MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 2         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 4 ianuarie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.631/2009. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

317/2009. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, interimar, privind activitatea de informare-documentare în Ministerul Administratiei si Internelor si aprobarea Normelor metodologice privind alimentarea cu date si utilizarea paginii de intranet a aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor

 

1.637/2009. - Ordin al ministrului sănătătii, interimar, pentru modificarea si completarea Normelor privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 75/2009

 

3.474/2009. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2010

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            1. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna ianuarie 2010

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2009 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale si principalele atributii

 

Art. 1. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului este organul de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează si functionează în subordinea Guvernului.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului realizează politica guvernamentală în următoarele domenii de activitate: dezvoltare regională, coeziune si dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnatională si interregională, amenajarea teritoriului, urbanism si arhitectură, locuire, gestiune si dezvoltare imobiliar-edilitară, lucrări publice, constructii si turism.

Art. 2. - Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului are sediul în municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, latura nord, sectorul 5, dispune de spatii în imobilul din municipiul Bucuresti, Bd. Libertătii nr. 12, sectorul 5, si utilizează spatii în municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, în conditiile legii.

Art. 3. - Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului se substituie în toate drepturile si obligatiile decurgând din toate actele normative, contractele, conventiile, întelegerile, protocoalele, memorandumurile si acordurile, precum si în toate litigiile în care fostul Minister al Dezvoltării Regionale si Locuintei si fostul Minister al Turismului sunt parte.

Art. 4. - Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului exercită următoarele functii:

a) de planificare strategică;

b) de reglementare si avizare;

c) de reprezentare;

d) de autoritate de stat în domeniile sale de activitate;

e) de administrare;

f) de implementare a programelor finantate din fonduri comunitare, nationale, precum si din alte surse legal constituite;

g) de promovare a destinatiilor turistice nationale; h) de monitorizare si control;

i) de coordonare.

Art. 5. - În realizarea functiilor sale, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului îndeplineste următoarele atributii: I. functia planificare strategică: a) elaborează strategii pentru domeniile sale de activitate:

- Strategia natională de dezvoltare teritorială, care are la bază Conceptul strategic de dezvoltare teritorială a României;

- strategii de dezvoltare a produselor si destinatiilor turistice;

- Strategia de privatizare si postprivatizare în domeniul turismului;

- Strategia de pregătire si formare profesională în domeniile sale de activitate;

- strategii de comunicare în domeniile sale de activitate;

b) elaborează politici, programe si planuri pentru domeniile sale de activitate:

- stabileste cadrul tematic, organizează si finantează programe/proiecte multianuale pentru cercetarea, dezvoltarea si inovarea sectorială prenormativă, inclusiv activitatea de reglementare în domeniile sale de activitate, precum si alte activităti de reglementare specifice domeniilor sale de activitate, prin institutele nationale de cercetare-dezvoltare si institutiile care functionează în coordonarea si/sau în subordinea si/sau sub autoritatea sa, si asigură valorificarea rezultatelor ca informatii/documente de interes public;

- politici de dezvoltare teritorială, în conformitate cu obiectivele strategice privind coeziunea teritorială;

- Planul de amenajare a teritoriului national;

- planuri de amenajare a teritoriului regional, în scopul fundamentării planurilor de dezvoltare regională;

- Regulamentul general de urbanism;

- planuri nationale multianuale privind cresterea performantei energetice a clădirilor;

- politica în domeniul locuirii la nivel national;

- planuri de dezvoltare a infrastructurii turistice;

- planuri de marketing al turismului;

- politica economică în domeniile sale de activitate;

- programe de comunicare;

c) corelează politicile si strategiile sectoriale de dezvoltare pentru asigurarea unei strategii guvernamentale coerente de dezvoltare teritorială regională si natională a României;

II. functia de reglementare si avizare:

a) elaborează cadrul normativ national si institutional necesar realizării obiectivelor din programele elaborate pentru domeniile sale de activitate;

b) initiază, elaborează si avizează, după caz, proiecte de acte normative si de acorduri internationale în domeniile sale de activitate;

c) elaborează norme, instructiuni si metodologii specifice domeniilor sale de activitate;

d) emite avize si dă aprobările de specialitate prevăzute de lege în domeniile sale de activitate;

e) organizează sistemul de elaborare, avizare si aprobare a reglementărilor tehnice si economice pentru domeniile sale de activitate, precum si documentarea specialistilor, în conditiile legii;

f) emite avizul în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii publice de interes national din competenta de aprobare a Guvernului si avizează proiectele


de acte normative privind indicatorii tehnico-economici ai acestora;

g) avizează planuri de amenajare a teritoriului zonal, judetean, local, necesare solutionării unor probleme specifice de importantă natională sau regională;

h) avizează documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism, conform legii;

i) vizează planurile de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru zonele cu monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial;

j) autorizează operatorii economici si personalul de specialitate din turism, respectiv licentiază agentiile de turism, clasifică structurile de primire turistice, omologhează pârtiile, traseele de schi si traseele turistice montane, brevetează si atestă personalul de specialitate, avizează capacitatea institutională si eficacitatea educatională în domeniul formării profesionale, autorizează plajele turistice si activitătile din industria de agrement, acreditează centrele nationale de informare si promovare turistică;

k) atestă ca statiuni turistice de interes local sau national localităti sau părti de localităti, la solicitarea autoritătilor publice locale;

l) eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru societătile comerciale din domeniul turismului;

m) avizează documentatiile de urbanism privind zonele si statiunile turistice, precum si documentatiile privind constructiile în domeniul turismului, conform legii;

n) coordonează elaborarea reglementărilor tehnice în domeniul reducerii riscului seismic al constructiilor existente si participă la elaborarea programelor pentru educarea populatiei privind comportarea în caz de seisme;

III. functia de reprezentare:

a) asigură în numele statului român, cu aprobarea Guvernului, reprezentarea pe plan intern si international în domeniile sale de activitate;

b) reprezintă interesele statului în diferite organe si organisme internationale, în conformitate cu acordurile si cu alte întelegeri stabilite în acest scop, si dezvoltă relatii de colaborare cu organe si cu organizatii similare din alte state, precum si cu organisme internationale în domeniile sale de activitate;

c) organizează evenimente/întâlniri cu reprezentanti ai institutiilor publice, private, organizatii guvernamentale si neguvernamentale, nationale si internationale, din domeniile sale de activitate;

d) initiază si negociază, din împuternicirea Guvernului, încheierea de conventii, acorduri si alte întelegeri internationale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente si ia măsuri de aplicare a acestora, în domeniile sale de activitate;

