MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 91/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 91         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 10 februarie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

            2. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

DECRETE

 

            44. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general-maiorcu două stele din Ministerul Apărării Nationale

 

            45. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Nationale

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            77. - Decizie pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 422/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Hură Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

            78. - Decizie privind aplicarea mobilitătii pentru doamna Adela Neagoe din functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Sănătătii în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Sănătătii

 

            89. - Decizie pentru numirea domnului Mihail Vasile-Ozunu în functia de secretar de stat pentru relatia cu Parlamentul, informare publică si cresterea calitătii vietii personalului la Ministerul Apărării Nationale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            30. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Administratiei si Internelor care nu dispun de suport logistic propriu

 

            33. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind desemnarea domnului secretar de stat Mihai Capră si a domnului secretar de stat Gheorghe Emacu ca reprezentanti ai Ministerului Administratiei si Internelor în componenta Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol

 

            75. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică

 

            85. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind completarea notei din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.


 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) si art. 67 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 46 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 20 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. VIII „Componenta Comisiei pentru muncă, familie si protectie socială", doamna senator Boitan Minerva - Grupul parlamentar al Partidului National Liberal - se include în componenta comisiei, în locul domnului senator Nedelcu Vasile - senator independent.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 februarie 2010, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 8 februarie 2010.

Nr. 2.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general-maior cu două stele din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna general-maior cu două stele Serban IIie Floarea trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 8 februarie 2010.

Nr. 44.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Bârea Gheorghe Vasile trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 8 februarie 2010.

Nr. 45.

 

DECIZII ALE PRIMULUI – MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 422/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Hură Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere:

- Cererea domnului Hură Gheorghe, inspector guvernamental, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/208/D.N.A./2010;

- Adresa Ministerului Administratiei si Internelor nr. 7.073/MC/2010;

- art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Articolul unic din Decizia primului-ministru nr. 422/2009 privind stabilirea atributiilor domnului Hură Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 1 aprilie 2009, se modifică si va avea următorul cuprins:

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Hură Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească, la nivelul judetului Bacău, atributii ce intră în sfera de competentă a Ministerului Administratiei si Internelor. Fisa de descriere a atributiilor si responsabilitătilor si a modului de raportare a activitătii desfăsurate se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental si a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în conditiile legii, pe bază de pontaj si raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activitătii pe care o desfăsoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite si/sau reprezentantul Ministerului Administratiei si Internelor la nivelul judetului unde îsi desfăsoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în conditiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activitătii desfăsurate."

 

Bucuresti, 9 februarie 2010.

Nr. 77.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind aplicarea mobilitătii pentru doamna Adela Neagoe din functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Sănătătii în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Sănătătii

 

Având în vedere solicitarea Ministerului Sănătătii transmisă prin Adresa nr. C.S.A. 1.040 din 4 februarie 2010,

în baza prevederilor art. 27 alin. (1) lit. a), ale art. 30 lit. a) si aleart. 33 alin. (1) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiulart. 12 lit. b) si d) si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamnei Adela Neagoe i se aplică mobilitatea din functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Sănătătii în functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Sănătătii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 9 februarie 2010.

Nr. 78.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea domnului Mihail Vasile-Ozunu în functia de secretar de stat pentru relatia cu Parlamentul, informare publică si cresterea calitătii vietii personalului la Ministerul Apărării Nationale

 

Având în vedere Adresa Ministerului Apărării Nationale nr. SG 845 din data de 9 februarie 2010,

în temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 11 si art. 32 alin. (4) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Mihail Vasile-Ozunu se numeste în functia de secretar de stat pentru relatia cu Parlamentul, informare publică si cresterea calitătii vietii personalului la Ministerul Apărării Nationale.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 10 februarie 2010.

Nr. 89.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Administratiei si Internelor care nu dispun de suport logistic propriu

 

În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 521/2008 privind asigurarea structurilor Ministerului Administratiei si Internelor care nu dispun de suport logistic propriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 7 iulie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 3. - (1) Cheltuielile privind utilitătile, precum si întretinerea si interventiile în timp asupra constructiilor în care functionează structura asigurată se suportă de către structura care detine în administrare imobilul.

(2) Pentru structurile asigurate, finantate partial din venituri proprii, decontarea cheltuielilor privind utilitătile, întretinerea si interventiile în timp asupra constructiilor se face conform protocoalelor încheiate în acest sens.

(3) În cazul în care structura sustinătoare functionează în imobile închiriate, aceasta va pune la dispozitie, cu titlu gratuit, spatii pentru structurile asigurate, cu exceptia celor finantate partial din venituri proprii, în cazul cărora se decontează cheltuielile prevăzute la alin. (2), precum si cele cu chiria, pe bază de protocol."

2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

„(2) Pentru structurile asigurate, finantate partial din venituri proprii sau în cadrul cărora se desfăsoară activităti finantate integral din venituri proprii, decontarea cheltuielilor privind utilizarea si mentenanta mijloacelor de transport se face conform protocoalelor încheiate în acest sens, pe baza tarifelor în vigoare.

(3) În cazul structurilor în cadrul cărora se desfăsoară activităti finantate integral din venituri proprii, decontarea se va face numai pentru acest tip de activităti."

3. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 5. - Pentru spatiile puse la dispozitia structurilor teritoriale ale Directiei generale de informatii si protectie internă si Directiei Generale Anticoruptie de către structuri teritoriale ale Ministerului Administratiei si Internelor, altele decât cele cuprinse în anexa la prezentul ordin, cheltuielile de întretinere, utilitătile si interventiile în timp asupra acestora se suportă de către structurile care le administrează."

4. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 6. - Directorul Directiei logistice, directorul general al Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei si directorul Directiei medicale, fiecare pe domeniul său de competentă, pot emite dispozitii pentru solutionarea unor situatii specifice privind aplicarea prezentului ordin."

5. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 5 februarie 2010.

Nr. 30.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 521/2008)

 

Structurile sustinătoare, domeniile, precum si structurile asigurate

 


Nr. crt.

Denumirea structurii asigurate

Domeniul asigurat

Spatii

Mobilitate

Armament si munitie

Intendentă

Comunicatii si informatică

1.

Conducerea ministerului, directiile generale si directiile

aparatului central si structurile subordonate acestora din municipiul Bucuresti

Directia economico-administrativă

Directia economico-administrativă

Directia economico-administrativă

Directia economico-administrativă

Directia generală pentru comunicatii si tehnologia informatiei si Grupul de achizitii, investitii si întretinere pentru comunicatii si informatică

            2.            

Casa de Pensii a Ministerului Administratiei si Internelor

Directia economico-administrativă

Directia economico-administrativă

Directia economico-administrativă

Directia economico-administrativă

Directia generală pentru comunicatii si tehnologia informatiei si Grupul de achizitii, investitii si întretinere pentru comunicatii si informatică

3.

Directia formare initială si continuă

Directia economico-administrativă

Directia economico-administrativă

Directia economico-administrativă

Directia economico-administrativă

Directia generală pentru comunicatii si tehnologia informatiei si Grupul de achizitii, investitii si întretinere pentru comunicatii si informatică

4.

