MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 12         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 8 ianuarie 2010

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 1.621 din 3 decembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 alin. 2 si ale art. 214 alin. 5 din Codul de procedură penala, precum si ale art. XIII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.608/2009. - Hotărâre privind declasificarea unor decrete ale Consiliului de Stat adoptate în perioada 1953-1989 si a unor decrete prezidentiale adoptate în perioada 1974-1989

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

            2.223/2009. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului privind modul de desfăsurare a cursurilor de formare profesională continuă a judecătorilor si procurorilor si atestare a rezultatelor obtinute, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 322/2005


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.621 din 3 decembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 alin. 2 si ale art. 214 alin. 5 din Codul de procedură penală, precum si ale art. XIII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 alin. 2 si ale art. 214 alin. 5 din Codul de procedură penală, precum si ale art. XIII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană, exceptie ridicată de Petru Ghiurcă în Dosarul nr. 2.426/102/2008 (număr în format vechi 4.534/2008) al Tribunalului Mures - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă că partea Societatea Comercială „Rohofer" - S.R.L. din Alba lulia a transmis Curtii o cerere de amânare în vederea angajării unui apărător ales, solicitând totodată comunicarea motivelor invocate în sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public se opune cererii de amânare a judecării cauzei.

Curtea, deliberând, respinge cererea de acordare a unui nou termen.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând în acest sens jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 23 aprilie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 2.426/102/2008 (număr în format vechi 4.534/2008), Tribunalul Mures - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 alin. 2 si ale art. 214 alin. 5 din Codul de procedură penală, precum si ale art. XIII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană. Exceptia a fost ridicată de Petru Ghiurcă cu ocazia solutionării unei cauze penale având ca obiect trimiterea în judecată pentru săvârsirea unor infractiuni prevăzute si pedepsite de art. 83 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile si indicatiile geografice.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile art. 90 alin. 2 si ale art. 214 alin. 5 din Codul de procedură penală aduc atingere dreptului la un proces echitabil, deoarece permit preluarea în procesul penal a unor mijloace de probă obtinute în proceduri ce excedează procedurii penale, scăpând de sub controlul garantiilor care trebuie să însotească principiile directoare ale procesului penal, si anume egalitatea de arme, contradictorialitatea, obligatia de motivare a actelor judiciare, comunicarea probelor, posibilitatea exercitării căilor de atac, publicitatea, independenta si impartialitatea autoritătilor justitiei, respectarea prezumtiei de nevinovătie si garantarea exercitării drepturilor apărării. Evocă, în acest sens, evolutia jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului în materia aplicabilitătii prevederilor art. 6 referitoare la dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale în procedurile administrative de control si în privinta folosirii mijloacelor de probă în procedurile penale ulterioare, respectiv cauzele Funke împotriva Frantei (1993), Fayed împotriva Regatului Unit (1994), Saunders împotriva Regatului Unit (1996). Arată că, în esentă, Curtea de la Strasbourg a decis că utilizarea mijloacelor de probă obtinute prin constrângere în cadrul procedurilor administrative de control aduce atingere caracterului echitabil al procedurii penale ulterioare, prin încălcarea dreptului de a nu contribui la propria incriminare. În acest fel, Curtea delimitează obtinerea mijloacelor de probă în procedurile administrative de folosirea lor ulterioară în procedurile penale. Concluzionează că, în ipoteza înscrisurilor mentionate la art. 90 alin. 2 din Codul de procedură penală, singura consecintă admisibilă, în raport de principiul echitătii procesului penal, este aceea a furnizării de informatii organelor de urmărire penală, acestea neputând fi convertite în mijloace de probă fără să aducă atingere dreptului la un proces echitabil si fără a pune în pericol independenta si impartialitatea justitiei.

De asemenea, consideră că art. XIII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2005, care abrogă dispozitiile alin. 5 al art. 83 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile si indicatiile geografice, referitoare la punerea în miscare a actiunii penale la plângerea prealabilă a părtii vătămate în cazul infractiunilor din domeniul protectiei mărcilor, încalcă dispozitiile constitutionale privitoare la viata intimă, familială si privată, respectiv la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti. Sustine că incriminările prevăzute de art. 83 din Legea nr. 84/1998 ocrotesc un interes privat, ceea ce justifică existenta conditiei procedurale a plângerii prealabile a persoanei vătămate în vederea punerii în miscare a actiunii penale, ca expresie a dreptului constitutional al oricărei persoane fizice sau juridice de a dispune în mod liber, după propria vointă, de drepturile personale nepatrimoniale, din categoria cărora face parte si marca.

Tribunalul Mures - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textele de lege criticate nu încalcă dispozitiile din Constitutie si din


Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale invocate.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 90 alin. 2 si ale art. 214 alin. 5 din Codul de procedură penală, precum si ale art. XIII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2005 sunt constitutionale. Face trimitere, în acest sens, la deciziile Curtii Constitutionale nr. 331/2005 si nr. 509/2006. Mai arată că prevederile art. 26 din Constitutie nu au incidentă în prezenta cauză.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 90 alin. 2 si ale art. 214 alin. 5 din Codul de procedură penală, precum si ale art. XIII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.179 din 28 decembrie 2005, având următorul cuprins:

- Art. 90 alin. 2 din Codul de procedură penală: „De asemenea, sunt mijloace de probă procesele-verbale si actele de constatare, încheiate de alte organe, dacă legea prevede aceasta.";

- Art. 214 alin. 5 din Codul de procedură penală: „Procesele-verbale încheiate de aceste organe constituie mijloace de probă.";

- Art. XIII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2005: „Alineatul 5 al articolului 83 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile si indicatiile geografice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 23 aprilie 1998, se abrogă."

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi de lege, autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, ale art. 26 alin. (2) referitoare la viata intimă, familială si privată, ale art. 53 alin. (2) privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si ale art. 124 alin. (2) si (3) referitoare la înfăptuirea justitiei, precum si ale art. 11 privind dreptul international si dreptul intern si ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, raportate la prevederile art. 6 referitoare la dreptul la un proces echitabil din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prevederile art. 90 alin. 2 si ale art. 214 alin. 5 din Codul de procedură penală au mai fost supuse controlului de constitutionalitate prin raportare la aceleasi dispozitii din Constitutie si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, invocate si în prezenta cauză, si fată de critici similare. Astfel, prin Decizia nr. 331 din 28 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 28 iulie 2005, si prin Decizia nr. 524 din 27 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din 7 septembrie 2006, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor de lege criticate pentru motivele acolo arătate.

Întrucât nu au apărut elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, atât solutia, cât si considerentele deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Referitor la critica de neconstitutionalitate a art. XIII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2005, dispozitiile constitutionale ale art. 26 alin. (2) privind viata intimă, familială si privată nu au incidentă în cauza de fată. Totodată, eliminarea conditiei plângerii prealabile pentru punerea în miscare a actiunii penale în cazul infractiunilor prevăzute de art. 83 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile si indicatiile geografice nu pune în discutie restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 90 alin. 2 si ale art. 214 alin. 5 din Codul de procedură penală, precum si ale art. XIII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană, exceptie ridicată de Petru Ghiurcă în Dosarul nr. 2.426/102/2008 (număr în format vechi 4.534/2008) al Tribunalului Mures - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 decembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declasificarea unor decrete ale Consiliului de Stat adoptate în perioada 1953-1989 si a unor decrete prezidentiale adoptate în perioada 1974 - 1989

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 24 alin. (10) din Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificările si completările ulterioare, al art. 20 alin. (1) lit. a) si b) din Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protectia informatiilor secrete de serviciu,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă declasificarea unor decrete ale Consiliului de Stat adoptate în perioada 1953-1989 si a unor decrete prezidentiale adoptate în perioada 1974-1989, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a expirării termenului de clasificare ori datorită faptului că dezvăluirea informatiilor nu mai poate prejudicia siguranta natională, apărarea tării, ordinea publică ori interesele persoanelor de drept public sau privat.

(2) Institutiile si autoritătile publice care au în gestiune copii ale decretelor prevăzute la alin. (1) vor lua măsuri în consecintă, conform legii.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

interimar,

Mihai Capră,

secretar de stat

p. Ministrul apărării nationale,

Viorel Oancea,

secretar de stat

Directorul Serviciului Român de Informatii,

George-Cristian Maior

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.608.


*) Decretele Consiliului de Stat si decretele prezidentiale declasificate se păstrează si pot fi consultate la Arhivele Nationale. Existenta unui număr mare de file si schite constituie impedimente de natură tehnico-redactională, care fac imposibilă publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzând decrete ale Consiliului de Stat adoptate în perioada 1953-1989

 

A. Informatii clasificate secret de stat, de nivel „secret" (1953-1978)

Informatii pentru care a expirat termenul de clasificare

 

Anul 1953

1.

Decretul Consiliului de Stat nr. 305 pentru exproprierea unor terenuri necesare construirii căminului Scolii Medii Tehnice Siderurgice Resita

2.

Decretul Consiliului de Stat nr. 308 referitor la trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în comunele Săvinesti si Roznov, raionul Piatra-Neamt, regiunea Bacău

3.

Decretul Consiliului de Stat nr. 326 pentru trecerea în proprietatea statului a unor imobile situate în comuna Bicaz, regiunea Bacău

4.

Decretul Consiliului de Stat nr. 329 privitor la trecerea în proprietatea statului a unor terenuri agricole situate în comuna Căzănesti, raionul Râmnicu Vâlcea

5.

Decretul Consiliului de Stat nr. 500 privitor la trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în comuna Vulcan, raionul Petrosani, regiunea Hunedoara, în folosul Centralei Termoelectrice Petrosani

 

            Anul 1955

1.

Decretul Consiliului de Stat nr. 420 privind conferirea ordinului „Steaua Republicii Populare Române" clasa a II-a generalului maior Nicolau loan Serghie

2.

Decretul Consiliului de Stat nr. 432 pentru trecerea unor terenuri cu constructiile aferente în proprietatea statului si respectiv în folosinta Uzinei „Sadu" Gorj

3.

Decretul Consiliului de Stat nr. 437 pentru exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în orasul si regiunea Timisoara

4.

Decretul Consiliului de Stat nr. 482 pentru trecerea folosintei terenului de zbor Alexandria si a infrastructurii sale de la Asociatia Voluntară pentru Sprijinirea Apărării Patriei -Aeroclubul Central la Sfatul Popular Alexandria

5.

Decretul Consiliului de Stat nr. 508 privind modificarea art. 5 din Decretul nr. 3 din 10 ianuarie 1951 referitor la reglementarea serviciului militar activ din Fortele Armate ale Republicii Populare Române

6.

Decretul Consiliului de Stat nr. 522 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si darea în administrarea Ministerului Constructiilor a unor terenuri, proprietate particulară, situate în orasul Stalin

 

            Anul 1956

1.

Decretul Consiliului de Stat nr. 336 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor terenuri din comuna Băinet, raionul Rădăuti, regiunea Suceava, necesare Ministerului Căilor Ferate

2.

Decretul Consiliului de Stat nr. 344 pentru exproprierea unui teren din Bucuresti, bulevardul Brâncoveanu nr. 77, raionul Nicolae Bălcescu

3.

Decretul Consiliului de Stat nr. 347 privind exproprierea unor terenuri din comuna Racova, raionul Buhusi, regiunea Bacău

4.

Decretul Consiliului de Stat nr. 352 pentru gratierea pedepselor unor condamnati

5.

Decretul Consiliului de Stat nr. 370 privind acreditarea cetăteanului Korcinski Nicolae, Trimis Extraordinar si Ministru Plenipotentiar al Republicii Populare Române în Marea Britanie, în aceeasi calitate si în Republica Islanda

6.

Decretul Consiliului de Stat nr. 372 pentru gratierea pedepselor unor condamnati

7.

Decretul Consiliului de Stat nr. 386 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor terenuri din orasul Târnăveni, raionul Târnăveni, regiunea Stalin

8.

Decretul Consiliului de Stat nr. 388 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor terenuri cu constructiile aferente situate în orasul Iasi

9.

Decretul Consiliului de Stat nr. 389 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor terenuri din comuna Fântânele, raionul Sângiorgiu, Regiunea Autonomă Maghiară

10.

Decretul Consiliului de Stat nr. 407 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor terenuri cu constructiile aferente situate în orasul Pitesti, str. Oborului nr. 4 si 5

11.

Decretul Consiliului de Stat nr. 413 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor terenuri din orasul Bucuresti

12.

Decretul Consiliului de Stat nr. 476 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate pe teritoriul orasului Timisoara

13.

Decretul Consiliului de Stat nr. 486 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunile: Bacău, Craiova si Stalin

14.

Decretul Consiliului de Stat nr. 487 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în comunele Mălini si Drăceni, raionul Fălticeni, regiunea Suceava

15.

Decretul Consiliului de Stat nr. 533 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunile Pitesti si Bacău

16.

Decretul Consiliului de Stat nr. 534 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în orasul Cluj

17.

Decretul Consiliului de Stat nr. 546 pentru gratierea si reducerea pedepselor unor condamnati

18.

Decretul Consiliului de Stat nr. 554 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în comuna Garda de Sus, raionul Lunca Vascăului, regiunea Oradea

19.

Decretul Consiliului de Stat nr. 674 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunile: Craiova, Galati si Pitesti

 

            Anul 1957


1.

Decretul Consiliului de Stat nr. 22 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunile: Stalin, Timisoara si Autonomă Maghiară

2.

Decretul Consiliului de Stat nr. 79 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor terenuri si constructii si darea acestora în administrarea Ministerului Minelor, precum si completarea si modificarea unor decrete de expropriere

3.

Decretul Consiliului de Stat nr. 200 pentru completarea articolului 35 din Decretul nr. 272 din 30 decembrie 1950 referitor la actele de stare civilă, republicat în Buletinul Oficial al Marii Adunări Nationale a Republicii Populare Române nr. 15 din 13 iunie 1955

4.

Decretul Consiliului de Stat nr. 230 privind autorizarea Comitetului executiv al Sfatului Popular al Comunei Cosbuc, raionul Năsăud, regiunea Cluj, să efectueze un schimb de terenuri

5.

Decretul Consiliului de Stat nr. 321 79 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor terenuri cu constructiile aferente, situate în orasul Rosiori de Vede, raionul Rosiori, regiunea Bucuresti

6.

Decretul Consiliului de Stat nr. 452 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunea Cluj

7.

Decretul Consiliului de Stat nr. 474 pentru modificarea Legii nr. 5/1952 pentru organizarea judecătorească

 

            Anul 1958

1.

Decretul Consiliului de Stat nr. 94 privind organizarea si functionarea caselor de ajutor reciproc pe lângă unitătile militare din Ministerul Fortelor Armate si unitătile militare si militarizate din Ministerul Afacerilor Interne

2.

Decretul Consiliului de Stat nr. 126 privitor la regimul unor condamnati la pedepse privative de libertate

3.

Decretul Consiliului de Stat nr. 127 privind organizarea si functionarea apărării locale antiaeriene

4.

Decretul Consiliului de Stat nr. 180 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în comuna Cugir, raionul Orăstie, regiunea Hunedoara

5.

Decretul Consiliului de Stat nr. 206 pentru acreditarea lui Nicută Constantin în calitate de trimis extraordinar si ministru plenipotentiar al Republicii Populare Române în Austria

6.

Decretul Consiliului de Stat nr. 222 pentru modificarea Codului penal

7.

Decretul Consiliului de Stat nr. 284 pentru anularea dispozitiunilor Decretului nr. 618/1957, în ceea ce priveste pe crainicul Sperantă-Comnoiu Gheorghe

8.

Decretul Consiliului de Stat nr. 465 pentru modificarea unor anexe ale Decretului nr. 254 din 31 mai 1957 privind exproprierea unor bunuri situate în zona lacului de acumulare al Hidrocentralei „V.l. Lenin" Bicaz, regiunea Bacău

 

            Anul 1959

1.

Decretul Consiliului de Stat nr. 10 pentru gratierea unei pedepse

2.

Decretul Consiliului de Stat nr. 68 privind autorizarea Comitetului executiv al Sfatului Popular al Capitalei Republicii Populare Române de a efectua un schimb de terenuri

3.

Decretul Consiliului de Stat nr. 102 privind trecerea unor imobile din proprietatea statului în proprietatea Consiliului Central al Sindicatelor, precum si acceptarea transferului unor imobile din proprietatea Consiliului Central al Sindicatelor în proprietatea statului

4.

Decretul Consiliului de Stat nr. 195 pentru retragerea unor decoratii

5.

Decretul Consiliului de Stat nr. 346 pentru modificarea Decretului nr. 334 din 16 iulie 1957 privind regimul de evidentă a populatiei

6.

Decretul Consiliului de Stat nr. 367 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunea Bucuresti

7.

Decretul Consiliului de Stat nr. 432 pentru gratierea unei pedepse

8.

Decretul Consiliului de Stat nr. 444 privind conferirea „Ordinului Muncii" clasa l-a Orchestrei simfonice Radio, precum si a ordinului „Steaua Republicii Populare Române", a „Ordinului Muncii" si a „Medaliei Muncii" unor lucrători din cadrul acestei orchestre

9.

Decretul Consiliului de Stat nr. 464 pentru modificarea dispozitiunilor de sub punctele 10 si 11 din Regulamentul cu privire la organizarea si functionarea Institutului de Criminalistică, aprobat prin Decretul nr. 88/1956

 

            Anul 1960

1.

Decretul Consiliului de Stat nr. 109 privind transmiterea din proprietatea statului si administrarea Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor, în proprietatea Sectiei Gospodăriei de Partid a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român a unei cantităti de sină deconville

2.

Decretul Consiliului de Stat nr. 242 pentru gratierea de restul pedepsei ce mai aveau de executat Batori Irma si Georgescu Georgeta

3.

Decretul Consiliului de Stat nr. 288 privind reglementarea situatiei caselor construite de fostele cooperative de ocrotire socială O.N.C.S.A., precum si a terenurilor aferente acestor case

4.

Decretul Consiliului de Stat nr. 320 pentru ratificarea Conventiei privind colaborarea în domeniul carantinei si protectiei plantelor împotriva dăunătorilor si bolilor

5.

Decretul Consiliului de Stat nr. 347 privind retragerea unor decoratii

 

            Anul 1961

1.

Decretul Consiliului de Stat nr. 6 pentru conferirea „Ordinului Muncii" unor ingineri sovietici

2.

Decretul Consiliului de Stat nr. 51 pentru revocarea colonelului de justitie Tudorache Manole din functia de judecător la Tribunalul Suprem al Republicii Populare Române

3.

Decretul Consiliului de Stat nr. 78 privind retragerea unor ordine si medalii

4.

Decretul Consiliului de Stat nr. 166 pentru ratificarea Acordului de plăti multilateral între guvernele Republicii Populare Bulgaria, Republicii Populare Ungare, Republicii Democrate Germanie, Republicii Cuba, Republicii Populare Mongole, Republicii Populare Polone, Republicii Populare Române, U.R.S.S. si Republicii Socialiste Cehoslovace

5.

Decretul Consiliului de Stat nr. 180 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în regiunile Cluj si Brasov, precum si autorizarea cumpărării unor terenuri

6.

Decretul Consiliului de Stat nr. 186 privind aderarea Republicii Populare Române la Conventia pentru recunoasterea si executarea sentintelor arbitrale străine, adoptată la New York la 10 iunie 1958

7.

Decretul Consiliului de Stat nr. 251 privind acordarea Drapelului de luptă al Fortelor Armate ale Republicii Populare Române unei unităti militare din cadrul Ministerului Fortelor Armate

8.

Decretul Consiliului de Stat nr. 292 privind stabilirea si recuperarea pagubelor produse bunurilor aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne de către detinutii din locurile de detentie

9.

Decretul Consiliului de Stat nr. 383 pentru gratierea restului de pedeapsă ce mai aveau de executat un număr de 5 condamnati

 

            Anul 1962

1.

Decretul Consiliului de Stat nr. 190 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Potcoava, raionul Slatina, regiunea Arges

2.

Decretul Consiliului de Stat nr. 252 privind conferirea medaliei „Eliberarea de sub jugul fascist" unor persoane

3.

Decretul Consiliului de Stat nr. 296 privind conferirea medaliei „în cinstea încheierii colectivizării agriculturii"

4.

Decretul Consiliului de Stat nr. 400 privind conferirea ordinului „Meritul Militar" si a medaliei „Meritul Militar" unor ofiteri si subofiteri din Ministerul Afacerilor Interne

5.

Decretul Consiliului de Stat nr. 606 privind retragerea unor decoratii

6.

Decretul Consiliului de Stat nr. 628 privind conferirea medaliei „Pentru pază contra incendiilor" unor activisti voluntari ai formatiilor de pază contra incendiilor din Ministerul Afacerilor Interne

7.

Decretul Consiliului de Stat nr. 655 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Pecica, raionul Arad, regiunea Banat

8.

Decretul Consiliului de Stat nr. 660 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Gârleni, raionul Buhusi, regiunea Bacău

9.

Decretul Consiliului de Stat nr. 661 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Negru Vodă, raionul Negru Vodă, regiunea Dobrogea

10.

Decretul Consiliului de Stat nr. 662 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Remetea Mare, raionul Timisoara, regiunea Banat

11.

Decretul Consiliului de Stat nr. 687 privind conferirea de ordine si medalii unor generali, ofiteri, subofiteri si angajati civili din Fortele Armate ale Republicii Populare Române

12.

Decretul Consiliului de Stat nr. 829 privind conferirea unor ordine si medalii

13.

Decretul Consiliului de Stat nr. 880 pentru conferirea de ordine si medalii unor cadre didactice si administrative de la Institutul Politehnic din Iasi

14.

Decretul Consiliului de Stat nr. 1.062 privind ratificarea Conventiei consulare între Republica Populară Română si Republica Populată Federală Iugoslavia

 

            Anul 1963


1.

Decretul Consiliului de Stat nr. 19 privind retragerea unor decoratii

2.

Decretul Consiliului de Stat nr. 139 privind retragerea unor decoratii

3.

Decretul Consiliului de Stat nr. 177 pentru retragerea unor distinctii

4.

Decretul Consiliului de Stat nr. 205 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în orasul Orăstie, raionul Orăstie, regiunea Hunedoara

5.

Decretul Consiliului de Stat nr. 232 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor imobile situate în orasul Galati, regiunea Galati

6.

Decretul Consiliului de Stat nr. 280 pentru instituirea ordinului si a medaliei „în serviciul patriei socialiste".

7.

Decretul Consiliului de Stat nr. 317 privind retragerea unor decoratii

8.

Decretul Consiliului de Stat nr. 390 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în comuna Hăsdat, inclusă în teritoriul administrativ al orasului Hunedoara, regiunea Hunedoara

9.