IV. functia de autoritate de stat:

a) asigură urmărirea aplicării si controlul respectării reglementărilor în domeniile sale de activitate, precum si al functionării institutiilor si organismelor care îsi desfăsoară activitatea în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa;

b) emite avize si aprobări de specialitate pentru obiectivele de investitii finantate integral sau partial de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fonduri comunitare europene, din fonduri speciale si din credite garantate de stat, precum si pentru lucrările de interes national care sunt finantate din alte surse;

c) exercită controlul de prim nivel pentru programele pentru care ministerul este autoritate natională sau autoritate de management, conform regulilor stabilite în cadrul programelor de cooperare teritorială europeană;

d) evaluează si propune spre avizare Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes National si Locuinte studiile de fezabilitate aferente investitiilor publice de interes national din competenta de aprobare a Guvernului;

e) organizează si asigură functionarea sistemului de atestare tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în constructii: verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu executia, experti tehnici, precum si auditori energetici pentru clădiri;

f) constituie autoritate competentă în domeniul produselor pentru constructii;

g) asigură presedintia si secretariatul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes National si Locuinte;

h) asigură organizarea si functionarea Comisiei tehnice pentru reducerea riscului seismic al constructiilor;

i) asigură organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Dezvoltare Teritorială;

j) asigură organizarea si functionarea comisiilor pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrările de interes national, potrivit legii;

k) asigură organizarea si functionarea Consiliului tehnic permanent pentru constructii;

l) îndeplineste rolul de autoritate de recunoastere si desemnare pe plan national, respectiv de notificare la Comisia Europeană a organismelor de certificare a conformitătii produselor pentru constructii;

m) asigură organizarea si functionarea Comisiei de recunoastere si desemnare în vederea notificării la Comisia Europeană a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii si a organismelor autorizate să elibereze agrementele tehnice europene;

n) stabileste, împreună cu autoritătile administratiei publice centrale si locale care au atributii în domeniu, măsuri pentru protejarea zonelor cu valoare istorică, arhitecturală sau peisagistică, măsuri pentru valorificarea turistică, precum si măsuri pentru integrarea acestora în actiunile de modernizare a localitătilor si a zonelor aferente;

o) îndeplineste rolul de autoritate natională responsabilă cu elaborarea, coordonarea si implementarea politicii în domeniul polilor de crestere si al polilor de dezvoltare urbană;

p) exercită drepturile si obligatiile statului ca actionar la unitătile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa, precum si la societătile comerciale de turism, până la finalizarea procesului de privatizare a acestora;

q) participă la stabilirea măsurilor organizatorice de actionare, pe plan central si local, în cazuri de seisme sau alunecări de teren, în cadrul Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgentă;

r) realizează politica de promovare a turismului, pe baza programului anual de marketing în cadrul căruia se pot organiza deplasări pentru reprezentantii mass-mediei;

s) îndeplineste rolul de autoritate de notificare în sensul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 127/2007 privind Gruparea europeană de cooperare teritorială, aprobată cu modificări prin Legea nr. 52/2008;

V. functia de administrare:

a) închiriază, în conditiile legii, bunurile imobile proprietate a statului, pe care le are în administrare. Sumele obtinute din chirii constituie venituri la bugetul de stat;

b) poate închiria sau primi în administrare, în conditiile legii, în vederea desfăsurării activitătii proprii, bunuri mobile si imobile proprietate publică sau privată;


VI. functia de implementare a programelor finantate din fonduri comunitare, nationale, precum si din alte surse legal constituite:

a) initiază, finantează si gestionează, în conditiile legii, programe si proiecte de dezvoltare de interes local si national în domeniile: constructii de locuinte, reabilitare termică a clădirilor de locuit multietajate, reducerea vulnerabilitătii seismice a constructiilor, infrastructura tehnico-edilitară a serviciului de alimentare cu apă si de canalizare a localitătilor, infrastructura rutieră de interes local, infrastructura social-culturală si sportivă, infrastructura turistică, urbanism imobiliar-edilitar, bănci de date urbane, precum si alte domenii stabilite prin lege sau prin acte administrative ale autoritătilor administratiei publice centrale;

b) elaborează prioritătile, criteriile de eligibilitate si procedurile necesare finantării, implementării si monitorizării programelor si proiectelor din domeniile sale de activitate;

c) asigură, în conditiile legii, managementul fondurilor publice comunitare si nationale, aflate în responsabilitatea sa, alocate domeniilor sale de activitate;

d) elaborează si implementează proiecte integrate de dezvoltare locală/regională în scopul cresterii potentialului turistic al zonei, conform planului anual de marketing;

e) finantează, în conditiile legii, programe-pilot, cu derulare prin Compania Natională de Investitii „C.N.I." - S.A., pentru testarea experimentală in situ de materiale si tehnologii noi pentru constructii;

f) programează, coordonează, monitorizează si controlează utilizarea asistentei financiare nerambursabile acordate României de Uniunea Europeană si de statele membre pentru programele din domeniile sale de activitate;

g) asigură managementul financiar si tehnic al programelor si proiectelor de dezvoltare regională, cooperare transfrontalieră si transnatională, reabilitare urbană, inclusiv transport urban, planificare spatială europeană, finantate din fonduri PHARE, în sistem descentralizat extins, al celor finantate din Fondul European de Dezvoltare Regională, denumit în continuare FEDR, prin Programul operational regional, denumit în continuare POR, al programelor si proiectelor finantate în cadrul obiectivului Cooperare teritorială europeană, denumit în continuare CTE, din FEDR, Instrumentului European de Vecinătate si Parteneriat - componenta cooperare transfrontalieră, denumit în continuare ENPI-CBC, si Instrumentului de Asistentă pentru Preaderare - componenta cooperare transfrontalieră, denumit în continuare IPA-CBC, precum si al altor instrumente de finantare europene specifice domeniilor sale de activitate, în conformitate cu legislatia în vigoare;

h) contribuie la coordonarea activitătii birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră în scopul implementării programelor de dezvoltare regională si de cooperare transfrontalieră;

i) avizează statutul si regulamentul de organizare si functionare al agentiilor de dezvoltare regională, birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră, al secretariatelor tehnice comune/lnfo point/punctelor de contact si al altor organisme de interes public care desfăsoară activităti în domeniile sale de activitate;

j) coordonează si/sau participă la procesul de pregătire a cadrului organizatoric si procedural necesar gestionării fondurilor alocate prin POR si a programelor finantate în cadrul FEDR -CTE, ENPI -CBC si IPA-CBC;

k) coordonează si participă la procesul de elaborare a documentelor de planificare privind dezvoltarea regională, elaborarea POR, precum si a programelor finantate în cadrul FEDR - CTE, ENPI - CBC si IPA- CBC;

l) coordonează si/sau participă la elaborarea Raportului anual de implementare solicitat de Comisia Europeană, potrivit regulamentelor Uniunii Europene;

m) asigură întocmirea raportărilor către Uniunea Europeană asupra stadiului implementării programelor comunitare pe care le gestionează;

n) coordonează elaborarea si implementarea Planului de comunicare si a Planului multianual de evaluare pentru POR, a programelor finantate în cadrul FEDR - CTE, ENPI - CBC si IPA-CBC;

o) asigură, după caz, presedintia, secretariatul sau participarea în comitetele si în comisiile aferente programelor din domeniile sale de activitate;

p) îndeplineste rolul de autoritate de notificare pentru grupările europene de cooperare teritorială;

q) gestionează legătura cu institutiile nationale si internationale si cu unitătile de management de program din tările vecine implicate în programele de cooperare, în procesul elaborării documentelor de programare, precum si pe parcursul implementării programelor;

r) coordonează, organizează si îndrumă activitatea de programare, gestionare, monitorizare si control al asistentei din partea Uniunii Europene prin Programul PHARE national - componenta coeziune economică si socială si pentru programele PHARE de cooperare transfrontalieră;

s) organizează si finantează activitatea pentru constituirea fondului propriu de colectii si baze de date, inclusiv baze de date în profil teritorial, regional si local, precum si pentru constituirea fondurilor de documentare specializate pentru domeniile sale de activitate, în vederea integrării acesteia în Infrastructura natională de date spatiale pentru asigurarea interoperabilitătii si compatibilitătii informatiilor la nivel national, regional, local si în perspectiva europeană, precum si pentru asigurarea unei administrări de tip e-guvernare;

t) organizează, coordonează si implementează sistemul informational specific domeniilor sale de activitate si emite reglementări specifice în vederea corelării programelor sectoriale informationale, cu exceptia sistemului informational national dedicat implementării fondurilor comunitare nerambursabile;

u) asigură secretariatul Comisiei privind determinarea oportunitătii proiectelor de dezvoltare a infrastructurii rurale, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare;

