MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 3         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 4 ianuarie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.634/2009. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

6.188/2009.- Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Ethos" din Craiova

 

6.190/2009. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Sănătate si Temperantă" din Brăila


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale si principalele obiective si atributii

 

Art. 1. - (1) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia si Programul de guvernare în domeniul industriei, resurselor minerale, energiei, comertului, întreprinderilor mici si mijlocii, cooperatist si mediului de afaceri, în concordantă cu cerintele economiei de piată si pentru stimularea initiativei operatorilor economici.

(2) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri este minister cu rol de sinteză, institutie publică cu personalitate juridică.

(3) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri are sediul principal în municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, si alte spatii necesare desfăsurării activitătii situate în str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, bd. Magheru nr. 33, sectorul 1, str. Ion Câmpineanu nr. 16, sectorul 1, si str. Poterasi nr. 11, sectorul 4.

Art. 2. - (1) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri îndeplineste următoarele functii:

a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul economiei, comertului, sectorului întreprinderilor mici si mijlocii, al celui cooperatist si al mediului de afaceri, precum si elaborarea strategiilor si a programelor privind cresterea economică în industrie, resurse minerale, industria de apărare si securitate, promovarea exportului, dezvoltarea pietei interne, precum si a politicilor din domeniul economic;

b) de reglementare si sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ si institutional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul economic, dezvoltării sectorului întreprinderilor mici si mijlocii, mediului de afaceri si profesiilor liberale, cu exceptia profesiilor liberale aflate în competenta altor institutii si din celelalte domenii conexe: conservarea energiei, recuperarea instalatiilor, reciclarea materialelor si gestionarea resurselor materiale, restructurarea si, după caz, privatizarea operatorilor economici care functionează sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;

c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român si al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern si extern în domeniul său de activitate;

d) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană*) pentru domeniul economiei, energiei, sectorului întreprinderilor mici si mijlocii, al celui cooperatist, comertului, mediului de afaceri si profesiilor liberale, cu exceptia profesiilor liberale aflate în competenta altor institutii pe termen mediu;

e) de autoritate de stat:

- prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare si respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate, precum si al functionării institutiilor care îsi desfăsoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa;

 - În domeniile sale de activitate, prin care se asigură urmărirea si controlul respectării reglementărilor legale în vigoare, precum si de autoritate de management si de organism intermediar pentru Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice";

f) de administrare a proprietătii publice din domeniul resurselor minerale, al transportului, productiei si distributiei energiei, al transportului si stocării titeiului si gazelor naturale, a fondurilor publice destinate cooperatiei, comertului, întreprinderilor mici si mijlocii, mediului de afaceri si profesiilor liberale sau din alte domenii stabilite de lege ca bunuri proprietate publică, prin operatorii economici care functionează în subordinea si sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;

g) de coordonare la nivel national, în colaborare cu celelalte autorităti interesate, a activitătilor referitoare la relatiile economice internationale, fluxurile comerciale si cooperarea economică, asigurând secretariatele comisiilor interguvernamentale de colaborare economică cu alte state si elaborarea componentei economice a întâlnirilor la nivelul conducerilor statului si guvernului;

h) de absorbtie a fondurilor acordate de Uniunea Europeană în domeniile aflate în responsabilitatea sa.


(2) Principiile care stau la baza activitătii Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri sunt următoarele:

a) coerenta, stabilitatea si predictibilitatea în domeniul economiei, energiei, sectorului întreprinderilor mici si mijlocii, al celui cooperatist, comertului, mediului de afaceri si profesiilor liberale, cu exceptia profesiilor liberale aflate în competenta altor institutii pe termen mediu;

b) armonizarea cadrului legislativ cu reglementările Uniunii Europene;

c) întărirea autoritătii institutiei;

d) perfectionarea managementului fondurilor publice;

e) transparenta activitătii în toate domeniile sale de activitate;

f) colaborarea cu partenerii sociali;

g) asigurarea unui mediu de afaceri concurential si predictibil.


*) Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005 si ratificat prin Legea nr. 157/2005.

 

 

Art. 3. - (1) În realizarea functiilor sale, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri are, în principal, următoarele atributii:

A. În domeniul economic:

1. elaborează în domeniul economic si energetic strategii de dezvoltare pe termen mediu si lung si solutii de reformă:

a) energetică, referitoare la evolutia sectorului energetic, respectiv energie electrică si termică, hidro, nucleară, petrol, gaze, resurse minerale, mine-geologie;

b) industrială, referitoare la evolutia dezvoltării sectoarelor industriei de prelucrare a produselor industriale si a bunurilor de consum - metalurgie, chimie, petrochimie, textile, pielărie, lemn, sticlă, ceramică, materiale de constructii, constructii de masini;

c) comercială, pentru produsele industriale, privind promovarea exporturilor si dezvoltarea pietei interne;

d) economică, privind cresterea economică, atragerea de investitori, precum si coordonarea domeniului infrastructurii calitătii si evaluării conformitătii produselor;

2. centralizează si prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană din domeniul economic, al promovării competitivitătii produselor industriale si al ajutorului de stat din domeniul economic, în aria de competentă;

3. elaborează politici publice privind cresterea economică din domeniile coordonate;

4. initiază, elaborează si promovează proiecte de acte normative, coordonează si controlează aplicarea acestora din domeniul energetic si economic si avizează propunerile legislative ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale;

5. fundamentează si propune proiectul de buget pentru alocarea resurselor financiare necesare functionării ministerului;

6. participă la fundamentarea si la elaborarea strategiei si a programului de reforme economico-sociale al Guvernului, fundamentează, promovează si asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniile economic si energetic;

7. initiază, negociază si participă, din împuternicirea Guvernului, în conditiile legii, la încheierea de conventii, acorduri si alte întelegeri internationale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste conventii ori acorduri;

8. asigură armonizarea reglementărilor legislative ale Uniunii Europene cu cele din domeniul economic coordonat;

9. elaborează legislatia în domeniul ajutorului de stat pentru operatorii economici din subordine;

