MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 57/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 57         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 26 ianuarie 2010

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 1.526 din 17 noiembrie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 315 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.554/2009. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Standardului de performantă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 1.526

din 17 noiembrie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 315 alin. 1 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 315 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată din oficiu de Tribunalul Sibiu - Sectia comercială si de contencios administrativ, prin judecătorul-sindic, în Dosarul nr. 31/85/2003.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Presedintele Curtii dispune să se facă apelul în Dosarul nr. 5.593D/2009, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 315 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată din oficiu de Tribunalul Sibiu - Sectia comercială si de contencios administrativ în Dosarul nr. 1.564/85/2009. De asemenea, presedintele Curtii dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 5.777D/2009, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 315 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Irina Szalontai, Magdalena Rozalia Dalnoki si Ibolya Nagy în Dosarul nr. 1.496/337/2008 al Judecătoriei Zalău.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea pune, din oficiu, problema conexării dosarelor nr. 5.593D/2009 si nr. 5.777D/2009 la Dosarul nr. 4.853D/2009, care este primul înregistrat. Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin încheierea din 2 aprilie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 31/85/2003, Tribunalul Sibiu - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat, din oficiu, Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 315 alin. 1 din Codul de procedură civilă într-o cauză având ca obiect procedura insolventei.

Prin încheierea din 4 iunie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 1.564/85/2009, Tribunalul Sibiu - Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat, din oficiu, Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 315 alin. 1 din Codul de procedură civilă într-o cauză având ca obiect procedura insolventei.

Prin încheierea din 16 aprilie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 1.496/337/2008, Judecătoria Zalău a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 315 din Codul de procedură civilă, exceptia de neconstitutionalitate fiind ridicată de Irina Szalontai, Magdalena Rozalia Dalnoki si Ibolya Nagy într-un dosar având ca obiect constatarea nulitătii unui titlu de proprietate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate judecătorul-sindic arată că prevederile art. 315 alin. 1 din Codul de procedură civilă, fată de dispozitiile art. 156 din Legea nr. 85/2006, care abrogă Legea nr. 64/1995, sunt neconstitutionale în raport cu art. 124 alin. (2) si (3) din Constitutie, judecătorul fondului fiind tinut de instanta ierarhic superioară să aplice o lege abrogată. Astfel, întrucât practica Curtii de Apel Alba lulia este constantă în aplicarea în continuare a dispozitiilor Legii nr. 64/1995, procedurilor de insolventă deschise sub imperiul acestei legi, inclusiv după intrarea în vigoare a Legii nr. 85/2006, instanta - judecătorul-sindic apreciază că în mod evident dispozitiile art. 315 alin. 1 din Codul de procedură civilă sunt în totală contradictie cu art. 124 din Constitutia României. În consecintă, având în vedere practica curtii de apel ce înlătură aplicarea Legii nr. 85/2006, precum si faptul că judecătorul-sindic este pasibil de pedeapsă pentru săvârsirea infractiunii de nerespectare a unor hotărâri judecătoresti în cazul în care nu face aplicarea acestei practici, se ajunge la concluzia că dispozitiile art. 315 alin. 1 din Codul de procedură civilă încalcă dispozitiile art. 124 alin. (2) si (3) din Constitutie.

Autorii Irina Szalontai, Magdalena Rozalia Dalnoki si Ibolya Nagy consideră că art. 21 din Constitutie este încălcat, în măsura în care părtile nu pot devolua total litigiul sub toate aspectele în instanta de rejudecare.

Judecătoria Zalău consideră că textele legale criticate sunt constitutionale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

După examinarea exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea a constatat că obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 315 alin. 1 din Codul de procedură civilă, text de lege care are următorul continut: „în caz de casare, hotărârile instantei de recurs asupra problemelor de drept dezlegate, precum si asupra necesitătii administrării unor probe sunt obligatorii pentru judecătorii fondului."

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 alin. (1) privind egalitatea în fata legii si a autoritătilor publice, art. 21 privind liberul acces la justitie si art. 124 alin. (2) si (3) privind înfăptuirea justitiei.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că asupra dispozitiilor de lege criticate, raportate la prevederile constitutionale ale art. 124 alin. (1), s-a pronuntat prin deciziile nr. 332 din 27 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 12 februarie 2002, si nr. 360 din 12 decembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 7 martie 2003.

Cu acele prilejuri, Curtea a constatat că principiul independentei justitiei, consacrat de art. 124 alin. (3) din Constitutie, derivă din separatia puterilor în stat, din necesitatea existentei unui echilibru între autoritătile care exercită puterea în stat. Este imperios necesar ca instantele judecătoresti să fie la adăpost de orice ingerintă si, în consecintă, independenta judecătorilor reprezintă o garantie fundamentală a exercitării drepturilor omului.

Din principiul independentei justitiei decurge, pe de-o parte, obligatia judecătorilor de a solutiona litigiile cu care sunt învestiti numai în baza legii, iar, pe de altă parte, obligatia tuturor autoritătilor publice de a se abtine de la orice imixtiune în activitatea de judecată.

Referitor la controlul judiciar ce se exercită de către instantele care solutionează căile de atac asupra instantelor care au pronuntat hotărârile atacate, acesta nu reprezintă o limitare a independentei justitiei, deoarece controlul judiciar este întotdeauna posterior, nefiind posibil să îl influenteze pe judecătorul care a pronuntat hotărârea supusă controlului judiciar.

Dispozitiile legale criticate nu reprezintă o încălcare a independentei judecătorului prin faptul că, rejudecând cauza, acesta preia rezolvarea în drept stabilită de instanta de casare, deoarece îndrumările sunt date în cadrul activitătii jurisdictionale a instantelor de grade diferite, pe cale de hotărâri pronuntate în urma unor dezbateri contradictorii. De asemenea, independenta judecătorului de fond nu este stirbită prin faptul că, rejudecând cauza, adoptă rezolvarea în drept stabilită de instanta de casare, deoarece prin aceasta el nu se supune vointei unei autorităti străine de cauza judecată, ci se conformează hotărârii judecătoresti date în exercitarea competentei legale de control judiciar.

Pe de altă parte, Curtea retine că în toate legislatiile se admite interventia instantelor superioare în cadrul sistemului căilor de atac, aceasta neîncălcând principiul independentei justitiei. În acelasi sens este si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului referitoare la notiunea de „instantă independentă", cuprinsă în art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale (Cauza Pretto si altii contra Italiei, 1983).

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, atât considerentele, cât si solutiile deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate raportată la dispozitiile art. 21 din Constitutie, Curtea observă că dispozitiile criticate sunt norme de procedură, iar, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, reglementarea lor este de competenta legiuitorului.

Prin faptul că, rejudecând cauza, judecătorul preia rezolvările în drept stabilite de instanta de casare nu se încalcă accesul liber la justitie, drept fundamental consacrat de art. 21 din Constitutie, întrucât aceste rezolvări sunt date în cadrul activitătii cu caracter jurisdictional a instantelor de casare, pe cale de hotărâri pronuntate în urma dezbaterilor contradictorii, si nu au nimic comun cu situatia nepermisă când, pe cale administrativă, un judecător ar primi indicatii asupra modului în care trebuie să judece o anumită cauză. Astfel a decis Curtea Constitutională si în Decizia nr. 854 din 28 noiembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 17 ianuarie 2007.

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 315 alin. 1 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată din oficiu de Tribunalul Sibiu - Sectia comercială si de contencios administrativ în dosarele nr. 31/85/2003 si nr. 1.564/85/2009, precum si de Irina Szalontai, Magdalena Rozalia Dalnoki si Ibolya Nagy în Dosarul nr. 1.496/337/2008 al Judecătoriei Zalău.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 noiembrie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 si 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Dolj", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă pozitiile nr. 50, 67-73, 77, 78, 122 si 415- 418;

b) se modifică următoarele pozitii, după cum urmează:

- la pozitia nr. 58, la coloana 4, mentiunea privind suprafata va avea următorul cuprins: „Suprafată 116 mp", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „136053";

- la pozitia nr. 64, la coloana 4, mentiunea privind suprafata va avea următorul cuprins: „Suprafată 96 mp", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „160943";

- la pozitia nr. 65, coloana 6 va avea următorul cuprins: „55998";

- la pozitia nr. 66, coloana 6 va avea următorul cuprins: „131512";

- la pozitia nr. 74, la coloana 4, mentiunea privind suprafata va avea următorul cuprins: „Suprafată 20 mp", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „1210";

- la pozitia nr. 75, la coloana 4, mentiunea privind suprafata va avea următorul cuprins: „Suprafată 20 mp", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „1815";

- la pozitia nr. 76, la coloana 4, mentiunea privind suprafata va avea următorul cuprins: „Suprafată 285 mp", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „179693";

- la pozitia nr. 80, la coloana 4, mentiunea privind suprafata va avea următorul cuprins: „Suprafată 12105 mp", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „13569,66";

- la pozitia nr. 84, la coloana 4, mentiunea privind suprafata va avea următorul cuprins: „Suprafată 1077 mp";

- la pozitia nr. 131, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 561G Băilesti-Galicea Mare-Izvoare (DJ 561D)";

- la pozitia nr. 132, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 552C Cioroiu Nou-Silistea Crucii";

- la pozitia nr. 133, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 561H Goicea (DJ 561)-Măcesu de Sus-Măcesu de Jos (DN 55A)";

- la pozitia nr. 134, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 643F Limita judetului Olt-Ungureni-Ghercesti-DN 65C (Craiova)";

- la pozitia nr. 135, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 561F Radovan (DN 56)-Lipovu-Cerat (DJ 561)", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „16,120 km";

- la pozitia nr. 136, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 5611 Boureni (DJ 561 A)-Silistea Crucii";

- la pozitia nr. 137, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 551ABratovoesti-Georocu Mare-Puturi (DJ 604)";

- la pozitia nr. 138, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 552D Vârtop (DJ 552)-Giubega (DJ 561D)";

- la pozitia nr. 139, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 652B DN65C-Călinesti - limita judetului Olt";

- la pozitia nr. 140, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 652ADN6 (Cârcea)-DN 65";

- la pozitia nr. 141, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 552E Bucovăt (DJ 552)-Leamna de Jos-Leamna de Sus-Sărbătoarea (DJ 552)";

