MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 87         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 9 februarie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            82. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, precum si a Listei programelor finantate din Fondul pentru mediu în anul 2010

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

74. - Decizie pentru eliberarea domnului Comeliu Popovici din functia de secretar de stat la Ministerul Turismului

 

75. - Decizie privind eliberarea domnului Ioan Mihăilă din functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Turismului

 

76. - Decizie privind stabilirea atributiilor domnului Ursu Dorel Adrian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

5. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind informarea consumatorilor în legătură cu produsele si serviciile supuse controlului sanitar-veterinarsi pentru siguranta alimentelor care sunt puse la dispozitia acestora de către persoanele fizice si juridice

 

29. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licente de concesiune pentru explorare

 

910. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, precum si a Listei programelor finantate din Fondul pentru mediu în anul 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Fondului pentru mediu, prevăzut în anexa nr. 1, si al Administratiei Fondului pentru Mediu, prevăzut în anexa nr. 2, institutie publică finantată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Pădurilor.

Art. 2. - Se aprobă Lista programelor finantate din Fondul pentru mediu în anul 2010, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

Borbély Lászlo

Ministrul muncii, familiei

si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 5 februarie 2010.

Nr. 82.


*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.


 

ANEXA Nr. 1

 

ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pentru anul 2010 al Fondului pentru mediu

 

 

mii lei

 

 

Program 2010

A

B

1

TOTAL VENITURI

 

1.918.036

I. VENITURI CURENTE

 

1.918.036

A. VENITURI FISCALE

 

1.821.036

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.04

1.658.502

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăsurarea de activităti

16.10

1.658.502

Taxă pe poluare pentru autovehicule

16.10.09

1.658,502

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE

18.10

162.534

Alte impozite si taxe

18.10.50

162.534

o contributie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deseurilor metalice feroase si neferoase, precum si a bunurilor destinate dezmembrării, obtinute de către detinătorul deseurilor, respectiv

detinătorul bunurilor, persoane fizice si/sau juridice

18.10.50.01

58.200

taxe încasate pentru emisiile de poluanti în atmosferă, datorate de operatorii economici detinători de surse stationare a căror utilizare afectează factorii de mediu

18.10.50.02

33.950

taxe încasate de la operatori economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deseurilor valorificabile

18.10.50.03

1

o contributie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici responsabili, pentru diferenta dintre obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje prevăzute în legislatia în vigoare

18.10.50.04

38.800

o contributie de 2% din valoarea substantelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piată de către producători si importatori, cu exceptia celor utilizate la producerea medicamentelor

18.10.50.05

3.395

în cazul vânzării de către proprietarul sau administratorul pădurii, după caz. a masei lemnoase pe picior sau a sortimentelor de lemn brut obtinute în urma exploatării, contributia la Fondul pentru Mediu se st3biteste prin aplicarea unui procent de 1 % la valoarea de vânzare

18.10.50.06

7.760

o taxă de 1 leu/kg anvelopă, încasată de la producătorii si importatorii care introduc pe piată anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizârii

18.10.50.07

194

o contributie de 3% din suma care se plăteste anual penlru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare

18.10.50.08

252

0,2 lei taxă, denumită în continuare ecotaxă, în valoare de 0,2 lei/bucată pentru pungile de tip sacosă -banană, cu mâner aplicat, sau maieu - din materiale care nu sunt biodegradabile

18.10.50.09

19.400

taxe pentru emiterea avizelor, acordurilor si a autorizatiilor de mediu

13.10.50 10

291

taxe si contributii conform Legii nr, 73/2000. republicată cu modificările si completările ulterioare (abrogată)

18.10 50.11

291

C. VENITURI NEFISCALE

 

97.000

C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE

 

97.000

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.10

97.000

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

97.000

TOTAL CHELTUIELI

 

1.889.884

CHELTUIELI CURENTE

01

1.889.884

ALTE TRANSFERURI

55

1.889.884

CAPITOLUL Protectia mediului

74.10

1.889.884

Subcap. Reducerea si controlul poluării

74.10.03

1.889.884

CAPITOLUL Protectia mediului

74,10

1.889.884

CHELTUIELI CURENTE

01

1.889.884

ALTE TRANSFERURI

55

1.889.884

Transferuri interne *

55.01

1.889.884

DEFICIT/EXCEDENT * *

-

28.152

 

Disponibil ani precedenti

1,888.487

Total venituri 2010

1.918.036

Total cheltuieli 2010

1.889.884

 

NOTĂ

 În Contul de executie se vor detalia pe doua alineate:

55.01.49 Transferuri interne către bugetele locale ;

55.01.50 Transferuri interne către operatorii economici

* Cheltuielile se vor acoperi din veniturile încasate în cursul anului 2010, iar în cazul nerealizarii acestora în procent de 100%, diferenta se va suporta din excedentul înregistrat în anii precedenti

 

ANEXA Nr. 2

 

ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pentru anul 2010 al Administratiei Fondului pentru Mediu

 

 

mii lei

Denumire indicator

Cod

Program 2010

A

B

1

TOTAL VENITURI

 

59.321

I. VENITURI CURENTE

 

59.321

A. VENITURI FISCALE

 

56.321

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

00.04

51.294

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăsurarea de activităti

16.10

51.294

Taxă pe poluare pentru autovehicule

16.1009

51.294

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE

18.10

5.027

Alte impozite si taxe

18.10.50

5.027

o contributie de 3% din veniturile realizate din vânzarea deseurilor metalice feroase si neferoase, precum si a bunurilor destinate dezmembrării, obtinute de către detinătorul deseurilor, respectiv detinătorul bunurilor, persoane fizice si/sau juridice

18 10.50.01

1.800

taxe încasate pentru emisiile de poluanti în atmosferă, datorate de operatorii economici detinători de surse stationare a căror utilizare afectează factorii de mediu

18.10.50.02

1.050

taxe încasate de la operatori economici utilizatori de noi terenuri pentru depozitarea deseurilor valorific abile

18.10.50.03

0

o contributie de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici responsabili, pentru diferenta dintre obiectivele anuale de valorificare sau incinerare în instalatii de incinerare cu recuperare de energie a deseurilor de ambalaje prevăzute în legislatia în vigoare

18.10.50.04

1.200

o contributie de 2% din valoarea substantelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piată de către producători si importatori, cu exceptia celor utilizate la producerea medicamentelor

18 10.50 05

105

în cazul vânzării de către proprietarul sau administratorul pădurii, după caz, a masei lemnoase pe picior sau a sortimentelor de lemn brut obtinute în urma exploatării, contributia la Fondul pentru Mediu se stabileste prin aplicarea unui procent de 1 % la valoarea de vânzare

18.10.50.06

240

o taxă de 1 leu/kg anvelopă, încasată de la producătorii si importatorii care introduc pe piată anvelope noi si/sau uzate destinate reutilizării

1810.5007

6

o contributie de 3% din suma care se plăteste anual pentru gestionarea fondurilor de vânătoare, plătită de către gestionarii fondurilor de vânătoare

18.10.50.08

8

0,2 lei taxă, denumită în continuare ecotaxă, în valoare de 0,2 lei/bucată pentru pungile de tip sacosă - banană, cu mâner aplicat, sau maieu - din materiale care nu sunt biodegradabile

18.10.50.09

600

taxe pentru emiterea avizelor, acordurilor si a autorizatiilor de mediu

18 10.50 10

9

taxe si contributii conform Legii nr. 73/2000. republicată cu modificările si completările ulterioare (abrogată)

18.10.50.11

9

100 lei/tonă datorată de unitătile administrativ-teritoriale începând cu data de 1 iulie 2010, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantitătilor de deseuri municipale si asimilabile, colectate si încredintate spre eliminare finală, plata făcându-se pentru diferenta dintre obiectivul anual de diminuare si obiectivul efectiv realizat

1810.50 12

0

C. VENITURI NEFISCALE

 

3.000

C.1 VENITURI DIN PROPRIETATE

 

3.000

VENITURI DIN DOBÂNZI

31.10

3.000

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

3.000

TOTAL CHELTUIELI

 

87.473

CHELTUIELI CURENTE

01

15.996

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

12.063

BUNURI SI SERVICII

20

3.933

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

71.477

ACTIVE NEFINANCIARE

71

71.477

CAPITOLUL Protectia mediului

74.10

87.473

Administratie centrală

74.10.03

87.473

CAPITOLUL Protectia mediului

74.10

87.473

CHELTUIELI CURENTE

01

15.996

CHELTUIELI DE PERSONAL

10

12.063

Cheltuieli salariale în bani

10.01

9.192

Salariu de baza

10.01.01

4.966

Alte sporuri

10.01 06

571

Fond de premii

10.01.08

873


Prima de vacantă

10.0109

414

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

10.01.12

176

Indemnizatii de delegare

10.01.13

330

Alte drepturi salariale

10.01.30

1.862

Cheltuieli salariale în natura

10.02

381

Tichete de masă

10.02.01

381

Contributii

10.03

2.490

Contributii de asigurări sociale de stat

10.03.01

1.844

Contributii pentru asiqurârile de somaj

10.03.02

44

Contributii pentru asiqurârile sociale de sănătate

10.03.03

461

Contributii pentru asiqurârile de accidente de muncă si boli profesionale

10.03.04

44

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

75

Contributii la Fondul de qarantare a creantelor salariale

10.03.07

22

BUNURI SI SERVICII

20

3.933

Bunuri si servicii

20.01

1.691

Furnituri de birou

20.01.01

150

Materiale pentru curătenie

20.01.02

19

încălzit, iluminat si forta motrică

20.01.03

296

Apă canal si salubritate

20.01.04

32

Carburanti si lubrifiant!

