MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 96/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 96         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 11 februarie 2010

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.700 din 17 decembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 213 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

Decizia nr. 1.707 din 17 decembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            90. - Decizie privind numirea domnului Kiraly Andrei Gheorghe în functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            48. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind aprobarea normelor metodologice de functionare a Centrului National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu

 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANTILOR FISCALI

 

            5. - Hotărâre privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitătii de consultant fiscal - sesiunea martie 2010

 

            7. - Hotărâre privind organizarea de cursuri suplimentare de pregătire profesională

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.700

din 17 decembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 213 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 213 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, exceptie ridicată de Gheorghe Vasile Cornel IIie în Dosarul nr. 44.519/3/2008 (număr în format vechi 439/2009) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal se prezintă personal autorul exceptiei, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate solicită admiterea acesteia, reiterând motivele invocate în fata Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 19 mai 2009, pronuntată în Dosarul nr. 44.519/3/2008 (număr în format vechi 439/2009), Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 213 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii. Exceptia a fost ridicată de Gheorghe Vasile Cornel IIie în dosarul mentionat mai sus.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia sustine că art. 213 din Legea nr. 95/2006 încalcă egalitatea în drepturi, precum si prevederile Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, ale Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si ale Pactului international cu privire la drepturile civile si politice, întrucât nu prevede scutirea de la plata contributiei la asigurările de sănătate pentru toate categoriile de persoane care erau avute în vedere sub imperiul reglementării din art. 6 lit. e) al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 150/2002, abrogată.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece prevederile de lege criticate nu aduc atingere dispozitiilor constitutionale referitoare la egalitatea în drepturi.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile art. 213 din Legea nr. 95/2006 nu contravin prevederilor art. 16 din Legea fundamentală invocate de autorul exceptiei.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 213 din Legea nr. 95/2006 sunt constitutionale, întrucât nu încalcă principiul egalitătii în drepturi. Invocă, în acest sens, Decizia Curtii Constitutionale nr. 750/2006.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 213 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare, având următorul cuprins:

„(1) Următoarele categorii de persoane beneficiază de asigurare, fără plata contributiei:

a) toti copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti si dacă nu realizează venituri din muncă;

b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protectie a copilului si nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare; sotul, sotia si părintii fără venituri proprii, aflati în întretinerea unei persoane asigurate;

c) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările si completările ulterioare, prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost înlăturati din justitie pentru considerente politice în perioada anilor 1952- 1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările si completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prin Legea nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările si completările ulterioare, precum si persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările si completările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile bănesti acordate de aceste legi, precum si cele provenite din pensii;

d) persoanele cu handicap care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse, cu exceptia celor obtinute în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările si completările ulterioare;

e) bolnavii cu afectiuni incluse în programele nationale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătătii Publice, până la vindecarea respectivei afectiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;

f) femeile însărcinate si lăuzele, dacă nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe tară.

(2) Sunt asigurate persoanele aflate în una dintre următoarele situatii, pe durata acesteia, cu plata contributiei din alte surse, în conditiile prezentei legi:

a) abrogat;

b) se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, acordat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;

c) se află în concediu pentru cresterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani si în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;

d) execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv;

e) persoanele care beneficiază de indemnizatie de somaj;

f) sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identitătii;

g) persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările si completările ulterioare;

h) pensionarii, pentru veniturile din pensii până la limita supusă impozitului pe venit;

i) persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113, 114 din Codul penal; persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri;

j) personalul monahal al cultelor recunoscute, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse, pe baza listelor nominale comunicate trimestrial Casei Nationale de Asigurări de Sănătate de către Ministerul Culturii si Cultelor, la propunerea unitătilor centrale de cult.

(3) Persoanele care au calitatea de asigurat fără plata contributiei vor primi un document justificativ special, carnet sau adeverintă de asigurat fără plata contributiei eliberat de casa de asigurări de sănătate, care atestă această calitate în urma prezentării la casa de asigurări a documentelor care dovedesc că se încadrează în prevederile alin. (1) sau alin. (2). Acest document va fi vizat periodic, după caz, în urma prezentării, de către persoana interesată, la casa de asigurări, a documentelor care dovedesc mentinerea conditiilor de încadrare în categoria asiguratilor fără plata contributiei, în conditiile stabilite prin ordin al presedintelui CNAS.

(4) Categoriile de persoane care nu sunt prevăzute la alin. (1) si (2) au obligatia să se asigure în conditiile art. 211 si să plătească contributia la asigurările sociale de sănătate în conditiile prezentei legi."

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16 referitoare la egalitatea în drepturi, precum si ale art. 11 privind dreptul international si dreptul intern si ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului raportate la prevederile Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, ale Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si ale Pactului international cu privire la drepturile civile si politice.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul exceptiei solicită, în realitate, completarea textului de lege criticat, în sensul de a reglementa si alte categorii de persoane care să beneficieze de scutire de la plata contributiei la asigurările de sănătate. O asemenea solicitare nu intră însă în competenta de solutionare a Curtii Constitutionale, care, conform art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 213 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, exceptie ridicată de Gheorghe Vasile Cornel IIieîn Dosarul nr. 44.519/3/2008 (număr în format vechi 439/2009) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 decembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.707

din 17 decembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de instanta de judecată, din oficiu, în Dosarul nr. 1.909/88/2009 al Curtii de Apel Constanta - Sectia penală si pentru cauze penale cu minori si de familie.

La apelul nominal lipseste partea Dănut Nicolov, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 7 august 2009, pronuntată în Dosarul nr. 1.909/88/2009, Curtea de Apel Constanta - Sectia penală si pentru cauze penale cu minori si de familie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de instanta de judecată, din oficiu, cu ocazia solutionării recursului împotriva unei încheieri penale prin care a fost respinsă o cerere de liberare provizorie pe cautiune.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală încalcă dispozitiile constitutionale potrivit cărora persoana arestată preventiv are dreptul să ceară punerea sa în libertate provizorie, sub control judiciar sau pe cautiune, întrucât fixează o limită maximă a pedepsei închisorii în ceea ce priveste infractiunile intentionate pentru care se poate acorda liberarea provizorie sub control judiciar sau pe cautiune.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că prevederile art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală sunt constitutionale, deoarece nu aduc nicio atingere dispozitiilor din Constitutie si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale invocate de autorul exceptiei. Face trimitere, în acest sens, la Decizia Curtii Constitutionale nr. 521/2009.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală, modificate prin Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, având următorul cuprins: „Liberarea provizorie sub control judiciar se poate acorda în cazul infractiunilor săvârsite din culpă, precum si în cazul infractiunilor intentionate pentru care legea prevede pedeapsa închisorii ce nu depăseste 18 ani."