- la pozitia nr. 142, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 606G Scăesti (DJ 606A)-Raznic (DJ 606B)";

- la pozitia nr. 143, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 606H Bralostita (DJ 606F)-Balta - limita judetului Mehedinti, iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „9,400 km";

- la pozitia nr. 155, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judetului Dolj, în administrarea D.GA.S.PC. Dolj, prin Hotărârea nr. 99/22.05.2009";

- la pozitia nr. 174, la coloana 4, „S = 6120 mp" se va înlocui cu„S= 10300 mp";

- la pozitia nr. 179, la coloana 4, mentiunea privind suprafata va avea următorul cuprins: „Suprafată clădire în urma executării lucrărilor de extindere = 223 mp";

- la pozitia nr. 184, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judetului Dolj, în administrarea Centrului Militar Zonal Craiova, prin Hotărârea nr. 51/27.03.2008";

- la pozitia nr. 246, coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al judetului Dolj, în administrarea Centrului Militar Zonal Craiova, prin Hotărârea nr. 51/27.03.2008";

- la pozitia nr. 264, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Policlinica Sportivă", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Craiova, Aleea Voinicului nr. 14, Suprafată construită a clădirii = 369 mp, suprafată desfăsurată = 738 mp";

- ia pozitia nr. 265, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren Policlinica Sportivă", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „Craiova, Aleea Voinicului nr. 14, Suprafată teren = 1533 mp";

- la pozitia nr. 284, coloana 4 va avea următorul cuprins: „S = 3507 mp";

- la pozitia nr. 286, coloana 4 va avea următorul cuprins: „S = 6442 mp";

- la pozitia nr. 288, coloana 4 va avea următorul cuprins: „S = 1919 mp";

- la pozitia nr. 398, coloana 6 va avea următorul cuprins: „35334";

- la pozitia nr. 399, coloana 6 va avea următorul cuprins: „9464";

- la pozitia nr. 400, coloana 6 va avea următorul cuprins: „483393";

- la pozitia nr. 401, coloana 6 va avea următorul cuprins: „942455";


- la pozitia nr. 402, coloana 6 va avea următorul cuprins: „556450";

- la pozitia nr. 404, coloana 6 va avea următorul cuprins: „29936";

- la pozitia nr. 405, coloana 4 va avea următorul cuprins: „L = 3950 ml";

- la pozitia nr. 407, coloana 6 va avea următorul cuprins: „4087";

- la pozitia nr. 408, coloana 6 va avea următorul cuprins: „4087";

- la pozitia nr. 409, coloana 6 va avea următorul cuprins: „4087";

- la pozitia nr. 410, coloana 6 va avea următorul cuprins: „4087";

- la pozitia nr. 411, coloana 6 va avea următorul cuprins: „5043";

- la pozitia nr. 412, coloana 6 va avea următorul cuprins: „2398";

- la pozitia nr. 413, coloana 6 va avea următorul cuprins: „9034";

- la pozitia nr. 414, coloana 6 va avea următorul cuprins: „215243";

c) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 418 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 419, prevăzută în anexa nr. 1.

2. În anexa nr. 5 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului publicai orasului Filiasi", la sectiunea I „Bunuri imobile" se modifică următoarele pozitii, după cum urmează:

- la pozitia nr. 2, coloana 4 va avea următorul cuprins: „L = 1330 m, parte carosabilă I = 5,50 m pe 737 m lungime, parte carosabilă I = 7,00 m pe 593 m lungime cu trotuar 1,70 m pe stânga si 1,50 m pe dreapta";

- la pozitia nr. 14, coloana 4 va avea următorul cuprins: „L = 965 m, parte carosabilă I = 4,00 m pe 277 m lungime cu trotuare 1,35 m, parte carosabilă I = 9,50 m pe 577 m lungime cu trotuare 1,40 m stânga si 1,70 m dreapta, parte carosabilă I = 10,50 m pe 111 m lungime cu trotuare 2,50 m stânga si 1,70 m dreapta";

- la pozitia nr. 47, coloana 4 va avea următorul cuprins: „L = 660 m, parte carosabilă I = 8,00 m pe 477 m lungime cu trotuare 1,65 m stânga si 1,35 m dreapta, parte carosabilă I = 4,00 m pe 183 m lungime cu trotuare 1,00 m stânga";

- la pozitia nr. 51, coloana 4 va avea următorul cuprins: „L = 397 m, parte carosabilă I = 10,00-11,00 m cu trotuare 1,75-2,00 m";

- la pozitia nr. 52 coloana 4, la lit. a), „L = 250 m" se va înlocui cu „L = 261 m";

- la pozitia nr. 53 coloana 4, la lit. a), „L = 400 m" se va înlocui cu „L = 401 m", iar la lit. b) „I = 1,5 m" se va înlocui cu „I = 2,00 m";

- la pozitia nr. 55 coloana 4 va avea următorul cuprins: „L = 490 m, parte carosabilă I = 7,00 m pe 395 m lungime si parte carosabilă I = 8,00 m pe 95 m lungime cu trotuare 1,50 m";

- la pozitia nr. 56, coloana 4 va avea următorul cuprins: „L = 580 m, parte carosabilă I = 6,00 m cu trotuare 1,50 m";

- la pozitia nr. 60, coloana 4 va avea următorul cuprins: „L = 3500 m, parte carosabilă I = 5,50 m pe 3035 m lungime si parte carosabilă I = 4,00 m pe 465 m lungime";

- la pozitia nr. 796, coloana 4 va avea următorul cuprins: „L = 374 m, parte carosabilă I = 7,00 m pe 237 m lungime, parte carosabilă I = 8,00 m pe 137 m lungime cu trotuare 1,50 m".

3. În anexa nr. 9 „Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Amărăstii de Jos", la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 36 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 37-39, prevăzute în anexa nr. 2.

4. În anexa nr. 10 „Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Amărăstii de Sus", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se modifică următoarele pozitii, după cum urmează:

- la pozitia nr. 34, coloana 4 va avea următorul cuprins: „DC 35 Amărăstii de Sus-Nisipuri, L= 1,280 km, DC35AZvorsca - hotar judetul Olt, L = 4,700 km", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1948", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „1129926";

- la pozitia nr. 35, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Străzi", coloana 4 va avea următorul cuprins: „Străzi, L= 15095 m

Sat Amărăstii de Sus

1. Strada principală Ghetarilor, din DJ 542, de la Primărie spre est până la Dută Constantin, L = 685 m, I = 9 m

2. Strada principală Cotelici, din DJ 542, de la Patru Haralambie spre sud până la Radu Dumitru, L = 900 m, I = 9 m

3. Strada principală Mateestilor, din DJ 542, de la Scoala Nouă spre est până la Vreja Mihai, L = 1740 m, I = 9 m

4. Strada principală Teodorestilor, din DJ 542, de la Teodorescu Mihai spre vest până la Dumitriu Cezar, L = 300 m, l = 9m

5. Strada principală Dinculestilor, din DJ 542, de la Petrescu Oprea spre vest cu ocolire spre nord, până la Dumitriu Cezar, L = 660 m, I = 9 m

6. Strada principală Buzducilor, din DJ 542, de la Diaconu Costel până la Rădoi Marin, L = 1080 m, I = 9 m

7. Strada principală Dontanilor, din DJ 542 spre est până la Baciu Dan si spre vest până la Ivan Vasile, L = 400 m, I = 9 m

8. Strada principală Romilor, din DJ 542, de la Tătaru Tănase spre sud până la cimitir, L = 1130 m, I = 9 m

9. Strada secundară Florestilor, de la Radu Dumitru spre est până la Rădoi Ion, L = 220 m, I = 9 m

10. Strada principală Cărăiestilor, din DJ 542 spre vest, de la Prepelită Marin până la Trifu Alexandru, L = 590 m, I = 9 m

11. Strada secundară Trifestilor, de la Caliu Măria până la Voicu Măria, L = 485 m, I = 9 m

12. Strada principală Dăbulenilor, din DJ 542, de la Primărie spre vest până la Zegheanu Măria, L = 725 m, I = 9 m

13. Strada secundară General Vasile, din DJ 542, de la Radu Aurel cu ocolire spre sud până la Primărie, L = 420 m, I = 9 m

14. Strada principală Borcanilor, din DJ 542, de la Trifu Oprea spre vest până la Dăbuleanu lulia, L = 570 m, I = 9 m

15. Strada principală Roscanilor, din DJ 542, continuă pe DC 35, spre vest de la Dobre Stefan până la Dumitrescu Stefan, L = 550 m, I = 9 m

16. Strada secundară Leu, din DC 35 de la Popa Oprea spre nord până la Dumitrescu Nicolae, L = 140 m, I = 9 m

Sat Zvorsca

1. Strada principală Bogdănestilor, din DJ 542, de la Popa Oprea până la Bologan Ion, L = 1155 m, I = 9 m

2. Strada principală Cimitirului, din DJ 542, de la Floricel Măria până la Burtea Nicolae, L = 1300 m, I = 9 m

3. Strada secundară învierii, din DJ 542 spre nord, de la Stefan Gheorghe prin ocolirea cimitirului până la Diaconu Victor, L = 345 m, I = 9 m

4. Strada secundară Cuta, din DJ 542 spre sud, de la Neacsu Adi până la Nicolae Aurel, L = 370 m, I = 9 m

5. Strada principală Pârjolesti lor, din DJ 542 spre vest, de la Badea Măria ocoleste fosta baltă, se întoarce spre est până la Baronescu Ion, L = 990 m, I = 9 m

6. Strada secundară 6 Martie, din DJ 542 spre est, de la Mare Marin până la Barbu Floarea, L = 340 m, I = 9 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1999", coloana 6 va avea următorul cuprins: „22645", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Amărăstii de Sus, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13/26.02.2009.";


b) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 44 se introduc patruzeci si sapte de noi pozitii, pozitiile nr. 45-91, prevăzute în anexa nr. 3.

