MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 11         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 8 ianuarie 2010

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 1.625 din 3 decembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) si alin. 9 si 10 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1. - Hotărâre privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Arad de către domnul Remetan Florin

 

2. - Hotărâre privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Levente-Akos Horvath din functia publică de inspector guvernamental în functia publică ele subprefect al judetului Arad

 

3. - Hotărâre privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Bihor de către domnul Pop Claudiu-Adrian

 

4. - Hotărâre privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Brasov de către domnul Nită Emil

 

5. - Hotărâre privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Munteanu Codrin Dumitru din functia publică de prefect al judetului Covasna în functia publică de inspector guvernamental

 

6. - Hotărâre privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Gyorgy Ervin din functia publică de subprefect al judetului Covasna în functia publică de prefect al judetului Covasna

 

7. - Hotărâre privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de prefect al judetului Hunedoara de către domnul Gligor Dorin-Oliviu

 

8. - Hotărâre privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Dezsi Attila din functia publică de inspector guvernamental în functia publică ele prefect al judetului Hunedoara

 

9. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Hunedoara de către domnul Gligor Dorin-Oliviu

 

10. - Hotărâre privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului lasi de către domnul Nacu Viorel Ionel

 

11. - Hotărâre privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de prefect al judetului Ilfov de către domnul Delcea Valentin

 

12. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Ilfov de către domnul Baranga Dan-Comel

 

13. - Hotărâre privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Ilfov de către domnul Serban Ion

 

14. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Ilfov de către domnul Delcea Valentin

 

15. - Hotărâre privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Maramures de căire domnul Bolos Constantin

 

16. - Hotărâre privind aplicarea mobilitătii pentru doamna Bondi Gyongyike din functia publică de inspector guvernamental în functia publică de subprefect al judetului Maramures

 

17. - Hotărâre privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Bâzoi Sevastian, prefect al judetului Mehedinti

 

18. - Hotărâre privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Satu Mare de către domnul Mocan Fim Adrian

 

19. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Satu Mare de către domnul Pataki Csaba

 

20. - Hotărâre privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Todea Andrei-Barbu din functia publică de prefect al judetului Sălaj în functia publică de inspector guvernamental

 

21. - Hotărâre privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Vegh Alexandru din functia publică de inspector guvernamental in functia publică de prefect al judetului Săla

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

4. - Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Munteanu Codrin Dumitru în functia publică de inspector guvernamental

 

5. - Decizie privind numirea prin mobilitate a domnului Todea Andrei-Barbu în functia publică de inspector guvernamental

 

6. - Decizie pentru numirea doamnei Simona Steliana Tănăsescu în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            98/2009.- Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. VITAL GAZ - S.A.

 

            2.154/2009. - Ordin al ministrului economiei pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT CR 4-2009 „Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalatii/echipamente” si PT CR 8-2009 „Autorizarea personaluluide deservire a instalatiilor/echipamentelor si acceptarea personalului auxiliar de deservire”


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.625 din 3 decembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) si alin. 9 si 10 din Codul de procedură penală

            Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) si alin. 9 si 10 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Anghel Ispir în Dosarul nr. 3.330/2/2009 (număr în format vechi 847/2009) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a II-a penală si pentru cauze cu minori si de familie.

La apelul nominal răspund părtile Stefan-Grigore Tecsi si Simona-Georgeta Dumitrescu, lipsind autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Părtile Stefan-Grigore Tecsi si Simona-Georgeta Dumitrescu solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, făcând trimitere, în acest sens, la jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 13 mai 2009, pronuntată în Dosarul nr. 3.330/2/2009 (număr în format vechi 847/2009), Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a II-a penală si pentru cauze cu minori si de familie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) si alin. 9 si 10 din Codul de procedură penală. Exceptia a fost ridicată de Anghel Ispir cu ocazia solutionării unei cauze în care actiunea penală a fost pusă în miscare în conditiile art. 2781 alin. 8 lit. c) din Codul de procedură penală.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că prevederile art. 2781 alin. 8 lit. c) si alin. 9 si 10 din Codul de procedură penală aduc atingere dreptului la apărare si la un proces echitabil, întrucât încheierea prin care judecătorul admite plângerea împotriva actului procurorului de netrimitere în judecată si retine cauza spre solutionare nu poate fi atacată decât odată cu fondul. Mai arată că textele de lege criticate sunt în contradictie si cu dispozitiile art. 52, art. 6, art. 197 alin. 2, art. 250, art. 263, art. 300 si ale art. 3001 din Codul de procedură penală.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a II-a penală si pentru cauze cu minori si de familie consideră că prevederile art. 2781 alin. 8 lit. c) si alin. 9 si 10 din Codul de procedură penală contravin dispozitiilor art. 24 privind dreptul ia apărare din Legea fundamentală, deoarece lipsa unui recurs imediat în situatia în care, după desfiintarea rezolutiei sau ordonantei procurorului, cauza este retinută de instantă spre judecare are consecinte procesuale extrem de importante pentru inculpat. În plus, apare ca nejustificată vădita diferentă de regim juridic fată de ipoteza prevăzută de art. 2781 alin. 8 lit. b) din Codul de procedură penală, în care persoana fată de care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale are un recurs direct, desi măsura dispusă este mai putin severă, si anume trimiterea cauzei la procuror.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 278^ alin. 8 lit. c) si alin. 9 si 10 din Codul de procedură penală, modificate prin Legea nr. 356/2006 pentru modificarea si completarea Codului de procedură penală, precum si pentru modificarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, având următorul cuprins: „Judecătorulpronuntă una dintre următoarele solutii: [...] c) admite plângerea, prin încheiere, desfiintează rezolutia sau ordonanta atacată si, când probele existente la dosar sunt suficiente, retine cauza spre judecare, în complet legal constituit, dispozitiile privind judecata în primă instantă si căile de atac aplicându-se în mod corespunzător.

