MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 5         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 5 ianuarie 2010

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.491 din 10 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2008 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal si a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

Decizia nr. 1.578 din 19 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 

Decizia nr. 1.615 din 26 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 58 alin. (3) si art. 59 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

 

Decizia nr. 1.634 din 3 decembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.628/2009. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii din judetele Iasi si Suceava, în cadrul proiectului „Programul de incluziune socială", investitii finantate în conformitate cu prevederile Acordului de împrumut nr. 4.825 RO încheiat între România si BIRD si ratificat prin Legea nr. 40/2007, împrumut acordat Guvernului României de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) si din cofinantare de către Guvernul României

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            1. - Decizie privind transferul, în interesul serviciului, al doamnei Adriana Dontu din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică de director executiv în cadrul Institutiei Prefectului Judetului Brasov

 

            2. - Decizie privind eliberarea domnului loan Hidegcuti din functia publică de secretar general al Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.645/1.136/2009. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2009

 

            1.647/1.137/2009.- Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 698/636/2009 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sănătate cu scop curativ

 

            Rectificări la:

             - Hotărârea Guvernului nr. 615/2008


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.491 din 10 noiembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2008 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal si a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2008 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal si a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, exceptie ridicată de George Căluian în Dosarul nr. 14.386/212/2007 al Curtii de Apel Constanta - Sectia penală si pentru cauze cu minori si de familie.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca devenită inadmisibilă, deoarece Legea nr. 301/2004 a fost abrogată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Decizia penală nr. 227/P din 22 aprilie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 14.386/212/2007, Curtea de Apel Constanta - Sectia penală si pentru cauze cu minori si de familie - admitând recursul împotriva încheierii din 4 februarie 2009 a Tribunalului Constanta, prin care acesta a respins cererea de sesizare a Curtii Constitutionale - a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2008 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal si a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, exceptie ridicată de George Căluian într-o cauză penală.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece, prin amânarea aplicării noului Cod penal, Guvernul s-a substituit în mod neconstitutional Parlamentului, iar aceasta a avut ca efect imposibilitatea aplicării legii mai favorabile în procesele aflate pe rol la data intrării în vigoare a actului normativ atacat.

Curtea de Apel Constanta - Sectia penală si pentru cauze cu minori si de familie si-a exprimat opinia în sensul că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, deoarece

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 73/2008 a fost aprobată prin Legea nr. 10/2009.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitu­tionalitate este inadmisibilă, deoarece Legea nr. 301/2004 a fost abrogată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2008 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal si a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 12 iunie 2008, aprobată prin Legea nr. 10/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 20 februarie 2009, având următorul cuprins:

„Articol unic

Termenul prevăzut la art. 512 din Legea nr. 301/2004 - Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din 29 iunie 2004, cu modificările ulterioare, si la art. 97 alin. (1) din Legea nr. 294/2004 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 1 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se prorogă la data de 1 septembrie 2009."

Legea nr. 301/2004 - Codul penal, cu modificările ulterioare, a fost abrogată expres, în întregime, prin dispozitiile art. 446 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 - Codul penal din 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, dispozitii care au intrat în vigoare la 4 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prevederile de lege criticate încalcă dispozitiile constitutionale cuprinse în art. 1 alin. (4), art. 73 alin. (3) lit. h) si art. 115 alin. (4) si (6).


Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că, potrivit dispozitiilor criticate din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 73/2008, termenul prevăzut la art. 512 din Legea nr. 301/2004 - Codul penal se prorogă la data de 1 septembrie 2009.

Ulterior sesizării Curtii Constitutionale prin Decizia penală nr. 227/P din 22 aprilie 2009, Legea nr. 301/2004 - Codul penal, la care face referire ordonanta de urgentă criticată, a fost abrogată expres, în întregime, prin dispozitiile art. 446 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 - Codul penal din 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009. Având în vedere acestea, Curtea constată că prorogarea prevăzută de dispozitiile de lege criticate a rămas fără obiect si, prin urmare, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2008 va fi respinsă ca devenită inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 73/2008 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a Legii nr. 301/2004 - Codul penal si a Legii nr. 294/2004 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, exceptie ridicată de George Căluian în Dosarul nr. 14.386/212/2007 al Curtii de Apel Constanta - Sectia penală si pentru cauze cu minori si de familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 10 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.578 din 19 noiembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga – procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. h-") din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, exceptie ridicată de Eremia Bresneni în Dosarul nr. 699/115/2009 al Tribunalului Caras-Severin - Sectia contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde partea Consiliul Local Resita, prin consilier juridic Cristina Simona David, cu delegatie depusă ia dosar, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent informează Curtea asupra faptului că autorul exceptiei a transmis la dosarul cauzei note scrise prin care solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

Totodată, părtile Consiliul Local Resita si Partidul Noua Generatie-Crestin Democrat - Filiala Judeteană Caras-Severin au formulat concluzii scrise prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul părtii prezente, care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, indicând decizii ale Curtii Constitutionale de respingere a unor exceptii având acelasi obiect si aceeasi motivare.

Reprezentantul Ministerului Public pentru concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că instanta de contencios constitutional s-a pronuntat în numeroase rânduri în sensul constitutionalitătii dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. h-") din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 12 mai 2009, pronuntată în Dosarul nr. 699/115/2009, Tribunalul Caras-Severin - Sectia contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali.


Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Eremia Bresneni într-o cauză având ca obiect solutionarea unei actiuni privind anularea unui act administrativ emis de Consiliul Local al Municipiului Resita.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arată că dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 8 alin. (2), art. 16 alin. (1) si ale art. 53 din Constitutie, dar si art. 8 alin. (6) din Legea partidelor politice nr. 14/2003. Aceasta, deoarece prin reglementarea art. 9 alin. (2) lit. h"1) din Legea nr. 393/2004, legiuitorul „a urmărit de fapt să elimine traseismul politic, nu să ofere partidelor politice o modalitate foarte eficientă de a suprima orice diversitate de opinie în rândurile membrilor de partid care sunt si consilieri locali si de a asigura, astfel, un vot al acestora, într-un mod nedemocratic." Prin urmare, autorul exceptiei apreciază că textul de lege criticat ar trebui să prevadă încetarea de drept a calitătii de consilier local, înainte de expirarea duratei normale a mandatului ca urmare a pierderii calitătii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritătilor nationale pe a cărei listă a fost ales, dar numai în cazul demisiei din partid a respectivului consilier.

Tribunalul Caras-Severin - Sectia contencios administrativ si fiscal opinează în sensul netemeiniciei exceptiei de neconstitutionalitate.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Avocatul Poporului, în punctul său de vedere, apreciază că dispozitiile art. 9 alin. (2) lit. hi) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali sunt constitutionale, astfel cum a statuat Curtea Constitutională în jurisprudenta sa în materie, de exemplu deciziile nr. 915/2007, nr. 779/2008 si nr. 921/2009.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile

legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 9 alin. (2) lit. h-") din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, astfel cum au fost completate prin art. I pct. 3 din Legea nr. 249/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 27 iunie 2006. Textul legal criticat are următorul cuprins:

Art. 9 alin. (2) lit. h"i): „(2) Calitatea de consilier local sau de consilier judetean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: (...) h1) pierderea calitătii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritătilor nationale pe a cărei listă a fost ales."

Textele constitutionale invocate sunt cele ale art. 8 alin. (2) sub aspectul constituirii si rolului partidelor politice, art. 16 alin. (1) potrivit cărora cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări si ale art. 53 - Restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Analizând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că dispozitiile art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali au mai fost examinate în cadrul controlului de constitutionalitate. Prin Decizia nr. 273 din 24 februarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 13 aprilie 2009, Curtea a constatat, pentru argumentele acolo retinute, că textul de lege criticat nu contravine normelor constitutionale invocate si în prezenta cauză.

În lipsa unor elemente noi fată de cele analizate prin decizia mentionată, si pentru identitate de ratiune, aceeasi solutie de respingere a exceptiei se impune si în prezenta cauză.

Cât priveste invocarea dispozitiilor art. 8 alin. (6) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 în cuprinsul motivării exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta nu poate fi primită, deoarece controlul de constitutionalitate se raportează exclusiv la norme constitutionale sau conventionale, si nu apartinând unor legi infraconstitutionale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, exceptie ridicată de Eremia Bresneni în Dosarul nr. 699/115/2009 al Tribunalului Caras-Severin - Sectia contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.615 din 26 noiembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 58 alin. (3) si art. 59 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 58 alin. (3) si art. 59 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, exceptie ridicată de loan Hanga în  Dosarul nr. 277/35/CA/2009 al Curtii de Apel Oradea - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Magistratul-asistent referă asupra cauzei si arată că, la dosar, au fost depuse note scrise, atât de către autor, care solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate formulată, cât si de către partea Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară (ANCPI), care solicită respingerea exceptiei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca fiind inadmisibilă, întrucât criticile formulate de autor relevă aspecte legate de modul de aplicare si interpretare a dispozitiilor legale contestate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 1 iunie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 277/35/CA/2009, Curtea de Apel Oradea - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 58 alin. (3) si art. 59 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, exceptie ridicată de loan Hanga cu ocazia solutionării unei actiuni în contencios administrativ având ca obiect o actiune în constatare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia consideră că reglementarea cuprinsă în art. 58 alin. (3) este neconstitutională, deoarece creează pentru instante o stare de ambiguitate, întelegându-se prin aceasta o exceptie de la dispozitiile art. 58 alin. (1), interpretare gresită, deoarece nu se tine cont de semnele de punctuatie din textul legal. Apreciază că din cauza redactării trunchiate a art. 58 alin. (3) s-a creat posibilitatea inginerilor topografi să efectueze măsurători cadastrale pe banii proprietarilor de terenuri, contrar dispozitiilor art. 11 pct. 7 si art. 8 pct. 15 din Legea nr. 7/1996, prin aceasta încălcându-se prevederile art. 16 din Constitutie. În ceea ce priveste neconstitutionalitatea art. 59 din Legea nr. 7/1996, autorul exceptiei sustine că aceasta rezidă tocmai în faptul că, datorită ambiguitătii redactării, cei care aplică legea au ajuns la concluzia că este vorba de noile cărti funciare si nu de cele vechi. În acest context, consideră că vointa legiuitorului trebuie interpretată folosind regulile de interpretare ale conventiilor prevăzute de art. 879, art. 978, art. 982 si art. 985 din Codul civil.

Curtea de Apel Oradea - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal si-a exprimat opinia, în sensul că exceptia este neîntemeiată.

În acest context, arată că, în principal, criticile autorului exceptiei se referă la ambiguitatea reglementării contestate, precum si la modul de aplicare al acesteia, ceea ce excedează controlului de constitutionalitate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl reprezintă dispozitiile art. 58 alin. (3) si art. 59 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată în temeiul art. II al titlului XII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006.