10. reprezintă interesele statului în diferite organe si organisme internationale, în conformitate cu acordurile si conventiile la care România este parte si cu alte întelegeri stabilite în acest scop, si dezvoltă relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organizatii regionale si internationale ce interesează domeniul industrial sau de promovare a produselor industriale;

11. elaborează studii si sinteze referitoare la evolutia în economie si la ajustarea structurală a industriei, pe domenii de activitate, precum si la orientarea fortei de muncă si urmăreste implementarea lor;

12. asigură monitorizarea administrării proprietătii publice din domeniul resurselor minerale, precum si a valorificării produselor rezultate din prelucrarea acestora, prin structurile economice de sub autoritatea sa;

13. exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar al statului privind restructurarea, privatizarea, reorganizarea si, după caz, lichidarea operatorilor economici cu capital de stat din domeniile coordonate, în această calitate:

a) administrează participatiile la societătile comerciale (societătile/companiile nationale), împuternicindu-i pe reprezentantii săi în adunarea generală a actionarilor să actioneze pentru cresterea competitivitătii si eficientei economice a acestor societăti si companii, pentru restructurarea si pregătirea acestora pentru privatizare;

b) desfăsoară activitătile de privatizare, potrivit legii, activităti de urmărire a contractelor de privatizare, precum si activităti postprivatizare;

c) initiază, după caz, lichidarea societătilor neprofitabile;

14. avizează documentatia pentru obtinerea licentelor din domeniul resurselor minerale, conform legislatiei în vigoare;

15. acordă avize tehnice pentru autorizarea antrepozitelor fiscale;

16. acordă certificate de recunoastere si desemnare ca organisme de inspectie tehnică a unor operatori economici, pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili, în baza prevederilor legale;

17. supraveghează piata pentru produsele industriale în conformitate cu legislatia în vigoare;

18. asigură informarea, consultarea si instruirea operatorilor economici cu privire la dezvoltarea durabilă, productia si consumul durabil, schimbările climatice, strategiile tematice din Uniunea Europeană;

19. supraveghează si controlează, împreună cu alte organe de specialitate, transportul deseurilor înspre si dinspre Comunitatea Europeană;

20. urmăreste realizarea sarcinilor ce îi revin din Planul national de gestiune a deseurilor referitoare la gestionarea deseurilor generate de industrie;

21. monitorizează piata pentru produsele industriale importate de România din tări din afara Uniunii Europene;

22. administrează directivele transpuse în legislatia natională în domeniul energetic, industrial, mediu, pentru domeniul său de activitate;

23. elaborează ghiduri pentru implementarea directivelor transpuse în legislatia natională în domeniile pe care le coordonează si evaluează capacitatea operatorilor economici de aplicare a acquis-ului comunitar;

24. asigură dialogul permanent cu patronatele si asociatiile sindicale din domeniul economic, cu mass-media si cu societatea civilă, în scopul informării reciproce si al perfectionării cadrului legislativ aferent;


25. asigură relatia cu Parlamentul, Consiliul Economic si Social si cu alti exponenti ai societătii civile în problemele specifice domeniului economic;

26. dezvoltă sistemul informatic în domeniul energetic, economic si al promovării competitivitătii produselor industriale;

27. stimulează relatiile cu camerele de comert si industrie si cu asociatiile profesionale în domeniile specifice de activitate;

28. urmăreste implementarea politicilor de cercetare si inovare în domeniul economic si energetic;

29. coordonează, direct sau împreună cu ministerul de resort din domeniul cercetării, institutele nationale de cercetare-dezvoltare din sfera sa de activitate, potrivit legii;

30. elaborează politica privind evaluarea conformitătii produselor industriale si urmăreste aplicarea acesteia;

31. elaborează si propune spre aprobare strategii, programe si acte normative pentru aplicarea Programului de guvernare în industria de apărare si securitate, indiferent de forma de proprietate a operatorilor economici;

32. aplică măsuri în vederea reorganizării, restructurării si privatizării operatorilor economici din industria de apărare si securitate cu capital de stat;

33. reglementează activitatea de productie, de cercetare, dezvoltare si de investitii a operatorilor economici de stat si privati din industria de apărare si securitate;

34. asigură derularea procesului de privatizare la operatorii economici din industria de apărare si securitate în colaborare cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie (OPSPI);

35. sprijină participarea industriei de apărare si securitate, indiferent de forma de proprietate, la derularea programelor de înzestrare si modernizare a fortelor sistemului national de apărare;

36. sprijină activitatea Ministerului Apărării Nationale privind implicarea operatorilor economici indiferent de forma de proprietate, inclusiv a celor din industria de apărare si securitate, la programele de offset;

37. promovează exportul de echipamente, produse si servicii ale industriei de apărare si securitate, indiferent de forma de proprietate;

38. asigură, reprezintă si sustine activitatea de cooperare tehnică internatională în domeniul industriei de apărare si securitate, în relatiile cu alte state, precum si organismele de profil din cadrul Organizatiei Natiunilor Unite, Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord si Uniunii Europene;

39. participă în comisiile de control al exporturilor si importurilor strategice care vizează domeniul economic;

40. elaborează propuneri pentru planul de mobilizare a economiei nationale, sectiunea industrie si resurse, planurile anuale de pregătire a economiei nationale si a teritoriului pentru apărare, necesarul de materii prime si materiale aferente acestora, gestionează/actualizează inventarul capacitătilor de productie ale operatorilor economici din industria de apărare si securitate si întocmeste lucrările de evidentă militară si de mobilizare la locul de muncă pentru personalul cu obligatii militare, conform legii;

41. organizează si desfăsoară activităti de valorificare a produselor scoase definitiv din rezerva de mobilizare din administrare, aflate în gestionarea operatorilor economici din industria de apărare;

42. stabileste si asigură aplicarea măsurilor de management al situatiilor de urgentă si de protectie civilă în domeniul de competentă, precum si de identificare, desemnare si protectie a

obiectivelor de infrastructură critică nationale si europene din domeniul economic, în conditiile legii;

43. Întocmeste si prezintă informări, rapoarte si propuneri de activităti Consiliului Suprem de Apărare a Tării, specifice domeniului economic, inclusiv privind industria de apărare si securitate;

