MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 88/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 88         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 9 februarie 2010

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 63 din 19 ianuarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 din Codul penal

 

Decizia nr. 64 din 19 ianuarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 208 si art. 209 din Codul penal

 

Decizia nr. 65 din 19 ianuarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 privind instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 

Decizia nr. 67 din 19 ianuarie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            75. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            84. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului de către doamna Mihaela Dincă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.524/2009. - Ordin al ministrului sănătătii, interimar, privind aprobarea ghidurilor clinice pentru obstetrică-ginecologie

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 63

din 19 ianuarie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 din Codul penal

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 din Codul penal, exceptie invocată de Dănut Cătălin Stavărîn Dosarul nr. 4/121/2005 al Curtii de Apel Galati - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 5.214D/2009, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, invocată de Ion Morariu Ciamita în Dosarul nr. 5.277/212/2008 al Curtii de Apel Constanta - Sectia penală si pentru cauze penale cu minori si de familie.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă că Ion Morariu Ciamita a depus la dosar o cerere de amânare a cauzei, în vederea angajării unui apărător.

Având cuvântul cu privire la această cerere, reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea acesteia, arătând că autorul exceptiei a beneficiat de timpul necesar pregătirii apărării, în conditiile în care Curtea a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate invocată de acesta la data de 22 aprilie 2009.

Deliberând, Curtea respinge cererea de amânare a cauzei.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect a exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 4.024D/2009 si nr. 5.214D/2009, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite conditiile conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarului nr. 5.214 D/2009 la Dosarul nr. 4.024D/2009, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

După strigarea cauzei, se prezintă Marius Chivăran, parte în Dosarul nr. 5.214D/2009, care arată că nu mai are nimic de adăugat.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierea din 30 aprilie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 4/121/2005, Curtea de Apel Galati - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 din Codul penal, exceptie invocată de Dănut Cătălin Stavăr.

Prin încheierea din 22 aprilie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 5.277/212/2008, Curtea de Apel Constanta - Sectia penală si pentru cauze penale cu minori si de familie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 din Codul penal, exceptie invocată de Ion Morariu Ciamita.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că solutia legislativă consacrată de textul legal ce face obiectul exceptiei „creează o inechitate fată de cetăteni” „raportat la modul de interpretare si reglementare a legii la momentul de fată”. Astfel, „în cazul în care se aplică o pedeapsă cu suspendarea conditionată, dar, desi s-a împlinit termenul de încercare, fără să se pronunte o nouă condamnare fată de aceeasi persoană, pentru o altă infractiune, se dispune revocarea suspendării. Corect ar fi ca această revocare să opereze doar în cazul în care în noua pronuntare si condamnare, care atrage cel de-al doilea termen al recidivei sau care determină revocarea executării sau suspendării unei pedepse, să se realizeze în cadrul interiorului acestui termen”. Se mai arată că dispozitiile legale criticate restrâng posibilitatea instantelor de judecată „de a realiza o individualizare corectă a pedepselor, obligându-le să aplice o pedeapsă care urmează a fi executată în stare de detinere sau la locul de muncă, suspendarea sau suspendarea sub supraveghere fiind excluse”.

Curtea de Apel Galati - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Curtea de Apel Constanta - Sectia penală si pentru cauze penale cu minori si de familie apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că normele criticate sunt constitutionale, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 83 din Codul penal, având următorul cuprins: „Dacă în cursul termenului de încercare cel condamnat a săvârsit din nou o infractiune, pentru care s-a pronuntat o condamnare definitivă chiar după expirarea acestui termen, instanta revocă suspendarea conditionată, dispunând executarea în întregime a pedepsei, care nu se contopeste cu pedeapsa aplicată pentru noua infractiune.

Revocarea suspendării pedepsei nu are loc însă, dacă infractiunea săvârsită ulterior a fost descoperită după expirarea termenului de încercare.

Dacă infractiunea ulterioară este săvârsită din culpă, se poate aplica suspendarea conditionată a executării pedepsei chiar dacă infractorul a fost condamnat anterior cu suspendarea conditionată a executării pedepsei. În acest caz nu mai are loc revocarea primei suspendări.

La stabilirea pedepsei pentru infractiunea săvârsită după rămânerea definitivă a hotărârii de suspendare nu se mai aplică sporul prevăzut de lege pentru recidivă.”

Dispozitiile constitutionale invocate în motivarea exceptiei sunt cele cuprinse în art. 4 si 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 24 privind dreptul la apărare, precum si în art. 20 cu raportare la art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, se constată că dispozitiile art. 83 din Codul penal au fost supuse, în numeroase rânduri, controlului Curtii Constitutionale, prin raportare la aceleasi prevederi constitutionale invocate si în prezenta cauză si cu motivări similare.

Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 195 din 13 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din data de 3 aprilie 2007, Decizia nr. 637 din 24 noiembrie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.138 din 15 decembrie 2005, Decizia nr. 317 din 14 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, si Decizia nr. 215 din 15 mai 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 16 iunie 2003, Curtea a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 din Codul penal, pentru considerentele acolo retinute. Deoarece nu au intervenit elemente noi, de natură să ducă la reconsiderarea acestei jurisprudente, solutia pronuntată prin deciziile mentionate, precum si considerentele care au fundamentat-o îsi păstrează valabilitatea.

În ceea ce priveste criticile referitoare la modul de interpretare a dispozitiilor art. 83 din Codul penal, acestea nu intră în competenta Curtii Constitutionale care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată”.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 83 din Codul penal, exceptie invocată de Dănut Cătălin Stavăr în Dosarul nr. 4/121/2005 al Curtii de Apel Galati -Sectia penală si de Ion Morariu Ciamita în Dosarul nr. 5.277/212/2008 al Curtii de Apel Constanta - Sectia penală si pentru cauze penale cu minori si de familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 ianuarie 2010.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent-sef,

Marieta Safta

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 64

din 19 ianuarie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 208 si art. 209 din Codul penal

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 208 si art. 209 din Codul penal, exceptie invocată de Savian Durbacă în Dosarul nr. 8.398/121/2007 al Curtii de Apel Galati - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 6.131 D/2009, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, invocată de Gheorghe Balaban în Dosarul nr. 276/233/2005 al Curtii de Apel Galati - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere identitatea de obiect a exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 4.126D/2009 si nr. 6.131 D/2009, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public apreciază ca fiind întrunite conditiile conexării dosarelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarului nr. 6.131 D/2009 la Dosarul nr. 4.126D/2009, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele:

Prin încheierile din 11 mai 2009 si 26 iunie 2009, pronuntate în dosarele nr. 8.398/121/2007 si nr. 276/233/2005, Curtea de Apel Galati - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 208 si art. 209 din Codul penal, exceptie invocată de Savian Durbacă si Gheorghe Balaban.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că prin textele de lege criticate „sunt încălcate principii de bază ale procesului penal, cum ar fi oportunitatea, previzibilitatea si respectarea dreptului la apărare, si sunt restrânse în mod injust drepturile persoanelor fizice si juridice”. Se arată că, prin modul în care sunt reglementate aceste texte, „partea vătămată, la sesizarea căreia începe urmărirea penală pentru infractiunea de furt, nu are posibilitatea să pună capăt procesului penal, prin retragerea plângerii”.

Curtea de Apel Galati - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că normele criticate sunt constitutionale, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 208, cu denumirea marginală Furtul, si art. 209, cu denumirea marginală Furtul calificat, ambele din Codul penal.

Prevederile constitutionale invocate în motivarea exceptiei sunt cele cuprinse în art. 16 privind egalitatea în drepturi, în art. 21 privind accesul liber la justitie, respectiv în art. 24 privind dreptul la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că a mai examinat dispozitiile art. 208 si art. 209 din Codul penal prin raportare la aceleasi texte din Constitutie si fată de critici similare. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 1.459 din 10 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 8 decembrie 2009, Decizia nr. 87 din 10 februarie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 10 martie 2005, si Decizia nr. 937 din 23 septembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 24 octombrie 2008, prin care Curtea a respins, pentru considerentele acolo arătate, exceptia de neconstitutionalitate invocată.

Deoarece nu au intervenit elemente noi, de natură să ducă la reconsiderarea acestei jurisprudente, solutia pronuntată prin deciziile mentionate, precum si considerentele care au fundamentat-o îsi păstrează valabilitatea.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 208 si art. 209 din Codul penal, exceptie invocată de Savian Durbacă si, respectiv, Gheorghe Balaban în dosarele nr. 8.398/121/2007 si, respectiv, nr. 276/233/2005 ale Curtii de Apel Galati - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 ianuarie 2010.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent-sef,

Marieta Safta

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 65

din 19 ianuarie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 privind instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin – procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 privind instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, exceptie ridicată de Andrei Grigore în Dosarul nr. 3.363/302/2009 al judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.


Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei, deoarece textul de lege criticat nu aduce atingere principiilor fundamentale pretins încălcate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 29 mai 2009, pronuntată în Dosarul nr. 3.363/302/2009, Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 privind instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Andrei Grigore într-o actiune civilă având ca obiect pretentii.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 3 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 329/2009, instituie o discriminare în cadrul aceleiasi categorii de persoane - cele cu handicap grav si accentuat - fără a fi justificată rezonabil si obiectiv sau a fi proportională cu scopul urmărit. Potrivit textului de lege criticat, este scutită de la plata taxei pe poluare doar persoana cu handicap grav sau accentuat ce necesită o adaptare specială a autovehiculului, nu si cea care găseste în comert un autovehicul adaptat nevoilor sale speciale. Or, scutirea de la plata acestei taxe este edictată în virtutea protectiei speciale a persoanelor cu handicap, care trebuie să fie grav sau accentuat, iar diferentierea suplimentară în functie de adaptabilitatea tipului de masină la tipul de handicap este abuzivă si discriminatorie.

Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civilă apreciază dispozitiile art. 3 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 ca fiind constitutionale, întrucât nu generează o discriminare prin diferenta de tratament între utilizatorii autovehiculelor dotate cu cutie de viteze care poate functiona în regim automat.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului, în punctul său de vedere, apreciază că dispozitiile art. 3 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 sunt constitutionale, deoarece nu instituie inegalităti în raport de principiul nediscriminării.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 3 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 privind instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, modificate prin art. 35 pct. 4 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009. Textul de lege criticat are, în prezent, următorul cuprins:

- Art. 3 alin. (5) - „Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate functiona în regim automat nu intră în categoria celor exceptate de la plata taxei.”

Anterior ultimei modificări, textul de lege, criticat initial, avea următoarea redactare: „Autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate functiona în regim automat nu intră în categoria celor adaptate sau echipate special si nu sunt exceptate de la plata taxei.”

În opinia autorului exceptiei, textul de lege mentionat contravine prevederilor constitutionale ale art. 4 alin. (2) si ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi a cetătenilor, precum si ale art. 50 privind protectia persoanelor cu handicap. De asemenea, prin raportare la art. 20 alin. (1) din Legea fundamentală, sunt invocate si dispozitiile art. 26 din Pactul international cu privire la drepturile civile si politice si ale art. 2 pct. 2 din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, norme referitoare la principiul egalitătii si interzicerea discriminării.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată următoarele:

Ulterior ridicării exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitiile art. 3 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 privind instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule au fost modificate prin art. 35 pct. 4 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International. În urma acestei interventii legislative, textul de lege criticat contine o solutie juridică partial diferită fată de cea initial prevăzută si vizată de autorul exceptiei, în sensul că, în prezent, autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate functiona în regim automat nu sunt exceptate de la plata taxei pe poluare, fără a se mai preciza că acestea nu intră în categoria celor adaptate sau echipate special.

Sustinerile autorului exceptiei referitoare la încălcarea principiilor egalitătii si al nediscriminării, precum si a drepturilor de care beneficiază persoanele cu handicap sunt întemeiate tocmai pe această caracteristică tehnică a autovehiculelor dotate cu cutie de viteze care poate functiona în regim automat, apreciată de autorul exceptiei ca fiind echivalentă cu o modalitate de adaptare sau echipare specială a unui autovehicul necesară persoanelor cu handicap, adaptare ce atrage exceptarea de la plata taxei pe poluare.

Potrivit art. 3 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgentă atacată, fac exceptie de la plata taxei autovehiculele special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum si autovehiculele special modificate în scopul preluării si transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat, iar, conform alin. (4) al aceluiasi articol, „modificările speciale aduse autovehiculelor se înscriu de către Regia Autonomă «Registrul Auto Român» în cartea de identitate a vehiculului. Lista modificărilor speciale aduse autovehiculelor va fi aprobată prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii.”

Solutia legislativă potrivit căreia autovehiculele dotate cu cutie de viteze care poate functiona în regim automat nu sunt exceptate de la plata taxei pe poluare este pe deplin justificată, având în vedere că aceste caracteristici tehnice nu se înscriu în categoria modificărilor speciale, astfel definite de lege, pentru a atrage exceptarea de la plata taxei.