Dispozitiile de lege criticate au următorul continut:

Art. 58 alin. (3): „în cazul înscrierii unei constructii, a dezmembrării sau alipirii unui corp funciar înscris într-o carte funciară întocmită în baza Decretului-lege nr. 115/1938, precum si pentru înscrierea imobilelor dobândite în temeiul legilor funciare, pentru imobilul desprins se va deschide o nouă carte funciară, potrivit prevederilor prezentei legi.;"

Art. 59. - „Actele si faptele juridice privind imobilele situate pe un teritoriu administrativ, pentru care nu s-au definitivat documentele cadastrului general, se vor înscrie în câte o carte funciară. În aceleasi conditii, se vor înscrie si titlurile de proprietate emise în temeiul legilor funciare. La cererea de înscriere se va atasa documentatia cadastrală la care se referă înscrierea, întocmită de o persoană fizică sau juridică autorizată de Agentia Natională sau de oficiile teritoriale, după caz. Continutul documentatiei cadastrale si modul de întocmire al acesteia se stabilesc de către Agentia Natională."

Prevederile constitutionale pretins încălcate de dispozitiile art. 58 alin. (3) si art. 59 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 sunt cele ale art. 16 privind egalitatea în drepturi.


Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că autorul acesteia invocă neconstitutionalitatea dispozitiilor de lege criticate din perspectiva unei deficiente de reglementare, precum si a modului de aplicare al acestora, or, potrivit dispozitiilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, „Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului".

Astfel, controlul de constitutionalitate se efectuează numai prin raportare la prevederile si principiile Constitutiei, coordonarea, formularea si explicarea legislatiei în vigoare fiind de competenta autoritătii legiuitoare.

Asa fiind, exceptia de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulată, este inadmisibilă.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 58 alin. (3) si art. 59 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, exceptie ridicată de loan Hanga în Dosarul nr. 277/35/CA/2009 al Curtii de Apel Oradea - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.634 din 3 decembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, exceptie ridicată de Anton Paul Păcuraru în Dosarul nr. 10.753/1/2008 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală, de Dan IIie Morega în Dosarul nr. 15.712/318/2007 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală, de Mihai Gabriel Misir în Dosarul nr. 3.030/299/2009 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti, de Mugurel Blendea, Liliana Carmen Covrescu, Viorel Dinescu, Maricica Ghetu, Dan Grecu, Gabriel lancu, Cristian Valeriu IIiesi, Ion Istvan, Georgeta Luca, Marian Micu, Mircea Mocanu, Viorel Gigi Neagoe, Dan Pascu, Tudora Pădurean, NiculinaTătaru, MarilenaToma, Georgeta Tomescu, Marian Tudorache, Mariana Tigău si Lucian Zgorecea în Dosarul nr. 6.327/114/2007 al Tribunalului Buzău - Sectia penală, de loan Adrian Boilă în Dosarul nr. 719./43/2007 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală si de Petre Ciobotea în Dosarul nr. 1.254/63/2006 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală.

Dezbaterile au avut loc la 26 noiembrie 2009 si au fost consemnate în încheierea emisă la acea dată, când Curtea având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronuntarea pentru data de 3 decembrie 2009.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 20 mai 2009, 11 mai 2009, 3 iunie 2009, 4 iunie 2009 si 26 iunie 2009, pronuntate în dosarele nr. 10.753/1/2008, nr. 15.712/318/2007, nr.3.030/299/2009, nr. 6.327/114/2007, nr. 719./43/2007 si nr. 1.254/63/2006, Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penală, Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti si Tribunalul Buzău - Sectia penală au sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie.

Exceptia a fost ridicată, în dosarele de mai sus, de Anton Paul Păcuraru, Dan Ilie Morega, Mihai Gabriel Misir, Mugurel Blendea, Liliana Carmen Covrescu, Viorel Dinescu, Maricica Ghetu, Dan Grecu, Gabriel lancu, Cristian Valeriu IIiesi, Ion Istvan, Georgeta Luca, Marian Micu, Mircea Mocanu, Viorel Gigi Neagoe, Dan Pascu, Tudora Pădurean, Niculina Tătaru, Marilena Toma, Georgeta Tomescu, Marian Tudorache, Mariana Tigău, Lucian Zgorecea, loan Adrian Boilă si de Petre Ciobotea.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 contravin prevederilor constitutionale ale art. 73 alin. (1) referitoare la categoriile de legi adoptate de Parlament si ale art. 115 alin. (4) si (6) referitoare la situatiile extraordinare care impun adoptarea unei ordonante de urgentă si domeniul de reglementare a acestora.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată sub aspectul înfrângerii prevederilor art. 115 alin. (6) din Legea fundamentală, deoarece actul normativ criticat afectează regimul institutiilor fundamentale ale statului.

Judecătoria Sectorului 1 Bucuresti opinează că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată sub aspectul înfrângerii prevederilor art. 115 alin. (6) din Legea fundamentală, deoarece actul normativ criticat afectează regimul institutiilor fundamentale ale statului.

Tribunalul Buzău - Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată sub aspectul înfrângerii prevederilor art. 115 alin. (6) din Legea fundamentală, deoarece actul normativ criticat afectează regimul institutiilor fundamentale ale statului.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 7 octombrie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 54/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 13 martie 2006.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că problema supusă controlului a fost examinată cu prilejul pronuntării Deciziei nr. 377 din 25 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 30 aprilie 2008, când a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134/2005, retinând că actul normativ contestat a fost aprobat prin Legea nr. 54/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 13 martie 2006. Prin urmare, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 „a devenit, ca efect al aprobării, act cu caracter de lege, chiar dacă din ratiuni de tehnică legislativă, alături de datele legii de aprobare, conservă si elementele de identificare atribuite la adoptarea sa de către Guvern. [...] în plus, Legea nr. 54/2006 a fost adoptată de Parlamentul României, ca unică autoritate legiuitoare a tării, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României".