20.01.05

100

Piese de schimb

20.01.06

30

Transport

20.0107

50

Postă, telecomunicatii, radio, tv., internet

20.0108

300

Materiale si prestâri de servicii cu caracter functional

20.0109

62

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

20.01 30

652

Reparatii curente

20.02

100

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

180

Alte obiecte de inventar

20.0530

180

Deplasări detasări transferări

20.06

600

Deplasări interne detasări transferări

20.06.01

500

Deplasări în strai nâtate

20.06.02

100

Cărti, publicatii si materiale documentare

20.11

45

Consultantă si expertiză

20.12

250

Preqătire profesională

20.13

100

Potectia muncii

20.14

30

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor leqale

20.25

100

Alte cheltuieli

20.30

837

Reclame si publicitate

20.30.01

250

Protocol si reprezentare

20.30,02

50

Prime de asigurare non-viată

20.30.03

17

Chirii

20.30.04

200

Fondul conducătorilor institutiilor publice

20.30.07

30

Executarea silită a creantelor bugetare

20.30.09

90

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30.02

200

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

71.477

ACTIVE NEFINANCIARE

71

71.477

Active fixe

71.01

71.377

Constructii

71.01.01

70.000

Masini echipamente si mijloace de transport

71 01.02

450

Mobilier aparatură birotică si alte active corporale

71.01.03

827

Alte active fixe

71.01.30

100

Reparatii capitale aferente activelor fixe

71.03

100

DEFICIT/EXCEDENT *

-

-28.152

 

Disponibil ani precedenti

58.407

Total venituri 2010

59.321

Total cheltuieli 2010

87.473

 

* Cheltuielile se vor acoperi din veniturile încasate în cursul anului 2010, iar în cazul nerealizării acestora în procent de 100%, diferenta se va suporta din excedentul înregistrat în anii precedenti


 

ANEXA Nr. 3

 

ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU

 

LISTA

programelor finantate în anul 2010 din Fondul pentru mediu

 

 

mii lei

DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

2010 Program

A

B

1

TOTAL CHELTUIELI

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55.10.01

 

3.056.434 1.889.884

finantate din:

 

 

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55.10.01

 

3.056.434

1.889 884

a) Programul Prevenirea poluării

finantat din:

55.10.01.01

 

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

 

 

0

24.210

b) Programul Reducerea impactului asupra atmosferei, apei, solului

finantat din:

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55 10 01.02

 

 

 

180.000

100.000

c) Programul Reducerea nivelurilor de zgomot

finantat din:

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55.10.01.03

0

0

d) Programul Utilizarea de tehnologii curate

finantat din:

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55.10.01.04

 

 

 

0

0

e} Programul Gestionarea deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase si închiderea depozitelor de deseuri

finantat din:

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55.10.01.05

 

 

 

315.000

239.000

f) Programul Protectia resurselor de apă, statiile de tratare, statiile de epurare pentru comunităti locale

finantat din:

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55.10.01.06

 

 

 

301 250

105.927

g) Programul Gospodărirea integrată a zonei costiere

55 10.01.07

 

finantat din:

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

 

 

 

0

15.000

h) Programul Conservarea trio diversitătii

finantat din:

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55 10 01 08

 

 

 

0

3.000

i) Programul Administrarea ariilor naturale protejate

finantat din:

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55 10 01 09

 

 

 

0

2.350


DENUMIREA PROGRAMELOR

Cod

2010 Program

A

B

1

j) Programul Educatia si constientizarea publicului privind protectia mediului

551001.10

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

1.500

II.Credite bugetare

 

9.853

k) Programul Cresterea productiei de energie din surse regenerabile

55.10.01.11

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

546.434

II.Credite bugetare

 

150.000

l) Programul Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera

55.10.01.12

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

0

II.Credite bugetare

 

0

m) Programul Reconstructia si gospodărirea durabila a pădurilor

55.10.01.13

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

500

II.Credite bugetare

 

265

n) Programul Împădurirea terenurilor degradate situate în zonele deficitare

55.10.01.14

 

In păduri, stabilite in conditiile legii a terenurilor din fondul forestier national afectate de calamităti naturale

 

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

1. Credite de angajamenl

 

201.500

II.Credite bugetare

 

152.279

□) Programul Închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier

55.10.01.15

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

224.000

II.Credite bugetare

 

50.000

p) Programul Lucrări destinate prevenirii, înlăturării si/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului

55.10.01.16

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

170 000

II.Credite bugetare

 

70.000

g) Programul de stimulare a înnoirii parcului auto national

55.10.01.17

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

0

II.Credite bugetare

 

228.000

r) Programul national de îmbunătătire a calitătii mediului prin realizarea de spatii verzi în localităti

55.10.01.18

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

300.000

II.Credite bugetare

 

230.000

s) Proiecte de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energia solară, energia geotermală si energia eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului

55.10.01 19

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

300.000

II.Credite bugetare

 

310.000

s) Proiecte privind producerea energiei din surse regenerabile: eo1iană, solară, biomasă, hidro

55.10.01.20

 

finantat din:

 

 

- venituri proprii

 

 

I. Credite de angajament

 

400.000

II.Credite bugetare

 

50.000

t) Proiecte de renaturare a terenurilor seoase din patrimoniul natural finantat din:

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55.10.01.21

 

 

1.000

0

t) Proiecte de realizare a pistelor pentru biciclisti finantat din:

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55.10.01.22

 

 

24.250

0

u) Programul de stimulare a înnoirii parcului national de tractoare si masini agricole autopropulsate finantat din:

55.10,01.23

 

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

 

 

0

100.000

v) Proiecte privind refacerea siturilor contaminate istoric, cu exceptia celor reglementate prin legi speciale finantat din:

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55.10,01.24

 

 

1.000

0

x) Proiecte privind reducerea riscului la fenomene hidrometeorologice periculoase, lucrări pentru eleborarea hărtilor de risc pentru bazine sau subazine hidrografice finantat din:

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55.10.01 25

 

 

60.000

40.000

y) Proiecte privind înlocuirea acoperisurilor din azbest finantat din:

- venituri proprii

I. Credite de angajament

II.Credite bugetare

55.10,01.26

 

 

30.000

10.000

 

La previziunea creditelor de angajament s-a avut în vedere disponibilul înregistrat în anii precedenti, în valoare de 1 946.894 lei precum si veniturile estimate a se incasa pe durata derulării programelor multianuale

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Corneliu Popovici din functia de secretar de stat la Ministerul Turismului

 

Având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

în temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Corneliu Popovici se eliberează din functia de secretar de stat la Ministerul Turismului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 8 februarie 2010.

Nr. 74.


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea domnului Ioan Mihăilă din functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Turismului

 

Având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 99 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Domnul Ioan Mihăilă se eliberează din functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Turismului, care si-a încetat activitatea, prin desfiintare si preluarea activitătii si structurilor specializate în domeniul turismului din cadrul acestui minister de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului.

Art. 2. - În termenul de preaviz de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului va face aplicarea dispozitiilor art. 99 alin. (6) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 8 februarie 2010.

Nr. 75.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind stabilirea atributiilor domnului Ursu Dorel Adrian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ursu Dorel Adrian, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească, la nivelul judetului Caras-Severin, atributii ce intră în sfera de competentă a Ministerului Administratiei si Internelor. Fisa de descriere a atributiilor si responsabilitătilor si a modului de raportare a activitătii desfăsurate se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental si a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în conditiile legii, pe bază de pontaj si raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activitătii pe care o desfăsoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite si/sau reprezentantul Ministerului Administratiei si Internelor la nivelul judetului unde îsi desfăsoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în conditiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activitătii desfăsurate.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 8 februarie 2010.

Nr. 76.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind informarea consumatorilor în legătură cu produsele si serviciile supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor care sunt puse la dispozitia acestora de către persoanele fizice si juridice

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 20.154 din 4 februarie 2010 întocmit de către directiile tehnice din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 20 din Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, republicată,

tinând cont de prevederile art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Persoanele fizice si juridice care pun la dispozitia consumatorilor produse si servicii supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor sunt obligate să afiseze la loc vizibil, respectiv la intrarea si iesirea din unitate, precum si lângă casele de marcat în spatiul de comercializare sau, după caz, de prestare a serviciilor, un anunt cu numărul de telefon TEL VERDE: 0800.826.787 - linie telefonică cu apelare gratuită, precum si adresele, numerele de telefon/fax si adresele de e-mail ale directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a căror rază teritorială se află persoana fizică sau juridică, în vederea formulării de sesizări/reclamatii.