VII. functia de promovare a destinatiilor turistice nationale:

a) organizează congrese, colocvii, simpozioane si alte actiuni similare, în tară si în străinătate, în domeniul turismului;

b) organizează si realizează activitatea de promovare turistică a României atât pe piata internă, cât si pe pietele internationale, prin activităti specifice reprezentantelor de promovare turistică;

c) organizează evenimente si misiuni cu rol în cresterea circulatiei turistice în România sau cu impact în cresterea notorietătii României ca destinatie turistică, în tară si în străinătate, sau participă în calitate de coorganizator împreună cu asociatiile profesionale, patronale si organizatiile neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului, autoritătile administratiei publice locale si centrale, cu alte entităti ce desfăsoară activitate în domeniul turismului;


d) organizează activităti de promovare prin productie sau coproductie de emisiuni TV si radio;

VIII. functia de monitorizare si control:

a) asigură monitorizarea derulării investitiilor pentru proiectele din domeniile sale de activitate pe care ministerul le finantează;

b) efectuează controlul activitătilor si serviciilor din turism si din industria de agrement, conform legislatiei în vigoare;

c) avizează si urmăreste realizarea programelor si proiectelor de infrastructură, constructii si lucrări tehnico-edilitare din domeniile sale de activitate;

d) exercită activităti de audit intern si control, atât la nivelul aparatului propriu, cât si la nivelul celorlalte entităti implicate în gestionarea si utilizarea fondurilor comunitare, alocate pentru programele si proiectele de dezvoltare regională, cooperare transfrontalieră si transnatională, finantate din fonduri PHARE, precum si pentru POR si programele finantate în cadrul FEDR - CTE, ENPI-CBC si IPA-CBC;

e) colaborează cu structurile implicate în activitatea de combatere a infractiunilor împotriva intereselor financiare ale Comunitătii Europene si asigură comunicarea cu acestea;

f) asigură controlul utilizării resurselor financiare alocate prin bugetul de stat si a resurselor din credite interne si externe, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările ulterioare;

g) asigură îndrumarea metodologică si procedurală a activitătii structurilor cu atributii vizând implementarea programelor din domeniile sale de activitate;

IX. functia de coordonare:

a) coordonează programele de asistentă acordată de Organizatia Mondială a Turismului si de alte organisme internationale;

b) coordonează, împreună cu Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, procesul de instruire din institutii de învătământ din domeniul turismului;

c) coordonează, împreună cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, programe nationale si judetene de reconversie profesională în meseriile specifice activitătii turistice.

Art. 6. - Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului exercită următoarele atributii cu caracter general:

a) fundamentează si elaborează programul de reforme economico-sociale al Guvernului în domeniile sale de activitate;

b) elaborează si propune spre adoptare Guvernului proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate si avizează proiectele de acte normative ale altor organe ale administratiei publice centrale de specialitate, care au impact asupra domeniilor sale de activitate;

c) reprezintă Guvernul în relatia cu Uniunea Europeană si cu alte organizatii internationale, în relatiile bilaterale sau multilaterale cu alte tări, pentru elaborarea de politici si programe privind domeniile sale de activitate;

d) fundamentează si propune în proiectul de buget resursele financiare necesare functionării, precum si realizării politicilor si programelor în domeniu, potrivit legii;

e) colaborează cu asociatiile profesionale si patronale din domeniile sale de activitate si asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media si cu societatea civilă, în scopul informării reciproce si perfectionării cadrului legislativ existent;

f) primeste si rezolvă sau, după caz, transmite spre solutionare celor în drept, potrivit competentelor, sesizările persoanelor fizice si juridice, în conformitate cu prevederile

Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitătii de solutionare a petitiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 233/2002;

g) solicită informatii de la celelalte organe ale administratiei publice centrale, de la autoritătile administratiei publice locale, de la alte institutii si autorităti publice, precum si de la societătile comerciale la care statul este actionar sau asociat, acestea având obligatia de a furniza datele solicitate;

h) asigură protectia informatiilor clasificate, prevenirea si combaterea terorismului, implementarea prevederilor legislatiei Uniunii Europene si Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord în domeniile sale de competentă, prin activităti specifice, în conditiile legii;

i) organizează, împreună cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale si cu alte persoane juridice, după caz, promovarea actiunilor derulate în domeniile sale de activitate;

j) participă la sprijinirea dezvoltării capacitătii administrative a structurilor implicate în programele din domeniile sale de activitate, precum si la consolidarea si extinderea parteneriatelor;

k) participă, cu experti desemnati, la întâlnirile grupurilor de lucru în legătură cu domeniile sale de activitate;

l) participă la schimbul de informatii si experientă în relatiile cu institutiile si organismele nationale si internationale privitoare la domeniile sale de activitate;

m) asigură finantarea activitătii de reglementare din domeniile sale de activitate;

n) finantează, în conditiile legii, elaborarea/adoptarea versiunilor în limba română a standardelor si, după caz, a anexelor nationale din domeniile sale de activitate;

o) gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat, din credite interne, credite externe, precum si din alte surse de finantare legal constituite pentru domeniile sale de activitate;

p) sustine si mediază constituirea de parteneriate la nivel central si local în domeniile sale de activitate;

q) initiază, împreună cu institutiile de profil, programe menite să sprijine pregătirea profesională a functionarilor publici si a personalului angajat, în domeniile sale de activitate;

r) realizează cercetări de opinie publică, cantitative si calitative, prin intermediul unor institutii specializate, în vederea fundamentării documentelor strategice, a campaniilor de comunicare si a informării opiniei publice în domeniile sale de activitate;

s) contractează, în conditiile legii, servicii specializate în vederea obtinerii documentelor, studiilor, colectării datelor si informatiilor necesare realizării atributiilor sale, precum si servicii de consultantă, inclusiv servicii de evaluare, prognoză si statistică;

t) editează, direct sau prin unitătile subordonate/din coordonarea ori de sub autoritatea sa, publicatii de specialitate si de informare specifice domeniilor sale de activitate;

u) organizează si sprijină, în conditiile legii, activităti si manifestări pentru promovarea si sustinerea proiectelor din domeniile sale de activitate atât în tară, cât si în străinătate, prin expozitii, simpozioane, sesiuni de comunicări, congrese, colocvii si alte asemenea activităti;

v) monitorizează si evaluează politicile publice cu impact asupra domeniilor sale de activitate;

w) asigură organizarea si functionarea Comitetului ministerial si a Centrului operativ pentru situatii de urgentă;

x) facilitează realizarea de schimburi de bune practici între structurile implicate în derularea programelor din domeniile sale de activitate;


y) asigură derularea dialogului social si a relatiei cu partenerii sociali pentru problematica ce revine în responsabilitatea sa;

z) Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului împreună cu Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului avizează curicula de pregătire profesională în domeniul turismului si validează standardele de pregătire profesională si ocupatională pentru formarea profesională initială si continuă în domeniul turismului;

aa) Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului împreună cu Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale acordă avizul tehnic de specialitate pentru cursurile si programele de formare profesională a adultilor, furnizorilor de formare care solicită autorizarea Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor pentru ocupatii, meserii si functii reglementate din domeniul turismului, conform legislatiei în vigoare.

