MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XXII - Nr. 13     LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     Vineri, 8 ianuarie 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.691 din 17 decembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.611/2009. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive si trenuri în sistemul feroviar din România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.5. - Ordin al ministrului apărării nationale pentru modificarea Ordinului ministrului apărării nationale nr. M.104/2009 privind îndeplinirea de către secretarul de stat pentru politica de apărare si planificare a competentei conducerii Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si informare publică, precum si

delegarea competentei îndeplinirii unor atributii aflate în responsabilitatea ministrului apărării nationale

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

49/2009. - Circulară privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unor monede dedicate aniversării a 190 de ani de la nasterea lui Nicolae Bălcescu -

istoric, scriitor si revolutionar român

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Radu Gabriel Safta se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Botswana, în

Republica Namibia si în Republica Mozambic.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2010.

Nr.1.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.691

din 17 decembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 273 din Legea nr. 86/2006

privind Codul vamal al României

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, exceptie ridicată de Liviu Turdean în Dosarul nr. 30.272/3/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a II-a penală.

La apelul nominal se prezintă pentru autorul exceptiei apărătorul ales din cadrul Societătii civile de avocati Badiu & Matei - Baroul Mures, cu delegatie la dosar, si se constată lipsa celorlalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

La dosar, partea Nicolae Cristinel Olăneanu a depus concluzii scrise prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului autorului exceptiei, care invocă lipsa de procedură cu partea Lucăcel Viorica.

Reprezentantul Ministerului Public consideră că procedura de citare a fost legal îndeplinită, în cauză fiind invocat drept viciu de procedură o eroare materială evidentă cu privire la prenumele părtii.

Curtea respinge cererea de acordare a unui nou termen de judecată pentru incidentul procedural invocat si acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul autorului exceptiei pune concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate, sens în care reia aspectele invocate în notele scrise.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca nefondată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 29 mai 2009, pronuntată în Dosarul nr. 30.272/3/2007, Tribunalul Bucuresti - Sectia a II-a penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, exceptie ridicată de Liviu Turdean în dosarul de mai sus.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2), art. 23 alin. (12), art. 21 alin. (3) si ale art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece persoanele acuzate că au folosit acte falsificate în fata autoritătilor vamale sunt discriminate de cetătenii care au folosit astfel de acte în fata altor autorităti. De asemenea, se sustine că anterior unui eventual moment procedural al rămânerii definitive a hotărârii de condamnare pentru falsificarea unui document vamal (de către o altă persoană decât cea acuzată de folosirea lui) nu se poate sustine că o anume persoană a săvârsit o infractiune de fals fără să se încalce prezumtia de nevinovătie.

Asa fiind, este afectat si dreptul la un proces echitabil, atâta vreme cât persoana acuzată nu este judecată de o instantă independentă si impartială, care să hotărască numai după parcurgerea unei proceduri desfăsurate sub semnul echitătii.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a II-a penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile reprezentantului autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006, care au următorul cuprins:

„Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate constituie infractiunea de folosire de acte falsificate si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului său din perspectiva unor critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntării Deciziei nr. 729 din 7 mai 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 12 iunie 2009, Curtea Constitutională a respins ca nefondată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României.

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziei mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 273 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, exceptie ridicată de Liviu Turdean în Dosarul nr. 30.272/3/2007 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a II-a penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 decembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor privind certificarea mecanicilor de locomotivă

care conduc locomotive si trenuri în sistemul feroviar din România

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive si trenuri în sistemul feroviar din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Încălcarea prevederilor normelor mentionate la art. 1 atrage răspunderea materială, civilă, contraventională sau penală, după caz, a celor vinovati, în conditiile legii.

(2) Constituie contraventii si se sanctionează următoarele fapte:

a) nerespectarea prevederilor art. 14 alin. (6), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei.

(3) Dispozitiile prezentei hotărâri referitoare la contraventii se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării, cu exceptia prevederilor art. 2 alin. (2), care intră în vigoare în termen de 10 zile de la publicare.

*

Prezenta hotărâre transpune în totalitate prevederile Directivei 2007/59/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive si trenuri în sistemul feroviar comunitar, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

nr. L315 din 3 decembrie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

p. Ministrul educatiei, cercetării si inovării, interimar,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

p. Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Seitan,

secretar de stat

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 16 decembrie 2009.

Nr. 1.611.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive si trenuri în sistemul feroviar din România

 

CAPITOLUL I

Obiectivul, domeniul de aplicare si definitii

 

Obiectivul

Art. 1. - (1) Prezentele norme stabilesc conditiile si procedurile de certificare a mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive si trenuri în sistemul feroviar din România.

(2) Prezentele norme specifică sarcinile pentru care sunt responsabile autoritătile competente, mecanicii de locomotivă, precum si alte părti implicate în sistemul feroviar, în special operatorii de transport feroviar, administratorii infrastructurii feroviare si centrele de formare profesională.

Domeniul de aplicare

Art. 2. - (1) Prezentele norme se aplică mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive si trenuri în sistemul feroviar din România, operatorilor de transport feroviar cărora li se impune detinerea unui certificat de sigurantă sau administratorilor de infrastructură feroviară cărora li se impune detinerea unei autorizatii de sigurantă.

(2) Trenurilor de marfă nu li se interzice traversarea frontierei sau efectuarea transportului pe căile ferate din România, în baza dispozitiilor nationale privind alte tipuri de personal al trenurilor de marfă.

(3) Fără a aduce atingere art. 7, se exceptează de la aplicarea măsurilor adoptate prin prezentele norme mecanicii de locomotivă care îsi desfăsoară activitatea în exclusivitate pe:

a) metrouri, tramvaie si alte sisteme feroviare usoare;

b) retelele care sunt separate functional de restul sistemului feroviar si sunt destinate exclusiv exploatării serviciilor de transport de persoane si de marfă locale, urbane sau suburbane;

c) infrastructuri feroviare private utilizate numai de proprietarii acestora pentru operatiunile proprii de transport al mărfurilor;

d) sectiuni de linie închise temporar traficului normal în scopul întretinerii, al înnoirii sau al modernizării sistemului feroviar.

Definitii

Art. 3. - În sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) autoritate competentă - Autoritatea de Sigurantă Feroviară Română, denumită în continuare ASFR, prevăzută la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 55/2006 privind siguranta feroviară;

b) mecanic de locomotivă - persoană capabilă si autorizată să conducă trenuri, inclusiv locomotive, locomotive de manevră, trenuri pentru lucrări de infrastructură, vehicule feroviare de întretinere sau trenuri pentru transportul feroviar de pasageri ori de mărfuri în mod autonom, responsabil si în sigurantă;

c) alti membri ai personalului de bord care îndeplinesc sarcini esentiale de sigurantă - personalul aflat la bordul trenului care nu îndeplineste functia de mecanic de locomotivă, dar care contribuie la garantarea sigurantei trenurilor, a pasagerilor si a mărfurilor transportate;

d) sistem feroviar - sistemul compus din infrastructurile feroviare, inclusiv liniile si instalatiile fixe ale sistemului feroviar plus materialul rulant de toate categoriile si originile care operează pe infrastructura respectivă, astfel cum este definit potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.533/2003 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar de mare viteză, cu modificările si completările ulterioare, si, respectiv, ale Hotărârii Guvernului nr. 850/2003 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar conventional, cu modificările si completările ulterioare;

e) administratorul de infrastructură feroviară – orice organism sau orice operator economic care are ca obiect principal de activitate administrarea si întretinerea infrastructurii feroviare, prevăzut la art. 1 alin. (10) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române si reorganizarea Societătii Nationale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările si completările ulterioare, incluzând si administrarea sistemelor de conducere a circulatiei, de control si de sigurantă a infrastructurii; functiile administratorului de infrastructură de pe o retea sau o parte a unei retele pot fi alocate, în conformitate cu reglementările în vigoare, mai multor organisme sau operatori economici;

f) operator de transport feroviar - orice operator economic cu capital de stat sau privat, prevăzut la art. 2 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacitătilor de infrastructură feroviară si tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, cu modificările si completările ulterioare, a cărui activitate principală constă în efectuarea de prestatii de transport de marfă si/sau de călători pe calea ferată, tractiunea fiind asigurată de acest operator economic. Termenul include, de asemenea, si operatorii economici care asigură numai tractiunea;

g) specificatii tehnice de interoperabilitate (STI) - specificatiile care se referă la un subsistem sau parte a unui subsistem cu scopul de a îndeplini cerintele esentiale si pentru a asigura interoperabilitatea sistemelor feroviare transeuropene de mare viteză si conventionale, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 850/2003, cu modificările si completările ulterioare, si în Hotărârea Guvernului nr. 1.533/2003, cu modificările si completările ulterioare;

h) agentie - Agentia Feroviară Europeană înfiintată prin Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004;

i) certificat de sigurantă - certificatul eliberat unui operator de transport feroviar de către autoritatea competentă în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2006;

j) certificat - certificat complementar armonizat care indică infrastructura pe care titularul certificatului este autorizat să conducă si materialul rulant pe care titularul certificatului este autorizat să îl conducă;

k) autorizatie de sigurantă - autorizatia eliberată unui administrator de infrastructură feroviară de către autoritatea competentă în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2006;

l) centru de formare - entitatea acreditată sau recunoscută de autoritatea competentă pentru efectuarea de cursuri de formare, conform reglementărilor în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Certificarea mecanicilor de locomotivă

 

Modelul comunitar de certificare

Art. 4. - (1) Mecanicii de locomotivă trebuie să aibă capacitatea fizică si calificările necesare pentru conducerea trenurilor si trebuie să detină următoarele documente:

a) un permis care să demonstreze că mecanicul satisface conditiile minime privind cerintele medicale, are studii de bază si aptitudini profesionale generale. Permisul îl identifică pe mecanic si autoritatea emitentă si mentionează durata de valabilitate. Permisul trebuie să cuprindă cerintele anexei nr. 1 la prezentele norme, până la adoptarea modelului de certificare comunitar;

b) unul sau mai multe certificate care indică infrastructura pe care titularul certificatului este autorizat să conducă si materialul rulant pe care detinătorul certificatului este autorizat să îl conducă. Fiecare certificat este în conformitate cu cerintele anexei nr. 1 la prezentele norme.