Decretul Consiliului de Stat nr. 421 privind transmiterea unor parcele de teren situate în orasul Sinaia, regiunea Ploiesti, în folosinta fără plată a unor locuitori

10.

Decretul Consiliului de Stat nr. 476 pentru ratificarea Acordului comercial, de plăti si cooperare economică între Guvernul Republicii Populare Române si Guvernul Statelor Unite ale Braziliei

11.

Decretul Consiliului de Stat nr. 607 pentru conferirea Ordinului „Steaua Republicii Populare Române", a Ordinului „23 August" si a „Ordinului Muncii" unor persoane

12.

Decretul Consiliului de Stat nr. 709 pentru retragerea unor decoratii

13.

Decretul Consiliului de Stat nr. 717 pentru retragerea unor decoratii

14.

Decretul Consiliului de Stat nr. 769 pentru gratierea de restul pedepsei ce mai avea de executat Bruckner Ioan si Haller Eva

 

 

            Anul 1964

1.

Decretul Consiliului de Stat nr. 15 privind retragerea decoratiilor conferite unui număr de 3 persoane

2.

Decretul Consiliului de Stat nr. 23 privind decorarea unor militari activi si a unor persoane din rezerva Fortelor Armate ale Republicii Populare Române

3.

Decretul Consiliului de Stat nr. 127 privind completarea Decretului nr. 393/1962 pentru gratierea si comutarea unor pedepse

4.

Decretul Consiliului de Stat nr. 128 privind acordarea unei pensii urmasilor numitului Purcel Petru

5.

Decretul Consiliului de Stat nr. 142 privind stabilirea datei alegerilor partiale de deputati în Sfaturile Populare ale orasului si regiunii Bucuresti

6.

Decretul Consiliului de Stat nr. 143 privind confirmarea Comisiilor Electorale pentru alegerile partiale de deputati în Sfaturile Populare ale orasului si regiunii Bucuresti

7.

Decretul Consiliului de Stat nr. 176 privind gratierea de restul pedepsei pe care o mai aveau de executat 2920 condamnati

8.

Decretul Consiliului de Stat nr. 212 privind acordarea dreptului de a candida la examenul pentru obtinerea titlului de inginer agronom lui Trită Fănită si Dogaru Nicolae

9.

Decretul Consiliului de Stat nr. 219 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unui imobil situat în orasul Hateg, raion Hateg, regiunea Hunedoara

10.

Decretul Consiliului de Stat nr. 220 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor terenuri în suprafată de 13.8696 ha, situate în regiunea Arges

11.

Decretul Consiliului de Stat nr. 221 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor terenuri în suprafată de 9.8681 ha din regiunea Bucuresti

12.

Decretul Consiliului de Stat nr. 222 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor terenuri si constructii din orasul Bacău, regiunea Bacău

13.

Decretul Consiliului de Stat nr. 223 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor terenuri în suprafată de 21.9340 ha, regiunea Galati

14.

Decretul Consiliului de Stat nr. 224 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor terenuri si constructii din orasul/raion Reghin, regiunea Mures-Autonomă Maghiară

15.

Decretul Consiliului de Stat nr. 225 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor terenuri în suprafată de 1.0256 ha din regiunea Ploiesti

16.

Decretul Consiliului de Stat nr. 226 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor terenuri din regiunea Oltenia

17.

Decretul Consiliului de Stat nr. 227 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor terenuri în suprafată de 8.6035 ha, regiunea Bacău

18.

Decretul Consiliului de Stat nr. 228 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unui teren din comuna Mihail Kogălniceanu, regiunea Dobrogea

19.

Decretul Consiliului de Stat nr. 234 privind aprobarea renuntării la cetătenia Republicii Populare Române a 500 persoane

20.

Decretul Consiliului de Stat nr. 236 privind acordarea unui ajutor social lui Ion Bivolaru

21.

Decretul Consiliului de Stat nr. 237 privind majorarea pensiei de bătrânete a arhitectului Zaharia Ion

22.

Decretul Consiliului de Stat nr. 238 privind majorarea pensiei de bătrânete a arhitectului lonescu Ion

23.

Decretul Consiliului de Stat nr. 239 privind acordarea unei pensii dr. Vintilă Gheorghe

24.

Decretul Consiliului de Stat nr. 240 privind acordarea unei pensii lui Urziceanu Alexandru

25.

Decretul Consiliului de Stat nr. 242 privind conferirea Ordinului „Apărarea Patriei" clasa a III-a general-locotenentului în retragere Păltineanu Nae Anastase

26.

Decretul Consiliului de Stat nr. 266 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor imobile din orasul/regiunea Brasov

27.

Decretul Consiliului de Stat nr. 315 privind retragerea cetăteniei Republicii Populare Române unui număr de 374 persoane

28.

Decretul Consiliului de Stat nr. 321 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unui teren din comuna lancu Jianu, raion Bals, regiunea Oltenia

29.

Decretul Consiliului de Stat nr. 327 privind majorarea pensiei urmasilor locotenent-colonelului de aviatie Gottlieb E. Gheorghe

30.

Decretul Consiliului de Stat nr. 336 privind majorarea pensiei văduvei Torok Emma

31.

Decretul Consiliului de Stat nr. 362 privind conferirea de ordine unor ofiteri din Ministerul Afacerilor Interne

32.

Decretul Consiliului de Stat nr. 476 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor terenuri din comuna Mareea, raion Drăgăsani, regiunea Arges

33.

Decretul Consiliului de Stat nr. 499 privind aprobarea renuntării la cetătenia Republicii Populare Române unui număr de 530 persoane

34.

Decretul Consiliului de Stat nr. 502 privind retragerea decoratiei conferite lui Bogdănescu Aurel

35.

Decretul Consiliului de Stat nr. 542 privind retragerea decoratiei conferite lui Mănescu Petre

36.

Decretul Consiliului de Stat nr. 685 privind conferirea medaliei jubiliare „A XX-a aniversare a zilei Fortelor Armate ale Republicii Populare Române" unor persoane

37.

Decretul Consiliului de Stat nr. 686 privind retragerea decoratiilor conferite unor persoane

38.

Decretul Consiliului de Stat nr. 706 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor imobile din regiunea Dobrogea

39.

Decretul Consiliului de Stat nr. 750 privind decorarea unor persoane din Ministerul Afacerilor Interne

40.

Decretul Consiliului de Stat nr. 749 privind decorarea unor militari si angajati civili din Ministerul Afacerilor Interne, precum si a unor activisti voluntari ai formatiilor civile de pază contra incendiilor

41.

Decretul Consiliului de Stat nr. 809 privind denuntarea Acordului privind cliringului multilateral, încheiat la Varsovia la 20 iunie 1957

42.

Decretul Consiliului de Stat nr. 842 privind ratificarea Acordului de colaborare tehnico-stiintifică între Guvernul Republicii Populare Române si Guvernul Republicii Italiene

 

            Anul 1965

1.

Decretul Consiliului de Stat nr. 62 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor imobile situate în orasul Iasi

2.

Decretul Consiliului de Stat nr. 267 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în orasul Târgu Mures

3.

Decretul Consiliului de Stat nr. 425 pentru ratificarea Acordului între Republica Populară Română si Regatul Norvegiei privitor la reglementarea unor probleme financiare, semnat la 21 mai 1964

4.

Decretul Consiliului de Stat nr. 588 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în orasul Simleul Silvaniei, raionul Simleu, regiunea Crisana

5.

Decretul Consiliului de Stat nr. 600 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în orasul Cugir, raionul Orăstie, regiunea Hunedoara

6.

Decretul Consiliului de Stat nr. 623 privind ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Populare Române si Guvernul Republicii Turcia pentru reglementarea problemelor financiare în suspensie

7.

Decretul Consiliului de Stat nr. 720 privind acordarea unei pensii lui Tătărescu Emanuel

8.

Decretul Consiliului de Stat nr. 793 pentru gratierea si comutarea pedepselor aplicate unor condamnati

9.

Decretul Consiliului de Stat nr. 794 pentru retragerea decoratiilor conferite unor persoane

10.

Decretul Consiliului de Stat nr. 878 privind gratierea pedepsei complementare a confiscării totale a averii aplicate numitului Stănescu Florin Alexandru

11.

Decretul Consiliului de Stat nr. 879 privind acordarea unei pensii urmasilor scriitorului Ervin Wittstock

12.

Decretul Consiliului de Stat nr. 909 privind drepturilor deputatilor Marii Adunări Nationale, precum si indemnizatiile vicepresedintilor Marii Adunări Nationale si a membrilor Consiliului de Stat

13.

Decretul Consiliului de Stat nr. 909 bis pentru conferirea de ordine si medalii unor ofiteri, subofiteri si angajati civili din Ministerul Fortelor Armate

14.

Decretul Consiliului de Stat nr. 913 pentru autorizarea Ministerului Finantelor de a vinde unele terenuri, proprietatea statului român, situate în Berlinul de Vest

15.

Decretul Consiliului de Stat nr. 915 pentru conferirea de ordine si medalii unor ofiteri si angajati civili din Ministerul Fortelor Armate, precum si unor scriitori

16.

Decretul Consiliului de Stat nr. 916 pentru conferirea Ordinului „Meritul Militar" si a medaliei „Meritul Militar" unor ofiteri, maistri militari si subofiteri din Fortele Armate ale Republicii Populare Române

17.

Decretul Consiliului de Stat nr. 920 privind restituirea către fostul proprietar Mateescu N. Nicolae a cotei de Vi din apartamentul nr. 29 din imobilul situat în Bucuresti, Calea Călărasi nr. 319

18.

Decretul Consiliului de Stat nr. 936 pentru restituirea unor imobile confiscate

19.

Decretul Consiliului de Stat nr. 937 privind restituirea către fostul proprietar Ciorapciu Mircea a cotei de Vz din imobilul situat în Bucuresti, str. Rodiei nr. 56

 

            Anul 1966

1.

Decretul Consiliului de Stat nr. 22 pentru conferirea unor ordine si medalii

2.

Decretul Consiliului de Stat nr. 110 pentru ratificarea Acordului privind colaborarea economică si tehnică între Guvernul Republicii Populare Românie si Guvernul imperial al Iranului

3.

Decretul Consiliului de Stat nr. 120 pentru gratierea si comutarea pedepselor aplicate unor condamnati

4.

Decretul Consiliului de Stat nr. 121 pentru retragerea unor decoratii

5.

Decretul Consiliului de Stat nr. 190 pentru gratierea pedepselor aplicate unor condamnati

6.

Decretul Consiliului de Stat nr. 199 pentru retragerea decoratiilor conferite unor persoane

7.

Decretul Consiliului de Stat nr. 237 pentru retragerea unor decoratii si a unei distinctii conferite unor persoane

8.

Decretul Consiliului de Stat nr. 245 pentru conferirea Ordinului „Steaua Republicii Populare Române", clasa a V-a, lui lonescu Gh. Andrei-Victor din Ministerul Afacerilor Interne

9.

Decretul Consiliului de Stat nr. 266 pentru exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în orasul Sulina, raionul Tulcea, regiunea Dobrogea. Expunere de motive, referat, tabel, schite

10.

Decretul Consiliului de Stat nr. 300 pentru exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor terenuri situate în comuna Dobresti, raion Beius, regiunea Crisana. Expunere de motive, referat, tabel, schite

11.

Decretul Consiliului de Stat nr. 323 pentru conferirea de ordine si medalii unor militari si rezervisti din cadrul Fortelor Armate

12.

Decretul Consiliului de Stat nr. 330 pentru înlocuirea executării unor pedepse privative de libertate

13.

Decretul Consiliului de Stat nr. 354 pentru conferirea Ordinului „Steaua Republicii Populare Românie" clasa a IV-a unor persoane

14.

Decretul Consiliului de Stat nr. 456 pentru gratierea de restul pedepsei pe care o mai aveau de executat 220 de condamnati

15.

Decretul Consiliului de Stat nr. 698 pentru conferirea Ordinelor „23 August" si „Tudor Vladimirescu"

16.

Decretul Consiliului de Stat nr. 712 pentru bunurile ce se încadrează în prevederile art. III din Decretul nr. 218/1960 pentru modificarea Decretului nr. 167/1958 privitor la prescriptia extinctivă

17.

Decretul Consiliului de Stat nr. 716 pentru gratierea unor persoane de pedeapsa complimentară a confiscării averii si pentru restituirea unor imobile confiscate

18.

Decretul Consiliului de Stat nr. 717 pentru gratierea restului pedepsei aplicate unor condamnati

19.

Decretul Consiliului de Stat nr. 721 pentru retragerea decoratiilor conferite unor persoane

20.

Decretul Consiliului de Stat nr. 733 pentru retragerea decoratiilor conferite unor persoane

21.

Decretul Consiliului de Stat nr. 774 pentru comutarea pedepsei cu moartea a condamnatului Căinam Alexandru

22.

Decretul Consiliului de Stat nr. 862 pentru gratierea pedepselor aplicate unor condamnati

23.

Decretul Consiliului de Stat nr. 961 pentru gratierea pedepselor aplicate unor condamnati

24.

Decretul Consiliului de Stat nr. 965 pentru retragerea decoratiilor conferite unor persoane

25.

Decretul Consiliului de Stat nr. 972 pentru conferirea de ordine si medalii unor muncitori, maistri, tehnicieni si ingineri din cadrul Ministerului Energiei Electrice

26.

Decretul Consiliului de Statnr. 1.019 pentru gratierea si comutarea pedepselor aplicate unor condamnati

 

            Anul 1967

1.

Decretul Consiliului de Stat nr. 34 pentru aderarea Republicii Populare Românie la Conventia internatională pentru pescuitul în nord-vestul Oceanului Atlantic si la protocoalele încheiate ulterior Conventiei, precum si acceptarea declaratiei de întelegere privind această Conventie. Referat, textul Conventiei, anexe-copii, decretele nr. 131/1974 si 297/1979

2.

Decretul Consiliului de Stat nr. 144 pentru gratierea unor condamnati de restul pedepselor pe care le mai aveau de executat

3.

Decretul Consiliului de Stat nr. 313 pentru retragerea decoratiilor conferite unor persoane

4.

Decretul Consiliului de Stat nr. 343 pentru acordarea gradului de general maior unor colonei din cadrele active ale Ministerului Fortelor Armate

5.

Decretul Consiliului de Stat nr. 385 pentru ratificarea Acordului între Republica Populară Română si Statul Spaniol privind înfiintarea de reprezentante consulare si comerciale. Expunere de motive, textul Acordului

6.

Decretul Consiliului de Stat nr. 414 pentru numirea în functii la Tribunalul Suprem

7.

Decretul Consiliului de Stat nr. 415 pentru conferirea Ordinului „Tudor Vladimirescu" clasa I Mausoleului de la Grivita, regiunea Plevna (Republica Populară Bulgară)

8.

Decretul Consiliului de Stat nr. 457 pentru retragerea decoratiilor conferite unor persoane

9.

Decretul Consiliului de Stat nr. 515 pentru gratierea si comutarea pedepselor aplicate unor condamnati

10.

Decretul Consiliului de Stat nr. 652 pentru gratierea pedepselor aplicate unor condamnati

11.

Decretul Consiliului de Stat nr. 715 pentru gratierea pedepselor aplicate unor condamnati

12.

Decretul Consiliului de Stat nr. 893 pentru retragerea decoratiilor conferite unor persoane

13.

Decretul Consiliului de Stat nr. 980 pentru retragerea decoratiilor conferite unor persoane

14.

Decretul Consiliului de Stat nr. 981 pentru retragerea decoratiei „Medalia Muncii" conferită unei persoane

15.

Decretul Consiliului de Stat nr. 1.024 pentru acordarea cetăteniei române unui număr de 6 persoane fără cetătenie

16.

Decretul Consiliului de Stat nr. 1.061 pentru ratificarea Acordului cultural între Guvernul Republicii Populare Române si Guvernul Republicii Italiene. Expunere de motive, textul Acordului

17.

Decretul Consiliului de Stat nr. 1.064 pentru ratificarea Acordului de colaborare culturală între Guvernul Republicii Populare Române si Guvernul Republicii Arabe Siriene

18.

Decretul Consiliului de Stat nr. 1.068 pentru gratierea pedepselor aplicate unor condamnati.

19.

Decretul Consiliului de Stat nr. 1.115 privind gratierea condamnatului Neagu Ion de restul pedepsei

20.

Decretul Consiliului de Stat nr. 1.126 pentru conferirea Ordinului „Meritul Militar" si a medaliei „Meritul Militar" unor ofiteri, ministri militari si subofiteri din Fortele Armate al Republicii Populare Române

 

            Anul 1968

1.

Decretul Consiliului de Stat nr. 75 privind aderarea Republicii Populare Române la Conventia vamală relativă la importul temporar de materiale profesionale, încheiată la Bruxelles la 8 iunie 1961. Expunere de motive, referat, textul Conventiei

2.

Decretul Consiliului de Stat nr. 364 pentru exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor imobile situate în orasul Oltenita, judetul Ilfov. Expunere de motive, tabel, referat, schite

3.

Decretul Consiliului de Stat nr. 404 privind retragerea decoratiilor conferite unei persoane

4.

Decretul Consiliului de Stat nr. 410 privind aprobarea renuntării la cetătenia română a unui număr de 107 persoane

5.

Decretul Consiliului de Stat nr. 519 privind gratierea pedepsei aplicate condamnatului Mutrescu loan

6.

Decretul Consiliului de Stat nr. 566 pentru ratificarea Conventiei cu privire la relatiile diplomatice, încheiată la Viena la 18 aprilie 1961. Expunere de motive, referat, textul Conventiei

7.

Decretul Consiliului de Stat nr. 569 pentru ratificarea Acordului între Republica Populară Română si Guvernul Republicii Italiene privind reglementarea problemelor financiare în suspensie cu scrisorile anexe, semnat la Roma la 23 ianuarie 1968. Expunere de motive, referat, textul Conventiei

8.

Decretul Consiliului de Stat nr. 572 pentru gratierea pedepselor aplicate unor condamnati

9.

Decretul Consiliului de Stat nr. 599 pentru conferirea Ordinului „Tudor Vladimirescu" clasa a II-a Excelentei Sale domnului Johann Manz, Ambasadorul Republicii Austria la Bucuresti

10.

Decretul Consiliului de Stat nr. 799 pentru conferirea Ordinului „Tudor Vladimirescu"

11.

Decretul Consiliului de Stat nr. 851 privind acordarea cetăteniei române unui număr de 36 persoane

12.

Decretul Consiliului de Stat nr. 852 privind aprobarea renuntării la cetătenia română a unui număr de 77 persoane

13.

Decretul Consiliului de Stat nr. 932 privind aprobarea renuntării la cetătenia română a unui număr de 55 persoane

14.

Decretul Consiliului de Stat nr. 933 privind acordarea cetăteniei române unui număr de 20 persoane

15.

Decretul Consiliului de Statnr. 1.004 pentru restituirea unor decoratii

16.

Decretul Consiliului de Stat nr. 1.043 pentru conferirea de ordine si medalii unor cadre de artilerie active sau din rezerva Fortelor Armate precum si unor persoane civile

17.

Decretul Consiliului de Stat nr. 1.077 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri situate în comuna Ciresu, judetul Brăila. Expunere de motive, referat, schită

18.

Decretul Consiliului de Stat nr. 1.123 privind aprobarea renuntării la cetătenia română a unui număr de 43 persoane

19.

Decretul Consiliului de Stat nr. 1.149 privind scoaterea din productia agricolă a unor terenuri situate în judetele Arges si Dâmbovita. Expunere de motive, tabel, referat, schite

20.

Decretul Consiliului de Stat nr. 1.150 privind scoaterea din productia agricolă a unor terenuri situate în comunele Crevedia si Corbeanca, judetul Ilfov. Expunere de motive, tabel, referat, schite

21.

Decretul Consiliului de Stat nr. 1.167 privind comutarea pedepsei cu moartea a condamnatului Petrisor Teodor

22.

Decretul Consiliului de Stat nr. 1.218 pentru conferirea Ordinului „Meritul Militar" si a medaliei „Meritul Militar" unor ofiteri, maistri militari si subofiteri din Ministerul Afacerilor Interne

 

            Anul 1969

1.

Decretul Consiliului de Stat nr. 57 privind acordarea cetăteniei române unui număr de 41 persoane

2.

Decretul Consiliului de Stat nr. 75 privind scoaterea din productia agricolă a unor terenuri situate în judetele Ilfov si Prahova

3.

Decretul Consiliului de Stat nr. 78 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului, precum si scoaterea din productia agricolă, a unui teren situat în orasul Filiasi, judetul Dolj

4.

Decretul Consiliului de Stat nr. 216 privind retragerea decoratiilor conferite lui Banu Gheorghe

5.

Decretul Consiliului de Stat nr. 287 pentru gratierea de restul pedepsei ce mai are de executat condamnatul Oancea Alexandru

6.

Decretul Consiliului de Stat nr. 288 privind aprobarea renuntării la cetătenia română a unui număr de 157 persoane

7.

Decretul Consiliului de Stat nr. 289 privind acordarea cetăteniei române unui număr de 15 persoane

8.

Decretul Consiliului de Stat nr. 290 privind aprobarea renuntării la cetătenia română unui număr de 83 persoane

9.

Decretul Consiliului de Stat nr. 291 privind aprobarea renuntării la cetătenia română unui număr de 31 persoane

10.

Decretul Consiliului de Stat nr. 357 privind acordarea cetăteniei române unui număr de 8 persoane

11.

Decretul Consiliului de Stat nr. 435 privind aprobarea renuntării la cetătenia română unui număr de 144 persoane

12.

Decretul Consiliului de Stat nr. 436 privind aprobarea renuntării la cetătenia română unui număr de 60 persoane

13.

Decretul Consiliului de Stat nr. 448 privind aprobarea renuntării la cetătenia română a unui număr de 82 persoane

14.

Decretul Consiliului de Stat nr. 540 pentru acreditarea lui Georgescu lason în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Populare Române în Republica Ghana

15.

Decretul Consiliului de Stat nr. 544 privind organizarea evidentei statiilor de radio-emisie

16.

Decretul Consiliului de Stat nr. 569 pentru aprobarea renuntării la cetătenia română a unui număr de 100 persoane

17.

Decretul Consiliului de Stat nr. 606 privind conferirea Ordinului „Tudor Vladimirescu"

18.

Decretul Consiliului de Stat nr. 616 pentru rechemarea lui Aurel Ardeleanu din calitatea de ambasador al Republicii Populare Române în Republica India si acreditarea lui Petre Tănăsie în calitatea de ambasador al Republicii Populare Române în Republica India

19.

Decretul Consiliului de Stat nr. 622 privind organizarea si functionarea Ministerului Comertului Exterior

20.

Decretul Consiliului de Stat nr. 717 privind atribuirea unor nume de persoane ca denumiri ale unor unităti militare subordonate Ministerului Fortelor Armate

21.