44. participă în comisiile si grupurile de lucru interministeriale si interguvernamentale privind apărarea si securitatea natională, managementul situatiilor de urgentă, de protectie civilă si de protectie a infrastructurii critice nationale din domeniul economic;

45. participă în comisiile si grupurile de lucru care reprezintă Guvernul României în organismele internationale, a căror activitate vizează cooperarea internatională în domeniul apărării si securitătii, managementul situatiilor de urgentă, de protectie civilă si de protectie a infrastructurii critice europene din domeniul de competentă;

46. organizează, desfăsoară si coordonează activitatea de asigurare a protectiei informatiilor clasificate în domeniul economic, conform prevederilor legale;

47. realizează si gestionează baza de date si sistemul informational din domeniile de activitate, participând la sistemul informational national si international;

48. negociază direct sau participă la negocierea si la încheierea de tratate, acorduri si alte întelegeri internationale cu caracter economic din domeniul coordonat ori pentru stabilirea cadrului juridic necesar dezvoltării schimburilor comerciale;

49. fundamentează propuneri privind proiectul de buget si urmăreste executia bugetului pentru activitătile din domeniul său de activitate; urmăreste proiectarea si realizarea investitiilor;

50. gestionează mijloacele financiare în domeniul economic si energetic si controlează modul de utilizare a acestora de către unitătile din subordine;

51. asigură protectia informatiilor clasificate, prevenirea si combaterea terorismului, implementarea cerintelor Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord si Uniunii Europene în domeniul de competentă, prin activităti specifice, în conditiile legii;

52. elaborează reglementări, implementează si controlează politica de eficientă energetică, de securitate a instalatiilor din industrie, de reciclare a materialelor, precum si de metrologie legală;

53. coordonează activitatea de producere, transport si de distributie a energiei electrice si monitorizarea pietei de energie;

54. elaborează programul energetic de iarnă si urmăreste asigurarea cu combustibil;

55. urmăreste situatia stocurilor de sigurantă ale sistemului electroenergetic al sistemului national la resursele primare de energie, cărbune, hidrocarburi si, împreună cu Ministerul Mediului si Pădurilor, volumul de apă din lacurile de acumulare;

56. asigură raportarea lunară către Uniunea Europeană a stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere;

57. coordonează activitătile sistemului national de transport al gazelor naturale;

58. elaborează documentele programatice referitoare la sectorul energetic, aferente Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice" - axa prioritară IV „Cresterea eficientei energetice si securitatea furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice";

59. avizează documentatiile pentru aprobarea coeficientilor maximi de consumuri tehnologice specifice activitătilor de depozitare, manipulare, distributie si transport al produselor petroliere;


60. coordonează procesul de realizare a sarcinilor României privind piata regională de electricitate si gaze naturale;

61. elaborează strategia sectorului minier si al producătorului de uraniu;

62. initiază si avizează programe de refacere ecologică a zonelor afectate, a zonelor miniere, urmărind realizarea măsurilor de protectie a mediului;

63. organizează efectuarea controlului aplicării actelor normative în vigoare de către operatorii economici cu activităti în domeniile specifice;

64. realizează activităti de control operativ la operatorii economici din domeniul de competentă, în vederea asigurării respectării prevederilor legale;

65. colaborează cu institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregătirii profesionale a personalului din sistemul său;

66. participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internatională, care se desfăsoară în tară sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern;

67. urmăreste mediatizarea si aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale în care sunt prevăzute actiuni de cooperare economică internatională la care ministerul este parte;

68. initiază actiuni de cooperare internatională si de colaborare economică externă, în plan bilateral sau pe terte piete;

69. actionează pentru atragerea institutiilor financiare internationale, a unor investitori străini si români, pentru realizarea unor proiecte si programe nationale, regionale sau internationale de interes pentru România;

70. administrează si gestionează programul de crestere a competitivitătii produselor industriale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

71. efectuează controlul operatorilor economici care au beneficiat de sprijin financiar în cadrul programului de crestere a competitivitătii produselor industriale;

72. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile si conventiile internationale bilaterale si multilaterale în domeniul de competentă la care România este parte;

73. coordonează si monitorizează implementarea proiectelor PHARE si întocmeste rapoarte periodice privind evaluarea proiectelor administrate de minister;

74. asigură schimbul de informatii privind aspectele tehnice ale implementării proiectelor PHARE cu organismele nationale si europene implicate si cu operatorii de implementare;

75. Îndeplineste atributiile de organism intermediar în domeniul energiei si al întreprinderilor mici si mijlocii, conform acordului de delegare încheiat prin acordul părtilor cu Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice";

76. Îndeplineste atributiile de Autoritate de management pentru Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice", în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale;

77. stabileste, împreună cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, sistemul de date, informatii si raportări periodice privind utilizarea fondurilor comunitare alocate în cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice";

78. acordă asistenta necesară firmelor românesti si străine în domeniul economic;

79. organizează standuri la târguri si expozitii pe plan regional, în vederea atragerii de operatori economici interesati de domeniul deseurilor reciclabile;

80. elaborează programe sectoriale de gestionare a deseurilor industriale reciclabile si elaborează prognoze în acest domeniu;

81. eliberează certificatele de atestare a drepturilor de proprietate asupra terenurilor pentru societătile comerciale pentru care Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri este minister de resort;

82. initiază măsuri pentru stimularea cooperării economice internationale;

83. asigură îndeplinirea obligatiilor care îi revin din dispozitiile reglementărilor europene, precum si activitătile desfăsurate de partea română în cadrul institutiilor Uniunii Europene, în domeniul său de activitate;

84. asigură implementarea măsurilor din domeniul de interventie „energie" din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice";

85. editează materiale de specialitate necesare pentru cunoasterea si dezvoltarea activitătii operatorilor economici;

86. asigură întâlniri periodice cu reprezentantii organelor administratiei publice locale si cu operatori economici din domeniul industrial, pentru diseminarea informatiilor referitoare la aplicarea prevederilor din domeniul economic;