(2) Cerinta de a detine un certificat pentru o anumită parte a infrastructurii nu se aplică în cazurile exceptionale enumerate în continuare, cu conditia ca alt mecanic de locomotivă care detine un certificat valabil pentru infrastructura în cauză să asiste mecanicul respectiv în timpul condusului:

a) când o perturbare a serviciului feroviar impune devierea trenurilor sau întretinerea căilor ferate, conform specificatiilor administratorului infrastructurii feroviare;

b) pentru servicii unice exceptionale pentru care se utilizează trenuri vechi;

c) pentru servicii unice exceptionale, cu acordul administratorului infrastructurii feroviare;

d) pentru livrarea sau testarea unui tren nou sau a unei locomotive noi;

e) pentru formarea si examinarea mecanicilor de locomotivă. Decizia de a recurge la această posibilitate apartine operatorului de transport feroviar si nu poate fi luată de administratorul infrastructurii feroviare în cauză sau de autoritatea competentă. Atunci când se face apel la un mecanic de locomotivă suplimentar, după cum se prevede la alin. (2), administratorul infrastructurii feroviare este informat în prealabil.

(3) Certificatul autorizează mecanicii de locomotivă să conducă în cadrul uneia sau al mai multora dintre următoarele categorii:

a) categoria A: locomotive de manevră, trenuri pentru lucrări de infrastructură, vehicule pentru întretinerea liniilor si orice alte locomotive atunci când sunt folosite pentru manevre;

b) categoria B: transportul de pasageri si/sau de mărfuri. Un certificat poate să contină o autorizatie pentru toate categoriile, care acoperă toate codurile prevăzute la alin. (4).

(4) Modelele de permis, de certificat si de copie certificată a certificatului si, de asemenea, caracteristicile fizice ale acestora, tinând cont de măsurile de combatere a falsurilor, vor respecta cerintele si caracteristicele modelului comunitar. Codurile comunitare pentru diferitele tipuri din categoriile A si B, astfel cum sunt prevăzute la alin. (3), sunt cele adoptate la nivel comunitar.

Măsurile împotriva falsificării

Art. 5. - Autoritătile competente si organismele emitente iau toate măsurile care se impun pentru a evita riscul de falsificare a permiselor si a certificatelor si de modificare ilicită a registrelor prevăzute la art. 22.

Eliberarea permisului, limba si organismele emitente

Art. 6. - (1) Permisul se redactează în limba română de către autoritatea competentă, astfel cum este aceasta definită la art. 3 lit. a), si se păstrează în posesia titularului său.

(2) Operatorul de transport feroviar sau administratorul de infrastructură feroviară care îl angajează sau îl preia prin contract pe mecanicul de locomotivă îi eliberează acestuia un certificat redactat în limba română. Certificatul se păstrează la operatorul de transport feroviar sau la administratorul de infrastructură feroviară, mecanicilor de locomotivă înmânându-li-se o copie certificată a acestuia.

Valabilitatea geografică

Art. 7. - (1) Permisul emis în conditiile prezentei hotărâri este valabil pe întregul teritoriu al Comunitătii.

(2) Certificatul este valabil numai pe infrastructurile si materialul rulant specificate pe acesta.

Recunoasterea documentelor de certificare a mecanicilor de locomotivă din tări terte

Art. 8. - Documentele de certificare a mecanicilor de locomotivă din tări terte care conduc exclusiv pe sectiuni de frontieră ale sistemului feroviar din România pot fi recunoscute în conformitate cu acordurile bilaterale cu tara tertă respectivă.

 

CAPITOLUL III

Conditiile de obtinere a permisului si a certificatului

 

Cerinte minime

Art. 9. - (1) Pentru a obtine un permis, solicitantii trebuie să îndeplinească cerintele minime prevăzute la art. 10 si 11.

(2) Pentru a obtine un certificat si pentru ca acesta să rămână valabil, solicitantii trebuie să detină un permis si trebuie să îndeplinească cerintele minime prevăzute la art. 12 si 13.

(3) Pe teritoriul României vor fi recunoscute permisele eliberate în alte state membre ale Uniunii Europene potrivit art. 7 din Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2007 privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive si trenuri în sistemul feroviar comunitar.

 

SECTIUNEA I

Permisul

 

Vârsta minimă

Art. 10. - Vârsta minimă a solicitantilor de permise nu poate să fie mai mică de 20 de ani. Cu toate acestea, se pot elibera permise solicitantilor de la vârsta de 18 ani, însă valabilitatea unui astfel de permis va fi limitată la teritoriul national. Cerinte de bază

Art. 11. - (1) În conformitate cu prevederile comunitare în vigoare, solicitantii trebuie să fi absolvit cel putin nouă ani de studii (primare, gimnaziale si liceale) si să fi absolvit o formare de bază echivalentă cu nivelul 3 la care se face referire în Recomandarea Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2008 nr. 2008/C111/01, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C111 din 6 mai 2009 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învătarea de-a lungul vietii.

(2) Solicitantii trebuie să prezinte o confirmare a faptului că au o stare fizică corespunzătoare, supunându-se unui examen medical efectuat de un medic acreditat sau recunoscut în conformitate cu prevederile legale în vigoare si sub supravegherea medicului respectiv. Examinarea acoperă cel putin criteriile indicate în sectiunile 1.1, 1.2, 1.3 si 2.1 din anexa nr. 2 la prezentele norme.

(3) Solicitantii trebuie să dovedească faptul că au o stare psihologică corespunzătoare din punct de vedere profesional, supunându-se unui examen medical efectuat de un psiholog sau medic acreditat ori recunoscut în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau sub supravegherea medicului respectiv.

Examinarea acoperă cel putin criteriile indicate în sectiunea 2.2 din anexa nr. 2 la prezentele norme.

(4) Solicitantii trebuie să dovedească competenta profesională generală, trecând un examen care acoperă cel putin subiectele generale enumerate în anexa nr. 4 la prezentele norme.

 

SECTIUNEA a II-a

Certificatul

 

Cunostinte lingvistice

Art. 12. - Criteriul cunostintelor lingvistice mentionat în anexa nr. 6 la prezentele norme trebuie să fie îndeplinit pentru infrastructura pentru care este acordat certificatul.

Calificări personale

Art. 13. - (1) Solicitantii trebuie să fi promovat un examen de verificare a cunostintelor si a competentei lor profesionale privind materialul rulant pentru care se solicită certificatul. Acest examen acoperă cel putin subiectele generale prevăzute în anexa nr. 5 la prezentele norme.

(2) Solicitantii trebuie să fi promovat un examen de verificare a cunostintelor si a competentei lor profesionale privind infrastructura pentru care se solicită certificatul. Acest examen trebuie să acopere cel putin subiectele generale prevăzute în anexa nr. 6 la prezentele norme. Atunci când este cazul, examenul acoperă, de asemenea, cunostintele lingvistice în conformitate cu sectiunea 8 din anexa nr. 6.

(3) Solicitantii sunt formati de către operatorul de transport feroviar sau de către administratorul infrastructurii feroviare pentru a cunoaste sistemul propriu de sigurantă prevăzut în Legea nr. 55/2006.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de obtinere a permisului si a certificatului

 

Obtinerea unui permis

Art. 14. - (1) Autoritatea competentă elaborează procedura ce trebuie urmată pentru obtinerea unui permis, care va fi aprobată prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Toate solicitările de permis sunt adresate autoritătii competente de către mecanicul candidat sau de orice entitate care actionează în numele acestuia.

(3) Solicitările adresate autoritătii competente pot să vizeze acordarea unui nou permis, actualizarea unor detalii ale permisului, o reînnoire sau eliberarea unui duplicat.

(4) Autoritatea competentă eliberează permisul cât mai repede cu putintă, dar nu mai târziu de o lună de la primirea tuturor documentelor necesare.