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziei mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, exceptie ridicată de Anton Paul Păcuraru în Dosarul nr. 10.753/1/2008 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală, de Dan Ilie Morega în Dosarul nr. 15.712/318/2007 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală, de Mihai Gabriel Misir în Dosarul nr. 3.030/299/2009 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucuresti, de Mugurel Blendea, Liliana Carmen Covrescu, Viorel Dinescu, Maricica Ghetu, Dan Grecu, Gabriel lancu, Cristian Valeriu IIiesi, Ion Istvan, Georgeta Luca, Marian Micu, Mircea Mocanu, Viorel Gigi Neagoe, Dan Pascu, Tudora Pădurean, Niculina Tătaru, Marilena Toma, Georgeta Tomescu, Marian Tudorache, Mariana Tigău si Lucian Zgorecea în Dosarul nr. 6.327/114/2007 al Tribunalului Buzău - Sectia penală, de loan Adrian Boilă în Dosarul nr. 719./43/2007 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală si de Petre Ciobotea în Dosarul nr. 1.254/63/2006 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală. Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 decembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii din judetele Iasi si Suceava, în cadrul proiectului „Programul de incluziune socială", investitii finantate în conformitate cu prevederile Acordului de împrumut nr. 4.825 RO încheiat între România si BIRD si ratificat prin Legea nr. 40/2007, împrumut acordat Guvernului României de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) si din cofinantare de către Guvernul României

            În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista obiectivelor de investitii din cadrul proiectului „Programul de incluziune socială", prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevăzute la alin. (1), potrivit anexelor nr. 2.1-2.4*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexa nr. 1 se asigură din împrumutul acordat de Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) Guvernului României, potrivit Legii nr. 40/2007 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantării Proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucuresti la 4 iulie 2006, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de la bugetele locale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 29 decembrie 2009.

Nr. 1.628.


*) Anexele nr. 2.1-2.4 sunt clasificate potrivit legii si se comunică numai institutiilor interesate.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

obiectivelor de investitii în cadrul proiectului „Programul de incluziune socială"

 

1. Centru social cu destinatie multifunctională Gura Humorului - str. Sf. Mihail nr. 29, municipiul Gura Humorului, judetul Suceava

2. Centru social cu destinatie multifunctională pentru tinerii care părăsesc sistemul de protectie, amplasament în bd. CA. Rosetti nr. 11-15, municipiul Iasi, judetul Iasi

3. Centru social cu destinatie multifunctională pentru tinerii care părăsesc sistemul de protectie, amplasament în bd. CA. Rosetti nr. 18, municipiul Iasi, judetul Iasi

4. Centru social cu destinatie multifunctională pentru tinerii care părăsesc sistemul de protectie, amplasament în str. Vasile Lupu nr. 80, municipiul Iasi, judetul Iasi

 


DECIZII ALE P RIMULUI - MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind transferul, în interesul serviciului, al doamnei Adriana Dontu din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică de director executiv în cadrul Institutiei Prefectului Judetului Brasov

 

Având în vedere solicitarea Institutiei Prefectului Judetului Brasov, formulată prin Adresa nr. 19.939 din 23 decembrie 2009 privind transferul, în interesul serviciului, al doamnei Adriana Dontu din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică de director executiv în cadrul Institutiei Prefectului Judetului Brasov, precum si acordul scris al doamnei Adriana Dontu cu privire la acest transfer,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 90 alin. (1) lit. a) si alin. (2)-(4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Doamna Adriana Dontu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, se transferă, în interesul serviciului, în functia publică de director executiv în cadrul Institutiei Prefectului Judetului Brasov.

Art. 2. - Numirea în functia publică de director executiv în cadrul Institutiei Prefectului Judetului Brasov se face prin ordin al prefectului judetului Brasov.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 4 ianuarie 2010.

Nr. 1.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului loan Hidegcuti din functia publică de secretar general al Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 12 lit. b), al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 99 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul loan Hidegcuti se eliberează din functia publică de secretar general al Ministerului întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, organ de specialitate al administratiei publice centrale care se desfiintează, prin preluarea activitătii de comert, întreprinderi mici si mijlocii si mediu de afaceri, precum si a structurilor specializate în aceste domenii de către Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri.

Art. 2. - În termenul de preaviz de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri va face aplicarea dispozitiilor art. 99 alin. (6) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 4 ianuarie 2010.

Nr. 2.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.645 din 30 decembrie 2009

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 1.136 din 30 decembrie 2009

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2009

 

Văzând referatele de aprobare nr. CSA 54 din 30 decembrie 2009 al Directiei generale de sănătate publică, asistentă medicală si programe din cadrul Ministerului Sănătătii si nr. DG 3.324 din 29 decembrie 2009 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2009, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea MinisteruluiSănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 si 211 bis din 1 aprilie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 sectiunea B „Programe nationale de sănătate de evaluare, profilactice si cu scop curativ, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate" litera A „Generalităti", articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 5. - Pentru realizarea obiectivelor si activitătilor cuprinse în cadrul unor programe nationale de sănătate, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, Ministerul Sănătătii si Casa Natională de Asigurări de Sănătate organizează la nivel national proceduri de achizitie publică deschisă, cu respectarea legislatiei în domeniul achizitiilor publice. Modalitatea de contractare si decontare a produselor achizitionate se aprobă prin ordin ai presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate. Până la finalizarea procedurii de achizitie publică deschisă prin semnarea de către Casa Natională de Asigurări de Sănătate a contractelor cu ofertantii desemnati câstigători, achizitia medicamentelor si/sau a materialelor sanitare se realizează la nivel local de unitătile sanitare cu paturi prin care se derulează programul, la un pret care nu poate depăsi pretul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sănătătii."