(2) Anuntul prevăzut la alin. (1) va fi inserat pe o plachetă care va contine adresa site-ului oficial al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor: www.ansvsa.ro

(3) Adresele, numerele de telefon/fax si adresele de e-mail ale directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Placheta prevăzută la art. 1 alin. (2) va fi realizată prin grija persoanei fizice sau juridice care pune la dispozitia consumatorilor produse si servicii care sunt supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Persoanele fizice si juridice care detin site-uri de e-commerce (comert electronic) si care oferă produse si servicii supuse controlului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor sunt obligate să prezinte pe prima pagină a site-ului propriu (home page) o legătură (un link) către adresa oficială de web a Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor: www.ansvsa.ro

Art. 4. - Nerespectarea prezentului ordin se sanctionează potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Zlotea

 

Bucuresti, 4 februarie 2010.

Nr. 5.

 

ANEXA Nr. 1

 

Directii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti

 

Nr.

Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor

Adresa de e-mail

Adresă

Telefon

Fax

0

1

2

3

4

5

1.

Alba

reclamatii-alba@ansvsa.ro

Alba lulia, Str. Lalelelor nr. 7A, judetul Alba

0258-835915

0258-835950

0258-834021

0258-806235

2.

Arad

reclamatii-arad@ansvsa.ro

Arad, Str. Bodrogului nr. 22, judetul Arad

0257-280760

0257-280761

0257-282060

0257-281925

3.

Arges

reclamatii-arges@ansvsa.ro

Pitesti, calea Câmpulung nr. 4, judetul Arges

0248-211199

0248-216634

0248-212532

4.

Bacău

reclamatii-bacau@ansvsa.ro

Bacău, Str. Bucovinei nr. 21, judetul Bacău

0234-586233

0234-576466

0234-586372

5.

Bihor

reclamatii-bihor@ansvsa.ro

Oradea, str. Ion Bogdan nr. 37, judetul Bihor

0259-266141

0259-452872

6.

Bistrita-Năsăud

reclamatii-bistrita-nasaud@ansvsa.ro

Bistrita, Str. Tarpiului nr. 29, judetul Bistrita-Năsăud

0263-224974

0263-206027

0263-206029

7.

Botosani

reclamatii-botosani@ansvsa.ro

Botosani, str. Tudor Vladimirescu nr. 17, judetul Botosani

0231-512766

0231-513248

0231-512887

8.

Brasov

reclamatii-brasov@ansvsa.ro

Brasov, Calea Feldioarei nr. 20 A, judetul Brasov

0268-440257

0268-441722

9.

Brăila

reclamatii-braila@ansvsa.ro

Brăila, Calea Galati nr. 344, judetul Brăila

0239-610689

0239-610691

10.

Buzău

reclamatii-buzau@ansvsa.ro

Buzău, Str. Horticolei nr. 58 bis, judetul Buzău

0238-725001

0238-725002

0238-725003

11.

Călărasi

reclamatii-calarasi@ansvsa.ro

Călărasi, str. Prelungirea Dobrogei nr. 4, judetul Călărasi

0242-313676

0242-317067

0242-311127

12.

Caras-Severin

reclamatii-caras-severin@ansvsa.ro

Resita, Calea Timisorii nr. 15, judetul Caras-Severin

0255-231004

0255-230041

13.

Cluj

reclamatii-cluj@ansvsa.ro

Cluj-Napoca, piata Mărăsti nr. 1, judetul Cluj

0264-481177

0264-447997

0264-437793

0264-447997

14.

Constanta

reclamatii-constanta@ansvsa.ro

Constanta, Sos. Mangaliei nr. 78, judetul Constanta

0241-682417

0241-682119

15.

Covasna

reclamatii-covasna@ansvsa.ro

Sfântu Gheorghe, Str. Ciucului nr. 149, judetul Covasna

0267-351712

0267-312315

16.

Dâmbovita

reclamatii-dambovita@ansvsa.ro

Târgoviste, bd. I. C. Brătianu nr. 35, judetul Dâmbovita

0372-737818

0245-216028

0372-871067

0245-216210

17.

Dolj

reclamatii-dolj@ansvsa.ro

Craiova, str. Fântâna Popova nr. 30, judetul Dolj

0251-428791

0251-427545

18.

Galati

reclamatii-galati@ansvsa.ro

Galati, str. Cezar nr. 8 bis, judetul Galati

0236-412123

0236-479393

0236-479394

19.

Giurgiu

reclamatii-giurgiu@ansvsa.ro

Giurgiu, sos. Bucuresti nr. 72, judetul Giurgiu

0246-230491

0346-401030

0346-401031

0346-401032

0346-401033

0246-210442

20.

Gorj

reclamatii-gorj@ansvsa.ro

Târgu Jiu, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 532, judetul Gorj

0253-226033

0253-226144

21.

Harghita

reclamatii-harghita@ansvsa.ro

Miercurea-Ciuc, Str. Progresului nr. 14, judetul Harghita

0266-314967

0266-312060

0266-371646

22.

Hunedoara

reclamatii-hunedoara@ansvsa.ro

Deva, Str. 22 Decembrie nr. 224, judetul Hunedoara

0254-221145

0354-416302

0254-225500

23.

Ialomita

reclamatii-ialomita@ansvsa.ro

Slobozia, Str. Lacului nr. 12, judetul Ialomita

0243-232069

0243-232079

 24.

lasi

reclamatii-iasi@ansvsa.ro

lasi, aleea Mihail Sadoveanu nr. 10, judetul lasi

0232-267501

0232-267502

0232-277305

25.

Ilfov

reclamatii-ilfov@ansvsa.ro

Bucuresti, bd. Ion lonescu de la Brad nr. 8, sectorul 1

021-2693306

021-2693307

021-2693309

021-2693308

26.

Maramures

reclamatii-maramures@ansvsa.ro

Baia Mare, str. Vasile Alecsandri nr. 66, judetul Maramures

0262-224031

0262-224005

27.

Mehedinti

reclamatii-mehedinti@ansvsa.ro

Drobeta-Turnu Severin, str. Carol Davila nr. 1, judetul Mehedinti

0252-316312

0252-325470

28.

Mures

reclamatii-mures@ansvsa.ro

Târgu Mures, str. Podeni nr. 10, judetul Mures

0265-314975

0265-314974

29.

Neamt

reclamatii-neamt@ansvsa.ro

Piatra-Neamt, Aleea Tiparului nr. 12, judetul Neamt

0233-223259

0233-226490

30.

Olt

reclamatii-olt@ansvsa.ro

Slatina, str. Tudor Vladimirescu nr. 173, judetul Olt

0372-753837

0372-753838

0249-416726

31.

Prahova

reclamatii-prahova@ansvsa.ro

Ploiesti, str. Corlătesti nr. 11, judetul Prahova

0244-571751

0244-575351

32.

Satu Mare

reclamatii-satu-mare@ansvsa.ro

Satu Mare, Str. Lăcrămioarei 37, judetul Satu Mare

0261-715956

0261-715950

0261-715950

33.

Sălaj

reclamatii-salaj@ansvsa.ro

Zalău, Str. Tipografilor nr. 4, judetul Sălaj

0260-612124

0260-660152

34.

Sibiu

reclamatii-sibiu@ansvsa.ro

Sibiu, Calea Surii Mari, nr. 21, judetul Sibiu

0269-223314

0269-223069

0269-223753

35.

Suceava

reclamatii-suceava@ansvsa.ro

Suceava, Str. Scurta nr. 2, judetul Suceava

0230-522848

0230-520216

36.

Teleorman

reclamatii-teleorman@ansvsa.ro

Alexandria, cartierul Nanov, judetul Teleorman

0247-319638

0247-319296

37.

Timis

reclamatii-timis@ansvsa.ro

Timisoara, str. Surorile Martir Caceu nr. 4, judetul Timis

0256-204911

0256-293528

38.

Tulcea

reclamatii-tulcea@ansvsa.ro

Tulcea, str. Babadag nr. 165, bl. B2, mezanin, judetul Tulcea

0240-533962

0240-533601

39.

Vaslui

reclamatii-vaslui@ansvsa.ro

Bârlad, str. Trestiana nr. 2, judetul Vaslui

0235-421121

0235-421413

0235-421278

40.

Vâlcea

reclamatii-valcea@ansvsa.ro

Râmnicu Vâlcea, Bd. Pandurilor nr. 9, judetul Vâlcea

0250-713819

0250-713836

0250-702872

41.

Vrancea

reclamatii-vrancea@ansvsa.ro

Focsani, Bd. Brăilei nr. 121 bis, judetul Vrancea

0237-215561

0237-232727

0237-206779

0237-236566

42.

Bucuresti

reclamatii-bucuresti@ansvsa.ro

Bucuresti, str. Ilioara nr. 16E, sectorul 3

021-3480565

021-3482352


ANEXA Nr. 2

 

MODEL PLACHETĂ

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

Sl PENTRU SIGURANTAALIMENTELOR

 

TEL VERDE

0800.826.787

 

SESIZĂRI/RECLAMATII

 

LINIE TELEFONICĂ CU APELARE GRATUITĂ

 

DIRECTIA SANITAR-VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR ................