Decretul Consiliului de Stat nr. 733 pentru conferirea unor ordine si medalii

22.

Decretul Consiliului de Stat nr. 748 privind conferirea Ordinului „Tudor Vladimirescu"

23.

Decretul Consiliului de Stat nr. 763 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri, precum si autorizarea efectuării unui schimb de teren

24.

Decretul Consiliului de Stat nr. 784 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor

25.

Decretul Consiliului de Stat nr. 816 privind gratierea unei persoane de pedeapsa complementară a confiscării averii si restituirea unor imobile confiscate situate în judetul Maramures

26.

Decretul Consiliului de Stat nr. 837 privind conferirea medaliei „A 25 aniversare a eliberării Patriei" unor cetăteni sovietici

27.

Decretul Consiliului de Stat nr. 855 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor imobile, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri

28.

Decretul Consiliului de Stat nr. 863 privind aprobarea renuntării la cetătenia română unui număr de 16 persoane

 

            Anul 1970

1.

Decretul Consiliului de Stat nr. 21 pentru ratificarea Tratatului cu privire la neproliferarea armelor nucleare

2.

Decretul Consiliului de Stat nr. 35 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unui teren situat în Satu Mare

3.

Decretul Consiliului de Stat nr. 228 privind majorarea unor pensii

4.

Decretul Consiliului de Stat nr. 367 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor imobile, transmiterea unor terenuri, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri situate în judetele: Mehedinti, Iasi, Ialomita, Sibiu, Arges, Teleorman, Mures, Timis, Bistrita-Năsăud, Dolj, Bihor, Galati, Caras-Severin, Suceava, Neamt, Vâlcea, Ilfov, Satu Mare, Harghita, Covasna, Olt, Maramures, Botosani, Hunedoara si municipiul Bucuresti (Calea Dorobantilor)

5.

Decretul Consiliului de Stat nr. 380 pentru înfiintarea ambasadei Republicii Socialiste România în Republica Ecuador

6.

Decretul Consiliului de Stat nr. 398 privind conferirea Ordinului „Steaua Republicii Socialiste România", clasa l-a, excelentei sale general locotenent Joseph Desire Mobutu, presedintele Republicii Democratice Congo

7.

Decretul Consiliului de Stat nr. 408 privind conferirea Ordinului „Meritul Cultural", clasa a II-a, lui Marcel Cellier, pentru contributia adusă la cunoasterea tezaurului folcloric românesc peste hotare

8.

Decretul Consiliului de Stat nr. 428 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri, precum si transmiterea unor imobile situate în judetele: Mehedinti, Arges, Bistrita-Năsăud, Caras-Severin, Dolj, Sibiu, Harghita, Vaslui, Teleorman, Olt, Galati, Buzău, Prahova, Mures, Cluj, Dâmbovita si municipiul Bucuresti (str. Bărătiei, comuna suburbană Chiajna, cartierul Colentina si soseaua Crângasi)

9.

Decretul Consiliului de Stat nr. 452 privind conferirea Ordinului „Meritul Cultural" primarului orasului Koln, precum si unor specialisti din domeniul muzeelor din Republica Federală Germania

10.

Decretul Consiliului de Stat nr. 463 privind aprobarea renuntării la cetătenia română unui număr de 481 persoane

11.

Decretul Consiliului de Stat nr. 533 pentru conferirea de ordine si medalii unor ofiteri, subofiteri si salariati civili din Ministerul Fortelor Armate

 

            Anul 1971

1.

Decretul Consiliului de Stat nr. 75 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri

2.

Decretul Consiliului de Stat nr. 110 privind retragerea decoratiilor conferite unor persoane

3.

Decretul Consiliului de Stat nr. 117 pentru acreditarea lui Marin Alexie în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste România în Malayezia

4.

Decretul Consiliului de Stat nr. 144 privind autorizarea Ministerului Afacerilor Externe să cumpere un imobil situat în orasul Dar Es Salaam din Republica Unită Tanzania

5.

Decretul Consiliului de Stat nr. 177 privind acordarea cetăteniei române unui număr de 15 persoane

6.

Decretul Consiliului de Stat nr. 194 privind conferirea Medaliei „Virtutea Ostăsească" membrilor delegatiei militare a Republicii Populare Polone

7.

Decretul Consiliului de Stat nr. 206 pentru acreditarea lui Mircea Nicolaescu în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste România în Bolivia

8.

Decretul Consiliului de Stat nr. 213 privind conferirea Ordinului „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I lui Kim Ir Sen, secretar al Partidului Muncii din Republica Populară Democrată Coreeană

9.

Decretul Consiliului de Stat nr. 264 pentru conferirea Ordinului „Tudor Vladimirescu" clasa a III-a lui Isidor Berger-Safiano

10.

Decretul Consiliului de Stat nr. 270 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri, autorizarea efectuării unor schimburi de imobile, precum si modificarea art. 4 alin. 2 din Decretul nr. 192 din 25 mai 1971

11.

Decretul Consiliului de Stat nr. 285 pentru acordarea unei pensii urmasilor lui Gali Mihaly

12.

Decretul Consiliului de Stat nr. 331 pentru conferirea Ordinului „Meritul Militar" si a Medaliei „Meritul Militar" unor ofiteri, maistri militari si subofiteri din Ministerul Fortelor Armate

13.

Decretul Consiliului de Stat nr. 333 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri

14.

Decretul Consiliului de Stat nr. 373 pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Canadei privind reglementarea problemelor financiare în suspensie

15.

Decretul Consiliului de Stat nr. 406 privind aprobarea renuntării la cetătenia română unui număr de 162 persoane

16.

Decretul Consiliului de Stat nr. 485 pentru gratierea unor condamnati

17.

Decretul Consiliului de Stat nr. 495 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de imobile, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Ialomita, Brasov, Iasi, Vâlcea, Bihor, Covasna, Mures, Teleorman, Harghita, Prahova, Olt, Neamt, Cluj, Constanta, Arges, Dolj, Alba, Bistrita-Năsăud, Hunedoara, Caras-Severin, Sălaj, Dâmbovita, Bacău

 

            Anul 1972

1.

Decretul Consiliului de Stat nr. 47 privind aprobarea renuntării la cetătenia română unui număr de 69 persoane

2.

Decretul Consiliului de Stat nr. 52 privind conferirea de ordine unui număr de 35 ofiteri din Consiliul Securitătii Statului

3.

Decretul Consiliului de Stat nr. 75 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi de terenuri, retrocedarea unui imobil, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri

4.

Decretul Consiliului de Stat nr. 132 pentru modificarea Decretului nr. 210 din 1960 privind regimul mijloacelor de plată străine, metalelor pretioase si pietrelor pretioase

5.

Decretul Consiliului de Stat nr. 221 privind conferirea Ordinului „Meritul Cultural" clasa I

6.

Decretul Consiliului de Stat nr. 222 privind conferirea Ordinului „23 August" clasa I

7.

Decretul Consiliului de Stat nr. 246 pentru conferirea Ordinului „Meritul Militar" si a Medaliei „Meritul Militar" unor ofiteri, maistri militari si subofiteri din Ministerul Fortelor Armate

8.

Decretul Consiliului de Stat nr. 301 pentru ratificarea Tratatului de prietenie, colaborare si asistentă mutuală între Republica Socialistă România si Republica Democrată Germană

9.

Decretul Consiliului de Stat nr. 377 pentru rechemarea lui Constantin Băbeanu din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste România în Regatul Laos si acreditarea lui Tudor Zamfira în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste România în regatul Laos

10.

Decretul Consiliului de Stat nr. 394 privind ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Socialiste România si Agentia Internatională pentru Energia Atomică referitor la aplicarea garantiilor în cadrul Tratatului cu privire la neproliferarea armelor nucleare si a procesului-verbal al negocierilor pentru încheierea acestui acord

11.

Decretul Consiliului de Stat nr. 444 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale

12.

Decretul Consiliului de Stat nr. 495 pentru rechemarea lui Aurel Mălnăsan din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste România în Republica Populară Democrată Coreeană si pentru acreditarea lui Dumitru Popa în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste România în Republica Populară Democrată Coreeană

13.

Decretul Consiliului de Stat nr. 521 privind gratierea unor pedepse

14.

Decretul Consiliului de Stat nr. 526 privind rechemarea lui Neculai Ion Vancea din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste România în Republica Guineea si acreditarea lui Valeriu Georgescu în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste România în Republica Guineea

15.

Decretul Consiliului de Stat nr. 541 pentru rechemarea lui losif Gheorghiu din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste România în Japonia si acreditarea lui Nicolae Finantu în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste România în Japonia

 

            Anul 1973


1.

Decretul Consiliului de Stat nr. 18 pentru rechemarea lui Vasile Pogăceanu din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste România în Republica Arabă Siriană si pentru acreditarea lui Emilian Manciur în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste România în această tară

2.

Decretul Consiliului de Stat nr. 19 pentru rechemarea lui Titus Sinu din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste România în Republica Arabă Egipt si pentru acreditarea lui Petru Burlacu în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste România în această tară

3.

Decretul Consiliului de Stat nr. 22 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si transmiterea unor imobile si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri situate în municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Mehedinti, Vaslui, Bacău, Hunedoara, Constanta, Vâlcea, Dâmbovita, Mures, Olt, Maramures, Sibiu, Prahova. Tabele nominale cuprinzând proprietarii ale căror terenuri se expropriau si se treceau în proprietatea statului. Tabele nominale cuprinzând terenurile ce se scoteau din productia agricolă

4.

Decretul Consiliului de Stat nr. 25 pentru rechemarea lui Eduard Mezincescu din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste România în Suedia si pentru acreditarea lui Dumitru Lazăr în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste România în această tară

5.

Decretul Consiliului de Stat nr. 57 pentru rechemarea lui Nicolae Blejan din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste România în Republica Populară Bulgaria si pentru acreditarea lui Trofin Simedrea în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste România în această tară

6.

Decretul Consiliului de Stat nr. 66 privind conferirea Ordinului „Meritul Cultural" clasa I scriitorului spaniol Rafael Alberti

7.

Decretul Consiliului de Stat nr. 225 privind conferirea Ordinului „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I Majestătii Sale Iuliana Louise Emma Mărie Wilhelmina, Regina Olandei

8.

Decretul Consiliului de Stat nr. 236 pentru rechemarea lui losif Gheorghiu din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste România în Australia, Noua Zeelandă si Republica Filipine

9.

Decretul Consiliului de Stat nr. 287 privind ratificarea Conventiei consulare dintre Republica Socialistă România si Republica Democrată Germană

10.

Decretul Consiliului de Stat nr. 325 privind anularea unor dispozitii din decretele de aprobarea renuntării la cetătenia română nr. 435, 486, 532 si 555/1969

11.

Decretul Consiliului de Stat nr. 371 privind conferirea de ordine si medalii ale Republicii Socialiste România unor cetăteni ai Republicii Federale Germane

12.

Decretul Consiliului de Stat nr. 427 privind acordarea si majorarea unor pensii

13.

Decretul Consiliului de Stat nr. 493 privind conferirea Ordinului „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I lui Juan Velasco Alvarado, presedintele Republicii Peru

14.

Decretul Consiliului de Stat nr. 625 privind ratificarea Conventiei între Republica Socialistă România si Republica Federală Germania privind evitarea dublei impuneri asupra veniturilor si averii

 

            Anul 1974

1.

Decretul Consiliului de Stat nr. 59 privind modificarea Decretului nr. 388 din 11 octombrie 1972 si stabilirea preturilor de productie si contractare la gogosile de mătase de dud crude

2.

Decretul Consiliului de Stat nr. 94 privind înfiintarea Consulatului General al Republicii Socialiste România la Zagreb - Republica Socialistă Federativă Iugoslavia. Decrete ulterioare de modificare

 

            Anul 1976

1.

Decretul Consiliului de Stat nr. 78 privind completarea anexei nr. 2 pct. IV la Decretul nr. 145/1975

2.

Decretul Consiliului de Stat nr. 185 privind amnistierea unor infractiuni si gratierea unor pedepse

3.

Decretul Consiliului de Stat nr. 200 privind aprobarea Acordului de împrumut încheiat între Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si Banca de Investitii, pentru hidrocentrala Râul Mare Retezat, si a scrisorilor suplimentare la Acordul de împrumut, precum si ratificarea Acordului de garantie încheiat între Republica Socialistă România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la hidrocentrala Râul Mare Retezat si a scrisorilor suplimentare la Acordul de garantie

4.

Decretul Consiliului de Stat nr. 276 pentru ratificarea schimbului de scrisori cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Acordul de cooperare si de credit între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Democrate Vietnam pentru realizarea unor obiective industriale în Republica Democrată Vietnam, încheiat la 17 noiembrie 1975

5.

Decretul Consiliului de Stat nr. 330 privind aprobarea influentelor asupra indicatorilor economici si financiari pe anul 1976, din reasezarea preturilor de productie si de livrare, precum si a rabatului comercial la produsele din ramura industriei constructiilor de masini si a prelucrării metalelor conform decretelor prezidentiale nr. 200/1975 si 1/1976

6.

Decretul Consiliului de Stat nr. 356 privind unele măsuri referitoare la construirea adăposturilor de apărare locală antiaeriană în timp de pace

 

            Anul 1977

1.

Decretul Consiliului de Stat nr. 24 privind îmbunătătirea planului de investitii pe perioada 1978-1980 si măsuri pentru utilizarea fondurilor disponibile rezultate

2.

Decretul Consiliului de Stat nr. 45 privind reprogramarea punerii în functiune în anul 1977 a capacitătilor restante din anul 1976, precum si a sarcinilor de plan de investitii nerealizate în anul 1976

3.

Decretul Consiliului de Stat nr. 391 privind unele drepturi ale personalului Ministerului Apărării Nationale care participă la activităti de productie în bazinele miniere

 

            Anul 1978

1.

Decretul Consiliului de Stat nr. 110 privind reprogramarea punerii în functiune în 1978 a capacitătilor restante din 1977, a sarcinilor de investitii nerealizate în 1977, precum si amânarea începerii executiei unor obiective de investitii din 1978

2.

Decretul Consiliului de Stat nr. 126 privind modificarea anexei la Decretul nr. 15/1975 privind înfiintarea întreprinderii Metroul Bucuresti

3.

Decretul Consiliului de Stat nr. 178 privind reintroducerea în rezerva de mobilizare la Ministerul Industriei Constructiilor de Masini în 1978 a materialelor restante din planul de împrospătări pe anul 1977 si scoaterea unor materiale sub formă de împrumut din rezerva de mobilizare construită la Ministerul Industriei Constructiilor de Masini

4.

Decretul Consiliului de Stat nr. 514 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea activitătii în domeniul productiei de masini grele si speciale, precum si de motoare, în cadrul întreprinderii 23 August, Bucuresti

 

B. Informatii clasificate „secret de serviciu" (1971-1989)

Informatii a căror dezvăluire nu mai poate prejudicia siguranta natională, apărarea tării, ordinea publică ori interesele persoanelor de drept public sau privat

 

            Anul 1971

1.

Decretul Consiliului de Stat nr. 484 pentru ratificarea Conventiei veterinare între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Regatului Greciei

 

            Anul 1972

1.

Decretul Consiliului de Stat nr. 3 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de terenuri, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri

2.

Decretul Consiliului de Stat nr. 4 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi de terenuri, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din mai multe judete si municipiul Bucuresti

3.

Decretul Consiliului de Stat nr. 11 pentru modificarea articolului 1 din Decretul nr. 465/1971 privind acordarea si majorarea unor pensii

4.

Decretul Consiliului de Stat nr. 12 pentru acordarea si majorarea unor pensii

5.

Decretul Consiliului de Stat nr. 16 privind conferirea de ordine ale Republicii Socialiste România unor persoane din rezerva fortelor armate sau retragere

6.

Decretul Consiliului de Stat nr. 21 privind delegarea lui Popa I. Nicolae pentru a îndeplini functia de vicepresedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Bucuresti

7.

Decretul Consiliului de Stat nr. 35 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi de imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri, precum si retrocedarea unui imobil din municipiul Bucuresti si din diferite judete

8.

Decretul Consiliului de Stat nr. 39 privind majorarea cuantumului pensiei generalului-locotenent în rezervă Drăgan Ioachim Ilie

9.

Decretul Consiliului de Stat nr. 40 privind majorarea unor pensii

10.

Decretul Consiliului de Stat nr. 44 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri

11.

Decretul Consiliului de Stat nr. 61 privind delegarea lui Pardău Gheorghe pentru a îndeplini functia de vicepresedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judetului Suceava

12.

Decretul Consiliului de Stat nr. 64 privind acordarea unei pensii lui Ilie Gh. lonescu

13.

Decretul Consiliului de Stat nr. 65 privind majorarea pensiei pentru limita de vârstă a dr. ing. Romulus Odobesteanu

14.

Decretul Consiliului de Stat nr. 66 privind majorarea unei pensii

15.

Decretul Consiliului de Stat nr. 76 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Tulcea, Buzău, Cluj, Timis, Bacău, Vâlcea, Dolj, Gorj, Alba, Iasi, Vaslui, Mehedinti, Caras-Severin, Brasov, Vrancea, Mures, Teleorman, Ilfov si municipiul Bucuresti

16.

Decretul Consiliului de Stat nr. 77 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de terenuri, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri

17.

Decretul Consiliului de Stat nr. 86 privind conferirea de ordine ale Republicii Socialiste România unor personalităti din Republica Democrată Sudan

18.

Decretul Consiliului de Stat nr. 87 privind conferirea Ordinului „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I

19.

Decretul Consiliului de Statnr. 89 privind conferirea Ordinelor „23 August" si „TudorVIadimirescu"

20.

Decretul Consiliului de Stat nr. 99 privind acordarea unei pensii lui Anton Moisescu

21.

Decretul Consiliului de Stat nr. 100 privind delegarea lui Corduban Traian pentru a îndeplini functia de vicepresedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular Judetean Suceava

22.

Decretul Consiliului de Stat nr. 108 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Alba, Bihor, Hunedoara, Harghita, Suceava, Botosani, Tulcea, Mures

23.

Decretul Consiliului de Stat nr. 109 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Arges, Olt, Vâlcea, Cluj, Bistrita-Năsăud, Ialomita, Ilfov, Bacău, Neamt

24.

Decretul Consiliului de Stat nr. 110 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi de terenuri, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judete si municipiul Bucuresti

25.

Decretul Consiliului de Stat nr. 111 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor imobile, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Gorj, Dolj, Mehedinti, Vrancea, Arad, Timis, Caras-Severin, Iasi, Brasov, Vaslui, Maramures, Satu Mare, Galati, Brăila, Teleorman, Covasna, Bacău

26.

Decretul Consiliului de Stat nr. 112 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si transmiterea unor imobile, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Dâmbovita, Ilfov, Olt, Galati, Arad, Satu Mare, Brăila, Dolj, Teleorman, Harghita, Bacău, Arges, Hunedoara, Mehedinti si municipiul Bucuresti

27.

Decretul Consiliului de Stat nr. 114 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si transmiterea unor imobile, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri

28.

Decretul Consiliului de Stat nr. 120 privind acordarea si majorarea unor pensii

29.

Decretul Consiliului de Stat nr. 121 privind acordarea si majorarea unor pensii

30.

Decretul Consiliului de Stat nr. 125 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Vaslui, Suceava, Alba, Botosani, Mures, Vâlcea, Timis, Iasi, Bacău, Hunedoara, Galati, Ilfov, Maramures, Neamt, Olt, Arges, Dolj, Cluj, Brăila, Bihor, Satu Mare, Sibiu, Harghita, Ialomita, Prahova

31.

Decretul Consiliului de Stat nr. 126 privind acordarea drapelului de luptă unor unităti militare apartinând Ministerului Fortelor Armate

32.

Decretul Consiliului de Stat nr. 127 privind delegarea lui Ferdinand Nagy pentru a îndeplini functia de presedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judetului Covasna

33.

Decretul Consiliului de Stat nr. 128 privind delegarea lui Gheorghe Cioară pentru a îndeplini functia de presedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Bucuresti

34.

Decretul Consiliului de Stat nr. 133 privind determinarea bazei de calcul a pensiei pentru persoanele care au detinut functia de ambasador sau de ministru plenipotentiar, ca sefi de misiuni diplomatice


 

35.

Decretul Consiliului de Stat nr. 135 pentru modificarea articolului 2 din Decretul nr. 1.037 din 1 noiembrie 1968 privind organizarea si functionarea institutiilor militare de învătământ pentru pregătirea ofiterilor

36.

Decretul Consiliului de Stat nr. 136 privind scutirea unitătilor economice de stat de a include în pretul de cost sau în cheltuielile de circulatie a părtii neamortizate din valoarea unor fonduri fixe distruse

37.

Decretul Consiliului de Stat nr. 137 privind scutirea unor unităti economice de stat de a include în pretul de cost sau în cheltuielile de circulatie a părtii neamortizate din valoarea unor fonduri fixe distruse

38.

Decretul Consiliului de Stat nr. 138 privind anularea unor debite reprezentând chirii si taxe restante pentru unele imobile proprietate de stat, din judetul Tulcea

39.

Decretul Consiliului de Stat nr. 139 privind stabilirea preturilor cu amănuntul la unele specii de peste proaspăt, congelat si sărat, provenit din pescuitul oceanic si marin din productie proprie si import

40.

Decretul Consiliului de Stat nr. 140 privind modificarea Decretului nr. 168/1951 pentru instituirea titlului de „Erou al Muncii Socialiste" din Republica Socialistă România si a Regulamentului privind titlul de „Erou al Muncii Socialiste"

41.

Decretul Consiliului de Stat nr. 141 pentru ratificarea Tratatului cu privire la interzicerea amplasării de arme nucleare si alte arme de distrugere în masă pe fundul mărilor si oceanelor si în subsolul lor, deschis spre semnare la Moscova, Londra si Washington la 11 februarie 1971

42.

Decretul Consiliului de Stat nr. 142 pentru ratificarea protocolului aditional la Tratatul dintre Republica Populară Română si Republica Socialistă Federativă Iugoslavia privind asistenta juridică, semnat la Belgrad, la 18 octombrie 1960

43.

Decretul Consiliului de Stat nr. 143 privind ratificarea Conventiei pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, încheiat la Haga, la 16 decembrie 1970

44.

Decretul Consiliului de Stat nr. 146 pentru aderarea Republicii Socialiste România la Conventia privind înfiintarea Organizatiei de Colaborare în Industria de Rulmenti (OLIR), semnată la Moscova la 25 aprilie 1964

45.

Decretul Consiliului de Stat nr. 147 privind gratierea unor condamnati

46.

Decretul Consiliului de Stat nr. 169 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri

47.

Decretul Consiliului de Stat nr. 170 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si transmiterea unor imobile, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri

48.