Asa fiind, Curtea constată că nu se poate sustine în mod întemeiat că optiunea legiuitorului în această materie operează o discriminare în defavoarea persoanelor cu handicap, astfel că exceptia de neconstitutionalitate urmează să fie respinsă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 privind instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, exceptie ridicată de Andrei Grigore în Dosarul nr. 3.363/302/2009 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publică din data de 19 ianuarie 2010.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 67

din 19 ianuarie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Ion Petrescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Petrom” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 2.400/87/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale si în dosarele nr. 1.096/110/2008, nr. 5.938/110/2008, nr. 6.807/110/2008, nr. 6.896/110/2008 si nr. 7.004/110/2008 ale Tribunalului Bacău - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul identic al exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 4.899D/2009, nr. 6.576D/2009, nr. 6.577D/2009, nr. 6.582D/2009 - nr. 6.584D/2009, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea dispune, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, conexarea dosarelor nr. 6.576D/2009, nr. 6.577D/2009, nr. 6.582D/2009 - nr. 6.584D/2009 la Dosarul nr. 4.899D/2009, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin încheierea din 10 iunie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 2.400/87/2008 de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale, si încheierile din 25 si 30 martie 2009, pronuntate în dosarele nr. 1.096/110/2008, nr. 5.938/110/2008, nr. 6.807/110/2008, nr. 6.896/110/2008 si nr. 7.004/110/2008 de Tribunalul Bacău - Sectia civilă, Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Petrom” - S.A. din Bucuresti cu prilejul solutionării unei actiuni civile având ca obiect drepturi bănesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că art. 298 alin. (2) ultima liniută din Codul muncii, care prevede că orice dispozitie contrară acestui act normativ se abrogă, încalcă dispozitiile art. 1 alin. (4) si (5), art. 73 alin. (3) lit. p) si art. 79 alin. (1) din Constitutie, precum si prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Astfel, consideră că textul de lege criticat, prin formularea sa imprecisă, poate ridica dificultăti de interpretare si aplicare a legii. În acest sens, autorul face referire la normele procedurale aplicabile în speta sa, care au ca obiect conflicte de muncă, arătând că art. 298 alin. (2) ultima liniută din Codul muncii nu este în măsură să clarifice care dintre acestea urmează să se aplice. Astfel, prevederile art. 72 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă sunt diferite de cele ale art. 284 din Codul muncii, care reglementează aceeasi materie, respectiv instanta competentă să solutioneze aceste conflicte. Cu toate că, din perspectiva principiilor de aplicare a legii în timp, în spetă ar trebui să fie incidente reglementările mai noi, respectiv cele ale Codului muncii, caracterul special pe care îl are Legea nr. 168/1999 fată de dreptul comun în materie, reglementat de Codul muncii, poate conduce la o concluzie contrară, potrivit căreia incidente ar fi dispozitiile legii speciale. Toate aceste argumente sprijină concluzia pe care autorul exceptiei o consideră esentială pentru motivarea sa, anume că prevederile art. 298 alin. (2) ultima liniută din Codul muncii încalcă principiul efectivitătii juridice, consacrat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Acest principiu presupune că legiuitorul are obligatia de a asigura adoptarea unor dispozitii legale eficiente care să fie coerente (Cauza Unedic contra Frantei - 2008), să evite paralelismul legislativ (Cauza Katz contra României - 2009), să aibă vocatia de a respecta drepturile si libertătile fundamentale ale cetătenilor si să aibă o aplicabilitate practică uniformă, pentru a se evita o jurisprudentă neuniformă (Cauza Santo Pinto contra Portugaliei- 2008). În plus fată de acestea, autorul exceptiei aminteste că, prin dispozitiile art. 62 alin. (1) si ale art. 63 alin. (3) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, legiuitorul a impus cu caracter imperativ abrogarea expresă directă, excluzând, prin urmare, abrogarea implicită. Acest mod de abordare a fost determinat atât pentru a asigura coerenta sistemului legislativ, cât si pentru a asigura eficacitatea principiului separatiei puterilor în stat, întrucât nu permite - judecătorui să legifereze expres unde legiuitorul a tăcut implicit, respectiv să constate abrogarea, desi legiuitorul nu a făcut-o. Nerespectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 prin reglementarea unei norme care are un efect abrogator implicit, precum textul de lege criticat, are semnificatia încălcării art. 1 alin. (5) din Constitutie care prevede obligativitatea respectării Constitutiei si a legilor, obligativitate căreia trebuie să se supună inclusiv Parlamentul, întrucât textul constitutional nu face nicio distinctie cu privire la destinatarii normei.

Instantele de judecată consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, dispozitii potrivit cărora: „Pe data intrării în vigoare a prezentului cod se abrogă: [...]- orice alte dispozitii contrare.”

Autorul exceptiei consideră că textul de lege criticat este contrar următoarelor texte din Constitutie: art. 1 alin. (4) si (5) care consacră principiul separatiei si echilibrului puterilor în stat si obligatia respectării Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor, art. 73 alin. (3) lit. p) care stabileste domeniul de reglementare al legii organice, si art. 79 alin. (1) referitor la atributiile Consiliului Legislativ. De asemenea, consideră că este încălcat si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că argumentele invocate de autor nu vizează o veritabilă problemă de constitutionalitate, ci constituie o problemă de interpretare si de aplicare a legii ce tine de resortul instantelor jud- judecătoresti, iar nu de cel al instantei de contencios constitutional.