Comenduirea Garnizoanei Bucuresti

Directia economico-administrativă

DirecDirectia economico-administrativă

Directia economico-administrativă

Directia economico-administrativă

Directia generală pentru comunicatii si tehnologia informatiei si Grupul de achizitii, investitii si întretinere pentru comunicatii si informatică

5.

 

 

Structurile teritoriale ale Directiei generale de informatii si protectie internă

Institutiile/ Structurile în imobilele cărora functionează

Institutiile/ Structurile în imobilele cărora functionează

Institutiile/ Structurile în imobilele cărora functionează

Institutiile/ Structurile în imobilele cărora functionează

Institutiile/Structurile în imobilele cărora functionează

Directia economico-administrativă

Directia generală de informatii si protectie internă

6.

Serviciul Anticoruptie pentru Municipiul Bucuresti

Directia Generală Anticoruptie

Directia economico-administrativă

Directia Generală Anticoruptie

Directia Generală Anticoruptie1

Directia Generală Anticoruptie

7.

Structurile teritoriale ale Directiei Generale Anticoruptie2

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean3

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean1

Inspectoratul de politie judetean3

8.

Arhivele Nationale

Sustinere proprie

Directia economico-administrativă

 

Sustinere proprie

Sustinere proprie

9.

Serviciul Municipiului Bucuresti al Arhivelor Nationale, Serviciul Judetean Ilfov al Arhivelor Nationale, Serviciul arhive nationale istorice centrale, Serviciul logistic, microfilmare de asigurare, conservare si restaurarea documentelor

Arhivele Nationale

Directia economico-administrativă

 

Arhivele Nationale

Arhivele Nationale

 


1 Directia Generală Anticoruptie asigură drepturile de hrană si echipament pentru personalul tuturor structurilor teritoriale.

2 Pentru Serviciul Judetean Anticoruptie Tulcea atributiile logistice revin Inspectoratului de Jandarmi Judetean Tulcea. Pentru serviciile judetene anticoruptie din judetele Bihor, Constanta, Satu Mare, atributiile logistice revin inspectoratelor judetene ale Politiei de Frontieră din fiecare judet în parte.

3 Pentru structurile teritorialeale Directiei Generale Anticoruptie, achizitia si dotarea cu mijloace de transport, aparatură specifică, tehnică de calcul, copiatoare si faxuri se realizează în mod centralizat, prin grija Directiei Generale Anticoruptie. Bunurile utilizate în prezent de structurile teritoriale ale Directiei Generale Anticoruptie rămân în continuare în folosinta acestora.

 


10.

Structurile teritoriale ale Arhivelor Nationale4

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

 

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

11.

Sectoarele 1 si 2 Audit Intern Bucuresti

Directia economico-administrativă

Directia economico-administrativă

Directia economico-administrativă

Directia economico-administrativă

Directia generală pentru comunicatii si tehnologia informatiei si Grupul de achizitii, investitii si întretinere pentru comunicatii si informatică

12.

Structurile teritoriale ale Directiei generale control si audit intern5, cu exceptia sectoarelor 1 si 2 Audit Intern Bucuresti

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

13.

Directia pentru evidenta persoanelor si administrarea bazelor de date

Sustinere proprie

Directia

economico-

administrativă

Sustinere proprie

Sustinere proprie

Sustinere proprie

14.

Formatiunile teritoriale ale Directiei pentru evidenta persoanelor si administrarea bazelor de date

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti

Inspectoratul de politie judetean

Directia pentru evidenta persoanelor si administrarea bazelor de date

Inspectoratul de politie judetean

15.

Oficiul Român pentru Imigrări

Sustinere proprie

Directia economico-administrativă

Sustinere proprie

Sustinere proprie

Sustinere proprie

16.

Structurile teritoriale pentru străini din municipiul Bucuresti6

Oficiul Român pentru Imigrări

Directia economico-administrativă

Oficiul Român pentru Imigrări

Oficiul Român pentru Imigrări

Oficiul Român pentru Imigrări

17.

Centrele regionale de azil si centrele pentru cazarea străinilor luati în custodie publică

Sustinere proprie

DirDirectia economico-administrativă

Sustinere proprie

Sustinere proprie

Sustinere proprie

18.

Structurile judetene pentru străini

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

19.

Directia generală de pasapoarte

Sustinere proprie

Directia economico-administrativă

Sustinere proprie

Sustinere proprie

Sustinere proprie

20.

Serviciile publice comunitare de eliberare si evidentă a pasapoartelor

Institutia prefectului

Institutia prefectului

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti

Institutia prefectului7

Institutia prefectului

Inspectoratul de politie judetean

 


4 Asigurarea structurilor teritoriale ale Arhivelor Nationale cu tehnică de calcul, aparatură si materiale specifice (rafturi de arhivă, mijloace de protectie si păstrare a arhivei, aparatură de alarmare antifoc si antiefractie, imprimate) se realizează în mod centralizat, prin grija Arhivelor Nationale.

5 Pentru sectoarele teritoriale de audit intern Constanta si lasi, atributiile logistice revin Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta, respectiv Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontieră lasi.

6 Centrul pentru Cazarea Străinilor luati în Custodie Publică Arad este asigurat de către Centrul Regional de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil Timisoara.

7 Serviciile publice comunitare de eliberare si evidentă a pasapoartelor sunt asigurate din punctul de vedere al echipamentului si pe linia imprimatelor specifice de către Directia generală de pasapoarte.

 


21.

Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor

Sustinere proprie

Directia economico-administrativă

Sustinere proprie

Sustinere proprie

Sustinere proprie

22.

Serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor

Institutia prefectului

Institutia prefectului

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti

Institutia prefectului8

Institutia prefectului

Inspectoratul de politie judetean

23.

Atelierele de fabricare a plăcilor cu numere de înmatriculare

Institutiile/ structurile în imobilele cărora functionează

Directia economico-administrativă

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti

Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor

Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor

Inspectoratul de politie judetean

Inspectoratul de politie judetean

24.

Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului Administratiei si Internelor9 si Unitatea Specială de Aviatie Bucuresti

Sustinere proprie

Directia economico-administrativă

Sustinere proprie

Sustinere proprie

Sustinere proprie

25.

Spitalul de Urgentă „Prof. dr. Dimitrie Gerota" Bucuresti

Sustinere proprie

Directia economico-administrativă

Directia economico-administrativă

Sustinere proprie

Sustinere proprie

26.

Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu"

Sustinere proprie

Directia economico-administrativă

Directia economico-administrativă

Sustinere proprie

Sustinere proprie

27.

Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu Ploiesti

Sustinere proprie

Sustinere proprie

Inspectoratul de politie judetean

Sustinere proprie

Inspectoratul de politie judetean

28.

Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu Oradea

Sustinere proprie

Sustinere proprie

Inspectoratul de politie judetean

Sustinere proprie

Sustinere proprie

29.

Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale

Institutiile/ structurile în imobilele cărora functionează

Sustinere proprie

Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti

Sustinere proprie

Sustinere proprie

30.