Decretul Consiliului de Stat nr. 174 privind acordarea si majorarea unor pensii

49.

Decretul Consiliului de Stat nr. 186 privind conferirea Ordinului „Meritul Militar" si a Medaliei „Meritul Militar" unor ofiteri, maistri militari si subofiteri din Ministerul de Interne

50.

Decretul Consiliului de Stat nr. 188 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor imobile, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Bihor, Arges, Hunedoara, Cluj, Maramures, Alba, Covasna, Harghita, Prahova, Bacău, Suceava, Dâmbovita, Ilfov, Vaslui, Mures, Galati

51.

Decretul Consiliului de Stat nr. 200 privind acordarea si majorarea unor pensii

52.

Decretul Consiliului de Stat nr. 203 privind delegarea lui Lantos Vasilică pentru a îndeplini functia de vicepresedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judetului Mures

53.

Decretul Consiliului de Stat nr. 211 privind majorarea pensiei Marioarei Voiculescu

54.

Decretul Consiliului de Stat nr. 223 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de terenuri, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Olt, Timis, Iasi, Ialomita, Hunedoara, Galati, Tulcea, Cluj, Caras-Severin, Satu Mare, Arad, Suceava, Teleorman, Arges, Constanta, Dâmbovita, Mures, Harghita, Sibiu, Neamt, Brasov, Maramures, Alba, Vâlcea si municipiul Bucuresti

55.

Decretul Consiliului de Stat nr. 224 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Bacău, Neamt, Teleorman, Sălaj, Ialomita, Ilfov, Bistrita-Năsăud, Cluj, Arges, Vâlcea, Buzău, Timis, Brăila, Arad, Satu Mare, Covasna, Mehedinti, Iasi, Tulcea, Bihor, Harghita, Hunedoara, Sibiu, Mures

56.

Decretul Consiliului de Stat nr. 225 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor imobile, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Arges, Mures, Prahova, Vâlcea, Dâmbovita, Iasi, Alba, Hunedoara, Maramures, Botosani, Sibiu, Cluj, Gorj, Caras-Severin, Sălaj, Galati, Covasna, Vaslui si municipiul Bucuresti

57.

Decretul Consiliului de Stat nr. 226 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si transmiterea unor imobile, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Bacău, Arad, Dolj, Brasov, Sibiu, Vaslui, Prahova, Galati, Mures, Iasi, Hunedoara, Cluj, Vâlcea, Timis, Ialomita, Constanta, Neamt, Alba, Bihor, Mehedinti, Suceava si municipiul Bucuresti

58.

Decretul Consiliului de Stat nr. 229 pentru restituirea Medaliei „Meritul Militar" clasa a II-a unui ofiter

59.

Decretul Consiliului de Stat nr. 235 privind acordarea si majorarea unor pensii


 

60.

Decretul Consiliului de Stat nr. 238 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si transmiterea unor imobile, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Ilfov, Timis, Brăila, Bacău, Alba, Gorj, Hunedoara, Suceava, Teleorman, Bihor, Sălaj, Harghita, Prahova, Satu Mare, Maramures, Arad, Tulcea, Vaslui, Neamt, Galati, Cluj, Dolj, Caras-Severin

61.

Decretul Consiliului de Stat nr. 239 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi de imobile, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Timis, Bacău, Alba, Botosani, Dolj, Ilfov, Covasna, Vaslui, Arges, Cluj, Ialomita, Mures, Sibiu, Hunedoara, Bistrita-Năsăud si municipiul Bucuresti

62.

Decretul Consiliului de Stat nr. 240 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor imobile, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Dolj, Teleorman, Olt, Satu Mare, Prahova, Hunedoara, Timis, Mehedinti, Dâmbovita, Tulcea si Alba

63.

Decretul Consiliului de Stat nr. 249 privind majorarea pensiei profesorului Popa Aurel

64.

Decretul Consiliului de Stat nr. 251 privind delegarea lui Popa Constantin pentru a îndeplini functia de vicepresedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judetului Constanta

65.

Decretul Consiliului de Stat nr. 252 privind delegarea lui Circa Cornelia Aurelia pentru a îndeplini functia de vicepresedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judetului Maramures

66.

Decretul Consiliului de Stat nr. 256 privind majorarea pensiei de urmas a unei persoane

67.

Decretul Consiliului de Stat nr. 257 privind conferirea Ordinului „Meritul Militar" si a Medaliei „Meritul Militar" unor generali, ofiteri, maistri militari si subofiteri din Ministerul de Interne

68.

Decretul Consiliului de Stat nr. 263 privind majorarea si acordarea unor pensii

69.

Decretul Consiliului de Stat nr. 264 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si transmiterea unor imobile, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Bacău, Dâmbovita, Cluj, Neamt, Vâlcea, Prahova, Suceava, Brasov, Bistrita-Năsăud, Covasna, Harghita, Hunedoara, Timis, Galati, Arges, Constanta si municipiul Bucuresti

70.

Decretul Consiliului de Stat nr. 266 privind stabilirea unor pensii de invaliditate si de urmas

71.

Decretul Consiliului de Stat nr. 267 privind acordarea unei pensii lui Kostyal Stefan

72.

Decretul Consiliului de Stat nr. 272 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor imobile, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Prahova, Ialomita, Teleorman, Ilfov, Olt, Bacău, Harghita, Neamt, Cluj, Iasi, Suceava, Maramures, Caras-Severin, Vaslui, Galati, Timis, Arad, Sibiu, Botosani, Tulcea

73.

Decretul Consiliului de Stat nr. 273 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor terenuri din judetele: Brasov, Vrancea, Bacău, Vâlcea, Arges, Cluj, Bistrita-Năsăud, Ilfov, Hunedoara, Iasi, Vaslui, Suceava, Alba, Sibiu, Bihor, Arad, Maramures, Satu Mare, Harghita, Timis, Caras-Severin si Bucuresti

74.

Decretul Consiliului de Stat nr. 274 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri

75.

Decretul Consiliului de Stat nr. 275 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de terenuri, transmiterea unor imobile, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Sibiu, Maramures, Bihor, Cluj, Alba, Mures, Bacău, Dâmbovita, Vâlcea, Hunedoara, Mehedinti, Brasov, Vaslui, Harghita, Iasi, Prahova, Bistrita-Năsăud, Neamt si municipiul Bucuresti

76.

Decretul Consiliului de Stat nr. 276 privind majorarea unei pensii

77.

Decretul Consiliului de Stat nr. 278 privind conferirea de ordine ale Republicii Socialiste România unor persoane din rezerva fortelor armate sau retragere

78.

Decretul Consiliului de Stat nr. 282 pentru modificarea Decretului nr. 870/1969 privind organizarea si functionarea Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară

79.

Decretul Consiliului de Stat nr. 283 pentru modificarea Decretului nr. 649 din 8 octombrie 1969 privind organizarea si functionarea Ministerului Energiei Electrice

80.

Decretul Consiliului de Stat nr. 290 privind stabilirea preturilor cu amănuntul la pasta de tomate si bulion

81.

Decretul Consiliului de Stat nr. 291 privind stabilirea pretului de livrare la masina electromecanică de facturat si contabilizat tip Felix FC30

82.

Decretul Consiliului de Stat nr. 293 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor imobile, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Bacău, Vrancea, Galati, Brăila, Mures, Dâmbovita, Ilfov, Alba, Bistrita-Năsăud, Caras-Severin, Cluj, Gorj, Hunedoara, Dolj, Maramures, Olt, Constanta, Arges, Tulcea, Covasna, Iasi, Vrancea, Cluj

83.

Decretul Consiliului de Stat nr. 294 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Mures, Covasna, Caras-Severin, Alba, Harghita, Suceava, Neamt, Brasov, Bistrita-Năsăud, Iasi, Arad, Prahova, Constanta


 

84.

Decretul Consiliului de Stat nr. 295 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de imobile, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Brăila, Bihor, Iasi, Vaslui, Prahova, Vâlcea, Arges, Ialomita, Sibiu, Olt, Ilfov, Caras-Severin, Hunedoara, Sălaj

85.

Decretul Consiliului de Stat nr. 296 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si transmiterea unor imobile, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri

86.

Decretul Consiliului de Stat nr. 297 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de terenuri, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Arges, Ilfov, Teleorman, Alba, Bihor, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramures, Mehedinti, Olt, Vâlcea, Suceava

87.

Decretul Consiliului de Stat nr. 298 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor imobile, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Gorj, Iasi, Olt, Suceava, Hunedoara, Harghita, Timis, Caras-Severin, Arges, Cluj, Brasov, Bistrita-Năsăud, Alba, Bihor, Neamt, Covasna, Buzău

88.

Decretul Consiliului de Stat nr. 304 pentru modificarea Legii nr. 23 din 1971 privind apărarea secretului de stat în Republica Socialistă România

89.

Decretul Consiliului de Stat nr. 306 privind ratificarea Conventiei consulare între Republica Socialistă România si Republica Populară Democrată Coreeană

90.

Decretul Consiliului de Stat nr. 307 pentru ratificarea Acordului cu privire la crearea sistemului international si organizatiei de telecomunicatii spatiale „Inter Sputnik"

91.

Decretul Consiliului de Stat nr. 310 privind acordarea drapelului de luptă unor unităti militare din Ministerul de Interne

92.

Decretul Consiliului de Stat nr. 311 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi de terenuri, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri

93.

Decretul Consiliului de Stat nr. 312 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si transmiterea unor imobile, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Suceava, Iasi, Dâmbovita, Bihor, Mures, Teleorman, Buzău, Tulcea, Caras-Severin, Olt, Ilfov, Vaslui, Vrancea, Prahova, Suceava, Arges, Alba, Hunedoara, Mehedinti

94.

Decretul Consiliului de Stat nr. 313 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de terenuri, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri

95.

Decretul Consiliului de Stat nr. 314 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Ilfov, Ialomita, Teleorman, Arges, Olt, Vâlcea, Bacău, Neamt, Cluj, Covasna, Brasov, Galati, Maramures, Bihor, Hunedoara, Harghita, Mures, Botosani, Alba, Satu Mare, Ialomita, Prahova, Bistrita-Năsăud

96.

Decretul Consiliului de Stat nr. 315 cu privire la majorarea pensiilor de asigurări sociale de stat, pensiilor I.O.V.R. si ajutoarele sociale

97.

Decretul Consiliului de Stat nr. 317 privind organizarea si functionarea Comitetului de Stat pentru Preturi

98.

Decretul Consiliului de Stat nr. 318 pentru completarea art. 5 din Legea contractelor economice nr. 71 din 29 septembrie 1969

99.

Decretul Consiliului de Stat nr. 319 pentru modificarea Decretului nr. 673/1969 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei Metalurgice

100.

Decretul Consiliului de Stat nr. 320 pentru modificarea art. 67 din Legea nr. 12/1971 privind încadrarea si promovarea în muncă a personalului din unitătile socialiste de stat

101.

Decretul Consiliului de Stat nr. 322 pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia dintre Republica Socialistă România si Republica Austria cu privire la asistenta juridică în materia dreptului civil si de familie si la valabilitatea si transmiterea actelor, semnată la Viena la 17 noiembrie 1965

102.

Decretul Consiliului de Stat nr. 323 privind gratierea unor condamnati

103.

Decretul Consiliului de Stat nr. 324 privind conferirea Ordinului „Meritul Stiintific" clasa I, profesorului suedez Alf Lombard de la Universitatea din Lund

104.

Decretul Consiliului de Stat nr. 328 privind modificarea preturilor de productie si livrare pentru tevile din otel fără sudură „Burlane pentru tubaj si tevi conducte pentru industria petrolului"

105.

Decretul Consiliului de Stat nr. 331 privind acordarea unei pensii lui Ida Hadnagy

106.

Decretul Consiliului de Stat nr. 342 privind delegarea lui Caraba Vichentie pentru a îndeplini functia de vicepresedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judetului Ilfov

107.

Decretul Consiliului de Stat nr. 343 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de imobile, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Vrancea, Suceava, Caras-Severin, Dolj, Botosani, Bacău, Vâlcea, Iasi, Cluj, Maramures, Hunedoara, Buzău, Covasna, Bihor, Prahova, Timis, Mehedinti, Brasov, Ialomita, Mures si municipiul Bucuresti


 

108.

Decretul Consiliului de Stat nr. 344 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor imobile, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Hunedoara, Vaslui, Dâmbovita, Dolj, Galati, Botosani, Buzău, Alba, Sibiu, Satu Mare, Prahova, Bihor, Gorj, Neamt, Vrancea, Mures, Sibiu, Harghita si municipiul Bucuresti

109.

Decretul Consiliului de Stat nr. 345 privind scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Mures, Neamt, Olt, Sibiu, Brasov, Alba, Maramures, Hunedoara, Prahova, Botosani, Caras-Severin, Suceava, Bacău, Arges, Bistrita-Năsăud, Harghita, Ialomita, Timis, Covasna, Cluj, Ilfov si municipiul Bucuresti

110.

Decretul Consiliului de Stat nr. 346 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor imobile, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din mai multe judete

111.

Decretul Consiliului de Stat nr. 347 cu privire la majorarea si acordarea unor pensii

112.

Decretul Consiliului de Stat nr. 348 privind acordarea unor pensii

113.

Decretul Consiliului de Stat nr. 356 privind modificarea nivelului pretului cu amănuntul la unele cărti beletristice

114.

Decretul Consiliului de Stat nr. 357 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de terenuri, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Bacău, Arges, Brasov, Caras-Severin, Neamt, Iasi, Mures, Bihor, Suceava, Hunedoara, Sibiu, Maramures, Botosani, Vaslui, Harghita, Teleorman, Târgoviste, Iasi, Vâlcea, Arad, Sălaj, Prahova, Tulcea, Ialomita, Covasna, Olt, Alba, Ilfov si municipiul Bucuresti

115.

Decretul Consiliului de Stat nr. 371 privind conferirea Ordinului „Meritul Militar" si a Medaliei „Meritul Militar" unor ofiteri, maistri militari si subofiteri din Ministerul Fortelor Armate

116.

Decretul Consiliului de Stat nr. 389 cu privire la contributia pentru asigurările sociale de stat

117.

Decretul Consiliului de Stat nr. 397 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Buzău, Ialomita, Ilfov, Dâmbovita, Prahova, Arges, Brăila, Timis, Gorj, Dolj, Teleorman, Bacău, Olt, Caras-Severin, Maramures, Hunedoara si municipiul Bucuresti

118.

Decretul Consiliului de Stat nr. 408 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de terenuri, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Sibiu, Timis, Ialomita, Sălaj, Vâlcea, Arad, Iasi, Hunedoara, Olt, Dolj, Arad, Mures, Brasov, Covasna, Prahova, Teleorman, Gorj, Bacău, Galati, Neamt, Târgu Mures si municipiul Bucuresti

119.

Decretul Consiliului de Stat nr. 412 privind acordarea si majorarea unor pensii

120.

Decretul Consiliului de Stat nr. 413 privind conferirea Ordinului „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I Majestătii Sale Baudouin I, regele Belgiei

121.

Decretul Consiliului de Stat nr. 414 privind conferirea de ordine si medalii ale Republicii Socialiste România unor personalităti belgiene

122.

Decretul Consiliului de Stat nr. 415 privind conferirea Ordinului „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I Altetei Sale Regale Marele Duce Jean de Luxemburg

123.

Decretul Consiliului de Stat nr. 416 privind conferirea de ordine si medalii ale Republicii Socialiste România unor personalităti din Luxemburg

124.

Decretul Consiliului de Stat nr. 428 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si transmiterea unor imobile, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Mures, Vaslui, Dâmbovita, Bihor, Bacău, Hunedoara, Constanta, Gorj, Galati, Buzău, Sibiu, Neamt, Arad, Ilfov, Covasna, Mures, Timis, Arges, Vâlcea, Suceava, Caras-Severin, Teleorman, Prahova, Sălaj, Cluj si municipiul Bucuresti

125.

Decretul Consiliului de Stat nr. 429 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Constanta, Mures, Hunedoara, Alba, Olt, Brasov, Maramures, Vrancea, Vâlcea, Arges, Ialomita, Teleorman, Prahova, Dâmbovita, Ilfov, Cluj si municipiul Bucuresti

126.

Decretul Consiliului de Stat nr. 430 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Vâlcea, Arges, Bacău, Vrancea, Cluj, Alba, Suceava, Hunedoara, Bihor, Satu Mare, Vaslui, Maramures, Sălaj, Arad, Prahova, Ilfov, Ialomita, Gorj, Mures

127.

Decretul Consiliului de Stat nr. 436 privind acordarea si majorarea unor pensii

128.

Decretul Consiliului de Stat nr. 439 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de imobile, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Brasov, Arges, Cluj, Suceava, Vâlcea, Neamt, Bacău, Dâmbovita, Ilfov, Dolj, Constanta, Bihor, Iasi, Gorj, Târgu Jiu, Timis, Ialomita, Bacău, Arad, Vrancea si municipiul Bucuresti

129.

Decretul Consiliului de Stat nr. 442 privind majorarea pensiei lui Constantin Brătianu

130.

Decretul Consiliului de Stat nr. 446 privind organizarea si functionarea Ministerului Comertului Interior

131.

Decretul Consiliului de Stat nr. 454 privind suplimentarea numărului de posturi de demnitari la Ministerul Minelor, Petrolului si Geologiei


 

132.

Decretul Consiliului de Stat nr. 455 privind suplimentarea numărului de posturi de demnitari la Ministerul Educatiei si învătământului

133.

Decretul Consiliului de Stat nr. 478 privind delegarea lui Dumitrescu Stefan pentru a îndeplini functia de vicepresedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judetului Buzău

134.

Decretul Consiliului de Stat nr. 479 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si transmiterea unor imobile, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Caras-Severin, Hunedoara, Bistrita-Năsăud, Iasi, Sibiu, Suceava, Gorj, Harghita, Bacău, Brasov, Covasna, Arges, Vâlcea, Ilfov, Cluj, Botosani si municipiul Bucuresti

135.

Decretul Consiliului de Stat nr. 482 privind stabilirea pretului de productie si livrare pentru cazanul de 1035 tone abur pe oră

136.

Decretul Consiliului de Stat nr. 492 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si transmiterea unor imobile, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Bihor, Hunedoara, Arges, Dâmbovita, Vaslui, Buzău, Alba, Maramures, Vrancea, Bacău, Constanta, Neamt, Suceava, Cluj, Prahova, Covasna, Sibiu, Botosani, Teleorman, municipiul Bucuresti

137.

Decretul Consiliului de Stat nr. 494 pentru aderarea Republicii Socialiste România la Acordul privind Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

138.

Decretul Consiliului de Stat nr. 496 privind delegarea unor persoane în functiile de presedinti ai comitetelor executive ale consiliilor populare

139.

Decretul Consiliului de Stat nr. 497 privind stabilirea preturilor cu amănuntul pentru pomii de iarnă din răsinoase

140.

Decretul Consiliului de Stat nr. 498 privind delegarea lui Miu Dobrescu pentru a îndeplini functia de presedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judetului Suceava

141.

Decretul Consiliului de Stat nr. 500 privind acordarea unei pensii viagere Margaretei Coandă

142.

Decretul Consiliului de Stat nr. 501 privind acordarea drapelului de luptă unor unităti militare apartinând Ministerului Apărării Nationale

143.

Decretul Consiliului de Stat nr. 509 privind acordarea si majorarea unor pensii

144.

Decretul Consiliului de Stat nr. 510 privind conferirea Ordinului „Steaua Republicii Socialiste România" clasa a V-a lui Bonaparte Corneliu Dimitriu

145.

Decretul Consiliului de Stat nr. 516 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi de imobile, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Mures, Cluj, Harghita, Caras-Severin, Hunedoara, Maramures, Satu Mare, Bihor, Covasna, Sibiu, Brasov, Teleorman, Gorj, Arges, Bistrita-Năsăud, Constanta, Dâmbovita, Timis, Prahova, Bacău, Ilfov si municipiul Bucuresti

146.

Decretul Consiliului de Stat nr. 522 privind gratierea unor condamnati

147.

Decretul Consiliului de Stat nr. 528 privind acordarea si majorarea unor pensii

148.

Decretul Consiliului de Stat nr. 538 privind transmiterea unui teren proprietate de stat, situat în municipiul Bucuresti, în folosinta ambasadei U.R.S.S. În Republica Socialistă România

149.

Decretul Consiliului de Stat nr. 542 privind majorarea unor pensii

150.

Decretul Consiliului de Stat nr. 543 privind stabilirea pretului de productie pentru avionul BN-2 AJslander"

 

            Anul 1973

1.

Decretul Consiliului de Stat nr. 1 privind conferirea Ordinului „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I presedintelui Republicii Islamice Pakistan

2.

Decretul Consiliului de Stat nr. 3 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Arad, Brasov, Iasi, Vaslui, Arges, Olt, Bacău, Vrancea, Cluj, Vâlcea, Dolj, Alba, Mures, Gorj, Hunedoara, Teleorman, Prahova, Buzău, Sibiu. Tabele nominale

3.

Decretul Consiliului de Stat nr. 4 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si transmiterea unor imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri; tabele nominale cuprinzând proprietarii ale căror terenuri urmau a fi expropriate si trecute în proprietatea statului din judetele: Dolj, Gorj, Constanta, Timis, Teleorman, Olt, Brasov, Bacău, Vâlcea, Cluj, Hunedoara, Bistrita-Năsăud, Ilfov, Caras Severin, Maramures, Prahova, Dâmbovita, Alba, Vrancea, Mures

4.

Decretul Consiliului de Stat nr. 5 privind exproprierea si trecerea în proprietatea statului a unor imobile, precum si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Hunedoara, Constanta, Iasi, Vaslui, Caras-Severin, Arad, Timis, Brasov, Maramures, Satu Mare, Arges, Bacău, Vâlcea, Cluj, Bistrita-Năsăud, Buzău, Botosani, Bihor, Suceava. Tabele nominale

5.

Decretul Consiliului de Stat nr. 6 privind majorarea pensiilor unor arhitecti

6.

Decretul Consiliului de Stat nr. 10 privind delegarea unor persoane în functiile de vicepresedinte ai Comitetelor Executive ale Consiliilor Populare ale judetelor: Arges, Bacău, Bistrita-Năsăud, Botosani, Covasna, Ialomita, Ilfov

7.

Decretul Consiliului de Stat nr. 20 privind conferirea Ordinului „23 August" clasa I ministrului afacerilor externe al Marelui Ducat de Luxemburg, Gaston Thorn

8.

Decretul Consiliului de Stat nr. 23 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Hunedoara, Timis, Dâmbovita, Timis, Alba, Cluj, Bihor, Constanta, Satu Mare, Arges, Harghita, Neamt. Tabele nominale

9.