În cazul prevăzut în alin. 8 lit. c), actul de sesizare a instantei îl constituie plângerea persoanei la care se referă alin. 1.

Hotărârea judecătorului pronuntată potrivit alin. 8 lit. a) si b) poate fi atacată cu recurs de procuror, de persoana care a făcut plângerea, de persoana fată de care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale, precum si de orice altă persoană ale cărei interese legitime sunt vătămate.”

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, ale art. 24 referitoare ia dreptul la apărare si ale art. 129 privind folosirea căilor de atac.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prevederile art. 2781 alin. 8 lit. c) si alin. 9 si 10 din Codul de procedură penală au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional, prin raportare la aceleasi dispozitii din Legea fundamentală invocate si în prezenta cauză si cu motivări similare. Astfel, spre exemplu, prin Decizia nr. 1.223 din 18 noiembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 30 decembrie 2008, si prin Decizia nr. 18 din 8 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, Curtea a respins criticile de neconstitutionalitate aduse dispozitiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) si alin. 9 si 10 din Codul de procedură penală pentru motivele acolo arătate.

Întrucât nu au apărut elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

În plus, în prezenta cauză este invocată contradictia dintre prevederile de lege criticate si dispozitiile art. 52, art. 6, art. 197 alin. 2, art. 250, art. 263, art. 300 si ale art. 3001 din Codul de procedură penală. Asemenea critici nu pot fi însă retinute, întrucât examinarea constitutionalitătii unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestuia cu dispozitii din Constitutie sau din actele internationale la care România este parte, iar nu compararea prevederilor mai multor legi între ele si nici coroborarea lor sau posibilele contradictii din cadrul legislatiei interne.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 8 lit. c) si alin. 9 si 10 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Anghel Ispirîn Dosarul nr. 3.330/2/2009 (număr în format vechi 847/2009) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a II-a penală si pentru cauze cu minori si de familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 decembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Arad de către domnul Remetan Florin

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea temporară a functiei publice de subprefect al judetului Arad de către domnul Remetan Florin.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2010.

Nr. 1.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Levente-Akos Horvath din functia publică de inspector guvernamental în functia publică de subprefect al judetului Arad

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 33 alin. (1) lit. c)din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Levente-Akos Horvath i se aplică mobilitatea pentru functia publică de subprefect al judetului Arad.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2010.

Nr. 2.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Bihor de către domnul Pop Claudiu-Adrian

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea temporară a functiei publice de subprefect al judetului Bihor de către domnul Pop Claudiu-Adrian.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2010.

Nr. 3.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Brasov de către domnul Nită Emil

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea temporară a functiei publice de subprefect al judetului Brasov de către domnul Nită Emil.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2010.

Nr. 4.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Munteanu Codrin Dumitru din functia publică de prefect al judetului Covasna în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 33 alin. (1) lit. c)din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Munteanu Codrin Dumitru i se aplică mobilitatea din functia publică de prefect al judetului Covasna în functia publică de inspector guvernamental.

Art. 2. - Numirea în functia publică de inspector guvernamental se face prin decizie a primului-ministru.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2010.

Nr. 5.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Gyorgy Ervin din functia publică de subprefect al judetului Covasna în functia publică de prefect al judetului Covasna

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 33 alin. (1) lit. c)din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Gyorgy Ervin i se aplică mobilitatea pentru functia publică de prefect al judetului Covasna.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Bucuresti, 6 ianuarie 2010.

Nr. 6.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de prefect al judetului Hunedoara de către domnul Gligor Dorin-Oliviu

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea temporară a functiei publice de prefect al judetului Hunedoara de către domnul Gligor Dorin-Oliviu.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2010.

Nr. 7.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Dezsi Attila din functia publică de inspector guvernamental în functia publică de prefect al judetului Hunedoara

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 33 alin. (1) lit. c)din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Dezsi Attila i se aplică mobilitatea pentru functia publică de prefect al judetului Hunedoara.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2010.

Nr. 8.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Hunedoara de către domnul Gligor Dorin-Oliviu

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Gligor Dorin-Oliviu exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Hunedoara până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2010.