În acest sens, asupra unor critici identice, s-a pronuntat Curtea Constitutională prin numeroase decizii, precum Decizia nr. 1.005 din 7 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 18 august 2009.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 298 alin. (2) ultima liniută din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Petrom” - S.A. din Bucuresti în Dosarul nr. 2.400/87/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale si în dosarele nr. 1.096/110/2008, nr. 5.938/110/2008, nr. 6.807/110/2008, nr. 6.896/110/2008 si nr. 7.004/110/2008 ale Tribunalului Bacău - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 ianuarie 2010.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 si 128 bis din 18 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 18 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Alunis”:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 23, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Curti constructii Scoala cu clasele I-VIII Alunis Ostrov si Grădinita Ostrov; suprafata = 0,5884 ha; vecinătăti: N - Brujban Constantin; S - Parohia Ostrov; E - teren sport; V - drum judetean 101 T”;

- la pozitia nr. 27, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sport, sat Ostrov, vecini: N - Vasile Nicolae; V - teren curti scoala Ostrov, Constantinoiu Constantin, Parohia Ostrov, Rotaru Paraschiv, Vlădoiu Silvia; E - pârâul Vărbilău; S - drum secundar, cimitir biserica evanghelică; suprafata - 1,3718 ha, nr. inv. 1233”;

- la pozitia nr. 77, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.2” si coloana 3 va avea următorul cuprins: „Primăriei, sat Alunis, drum secundar asfaltat în lungime de 1,175 km, de la casa nr. 897 la casa nr. 956, lătimea medie 6 m, nr. inventar 1041”;

- la pozitia nr. 81, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Brutărie, sat Ostrov, drum de pământ din DJ 101 T; suprafata de 0,06 ha, nr. inventar 1045; N - Banca de credit, Parohia Ostrov, teren de sport; E - Cimitir biserica evanghelică; S - S.C. Cris-Rux - S.R.L. Maftei Gheorghe, Maftei Constantin; V - DJ 101T”;

- la pozitia nr. 232, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.17.2”, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Metal, peste pârâul Alunis, suprafata construită 25 mp, punct Gasu, nr. inv. 1263” si coloana 4 va avea următorul cuprins: „2007”;

- la pozitia nr. 233, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Lemn, peste pârâul Alunis, suprafata 18 mp, punct Tisa Mica, nr. inv. 1229”;

- la pozitia nr. 246, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Comunală, sat Alunis, nr. inv. 1222, suprafata - 1,622 ha, între vecinii: N - teren polisportiv; S - drum secundar si DJ 214; V - drum secundar ulita «La Piata»; E - pârâul Bertea”;

b) la sectiunea I „Bunuri imobile”, după pozitia 259 se introduc zece noi pozitii, pozitiile nr. 260-269, prevăzute în anexa nr. 1.

2. La anexa nr. 22 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului publicai comunei Baba Ana”:

- la sectiunea I „Bunuri imobile”, după pozitia nr. 70 se introduc patru noi pozitii, pozitiile nr. 73-76, prevăzute în anexa nr. 2.

3. La anexa nr. 24 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Băltesti”, la sectiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Scoala cu clasele V-VIII Băltesti; suprafata: 1-2.130 mp; 2-840 mp”;

- la pozitia nr. 63, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sat Podenii Vechi, suprafata - 0,80 ha; Sat Băltesti, suprafata - 10.720 mp”.

4. La anexa nr. 37 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cerasu”:

- la sectiunea I „Bunuri imobile”, după pozitia nr. 50 se introduc cincizeci de noi pozitii, pozitiile nr. 51-100, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. II. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2010.

Nr. 75.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Alunis

 

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

260

1.6.5

Constructie

Cameră centrală termică, Scoala cu clasele 1-8 Alunis centru Suprafata construită - 29,90 m2 Regim de înăltime: P încăperi - 1 Nr. inv. 1268

2007

33.401,47

Domeniul public al comunei Alunis, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 34/2008

261

1.6.5

Constructie

Cameră centrală termică, Scoala si Grădinita Ostrov

Suprafata construită - 24,15 m2 ; Regim de înăltime: P încăperi – 1; Nr. inv. 1274

2008

39.216,52

Domeniul public al comunei Alunis, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 34/2008

262

1.6.3.2

împrejmuire

Scoala cu clasele 1-4 si Grădinita nr. 2 Alunis Vale Lungime: 105 ml Nr. inv. 1269