Unitătile teritoriale ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale

Sustinere proprie

Sustinere proprie

Inspectoratul de politie judetean

Sustinere proprie

Sustinere proprie

 


8 Serviciile publice comunitare regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor sunt asigurate din punctul de vedere al echipamentului si pe linia imprimatelor specifice de către Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor.

9 Până la operationalizare, pe linie de mobilitate terestră, cu exceptia mijloacelor de aerodrom si autocisternelor de alimentare cu carburanti de aviatie, unitătile speciale de aviatie teritoriale sunt asigurate astfel: Unitatea Specială de Aviatie Cluj de către Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan" Cluj-Napoca, iar unitătile speciale de aviatie lasi si Tulcea de către inspectoratele judetene ale politiei de frontieră lasi, respectiv Tulcea.

10 Cu exceptia mobilitătii aeriene, mijloacelor de aerodrom si autocisternelor de alimentare cu carburanti de aviatie care se asigură prin grija Inspectoratului General de Aviatie.

 


31.

Structurile teritoriale pentru probleme speciale ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale

Institutia prefectului

Institutia prefectului

 

Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale

Institutia prefectului

 

NOTĂ:

- Politistii detasati la Directia Natională Anticoruptie din cadrul Parchetului General sunt asigurati din punctul de vedere al armamentului si munitiei de către Directia economico-administrativă.

-Asigurarea armamentului si munitiei pentru politistii detasati la birourile teritoriale ale Directiei Nationale Anticoruptie din cadrul Parchetului General se realizează de către Directia Generală de Politie a Municipiului Bucuresti, respectiv inspectoratele de politie judetene.

- Pentru centrele medicale din municipiul Bucuresti, centrele medicale judetene si cabinetele medicale de unitate, asigurarea logistică revine structurilor pe lângă care functionează.

- Pentru Baza de Depozitare a Rezervelor Proprii ale Ministerului Administratiei si Internelor Găesti, atributiile logistice pe linie de spatii revin Inspectoratului de Jandarmi Judetean Dâmbovita.

- Pentru Societatea Comercială „Comicex" - S.A., atributiile logistice pe linie de spatii si armament revin Directiei economico-administrative.

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind desemnarea domnului secretar de stat Mihai Capră si a domnului secretar de stat Gheorghe Emacu ca reprezentanti ai Ministerului Administratiei si Internelor în componenta Comisiei Centrale

pentru Recensământul General Agricol

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) si ale anexei nr. 1 din Legea nr. 153/2008 privind efectuarea recensământului general agricol din România,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se desemnează ca reprezentanti ai Ministerului Administratiei si Internelor în componenta Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol domnul secretar de stat Mihai Capră, în calitate de vicepresedinte, si domnul secretar de stat Gheorghe Emacu, în calitate de membru.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, nr. 113/2009 privind desemnarea domnului secretar de stat Mihai Viorel Fifor si a domnului secretar de stat Cătălin Vrabie ca reprezentanti ai Ministerului Administratiei si Internelor în componenta Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 425 din 22 iunie 2009.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 8 februarie 2010.

Nr. 33.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei strategii si politica medicamentului nr. CSA951 din 3 februarie 2010, având în vedere dispozitiile Legii farmaciei nr. 266/2008, republicată,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulile de bună practică farmaceutică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.552/2004 pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.166 din 9 decembrie 2004, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 3. - Directia strategii si politica medicamentului si Colegiul Farmacistilor din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sanatatn,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 3 februarie 2010.

Nr. 75.

 

ANEXA

 

REGULI DE BUNĂ PRACTICĂ FARMACEUTICĂ

 

CAPITOLUL I

Introducere

 

Art. 1. - Prezentele reguli de bună practică farmaceutică cuprind recomandări aplicabile în unitătile farmaceutice, destinate a garanta că serviciile furnizate de personalul farmaceutic sunt corespunzătoare, eficiente si orientate către pacienti.

Aceste reguli au fost elaborate prin consultarea si adaptarea următoarelor documente:

- Regulile de bună practică farmaceutică, întocmite de Grupul farmaceutic al Comisiei Europene/1996, elaborate, la rândul lor, prin adaptarea Ghidului Federatiei Internationale Farmaceutice pentru tările din Europa, în special pentru tările membre U.E.;

- Ghidul Organizatiei Mondiale a Sănătătii/1996 privind Regulile de bună practică farmaceutică în farmacia comunitară si de spital.

În egală măsură au fost luate în considerare prevederile cuprinse în legislatia din România care reglementează domeniul farmaceutic.

 

CAPITOLUL II

Prevederi generale privind buna practică farmaceutică

 

Art. 2. - Regulile de bună practică farmaceutică impun următoarele:

a) activitatea farmaceutică trebuie să fie focalizată pe eliberarea medicamentelor si a altor produse pentru sănătate, care să aibă calitatea garantată, însotită de o informare si o consiliere adecvate pentru pacient;

b) principala preocupare a farmacistului trebuie să fie asigurarea stării de sănătate a pacientilor, precum si a populatiei, în general;

c) farmacistul trebuie să încurajeze o prescriere ratională si să promoveze utilizarea corespunzătoare a medicamentelor, inclusiv în scopul evitării automedicatiei;

d) fiecare serviciu furnizat de unitatea farmaceutică trebuie să aibă un scop pertinent pentru bolnav, să fie clar definit, făcut cunoscut în mod eficace părtilor implicate si acceptat de către acestea;

e) farmacistii practicieni au obligatia profesională si morală de a se asigura că serviciile pe care le furnizează fiecărui pacient sunt de calitate adecvată. Respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică reprezintă un mijloc de a îndeplini această obligatie.

Art. 3. - Pentru îndeplinirea acestor cerinte:

a) este necesară mentinerea unei relatii permanente cu ceilalti profesionisti din sănătate, în special cu medicii. Această relatie trebuie să fie considerată ca un parteneriat terapeutic ce implică o încredere mutuală în orice are legătură cu tratamentul medicamentos;

b) între farmacisti trebuie să existe relatii de colegialitate si nu de concurentă neloială, fiecare trebuind să încerce prin orice mijloace etice să îmbunătătească serviciul farmaceutic;

c) farmacistul trebuie să îsi exercite profesia respectând principiile de deontologie profesională, predominant fată de aspectul comercial;

d) în farmaciile în care lucrează un grup de farmacisti, farmacistul-sef trebuie să îsi asume sarcinile privind definirea, evaluarea si îmbunătătirea calitătii serviciului farmaceutic.

 

CAPITOLUL III

Domenii de aplicare a Regulilor de bună practică Farmaceutică

 

Art. 4. - Regulile de bună practică farmaceutică se aplică în principal următoarelor domenii:

4.1. Reguli de bună practică privind informarea pacientului;


4.2. Reguli de bună practică privind organizarea spatiului si dotarea unitătii farmaceutice;

4.3. Reguli de bună practică privind personalul de specialitate al unitătii farmaceutice;

4.4. Reguli de bună practică privind eliberarea medicamentelor pe baza prescriptiei medicale, a celorlalte medicamente si produse de sănătate;

4.5. Reguli de bună practică privind încurajarea utilizării rationale a medicamentelor;

4.6. Reguli de bună practică privind prepararea medicamentelor în farmacie.

4.1. Reguli de bună practică privind informarea pacientului

Informarea pacientilor are o importantă deosebită pentru o utilizare adecvată a medicamentelor.

