MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 8         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 6 ianuarie 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            1.904/2009. - Decret privind conferirea Ordinului National Pentru Merit “in grad de Comandor

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            3. - Decizie privind numirea doamnei Veronka Tudor în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            14. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind dovedirea absolvirii cursurilor de zi ale învătământului universitar în vederea recalculării pensiei

 

            1.083/2009. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei pentru modificarea si completarea reglementării tehnice „îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri si instalatiile aferente”, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 550/2003, si a reglementării tehnice „îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în constructii”, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 777/2003

 

            1.932/2009. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea examenului de promovare în clasă a functionarilor publici

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

            1.051/2009. - Decizie privind sanctionarea cu retragerea aprobării acordate domnului Edgerdo Comisarenco, persoană semnificativă la Societatea Comercială „Medins 2002 România Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

            Rectificări la :

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.573/C/2008

 - Ordinul ministrului justitiei nr. 2.607/C/2008

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.115/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.134/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.239/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.635/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.636/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.785/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.786/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.788/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.825/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.979/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.195/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.196/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.286/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.450/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.455/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.456/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.457/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.530/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.634/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.782/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.856/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.857/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.936/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.968/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.060/C/2009

 - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.061/C/2009

             - Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.063/C/2009


 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului National Pentru Merit în grad de Comandor

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, în semn de înaltă apreciere pentru contributia deosebită avută la dezvoltarea relatiilor de colaborare dintre Statele Unite ale Americii si România,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul National Pentru Merit în grad de Comandor persoanei prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 28 decembrie 2009.

Nr. 1.904.


*) Anexa se comunică institutiei interesate.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea doamnei Veronka Tudor în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 

Având în vedere propunerea domnului Marko Bela, viceprim-ministru al Guvernului României, formulată prin Adresa nr. 21/1/M.B. din 4 ianuarie 2010,

în temeiul art. 3 alin. (5), art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Veronka Tudor se numeste în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2010.

Nr. 3.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind dovedirea absolvirii cursurilor de zi ale învătământului universitar în vederea recalculării pensiei

 

Având în vedere prevederile art. 38 alin. (1) lit. b) si ale art. 169 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Persoanele care se regăsesc în situatia prevăzută la art. 2 din Ordinul ministrului muncii, solidaritătii sociale si familiei nr. 407/2004 privind dovedirea, în vederea recalculării pensiei, a absolvirii cursurilor de zi ale învătământului universitar, cu modificările ulterioare, au obligatia ca până la sfârsitul lunii ianuarie 2011 să prezinte casei teritoriale de pensii documentul original care atestă îndeplinirea conditiilor privind forma de învătământ si durata studiilor.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Minai Constantin Seitan

 

Bucuresti, 4 ianuarie 2010.

Nr. 14.

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea reglementării tehnice „îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri si instalatiile aferente”, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 550/2003, si a reglementării tehnice „îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în constructii”, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 777/2003

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, ale Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a executiei lucrărilor si a constructiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, precum si ale Legii nr. 372/2005 privind performanta energetică a clădirilor,

tinând cont de prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România,

în temeiul prevederilor art. 4 pct. IV lit. c) si ale art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei*), cu modificările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si locuintei emite următorul ordin:

Art. I. - Reglementarea tehnică „îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri si instalatiile aferente”, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 550/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 21 aprilie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Prezentul îndrumător stabileste modul în care se efectuează atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 372/2005 privind performanta energetică a clădirilor.”

2. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 7. - (1) Dosarul care se depune la Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei de către orice solicitant, cetătean român, în vederea atestării ca auditor energetic pentru clădiri, cuprinde obligatoriu următoarele documente:

a) cerere scrisă conform anexei nr. 1;

b) copie de pe actul de identitate al solicitantului;

c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a unui institut de învătământ superior de specialitate - cursuri de lungă durată;

d) copie de pe carnetul de muncă, emisă de angajator sau de inspectoratul teritorial de muncă, după caz;

e) memoriu de activitate conform anexei nr. 2;

f) două recomandări din partea persoanelor fizice/juridice cu care a colaborat;

g) copie de pe documentul de plată a taxei de examinare în vederea atestării;

h) declaratie pe propria răspundere ori, după caz, certificat de cazier judiciar din care rezultă că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar.

(2) Dosarul care se depune de către orice solicitant, cetătean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European la Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei, în vederea atestării ca auditor energetic pentru clădiri, cuprinde obligatoriu următoarele documente, redactate în limba română ori în traducere legalizată în limba română, după caz, astfel:

a) documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), e), f) si g);

b) dovada nationalitătii solicitantului;

c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a unui institut de învătământ superior de specialitate - cursuri de lungă durată -, însotită de documentul de recunoastere/echivalare a acesteia, emis în conditiile legii de către autoritatea administratiei publice centrale competente;

d) document de atestare a experientei profesionale a solicitantului privind natura si durata activitătii, eliberat de autoritatea sau de organismul competent al statului membru de origine ori de provenientă;

e) document prin care solicitantul declară pe propria răspundere că nu a săvârsit o infractiune sau o greseală profesională gravă; declaratia se face de către solicitant în fata unei autorităti judiciare ori administrative competente sau, după caz, în fata unui notar ori a unui organism profesional calificat al statului membru de origine sau de provenientă, care eliberează un certificat ce atestă respectiva declaratie;

f) certificat lingvistic sau orice alt mijloc de probă concludent prin care solicitantul face dovada cunoasterii limbii române, necesară exercitării profesiei reglementate pentru clădiri pe teritoriul României.

(3) Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei, în calitate de autoritate română competentă, confirmă primirea documentelor prevăzute la alin. (1) si (2) în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acestora si informează solicitantul, după caz, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire si în format electronic, cu privire la documentele lipsă ori neconforme cu prevederile prezentului îndrumător.

(4) Procedura de examinare a cererii si a documentelor prevăzute la alin. (1) si (2) se finalizează prin emiterea unei decizii motivate, în termen de maximum 3 luni de la data prezentării dosarului complet de către solicitant.

(5) În cazul aplicării regimului general de recunoastere a titlurilor de calificare si al recunoasterii experientei profesionale, termenul prevăzut la alin. (4) pentru finalizarea procedurii de examinare a cererii si a documentelor prevăzute la alin. (2) poate fi prelungit cu 30 de zile calendaristice.

(6) În cazul în care există dubii asupra unor documente prevăzute la alin. (2), Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei, în calitate de autoritate română competentă, poate cere autoritătii competente din statul membru emitent confirmarea autenticitătii acestora.

(7) Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei poate decide, după caz, anterior sustinerii examenului prevăzut la art. 9, parcurgerea de către solicitantul cetătean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European a unui stagiu de adaptare, în conditiile art. 25 din Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările si completările ulterioare, pentru o perioadă de până la un an.

(8) Documentul de confirmare prevăzut la alin. (3) si decizia prevăzută la alin. (4) se transmit prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire si în format electronic solicitantilor, se afisează pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei în termen de 10 zile de la emiterea acestora si produc efecte de la data comunicării.

(9) Decizia prevăzută la alin. (4) sau absenta acesteia, după caz, poate fi atacată în fata instantelor române de contencios administrativ, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(10) Sub sanctiunea nulitătii, decizia prevăzută la alin. (4) va cuprinde obligatoriu termenul si instanta jurisdictională unde aceasta poate fi contestată.”

3. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

„(11) În întelesul prezentului îndrumător, specialisti pot fi cetăteni români, precum si cetăteni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European care doresc să acceadă la profesia reglementată de auditor energetic pentru constructii si să o exercite în România, în mod independent sau ca salariati.

(12) Prevederile prezentului îndrumător se aplică si specialistilor cetăteni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European care sunt titularii unor titluri de calificare obtinute pe teritoriul unui stat tert, dacă acestia au o experientă profesională de 3 ani în profesia reglementată de auditor energetic pentru clădiri pe teritoriul statului membru unde au obtinut recunoasterea calificării profesionale si doresc să o exercite în România.”

