MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 15/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 15         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 11 ianuarie 2010

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M. 132/2009. - Ordin al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Normelor de selectionare a candidatilor pentru admiterea la cursul de formare a ofiterilor si subofiterilor în activitate, pe filiera indirectă

 

783/2009. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar, pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 717/2008 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea în Catalogul oficial national al soiurilor de plante de cultură din România

 

1.273/2009. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru modificarea pct. 1 si 7 din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române si a pct. 1 si 7 din anexa nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, conditiile de emitere, gestionare si folosire a legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.065/2004 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, republicat

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor de selectionare a candidatilor pentru admiterea la cursul de formare a ofiterilor si subofiterilor în activitate, pe filiera indirectă

 

Având în vedere dispozitiile art. 36 lit. d), e) si g) si ale art. 40 lit. c), e) si g) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 102 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 9 si art. 11 alin. (1) si (2) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari si ale art. 2 si art. 12 alin. (1) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populatiei pentru apărare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele de selectionare a candidatilor pentru admiterea la cursul de formare a ofiterilor si subofiterilor în activitate, pe filiera indirectă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 6 alin. (1) lit. b) si art. 8 din „I.M. - 3/6, Conceptia de formare, dezvoltare profesională si utilizare a subofiterilor si maistrilor militari în Armata României", aprobată prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.72/2004*), art. 6 alin. (3) din „I.M. - 3/12, Conceptia de formare, dezvoltare profesională si utilizare a ofiterilor în Armata României", aprobată prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M. 174/2004*), cu modificările si completările ulterioare, Ordinul ministrului apărării nationale nr. M. 111/2004 pentru aprobarea „I.M.3/11, Norme de organizare si desfăsurare a formării subofiterilor în activitate, pe filieră indirectă"*), Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.66/2005 pentru aprobarea „I.M.3/15, Norme de organizare si desfăsurare a formării ofiterilor în activitate, pe filiera indirectă"*), art. 8, 10, 17, 19 si 21 din Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.103/2007 pentru aprobarea „I.M.2/9, Criterii de recrutare pentru admiterea în învătământul militar si ocuparea posturilor de soldat/gradat voluntar si soldat/gradat rezervist voluntar în timp de pace"*), art. 7, 8, 13, 59 si 60 din „M.R.U. - 1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României", aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M. 105/2002*), cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 29 decembrie 2009.

Nr. M.132.


*) Ordinele nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece aveau ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.

ANEXĂ

 

NORME

de selectionare a candidatilor pentru admiterea la cursul de formare a ofiterilor si subofiterilor în activitate, pe filiera indirectă

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Formarea ofiterilor si subofiterilor în activitate, pe filiera indirectă, este destinată încadrării deficitului de personal militar profesionalizat aflat la baza carierei militare si/sau a deficitului de personal militar cu competente profesionale care nu pot fi dobândite în institutiile militare de învătământ.

Art. 2. - (1) Formarea ofiterilor si subofiterilor în activitate pe filiera indirectă se realizează prin frecventarea cursului de formare a ofiterilor/subofiterilor în activitate, denumit în continuare curs de formare.

(2) Pot frecventa cursul de formare candidatii care îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) îndeplinesc criteriile generale si specifice de recrutare;

b) sunt declarati „Admis" în urma parcurgerii procesului de selectie aptitudinală;

c) sunt declarati „Admis" la concursul de admitere organizat în institutiile militare de învătământ.

Art. 3. - Candidatii la profesia de ofiter în activitate, pe filiera indirectă, în raport cu nevoile de încadrare a unitătilor armatei, pot fi din rândul:

a) maistrilor militari si subofiterilor în activitate;

b) ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor în rezervă din Ministerul Apărării Nationale;

c) civililor din cadrul si din afara Ministerului Apărării Nationale.

Art. 4. - Candidatii la profesia de subofiter în activitate, pe filiera indirectă, în raport cu nevoile de încadrare a unitătilor armatei, pot fi din rândul:

a) subofiterilor în rezervă din Ministerul Apărării Nationale;

b) soldatilor si gradatilor voluntari;

c) civililor din cadrul si din afara Ministerului Apărării Nationale.

Art. 5. - Necesarul de formare a ofiterilor si subofiterilor în activitate, pe filiera indirectă si provenienta candidatilor pe categorii de personal, corpuri de cadre militare si personal civil si pe arme/servicii/specialităti militare, este aprobat de ministrul apărării nationale, prin Planul de scolarizare.


Art. 6. - În termen de 30 de zile de la aprobarea Planului de scolarizare, statele majore ale categoriilor de forte ale armatei, comandamentele de armă si Directia generală de informatii a apărării care au solicitat locuri pentru formarea ofiterilor si subofiterilor în activitate, pe filiera indirectă, înaintează la Directia personal si mobilizare numărul de functii pe arme, specialităti militare si garnizoane, pentru a fi comunicate potentialilor candidati, prin centrele militare.

 

CAPITOLUL II

Recrutarea candidatilor

 

SECTIUNEA 1

Criterii de recrutare

 

Art. 7. - Activitatea de recrutare a candidatilor pentru frecventarea cursului de formare se desfăsoară de către birourile informare-recrutare din centrele militare zonale, judetene si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, după caz, denumite în continuare centre militare, în conformitate cu prevederile normelor de organizare si functionare a birourilor informare-recrutare, aprobate prin ordin al ministrului apărării nationale.

Art. 8. - Criteriile generale de recrutare pe care trebuie să le îndeplinească candidatul care optează pentru profesia de ofiter sau subofiter în activitate, pe filiera indirectă, sunt următoarele:

a) să aibă cetătenie română si domiciliul stabil în România de cel putin 6 luni la data începerii cursului de formare;

b) să fie apt medical;

c) să nu fi fost condamnat penal si să nu fie în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârsirea unor infractiuni;

d) să nu facă parte din partide, formatiuni sau organizatii politice, iar dacă face parte, să declare că, după admiterea în institutia militară de învătământ, va renunta la această calitate;

e) să nu facă parte din organizatii interzise de legislatia română si să nu fie membru al unor organizatii incompatibile cu regulile, activitătile si atributiile specifice profesiei militare;

f) să nu apartină unor culte sau secte religioase interzise de lege;

g) să nu fie asociat unic ori să participe direct la administrarea sau conducerea unor organizatii ori asociatii comerciale, iar dacă este într-una dintre aceste situatii, să se angajeze că după admiterea în institutia militară de învătământ va renunta la această calitate;

h) pentru candidatul femeie - să declare că îsi asumă toate riscurile privind starea sa de graviditate/maternitate care pot interveni pe parcursul sustinerii probelor de selectie.

Art. 9. - (1) Cumulativ cu criteriile generale de recrutare, candidatul care optează pentru profesia de ofiter în activitate, pe filiera indirectă, trebuie să îndeplinească si criteriile specifice categoriei de personal din care provine.