(5) Permisul este valabil 10 ani, dacă sunt îndeplinite prevederile art. 16 alin. (1).

(6) Un permis se eliberează într-un singur exemplar original.

Orice duplicare a permisului, alta decât cea efectuată de către autoritatea competentă atunci când se solicită un duplicat, este interzisă.

Obtinerea unui certificat

Art. 15. - (1) Fiecare operator de transport feroviar si fiecare administrator de infrastructură feroviară îsi stabilesc propriile proceduri de eliberare si actualizare a certificatelor ca parte integrantă a sistemului său de sigurantă, cu respectarea cerintelor privind procedurile de eliberare si actualizare a certificatelor care vor fi aprobate prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, si în conformitate cu prezentele norme.

(2) Procedurile de eliberare si actualizare a certificatelor cuprind informatii privind posibilitatea initierii unei contestatii care să permită solicitantilor să ceară o reevaluare a unei decizii privind actualizarea, suspendarea sau retragerea unui certificat, iar în cazul în care nu se ajunge la un acord, părtile se pot adresa autoritătii competente pentru solutionare.

(3) Operatorii de transport feroviar sau administratorul de infrastructură feroviară actualizează fără întârziere un certificat de fiecare dată când detinătorul certificatului obtine autorizatii suplimentare referitoare la materialul rulant sau la infrastructură.

Verificările periodice

Art. 16. - (1) Pentru ca un permis să rămână valabil, titularul acestuia este supus la examinări periodice si/sau teste privind cerintele prevăzute la alin. (2) si (3) ale art. 11, precum si:

a) în ceea ce priveste cerintele medicale, trebuie să se respecte frecventa minimă în conformitate cu subsectiunea 3.1 din anexa nr. 2 la prezentele norme. Aceste verificări medicale sunt efectuate de către medici acreditati sau recunoscuti în conformitate cu prevederile legale în vigoare sau sub supravegherea medicului respectiv;

b) în ceea ce priveste cunostintele profesionale generale, se aplică prevederile alin. (8) al art. 23. La reînnoirea unui permis, autoritatea competentă verifică în registrul prevăzut la art. 22 alin. (1) lit. a) dacă mecanicul de locomotivă a îndeplinit cerintele prevăzute la primul paragraf din prezentul alineat.

(2) Pentru ca un certificat să rămână valabil, detinătorul acestuia se supune unor verificări periodice si/sau unor teste privind cerintele prevăzute la art. 12 si 13. Frecventa acestor verificări si/sau teste este stabilită de către operatorul de transport feroviar sau administratorul de infrastructură feroviară care îl angajează ori îl contractează pe mecanicul de locomotivă în conformitate cu propriul sistem de gestionare a sigurantei si respectă frecventele minime stabilite în anexa nr. 7 la prezentele norme. Pentru fiecare dintre verificările prevăzute la alin. (1), organismul emitent confirmă printr-o declaratie pe certificat si în registrul prevăzut la art. 22 alin. (2) lit. a) că mecanicul de locomotivă a îndeplinit cerintele prevăzute la alin. (1) lit. a) si b).

(3) Atunci când o verificare periodică nu este efectuată sau are un rezultat negativ, se aplică procedura stabilită la art. 18.

Încetarea contractului de muncă

Art. 17. - (1) Când unui mecanic de locomotivă îi încetează contractul de muncă cu un operator de transport feroviar sau un administrator de infrastructură  feroviară, în conditiile legii, acestia din urmă informează autoritatea competentă fără întârziere. Permisul rămâne valabil, dacă sunt în continuare îndeplinite conditiile prevăzute la alin. (1) al art. 16.

(2) Un certificat îsi pierde valabilitatea atunci când detinătorul acestuia nu mai este angajat ca mecanic de locomotivă. În acest caz, titularul primeste o copie autentificată a acestuia si a tuturor documentelor care fac dovada formării, a calificărilor, a experientei si a competentelor sale profesionale. La eliberarea unui certificat pentru un mecanic de locomotivă, operatorul de transport feroviar sau administratorul de infrastructură feroviară evaluează aceste documente.

Monitorizarea mecanicilor de locomotivă de către operatorii de transport feroviar si administratorii infrastructurii feroviare

Art. 18. - (1) Operatorii de transport feroviar si administratorii infrastructurii feroviare se asigură si verifică dacă permisele si certificatele mecanicilor de locomotivă pe care îi angajează sau îi contractează sunt valabile. Operatorii de transport feroviar si administratorii infrastructurii feroviare stabilesc un sistem de monitorizare a propriilor mecanici de locomotivă. În cazul în care rezultatul unei astfel de monitorizări pune la îndoială competenta profesională a unui mecanic de locomotivă si păstrarea valabilitătii permisului sau a certificatului, operatorii de transport feroviar si administratorii infrastructurii feroviare iau imediat măsurile care se impun, după caz.

(2) În situatia în care un mecanic de locomotivă consideră că starea sănătătii sale pune sub semnul întrebării capacitatea sa de a-si exercita profesia, informează imediat operatorul de transport feroviar sau administratorul de infrastructură feroviară, după caz.

(3) În cazul în care operatorul de transport feroviar sau un administrator de infrastructură feroviară ia cunostintă sau este informat de către medic că sănătatea unui mecanic de locomotivă s-a deteriorat astfel încât capacitatea sa de a-si exercita profesia este pusă la îndoială, acestia iau imediat măsurile necesare, inclusiv examinarea prevăzută în subsectiunea 3.1 din anexa nr. 2 la prezentele norme, iar dacă este necesar, sunt dispuse retragerea certificatului, precum si actualizarea registrului prevăzut la art. 22 alin. (2).

(4) Operatorul de transport feroviar si administratorul de infrastructură feroviară au obligatia de a se asigura că în timpul serviciului mecanicii de locomotivă nu se află sub influenta niciunei substante care le-ar putea afecta concentrarea, atentia sau comportamentul. Autoritatea competentă este informată fără întârziere de existenta oricărui caz de incapacitate de muncă pe o perioadă mai mare de 3 luni.

 

CAPITOLUL V

Sarcinile si deciziile autoritătii competente

 

Sarcinile autoritătii competente

Art. 19. - (1) Autoritatea competentă îndeplineste următoarele sarcini în mod transparent si nediscriminatoriu:

a) eliberează si actualizează permisele si eliberează

duplicate, potrivit art. 6 si 14;

b) asigură examinările periodice si/sau testele, potrivit art. 16 alin. (1);

c) suspendă si retrage permisele si notifică organismul emitent cu privire la primirea solicitărilor justificate de suspendare a certificatelor, potrivit art. 29;

d) asigură recunoasterea persoanelor sau a organismelor potrivit art. 23 si 25, pentru care a fost desemnată potrivit prevederilor prezentelor norme;

e) publică si actualizează un registru de persoane si organisme acreditate sau recunoscute, potrivit art. 20;

f) tine si actualizează un registru al permiselor, potrivit art. 16 alin. (1) si art. 22 alin. (1);

g) monitorizează procesul de certificare a mecanicilor de locomotivă, potrivit art. 26;

h) efectuează inspectii, potrivit art. 29;

i) stabileste criteriile nationale de examinare, potrivit art. 25 alin. (1), precum si conform celor comunitare, potrivit art. 25 alin. (5).

Autoritatea competentă răspunde imediat solicitărilor de informatii si înaintează toate cererile de informatii suplimentare, fără întârziere, în vederea întocmirii permiselor.

(2) Autoritatea competentă nu deleagă sarcinile prevăzute la lit. c), g) si i) ale alin. (1) unor terti.

(3) Orice delegare de sarcini este transparentă si nediscriminatorie si nu creează conflicte de interese.

(4) Autoritatea competentă poate delega sau contracta sarcinile prevăzute la lit. a) sau b) ale alin. (1) unui operator de transport feroviar. În acest caz una dintre următoarele cerinte este îndeplinită:

a) operatorul de transport feroviar eliberează permise numai propriilor mecanici de locomotivă;

b) operatorul de transport feroviar nu se bucură de exclusivitate în teritoriul respectiv pentru niciuna dintre sarcinile delegate sau contractate.

(5) În cazul în care o autoritate competentă deleagă sau contractează sarcini, reprezentantului autorizat sau contractantului i se cere să respecte obligatiile impuse autoritătilor competente de prezentele norme în executarea acestor sarcini.

(6) În cazul în care o autoritate competentă deleagă sau contractează sarcini, aceasta stabileste un sistem prin care să verifice că aceste sarcini au fost executate si se asigură că se îndeplinesc conditiile stabilite la alin. (2), (4) si (5).

Acreditarea si recunoasterea

Art. 20. - (1) Persoanele sau organismele recunoscute în conformitate cu prezentele norme sunt recunoscute de către autoritatea competentă. Recunoasterea este bazată pe criteriile independentei, competentei si impartialitătii si pe evaluarea unui dosar depus de candidati în care se oferă dovezi de competentă corespunzătoare pentru domeniul respectiv. Cerintele si procedura de recunoastere se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. În cazurile în care competenta specifică solicitată este extrem de rară, se admite o exceptie de la această regulă, după ce Comisia Europeană acordă un aviz favorabil conform procedurii prevăzute la art. 32 alin. (2) din Directiva 2007/59/CE.