4. La articolul 8, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Absolventii români cu diplomă în domeniile prevăzute la alin. (1), obtinută în străinătate, trebuie să prezinte documentul de recunoastere/echivalare a acesteia, emis în conditiile legii de către autoritatea administratiei publice centrale competente.”

Art. II. - Reglementarea tehnică „îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialistilor cu activitate în constructii”, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 777/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 9 iunie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - (1) Prezentul îndrumător stabileste modul în care se efectuează atestarea specialistilor cu activitate în constructii, pentru profesiile reglementate «verificator de proiect atestat», «expert tehnic atestat» si «responsabil tehnic cu executia», în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, si ale Regulamentului de verificare si expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a executiei si a constructiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995.”


2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

„(3) În întelesul prezentului îndrumător, specialisti pot fi cetăteni români, precum si cetăteni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European care doresc să acceadă la profesiile reglementate prevăzute la alin. (1) si să le exercite în România, în mod independent sau ca salariati.

(4) Prevederile prezentului îndrumător se aplică si specialistilor cetăteni ai altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European care sunt titularii unor titluri de calificare obtinute pe teritoriul unui stat tert, dacă acestia au o experientă profesională de 3 ani în profesiile reglementate prevăzute la alin. (1) pe teritoriul statului membru unde au obtinut recunoasterea calificării profesionale si doresc să le exercite în România.”

3. La articolul 7, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Dosarul care se depune la Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei de către orice solicitant, cetătean român, în vederea atestării în profesia reglementată «verificator de proiect», cuprinde obligatoriu următoarele documente:

a) cerere scrisă (anexa nr. 1) a solicitantului, în care se precizează numele, prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului, precum si domeniul (domeniile) pentru ingineri constructori, ingineri geologi, arhitecti, respectiv specialitatea pentru inginerii de instalatii si inginerii cu specialitatea petrol si gaze, pentru care se solicită atestarea;

b) copie de pe actul de identitate al solicitantului;

c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a unui institut de învătământ superior de specialitate - cursuri de lungă durată;

d) copie de pe carnetul de muncă, emisă de angajator sau de inspectoratul teritorial de muncă, după caz; solicitantul inginer specializat în proiectare instalatii de gaze naturale va anexa suplimentar copie de pe legitimatia de instalator autorizat, emisă de autoritatea natională de reglementare în domeniul gazelor naturale, dacă este cazul;

e) memoriu de activitate (întreprinderi sau operatori economici în cadrul cărora solicitantul si-a desfăsurat activitatea, perioade, functii etc.) si precizarea celor mai importante lucrări proiectate în domeniu, cu detalierea solutiilor adoptate (date constructive);

f) două recomandări din partea persoanelor fizice/juridice cu care a colaborat;

g) copie de pe documentul de plată a taxei de examinare în vederea atestării;

h) declaratie pe propria răspundere ori, după caz, certificat de cazier judiciar din care rezultă că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar.”

4. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Dosarul care se depune de către orice solicitant, cetătean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, la Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei, în calitate de autoritate română competentă, în vederea atestării în profesia reglementată «verificator de proiect», cuprinde obligatoriu următoarele documente, redactate în limba română ori în traducere legalizată în limba română, după caz, astfel:

a) documentele prevăzute la alin. (2) lit. a), e), f) si g);

b) dovada nationalitătii solicitantului;

c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a unui institut de învătământ superior de specialitate - cursuri de lungă durată -, însotită de documentul de recunoastere/echivalare a acesteia, emis în conditiile legii de către autoritatea administratiei publice centrale competente;

d) document de atestare a experientei profesionale a solicitantului privind natura si durata activitătii, eliberat de autoritatea sau de organismul competent al statului membru de origine ori de provenientă;

e) document prin care solicitantul declară pe propria răspundere că nu a săvârsit o infractiune sau o greseală profesională gravă; declaratia se face de către solicitant în fata unei autorităti judiciare ori administrative competente sau, după caz, în fata unui notar ori a unui organism profesional calificat al statului membru de origine sau de provenientă, care eliberează un certificat ce atestă respectiva declaratie;

f) certificat lingvistic sau orice alt mijloc de probă concludent prin care solicitantul face dovada cunoasterii limbii române, necesară exercitării profesiei reglementate pe teritoriul României.”

5. La articolul 11, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Dosarul care se depune la Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei de către orice solicitant, cetătean român, în vederea atestării în profesia reglementată «responsabil tehnic cu executia», cuprinde obligatoriu următoarele documente:

a) cerere scrisă (anexa nr. 1) a solicitantului, în care se precizează numele, prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului, precum si domeniul (domeniile) pentru care se solicită atestarea;

b) copie de pe actul de identitate al solicitantului;

c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a unui institut de învătământ superior de specialitate;

d) copie de pe carnetul de muncă, emisă de angajator sau de inspectoratul teritorial de muncă, după caz;

e) memoriu de activitate (întreprinderi sau operatori economici în cadrul cărora solicitantul si-a desfăsurat activitatea, perioade, functii etc), cu precizarea pe domenii a celor mai importante lucrări executate si a functiei îndeplinite;

f) două recomandări din partea persoanelor fizice/juridice cu care a colaborat;

g) copie de pe documentul de plată a taxei de examinare în vederea atestării;

h) declaratie pe propria răspundere ori, după caz, certificat de cazier judiciar din care rezultă că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar.”

6. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Dosarul care se depune de către orice solicitant, cetătean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, la Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei, în calitate de autoritate română competentă, în vederea atestării în profesia reglementată «responsabil tehnic cu executia», cuprinde obligatoriu următoarele documente, redactate în limba română ori în traducere legalizată în limba română, după caz, astfel:

a) documentele prevăzute la alin. (2) lit. a), e), f) si g);

b) dovada nationalitătii solicitantului;

c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a unui institut de învătământ superior de specialitate, însotită de documentul de recunoastere/echivalare a diplomei, emis în conditiile legii de către autoritatea administratiei publice centrale competente;

d) document de atestare a experientei profesionale a solicitantului privind natura si durata activitătii, eliberat de autoritatea sau de organismul competent al statului membru de origine ori de provenientă;

e) document prin care solicitantul declară pe propria răspundere că nu a săvârsit o infractiune sau o greseală profesională gravă; declaratia se face de către solicitant în fata unei autorităti judiciare ori administrative competente sau, după caz, în fata unui notar ori a unui organism profesional calificat al statului membru de origine sau de provenientă, care eliberează un certificat ce atestă respectiva declaratie;


f) certificat lingvistic sau orice alt mijloc de probă concludent prin care solicitantul face dovada cunoasterii limbii române, necesară exercitării profesiei reglementate pe teritoriul României.”

7. La articolul 14, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Dosarul care se depune de către orice solicitant, cetătean român, la Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei în vederea atestării în profesia reglementată «expert tehnic», cuprinde obligatoriu următoarele documente:

a) cerere scrisă (anexa nr. 1) a solicitantului, în care se precizează numele, prenumele si datele din buletinul de identitate al solicitantului, precum si domeniul (domeniile) pentru ingineri constructori, arhitecti, respectiv specialitatea pentru inginerii de instalatii si inginerii în specialitatea petrol si gaze, în care se solicită atestarea;

b) copie de pe actul de identitate al solicitantului;

c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a unui institut de învătământ superior de specialitate - cursuri de lungă durată, precum si, după caz, diploma de doctor inginer sau doctor arhitect;

d) copie de pe carnetul de muncă, emisă de angajator sau de inspectoratul teritorial de muncă, după caz; solicitantul inginer specializat în proiectare instalatii de gaze naturale va anexa suplimentar copie de pe legitimatia de instalator autorizat, emisă de autoritatea natională de reglementare în domeniul gazelor naturale, dacă este cazul;

e) memoriu de activitate (întreprinderi sau operatori economici în cadrul cărora solicitantul si-a desfăsurat activitatea, perioade, functii), din care să rezulte experienta, competenta si titlurile stiintifice obtinute;

f) două recomandări din partea persoanelor fizice/juridice cu care a colaborat;

g) copie de pe documentul de plată a taxei de examinare în vederea atestării;

h) declaratie pe propria răspundere ori, după caz, certificat de cazier judiciar din care rezultă că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar.”

8. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Dosarul care se depune de către orice solicitant, cetătean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, la Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei, în calitate de autoritate română competentă, în vederea atestării în profesia reglementată «expert tehnic», cuprinde obligatoriu următoarele documente, redactate în limba română ori în traducere legalizată în limba română, după caz, astfel:

a) documentele prevăzute la alin. (2) lit. a), e), f) si g);

b) dovada nationalitătii solicitantului;

c) copie legalizată de pe diploma de absolvire a unui institut de învătământ superior de specialitate - cursuri de lungă durată -, însotită de documentul de recunoastere/echivalare a diplomei, emis în conditiile legii de către autoritatea administratiei publice centrale competente, precum si, după caz, copie de pe diploma de doctor inginer sau doctor arhitect;

d) document de atestare a experientei profesionale a solicitantului privind natura si durata activitătii, eliberat de autoritatea sau de organismul competent al statului membru de origine ori de provenientă;

e) document prin care solicitantul declară pe propria răspundere că nu a săvârsit o infractiune sau o greseală

profesională gravă; declaratia se face de către solicitant în fata unei autorităti judiciare ori administrative competente sau, după caz, în fata unui notar ori a unui organism profesional calificat al statului membru de origine sau de provenientă, care eliberează un certificat ce atestă respectiva declaratie;

f) certificat lingvistic sau orice alt mijloc de probă concludent prin care solicitantul face dovada cunoasterii limbii române, necesară exercitării profesiei reglementate pe teritoriul României.”

9. La capitolul V „Dispozitii tranzitorii si finale”, după titlu se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins:

„Al. 151. - (1) Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei, în calitate de autoritate română competentă, confirmă primirea documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) si (3), la art. 11 alin. (2) si (3) si la art. 14 alin. (2) si (3), în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acestora, si informează solicitantul, după caz, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire si în format electronic, cu privire la documentele lipsă ori neconforme cu prevederile prezentului îndrumător.

(2) Procedura de examinare a cererii si a documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) si (3), la art. 11 alin. (2) si (3) si la art. 14 alin. (2) si (3) se finalizează prin emiterea unei decizii motivate, în termen de maximum 3 luni de la data prezentării dosarului complet de către solicitant.

(3) În cazul aplicării regimului general de recunoastere a titlurilor de calificare si al recunoasterii experientei profesionale, termenul prevăzut la alin. (2) pentru finalizarea procedurii de examinare a cererii si a documentelor prevăzute la art. 7 alin. (3), la art. 11 alin. (3) si ia art. 14 alin. (3) poate fi prelungit cu 30 de zile calendaristice.

(4) În cazul în care există dubii asupra unor documente prevăzute la art. 7 alin. (3), la art. 11 alin. (3) si la art. 14 alin. (3), Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei, în calitate de autoritate română competentă, poate cere autoritătii competente din statul membru emitent confirmarea autenticitătii acestora.

(5) Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei poate decide, după caz, anterior sustinerii examenului prevăzut la art. 3 alin. (1), parcurgerea de către solicitantul cetătean al altui stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European a unui stagiu de adaptare, în conditiile art. 25 din Legea nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările si completările ulterioare, pentru o perioadă de până la un an.

(6) Documentul de confirmare prevăzut la alin. (1) si decizia prevăzută la alin. (2) se transmit prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire si în format electronic solicitantilor, se afisează pe pagina de internet a Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei în termen de 10 zile de la emiterea acestora si produc efecte de la data comunicării.

(7) Decizia prevăzută la alin. (2) sau absenta acesteia, după caz, poate fi atacată în fata instantelor române de contencios administrativ, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(8) Sub sanctiunea nulitătii, decizia prevăzută la alin. (2) va cuprinde obligatoriu termenul si instanta jurisdictională unde aceasta poate fi contestată.”

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 17 decembrie 2009.

Nr. 1.083.


*) Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 4 ianuarie 2010.

 

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

AGENTIA NATIONALĂ A FUNCTIONARILOR PUBLICI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfăsurarea examenului de promovare în clasă a functionarilor publici

 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) lit. b) si d), ale art. 24 si ale art. 68 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 146 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea si desfăsurarea examenului de promovare în clasă a functionarilor publici, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 10.280/2008 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea si desfăsurarea examenului de promovare în clasă a functionarilor publici încadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care absolvă o formă de învătământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care îsi desfăsoară activitatea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 14 octombrie 2008.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Andras Zsolt Szakal

 

Bucuresti, 18 decembrie 2009.

Nr. 1.932.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind organizarea si desfăsurarea examenului de promovare în clasă a functionarilor publici

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) În cazul absolvirii unei forme de învătământ superior în specialitatea în care îsi desfăsoară activitatea sau considerată de autoritatea ori institutia publică ca fiind utilă pentru desfăsurarea activitătii, functionarii publici încadrati în functii publice cu nivel de studii inferior care doresc să promoveze în clasă prezintă compartimentelor de resurse umane, în vederea aprobării de către conducătorul autoritătii sau institutiei publice, o cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă, însotită de diploma de licentă, respectiv diploma de absolvire sau, după caz, adeverinta care să ateste absolvirea studiilor.

(2) După primirea documentelor prevăzute la alin. (1), la nivelul autoritătilor si institutiilor publice, prin compartimentele de resurse umane, se analizează dacă studiile absolvite sunt în specialitatea în care functionarii publici îsi desfăsoară activitatea sau dacă sunt utile pentru desfăsurarea activitătii.

(3) Cererea de înscriere la examenul de promovare în clasă se aprobă de către conducătorul autoritătii sau institutiei publice, pe baza propunerii compartimentului de resurse umane, formulată ulterior analizei în conditiile prevăzute la alin. (2).

Art. 2. - (1) Autoritătile si institutiile publice au obligatia să organizeze examenul de promovare în clasă pentru functionarii publici cărora le-au fost aprobate cererile de înscriere în conditiile prevăzute la art. 1 alin. (1), luând în considerare si prevederile art. 107 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) La examenul de promovare în clasă a functionarilor publici pot participa functionarii publici încadrati în functii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învătământ superior si cărora le-au fost aprobate cererile de înscriere la examen.

(3) Examenul de promovare în clasă se organizează de către autoritatea sau institutia publică în care îsi desfăsoară activitatea functionarii publici, în conditiile prezentului regulament.

(4) Cu cel putin 15 zile înainte de data organizării examenului de promovare în clasă, conducătorul autoritătii sau institutiei publice are obligatia de a emite un act administrativ prin care se stabilesc:

a) componenta comisiei de examen, precum si persoana care asigură secretariatul;

b) data sustinerii examenului;

c) bibliografia, pe baza propunerilor compartimentelor în care îsi desfăsoară activitatea functionarii publici care participă la examen.

(5) Compartimentul de resurse umane are obligatia să afiseze la sediul autoritătii sau institutiei publice, cu 15 zile înainte de data organizării examenului de promovare în clasă, data, ora, locul desfăsurării si bibliografia examenului.

(6) În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data si ora desfăsurării examenului de promovare în clasă, compartimentul de resurse umane are obligatia de a afisa la sediul autoritătii sau institutiei publice modificările intervenite în desfăsurarea acestuia.

 

SECTIUNEA a 2-a

Atributiile membrilor si ale secretarului comisiei de examen

 

Art. 3. - (1) Examenul de promovare în clasă constă în 3 etape, după cum urmează:

a) verificarea existentei cererii de înscriere la examenul de promovare în clasă aprobate de conducătorul autoritătii sau institutiei publice în conditiile prevăzute la art. 1 alin. (3);

b) proba scrisă;

c) interviul.