87. asigură elaborarea, tipărirea si difuzarea publicatiilor „Revista minelor" si „Buletinul de resurse minerale";

88. asigură legătura operativă cu reprezentantii permanenti ai ministerului la Misiunea României pe lângă Uniunea Europeană;

89. elaborează, monitorizează si implementează procesul de solutionare a petitiilor, precum si a solicitărilor de informatii publice, care se înscriu în sfera sa de competentă, în conformitate cu prevederile legale;

90. initiază si dezvoltă scheme de investitii verzi;

91. desfăsoară, în calitate de autoritate contractantă, activitatea de atribuire a contractelor de concesiune în domeniul energetic;

B. În domeniul comertului:

1. fundamentează si promovează interesele economico-comerciale ale României în cadrul institutiilor comunitare abilitate prin actele constitutive ale Uniunii Europene pentru elaborarea politicii comerciale comune, a politicilor de liberalizare a comertului în cadru multilateral, desfăsurate sub egida Organizatiei Mondiale a Comertului, sau la nivel regional si bilateral;

2. coordonează si urmăreste respectarea implementării politicii comerciale comunitare în România, în conformitate cu reglementările Uniunii Europene cu aplicabilitate în statele membre si cu Tratatul de aderare;

3. urmăreste si controlează aplicarea conventiilor si acordurilor internationale din domeniile sale de competentă, tinând seama de statutul României de membru al Uniunii Europene sau de membru al altor structuri ori organisme internationale;

4. asigură consultarea si cooperarea cu alte institutii guvernamentale si neguvernamentale si ale mediului de afaceri cu privire la strategia, negocierile, pregătirea, adoptarea si aplicarea la nivel comunitar a măsurilor de politică comercială comună;

5. reprezintă interesele statului român în diferite organe si organisme internationale, în conformitate cu acordurile si conventiile la care România este parte si cu alte întelegeri stabilite în acest scop, si dezvoltă relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organizatii regionale si internationale ce interesează domeniul său de activitate;

6. urmăreste mediatizarea, acordă consultantă si sprijină operatorii economici cu privire la valorificarea în comertul cu tările terte a oportunitătilor si avantajelor rezultate din angajamentele asumate de Uniunea Europeană în cadrul Organizatiei Mondiale a Comertului si/sau prin acordurile de comert liber ori de parteneriat economic, încheiate la nivel regional sau bilateral, care înglobează componente de comert si alte oportunităti de afaceri;

7. promovează interesele comerciale ale României în relatiile cu alte state si cu organizatiile economice la nivel mondial, initiază si promovează proiecte de acorduri si întelegeri pentru dezvoltarea expansiunii economice pe terte piete, inclusiv pentru recâstigarea celor din zona Comunitătii Statelor Independente, Balcani, Asia, Africa si America Latină, conform competentelor nationale, ca membru al Uniunii Europene;

8. face propuneri si negociază direct, conform competentelor nationale, sau participă la negocierea si încheierea de tratate, acorduri si alte întelegeri internationale cu caracter economic ori pentru stabilirea cadrului juridic national si, respectiv, comunitar, necesar dezvoltării schimburilor comerciale;

9. asigură aplicarea programelor rezultate din acordurile si conventiile internationale bilaterale si multilaterale în domeniul economic la care România este parte, conform competentelor nationale si în corelatie cu politica Uniunii Europene;

10. asigură managementul Strategiei nationale de export a României, conform legislatiei în vigoare, în parteneriat cu mediile de afaceri interesate;

11. dezvoltă forme de parteneriat si dialog structurat în domeniile specifice de activitate cu structurile asociative ale mediilor de afaceri reprezentative la nivel national, respectiv patronatele si asociatiile profesionale, precum si cu camerele de comert si industrie;

12. asigură organizarea si participarea la misiuni economice, târguri si expozitii internationale în scopul promovării exporturilor de produse si servicii românesti;

13. coordonează organizarea sesiunilor comisiilor mixte guvernamentale de cooperare economică si tehnică, face propuneri privind programul anual de sesiuni si al presedintiilor părtii române în comisiile mixte, propune spre aprobare Guvernului mandatul delegatiilor participante, participă prin delegati proprii la sesiunile comisiilor mixte, atât în tară, cât si în străinătate, elaborează si supune spre aprobare Guvernului rapoartele desfăsurării sesiunilor si planurile de măsuri pentru punerea în aplicare a celor convenite;

14. oferă si asigură operatorilor economici, la solicitarea acestora, informatii de piată si oportunităti de afaceri, precum si servicii de consultantă privind accesul pe pietele externe si acordă asistentă de specialitate în procesul antamării unor operatiuni de cooperare în tară si în străinătate;

15. coordonează si asigură buna functionare a activitătii reprezentantelor economice ale României în străinătate si cooperează cu cele acreditate în România pentru identificarea si concretizarea unor proiecte si pentru promovarea relatiilor economice si a cooperării internationale;

16. participă la dialogul cu institutiile financiare internationale si actionează pentru concretizarea în domeniul său de activitate a unor proiecte de cooperare si de atragere a investitorilor străini si români în vederea implementării de proiecte si programe nationale, regionale sau internationale de interes pentru România;

17. sprijină, în conditiile legii, actiunile coordonate de Ministerul Finantelor Publice pentru recuperarea creantelor României rezultate din operatiuni comerciale si de cooperare economică derulate înainte de 31 decembrie 1989;

18. asigură functia de autoritate natională pentru aplicarea reglementărilor comunitare privind eliberarea de documente de import si, după caz, de export în relatiile de comert dintre Uniunea Europeană si tări terte, pentru produse aflate în domeniul său de competentă;

19. eliberează, în conditiile legii, autorizatii de functionare în România a reprezentantelor societătilor comerciale si organizatiilor comerciale străine;

20. participă, împreună cu alte organe ale administratiei publice cu atributii în domeniu si organizatii neguvernamentale, si coordonează elaborarea de strategii în domeniul dezvoltării comertului interior si al protectiei consumatorului;

21. participă la elaborarea politicilor în vederea dezvoltării distributiei produselor si serviciilor de piată si asigură implementarea acestora;