(2) Candidatul la profesia de ofiter care provine din rândul maistrilor militari si al subofiterilor în activitate trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să aibă vârsta de cel mult 30 de ani împliniti în anul desfăsurării concursului de admitere la cursul de formare;

b) să fie absolvent al unei institutii de învătământ superior acreditată, cu diplomă de licentă, cu profil corespunzător armelor/serviciilor/specialitătilor militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare, ori să-si fi desfăsurat activitatea ca maistru militar/subofiter în arma pentru care candidează si să fi absolvit o institutie de învătământ superior, indiferent de profil; în cazul în care este student în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de licentă până la data concursului de admitere la cursul de formare;

c) să aibă cel putin 5 ani vechime în serviciu ca maistru militar/subofiter în activitate;

d) să aibă în aprecierea de serviciu din ultimii 3 ani calificativul de cel putin „Foarte bun";

(3) Candidatul la profesia de ofiter care provine din rândul ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor în rezervă trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să aibă vârsta de cel mult 30 de ani împliniti în anul desfăsurării concursului de admitere la cursul de formare;

b) să fie absolvent al unei institutii de învătământ superior acreditate, cu diplomă de licentă, cu profil corespunzător armelor/serviciilor/specialitătilor militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare, iar în cazul în care este student în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de licentă până la data concursului de admitere la cursul de formare;

c) ofiterii în rezervă să aibă gradul de sublocotenent/ locotenent.

(4) Candidatul la profesia de ofiter care provine din rândul civililor din cadrul sau din afara Ministerului Apărării Nationale trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să aibă vârsta de cel mult 30 de ani împliniti în anul desfăsurării concursului de admitere la cursul de formare;

b) să fie absolvent al unei institutii de învătământ superior acreditate, cu diplomă de licentă, cu profil corespunzător armelor/serviciilor/specialitătilor militare pentru care se organizează cursul de formare, iar în cazul în care este student în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de licentă până la data concursului de admitere la cursul de formare.

Art. 10. - (1) Cumulativ cu criteriile generale de recrutare, candidatul care optează pentru profesia de subofiter în activitate, pe filiera indirectă, trebuie să îndeplinească si criteriile specifice categoriei de personal din care provine.

(2) Candidatul la profesia de subofiter care provine din rândul subofiterilor în rezervă trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să aibă vârsta de cel mult 30 de ani împliniti în anul desfăsurării concursului de admitere la cursul de formare;

b) să fie absolvent al învătământului liceal cu diplomă de bacalaureat;

c) pentru serviciul medical - să fie cel putin absolvent al învătământului postliceal de specialitate, cu certificat de absolvire/de competentă profesională pentru specialitatea de asistent medical generalist;

d) să aibă studii/competente profesionale corespunzătoare armelor/serviciilor/specialitătilor militare pentru care se organizează cursul de formare;

e) să posede permis de conducere auto categoriile B si C - numai pentru arma „auto" si arma „geniu", specialitatea „mecanic conductor masini de geniu", „mecanic conductor poduri de asalt" si „tehnică specifică auto", iar pentru arma „tancuri", specialitatea militară „mecanic conductor", permis de conducere categoria B.

(3) Candidatul la profesia de subofiter care provine din rândul soldatilor si gradatilor voluntari în activitate trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să aibă vârsta de cel mult 30 de ani împliniti în anul desfăsurării concursului de admitere la cursul de formare;

b) să fie absolvent al învătământului liceal cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul în care este elev în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;

c) pentru serviciul medical - să fie absolvent al învătământului postliceal de specialitate, cu certificat de absolvire/de competentă profesională pentru specialitatea de asistent medical generalist;


d) să aibă studii/competente profesionale corespunzătoare armelor/serviciilor/specialitătilor militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare;

e) să fie confirmat în arma sau serviciul militar pentru care se organizează concursul de admitere la cursul de formare, cu exceptia candidatilor pentru arma „auto", pentru care este suficient să detină permis de conducere cel putin categoriile B si C;

f) să aibă cel putin 3 ani vechime în serviciu ca soldat sau gradat voluntar, calculată de la data începerii primului modul de instruire si până la data finalizării cursului de formare;

g) să posede permis de conducere auto categoriile B si C - numai pentru arma „auto" si arma „geniu", specialitatea „mecanic conductor masini de geniu", „mecanic conductor poduri de asalt" si „tehnică specifică auto", iar pentru arma „tancuri", specialitatea militară „mecanic conductor", permis de conducere categoria B;

h) să aibă în aprecierea de serviciu din ultimul an calificativul de cel putin „Bun".

(4) Candidatul la profesia de subofiter care provine din rândul civililor din cadrul sau din afara Ministerului Apărării Nationale trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să aibă vârsta de cel mult 30 de ani împliniti în anul organizării concursului de admitere;

b) să fie absolvent al învătământului liceal cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul în care este elev în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;

c) pentru serviciul medical - să fie absolvent al învătământului postliceal de specialitate, cu certificat de absolvire/de competentă profesională pentru specialitatea de asistent medical generalist;

d) să aibă studii/competente profesionale corespunzătoare armelor/serviciilor/specialitătilor militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare;

e) să posede permis de conducere auto categoriile B si C - numai pentru arma „auto" si arma „geniu", specialitatea „mecanic conductor masini de geniu", „mecanic conductor poduri de asalt" si „tehnică specifică auto", iar pentru arma „tancuri", specialitatea militară „mecanic conductor", permis de conducere categoria B.

 

SECTIUNEA a 2-a

Continutul dosarului de candidat

 

Art. 11. - (1) Dosarele candidatilor care îndeplinesc criteriile de recrutare pentru profesia de ofiter în activitate, pe filiera indirectă, se întocmesc în functie de categoria de personal din care provin.

(2) Dosarul candidatului la profesia de ofiter care provine din rândul maistrilor militari si al subofiterilor în activitate contine următoarele documente:

a) raport personal prin care solicită participarea la cursul de formare, avizat de comandantul unitătii unde este încadrat, în care va mentiona că acceptă să lucreze în Ministerul Apărării Nationale cel putin 4 ani, dintre care primii 2 ani în unitătile în care va fi repartizat;

b) cerere de înscriere - document tipizat;

c) copie legalizată de pe certificatul de nastere;

d) copie de pe cartea de identitate;

e) copie legalizată de pe diploma de licentă sau adeverintă din care să rezulte că a promovat examenul de licentă, profilul si specializarea;

f) fisa de examinare medicală - document tipizat;

g) fisa de cunoastere - document tipizat;

h) copie de pe ultimul contract cu Ministerul Apărării Nationale;

i) recomandarea privind profilul psihomoral si comportamental - document tipizat.

(3) Dosarul candidatului la profesia de ofiter care provine din rândul ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor în rezervă contine următoarele documente:

a) declaratie pe propria răspundere în care se va mentiona că acceptă să lucreze în Ministerul Apărării Nationale cel putin 4 ani, dintre care primii 2 ani în unitătile în care va fi repartizat;

b) cerere de înscriere - document tipizat;

c) copie legalizată de pe certificatul de nastere;

d) copie de pe cartea de identitate;

e) copie legalizată de pe diploma de licentă sau adeverintă din care să rezulte că a promovat examenul de licentă, profilul si specializarea;

f) fisa de examinare medicală - document tipizat;

g) fisa de cunoastere - document tipizat;

h) certificat de cazier judiciar operativ eliberat cu maximum 3 luni înainte de data depunerii dosarului; i) copie de pe livretul militar.