(2) Pot participa la probele prevăzute la alin. (1) lit. b) si c) functionarii publici admisi de comisia de examen, pe baza verificării în conditiile prevăzute la alin. (1) lit. a).

Art. 4. - (1) Probele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) si c) se notează cu puncte de la 1 la 100.

(2) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări în prezenta comisiei de examen.

(3) Promovarea fiecărei probe se face ca urmare a obtinerii punctajului minim de 50 de puncte. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea interviului.

(4) Punctajul final necesar pentru promovarea examenului este de minimum 100 de puncte si se obtine prin cumularea punctajului obtinut la fiecare dintre probele prevăzute.

Art. 5. - (1) Comisia de examen este formată din 3 functionari publici, dintre care cel putin unul detine o functie publică de clasa I.

(2) Presedintele comisiei de examen este desemnat din rândul membrilor acesteia prin actul administrativ de constituire a comisiei.

(3) Fiecare comisie de examen are un secretar de comisie, de regulă functionar public în cadrul compartimentului de resurse umane sau cu atributii în acest domeniu, prevăzute în fisa postului, desemnat prin actul administrativ de constituire a comisiei.

(4) Nu pot fi membri în comisia de examen persoanele care au calitatea de sot, sotie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidati.

(5) Situatia de incompatibilitate poate fi sesizată de persoana în cauză, de oricare dintre candidati, de conducătorul autoritătii sau institutiei publice organizatoare a examenului de promovare în clasă sau de orice altă persoană interesată. În acest caz, conducătorul autoritătii sau institutiei publice, potrivit prevederilor prezentului regulament, va constata situatia de incompatibilitate si va lua măsuri de înlocuire, în termen de două zile de la data sesizării, a membrului respectiv cu o altă persoană care îndeplineste conditiile cerute.

Art. 6. - Comisia de examen are următoarele atributii principale:

a) verifică existenta cererii de înscriere la examenul de promovare în clasă, aprobată de către conducătorul autoritătii sau institutiei publice, si transmite spre afisare secretarului comisiei lista functionarilor publici care pot participa la examen, cu maximum 5 zile înainte de data organizării acestuia;

b) stabileste subiectele pentru proba scrisă;

c) stabileste planul interviului si realizează interviul;

d) notează fiecare probă a examenului;

e) transmite compartimentelor de resurse umane, prin secretarul comisiei de examen, rezultatele examenului, pentru a fi comunicate candidatilor.

Art. 7. - Secretarul comisiei de examen are următoarele atributii principale:

a) veghează la respectarea procedurii de organizare si desfăsurare a examenului;

b) întocmeste, redactează si semnează alături de membrii comisiei de examen întreaga documentatie privind activitatea specifică a acesteia;

c) asigură transmiterea rezultatelor examenului compartimentelor de resurse umane, pentru a fi comunicate candidatilor;

d) îndeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăsurare a examenului.

 

SECTIUNEA a 3-a

Procedura de desfăsurare a examenului de promovare în clasă a functionarilor publici

 

Art. 8. - (1) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei afisate, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză si sinteză a candidatului.

(2) Comisia de examen stabileste două seturi de subiecte pentru proba scrisă si punctajele ce vor fi acordate pentru fiecare subiect, cu două ore înainte de începerea acestei probe.

(3) Seturile de subiecte se semnează de membrii si de secretarul comisiei de examen.

(4) Durata probei scrise se stabileste de comisia de examen, în functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor, dar nu poate depăsi 3 ore.

(5) Iesirea din sală pe durata desfăsurării examenului atrage eliminarea din examen, cu exceptia situatiilor de urgentă, în care functionarii publici pot fi însotiti de unul dintre membrii comisiei de examen sau de secretarul comisiei.

(6) La ora stabilită pentru începerea probei scrise comisia de examen prezintă candidatului seturile de subiecte si îl invită să extragă un plic cu subiectele de examen.

(7) În încăperea în care are loc examenul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalitătilor prealabile si a celor ulterioare finalizării probei, candidatilor nu le este permisă detinerea sau folosirea vreunei surse de consultare ori a telefoanelor mobile sau a altor mijloace de comunicare la distantă. Nerespectarea acestor dispozitii atrage eliminarea candidatului din proba de examen.

Art. 9. - (1) Interviul se sustine, de regulă, în aceeasi zi, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data sustinerii probei scrise.

(2) Fiecare membru al comisiei de examen poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, starea materială si originea socială.

(3) Întrebările si răspunsurile la interviu se consemnează în anexa la raportul final întocmit de secretarul comisiei de examen, semnată de membrii comisiei si de candidat.

Art. 10. - (1) La finalizarea examenului de promovare în clasă se întocmeste un raport final care contine modul de desfăsurare a probelor si rezultatele obtinute de candidati, semnat de membrii si de secretarul comisiei de examen.

(2) Candidatul are acces, la solicitarea sa, la lucrarea individuală redactată în cadrul probei scrise a examenului.

 

SECTIUNEA a 4-a

Notarea probelor si comunicarea rezultatelor

 

Art. 11. - (1) Notarea probei scrise si a interviului se face, de regulă, în termen de 24 de ore, dar nu mai târziu de 3 zile de la data sustinerii probei.

(2) Acordarea punctajului pentru fiecare probă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de examen.


(3) Se consideră admis la examenul de promovare în clasă functionarul public care a obtinut punctajul minim necesar promovării.

(4) Punctajele finale cu mentiunea „Admis” sau „Respins” se aduc la cunostinta candidatilor prin afisare la sediul autoritătii sau institutiei organizatoare a examenului de promovare în clasă, în termen de 3 zile de la sustinerea interviului.

Art. 12. - Functionarul public nemultumit de rezultatul examenului de promovare în clasă se poate adresa instantei de contencios administrativ, în conditiile legii.

Art. 13. - Functionarii publici declarati respinsi se pot prezenta la următorul examen de promovare în clasă organizat de autoritatea sau institutia publică.

 

SECTIUNEA a 5-a

Promovarea în clasă a functionarilor publici

 

Art. 14. - (1) Promovarea functionarilor publici care au fost admisi la examenul de promovare în clasă se face prin transformarea postului pe care sunt încadrati într-o functie publică de executie de grad profesional asistent sau, după caz, principal, din clasa corespunzătoare studiilor absolvite, cu stabilirea salariului în conditiile prevăzute de legislatia privind salarizarea unitară a personalului din administratia publică.

(2) În aplicarea prevederilor art. 68 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, transformarea postului în conditiile prevăzute la alin. (1) nu se poate face într-o functie publică de auditor sau de consilier juridic.

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), autoritatea sau institutia publică are obligatia să solicite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici avizul privind functiile publice, în conditiile prevăzute la art. 107 alin. (1) lit. b) si alin. (2)-(4) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pe baza următoarelor documente:

a) solicitarea privind avizul de functii publice, cu indicarea temeiului legal prevăzut de art. 107 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) proiectul actului administrativ pentru aprobarea structurii de functii publice;

c) referatul de aprobare al actului administrativ prevăzut la lit. b), care trebuie să cuprindă motivarea în fapt si în drept a modificării intervenite în structura de functii publice, cu identificarea denumirii, a clasei si a gradului profesional ale functiei publice detinute de functionarul public si ale functiei publice pe care urmează a fi promovat, precum si salariul stabilit potrivit legislatiei privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

d) raportul final al examenului de promovare în clasă a functionarului public, în original;

e) alte documente necesare în această situatie, stabilite prin ordinul presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind stabilirea listei documentelor necesare obtinerii avizului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, precum si a modalitătii de transmitere a acestora de către autoritătile si institutiile publice.