Art. 7. - (1) Atributiile Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului sunt exercitate direct sau prin organisme tehnice specializate, autorităti sau institutii publice aflate în subordinea, coordonarea ori sub autoritatea ministerului, prin alte autorităti sau societăti comerciale autorizate.

(2) Pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului poate solicita si obtine, fără plata tarifelor, informatii privind datele înregistrate în Registrul comertului computerizat.

(3) Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului îndeplineste orice alte atributii din domeniile sale de activitate, stabilite prin acte normative.

Art. 8. - În exercitarea atributiilor sale, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului colaborează cu celelalte ministere si organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităti ale administratiei publice locale, cu alte institutii si autorităti, precum si cu orice alte persoane juridice si persoane fizice.

Art. 9. - În îndeplinirea atributiilor sale, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului este autorizat:

a) să desfăsoare activităti de informare, publicitate si promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii;

b) să contracteze, în conditiile legii, servicii de specialitate de traduceri, documentare si arhivare documente;

c) să încheie protocoale de colaborare si schimb de informatii cu alte institutii publice, private, organizatii guvernamentale si neguvernamentale, potrivit competentelor sale;

d) să dea dispozitii obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse ca urmare a exercitării atributiilor sale potrivit legii;

e) să solicite, în conditiile legii, informatiile si datele necesare realizării atributiilor sale;

f) să efectueze acte de control conform reglementărilor în vigoare si regulamentelor nationale si comunitare în domeniile sale de activitate, încheind în acest sens procese-verbale de control cu valoare de titluri de creantă, ce constituie titluri executorii în conditiile legii, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările ulterioare, precum si procese-verbale de constatare a contraventiilor, în conformitate cu legislatia în vigoare. În exercitarea atributiilor de control, reprezentantii mandatati solicită documentele si informatiile necesare să efectueze transport pe cont propriu, în conditiile legii;

g) să aplice sanctiuni prevăzute de lege în competenta sa, în conformitate cu legislatia în vigoare;

h) să elibereze operatorilor economici atât documentele necesare functionării, asa cum sunt ele prevăzute în legislatia în

domeniul turismului, cât si certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor;

i) să asigure gestionarea procesului de privatizare si post-privatizare a societătilor comerciale de turism la care statul este actionar.

 

SECTIUNEA a 2-a

Organizarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

 

Art. 10. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului este de 830, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului. La numărul maxim de posturi aprobat se adaugă un număr de 63 de posturi aferente consilierilor pentru afaceri europene repartizati Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, potrivit legii.

(3) Din numărul maxim de posturi 28 de posturi se utilizează pentru reprezentantele de promovare turistică din străinătate.

(4) Statul de functii si structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori a raporturilor de muncă se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului.

(5) Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului preia personalul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei si personalul Ministerului Turismului, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2009 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale.

(6) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului, se pot organiza servicii, birouri si alte compartimente si se poate stabili numărul posturilor aferente, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat.

Art. 11. - (1) În cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului si în cadrul numărului maxim de posturi aprobat functionează reprezentante de promovare turistică cu sediul în străinătate si reprezentante si unităti teritoriale cu sediul în tară, structuri fără personalitate juridică, a căror înfiintare si ale căror atributii se stabilesc prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului.

(2) Unitătile prevăzute în anexa nr. 2 functionează în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ministerului.

(3) Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului desemnează dintre specialistii săi consilieri si/sau experti care îsi vor desfăsura activitatea în cadrul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. Numărul maxim de posturi pentru personalul detasat în cadrul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană este de 7, acesta putând fi modificat prin hotărâre a Guvernului.

(4) Personalului Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului trimis în cadrul Reprezentantei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană îi sunt aplicabile dispozitiile legale în vigoare privind drepturile personalului trimis în misiune permanentă în străinătate.

(5) Conducătorii unitătilor prevăzute în anexa nr. 2 sunt numiti si mandatati să conducă unitătile si sunt eliberati din functie prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 12. - (1) În structura Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în cadrul numărului de posturi aprobat, îsi desfăsoară activitatea Agentia de implementare pentru programele PHARE, Autoritatea de management si Organismul intermediar pentru Programul operational regional si următoarele autorităti de management/autorităti comune de management, autorităti nationale si puncte de contact/puncte nationale de contact/persoane nationale de contact pentru programele finantate din FEDR-CTE, ENPI-CBC, IPA-CBC, precum si din fonduri nationale:

a) Autoritatea de management pentru Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia;

b) Autoritatea comună de management pentru Programul operational comun România-Ucraina-Republica Moldova;

c) Autoritatea comună de management pentru Programul operational comun „Marea Neagră 2007-2013";

d) Autoritatea natională pentru programul ENPI-CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013;

e) Autoritatea de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013;

f) Autoritatea natională pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România;

g) Autoritatea natională si Punctul national de contact pentru Programul operational „Sud-Estul Europei";

h) Autoritatea natională si Punctul national de contact pentru Programul de cooperare interregională Interreg IV C;

i) Autoritatea natională pentru Programul pentru Reteaua de dezvoltare urbană URBACT II;

j) Autoritatea natională pentru Programul ESPON 2013 - Reteaua europeană de observare a dezvoltării si coeziunii teritoriale;

k) Autoritatea natională si persoana natională de contact pentru Programul operational INTERACT 2007-2013;

l) Autoritatea natională si Punctul central national pentru Programul Reteaua europeană de cunostinte în urbanism.

(2) Autoritatea de management pentru Programul operational regional îndeplineste functiile si atributiile prevăzute de regulamentele comunitare, precum si atributiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale.

(3) Organismul intermediar pentru Programul operational regional îndeplineste functiile si atributiile prevăzute de regulamentele comunitare, precum si atributiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 457/2008.

(4) Agentia de implementare pentru programele PHARE, autoritătile de management, autoritătile comune de management, autoritătile nationale si punctele de contact/punctele nationale de contact/persoana natională de contact prevăzute la alin. (1) îndeplinesc atributiile prevăzute de actele normative aplicabile, detaliate în cadrul programelor.

(5) Agentia de implementare pentru programele PHARE, autoritătile de management, autoritătile comune de management si autoritătile nationale pot delega atributii privind gestionarea curentă a programelor. În acest scop, autoritătile de management, autoritătile comune de management si autoritătile nationale pot înfiinta/desemna, cu acordul ministrului dezvoltării regionale si turismului, structura care, din punct de vedere organizational, corespunde necesitătilor îndeplinirii acestui obiectiv.

(6) În conditiile legii, în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului si/sau al unitătilor aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea ministerului se organizează si functionează unităti de management al proiectului, denumite în continuare UMP, si unităti de coordonare a proiectului, denumite în continuare UCP, pentru implementarea/administrarea/supervizarea proiectelor finantate din credite externe rambursabile sau nerambursabile, conduse de un director de proiect numit prin ordin al ministrului, precum

si Secretariatul tehnic comun pentru Programul operational ,^Marea Neagră 2007-2013".