Adresă:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Web: www.ansvsa.ro

E-mail Caii CenterANSVSA: callcenter@ansvsa.ro

 

Dimensiunea minimă: 20 cm x 20 cm

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unei licente de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere art. 15 alin. (1) si art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 12.848/2010 privind explorarea resurselor de granit din perimetrul Buchin Vest, judetul Caras-Severin, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială ANB NATIDAN - S.R.L., cu sediul în orasul Anina, judetul Caras-Severin, în calitate de concesionar.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Alexandru Pătruti

 

Bucuresti, 2 februarie 2010.

Nr. 29.

 


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii

 

În temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată a produselor pentru constructii, republicată, precum si al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltării regionale si locuintei nr. 596/2009 pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 14 august 2009, se abrogă.

 

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2010.

Nr. 910.

 

ANEXA

 

LISTA*

cuprinzând indicativele de referintă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii

 

Nr. crt.

Indicativ

Denumirea

Data punerii în aplicare a standardului armonizat

Data la care încetează  perioada de coexistentă**

1

2

3

4

5

1

SREN 1:2001

Sobe cu combustibil lichid cu arzătoare cu vaporizare, racordate la o conductă de evacuare a produselor de ardere

01.01.2008

01.01.2009

 

SREN 1:2001/A1:2007

 

01.01.2008

01.01.2009

2

SR EN 40-4:2006

Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinte pentru stâlpii pentru iluminatul public de beton armat si beton precomprimat

01.10.2006

01.10.2007

 

SR EN 40-4:2006/AC:2007

 

01.01.2007

01.01.2007

3

SR EN 40-5:2002

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerinte pentru stâlpi de otel

01.02.2003

01.02.2005

4

SR EN 40-6:2002

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerinte pentru stâlpi de iluminat de aluminiu

01.02.2003

01.02.2005

5

SR EN 40-7:2003

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerinte pentru stâlpi de iluminat din materiale compozite pe bază de polimeri armate cu fibre

01.10.2003

01.10.2004

6

SREN 54-2:1997

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 2: Echipament de control si semnalizare

01.01.2008

01.08.2009

 

SREN 54-2:1997/A1:2007

 

01.01.2008

01.08.2009

 

SREN 54-2:1997/AC:2007

 

01.01.2008

01.01.2008

7

SR EN 54-3:2002

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmare la incendiu. Sonerii

01.04.2003

01.06.2009

 

SREN54-3:2002/A1:2003

 

01.04.2003

30.06.2005

 

SR EN 54-3:2002/A2:2006

 

01.03.2007

01.06.2009

8

SR EN 54-4:2000

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrică

01.10.2003

01.08.2009

 

SREN54-4:2000/A1:2003

 

01.10.2003

01.08.2009

 

SR EN 54-4:2000/A2:2007

 

01.06.2007

01.08.2009

 

SR EN 54-4:2000/AC:2000

 

01.06.2005

01.06.2005

9

SR EN 54-5:2002

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectoare de căldură. Detectoare punctuale

01.04.2003

30.06.2005

 

SREN54-5:2002/A1:2003

 

01.04.2003

30.06.2005

10

SR EN 54-7:2002

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea

01.04.2003

01.08.2009

 

SREN54-7:2002/A1:2003

 

01.04.2003

30.06.2005

 

SR EN 54-7:2002/A2:2007

 

01.05.2007

01.08.2009

11

SREN 54-10:2002

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 10: Detectoare de flacără. Detectoare punctuale

01.09.2006

01.09.2008

 

SR EN 54-10:2002/A1:2006

 

01.09.2006

01.09.2008

12

SREN 54-11:2002

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu Partea 11: Declansatoare manuale de alarmare

01.09.2006

01.09.2008

 

SREN 54-11:2002/A1:2006

 

01.09.2006

01.09.2008

13

SREN 54-12:2003

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 12: Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizează principiul transmisiei unui fascicul de unde optice

01.10.2003

31.12.2005

14

SREN 54-16:2008

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 16: Echipamente de control pentru alarmă vocală

01.01.2009

01.04.2011

15

SREN 54-17:2006

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit

01.10.2006

01.12.2008

 

SR EN 54-17:2006/AC:2007

 

01.01.2009

01.01.2009

16

SREN 54-18:2006

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare-iesire

01.10.2006

01.12.2008

 

SR EN 54-18:2006/AC:2007

 

01.01.2008

01.01.2008

17

SR EN 54-20:2006

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspirare

01.04.2007

01.07.2009

 

SR EN 54-20:2006/AC:2008

 

01.08.2009

01.08.2009

18

SREN 54-21:2006

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 21: Dispozitiv de transmitere a alarmei de incendiu si a semnalului de deranjament

01.03.2007

01.06.2009

19

SR EN 54-24:2008

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 24: Componente ale sistemului de alarmare vocală. Difuzoare

01.01.2009

01.04.2011

20

SR EN 54-25:2008

Sisteme de detectare si de alarmă la incendiu. Partea 25: Componente care folosesc undele radio

01.01.2009

01.04.2011

21

SREN 179:2008

Accesorii pentru constructii. Dispozitive pentru iesiri de urgentă actionate printr-un cârlig sau o placă de împingere. Cerinte si metode de încercare

01.01.2009

01.01.2010

22

SREN 197-1:2002

Ciment. Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale

01.04.2001

01.04.2002

 

SREN 197-1:2002/A1:2004

 

01.02.2005

01.02.2006

 

SREN 197-1:2002/A3:2007

 

01.04.2008

01.04.2009

23

SREN 197-4:2004

Ciment. Partea 4: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate pentru cimenturi de furnal cu rezistentă initială mică

01.02.2005

01.02.2006

24

SREN 295-10:2006

Tuburi si accesorii de gresie si îmbinarea acestora la racorduri si retele de canalizare. Partea 10: Cerinte de performantă

01.01.2006

01.01.2007

25

SREN 413-1:2004

Ciment pentru zidărie. Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate

01.12.2004

01.12.2005

26

SREN 416-1:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu un singur arzător care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Securitate

01.12.2009

01.12.2010


1

2

3

4

5

27

SR EN 438-7:2005

Stratificate decorative de înaltă presiune (HPL). Plăci pe bază de răsini termorigide (denumite, uzual, stratificate). Partea 7: Panouri stratificate compacte si compozite HPL pentru finisarea peretilor si tavanelor interioare si exterioare

01.11.2005

01.11.2006

28

SREN 442-1:2000

Radiatoare si convectoare. Partea 1: Specificatii si conditii tehnice

01.12.2004

01.12.2005

 

SR EN 442-1:2000/A1:2004

 

01.12.2004

01.12.2005

29

SREN 450-1:2006 + A1:2007

Cenusă zburătoare pentru beton. Partea 1: Definitii, conditii si criterii de conformitate

01.01.2009

01.01.2010

30

SREN 459-1:2003

Var pentru constructii. Partea 1: Definitii, caracteristici si criterii de conformitate

01.08.2002

01.08.2003

31

SR EN 490:2005

Tigle si accesorii de beton pentru învelitori de acoperis si placări de pereti. Specificatii de produse

01.09.2005

01.06.2007

 

SREN490:2005/A1:2006

 

01.01.2009

01.01.2009

32

SR EN 492:2005

Plăci de fibrociment de tip ardezie si accesorii. Specificatie de produs si metode de încercare

01.01.2006

01.01.2007

 

SREN492:2005/A1:2006

 

01.01.2006

01.01.2007

 

SR EN 492:2005/A2:2007

 

01.07.2007

01.07.2008

33

SR EN 494+A3:2007

Plăci profilate de fibrociment si accesorii. Specificatii de produs si metode de încercare

01.01.2008

01.01.2009

34

SREN 516:2006

Accesorii prefabricate pentru acoperis. Instalatii pentru acces pe acoperis. Pasarele, podine si trepte

01.11.2006

01.11.2007

35

SREN 517:2006

Accesorii prefabricate pentru acoperis. Cârlige de sigurantă

01.12.2006

01.12.2007

36

SR EN 520:2005 + A1:2009***

Plăci de gips-carton. Definitii, specificatii si metode de încercări

01.09.2005

01.03.2007

37

SR EN 523:2004

Teci de bandă de otel pentru cabluri de precomprimare. Terminologie, conditii, control de calitate

01.06.2004

01.06.2005

38

SR EN 534:2006

Foi bitumate ondulate. Specificatii de produse si metode de încercări

01.04.2007

01.04.2008

39

SR EN 544:2006

Sindrile bituminoase cu armături minerale si/sau sintetice. Specificatie de produs si metode de încercare

01.10.2006

01.10.2007

40

SR EN 572-9:2004

Sticlă pentru constructii. Produse de bază. Sticlă silico-calco-sodică. Partea 9: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

01.09.2005

01.09.2006

41

SR EN 588-2:2002

Tuburi de fibro-ciment pentru racorduri si retele de canalizare. Partea 2: Cămine de vizitare si cămine de inspectie

01.10.2002

01.10.2003

42

SREN598+A1:2009

Tuburi, racorduri si accesorii din fontă ductilă si asamblările lor pentru lucrări de canalizare. Conditii si metode de încercare

01.04.2010

01.04.2011

43

SREN 671-1:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidranti interiori echipati cu furtunuri semirigide