(2) Criteriul independentei nu se aplică în cazul formării prevăzute la alin. (5) si (6) ale art. 23.

(3) Autoritatea competentă asigură publicarea si actualizarea unui registru de persoane si organisme care au fost acreditate sau recunoscute în conformitate cu prezentele norme.

Deciziile autoritătii competente

Art. 21. - (1) Autoritatea competentă expune în scris motivele care stau la baza deciziilor sale.

(2) Angajatorii si mecanicii de locomotivă pot să ceară autoritătii competente controlul unei decizii privind o solicitare în conformitate cu prezentele norme.

(3) În situatia în care solicitantii nu sunt multumiti de rezultatele controlului unei decizii, acestia pot contesta decizia luată de autoritatea competentă la instantele judecătoresti competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Registrele si schimbul de informatii

Art. 22. - (1) Autoritatea competentă are obligatia:

a) să tină un registru cu toate permisele eliberate, actualizate, reînnoite, modificate, expirate, suspendate, retrase sau declarate pierdute, furate ori distruse. Acest registru trebuie să contină datele mentionate în sectiunea 4 din anexa nr. 1 la prezentele norme pentru fiecare permis, care vor fi accesibile cu ajutorul numărului national alocat fiecărui mecanic de locomotivă. Registrul trebuie să fie actualizat în mod constant;

b) să furnizeze autoritătii competente a unui stat membru, agentiei sau oricărui angajator de mecanici de locomotivă, în baza unei cereri motivate, informatii despre un astfel de permis.

(2) Fiecare operator de transport feroviar si fiecare administrator al infrastructurii feroviare trebuie:

a) să tină un registru sau să se asigure că este tinut un registru cu toate certificatele eliberate, actualizate, reînnoite, modificate, expirate, suspendate, retrase ori declarate pierdute, furate sau distruse. Registrul contine datele mentionate în sectiunea 4 din anexa nr. 1 la prezentele norme pentru fiecare certificat, precum si datele privind verificările periodice prevăzute la art. 16. Registrul trebuie să fie actualizat în mod constant;

b) să coopereze cu autoritatea competentă a statului membru în care îsi au sediul pentru a schimba informatii cu autoritatea competentă si pentru a-i oferi acesteia accesul la datele necesare;

c) să furnizeze, la cerere, autoritătilor competente din celelalte state membre informatii despre continutul unor astfel de certificate atunci când acest lucru este necesar datorită activitătilor transnationale ale acestora.

(3) Mecanicii de locomotivă au acces la informatiile care îi privesc si care sunt înscrise în registrele autoritătilor competente si ale operatorilor de transport feroviar, putând obtine, la cerere, o copie a acestor informatii.

(4) Autoritătile competente cooperează cu Agentia Feroviară Europeană pentru a asigura interoperabilitatea registrelor prevăzute la alin. (1) si (2).

(5) Autoritătile competente, administratorii de infrastructură feroviară si operatorii de transport feroviar se asigură că registrele prevăzute la alin. (1) si (2) si modurile de exploatare a acestor registre sunt în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VI

Formarea si examinarea mecanicilor de locomotivă

 

Formarea

Art. 23. - (1) Formarea mecanicilor de locomotivă include o parte privitoare la permis, care să reflecte cunostintele profesionale generale, astfel cum sunt descrise în anexa nr. 4 la prezentele norme, precum si o parte privitoare la certificat, care să reflecte cunostinte profesionale specifice, astfel cum sunt descrise în anexele nr. 5 si 6 la prezentele norme.

(2) Metoda de formare îndeplineste criteriile stabilite în anexa nr. 3 la prezentele norme.

(3) Obiectivele detaliate ale formării sunt prevăzute în anexa nr. 4, pentru permis, si în anexele nr. 5 si 6, pentru certificat.

Aceste obiective detaliate ale formării pot fi suplimentate prin STI relevante adoptate în conformitate cu Directiva 96/48/CE sau Directiva 2001/16/CE, aceste STI-uri fiind direct aplicabile în legislatia natională.

(4) Mecanicii de locomotivă candidati primesc acces egal si nediscriminatoriu la formarea necesară pentru îndeplinirea conditiilor de obtinere a permisului si a certificatului, potrivit prevederilor art. 13 din Legea nr. 55/2006.

(5) Sarcinile de formare privind cunostintele profesionale generale, potrivit art. 11 alin. (4), cunostintele lingvistice, după cum se prevede la art. 12, si cunostintele profesionale privitoare la materialul rulant, după cum se prevede la art. 13 alin. (1), sunt îndeplinite doar de către persoane sau organisme acreditate ori recunoscute potrivit art. 20.

(6) Sarcinile de formare privind cunostintele despre infrastructură, astfel cum sunt prevăzute la alin. (2) al art. 13, inclusiv cunoasterea rutelor, a normelor si a procedurilor de functionare, sunt îndeplinite de persoane sau organisme acreditate ori recunoscute în România.

(7) În ceea ce priveste permisele, sistemul general de recunoastere a calificărilor profesionale stabilit prin Directiva 2005/36/CE continuă să se aplice recunoasterii calificărilor profesionale ale mecanicilor de locomotivă care sunt resortisanti ai unui stat membru si care si-au obtinut certificatul de formare într-o tară tertă.

(8) Un proces de formare continuă este instituit pentru a asigura păstrarea competentelor angajatilor potrivit pct. 2 lit. e) din anexa nr. 3 la Legea nr. 55/2006.

Costul formării

Art. 24. - Operatorii de transport feroviar sau administratorii infrastructurii feroviare vor lua măsuri ca investitiile aprobate de către acestia pentru formarea unui mecanic să nu fie în beneficiul unui alt operator de transport feroviar sau administrator al infrastructurii feroviare, în mod nejustificat, în cazul în care mecanicul respectiv îi părăseste în mod voluntar în favoarea respectivului operator sau administrator al infrastructurii feroviare.

Examinările

Art. 25. - (1) Examinările si examinatorii avuti în vedere cu scopul verificării calificării necesare se stabilesc:

a) în partea privitoare la permis: de către autoritatea competentă, când se stabileste procedura care va fi urmată pentru a obtine un permis potrivit art. 14 alin. (1).

b) în partea privitoare la certificat: de către operatorul de transport feroviar sau de administratorul infrastructurii feroviare, când se stabileste procedura care urmează a fi folosită pentru obtinerea unui certificat, potrivit art. 15.

(2) Examinările prevăzute la alin. (1) sunt supravegheate de examinatori competenti, acreditati sau recunoscuti potrivit art. 20, si sunt organizate astfel încât să se evite orice conflict de interese.

(3) Evaluarea cunostintelor de infrastructură, inclusiv cunoasterea rutelor si a normelor de functionare, este efectuată de persoane sau organisme acreditate ori recunoscute în România.

(4) Examinările prevăzute la alin. (1) sunt organizate astfel încât să se evite orice conflict de interese, fără a afecta posibilitatea ca examinatorul să apartină operatorului de transport feroviar sau administratorului infrastructurii feroviare care emite certificatul.

(5) Alegerea examinatorilor si a examinărilor se face în baza reglementărilor comunitare si nationale în domeniu.

(6) La sfârsitul cursului de formare se organizează examinări teoretice si practice. Capacitatea de conducere a trenurilor este evaluată prin teste de conducere pe retea. Se vor utiliza, de asemenea, simulatoare pentru examinarea aplicării regulilor operationale si a capacitătii mecanicului de locomotivă în situatii deosebit de dificile.

 

CAPITOLUL VII

Evaluarea

 

Standardele de calitate

Art. 26. - Autoritătile competente se asigură că toate activitătile legate de formare, evaluarea cunostintelor si actualizarea permiselor si a certificatelor sunt supuse monitorizării continue în baza unui sistem de standarde de calitate. Această prevedere nu se aplică activitătilor care fac deja obiectul sistemelor de management al sigurantei create de operatorii de transport feroviar si de administratorul infrastructurii feroviare în conformitate cu Legea nr. 55/2006.

Evaluarea independentă

Art. 27. - (1) O evaluare independentă a procedurilor de dobândire si evaluare a cunostintelor si a competentelor profesionale si a sistemului de emitere a permiselor si a certificatelor se desfăsoară la intervale de cel mult 5 ani.

Această prevedere nu se aplică activitătilor care fac deja obiectul sistemelor de management al sigurantei create de operatorii de transport feroviar si de administratorul infrastructurii feroviare în conformitate cu Legea nr. 55/2006. Evaluarea este efectuată de persoane calificate care nu sunt implicate ele însele în activitătile respective.

(2) Rezultatele acestor evaluări independente trebuie să fie documentate corespunzător si aduse în atentia autoritătilor competente interesate. Neconformitătile constatate vor fi sesizate autoritătilor competente, care vor lua măsuri în vederea remedierii acestora.