5. În anexa nr. 14 „Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Bistret", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă pozitia nr. 28;

b) se modifică următoarele pozitii, după cum urmează:

- la pozitia nr. 27, coloana 2 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1", iar coloana 4 va avea următorul cuprins:

„Străzi sat Bistret

1. Strada lancu Jianu, L = 120 m

2. Strada Avram lancu, L = 328 m

3. Strada Revolutiei, L = 2984 m

4. Strada Unirii, L= 1430 m

5. Strada Victoriei, L = 1535 m

6. Strada Constantin Brâncoveanu, L = 124 m

7. Strada Tudor Vladimirescu, L = 320 m

8. Strada Mihai Viteazu, L = 194 m

9. Strada Horia, L= 106 m

10. Strada Vasile Lupu, L = 90 m

11. Strada Mircea cel Bătrân, L = 282 m

12. Strada Ecaterina Teodoroiu, L = 62 m

13. Strada Anul 1848, L= 130 m

14. Strada Traian, L = 388 m

15. Strada Eroilor, L = 377 m

16. Strada A. I. Cuza, L = 760 m

17. Strada Carol I, L= 106 m

18. Strada Nicolae Bălcescu, L = 460 m

19. Strada Decebal, L = 94 m

20. Strada Independentei, L = 180 m

21. Strada Burebista, l_= 125 m

22. Strada Vlad Tepes, L = 525 m

23. Strada Alexandru Lăpusneanu, L = 86 m

24. Strada Fratii Buzesti, L = 272 m

25. Strada Teiului, L=94 m

26. Strada Târgului, L = 448 m

27. Strada Narciselor, L = 118 m

28. Strada Garoafelor, L = 235 m

29. Strada Panselutelor, L = 96 m

30. Strada Bujorului, L = 825 m

31. Strada Trandafirilor, L = 337 m

32. Strada Crinilor, L = 270 m

33. Strada Violetelor, L = 341 m

34. Strada Crizantemelor, L = 500 m

35. Strada Zambilelor, L = 500 m

36. Strada Plopilor, L = 366 m

Străzi sat Plosca

1. Strada George Cosbuc, L= 1368 m

2. Strada Ana Blandiana, L = 160 m

3. Strada Mihai Eminescu, L = 432 m

4. Strada Marin Sorescu, L = 250 m

5. Strada Costache Negruzzi, L = 172 m

6. Strada Nicolae lorga, L = 304 m

7. Strada Eugen Lovinescu, L = 590 m

8. Strada Tudor Arghezi, L = 465 m

9. Strada George Topârceanu, L = 40 m

10. Strada George Bacovia, L = 405 m

11. Strada Liviu Rebreanu, L = 240 m

12. Strada Petre Ispirescu, L = 40 m

13. Strada loan Slavici, L = 128 m

14. Strada Barbu St. Delavrancea, L = 108 m

15. Strada I. L. Caragiale, L = 390 m

16. Strada Elena Farago, L = 80 m

17. Strada Eugen Jebeleanu, L = 60

18. Strada Ion Creangă, L = 240 m

19. Strada Nichita Stănescu, L = 100 m

20. Strada Octavian Goga, L = 134 m

21. Strada Marin Preda, L = 56 m

22. Strada Adrian Păunescu, L = 278 m

23. Strada Fănus Neagu, L = 50 m

Străzi sat Bistretul Nou

1. Strada Plevnei, L = 645 m

2. Strada Smârdan, L = 645 m

3. Strada Rovine, L = 640 m

4. Strada Oituz, L = 645 m

5. Strada Dorobanti, L = 640 m

6. Strada Mărăsesti, L = 625 m

7. Strada Penes Curcanu, L = 645 m

8. Strada Călugăreni, L = 700 m

9. Strada Ostasilor, L = 410 m

10. Strada 1 Decembrie 1918, L = 220 m

11. Strada 1 Mai, L = 340m

12. Strada Posada, L = 850 m

13. Strada Mărăsti, L = 850 m

Străzi sat Brândusa

1. Strada Rozelor, L = 585 m

2. Strada Liliacului, L = 585 m

3. Strada Orhideelor, L = 620 m

4. Strada Mărgăritarului, L = 228 m

5. Strada Mixandrelor, L = 450 m

6. Strada Castanilor, L = 186 m

7. Strada Salcâmului, L = 106 m

Total lungime străzi L - 31913 m", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „301390,88";

- la pozitia nr. 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DC 2A Gară Afumati-Urzicuta-Barca-Brândusa-Bistret", coloana 4 va avea următorul cuprins: „L = 6,1 km, km 13+750-19+850", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1999", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „57580";

c) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 80 se introduc saptesprezece noi pozitii, pozitiile nr. 81-97, prevăzute în anexa nr. 4.

6. În anexa nr. 18 „Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Brădesti", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se modifică următoarele pozitii, după cum urmează:

- la pozitia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Străzi", iar coloana 4 va avea următorul cuprins:

„Sat Brădesti

1. Strada Adakale, L = 0,500 km

2. Strada Gării, L = 0,500 km

3. Strada Bisericii, L = 0,583 km

4. Strada Dr. Brădisteanu Constantin (situată pe DE 70)

5. Aleea Ciresilor, L = 0,180 km

6. Aleea Dispensarului, L = 0,260 km

7. Aleea Gării, L = 0,400 km

8. Strada Mihai Viteazul (situată pe DE 70)

9. Aleea Morăresti, L = 0,500 km

10. Aleea Morii, L = 0,200 km

11. Strada Pârligeni, L = 0,530 km

12. Strada Primarului, L = 0,850 km

13. Aleea Primarului, L= 0,175 km

14. Aleea Pârligeni, L = 0,175 km

15. Strada Primăverii, L = 0,300 km

16. Aleea Porumbarului, L = 0,200 km

17. Strada Salcâmilor, L = 0,400 km

18. Strada Scolii, L = 0,550 km

19. Strada Valea Rea, L = 1,100 km

Sat Brădestii Bătrâni

1. Strada Âlmăjel, L = 1,000 km

2. Strada Căpisterea (face parte din DC 108)

3. Strada Ciobotilor (face parte din DC 108)

4. Strada Gâlcestilor, L = 0,130 km


5. Strada Parcului (face parte din DC 108)

Sat Tatomiresti

I. Strada A.l.Cuza (face parte din DC 108) 2.AleeaA.I. Cuza, L = 0,130 km

3. Strada Banilor, L = 0,850 km

4. Strada Bujorului, L = 0,300 km

5. Strada Boier Ion Dumitriu, L = 2,000 km

6. Strada Craiovei (situată pe DE 70)

7. Strada Fântânele, L = 0,460 km

8. Strada Macului, L = 0,500 km

9. Strada Tarinei, L = 0,150 km

10. Strada Tei lor, L = 0,300 km

II. Strada Vâlcelei, L = 0,100 km

Sat Răcarii de Jos

1. Strada A. I. Cuza, L = 0,165 km

2. Strada Dacia, L= 1,100 km

3. Strada Nicolae lorga, L = 0,630 km

4. Aleea Nicolae lorga, L = 0,090 km

5. Strada Marin Sorescu (situată pe DE 70)

6. Strada Nicolae Titulescu, L = 0,415 km

7. Strada Tudor Vladimirescu, L = 0,400 km

8. Aleea Tudor Vladimirescu, L = 0,045 km

9. Strada Unirii, L = 0,270 km

10. Strada Vasile Alecsandri, L= 1,190 km

11. Strada Vlad Tepes, L = 0,600 km

Sat Meteu

1. Aleea Bisericii, L = 1,500 km

2. Aleea Plopilor, L = 0,200 km

3. Strada Trandafirilor, L = 0,200 km

Sat Piscani

1. Strada Almăjelului, L = 0,300 km

2. Strada Salcâmului, L = 0,500 km

3. Aleea Scolii, L = 0,800 km

4. Strada Trandafirului, L = 0,400 km

5. Strada Tudor Vladimirescu, L = 0,200 km,

iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „2492994";

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 39 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 40 si 41, prevăzute în anexa nr. 5.

7. În anexa nr. 20 „Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Bratovoesti", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se modifică următoarele pozitii, după cum urmează:

- la pozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren aferent sediu Primărie", coloana 4 va avea următorul cuprins: „Suprafată = 1264 mp, Vecini: N - DE 158, S - Marin Elena, E - Luică Floarea, V - DE 114", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1993", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „6200";

- la pozitia nr. 71, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Străzi", iar la coloana 4 se actualizează denumirea si lungimea străzilor din satele Prunet si Bădosi, astfel:

„Sat Prunet

1. Strada Dunăreni, L= 1412 m

2. Strada Tabana, L = 238 m

3. Strada Dumbrava, L = 301 m

4. Strada Turcani, L = 275 m

5. Strada Ape, L = 250 m

6. Strada Ages, L= 1118 m

Sat Bădosi

1. Strada Mamina, L= 1459 m

2. Strada Tilă, L= 145 m

3. Strada Bisericii, L = 550 m

4. Strada Cimitirului, L = 700 m

5. Strada Marica, L = 130 m

6. Strada Zmeului, L = 100 m

7. Strada Grădinitei, L = 227 m

8. Strada Lacului, L = 238 m

9. Strada Bădosu, L = 280 m

10. Strada Statiunea Victoria, L = 2232 m";

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 81 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 82-84, prevăzute în anexa nr. 6.

8. În anexa nr. 21 „Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Breasta", la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 30 se introduc sapte noi pozitii, pozitiile nr. 31-37, prevăzute în anexa nr. 7.