22. realizează, împreună cu organele administratiei publice locale, baza de date la nivel national privind structurile de distributie existente;

23. elaborează, propune Guvernului spre aprobare si implementează programe pentru dezvoltarea si sustinerea activitătii comerciale si de prestări de servicii de piată;

24. asigură formarea profesională continuă si pregătirea profesională a lucrătorilor din domeniul comertului si al prestărilor de servicii de piată, preluând atributiile Centrului de Formare si Management pentru Comert;

25. participă, împreună cu alte organe ale administratiei publice de specialitate, si coordonează elaborarea strategiilor si programelor referitoare la dezvoltarea pietei de desfacere la intern si urmăreste implementarea lor;

26. urmăreste si sprijină, în conditiile legii, păstrarea climatului de concurentă loială, protejarea intereselor consumatorilor de produse si servicii si ale operatorilor economici pe piata internă;

27. asigură elaborarea si implementarea programelor si proiectelor de promovare a sistemelor moderne de distributie si a calitătii bunurilor de consum;

28. organizează activitatea de prelucrare si gestionare de informatii si date în domeniul său de activitate;

29. elaborează materiale promotionale si publicatii de specialitate în domeniul său de activitate;

C. În domeniul întreprinderilor mici si mijlocii:

1. elaborează, implementează si monitorizează programe pentru stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii si a societătilor cooperative, precum si pentru cresterea competitivitătii si eficientei acestora în conditiile mediului concurential si al fenomenelor specifice economiei de piată;

2. elaborează criteriile, prioritătile si procedurile necesare în vederea desfăsurării programelor si proiectelor activitătilor specifice, după caz;

3. derulează sau coordonează programe si proiecte cu finantare externă, prin înfiintarea de unităti de management de proiect;

4. participă, împreună cu alte organe ale administratiei publice de specialitate, la elaborarea si implementarea politicilor, proiectelor si programelor de cercetare, inovare si transfer de tehnologie în domeniile sale de activitate;


5. coordonează cooperarea în cadrul programelor Uniunii Europene si ale Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economică a proiectelor si programelor din domeniul întreprinderilor mici si mijlocii;

6. reprezintă statul în exercitiul tuturor drepturilor si îndeplinirea tuturor obligatiilor ce îi revin în calitate de actionar unic al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii - S.A. si al Fondului Român de Contragarantare;

7. reprezintă statul în exercitiul tuturor drepturilor si îndeplinirea tuturor obligatiilor ce îi revin în calitate de actionar la fondurile locale de garantare;

8. exercită functiile de coordonare si control privind Fundatia de post-privatizare si asigură reprezentarea intereselor acesteia în cadrul unor organe, organizatii, institutii si autorităti;

D. În domeniul mediului de afaceri si profesiilor liberale:

1. elaborează, împreună cu organismele statului în a căror componentă se află profesiile liberale, proiecte de acte normative pentru reglementarea activitătii si functionarea acestora;

2. colaborează cu celelalte institutii ale statului care au competente în domeniul profesiilor liberale;

3. asigură armonizarea cadrului legislativ national cu prevederile europene în domeniul mediului de afaceri;

4. elaborează, actualizează, implementează si monitorizează Planul de actiuni pentru mediul de afaceri;

5. propune si derulează actiuni pentru elaborarea, adaptarea si implementarea instrumentelor de identificare si măsurare a costurilor administrative, impuse de reglementările mediului de afaceri, în concordantă cu metodologiile si practicile internationale de identificare, măsurare si reducere a barierelor administrative;

6. organizează si participă la derularea sondajelor periodice în vederea evaluării impactului reglementărilor administrative si procedurale asupra climatului afacerilor, utilizând expertiza, metodologia si instrumentele preluate de la organizatii si organisme internationale în domeniul cercetărilor de piată;

7. initiază, propune, implementează, coordonează si monitorizează actiuni în domeniul reducerii barierelor administrative;

8. colaborează direct pe proiecte specifice si în regim permanent cu organizatii si organisme internationale - Banca Mondială, Comisia Europeană, Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internatională, Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică, asigurând coordonarea programelor si activitătilor desfăsurate împreună cu acestea în legătură cu mediul de afaceri;

9. identifică si testează metode de îmbunătătire a mediului de afaceri, pentru asigurarea transparentei administrative, elaborării si implementării unor coduri de bune practici, încurajarea si sprijinirea initiativei antreprenoriale si altele asemenea;

10. implementează politicile în domeniul mediului de afaceri în scopul respectării recomandărilor si angajamentelor cu privire la „reforma reglementărilor" formulate de Comisia Europeană si Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică - O.E.C.D - Investment Compact;

11. asigură îndeplinirea obiectivelor stabilite de Comisia Europeană prin Programul de actiune, în vederea reducerii constrângerilor si a barierelor administrative în Uniunea Europeană;

12. asigură identificarea, măsurarea si optimizarea costurilor administrative impuse de reglementările cu impact asupra derulării afacerilor si actionează direct sau în cooperare cu celelalte autorităti interesate pentru reducerea acestora;

13. sprijină activitatea asociatiilor profesionale, patronale si sindicale din domeniile sale de activitate si asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-media si cu societatea civilă, în scopul informării reciproce si al perfectionării cadrului legislativ existent;

E. În domeniul proprietătii intelectuale, inventiilor si mărcilor:

1. promovează politica de sprijin al inventiilor în România;

2. dezvoltă infrastructuri eficiente si echilibrate de luptă împotriva contrafacerii si pirateriei;

3. elaborează strategia postaderare în domeniul proprietătii intelectuale.

(2) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri îndeplineste toate atributiile si are toate competentele conferite prin legi sau prin alte acte normative în vigoare.

Art. 4. - În exercitarea atributiilor sale, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri colaborează cu celelalte ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale din subordinea Guvernului, cu autoritătile publice locale, cu alte institutii publice si cu alte organisme.