Decretul Consiliului de Stat nr. 24 privind delegarea unor persoane în functiile de vicepresedinte ai Comitetelor Executive ale Consiliilor Populare ale judetelor: Bihor, Brasov, Dolj, Harghita, Neamt, Iasi, Prahova, Sibiu, Timis, Teleorman, precum si pentru încetarea delegării lui Circa Cornelia Aurelia în functia de vicepresedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judetului Maramures

10.

Decretul Consiliului de Stat nr. 29 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor

11.

Decretul Consiliului de Stat nr. 34 privind majorarea unei pensii

12.

Decretul Consiliului de Stat nr. 35 privind delegarea unor persoane în functiile de vicepresedinte ai Comitetelor Executive ale Consiliilor Populare ale judetelor: Arad, Brasov, Cluj, Galati, Maramures, Satu Mare, Mures, Vrancea si al Consiliului Popular al Municipiului Bucuresti

13.

Decretul Consiliului de Stat nr. 37 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Dâmbovita, Ilfov, Bacău, Suceava, Neamt, Maramures, Brasov, Teleorman, Sibiu, Iasi, Covasna, Vrancea, Mures, Olt, Prahova, Cluj, Caras-Severin si municipiul Bucuresti (sector 1); tabele nominale

14.

Decretul Consiliului de Stat nr. 38 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si transmiterea unor imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Ilfov, Satu Mare, Brasov, Caras-Severin, Sibiu, Cluj, Vaslui, Brăila, Dolj, Timis, Arad, Arges, Bihor, Constanta, Hunedoara, Alba, Bistrita-Năsăud, Harghita, Suceava, Mures, Neamt, Vâlcea, municipiul Bucuresti (sector 4); tabele nominale

15.

Decretul Consiliului de Stat nr. 39 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi de terenuri si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Sibiu, Neamt, Arad, Covasna, Bistrita-Năsăud, Prahova, Cluj, Brasov, Hunedoara, Timis, Satu Mare, municipiul Bucuresti (sectoarele 1, 2,4, 5, 8); tabele nominale

16.

Decretul Consiliului de Stat nr. 40 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si transmiterea unor imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Ilfov, Harghita, Hunedoara, Covasna, Alba, Timis, Sibiu, Iasi, Gorj, Suceava, Mures, Bacău, Dâmbovita, Vrancea, Buzău, Caras-Severin, Brasov, municipiul Bucuresti (comuna Voluntari); tabele nominale

17.

Decretul Consiliului de Stat nr. 44 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Inspectoratului General de Stat pentru Directivare si Control în Proiectarea si Executarea Constructiilor

18.

Decretul Consiliului de Stat nr. 51 privind acordarea unor pensii

19.

Decretul Consiliului de Stat nr. 55 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si transmiterea unor imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Bacău, Brasov, Prahova, Arad, Alba, Timis, Gorj, Mures, Arges, Vâlcea, Harghita, Cluj, Suceava, Galati, Ialomita; tabele nominale

20.

Decretul Consiliului de Stat nr. 56 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si transmiterea unor imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Ilfov, Alba, Bacău, Cluj, Vâlcea, Brasov, Satu Mare, Maramures, Hunedoara, Neamt, Bihor, Sibiu, Tulcea, Alba, Brăila si municipiul Bucuresti (sectorul 1, comunele Otopeni, Dobroesti, Voluntari); tabele nominale

21.

Decretul Consiliului de Stat nr. 60 privind autorizarea Ministerului Afacerilor Externe de a cumpăra un teren situat în orasul Islamabad

22.

Decretul Consiliului de Stat nr. 61 privind majorarea unor pensii

23.

Decretul Consiliului de Stat nr. 65 pentru conferirea de ordine ale Republicii Socialiste România unor persoane din rezerva Fortelor Armate sau retragere

24.

Decretul Consiliului de Stat nr. 68 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Cluj, Galati, Iasi, Vaslui, Dolj, Buzău, Bistrita-Năsăud, Bacău, Suceava, Vrancea, Brăila, Teleorman, Satu Mare, Dâmbovita, Arges, Ialomita, Harghita, Hunedoara, Neamt, Ilfov, Constanta, Alba; tabele nominale

25.

Decretul Consiliului de Stat nr. 69 privind gratierea unor condamnati

26.

Decretul Consiliului de Stat nr. 70 privind gratierea unor condamnati

27.

Decretul Consiliului de Stat nr. 72 privind stabilirea pretului de productie pentru autoturismul de teren tip Aro 240; anexate decrete de modificare a prezentului decret

28.

Decretul Consiliului de Stat nr. 76 privind conducerea ministerelor si a celorlalte organe centrale ale administratiei de stat pe baza principiului conducerii colective. Anexate decrete de modificare a prezentului decret

29.

Decretul Consiliului de Stat nr. 77 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Financiar-Bancar

30.

Decretul Consiliului de Stat nr. 78 privind organizarea si functionarea consiliilor si comisiilor tehnico-economice


 

31.

Decretul Consiliului de Stat nr. 79 cu privire la evaluarea în câmp a productiei agricole vegetale

32.

Decretul Consiliului de Stat nr. 81 privind gospodărirea anvelopelor si camerelor de aer

33.

Decretul Consiliului de Stat nr. 82 pentru prelungirea termenului prevăzut în art. 67 din Legea nr. 12/1971 privind încadrarea în muncă a personalului din unitătile socialiste de stat

34.

Decretul Consiliului de Stat nr. 83 pentru modificarea Codului de procedură civilă si a celui de procedură penală al Republicii Socialiste România

35.

Decretul Consiliului de Stat nr. 84 pentru modificarea Legii nr. 58/1968 pentru organizarea judecătorească

36.

Decretul Consiliului de Stat nr. 85 privind modificarea Decretului nr. 648/1969 pentru organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

37.

Decretul Consiliului de Stat nr. 86 pentru modificarea Legii nr. 59/1968 privind comisiile de judecată

38.

Decretul Consiliului de Stat nr. 87 pentru ratificarea Conventiei privind colaborarea în navigatia maritimă comercială, încheiată la Budapesta la 3 decembrie 1971

39.

Decretul Consiliului de Stat nr. 88 privind retragerea decoratiilor conferite unor persoane

40.

Decretul Consiliului de Stat nr. 89 privind retragerea decoratiilor conferite unor persoane

41.

Decretul Consiliului de Stat nr. 92 privind acordarea si majorarea unor pensii

42.

Decretul Consiliului de Stat nr. 93 privind majorarea ajutorului bănesc lunar acordat profesorului Gheată Petre

43.

Decretul Consiliului de Stat nr. 96 privind autorizarea Ministerului Afacerilor Externe de a cumpăra un imobil situat în orasul New-Delhi

44.

Decretul Consiliului de Stat nr. 97 privind stabilirea pretului de productie si livrare, a pretului de calcul pentru turbina hidraulică PV 188-788 tip Pelton de 174.25 MW;

45.

Decretul Consiliului de Stat nr. 99 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi de imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din Bucuresti (sectoarele 1, 5, 8) si judetele: Brasov, Olt, Mehedinti, Arges, Iasi, Suceava, Dolj, Vaslui, Gorj, Dâmbovita, Prahova, Buzău, Hunedoara, Vrancea, Covasna, Alba, Cluj, Mures. Tabele nominale

46.

Decretul Consiliului de Stat nr. 106 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Arges, Alba, Hunedoara, Vâlcea, Suceava, Harghita, Bistrita-Năsăud, Satu Mare, Sibiu, Mures, Ialomita, Ilfov, Dolj, Maramures. Tabele nominale

47.

Decretul Consiliului de Stat nr. 107 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si transmiterea unor imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Prahova, Buzău, Arges, Vâlcea, Hunedoara, Vrancea, Ilfov, Dâmbovita, Bacău, Cluj, Dolj, Gorj, Timis, Maramures, Olt, Iasi, Vaslui, Caras-Severin, Bihor

48.

Decretul Consiliului de Stat nr. 108 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Hunedoara, Arad, Timis, Gorj, Cluj, Sălaj, Maramures, Suceava, Vâlcea, Vrancea, Dâmbovita, Buzău, Bacău, Caras-Severin, Brasov, Prahova, Arges, Iasi, Mehedinti, Olt, Satu Mare, Alba, Mures, Botosani, municipiul Bucuresti (comunele Dobroiesti si Măgurele); tabele nominale

49.

Decretul Consiliului de Stat nr. 150 privind organizarea Directiei Generale a Presei si Tipăriturilor. Anexă

50.

Decretul Consiliului de Stat nr. 160 pentru conferirea Ordinului „Meritul Militar" si a Medaliei „Meritul Militar" unor ofiteri, maistri militari si subofiteri din Ministerul Apărării Nationale

51.

Decretul Consiliului de Stat nr. 166 privind structura organizatorică a aparatului Consiliului de Ministri; anexă; modificări ulterioare

52.

Decretul Consiliului de Stat nr. 167 privind structura organizatorică a aparatului Marii Adunări Nationale; anexă

53.

Decretul Consiliului de Stat nr. 168 privind structura organizatorică a aparatului Consiliului de Stat; anexă

54.

Decretul Consiliului de Stat nr. 169 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri, autorizarea efectuării unui schimb de terenuri si a transmiterii unor imobile din Bucuresti (sectoarele 2, 5, 6) si judetele: Mures, Ilfov, Covasna, Hunedoara, Neamt, Alba, Ialomita, Galati, Vâlcea, Maramures, Olt, Teleorman. Tabele nominale

55.

Decretul Consiliului de Stat nr. 170 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Buzău, Olt, Neamt, Ilfov, Teleorman, Dolj, Harghita, Hunedoara, Arad, Bihor, Ialomita, Vâlcea, Prahova, Maramures, Gorj

56.

Decretul Consiliului de Stat nr. 171 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Neamt, Suceava, Dâmbovita, Bacău, Prahova, Vaslui, Iasi, Caras-Severin, Harghita, Hunedoara, Mures, Alba, Gorj, Brasov, Ilfov; notă; tabele nominale

57.

Decretul Consiliului de Stat nr. 172 privind acordarea unei pensii lui Pavel Babuci


 

58.

Decretul Consiliului de Stat nr. 173 privind aprobarea pensionării lui Arsene Stan înainte de împlinirea limitei de vârstă

59.

Decretul Consiliului de Stat nr. 174 privind majorarea unor pensii

60.

Decretul Consiliului de Stat nr. 175 privind lucrul peste 8 h/zi pentru realizarea planului de stat de investitii

61.

Decretul Consiliului de Stat nr. 177 pentru conferirea Ordinului „Meritul Militar" si a Medaliei „Meritul Militar" unor ofiteri, generali, maistri militari si subofiteri din Ministerul de Interne

62.

Decretul Consiliului de Stat nr. 178 privind aprobarea pensionării înainte de împlinirea limitei de vârstă a unor persoane

63.

Decretul Consiliului de Stat nr. 207 privind organizarea Comisiei guvernamentale de colaborare si cooperare economică si tehnică; anexă; modificări ulterioare

64.

Decretul Consiliului de Stat nr. 212 pentru abrogarea Decretului nr. 422/1962 privind modalitătile de reducere sau anulare a unor creante ale organizatiilor socialiste; notă

65.

Decretul Consiliului de Stat nr. 213 privind cumularea integrală a pensiei acordate lui Docea Constantin cu salariul

66.

Decretul Consiliului de Stat nr. 214 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si transmiterea unor imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Dolj, Iasi, Satu Mare, Bihor, Brasov, Ilfov, Timis, Brăila, Olt, Vaslui, Arad, Ialomita, Botosani, Arges, Tulcea, Suceava, Buzău, Maramures, Bucuresti (sectorul 3). Tabele nominale

67.

Decretul Consiliului de Stat nr. 218 privind autorizarea Ministerului Educatiei si învătământului de a dona un autoturism, proprietate de stat, Academiei de Stiinte a Republicii Cuba; notă

68.

Decretul Consiliului de Stat nr. 223 privind acordarea unor pensii

69.

Decretul Consiliului de Stat nr. 227 privind regimul orelor de muncă prestate în zilele de repaus săptămânal si celelalte zile nelucrătoare, de către personalul navigant îmbarcat; note, rapoarte

70.

Decretul Consiliului de Stat nr. 229 privind delegarea lui Constantin Nicolae în functia de vicepresedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Municipiului Bucuresti

71.

Decretul Consiliului de Stat nr. 232 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Arges, Bihor, Cluj, Arad, Harghita, Hunedoara, Ilfov, Mures, Covasna, Sălaj, Dolj, Tulcea, Olt, Dâmbovita, Suceava, Prahova, Brasov, Constanta, Bucuresti

72.

Decretul Consiliului de Stat nr. 233 privind aprobarea iesirii la pensie a lui lani Nicolae

73.

Decretul Consiliului de Stat nr. 234 privind aprobarea iesirii la pensie a lui Todorov Petru

74.

Decretul Consiliului de Stat nr. 235 privind acordarea si majorarea unor pensii

75.

Decretul Consiliului de Stat nr. 239 privind eliberarea lui Petre Blajinovici din functia de presedinte al Comitetului de Stat pentru Economie si Administratie Locală

76.

Decretul Consiliului de Stat nr. 240 privind delegarea unor persoane pentru a îndeplini functiile de presedinti ai Comitetelor Executive ale Consiliilor Populare ale judetelor: Arges, Botosani, Dâmbovita, Mures, Teleorman

77.

Decretul Consiliului de Stat nr. 241 privind delegarea lui Ion Medrea pentru a îndeplini functia de prim-vicepresedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judetului Ilfov

78.

Decretul Consiliului de Stat nr. 254 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Dolj, Botosani, Teleorman, Bihor, Vâlcea, Arges, Caras-Severin, Cluj, Hunedoara, Iasi, Maramures, Bistrita-Năsăud, Vaslui, Arad, Bacău, Bucuresti (sectoarele 3,6, 7); tabele nominale

79.

Decretul Consiliului de Stat nr. 255 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si transmiterea unor imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Bistrita-Năsăud, Sălaj, Bacău, Botosani, Harghita, Suceava, Caras-Severin, Mures, Vâlcea, Satu Mare, Arges, Brasov, Gorj

80.

Decretul Consiliului de Stat nr. 260 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului si transmiterea unor terenuri, autorizarea efectuării unui schimb de terenuri, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri. Notă, tabel nominal

81.

Decretul Consiliului de Stat nr. 261 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Vâlcea, Arges, Dâmbovita, Olt, Prahova, Suceava, Hunedoara, Harghita, Ialomita, Ilfov, Timis, Brăila, Vaslui, Buzău, Cluj, Teleorman, Arad, Covasna, Satu Mare, Bihor, Brasov. Notă, tabele nominale

82.

Decretul Consiliului de Stat nr. 262 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Timis, Maramures, Arad, Arges, Bacău, Vâlcea, Hunedoara, Bihor, Vrancea, Botosani, Harghita, Caras-Severin, Satu Mare, Brasov, Dolj, Constanta, Suceava, Ilfov, Prahova, Vaslui, Gorj. Notă. Adrese

83.

Decretul Consiliului de Stat nr. 265 privind acordarea si majorarea unor pensii


 

84.

Decretul Consiliului de Stat nr. 266 privind stabilirea pretului de productie si livrare pentru docul plutitor de 800-1.075 tone; anexă la Decretul nr. 266 privind descrierea docului plutitor

85.

Decretul Consiliului de Stat nr. 277 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului de coordonare a profilării, specializării si cooperării în ramurile industriei constructiilor de masini si industriei metalurgice. Anexă, notă, adrese

86.

Decretul Consiliului de Stat nr. 282 privind certificarea calitătii produselor, lucrărilor si serviciilor. Modificări ulterioare, notă, adrese

87.

Decretul Consiliului de Stat nr. 283 cu privire la majorarea pensiilor acordate de către Casa de Asigurare a Avocatilor si pentru modificarea Decretului nr. 60/1951 privind organizarea acestei case; notă, adrese

88.

Decretul Consiliului de Stat nr. 288 privind ratificarea Conventiei între Republica Socialistă România si Republica Italiană privind asistenta judiciară în materie civilă si penală; adrese, note

89.

Decretul Consiliului de Stat nr. 290 privind ratificarea Conventiei de asistentă juridică în materie civilă si penală dintre Republica Socialistă România si Regatul Greciei si a Protocolului aditional, semnate la Bucuresti la 19 octombrie 1972. Notă, aviz

90.

Decretul Consiliului de Stat nr. 292 pentru ratificarea Protocolului semnat la Varsovia la 14 septembrie 1972, de modificare a articolului 15 alineatul 1 al Tratatului dintre Republica Populară Română si Republica Populară Polonă privind asistenta juridică si relatiile juridice în cauzele civile, familiale si penale, semnat la Bucuresti la 25 ianuarie 1962. Note, avize

91.

Decretul Consiliului de Stat nr. 293 privind gratierea unor condamnati

92.

Decretul Consiliului de Stat nr. 298 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Dâmbovita, Ilfov, Galati, Buzău, Prahova, Tulcea, Dolj, Cluj, Ialomita, Satu Mare, Maramures, Gorj, Iasi, Vaslui, Bucuresti (comuna Popesti-Leordeni). Tabele nominale, adrese, notă

93.

Decretul Consiliului de Stat nr. 299 privind constituirea la Consiliul de Ministri a grupului de juristi pentru asistenta juridică în raporturile de comert exterior. Anexă

94.

Decretul Consiliului de Stat nr. 303 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Iasi, Buzău, Arad, Galati, Covasna, Timis, Harghita, Bacău, Neamt, Maramures, Arges, Alba, Prahova, Mures, Dolj, Satu Mare, Bucuresti (sectorul 7, întreprinderea Electrotehnica). Tabele nominale

95.

Decretul Consiliului de Stat nr. 304 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din Bucuresti, sectorul 4 (B-dul. Ion Sulea), sectorul 8 (Sos. Nicolae Titulescu), sectorul 6 (Sos. Sălaj), judetele: Neamt, Olt, Covasna, Maramures, Vaslui, Caras-Severin, Bistrita-Năsăud, Hunedoara, Ialomita, Tulcea, Sălaj, Dolj, Cluj, Mures. Tabele, notă, adrese

96.

Decretul Consiliului de Stat nr. 311 privind aprobarea pensionării lui Rogojinschi Alexandru înaintea împlinirii limitei de vârstă

97.

Decretul Consiliului de Stat nr. 312 privind acordarea si majorarea unor pensii

98.

Decretul Consiliului de Stat nr. 313 privind retragerea decoratiilor conferite unor persoane

99.

Decretul Consiliului de Stat nr. 327 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Teleorman, Arges, Dâmbovita, Vâlcea, Brăila, Tulcea, Constanta, Mures, Vâlcea, Bihor, Neamt, Ilfov, Suceava, Sibiu, Harghita, Botosani

100.

Decretul Consiliului de Stat nr. 328 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Botosani, Sibiu, Brasov, Vaslui, Gorj, Cluj, Sălaj, Vrancea, Prahova, Buzău, Bacău, Arad, Olt, Hunedoara, Constanta, Dolj, Caras-Severin, Arges. Notă, adrese

101.

Decretul Consiliului de Stat nr. 331 pentru rechemarea lui Mircea Bălănescu din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste România în Republica Finlanda si acreditarea lui Constantin Vlad, în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste România în această tară

102.

Decretul Consiliului de Stat nr. 332 pentru conferirea Ordinului „Meritul Militar" si a Medaliei „Meritul Militar" unor ofiteri, maistri militari si subofiteri din Ministerul Apărării Nationale

103.

Decretul Consiliului de Stat nr. 340 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor terenuri, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din Bucuresti (sectoarele 5, 6, str. Uioara, Ucea, Apolodor) si judetele: Covasna, Maramures, Vrancea, Harghita, Prahova, Cluj, Alba, Ilfov, Hunedoara, Constanta, Arad, Vâlcea, Neamt, Bacău, Mures, Ialomita, Brăila. Tabele nominale

104.

Decretul Consiliului de Stat nr. 341 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unui schimb de imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Dâmbovita, Gorj, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Brasov, Cluj, Arges, Covasna, Caras-Severin, Hunedoara, Alba, Iasi, Teleorman, Vrancea, Vaslui, Bucuresti (sectoarele 1,4, 7). Tabele nominale


 

105.

Decretul Consiliului de Stat nr. 342 privind delegarea Măriei Pitică în functia de vicepresedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al judetului Sălaj

106.

Decretul Consiliului de Stat nr. 344 pentru aprobarea componentei Consiliului de conducere al Procuraturii Republicii Socialiste România si a Biroului Executiv al acesteia. Anexă

107.

Decretul Consiliului de Stat nr. 346 pentru acordarea si majorarea unor pensii

108.

Decretul Consiliului de Stat nr. 347 privind autorizarea Ministerului Afacerilor Externe de a cumpăra un teren în orasul Islamabad

109.

Decretul Consiliului de Stat nr. 348 pentru înfiintarea Consulatului General al Republicii Socialiste România în Republica Federală Germania

110.

Decretul Consiliului de Stat nr. 353 pentru conferirea medaliei „Eliberarea de sub jugul fascist" unor persoane din rezerva Fortelor Armate sau retragere

111.

Decretul Consiliului de Stat nr. 366 privind delegarea inginerului Pusterlea Valentin în functia de vicepresedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judetului Sălaj

112.

Decretul Consiliului de Stat nr. 367 privind aprobarea pensionării lui Tită Florea, înainte de împlinirea limitei de vârstă

113.

Decretul Consiliului de Stat nr. 368 privind acordarea si majorarea unor pensii

114.

Decretul Consiliului de Stat nr. 375 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Satu Mare, Harghita, Bacău, Brăila, Teleorman, Gorj, Prahova, Mures, Cluj, Alba, Arad, Tulcea, Dolj, Covasna, Dâmbovita, Neamt, Bucuresti (sectorul 4, zonele Jilava, Vitan). Fise, adrese, note

115.

Decretul Consiliului de Stat nr. 376 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Alba, Suceava, Mures, Sibiu, Galati, Ilfov, Botosani, Dâmbovita, Olt, Gorj, Harghita, Caras-Severin, Mehedinti, Iasi, Teleorman, Bucuresti (sectorul 7, str. Argilei si Bd. Păcii). Tabele nominale

116.

Decretul Consiliului de Stat nr. 377 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea si scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din Bucuresti (comunele suburbane Jilava, Măgurele, Bragadiru, Chiajna) si multe judete ale tării

117.

Decretul Consiliului de Stat nr. 378 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Covasna, Bacău, Vrancea, Olt, Cluj, Brasov, Teleorman, Neamt, Bistrita-Năsăud, Maramures, Alba, Harghita, Sălaj, Bucuresti (sectoarele 1, 4, 7)

118.

Decretul Consiliului de Stat nr. 380 pentru organizarea achizitionării de piei. Rapoarte ale Marii Adunări Nationale, adrese, modificări

119.

Decretul Consiliului de Stat nr. 384 pentru aprobarea unor modificări ale Statutului pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Române. Modificări, avize

120.