01.02.2002

01.04.2004

 

SR EN 671-1:2002/AC:2003

 

01.01.2007

01.01.2007

44

SREN 671-2:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Partea 2: Hidranti interiori echipati cu furtunuri plate

01.02.2002

01.04.2004

 

SR EN 671-2:2002/A1:2004

 

01.03.2007

01.03.2008

45

SREN 681-1:2002

Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri de etansare a îmbinărilor de tevi utilizate în domeniul apei si canalizării. Partea 1: Cauciuc vulcanizat

01.01.2003

01.01.2009

 

SREN 681-1:2002/A1:2002

 

01.01.2003

01.01.2004

 

SR EN 681-1:2002/A2:2003

 

01.01.2003

01.01.2004

 

SR EN 681-1:2002/A3:2006

 

01.01.2008

01.01.2009

46

SREN 681-2:2002

Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri de etansare a îmbinărilor de tevi utilizate în domeniul apei si canalizării. Partea 2: Elastomeri termoplastici

01.01.2003

01.01.2004

 

SR EN 681-2:2002/A1:2003

 

01.01.2003

01.01.2004

 

SR EN 682-2:2002/A2:2006

 

01.01.2010

01.01.2010

47

SREN 681-3:2002

Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri de etansare a îmbinărilor de tevi utilizate în domeniul apei si canalizării. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat

01.01.2003

01.01.2004

 

SR EN 681-3:2002/A1:2003

 

01.01.2003

01.01.2004


1

2

3

4

5

48

SREN 681-4:2002

Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinte de material pentru garnituri de etansare a îmbinărilor de tevi utilizate în domeniul apei si canalizării. Partea 4: Garnituri de etansare de poliuretan turnat

01.01.2003

01.01.2004

 

SR EN 681-4:2002/A1:2003

01.01.2003

01.01.2004

49

SR EN 682:2002

Garnituri de etansare de cauciuc. Conditii tehnice ale materialelor pentru garnituri de etansare utilizate la etansarea conductelor de canalizare si a racordurilor prin care se transportă gaze si hidrocarburi fluide

01.10.2002

01.12.2003

50

SREN 771-1:2003

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de argilă arsă

01.04.2005

01.04.2006

 

SREN 771-1:2003/A1:2005

 

01.04.2005

01.04.2006

51

SREN 771-2:2003

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 2: Elemente pentru zidărie de silico-calcar

01.04.2005

01.04.2006

 

SR EN 771-2:2003/A1:2005

 

01.04.2005

01.04.2006

52

SREN 771-3:2004

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 3: Elemente pentru zidărie de beton cu agregate (agregate grele si usoare)

01.04.2005

01.04.2006

 

SR EN 771-3:2004/A1:2005

 

01.04.2005

01.04.2006

53

SREN 771-4:2004

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente pentru zidărie de beton celular autoclavizat

01.04.2005

01.04.2006

 

SR EN 771-4:2004/A1:2005

 

01.04.2005

01.04.2006

54

SREN 771-5:2004

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 5: Elemente pentru zidărie de piatră artificială

01.04.2005

01.04.2006

 

SR EN 771-5:2004/A1:2005

 

01.04.2005

01.04.2006

55

SREN 771-6:2006

Specificatii ale elementelor pentru zidărie. Partea 6: Elemente pentru zidărie de piatră naturală

01.08.2006

01.08.2007

56

SREN 777-1:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Sistem D - Securitate

01.11.2009

01.11.2010

57

SR EN 777-2:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Sistem E - Securitate

01.11.2009

01.11.2010

58

SR EN 777-3:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Sistem F - Securitate

01.11.2009

01.11.2010

59

SR EN 777-4:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazosi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Sistem H - Securitate

01.11.2009

01.11.2010

60

SREN 845-1:2004+ A1:2008

Specificatie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere suport si console

01.01.2009

01.01.2010

61

SR EN 845-2:2004

Specificatie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Buiandrugi

01.02.2004

01.04.2006

62

SR EN 845-3:2004+ A1:2008

Specificatie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 3: Plase de otel pentru armarea îmbinărilor orizontale

01.01.2009

01.01.2010

63

SREN 858-1:2002

Separatoare de lichide usoare (de exemplu, hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performante si încercări, marcare si controlul calitătii

01.09.2005

01.09.2006

 

SR EN 858-1:2002/A1:2005

 

01.09.2005

01.09.2006

64

SR EN 877:2004

Tuburi si racorduri de fontă, asamblările lor si accesorii destinate evacuării apelor din clădiri. Conditii, metode de încercare si asigurarea calitătii

01.01.2008

01.09.2009

 

SREN877:2004/A1:2007

 

01.01.2008

01.09.2009

 

SR EN 877:2004/ A1:2007/AC:2008

 

01.01.2009

01.01.2009

65

SR EN 934-2:2009

Aditivi pentru beton, mortar si pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare

01.03.2010

01.03.2011

66

SR EN 934-3:2009***

Aditivi pentru beton, mortar si pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare

01.06.2005

01.06.2006


1

2

3

4

5

67

SR EN 934-4:2002

Aditivi pentru beton, mortar si pastă. Partea 4: Aditivi pentru paste pentru cabluri pretensionate. Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare

01.03.2010

01.03.2011

68

SR EN 934-5:2007

Aditivi pentru beton, mortar si pastă. Partea 5: Aditivi pentru beton aplicat prin pulverizare. Definitii, conditii, conformitate, marcare si etichetare

01.01.2009

01.01.2010

69

SR EN 969:2009

Tuburi, racorduri si accesorii de fontă ductilă si asamblarea lor pentru conducte de gaz. Cerinte si metode de încercare

01.01.2010

01.01.2011

70

SR EN 997:2004

Vase WC si vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat

01.12.2004

01.12.2006

 

SREN997:2004/A1:2007

 

01.01.2008

01.01.2009

71

SREN 998-1:2004

Specificatie a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire si gletuire

01.02.2004

01.02.2005

 

SREN 998-1:2004/ AC:2006

 

01.06.2006

01.06.2006

72

SR EN 998-2:2004

Specificatie a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare pentru zidărie

01.02.2004

01.02.2005

73

SREN 1036-2:2008

Sticlă pentru constructii - Oglinzi din geam peliculizat cu argint folosite în interior. Partea 2: Evaluarea conformitătii/ Standard de produs

01.01.2009

01.01.2010

74

SREN 1051-2:2007

Sticlă pentru constructii. Cărămizi de sticlă si dale de sticlă. Partea 2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

01.01.2009

01.01.2010

75

SREN 1057:2006

Cupru si aliaje de cupru. Tevi rotunde fără sudură de cupru pentru apă si gaz utilizate ia instalatii sanitare si de încălzire

01.03.2007

01.03.2009

76

SREN 1096-4:2004

Sticlă pentru constructii. Geam peliculizat. Partea 4: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

01.09.2005

01.09.2006

77

SREN 1123-1:2002

Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare de otel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufă si capăt drept. Partea 1: Cerinte, încercări, control de calitate

01.06.2005

01.06.2006

 

SREN 1123-1:2002/ A1:2005

 

01.06.2005

01.06.2006

78

SREN 1124-1:2002

Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare de otel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufă si capăt drept. Partea 1: Cerinte, încercări, control de calitate

01.06.2005

01.06.2006

 

SREN 1124-1:2002/ A1:2005

 

01.06.2005

01.06.2006

79

SREN 1125:2008

Accesorii pentru clădiri. Dispozitive de iesire antipanică actionate printr-o bară orizontală. Cerinte si metode de încercare

01.01.2009

01.01.2010

80

SREN 1154:2001

Accesorii pentru constructii. Dispozitiv cu închidere automată pentru usi. Conditii si metode de încercare

01.10.2003

01.10.2004

 

SREN 1154:2001/A1:2003

 

01.10.2003

01.10.2004

 

SREN 1154:2001/ A1:2003/AC:2006

 

01.01.2010

01.01.2010

81

SREN 1155:2001

Accesorii pentru constructii. Dispozitive de oprire electromagnetică pentru usi batante. Conditii si metode de încercare

01.10.2003

01.10.2004

 

SREN 1155:2001/A1:2003

 

01.10.2003

01.10.2004

 

SR EN 1155:2001/A1: 2003/AC:2006

 

01.01.2010

01.01.2010

82

SREN 1158:2001

Accesorii pentru constructii. Dispozitive de coordonare a canatelor. Conditii si metode de încercare

01.10.2003

01.10.2004

 

SREN 1158:2001/A1:2003

 

01.10.2003

01.10.2004

 

SREN 1158:2001/ A1:2003/AC:2006

 

01.06.2006

01.06.2006

83

SREN 1168+A2:2009

Produse prefabricate de beton. Fâsii cu goluri

01.12.2009

01.12.2010

84

SREN 1279-5:2005+ A1:2008

Sticlă pentru constructii. Elemente de vitraje izolante. Partea 5: Evaluarea conformitătii