(7) Structura organizatorică, numărul de personal, regulamentul de organizare si functionare pentru fiecare UMP/UCP si, după caz, numărul de unităti sunt prevăzute în documentele de programare si actele normative aferente proiectului si sunt preluate ca atare în ordinul ministrului dezvoltării regionale si turismului privind înfiintarea UMP/UCP.

(8) Ministrul dezvoltării regionale si turismului numeste personalul UMP/UCP si stabileste competentele directorului acestuia.

(9) Structura organizatorică, numărul de personal, regulamentul de organizare si functionare al Secretariatului tehnic comun pentru Programul operational „Marea Neagră 2007-2013" se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului. Selectia personalului angajat se face pe baza criteriilor aprobate de Comitetul comun de monitorizare al Programului operational „Marea Neagră 2007-2013".

 

SECTIUNEA a 3-a

Conducerea si administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

 

Art. 13. - (1) Conducerea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului se asigură de către ministrul dezvoltării regionale si turismului.

(2) Ministrul dezvoltării regionale si turismului reprezintă ministerul în justitie, în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităti publice si organizatii interne si internationale, precum si cu persoane fizice si juridice române si străine.

(3) Ministrul dezvoltării regionale si turismului este ordonator principal de credite si îndeplineste atributiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Ministrul dezvoltării regionale si turismului este presedintele Consiliului National pentru Dezvoltare Regională.

(5) Pe lângă ministrul dezvoltării regionale si turismului functionează Colegiul ministerului si Consiliul consultativ. Componenta si regulamentul de organizare si functionare ale Colegiului ministerului si Consiliului consultativ se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului.

(6) În exercitarea atributiilor sale, ministrul dezvoltării regionale si turismului emite ordine si instructiuni.

(7) Prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului pot fi delegate atributii si persoanelor cu functii de conducere.

(8) În cazul în care ministrul dezvoltării regionale si turismului nu îsi poate exercita atributiile, prin ordin al ministrului va fi nominalizat un înlocuitor, în conditiile legii.

Art. 14. - (1) Ministrul dezvoltării regionale si turismului este ajutat în activitatea sa de 4 secretari de stat si de un subsecretar de stat, numiti prin decizii ale primului-ministru, precum si de secretarul general si de 2 secretari generali adjuncti, numiti în conditiile legii.

(2) Secretarii de stat si subsecretarul de stat exercită atributiile delegate prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului.

(3) Secretarul general si, respectiv, secretarii generali adjuncti ai Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului au atributiile si responsabilitătile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările si completările ulterioare. Acestia pot îndeplini si alte atributii prevăzute de Regulamentul de organizare si functionare al Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului ori încredintate de ministrul dezvoltării regionale si turismului.

(4) Secretarul general si secretarii generali adjuncti asigură stabilitatea functionării ministerului, continuitatea conducerii si realizarea legăturilor functionale dintre structurile Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului.

(5) Atributiile directiilor, serviciilor, birourilor si ale altor compartimente din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului.

Art. 15. - Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului poate închiria unor operatori economici sau poate da în administrare altor institutii de utilitate publică spatii situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului în care îsi desfăsoară activitatea si pe care le administrează, în conditiile legii, în următoarele scopuri:

a) organizarea bufetelor de incintă;

b) instalarea de automate pentru băuturi calde si reci;

c) mijloace de publicitate;

d) pentru alte activităti care au legătură cu activitatea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului sau sunt necesare în derularea activitătii acestuia.

Art. 16. - Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului cuprinde în bugetul său fondurile necesare pentru dezvoltarea fondului documentar, finantarea cheltuielilor de capital si achizitionarea obiectelor de inventar necesare functionării bibliotecii specializate de drept public din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC".

Art. 17. - Guvernul, prin reprezentantul său pe plan local, asigură în mod gratuit sau prin închiriere spatiile corespunzătoare pentru desfăsurarea activitătii unitătilor teritoriale, respectiv a birourilor teritoriale ale Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului.

Art. 18. - (1) Stabilirea numărului maxim de autoturisme si a consumului lunar de carburanti se face potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

(2) Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului are în dotare, pentru activităti specifice desfăsurate pe întreg teritoriul national, 62 de autoturisme cu un consum lunar de carburant de aproximativ 450 de litri pentru fiecare autoturism, acestea fiind preluate de la Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei si, respectiv, de la Ministerul Turismului.

(3) Pentru activitătile specifice desfăsurate de reprezentantele de promovare si informare turistică din străinătate, precum si pentru reprezentantele de autorizare turistică din tară, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului are în dotare câte două autoturisme pentru fiecare reprezentantă, cu un consum lunar de carburant de 150 de litri pentru fiecare autoturism.

(4) Pentru transportul demnitarilor si parcul comun, numărul de autoturisme se stabileste potrivit Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 19. - Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului are încadrati functionari publici cu functii generale, functionari publici cu functii specifice si personal angajat cu contract individual de muncă, salarizati în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 20. - (1) Pentru realizarea obiectivelor si atributiilor sale generale si specifice, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului poate colabora cu specialisti în diverse domenii de activitate, prin încheierea de conventii civile sau contracte individuale de muncă cu timp partial, după caz, în conditiile legii.

(2) În situatiile în care persoanele prevăzute la alin. (1) se deplasează în tară, în interesul institutiei, Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului poate suporta cheltuielile de transport, cazare si diurnă, în conditiile stabilite de lege pentru personalul propriu, în măsura în care prin conventiile civile sau prin contractele individuale de muncă cu timp partial încheiate s-a prevăzut acest lucru.

Art. 21. - Patrimoniul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului se constituie prin preluarea patrimoniului Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei si al Ministerului Turismului, pe baza protocolului de predare-preluare ce se va încheia în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/2009.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 22. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 23. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.719/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 6 ianuarie 2009, cu modificările ulterioare, si Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 27 ianuarie 2009, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2009.

Nr. 1.631.

 

ANEXA Nr. V)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

 


1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

A. UNITĂTILE

care functionează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului si care se finantează din venituri proprii si din subventii de la bugetul de stat, în conditiile legii

 

Denumirea unitătii

Localitatea

Centrul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecări de Teren - CNRRS

Bucuresti

 

            B. UNITĂTILE care functionează în coordonarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Localitatea

1.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN - ÎNCERC"

Bucuresti

2.

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Turism - INCDT

Bucuresti

 

            C. UNITĂTILE care functionează sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii

Localitatea

1.

Agentia Natională pentru Locuinte - A.N.L.

Bucuresti

2.

Compania Natională de Investitii „C.N.I." - S.A.

Bucuresti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind activitatea de informare-documentareîn Ministerul Administratiei si Internelor si aprobarea Normelor metodologice privind alimentarea cu date si utilizarea paginii de intranet a aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor

 

Având în vedere prevederile Decretului-lege nr. 141/1990 privind organizarea activitătii de informare-documentare,

în scopul asigurării unui flux eficient de informare si documentare, necesar personalului Ministerului Administratiei si Internelor,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, interimar, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Serviciul informare-documentare din cadrul Secretariatului general al Ministerului Administratiei si Internelor, denumit în continuare Secretariat general, este structura specializată unică ce coordonează fluxul de informare si documentare în domeniile de activitate specifice institutiei, la nivel central si la nivelul structurilor subordonate.