(4) Dosarul candidatului la profesia de ofiter care provine din rândul civililor din cadrul sau din afara Ministerului Apărării Nationale contine următoarele documente:

a) raport personal prin care solicită participarea la cursul de formare, avizat de comandantul unitătii unde este încadrat, în care va mentiona că acceptă să lucreze în Ministerul Apărării Nationale cel putin 4 ani, dintre care primii 2 ani în unitătile în care va fi repartizat - pentru civilii din Ministerul Apărării Nationale, sau declaratie pe propria răspundere în care se va mentiona că acceptă să lucreze în Ministerul Apărării Nationale cel putin 4 ani, dintre care primii 2 ani în unitătile în care va fi repartizat - pentru civilii din afara Ministerului Apărării Nationale;

b) cerere de înscriere - document tipizat;

c) copie legalizată de pe certificatul de nastere;

d) copie de pe cartea de identitate;

e) copie legalizată de pe diploma de licentă sau adeverintă din care să rezulte că a promovat examenul de licentă, profilul si specializarea;

f) fisa de examinare medicală - document tipizat;

g) fisa de cunoastere - document tipizat;

h) certificat de cazier judiciar operativ eliberat cu maximum 3 luni înainte de data depunerii dosarului;

i) copie de pe livretul militar, după caz.

Art. 12. - (1) Dosarele candidatilor care îndeplinesc criteriile de recrutare pentru profesia de subofiter în activitate, pe filiera indirectă, se întocmesc în functie de categoria de personal din care provin.

(2) Dosarul candidatului la profesia de subofiter care provine din rândul subofiterilor în rezervă contine următoarele documente:

a) declaratie pe propria răspundere în care se va mentiona că acceptă să lucreze în Ministerul Apărării Nationale cel putin

4 ani, dintre care primii 2 ani în unitătile în care va fi repartizat;

b) cerere de înscriere - document tipizat;

c) copie legalizată de pe certificatul de nastere;

d) copie de pe cartea de identitate;

e) copie legalizată de pe diploma de bacalaureat, din care să rezulte profilul si specializarea;

f) copie de pe atestatul de liberă practică/copie de pe certificatul de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România - numai pentru serviciul medical;

g) copie de pe certificatul de competentă profesională, după caz;

h) fisa de examinare medicală - document tipizat;

i) copie de pe permisul de conducere - numai pentru arma „auto", arma „geniu" - specialitatea „mecanic conductor masini de geniu", „mecanic conductor poduri de asalt" si „tehnică specifică auto", iar pentru arma „tancuri", specialitatea „mecanic conductor", permis de conducere categoria B;

j) fisa de cunoastere - document tipizat;

k) certificat de cazier judiciar operativ eliberat cu maximum

3 luni înainte de data depunerii dosarului;

I) copie de pe livretul militar.

(3) Dosarul candidatului la profesia de subofiter care provine din rândul soldatilor si gradatilor voluntari în activitate contine următoarele documente:

a) raport personal prin care solicită participarea la cursul de formare, avizat de către consilierul comandantului pentru problemele maistrilor militari si subofiterilor - dacă în unitatea militară este prevăzută această functie - si aprobat de către comandantul unitătii unde este încadrat, în care mentionează că acceptă să lucreze în Ministerul Apărării Nationale cel putin

4 ani, dintre care primii 2 ani în unitătile în care va fi repartizat;

b) cerere de înscriere - document tipizat;

c) copie legalizată de pe certificatul de nastere;

d) copie de pe cartea de identitate;

e) copie de pe certificatul de absolvire/livret militar din care să rezulte specialitatea militară;

f) copie legalizată de pe diploma de bacalaureat, din care să rezulte profilul si specializarea;

g) copie de pe atestatul de liberă practică/copie de pe certificatul de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România - numai pentru serviciul medical;

h) copie de pe certificatul de competentă profesională, după caz;

i) fisa de examinare medicală - document tipizat;

j) copie de pe ultimul contract cu Ministerul Apărării Nationale;

k) copie de pe permisul de conducere - numai pentru arma „auto", arma „geniu" - specialitatea „mecanic conductor masini de geniu", „mecanic conductor poduri de asalt" si „tehnică specifică auto", iar pentru arma „tancuri", specialitatea „mecanic conductor", permis de conducere categoria B;

I) fisa de cunoastere - document tipizat;

m) recomandarea privind profilul psihomoral si comportamental - document tipizat.

(4) Dosarul candidatului la profesia de subofiter care provine din rândul civililor din cadrul sau din afara Ministerului Apărării Nationale contine următoarele documente:

a) raport personal prin care solicită participarea la cursul de formare, avizat de comandantul unitătii unde este încadrat, în care va mentiona că acceptă să lucreze în Ministerul Apărării Nationale cel putin 4 ani, dintre care primii 2 ani în unitătile în care va fi repartizat - pentru civilii din Ministerul Apărării Nationale, sau declaratie pe propria răspundere în care se va mentiona că acceptă să lucreze în Ministerul Apărării Nationale cel putin 4 ani, dintre care primii 2 ani în unitătile în care va fi repartizat - pentru civilii din afara Ministerului Apărării Nationale;

b) cerere de înscriere - document tipizat;

c) copie legalizată de pe certificatul de nastere;

d) copie de pe cartea de identitate;

e) copie legalizată de pe diploma de bacalaureat din care să rezulte profilul si specializarea - toti candidatii, cu exceptia instrumentistilor;

f) copie de pe diploma de bacalaureat din care să rezulte profilul si specializarea la absolvirea liceului de muzică sau copie de pe diploma de licentă, în cazul absolventilor de studii universitare în domeniu - pentru instrumentisti;

g) copie de pe atestatul de liberă practică/copie de pe certificatul de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România - numai pentru serviciul medical;

h) copie de pe certificatul de competentă profesională;

i) fisa de examinare medicală - document tipizat;

j) fisa de cunoastere - document tipizat;

k) certificat de cazier judiciar operativ eliberat cu maximum 3 luni înainte de data depunerii dosarului;

I) copie de pe livretul militar, după caz.

Art. 13. - (1) Modelele raportului personal si declaratiei pe propria răspundere sunt prezentate în anexele nr. 1 si 2.

(2) Documentele tipizate - cererea de înscriere, fisa de cunoastere, fisa de examinare medicală, recomandarea privind profilul psihomoral si comportamental - se distribuie candidatilor de către birourile informare-recrutare. Formele acestora sunt prevăzute în anexele nr. 3-6.

(3) Pentru documentele solicitate în copie, în baza documentelor originale, copiile respective sunt certificate pentru conformitate de către ofiterul/subofiterul recrutor, în momentul depunerii în dosar.

Art. 14. - În cazul completării sau modificării criteriilor specifice de recrutare, continutul dosarului de candidat este completat sau modificat în mod corespunzător.

Art. 15. - Examinarea medicală a candidatilor, pe baza fisei-tip, este initiată de medicul de unitate sau de medicul de familie, după caz, si se efectuează în unitătile sanitare din reteaua Ministerului Apărării Nationale.

Art. 16. - Principiile si regulile privind verificarea îndeplinirii criteriilor de recrutare si întocmirea dosarului de candidat sunt cele prevăzute în normele privind criteriile de recrutare pentru admiterea în învătământul militar si ocuparea posturilor de soldat/gradat voluntar si soldat/gradat rezervist voluntar în timp de pace, aprobate prin ordin al ministrului apărării nationale.

Art. 17. - După ce au fost întocmite si verificate, dosarele candidatilor se trimit de către centrele militare la centrele zonale de selectie si orientare la care sunt arondate.

 

CAPITOLUL III

Selectionarea candidatilor

 

Art. 18. - (1) Selectionarea candidatilor se desfăsoară în centrele zonale de selectie si orientare, în conformitate cu prevederile normelor de organizare si functionare a centrelor zonale de selectie si orientare, aprobate prin ordin al ministrului apărării nationale.

(2) Centrele zonale de selectie si orientare planifică participarea la selectionare a candidatilor recrutati si transmit datele la centrele militare cu cel putin 5 zile lucrătoare înaintea prezentării la selectie, pentru a le fi comunicate candidatilor în timp util.