Art. 5.  - În îndeplinirea atributiilor sale, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri este autorizat:

a) să dea operatorilor economici, ca urmare a controlului, dispozitii obligatorii pentru luarea măsurilor de respectare a legii;

b) să ia măsuri pentru aplicarea sanctiunilor prevăzute de lege în competenta sa;

c) să încheie protocoale de schimb de informatii si documente, precum si de colaborare cu ministere, institutii publice si cu alte organizatii, potrivit competentelor atribuite;

d) să emită, să anuleze, să revoce, să suspende, după caz, pentru domeniile pentru care este împuternicit, în conditiile legii, acte administrative sub forma autorizatiilor, licentelor, atestatelor sau alte asemenea acte administrative, prin care li se permite solicitantilor organizarea si/sau desfăsurarea unei anumite activităti;

e) să initieze si să supună aprobării Guvernului, în conditiile legii, bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici aflati în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerului;

f) să stabilească orice alte măsuri, în conditiile prevăzute de lege.

Art. 6. - Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri are dreptul să solicite de la celelalte autorităti ale administratiei publice, institutii publice si operatori economici, de la institutii de credit si de la alte persoane, în conditiile legii, datele si informatiile necesare în vederea realizării atributiilor, cu păstrarea confidentialitătii acestora, în mod gratuit.

 

SECTIUNEA a 2-a

Organizarea Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

Art. 7. - (1) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri are structura organizatorică, formată din directii generale si directii, prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, se pot organiza servicii, birouri, compartimente si colective temporare si se poate stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere si numărul posturilor de executie, în conditiile legii.

(2) Personalul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri este compus din demnitari si asimilati ai acestora, functionari publici, cu functii publice generale sau specifice, si din personal contractual si diplomatic.

(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri este de 875, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului. Din numărul maxim de posturi, 130 de posturi se utilizează pentru reteaua de promovare comercială economică externă.

Art. 8. - (1) Atributiile, sarcinile si răspunderile personalului din aparatul propriu al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri se stabilesc, în conformitate cu structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1, prin regulamentul de organizare si functionare al ministerului, aprobat prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri.

(2) Statul de functii pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri.

(3) Atributiile, sarcinile si răspunderile personalului din unitătile subordonate Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, precum si statele de functii corespunzătoare, în cazul în care se impune întocmirea lor, se aprobă prin regulamente de organizare si functionare, de către conducătorii acestor unităti, cu avizul prealabil al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri.

(4) Atributiile, sarcinile si răspunderile individuale ale personalului din aparatul propriu al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, precum si din unitătile subordonate acestuia se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentelor de organizare si functionare prevăzute la alin. (1) si (3), care se semnează de salariat si se aprobă în conditiile legii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Conducerea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

Art. 9. - (1) Conducerea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri se exercită de către ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri.

(2) Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităti publice, cu persoanele juridice si fizice din tară si din străinătate. Prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri unele atributii pot fi delegate si persoanelor cu functii de conducere din compartimentele de specialitate.

(3) Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri îndeplineste, în domeniul de activitate al ministerului, atributiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare.

(4) În exercitarea atributiilor sale, ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri emite ordine si instructiuni, în conditiile legii.

(5) Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri îndeplineste, conform legii, functia de ordonator principal de credite. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri poate delega această calitate secretarilor de stat, secretarului general, secretarilor generali adjuncti sau altor persoane împuternicite în acest scop. Prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri se vor preciza limitele si conditiile delegării.

(6) Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 5 secretari de stat, numiti prin decizie a primului-ministru.

(7) Răspunderile si atributiile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri.

(8) În cazul în care ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri, din diferite motive, nu îsi poate exercita atributiile curente, îl deleagă pe unul dintre secretarii de stat să exercite aceste atributii, înstiintându-l pe primul-ministru despre aceasta.

(9) Pe lângă ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri functionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. Componenta si regulamentul de functionare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri.

Art. 10. - (1) Secretarul general al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri este înalt functionar public, numit în conditiile legii. Acesta asigură stabilitatea functionării ministerului, continuitatea conducerii si realizarea legăturilor functionale dintre structurile ministerului.

(2) Secretarul general îndeplineste atributiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Secretarul general al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri îndeplineste si alte atributii prevăzute în regulamentul de organizare si functionare al ministerului ori încredintate de ministru.

(4) În realizarea atributiilor ce îi revin, secretarul general al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri este ajutat de 2 secretari generali adjuncti, care sunt înalti functionari publici, numiti în conditiile legii.

Art. 11. - Unitătile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 12. - Prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri se numesc, în conditiile legii, directorii generali si directorii din unitătile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, după caz.

Art. 13. - (1) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri are în dotare un parc auto, potrivit dispozitiilor legale în vigoare, iar pentru activităti specifice, numărul de mijloace de transport si consumul de carburanti sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Persoanele care prin lege au dreptul de a utiliza mijloacele de transport din dotarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, precum si persoanele care desfăsoară activităti specifice pot folosi mijloacele de transport din parcul propriu al Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, în baza permisului de conducere pe care îl posedă, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului principal de credite.

Art. 14. - (1) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si toate unitătile aflate în structura sau în subordinea acestuia pot închiria spatii pentru necesităti proprii, în conditiile legii.

(2) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si toate unitătile aflate în subordinea acestuia pot închiria unor operatori economici sau pot da în folosinta gratuită a altor institutii de utilitate publică spatii situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului, în care îsi desfăsoară activitatea si pe care le administrează, în conditiile legii, în următoarele scopuri:

a) organizarea bufetelor de incintă;

b) instalarea de automate pentru băuturi calde si reci;

c) instalarea de mijloace de comunicatii;

d) afisarea reclamelor publicitare pentru activităti care au legătură cu activitatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

(3) Închirierea spatiilor situate în imobilele proprietate publică sau privată a statului se realizează cu respectarea următoarelor principii:

a) libera concurentă;

b) transparenta;

c) tratamentul egal;

d) confidentialitatea.

(4) Unitătile aflate în subordinea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri pot organiza, cu avizul prealabil al ministerului, procedurile legale pentru închirierea sau darea în folosintă gratuită a spatiilor prevăzute la alin. (2).