Decretul Consiliului de Stat nr. 390 privind aprobarea pensionării lui Trocan Nicolae înainte de împlinirea limitei de vârstă

121.

Decretul Consiliului de Stat nr. 391 pentru modificarea Decretului nr. 650/1969 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Constructiilor Industriale

122.

Decretul Consiliului de Stat nr. 399 pentru modificarea art. 67 din Legea nr. 12/1971 privind încadrarea si promovarea în muncă a personalului din unitătile socialiste de stat

123.

Decretul Consiliului de Stat nr. 400 privind ratificarea Conventiei consulare dintre Republica Socialistă România si Republica Socialistă Cehoslovacia

124.

Decretul Consiliului de Stat nr. 408 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Bistrita-Năsăud, Harghita, Suceava, Mures, Vâlcea, Arges, Bihor, Cluj, Sălaj, Satu Mare, Covasna, Caras-Severin, Bacău, Neamt, Alba, Timis, Bucuresti (sectorul 6, zona Bragadiru, sectorul 4, str. Baba Novac, sectorul 3, zona Sos. Pantelimon). Tabele nominale

125.

Decretul Consiliului de Stat nr. 409 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Covasna, Bacău, Iasi, Bistrita-Năsăud, Alba, Constanta, Teleorman, Brasov, Galati, Hunedoara, Sibiu, Timis, Ilfov, Bucuresti (comuna suburbană Chitila)

126.

Decretul Consiliului de Stat nr. 411 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Satu Mare, Arges, Botosani, Suceava, Ilfov, Gorj, Hunedoara, Buzău, Mehedinti, Dolj, Timis, Teleorman, Prahova, Hunedoara, Teleorman, Timis, Vâlcea, Sălaj, Brasov

127.

Decretul Consiliului de Stat nr. 413 pentru conferirea Ordinului „Meritul Militar" unor ofiteri, generali, maistri militari si subofiteri din Ministerul de Interne

128.

Decretul Consiliului de Stat nr. 428 privind constituirea Societătii Mixte cu răspundere limitată Rom Control Data, aprobarea Contractului de societate si a statutului societătii. Decretul nr. 108/1977 pentru aprobarea amendamentelor la Contractul de societate al Rom Control Data


 

129.

Decretul Consiliului de Stat nr. 431 privind stabilirea pretului de productie si livrare pentru elicopterul usor IAR 316-B Alouette III tip standard; anexă, modificarea

130.

Decretul Consiliului de Stat nr. 432 privind aprobarea înscrierii la pensie a lui Diaconescu Greseanu Gh.

131.

Decretul Consiliului de Stat nr. 434 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Harghita, Mures, Mehedinti, Bacău, Vâlcea, Constanta, Ilfov, Teleorman, Alba, Dâmbovita, Covasna, Neamt, Dolj, Gorj, Vrancea, Arad, Sălaj, Cluj, Bucuresti

132.

Decretul Consiliului de Stat nr. 447 privind majorarea unor pensii

133.

Decretul Consiliului de Stat nr. 451 privind pregătirea personalului aeronautic necesar aviatiei civile; anexă

134.

Decretul Consiliului de Stat nr. 453 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Imperial al Iranului pentru cooperare economică, tehnică si stiintifică pe termen lung. Adrese, anexe, avize

135.

Decretul Consiliului de Stat nr. 454 privind ratificarea Acordului de cooperare economică, tehnică si stiintifică dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Islamice Pakistan. Avize, anexe

136.

Decretul Consiliului de Stat nr. 455 privind modificarea limitei maxime de pret la uleiurile vegetale industriale

137.

Decretul Consiliului de Stat nr. 456 privind conferirea de ordine si medalii ale Republicii Socialiste România unor generali, ofiteri, maistri militari, subofiteri si salariati civili din Ministerul de Interne - U.M. 0626

138.

Decretul Consiliului de Stat nr. 457 privind conferirea de ordine si medalii ale Republicii Socialiste România unor generali, ofiteri, maistri militari, subofiteri si salariati civili din Ministerul de Interne

139.

Decretul Consiliului de Stat nr. 458 privind conferirea Ordinului „Meritul Militar" si a Medaliei „Meritul Militar" unor ofiteri, generali, maistri militari si subofiteri din Ministerul de Interne

140.

Decretul Consiliului de Stat nr. 459 privind rechemarea lui Mircea Nicolaescu din functia de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste România în Republica Costa Rica si acreditarea lui Constantin Stănescu în această functie

141.

Decretul Consiliului de Stat nr. 460 privind acordarea unei pensii de urmas Măriei Rosianu

142.

Decretul Consiliului de Stat nr. 461 privind majorarea unor pensii

143.

Decretul Consiliului de Stat nr. 465 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Vrancea, Olt, Hunedoara, Bacău, Sibiu, Constanta, Arges, Botosani, Maramures, Dolj, Suceava, Bihor, Ialomita, Arad, Harghita, Bistrita-Năsăud, Mehedinti, Timis, Prahova, Cluj, Brăila, Iasi, Caras-Severin, Brasov, Sălaj, Bucuresti (zonele Ferentari si Berceni Sud)

144.

Decretul Consiliului de Stat nr. 466 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Arges, Vâlcea, Brăila, Bistrita-Năsăud, Cluj, Botosani, Alba, Harghita, Hunedoara, Dolj, Suceava, Ilfov, Buzău, Maramures, Gorj, Caras-Severin, Prahova, Bucuresti (comuna suburbană Măgurele)

145.

Decretul Consiliului de Stat nr. 467 privind majorarea si acordarea unor pensii

146.

Decretul Consiliului de Stat nr. 470 privind atributiile si normele de stabilire si modificare a preturilor la produsele de tehnică militară destinate exclusiv sectorului de apărare. Anexe, note, modificări ulterioare

147.

Decretul Consiliului de Stat nr. 479 privind rechemarea lui Titus Sinu din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste România în Republica Democrată Populară Yemen si acreditarea lui Constantin Băbeanu în această functie

148.

Decretul Consiliului de Stat nr. 498 privind restituirea imobilului din B-dul Eroilor 13, orasul Breaza, judetul Prahova, proprietatea generalului maior în rezervă Marcel Olteanu

149.

Decretul Consiliului de Stat nr. 500 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Harghita, Arad, Galati, Covasna, Arges, Mehedinti, Vâlcea, Vrancea, Satu Mare, Brasov, Alba, Hunedoara, Maramures, Sibiu, Prahova, Neamt, Ialomita, Iasi, Ilfov, Gorj, Mures, Bucuresti (sectoarele 2, 3, 4, 6, 7, 8 si comuna suburbană Chitila)

150.

Decretul Consiliului de Stat nr. 501 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Bacău, Iasi, Arges, Brasov, Ialomita, Mures, Teleorman, Brăila, Botosani, Cluj, Dolj, Harghita, Maramures, Hunedoara, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Vrancea. Notă, fise tehnice, foto

151.

Decretul Consiliului de Stat nr. 505 privind delegarea unor persoane pentru îndeplinirea functiei de vicepresedinte ai Comitetelor Executive ale Consiliilor Populare ale judetelor: Maramures, Teleorman, Vâlcea

152.

Decretul Consiliului de Stat nr. 506 privind retragerea cetăteniei române unei persoane

153.

Decretul Consiliului de Stat nr. 512 privind restituirea imobilului din str. Berzei 47; anexă


 

154.

Decretul Consiliului de Stat nr. 513 privind acordarea drapelului de luptă unei unităti militare apartinând Ministerului Apărării Nationale

155.

Decretul Consiliului de Stat nr. 514 privind acordarea unei pensii artistului poporului Kovacs Gyorgy

156.

Decretul Consiliului de Stat nr. 517 privind conferirea de ordine si medalii ale Republicii Socialiste România unor persoane din rezerva Fortelor Armate sau retragere. Tabel nominal

157.

Decretul Consiliului de Stat nr. 518 privind conferirea Ordinului „Meritul Militar" si a Medaliei „Meritul Militar" unor ofiteri, maistri militari si subofiteri din Ministerul Apărării Nationale

158.

Decretul Consiliului de Stat nr. 520 privind autorizarea Ministerului Afacerilor Externe de a cumpăra un imobil destinat sediului Ambasadei Republicii Socialiste România în orasul Oslo din Norvegia

159.

Decretul Consiliului de Stat nr. 523 privind aprobarea tarifelor etalon reasezate, unele măsuri pentru stabilirea tarifelor reasezate pentru transporturile de mărfuri pe calea ferată si cu mijloace auto, însotit de anexe

160.

Decretul Consiliului de Stat nr. 529 privind constituirea societătii mixte româno-japoneze Roniprot, aprobarea contractului de societate si a statutului societătii anexe, adrese, notă

161.

Decretul Consiliului de Stat nr. 530 privind reducerea pretului de livrare al vitaminei B6, substantă

162.

Decretul Consiliului de Stat nr. 537 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Arad, Brasov, Vrancea, Buzău, Mures, Cluj, Harghita, Sibiu, Constanta, Hunedoara, Galati, Vâlcea, Arges, Satu Mare, Ialomita, Brăila, Bihor, Gorj, Tulcea

163.

Decretul Consiliului de Stat nr. 538 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri. Anexele 1-32 includ tabelele nominale cu proprietarii ale căror terenuri se expropriau

164.

Decretul Consiliului de Stat nr. 539 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi, restituirea unui imobil, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Gorj, Arad, Arges, Bacău, Hunedoara, Prahova, Maramures, Alba, Brăila, Caras-Severin, Harghita, Mures, Satu Mare, Ilfov, Bucuresti (sectoarele 1,2, 3, 6, 8, comunele suburbane Popesti-Leordeni, Jilava, Glina)

165.

Decretul Consiliului de Stat nr. 540 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi, restituirea unui imobil, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Alba, Arges, Bacău, Bihor, Bistrita-Năsăud, Brăila, Buzău, Hunedoara, Gorj, Ialomita, Mures, Prahova, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Timis, Vâlcea, Tulcea, Neamt, Bucuresti (sectoarele 4, 5, 6, 7)

166.

Decretul Consiliului de Stat nr. 541 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi, restituirea unui imobil, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Arges, Hunedoara, Suceava, Olt, Covasna, Arad, Sibiu, Prahova, Mures, Teleorman, Maramures, Gorj, Alba, Timis, Mehedinti, Bihor, Bistrita-Năsăud, Vâlcea

167.

Decretul Consiliului de Stat nr. 547 privind unele măsuri de îmbunătătire a activitătii de cercetare si proiectare în industria electronică, electrotehnică, automatică, masini unelte si mecanică fină

168.

Decretul Consiliului de Stat nr. 551 privind rechemarea lui George Elian din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Socialiste România în Regatul Tărilor de Jos si acreditarea lui Mihail Bujor în aceeasi calitate

169.

Decretul Consiliului de Stat nr. 558 privind autorizarea Ministerului Educatiei si învătământului de a dona un laborator de fizică, proprietate de stat, Scolii Secundare a Republicii Socialiste România din Republica Cuba

170.

Decretul Consiliului de Stat nr. 564 privind ratificarea Conventiei consulare dintre Republica Socialistă România si Republica Democrată Sudan

171.

Decretul Consiliului de Stat nr. 585 privind conferirea Ordinului „Tudor Vladimirescu"

172.

Decretul Consiliului de Stat nr. 587 privind functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, celor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil

173.

Decretul Consiliului de Stat nr. 589 privind acordarea si majorarea unor pensii

174.

Decretul Consiliului de Stat nr. 595 privind delegarea lui Gheorghe Alboiu pentru îndeplinirea functiei de prim-vicepresedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judetului Vâlcea

175.

Decretul Consiliului de Stat nr. 596 privind stabilirea pretului cu amănuntul pentru aurul dentar

176.

Decretul Consiliului de Stat nr. 600 pentru modificarea Decretului nr. 622/1969 privind organizarea si functionarea Ministerului Comertului Exterior, însotit de anexa privind numărul maxim de personal în aparatul ministerului

177.

Decretul Consiliului de Stat nr. 606 privind acordarea si majorarea unor pensii


 

178.

Decretul Consiliului de Stat nr. 614 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi, restituirea unui imobil, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri. Tabel centralizator

179.

Decretul Consiliului de Stat nr. 615 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi, restituirea unui imobil, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Sibiu, Brasov, Prahova, Buzău, Arges, Vrancea, Bacău, Constanta, Mures, Satu Mare, Cluj, Hunedoara, Caras-Severin, Timis, Mehedinti, Bucuresti (sectoarele 4, 7)

180.

Decretul Consiliului de Stat nr. 619 privind conferirea Ordinului „Meritul Militar" clasa I generalului de armată Ion lonită, Ministrul Apărării Nationale

181.

Decretul Consiliului de Stat nr. 620 privind măsurile de dezvoltare a bazei energetice si de folosire mai judicioasă a combustibililor si energiei; anexe, modificări

182.

Decretul Consiliului de Stat nr. 623 privind organizarea Camerei de Comert si Industrie a Republicii Socialiste România, însotit de Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de Arbitraj pentru rezolvarea litigiilor de comert exterior

183.

Decretul Consiliului de Stat nr. 624 privind ratificarea Acordului între Republica Socialistă România si Republica Federală Germania privind asigurările sociale. Anexe

184.

Decretul Consiliului de Stat nr. 627 privind aderarea Republicii Socialiste România la Conventia referitoare la infractiuni si alte acte săvârsite la bordul aeronavelor, încheiată la Tokio, 14 septembrie 1963. Anexă

185.

Decretul Consiliului de Stat nr. 629 privind reducerea preturilor de productie si livrare la unele masini agricole; anexă

186.

Decretul Consiliului de Stat nr. 631 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi, restituirea unui imobil, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Prahova, Buzău, Arges, Vrancea, Bacău, Constanta, Mures, Satu Mare, Cluj, Hunedoara, Bistrita-Năsăud, Botosani, Timis, Mehedinti, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Arad, Covasna, Iasi

187.

Decretul Consiliului de Stat nr. 632 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Suceava, Vâlcea, Mehedinti, Buzău, Vaslui, Vrancea, Sibiu, Bacău, Ialomita, Ilfov, Dâmbovita, Brăila, Arad, Olt, Mures, Timis, Arges, Hunedoara, Prahova, Bihor, Maramures, Brasov, Iasi, Bucuresti (comuna suburbană Bragadiru)

188.

Decretul Consiliului de Stat nr. 643 privind aprobarea renuntării la cetătenia română a unui număr de 200 de persoane

189.

Decretul Consiliului de Stat nr. 651 privind delegarea unor persoane pentru functia de vicepresedinte al Comitetelor Executive ale Consiliilor Populare ale judetelor: Dâmbovita si Bacău

190.

Decretul Consiliului de Stat nr. 652 privind conferirea Ordinului „Meritul Militar" si a Medaliei „Meritul Militar" unor ofiteri, maistri militari si subofiteri din Ministerul Apărării Nationale

191.

Decretul Consiliului de Stat nr. 654 privind transmiterea, fără plată, către întreprinderea „China National Machinery Corporation" din Republica Populară Chineză a două autocamioane în valoare de 500.000 lei

192.

Decretul Consiliului de Stat nr. 658 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Buzău, Sibiu, Bacău, Harghita, Neamt, Gorj, Dolj, Ilfov, Dâmbovita, Brăila, Olt, Mures, Timis, Arges, Hunedoara, Prahova

193.

Decretul Consiliului de Stat nr. 659 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Sibiu, Bacău, Gorj, Brăila, Maramures, Bihor, Alba, Botosani, Arges, Hunedoara, Prahova, Iasi, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vrancea, Vâlcea, Covasna, Tulcea, Caras-Severin, Cluj, Galati, Bucuresti (comunele suburbane Voluntari, Dobroesti, Pantelimon)

194.

Decretul Consiliului de Stat nr. 660 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Arges, Olt, Cluj, Dâmbovita, Prahova, Neamt, Sălaj, Ialomita, Ilfov, Vaslui, Iasi, Harghita, Hunedoara, Vâlcea, Tulcea, Sibiu, Covasna, Constanta, Caras-Severin, Gorj, Dolj

195.

Decretul Consiliului de Stat nr. 661 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Sibiu, Bacău, Gorj, Prahova, Sălaj, Bihor, Timis, Buzău, Tulcea, Ilfov, Satu Mare, Maramures, Arad, Dolj, Constanta, Ialomita, Iasi, Harghita, Arges, Prahova, Hunedoara, Teleorman, Covasna, Vaslui, Vâlcea, Alba, Bucuresti (comuna suburbană Mogosoaia)

196.

Decretul Consiliului de Stat nr. 662 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Covasna, Brasov, Gorj, Vaslui, Vrancea, Bistrita-Năsăud, Cluj, Prahova, Olt, Vâlcea, Dâmbovita, Sălaj, Bacău, Dolj, Timis, Iasi, Mehedinti, Ilfov, Arges, Alba, Tulcea, Hunedoara, Suceava, Botosani, Sibiu. Tabele nominale

197.

Decretul Consiliului de Stat nr. 667 privind retragerea decoratiilor conferite unor persoane

198.

Decretul Consiliului de Stat nr. 668 privind delegarea lui Aron Pavel pentru functia de vicepresedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judetului Brasov


 

199.

Decretul Consiliului de Stat nr. 669 privind majorarea pensiei lui Meliusz Joszef

200.

Decretul Consiliului de Stat nr. 670 privind acordarea unei pensii lui Bălan I. Gheorghe

201.

Decretul Consiliului de Stat nr. 671 privind majorarea unor pensii

202.

Decretul Consiliului de Stat nr. 678 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Tulcea, Constanta, Brasov, Hunedoara, Gorj, Teleorman, Ilfov, Bacău, Satu Mare, Arges, Suceava, Alba, Mures, Vrancea, Vaslui, Dâmbovita, Iasi, Dolj, Mehedinti, Bucuresti (comunele suburbane Otopeni, Mogosoaia)

203.

Decretul Consiliului de Stat nr. 680 privind organizarea si functionarea Comisiei permanente pentru avizarea si controlul consumului de combustibili, energie electrică si termică

204.

Decretul Consiliului de Stat nr. 681 privind stabilirea preturilor de productie si livrare la produsele din ramura din extractia si transportul titeiului si gazelor naturale; anexă

205.

Decretul Consiliului de Stat nr. 682 privind stabilirea preturilor de productie, livrare si a adaosurilor comerciale la produsele de bază din industria prelucrării titeiului; anexă

206.

Decretul Consiliului de Stat nr. 683 privind stabilirea preturilor de livrare la produsele de bază din ramurile extractia si prepararea minereurilor neferoase, feroase, a substantelor minerale nemetalifere si a sării, precum si a rabatului comercial la sare

207.

Decretul Consiliului de Stat nr. 684 privind stabilirea preturilor de livrare si a rabatului comercial la produsele de bază din industria cărbunelui; anexă

208.

Decretul Consiliului de Stat nr. 685 privind stabilirea preturilor de productie, livrare la produsele de bază din industria energiei electrice si termice; modificări ulterioare

209.

Decretul Consiliului de Stat nr. 688 privind reglementarea activitătii de zbor în spatiul aerian al Republicii Socialiste România

210.

Decretul Consiliului de Stat nr. 692 privind registrul agricol; anexă - Decretul nr. 191/1981 pentru modificarea prezentului decret

211.

Decretul Consiliului de Stat nr. 693 privind conferirea titlului de „Erou al Muncii Socialiste" si a medaliei de aur „Secera si Ciocanul" judetelor si unitătilor agricole socialiste ce au adus o contributie deosebită la sporirea productiei agricole

212.

Decretul Consiliului de Stat nr. 694 privind conferirea „Ordinului Muncii" clasa I statiunilor pentru mecanizarea agriculturii care au adus contributie deosebită la realizarea de productii mari

213.

Decretul Consiliului de Stat nr. 696 privind ratificarea Conventiei consulare dintre Republica Socialistă România si Republica Populară Polonă. Anexă

214.

Decretul Consiliului de Stat nr. 697 privind ratificarea Acordului comercial si Acordului de cooperare economică, industrială si tehnică între Guvernul Republicii Socialiste România si cel al Republicii Ecuador. Anexe

215.

Decretul Consiliului de Stat nr. 701 privind gratierea unor condamnati

216.

Decretul Consiliului de Stat nr. 703 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru institutiile cultural-educative, anexe

217.

Decretul Consiliului de Stat nr. 707 privind stabilirea pretului de productie si livrare pentru avionul IAR 822 B cu dublă comandă; anexă

 

            Anul 1974

1.

Decretul Consiliului de Stat nr. 5 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetul Gorj. Tabele, plan de situatie

2.

Decretul Consiliului de Stat nr. 9 privind delegarea Adinei Suhan pentru îndeplinirea functiei de vicepresedinte al Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judetului Vaslui

3.

Decretul Consiliului de Stat nr. 11 privind conferirea Ordinului „Meritul Militar" si a Medaliei „Meritul Militar" unor ofiteri, generali, maistri militari si subofiteri din Ministerul de Interne

4.

Decretul Consiliului de Stat nr. 27 privind autorizarea Consiliului Culturii si Educatiei Socialiste de a dona Laboratorului de biologie subterană „Emil Racovită" din Republica Cuba un bust al savantului român Emil Racovită

5.

Decretul Consiliului de Stat nr. 28 privind autorizarea Consiliului Culturii si Educatiei Socialiste de a dona Fundatiei Europene „Drăgan" din Palma de Mallorca, Spania, un bust al savantului român Emil Racovită

6.

Decretul Consiliului de Stat nr. 29 privind majorarea pensiei Vioricăi Moisil, văduva academicianului Grigore Moisil

7.

Decretul Consiliului de Stat nr. 35 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea si darea în productia agricolă a unor terenuri din mai multe judete

8.

Decretul Consiliului de Stat nr. 50 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi, restituirea unor imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din mai multe judete din tară si din Bucuresti (sectorul 5)

9.

Decretul Consiliului de Stat nr. 51 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri

10.

Decretul Consiliului de Stat nr. 52 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri

11.

Decretul Consiliului de Stat nr. 53 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile scoaterea si darea în productia agricolă a unor terenuri

12.

Decretul Consiliului de Stat nr. 54 pentru modificarea Decretului nr. 784/1969 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, devenit Legea nr. 69/1969, cu modificările ulterioare

13.

Decretul Consiliului de Stat nr. 60 privind conferirea de ordine ale Republicii Socialiste România unor generali si ofiteri din Ministerul de Interne

14.

Decretul Consiliului de Stat nr. 61 privind autorizarea Băncii Nationale a Republicii Socialiste România si a Băncii Române de Comert Exterior pentru acordarea de dobânzi la disponibilitătile din conturile în valută

15.

Decretul Consiliului de Stat nr. 62 privind autorizarea Ministerului Educatiei si învătământului de a dona un laborator de chimie, proprietate de stat, Colegiului National Feminin „Alausi" din Republica Ecuador

16.