 

CAPITOLUL VIII

Alti membri ai personalului de bord

 

Raportul privind alti membri ai personalului de bord

Art. 28. - După identificarea la nivel comunitar a profilului si sarcinilor celorlalti membri ai personalului de bord care desfăsoară sarcini esentiale din punctul de vedere al sigurantei si a căror calificare profesională contribuie, prin urmare, la siguranta pe căile ferate si care va fi reglementată la nivel comunitar prin intermediul unui sistem de permise si/sau certificate care poate fi similar sistemului stabilit în Directiva 2007/59/CE, vor fi adoptate reglementări nationale corespunzătoare.

 

CAPITOLUL IX

Controale si sanctiuni

 

Controalele desfăsurate de autoritatea competentă

Art. 29. - (1) Autoritatea competentă poate lua în orice moment măsuri pentru a verifica, pe trenurile care operează în aria sa de competentă, respectiv pe căile ferate române, dacă mecanicii de locomotivă au în posesie documentele emise în conformitate cu prezentele norme.

(2) Fără a aduce atingere verificării reglementate la alin. (1), în cazul neglijentei la locul de muncă, autoritatea competentă poate verifica dacă mecanicul respectiv îndeplineste conditiile stabilite la art. 13.

(3) Autoritatea competentă poate desfăsura controale privind respectarea prevederilor prezentelor norme de către mecanicii de locomotivă, operatorii de transport feroviar, administratorii infrastructurii feroviare, examinatori si de către centrele de formare care îsi desfăsoară activitatea în aria sa de competentă.

(4) Dacă autoritatea competentă consideră că un mecanic nu mai îndeplineste una sau mai multe conditii necesare, va lua următoarele măsuri:

a) în ceea ce priveste un permis emis de autoritatea competentă, aceasta poate, în functie de gravitatea problemelor create pentru siguranta pe căile ferate, să îl suspende sau să îl retragă, după caz, conform reglementărilor în vigoare. Aceasta îi informează de îndată pe mecanicul respectiv si pe angajatorul acestuia în legătură cu decizia sa motivată, fără a aduce atingere dreptului la o cale de atac prevăzut la art. 21. Agentia Feroviară Europeană va stabili procedura de urmat pentru redobândirea permisului;

b) în ceea ce priveste un permis emis de o autoritate competentă în alt stat membru, autoritatea competentă contactează acea autoritate si îi transmite o cerere motivată pentru desfăsurarea unei inspectii suplimentare sau pentru suspendarea permisului. Autoritatea competentă solicitantă informează Comisia Europeană si celelalte autorităti competente în legătură cu solicitarea sa. Autoritatea care a emis permisul respectiv examinează cererea în termen de 4 săptămâni si notifică celeilalte autorităti în legătură cu decizia sa. Autoritatea care a emis permisul informează, de asemenea, Comisia Europeană si celelalte autorităti competente în legătură cu decizia sa. Mecanicilor de locomotivă li se interzice să îsi desfăsoare activitatea în aria de competentă natională până la notificarea deciziei autoritătii emitente;

c) în ceea ce priveste un certificat, autoritatea competentă contactează organismul emitent al acestuia si va solicita fie efectuarea unei inspectii suplimentare, fie suspendarea certificatului. Organismul emitent al certificatului ia măsurile corespunzătoare si raportează autoritătii competente într-un termen de 4 săptămâni. Autoritatea competentă poate interzice mecanicilor de locomotivă să opereze în aria sa de competentă până la emiterea raportului organismului emitent si va informa Comisia Europeană si celelalte autorităti competente în legătură cu aceasta.

În toate cazurile, dacă autoritatea competentă consideră că un anumit mecanic reprezintă o amenintare gravă la adresa sigurantei pe căile ferate, aceasta întreprinde imediat actiunile necesare, cum ar fi solicitarea către administratorul de infrastructură feroviară de a opri trenul si a-i interzice mecanicului să îsi desfăsoare activitatea în aria sa de competentă atât timp cât este necesar. Autoritatea competentă informează Comisia Europeană si celelalte autorităti competente în legătură cu orice astfel de decizie.

(5) În toate cazurile, autoritatea competentă sau organismul desemnat pentru aceasta actualizează registrul prevăzut la art. 22.

(6) Dacă o autoritate competentă consideră că o decizie luată de o autoritate competentă în alt stat membru conform alin. (4) nu respectă criteriile relevante, situatia este sesizată Comisiei, care îsi va transmite punctul de vedere în termen de 3 luni. Dacă este necesar, se propun măsuri corective statelor membre respective.

(7) În cazul unui dezacord sau al unui litigiu, acesta este prezentat comitetului mentionat la art. 32 alin. (1) din Directiva 2007/59/CE, iar Comisia Europeană ia măsurile pe care le consideră necesare în conformitate cu procedura de reglementare mentionată la art. 32 alin. (2). Autoritatea competentă poate impune o interdictie unui mecanic care conduce pe teritoriul său, potrivit alin. (4), până la clarificarea situatiei, potrivit prezentului alineat.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Cooperarea

Art. 30. - Autoritătile competente cooperează pe perioada punerii în aplicare a prezentelor norme cu celelalte autorităti competente din statele membre ale Uniunii Europene.

Aplicarea treptată si perioadele de tranzitie

Art. 31. - Prezentele norme se aplică treptat, după cum urmează:

1. registrele prevăzute la art. 22 trebuie create în termen de 2 ani de la data adoptării parametrilor de bază ai registrelor prevăzute la art. 22 alin. (4) de către Comisia Europeană;

2. a) în termen de 2 ani de la data adoptării parametrilor de bază ai registrelor prevăzute la art. 22 alin. (4), certificatele sau permisele sunt emise în conformitate cu prezentele norme mecanicilor care efectuează servicii transfrontaliere, de cabotaj sau de transport de marfă în alt stat membru ori care lucrează în cel putin două state membre, fără a se aduce atingere prevederilor pct. (3). De la aceeasi dată, toti mecanicii de locomotivă care efectuează serviciile enumerate mai sus, inclusiv cei care nu au primit încă un permis sau un certificat în conformitate cu prezentul act normativ, se supun verificărilor periodice prevăzute la art. 16;

b) în termen de 2 ani de la crearea registrelor mentionate la pct. 1, toate permisele si certificatele noi sunt emise în conformitate cu prezentele norme, fără a se aduce atingere prevederilor pct. (3);

c) în termen de 7 ani de la crearea registrelor prevăzute la pct. 1, toti mecanicii trebuie să detină permise si certificate în conformitate cu prezentele norme. Organismele emitente iau în considerare toate competentele profesionale deja obtinute de fiecare mecanic astfel încât această cerintă să nu genereze costuri administrative si financiare inutile. Drepturile de conducere a trenurilor acordate anterior mecanicilor de locomotivă sunt păstrate pe cât posibil. Organismele emitente pot decide totusi, pentru mecanici individuali sau pentru grupuri de mecanici, după cum este cazul, că sunt necesare examinări si/sau formări suplimentare pentru obtinerea de permise si/sau certificate în baza prezentului act normativ.

3. Mecanicii autorizati să conducă în conformitate cu prevederile care s-au aplicat anterior aplicării prevederilor prezentelor norme, în baza pct. 2 lit. a) sau b), îsi pot continua activitătile profesionale pe baza drepturilor lor si fără a aplica prevederile prezentelor norme timp de până la 7 ani de la crearea registrelor prevăzute la pct. 1. Ucenicilor care au început un program aprobat de instructaj si formare sau un curs aprobat de formare anterior aplicării prevederilor prezentelor norme, în temeiul pct. 2 lit. a) sau b), le pot fi acordate certificate în conformitate cu prevederile nationale existente. Pentru mecanicii si ucenicii mentionati la prezentul punct si în cazuri exceptionale, autoritatea sau autoritătile competente implicate pot acorda scutiri de la cerintele medicale stabilite în anexa nr. 2 la prezentele norme. Valabilitatea oricărui permis emis cu o astfel de scutire este limitată la teritoriul national.

4. Autoritătile competente, operatorii de transport feroviar si administratorii infrastructurii feroviare asigură aplicarea treptată a verificărilor periodice corespunzătoare celor prevăzute la art. 16 pentru mecanicii care nu au permise si certificate în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

Art. 32. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1

la norme

 

PERMISUL MODEL COMUNITAR SI CERTIFICATUL COMPLEMENTAR ARMONIZAT

 

1. Caracteristicile permisului

Caracteristicile fizice ale permisului mecanicului de locomotivă trebuie să fie conforme standardelor ISO 7.810 si 7.816-1.

Cardul trebuie fabricat din policarbonat.

Metodele de verificare a caracteristicilor permiselor de conducere pentru a se asigura dacă respectă standardele internationale trebuie să respecte standardul ISO 10.373.