O informare corectă îi va permite pacientului să ia decizii juste asupra tratamentului medicamentos, facilitând o comunicare efectivă între pacient si farmacist sau alti profesionisti din sănătate, ajutându-l si încurajându-l pentru o utilizare eficace a medicamentului.

O informare inexactă sau o întelegere gresită a unor aspecte poate conduce la un esec al tratamentului si, în consecintă, la o crestere a costurilor pentru sănătate.

Din aceste considerente:

a) informarea pacientilor trebuie să respecte libera lor decizie, să conducă la ameliorarea stării lor de sănătate si la optimizarea rezultatului tratamentului aplicat;

b) pacientul trebuie să aibă acces si la alte informatii utile pentru nevoile personale legate de starea sa de sănătate;

c) informatia trebuie formulată si prezentată potrivit gradului de întelegere al fiecărui pacient;

d) informarea trebuie să fie simplă si usor de înteles;

e) trebuie prezentate într-un mod echilibrat beneficiile si riscurile în utilizarea medicamentelor;

f) farmacistul trebuie să convingă pacientii cât este de important să citească informatiile despre medicamentul pe care îl vor lua si pentru a-i încuraja să pună toate întrebările utile în legătură cu acesta;

g) farmacistul trebuie să sfătuiască pacientii să îsi întocmească si să păstreze o listă completă a tuturor medicamentelor pe care le utilizează (prescrise sau prin automedicatie), pe care să o pună la dispozitie medicului curant, dar si farmacistului.

4.2. Reguli de bună practică privind organizarea spatiului si dotarea unitătii farmaceutice

4.2.1. Organizarea spatiului

Localul unitătii farmaceutice trebuie să fie amplasat numai la parterul clădirilor, cu acces liber si direct din stradă, cu exceptia celor amplasate în centre comerciale, gări si aerogări, la care accesul se poate face si din incinta acestora.

Localul unitătii farmaceutice trebuie să aibă toate dotările necesare, astfel încât să se asigure accesul potentialilor pacienti, inclusiv a persoanelor în vârstă, cu copii sau cu handicap.

Localul farmaciei cu circuit închis trebuie să fie amplasat în spatii adecvate, evitându-se situarea lui în vecinătatea sectiilor sau spatiilor care pot contamina sau influenta negativ calitatea medicamentului. Amplasarea farmaciei se va face astfel încât să existe o cale directă de acces pentru a facilita aprovizionarea cu medicamente.

Unitătile farmaceutice trebuie să aibă aspectul exterior corespunzător specificului lor de activitate, pentru a fi usor identificate si recunoscute.

Vitrinele farmaciei trebuie să permită o bună vizibilitate în interiorul farmaciei, să fie utilizate pentru informarea si educarea populatiei privind aspectele sanitare si sociale, precum si pentru campanii de sănătate publică.

Pe timpul cât farmacia este închisă, trebuie să se afiseze, la loc vizibil, adresele celor mai apropiate farmacii.

Farmacia si în special farmaciile care asigură serviciul de noapte trebuie să dispună de un sistem de securitate care să protejeze atât medicamentele, cât si personalul.

Organizarea spatiului si dotarea cu mobilier a unitătii farmaceutice se vor face astfel încât să se asigure desfăsurarea ratională a activitătii, tinându-se seama de destinatia fiecărei încăperi, de legăturile functionale dintre ele si de conditiile impuse de specificul si de volumul activitătii.

Spatiul destinat activitătii de preparare trebuie să fie suficient, iar peretii, pardoseala si dulapurile vor fi acoperite cu materiale usor lavabile.

În organizarea spatiului se va acorda o atentie specială oficinei în care are acces publicul.

Atmosfera de lucru din farmacie trebuie să fie calmă, să inspire încredere si să permită o comunicare cât mai bună cu pacientul.

Avându-se în vedere că fiecare pacient are dreptul de a discuta în particular cu farmacistul, în incinta farmaciei se va amenaja un spatiu de confidentialitate destinat acestui scop. Spatiul va fi astfel organizat încât să permită desfăsurarea unei discutii confidentiale, fără riscul de a fi întreruptă sau ascultată de terti. Această încăpere va fi amenajată, dacă este posibil, separat de oficină.

Conditiile de iluminare, temperatură si de umiditate de care dispune unitatea farmaceutică trebuie să răspundă cerintelor de conservare impuse pentru medicamente sau celelalte produse eliberate din farmacie, substante farmaceutice sau ambalaje farmaceutice; aceste conditii vor fi monitorizate periodic.

Toate produsele trebuie să fie depozitate în ambalaje originale. În cazuri particulare, când pentru anumite produse se impune transferarea acestora în alte recipiente, acestea trebuie etichetate corect si complet si trebuie luate toate măsurile pentru a împiedica contaminarea lor.

În unitatea farmaceutică se vor asigura ordine si curătenie desăvârsite, stabilindu-se reguli si responsabili privind asigurarea igienei si ventilatiei corespunzătoare.

4.2.2. Dotarea

Dotarea cu echipamente, mobilier, veselă si ustensile a farmaciei trebuie să fie corespunzătoare tipurilor de produse preparate si eliberate de aceasta.

Fiecare farmacie trebuie să dispună de echipamente adecvate pentru prepararea prescriptiilor magistrale si a medicamentelor oficinale (galenice).

Farmacia trebuie să dispună de echipamente adecvate pentru produsele a căror depozitare necesită conditii particulare de temperatură.

Farmacia trebuie să dispună de dulapuri securizate pentru păstrarea medicamentelor cu regim special.

Echipamentele trebuie să fie bine întretinute si să facă periodic obiectul unei validări.

Balantele si celelalte echipamente utilizate la preparare trebuie să fie conforme cu cerintele în vigoare.

Farmacia trebuie să garanteze păstrarea adecvată a tuturor documentelor care contin informatii privind serviciul farmaceutic furnizat, cum sunt: prescriptiile medicale, certificate de calitate, registre, caiete de lucru, înregistrări privind contactarea medicilor, înregistrări ale reclamatiilor primite de la pacienti, rezultatele evaluării calitătii efectuate intern sau de către un organism extern.

4.3. Reguli de bună practică privind farmacistul si personalul unitătii farmaceutice

4.3.1. Responsabilităti

Fiecare farmacie este condusă de un farmacist-sef care răspunde de activitatea farmaciei în ansamblul său.

Fiecare membru al personalului farmaciei trebuie să aibă o fisă a postului în care vor fi clar definite atributiile si responsabilitătile, în functie de pregătirea profesională.


Codul de etică elaborat de Colegiul Farmacistilor din România va fi respectat de toti farmacistii.

4.3.2. Competentele farmacistului

Farmacistul trebuie să fie la curent cu noutătile în domeniul de specialitate si al legislatiei în vigoare, să îsi mentină un nivel al competentei profesionale corespunzător îndeplinirii sarcinilor profesionale cu eficientă.