(2) Serviciul informare-documentare din Secretariatul general organizează si efectuează activităti de îndrumare, sprijin si control în structurile aparatului central, în institutiile si structurile aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administratiei si Internelor, în scopul cresterii gradului de valorificare a fondului documentar si publicatiilor proprii, precum si pentru identificarea domeniilor de interes pentru pregătirea profesională a personalului.

(3) Serviciul informare-documentare din cadrul Secretariatului general este parte componentă a Sistemului national de informare si documentare.

(4) Reprezentantii Ministerului Administratiei si Internelor din cadrul Consiliului stiintific al Sistemului national de informare si documentare sunt desemnati de către secretarul general al Ministerului Administratiei si Internelor, la propunerea Secretariatului general.

Art. 2. - Serviciul informare-documentare din cadrul Secretariatului general asigură:

a) valorificarea surselor de informare, pe baza principiului prelucrării unice, unitare si utilizării multiple a informatiilor, din toate domeniile necesare desfăsurării activitătii structurilor Ministerului Administratiei si Internelor;

b) fluxul de informare-documentare constând în realizarea, primirea si punerea la dispozitia utilizatorilor a continutului informational pluridisciplinar, necesar personalului ministerului, în conformitate cu specificul activitătii unitătilor centrale si a celor subordonate acestora, în scopul cunoasterii si asimilării datelor si informatiilor de profil;

c) realizarea buletinelor de informare si documentare, a sintezelor documentare, a notelor de informare si a altor lucrări, destinate personalului Ministerului Administratiei si Internelor care desfăsoară activităti în domeniul ordinii si sigurantei publice si al administratiei publice;

d) traducerea si prelucrarea materialelor necesare întocmirii informărilor documentare destinate conducerii Ministerului Administratiei si Internelor, precum si a celor necesare realizării buletinelor de informare-documentare si a sintezelor documentare;

e) dezvoltarea fondului documentar prin procurarea unor surse de informare interne si externe, în scopul alimentării sistemului computerizat de date si informatii documentare, precum si informarea periodică a structurilor Ministerului Administratiei si Internelor, prin intermediul semnalărilor bibliografice în publicatiile proprii;

f) compatibilitatea metodologică dintre structurile specializate de informare si documentare din Ministerul Administratiei si Internelor, în scopul facilitării schimbului de informatii;

g) accesul liber, rapid si individual al tuturor factorilor interesati la informatiile si materialele documentare semnalate;

h) repartizarea publicatiilor si lucrărilor documentare elaborate în baza principiului necesitătii si a listei de difuzare aprobate anual de către secretarul general al Ministerului Administratiei si Internelor;

i) realizarea, independent sau în cooperare cu alte structuri, a unor lucrări documentare pe domenii de interes specifice Ministerului Administratiei si Internelor;

j) relationarea cu institutiile publice sau private, în scopul desfăsurării activitătilor de informare si documentare;

k) gestionarea paginii de intranet a aparatului central din punctul de vedere al informatiilor prezentate, prelucrarea informatiilor ce urmează a fi postate si gestionarea materialelor introduse în sectiunea de navigare „Biblioteca virtuală".

Art. 3. - Unitătilor aparatului central, institutiilor si structurilor aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administratiei si Internelor le revin următoarele atributii pe linia activitătii de informare si documentare:

a) să stabilească modul de organizare a compartimentelor de informare si documentare din domeniul lor de activitate, conform competentelor, sau persoana/persoanele responsabile cu activitatea de informare si documentare;

b) să asigure fondul documentar, actualizarea si dezvoltarea permanentă a bazei documentare specifice, prin asimilarea materialelor, datelor si informatiilor de profil utile desfăsurării activitătii, structurate pe domenii; să organizeze si să verifice accesul la publicatiile Ministerului Administratiei si Internelor, inclusiv prin sistemul intranet, al tuturor categoriilor de personal din subordine;

c) pentru perfectionarea pregătirii de specialitate a personalului din subordine, se vor avea în vedere si sursele de informare semnalate de Secretariatul general prin publicatiile editate, în scopul asigurării, în regim permanent si la nivel stiintific corespunzător, a necesarului de date cu caracter de noutate, utile în procesul de optimizare a activitătilor specifice;

d) să contribuie la dezvoltarea Fondului documentar gestionat de Secretariatul general;

e) să efectueze analize informationale ale surselor documentare, să selectioneze informatiile bibliografice si să elaboreze lucrări tematice, studii documentar-comparative, sinteze ce pot fi folosite în procesul de pregătire profesională a cadrelor;

f) să înainteze Secretariatului general, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an, propuneri de lucrări tematice în vederea publicării lor în buletinele de informare si documentare editate de serviciul de specialitate din cadrul Secretariatului general.

Art. 4. - Sefii structurilor din cadrul ministerului vor desemna prin ordin/dispozitie de zi persoana responsabilă cu activitatea de informare si documentare si vor comunica Secretariatului general gradul profesional/militar, numele si functia acesteia, precum si coordonatele de contact; de asemenea, vor asigura stipularea în fisa postului a respectivelor atributii.

Art. 5. - Personalul Ministerului Administratiei si Internelor care efectuează deplasări oficiale în străinătate, ocazionate de desfăsurarea unor activităti de pregătire profesională (vizite de lucru, seminare, cursuri, simpozioane, conferinte), au obligatia ca la revenirea în tară, după aprobarea rezultatelor misiunii executate, potrivit reglementărilor privind organizarea si desfăsurarea activitătilor de relatii internationale, să înainteze Secretariatului general, prin intermediul structurii de informare-documentare existente la nivelul unitătii din care face parte sau prin secretariat, materialele documentare obtinute ori copii ale acestora, cu respectarea principiului necesitătii de a cunoaste si a dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 6. - Obligatii similare celor prevăzute la art. 5 revin si sefilor/comandantilor structurilor Ministerului Administratiei si Internelor care primesc diverse materiale documentare în cadrul activitătilor ocazionate de vizite ale delegatiilor străine în tara noastră.

Art. 7. - Secretariatul general, prin intermediul Serviciului informare-documentare, si Directia generală pentru comunicatii si tehnologia informatiei, în calitate de administrator tehnic al paginii de intranet a aparatului central, prin intermediul serviciilor de specialitate, pun la dispozitia utilizatorilor paginii de intranet a aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor toate buletinele de informare si documentare, sintezele documentare, precum si alte lucrări necesare pregătirii profesionale a personalului.

Art. 8. - Directia generală financiară asigură fondurile destinate achizitionării publicatiilor externe si interne si a echipamentelor tehnice, necesare desfăsurării în conditii optime a activitătii de informare-documentare.

Art. 9. - Normele metodologice privind alimentarea cu date si utilizarea paginii de intranet a aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor, interimar,

Dan Valentin Fătuloiu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 decembrie 2009.

Nr. 317.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind alimentarea cu date si utilizarea paginii de intranet a aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor

 

Art. 1. - Intranetul este o retea concepută în scopul prelucrării informatiilor din interiorul unei organizatii si reprezintă un instrument modern de lucru pus la dispozitia tuturor utilizatorilor pentru a le facilita comunicarea în timp real si la distantă, pentru a le permite accesul permanent la informatiile privind activitatea institutiei, în vederea realizării cu operativitate a atributiilor legale.