2. Continutul permisului

Rectoul permisului trebuie să contină:

a) cuvintele „Permis de mecanic de locomotivă” tipărite cu caractere mari în limba română;

b) stat emitent al permisului - „România”;

c) semnul distinctiv al statului român, în conformitate cu codul ISO 3.166 al tării, tipărit în negativ într-un dreptunghi albastru si încercuit de 12 stele galbene;

d) informatii specifice permisului emis, numerotate după cum urmează:

(i) numele de familie al titularului;

(ii) prenumele titularului;

(iii) data si locul nasterii titularului;

(iv) - data emiterii permisului;

- data expirării permisului;

- numele autoritătii emitente;

- numărul de identificare atribuit angajatului de către angajator (optional);

(v) numărul permisului care permite accesul la datele din registrul national;

(vi) fotografia titularului;

(vii) semnătura titularului;

(viii) domiciliul permanent sau adresa postală a titularului (optional);

e) cuvintele „modelul Comunitătilor Europene” în limba română si cuvintele „Permis de mecanic de locomotivă” în celelalte limbi comunitare, tipărite cu galben si formând fundalul permisului;

f) culorile de referintă:

- albastru: albastru reflex Pantone;

- galben: galben Pantone;

g) informatii suplimentare sau restrictii medicale la utilizare, impuse în conformitate cu anexa nr. 2 la norme, sub formă de coduri.

Aceste coduri vor fi stabilite de Comisie, conform procedurii de reglementare mentionate la art. 32 alin. (2) din Directiva 2007/59/CE, pe baza unei recomandări a Agentiei Europene a Căilor Ferate.

3. Certificatul

Certificatul trebuie să contină:

a) numele de familie al titularului;

b) prenumele titularului;

c) data si locul nasterii titularului;

d) - data emiterii certificatului;

- data expirării certificatului;

- numele autoritătii emitente;

- numărul de identificare atribuit angajatului de către angajator (optional);

e) numărul permisului care permite accesul la datele din registrul national;

f) fotografia titularului;

g) semnătura titularului;

h) domiciliul permanent sau adresa postală a titularului (optional);

i) numele si adresa operatorului sau a administratorului de infrastructură pentru care titularul are dreptul de a conduce trenuri;

j) categoria în care titularul este îndreptătit să conducă;

k) tipul sau tipurile de material rulant pe care titularul este autorizat să îl/le conducă;

l) infrastructura pe care titularul este autorizat să conducă;

m) orice informatii suplimentare sau restrictii;

n) cunostintele lingvistice.

4. Informatii minime continute în registrele nationale

a) Informatii privind permisul

Toate informatiile care apar pe permis plus informatiile privind cerintele de verificare stabilite la art. 11 si 16 din norme.

b) Informatii privind certificatul

Toate informatiile care apar pe certificat plus informatiile privind cerintele de verificare stabilite la art. 12, 13 si 16 din norme.

ANEXA Nr. 2

la norme

 

CERINTE MEDICALE

 

1. Cerinte generale

1.1. Mecanicii nu trebuie să sufere de nicio boală si să nu ia niciun medicament si nicio substantă care pot provoca:

- o pierdere bruscă a cunostintei;

- o reducere a atentiei sau a concentrării;

- incapacitate bruscă;

- pierderea echilibrului sau a coordonării;

- limitarea semnificativă a mobilitătii.

1.2. Vederea

Trebuie îndeplinite următoarele cerinte privind vederea:

- acuitatea vizuală la distantă, cu sau fără ajutor: 1,0; minimum 0,5 pentru ochiul mai slab;

- lentile corectoare maximum: hipermetropie + 5/miopie – 8.

Derogările sunt autorizate în cazuri exceptionale si după obtinerea opiniei unui oftalmolog. Apoi medicul ia decizia;

- vederea la apropiere si la distantă medie: suficientă, cu sau fără ajutor;

- lentilele de contact si ochelarii sunt autorizati dacă sunt verificati periodic de un specialist;

- vederea normală în culori: folosirea unui test recunoscut, cum ar fi Ishihara, precum si a altui test recunoscut, dacă este necesară;

- câmpul vizual: complet;

- vederea cu ambii ochi: existentă; nu este necesară dacă persoana are experientă de adaptare adecvată si de compensare suficientă. Numai dacă a pierdut vederea binoculară după începerea serviciului;

- vederea binoculară: existentă;

- recunoasterea semnalelor color: testul trebuie să se bazeze pe recunoasterea culorilor unice, si nu pe diferentele relative;

- sensibilitate la contraste: bună;

- nicio boală de ochi progresivă;

- implanturile de lentile intraoculare, keratotomiile si keratectomiile sunt permise numai cu conditia să fie verificate în fiecare an sau la intervale stabilite de medic;

- capacitatea de a suporta lumina intensă;

- lentilele de contact colorate si lentilele fotocrome nu sunt permise. Lentilele cu filtru UV sunt permise.

1.3. Cerinte privind auzul si vorbirea

Auz suficient, confirmat de o audiogramă, adică:

- auz suficient pentru a purta o discutie telefonică si pentru a putea auzi sunete de avertizare si mesaje radio.

Următoarele valori trebuie considerate orientative:

- deficienta de auz nu trebuie să fie mai mare de 40 dB la 500 si 1.000 Hz;

- deficienta de auz nu trebuie să fie mai mare de 45 dB la 2.000 Hz pentru urechea care are cea mai slabă conducere aeriană a sunetului;

- nicio anomalie a sistemului vestibular;

- nicio boală cronică care afectează capacitatea de vorbire (dată fiind necesitatea de a transmite mesaje tare si clar);

- folosirea dispozitivelor de asistare a auzului este permisă în cazuri speciale.

1.4. Sarcina

În cazul unei tolerante scăzute sau al unei probleme patologice, sarcina trebuie considerată a fi un motiv pentru excluderea temporară a mecanicilor. Prevederile legale care protejează femeile mecanic gravide trebuie aplicate.

2. Continutul minim al examenului care precedă numirea

2.1. Examinările medicale:

- un examen medical general;

- examinări ale functiilor senzoriale (vedere, auz, perceptia culorilor);

- teste de sânge sau de urină, testarea, între altele, pentru diabetul mellitus, în măsura în care sunt necesare pentru a evalua aptitudinile fizice ale candidatului;

- o electrocardiogramă (ECG) în conditii de repaus;

- teste pentru detectarea substantelor psihotrope, cum ar fi drogurile ilegale sau medicamentele psihotrope, precum si a abuzului de alcool, care pun sub semnul întrebării capacitatea profesională;

- cognitive: atentia si concentrarea; de memorie; de perceptie; de logică;

- de comunicare;

- psihomotorii: pentru timpul de reactie, coordonarea mâinilor.

2.2. Examinările psihologice ocupationale

Scopul examinărilor psihologice ocupationale este de a ajuta în procesul de angajare si gestionare a personalului. La determinarea continutului evaluării psihologice, examinarea trebuie să evalueze dacă mecanicul solicitant nu are deficiente psihologice ocupationale clar stabilite, în special în ceea ce priveste aptitudinile operationale sau orice factor relevant al personalitătii, care pot interfera cu exercitarea în sigurantă a îndatoririlor.

3. Examinările periodice după numire

3.1. Frecventa:

Examinările medicale (aptitudini fizice) trebuie să aibă loc la interval de 3 ani până la vârsta de 55 de ani si apoi anual.

În plus fată de această frecventă, medicul acreditat sau recunoscut în temeiul art. 20 din norme trebuie să crească frecventa examinărilor dacă sănătatea salariatului o cere.

Fără a aduce atingere art. 16 alin. (1) din norme, o examinare medicală corespunzătoare trebuie desfăsurată când există motive pentru a bănui că un titular de permis sau certificat nu mai îndeplineste cerintele medicale stabilite la pct. 1.

Starea fizică trebuie verificată regulat si după orice accident de muncă sau orice perioadă de concediu în urma unui accident implicând persoane. Medicul acreditat sau recunoscut în temeiul art. 20 din norme poate decide să efectueze un control medical suplimentar corespunzător, în special după o perioadă de cel putin 30 de zile de concediu medical.

Angajatorul trebuie să îi ceară medicului acreditat sau recunoscut în temeiul art. 20 din norme să verifice starea fizică a mecanicului dacă angajatorul a trebuit să îl retragă pe mecanic din serviciu din motive de sigurantă.

3.2. Continutul minim al controlului medical periodic

Dacă mecanicul îndeplineste criteriile necesare pentru examinarea care se desfăsoară înaintea numirii, controalele periodice trebuie să includă cel putin:

- un control medical general;

- un control al functiilor senzoriale (vedere, auz, perceptia culorilor);

- analize de sânge sau urină pentru a identifica diabetul mellitus si alte boli sugerate de examenul clinic;

- analize pentru detectarea drogurilor dacă există indicii clinice.

În plus, pentru mecanicii în vârstă de peste 40 de ani, este necesar, de asemenea, un ECG în conditii de repaus.

ANEXA Nr. 3

la norme

 

METODA DE FORMARE

 

Trebuie să existe un echilibru între formarea teoretică (cursuri si demonstratii) si cea practică (experientă la locul de muncă, conducerea trenului cu si fără supraveghere pe linii închise în scop de formare).

Formarea asistată de calculator trebuie acceptată pentru învătarea individuală a regulilor operationale, pentru semnalarea problemelor etc.