(4) În cazul în care autoritatea sau institutia publică solicită si alte modificări decât cele prevăzute la alin. (1) în structura de functii publice, solicitarea avizului privind functiile publice se face prin indicarea expresă a situatiilor prevăzute la art. 107 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Agentia Natională a Functionarilor Publici acordă avizul privind functiile publice în conditiile prevăzute la art. 107 din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(6) După primirea avizului privind functiile publice, conducătorul autoritătii sau institutiei publice are obligatia de a emite, în termen de 5 zile lucrătoare, actul administrativ de numire în functia publică, în conditiile legii.

 

SECTIUNEA a 6-a

Dispozitii finale

 

            Art. 15. - Examenele de promovare în clasă pentru care a fost demarată procedura de organizare si desfăsurare la data intrării în vigoare a prezentului regulament se finalizează potrivit dispozitiilor în vigoare la data demarării procedurii.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea cu retragerea aprobării acordate domnului Edgerdo Comisarenco, persoană semnificativă la Societatea Comercială „Medins 2002 România Broker de Asigurare” - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în procesul-verbal al sedintei din data de 24 noiembrie 2009, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. IX. 1.041 din 20 noiembrie 2009, întocmit ca urmare a controlului efectuat la Societatea Comercială „Medins 2002 România Broker de Asigurare - S.R.L.”, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Emanuel Porumbaru nr. 23, et. 2, ap. 3, sectorul 1, J40/5639/05.07.2002, CUI 14735258, RBK-134/10.04.2003,

a constatat următoarele:

1. Copiile contractelor de asigurare de răspundere civilă profesională a brokerului de asigurare aferente perioadei 21 februarie 2007-20 februarie 2009 si ale documentelor de plată a primelor de asigurare aferente nu au fost transmise la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Copia contractului de asigurare de răspundere civilă profesională a brokerului de asigurare seria RC nr. 036624 din 18 februarie 2009 si copiile documentelor de plată a primei de asigurare au fost transmise la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu întârziere.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) si f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 3 lit. f) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare, si ale art. 3 alin. (6) din Normele privind forma si continutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 113.139/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Faptele constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), m2) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. Nu a fost desemnată o persoană din cadrul personalului propriu care să aibă responsabilităti în aplicarea si respectarea prevederilor legale în vigoare privind combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism si nu au fost comunicate la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor numele, functia si responsabilitătile stabilite pentru această persoană.

Nu au fost elaborate politici, proceduri si mecanisme adecvate în materie de cunoastere a clientului, de raportare, de păstrare a evidentelor, de control intern, evaluare si gestionare a riscurilor, pentru a preveni si împiedica implicarea lor în operatiuni suspecte de spălare de bani si finantare a actelor de terorism, si nu au fost remise către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor procedurile interne.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 5 alin. (1) si (10) si ale art. 6 alin. (1) si (4) din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008.

Faptele constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a), m2) si m3) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. Domnul Edgerdo Comisarenco, persoană semnificativă, a părăsit România la data de 1 octombrie 2007 si l-a împuternicit pe domnul Yigal Sagie să reprezinte si să angajeze răspunderea societătii.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (15), (16) si (17) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărât, în sedinta din data de 24 noiembrie 2009, sanctionarea domnului Edgerdo Comisarenco, persoană semnificativă la Societatea Comercială „Medins 2002 România Broker de Asigurare” - S.R.L., cu retragerea aprobării acordate, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, drept care se decide:

Art. 1. - Se sanctionează domnul Edgerdo Comisarenco, cu domiciliul în Israel, 14 Meron Street 20, 908005 Mevaserat Zion, persoană semnificativă la Societatea Comercială „Medins 2002 România Broker de Asigurare” - S.R.L., cu retragerea aprobării acordate, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Împotriva prezentei decizii persoana sanctionată poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 23 decembrie 2009.

Nr. 1.051.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.573/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 20 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 114, în loc de: „114. Shani Manuela, fiica lui Brohman Orban si Janeta, născută la data de 28 decembrie 1949 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. David Elazar 47. (563/2007)” se va citi: „114. Shani ManueIIa, fiica lui Brohman Orbam si Janeta, născută la data de 28 decembrie 1949 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. David Elazar 47. (563/2007)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.607/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 27 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 67*), în loc de: „67. Chian Mihail, fiul lui Gheorghe (născut la 1.05.1927 în localitatea Chisinău) si Vera, născut la data de 10 august 1951 în localitatea laloveni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 10, ap. 9. (4.462/2004) Copii minori: Chian Eugen, născut la data de 25.02.1991. “se va citi: „67. Chian Mihail, fiul lui Gheorghe (născut la 1.05.1927 în localitatea Chisinău) si Vera, născut la data de 10 august 1951 în localitatea laloveni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. P. Zadnipru nr. 10, ap. 9. (4.462/2004) Copii minori: Chian Eugeniu, născut la data de 25.02.1991.”

*) Ase vedea si rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 24 februarie 2009.


 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.115/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 14 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 119, în loc de: „ 119. latco Ruslan, fiul lui Mihail (fiul lui Grigore, născut în anul 1920 în localitatea Chisinău) si Valeria, născut la data de 14 noiembrie 1974 în localitatea Criuleni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ciorescu, str. Moldova nr. 16, ap. 62, judetul Chisinău. (521/2004) Copii minori: latco Sorin, născut la data de 9.01.2003.” se va citi: „119. latco Ruslan, fiul lui Mihail (fiul lui Grigore, născut în anul 1920 în localitatea Chisinău) si Valeria, născut la data de 14 noiembrie 1974 în satul Mascăuti, sectorul Criuleni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Ciorescu, str. Moldova nr. 16, ap. 62, judetul Chisinău. (521/2004) Copii minori: latco Sorin, născut la data de 9.01.2003.”

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.134/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 15 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 2, la pozitia 82, în loc de: „82. Serban Gheorghe, fiul lui Pavel si Măria (fiica lui Grigoriu Vasile, născut la 18.02.1922 în localitatea Ciobalaccia, raionul Cantemir, si Măria), născut la data de 28 mai 1980 în localitatea Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Plopi, raionul Cantemir. (15.361/2003)” se va citi: „82. Serban Gheorghe, fiul lui Pavel si Măria (fiica lui Grigoriu Vasile, născut la 18.02.1922 în localitatea Ciobalaccia, raionul Cantemir, si Măria), născut la data de 28 mai 1980 în localitatea Baimaclia, raionul Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Plopi, raionul Cantemir. (15.361/2003)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.239/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 aprilie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 60, în loc de: „60. Cheptene Vitalie, fiul lui Grigore si Lilia, născut la data de 27 august 1986 în localitatea Recea, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Recea, raionul Străseni. (13.914/2003)” se va citi: „60. Cheptine Vitalie, fiul lui Grigore si Lilia, născut la data de 27 august 1986 în localitatea Recea, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Recea, raionul Străseni. (13.914/2003)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.635/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 23 iunie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 184, în loc de: „184. Nită Vasile, fiul lui Ion (născut la 12.04.1927 în localitatea Peresencina, judetul Orhei) si Anastasia, născut la data de 8 decembrie 1964 în localitatea Peresecina, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Orhei, localitatea Peresecina, Str. Fîntînilor nr. 114. (1.101/2008) Copii minori: Nită Gheorghe, născut la data de 19.08.1991. “se va citi: „184. Nită Vasile, fiul lui Ion (născut la 12.04.1927 în localitatea Peresencina, judetul Orhei) si Anastasia, născut la data de 8 decembrie 1964 în localitatea Peresecina, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Orhei, localitatea Peresecina, Str. Fîntînilor nr. 114. (1.101/2008) Copii minori: Nita Gheorghe, născut la data de 19.08.1991.”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 294, în loc de: „294. Voinarovschi Valeriu, fiul lui Ion siAntoneta (fiica lui Petrovici Nicolai, născut la 7.05.1912 în localitatea Opriseni, raionul Hliboca), născut la data de 14 septembrie 1980 în localitatea Privorochia, raionul Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Privorochia, raionul Hliboca, Cernăuti. (2.105/2008)” se va citi: „294. Voinarovschi Valeriu, fiul lui Ion si Antoneta (fiica lui Petrovici Nicolai, născut la 7.05.1912 în localitatea Opriseni, raionul Hliboca), născut la data de 17 august 1980 în localitatea Privorochia, raionul Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Privorochia, raionul Hliboca, Cernăuti. (2.105/2008)”;