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 23 alin. (10) potrivit cărora persoana arestată preventiv are dreptul să ceară punerea sa în libertate provizorie, sub control judiciar sau pe cautiune, precum si ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului raportate la prevederile art. 5 paragraful 3 teza finală din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, potrivit cărora punerea în libertate a persoanei arestate sau detinute poate fi subordonată unei garantii care să asigure prezentarea persoanei în cauză la audiere.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, prin raportare la aceleasi prevederi din Constitutie si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, invocate si în prezenta cauză, si fată de critici similare. În acest sens este, de exemplu, Decizia nr. 521 din 9 aprilie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 27 mai 2009, prin care Curtea Constitutională a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală, pentru motivele acolo arătate.

Întrucât nu au apărut elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1602 alin. 1 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de instanta de judecată, din oficiu, în Dosarul nr. 1.909/88/2009 al Curtii de Apel Constanta - Sectia penală si pentru cauze penale cu minori si de familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 decembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea domnului Kiraly Andrei Gheorghe în functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primui-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Kiraly Andrei Gheorghe se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 10 februarie 2010.

Nr. 90.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind aprobarea normelor metodologice de functionare a Centrului National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu

 

În temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de art. 8-14 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Ml nr. 106 din 4 ianuarie 2010,

ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile privind procedurile, documentele necesare si termenele de eliberare a pasapoartelor diplomatice si de serviciu, precum si normele metodologice de functionare a Centrului National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Centrul National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu, Directia generală afaceri consulare, Directia tehnologia informatiei din cadrul Ministerului Afacerilor Externe si misiunile diplomatice si oficiile consulare de carieră ale României în străinătate asigură îndeplinirea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2010.

Nr. 48.

 

ANEXA

 

INSTRUCTIUNI

privind procedurile, documentele necesare si termenele de eliberare a pasapoartelor diplomatice si de serviciu, precum si normele metodologice de functionare a Centrului National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu

 

Art. 1. - (1) În conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate, cu modificările si completările ulterioare, si în temeiul art. 3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006, cu modificările si completările ulterioare, Centrul National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu este structura specializată din cadrul Ministerului Afacerilor Externe care gestionează direct sub coordonarea Directiei generale afaceri consulare procesul de eliberare a pasapoartelor diplomatice, respectiv de serviciu, conform procedurii prevăzute în continuare.

(2) Centrul National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu este singura structură institutională din România detinătoare si care mentine baza de date cu datele personale ale posesorilor de pasapoarte diplomatice si de serviciu atât pe perioada acestora de valabilitate, cât si după expirarea pasapoartelor. Oricare alte institutii care intră în posesia datelor personale ale posesorilor de pasapoarte diplomatice si de serviciu în cadrul desfăsurării procesului de personalizare si confectionare a acestor tipuri de pasapoarte au obligatia de a le sterge definitiv din orice mijloace de stocare electronică sau de orice alt tip după confectionarea pasapoartelor.

I. Norme metodologice pentru efectuarea procedurii de eliberare a pasapoartelor diplomatice

Art. 2. - (1) Pentru persoanele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-o) si r) din Legea nr. 248/2005, cu modificările si completările ulterioare, la solicitarea scrisă, sprijinită de documente justificative, a institutiilor sau a autoritătilor publice interesate, care vor preciza scopul si calitatea în care persoanele pentru care solicită eliberarea de pasapoarte diplomatice urmează să se deplaseze în străinătate pe baza acestor documente de călătorie, Centrul National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu procedează la examinarea conformitătii solicitării din punctul de vedere al admisibilitătii cererii la nivelul legalitătii acesteia si, după constatarea conformitătii, îi invită pe viitorii titulari de pasapoarte diplomatice la sediul Centrului National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu pentru preluarea tuturor datelor necesare, inclusiv amprentele, fotografia si semnătura electronică, în vederea implementării cererii de eliberare în sistemul informatic integrat de management al pasapoartelor diplomatice, de serviciu si titlurilor de călătorie al Ministerului Afacerilor Externe. Refuzul cererii de eliberare a pasaportului diplomatic va fi motivat în scris.

(2) Institutiile sau autoritătile publice interesate vor transmite Centrului National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu:


a) solicitare oficială în original, în care se mentionează datele de identitate ale persoanelor pentru care se solicită eliberarea de pasapoarte diplomatice, motivul cererii de eliberare, încadrarea legală a bazei cererii de eliberare a pasaportului diplomatic, calitatea, gradul, functia persoanelor pentru care se solicită eliberarea de pasapoarte diplomatice, misiunea pe care urmează să o îndeplinească în străinătate în cazul persoanelor care sunt trimise în misiune în afara României pentru reprezentarea intereselor statului român;

b) copii certificate pentru conformitate ale documentelor de identitate ale persoanelor pentru care se solicită eliberarea pasapoartelor diplomatice;

c) dovada plătii taxelor aferente eliberării pasaportului la nivelul stabilit de reglementările în vigoare.

(3) După implementarea tuturor datelor de identificare si a datelor biometrice ale viitorilor titulari ai pasapoartelor diplomatice în sistemul informatic integrat de management al pasapoartelor diplomatice, de serviciu si titlurilor de călătorie al Ministerului Afacerilor Externe, la propunerea Centrului National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu, directorul general al Directiei generale afaceri consulare operează în sistemul informatic integrat de management al pasapoartelor diplomatice, de serviciu si titlurilor de călătorie decizia de emitere si Centrul National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu transmite automat prin mijloace electronice dosarul către Centrul National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor pentru personalizarea si confectionarea pasapoartelor.

(4) După confectionarea pasapoartelor de către Centrul National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, Centrul National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu le va prelua prin curier special si le va elibera titularilor în baza semnăturii acestora depuse prin mijloace electronice si stocate într-o bază de date specială si securizată, păstrată pe mijloace de arhivare electronică aflate la sediul Centrului National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu. Termenul de eliberare este de 5 zile lucrătoare de la data preluării datelor biometrice.

(5) Sunt acceptate pentru prelucrare numai cererile de pasapoarte diplomatice pentru categoriile de persoane mentionate expres la art. 8 din Legea nr. 248/2005, cu modificările si completările ulterioare, în scopul facilitării reprezentării de către acestea a intereselor statului român în străinătate. Aceste prevederi sunt parte a unei legi speciale si sunt de strictă interpretare, posibilitatea de echivalare a unor functii publice sau din diferite organizatii de drept public ori privat care nu au fost prevăzute de lege ca fiind beneficiare ale dreptului de eliberare a unui pasaport diplomatic cu functiile prevăzute la articolul mentionat fiind posibilă numai pe baza unui act normativ de echivalare care se atasează în copie la solicitarea de eliberare a pasaportului diplomatic.