Formarea continuă a farmacistilor trebuie să constituie o obligatie profesională; această formare va cuprinde participarea la cursuri, seminare, congrese si la alte manifestări stiintifice de specialitate, reuniuni profesionale, învătământ la distantă, precum si informarea prin lecturarea revistelor, ziarelor sau a altor materiale stiintifice.

Programul de instruire pentru farmacistul din farmacie trebuie să contină obligatoriu teme axate pe aspectele de formulare, preparare si control al preparatelor farmaceutice.

Formarea personalului trebuie să aibă în vedere cerintele calitătii si să sublinieze riscurile de eroare din activitatea farmaceutică; programul de formare al unei persoane trebuie adaptat în functie de sarcinile care i-au fost atribuite.

Activitătile profesionale sau de formare, utile si semnificative pentru cariera farmacistului, trebuie să fie cuprinse în curriculum vitae, ce va fi actualizat permanent.

4.3.3. Personalul farmaciei Farmacistul-sef/asistentul-sef trebuie să se asigure că personalul din subordine are o pregătire corespunzătoare sarcinilor care îi sunt încredintate.

Farmacistul-sef/asistentul-sef trebuie să coordoneze, să verifice si să evalueze fiecare sarcină încredintată personalului din subordine.

La nivelul farmaciei se vor elabora documente/regulamente care să stabilească, atunci când este cazul, modul în care farmacistul trebuie să intervină.

Tinuta personalului de specialitate din unitătile farmaceutice trebuie să fie demnă, impecabilă, decentă, să inspire pacientului profesionalism, sigurantă, încredere.

O atentie deosebită se va acorda echipamentului de lucru în unitatea farmaceutică (halat). Acesta va fi de culoare albă.

Personalul farmaciei va purta în mod obligatoriu un ecuson pe care vor fi vizibile numele, functia si gradul profesional.

Pentru asigurarea unei înalte calităti a activitătii profesionale, farmacia trebuie să dispună de un număr adecvat de farmacisti, în functie de volumul activitătii si de programul de functionare.

Responsabilitătile unei persoane nu trebuie extinse într-atât încât să prezinte riscuri pentru calitatea serviciilor.

4.3.4. Autoevaluarea activitătilor profesionale si asigurarea calitătii acestora

La nivelul farmaciei se vor stabili norme de calitate care nu numai să permită o autoevaluare a calitătii activitătii profesionale, dar să constituie si o bază pentru o evaluare (audit) externă.

În mod regulat, farmacistul trebuie să evalueze eficacitatea si eficienta sistemului calitătii si să ia măsuri de îmbunătătire, dacă este necesar.

4.4. Reguli de bună practică privind eliberarea medicamentelor pe bază de prescriptie medicală

4.4.1. Primirea prescriptiei medicale si verificarea autenticitătii continutului său

Fiecare farmacie trebuie să aibă o procedură bine definită pentru activitatea de primire a prescriptiilor medicale.

În cadrul acestei proceduri vor fi prevăzute resursele umane si materiale necesare pentru a se asigura că prescriptiile medicale sunt eliberate cu eficientă, în securitate, într-o colaborare eficientă si permanentă cu pacientul si medicul.

O procedură adecvată trebuie să permită farmacistului:

a) să identifice pacientul, medicul care o prescrie, organismul emitent, organismul plătitor;

b) să verifice autenticitatea prescriptiei medicale;

c) în cazul în care prescriptia medicală nu poate fi onorată, să ajute pacientul să rezolve problema în cauză;

d) să identifice medicamentul, să verifice forma farmaceutică, concentratia, dozele, posologia, modul de prezentare, calea de administrare si durata tratamentului.

4.4.2. Evaluarea prescriptiei medicale de către farmacist Farmacistul trebuie să utilizeze toată experienta sa profesională pentru evaluarea prescriptiei medicale în ceea ce priveste:

a) toate aspectele terapeutice (farmaceutice si farmacologice);

b) adaptarea sa la persoana în cauză;

c) contraindicatiile si interactiunile medicamentelor continute;

d) unele aspecte sociale, de reglementare si, de asemenea, unele aspecte economice.

După efectuarea acestui control, pentru orice problemă ivită, farmacistul trebuie să stabilească o legătură cu medicul care a emis prescriptia medicală.

Această analiză poate fi făcută de farmacist prin utilizarea următoarelor mijloace de informare:

a) întrebări lămuritoare adresate pacientului sau persoanei care se ocupă de el;

b) întrebări adresate medicului în caz de nelămuriri sau ori de câte ori este nevoie de informatii suplimentare;

c) utilizarea materialelor, manualelor stiintifice existente în biblioteca farmaciei, a reglementărilor în vigoare;

d) informatii provenind de la centrele de farmacovigilentă, autoritătile competente sau de la producătorii de medicamente.

Este de dorit ca fiecare farmacie să dezvolte o bază de date pentru fiecare pacient, mentionându-se medicamentele luate; este de preferat ca această bază de date să fie păstrată si pe suport magnetic.

Bazele de date trebuie să fie păstrate cu acordul prealabil si explicit al pacientului, pentru toti pacientii.

Farmacistul trebuie însă să asigure un sistem care să garanteze confidentialitatea datelor individuale ale pacientilor.

4.4.3. Pregătirea si eliberarea medicamentelor prescrise în cazurile în care substitutia este permisă sau când există acceptul medicului pentru ca un medicament alternativ să fie eliberat, farmacistul îsi va utiliza toată competenta profesională pentru a selectiona medicamentele similare celor prescrise, întelegându-se prin aceasta aceeasi compozitie calitativă si cantitativă în principii active, aceeasi formă farmaceutică, aceeasi concentratie si dacă bioechivalenta este demonstrată prin studii corespunzătoare.

În consecintă, farmacistul trebuie să dispună de o informare precisă si pertinentă asupra calitătii si bioechivalentei medicamentelor.

Înainte de a efectua o substitutie, dacă sunt îndeplinite prevederile prevăzute anterior, farmacistul va informa pacientul si va obtine acordul acestuia.

Este recomandabil ca între medici si farmacisti să se încheie protocoale prin intermediul cărora să se poată transmite informatii utile de la farmacisti la medici.

În cazuri de urgentă, când farmacistul nu are în stoc medicamentul prescris si estimează că este în interesul pacientului să îi elibereze un medicament alternativ, iar medicul care l-a prescris nu poate fi contactat înainte de eliberare, atunci farmacistul îl va informa pe medic cât mai rapid posibil asupra actiunii pe care a întreprins-o si asupra ratiunilor potrivit cărora a actionat astfel.

Eliberarea medicamentelor către pacient se poate face în ambalajul original sau, în cazul în care se scot din ambalajul original înainte de eliberare, reambalarea acestora trebuie să se facă în ambalaje de bună calitate care să fie etichetate astfel încât să permită utilizarea lor corectă si o eventuală trasabilitate a informatiilor.


Farmacistul trebuie să informeze pacientul cu privire la modul de păstrare a medicamentelor, astfel încât să se asigure mentinerea calitătii acestora si garantarea sigurantei pacientului si a familiei sale.