Nr. 9.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului lasi de către domnul Nacu Viorel Ionel

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea temporară a functiei publice de subprefect al judetului lasi de către domnul Nacu Viorel Ionel.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2010.

Nr. 10.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de prefect al judetului Ilfov de către domnul Delcea Valentin

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea temporară a functiei publice de prefect al judetului Ilfov de către domnul Delcea Valentin.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2010.

Nr. 11.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Ilfov de către domnul Baranga Dan-Cornel

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Baranga Dan-Cornel exercită, cu caracter temporar, functia publică de prefect al judetului Ilfov până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2010.

Nr. 12.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Ilfov de către domnul Serban Ion

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea temporară a functiei publice de subprefect al judetului Ilfov de către domnul Serban Ion.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2010.

Nr. 13.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Ilfov de către domnul Delcea Valentin

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Delcea Valentin exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Ilfov până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2010.

Nr. 14.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Maramures de către domnul Bolos Constantin

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea temporară a functiei publice de subprefect al judetului Maramures de către domnul Bolos Constantin.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2010.

Nr. 15.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilitătii pentru doamna Bondi Gyongyike din functia publică de inspector guvernamental în functia publică de subprefect al judetului Maramures

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 33 alin. (1) lit. c)din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, doamnei Bondi Gyongyike i se aplică mobilitatea pentru functia publică de subprefect al judetului Maramures.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2010.

Nr. 16.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Bâzoi Sevastian, prefect al judetului Mehedinti

 

Având în vedere prevederile art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se constată încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Bâzoi Sevastian, prefect al judetului Mehedinti, ca urmare a îndeplinirii cumulative a conditiilor de vârstă standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2010.

Nr. 17.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării temporare a functiei publice de subprefect al judetului Satu Mare de către domnul Mocan Firu Adrian

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea temporară a functiei publice de subprefect al judetului Satu Mare de către domnul Mocan Firu Adrian.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2010.

Nr. 18.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Satu Mare de către domnul Pataki Csaba

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a), art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Pataki Csaba exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Satu Mare până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2010.

Nr. 19.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Todea Andrei-Barbu din functia publică de prefect al judetului Sălaj în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 33 alin. (1) lit. c)din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Todea Andrei-Barbu i se aplică mobilitatea din functia publică de prefect al judetului Sălaj în functia publică de inspector guvernamental.

Art. 2. - Numirea în functia publică de inspector guvernamental se face prin decizie a primului-ministru.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2010.

Nr. 20.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilitătii pentru domnul Vegh Alexandru din functia publică de inspector guvernamental în functia publică de prefect al judetului Sălaj

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 33 alin. (1) lit. c)din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Vegh Alexandru i se aplică mobilitatea pentru functia publică de prefect al judetului Sălaj.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2010.

Nr. 21.

 


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea prin mobilitate a domnului Munteanu Codrin Dumitru în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Munteanu Codrin Dumitru se numeste în functia publică de inspector guvernamental, în aplicarea mobilitătii înaltilor functionari publici.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2010.

Nr. 4.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea prin mobilitate a domnului Todea Andrei-Barbu în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 33 alin. (1) lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Todea Andrei-Barbu se numeste în functia publică de inspector guvernamental, în aplicarea mobilitătii înaltilor functionari publici.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 6 ianuarie 2010.

Nr. 5.


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru numirea doamnei Simona Steliana Tănăsescu în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului

 

Având în vedere propunerea domnului Marko Bela, viceprim-ministru al Guvernului României, formulată prin Adresa nr. 21/4/M.B. din 5 ianuarie 2010,

în temeiul art. 3 alin. (5), al art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Simona Steliana Tănăsescu se numeste în functia de consilier de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2010.

Nr. 6.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. VITAL GAZ - S.A.

 

Având în vedere dispozitiile art. 62 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. VITAL GAZ - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 31 martie 2009, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 17 decembrie 2009.

Nr. 98.


 

MINISTERUL ECONOMIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PT CR 4-2009 „Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalatii/echipamente” si PT CR 8-2009 „Autorizarea personalului de deservire a instalatiilor/echipamentelor si acceptarea personalului auxiliar de deservire”

 

Având în vedere prevederile art. 5 lit. o) din Legea nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008*) privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Prescriptia tehnică PT CR 4-2009 „Autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de lucrări la instalatii/echipamente”, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Prescriptia tehnică PT CR 8-2009 „Autorizarea personalului de deservire a instalatiilor/ echipamentelor si acceptarea personalului auxiliar de deservire”, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile din ordinele pentru aprobarea prescriptiilor tehnice, prevăzute în sectiunile 1 si 2 din anexa nr. 3, se abrogă.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3**) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.

Ministrul economiei,

Adriean Videanu

 

Bucuresti, 11 decembrie 2009.

Nr. 2.154.


*) Hotărârea Guvernului nr. 1.720/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 4 ianuarie 2010.

**) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.