Art. 3. - (1) În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. u) si v) din Legea nr. 248/2005, cu modificările si completările ulterioare, Centrul National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu eliberează si reînnoieste pasapoarte diplomatice pentru persoanele trimise în misiune oficială în străinătate, pentru sustinerea unor interese nationale, pe bază de mandat si pe durata acestuia, cu aprobarea ministrului afacerilor externe, si pentru fostii sefi ai statului român, fostii presedinti ai Senatului si Camerei Deputatilor si fostii prim-ministri.

(2) Institutiile solicitante transmit Centrului National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu în anexa solicitării de eliberare/reînnoire a pasapoartelor diplomatice pentru persoanele trimise în misiune oficială în străinătate, pentru sustinerea unor interese nationale, pe bază de mandat si pe durata acestuia, cu aprobarea ministrului afacerilor externe, documentele mentionate la art. 2 alin. (2) lit. b) si c) si copia certificată pentru conformitate a documentului constitutiv al mandatului de sustinere a intereselor nationale si/sau copia actului normativ prin care se echivalează functia persoanei pentru care se solicită eliberarea pasaportului diplomatic cu una dintre functiile prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 248/2005, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Fostii sefi ai statului român, fostii presedinti ai Senatului si Camerei Deputatilor si fostii prim-ministri transmit Centrului National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu, anexate la solicitarea de eliberare/reînnoire a pasapoartelor diplomatice, documentele mentionate la art. 2 alin. (2) lit. b) si c).

Art. 4. - Cetătenii români alesi în functia de membru al Parlamentului European beneficiază pe perioada mandatului, la cererea Directiei de protocol a Camerei Deputatilor, adresată Centrului National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu, la care se vor anexa documentele mentionate la art. 2 alin. (2) lit. b) si c) si copia certificată pentru conformitate a actului normativ de validare în functia detinută, care acordă dreptul la posesia unui pasaport diplomatic.

Art. 5. -în conformitate cu prevederile ar. 8 alin. (1) lit. p) si s) din Legea nr. 248/2005, cu modificările si completările ulterioare, Centrul National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu eliberează si reînnoieste pasapoarte diplomatice pentru functionarii cu grad diplomatic si persoanele care îsi desfăsoară activitatea în Ministerul Afacerilor Externe, prin detasare de la alte institutii, pe functii corespunzătoare functionarilor cu grad diplomatic, functionarii cu grad consular si persoanele care îsi desfăsoară activitatea în Ministerul Afacerilor Externe, prin detasare de la alte institutii, pe functii corespunzătoare functionarilor cu grad consular, pentru sotul, sotia si copiii minori ai acestor persoane si pentru curierii diplomatici, după cum urmează:

a) la solicitarea scrisă transmisă prin notă de solicitare pentru eliberarea unui pasaport diplomatic de către Directia generală resurse umane, pentru personalul încadrat în Centrala Ministerului Afacerilor Externe. Directia generală resurse umane transmite nota de solicitare pentru eliberarea pasaportului diplomatic, care va mentiona calitatea, gradul si functia de încadrare îndeplinite în Centrala Ministerului Afacerilor Externe sau la misiunea diplomatică unde urmează să îsi desfăsoare activitatea viitorul titular al pasaportului si datele de individualizare ale ordinului de încadrare si/sau de trimitere în misiune emis de ministrul afacerilor externe, care probează necesitatea deplasării în străinătate în interes de serviciu; si

b) la solicitarea misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale României transmisă Centrului National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu prin sistemul informatic integrat de management al pasapoartelor diplomatice, de serviciu si titlurilor de călătorie al Ministerului Afacerilor Externe, în cazul personalului diplomatic aflat în misiune în străinătate pentru perioade mai mari de 3 luni.

Art. 6. - (1) La primirea solicitărilor de eliberare a pasapoartelor diplomatice transmise prin notă de solicitare a eliberării pasaportului diplomatic de către Directia generală resurse umane, Centrul National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu procedează la examinarea conformitătii solicitării din punctul de vedere al admisibilitătii cererii la nivelul legalitătii acesteia si, după constatarea conformitătii, îi invită pe viitorii titulari de pasapoarte diplomatice la sediul Centrului National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu pentru preluarea tuturor datelor necesare, inclusiv amprentele, fotografia si semnătura electronică, în vederea implementării cererii de eliberare în sistemul informatic integrat de management al pasapoartelor diplomatice, de serviciu si titlurilor de călătorie al Ministerului Afacerilor Externe. Refuzul cererii de eliberare a pasaportului diplomatic va fi motivat în scris.

(2) După implementarea tuturor datelor de identificare si a datelor biometrice ale viitorilor titulari ai pasapoartelor diplomatice în sistemul informatic integrat de management al pasapoartelor diplomatice, de serviciu si titlurilor de călătorie al Ministerului Afacerilor Externe, directorul general al Directiei generale afaceri consulare operează în sistemul informatic integrat de management al pasapoartelor diplomatice, de serviciu si titlurilor de călătorie decizia de emitere si Centrul National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu transmite automat prin mijloace electronice dosarul către Centrul National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor pentru personalizarea si confectionarea pasapoartelor.

(3) După confectionarea pasapoartelor de către Centrul National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, Centrul National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu le va prelua prin curier special si le va elibera titularilor în baza semnăturii acestora depuse prin mijloace electronice si stocate într-o bază de date specială si securizată, păstrată pe mijloace de arhivare electronică aflate la sediul Centrului National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu. Termenul de eliberare este de 5 zile lucrătoare de la data preluării datelor biometrice.

(4) După primirea solicitărilor misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale României transmise Centrului National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu prin sistemul informatic integrat de management al pasapoartelor diplomatice, de serviciu si titlurilor de călătorie al Ministerului Afacerilor Externe, în cazul personalului diplomatic aflat în misiune în străinătate pentru perioade mai mari de 3 luni, Centrul National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu examinează datele electronice puse la dispozitie, verifică aspectele legate de calitatea, cantitatea datelor si admisibilitatea solicitărilor din punct de vedere legal, verifică împreună cu Directia generală resurse umane conformitatea legală a calitătii, functiei si a gradului persoanei aflate în misiune în străinătate pentru care se solicită eliberarea sau reînnoirea unui pasaport diplomatic si face propuneri directorului general al Directiei generale afaceri consulare, care operează în sistemul informatic integrat de management al pasapoartelor diplomatice, de serviciu si titlurilor de călătorie o decizie în legătură cu cererea. Refuzul cererii de eliberare a pasaportului diplomatic va fi motivat în scris.