Art. 2. - Accesul utilizatorilor la pagina de intranet a aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor, denumit în continuare aparatul central, se realizează numai în conditiile tehnice si de securitate stabilite prin dispozitia Secretarului general al Ministerului Administratiei si Internelor.

Art. 3. - Intranetul va functiona ca un centru de informare si coordonare, care leagă între ele structurile, procesele si functiile.

Art. 4. - Principalul scop al paginii de intranet a aparatului central este de a oferi personalului din minister următoarele instrumente:

a) coordonare a activitătii prin transmiterea de ordine, regulamente, instructiuni, dispozitii, planuri de actiune, ordine de zi eto;

b) comunicare: anunturi de grup, statistici, rapoarte etc;

c) informare si documentare: materiale documentare, buletine de informare si documentare, sinteze documentare realizate de specialistii din cadrul Serviciului informare-documentare - materiale ce vin în sprijinul activitătii desfăsurate de către personalul din minister, al pregătirii profesionale si generale;

d) sprijin al activitătii: consultarea bazelor de date ce cuprind informatii utile despre structurile ministerului (organizare, telefoane, adrese postale si de e-mail etc); biblioteca virtuală a Serviciului informare-documentare; linkuri utile etc.

Art. 5. - Pentru buna organizare a paginii de intranet a aparatului central, Serviciul informare-documentare din Secretariatul general al Ministerului Administratiei si Internelor, denumit în continuare Secretariatul general, va gestiona, prin selectarea, validarea si sistematizarea informatiilor proprii sau primite de la structurile/directiile Ministerului Administratiei si Internelor, această pagină, iar Directia generală pentru comunicatii si tehnologia informatiilor va asigura suportul tehnic pentru actualizarea operativă a continutului paginii de intranet a aparatului central si va aduce îmbunătătirile necesare, conform nevoilor utilizatorilor si tehnologiilor existente.

Art. 6. - Organizarea paginii de intranet a aparatului central va fi următoarea:

a) structurile ministerului (denumire, organizare, telefoane, adrese postale si de e-mail, acte normative ce reglementează activitatea acestora);

b) informatii de interes imediat;

c) biblioteca virtuală a Serviciului informare-documentare (arhivă cuprinzând buletine de informare si documentare, sinteze documentare, publicatii);

d) linkuri utile.

Art. 7. - Persoanele de contact, desemnate din unitătile Ministerului Administratiei si Internelor ca responsabile cu actualizarea periodică a informatiilor proprii din pagina de intranet a aparatului central, vor transmite la Serviciul informare-documentare, la adresa de e-mail infodoc@mai.intranet, în format electronic, datele si documentele ce vor fi postate pe pagină.

Art. 8. - (1) Utilizatorul care expediază informatiile ce vor fi prezentate pe pagina de intranet a aparatului central poartă întreaga răspundere privind continutul acestora si efectele produse.

(2) Fiecare structură/directie, prin persoana desemnată, are obligatia să urmărească si să asigure, cu asumarea responsabilitătii informatiilor transmise spre publicare, actualizarea permanentă a informatiilor pe paginile personalizate, corespunzătoare.

Art. 9. - Secretariatul general este abilitat si responsabil să hotărască forma informatiilor destinate a fi publicate si să îsi dea acceptul cu privire la postarea lor pe pagina de intranet a aparatului central.

Art. 10. - Personalul din Serviciul informare-documentare din cadrul Secretariatului general va asigura organizarea optimă a informatiilor detinute si primite pentru a fi postate pe pagina de intranet a aparatului central si le va transmite în format electronic Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiilor, la adresa de e-mail web@mai.intranet

Art. 11. - Directia generală pentru comunicatii si tehnologia informatiei va realiza forma paginii de intranet a aparatului central si va asigura, în timpul programului normal de lucru, actualizarea continutului paginilor, în baza documentelor primite în format electronic de la Secretariatul general, la adresa de e-mail web@mai.intranet

Art. 12. - Informatiile publicate pe pagina de intranet a aparatului central trebuie să fie în concordantă cu nivelul de clasificare pentru care este acreditat sistemul informatic care permite actualizarea, mentinerea si publicarea informatiilor.

Art. 13. - Personalul de conducere are obligatia de a consulta permanent pagina de intranet a aparatului central pentru a prelua toate comunicările ce le sunt adresate.

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 75/2009

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale strategii si politica medicamentului nr. A.V. 2.711 din 23 decembrie 2009, având în vedere prevederile art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si

completările ulterioare, si ale art. 140 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii, interimar, emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 75/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 2 februarie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, literele litere e) si g) se abrogă.

2. La articolul 3, litera h) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,h) pret de referintă generic - pret echivalent cu maximum 70% din pretul medicamentului inovativ al cărui generic este;".

3. La articolul 3, după litera k) se introduce o nouă literă, litera I), cu următorul cuprins:

,,l) produs biosimilar - produs similar unui alt produs biologic, deja autorizat, numit produs biologic de referintă si înregistrat în baza procedurilor specifice. Pentru produsele biosimilare, pretul se avizează în acelasi mod ca la medicamentele generice, iar pretul de referinta va fi stabilit la un nivel de maximum 80% din pretul produsului biologic de referintă."

4. La articolul 5, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Pretul trebuie să fie mai mic sau cel mult egal cu media celor mai mici 3 preturi ale aceluiasi medicament aprobate în tările de comparatie. Comparatia se efectuează cu tările prevăzute la art. 6. Pentru efectuarea analizei comparative, transformarea preturilor de producător din alte valute în lei se face luându-se în considerare cursul de schimb valutar folosit la alcătuirea bugetului pe anul în curs. Pentru alte valute decât euro se foloseste cursul de schimb mediu prognozat de Comisia Natională de Prognoză."

5. La articolul 6, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) În cazul în care pretul propus de către detinătorul APP sau de reprezentantul acestuia nu este în conformitate cu prezentele norme, inclusiv sub aspectul mediei celor mai mici 3 preturi prevăzute la art. 5 alin. (5), detinătorul APP va fi sanctionat prin excluderea medicamentului respectiv din lista denumirilor comerciale ale medicamentelor de uz uman de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Excluderea are efect pentru o perioadă de un an de la emiterea deciziei luate la nivelul ministerului."

6. La articolul 7, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) În cazul în care, ca urmare a reanalizării produselor ce intră sub incidenta alin. (2), se constată că pretul propus pentru România este mai mare decât media celor mai mici 3 preturi din tările de comparatie, detinătorul APP sau reprezentantul este obligat să diminueze pretul conform art. 5 alin. (5), în termen de 30 de zile."

7. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 8. - (1) Pretul de referintă generic se propune de către detinătorul APP sau de reprezentantul medicamentului generic, prin comparatie cu preturile acestor medicamente în tările de comparatie, fără a putea depăsi 70% din pretul medicamentului inovativ al cărui generic este.

(2) În cazul în care, în urma verificărilor comparative, se constată că medicamentul nu are pret înregistrat în tările din lista de comparatie, pretul acestuia se aprobă conform solicitării, fără însă a depăsi 70% din pretul medicamentului inovativ, iar la expirarea termenului de un an se verifică situatia comparativă după depunerea de către detinătorul APP sau de reprezentantul acestuia a documentatiei, înconformitate cu prevederile art. 6.