- în anexa nr. 2, la pozitia 11, în loc de: „11. Bivol Vasilie, fiul lui Ion (născut la 6.10.1929 în localitatea Costesti) si Ioana, născut la data de 16 ianuarie 1963 în localitatea Molestii Noi, judetul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bender, str. Severnîi nr. 9, ap. 1. (703/2003)”se va citi: „11. Bivol Vasilie, fiul lui Ion (născut la 6.10.1929 în localitatea Costesti) si Ioana, născut la data de 16 ianuarie 1963 în localitatea Milestii Noi, judetul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Bender, str. Severnîi nr. 9, ap. 1. (703/2003”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.636/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 22 iunie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 122, în loc de: „122. Plătica Vera, fiica lui Bărbos Ivan (născut la 10.04.1932 în localitatea Jora de Sus, judetul Orhei) si Valentina, născută la data de 4 decembrie 1959 în localitatea Jora de Jos, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Jora de Jos, raionul Orhei. (13.889/2003)” se va citi:,,-/ 22. Plătica Vera, fiica lui Bărbos Ivan (născutla 10.04.1932 în localitatea


Jora de Sus, judetul Orhei) si Valentina, născută la data de 4 decembrie 1959 în localitatea Jora de Sus, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Jora de Jos, raionul Orhei. (13.889/2003)”;

- în anexa nr. 2, la pozitia 16, în loc de: „16. Lefter Serghei, fiul lui Tudor (născut la 2.03.1934 în localitatea Zgardesti, raionul Telenesti) si Rodica, născut la data de 8 aprilie 1959 în localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Grădinarilor nr. 4. (4.954/2003)” se va citi: „16. Lefter Sergiu, fiul lui Tudor (născut la 2.03.1934 în localitatea Zgardesti, raionul Telenesti) si Rodica, născut la data de 8 aprilie 1959 în localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Grădinarilor nr. 4. (4.954/2003)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.785/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 16 iulie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 3, în loc de: „3. Amir Manor, fiul lui Moshe si Mirela, născut la data de 2 iulie 1986 în localitatea Rehovot, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat Hashapon, str. Simtat Shimshon nr. 4/10. (246/2009)” se va citi: „3. Manor Amir, fiul lui Moshe si Mirela, născut la data de 2 iulie 1986 în localitatea Rehovot, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ramat Hashapon, str. Simtat Shimshon nr. 4/10. (246/2009)”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 26, în loc de: „26. Eitan Ida Felie, fiul lui Yoav si Dorit, născut la data de 24 iunie 1986 în localitatea Tel Aviv, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. Moshe Daian nr. 22. (337/2009)”se va citi: „26. Eitan Ido Felie, fiul lui Yoav si Dorit, născut la data de 24 iunie 1986 în localitatea Tel Aviv, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Holon, str. Moshe Daian nr. 22. (337/2009)”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 48, în loc de: „48. Koresh Yoov- Avraham, fiul lui Michael si Chaya, născut la data de 20 septembrie 1986 în localitatea Tel Aviv, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Netzan Israel nr. 6. (305/2009)”se va citi: „48. Koresh Yoav- Avraham, fiul lui Michael si Chaya, născut la data de 20 septembrie 1986 în localitatea Tel Aviv, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Tel Aviv, str. Netzan Israel nr. 6. (305/2009)”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 84, în loc de: „84. Singer Niv Yakov, fiica lui Arie si Anat, născută la data de 20 ianuarie 1986 în localitatea Haifa, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Greenboim nr. 76 (245/2009)” se va citi: „84. Singer Nir Yakov, fiica lui Arie si Anat, născută la data de 20 ianuarie 1986 în localitatea Haifa, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Haifa, str. Greenboim nr. 76 (245/2009)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.786/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 17 iulie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 44, în loc de: „44. Hophy Alexander, fiul lui Costică Solomon si Steinberg Rozica, născut la data de 7 martie 1946 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah Tikwa, str. Andersen nr. 10. (2.919/2005)”se va citi: „44. Hophy Alexander, fiul lui Costică Solomon si Steinberg Rozica, născut la data de 17 martie 1946 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Petah Tikwa, str. Andersen nr. 10. (2.919/2005)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.788/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 10 iulie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 17, în loc de: „17. Haba Laor, fiica lui Shlomo si Batya, născută la data de 7 decembrie 1987 în localitatea Ierusalim, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ierusalim, str. Sevet Tedec nr. 5. (200/2005)”se va citi: „17. Haba Laor, fiica lui Shlomo si Batya, născută la data de 7 decembrie 1989 în localitatea Ierusalim, Israel, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ierusalim, str. Sevet Tedec nr. 5. (200/2005)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.825/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 23 iulie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 334, în loc de: „334. Verdes Aurelia, fiica lui Plăcinta Trofim si Eudochia (fiica lui loan, născut la 29.08.1924 în localitatea Jora de Sus, raionul Orhei), născută la data de 29 noiembrie 1968 în localitatea Softana, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în localitatea Chisinău, Stanceni, Str. Viilor nr. 39, Republica Moldova. (3.894/2008) Copii minori: Verdes Alexandrina, născută la data de 2.11.2002.”se va citi: „334. Verdes Aurelia, fiica lui Plăcinta Trofim si Eudochia (fiica lui loan, născut la 29.08.1924 în localitatea Jora de Sus, raionul Orhei), născută la data de 29 noiembrie 1968 în localitatea Lotpana, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în localitatea Chisinău, Stăuceni, Str. Viilor nr. 39, Republica Moldova. (3.894/2008) Copii minori: Verdes Alexandrina, născută la data de 2.11.2002.”

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.979/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 521 din 29 iulie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 306, în loc de: „306. Vacarenco Aliona, fiica lui lasco Dumitru (fiul lui Eudochia, născută la 9.08.1927 în localitatea Mascăuti) si Ana, născută la data de 10 noiembrie 1976 în localitatea Mascăuti,


raionul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Mascăuti, judetul Criuleni. (4.554/2003) Copii minori: Vacarenco Ana, născută la data de 4.07.1995.” se va citi: „306. Vacarenco Aliona, fiica lui latco Dumitru (fiul lui Eudochia, născută la 9.08.1927 în localitatea Mascăuti) si Ana, născută la data de 10 noiembrie 1976 în localitatea Mascăuti, raionul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Mascăuti, judetul Criuleni. (4.554/2003) Copii minori: Vacarenco Ana, născută la data de 4.07.1995.”