Decretul Consiliului de Stat nr. 76 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, autorizarea efectuării unor schimburi de imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Alba, Arad, Arges, Bihor, Botosani, Cluj, Gorj, Hunedoara, municipiul Călărasi, Maramures, Mehedinti, Prahova, Tulcea, Bucuresti (sectoarele 3, 4)

17.

Decretul Consiliului de Stat nr. 77 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, transmiterea unor imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Tulcea, Ilfov, Dâmbovita, Bacău, Timis, Maramures, Suceava, Constanta, Brasov, Mures, Bihor, Caras-Severin, Arges, Harghita, Bucuresti (sectoarele 4, 6)

18.

Decretul Consiliului de Stat nr. 78 privind modificarea unei anexe la articolul 2 alineatul 2 din Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unitătile sociale

19.

Decretul Consiliului de Stat nr. 84 privind acoperirea contravalorii unor autoturisme de teren donate guvernului Republicii Chile în 1971

20.

Decretul Consiliului de Stat nr. 90 privind conferirea Ordinului „Meritul Militar" si a Medaliei „Meritul Militar" unor ofiteri, maistri militari si subofiteri din Ministerul Apărării Nationale

21.

Decretul Consiliului de Stat nr. 93 privind măsuri pentru transferul masinilor-unelte si al utilajelor

22.

Decretul Consiliului de Stat nr. 95 privind scutirea unor unităti din subordinea Ministerului Constructiilor Industriale de obligatia de a include în pretul de cost partea neamortizată din valoarea unor fonduri fixe distruse

23.

Decretul Consiliului de Stat nr. 96 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Dolj, Brasov, Timis, Arad, Caras-Severin, Vaslui, Iasi, Arges, Prahova, Ilfov, Gorj, Mures, Harghita, Hunedoara, Suceava, Bihor, Sibiu, Botosani, Bacău, Cluj, Olt, Vâlcea, Constanta. Tabele

24.

Decretul Consiliului de Stat nr. 97 privind exproprierea, trecerea în proprietatea statului a unor imobile, scoaterea din productia agricolă a unor terenuri din judetele: Sibiu, Prahova, Brasov, Mehedinti, Arges, Tulcea, Suceava, Bihor, Bacău, Mures, Dâmbovita, Vrancea, Ilfov, Constanta, Ialomita

25.

Decretul Consiliului de Stat nr. 116 privind modificarea Decretului nr. 622/1969 privind organizarea si functionarea Ministerului Comertului Exterior

26.

Decretul Consiliului de Stat nr. 119 privind modificarea Decretului nr. 423/1972 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei Constructiei de Masini Unelte si Electrotehnicii

27.

Decretul Consiliului de Stat nr. 121 privind modificarea anexei la Decretul nr. 657/1969 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei Usoare

28.

Decretul Consiliului de Stat nr. 124 privind ratificarea Conventiei privind înfiintarea Uniunii Economice Internationale pentru organizarea cooperativelor în productie, a livrărilor de utilaje si acordarea de asistentă tehnică în constituirea de centrale nuclearoelectrice Interatomoenergo

29.

Decretul Consiliului de Stat nr. 125 privind ratificarea Conventiei privind crearea Organizatiei internationale pentru colaborare economică si tehnico-stiintifică în domeniul industriei electrotehnice Interelectro


 

30.

Decretul Consiliului de Stat nr. 126 privind ratificarea Conventiei privind recunoasterea si echivalarea reciprocă a documentelor de absolvire a institutiilor de învătământ mediu, mediu de specialitate si superior, a documentelor la acordarea titlurilor stiintifice si gradelor didactice, încheiată la Praga, 7 iunie 1972, între guvernele Republicii Populare Bulgare, Republicii Populare Ungare, Republicii Democrate Vietnam, Republicii Democrate Germane, Republicii Cuba, Republicii Populare Mongole, Republicii Populare Polone, Republicii Socialiste România, Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste si Republicii Socialiste Cehoslovacia

31.

Decretul Consiliului de Stat nr. 127 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România si al S.U.A. privind transporturile aeriene civile

32.

Decretul Consiliului de Stat nr. 130 privind ratificarea Acordului de colaborare culturală dintre Guvernul Republicii Socialiste România si al Republicii Ecuador

33.

Decretul Consiliului de Stat nr. 131 privind ratificarea Protocolului la Conventia internatională pentru pescuitul în nord-vestul Oceanului Atlantic, încheiat la Washington la 6 octombrie 1970

34.

Decretul Consiliului de Stat nr. 132 privind ratificarea Protocolului semnat la Viena, 7 iulie 1971, referitor la un amendament la articolul 56 al Conventiei privind Aviatia Civilă Internatională, încheiată la Chicago, 7 decembrie 1944

35.

Decretul Consiliului de Stat nr. 133 privind modificarea articolului 2 al Decretului nr. 343/1970 pentru aderarea Republicii Socialiste România la Conventia cu privire la privilegiile si imunitătile institutiilor specializate, aprobată de Adunarea Generală a O.N.U. la 21 noiembrie 1974

36.

Decretul Consiliului de Stat nr. 134 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România si al Republicii Populare Chineze referitor la transmiterea în folosintă a unor terenuri si construirea pe bază de reciprocitate a sediului Ambasadei Republicii Socialiste România la Pekin si a sediului Ambasadei Republicii Populare Chineze la Bucuresti

37.

Decretul Consiliului de Stat nr. 135 privind modificarea articolului 8 al Decretului nr. 296/1973 privind stabilirea normelor unitare de structuri pentru unitătile sanitare

38.

Decretul Consiliului de Stat nr. 138 privind stabilirea normelor unitare de structuri pentru unitătile de informare documentară

39.

Decretul Consiliului de Stat nr. 139 privind aprobarea listelor unitătilor de cercetare si proiectare organizate conform Decretului nr. 297/1973 privind stabilirea normelor unitare de structuri pentru unitătile de cercetare si proiectare

40.

Decretul Consiliului de Stat nr. 140 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru redactiile ziarelor si revistelor

41.

Decretul Consiliului de Stat nr. 141 privind modificarea unei anexe a Decretului nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structuri pentru unitătile economice

42.

Decretul Consiliului de Stat nr. 145 privind aprobarea normelor de structuri pentru unitătile din agricultură cooperatiste

43.

Decretul Consiliului de Stat nr. 148 privind aplicarea prevederilor articolului 21 din Decretul nr. 162/1973 personalului transferat cu prilejul constituirii Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare

44.

Decretul Consiliului de Stat nr. 150 privind modificarea unor decrete si legi din perioada 1948-1973

45.

Decretul Consiliului de Stat nr. 152 privind regimul licitatiilor la importul de masini, utilaje, instalatii complexe si la construirea de obiective economice

46.

Decretul Consiliului de Stat nr. 153 privind reglementarea activitătii didactice a personalului didactic titular din învătământul superior care îndeplinea functii în aparatul de partid, de stat sau al unor organizatii obstesti

47.

Decretul Consiliului de Stat nr. 154 privind modificarea Decretului nr. 179/1962 privind impozitul pe veniturile cooperativelor si ale celorlalte organizatii cooperatiste de consum si mestesugăresti, precum si ale întreprinderilor si organizatiilor economice ale organizatiilor obstesti

48.

Decretul Consiliului de Stat nr. 155 privind organizarea Consiliului tehnic de coordonare a productiei de tehnică militară

49.

Decretul Consiliului de Stat nr. 156 privind ratificarea Tratatului de prietenie si cooperare între Republica Socialistă România si Republica Costa Rica

50.

Decretul Consiliului de Stat nr. 157 privind ratificarea Tratatului de prietenie si cooperare între Republica Socialistă România si Republica Argentina

51.

Decretul Consiliului de Stat nr. 158 privind ratificarea Tratatului de prietenie si cooperare între Republica Socialistă România si Republica Guineea

52.

Decretul Consiliului de Stat nr. 159 privind ratificarea Acordului general de colaborare între Republica Socialistă România si Republica Arabă Libiana si a unor acorduri de cooperare în domeniul agriculturii, petroliere, constructiilor, transporturilor si livrarea mărfurilor românesti

53.

Decretul Consiliului de Stat nr. 160 privind ratificarea Acordului de colaborare culturală, stiintifică si în domeniul informativ între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Arabe Libiene


 

54.

Decretul Consiliului de Stat nr. 161 privind ratificarea Conventiei de cooperare stiintifică si tehnologică dintre Guvernul Republicii Socialiste România si al Republicii Argentina

55.

Decretul Consiliului de Stat nr. 162 privind ratificarea Acordului general de colaborare între Republica Socialistă România si Republica Africa Centrală

56.

Decretul Consiliului de Stat nr. 163 privind ratificarea Conventiei privind capacitatea juridică, privilegiile si imunitătile statului major si ale altor organe de conducere ale fortelor armate ale statelor participante la Tratatul de la Varsovia

57.

Decretul Consiliului de Stat nr. 164 privind ratificarea Conventiei privind înfiintarea Uniunii Economice Internationale pentru producerea utilajelor tehnologice pentru industria textilă Intertextilmas. Anexe

58.

Decretul Consiliului de Stat nr. 165 privind ratificarea Conventiei consulare dintre Republica Socialistă România si Republica Socialistă Federativă Iugoslavia

59.

Decretul Consiliului de Stat nr. 166 privind ratificarea Conventiei consulare dintre Republica Socialistă România si Republica Populară Ungară

60.

Decretul Consiliului de Stat nr. 167 privind suplimentarea numărului de posturi pentru trupele Ministerului de Interne

61.

Decretul Consiliului de Stat nr. 169 privind încadrarea în muncă a unor persoane

62.

Decretul Consiliului de Stat nr. 174 privind modificarea unor dispozitii privitoarea la divort din Codul de procedură civilă si Codul familiei

63.

Decretul Consiliului de Stat nr. 175 privind constituirea, vânzarea si repararea de locuinte si case de odihnă, cu plata în valută, pentru persoanele care nu au cetătenie română, dar care domiciliază sau vor să-si stabilească domiciliul în Republica Socialistă România

64.

Decretul Consiliului de Stat nr. 177 privind completarea si modificarea structurii organizatorice a Centralei Industriale de Autocamioane si Turisme Brasov

65.

Decretul Consiliului de Stat nr. 178 privind neurmărirea unei sume plătite drept alocatie de stat pentru copiii personalului întreprinderii de Autocamioane Brasov

66.

Decretul Consiliului de Stat nr. 179 privind tipizarea cazanelorde abur, apă caldă si fierbinte

67.

Decretul Consiliului de Stat nr. 180 privind reorganizarea unor unităti de cercetare-proiectare din subordinea Comitetului pentru Problemele Consiliilor Populare si pentru modificarea Decretului nr. 139/1974 privind aprobarea listelor unitătilor de cercetare si proiectare

68.

Decretul Consiliului de Stat nr. 185 privind taxa de serviciu prevăzută în articolul 1 alineatul 2 al Decretului nr. 18/1974

69.

Decretul Consiliului de Stat nr. 188 privind completarea anexei la articolul 2 alineatul 2 si la articolul 20 alineatul 3 din Decretul nr. 162/1973

70.

Decretul Consiliului de Stat nr. 190 privind unele măsuri de îmbunătătire a activitătii de asistentă tehnică, servicii si de asigurare piese de schimb pentru autoturismele de oras de fabricatie indigenă

71.

Decretul Consiliului de Stat nr. 192 privind ratificarea Conventiei privind înfiintarea Uniunii Economice Internationale în domeniul fibrelor chimice Interchimfibre

72.

Decretul Consiliului de Stat nr. 193 privind aprobarea acordurilor de împrumut încheiate între Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si Banca de Investitii pentru Combinatul de îngrăsăminte Chimice Tecuci, Centrala Termoelectrică Turceni si întreprinderea Otelinox Târgoviste si a scrisorilor suplimentare la acordurile de împrumut, precum si pentru ratificarea acordurilor de garantie încheiate între Republica Socialistă România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la aceste obiective de investitii si a scrisorilor suplimentare la acordurile de garantie

73.

Decretul Consiliului de Stat nr. 196 privind înfiintarea Centralei Editoriale. Anexe

74.

Decretul Consiliului de Stat nr. 197 privind completarea Decretului nr. 281/1973 pentru modificarea Decretului nr. 303/1971 privind înfiintarea, organizarea, functionarea Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale si Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe

75.

Decretul Consiliului de Stat nr. 198 privind modificarea Normelor unitare de structură pentru Aparatul Comitetelor Executive ale Consiliilor Populare

76.

Decretul Consiliului de Stat nr. 199 privind modificarea anexei 3 a Decretului nr. 193/1974 privind aprobarea listelor unitătilor de cercetare si proiectare organizate potrivit Decretului nr. 297/1973 privind stabilirea normelor unitare de structuri pentru unitătile de cercetare si proiectare

77.

Decretul Consiliului de Stat nr. 200 privind modificarea art. 27 din Decretul nr. 296/1973 privind stabilirea normelor unitare de structuri pentru unitătile sanitare, cu modificarea ulterioară


 

78.

Decretul Consiliului de Stat nr. 202 privind adoptarea Statutului privind functionarea sistemului energetic national si disciplina lucrătorilor din acest sistem

79.

Decretul Consiliului de Stat nr. 203 privind înfiintarea si organizarea de sectii maritime si fluviale la unele instante judecătoresti si unităti de procuratură. Planuri de muncă si salarii suplimentare pe anul 1974 corespunzătoare modificărilor ce se propuneau unor anexe la decretele nr. 122/1973 si 146/1973

80.

Decretul Consiliului de Stat nr. 204 privind modificarea Legii nr. 58/1968 pentru organizarea judecătorească. Planuri de muncă si salarii suplimentare/1974 corespunzătoare modificărilor ce se propuneau a fi aduse unor anexe la Decretul nr. 122/1973 si Decretul nr. 146/1973

81.

Decretul Consiliului de Stat nr. 205 privind modificarea unor dispozitii din Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea constructiei de locuinte, vânzarea de locuinte din fondul de stat către populatie si construirea de case de odihnă proprietate personală, cu modificarea ulterioară

82.

Decretul Consiliului de Stat nr. 206 privind modificarea Decretului nr. 472/1971 privind Fondul Arhivistic National al Republicii Socialiste România, devenit Legea nr. 20/1972

83.

Decretul Consiliului de Stat nr. 208 privind modificarea Decretului nr. 686/1973 privind asigurarea calitătii produselor provenite din import

84.

Decretul Consiliului de Stat nr. 212 privind ratificarea Pactului international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, precum si a Pactului international cu privire la drepturile civile si politice

85.

Decretul Consiliului de Stat nr. 213 privind ratificarea Conventiei internationale privind transportul de mărfuri pe căile ferate (CIM), a Conventiei internationale privind transportul călătorilor si bagajelor pe căile ferate (CIV), a Conventiei aditionale la Conventia internatională privind transportul călătorilor si bagajelor pe căile ferate (CIV), referitoare la răspunderea căii ferate în caz de moarte sau rănire a călătorilor, precum si a unor protocoale la aceste conventii

86.

Decretul Consiliului de Stat nr. 214 privind ratificarea Conventiei privind folosirea în comun a containerelor în traficul international. Statutul Consiliului pentru folosirea în comun a containerelor în traficul international (Consiliul FCC)

87.

Decretul Consiliului de Stat nr. 215 privind ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Socialiste România si cel al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind colaborarea economică, tehnică si stiintifică, precum si cooperarea si specializarea în productie pe termen lung

88.

Decretul Consiliului de Stat nr. 216 privind ratificarea Acordului comercial si ratificarea Acordului de cooperare economică si tehnică între Guvernul Republicii Socialiste România si cel al statului Kuweit

89.

Decretul Consiliului de Stat nr. 217 privind notificarea Conventiei de colaborare în domeniul sănătătii publice între Guvernul Republicii Socialiste România si cel al Republicii Arabe Siriene

90.

Decretul Consiliului de Stat nr. 220 privind regimul sumelor stabilite ca disponibile de către unele organe de control financiar

91.

Decretul Consiliului de Stat nr. 222 privind complementarea structurilor organizatorice tip pentru activitatea de comert interior si turism prevăzute în anexe la Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unitătile socialiste

92.

Decretul Consiliului de Stat nr. 223 privind reglementarea situatiei unor bunuri

93.

Decretul Consiliului de Stat nr. 229 privind completarea si modificarea Structurilor organizatorice a Centralei Industriale de Autocamioane si Turism Brasov si a întreprinderii de Autocamioane Brasov. Notă

94.

Decretul Consiliului de Stat nr. 231 privind paza bunurilor. Anexe

95.

Decretul Consiliului de Stat nr. 232 privind prevenirea si stingerea incendiilor

96.

Decretul Consiliului de Stat nr. 233 privind unele drepturi si obligatii ale cetătenilor români care realizau venituri în valută

97.

Decretul Consiliului de Stat nr. 234 privind dobânzile, comisioanele, taxele si tarifele bancare în relatiile cu unitătile socialiste, alte persoane juridice si fizice. Lista actelor normative si a prevederilor privind nivelul dobânzilor din unele acte normative ce se abrogă

98.

Decretul Consiliului de Stat nr. 236 privind ratificarea Acordului de cooperare economică si tehnică între Guvernul Republicii Socialiste România si cel al Republicii Islamice a Mauritaniei si a Acordului între Guvernul Republicii Socialiste România si al Republicii Islamice a Mauritaniei, referitor la cooperarea în domeniul pescuitului oceanic, semnat la Bucuresti, 25 iunie 1974

99.

Decretul Consiliului de Stat nr. 237 privind ratificarea Acordului general de colaborare între Republica Socialistă România si Republica Sierra Leone, semnat la Bucuresti, 23 iulie 1974

100.

Decretul Consiliului de Stat nr. 238 privind ratificarea Conventiei între Guvernul Republicii Socialiste România si al S.U.A. privind evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale asupra veniturilor, semnată la Washington la 4 decembrie 1973

101.

Decretul Consiliului de Stat nr. 239 privind aderarea Republicii Socialiste România la Conventia referitoare la Regulamentul International din 1972 pentru prevenirea abordajelor pe mare, încheiată la Londra, 20 octombrie 1972

102.

Decretul Consiliului de Stat nr. 241 privind ratificarea Conventiei vamale relativă la containere, încheiată la Geneva, 2 decembrie 1972

103.

Decretul Consiliului de Stat nr. 242 privind exporturile complexe

 

 

            Anul 1975

1.

Decretul Consiliului de Stat nr. 6 pentru ratificarea Acordului privind prelungirea valabilitătii, modificarea si completarea Acordului între Guvernul Republicii Populare Române si Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind modul de rezolvare a unor probleme ale regimului frontierei de stat româno-iugoslave

2.

Decretul Consiliului de Stat nr. 15 privind înfiintarea întreprinderii Metroul Bucuresti. Schema de organizare

3.

Decretul Consiliului de Stat nr. 50 privind ratificarea Conventiei consulare dintre Republica Socialistă România si Regatul Suediei, semnată la Stockholm, la 12 februarie 1974

4.

Decretul Consiliului de Stat nr. 51 cu privire la stabilirea programului de functionare a unitătilor comerciale si de alimentatie publică

5.

Decretul Consiliului de Stat nr. 55 pentru modificarea unor articole din Legea nr. 7/1974 cu privire la realizarea, exploatarea, întretinerea si finantarea amenajărilor de irigatii si a celorlalte lucrări de îmbunătătiri funciare

6.

Decretul Consiliului de Stat nr. 57 pentru pregătirea conducătorilor de autovehicule amatori

7.

Decretul Consiliului de Stat nr. 58 privind atributiile si normele de stabilire si modificare a preturilor la produsele de tehnică militară destinate exclusiv sectorului de apărare

8.

Decretul Consiliului de Stat nr. 59 privind stabilirea vechimii necesare pentru promovarea în functie pe nivele de calificare sau categorii de încadrare superioare a personalului operativ si muncitorilor din unitătile de turism încadrati în activitatea de productie prin policalificare în perioada din afara sezonului

9.

Decretul Consiliului de Stat nr. 61 pentru ratificarea Protocolului cu privire la modificarea statutului Consiliului de Ajutor Economic Reciproc si Conventiei privind capacitatea juridică, privilegiile si imunitătile Consiliului de Ajutor Economic Reciproc, semnat la Sofia la 21 iunie 1974

10.

Decretul Consiliului de Stat nr. 62 privind ratificarea Conventiei pentru reglementarea diferendelor relative la investitii între state si persoane ale altor state, încheiată la Washington, la 18 martie 1965

11.

Decretul Consiliului de Stat nr. 63 pentru ratificarea Acordului de cooperare culturală între Republica Socialistă România si Statele Unite Mexicane, semnat la Tlatelolco, Districtul Federal, la 25 octombrie 1974

12.

Decretul Consiliului de Stat nr. 64 pentru ratificarea Acordului cultural între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Liberia, încheiat la Bucuresti, la 13 septembrie 1974

13.

Decretul Consiliului de Stat nr. 65 pentru ratificarea Acordului de cooperare culturală si stiintifică între Guvernul Republicii Populare Române si Guvernul Republicii Ruandeze, semnat la Bucuresti, la 4 septembrie 1974

14.

Decretul Consiliului de Stat nr. 66 privind ratificarea Conventiei pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate contra securitătii aviatiei civile, încheiată la Montreal, la 23 septembrie 1971

15.

Decretul Consiliului de Stat nr. 77 pentru ratificarea Conventiei între Republica Socialistă România si Republica Franceză privind asistenta juridică în materie civilă si comercială, semnată la Paris la 5 noiembrie 1974

16.

Decretul Consiliului de Stat nr. 78 pentru ratificarea Conventiei între Republica Socialistă România si Republica Franceză privind asistenta judiciară în materie penală si extrădare, semnată la Paris la 5 noiembrie 1974

17.

Decretul Consiliului de Stat nr. 83 privind ratificarea unor conventii ale Organizatiei Internationale a Muncii

18.

Decretul Consiliului de Stat nr. 84 pentru ratificarea Acordului de bază de cooperare economică si tehnică între Republica Socialistă România si Republica Filipine, semnat la Manila la 13 aprilie 1975

19.

Decretul Consiliului de Stat nr. 85 pentru ratificarea Acordului de cooperare stiintifică si tehnologică între Republica Socialistă România si Republica Filipine, încheiat la Manila la 12 aprilie 1975

20.

Decretul Consiliului de Stat nr. 86 pentru ratificarea Acordului cultural între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Filipine, încheiat la Manila la 12 aprilie 1975

21.

Decretul Consiliului de Stat nr. 87 pentru ratificarea Acordului comercial dintre Republica Socialistă România si Republica Filipine, semnat la Manila, la 13 aprilie 1975, a schimbului de scrisori si Aide-Memoire-ul privind schimburile comerciale


 

22.