01.09.2009

01.09.2010

85

SREN 1304:2005

Tigle si accesorii de argilă arsă. Definitii si specificatii de produse

01.02.2006

01.02.2007


1

2

3

4

5

86

SREN 1317-5:2007+ A1:2008

Dispozitive de protectie la drumuri. Partea 5: Cerinte pentru produse si evaluarea conformitătii pentru parapete de sigurantă

01.04.2009

01.01.2011

87

SREN 1337-3:2005

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 3: Aparate de reazem din elastomeri

01.01.2006

01.01.2007

88

SREN 1337-4:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 4: Aparate de reazem cu rulouri

01.02.2005

01.02.2006

 

SREN 1337-4:2004/ AC:2007

 

01.01.2008

01.01.2008

89

SREN 1337-5:2005

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 5: Aparate de reazem tip oală

01.01.2006

01.01.2007

90

SREN 1337-6:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 6: Aparate de reazem cu balansiere

01.02.2005

01.02.2006

91

SREN 1337-7:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 7: Aparate de reazem sferice si cilindrice din PTFE

01.12.2004

01.06.2005

92

SREN 1337-8:2007

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 8: Aparate de reazem de ghidare si aparate de reazem blocate

01.01.2009

01.01.2010

93

SREN 1338:2004

Pavele de beton. Conditii si metode de încercări

01.03.2004

01.03.2005

 

SREN 1338:2004/AC:2006

 

01.01.2007

01.01.2007

94

SREN 1339:2004

Dale de beton. Conditii si metode de încercări

01.03.2004

01.03.2005

 

SREN 1339:2004/AC:2006

 

01.01.2007

01.01.2007

95

SREN 1340:2004

Elemente de borduri de beton. Conditii si metode de încercări

01.02.2004

01.02.2005

 

SREN 1340:2004/AC:2006

 

01.01.2007

01.01.2007

96

SREN 1341:2002

Dale de piatră naturală pentru pavări exterioare. Conditii si metode de încercare

01.10.2002

01.10.2003

97

SREN 1342:2002

Pavele de piatră naturală pentru pavări exterioare. Conditii si metode de încercare

01.10.2002

01.10.2003

98

SREN 1343:2002

Borduri de piatră naturală pentru pavări exterioare. Conditii si metode de încercare

01.10.2002

01.10.2003

99

SREN 1344:2003

Pavele de argilă arsă. Conditii si metode de încercare

01.01.2003

01.01.2004

100

SREN 1423:1999

Produse pentru marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante si amestecul celor două componente

01.05.2004

01.05.2005

 

SREN 1423:1999/A1:2004

 

01.05.2004

01.05.2004

101

SREN 1433:2003

Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni si vehicule. Clasificare, cerinte pentru proiectare si încercare, marcare si evaluarea conformitătii

01.08.2003

01.08.2004

 

SREN 1433:2003/A1:2006

 

01.01.2006

01.01.2006

102

SREN 1457:1999

Cosuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Conditii si metode de încercare

01.08.2003

01.08.2004

 

SREN 1457:1999/A1:2002

 

01.08.2003

01.08.2004

 

SREN 1457:1999/AC:2006

 

01.01.2007

01.01.2007

 

SREN 1457:1999/ A1:2002/AC:2007

 

01.01.2008

01.01.2008

103

SREN 1463-1:2009

Produse pentru marcare rutieră. Butoane retroreflectorizante. Partea 1: Conditii initiale de performantă

01.01.2010

01.01.2011

104

SREN 1469:2005

Produse de piatră naturală. Plăci pentru pereti. Conditii

01.07.2005

01.07.2006

105

SREN 1504-2:2005

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, control de calitate si evaluarea conformitătii. Partea 2: Sisteme de protectie de suprafată pentru beton

01.09.2005

01.01.2009

106

SREN 1504-3:2006

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitătii si evaluarea conformitătii. Partea 3: Reparatie structurală si nestructurală

01.10.2006

01.01.2009


1

2

3

4

5

107

SREN 1504-4:2005

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitătii si evaluarea conformitătii. Partea 4: Lipire structurală

01.09.2005

01.01.2009

108

SREN 1504-5:2005

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitătii si evaluarea conformitătii. Partea 5: Produse de injectie în beton

01.10.2005

01.01.2009

109

SREN 1504-6:2007

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitătii si evaluarea conformitătii. Partea 6: Ancorarea armăturii

01.06.2007

01.01.2009

110

SREN 1504-7:2007

Produse si sisteme pentru protectia si repararea structurilor de beton. Definitii, conditii, controlul calitătii si evaluarea conformitătii. Partea 7: Protectia armăturii împotriva coroziunii

01.06.2007

01.01.2009

111

SREN 1520:2003

Elemente prefabricate armate de beton cu agregate usoare cu structură deschisă

01.09.2003

01.09.2004

 

SREN 1520:2003/AC:2004

 

01.08.2009

01.08.2009

112

SREN 1748-1-2:2004

Sticlă pentru constructii. Produse de bază speciale. Sticlă borosilicatică. Partea 1-2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

01.09.2005

01.09.2006

113

SREN 1748-2-2:2004

Sticlă pentru constructii. Produse de bază speciale - Vitroceram. Partea 2-2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

01.09.2005

01.09.2006

114

SREN 1806:2007

Cosuri de fum. Blocuri speciale de argilă/ceramică pentru realizarea cosurilor de fum. Conditii si metode de încercare

01.05.2007

01.05.2008

115

SREN 1825-1:2005

Separatoare de grăsimi. Partea 1: Principii pentru proiectare, performante si încercări, marcare si controlul calitătii

01.09.2005

01.09.2006

 

SREN 1825-1:2005/ AC:2006

 

01.01.2007

01.01.2007

116

SREN 1856-1:2009

Cosuri de fum. Conditii pentru cosuri de fum metalice. Partea 1: Componente ale sistemelor cosurilor de fum

01.03.2010

01.03.2011

117

SREN 1856-2:2009

Cosuri de fum. Conditii pentru cosuri de fum metalice. Partea 2: Tubulaturi si elemente de racordare metalice

01.03.2010

01.03.2010

118

SREN 1857:2004+A1:2008

Cosuri de fum. Componente. Canale interioare de beton

01.01.2009

01.01.2010

119

SREN 1858:2009

Cosuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereti simpli sau cu mai multi pereti

01.09.2009

01.09.2010

120

SREN 1863-2:2004

Sticlă pentru constructii. Geam de sticlă silico-calco-sodică călit termic. Partea 2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

01.09.2005

01.09.2006

121

SREN 1873:2006

Accesorii prefabricate pentru acoperis. Luminatoare de plafon de material plastic. Specificatie de produs si metode de încercare

01.10.2006

01.10.2009

122

SREN 1916:2003

Tuburi si accesorii din beton simplu, beton slab armat si beton armat

01.08.2003

23.11.2004

 

SREN 1916:2003/AC:2008

 

01.01.2009

01.01.2009

123

SREN 1917:2003

Cămine de vizitare si cămine de racord din beton simplu, beton slab armat si beton armat

01.08.2003

23.11.2004

 

SREN 1917:2003/AC:2008

 

01.01.2009

01.01.2009

124

SREN 1935:2003

Accesorii pentru constructii. Balama cu ax simplu. Cerinte si metode de încercare

01.10.2002

01.12.2003

 

SREN 1935:2003/AC:2004

 

01.01.2007

01.01.2007

125

SREN 10025-1:2005

Produse laminate la cald din oteluri pentru constructii. Partea 1: Conditii tehnice generale de livrare

01.09.2005

01.09.2006

126

SREN 10088-4:2009

Oteluri inoxidabile. Partea 4: Conditii tehnice de livrare pentru table/table groase si benzi din oteluri rezistente la coroziune pentru utilizări la constructii

01.02.2010

01.02.2011

127

SREN 10088-5:2009

Oteluri inoxidabile. Partea 5: Conditii tehnice de livrare pentru bare, sârme laminate, sârme trase, profile si produse formate la rece din oteluri rezistente la coroziune pentru utilizări la constructii

01.01.2010

01.01.2011


1

2

3

4

5

128

SREN 10210-1:2006

Profile cave finisate la cald pentru constructii, din oteluri de constructie nealiate si cu granulatie fină. Partea 1: Conditii tehnice de livrare

01.02.2007

01.02.2008

129

SREN 10219-1:2006

Profile cave deformate la rece pentru constructii, din oteluri de constructie nealiate si cu granulatie fină. Partea 1: Conditii tehnice de livrare

01.02.2007

01.02.2008

130

SREN 10224:2003

Tevi si racorduri de otel nealiat pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apei potabile. Conditii tehnice de livrare

01.04.2006

01.04.2007

 

SREN 10224:2003/A1:2005

 

01.04.2006

01.04.2007

131

SREN 10225+A1:2007

Tevi din otel nealiat pentru sudare si filetare. Conditii tehnice de livrare

01.01.2010

01.01.2011

132

SREN 10311:2005

Asamblări pentru racordarea tevilor de otel si racorduri pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apei potabile

01.03.2006

01.03.2007

133

SREN 10312:2003

Tevi de otel inoxidabil sudate pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apei potabile. Conditii tehnice de livrare

01.04.2006

01.04.2007

 

SREN 10312:2003/A1:2005

 