Art. 15. - Chiriile stabilite si încasate ca urmare a închirierii spatiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) si (2) se virează integral la bugetul de stat.

Art. 16. - (1) Spatiile prevăzute la art. 14 alin. (2) se dau în folosintă prin protocol încheiat între institutiile abilitate care primesc spatiile în folosintă gratuită, în conditiile legii, si Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri sau unitătile aflate în subordinea acestuia, după caz.

(2) Utilitătile si cota-parte pentru cheltuielile de functionare aferente spatiilor date în folosintă gratuită, în conditiile art. 14 alin. (2), se asigură de către institutiile publice beneficiare si se reglementează prin protocol.

Art. 17. - (1) Bunurile mobile si imobile din domeniul public sau privat al statului, care se aflau în administrarea Ministerului Economiei - domeniul economic si a Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri - domeniul comert, trec pe bază de protocol de predare-preluare în administrarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

(2) Bunurile imobile din domeniul public sau privat al statului care trec în administrarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri sunt prevăzute în anexa nr. 4, iar bunurile mobile din patrimoniu se stabilesc prin protocolul de predare-preluare.

Art. 18. - Institutiile financiare la care statul român este actionar initial unic prin Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri sunt prevăzute în anexa nr. 5.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii finale

 

Art. 19. - (1) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri preia structura si personalul din Ministerul Economiei si Ministerul întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri care desfăsoară activităti în domeniul economiei, comertului, întreprinderilor mici si mijlocii si mediului de afaceri, inclusiv functiile-suport aferente.

(2) Personalul din cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri care are calitatea de functionar public beneficiază de toate drepturile si are obligatiile prevăzute în Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si în statutele speciale.

Art. 20.  - Încadrarea în numărul de posturi si în noua structură organizatorică se aprobă prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 21. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 22. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 6 ianuarie 2009, cu modificările si completările ulterioare, precum si Hotărârea Guvernului nr. 4/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 16 ianuarie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Constantin Claudiu Stafie,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2009.

Nr. 1.634.

 

ANEXA Nr. V)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 


1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 2

 

UNITĂTILE

aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

A. Unităti care functionează în subordinea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

1. Cu finantare de la bugetul de stat:

1. Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - ISCIR - 548 de posturi

2. Agentia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale - 48 de posturi

 

3. Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie - 65 de posturi

4. Oficiul de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială - 16 posturi

5. Centrul Român pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Străine - 96 de posturi

6. Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor - 788 de posturi

II. Cu finantare din venituri proprii:

1. Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Busteni - 80 de posturi

2. Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci - OSIM - 252 de posturi

III. Cu finantare din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat:

1. Biroul Român de Metrologie Legală - BRML Bucuresti - 780 de posturi

2. Agentia Nucleară si pentru Deseuri Radioactive - 56 de posturi

3. Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii - 153 de posturi

IV. Cu finantare externă si de la bugetul de stat:

1. Unitatea de Management al Proiectului - UMP (închideri de mine) - 13 posturi

2. Unitatea de Management al Proiectului - UMP - RSE - ARDDZI - 10 posturi

B. Unităti care functionează în coordonarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

1. Asociatia de Standardizare din România - ASRO

2. Asociatia de Acreditare din România - RENAR

C. Unităti care functionează sub autoritatea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

1. Compania Natională a Huilei - S.A. Petrosani

2. Compania Natională a Lignitului „Oltenia" - S.A. Târgu Jiu

3. Societatea Natională a Cărbunelui - S.A. Ploiesti, cu filialele societăti comerciale

4. Compania Natională a Uraniului - S.A. Bucuresti

5. Societatea Natională a Apelor Minerale - S.A. Bucuresti

6. Societatea Natională a Sării - S.A. Bucuresti

7. Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului „Minvest" - S.A. Deva, cu filialele societăti comerciale comerciale si societătile pentru servicii

8. Societatea Comercială „Moldomin" - S.A. Moldova Nouă

9. Societatea Comercială „Băita" - S.A. Stei

10. Societatea Comercială „Cupru Min" - S.A. Abrud


 

11. Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase „Remin" - S.A. Baia Mare, cu filiala Societatea Comercială de închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD - S.A. Baia Mare

12. Societatea Comercială „Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei

13. Societatea Comercială Minieră „Banat- Anina" - S.A.

14. Societatea Comercială de Conservare si închidere a Minelor „Conversmin" - S.A. Bucuresti

15. Societatea Comercială „Petrom" - S.A. Bucuresti - participatia statului

16. Societatea Comercială „Petrotrans" - S.A. Ploiesti

17. Societatea Comercială „Oii Terminal" - S.A. Constanta

18. Societatea Comercială „Conpet" - S.A. Ploiesti

19. Societatea Comercială pentru închiderea - Conservarea Minelor - S.A. Târgu Jiu

20. Societatea Natională de Gaze Naturale „Romgaz" - S.A. Medias

21. Societatea Comercială EON GAZ România - S.A. si Societatea Comercială EON GAZ DISTRIBUTIE S.A. – participatia statului

22. Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY România S.A. - participatia statului

23. Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „Transgaz" - S.A. Medias

24. Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A. Bucuresti, cu filialele societăti societătile si societatile comerciale pentru servicii

25. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica" - S.A. Bucuresti, cu filialele societăti comerciale

26. Societatea Comercială „Uzina Termoelectrică Midia" - S.A. Năvodari

27. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica" - S.A. Bucuresti, cu filialele societăti comerciale

28. Societatea Comercială de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica" - S.A. Bucuresti, cu filialele societăti comerciale si participatia statului la societătile comerciale privatizate

29. Societatea Natională „Nuclearelectrica" - S.A.

30. Compania Natională „Romarm" - S.A. Bucuresti, cu filialele societăti comerciale

31. Societatea Comercială „Uzina Mecanică Orăstie" - S.A.

32. Societatea Comercială „Oltchim" - S.A.

33. Societatea Comercială „Romplumb" - S.A.

34. Societatea Comercială „Automobile Craiova" - S.A.- participatia statului

35. Societatea Comercială „Santierul Naval Mangalia" - S.A.


 

36. Societatea Comercială „Santierul Naval 2 Mai" - S.A.

37. Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM - S.A.