Utilizarea simulatoarelor, desi nu este obligatorie, poate fi utilă pentru formarea eficientă a mecanicilor; acestea sunt utile în special pentru formarea în conditii de muncă deosebite sau pentru reguli aplicate rar. Simulatoarele au un avantaj special prin faptul că oferă învătare prin practică în cazul evenimentelor

care nu pot fi exersate în realitate. În principiu, trebuie folosite simulatoare de ultima generatie.

În ceea ce priveste dobândirea de cunostinte privind rutele, abordarea care trebuie încurajată trebuie să fie cea în care mecanicul de locomotivă însoteste alt mecanic timp de un număr adecvat de călătorii pe drum, atât pe timp de zi, cât si pe timp de noapte. Între alte metode, se pot folosi înregistrări video ale rutelor, astfel cum se văd din cabina mecanicului, ca metodă alternativă de formare.

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

CUNOSTINTE PROFESIONALE GENERALE SI CERINTELE PRIVIND PERMISUL

 

Formarea generală are următoarele obiective:

- dobândirea cunostintelor si a procedurilor privind tehnologiile de căi ferate, inclusiv principiile de sigurantă si rationamentele care stau la baza regulamentelor operationale;

- dobândirea cunostintelor si deprinderea procedurilor privind riscurile legate de functionarea căilor ferate si diversele mijloace care trebuie folosite pentru combaterea acestora;

- dobândirea cunostintelor si dobândirea procedurilor privind principiile care guvernează unul sau mai multe regimuri de operare a căilor ferate;

- dobândirea cunostintelor si deprinderea procedurilor privind trenurile, compunerea acestora si cerintele tehnice privind unitătile de tractiune, vagoanele de marfă si de pasageri si alte tipuri de material rulant.

În special, mecanicii trebuie să poată:

- să înteleagă cerintele specifice pentru profesia de mecanic, importanta acesteia si cerintele profesionale si personale (perioade lungi de muncă, depărtarea de casă si altele asemenea);

- să aplice regulile de sigurantă a personalului;

- să identifice materialul rulant;

- să cunoască si să aplice o metodă de lucru în mod precis;

- să identifice documentatiile de referintă si de utilizare (manualul de proceduri si manualul de linii, astfel cum este definit în STI „Operatiuni”, manualul mecanicului, manualul de depanare si altele asemenea);

- să îsi însusească comportamente compatibile cu responsabilitătile esentiale pentru sigurantă;

- să identifice procedurile aplicabile accidentelor în care au fost implicate persoane;

- să distingă riscurile legate de functionarea căilor ferate în general;

- să cunoască principiile care guvernează siguranta traficului;

- să aplice principiile de bază ale electrotehnologiei.

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

CUNOSTINTE PROFESIONALE PRIVIND MATERIALUL RULANT SI CERINTELE

PRIVIND CERTIFICATUL

 

După încheierea formării specifice privind materialul rulant, mecanicii trebuie să fie capabili să desfăsoare următoarele sarcini:

1. Teste si verificări anterioare plecării

Mecanicii trebuie să fie capabili:

- să strângă documentele si echipamentele necesare;

- să verifice capacitătile unitătii de tractiune;

- să verifice informatiile introduse în documentele de la bordul unitătii de tractare;

- să asigure, prin efectuarea verificărilor si testelor precizate, că unitatea de tractare este capabilă de a furniza puterea de tractare necesară si că echipamentul de sigurantă este functional;

- să verifice disponibilitatea si functionalitatea protectiei recomandate si echipamentele de sigurantă la predarea unei locomotive la începutul unei curse;

- să efectueze orice operatiuni curente de întretinere preventivă.

2. Cunoasterea materialului rulant

Pentru a conduce o locomotivă, mecanicii trebuie să cunoască toate mecanismele de comandă si indicatoarele care le sunt puse la dispozitie, în special pe cele care privesc:

- tractiunea;

- frânele;

- elementele privind siguranta traficului.

Pentru a identifica si a localiza neregulile materialului rulant, pentru a le raporta si a determina ce este necesar pentru a le repara si, în anumite cazuri, pentru a actiona asupra lor, mecanicii trebuie să cunoască:

- structurile mecanice;

- echipamentul de suspensie, tractiune si legare;

- mecanismul de rulare;

- echipamentul de sigurantă;

- rezervoarele de combustibil, sistemul de alimentare, echipamentul de evacuare;

- sensul semnelor din interiorul si exteriorul materialului rulant, în special simbolurile utilizate pentru transportul mărfurilor periculoase;

- sistemele de înregistrare a cursei;

- sistemele electrice si pneumatice;

- colectarea sistemelor de curent si de înaltă tensiune;

- echipamentele de comunicatii (sistem radio de comunicatii între tren si unitătile fixe etc.);

- organizarea curselor;

- componentele materialului rulant, utilitatea acestora si dispozitivele specifice materialului remorcat, în special sistemul de oprire a trenului prin evacuarea aerului din conducta de frână; - sistemul de frânare;

- componentele specifice unitătilor de tractiune;

- lantul de tractiune, motoarele si transmisia.

3. Testarea frânelor

Mecanicii trebuie să aibă capacitatea:

- de a verifica si de a calcula, înainte de plecare, dacă tonajul frânat real al trenului corespunde tonajului necesar de frânat în cazul sectiei respective de circulatie, astfel cum se precizează în documentele vehiculului;

- să verifice functionarea diferitelor componente ale sistemului de frânare al vehiculului de tractiune si al trenului, după caz, înainte de plecare, la plecare si în timpul mersului.

4. Modul de operare si viteza maximă a trenului în raport cu caracteristicile liniei

Mecanicii trebuie să aibă capacitatea:

- de a retine informatiile care le-au fost transmise înainte de plecare;

- de a determina tipul de mers si limita de viteză a trenului în functie de limitele de viteză, conditiile atmosferice sau modificările la sistemul de semnalizare.

5. Conducerea trenului astfel încât să nu se deterioreze instalatiile sau vehiculele

Mecanicii trebuie să aibă capacitatea:

- de a utiliza sistemele de control disponibile în conformitate cu normele aplicabile;

- de a porni trenul tinând cont de limitările de aderentă si putere;

- de a activa frânele la decelerări si opriri, tinând seama de materialul rulant si de instalatii.

6. Functionarea necorespunzătoare

Mecanicii trebuie:

- să fie capabili să depisteze comportamente neobisnuite ale trenului;

- să poată inspecta trenul si identifica indiciile functionării necorespunzătoare, să facă distinctii între ele, să reactioneze după importanta relativă a acestora si să încerce să le remedieze, dând întotdeauna prioritate sigurantei traficului feroviar si persoanelor;

- să cunoască mijloacele disponibile de protectie si comunicare.

7. Incidente si accidente de operare, incendii si accidente soldate cu accidentarea persoanelor

Mecanicii trebuie:

- să poată lua măsuri pentru a proteja trenul si a solicita asistentă în cazul unui accident soldat cu accidentarea persoanelor aflate în tren;

- să poată determina dacă trenul transportă mărfuri periculoase si să le identifice pe baza documentelor trenului si a listelor vagoanelor;

- să cunoască procedurile privind evacuarea unui tren în caz de urgentă.

8. Conditii pentru continuarea mersului după un incident soldat cu avarierea materialului rulant

După un incident, mecanicii trebuie să fie capabili de a evalua dacă vehiculul poate continua călătoria si în ce conditii, pentru a informa administratorul de infrastructură în legătură cu acele conditii cât mai devreme posibil.

Mecanicii trebuie să fie capabili de a determina dacă evaluarea din partea unui expert este necesară înainte ca trenul să continue călătoria.

9. Imobilizarea trenului

Mecanicii trebuie să ia măsuri pentru a se asigura că trenul sau părti din acesta sunt asigurate contra pornirii din loc, chiar în cele mai dificile conditii.

În plus, mecanicii trebuie să aibă cunostinte privind măsurile care trebuie luate pentru a opri un tren sau părti ale acestuia în cazul în care trenul a început să pornească din loc în mod neasteptat.

 

ANEXA Nr. 6

la norme

 

CUNOSTINTELE PROFESIONALE DE INFRASTRUCTURĂ SI CERINTELE

PRIVIND CERTIFICATUL

 

Probleme legate de infrastructură

1. Testarea frânelor

Mecanicii trebuie să fie capabili de a verifica si de a calcula, înainte de plecare, dacă tonajul frânat real al trenului corespunde tonajului necesar de frânat în cazul sectiei respective de circulatie, astfel cum se precizează în documentele vehiculului.

2. Tipul operării si viteza maximă a trenului conform caracteristicilor liniei

Mecanicii trebuie să aibă capacitatea:

- de a retine informatiile care le-au fost transmise, ca, de exemplu, limitele de viteză sau modificările la sistemul de semnalizare;

- de a determina tipul de mers si viteza maximă admisă a trenului pe baza caracteristicilor liniei.

3. Cunoasterea liniei

Mecanicii trebuie să fie capabili de a anticipa probleme si de a reactiona corespunzător în ceea ce priveste siguranta si alte performante, cum ar fi punctualitatea si aspectele economice.