(3) În urma diminuării pretului unui medicament inovativ, detinătorul APP sau reprezentantul este obligat să diminueze pretul medicamentului generic la un nivel mai mic sau cel mult egal cu maximum 70% din pretul medicamentului inovativ al cărui generic este, în termen de 30 de zile de la aparitia în CANAMED a pretului medicamentului inovativ.

(4) Oricând în cursul termenului pentru care pretul este valabil, detinătorul APP sau reprezentantul poate diminua, pentru medicamentele generice, pretul de producător avizat initial de către minister. Pretul de producător diminuat se comunică Ministerului Sănătătii pentru stabilirea pretului cu ridicata si a pretului cu amănuntul corespunzător, în vederea includerii în Catalogul national."

8. Articolele 9 si 10 se abrogă.

9. La articolul 16, punctul 2 al alineatului (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. Actualizarea preturilor de producător în lei pentru toate medicamentele existente în Catalogul national se determină pe baza următoarei formule:

în care:

 

PPmax = PPant. x [ 1 + ( Cv – CvP ) / CvP

 

- PPmax - pretul de producător maximal actualizat;

- PPant. - pretul de producător maximal anterior;

- Cv - curs de schimb valutar leu/euro utilizat în alcătuirea bugetului pentru anul în curs;

- CvP - curs de schimb valutar leu/euro utilizat în alcătuirea bugetului pentru anul precedent."

10. La articolul 17, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Actualizarea preturilor de producător în lei pentru toate medicamentele existente în Catalogul national se face anual, în luna aprilie, în functie de cursul valutar utilizat în alcătuirea bugetului pentru anul în curs. Documentatia simplificată în vederea reactualizării cuprinde declaratia pe propria răspundere si cererile-tip si se depune atât în format electronic, cât si pesuport hârtiela registratura Ministerului Sănătătii."

11. Articolul 24 se abrogă.

Art. II. - (1) Detinătorii APP sau reprezentantii pentru medicamentele pentru care preturile au fost deja avizate sunt obligati să depună la minister, până la data de 1 februarie 2010, documentatia de pret în vederea reavizării preturilor în conformitate cu prevederile prezentului ordin. Documentatia se depune atât în format electronic, cât si pe suport hârtie, potrivit prevederilor art. 17 alin. (1) din norme.

(2) În termen de 30 de zile de la expirarea termenului-limită de depunere a documentatiilor prevăzute la alin. (1), ministerul publică pe site-ul www. ms-preturi. ro noile preturi.

(3) În termen de 7 zile de la publicarea pe site a noilor preturi, persoanele interesate pot depune contestatii la Directiade strategii si politica medicamentului. Contestatiile vor fi solutionate în termen de 10 zile, iar deciziile adoptate pot fi atacate de persoanele interesate, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare. Anual, începând cu editia CANAMED a lunii aprilie, noile preturi devin valabile.

(4) Obligatia prevăzută la alin. (1) revine si detinătorilor APP sau reprezentantilor pentru medicamentele  pentru care documentatia completă a fost depusă înainte de data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, dar pentru care nu a fost emisă o decizie până la această dată, urmând ca preturile pentru aceste medicamente să fie avizate conform prezentului ordin.

(5) Pretul se avizează pentru o perioadă limitată de un an.

(6) Cu 60 de zile înainte de data expirării termenului de un an pentru care a fost aprobat pretul, detinătorul APP sau reprezentantul este obligat să transmită ministerului noua documentatie de pret, conform art. 17 alin. (1), în vederea reavizării pretului de către minister.

(7) În cazul în care detinătorul APP sau reprezentantul nu depune la minister documentatia de pret în vederea reavizării pretului unui anumit medicament, în termenul prevăzut la alin. (1), ia expirarea termenului prevăzut la alin. (2) medicamentul respectiv nu va mai putea fi comercializat. Detinătorul APP sau reprezentantul va putea solicita reavizarea preturilor ulterior expirării termenului prevăzut la alin. (1), în conditiile prezentului articol, urmând însă ca decizia de reavizare privind pretul medicamentului să se adopte si să se comunice solicitantului în termen de 90 de zile de la primirea cererii depuse de detinătorul APP.

Art. III. - Ordinul ministrului sănătătii nr. 75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preturilor la medicamentele de uz uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 2 februarie 2009, cu modificările si completările aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Ministrul sănătătii, interimar,

Adriean Videanu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2009.

Nr. 1.637.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2010

 

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României si al Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 12/2005 privind piata secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, precum si al Conventiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea refinantării datoriei publice si finantării deficitului bugetului de stat în luna ianuarie 2010, se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 4.000 milioane lei, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de trezorerie si datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gratiela Denisa lordache,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 decembrie 2009.

Nr. 3.474.


ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna ianuarie 2010

 

            Art. 1. - În vederea refinantării datoriei publice si finantării Finantelor Publice anuntă lansarea de emisiuni de certificate de deficitului bugetului de stat în luna ianuarie 2010, Ministerul trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. zile

Valoare emisiune lei

RO1010CTN015

11.01.2010

13.01.2010

14.07.2010

182

1.000.000.000

RO1011CTN021

18.01.2010

20.01.2010

19.01.2011

364

1.000.000.000

RO1010CTN031

25.01.2010

27.01.2010

28.07.2010

182

1.000.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane fizice si juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit astfel cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, cu modificările si completările ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 6. - Pretul si randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

 

P = 1 – [ dxr ] / 360

 

Y = r/P,

în care:

P - pretul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;

d - număr de zile până la scadentă;

r- rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y- randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, ce actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 8. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna ianuarie 2010

 

            Art. 1. - În vederea refinantării datoriei publice si finantării obligatiuni de stat de tip benchmark cu scadenta la 5 ani si 3 ani, deficitului bugetului de stat în luna ianuarie 2010, Ministerul cu următoarele caracteristici: Finantelor Publice anuntă redeschiderea emisiunilor de

 

Cod ISIN*)

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Maturitate Nr. ani

Rata cupon

%

Dobânda acumulată - lei/titlu -

Valoarea nominală totală - lei -

RO0813DBN027

07.01.2010

11.01.2010

05.03.2013

5

8,25

705,21

500.000.000

RO0811DBN013

21.01.2010

25.01.2010

25.10.2011

3

8,00

201,64

500.000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzactionate si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucuresti" - S.A., aceste serii se tranzactionează simultan pe piata secundară administrată de Banca Natională a României si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucuresti" - S.A.

 


Art. 2. -Valoarea nominală totală a emisiunii de obligatiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Art. 3. -Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Art. 4. - Dobânda (cuponul) se plăteste anual la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 303/2008 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2008, fiind determinată conform formulei:

D = VN* r/frecventa anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cupon);

VN - valoarea nominală;

R - rata cuponului.

Art. 5. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimată sub forma procentuală, cu patru zecimale.

Art. 6. - Obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor, persoane fizice si juridice.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Nationala a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul cotatiilorde pret nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit asa cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al pretului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitivă sau necompetitivă va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 8. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, ce actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, pânăla ora 12,00.

Art. 9. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligatiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna ianuarie 2010

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna ianuarie 2010, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 8,00% pe an.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 4 ianuarie 2010.

Nr. 1.Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.