2. La anexa nr. 1 sectiunea B litera A, articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 6. - Sumele aferente programelor nationale de sănătate pentru care achizitia medicamentelor si/sau a materialelor sanitare nu se realizează prin licitatie publică deschisă organizată la nivel national, precum si sumele aferente programelor nationale de sănătate pentru care achizitia medicamentelor si/sau a materialelor sanitare se realizează prin licitatie publică deschisă organizată la nivel national până la finalizarea procedurii de achizitie publică deschisă se alocă unitătilor sanitare în baza contractelor încheiate, distinct, între casele de asigurări de sănătate si unitătile sanitare prin care se derulează programele, precum si între Casa Natională de

Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Asigurări de Sănătate si furnizorii de servicii medicale de dializă, respectiv centrele-pilot si/sau alti furnizori privati de servicii medicale de hemodializă si dializă peritoneală, autorizati si evaluati."

3. La anexa nr. 1 sectiunea B litera B „Finantarea programelor", articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Sumele aferente programelor sunt cuprinse în contractele încheiate, distinct, între casele de asigurări de sănătate si unitătile sanitare/farmaciile cu circuit deschis prin care se derulează programele, între Casa Natională de Asigurări de Sănătate si furnizorii de servicii medicale de dializă, respectiv centrele-pilot si/sau alti furnizori privati de servicii medicale de hemodializă si dializă peritoneală, autorizati de Ministerul Sănătătii pentru servicii de hemodializă: hemodializă conventională sau hemodiafiltrare intermitentă on-line si pentru servicii de dializă peritoneală: continuă sau automată, precum si între Casa Natională de Asigurări de Sănătate si ofertantii desemnati câstigători ai procedurilor de achizitie publică organizate la nivel national, în conditiile legii."

4. La anexa nr. 1 sectiunea B litera B, articolul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Contractele încheiate între Casa Natională de Asigurări de Sănătate si furnizorii de servicii medicale de dializă, respectiv centrele-pilot si/sau alti furnizori privati de servicii medicale de hemodializă si dializă peritoneală autorizati si evaluati în conditiile legii se realizează în limita numărului de bolnavi prevăzut în Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică si a fondurilor aprobate cu această destinatie prin buget pentru anul 2009. În situatia în care o unitate sanitară este inclusă în program pe parcursul derulării acestuia, contractul cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate se poate încheia numai prin preluarea bolnavilor existenti în program de la alte unităti sanitare."

5. La anexa nr. 1 sectiunea B litera C „Achizitia medicamentelor si/sau a materialelor sanitare specifice programelor", articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Achizitia medicamentelor si a testelor de monitorizare a tratamentului pentru bolnavii HIV/SIDA cuprinsi în Subprogramul de tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere din cadrul Programului national de boli transmisibile se realizează prin licitatie publică deschisă la nivel national organizată de Ministerul Sănătătii si Casa Natională de Asigurări de Sănătate.

(2) Ca urmare a licitatiei organizate de Ministerul Sănătătii si Casa Natională de Asigurări de Sănătate la nivel national pentru achizitionarea produselor mentionate la alin. (1), contractele de furnizare se încheie între Casa Natională de Asigurări de Sănătate si furnizorii adjudecati."

6. La anexa nr. 2 litera A „Programe nationale de sănătate de evaluare, profilactice si cu scop curativ, finantate din bugetul Ministerului Sănătătii", tabelul se modifică si va avea următorul cuprins:

 

 

 

 

 

„Mii lei

Denumire program

Buget de stat

Venituri proprii

Buget total

Din care: transfer FNUASS

I. PROGRAMELE NATIONALE PRIVIND BOLILE TRANSMISIBILE, din care:

Credite de angajament

Credite bugetare

 

 

90.385

90.385

 

 

252.928

252.928

 

 

343.313

343.313

 

II. PROGRAMELE NATIONALE PRIVIND BOLILE NETRANSMISIBILE, din care:

Credite de angajament

Credite bugetare

 

 

305.858

305.858

 

 

652.600

652.600

 

 

958.458

958.458

 

 

804.053

804.053

III. PROGRAMUL NATIONAL DE DEPISTARE PRECOCE ACTIVĂ A AFECTIUNILOR ONCOLOGICE, din care:

Credite de angajament

Credite bugetare

 

 

0

0

 

 

150

150

 

 

150

150

 

 

0

 0

IV PROGRAMUL NATIONAL DE PROMOVARE A SĂNĂTĂTII SI EDUCATIE PENTRU SĂNĂTATE, din care:

Credite de angajament

Credite bugetare

 

 

10.071

10.071

 

 

0

0

 

 

10.071

10.071

 

V PROGRAMUL NATIONAL DE SĂNĂTATE A FEMEII SI COPILULUI, din care:

Credite de angajament

Credite bugetare

 

 

26.649

26.649

 

 

8.387

8.387

 

 

35.036

35.036

 

VI. PROGRAMUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE SANITARĂ, din care:

Credite de angajament

Credite bugetare

 

 

200

200

 

 

2.300

2.300

 

 