(3) Rezultatele selectionării se transmit la centrele militare pentru a fi comunicate unitătilor militare si, individual, candidatilor care provin din afara Ministerului Apărării Nationale.

(4) Dosarele complete ale candidatilor declarati „Admis" se trimit la institutiile militare de învătământ de către centrele zonale de selectie si orientare cu cel putin 5 zile înaintea datei stabilite pentru desfăsurarea concursului de admitere.

(5) Seful biroului planificare gestiune candidati din centrul zonal de selectie si orientare certifică existenta documentelor din dosarele de candidat.

Art. 19. - (1) Selectionarea candidatilor în cadrul centrelor zonale de selectie si orientare constă în parcurgerea următoarelor probe eliminatorii:

a) probe psihologice;

b) probe fizice;

c) interviu de evaluare finală.

(2) Activitătile prevăzute la alin. (1) se organizează si se desfăsoară în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 20. - Candidatii care optează pentru arma „aviatie", specialitatea militară „navigator de bord" si „controlor de trafic aerian operational", precum si cei care urmează a fi ambarcati pe nave si sunt declarati „Admis" la selectia din centrele zonale de selectie si orientare trebuie să fie declarati „Apt" si să obtină avize în urma efectuării examinării medicale si/sau psihologice speciale efectuate la Institutul National de Medicină Aeronautică si Spatială „General doctor aviator Victor Anastasiu" din Bucuresti, respectiv Centrul de Medicină Navală din Constanta.

Art. 21. - Candidatii care optează pentru arma „informatii pentru apărare", specialitatea militară „informatii si reprezentare militară", si sunt declarati „Admis" la selectia din centrele zonale de selectie si orientare trebuie să fie declarati „Apt" în urma examinării psihologice speciale efectuate de structura specializată a Directiei generale de informatii a apărării si să obtină avizul Directiei informatii militare.

 

CAPITOLUL IV

Admiterea la cursul de formare, finalizarea acestuia si repartitia în functii

 

Art. 22. - (1) Admiterea candidatilor se face prin concurs organizat de către institutiile militare de învătământ care au primit cifre de scolarizare, potrivit metodologiilor proprii de admitere, elaborate conform normelor în vigoare.

(2) Tematica, bibliografia si graficul-cadru de organizare a procesului de admitere si desfăsurare a cursurilor de formare a ofiterilor si subofiterilor în activitate, pe filiera indirectă, au caracter nesecret, se stabilesc de către statele majore ale categoriilor de forte ale armatei/comandamentele de armă/structurile care au în subordine institutiile de învătământ unde se organizează cursurile respective si se avizează de către Directia management resurse umane. Pentru formarea unor cadre militare din domeniile juridic, audit intern, financiar-contabil, psihologie, sociologie, jurnalistică, fotografie, muzici militare, medicină, tehnică dentară, relatii publice, informatii militare, constructii, precum si alte specializări deficitare care nu se pregătesc în reteaua de învătământ a Ministerului Apărării Nationale, statele majore ale categoriilor de forte ale armatei/comandamentele de armă/structurile care au în subordine institutiile de învătământ unde se organizează cursurile respective, se consultă structurile cu atributii în domeniu.

(3) Tematica, bibliografia si graficul-cadru de organizare a procesului de admitere si desfăsurare a cursurilor de formare a ofiterilor si subofiterilor în activitate, pe filiera indirectă, se aduc la cunostinta candidatilor de către birourile informare-recrutare, fiind făcute publice cu cel putin 6 luni înainte de concurs, în conformitate cu prevederile normelor de organizare si functionare a birourilor informare-recrutare, aprobate prin ordin al ministrului apărării nationale.

(4) Concursul de admitere constă în următoarele probe:

a) examinarea la limba străină: la alegere dintre limbile engleză, franceză sau germană - probă eliminatorie pe baza testelor si standardelor de performantă elaborate de Directia management resurse umane, structură care stabileste nivelul minim de admitere;

b) examinarea psihotehnică - probă eliminatorie pentru armele, serviciile si specialitătile militare care impun această probă, potrivit prevederilor normelor de organizare si functionare a centrelor zonale de selectie si orientare, aprobate prin ordin al ministrului apărării nationale;

c) verificarea cunostintelor privind legislatia în domeniul apărării si pregătirea de specialitate printr-un test-grilă cu durata de până la 3 ore. Candidatii pentru specialitatea militară „muzici militare" sustin o probă teoretică si practică de verificare a aptitudinilor.

(5) Examinarea psihotehnică se desfăsoară la institutiile militare de învătământ organizatoare, de către laboratoarele psihotehnice din structurile Ministerului Apărării Nationale, în etapa eliminatorie a concursului de admitere.

(6) Metodologia organizării si desfăsurării concursului de admitere, precum si modul de anuntare a rezultatelor se aduc la cunostinta candidatilor, prin grija institutiilor militare de învătământ, înainte de concurs.

(7) Contestatiile se depun la secretariatul comisiei de rezolvare a contestatiilor, după fiecare probă de concurs, în termen de două ore de la afisarea rezultatelor. Solutionarea contestatiilor si afisarea rezultatului final se fac în termen de până la 24 de ore de la terminarea probei de concurs.

(8) Testul-grilă prevăzut la alin. (4) lit. c) se corectează la iesirea din sală în prezenta unui martor din rândul candidatilor, iar rezultatul/punctajul îi este comunicat candidatului pe loc. La această probă nu se depun contestatii.

Art. 23. - (1) Concursul de admitere se desfăsoară pe durata a maximum 8 zile lucrătoare. Nu se planifică în aceeasi zi mai mult de o probă pentru acelasi candidat. Pentru testarea psihotehnică sunt repartizate 1-2 zile, în functie de numărul candidatilor care urmează să sustină această probă.

(2) Candidatii care nu au obtinut la probele eliminatorii de concurs prevăzute la art. 22 alin. (4) lit. a) si b) nivelul minim stabilit sunt declarati „Respins".

(3) În situatia în care numărul de candidati declarati „Admis" este mai mic sau egal cu numărul de locuri prevăzut pe arme si specialităti militare, nu se mai sustin probele prevăzute la art. 22 alin. (4) lit. c), iar admiterea se face în ordinea strict descrescătoare a mediilor obtinute la examenul de bacalaureat/licentă, după caz.

(4) Nota minimă de promovare la proba prevăzută la art. 22 alin. (4) lit. c) este 5,00 sau un număr de puncte echivalent cu aceasta.

(5) La medii egale, candidatii se departajează pe baza mediei de bacalaureat, a examenului de absolvire a scolii postliceale sanitare sau, după caz, a examenului de licentă.

Art. 24. - Candidatii declarati „Admis" si care nu au depus jurământul militar îl depun după primele 8 săptămâni de pregătire.

Art. 25. - Candidatii declarati „Neadmis" pot fi redistribuiti, cu acordul acestora, pe locurile rămase vacante la alte arme/servicii/specialităti militare, în ordinea strict descrescătoare a mediei obtinute, dacă îndeplinesc cumulativ criteriile prevăzute pentru arma/serviciul/specialitatea militară pentru care au optat.

Art. 26. - Procesul-verbal cu rezultatele concursului de admitere se înaintează ierarhic, de către institutiile militare de învătământ, la Directia management resurse umane si la Directia instructie si doctrină/Statul Major General, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea concursului.