01.04.2006

01.04.2007

134

SREN 10340:2008

Oteluri turnate pentru constructii

01.01.2010

01.01.2011

 

SREN 10340:2008/AC:2009

 

01.01.2010

01.01.2010

135

SREN 10343:2009

Oteluri pentru utilizări în constructii

01.01.2010

01.01.2011

136

SREN 12004:2008

Adezivi pentru plăci ceramice. Definitii si specificatii

01.06.2008

01.06.2010

137

SREN 12050-1:2002

Statii de pompare a apelor uzate pentru clădiri si terenuri. Principii de constructie si încercare. Partea 1: Statii de pompare pentru ape uzate cu materii fecale

01.11.2001

01.11.2002

138

SREN 12050-2:2002

Statii de pompare a apelor uzate pentru clădiri si terenuri. Principii de constructie si încercare. Partea 2: Statii de pompare pentru ape uzate fără materii fecale

01.10.2001

01.10.2002

139

SREN 12050-3:2002

Statii de pompare a apelor uzate pentru clădiri si terenuri. Principii de constructie si încercare. Partea 3: Statii de pompare cu aplicare limitată pentru ape uzate cu materii fecale

01.10.2001

01.10.2002

140

SREN 12050-4:2002

Statii de pompare a apelor uzate pentru clădiri si terenuri. Principii de constructie si încercare. Partea 4: Robinet de retinere pentru ape uzate cu materii fecale si fără materii fecale

01.10.2001

01.10.2002

141

SREN 12057:2005

Produse de piatră naturală. Plăci modulare. Conditii

01.09.2005

01.09.2006

142

SREN 12058:2005

Produse de piatră naturală. Plăci pentru pardoseli si scări. Conditii

01.09.2005

01.09.2006

143

SREN 12094-1:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 1: Cerinte si metode de încercare pentru dispozitive electrice automate de comandă si temporizare

01.02.2004

01.05.2006

144

SREN 12094-2:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 2: Cerinte si metode de încercare pentru dispozitive neelectrice automate de comandă si temporizare

01.02.2004

01.05.2006

145

SREN 12094-3:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 3: Cerinte si metode de încercare pentru dispozitive manuale de declansare si de oprire

01.01.2004

01.09.2005

146

SREN 12094-4:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 4: Cerinte si metode de încercare pentru ansambluri de supape si declansatoarele lor

01.05.2005

01.08.2007


1

2

3

4

5

147

SREN 12094-5:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 5: Conditii si metode de încercare pentru distribuitoare de înaltă si joasă presiune si declansarea lor

01.02.2007

01.05.2009

148

SREN 12094-6:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 6: Conditii si metode de încercare pentru dispozitivele neelectrice de scoatere din functiune

01.02.2007

01.05.2009

149

SREN 12094-7:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Conditii si metode de încercare pentru duzele sistemelor cu C02

01.10.2001

01.04.2004

 

SREN 12094-7:2002/ A1:2005

 

01.11.2005

01.11.2006

150

SREN 12094-8:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 8: Conditii si metode de încercare pentru racorduri

01.02.2007

01.05.2009

151

SREN 12094-9:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 9: Cerinte si metode de încercare pentru detectoare speciale de incendiu

01.01.2004

01.09.2005

152

SREN 12094-10:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 10: Cerinte si metode de încercare pentru manometre si presostate

01.02.2004

01.05.2006

153

SREN 12094-11:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 11: Cerinte si metode de încercare pentru dispozitive mecanice de cântărire

01.01.2004

01.09.2005

154

SREN 12094-12:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 12: Cerinte si metode de încercare pentru dispozitive de alarmare pneumatice

01.01.2004

01.09.2005

155

SREN 12094-13:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Conditii si metode de încercare pentru clapete antiretur

01.01.2002

01.04.2004

 

SREN 12094-13:2002/ AC:2002

 

01.01.2010

01.01.2010

156

SREN 12101-1:2006

Sisteme pentru controlul fumului si al gazelor fierbinti. Partea 1: Specificatie pentru barierele de fum

01.06.2006

01.09.2008

 

SREN 12101-1:2006/ A1:2006

Sisteme pentru controlul fumului si al gazelor fierbinti. Partea 1: Cerinte relative la ecranele de oprire a fumului

01.12.2006

01.09.2008

157

SREN 12101-2:2004

Sisteme pentru controlul fumului si al gazelor fierbinti. Partea 2: Specificatii pentru ventilatoare de evacuare naturală a fumului si gazelor fierbinti

01.04.2004

01.09.2006

158

SREN 12101-3:2003

Sisteme pentru controlul fumului si al gazelor fierbinti. Partea 3: Specificatii pentru ventilatoare de evacuare a căldurii si a fumului

01.04.2004

01.04.2005

 

SREN 12101-3:2003/ AC:2005

 

01.01.2006

01.01.2006

159

SREN 12101-6:2005

Sisteme pentru controlul fumului si al gazelor fierbinti. Partea 6: Specificatii pentru sisteme cu presiune diferentială - Kituri

01.04.2006

01.04.2007

 

SREN 12101-6:2005/ AC:2007

 

01.01.2007

01.01.2007

160

SREN 12101-10:2006

Sisteme pentru controlul fumului si al gazelor fierbinti. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie

01.10.2006

01.05.2012

 

SREN 12101-10:2006/ AC:2007

 

01.01.2008

01.01.2008

161

SREN 12150-2:2004

Sticlă pentru constructii. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

01.09.2005

01.09.2006

162

SREN 12209:2004

Feronerie pentru clădiri. Broaste îngropate si aplicate si plăci opritor, actionate mecanic. Cerinte si metode de încercare

01.12.2004

01.06.2006

 

SR EN 12209:2004/AC:2006

 

01.06.2006

01.06.2006

163

SREN 12259-1+A1:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apă pulverizată. Partea 1: Sprinklere

01.04.2002

01.09.2005

 

SREN 12259-1+A1:2002/ A2:2004

 

01.03.2005

01.03.2006

 

SREN 12259-1+A1:2002/ A3:2006

 

01.11.2006

01.11.2007


1

2

3

4

5

164

SREN 12259-2:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiului. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apă pulverizată. Partea 2: Sistem de supape de alarmă apă-apă

01.01.2002

01.08.2007

SREN 12259-2:2002/ A1:2002

01.01.2002

01.08.2007

SREN 12259-2:2002/ A2:2006

01.09.2006

01.08.2007

SREN 12259-2:2002/ AC:2003

01.06.2005

01.06.2005

165

SREN 12259-3:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apă pulverizată. Partea 3: Sisteme de supapă de alarmă apă-aer

01.01.2002

01.08.2007

SREN 12259-3:2002/ A1:2003

01.01.2002

01.08.2007

SREN 12259-3:2002/ A2:2006

01.09.2006

01.08.2007

166

SREN 12259-4:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive de alarmare cu motor hidraulic

01.01.2002

01.04.2004

SREN 12259-4:2002/ A1:2003

01.01.2002

01.04.2004

167

SREN 12259-5:2003

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiului. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apă pulverizată. Partea 5: Detectoare de curgere a apei

01.07.2003

01.09.2005

168

SREN 12271:2007

Straturi bituminoase. Cerinte

01.01.2008

01.01.2011

169

SREN 12273:2008

Straturi bituminoase turnate la rece. Cerinte

01.01.2009

01.01.2011

170

SREN 12285-2:2005

Rezervoare de otel executate în atelier. Partea 2: Rezervoare cilindrice orizontale cu pereti simpli sau dubli pentru depozitarea deasupra solului a lichidelor inflamabile si neinflamabile care poluează apa

01.01.2006

01.01.2008

171

SREN 12326-1:2004

Produse de ardezie si piatră pentru învelitori si placări discontinue. Partea 1: Specificatie de produs.

01.05.2005

01.05.2008

172

SREN 12337-2:2004

Sticlă pentru constructii. Geam de sticlă silico-calco-sodică securizat chimic. Partea 2: Evaluarea conformitătii/Standard de produs

01.09.2005

01.09.2006

173

SREN 12352:2006

Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare si de securitate

01.02.2007

01.02.2008

174

SREN 12368:2006

Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare

01.02.2007

01.02.2008

175

SREN 12380:2003

Supape de echilibrare a presiunii pentru sisteme interioare de canalizare. Cerinte, metode de încercare si evaluarea conformitătii

01.10.2003

01.10.2004

176

SREN 12416-1:2001

Sisteme fixe de stingere a incendiilor. Sisteme de stingere cu pulbere. Partea 1: Cerinte si metode de încercare pentru elementele componente

01.01.2002

01.04.2004

 

SREN 12416-1:2001/ A1:2004

 

01.06.2005

01.06.2005

177

SREN 12416-2:2004

Sisteme fixe de stingere a incendiilor. Sisteme de stingere cu pulbere. Partea 2: Proiectare, instalare si întretinere

01.04.2002

01.04.2004

178

SREN 12446:2004

Cosuri de fum. Componente. Anvelope exterioare de beton

01.02.2004

01.02.2005

179

SREN 12467:2006

Plăci plane de fibrociment. Specificatii de produse si metode de încercare

01.01.2006

01.01.2007

 

SREN 12467:2006/A1:2006

 

01.01.2006

01.01.2007

 