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.195/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 14 august 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 35, în loc de: „35. Friedman Peter, fiul lui Andrei Nicolae si Magdalena, născut la data de 1 ianuarie 1948 în localitatea Alesd, judetul Bihor, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ierusalim, str. Gideon Hausnernr. 41. (1.239/2006)”se va citi: „35. Friedman Peter, fiul lui Andrei Nicolae si Magdalena, născut la data de 2 ianuarie 1948 în localitatea Alesd, judetul Bihor, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, Ierusalim, str. Gideon Hausnernr. 41. (1 .239/2006)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.196/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 18 august 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 9, în loc de: „9. Băt lurii, fiul lui lacob si Eugenia (fiica lui Cerlat Vladimir si Olga, născută la 26.04.1918 în Slobozia Dusca), născut la data de 22 decembrie 1966 în localitatea Slobozia Dusca, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea M. Costin nr. 19/2, ap. 88. (12.198/2003)” se va citi: „9. Băt lurie, fiul lui lacob si Eugenia (fiica lui Cerlat Vladimir si Olga, născută la 26.04.1918 în Slobozia Dusca), născut la data de 22 decembrie 1966 în localitatea Slobozia Dusca, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea M. Costin nr. 19/2, ap. 88. (12.198/2003)”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 133, în loc de: „133. Mînzat Lidia, fiica lui Vasile (născut la 1.01.1925 în localitatea Bulboci) siAgrefina, născută la data de 10 septembrie 1959 în localitatea Bulboci, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Spătaru Milescu nr. 25/3, ap. 58. (4.253/2008)” se va citi: „133. Mînzat Lidia, fiica lui Vasile (născut la 1.03.1925 în localitatea Bulboci) si Agrepina, născută la data de 10 septembrie 1959 în localitatea Bulboci, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. N. Spătaru Milescu nr. 25/3, ap. 58. (4.253/2008)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.286/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 1 octombrie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 115, în loc de: „115. Penteleiciuc Nicolai, fiul lui IIie si Silivia, născut la data de 11 iunie 1983 în localitatea Voloca, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, satul Voloca, raionul Hliboca, regiunea Cernăuti. (10.259/2003)”se va citi: „115. Penteleiciuc Nicolai, fiul lui IIie si Silvia, născut la data de 11 iunie 1983 în localitatea Voloca, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, satul Voloca, raionul Hliboca, regiunea Cernăuti. (10.259/2003)”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 142, în loc de: „ 142. Tihomirova Măria, fiica lui Ermurache si Elena, născută la data de 11 aprilie 1955 în localitatea Malcoci, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. L. Deleanu nr. 11, ap. 41. (3.961/2008)” se va citi: „142. Tihomirova Măria, fiica lui Cozma si Elena, născută la data de 11 aprilie 1955 în localitatea Malcoci, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. L. Deleanu nr. 11, ap. 41. (3.961/2008)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.450/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 1 octombrie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 78, în loc de: „78. Curmei Alexandra, fiica lui Ion si Parfeni Ana, născută la data de 7 septembrie 1983 în localitatea Vălcinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Călărasi, satul Vălcinet, Str. Victoriei nr. 26. (344/2006)”se va citi: „78. Curmei Alexandra, fiica lui Ion si Ana, născută la data de 7 septembrie 1983 în localitatea Vălcinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Călărasi, satul Vălcinet, Str. Victoriei nr. 26. (344/2006)”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 147, în loc de: „147. Munteanu Anatolie, fiul lui Muntean Constantin si Măria, născut la data de 23 februarie 1958 în localitatea Hănăsenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, municipiul Chisinău, Sîngera, Str. Tineretului nr. 14 (385/2004)” se va citi: „147. Munteanu Anatolie, fiul lui Munteanu Constantin si Măria, născut la data de 23 februarie 1958 în localitatea Hănăsenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, municipiul Chisinău, Sîngera, Str. Tineretului nr. 14. (385/2004)”;

- în anexa nr. 2, la pozitia 42, în loc de: „42. Jabiuc Vitaliy, fiul lui Cornel si Aurica, născut la data de 3 februarie 1982 în localitatea Cernăuti, Ucraina, cu domiciliul actual în Ucraina, orasul Cernăuti, str. Entuziastiv bl. 9, se. A, ap. 200. (1.476/2006)” se va citi: „42. Jabiuk Vitaliy, fiul lui Cornel si Aurica, născut la data de 3 februarie 1982 în localitatea Cernăuti, Ucraina, cu domiciliul actual în Ucraina, orasul Cernăuti, str. Entuziastiv bl. 9, se. A, ap. 200. (1.476/2006)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.455/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 septembrie 2009, se face


următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 44*), în loc de: „44. Goldis Lena, fiica lui Herer Volfsi Haica, născută la data de 29 noiembrie 1949 în localitatea Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Israel, Givataiim, Derech Itzhak Rabin 84. (1.463/2006)” se va citi: „44. Goldis Leana, fiica lui Herer Volfsi Haica, născută la data de 29 noiembrie 1949 în localitatea Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Israel, Givataiim, Derech Itzhak Rabin 84. (1.463/2006)”.

*)Ase vedea si rectificarea publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 17 decembrie 2009.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.456/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 din 29 septembrie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 118, în loc de: „118. Rudenco-Perciun Lilia, fiica lui Rudenco Vladimir si Bouras Ludmila, născută la data de 15 februarie 1977 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Miron Costin nr. 13, bl. 3, ap. 65. (2.391/2004)”se va citi: „118. Rudenco-Perciun Lilia, fiica lui Rudenco Vladimir si Bouros Ludmila, născută la data de 15 februarie 1977 în localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Miron Costin nr. 13, bl. 3, ap. 65. (2.391/2004)”;

- în anexa nr. 2, la pozitia 24, în loc de: „24. Rată Irina, fiica lui Bîrliba Gheorghe si Tatiana, născută la data de 5 ianuarie 1979 în localitatea Doltu, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Fălesti, satul Doltu. (949/2004)” se va citi: „24. Rată Irina, fiica lui Bârliba Gheorghe si Tatiana, născută la data de 5 ianuarie 1979 în localitatea Doltu, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Fălesti, satul Doltu. (949/2004)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.457/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 30 septembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 79, în loc de: „79. Schifter lulia, fiica lui Schifter Leo si Felicia, născută la data de 28 octombrie 1972 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, TelAviv, str. Bahalei Nelacha 40/1. (210/2005)” se va citi: „79. Schifter Julia, fiica lui Schifter Leo si Felicia, născută la data de 28 octombrie 1972 în localitatea lasi, judetul lasi, România, cetătean israelian, cu domiciliul actual în Israel, TelAviv, str. Bahalei Nelacha 40/1. (210/2005)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.530/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 644 din 30 septembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I):

- în anexa nr. 1, la pozitia 145, în loc de: „145. Suman Rodica, fiica lui Opinca Petru si Vasilisa, născută la data de 16 aprilie 1977 în localitatea Hansca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Basarabeasca, satul Sadaclia. (225/2004) Copii minori: Suman Iulian, născut la 25.07.1997, si Suman Felicia, născută la 7.03.2002.”se va citi: „145. Suman Rodica, fiica lui Opinca Petru si Vasilisa, născută la data de 16 aprilie 1977 în localitatea Hansca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Basarabeasca, satul Sadaclia. (225/2004) Copii minori: Suman Iulian, născut la 25.07.1997, si Suman Felicia, născută la 7.03.2002.”

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.634/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 7 octombrie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 99, în loc de: „99. Petrov Ion, fiul lui Mihail si Vera, născut la data de 7 mai 1971 în localitatea Rădoaia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Cantemir, satul Hănăseni. (3.665/2003) Copii minori: Petrov Naxim, născut la data de 27.05.1995, Petrov Mariana, născută la data de 4.03.1997, Petrov Sergiu, născut la data de 18.07.1999, Petrov Irina, născută la data de 24.05.2001, Petrov Lucia, născută la data de 25.06.2003, si Petrov Ion, născut la data de 25.06.2003.”se va citi: „99. Petrov Ion, fiul lui Mihail si Vera, născut la data de 7 mai 1971 în localitatea Rădoaia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Cantemir, satul Hănăseni. (3.665/2003) Copii minori: Petrov Maxim, născut la data de 27.05.1995, Petrov Mariamna, născută la data de 4.03.1997, Petrov Sergiu, născut la data de 18.07.1999, Petrov Irina, născută la data de 24.05.2001, Petrov Lucia, născută la data de 25.06.2003, si Petrov Ion, născut la data de 25.06.2003.”;

- în anexa nr. 2, la pozitia 50, în loc de: „50. Muntian Dmitrii, fiul lui Vasile si Alexandra, născut la data de 16 martie 1979 în localitatea Camâsovca, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Camâsovca, str. Sadovaia nr. 10, raionul Ismail. (2.147/2004)” se va citi: „50. Muntean Dmitrii, fiul lui Vasile si Alexandra, născut la data de 16 martie 1979 în localitatea Camâsovca, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Camâsovca, str. Sadovaia nr. 10, raionul Ismail. (2.147/2004)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.782/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 26 octombrie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):