(5) În urma aprobării cererilor de către directorul general al Directiei generale afaceri consulare, Centrul National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu transmite automat prin mijloace electronice dosarele către Centrul National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor pentru personalizarea si confectionarea pasapoartelor.

(6) După confectionarea pasapoartelor de către Centrul National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, Centrul National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu le va prelua prin curier special si le va trimite la misiunile diplomatice si oficiile consulare solicitante, care vor elibera pasapoartele titularilor în baza semnăturilor acestora depuse prin mijloace electronice aflate la misiunile diplomatice si oficiile consulare si stocate într-o bază de date specială si securizată, păstrată pe mijloace de arhivare electronică aflate la sediul Centrului National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu.

Art. 7. -Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 248/2005, cu modificările si completările ulterioare, sotul/sotia si copiii minori ai titularilor de pasapoarte diplomatice urmează, din punctul de vedere al procedurii de eliberare a acestui tip de pasapoarte, regimul titularilor principali, cu respectarea prevederilor actelor normative mentionate la art. 1 alin. (1) al prezentelor norme metodologice în privinta categoriilor de persoane îndreptătite a fi titulari ai unui pasaport diplomatic. În cadrul notei de solicitare se vor mentiona datele de identificare a sotului/sotiei si/sau copiilor minori care urmează persoana cu drept de posesie a unui pasaport diplomatic în solicitarea oficială adresată Directiei generale afaceri consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe împreună cu copiile certificate pentru conformitate cu originalul al cărtilor de identitate pentru persoanele cu vârsta mai mare de 14 ani, certificatele de nastere pentru minorii sub 14 ani si declaratiile de acord ale părintilor pentru eliberarea pasapoartelor pentru minori.

II. Norme metodologice pentru efectuarea procedurii de eliberare a pasapoartelor de serviciu

Art. 8. - În conformitate cu prevederile art. 12 si 13 din Legea nr. 248/2005, cu modificările si completările ulterioare, si în temeiul art. 3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români în străinătate, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006, cu modificările si completările ulterioare, Centrul National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu este structura specializată din cadrul Ministerului Afacerilor Externe care gestionează direct sub coordonarea Directiei generale afaceri consulare procesul de eliberare a pasapoartelor de serviciu.

Art. 9. - (1) La solicitarea scrisă, sprijinită de documente justificative, a institutiilor sau a autoritătilor publice interesate, pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 12 din Legea nr. 248/2005, cu modificările si completările ulterioare, care vor preciza scopul si calitatea în care persoanele pentru care solicită eliberarea de pasapoarte de serviciu urmează să se deplaseze în străinătate pe baza acestor documente de călătorie, Centrul National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu procedează la examinarea conformitătii solicitării din punctul de vedere al admisibilitătii cererii la nivelul legalitătii acesteia si, după constatarea conformitătii, invită viitorii titulari de pasapoarte de serviciu la sediul Centrului National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu pentru preluarea tuturor datelor necesare, inclusiv amprentele, fotografia si semnătura electronică, în vederea implementării cererii de eliberare în sistemul informatic integrat de management al pasapoartelor diplomatice, de serviciu si titlurilor de călătorie al Ministerului Afacerilor Externe. Refuzul cererii de eliberare a pasaportului de serviciu va fi motivat în scris.

(2) Institutiile sau autoritătile publice interesate transmit Centrului National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu:

a) solicitare oficială în original pentru eliberarea pasaportului de serviciu, în care se mentionează datele de identitate ale persoanelor pentru care se solicită eliberarea de pasapoarte de serviciu, motivul cererii de eliberare, încadrarea legală a bazei cererii de eliberare a pasaportului de serviciu, calitatea, gradul, functia persoanelor pentru care se solicită eliberarea de pasapoarte de serviciu, misiunea pe care urmează să o îndeplinească în străinătate în cazul persoanelor care sunt trimise în misiune în afara României în calitate oficială, în interesul autoritătii sau institutiei publice din care face parte;

b) copii certificate pentru conformitate ale documentelor de identitate ale persoanelor pentru care se solicită eliberarea pasapoartelor de serviciu si declaratia autentică a părintilor pentru eliberarea pasapoartelor pentru minori;

c) dovada plătii taxelor aferente eliberării pasaportului egale în cuantum cu cel stabilit pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice.

(3) După implementarea tuturor datelor de identificare si a datelor biometrice ale viitorilor titulari ai pasapoartelor de serviciu în sistemul informatic integrat de management al pasapoartelor diplomatice, de serviciu si titlurilor de călătorie al Ministerului Afacerilor Externe, la propunerea Centrului National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu, directorul general al Directiei generale afaceri consulare operează în sistemul informatic integrat de management al pasapoartelor diplomatice, de serviciu si titlurilor de călătorie decizia de emitere si Centrul National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu transmite automat prin mijloace electronice dosarul către Centrul National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor pentru personalizarea si confectionarea pasapoartelor.

(4) După confectionarea pasapoartelor de către Centrul National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, Centrul National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu le va prelua prin curier special si le va elibera titularilor în baza semnăturii acestora depuse prin mijloace electronice si stocate într-o bază de date specială si securizată, păstrată pe mijloace de arhivare electronică aflate la sediul Centrului National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu. Termenul de eliberare este de 5 zile lucrătoare de la data preluării datelor biometrice.

(5) Vor fi acceptate pentru prelucrare numai cererile de pasapoarte de serviciu pentru categoriile de persoane mentionate expres la art. 12 din Legea nr. 248/2005, cu modificările si completările ulterioare, în scopul facilitării deplasărilor în străinătate în calitate oficială, în interesul autoritătii sau institutiei publice din care persoanele fac parte. Aceste prevederi sunt parte a unei legi speciale si sunt de strictă interpretare, fără posibilităti de echivalare a unor functii publice sau din diferite organizatii de drept public ori privat care nu au fost prevăzute de lege ca fiind beneficiare ale dreptului de eliberare a unui pasaport de serviciu.

