinat efectuat la Societatea Comercială UNIBROKER


DOBROGEA- Broker de Asigurare si Reasigurare - S.R.L., cu sediul social în municipiul Constanta, str. Antim Ivireanu nr. 14, judetul Constanta, număr de ordine în registrul comertului J13/2521/22.08.2003, cod unic de înregistrare 15691460, înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK - 276/30.03.2005, reprezentată legal prin domnul Adrian Popescu - director general,

a constatat următoarele:

- societatea, începând cu luna noiembrie 2009, nu a detinut un contract de asigurare de răspundere civilă profesională a brokerilor de asigurare, încălcând astfel prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 2 lit. c) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare, faptă ce constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare;

- societatea nu a avut deschis un cont bancar special pentru derularea operatiunilor privind primele de asigurare intermediate, încălcând astfel prevederile art. 33 alin. (41) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, faptă ce constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. m2) din aceeasi lege;

- societatea nu a respectat prevederile cuprinse în Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 430/2009, respectiv netransmiterea situatiei corecte a contului 401 „Decontări cu asigurătorii si reasiguratorii privind primele intermediate”, faptă ce constituie contraventie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 12 ianuarie 2010, sanctionarea Societătii Comerciale UNIBROKER DOBROGEA- Broker de Asigurare si Reasigurare - S.R.L., cu interzicerea temporară a exercitării activitătii de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si stabilirea în sarcina societătii a unor obligatii,

drept care decide:

Art. 1. - Se sanctionează Societatea Comercială UNIBROKER DOBROGEA - Broker de Asigurare si Reasigurare - S.R.L., cu sediul social în municipiul Constanta, str. Antim Ivireanu nr. 14, judetul Constanta, număr de ordine în registrul comertului J13/2521/22.08.2003, cod unic de înregistrare 15691460, înmatriculată în Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK - 276/30.03.2005, reprezentată legal prin domnul Adrian Popescu - director general, cu interzicerea temporară a exercitării activitătii, conform prevederilor art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, până la data la care societatea, prin reprezentantul său legal, va transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor următoarele:

a) documente din care să rezulte încetarea contractelor încheiate cu asigurătorii, predarea către acestia a tuturor documentelor cu regim special, precum si a primelor intermediate si încasate;

b) notificarea clientilor cu privire la rezilierea contractelor cu societătile de asigurare si îndrumarea acestora să plătească primele de asigurare direct la asigurător;

c) prezentarea componentei soldului contului 401 „Decontări cu asigurătorii si reasiguratorii privind primele intermediate” la data de 31 decembrie 2009.

d) balanta de verificare analitică încheiată la data de 31 decembrie 2009, din care să rezulte îndeplinirea prevederilor art. 2 din Decizia Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 430/2009.

Art. 2. - (1) Pe toată perioada de interzicere a activitătii de broker de asigurare prevăzută la art. 1, brokerului de asigurare i se interzic desfăsurarea activitătii de negociere si încheierea de noi contracte de asigurare pentru persoanele fizice sau juridice, acordarea de asistentă pe durata derulării contractelor în curs sau în legătură cu regularizarea daunelor, precum si desfăsurarea oricăror operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Brokerul de asigurare are obligatia să aducă la cunostinta clientilor săi interzicerea activitătii de asigurare, în termen de cel mult 3 zile de la data primirii prezentei decizii, în vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele în curs de derulare direct la asigurător, rămânând direct răspunzător pentru îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele în vigoare.

Art. 3. - (1) Împotriva prezentei decizii, Societatea Comercială UNIBROKER DOBROGEA- Broker de Asigurare si Reasigurare - S.R.L. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă pe timpul solutionării acesteia executarea măsurii sanctionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 1 februarie 2010.

Nr. 92.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind componenta comisiei de experti a Colegiului Medicilor Dentisti din România

 

În temeiul art. 500, 526 si 546 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 34 si 35 din Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului Medicilor Dentisti din România, adoptat prin Decizia Adunării generale nationale a Colegiului Medicilor Dentisti din România nr. 5/2007,

Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România decide:

Art. 1. - Comisia de experti a Colegiului Medicilor Dentisti din România are următoarea componentă:

1. praf. univ. dr. Augustin Mihai - Bucuresti -Implantologie, Protetică;

2. prof. univ. dr. Alexandru Bucur - Bucuresti - Chirurgie OMF si Chirurgie dento-alveolară;

3. conf. univ. dr. Anca Dumitriu - Bucuresti - Parodontologie;

4. conf. univ. dr. Anca Samoilă - Bucuresti - Pedodontie;

5. conf. univ. dr. Bogdan Dimitriu - Bucuresti - Endodontie;

6. prof. univ. dr. Dragos Stanciu - Bucuresti - Ortodontie;

7. gen. prof. dr. loan Sârbu - Bucuresti - Implantologie;

8. prof. univ. dr. Liviu Muresan - Cluj-Napoca - Endodontie;

9. prof. univ. dr. Mihai Surpăteanu - Craiova - Chirurgie OMF si Chirurgie dento-alveolară;

10. prof. univ. dr. Norina Forna - Iasi - Protetică, Implantologie;

11. prof. univ. dr. Sorin Popsor - Târgu Mures - Protetică;

12. prof. univ. dr. Virgil Cârligeriu - Timisoara - Odontoterapie, Endodontie;

13. prof. univ. dr. Emil Urtilă - Timisoara - Chirurgie OMF si Chirurgie dento-alveolară;

14. prof. univ. dr. Grigore Băciut - Cluj-Napoca - Chirurgie OMF si Chirurgie dento-alveolară;

15. prof. univ. dr. Alin Serbănescu - Cluj-Napoca - Ortodontie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data publicării prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor Dentisti din România nr. 10 bis/2009 privind componenta comisiei de experti a Colegiului Medicilor Dentisti din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 18 mai 2009.

 

Presedintele Colegiului Medicilor Dentisti din România,

Augustin Mihai

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2010.

Nr. 3.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.