- în anexa nr. 1, la pozitia 29, în loc de: „29. Cataranciuc Dumitru, fiul lui Ion si Elena, născut la data de 25 august 1975 în localitatea Noua Sulită, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Mahala, raionul Noua Sulită, regiunea Cernăuti. (3.515/2002)” se va citi: „29. Cataranciuc Dumitru, fiul lui Ion si Elena, născut la data de 25 august 1975 în localitatea Mahala, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Mahala, raionul Noua Sulită, regiunea Cernăuti. (3.515/2002)”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 80, în loc de: „80. Lăcrimioară Inga, fiica lui Leonid si Lilia, născută la data de 16 februarie 1989 în localitatea Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Durlesti, str. Haiducul Tobultoc nr. 17. (627/2006)”se va citi: „80. Lăcrămioară Inga, fiica lui Leonid si Lilia, născută la data de 16 februarie 1989 în localitatea Soldănesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Durlesti, str. Haiducul Tobultoc nr. 17. (627/2006)”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 81, în loc de: „81. Lăcrimioară Lilia, fiica lui Sarcanean Ion si Olga, născută la data de 26 ianuarie 1966 în localitatea Teleseu, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Durlesti, str. Haiducul Tobultoc nr. 17. (627/2006)”se va citi: „81. Lăcrămioară Lilia, fiica lui Sarcanean Ion si Olga, născută la data de 26 ianuarie 1966 în localitatea Teleseu, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, municipiul Chisinău, orasul Durlesti, str. Haiducul Tobultoc nr. 17. (627/2006)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.856/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 27 octombrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 36, în loc de: „36. Cebanu Elena, fiica lui Mihail si Ana, născută la data de 9 august 1958 în localitatea Selari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Jora de Jos. (13.908/2003)” se va citi: „36. Cebanu Elena, fiica lui Mihail si Ana, născută la data de 9 august 1958 în localitatea Jora de Jos, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Orhei, satul Jora de Jos. (13.908/2003)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.857/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 28 octombrie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 50, în loc de: „50. Cebanu Larisa, fiica lui Anghel Profir si Sofia, născută la data de 5 mai 1967 în localitatea Ciocîlteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Roscani. (16.668/2003) Copii minori: Cebanu Ion, născut la 4.05.1992, si Cebanu Andrei, născut la 23.03.1995.” se va citi: „50. Cebanu Larisa, fiica lui Anghel Profir si Sofia, născută la data de 5 mai 1967 în localitatea Ciocîlteni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Roscani. (16.668/2003) Copii minori: Cebanu Ion, născut la 4.05.1992, si Cebanu Andrei, născut la 20.03.1995.”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 160, în loc de: „160. Sitrea Matroana, fiica lui Grădinari Vasile si Leostina, născută la data de 15 ianuarie 1953 în localitatea Căpriana, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul laloveni, satul Milestii Mici. (16.403/2003)” se va citi: „160. Sitrea Matroana, fiica lui Grădinari Vasile si Leostina, născută la data de 15 ianuarie 1953 în localitatea Căpriana, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul laloveni, satul Milestii Mici. (16.403/2003)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.936/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 4 noiembrie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 8, în loc de: „8. Bolocan Valery, fiul lui Ion si Popovici Valentina, născut la data de 8 iunie 1958 în localitatea Temir-Tau, RSS Kazahă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Federatia Rusă, orasul Sankt Petersburg, str. Sedova nr. 61, ap. 57. (2.677/2005) Copii minori: Bolocan Amvrosii, născut la data de 20 decembrie 2001, si Bolocan Alfeia, născută la data de 1 decembrie 2004.” se va citi: „ 8. Bolocan Valery, fiul lui Ion si Popovici Valentina, născut la data de 8 iunie 1958 în localitatea Temir-Tau, RSS Kazahă, cetătean rus, cu domiciliul actual în Federatia Rusă, orasul Sankt Petersburg, str. Sedova nr. 61, ap. 57. (2.677/2005) Copii minori: Bolocan Amvrosii, născut la data de 20 decembrie 2001, si Bolocan Alfeia, născută la data de 1 decembrie 2004.”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 58, în loc de: „58. Drociuc lurii, fiul lui loan si Filita, născut la data de 21 aprilie 1975 în localitatea Hliboca, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Hliboca, comuna Bahrinesti. (4.526/2004)” se va citi: „58. Drociuc lurii, fiul lui loan si Filita, născut la data de 21 aprilie 1975 în localitatea Bahrinesti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, regiunea Cernăuti, raionul Hliboca, comuna Bahrinesti. (4.526/2004)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 2.968/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 4 noiembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 98, în loc de: „98. Gherdelesco Diana, fiica lui Opinca Vasile si Elena, născută la data de 24 iunie 1977 în localitatea Galbenei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul laloveni, satul Sociteni. (18/2005) Copii minori: Gherdelesco Adriana, născută la data de 30.04.1999, si Gherdelesco Vădim, născut la data de 27.09.2008.”se va citi: „98. Gherdelesco Diana, fiica lui Opinca Vasile si Elena, născută la data de 24 iunie 1977 în localitatea Fundul Galbenei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, raionul laloveni, satul Sociteni. (18/2005) Copii minori: Gherdelesco Adriana, născută la data de 30.04.1999, si Gherdelesco Vădim, născut la data de 27.09.2008.”


 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.060/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 16 noiembrie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 43, în loc de: „43. CebotariAnatol, fiul lui Gheorghe si Stepanida, născut la data de 24 ianuarie 1964 în localitatea Cărbuna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Coroban Vasilenr. 22, bl. 1, ap. 51. (14.803/2003) Copii minori: Cebotari Elena, născută la data de 7.09.1994.” se va citi: „43. Cebotari Anatolie, fiul lui Gheorghe si Stepanida, născut la data de 24 ianuarie 1964 în localitatea Cărbuna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Coroban Vasile nr. 22, bl. 1, ap. 51. (14.803/2003) Copii minori: Cebotari Elena, născută la data de 7.09.1994.”;

- în anexa nr. 1, la pozitia 108, în loc de: „108. Mazur Liubovi, fiica lui Bodrug Gheorghe si Ecaterina, născută la data de 3 mai 1974 în localitatea Hîncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Cuza Vodă nr. 9, bl. 2, ap. 28. (549/2004)” se va citi: „108. Mazur Liubovi, fiica lui Bodrug Gheorghe si Ecaterina, născută la data de 3 mai 1974 în localitatea Hîrcesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, bd. Cuza Vodă nr. 9, bl. 2, ap. 28. (549/2004)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.061/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 18 noiembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 118, în loc de: „118. Tretiacova Natalia, fiica lui Tretiacov Gennadii si Tretiacova Fedora, născută la data de 6 octombrie 1989 în localitatea Tiraspol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Zelinski nr. 30, bl. 3, ap. 4. (3.748/2008)” se va citi: „118. Tretiacova Natalia, fiica lui Tretiacov Ghennadii si Tretiacova Fedora, născută la data de 6 octombrie 1989 în localitatea Tiraspol, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Chisinău, str. Zelinski nr. 30, bl. 3, ap. 4. (3.748/2008)”.

 

La Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 3.063/C/2009 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 16 noiembrie 2009, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la pozitia 36, în loc de: „36. Călărasu Ecaterina, fiica lui Cernov Grigore si Maritina, născută la data de 19 august 1946 în localitatea Volintiri, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Bender, str. Moldavschinr. 19/A. (4.689/2008)”se va citi: „36. Călărasu Ecaterina, fiica lui Cernov Grigore si Haritina, născută la data de 19 august 1946 în localitatea Volintiri, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, orasul Bender, str. Moldavschi nr. 19/A. (4.689/2008)”.Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.