2.500

2.500

 

VII. PROGRAMUL NATIONAL DE TRATAMENT ÎN STRĂINĂTATE, din care:

Credite de angajament

Credite bugetare

 

 

23.036

23.036

 

 

 

23.036

23.036

 

VIII. PROGRAMUL PENTRU COMPENSAREA CU 90% A PRETULUI DE REFERINTĂ AL MEDICAMENTELOR, din care:

Credite de angajament

Credite bugetare

 

 

0

0

 

 

75.000

75.000

 

 

75.000

75.000

 

 

75.000

75.000

IX. PROGRAMUL NATIONAL DE ASISTENTĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ SI ACTIUNI PENTRU SĂNĂTATE, din care:

Credite de angajament

Credite bugetare

 

 

20.354

20.354

 

 

823

823

 

21.177

21.177

 

X. PROGRAMUL NATIONAL PRIVIND EVALUAREA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULATIEI ÎN ASISTENTA MEDICALĂ PRIMARĂ, din care:

Credite de angajament

Credite bugetare

 

 

 

0

0

 

 

 

12.523

12.523

 

 

 

12.523

12.523

 

 

 

12.523

12.523

DATORII 2008

19.490

 

19.490

 

TOTAL PROGRAME NATIONALE DE SĂNĂTATE, din care:

Credite de angajament

Credite bugetare

 

496.043

496.043

 

1.004.711

1.004.711

 

1.500.754

1.500.754

 

891.576

891.576"


7. La anexa nr. 2 litera A titlul I „Programele nationale privind bolile transmisibile" punctul 1 „Programul national de imunizare", litera d), activitatea nr. 12 se modificasi va avea următorul cuprins:

„12. asigură achizitionarea pe plan local a vaccinului hepatitic B, vaccinului combinat rujeolă-rubeolă-oreion (ROR) si a vaccinului pentavalent DTPa-VPI-Hib pentru vaccinarea copiilor din grupele de vârstă eligibile, conform calendarului de vaccinare."

8. La anexa nr. 2 litera A titlul I punctul 2 „Programul national de boli transmisibile (infectie HIV, tuberculoză, infectii cu transmitere sexuală si alte boli transmisibile prioritare)" subpunctul 2.5 „Subprogramul national de interventie în pandemia de gripă", litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) Activităti derulate la nivelul serviciilor/birourilor de epidemiologie din directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti:

- achizitionarea, depozitarea si distribuirea produselor de substante dezinfectante si măsti de protectie pentru personalul medico-sanitar, unităti deînvătământ si personalul din serviciile publice cu contact apropiat cu un număr mare de persoane;

- asigurarea preluării si, după caz, transportului vaccinurilor, medicamentelor antivirale, echipamentelor de protectie personală si substantelor dezinfectante de la nivelul depozitului central, depozitării si distributiei acestor produse către furnizorii de servicii medicale;

- asigurarea transportului probelor biologice către laboratoarele de specialitate pentru stabilirea diagnosticului etiologic;

- asigurarea organizării si coordonării activitătilor de vaccinare a persoanelor eligibile la nivel judetean."

9. La anexa nr. 2 litera A titlul I punctul 2 subpunctul 2.5, „Natura cheltuielilor" se modifică si va avea următorul cuprins:

„Natura cheltuielilor

Capitolul «bunuri si servicii»: achizitionarea de medicamente antivirale, vaccin pahdemic, seruri, echipamente de protectie personală si substante dezinfectante, precum si alte cheltuieli ocazionate de identificarea contactilor, precum si pentru transportul probelor biologice către laboratoarele de specialitate si stabilirea diagnosticului etiologic

Servicii: plata productiei de vaccin gripal cu tulpina pandemică."

10. La anexa nr. 2 litera A titlul II „Programele nationale privind bolile netransmisibile", punctul 2 „Programul national de oncologie", activitatea nr. 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3) vaccinarea HPV a populatiei feminine eligibile din clasele a Vl-a si a VII-a, realizată în cadrul unitătilor de învătământ preuniversitar si universitar, de către personalul medical responsabil de asigurarea asistentei medicale preventive la nivelul acestora, in perioada noiembrie-decembrie 2009;".

11. La anexa nr. 2 litera A titlul II punctul 2 se introduce o nouă activitate, activitatea nr. 4, cu următorul cuprins:

„4) vaccinarea HPV a populatiei feminine eligibile cu vârsta cuprinsă între 12 si 24 de ani, realizată în cadrul unitătilor de învătământ preuniversitar si universitar, de către personalul medical responsabil de asigurarea asistentei medicale preventive la nivelul acestora, precum si prin cabinetele medicilor de familie."

12. La anexa nr. 2 litera A titlul II punctul 2, indicatorii de evaluare se modifică după cum urmează:

Indicatori de evaluare:

1. Indicatori fizici:

- număr fete vaccinate: 11.500;

- număr doze vaccin administrate: 14.000;

- număr registre: 8.

2. Indicatori de eficientă:

- cost mediu/fată vaccinată: 838,14 lei;

- cost mediu/doză vaccin: 279,38 lei.

3. Indicatori de rezultat:

- acoperirea vaccinală de 95-99% a cohortei de fete cu vârsta de 10 ani la care s-a administrat prima doză în anul 2008, în scopul prevenirii cancerului de col uterin."