Art. 27. - (1) Durata cursurilor de formare a ofiterilor în activitate, pe filiera indirectă, este de 30 de săptămâni, cu exceptia cursurilor de formare a ofiterilor din arma „aviatie", nenaviganti, pentru care durata este de 36 de săptămâni. Cursul cuprinde 3 module de pregătire, astfel:

a) modulul I - Pregătire militară generală si tactică, cu durata de 6 săptămâni;

b) modulul II - Pregătire de specialitate si metodică, cu durata de 18 săptămâni, cu exceptia cursurilor de formare a ofiterilor din arma „aviatie", nenaviganti, pentru care durata este de 24 de săptămâni;

c) modulul III - Pregătire pentru formarea deprinderilor de conducere, cu durata de 6 săptămâni.

(2) Candidatii proveniti din rândul maistrilor militari si subofiterilor nu participă la modulul Pregătire militară generală si tactică.

(3) Formarea deprinderilor de conducere se realizează prin pregătire teoretică cu durata de 4 săptămâni si prin stagiu la unităti cu durata de două săptămâni.

Art. 28. - (1) Durata cursului de formare a subofiterilor în activitate, pe filiera indirectă, este de 28 de săptămâni, cu exceptia cursului de formare a subofiterilor din arma „aviatie", nenaviganti, si a subofiterilor din specialitatea militară „muzici militare", pentru care durata este de 34 de săptămâni. Cursul cuprinde 3 module de pregătire, astfel:

a) modulul I - Pregătire militară generală si tactică, cu durata de 4 săptămâni;

b) modulul II - Pregătire de specialitate si metodică, cu durata de 18 săptămâni, cu exceptia cursului de formare a subofiterilor din arma „aviatie", nenaviganti, si a subofiterilor din specialitatea militară „muzici militare", pentru care durata este de 24 de săptămâni;

c) modulul III - Pregătire pentru formarea deprinderilor de conducere, cu durata de 6 săptămâni.

(2) Candidatii proveniti din rândul soldatilor si gradatilor voluntari în activitate nu participă la modulul Pregătire militară generală si tactică.

(3) Modulul Pregătire pentru formarea deprinderilor de conducere este destinat tuturor categoriilor de candidati, indiferent de provenienta acestora.

Art. 29. - Cursul de formare a ofiterilor si subofiterilor în activitate, pe filiera indirectă, se organizează si se desfăsoară în:

a) scolile de aplicatie/centrele de instruire ale categoriilor de forte ale armatei/armelor, pentru ofiterii de arme, logistică - serviciul administratie, serviciul transporturi militare, serviciul tehnico-ingineresc si serviciul sanitar-veterinar si pentru ofiterii specialisti, cu exceptia pregătirii prin „stagiu la unităti", care se desfăsoară în unităti operationalizate;

b) scolile de aplicatie/centrele de instruire/scolile militare de maistri militari si subofiteri ale categoriilor de forte ale armatei/armelor, pentru subofiterii de arme;

c) Institutul Medico-Militar, pentru ofiterii din serviciul medical, si în Sectia de Instruire si Pregătire Medico-Militară Focsani din Institutul Medico-Militar, pentru subofiterii din serviciul medical;

d) alte institutii militare de învătământ, potrivit aprobării ministrului apărării nationale.

Art. 30. - (1) Planul de învătământ al cursului de formare se întocmeste unitar de către institutiile militare de învătământ organizatoare - pentru ofiteri, de Institutul Medico-Militar - pentru ofiterii si subofiterii din serviciul medical si de către scolile militare de maistri militari si subofiteri împreună cu scolile de aplicatie/centrele/bazele de instruire ale categoriilor de forte ale armatei/comandamentele de armă, se avizează de către Directia management resurse umane, Directia instructie si doctrină/Statul Major General si, după caz, de către Directia financiar-contabilă, Directia medicală, Directia pentru relatia cu Parlamentul si asistentă juridică si alte structuri cu atributii în domeniu.

(2) Scolile de aplicatie/centrele/bazele de instruire ale categoriilor de forte ale armatei/comandamentele de armă care desfăsoară anumite module de pregătire primesc extrase din planul de învătământ al Cursului de formare a subofiterilor în activitate, potrivit atributiilor ce le revin.

(3) Programele analitice ale disciplinelor din planul de învătământ al Cursului de formare se întocmesc de către titularii disciplinelor din institutiile care desfăsoară modulele de pregătire, se analizează în sedinta catedrei, se discută în consiliile de învătământ ale acestor institutii pentru formarea ofiterilor/subofiterilor în activitate si se aprobă de către comandantii institutiilor militare de învătământ în care se predau aceste discipline.

Art. 31. - Activitătile cu caracter administrativ si organizatoric determinate de deschiderea anului de învătământ, absolvirea, repartitia în functii si acordarea primului grad au durata de o săptămână. Acestea se planifică si se desfăsoară în afara timpului alocat modulelor de pregătire.

Art. 32. - (1) Cursul de formare se finalizează prin examen de absolvire, organizat de institutiile militare de învătământ abilitate.

(2) Absolventilor care promovează examenul li se eliberează certificate de absolvire, li se acordă gradul militar în functie de pregătire, vechimea în specialitatea dobândită pe timpul studiilor raportată la stagiile minime în grad, precum si de vârsta acestora, si brevetul de ofiter sau subofiter în arma/serviciul pentru care au candidat si sunt numiti în functii corespunzătoare pregătirii dobândite, în conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Activitătile prilejuite de acordarea primului grad si numirea în functie se desfăsoară la institutiile militare de învătământ care organizează admiterea la cursul de formare.

Art. 33. - (1) Repartitia pe posturi a absolventilor se face în limita locurilor scoase la concurs, pe baza optiunii fiecăruia, în următoarea ordine de prioritate:

a) absolventii care au domiciliul în localitatea pentru care optează, în ordinea strict descrescătoare a mediilor generale de absolvire;

b) absolventii care au domiciliul în localităti aflate la o distantă de cel mult 50 km fată de garnizoana unde se află dislocată unitatea militară pentru care optează, în ordinea strict descrescătoare a mediilor generale de absolvire;

c) absolventii care provin din unităti militare dislocate în localitatea pentru care optează, în ordinea strict descrescătoare a mediilor generale de absolvire;

d) absolventii care nu se regăsesc în niciuna dintre situatiile prevăzute la lit. a), b) si c), în ordinea strict descrescătoare a mediilor generale de absolvire.

(2) La medii generale de absolvire egale se ia în calcul media obtinută la modulul II - Pregătire de specialitate si metodică.

(3) Absolventii ierarhizati pe primul loc, în cadrul armei pentru care s-a organizat cursul de formare, sunt repartizati, prin exceptie de la regulă, pe oricare dintre locurile scoase la concurs.

(4) Comisiile de repartitie în functii se stabilesc de către statele majore ale categoriilor de forte ale armatei/comandamente de armă/structuri care au în subordine institutiile de învătământ care organizează cursul de formare a ofiterilor/subofiterilor pe filiera indirectă, cu avizul Directiei management resurse umane.

(5) Structurile beneficiare comunică prin statele majore ale categoriilor de forte ale armatei, comandamentele de armă sau directiile centrale, institutiilor militare de învătământ în care se organizează repartitia absolventilor, cu cel putin 20 de zile înainte de finalizarea cursului de formare, situatia functiilor vacante.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 34. - În perioada desfăsurării selectiei si pe timpul concursului de admitere, maistrii militari, subofiterii, soldatii si gradatii voluntari în activitate sunt considerati în misiune, iar personalul civil din Ministerul Apărării Nationale, în concediu de odihnă sau fără plată, conform solicitării acestora.