2007

25.041,71

Domeniul public al comunei Alunis, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 34/2008

263

1.6.3.2

împrejmuire

Grădinita Centru Lungime: 83 ml Nr. inv. 1270

2007

20.245,67

Domeniul public al comunei Alunis, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 34/2008

264

1.6.8

Constructie

Teren polisportiv, sat Alunis Suprafata construită - 927,56 m2 Nr. inv. 1271

2008

307.009,71

Domeniul public al comunei Alunis, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 34/2008

265

1.8.1

Fântână

Sat Ostrov, construită din tuburi beton si beton; Adâncime: 17 m; în punctul Teren de sport

Nr. inv. 1272

2008

8.317,89

Domeniul public al comunei Alunis, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 34/2008

266

1.8.13

Constructie

Cameră alimentare cu apă Scoala si Grădinita Ostrov Suprafata construită - 6 m2 Regim de înăltime: P Nr. inv. 1273

2008

23.682,11

Domeniul public al comunei Alunis, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 34/2008

267

1.8.1

Fântână

Sat Ostrov, construită din tuburi beton Adâncime: 8 m; în punctul Ibrian Nr. inv. 1274

2008

 

Domeniul public al comunei Alunis, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 34/2008

268

1.6.8

Teren

Teren polisportiv, sat Alunis Suprafata -0,1099 ha Vecini: N - teren de joacă; S - piata comunală; V - drum secundar ulită „La piată”; E - pârâul Bertea

2008

 

Domeniul public al comunei Alunis, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 34/2008

269

1.6.8

Teren

Teren joacă, sat Alunis Suprafată -0,1655 ha Vecini: N - drum secundar; S - teren polisportiv; V - drum secundar ulită „La piată”; E - pârâul Bertea

2008

 

Domeniul public al comunei Alunis, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 34/2008


ANEXA Nr. 2

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Baba Ana

 

SECTIUNEA 1 Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

73

 

Teren extravilan

S = 3,00ha,T-31,P-203/1 Satul Baba Ana

1996

15.000

Domeniul public al comunei Baba Ana, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 63/2008

74

 

Teren extravilan

S = 3,00 ha, T-24, P-187/2/1 Satul Conduratu

1996

15.000

Domeniul public al comunei Baba Ana, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 63/2008

75

 

Teren extravilan

S = 3,00 ha, T-36/1, P-306/27/1 Satul Ciresanu

1996

15.000

Domeniul public al comunei Baba Ana, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 63/2008

76

 

Teren extravilan

S = 2,00 ha, T-45, P-372/8/1 Satul Satu Nou

1996

10.000

Domeniul public al comunei Baba Ana, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 63/2008

ANEXA Nr. 3

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cerasu

 

SECTIUNEA 1 Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea obiectivului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz,

al dării în folosintă

Valoarea de inventar

(lei)

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

51

18.3

Clădire

Sediu Primărie si Consiliul Local compus din 14 încăperi, terasă si 3 holuri

Suprafata construită - 249 m2 Suprafata desfăsurată - 505 m2 Număr inventar- 1001

2007

324.361

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

52

16.3

Clădire

Fost atelier scoală, compus din o încăpere, terasă, wc Suprafata construită - 158 m2 Număr inventar- 1013

1920

20.306

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

53

299.2-1

Constructie

Magazie metalică cu o încăpere Suprafata construită - 83 m2 Număr inventar - 1003

1988

3

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

54

18.3

Clădire

Sediu oficiul postal, compus din două încăperi si un hol Suprafata construită - 96 m2 Număr inventar- 1012

1908

20.705

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

55

154-2b

Constructie

Bibliotecă si magazine Suprafata construită - 115 m2

1980

8

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

56

154-2b

Constructie

Saivan oi cu o încăpere Suprafata construită - 70 m2 Număr inventar- 1010

1985

3

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

57

16.4.5

Clădire

Grădinită sat Valea Borului, compusă din 3 încăperi si două holuri; Suprafata construită - 105 m2

Număr inventar- 1001

1913

11.180

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

58

154-2b

Constructie

Magazie Grădinită sat Valea Borului, din lemn, cu o încăpere Suprafata construită - 40 m2 Număr inventar- 1003

1970

2

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

59

299.2.5

Constructie

WC Grădinită sat Valea Borului, cu 3 cabine; Suprafata construită - 10 m2 Număr inventar- 1002

1940

1

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

60

299.1-5

împrejmuire

Gard din lemn Grădinită sat Valea Borului; Lungime - 80 ml Număr inventar- 1004

1994

1

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

61

 