13. La anexa nr. 2 litera B „Programe nationale de sănătate de evaluare, profilactice si cu scop curativ finantate din bugetul Fondului national unic de asigurări de sănătate", tabelul se modifică si va avea următorul cuprins:

 

 

 

 

„Mii lei

Denumire program

Credite de angajament an 2009

Credite bugetare an 2009

Transferuri din bugetul Ministerului Sănătătii

I. PROGRAMUL NATIONAL CU SCOP CURATIV, din care:

2.492.770,00

2.133.245,00

804.053,00

Programul national de boli transmisibile, din care:

185.682

162.459

0,00

Subprogramul de tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere

170.697

147.524

 

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză

14.985

14.935

 

Programul national de boli cardiovasculare

55.176

55.176

1.500,00

Programul national de oncologie

985.346

830.573

336.920

Programul national de boli neurologice

80.805

71.177

5.679

Programul national de diabet zaharat

516.270

397.567

378.520

Programul national de diagnostic si tratament pentru boli rare si sepsis sever

32.828

32.828

32.828

Programul national de boli endocrine

5.267,00

5.267

 

Programul national de ortopedie

30.872

30.872

 

Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană

53.096

53.096

48.606

Programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică

546.882

493.687

 

Programul national terapie intensivă a insuficientei hepatice

544,00

544,00

 

II. PROGRAMUL NATIONAL PRIVIND EVALUAREA STĂRI 1 DE SĂNĂTATE A POPULATIEI ÎN ASISTENTA MEDICALĂ PRIMARĂ

12.523,00

12.523,00

12.523,00

III. PROGRAMELE NATIONALE DE SĂNĂTATE PROFILACTICE

0,00

0,00

0,00

1. Programul national de preventie a bolilor cardiovasculare

0,00

0,00

0,00

1.1. Subprogramul de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc cardiovasculari

 

 

 

2. Programul national de depistare precoce activă a afectiunilor oncologice, din care:

0,00

0,00

0,00

2.1. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului de col uterin

 

 

 

2.2. Subprogramul de screening pentru depistarea precoce activă a cancerului mamar

 

 

 

IV PROGRAMUL PENTRU COMPENSAREA CU 90% APRETULUI DE REFERINTĂ AL MEDICAMENTELOR

75.000,00

75.000,00

75.000,00

TOTAL:

2.580.293,00

2.220.768,00

891.576,00

 

Sumele prevăzute la «Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referintă al medicamentelor»" si la «Programele nationale de sănătate profilactice» sunt cuprinse în Legea bugetului la anexa nr. 10/06 «Program national privind asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate»".

14. La anexa nr. 2 litera B titlul „Structura", după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

„11. Programul national de terapie intensivă a insuficientei hepatice".

15. La anexa nr. 2 litera B punctul 4 „Programul national de boli neurologice" litera a) „Subprogramul de tratament al sclerozei multiple" subtitlul „Indicatori de evaluare", litera b) „indicatori de eficientă" se modifică si va avea următorul cuprins:

„- cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat/an - 34.600,1 lei".

16. La anexa nr. 2 litera B, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

„11. Programul national de terapie intensivă a insuficientei hepatice. Activităti:

- asigurarea în spital a medicamentelor si materialelor sanitare specifice epurării extrahepatice

Criterii de eligibilitate:

- pacienti cu insuficientă hepatică de etiologie virală, toxic-medicamentoasă, metabolică (Boala Wilson), cu encefalopatie hepatică, tulburări de coagulare majore, pregătirea unor pacienti în pretransplant de ficat sau a celor ce necesită retransplant de ficat.

Indicatori de evaluare:

a) indicatori fizici:

- număr de pacienti tratati prin epurare extrahepatică - 8;

b) indicatori de eficientă:

- cost mediu/bolnav tratat prin epurare extrahepatică/an = 68.000 lei.

Natura cheltuielilor subprogramului:

- cheltuieli pentru medicamente si materiale sanitare specifice epurării extrahepatice

Unităti care derulează programul:

- Institutul Clinic de Boli Digestive si Transplant Hepatic Fundeni - Sectia de anestezie si terapie intensivă."

17. La anexa nr. 3A, articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„ART. 13

Contractul se reziliază de plin drept, printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii obligatiilor prevăzute la art. 5 pct. 1, 5 si 8."

Art. II. - (1) Pentru asigurarea continuitătii tratamentului bolnavilor cuprinsi în programele nationale de sănătate se prelungeste aplicabilitatea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2009, cu modificările si completările ulterioare, pentru trimestrul I al anului 2010.

(2) Sumele alocate din bugetul Ministerului Sănătătii si din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate în trimestrul I al anului 2010 pentru finantarea programelor nationale de sănătate se stabilesc la nivelul mediilor lunare ale prevederilor anului 2009.

(3) Cheltuielile angajate în cadrul programelor nationale de sănătate din creditele de angajament aprobate în bugetul anului 2009 se plătesc din creditele bugetare aprobate în anul 2010 pentru programele nationale de sănătate.

Art. III. - Directiile de specialitate din Ministerul Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, directiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, farmaciile cu circuit deschis care derulează programe de sănătate, precum si institutiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Nicolae Lucian Dută


 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.647 din 30 decembrie 2009

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 1.137 din 30 decembrie 2009

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 698/636/2009 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sănătate cu scop curativ

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. C.S.A. 63/2009 al Ministerului Sănătătii si nr. D.G. 3.322/2009 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

- titlul II din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2009, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2009, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 698/636/2009 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sănătate cu scop curativ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 1 iulie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, tabelele 10.1 si 10.2 se modifică potrivit anexei 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. În anexa nr. 2, tabelele 10.1, 10.2 si 10.3 se modifică potrivit anexei 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, unitătile sanitare nominalizate de Ministerul Sănătătii să deruleze programe/subprograme nationale de sănătate cu scop curativ, precum si centrele-pilot si alti furnizori privati de servicii medicale de dializă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Nicolae Lucian Dută

ANEXA Nr. 1

 

UNITATEA SANITARĂ:...................................