Art. 35. - (1) Pe durata cursului de formare, maistrii militari, subofiterii, soldatii si gradatii voluntari în activitate se detasează si se înmatriculează la institutiile militare de învătământ, iar personalului civil din Ministerul Apărării Nationale i se suspendă contractul individual de muncă/raporturile de serviciu sau solicită încetarea contractului individual de muncă/raporturilor de serviciu, conform optiunii acestora.

(2) Detasarea la cursul de formare se dispune conform competentelor stabilite prin prevederile normelor privind competentele exercitate în domeniul resurselor umane de conducătorii, comandantii si sefii structurilor din Ministerul Apărării Nationale, aprobate prin ordin al ministrului apărării nationale.

(3) Până la data începerii cursului de formare, comandantii unitătilor militare au obligatia de a dispune măsurile necesare pentru finalizarea activitătii de predare a functiilor încadrate de maistrii militari, subofiterii, soldatii si gradatii voluntari declarati „admis", conform prevederilor „S7, Instructiuni privind evidenta bunurilor materiale în armată - la pace", aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. O.G. 19/1988*), cu modificările si completările ulterioare.

(4) Salarizarea personalului care frecventează cursul de formare se face în baza prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Drepturile de echipare ale personalului care frecventează cursul de formare se acordă conform prevederilor „L-4/14, Instructiuni privind asigurarea cu echipament si materiale de resortul echipamentului pentru personalul Ministerului Apărării Nationale", aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.S. 54/2008*), cu modificările ulterioare.

(6) Alocarea la drepturi de hrănire se face conform prevederilor „L-4/1, Instructiuni privind hrănirea în Ministerul Apărării Nationale, în timp de pace", aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.S.96/2008*), cu modificările ulterioare.

(7) Asigurarea drepturilor de transport ale personalului care frecventează cursul de formare se face conform prevederilor „L -17, Norme metodologice privind drepturile de transport ale personalului, transportul tehnicii si materialelor militare, stabilirea pretului, asigurarea, evidenta, emiterea, utilizarea si justificarea documentelor militare de transport pentru nevoile operative ale Armatei României", aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M. 124/2006**).

Art. 36. - Personalul civil din Ministerul Apărării Nationale si din afara acestuia, declarat „Admis" la cursul de formare, este înmatriculat si beneficiază, pe timpul cursului, de drepturile stabilite pentru elevii scolilor militare.

Art. 37. - (1) Cursantii vor semna contractul privind exercitarea profesiei de ofiter sau de subofiter în activitate, prin care consimt să aibă raporturi de serviciu cu Ministerul Apărării Nationale pe durata a minimum 4 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia.

(2) Pentru cursantii care au deja contracte în derulare, noile contracte vor intra în vigoare la data prezentării absolventilor în unitatea militară în care au fost repartizati, odată cu încetarea raporturilor de muncă/serviciu anterioare.

(3) După absolvirea cursului de formare, ofiterii/subofiterii îsi desfăsoară activitatea în unitătile militare la care sunt repartizati pe durata a cel putin 2 ani de la absolvire.

Art. 38. - (1) Absolventii se prezintă în unitătile militare la care au fost repartizati în termen de cel mult 5 zile de la citirea ordinului de numire si acordare a primului grad.

(2) În perioada prevăzută la alin. (1), absolventii proveniti din soldati si gradati voluntari sau din personal civil al Ministerului Apărării Nationale se întorc în unitătile de provenientă, unde solicită încetarea raporturilor de muncă/serviciu în conformitate cu prevederile Legii nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor voluntari, ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare, sau ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, după caz.

Art. 39. - Formularele memoriilor originale si ale fiselor de evidentă se asigură de către Directia management resurse umane, la solicitarea institutiilor militare de învătământ, si sunt completate de către acestea.

Art. 40. -Taxele de înscriere si costul/zi al cazării si hrănirii pe timpul admiterii sunt stabilite de institutiile militare de învătământ.

Art. 41. - (1) Maistrilor militari, subofiterilor, soldatilor si gradatilor voluntari în activitate, îndepărtati de la curs din motive imputabile lor, le încetează detasarea, cu suportarea cheltuielilor de scolarizare, potrivit prevederilor metodologiei privind determinarea/stabilirea cheltuielilor de întretinere pe timpul scolarizării/instruirii, aprobată prin ordin al ministrului apărării nationale. Pentru faptele săvârsite, acestora li se pot aplica sanctiuni disciplinare, potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

(2) Personalul civil din Ministerul Apărării Nationale sau din afara acestuia, îndepărtat de la curs din motive imputabile lui, suportă cheltuielile de întretinere pe perioada scolarizării, potrivit normelor în vigoare. Pentru faptele săvârsite, personalului civil din Ministerul Apărării Nationale i se pot aplica sanctiuni disciplinare, potrivit dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 42. - (1) Graficul-cadru de organizare si desfăsurare a concursului de admitere la cursurile de formare si perioadele de desfăsurare a cursurilor se aprobă de către seful Statului Major General.

(2) Graficul de desfăsurare a recrutării si selectionării candidatilor se aprobă de către seful Directiei personal si mobilizare.

(3) Câte un exemplar al documentelor rezultate din prevederile alin. (1) si (2) se transmite tuturor structurilor interesate, prin grija Directiei personal si mobilizare.

Art. 43. - (1) Absolventii cursului de formare a subofiterilor în activitate se pot înscrie, la cerere, la scolile militare de maistri militari si subofiteri ale categoriilor de forte ale armatei/similare, pentru a urma programe de formare profesională de specialitate în sistemul de formare profesională a adultilor si pentru obtinerea certificatelor de competente profesionale în conditiile legii, după 2 ani de la absolvirea cursului, dar nu mai mult de 5 ani, dacă sunt apreciati, anual, cu cel putin calificativul „Bun";

(2) Rapoartele prin care se solicită participarea la programe de formare profesională de specialitate în sistemul de formare profesională a adultilor se centralizează, anual, până în luna noiembrie, pentru anul de învătământ următor, de către statele majore ale categoriilor de forte ale armatei/similare. După aprobarea cifrelor de scolarizare, acestea se trimit institutiilor militare de învătământ, până la data de 1 iulie a anului în curs, pentru înmatricularea si organizarea programelor de pregătire.

(3) Pentru obtinerea certificatelor de calificare profesională în specializări prevăzute în Clasificatia ocupatiilor din România, solicitate de piata civilă a fortei de muncă, scolile militare de maistri militari si subofiteri ale categoriilor de forte ale armatei/similare organizează programe de pregătire de specialitate în sistemul de formare profesională a adultilor prin învătământ cu frecventă redusă sau la distantă, în conditiile legii.

(4) Absolventii cursului de formare a subofiterilor în activitate înmatriculati la programele de specialitate în sistemul de formare profesională a adultilor, prin învătământ la distantă sau cu frecventă redusă, pot utiliza creditele transferabile, obtinute la cursurile de carieră organizate în conditiile legii si la absolvirea modulelor de pregătire organizate în cadrul programelor de pregătire, pentru înscrierea la examenul de absolvire.

Art. 44. - Directia management resurse umane este structura abilitată să monitorizeze aplicarea prezentelor norme, să stabilească, prin dispozitie a sefului acestei directii, profilul studiilor universitare de licentă/competentele profesionale corespunzătoare armelor/serviciilor/specialitătilor militare pentru care se organizează curs de formare a ofiterilor/subofiterilor pe filiera indirectă si să propună ministrului apărării nationale modificarea/redefinirea unor criterii specifice de recrutare, în conditiile legii, care să permită lărgirea bazei de selectie.