Art. 10. - Centrul National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu eliberează si reînnoieste pasapoarte de serviciu pentru personalul tehnico-administrativ si de serviciu al misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare, al reprezentantelor permanente pe lângă organizatiile internationale încadrat sau detasat la Ministerul Afacerilor Externe si trimis în misiune în străinătate de către Ministerul Afacerilor Externe si pentru sotul, sotia si copiii minori ai acestor persoane, după cum urmează:

a) la solicitarea scrisă transmisă prin notă de solicitare pentru eliberarea unui pasaport de serviciu de către Directia generală resurse umane, pentru personalul încadrat în Centrala Ministerului Afacerilor Externe. Directia generală resurse umane transmite nota de solicitare pentru eliberarea pasaportului de serviciu, care va mentiona calitatea si functia de încadrare îndeplinite în Centrala Ministerului Afacerilor Externe sau la misiunea diplomatică unde urmează să îsi desfăsoare activitatea viitorul titular al pasaportului si datele de individualizare ale ordinului de încadrare si/sau de trimitere în misiune emis de ministrul afacerilor externe, care probează necesitatea deplasării în străinătate în interes de serviciu; si

b) la solicitarea misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale României transmisă Centrului National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu prin sistemul informatic integrat de management al pasapoartelor diplomatice, de serviciu si titlurilor de călătorie al Ministerului Afacerilor Externe, în cazul personalului tehnico-administrativ si de serviciu aflat în misiune în străinătate pentru perioade mai mari de 3 luni.

Art. 11. - (1) La primirea solicitărilor de eliberare a pasapoartelor de serviciu transmise prin notă de solicitare a eliberării pasaportului de serviciu de către Directia generală resurse umane, Centrul National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu procedează la examinarea conformitătii solicitării din punctul de vedere al admisibilitătii cererii la nivelul legalitătii acesteia si, după constatarea conformitătii, îi invită pe viitorii titulari de pasapoarte de serviciu la sediul Centrului National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu pentru preluarea tuturor datelor necesare, inclusiv amprentele, fotografia si semnătura electronică, în vederea implementării cererii de eliberare în sistemul informatic integrat de management al pasapoartelor diplomatice, de serviciu si titlurilor de călătorie al Ministerului Afacerilor Externe. Refuzul cererii de eliberare a pasaportului de serviciu va fi motivat în scris.

(2) După implementarea tuturor datelor de identificare si a datelor biometrice ale viitorilor titulari ai pasapoartelor de serviciu în sistemul informatic integrat de management al pasapoartelor diplomatice, de serviciu si titlurilor de călătorie al Ministerului Afacerilor Externe, directorul general al Directiei generale afaceri consulare operează în sistemul informatic integrat de management al pasapoartelor diplomatice, de serviciu si titlurilor de călătorie decizia de emitere si Centrul National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu transmite automat prin mijloace electronice dosarul către Centrul National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor pentru personalizarea si confectionarea pasapoartelor.

(3) După confectionarea pasapoartelor de către Centrul National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, Centrul National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu le va prelua prin curier special si le va elibera titularilor în baza semnăturii acestora depuse prin mijloace electronice si stocate într-o bază de date specială si securizată, păstrată pe mijloace de arhivare electronică aflate la sediul Centrului National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu. Termenul de eliberare este de 5 zile lucrătoare de la data preluării datelor biometrice.

(4) După primirea solicitărilor misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale României transmise Centrului National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu prin sistemul informatic integrat de management al pasapoartelor diplomatice, de serviciu si titlurilor de călătorie al Ministerului Afacerilor Externe, în cazul personalului tehnico-administrativ si de serviciu aflat în misiune în străinătate pentru perioade mai mari de 3 luni, Centrul National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu examinează datele electronice puse la dispozitie, verifică aspectele legate de calitatea, cantitatea datelor si admisibilitatea solicitărilor din punct de vedere legal, verifică împreună cu Directia generală resurse umane conformitatea legală a calitătii si functiei persoanei aflate în misiune în străinătate pentru care se solicită eliberarea sau reînnoirea unui pasaport de serviciu si face propuneri directorului general al Directiei generale afaceri consulare, care operează în sistemul informatic integrat de management al pasapoartelor diplomatice, de serviciu si titlurilor de călătorie o decizie în legătură cu cererea. Refuzul cererii de eliberare a pasaportului de serviciu va fi motivat în scris.

(5) În urma aprobării cererilor de către directorul general al Directiei generale afaceri consulare, Centrul National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu transmite automat prin mijloace electronice dosarele către Centrul National Unic de


Personalizare a Pasapoartelor Electronice din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor pentru personalizarea si confectionarea pasapoartelor.

(6) După confectionarea pasapoartelor de către Centrul National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, Centrul National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu le va prelua prin curier special si le va trimite la misiunile diplomatice si oficiile consulare solicitante, care vor elibera pasapoartele titularilor în baza semnăturilor acestora depuse prin mijloace electronice aflate la misiunile diplomatice si oficiile consulare si stocate într-o bază de date specială si securizată, păstrată pe mijloace de arhivare electronică aflate la sediul Centrului National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu.

Art. 12. - Sotul/Sotia si copiii minori ai titularilor de pasapoarte de serviciu cuprinsi în prevederile art. 12 lit. d) din Legea nr. 248/2005, cu modificările si completările ulterioare, urmează din punctul de vedere al procedurii de eliberare a acestui tip de pasapoarte regimul titularilor principali, cu respectarea prevederilor actelor normative mentionate la art. 1 alin. (1) din prezentele norme metodologice în privinta categoriilor de persoane îndreptătite de a fi titulari ai unui pasaport de serviciu.

III. Norme comune pentru efectuarea procedurilor de eliberare a pasapoartelor diplomatice si de serviciu

Art. 13. - Cererile de eliberare a pasapoartelor diplomatice si de serviciu se transmit în scris la sediul Centrului National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu, cu exceptia celor care se transmit electronic de către misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României.

Art. 14. - (1) Datele biometrice (fotografia, amprentele digitale si semnătura) se prelevează la sediul Centrului National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu si, în situatii exceptionale, la sediile misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale României, cu exceptia următoarelor persoane, la cererea cărora se vor putea preleva datele de identificare si datele biometrice la o locatie indicată de acestia:

a) Presedintele României;

b) presedintele Senatului si presedintele Camerei Deputatilor;

c) primul-ministru, membrii Guvernului si persoanele asimilate ministrilor;

d) sotia/sotul si copiii minori ai Presedintelui României, presedintelui Senatului, presedintelui Camerei Deputatilor si primului-ministru al Guvernului României;

e) patriarhul, cardinalul si sefii cultelor din România, recunoscute de stat.

(2) Carnetele nepersonalizate de pasapoarte diplomatice si de serviciu se achizitionează de către Ministerul Afacerilor Externe de la producătorul unic Compania Natională „Imprimeria Natională" - S.A. si se predau prin proces-verbal Centrului National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, la solicitarea si în numărul solicitat de această institutie, pentru a fi asigurat un flux continuu si constant de personalizare, confectionare si predare a pasapoartelor diplomatice si de serviciu către Ministerul Afacerilor Externe în cel mai scurt termen posibil, pentru asigurarea respectării termenelor de predare către titulari.