9. În anexa nr. 26 „Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Carpen", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se modifică următoarele pozitii, după cum urmează:

- la pozitia nr. 1, coloana 4 va avea următorul cuprins: „DC 61 Carpen-Bechet-Orodel, L = 4,9 km, km 0+000-4+900 DC 79 Carpen-Geblesti, L = 6 km, km 0+000-6+000";

- la pozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Străzi", iar coloana 4 va avea următorul cuprins:

„Sat Cleanov

1. Strada Craiovei (pe DJ 606)

2. Strada Desnătuiului (pe DJ 606)

3. Strada Baltacului, L = 636 m

4. Strada Blidăresti, L = 172 m

5. Strada Brazda lui Novac, L = 514 m

6. Strada Buicanilor, L = 164 m

7. Strada Bujorului, L = 170 m

8. Strada Cartofului, L = 152 m

9. Strada Câmpul lui Milos, L = 482 m

10. Strada Artarului, L = 300 m

11. Strada Cucului, L = 304 m

12. Strada Bâlciul Robit, L = 374 m

13. Strada Fagului, L = 210 m

14. Strada Frunzei, L = 627 m

15. Strada Grădina Boierească, L = 632 m

16. Strada Gurguiesti, L = 1100 m

17. Strada Izvorului, L = 354 m

18. Strada Macului, L= 1328 m

19. Strada Morii, L = 546 m

20. Strada Bisericii, L = 212 m

21. Strada Narciselor, L= 108 m

22. Strada Panselutei, L = 188 m

23. Strada Parul Viilor, L = 230 m

24. Strada Iepurelui, L = 420 m

25. Strada Postei, L = 346 m

26. Strada Prunului, L = 204 m

27. Strada Salcâmului, L = 200 m

28. Strada Sbeganilor, L = 516 m

29. Strada Sergentului, L = 148 m

30. Strada Sârgului, L = 342 m

31. Strada Teiului, L= 1746 m

32. Strada Trifoiului, L = 336 m

33. Strada Tufanului, L = 186 m

34. Strada Ungureni, L = 170 m

35. Strada Vlajilor, L = 400 m

36. Strada Voinesti, L = 442 m

Sat Carpen

1. Strada Craiovei (pe DJ 606)

2. Strada Gagiului, L = 850 m

3. Strada Troianului, L = 1060 m

4. Strada Rozei, L = 450 m

5. Strada Dumitru Dasoveanu, L = 650 m

6. Strada Primăriei, L = 500 m

7. Strada Călugăreiului, L = 600 m

8. Strada Doctorului, L = 550 m

9. Strada Ciuturicăi, L = 300 m


10. Strada Căzăcesti, L = 260 m

11. Strada Pădurii, L = 350 m

12. Strada Calea Bocii, L = 2700 m

13. Strada Rudarilor, L = 160 m

14. Strada Plopului, L = 1050 m

15. Strada Târnavei, L = 800 m

16. Strada Pătrăscanilor, L = 560 m

17. Strada Castanilor, L = 1350 m

18. Strada Pitigoiului, L = 550 m

19. Strada Tălânganilor, L = 600 m

20. Strada Crinului, L = 450 m

21. Strada Izlazului, L= 150 m

22. Strada Stochinei, L = 150 m

Sat Geblesti

1. Strada Geblescu, L= 1900 m

2. Strada Cimitirului, L = 200 m

3. Strada Bisericii, L = 350 m

4. Strada Stiubeiului, L = 650 m, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „1234242";

- la pozitia nr. 6, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1999", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „12000";

- la pozitia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cismea publică 1 Cleanov", la coloana 4, mentiunea privind suprafata va avea următorul cuprins: „S = 400 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1999", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „1600";

- la pozitia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cismea publică 2 Cleanov", la coloana 4, mentiunea privind suprafata va avea următorul cuprins: „S = 3173 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1999", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „12692";

- la pozitia nr. 9, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cismea publică 3 Cleanov", la coloana 4, mentiunea privind suprafata va avea următorul cuprins: „S = 584 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1999", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „2336";

- la pozitia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Cismea publică 4 Cleanov", la coloana 4, mentiunea privind suprafata va avea următorul cuprins: S=709 mp, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1999", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „2836";

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 27 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 28, prevăzută în anexa nr. 8.

10. În anexa nr. 30 „Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Cerat", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se modifică următoarele pozitii, după cum urmează:

- la pozitia nr. 37, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ulita Dănăcică", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „450 m";

- la pozitia nr. 39, coloana 4 va avea următorul cuprins: „525 m";

- la pozitia nr. 40, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ulita Dorângani", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „190 m";

- la pozitia nr. 41, coloana 4 va avea următorul cuprins: „670 m";

- la pozitia nr. 42, coloana 4 va avea următorul cuprins: „410 m";

- la pozitia nr. 43, coloana 4 va avea următorul cuprins: „210 m";

- la pozitia nr. 45, coloana 4 va avea următorul cuprins: „880 m";

- la pozitia nr. 46, coloana 4 va avea următorul cuprins: „110 m";

- la pozitia nr. 47, coloana 4 va avea următorul cuprins: „320 m";

- la pozitia nr. 48, coloana 4 va avea următorul cuprins: „270 m";

- la pozitia nr. 50, coloana 4 va avea următorul cuprins: „360 m";

- la pozitia nr. 51, coloana 4 va avea următorul cuprins: „270 m";

- la pozitia nr. 52, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ulita Geamailă", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „270 m";

- la pozitia nr. 53, coloana 4 va avea următorul cuprins: „250 m";

- la pozitia nr. 54, coloana 4 va avea următorul cuprins: „445 m";

- la pozitia nr. 55, coloana 4 va avea următorul cuprins: „285 m";

- la pozitia nr. 56, coloana 4 va avea următorul cuprins: „450 m";

- la pozitia nr. 57, coloana 4 va avea următorul cuprins: „450 m";

- la pozitia nr. 58, coloana 4 va avea următorul cuprins: „450 m";

- la pozitia nr. 59, coloana 4 va avea următorul cuprins: „520 m";

- la pozitia nr. 60, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ulita IIie Bâcu", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „545 m";

- la pozitia nr. 61, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1550 m";

- la pozitia nr. 63, coloana 4 va avea următorul cuprins: „130 m";

- la pozitia nr. 64, coloana 4 va avea următorul cuprins: „175 m";

- la pozitia nr. 65, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ulita Bobosoiu", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „310 m";

- la pozitia nr. 68, coloana 4 va avea următorul cuprins: „290 m";

- la pozitia nr. 69, coloana 4 va avea următorul cuprins: „600 m";

- la pozitia nr. 70, coloana 4 va avea următorul cuprins: „980 m";

- la pozitia nr. 71, coloana 4 va avea următorul cuprins: „280 m";

- la pozitia nr. 72, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ulita Găzaru", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „370 m";

- la pozitia nr. 73, coloana 4 va avea următorul cuprins: „250 m";

- la pozitia nr. 74, coloana 4 va avea următorul cuprins: „400 m";

- la pozitia nr. 75, coloana 6 va avea următorul cuprins: „979095";

- la pozitia nr. 78, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ulita Tenosanu", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „580 m";

- la pozitia nr. 79, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ulita Burlică", iar coloana 4 va avea următorul cuprins: „270 m";

- la pozitia nr. 81, coloana 4 va avea următorul cuprins: „390 m";

- la pozitia nr. 82, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Ulita Doru Boncică", coloana 4 va avea următorul cuprins: „250 m";

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 84 se introduc douăzeci si nouă de noi pozitii, pozitiile nr. 85-113, prevăzute în anexa nr. 9.

11. În anexa nr. 31 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cernătesti", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drumuri comunale", iar coloana 4 va avea următorul cuprins:

„DC 117 Argetoaia-Tiu, L = 3,880 km, km 4+100-7+980 DC 120 Tiu-Gogosii, L= 1,8 km, km 0+000-1+800", coloana 6 va avea următorul cuprins: „22720", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Cernătesti, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 5/27.02.2009";

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 32 se introduc cincizeci si patru de noi pozitii, pozitiile nr. 33-86, prevăzute în anexa nr. 10.

12. În anexa nr. 33 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cioroiasi", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se modifică următoarele pozitii, după cum urmează:

- la pozitia nr. 19, la coloana 4, mentiunea privind suprafata va avea următorul cuprins: „560 mp";

- la pozitia nr. 20, la coloana 4, mentiunea privind suprafata va avea următorul cuprins: „2681 mp";

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 49 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 50 si 51, prevăzute în anexa nr. 11.

13. Anexa nr. 34 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ciupercenii Noi", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă pozitiile nr. 6 si 31;

b) se modifică următoarele pozitii, după cum urmează:

- la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sediu Primărie (vechi)", la coloana 4 „N - Drum, E- Drum, V - Parc" se vor înlocui cu „N - DJ 553, E - DJ 553, V - Domeniul public (parc)" si se va adăuga „Suprafată aferentă - 300 mp", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „64224";

- la pozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Local baie comunală", la coloana 4 „N - Netoiu Mihai, V - Parc 710, S - Parc 710" se vor înlocui cu „N - Domeniul public, S - Domeniul public (parc), V - Domeniul public (parc)", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „11200";

- la pozitia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire dispensar Ciupercenii Noi", la coloana 4 „S - Drum, V - Parc 710, Suprafată construită 301 mp" se vor înlocui cu „S - Str. Dispensarului, V - Domeniul public (parc), Suprafată construită 337 mp, din cărămidă arsă cu 14 încăperi", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „29760";

- la pozitia nr. 4, coloana 6 va avea următorul cuprins: „3000";

- la pozitia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fântână beton", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „671";

- la pozitia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fântâni Ciupercenii Noi", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „136500";

- la pozitia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Fântâni Smârdan", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „52500";

- la pozitia nr. 9, la coloana 4 „E - Neată Ion, S - Surlea Floarea" se vor înlocui cu „E - Domeniul public, S - Pavel Ion" si se va adăuga „Suprafată construită - 470 mp, din cărămidă arsă cu 7 încăperi", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „38538";

- la pozitia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Local Cămin Cultural Ciupercenii Noi", la coloana 4 „N - Drum, E - Parc , V - Parc, S - Parc" se vor înlocui cu „N -DJ 553, E - domeniul public (parc), V - domeniul public (parc), S - domeniul public (parc)" si se va adăuga „din cărămidă arsă, 8 încăperi, suprafată aferentă -1340 mp", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „184741";

- la pozitia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Local Cămin Cultural Smârdan", la coloana 4 „V - Drum comunal, Suprafată construită 162 mp" se vor înlocui cu „V - DC 53, suprafată construită 136 mp, din cărămidă arsă, 5 încăperi", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „55792";

- la pozitia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Scoala Ciupercenii Noi", coloana 4 va avea următorul cuprins: „Din cărămidă arsă, săli clasă - 8, laboratoare - 1, cabinete -3, holuri - 3, bibliotecă - 1, grup sanitar - 1, magazie lemne - 1, N - Gliga Tiberie, Micu Lucia, E - Mitra Constantin, Brutărie, S - DJ 553, V - Rosescu Pichi, suprafată aferentă - 9700 mp, suprafată construită - 1050 mp", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „185635";

- la pozitia nr. 13, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Local Scoală Smârdan", coloana 4 va avea următorul cuprins: „Din cărămidă arsă, săli clasă - 6, laboratoare - 1, cabinte -2, holuri - 3, centrală - 1, N - Smadea Ion, E - Smadea Ion, S - Logoviceanu Cristea, V - DC 53, suprafată aferentă - 10000 mp, suprafată construită -721 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2004", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „768871";