Ca urmare, ei trebuie să aibă cunostinte temeinice privind liniile de cale ferată si instalatiile de pe ruta acestora si de pe alte rute convenite.

Următoarele aspecte sunt importante:

- conditiile operationale (modificările aduse liniilor, mersul în sens unic etc.);

- desfăsurarea unei verificări a rutei si consultarea documentelor relevante;

- identificarea liniilor care pot fi utilizate pentru un anumit tip de mers;

- regulile de trafic aplicabile si semnificatia sistemului de semnalizare;

- regimul operatiunilor;

- sistemul de blocare si regulamentele asociate;

- numele statiilor si pozitia si observarea de la distantă a statiilor si a cabinelor de semnalizare pentru adaptarea corespunzătoare a operării;

- semnalizarea tranzitiei între diferite sisteme de operare sau de furnizare a curentului electric;

- limitele de viteză pentru diferitele categorii de trenuri conduse;

- profilurile topografice;

- conditiile speciale de frânare, de exemplu, pe liniile cu pante foarte abrupte;

- functii speciale de operare: semnale speciale, semne, conditii de plecare etc.

4. Reguli de sigurantă

Mecanicii trebuie să aibă capacitatea:

- de a porni trenurile când toate conditiile necesare sunt îndeplinite (orar, ordin sau semnal de plecare, operarea semnalelor dacă este necesar etc.);

- de a observa semnalele din cale si semnalizările din cabină, de a le interpreta imediat si fără erori si de a actiona după cum s-a indicat;

- de a conduce trenul în conditii de sigurantă, conform unor moduri specifice de operare, de a aplica, dacă li s-a indicat, regimuri speciale, restrictii temporare de viteză, mersul în sens opus, permisiunea de a transmite semnale în caz de pericol, alternarea operatiunilor, întoarceri de a circula pe linii unde se execută lucrări;

- de a respecta opririle programate sau suplimentare si, dacă este necesar, de a desfăsura operatiunile suplimentare pentru pasageri în timpul acestor opriri, în special deschiderea si închiderea usilor.

5. Conducerea trenului

Mecanicii trebuie să aibă capacitatea:

- de a cunoaste pozitia trenului pe linie în orice moment;

- de a activa frânele la decelerări si opriri, tinând seama de materialul rulant si de instalatii;

- de a adapta mersul trenului în conformitate cu orarul si ordinele date pentru economisirea energiei, luând în considerare caracteristicile unitătii de tractiune, trenul, linia si mediul.

6. Functionare necorespunzătoare

Mecanicii trebuie să aibă capacitatea:

- de a fi atenti, în măsura în care o permite operarea trenului, la întâmplări neobisnuite privind infrastructura si mediul: semnalele, liniile, rezerva de energie, trecerile la nivel, împrejurimile liniilor, alt trafic;

- de a cunoaste distantele particulare până la îndepărtarea obstacolelor;

- de a informa gestionarul de infrastructură cât mai curând posibil în legătură cu locul si natura anomaliilor observate, asigurându-se că informatiile au fost întelese;

- de a lua în calcul infrastructura, de a asigura sau de a lua măsuri pentru a asigura siguranta traficului si a persoanelor, oricând este necesar.

7. Incidente si accidente de operare, incendii si accidente soldate cu accidentarea de persoane

Mecanicii trebuie să aibă capacitatea:

- de a lua măsuri pentru a proteja trenul si a solicita asistentă în cazul unui accident soldat cu accidentarea de persoane;

- de a determina unde să oprească trenul în cazul unui incendiu si de a facilita evacuarea pasagerilor, dacă este necesar;

- de a furniza informatii utile privind incendiul cât mai curând posibil, dacă incendiul nu poate fi tinut sub control de către mecanic singur;

- de a informa gestionarul de infrastructură în legătură cu aceste conditii cât mai curând posibil;

- de a evalua dacă infrastructura permite vehiculului să îsi continue mersul si în ce conditii.

8. Testele lingvistice

Mecanicii care trebuie să comunice cu administratorul de infrastructură privind probleme esentiale de sigurantă trebuie să aibă cunostinte lingvistice în limba stabilită de gestionarul de infrastructură. Cunostintele lingvistice trebuie să permită ca acestia să poată comunica activ si eficient în situatii normale, dificile si de urgentă.

Acestia trebuie să fie capabili de a utiliza mesajele si metoda de comunicare precizată în STI „Operatiuni”. Mecanicii trebuie să fie capabili de a comunica conform nivelului 3 din tabelul următor:

Nivelul de limbă si comunicare

Capacitatea de exprimare orală într-o limbă poate fi divizată în 5 niveluri:

 

ANEXA Nr. 7

la norme

 

FRECVENTA EXAMENELOR

 

Nivelul

Descrierea

5

- poate adapta modul de vorbire la orice interlocutor

 

- poate exprima o părere

 

- poate negocia

 

- poate convinge

 

- poate da sfaturi

4

- poate face fată unor situatii complet neprevăzute

 

- poate formula presupuneri

 

- poate exprima o părere motivată

3

- poate face fată unor situatii practice care presupun un element neprevăzut

 

- poate descrie

 

- poate purta o conversatie simplă

2

- poate face fată unei situatii practice simple

 

- poate pune întrebări

 

- poate răspunde la întrebări

1

poate vorbi folosind propozitii memorate

 

Frecventa minimă a verificărilor periodice va fi după cum urmează:

a) cunostinte lingvistice (numai pentru cei care nu sunt vorbitori nativi): la fiecare 3 ani sau după o absentă de mai mult de un an;

b) cunostinte de infrastructură (inclusiv cunostinte privind ruta si regulile de operare): la fiecare 3 ani sau după o absentă de mai mult de un an pe ruta respectivă;

c) cunostinte de material rulant: la fiecare 3 ani.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului apărării nationale nr. M.104/2009 privind îndeplinirea

de către secretarul de stat pentru politica de apărare si planificare a competentei conducerii

Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si informare publică, precum si delegarea

competentei îndeplinirii unor atributii aflate în responsabilitatea ministrului apărării nationale

 

Pentru aplicarea dispozitiilor art. 11 si art. 32 alin. (3) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare, ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.104/2009 privind îndeplinirea de către secretarul de stat pentru politica de apărare si planificare a competentei conducerii Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si informare publică, precum si delegarea competentei îndeplinirii unor atributii aflate în responsabilitatea ministrului apărării nationale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 6 octombrie 2009, se modifică după cum urmează:

- La articolul 2 alineatul (1), litera d) va avea următorul cuprins:

„d) în ceea ce priveste coordonarea Institutului National de Medicină Aeronautică si Spatială «General Doctor Aviator Victor Anastasiu».”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 5 ianuarie 2010.

Nr. M.5.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind punerea în circulatie, în scop numismatic, a unor monede dedicate aniversării

a 190 de ani de la nasterea lui Nicolae Bălcescu - istoric, scriitor si revolutionar român

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 30 decembrie 2009, o monedă din aur, o monedă din argint si o monedă din tombac cuprat dedicate aniversării a 190 de ani de la nasterea lui Nicolae Bălcescu - istoric, scriitor si revolutionar român.

Art. 2. - Caracteristicile monedelor din aur, argint si tombac cuprat sunt următoarele:

 

valoare

nominală

500 lei

10 lei

1 leu

metal

aur

argint

tombac

cuprat

formă

rotundă

rotundă

rotundă

diametru

35 mm

37 mm

37 mm

titlu

999‰

999‰

-

greutate

31,103 g

31,103 g

23,5 g

calitate

proof

proof

proof

margine

netedă

netedă

netedă

 

Aversul prezintă în partea superioară stema României, iar dedesubt valoarea nominală a monedei (500 LEI, 10 LEI sau 1 LEU). În partea inferioară, în interiorul unei cununi de lauri, o reproducere a picturii „România Revolutionară” de Constantin Daniel Rosenthal.

Reversul prezintă în partea stângă, în plan apropiat, portretul lui Nicolae Bălcescu reprodus după o pictură de Gheorghe Tattarescu, iar în dreapta, în plan îndepărtat, partial acoperită de portret, o reprezentare a grupului de revolutionari pasoptisti din acuarela lui Costache Petrescu si anii „1819”, „2009”. La exterior prezintă inscriptiile semicirculare „DREPTATE FRATIE UNITATE” - sus si „NICOLAE BALCESCU” - jos.

Art. 3. - Fiecare monedă, ambalată în capsulă de metacrilat transparent, va fi însotită de o brosură de prezentare a acestei emisiuni numismatice, redactată în limbile română, engleză si franceză. Brosurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Nationale a României si casierului central.

Art. 4. - Monedele din aur, argint si tombac cuprat dedicate aniversării a 190 de ani de la nasterea lui Nicolae Bălcescu - istoric, scriitor si revolutionar român au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedelor din aur, argint si tombac cuprat din emisiunea dedicată aniversării a 190 de ani de la nasterea lui Nicolae Bălcescu - istoric, scriitor si revolutionar român se realizează prin sucursalele Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

p. Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2009.

Nr. 49.

 Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.