(3) Carnetele nepersonalizate de pasapoarte diplomatice si de serviciu se păstrează în custodia Centrului National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu până la predarea prin proces-verbal Centrului National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, cu mentinerea unui inventar strict si actualizat al acestora.

(4) În momentul eliberării unui nou pasaport diplomatic sau de serviciu Centrul National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu si misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României, după caz, procedează în mod obligatoriu la anularea vechiului pasaport prin tăierea coltului paginii de date personale si aplicarea stampilei „ANULAT" pe pagina imediat următoare paginii de policarbonat/de date personale sau imediat următoare paginii care contine datele de identificare, fotografia si zona citibilă optic automat (MRZ). La dosarul care contine cererea de eliberare a pasaportului diplomatic si de serviciu si documentatia pe hârtie pentru sprijinul cererii de eliberare a noului pasaport se adaugă o copie a pasaportului vechi care contine mentiunea „ANULAT", iar pasaportul vechi se va returna titularului împreună cu cel nou. Copia pasaportului anulat se va introduce si în sistemul informatic integrat. Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României transmit o copie a întregului dosar de pasaport diplomatic si de serviciu la Centrul National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu, păstrând o copie pentru arhiva misiunii diplomatice sau a oficiului consular.

(5) Centrul National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu este competent si responsabil pentru întretinerea, păstrarea si actualizarea arhivei pe hârtie si în versiune electronică a dosarelor si fisierelor electronice rezultate în urma eliberării pasapoartelor diplomatice si de serviciu, care se realizează în spatii special amenajate si securizate si prin stocare pe servere speciale. Inventarul de arhivă si bazele de date electronice se predau pe bază de proces-verbal de către seful de divizie care coordonează Centrul National de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu odată cu predarea responsabilitătilor către noua persoană numită în functie.

(6) Întretinerea în bună stare si functionarea în parametrii prevăzuti de producător a echipamentelor de tehnologia informatiei si a legăturilor informatice cu misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României si cu echipamentele informatice ale Directiei generale de pasapoarte si Centrului National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor sunt de competenta si în responsabilitatea Directiei tehnologia informatiei din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

(7) În cazul în care membrii personalului Centrului de Pasapoarte Diplomatice si de Serviciu se deplasează în alte localităti decât capitala României în vederea prelevării datelor biometrice pentru persoanele prevăzute la art. 14 alin. (1) si, în situatii exceptionale, pentru prelevarea de date biometrice pentru grupuri de persoane ce depăsesc 50 de persoane în vederea eliberării pasapoartelor diplomatice si de serviciu, cheltuielile de deplasare se suportă de către institutiile solicitante.

(8) Directia tehnologia informatiei din cadrul Ministerului Afacerilor Externe este competentă si responsabilă pentru coordonarea, controlul, efectuarea interventiilor necesare si transmiterea de instructiuni către misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României pentru asigurarea functionării echipamentelor de tehnologia informatiei parte a sistemului informatic integrat de management a activitătii de eliberare a pasapoartelor, instalate la misiunile diplomatice si oficiile consulare.


 

ACTE ALE CAMEREI CONSULTANTILOR FISCALI

 

CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI

 

HOTĂRÂRE

privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitătii de consultant fiscal - sesiunea martie 2010

 

În baza prevederilor Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calitătii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 4/2007,

în temeiul prevederilor art. 11 lit. a1 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, întrunit în sedinta din 4 februarie 2010, hotărăste:

Art. 1. - (1) Examenul de atribuire a calitătii de consultant fiscal va avea loc în municipiul Bucuresti, în zilele de 20-21 martie 2010.

(2) Locul de desfăsurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali până la data de 15 martie 2010.

Art. 2. - Examenul va fi sustinut din tematica si bibliografia pentru examen, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, si va consta într-o probă scrisă sub formă de test-grilă.

Art. 3. - (1) Înscrierile la examen se fac în perioada 15 februarie - 5 martie 2010 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro si dosarele se transmit prin servicii postale cu confirmare de primire pe adresa: str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, Bucuresti.

(2) Dosarul de înscriere va contine cererea de înscriere la examen, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, împreună cu documentele corespunzătoare prevăzute la art. 5 din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitătii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 4/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 21 septembrie 2007.

Art. 4. - Directia de învătământ si Secretariatul general vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Consultantilor Fiscali,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 5 februarie 2010.

Nr. 5.

 

ANEXA Nr. 1

 

TEMATICA DE EXAMEN

- martie 2010 –

 

1. Notiuni de drept comercial:

- faptele de comert;

- comerciantii;

- constituirea si functionarea societătilor comerciale;

- reorganizări, fuziuni, divizări si lichidări.

2. Notiuni generale privind finantele publice si principiile generale ale fiscalitătii:

- cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice, precum si responsabilitătile institutiilor publice implicate în procesul bugetar;

- principiile generale ale fiscalitătii.

3. Impozitul pe profit:

- contribuabili si sfera de cuprindere;

- contribuabili scutiti de la plata impozitului pe profit;

- determinarea profitului impozabil pentru organizatiile nonprofit;

- determinarea bazei de calcul a impozitului (venituri supuse impozitării, venituri neimpozabile, cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri, cheltuieli care se deduc limitat, cheltuieli nedeductibile);

- rezerve si provizioane fiscale;

- regimul fiscal al cheltuielilor cu dobânzile;

- amortizarea fiscală;

- termene de plată si de declarare a impozitului;

- pierderi fiscale;

- facilităti fiscale;

- impozitul minim;

- reguli fiscale privind reorganizările juridice (fuziuni, divizări, divizări partiale, schimburi de titluri de participare), în context transfrontalier;

- reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice române, societăti-mamă, respectiv sediilor permanente din România ale persoanelor juridice rezidente în state membre ale Uniunii Europene (societăti-mamă);

- aspecte fiscale internationale (sediul permanent; impunerea persoanelor juridice străine care realizează venituri din sau în legătură cu proprietăti imobiliare situate în România sau din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoană juridică română; creditul fiscal, pierderi fiscale externe);

- scutirea de impozit a profitului reinvestit.

4. Impozitul pe venit:

- contribuabili si sfera de cuprindere;

- categorii de venituri impozabile;

- venituri neimpozabile;

- cote de impozit;

- determinarea bazei de calcul a impozitului pe categorii de venit;

- plăti anticipate în contul impozitului pe venit;

- obligatiile plătitorilor de venituri si ale contribuabililor;

- venitul net anual impozabil;

- venituri supuse impozitului final cu retinere la sursă;

- termene de plată;

- aspecte fiscale internationale;

- reguli privind asociatiile fără personalitate juridică.