- la pozitia nr. 14, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Piată Ciupercenii Noi", la coloana 4 „N - Drum" se va înlocui cu: „N - Str. Dispensarului", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „6023";

- la pozitia nr. 15, coloana 4 va avea următorul cuprins: „DC 53 Calafat-Smârdan-Ciupercenii Noi, L = 6,1 km, km 2+200-8+300", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2008", coloana 6 va avea următorul cuprins: „2510107", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Ciupercenii Noi, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 80/30.12.2008";

- la pozitia nr. 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Străzi interioare", coloana 4 va avea următorul cuprins:

Sat Ciupercenii Noi

1. Strada Glodului, L = 600 m, I = 10 m

2. Strada Berzelor, L = 600 m, I = 10 m

3. Strada Crizantemelor, L = 600 m, I = 10 m

4. Strada Pădurarului, L = 600 m, I = 10 m

5. Strada Prahoveni, L = 600 m, I = 12 m

6. Strada Rătăriei, L = 600 m, I = 6 m

7. Strada Zootehniei, L = 700 m, I = 10 m

8. Strada Rândunicii, L = 700 m, I = 10 m

9. Strada Teilor, L = 700 m, I = 10 m

10. Strada M. Teică, L = 700 m, I = 10 m

11. Strada Pescarilor, L= 1200 m, I = 10 m

12. Strada Dudului, L = 1200 m, I = 12 m

13. Strada Salcâmului, L = 1200 m, I = 12 m

14. Strada Veteranilor, L = 1200 m, I = 12 m

15. Strada Grănicerilor, L = 1200 m, I = 12 m

16. Strada Dispensarului, L = 1200 m, I = 18 m

17. Strada N. Caras, L= 1200 m, I = 12 m

18. Strada Zorilor, L= 1200 m, I = 12 m

19. Strada Căprioarei, L = 1200 m, I = 12 m

20. Strada Cerbului, L = 1200 m, I = 12 m

21. Strada Plopului, L = 700 m, I = 6 m

22. Strada Mesteacănului, L = 1200 m, I = 12 m

23. Strada Tutunului, L = 1200 m, I = 12 m

24. Strada Poienii, L = 1200 m, I = 10 m

25. Strada Morii, L = 700, I = 18 (plus o parte pe DC 53 si pe DJ 553)

26. Strada Dunării (pe DJ 553)

27. Strada Grădinitei (pe DC 53)

28. Strada Desei (pe DJ 553)

29. Strada Scolii (pe DJ 553)

30. Strada Ciupercenii Vechi (pe DJ 553)

Total străzi sat Ciupercenii Noi L - 23400 m

Sat Smârdan

1. Strada Duzilor, L = 600 m, I = 13 m

2. Strada Grădinarilor, L = 600 m, I = 13 m

3. Strada Nucilor, L = 600 m, I = 13 m

4. Strada Bujorului, L = 600 m, I = 13 m

5. Strada Liliacului, L = 600 m, I = 13 m

6. Strada Crinului, L = 600 m, I = 14 m

7. Strada Agricultorului, L = 600 m, I = 14 m

8. Strada Viilor, L = 600 m, I = 5 m

9. Strada Cazaniei, L = 600 m, I = 5 m

10. Strada Piersicilor, L = 450 m, I = 6 m

11. Strada Prunilor, L = 450 m, I = 6 m

12. Strada Trandafirilor, L = 450 m, I = 12 m

13. Strada Lalelelor, L = 450 m, I = 12 m

14. Strada Mecanizatorului, L = 450 m, I = 7 m

15. Strada Stadionului, L = 450 m, I = 7 m

16. Strada Tutunarilor, L = 600 m, I = 13 m

17. Strada 1879 (pe DC 53)

18. Strada 1877 (pe DC 53)

Total străzi sat Smârdan L - 8700 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2008", coloana 6 va avea următorul cuprins: „4875315", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Ciupercenii Noi, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 80/30.12.2008";

- la pozitia nr. 17, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Parc dispensar", la coloana 4, „N - Netoiu Mihai, S - Drum, V - Drum, Suprafată 2200 mp" se vor înlocui cu „N - Netoiu Măria, S - Str. Dispensarului, V - DC 53, suprafată aferentă - 2000 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1965", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „82096";

- la pozitia nr. 18, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Parc Primărie", coloana 4 va avea următorul cuprins: „în sat Ciupercenii Noi, N - DJ 553, E - Sediu Primărie, S - Ducea Ion, V - Rosescu Pichi, suprafată aferentă - 2464 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1965", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „17528";


- la pozitia nr. 19, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren magazin CPADM Ciupercenii Noi", coloana 4 va avea următorul cuprins: „N - bloc locuinte, E - DC 53, S - DJ 553, V - Mitran Constantin, suprafată aferentă - 2500 mp, suprafată construită - 720 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1965", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „19918";

- la pozitia nr. 20, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren magazin CPADM Smârdan", coloana 4 va avea următorul cuprins: „N - Str. Lalelelor, E - Tace Constantin, S - Biserica Ortodoxă, V - DC 53, suprafată aferentă - 6300 mp, suprafată construită - 618 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1965", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „49103";

- la pozitia nr. 21, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stadion Ciupercenii Noi - în afară", coloana 4 va avea următorul cuprins: „în sat Ciupercenii Noi, N - Surlea Ion, E - DC 53, S - Palici Constantin, Micu Constantin, V - Lungu Măria, suprafată aferentă - 11500 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1992", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „60535";

- la pozitia nr. 22, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stadion Smârdan",la coloana 4 „S - Drum, V - Drum" se vor înlocui cu „S - Str. Cazaniei, V - DC 53", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1998", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „40919";

- la pozitia nr. 27, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire fostă Primărie Smârdan", coloana 4 va avea următorul cuprins: „în sat Smârdan, N - Domeniul public, E - DC 53, S - Vătuelscu Antoaneta, V - Domeniul public, suprafată aferentă - 100 mp, suprafată construită - 70 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1965", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „12100";

- la pozitia nr. 28, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Statia autobuz Ciupercenii Noi", coloana 4 va avea următorul cuprins: „în sat Ciupercenii Noi, N - Dan Nicolae, E - DC 53, S - Dumitru Gheorghe, V - Dan Nicolae, suprafată aferentă - 16,20 mp, suprafată construită - 9,00 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970",iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „5510";

- la pozitia nr. 29, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1980", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „4761";

- la pozitia nr. 30, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1980", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „2430";

- la pozitia nr. 32, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1980", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „4017";

- la pozitia nr. 33, la coloana 4 „din cărămidă arsă cu 3 compartimente se va înlocui cu „din cărămidă arsă cu două compartimente", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1980", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „2575";

c) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 33 se introduc sase noi pozitii, pozitiile nr. 34-39, prevăzute în anexa nr. 12. _

14. În anexa nr. 36 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cotofenii din Dos", sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 89 se introduc sase noi pozitii, pozitiile nr. 90-95, prevăzute în anexa nr. 13.

15. In anexa nr. 39 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Desa", sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 58 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 59-61, prevăzute în anexa nr. 14.

16. În anexa nr. 45 „Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Galicea Mare", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) la pozitia nr. 10, la coloana 4, mentiunea privind suprafata va avea următorul cuprins: „Suprafată 294 mp";

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 35 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 36, prevăzută în anexa nr. 15.

17. În anexa nr. 47 „Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Gighera", la sectiunea I „Bunuri imobile":

- se abrogă pozitia nr. 20.

18. În anexa nr. 50 „Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Gângiova", la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 41 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 42, prevăzută în anexa nr. 16.

19. În anexa nr. 52 „Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Goicea", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă pozitiile nr. 26-28;

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 28 se introduc opt noi pozitii, pozitiile nr. 29-36, prevăzute în anexa nr. 17.

20. În anexa nr. 53 „Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Goiesti", sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 28 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 29 si 30, prevăzute în anexa nr. 18.

21. În anexa nr. 56 „Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Izvoare", sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 39 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 40, prevăzută în anexa nr. 19.

22. În anexa nr. 59 „Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Măcesu de Jos", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Străzi", iar coloana 4 va avea următorul cuprins:

„Sat Măcesu de Jos

1. Strada Târgului, L = 700 m, I = 14,5 ml, S=10150 mp

2. Strada Inginer Gheorghe Albu, L = 500 m, I = 10 ml, S=5000 mp

3. Strada Republicii, L = 500 m, I = 14 ml, S=7000 mp

4. Strada Ion Creangă, L = 400 m, I = 10,5 ml, S=4200 mp

5. Strada Mihai Eminescu, L = 1100 m, I = 13 ml, S=14300 mp

6. Strada Mihai Viteazu, L= 1200 m, I = 12,5 ml, S=15000 mp

7. Aleea Grădinari, L = 1200 m, I = 9 ml, S=10800 mp

8. Strada Duzilor, L = 600 m, I = 12,5 ml, S=7500 mp

9. Strada Ion Luca Caragiale, L = 400 m, I = 14,5 ml, S=5800 mp

10. Strada Viilor, L= 1500 m, l = 12,5 ml, S=18750 mp

11. Strada Trandafirului, L = 700 m, I = 12 ml, S=8400 mp

12. Strada Liliacului, L= 1000 m, l = 11 ml, S=11000 mp

13. Aleea Morii, L = 200 m, I = 10 ml, S=2000 mp

14. Aleea Plopilor, L = 400 m, I = 12 ml, S=4800 mp

15. Aleea Crinilor, L = 200 m, I = 10 ml, S=2000 mp

16. Strada Brîndusei, L = 200 m, I = 10 ml, S=2000 mp

Total străzi sat Măcesu de Jos L - 10800 ml

Sat Săpata

1. Strada 1 Mai, L = 1400 m, I = 16 ml, S=22400 mp

2. Strada Castanilor, L = 800 m, I = 15 ml, S=12000 mp

3. Strada Marin Sorescu, L = 700 m, I = 13 ml, S=9100 mp

4. Strada Dunării, L = 400 m, I = 17,5 ml, S=7000 mp

5. Strada Nicolae Titulescu, L = 400 m, I = 14 ml, S=5600 mp

6. Strada Eroilor, L = 500 m, I = 17 ml, S=8500 mp

7. Strada Lalelelor, L = 500 m, I = 14,5 ml, S=7250 mp

8. Aleea lordănescu Măria, L = 400 m, I = 11 ml, S=4400 mp

9. Aleea Ghitu Aurel, L = 400 m, I = 11 ml, S=4400 mp

Total străzi sat Săpata L - 5500 ml"

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 48 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 49 si 50, prevăzute în anexa nr. 20. _

23. În anexa nr. 60 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Măcesu de Sus", sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 45 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 46-48, prevăzute în anexa nr. 21.