Art. 45. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme.


*) Ordinele nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece sunt clasificate potrivit legii.

**) Ordinul nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.


 

ANEXA Nr. 1 la norme

 

ROMÂNIA

MINISTERULAPĂRÂRII NATIONALE

U.M.  ...................................................

(unitatea militară din care provine)

.......................................................................

(gradul, numele si prenumele, cu initiala tatălui)

 

- Model -

 

RAPORT PERSONAL*)

 

Rog aprobati participarea la selectia organizată pentru Cursul de formare a ofiteri lor/subofiteri lor în activitate, pe filiera indirectă, pe unul dintre locurile scoase la concurs.

În situatia în care voi fi declarat(ă) admis(ă) la cursul de formare, după absolvirea acestuia si acordarea gradului de sublocotenent, respectiv sergent, mă oblig să-mi desfăsor activitatea în cadrul Ministerului Apărării Nationale cel putin 4 ani, din care primii 2 ani în unitatea militară unde voi fi repartizat(ă).

 

Data

...................................................

Semnătura

...................................................


*) Raportul se întocmeste de către toti candidatii care provin din rândul personalului Ministerului Apărării Nationale, militari si civili.

 

ANEXA Nr. 2 la norme

 

- Model -

 

DECLARATIE*)

pe propria răspundere

 

            Subsemnatul(a),...........................................................................................(numele si prenumele cu initiala tatălui) , dedarea, în situatia în care voi fi admis(ă) la Cursul de formare a ofiterilor/subofiterilor în activitate, pe filiera indirectă, după absolvirea acestuia si acordarea gradului de sublocotenent, respectiv sergent, mă oblig să-mi desfăsor activitatea în cadrul Ministerului Apărării Nationale cel putin 4 ani, din care primii 2 ani în unitatea militară unde voi fi repartizat(ă).

 

Data

...................................................

Semnătura

...................................................


*) Declaratia se întocmeste numai de către candidatii proveniti din afara Ministerului Apărării Nationale.

 

ANEXA Nr. 3 la norme

 

ROMÂNIA

MINISTERULAPĂRÂRII NATIONALE

Biroul informare-recrutare

 

- Model -

 

CERERE DE ÎNSCRIERE

 

Subsemnatul(a)1),...............................................................................................(numele, prenumele tatălui si prenumele candidatului), născut(ă)în anul ....... luna ....... ziua ....... în localitatea ........................................, judetul (sectorul) ......................, de cetătenie ......................, nationalitatea ......................, starea civilă ......................., legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria .... nr. ................., eliberat(ă) de ..................... la data de ......................, cu domiciliul stabil în judetul (sectorul) ..............................., localitatea .............................., str. ........................................ nr. ......., bl. ......., se. ......., et. ....., ap. ......, telefon ....................................., cod numeric personal ......................................................., având următoarele studii: ..................................................................................................................................................................................................................... (ultima formă de învătământ absolvită: denumirea, localitatea si anul absolvirii) , ocupatia actuală: .......................................................................................................................................(functia/ocupatia si locul de muncă/institutia de învătământ), situatia militară: ..................................................................., fiul (fiica) lui ........................................................................................... (numele si prenumele tatălui candidatului), născut în anul ............. luna ................. ziua ............ în localitatea .................................., judetul (sectorul) ............................, de cetătenie ............................................, nationalitatea ....................................., profesia de bază ....................................., ocupatia Actuală ..................................................................., locul de muncă ............................................................, cu domiciliul în judetul (sectorul) ...................................., localitatea ....................................., str. ........................... nr. ......., bl. ......, sc........, et. ....., ap. ......, legitimat cu B.l./C.l. seria .......... nr. ................................., eliberat(ă)de ........................................ la data de ..................................., si al (a) .............................................................................................................(numele si prenumele mamei candidatului), născută în anul ............. luna .............. ziua ........... în localitatea ................................................, judetul (sectorul) ............................................, de cetătenie ..................................., nationalitatea .............................................., profesia de bază ................................., ocupatia actuală ..........................................., locul de muncă ......................................................................................, cu domiciliul în judetul (sectorul) ...................................., localitatea ......................................................... str. .................................... nr. ........, bl. ......, sc. ......., et. ....., ap. ......, legitimată cu B.l./C.l. seria ............... nr. .........................., eliberat(ă) de ............................................., la data de .............................................., căsătorit(ă) cu .................................................................................................... (numele si prenumele sotiei/sotului candidatului), născut(ă) în anul ............. luna ........... ziua ........ în localitatea .................................................... Judetul (sectorul) ......................................., de cetătenie  ......................................., nationalitatea ....................................., profesia de bază .........................................., ocupatia actuală ................................................., locul de muncă ............................................................, cu domiciliul în judetul (sectorul) ................................................................, localitatea ..................................................., str ..................................................... nr. ......., bl. ......, sc. ......., et. ....., ap. ......, legitimat(ă) cu B.l./C.l. seria .....................nr. ......................................., eliberat(ă) de .............................la data de ....................., solicit să particip la selectia pentru:

1........................!.....................................................................................................................................................................,

(categoria de personal/institutia militară de învătământ, forma/nivelul de pregătire)

arma/specialitatea sau specializarea......................................................................................................................................;

2............................................................................................................................................................................................,

(categoria de personal/institutia militară de învătământ, forma/nivelul de pregătire - numai pentru reorientare)

arma/specialitatea sau specializarea...................................................................................................................................

Declar pe propria răspundere că:

a) accept investigarea activitătii mele trecute după regulile specifice Ministerului Apărării Nationale;

b) nu sunt în curs de urmărire penală sau de judecată pentru săvârsirea unei infractiuni;

c) nu fac parte din partide, formatiuni sau organizatii politice, iar dacă fac parte, mă angajez că, după admiterea în institutia militară de învătământ, voi renunta la această calitate;

d) nu fac parte din organizatii aflate în afara legii;

e) nu apartin unor culte sau secte religioase interzise de lege;

f) orice boală avută sau găsită în perioada cuprinsă între examinarea medicală si concursul de admitere în institutia militară de învătământ o voi sesiza unitătii sanitare la care am efectuat vizita medicală. În cazul în care nu voi anunta unitatea sanitară despre boala apărută, iar aceasta va fi descoperită, voi suporta consecintele legale;

g) îmi asum toate riscurile privind starea de graviditate/maternitate ce pot surveni în timpul parcurgerii procesului de selectie;

h) sunt de acord să renunt la gradul dobândit anterior si detinut ca rezervist (numai pentru candidatii proveniti din soldati si gradati voluntari).

Alte probleme ale candidatului, părintilor (reprezentantilor legali) si sotiei (sotului) acestuia (acesteia), în afara datelor înscrise în prezenta cerere2):.............................................................................................................................................................

În cazul în care voi fi declarat(ă) admis(ă), îmi asum răspunderea si semnez angajamentul cu Ministerul Apărării Nationale, de care am luat cunostintă.

Declar că îmi asum răspunderea exactitătii datelor înscrise în prezenta cerere, iar în situatia în care acestea nu corespund realitătii, voi suporta consecintele legale.

 

Semnătura părintelui 3): (tatăl/mama/reprezentantul legal)

Semnătura candidatului:

 

 

Data....................................

Data.............................


1) În cazul în care a fost schimbat, se va indica si numele anterior.