SREN 12467:2006/A2:2007

 

01.07.2007

01.07.2008

180

SREN 12566-1:2002

Statii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate

01.12.2004

01.12.2005

 

SREN 12566-1:2002/ A1:2004

 

01.12.2004

01.12.2005

181

SREN 12566-3+A1:2009

Statii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 3: Statii de epurare a apelor uzate menajere prefabricate si/sau asamblate in situ

01.11.2009

01.11.2010

182

SREN 12566-4:2007

Statii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 4: Fose septice asamblate in situ din elemente prefabricate

01.01.2009

01.01.2010

183

SREN 12591:2009***

Bitum si lianti bituminosi. Specificatii pentru bitumuri rutiere

01.01.2010

01.01.2011


1

2

3

4

5

184

SREN 12620:2003+A1:2008

Agregate pentru beton

01.01.2009

01.01.2010

185

SREN 12676-1:2002

Sisteme antiorbire pentru drumuri. Partea 1: Performante si caracteristici

01.02.2004

01.02.2006

 

SREN 12676-1:2002/ A1:2004

Sisteme rutiere antiorbire. Partea 1: Performante si caracteristici

01.02.2004

01.02.2006

186

SREN 12737:2004+A1:2007

Produse prefabricate de beton. Plăci de pardoseală pentru adăposturi de animale

01.01.2009

01.01.2010

187

SREN 12764:2005+A1:2008

Instalatii sanitare. Specificatii pentru băi cu sistem de barbotare a apei

01.01.2009

01.01.2010

188

SREN 12794+A1:2007

Produse prefabricate de beton. Piloti de fundatie

01.02.2008

01.02.2009

 

SREN 12794+A1:2007/ AC:2009

 

01.08.2009

01.08.2009

189

SREN 12809:2003

Boilere de uz casnic cu combustibil solid. Putere de încălzire nominală până la 50 kW. Cerinte si metode de încercare

01.07.2005

01.07.2007

 

SREN 12809:2003/A1:2005

 

01.07.2005

01.07.2007

 

SREN 12809:2003/AC:2006

 

01.01.2008

01.01.2008

 

SREN 12809:2003/ A1:2005/AC:2007

 

01.01.2008

01.01.2008

190

SREN 12815:2003

Aparate de gătit casnice cu combustibil solid. Cerinte si metode de încercare

01.07.2005

01.07.2007

 

SREN 12815:2003/A1:2005

 

01.07.2005

01.07.2007

 

SREN 12815:2003/AC:2006

 

01.01.2007

01.01.2007

 

SREN 12815:2003/ A1:2005/AC:2007

 

01.01.2008

01.01.2008

191

SREN 12839:2002

Produse prefabricate de beton. Elemente pentru împrejmuiri

01.03.2002

01.03.2003

192

SREN 12843:2005

Produse prefabricate de beton. Stâlpi

01.09.2005

01.09.2007

193

SREN 12859:2008

Plăci de ipsos. Definitii, conditii si metode de încercare

01.01.2009

01.01.2010

194

SREN 12860:2003

Lianti-adezivi pe bază de ipsos pentru plăci de ipsos. Definitii, caracteristici si metode de încercare

01.04.2002

01.04.2003

 

SREN 12860:2003/AC:2003

 

01.01.2010

01.01.2010

195

SREN 12878:2005

Pigmenti pentru colorarea materialelor de constructie pe bază de ciment si/sau var. Specificatii si metode de încercare

01.03.2006

01.03.2007

 

SREN 12878:2005/AC:2006

 

01.01.2007

01.01.2007

196

SREN 12899-1:2007

Semnalizare rutieră verticală. Partea 1: Panouri rutiere fixe

01.01.2009

01.01.2013

197

SREN 12899-2:2007

Semnalizare rutieră verticală. Partea 2: Borne rutiere luminoase

01.01.2009

01.01.2013

198

SREN 12899-3:2007

Semnalizare rutieră verticală. Partea 3: Stâlpi de dirijare pentru balizajul permanent si dispozitive reflectorizante

01.01.2009

01.01.2013

199

SREN 12951:2005

Accesorii prefabricate pentru învelitoare de acoperis. Scări de acoperis fixate permanent. Specificatie de produs si metode de încercări.

01.09.2005

01.09.2006

200

SREN 12966-1:2006

Semnalizare rutieră verticală. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 1: Standard de produs

01.02.2006

01.02.2007

201

SREN 13024-2:2004

Sticlă pentru constructii. Geam de securitate borosilicatic securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformitătii/standard de produs

01.09.2005

01.09.2006

202

SREN 13043:2003

Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea suprafetelor, utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic

01.07.2003

01.06.2004

 

SR EN 13043:2003/AC:2004

 

01.06.2006

01.06.2006

203

SREN 13055-1:2003

Agregate usoare. Partea 1: Agregate usoare pentru betoane, mortare si paste de ciment

01.03.2003

01.06.2004

 

SREN 13055-1:2003/ AC:2004

 

01.01.2010

01.01.2010

204

SREN 13055-2:2004

Agregate usoare. Partea 2: Agregate usoare pentru amestecuri hidrocarbonate, tratamente superficiale si pentru straturi tratate si netratate

01.05.2005

01.05.2006

205

SREN 13063-1+A1:2007

Cosuri de fum. Sistem de cosuri de fum cu pereti interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 1: Conditii si metode de încercare corespunzătoare determinării rezistentei la focul din cos

01.05.2008

01.05.2009


1

2

3

4

5

206

SREN 13063-2+A1:2007

Cosuri de fum. Sistem de cosuri de fum cu pereti interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 2: Cerinte si metode de încercare în conditii umede

01.05.2008

01.05.2009

207

SREN 13063-3:2007

Cosuri de fum. Sistem de cosuri de fum cu pereti interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 3: Conditii si metode de încercare pentru canalele de aer ale sistemului de cosuri

01.05.2008

01.05.2009

208

SREN 13069:2006

Cosuri de fum. Anvelope exterioare de argilă arsă/ceramice pentru sisteme de cosuri de fum. Conditii si metode de încercare

01.05.2006

01.05.2007

209

SREN 13084-5:2005

Cosuri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argilă arsă. Specificatie de produs

01.04.2006

01.04.2007

 

SREN 13084-5:2005/ AC:2006

 

01.01.2007

01.01.2007

210

SREN 13084-7:2006

Cosuri independente. Partea 7: Specificatii de produs ale prefabricatelor cilindrice de otel pentru cosuri de otel cu pereti simpli si canale interioare de otel

01.08.2006

01.08.2007

 

SREN 13084-7:2006/ AC:2009

 

01.08.2009

01.08.2009

211

SREN 13101:2003

Trepte pentru cămine de vizitare. Cerinte, marcare, încercări si evaluarea conformitătii

01.08.2003

01.08.2004

212

SREN 13108-1:2006

Mixturi asfaltice. Specificatii de material. Partea 1: Beton asfaltic

01.03.2007

01.03.2008

 

SREN 13108-1:2006/ AC:2008

 

01.01.2009

01.01.2009

213

SREN 13108-2:2006

Mixturi asfaltice. Specificatii de material. Partea 2: Beton asfaltic pentru straturi foarte subtiri

01.03.2007

01.03.2008

 

SREN 13108-2:2006/ AC:2008

 

01.01.2009

01.01.2009

214

SREN 13108-3:2006

Mixturi asfaltice. Specificatii de material. Partea 3: Beton asfaltic moale

01.03.2007

01.03.2008

 

SREN 13108-3:2006/ AC:2008

 

01.01.2009

01.01.2009

215

SREN 13108-4:2006

Mixturi asfaltice. Specificatii de material. Partea 4: Mixtura tip HRA

01.03.2007

01.03.2008

 

SREN 13108-4:2006/ AC:2008

 

01.01.2009

01.01.2009

216

SREN 13108-5:2006

Mixturi asfaltice. Specificatii de material. Partea 5: Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic

01.03.2007

01.03.2008

 

SREN 13108-5:2006/ AC:2008

 

01.01.2009

01.01.2009

217

SREN 13108-6:2006

Mixturi asfaltice. Specificatii de material. Partea 6: Asfalt turnat

01.03.2007

01.03.2008

 

SREN 13108-6:2006/ AC:2008

 

01.01.2009

01.01.2009

218

SREN 13108-7:2006

Mixturi asfaltice. Specificatii de material. Partea 7: Beton asfaltic drenant

01.03.2007

01.03.2008

 

SREN 13108-7:2006/ AC:2008

 

01.01.2009

01.01.2009

219

SREN 13139:2003

Agregate pentru mortare

01.03.2003

01.06.2004

 

SREN 13139:2003/AC:2004

 

01.01.2010

01.01.2010

220

SREN 13160-1:2003

Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 1: Principii generale

01.03.2004

01.03.2005

221

SREN 13162:2009

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală (MW). Specificatie

01.09.2009

01.09.2010

222

SREN 13163:2009

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificatie

01.09.2009

01.09.2010

223

SREN 13164:2009

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificatie

01.09.2009

01.09.2010

224

SREN 13165:2009

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PUR). Specificatie

01.09.2009

01.09.2010