10. Program P10: programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică

Raportare pentru.........................

[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]

 

TABEL 10.1 -SITUATIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE DIALIZĂ SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI) ÎN SECTORUL PUBLIC

 

Nr. bolnavi dializati

Nr. sedinte hemodializă conventională

Nr. sedinte

hemodiafiitrare

intermitentă

on-line

Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu:

Cheltuieli totale

Hemodializă conventională

Hemodiafiitrare

intermitentă

on-line

Dializă peritoneală

continuă

Dializă peritoneală automată

Total

Hemodializă conventională

Hemodiafiitrare

intermitentă

on-line

Dializă

peritoneală

continuă

Dializă peritoneală automată

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12=C8+...+C11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


UNITATEA SANITARĂ:...................................

10. Program P10: programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică

Raportare pentru.........................

[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]

 

TABEL 10.2 -SITUATIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE DIALIZĂ SI ACHELTUIELILORAFERENTE (LEI)ÎN CENTRELE-PILOTSI ALTE UNITĂTI PRIVATE

 

Nr. bolnavi dializati

Nr. sedinte hemodializă conventională

Nr. sedinte

hemodiafiltrare

intermitentă

on-line

Cheltuieli pentru dializa bolnavilor

Total

Hemodializă conventională

Hemodiafiltrare

intermitentă

on-line

Dializă

peritoneală

continuă

Dializă peritoneală automată

Total

Hemodializă conventională

Hemodiafiltrare

intermitentă

on-line

Dializă

peritoneală

continuă

Dializă peritoneală automată

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12=C8+...+C11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

            CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE............

10. Program P10: programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică

Raportare pentru.........................

[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]

 

TABEL 10.1 -SITUATIABOLNAVILOR PE TIPURI DE DIALIZĂ SI ACHELTUIELILORAFERENTE (LEI)ÎN SECTORUL PUBLIC

 

Nr. bolnavi dializati

Nr. sedinte hemodializă conventională

Nr. sedinte

hemodiafiltrare

intermitentă

on-line

Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu:

Cheltuieli totale

Hemodializă conventională

Hemodiafiltrare

intermitentă

on-line

Dializă

peritoneală

continuă

Dializă peritoneală automată

Total

Hemodializă conventională

Hemodiafiltrare

intermitentă

on-line

Dializă

peritoneală

continuă

Dializă peritoneală automată

 

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12=C8+...+C11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE............

10. Program P10: programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică

Raportare pentru.........................

[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]

 

TABEL 10.2 -SITUATIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE DIALIZĂ SI ACHELTUIELILORAFERENTE (LEI)ÎN CENTRELE-PILOTSI ALTE UNITĂTI PRIVATE

 

Nr. bolnavi dializati

Nr. sedinte hemodializă conventională

 

 

Nr. sedinte

hemodiafiltrare

intermitentă

on-line

Cheltuieli pentru dializa bolnavilor

Total

 

 

Hemodializă conventională

Hemodiafiltrare

intermitentă

on-line

Dializă

peritoneală

continuă

Dializă peritoneală automată

Total

Hemodializă conventională

Hemodiafiltrare

intermitentă

on-line

Dializă

peritoneală

continuă

Dializă peritoneală automată

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12=C8+...+C11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE............

10. Program P10: programul national de supleere a functiei renale la bolnavii cu insuficientă renală cronică

Raportare pentru.........................

[Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01- 31.12.2009) ]

 

TABEL 10.3 - SITUATIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE DIALIZĂ SI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI) CUMULAT LA NIVELUL CAS

 

Nr. bolnavi dializati

Nr. sedinte hemodializă conventională

 

 

Nr. sedinte

hemodiafiltrare

intermitentă

on-line

Cheltuieli pentru dializa bolnavilor

Hemodializă conventională

Hemodiafiltrare

intermitentă

on-line

Dializă

peritoneală

continuă

Dializă peritoneală automată

Total

Hemodializă conventională

Hemodiafiltrare

intermitentă

on-line

Dializă

peritoneală

continuă

Dializă peritoneală automată

Total

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12=C8+...+C11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            C6 = C6 din tabelul 10.1 + C6 din tabelul 10.2 C7 = C7 din tabelul 10.1 + C7 din tabelul 10.2 C8 = C8 din tabelul 10.1 + C8 din tabelul 10.2 C9 = C9 din tabelul 10.1 + C9 din tabelul 10.2 C10 = C10 din tabelul 10.1 + C10 din tabelul 10.2 C11 = C11 din tabelul 10.1 + C11 din tabelul 10.2 C12 = C12 din tabelul 10.1 + C12 din tabelul 10.2

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 615/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 20 iunie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 85, în loc de: „85. Oborocea Vladimir, fiul lui Nicolae (fiul lui Grigore si Măria, născută la 25.03.1917 în localitatea Delacău, judetul Chisinău) si Liubovi, născut la data de 1 aprilie 1981 în localitatea Delacău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Delacău, raionulAnenii Noi. (3.937/2002)"se va citi: „85. Oborocea Vladimir, fiul lui Nicolae (fiul lui Grigore si Măria, născută la 25.03.1917 în localitatea Delacău, judetul Chisinău) si Liubovi, născut la data de 1 aprilie 1980 în localitatea Delacău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Delacău, raionul Anenii Noi. (3.937/2002)".Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.