La eliberarea medicamentelor, farmacistul trebuie să utilizeze toate cunostintele în domeniu asupra stabilitătii (fizico-chimice si microbiologice) preparatelor astfel încât să fie garantată conservarea acestora pe toată durata stabilită. Se vor verifica data de expirare si integritatea ambalajelor.

Personalul de specialitate din unitatea farmaceutică trebuie să garanteze calitatea medicamentelor la data eliberării lor din unitatea farmaceutică, sub aspectul termenului de valabilitate si al conditiilor de păstrare.

4.4.4. Surse de aprovizionare cu medicamente si cu alte produse de sănătate

Toate aspectele farmaceutice legate de aprovizionarea unitătii farmaceutice sunt în responsabilitatea farmacistului-sef/asistentului-sef.

Persoana de specialitate care face aprovizionarea unitătii farmaceutice trebuie să îsi cunoască furnizorii si să îi aleagă utilizând diverse criterii de calitate, în acord cu Regulile de bună practică de distributie angro.

4.4.5. Consilierea pacientului sau a reprezentantului său Consilierea pacientului sau a reprezentantului său are ca scop asigurarea că acesta primeste si întelege o informatie scrisă si orală suficientă pentru obtinerea beneficiului maxim al tratamentului prescris.

Farmacistul, în calitatea sa de membru al echipei de profesionisti în sănătate, trebuie să depună toate eforturile pentru a se asigura că informatia furnizată pacientilor este corectă si din acest motiv trebuie să se informeze permanent în legătură cu noutătile din domeniul său de activitate. Farmacistul va da toate informatiile necesare pentru o utilizare sigură, corectă si eficace a medicamentului, într-o formă potrivită necesitătilor fiecărui pacient.

În afara comunicării orale, informatia sau sfatul farmacistului poate fi si sub formă scrisă sau prin intermediul altor mijloace adecvate.

Contraindicatiile, interactiunile medicamentoase, eventualele efecte secundare mentionate în prospectul de informare a pacientului trebuie repetate si accentuate înainte de eliberarea medicamentului.

Farmacistul trebuie să se asigure că pacientul sau persoana în grija căruia se află este în totalitate edificat/edificată asupra următoarelor aspecte: actiunea medicamentului, modul de administrare (cum, când si cât), durata tratamentului, eventualele efecte nedorite, interactiuni si precautii de respectat.

4.4.6. Urmărirea tratamentului prescris

Farmacistii participă alături de medici la evaluarea unui tratament aplicat unui pacient sau unui grup de pacienti prin încheierea în acest scop a unui protocol între medic si farmacist, în aceste cazuri, acordul pacientilor este esential atât în ceea ce priveste metoda folosită, cât si în ceea ce priveste păstrarea confidentialitătii.

Dacă pe durata tratamentului sunt înregistrate efecte adverse, acestea se declară de medic/farmacist, prin completarea unui formular pus la dispozitie de Agentia Natională a Medicamentului, numai în cadrul activitătii nationale de farmacovigilentă.

4.4.7. Înregistrarea activitătilor profesionale

Personalul de specialitate din unitatea farmaceutică trebuie să păstreze evidentele activitătii desfăsurate astfel încât să se poată efectua orice verificare ulterioară.

Este necesar să se păstreze la zi toate prescriptiile de medicamente, în conformitate cu reglementările în vigoare privind aceste categorii de medicamente.

În orice moment, la nivelul unitătii farmaceutice trebuie să se poată identifica sursa de provenientă a oricărui medicament.

Toate atentionările cu privire la un medicament sau la legislatia farmaceutică, transmise de autoritătile competente din România, trebuie înregistrate si puse în aplicare imediat sau, după caz, la termenul precizat.

La nivelul fiecărei unităti farmaceutice trebuie să existe o modalitate de înregistrare si, după caz, de rezolvare a reclamatiilor primite asupra serviciilor farmaceutice pe care le asigură.

4.5. Reguli de bună practică privind încurajarea utilizării rationale a medicamentelor

Farmacistii trebuie încurajati să participe la nivel local sau national la cercetarea privind utilizarea ratională a medicamentelor si a studiilor farmacoepidemiologice.

Farmacistii trebuie să aibă acces la surse de informatii de referintă asupra medicamentelor atât din punct de vedere terapeutic, cât si al calitătii farmaceutice. Ei trebuie să aibă acces, atât la nivel local, national, cât si international, la surse de informatii care să le permită utilizarea sigură si rapidă a informatiilor de care au nevoie în activitatea lor.

Farmacistii trebuie, pe de o parte, să constituie o sursă de informare independentă asupra prescrierii si utilizării rationale a medicamentelor si, pe de altă parte, să ia parte activă la programele de formare destinate altor profesionisti din sănătate, cu care este necesar să colaboreze permanent.

4.5.1. Documentarea în domeniul cercetării si al exercitării profesiei

Farmacistii au, printre alte responsabilităti profesionale, si pe acelea de a participa la cercetarea terapeutică si de a se documenta asupra experientelor si activitătilor legate de exercitarea profesiei lor.

Farmacistii trebuie încurajati să colaboreze la punerea în practică a programelor de cercetare asupra exercitării actului farmaceutic, asupra terapeuticii rationale, a utilizării medicamentelor, a studiilor în farmacoepidemiologie si farmacoeconomie.

Asemenea programe vor trebui puse în practică în cooperare cu alti profesionisti din sănătate, din universităti sau din alte organisme private ori publice, care participă la cercetare sau îsi oferă serviciile în sănătatea publică.

Farmacistii trebuie să facă parte din echipa de profesionisti în sănătate implicati în studiile clinice asupra medicamentelor.

4.5.2. Automedicatia. Eliberarea medicamentelor OTC Automedicatia este permisă numai în cazul medicamentelor care se pot elibera fără prescriptie medicală (OTC).

Pentru fiecare problemă de sănătate care poate fi tratată de pacientul însusi, la eliberarea medicamentelor ar trebui stabilite reguli pentru farmacist sau persoana delegată de acesta, în limita competentelor, în ceea ce priveste procedura de urmat în farmacie.

Când este solicitat un sfat sau un medicament OTC, farmacistul trebuie să fie sigur că primeste suficiente informatii pentru evaluarea problemei sănătătii individuale si specifice a pacientului, cum ar fi: natura si durata simptomelor, actiunile deja întreprinse, medicamentele care au fost eventual utilizate.

Farmacistul ar trebui să determine dacă simptomele pot fi asociate cu o problemă gravă de sănătate. În acest caz trebuie să trimită pacientul la medic pentru un aviz medical imediat. Dacă este o problemă minoră, va da sfaturile adecvate si nu va dispune eliberarea medicamentului decât dacă este necesar.

Farmacistul se va baza pe experienta sa în selectionarea medicamentelor OTC, în functie de calitatea acestora, inocuitatea lor si avantajele formulărilor eficiente.