Teren curti - constructii

Teren situat în satul Cerasu, pe care sunt amplasate următoarele clădiri: politie, cămin cultural, magazine COOP, dispensar veterinar, atelier, magazii, fost atelier scoală, moară. Suprafată - 0,53 ha

1908

253.255

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

62

 

Teren curti - constructii

Teren situat în satul Slon, pe care sunt amplasate: cămin cultural, saivan oi si dispensar veterinar. Suprafată- 0,2 ha

1945

95.568

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

63

 

Teren curti - constructii

Teren situat în satul Cerasu, pe care sunt amplasate: magazine PF. Nitu si dispensar uman. Suprafată - 0,04 ha

1908

19.113

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

64

 

Teren curti - constructii

Amplasament: grădinita Cerasu, magazie, WC Suprafată -0,16 ha

1945

76.454

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

65

 

Teren curti - constructii

Amplasament: grădinita Slon, magazie, WC Suprafată -0,13 ha

1945

62.119

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008


0

1

2

3

4

5

6

66

 

Teren curti - constructii

Fâneată cu amplasament bazin apă - sat Cerasu Suprafată - 0,11 ha

1970

52.562

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

67

 

Teren

Neproductiv - se va amplasa statie de epurare pct. „Lunca”, satul Valea Borului

Suprafată - 0,2 ha

1945

95.568

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

68

 

Teren

Neproductiv - se va amplasa statie de pompare apă pct. „Carpeni”, satul Valea Borului Suprafată - 0,1 ha

1945

47.784

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

69

235.3-5.7

Pod „Cătunescu”, sat Slon

L - 7m; I - 4m; Suprafata construită - 28 m2

1988

36,4

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

70

235.3-5.7

Pod „Stanciu”, sat Valea Borului

L - 6m; I - 4m; Suprafata construită - 24 m2

1975

31,2

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

71

235.3-5.7

Pod „Petre IIa”, sat Slon

L - 10 m; I - 4m; Suprafata construită - 40 m2

1986

52

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

72

235.3-5.7

Pod „Ogrezeanu Cristian”, sat Slon

L - 10 m; I - 4m; Suprafata construită - 40 m2

1985

37

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

73

235.3-5.7

Pod „Ciutacu Florica”, sat Slon

L - 10 m; I - 4m; Suprafata construită - 40 m2

1990

50,5

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

74

235.3-5.7

Pod „Ciutacu Stelian”, sat Slon

L - 12 m; I - 4m; Suprafata construită - 48 m2

1987

36

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

75

235.3-5.7

Pod „Burlan D-tru”, sat Slon

L - 5m; I - 4m; Suprafata construită - 20 m2

1980

9,6

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

76

235.3-5.7

Pod „Francu Nicu”, sat Slon

L - 5m; I - 4m; Suprafata construită - 20 m2

1980

8,5

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

77

235.3-5.7

Pod „Duca Cristi”, sat Slon

L - 4m; I - 4m; Suprafata construită - 16 m2

1979

17,3

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008


0

1

2

3

4

5

6

78

235.3-5.7

Pod „Posea Mitu”, sat Valea Tocii

L - 8m; I - 4m; Suprafata construită - 32 m2

1975

14,3

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

79

235.3-5.7

Pod „David Gh.”, sat Slon

L -7m; I - 4m; Suprafata construită - 28 m2

1978

37,1

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

80

235.3-5.7

Pod „Butucaru Ion”, sat Slon

L- 18 m; I - 4m; Suprafata construită - 72 m2

1991

34,7

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

81

235.3-5.7

Pod „Manta I. Gh.”, sat Slon

L -5m; I - 4m; Suprafata construită - 20 m2

1988

13,8

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

82

235.3-5.7

Pod „Cojocarii C-tin”, sat Slon

L - 6m; I - 4m; Suprafata construită - 24 m2

1994

35

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

83

235.3-5.7

Pod „Tăgârtă Petre”, sat Slon

L -6m; I - 4m; Suprafata construită - 24 m2

2003

24,2

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

84

235.3-5.7

Pod „Tăgârtă Aurel”, sat Slon

L - 12 m; I - 4m;