5. Impozitul pe veniturile obtinute din România de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor străine înfiintate în România:

- contribuabili;

- sfera de cuprindere a impozitului;

- venituri impozabile obtinute din România;

- scutiri;

- coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri;

- certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenti;

- impozitul pe reprezentante (cuantum, termen de plată si depunerea declaratiei fiscale);

- principiile privind impunerea veniturilor din economii obtinute din România de persoanele fizice rezidente în alte state membre ale Uniunii Europene; definitia beneficiarului efectiv; definitia agentului plătitor, definitia plătii dobânzilor, eliminarea dublei impuneri în cazul plătilor din dobânzi primite de la rezidenti români din Austria, Luxemburg si Belgia, care au perioadă de tranzitie în ceea ce priveste aplicarea schimbului automat de informatii;

- principiile prevăzute în aplicarea retinerii la sursă a impozitelor asupra redeventelor si dobânzilor primite/plătite între întreprinderi asociate rezidente în state membre ale Uniunii Europene; definitia dobânzilor si redeventelor, definitia întreprinderilor asociate, reguli tranzitorii în aplicarea prevederilor legate de impunere a redeventelor si dobânzilor la întreprinderile asociate.

6. Impozite si taxe locale:

- baza de impozitare;

- contribuabili;

- modul de calcul;

- termene de plată;

- reduceri si scutiri;

- modul de declarare a proprietătilor.

7. Taxa pe valoarea adăugată:

- sfera de aplicare;

- persoane impozabile;

- operatiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată;

- locul operatiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată;

- faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată;

- baza de impozitare;

- cote de taxă pe valoarea adăugată;

- operatiuni scutite;

- regimul deducerilor;

- persoanele obligate la plata taxei pe valoarea adăugată;

- obligatii;

- regimuri speciale pentru: întreprinderi mici, agentii de turism, bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colectie si antichităti; aurul de investitii; persoanele impozabile nestabilite în Comunitatea Europeană, care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile;

- măsuri de simplificare;

- răspunderea pentru plata taxei pe valoarea adăugată;

- dispozitii tranzitorii.

8. Accize:

a) Accize armonizate:

- sfera de aplicare, fapt generator, eliberare pentru consum, exigibilitate, calculul accizelor, termenul de plată;

- regimul de antrepozitare fiscală:

- reguli generale;

- autorizarea antrepozitelor fiscale;

- conditii de autorizare;

- obligatiile antrepozitarilor autorizati;

- anularea, revocarea, suspendarea autorizatiei;

- operatori înregistrati, operatori neînregistrati, reprezentant fiscal;

- deplasarea si primirea produselor aflate în regim suspensiv;

- deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite;

- vânzarea la distantă a produselor cu accize plătite;

- scutiri de la plata accizelor;

- restituiri de accize;

- sistemul de marcare,

b) Accize nearmonizate:

- sfera de aplicare;

- calculul accizelor;

- plătitori;

- exigibilitatea;

- termenul de plată;

- scutiri de la plata accizelor.

9. Taxele vamale:

- tariful vamal si clasificarea tarifară a mărfurilor;

- originea mărfurilor (originea nepreferentială si originea preferentială);

- regimuri suspensive si regimuri vamale economice (tranzit, antrepozitare vamală, perfectionare activă, transformare sub control vamal, admitere temporară, perfectionare pasivă);

- datoria vamală (garantarea cuantumului datoriei vamale, nasterea datoriei vamale, stingerea datoriei vamale, rambursarea si remiterea drepturilor);

- categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale.

10. Contabilitate:

- obligatiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizării si conducerii contabilitătii;

- contabilitatea activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii;

- contabilitatea veniturilor, cheltuielilor si a rezultatului exercitiului financiar;

- forma si continutul situatiilor financiare anuale.

11. Sanctiuni si căi de contestare:

- sanctionarea contraventiilor la legislatia fiscală;

- contestarea sanctiunilor aplicate de organul fiscal, precum si a deciziilor de impunere.

12. Aspecte privind procedura fiscală:

- principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;

- creditori fiscali, debitori, plătitori ai obligatiilor fiscale;

- domiciliul fiscal;

- competenta organului fiscal, actele emise de organele fiscale, administrarea si aprecierea probelor;

- înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite, taxe si contributii;

- obligatia de a depune declaratii fiscale, continutul declaratiei fiscale, termene de declarare, corectarea declaratiilor fiscale si sanctiuni pentru nedepunerea acestora;

- procedura de stabilire a impozitelor si taxelor;

- procedura de colectare a creantelor fiscale;

- solutionarea contestatiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale;

- inspectia fiscală;

- stabilirea pretului de piată al tranzactiilor între persoane afiliate;

- acordul de pret în avans si solutia fiscală individuală anticipată;

- procedura de începere, derulare si finalizare a inspectiei fiscale;

- stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi;

- termene de prescriptie;

- stingerea creantelor fiscale prin executare silită si prin alte modalităti;

- recuperarea în România a unor creante stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene;

- contraventii si sanctiuni prevăzute de Codul de procedură fiscală.


 

BIBLIOGRAFIE

 

1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

2. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare

3. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare

4. Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată

5. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

6. Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare

7. Legea nr. 26/1990 privind Registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare

8. Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare

9. Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control

10. Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare

11. Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 privind dispozitiile de aplicare a regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare

12. Codul civil, cu modificările si completările ulterioare

13. Codul comercial, cu modificările si completările ulterioare

14. Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice, cu modificările ulterioare

15. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare

16. Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare

17. Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 609/2003, cu modificările ulterioare

18. Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările ulterioare

19. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare

20. Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

21. Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

22. Hotărârea Guvernului nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate si a acordului de pret în avans

23. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu

24. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.346/2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfăsoară activităti economice în mod independent sau exercită profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile si alte entităti fără personalitate juridică, precum si a modelului unor formulare

25. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 419/2007 pentru aprobarea procedurii de schimbare a sediului social, precum si pentru aprobarea formularului „Decizie de înregistrare a sediului social si a domiciliului fiscal"

26. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.333/2007 pentru aprobarea Procedurii privind declararea si stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor realizate din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere/subînchiriere

27. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.410/2007 privind aspecte de natură contabilă si fiscală referitoare la practicienii în insolventă, persoane fizice sau juridice, care îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitătii practicienilor în insolventă

28. Ordinul ministrului economiei si finantelor si al ministrului justitiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

29. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.025/2008 privind aprobarea Procedurii pentru acordarea deducerii reprezentând cheltuieli pentru economisire în sistem colectiv pentru domeniul locativ si restituirea cheltuielilor efectuate cu bursele private

30. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.224/2006 pentru aprobarea unor proceduri privind înregistrarea si gestiunea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA

31. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.857/2007 privind aprobarea Metodologiei de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu optiune de rambursare

32. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 179/2007 pentru aprobarea Instructiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată

33. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.216/2006 pentru aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea măsurilor de simplificare cu privire la transferuri si achizitii intracomunitare asimilate prevăzute la art. 128 alin. (10) si art. 1301 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

34. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.372/2008 privind organizarea evidentei în scopul taxei pe valoarea adăugată, conform art. 156 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

35. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.218/2006 privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul international de bunuri, prevăzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

36. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.219/2006 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxă pe valoarea adăugată, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

37. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.220/2006 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată si a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 142 alin. (1) lit. d) si art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

38. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operatiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare

39. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 6/2010 privind aprobarea Procedurii pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA

40. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 523/2007 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată către persoane impozabile neînregistrate si care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene

41. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 530/2007 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată către persoane impozabile neînregistrate si care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunitătii

42. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 500/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri, cu modificările ulterioare

43. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.692/2007 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adăugată cumpărătorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti în Comunitatea Europeană

44. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3/2007 privind Procedura de solicitare a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru comerciantii care se înregistrează în scopuri de TVA de la înfiintare

45. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 420/2007 privind aprobarea Procedurii de restituire a accizelor plătite de către utilizatorii produselor supuse accizelor armonizate, pentru care se acordă scutire indirectă

46. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activitătii de administrare a contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul României un sediu permanent

47. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 526/2004 privind procedura de modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului

48. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 519/2005 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată

49. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

50. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile

51. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 858/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distantă, cu modificările si completările ulterioare

52. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 172/2006 privind încadrarea produselor în categoria material lemnos pentru care se aplică taxare inversă, cu modificările ulterioare

53. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.417/2009 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operatiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, si a Instructiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spatiul comunitar si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate în perioada de garantie si postgarantie

54. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.067/2007 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), k), I) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, si la art. X si XI din Acordul dintre România si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cu modificările ulterioare

55. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.180/2007 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată a organismelor prevăzute la art. 48, 56 si la art. 64 lit. c) din Normele privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată si a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevăzută la art. 142 alin. (1) lit. d) si art. 199 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.220/2006

56. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 227/2008 privind indicele de inflatie utilizat pentru actualizarea plătilor anticipate în contul impozitului pe profit anual

57. Ordinul ministrului economiei si finantelor si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3.483/144/2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe câstigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice

58. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.308/2009 privind unele măsuri pentru solutionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, precum si pentru stingerea prin compensare sau restituire a sumelor reprezentând taxă pe valoarea adăugată aprobată prin decizia de rambursare

59. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 575/2006 privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi, cu modificările si completările ulterioare

60. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.310/2007 privind procedura de înregistrare a contractelor încheiate între persoane juridice române si persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente

61. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 222/2008 privind continutul dosarului preturilor de transfer

62. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 819/2008 pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi, cu modificările si completările ulterioare

63. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.165/2009 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală si care efectuează o achizitie intracomunitară taxabilă în România, precum si a modelului si continutului unor formulare

64. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de către persoanele impozabile stabilite în România, pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene


65. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 4/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene

66. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunitătii

67. Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International

68. Hotărârea Guvernului nr. 956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010

69. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

 

ANEXA Nr. 2

 

 

 

Loc foto

Nr. de înregistrare/................

 

 

CERERE

de înscriere la examenul pentru atribuirea calitătii de consultant fiscal – sesiunea

 

Subsemnatul(a), ..............................., născut(ă) la data de .................. în localitatea ....................... Judetul .........................., legitimat(ă) cu B.I./C.I./pasaport, seria .......nr. ..........., eliberat(ă)de ......................, la data de ..................., CNP ..............................., cetătenia ...................., domiciliat(ă) în ............................., str. ...................................nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., judetul/sectorul ......................., telefon fix ............................., telefon mobil .............................., solicit înscrierea la examenul pentru atribuirea calitătii de consultant fiscal, organizat de Camera Consultantilor Fiscali, sesiunea ............................

Anexez la prezenta cerere curriculum vitae însotit de următoarele documente, conform art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitătii de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 4/2007:

- B.I./C.I./pasaport, în copie;

- diploma de studii superioare (profil economic), sesiunea ........, seria ......nr. ........, emisă de ............... la data de ............, în copie legalizată;

- carnetul de muncă, seria  .............. nr. .............., emis de ...................... la data de ...................., în copie certificată de angajator sau în copie legalizată;

- certificatul de nastere, seria .............. nr. ............., emis de .................... la data de ................, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

- certificatul de căsătorie, seria ............. nr. ............, emis de .................... la data de ................, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

- certificatul de cazier judiciar, seria ............ nr........., emis de .................... la data de ................, în perioada de valabilitate;

- certificatul de cazier fiscal, seria ............ nr. ........., emis de .................... la data de ................,în perioada de valabilitate;

- adeverinta medicală, seria ........... nr. .............., emisă de................... la data de ...................;

- 3 fotografii de 2/3 cm.

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal, că am desfăsurat activitătile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) din regulament, astfel:

 

Unitatea

Activitatea desfăsurată

Perioada

Nr. luni

Functia

Observatii

 

 

de la

până la

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total perioadă:

 

 

 

 

 

Data.....................

Semnătura................

 


CAMERA CONSULTANTILOR FISCALI

HOTĂRÂRE

privind organizarea de cursuri suplimentare de pregătire profesională

 

În baza prevederilor art. 11 lit. f) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitătii de consultantă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Normele privind pregătirea profesională continuă a consultantilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Conferintei nationale a Camerei Consultantilor Fiscali nr. 7/2007, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, întrunit în sedinta din 4 februarie 2010, hotărăste:

Art. 1. - Se aproba organizarea de cursuri suplimentare de pregătire profesională cu plată pentru consultantii fiscali care nu au reusit să efectueze până la sfârsitul anului 2009 cursurile obligatorii prevăzute în programele de pregătire profesională continuă aferente anului 2008 si/sau 2009.

Art. 2. - Cursurile suplimentare de pregătire profesionala cu plată se organizează în luna februarie 2010, în municipiul Bucuresti.

Art. 3. - Directia de învătământ si Secretariatul general vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Consultantilor Fiscali,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 5 februarie 2010.

Nr. 7.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.