Când eliberează un medicament OTC, farmacistul trebuie să facă tot posibilul ca pacientul sau persoana care se ocupă de pacient să nu aibă niciun dubiu asupra:

a) actiunii medicamentului;

b) modului de administrare (cum si cât);

c) duratei tratamentului;


d) efectelor secundare, contraindicatiilor si eventualelor interactiuni cu alte medicamente din tratamentul pacientului.

Farmacistul trebuie să evalueze eficacitatea produsului eliberat în cooperare cu pacientul si să îl sfătuiască să consulte un medic dacă simptomele persistă.

4.6. Reguli de bună practică privind prepararea medicamentelor în farmacie

4.6.1. Prepararea medicamentelor în farmacie este responsabilitatea farmacistului.

Farmacistul garantează că preparatele obtinute în farmacie respectă prescriptia medicală si conditiile de calitate.

Farmacistul evaluează continutul prescriptiei, din punct de vedere al formulării, al asocierii substantelor active prescrise si al sigurantei la administrare; el poate refuza prepararea dacă, în urma evaluării, consideră că aceasta constituie un factor de risc pentru pacient.

Dacă nu poate realiza preparatul, farmacistul va anunta medicul care l-a prescris si va propune o alternativă, dacă aceasta este posibilă.

4.6.2. Prepararea medicamentelor la nivelul farmaciei va respecta următoarele conditii:

a) metoda de preparare aleasă să fie bine documentată;

b) să se respecte regulile de bună practică de preparare;

c) să se elaboreze proceduri în vederea asigurării calitătii, sigurantei si eficacitătii produsului;

d) să se stabilească pentru fiecare produs preparat o durată de conservare.

Înainte de a începe o activitate de preparare se verifică dacă:

a) în zona de lucru nu există o altă materie primă, material de ambalare, document sau produs în curs de folosire pentru un alt preparat, pentru a nu crea confuzii;

b) receptura a fost curătată;

c) conditiile de mediu prevăzute pentru preparare sunt respectate;

d) toate documentele necesare preparării sunt disponibile;

e) materiile prime si materialele de ambalare necesare sunt pregătite, fără să existe riscul de confuzie.

4.6.3. Farmacistul trebuie să elaboreze un set de reguli de igienă, sub forma unui document scris (de exemplu, procedură), care să fie adus la cunostinta personalului.

Aceste reguli trebuie să prevadă, în special:

a) interdictia de a mânca si de a fuma în receptura;

b) utilizarea vestiarelor pentru păstrarea obiectelor personale;

c) purtarea unui echipament de lucru adaptat si definit în functie de tipul de preparare;

d) schimbarea cu regularitate a echipamentului de lucru, ori de câte ori este necesar;

e) interzicerea participării la activitatea de preparare a persoanelor care au anumite afectiuni dermatologice sau leziuni deschise.

Farmacistul trebuie să urmărească respectarea de către personal a regulilor de igienă specificate.

4.6.4. Farmacistul trebuie să acorde o atentie deosebită provenientei si calitătii materiilor prime si articolelor de ambalare; pentru a evita orice confuzie, trebuie să le verifice identitatea si eticheta, să le depoziteze în conditii corespunzătoare si să le manipuleze luând măsurile de precautie care se impun.

La aprovizionarea cu materii prime farmacistul trebuie să se asigure că acestea provin de la unităti autorizate de Agentia Natională a Medicamentului să efectueze importul si fabricatia partială (divizare, ambalare, etichetare) a materiilor prime si că sunt însotite de documente care atestă calitatea acestora.

Trebuie să se acorde o atentie deosebită calitătii apei utilizate la preparare.

Pentru realizarea preparatelor sterile în farmacie este obligatorie respectarea prevederilor anexei 1 la Ghidul privind buna practică de fabricatie pentru medicamentele de uz uman,

adoptat prin Hotărârea Consiliului Stiintific al Agentiei Nationale a Medicamentului nr. 1/2009.

La receptie, materiile prime si materialele de ambalare trebuie înregistrate si păstrate în carantină până la decizia de acceptare sau refuz.

Fiecare recipient continând materii prime sau materiale de ambalare trebuie examinat pentru a i se verifica integritatea si etichetarea.

Materiile prime si materialele de ambalare acceptate sunt depozitate astfel încât să se asigure absenta contaminării si conservarea lor în conditiile specificate de producător.

La transferul materiilor prime în recipientele de păstrare în farmacie, etichetarea acestora se va efectua cu copierea tuturor elementelor de identificare înscrise pe eticheta originală, pentru a permite în orice moment regăsirea originii si a calitătii materiei prime în cauză, si cu mentionarea datei de receptie a fiecărei materii prime.

Serii diferite din aceeasi materie primă se vor transfera în recipiente diferite.

Farmacistul va urmări rotirea stocurilor de materii prime.

Înregistrarea în documentele de evidentă a materiilor prime trebuie să contină cel putin următoarele elemente:

a) denumirea materiei prime;

b) numele furnizorului si numărul de identificare al seriei de materie primă;

c) data receptiei, cantitatea primită, numărul de ambalaje, numărul facturii si numărul certificatului de analiză de la furnizor;

d) durata limită a utilizării - termen de valabilitate; această precizare poate fi făcută de către furnizori, potrivit instructiunilor producătorului;

e) conditii speciale de depozitare si manipulare, dacă este cazul;

f) eventual, caractere organoleptice pertinente pentru un control rapid la receptie;

g) semnătura si calitatea celui care a efectuat receptia;

h) decizia de acceptare sau de refuz si semnătura farmacistului.

La folosirea materiilor prime, farmacistul va verifica eticheta fiecărui recipient, când îl ia de pe raft si când îl pune la loc.

Cântărirea materiilor prime trebuie efectuată numai de către farmacist si înregistrată imediat după efectuare în documentele care însotesc prepararea.

Anumite substante volatile, periculoase sau toxice trebuie să fie manipulate cu precautii deosebite, mentionate în scris.

În cazul preparatelor magistrale este permisă folosirea specialitătilor farmaceutice ca sursă de materii prime; în acest caz particular, se va tine seama de:

a) natura principiilor active, astfel încât să nu existe incompatibilităti datorate excipientilor pe care îi contin;

b) posibilele modificări ale stabilitătii;

c) caracteristicile anumitor forme farmaceutice (de exemplu, este interzisă utilizarea formelor farmaceutice cu eliberare modificată).

În orice moment al obtinerii unui preparat magistral sau oficinal trebuie să poată fi clar precizate: denumirea medicamentului, forma farmaceutică, numărul alocat preparatului/divizării preparatului si stadiul preparării.

Orice modificare (necesară) adusă formulei unui preparat magistral se va consemna pe prescriptia medicală, pentru a se asigura reproducerea formulei în cazul în care se repetă prepararea.

În cazul preparatelor oficinale, diferenta între randamentul teoretic si cel obtinut trebuie să fie justificată.

Cantitatea de preparate oficinale care se intentionează a se realiza la un moment dat se determină tinând cont de conditiile optime de conservare a acestora; natura si proprietătile constituentilor, alături de perioada de rotatie a stocurilor de preparate, sunt factori limitativi.