Decretul Consiliului de Stat nr. 88 pentru ratificarea Acordului general de cooperare între Republica Socialistă România si Regatul Hasemital Iordaniei, semnat la Amman, la 16 aprilie 1975

23.

Decretul Consiliului de Stat nr. 89 pentru ratificarea Acordului general de colaborare între Republica Socialistă România si Republica Tunisiană, semnat la Tunis, la 19 aprilie 1975

24.

Decretul Consiliului de Stat nr. 90 pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Arabe Egipt privind cooperarea în domeniul turismului, încheiat la Bucuresti, la 30 iunie 1974

25.

Decretul Consiliului de Stat nr. 91 pentru ratificarea Acordului între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Arabe Siriene privind cooperarea în domeniul turismului, încheiat la Bucuresti, la 18 iulie 1974

26.

Decretul Consiliului de Stat nr. 92 pentru ratificarea Conventiei internationale pentru securitatea containerelor, încheiată la Geneva, la 2 decembrie 1972

27.

Decretul Consiliului de Stat nr. 93 pentru ratificarea Acordului general de colaborare între Republica Socialistă România si Republica Unită a Tanzaniei, încheiat la Bucuresti, la 22 aprilie 1975

28.

Decretul Consiliului de Stat nr. 96 privind asigurarea interventiei în caz de accident nuclear

29.

Decretul Consiliului de Stat nr. 101 pentru ratificarea Acordului privind relatiile comerciale între Republica Socialistă România si Statele Unite ale Americii, semnat la Bucuresti, 2 aprilie 1975

30.

Decretul Consiliului de Stat nr. 115 privind regimul tarifelor pentru cazare în cabane si popasuri turistice

31.

Decretul Consiliului de Stat nr. 118 pentru ratificarea Tratatului de prietenie si colaborare între Republica Socialistă România si Republica Populară Democrată Coreeană, încheiat la Bucuresti, la 26 mai 1975

32.

Decretul Consiliului de Stat nr. 119 pentru ratificarea Acordului de colaborare si cooperare economică, tehnică si stiintifică pe termen lung între Republica Socialistă România si Republica Populară Bulgaria, semnat la Bucuresti la 20 iunie 1975

33.

Decretul Consiliului de Stat nr. 120 pentru ratificarea Tratatului de prietenie si cooperare între Republica Socialistă România si Republica Portugalia, încheiat la Bucuresti la 14 iunie 1975

34.

Decretul Consiliului de Stat nr. 121 pentru ratificarea Acordului general de cooperare economică si tehnică între Republica Socialistă România si Republica Gaboneză, a Acordului comercial între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Gaboneze, precum si a Acordului privind crearea unei comisii mixte de cooperare româno-gaboneză, semnate la Bucuresti la 26 iunie 1975

35.

Decretul Consiliului de Stat nr. 122 pentru ratificarea Acordului de cooperare culturală si stiintifică între Republica Socialistă România si Guvernul Republicii Gaboneze, semnat la Bucuresti la 26 iunie 1975

36.

Decretul Consiliului de Stat nr. 123 pentru ratificarea Acordului pe 10 ani de cooperare economică, industrială si tehnică între Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Franceze, încheiat la Bucuresti la 28 iulie 1975

 

 

            Anul 1976

1.

Decretul Consiliului de Stat nr. 103 pentru ratificarea Protocolului sesiunii a III-a a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică si tehnico-stiintifică dintre Republica Socialistă România si Republica Democrată Vietnam, a Acordului de cooperare si de credit între guvernul român si guvernul vietnamez pentru realizarea unor obiective industriale în Republica Democrată Vietnam si a Acordului privind schimbul de mărfuri si plătile între cele două tări în anii 1976-1980, semnate la Bucuresti la 17 noiembrie 1975

2.

Decretul Consiliului de Stat nr. 207 privind răspunderea materială a militarilor

3.

Decretul Consiliului de Stat nr. 212 pentru ratificarea Acordului de cooperare economică, tehnică si stiintifică si a Protocolului privind dezvoltarea cooperării economice si tehnice între Republica Socialistă România si Republica Senegal, încheiate la Bucuresti, la 24 aprilie 1976

4.

Decretul Consiliului de Stat nr. 425 pentru aprobarea normelor privind unele drepturi si obligatii ale cetătenilor români angajati la societătile mixte cu sediul în străinătate, precum si ale cetătenilor români delegati în consiliile de administratie si consiliile de cenzori ale societătilor mixte cu sediul în tară sau străinătate

 

 

            Anul 1977

1.

Decretul Consiliului de Stat nr. 10 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici si a măsurilor de realizare a unor obiective de investitii

2.

Decretul Consiliului de Stat nr. 25 privind aprobarea traseelor conductelor magistrale si a normativului pentru stabilirea lătimii culoarelor necesare constructiei conductelor metalice îngropate, în ramura petrol si gaze

3.

Decretul Consiliului de Stat nr. 26 pentru acceptarea unor modificări ale statutului Fondului Monetar International

4.

Decretul Consiliului de Stat nr. 67 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici si a măsurilor de realizare a unor obiective de investitii

5.

Decretul Consiliului de Stat nr. 117 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici si a măsurilor de realizare a unor obiective de investitii

6.

Decretul Consiliului de Stat nr. 188 pentru aplicarea majorării retributiei personalului muncitor

7.

Decretul Consiliului de Stat nr. 239 pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici si a măsurilor de realizare a unor obiective de investitii

8.

Decretul Consiliului de Stat nr. 240 privind activitatea centrului de scafandri

9.

Decretul Consiliului de Stat nr. 268 pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici si a măsurilor de realizare a unor obiective de investitii

10.

Decretul Consiliului de Stat nr. 318 pentru conferirea titlului de „Erou al muncii socialiste", a Ordinului „Meritul agricol" clasa I si a altor distinctii judetelor, unitătilor agricole socialiste si tăranilor cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, pentru realizări deosebite în sporirea productiei agricole

11.

Decretul Consiliului de Stat nr. 386 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri

12.

Decretul Consiliului de Stat nr. 387 pentru aprobarea statutului privind organizarea si functionarea asociatiei locatarilor

13.

Decretul Consiliului de Stat nr. 388 pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1974 privind controlul financiar preventiv

14.

Decretul Consiliului de Stat nr. 389 pentru ratificarea unor tratate internationale

15.

Decretul Consiliului de Stat nr. 392 privind modificarea unor indicatori ai planului national unic si bugetului de stat pe anul 1977 ce decurgeau din actiunea de reglementare a nivelurilor stocurilor de materii prime materiale existente la 1 iulie 1977

16.

Decretul Consiliului de Stat nr. 400 privind modificarea unor anexe la Decretul nr. 162/1973 privind stabilirea normelor unitare de structură pentru unitătile economice - agricultura de stat si Directia Generală Judeteană pentru Agricultură si Industrie Alimentară

17.

Decretul Consiliului de Stat nr. 473 privind organizarea si functionarea Radioteleviziunii Române

18.

Decretul Consiliului de Stat nr. 474 privind organizarea si functionarea Agentiei Române de Presă „Agerpres"

19.

Decretul Consiliului de Stat nr. 475 pentru modificarea unor prevederi referitoare la procedura divortului

20.

Decretul Consiliului de Stat nr. 476 pentru aprobarea Protocolului la Conventia internatională pentru pescuitul în nord-vestul Oceanului Atlantic, referitor la functionarea în continuare a comisiei, încheiat la Washington la 20 decembrie 1976

 

            Anul 1978

1.

Decretul Consiliului de Stat nr. 56 privind organizarea si functionarea Comisiei centrale de partid si de stat pentru sistematizarea teritoriului si localitătilor urbane si rurale si a comisiilor locale de sistematizare

2.

Decretul Consiliului de Stat nr. 57 privind organizarea si functionarea Comisiei pentru arhitectură si sistematizare a municipiului Bucuresti

3.

Decretul Consiliului de Stat nr. 58 privind organizarea si functionarea Consiliului de coordonare a dezvoltării bazei energetice si functionării sistemului energetic national

4.

Decretul Consiliului de Stat nr. 60 privind ratificarea Conventiei cu privire la evitarea dublei impuneri a veniturilor si bunurilor persoanelor fizice, încheiată în orasul Miskolc, Republica Populară Ungară, la 27 mai 1977

5.

Decretul Consiliului de Stat nr. 61 privind ratificarea Conventiei dintre Republica Socialistă România si Republica Finlanda pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si avere si protocolului la aceasta, încheiate la Helsinki, la 18 august 1977

6.

Decretul Consiliului de Stat nr. 62 privind ratificarea Protocolului privind reglementarea trecerii frontierei de stat româno-sovietică, în legătură cu exploatarea traversării subacvatice a fluviului Dunărea, a conductei pentru livrarea gazelor naturale din Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste în Republica Populară Bulgară, semnat la Bucuresti, 30 noiembrie 1977

7.

Decretul Consiliului de Stat nr. 71 privind organizarea si desfăsurarea întrecerii socialiste între consiliile populare judetene si al municipiului Bucuresti, municipale, ale sectoarelor din Bucuresti, orăsenesti si comunale

8.

Decretul Consiliului de Stat nr. 97 pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici si a unor măsuri pentru realizarea investitiei „Punerea în exploatare a minelor S 1-5, judetul Suceava", pe perioada 1977-1980

9.

Decretul Consiliului de Stat nr. 98 pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici si a unor măsuri pentru realizarea investitiei „Lucrări pentru mentinerea capacitătii de productie de 370.000 tone/an minereuri complexe si auro-argentifere, asigurarea securitătii miniere si epurarea apelor la exploatarea minieră Suior, judetul Maramures", pentru perioada 1976-1980. Anexe

10.

Decretul Consiliului de Stat nr. 240 privind planul national unic de dezvoltare economico-socială pe anii 1979,1980 si bugetul de stat pe anul 1979. Anexă cu Decretul nr. 259/1979 si Opisul anexelor Decretului nr. 240/1978

11.

Decretul Consiliului de Stat nr. 246 pentru modificarea Legii nr. 33/1968 pentru pregătirea tineretului pentru apărarea patriei

12.

Decretul Consiliului de Stat nr. 250 privind retribuirea muncii desfăsurate de avocati pentru acordarea asistentei juridice

13.

Decretul Consiliului de Stat nr. 259 privind aprobarea notelor de comandă pentru întocmirea proiectului de inginerie tehnologică si a celui de constructii-instalatii, precum si măsurile de realizare a unor obiective de investitii pentru dezvoltarea întreprinderii nr.2 Brasov si întreprinderii Metrom Brasov din cadrul Ministerului Industriei Constructiilor de Masini, Centrala Industrială de Echipamente Speciale

14.

Decretul Consiliului de Stat nr. 297 privind scoaterea de la rezerva de stat, sub formă de împrumut, a cantitătii de 10.000 tone ulei comestibil nerafinat de floarea-soarelui

15.

Decretul Consiliului de Stat nr. 352 privind aprobarea proiectului de executie, cu solutiile constructive si principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei „Dezvoltarea, completarea si modernizarea bazei materiale a uzinei G Râmnicu Vâlcea"

16.

Decretul Consiliului de Stat nr. 389 pentru aprobarea documentatiilor tehnico-economice si a măsurilor de realizare a unor obiective de investitii. Anexe

17.

Decretul Consiliului de Stat nr. 394 privind aprobarea proiectului de executie si a principalilor indicatori tehnico-economici, precum si a măsurilor de realizare a investitiei „Cresterea capacitătii de productie la întreprinderea de Avioane Craiova"

18.

Decretul Consiliului de Stat nr. 429 privind prelevarea pentru societate a unei părti din valoarea productiei nete

19.

Decretul Consiliului de Stat nr. 430 privind unele măsuri pentru apărarea civilă

20.

Decretul Consiliului de Stat nr. 431 privind ratificarea Tratatului de prietenie si colaborare între Republica Socialistă România si Kampuchia Democrată, încheiat la Phnom Penh la 29 mai 1978

21.

Decretul Consiliului de Stat nr. 446 privind înfiintarea întreprinderii de In-Cânepă „Prodim" Bucuresti si a întreprinderii de Stofe Tricotate si Confectii Iasi

22.

Decretul Consiliului de Stat nr. 453 privind aprobarea înfiintării Asociatiei Economice Cooperatiste si de Stat Sere Arad

23.

Decretul Consiliului de Stat nr. 456 privind înfiintarea întreprinderii de Prelucrare Mase Plastice „Cehi Silvaniei" în subordinea Centralei Industriale de Prelucrare Cauciuc si Mase Plastice Popesti-Leordeni de sub îndrumarea si controlul Ministerului Industriei Chimice

24.

Decretul Consiliului de Stat nr. 457 privind înfiintarea întreprinderii de Prelucrare Mase Plastice „Sfântul Gheorghe" în subordinea Centralei Industriale de Prelucrare Cauciuc si Mase Plastice Popesti-Leordeni de sub îndrumarea si controlul Ministerului Industriei Chimice

25.

Decretul Consiliului de Stat nr. 472 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea activitătii de productie de constructii metalice din unitătile Ministerului Constructiilor Industriale

26.

Decretul Consiliului de Stat nr. 475 privind înfiintarea întreprinderii de Utilaje pentru Cercetare Bucuresti

27.

Decretul Consiliului de Stat nr. 511 privind alocarea sumei de 60 milioane lei în vederea organizării pomului de iarnă pentru copii

28.

Decretul Consiliului de Stat nr. 516 privind efectuarea recensământului animalelor domestice

29.

Decretul Consiliului de Stat nr. 534 privind aprobarea notei de comandă pentru întocmirea proiectului de constructii-instalatii, precum si unele măsuri pentru realizarea unor obiective de investitii din planul Ministerului Aprovizionării Tehnico-Materiale si Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe - Directia Generală a Rezervelor de Stat

30.

Decretul Consiliului de Stat nr. 551 privind modificarea normelor de structură pentru unitătile din agricultura cooperatistă, aprobate prin Decretul nr. 145/1974

31.

Decretul Consiliului de Stat nr. 552 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea organizării Ministerului Industriei Constructoare de Masini si a activitătii de productie, cercetare stiintifică, inginerie tehnologică si de proiectare în unitătile Ministerului. Anexe

 

            Anul 1979


1.

Decretul Consiliului de Stat nr. 1 pentru modificarea Decretului nr. 738/1969 privind organizarea si functionarea Comitetului de Stat al Planificării, devenit Legea nr. 65/1969, cu modificarea ulterioară. Anexe

2.

Decretul Consiliului de Stat nr. 19 privind aprobarea schitelor de sistematizare ale localitătilor: Codlea, Făgăras, Predeal, Râsnov, Rupea, Săcele, Victoria, Zărnesti, Feldioara, Hoghiz, Prejmer, judetul Brasov, si detaliile de sistematizare ale zonelor centrale din aceleasi localităti. Anexă

3.

Decretul Consiliului de Stat nr. 20 privind exproprierea unor terenuri si constructii, demolarea unor constructii. Anexă

4.

Decretul Consiliului de Stat nr. 21 privind aprobarea schitelor de sistematizare pentru zonele centrale ale localitătilor: Cărei, Negresti-Oas, Tăsnad, Ardud, Livada, Odoreu, Poiana Codrului, judetul Satu Mare. Anexe

5.

Decretul Consiliului de Stat nr. 22 privind schitele si detaliile de sistematizare din judetul Ialomita

6.

Decretul Consiliului de Stat nr. 33 privind înfiintarea unor combinate pentru productia si industrializarea cărnii de porc. Anexă

7.

Decretul Consiliului de Stat nr. 47 privind acordarea unui credit pentru refacerea capacitătii de plată a Trustului de Constructii Iasi

8.

Decretul Consiliului de Stat nr. 53 privind aprobarea participării ISCE Chimimportexport si ISCE Danubiana la construirea în Spania a Societătii Mixte „Carochom" - S.A. Anexe

9.

Decretul Consiliului de Stat nr. 54 privind organizarea si functionarea Consiliului de Coordonare a Profilării, Specializării si Cooperării în Industria Constructoare de Masini si Industria Metalurgică. Anexă

10.

Decretul Consiliului de Stat nr. 70 privind ratificarea unor tratate internationale. Conventie asupra viitoarei cooperări multilaterale în domeniul pescuitului în nord-vestul Oceanului Atlantic, semnată la Ottawa la 24 octombrie 1978, traducerea conventiei. Anexe

11.

Decretul Consiliului de Stat nr. 75 privind efectuarea Recensământului viilor, pomilor, arbustilor fructiferi, 7-30 mai 1979. Anexe

12.

Decretul Consiliului de Stat nr. 79 privind ratificarea Acordului regional relativ la utilizarea de către serviciile de radiodifuziune de frecventă din benzile de unde hectometrice în registru 1, 3 si din benzile de unde kilometrice în registru 1, încheiat la Geneva la 22 noiembrie 1975. Textul acordului

13.

Decretul Consiliului de Stat nr. 80 privind Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare. Anexe

14.

Decretul Consiliului de Stat nr. 81 privind ratificarea Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor, adoptat la conferinta diplomatică de la Washington la 19 iunie 1970. Anexe

15.

Decretul Consiliului de Stat nr. 85 privind organizarea si functionarea Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară. Anexă

16.

Decretul Consiliului de Stat nr. 93 privind normarea stocurilor de mărfuri în comertul cu ridicata. Raport

17.

Decretul Consiliului de Stat nr. 102 privind convocarea Marii Adunări Nationale

18.

Decretul Consiliului de Stat nr. 109 privind înfiintarea întreprinderii Traductoare si Regulatoare Directe Pascani si a întreprinderii Relee Medias. Anexe

19.

Decretul Consiliului de Stat nr. 114 privind aprobarea Acordului de împrumut încheiat între Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si Banca de Investitii pentru proiectul „Dezvoltarea Combinatului Chimic Craiova si a scrisorilor suplimentare la Acordul de împrumut"; ratificarea Acordului de garantie încheiat între Republica Socialistă România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la acest proiect si a scrisorii suplimentare la Acordul de garantie, semnate la Washington la 15 ianuarie 1979

20.

Decretul Consiliului de Stat nr. 118 privind modificarea unor dispozitii din Legea nr. 16/1968 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Băncii Române de Comert Exterior

21.

Decretul Consiliului de Stat nr. 129 privind stabilirea datei alegerii unui deputat în Consiliul Popular al Judetului Brăila

22.

Decretul Consiliului de Stat nr. 130 privind confirmarea comisiei electorale pentru alegerea unui deputat în Consiliul Popular al Judetului Brăila. Anexă

23.

Decretul Consiliului de Stat nr. 131 privind modificarea art. 7 din Decretul nr. 650/1969 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Constructiilor Industriale

24.

Decretul Consiliului de Stat nr. 145 privind stimularea prin beneficiu a productiei pentru export. Anexă

25.

Decretul Consiliului de Stat nr. 153 privind unele măsuri pentru realizarea fondului de marfă destinat exportului si stabilirea unitătilor specializate pentru productia de export. Anexă

26.

Decretul Consiliului de Stat nr. 164 privind organizarea si functionarea Ministerului Comertului Exterior si Cooperării Economice Internationale. Anexe

27.

Decretul Consiliului de Stat nr. 176 privind unele măsuri pentru asigurarea pregătirii fabricatiei necesare la obiectivul de investitii „Combinatul de Utilaj Greu Cluj-Napoca"


 

28.

Decretul Consiliului de Stat nr. 180 privind înfiintarea administratiei Canalului Dunăre-Marea Neagră. Anexă

29.

Decretul Consiliului de Stat nr. 186 privind organizarea unor unităti de cercetare si productie în domeniul agrozootehnic. Anexe

30.

Decretul Consiliului de Stat nr. 188 privind înfiintarea întreprinderii de Utilaj Chimic Turnu-Măgurele

31.

Decretul Consiliului de Stat nr. 189 privind aprobarea înfiintării Asociatiei Economice Cooperatiste si de Stat Oiejdea, judetul Alba

32.

Decretul Consiliului de Stat nr. 202 privind aprobarea acordurilor de împrumut încheiate între Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si Banca de Investitii pentru proiectele: „Laminor de tevi fără sudură", „întreprinderea de Tevi Roman" si „Centrala Termoelectrică Turceni etapa II" si a scrisorilor suplimentare la acordurile de împrumut, precum si ratificarea acordurilor de garantie încheiate între Republica Socialistă România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la aceste proiecte si a scrisorilor suplimentare la acordurile de garantie semnate la Washington, 26 februarie 1979. Textul acordului

33.

Decretul Consiliului de Stat nr. 228 privind modificarea Decretului nr. 260/1978 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea activitătii în portul Constanta

34.

Decretul Consiliului de Stat nr. 230 privind aprobarea acordurilor de împrumut încheiate între Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si Banca pentru Agricultură si Industria Alimentară pentru proiectele „Irigatii Mostistea II", „Desecări Călmătui" si „Cresterea animalelor II" si a scrisorilor suplimentare la acordurile de împrumut, precum si ratificarea acordului de garantie, încheiate între Republica Socialistă România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare cu privire la aceste proiecte, si a scrisorilor suplimentare la acordurile de garantie, semnate la Washington, 16 aprilie 1979

35.

Decretul Consiliului de Stat nr. 233 privind înfiintarea întreprinderii pentru Industrializarea Sfeclei de zahăr, cu sediul în orasul Zimnicea, judetul Teleorman

36.

Decretul Consiliului de Stat nr. 247 privind înfiintarea întreprinderii de Prelucrare Mase Plastice Plenita în subordinea Centralei Industriale de Prelucrare Cauciuc si Mase Plastice sub îndrumarea si controlul Ministerului Industriei Chimice. Anexe

37.

Decretul Consiliului de Stat nr. 255 privind ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul S.U.A. privind unele probleme de aviatie civilă, semnat la Washington, 26 aprilie 1978. Note

38.

Decretul Consiliului de Stat nr. 256 privind înfiintarea Institutului de Tracologie. Anexe

39.

Decretul Consiliului de Stat nr. 276 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea activitătii de comert exterior. Anexe

40.

Decretul Consiliului de Stat nr. 277 privind unele măsuri pentru rationalizarea consumului de carburanti si gospodărirea economicoasă a parcului de autovehicule. Anexe

41.

Decretul Consiliului de Stat nr. 278 privind produsele alimentare ce puteau fi scoase din tară de către persoane fizice

42.

Decretul Consiliului de Stat nr. 279 privind titlurile si uniformele personalului din activitatea minieră. Anexe

43.

Decretul Consiliului de Stat nr. 280 privind aplicarea majorării retributiei personalului muncitor în cadrul celei de-a II-a etape prevăzută pentru cincinalul 1976-1980. Anexe

44.

Decretul Consiliului de Stat nr. 281 pentru organizarea ca municipii a oraselor resedintă de judet. Anexe

45.

Decretul Consiliului de Stat nr. 282 pentru organizarea ca municipiu a orasului Făgăras, judetul Brasov. Anexe

46.