Suprafata construită - 48 m2

1992

22,5

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii

Consiliului Local nr. 28/2008

85

235.3-5.7

Pod „Valea Ursului”, sat Slon

L -17m; I - 3m; Suprafata construită - 51 m2

2007

84,5

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii

Consiliului Local nr. 28/2008

86

235.3-5.7

Pod „Necula”, sat Valea Borului

L- 10 m; I -3m; Suprafata construită - 30 m2

2007

30

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

87

235.3-5.7

Pod „Vasilescu”, sat Valea Tocii

L - 16,5 m; I - 3,2 m; Suprafata construită - 52,8 m2

2007

29,2

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

88

235.3-5.7

Pod „Petre Tache”, sat Valea Borului

L - 6m; I - 4m; Suprafata construită - 24 m2

1996

26,5

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

89

235.3-5.7

Pod „Păncesti”, sat Valea Lespezii

L - 10 m; I - 4m; Suprafata construită - 40 m2

2007

43,6

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008


0

1

2

3

4

5

6

90

235.3-5.7

Pod „Posea Gică”, sat Cerasu

L - 20 m; I - 3m; Suprafata construită - 60 m2

2008

51,5

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

91

235.3-5.7

Pod „Plaiet”, sat Slon

L- 12 m; I - 3m; Suprafata construită - 36 m2

2007

46,8

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

92

 

Punte pe cablu, sat Slon

Punct Tăgârtă Aurică

1978

1,5

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

93

 

Punte pe cablu, sat Valea Lespezii

Punct Nitu Alexandrina

1980

1,8

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

94

 

Punte pe cablu, sat Valea Tocii

Punct Nelu Moise

1976

1,6

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

95

 

Punte pe cablu, sat Valea Lespezii

Punct Enache Constantin

1980

1,6

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

96

 

Punte pe cablu, sat Valea Brădetului

Punct Scoala

1977

1,7

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

97

232.171-2

Drumuri locale si ulite

Drumuri pietruite si de pământ: Sat Valea Borului - 3 km Sat Cerasu - 12 km Sat Valea Lespezii - 3 km Sat Valea Brădetului - 4 km Sat Valea Tocii - 4 km Sat Slon - 19 km Total - 45 km

1968

675

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

98

232.171-2

Drumuri forestiere

Drumuri pietruite si de pământ Total - 45,5 km

1968

450

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

99

 

Constructie

Dig apărare pct. Cămin cultural Slon L -21 m

1975

103.000

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008

100

 

Constructie

Dig apărare pct. „Cătunescu” L - 25 m

1980

112.000

Domeniul public al comunei Cerasu, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2008


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului de către doamna Mihaela Dincă

 

Având în vedere Avizul favorabil nr. 461.590 din 6 ianuarie 2010 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru exercitarea cu caracter temporar a functiei publice vacante, din categoria înaltilor functionari publici, de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 92 alin. (11) si alin. (2) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Mihaela Dincă exercită, cu caracter temporar, functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 9 februarie 2010.

Nr. 84.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind aprobarea ghidurilor clinice pentru obstetrică-ginecologie

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de sănătate publică, asistentă medicală si programe nr. A.V. 1.989/2009, având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii, interimar, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă ghidurile clinice pentru obstetrică-ginecologie elaborate de Comisia de obstetrică-ginecologie a Ministerului Sănătătii, prevăzute în anexele nr. 1-20, după cum urmează:

a) Hipertensiunea indusă de sarcină - anexa nr. 1;

b) Profilaxia cu antibiotice în obstetrică-ginecologie - anexa nr. 2;

c) Conduita în sarcina cu incompatibilitate în sistem Rh - anexa nr. 3;

d) Boala tromboembolică în sarcină si lăuzie - anexa nr. 4;

e) Terapia menopauzei - anexa nr. 5;

f) Sarcina ectopică - anexa nr. 6;

g) Dezlipirea prematură de placentă normal inserată - anexa nr. 7;

h) Ruptura prematură si precoce de membrane - anexa nr. 8;

i) Embolia cu lichid amniotic - anexa nr. 9;

j) Hemoragiile severe în periodul III si IV al nasterii pe cale vaginală - anexa nr. 10;


k) Sarcina si valvulopatiile - anexa nr. 11;

l) Sarcina multiplă - anexa nr. 12;

m) Infectia HIV în sarcină - anexa nr. 13;

n) Cancerul de col uterin - anexa nr. 14;

o) Cancerul mamar - anexa nr. 15;

p) Placenta praevia - anexa nr. 16;

q) Ruptura uterină - anexa nr. 17;

r) Lehuzia patologică - anexa nr. 18;

s) Cancerul ovarian - anexa nr. 19;

t) Cancerul de endometru - anexa nr. 20.

Art. 2. - Pe baza ghidurilor de practică medicală, fiecare unitate sanitară are obligatia de a elabora, până la data de 31 martie 2010, protocoalele terapeutice care vor sta la baza încheierii contractului de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti.

Art. 3. - Unitătile sanitare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Anexele nr. 1-20*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispozitii contrare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii, interimar,

Cristian-Anton Irimie,

secretar de stat

 

Bucuresti, 4 decembrie 2009.

Nr. 1.524.


*) Anexele nr. 1-20 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.