4.6.5. La ambalarea preparatelor magistrale si oficinale trebuie să se acorde atentie deosebită pentru limitarea riscurilor de eroare inerente operatiilor de ambalare si, în special, a celor de etichetare.

Articolele de ambalare si etichetare trebuie controlate de către personal calificat, atunci când sunt luate din stoc, si apoi returnate.

Etichetele destinate preparatelor oficinale necesită o supraveghere deosebită (număr alocat preparatului/divizării preparatului, data preparării si/sau divizării, numele persoanei care a executat operatia de preparare si/sau divizare).

Trebuie să se acorde o atentie deosebită alegerii ambalajului, în acord cu modul de utilizare a medicamentului; cantitatea de medicament preparată si/sau divizată trebuie stabilită în functie de stabilitatea preparatului, posologia si durata tratamentului.

Pentru o utilizare corectă a preparatului si pentru a asigura calitatea acestuia, eticheta preparatului trebuie să contină data-limită de utilizare si indicatii în legătură cu păstrarea si utilizarea preparatului.

Eticheta preparatului magistral trebuie să contină:

a) numele si adresa farmaciei;

b) numărul prescriptiei magistrale din registrul de copiere a prescriptiilor;

c) modul de administrare;

d) semnătura farmacistului care a preparat;

e) precautii speciale cu privire la administrare, utilizare si conservare;

f) data preparării si data limită de utilizare, înregistrarea în documentele de evidentă a preparatelor oficinale trebuie să contină cel putin următoarele elemente:

a) denumirea preparatului;

b) data preparării si data-limită de utilizare;

c) cantitatea preparată;

d) forma farmaceutică;

e) compozitia calitativă si cantitativă completă, cu precizarea seriei fiecărei materii prime utilizate;

f) numărul de unităti rezultate în urma divizării produsului;

g) mentionarea diferentei dintre cantitatea teoretică si cea rezultată practic;

h) semnătura celui care a preparat si a celui care a divizat (dacă sunt diferiti).

Pe eticheta ambalajului preparatelor oficinale se vor înscrie următoarele elemente:

a) numele si adresa farmaciei;

b) modul de administrare: internă/externă;

c) denumirea produsului;

d) numărul de ordine din registrul în care s-a înscris produsul oficinal (alocat preparării si/sau divizării, după caz);

e) semnătura celui care a preparat si a celui care a divizat (dacă sunt diferiti);

f) precautii speciale cu privire la conservare. Farmacistul-sef va verifica periodic modul în care sunt realizate preparatele si în care se face înscrierea lor în registre, semnând si datând această verificare.

4.6.6. Controlul produsului finit constă în examinarea atentă a caracteristicilor organoleptice (culoare, aspect, miros).

Pentru a asigura calitatea preparatelor oficinale si magistrale, farmacistul trebuie să verifice dacă:

a) există toate garantiile privind calitatea materiilor prime, cantitătile luate în lucru si respectarea tehnicii de preparare;

b) medicamentul prezintă o calitate corespunzătoare si o posologie clară;

c) preparatele oficinale constituie formulări verificate în practică, pentru care se cunosc elementele de calitate necesare realizării formei farmaceutice si profilul de stabilitate al constituentilor si produsului finit.

În cazul preparatelor oficinale trebuie să se păstreze, pentru sigurantă, o probă din fiecare preparare, până la data-limită de utilizare a preparatului si încă aproximativ două luni după aceea; după această dată probele se distrug conform procedurii elaborate de farmacie.

4.6.7. Înregistrarea în documentele de evidentă (registru de copiere a prescriptiilor) pentru preparatele magistrale trebuie să contină cel putin următoarele elemente:

a) numele pacientului căruia îi este destinat preparatul;

b) data preparării;

c) numărul de identificare al preparatului (numărul de ordine);

d) compozitia calitativă si cantitativă completă (precizând seria fiecărei materii prime utilizate), forma farmaceutică si toate informatiile pertinente pentru a asigura reproducerea formulei în cazul în care se repetă prepararea. În cazul preparatelor unitare (ovule, supozitoare, pilule, casete etc.) se va înscrie greutatea totală a masei si greutatea/unitate divizată (ovul, supozitor, pilule, casete etc);

e) data-limită de utilizare;

f) numele si semnătura farmacistului care a preparat;

g) numele medicului care a prescris; h) modul de administrare;

i) în măsura în care la realizarea preparatului se utilizează specialităti farmaceutice, acestea trebuie să fie clar mentionate, precizându-se seria de fabricatie, forma farmaceutică, cantitatea si doza/concentratia acestora;

j) pretul total al preparatului rezultat în urma însumării preturilor componentelor, pretul ambalajului;

k) data eliberării preparatului;

l) o rubrică de observatii.

4.6.8. Prevederi speciale pentru preparatele homeopate Pe lângă aspectele specifice cuprinse în această sectiune, preparatelor homeopate le sunt aplicabile si prevederile capitolelor precedente.

Tinându-se cont de dozele infinitezimale ale principiilor active utilizate în homeopatie si de imposibilitatea controlului analitic al produsului finit, este necesară o atentie deosebită pentru a garanta calitatea preparatelor homeopate.

Prepararea medicamentelor homeopate se realizează de către farmacistii care au competente în homeopatie, într-o zonă exclusiv destinată acestui scop, separat de zona în care se realizează celelalte tipuri de preparate; această zonă este separată de alte zone ale farmaciei printr-un mijloc adecvat de delimitare.

Echipamentele utilizate sunt destinate în exclusivitate preparatelor homeopate pentru a se evita orice contaminare.

Aceste echipamente trebuie să cuprindă obligatoriu:

a) o hotă cu flux de aer laminar, destinată special preparării dilutiilor;

b) aparatura necesară preparării dilutiei;

c) o etuvă care poate atinge temperatura de 150°C. Susele, tincturile-mamă sau dilutiile se vor procura numai de

la unitătile autorizate pentru fabricatie de Agentia Natională a Medicamentului si vor fi însotite de documentele care ie atestă calitatea.

Tincturile-mamă se depozitează la adăpost de lumină si la temperatură adecvată. Durata de conservare a acestora este în conformitate cu prevederile autorizatiei de punere pe piată sau cu informatiile furnizate de producător, după caz.

Flacoanele cu dilutii se depozitează la adăpost de lumină, în dulapuri dedicate, preferabil în zona rezervată preparatelor homeopate.

Eticheta fiecărui flacon trebuie să contină numele susei, gradul de dilutie, data de preparare; originea susei trebuie să se mentioneze pe eticheta celei mai scăzute dilutii.

Termenul de valabilitate a unei dilutii nu va fi în niciun caz mai mare decât al susei de pornire.


 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind completarea notei din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) lit. a) si ale art. 47 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 10 lit. p) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. V alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. - Nota din anexa nr. 3 la Ordinul ministrulu transporturilor nr. 245/2008 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale dir România - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 167 din 4 martie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La punctul 4, după litera k) se introduce o nouă literă, litera I), cu următorul cuprins:

,,l) vehiculele apartinând Corpului Diplomatic si vehiculele de transport consular identificate prin numere de înmatriculare specifice."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 4 februarie 2010.

Nr. 85.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.