2) Candidatii pentru profesia de ofiter/subofiter, filiera indirectă, vor completa următorul text: „în situatia în care nu voi fi admis pe locurile scoase la concurs în categoria de forte pentru care am fost recrutat, sunt de acord să fiu redistribuit pe locurile repartizate celorlalte categorii de forte ale armatei."

3) Se semnează obligatoriu de către unul dintre părinti (reprezentantul legal), pentru candidatii care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Prin semnătură, părintele (reprezentantul legal) candidatului este de acord ca fiul (fiica) lui să urmeze cariera militară si declară că îndeplineste criteriile prevăzute la lit. a), d) si e) din prezenta cerere de înscriere.


 

 

ANEXA Nr. 4 la norme

 

- Model -

 

FISA DE CUNOASTERE

(Chestionar biografic)

 

SECTIUNEA 1

Date de identificare

 

Pagina 1

Pagina a 2-a


ANEXA Nr. 5 la norme

- Model -

 

 

Seful biroului,

L.S............................................................

(gradul, numele, prenumele si semnătura)

 

FISA DE EXAMINARE MEDICALĂ 1)

.......................................................................

[numărul de înregistrare dat de spitalul (policlinica) militar(ă)]

 

Numele....................................................prenumele..........................................................., ctg..............., codul numeric

personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, C.I./B.I. seria ....... nr. ..................., domiciliul ........................................................................,

categoria de personal/institutia militară de învătământ (a doua optiune este pentru reorientare):

1........................................................................................................................................................................................................

2........................................................................................................................................................................................................

CAPITOLUL I 2)

1. Antecedente heredocolaterale:........................................................................................................................................

2. Antecedente personale patologice:...................................................................................................................................

 

Adeverintă cu antecedente patologice

nr.............din...................

3............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Declar pe propria răspundere că nu sufăr de epilepsie, boli infectioase cronice sau boli psihice.

 

...............................................

       (semnătura clientului)

4. M.R.F. nr..................................din...................................; Dg...................................

5. V.D.R.L. nr...............................din...................................; Rezultatul.......................

6. H.I.V. nr....................................din...................................; Rezultatul........................

7. Indici antropometrici:...................................................................................................

Talie:.......cm; greutate:.......kg; perimetrul toracic:............cm.

 

..................................................................................

(data, semnătura si parafa medicului de unitate/familie)

 

CAPITOLUL II 3)

 

Nr. crt.

Specialitatea medicală

Diagnosticul

Clasarea

Semnătura si parafa

1.

Boli interne

TA...............................

AV..............................

EKG.............................

....................................

 

 

2.

Chirurgie (Ortopedie)

 

 

 

3.

Neurologie

 

 

 

4.

Psihiatrie

 

 

 

5.

O.R.L.

 

 

 

6.

Oftalmologie

VOD =...........................

 

 

VOS =...........................

Simt cromatic........................................................

.............................................................................

7.

Dermato-venerice

 

 

 

8.

Stomatologie

 

 

 

9.

Ginecologie

 

 

 

 

Concluzia medicului-sef:

APT pentru.........................................................

INAPT pentru.....................................................

.............................................................................

(data, semnătura si parafa medicului-sef)


1) Se întocmeste candidatilor pentru institutiile militare de învătământ si celor pentru profesia de soldat/gradat voluntar.

2) Se efectuează pe plan local prin grija medicului de familie sau a medicului de unitate.

3) Se efectuează într-o institutie medicală (spital, policlinică) din subordinea Ministerului Apărării Nationale.

Pentru elevii colegiilor militare liceale din ultimul an de studii se efectuează prin grija colegiului militar, conform prevederilor actelor normative în vigoare.


 

ANEXA Nr. 6 la norme

 

- Model -

 

RECOMANDARE privind profilul psihomoral si comportamental

al ..................................................................................................

(numele, prenumele tatălui si prenumele candidatului)

 

Functia detinută în unitatea militară:......................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

 

Nr. crt.

Indicatori

Nivel*)

I

II

III

IV

V

1.

Dorinta de afirmare (nivel de aspiratie, motivatie, încredere în sine, dorinta de reusită etc.)

 

 

 

 

 

2.

Spirit de initiativă (voluntarism în rezolvarea de sarcini, are aptitudini de lider informai, îi place să-si asume responsabilităti etc.)

 

 

 

 

 

3.

Sociabilitate (relationare interpersonală, capacitatea de a lucra în echipă, extroversiune, comunicativitate etc.)

 

 

 

 

 

4.

Constiinciozitate (perseverentă, simtul datoriei, constiinta „lucrului bine făcut" etc.)

 

 

 

 

 

5.

Capacitate de organizare a activitătilor (este ordonat, lucrează după un plan, stabileste priorităti, distribuie responsabilităti etc.)

 

 

 

 

 

6.

Comportament moral (generozitate, corectitudine, demnitate etc.)

 

 

 

 

 

 

Calificativele obtinute în aprecierea de serviciu din ultimii 3 ani:...................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Alte aprecieri (de orice natură):.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

Propunere:................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

 

Seful (Comandantul).....................................................

(unitatea militară)

 

.............................

(gradul)

 

.............................

(nume, prenume si semnătură)

 


*) Se marchează printr-un „X". Semnificatia cifrelor este următoarea: I - nivel foarte înalt, II - nivel înalt, III - nivel mediu, IV - nivel scăzut, V - nivel foarte scăzut.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 717/2008 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea în Catalogul oficial national al soiurilor de plante de cultură din România

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 141.122 din 21 decembrie 2009 al Directiei generale politici agricole,

în baza prevederilor art. 39 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitătii, comercializarea semintelor si a materialului săditor, precum si înregistrarea soiurilor de plante,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.407/2009 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar, emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 717/2008 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrărilor de examinare a soiurilor pentru care se solicită înscrierea în Catalogul oficial national al soiurilor de plante de cultură din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 816 din 5 decembrie 2008, se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 se completează cu două noi pozitii, cu următorul cuprins:

 

„Testarea în câmp a rezistentei la erbicide si insecto-fungicide pentru soiurile apartinând tuturor speciilor

1.980 lei

 

 

 

 

Determinarea în laborator a continutului în ulei pentru soiurile apartinând tuturor speciilor

43 lei"

 

 

 

 

 

„Testarea în câmp a rezistentei la erbicide si insecto-fungicide pentru soiurile apartinând tuturor speciilor

460 euro

 

 

 

 

Determinarea în laborator a continutului în ulei pentru soiurile apartinând tuturor speciilor

10 euro"

 

 

 

 

 

            Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale, interimar,

Nicolae Giugea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 23 decembrie 2009.

Nr. 783.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru modificarea pct. 1 si 7 din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române si a pct. 1 si 7 din anexa nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, conditiile de emitere, gestionare si folosire a legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.065/2004 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, republicată

 

În temeiul prevederilor art. 15 din Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, republicată, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 20 august 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. Colegiul Tehnic Feroviar «Mihai I»".

2. Punctul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„7. Colegiul Tehnic de Transporturi Brasov - sectorul feroviar".

Art. II. - Anexa nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, conditiile de emitere, gestionare si folosire a legitimatiilor de călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.065/2004 pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu si în interes personal pe căile ferate române, republicată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 si 149 bis din 18 februarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. Colegiul Tehnic Feroviar «Mihai I»".

2. Punctul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

„7. Colegiul Tehnic de Transporturi Brasov - sectorul feroviar".

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 22 decembrie 2009.

Nr. 1.273.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.