38. Societatea Comercială „Avioane" - S.A. Craiova

39. Societatea Comercială „Simtex" - S.A. - participatia statului

40. Societatea Comercială „IAR" - S.A. Brasov

41. Societatea Comercială „IOR" - S.A. Bucuresti

42. Societatea Comercială „Romaero" - S.A. Bucuresti

43. Societatea Comercială „Constructii Aeronautice" - S.A.

44. Societatea Comercială ICEM - S.A.

45. Societatea Natională „Plafar" - S.A. Bucuresti

46. Regia Autonomă pentru Activităti Nucleare Drobeta-Turnu Severin

47. Societatea Comercială „Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele

48. Societatea Comercială „I.P.I.U. - Consulting Engineering" - S.A. Bucuresti

49. Societatea Comercială „Institutul de Cercetare Stiintifică si Inginerie Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit" - S.A. Craiova

50. Societatea Comercială EUROTEST -S.A.

51. Societatea Comercială ISCIR - CERT - S.A.

52. Societatea Comercială BRML - CERT - S.A.

53. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale si Resurse Radioactive - ICPMRR Bucuresti

54. Societatea Comercială „Institutul National pentru Securitate Minieră si Protectie Antiexplozivă - INSEMEX" – Petrosani - S.A.

55. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică si Tehnica Măsurării - INCDMTM Bucuresti

56. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială - ECOIND Bucuresti

57. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare si încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova

58. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare - IMNR Bucuresti

59. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Sudură si încercări de Materiale - ISIM Timisoara

60. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Utilaj Petrolier - IPCUP Ploiesti

61. Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti

62. Societatea Comercială Complexul Energetic Turceni - S.A.

63. Societatea Comercială Complexul Energetic Rovinari - S.A.

64. Societatea Comercială Complexul Energetic Craiova - S.A.


ANEXA Nr. 3

 

MIJLOACELE DE TRANSPORT

si consumul de carburanti pentru activităti specifice

 

Unitatea

Tipul mijlocului de transport

Numărul maxim aprobat (bucăti)

Consumul maxim de carburant pentru un autovehicul (litri/lună)

Aparatul propriu *)

 

 

 

pentru transport de marfă si persoane si actiuni de inspectie si control

autovehicule

20

300


*) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

NOTĂ:

1. Nu se consideră depăsiri la consumul de carburanti normat pe autovehicul consumul care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat.

2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse si de demnitari sau de alte categorii de salariati cu functii de răspundere, nominalizati prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri.

3. Pentru activitătile specifice desfăsurate de birourile consilierului economic din cadrul fiecărei misiuni diplomatice a României în străinătate, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri are în dotare un număr total de 117 autoturisme, cu un consum lunar de carburant de 300 de litri pentru fiecare autoturism.

 

ANEXA Nr. 4

 

SITUATIA

bunurilor imobile din domeniul public si privat al statului, care trec în administrarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

1. Imobil constructie P+6, situat în Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, Bucuresti, si terenul aferent, în domeniul public al statului

2. Imobil constructie P+1, corp D, situat în str. General Berthelot nr. 24, sectorul 1, Bucuresti, anexele si terenul aferent, în domeniul privat al statului

3. Imobil constructie P+10, situat în str. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1, Bucuresti, si terenul aferent, în domeniul privat al statului

4. Imobil constructie, situat în str. Cpt. Alex. Serbănescu nr. 50, sectorul 1, Bucuresti, si terenul aferent

5. Imobil constructie P+3, situat în str. Poterasi nr. 11, sectorul 4, Bucuresti

6. Imobil constructie, situat în str. General Berthelot nr. 24, sectorul 1, Bucuresti

7. Clădirile si terenul aferent în suprafată de 9.122 m2 proprietate exclusivă, situate în orasul Busteni, Str. Paltinului nr. 16, judetul Prahova, nr. inventar M.F.P/145.193, în domeniul public al statului

8. Clădirea si terenul aferent în suprafată de 1.818 m2 proprietate exclusivă si 24 m2 reprezentând 1/2 cotă parte indiviză si 94 m2 reprezentând 1/3 cotă parte indiviză, situate în municipiul Bucuresti, bd. Timisoara nr. 6, sectorul 6, în domeniul privat al statului

 

ANEXA Nr. 5

 

INSTITUTII FINANCIARE

la care statul român este actionar initial unic prin Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

 

1. Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi Mici si Mijlocii - F.N.I.M.M. - S.A. -IFN

2. Fondul Român de Contragarantare

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Ethos" din Craiova

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 12 din 26 noiembrie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie-noiembrie 2009,

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Ethos", cu sediul în municipiul Craiova, str. Bucura nr. 11, judetul Dolj, pentru nivelul de învătământ „prescolar", limba de predare „română", program „normal".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Ethos" din Craiova, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Ethos" din Craiova dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Ethos" din Craiova revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Ethos" din Craiova.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Ethos" din Craiova este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Dolj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundatia Crestină „Ethos" din Craiova, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Ethos" din Craiova, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Dolj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 decembrie 2009.

Nr. 6.188.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Sănătate si Temperantă" din Brăila

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,


având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 12 din 26 noiembrie 2009 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada ianuarie-noiembrie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Sănătate si Temperantă", cu sediul în municipiul Brăila, Bd. Independentei nr. 238, judetul Brăila, pentru nivelul de învătământ „postliceal", domeniul „sănătate si asistentă pedagogică", calificarea profesională „asistent medical generalist", limba de predare „română", forma de învătământ „zi".

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Sănătate si Temperantă" din Brăila, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ, si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2010-2011.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Sănătate si Temperantă" din Brăila dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Sănătate si Temperantă" din Brăila revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitară „Sănătate si Temperantă" din Brăila.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Sănătate si Temperantă" din Brăila are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară „Sănătate si Temperantă" din Brăila este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Brăila, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Asociatia „Sănătate si Educatie" - Filiala Brăila, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitară „Sănătate si Temperantă" din Brăila, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Brăila vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 decembrie 2009.

Nr. 6.190.Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.