24. În anexa nr. 64 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mischii", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se modifică următoarele pozitii, după cum urmează:

- la pozitia nr. 1, coloana 4, în satul Mischii „Aleea V Eroilor, L = 200 m" se va înlocui cu „Aleea V Eroilor, L = 1500 m", în satul Motoci „Strada Corbu, L = 1050 m" se va înlocui cu „Strada Corbu, L = 1590 m", în satul Călinesti „Strada Coastelor, L = 2504 m" se va înlocui cu „Strada Coastelor, L = 1750 m", „Aleea I Coastelor, L = 71 m" se va înlocui cu „Aleea I Coastelor, L = 132 m", „Aleea II Coastelor, L = 84 m" se va înlocui cu „Aleea II Coastelor, L = 530 m", în satul Gogosesti „Strada Gogosesti, L = 1100 m" se va înlocui cu „Strada Gogosesti, L = 1600 m", „Aleea I Gogosesti, L = 300 m" se va înlocui cu „Aleea I Gogosesti, L = 210 m", si se completează în satul Călinesti cu următoarele străzi:

1. Strada Călinesti, L = 590 m

2. Aleea I Călinesti, L = 100 m

3. Aleea II Călinesti, L = 165 m

4. Aleea III Coastelor, L = 305 m;

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 36 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 37 si 38, prevăzute în anexa nr. 22. _

25. În anexa nr. 65 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Mârsani", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se modifică următoarele pozitii, după cum urmează:

- la pozitia nr. 10, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Clădire dispensar, Se = 389 mp, Centrală termică, Se = 62,98 mp, Magazie, Se = 67,24 mp, Casă poartă, Se = 11,58 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2009", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „37100";

- la pozitia nr. 11, coloana 4 va avea următorul cuprins: „S = 1950 mp, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2009", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „102687";

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 43 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 44 si 45, prevăzute în anexa nr. 23. _

26. În anexa nr. 68 „Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Negoi", la sectiunea I „Bunuri imobile":

- la pozitia nr. 25, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Străzi Negoi", coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1. Strada Tiglăriei, L = 75 m

2. Aleea Morii, L= 125 m

3. Aleea Apelor, L= 190 m

4. Aleea Dispensarului, L = 170 m

5. Strada Izlazului, L = 305 m

6. Aleea Reconstructiei, L = 200 m

7. Strada Reconstructiei, L = 763 m

8. Strada Eternitătii, L= 731 m

9. Strada Nucilor, L = 1512 m

10. Strada Duzilor, L = 428 m

11. Strada Viilor, L= 145 m

12. Aleea Eternitătii, L = 230 m

13. Strada Târgului, L = 750 m

14. Aleea Târgului, L = 120 m

15. Strada Castanilor, L = 478 m

16. Aleea Nucilor, L= 100 m

17. Strada Salcâmilor, L = 478 m

18. Strada Zootehniei, L = 245 m

19. Aleea Podul Izlazului, L = 100 m

20. Aleea Izlazului II, L = 100 m

21. Strada Capul Satului, L = 165 m

22. Strada Ciobarnacului, L = 648 m

23. Aleea Ciobarnacului, L = 512 m

24. Strada Rondului, L = 856 m

25. Strada Drumul Morii, L = 1186 m

26. Strada Biruintei, L = 500 m

27. Aleea Biruintei, L = 290 m

28. Aleea Prunilor, L = 265 m

29. Strada Agricultorilor, L = 616 m

30. Strada Spaniei, L = 232 m

31. Aleea Spaniei, L = 333 m

32. Strada Teilor, L = 477 m

33. Aleea Teilor, L = 226 m

34. Strada Livezilor, L = 461 m

35. Aleea Drumul Morii, L = 274 m

36. Strada Scolii, L = 723 m

37. Strada Frunzei, L = 591 m

38. Strada Sperantei, L = 232 m

39. Strada Libertătii, L = 172 m

40. Strada Corespondentei, L = 276 m

41. Aleea Corespondentei, L = 124 m

42. Strada Măceselor, L = 422 m

43. Strada Cuptoarelor, L = 502 m

44. Strada Dunării, L = 529 m

45. Strada Hipodromului, L = 418 m

46. Aleea Hipodromului, L = 170 m

47. Aleea Dunării, L = 333 m

48. Aleea Cuptoarelor, L= 131 m

49. Strada Câmpului, L = 130 m

Total lungime străzi L - 19039 m", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „1999".

27. În anexa nr. 69 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Orodel", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se modifică următoarele pozitii, după cum urmează:

- la pozitia nr. 34, coloana 4 va avea următorul cuprins: „DC 10 Teiu-Cornu-Caraula-Izvoare, L = 6,8 km

DC 61 Carpen-Bechet-Călugărei-Orodel, L = 9,5 km, iar la coloana 6 va avea următorul cuprins: „34000", respectiv „47500";

- la pozitia nr. 52, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Străzi", coloana 4 va avea următorul cuprins:

„Sat Cornu

1. Strada Principală (pe DJ 561 D)

2. Strada Brutăriei, de la Brutărie, L = 273 m

3. Strada Cimitirului, de la Negrea Carolina până la Bunget Gogu(ICIL), L = 376m

4. Strada Garofitei, de la Bunget Constantin până la Florescu Marius, L = 426 m

5. Strada Gîrligi, de la lonescu Ionel până la lonită Ion, L = 290 m

6. Strada Vărzării, de la ICIL până la Vîlceanu Elena, L = 400 m

7. Strada Primarilor, de la lonescu Ionel până la Vîlceanu Elena, L = 301 m

8. Strada Teiului, de la scoală până la Florescu Marius, L = 305 m

9. Strada Floresti, de la Ghită Ion până la băile comunale, L = 255 m

10. Strada Zootehniei, de la Stoenică Daniel până la Pădureanu Petrache, L = 438 m

11. Strada Bazinului, de la bazin până la Muscu Florea, L = 475 m

12. Strada Ogorului, de la Galiceanu F. până la Nicolae Aurel, L = 387 m

13. Strada Mesteacănului, de la Firulescu Vergică până la Călin Delia, L = 350 m

14. Strada Cazanelor, de la EftenieAI. până la cimitir, L = 361 m

15. Strada Liliacului, de la Lăcusteanu Nicolae până la cimitir, L = 810m


16. Strada Banului, de la Motoi Alexandru până la Ogarcă Bănică, L = 757 m

17. Strada Sf. Dumitru, de la Biserică, L = 150 m

18. Strada Domnisoarei, de la Staicu Marieta, L = 214 m

19. Strada Salcâmului, de la Dobrică Nicolae până la Albu Daniel, L = 230 m

20. Strada Periferiei, de la Matara Angela până la Motoi Aurica, L = 265 m

21. Strada Viilor, de la Dăbulici Marin până la Lăcusteanu Nicolae, L = 412 m

22. Strada Libertătii, de la Chimirel Gheorghe până la Mitrică, L = 240 m

Sat Teiu

1. Strada Principală (pe DC 10)

2. Strada Viorele, de la Popa Ana până la Stan Ion, L = 350 m

3. Strada Tractorul, de la Bătăilă Constantin până la Bărbosu (fermă), L = 315 m

4. Strada Zorile, de la Olaru Sevastita până la Stefan Nicolae, L = 354 m

5. Strada Salcâmului, de la Stan Ion până la Lungu Stanică, L = 384 m

6. Strada Cimitirului, de la Scoală până la Ciucă Ion, L= 320 m

7. Strada George Cosbuc, de la Gîscă Constantin până la Miu Mircea, L= 162 m

8. Strada Victoriei, de la Miu Mircea până la Fetica Leontin, L= 150m

9. Strada Păcii, de la Para Nicolae până la Dimian Nicolae, L = 215m

10. Strada Florilor, de la Cioică Costică până la Cană Gheorghe, L = 210 m

11. Strada Liliacului, de la Lăutaru Nicolae până la Vlad Anica, L= 150 m

12. Strada Dacia, de la Talpos Măria până la lancu Barbu, L= 190 m

13. Strada Plopilor, de la Papa I. la Cîrstea St. până la Buturoaga, L = 490 m

14. Strada Zambilei, de la Bănucă Constantin până la lancu Barbu, L= 160 m

Sat Orodel

1. Strada Principală (pe DJ 561 D)

2. Strada Benzinăriei, de la Măroiu Geta până la Vărzaru Alexandru, L = 428 m

3. Strada Vărzării, de la Negoi I. până la Ciontea A., L = 370 m

4. Strada Socului, de la Boruz C. până la Tacă Bica A., L = 520 m

5. Strada Cojocarului, de la Basa P. până la Basa N., L = 164 m

6. Strada Tufanilor, de la Ciocan G. până la Cioarec C, L = 710m

7. Strada Bazinului, de la cismele până la Giotoiu Elisabeta, L = 327 m

8. Strada Tosunarilor, de la Badea Constantin până la Craus Constanta, L = 886 m

9. Strada Voinesti, de la Ciocan Ionel până la Bănică Dumitru, L = 225 m

10. Strada Crinului, de la Vărzaru L. până la Păsulescu G., L = 682 m

11. Strada Victoriei, de la Sarlă C. până la Neagoe I., L = 2129m

12. Strada Stejarului, de la Brasoveanu M. până la Negoi Gh., L = 352m

13. Strada Fluturi, de la Prică C. până la lanculescu I., L = 316m

14. Strada Lămâitei, de la Păsărică I. până la Drăghici A., L = 461 m

15. Strada Morii, de la Mustată I. până la Moară, L = 251 m

16. Strada Salcâmului, de la Benea M. până la Benea Gh., L = 650 m

17. Strada Sf. Nicolae, de la Prică C. până la Dumitrescu B., L = 753 m

18. Strada Popii, de la Boruz N. până la Dumitrescu B., L = 464 m

19. Strada Viorelelor, de la CioromelaA. până la Grămescu, L= 179 m

20. Strada Fagului, de la Ciugulin M. până la Cioromela I., L= 109 m

21. Strada Cazanelor, de la Ciugulin I. până la Cismaru T, L = 325 m

22. Strada Libertătii, de la Brasoveanu C. până la Gheorghe Gh., L = 354m

23. Strada Cimitirului, de la Ciugulin I. până la cimitir, L = 474 m

24. Strada Tufănele, de la Văduvescu A. până la Voinea O., L = 461 m

25. Strada Zootehniei, de la Papa Măria până la zootehnie, L = 400 m

26. Strada Viilor, de la Brasoveanu Gh. până la zootehnie, L = 331 m

27. Strada Teiului, de la Dima Dan până la Basa M., L = 480 m

28. Strada Stadionului, de la Fulga C. până la Piturcă M., L = 285 m

29. Strada Tabiei, de la Popescu A. până la Negrea Gh., L = 225 m

30. Strada Plopului, de la Bărbosu O. până la Basa M., L = 615m

31. Strada Cismelei, de la Călin V. până la Negrea G., L=160m

32. Strada Moara Popii, de la Brasoveanu Gh. până la Firică P, L=1250m

33. Strada Cîrligeilor, de la Boldea A. până la Sarlă F, L = 365 m

34. Strada Dorului, de la Bălan T. până la Martin M., L = 350 m

35. Strada Lalelelor, de la Vulpe C. până la Dumachin I., L = 235 m

36. Strada Negresti, de la Lungu M. până la Negrea M., L = 431 m

37. Strada Mieilor, de la Călin C. până la Călin Gh., L = 417 m

38. Strada Liliacului, de la Ciocioi I. până la Bălan I., L = 300 m

39. Strada Ulmulet, de la Benea L. până la Găină I., L = 530 m

40. Strada Primăverii, de la Brasoveanu C. până la Treap St., L = 350 m

Sat Călugărei

1. Strada Principală (pe DJ 552 B)

2. Strada Narcisei, de la Răducan Elena până la Cioroianu S., L = 900 m

3. Strada Victoriei, de la Nanu Stefan până la Urdă St., L= 1700 m

4. Strada Salcâmilor, de la Paul Munteanu până la Munteanu Sabin, L = 800 m

5. Strada Tufănele, de la Nanu Constantin până la Bogdea Mirel, L = 350 m

6. Strada Delurel, de la Gâdea Gigu până la Bogdan Leanca, L = 550 m

7. Strada Dosului, de la Arbăselu Marian până la Marin Constantin, L = 430 m

SatBechet

1. Strada Principală (pe DJ 552 B)


2. Strada Vârful Dealului, de la Rotaru Dumitru până la Văduva Vergică, L = 500 m

3. Strada Lalelei, de la Filip Florea până la Filip Alex., L= 120 m

Total lungime străzi L-34829 m," coloana 6 va avea următorul cuprins: „15480960", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Orodel, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 8/6.03.2009";

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 57 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 58 si 59, prevăzute în anexa nr. 24. _

28. În anexa nr. 71 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Perisor", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se modifică următoarele pozitii, după cum urmează:

- la pozitia nr. 2, la coloana 4, mentiunea privind suprafata va avea următorul cuprins: „420 mp", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „18,60";

- la pozitia nr. 11, la coloana 4, mentiunea privind suprafata va avea următorul cuprins: „Suprafată = 2500 mp", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „427,50";

- la pozitia nr. 16, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teren aferent centru social", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „3766,00";

- la pozitia nr. 29, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Străzi", coloana 4 va avea următorul cuprins:

„Sat Perisor

1. Strada Viilor, L = 410ml

2. Strada Oltului, L = 430ml

3. Strada Muresului, L = 420 ml

4. Strada Zorile, L = 520ml

5. Strada Florilor, L = 280 ml

6. Aleea Florilor I, L = 480ml

7. Aleea Florilor II, L = 250ml

8. Aleea Florilor III, L = 260 ml

9. Strada Stejarului, L = 790 ml

10. Strada Grădinilor I, L = 280 ml

11. Strada Grădinilor II, L= 125 ml

12. Strada Grădinilor III, L = 150 ml

13. Strada Grădinilor IV, L = 525 ml

14. Aleea Digului I, L = 220ml

15. Aleea Digului II, L= 150 ml

16. Aleea Digului III, L= 120 ml

17. Strada Unirii, L = 210ml

18. Strada Unirii I, L = 225 ml

19. Strada Unirii II, L = 890ml

20. Strada Cismelelor, L = 550 ml

21. Aleea Cismelei I, L = 195 ml

22. Aleea Cismelei II, L = 85 ml

23. Strada Revolutiei, L = 920 ml

24. Strada Parcului, L = 400 ml

25. Aleea Parcului I, L = 110 ml

26. Aleea Primăverii, L= 150 ml

27. Aleea Primăverii I, L = 150 ml

28. Aleea Primăverii II, L= 125 ml

29. Strada Soarelui, L = 820 ml

30. Strada Alexandru loan Cuza, L= 1030 ml

31. Strada Morii, L= 1415 ml

32. Aleea Morii I, L = 75 ml

33. Aleea Morii II, L = 280 ml

34. Aleea Morii III, L= 160 ml

35. Aleea Morii IV, L= 160 ml

36. Strada Brazilor, L = 220 ml

37. Strada Izvorului, L = 170 ml

38. Aleea Izvorului I, L = 175 ml

39. Strada Nicolae lorga, L = 820 ml

40. Strada Câmpului, L = 1250 ml

41. Strada Pietei, L = 340 ml

42. Strada Constantin Brâncusi, L = 2045 ml

43. Aleea Recunostintei 1, L= 125 ml

44. Aleea Recunostintei 2, L = 125 ml

45. Aleea Recunostintei 3, L = 125 ml

46. Aleea Recunostintei 4, L = 125 ml

47. Strada Potcovarului, L = 430 ml

48. Aleea Dezrobirii, L = 280 ml

49. Strada înclinată, L = 510 ml

50. Strada Legumicultorilor, L = 710 ml

51. Strada Nicolae Bălcescu, L = 840 ml

52. Strada Muncii, L = 1780 ml

53. Strada Stadionului, L= 1160 ml

54. Strada Traian Vuia, L = 1130 ml

55. Strada Astronomului, L = 620 ml

56. Strada Nicolae Labis, L = 900 ml

57. Strada Ion Creangă, L = 900 ml

58. Strada Vlad Tepes, L = 440 ml

59. Strada Marin Sorescu, L = 825 ml

60. Strada Ecaterina Teodoroiu, L = 870 ml

61. Strada Mihail Sadoveanu, L = 825 ml

62. Strada Marin Preda, L = 610 ml

63. Strada Găzarilor, L = 620 ml

64. Strada Păstorului, L = 600 ml

65. Strada Sperantei, L = 110 ml

66. Strada Izvorului II (pe DJ 552A)

67. Strada Henri Coandă (pe DN 56)

68. Strada Bălan Iulian (pe DJ 552A)

Total străzi sat Perisor, L-33040 ml

Sat Mărăcinele

1. Strada Alexandru loan Cuza, L = 600 ml

2. Strada Tudor Vladimirescu, L = 900 ml

3. Strada Victoriei, L = 670 ml

4. Strada Unirii, L = 460ml

5. Aleea Unirii I, L= 100 ml

6. Strada Revolutiei, L = 640 ml

7. Strada Independentei, L = 235 ml

8. Strada Eroilor, L= 175 ml

9. Strada Cimitirului, L = 390 ml

10. Strada Prutului, L = 340 ml

11. Strada Oltului, L = 350 ml

12. Strada Muresului, L = 290 ml

13. Strada Traian Vuia, L = 425 ml

14. Strada Viilor, L = 600ml

15. Strada Izvorului, L= 105 ml

16. Strada Erou Marin Ranoiu (pe DJ 552A)

Total străzi sat Mărăcinele, L-6280 ml", coloana 6 va avea următorul cuprins: „67237,20", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Perisor, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 12/30.03.2009";

- la pozitia nr. 48, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Suprafată = 23000 mp, defalcată astfel: a) Bază sportivă = 15000 mp, b) Piată comunală = 5000 mp, c) Azil bătrâni = 3000 mp", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „3933,00";

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 49 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 50-52, prevăzute în anexa nr. 25.


29. În anexa nr. 74 „Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Plenita", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) la pozitia nr. 92, coloana 4 se va completa cu lungimea străzilor, astfel:

„Sat Plenita

1. Strada Electricienilor, de la Guglea Cristian la Catrina Constantin, L = 0,160 km

2. Strada Crinilor, de la Militaru Cornel la Selaru Ion, L = 0,360 km

3. Strada Crizantemelor, de la Florea Ion la Gâdea Ion, L = 0,190 km

4. Aleea Crizantemelor, de la Giotoiu Măria la Bărbosu Aurelia, L = 0,160 km

5. Strada Tufănele, de la Pipiasi Măria la Neghină Dan, L = 0,20 km ^

6. Strada înv. Constantin Papa, de la Neghină Walter la Matei Măria, L = 0,270 km

7. Aleea înv. C-tin Papa, de la Dudă Gh. la Popescu St., L = 0,150 km

8. Strada George Cosbuc, de la Bogdan Gheorghe la Palastea George, L = 0,080 km

9. Strada Mieilor, de la Gagiu Adrian la Oprea Ion, L = 0,190 km

10. Strada Viilor, de la Consumcoop la Popa George, L = 0,700 km

11. Aleea Viilor, de la Choiralia Măria la Oprea Lucica, L = 0,090 km

12. Strada Lămâitei, de la Chioralia Măria la Gunta C-tin, L = 0,250 km

13. Aleea 1 Lămâitei, de la Serbănoiu Lucia la Vasiloanca Ion, L = 0,050 km

14. Aleea 2 Lămâitei, de la Chioralia C-tin la Chioralia Nicolae, L = 0,200 km

15. Strada Prof. Nicolae Tâstea, de la Bardau Ion la Tirtea Eugenia, L = 0,280 km

16. Aleea Prof. N. Tâstea, de la Rădită Marin la Voinea Cornel, L = 0,190 km

17. Strada Primăverii, de la Golea Nae la Lascu Mihai, L = 0,225 km

18. Strada Lacul Muierii, de la Sasu Măria la Flori Romica, L = 0,307 km

19. Strada Mărăsesti, de la Papa Alex. la Pârvu Florea, L = 0,188 km

20. Strada Tiglăriei, de la Geotoiu Genei la Geotoiu Ion, L = 0,158 km

21. Aleea Tiglăriei, de la Furis Anita la Pipiasi Ion, L = 0,050 km

22. Strada Fratii Buzesti, de la Geotoiu Mihail la Geotoiu I., L = 0,609 km

23. Strada Liviu Rebreanu, de la Draga Pantelimon la Danaca Gheorghe, L = 0,194 km

24. Strada Liliacului, de la Danaca Ion la Lianu Petre, L = 0,283 km

25. Strada Zambilelor, de la Budau Damian la releu TVR2, L= 1,000 km

26. Strada Târgului, de la Caramaliu Valentina la târg, L = 0,520 km

27. Strada I. L. Caragiale, de la Gae Măria la Buzata Dan, L = 0,704 km

28. Aleea 1 I. L. Caragiale, de la lonăschită Lucian la Păsărică Elvira, L = 0,040 km

29. Strada Bradului, de la Bambaloi Emil la Guntă Ion, L = 0,200 km

30. Aleea Bradului, de la Gheran Marin la Pipiasi Angela, L = 0,140 km

31. Strada Alexandru Vlahută, de la Tudora Nicolae la Gadea Anghel, L = 0,582 km

32. Aleea 2 I.L.Caragiale, de la Nartea Virgil la Naetea Dan, L = 0,160 km

33. Strada Tudor Vladimirescu, de la Vîlceanu lorgu la Jugrăvescu Ion, L = 0,312 km

34. Aleea 1 Tudor Vladimirescu, de la Frumosu C-tin la Băloi Virgil, L = 0,160 km

35. Aleea 2 Tudor Vladimirescu, de la Mihai Adrian la Pop Oliver, L = 0,206 km

36. Strada Haralambie Grămescu, de la Pop Oliver la Stefan Filofteia, L = 0,589 km

37. Aleea Haralambie Grămescu, de la Radu Boian la Geotoiu Ion, L = 0,050 km

38. Strada Valea Mare, de la Radu Ion la Zidaru Florea, L = 0,970 km

39. Strada Nicolae Grigorescu, de la Mertea C-tin la Sava Mihail, L = 0,435 km

40. Aleea Nicolae Grigorescu, de la Călin Dina la Roman Augustin, L= 0,153 km

41. Strada Dudului, de la Mantea Aurel la Fasui Marin, L = 0,344 km

42. Strada Merilor, de la Parcea Gheorghe la Mrejuica Rem., L = 0,556 km

43. Aleea Merilor, de la Bită Elena la Lascu Violeta, L = 0,025 km

44. Str. Moldova, de la Mantea Aurel la Grămescu Florica, L = 0,440 km

45. Aleea Moldova, de la Oprea Virgil la Cherciu Lucian, L = 0,100 km

46. Strada Mihai Eminescu, de la Rădut Gheorghe la Barbu Andrei, L = 0,578 km

47. Strada Biserica Poiană, de la Biserica Poiana la Căpraru Ion, L = 0,579 km

48. Strada Jiului, de la Giurca Dan la Dragomir Valerie, L = 0,240 km

49. Strada Stadionului, de la Păsărică Gigei la Marcu Picard, L = 0,260 km

50. Strada Pietei, de la Restaurantul Bujorul la Dascălu Atena, L = 0,230 km

51. Strada Prutului, de la Drăguti Benoni la Roman Augustin, L = 0,510 km

52. Strada Teilor, de la Fasui Nicolae la Stefan Viorel, L = 0,568 km

53. Aleea Teilor, de la Monca Nicolae la Ceangu Florin, L = 0,220 km

54. Strada Trandafirilor, de la Grămescu Iulian la Calotă Mircea, L = 0,187 km

55. Strada luliu Maniu, de la Calin Stefan la Mitroaica Stefan, L = 0,177 km

56. Strada Dunării, de la Barbu Nicolae la Neagoe C-tin, L = 0,142 km

57. Strada Nicolae lorga, de la Gadea Stefan la Mîndrilă Ion, L = 0,269 km

58. Strada Banat, de la Ruiu Mirela la Chiriac Cornel, L = 0,218 km

59. Strada Ardealului, de la Dinu Florea la Calotă Dumitru, L = 0,394 km

60. Strada Victoriei, de la Cică Eleonora la Mitroaica Florea, L= 1,550 km

61. Aleea 1 Victoriei, de la Piturcă Ana la Axinia Fiolia, L = 0,100 km

62. Aleea 2 Victoriei, de la Flori Constantin la Nicolae Florica, L = 0,200 km

63. Aleea 3 Victoriei, de la Burghel Ion la Burghel Nicolae, L = 0,160 km


64. Strada Ion Creangă, de la Filipescu Ion la Grămescu H., L = 0,340 km

65. Strada Eroilor, de la Mantea Nicolae la Găină Florin, L= 1,620 km

66. Aleea 1 Eroilor, de la Grămescu Aurelian la Grămescu N., L = 0,080 km

67. Strada Nucului, de la Bercea Anghel la Stăneci Stefan, L = 0,423 km

68. Strada Cătălin Bursaci, de la Didu Mihail la Caldes Gheorghe, L = 0,982 km

69. Aleea 1 Cătălin Bursaci, de la Milovan Ion la Milovan Aurelian, L = 0,130 km

70. Strada Dacia, de la Boian Cătălin la Guntă Elena, L = 0,325 km

71. Strada Nicolae Labis, de la Butusină Violeta la Bozgan Marin, L = 0,124 km

72. Strada Ulmului, de la Fasui Angela la Zbanca loan, L = 0,166 km

73. Strada Militari, de la Fasui Adrian la Neagoe Elena, L = 0,270 km

74. Strada Crisana, de la Nicolae Dumitru la Mateită Stela, L = 0,375 km

75. Strada Maramures, de la Petcu Lizica la Mitroaică Alex., L = 0,375 km

76. Strada Basarabia, de la Rouă Daniel la Basangeac Elena, L = 0,212 km

77. Strada Bucovina, de la Melusel Doru la Melusel D., L = 0,118 km

78. Strada 1 Decembrie 1918, de la Stoica Constantin la Preoteasa Ion, L = 0,440 km

79. Strada Dr. Vintilă Ciocâlteu, de la Ionică C-tin la Stoica Măria, L = 0,353 km

80. Strada Socului, de la Popescu Georgeta la Stefănescu N., L = 0,125 km

81. Strada Sever Pleniceanu, de la Toma Elena la Julea Elena, L = 0,220 km

82. Strada Salcâmului, de la Gagiu Ion la Pleniceanu Nicolae, L = 0,275 km

83. Strada Ana Ipătescu, de la Vlaicu Valerie la Cârtu C-tin, L = 0,228 km

84. Strada Rozelor, de la Bălă Marin la Burghel Dumitru, L = 0,250 km

85. Strada Monumentului, de la Popa Mihai la bloc A2, L = 0,200 km

86. Strada Rândunelelor, de la Sfredel Dan la Tudor Nicu, L = 0,235 km

87. Strada Lalelelor, de la Dumachim Dan la Oprescu Măria, L = 0,357 km

88. Strada Av. CI. Năvârlie, de la Minică Elena la Ceafăr Măria, L = 0,375 km

89. Strada Perilor, de la Blehuiu Aneta la Grămescu Adrian, L = 0,270 km

90. Strada Ciresilor, de la Serban Alexandra la Barbu N., L = 0,294 km

91. Strada Spitalului, de la Vasiloancă Marian la Marinescu St., L = 0,300 km

92. Aleea Spitalului, de la Dinut Elena la Păuna Georgeta, L = 0,130 km

93. Strada Gutuiului, de la Davidescu Leontina la Uruiocea I., L = 0,285 km

94. Strada Alunului, de la lonescu Ion la Ispas Cornel, L = 0,850 km

95. Aleea Alunului, de la Tapelea Ion la Guntă Stefan, L = 0,110 km

96. Strada Dumitru Ciurezu, de la Gae Aurelian la Vasiloancă Emilia, L = 0,360 km

97. Strada Bucegi, de la Uruiocea Ion la Tapelea Dumitru, L = 0,414 km

98. Strada Garoafelor, de la Baciu Tudorache la Negoi Marin, L = 0,367 km

99. Aleea Garoafelor, de la Uruiocea Eugen la Gae Traian, L = 0,281 km

100. Aleea 1 Mihai Viteazul, de la Gherghina Stefan la Mihai Ion, L = 0,125 km

101. Aleea 2 Mihai Viteazul, de la Man Ion la Man Ion, L = 0,030 km

102. Aleea 3 Mihai Viteazul, de la Giurcă Măria la Giurcă Măria, L = 0,075 km

103. Aleea 1 A.l. Cuza, de la Consumcoop la Serbănoiu Gr., L = 0,150 km

Satul Castrele Traiane

1. Strada Decebal, de la Vizitiu Marin la Budrica Jenica, L= 1,900 km

2. Strada Burebista, de la Ciurezu Mihail la Ciobanu Elena, L = 2,240 km

3. Strada Poligonului, de la Nicolae Victor la Stoica Marin, L= 1,875 km

4. Strada George Călinescu, fosta stradă nr. 1, L = 0,350 km

5. Strada Ion H. Rădulescu, fosta stradă nr. 2, L = 0,350 km

6. Strada Ana Ipătescu, fosta stradă nr. 3, L = 0,350 km

7. Strada Nicolae Tonitza, fosta stradă nr. 4, L = 0,350 km

8. Strada Teilor, fosta stradă nr. 5, L = 0,350 km

9. Strada Bisericii, fosta stradă nr. 6, L = 0,660 km

10. Strada Ciresilor, fosta stradă nr. 7, L = 0,350 km

11. Strada Dudului, fosta stradă nr. 8, L = 0,350 km

12. Strada Viilor, fosta stradă nr. 9, L = 0,350 km";

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 92 se introduc unsprezece noi pozitii, pozitiile nr. 93-103, prevăzute în anexa nr. 26.

30. În anexa nr. 76 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Podari", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Străzi rurale", iar coloana 4 va avea următorul cuprins:

„Sat Podari, L = 20760 m, S = 14,53 ha

1. Strada Belcineanca, L = 800 m

2. Strada Dunării (pe DN 56)

3. Strada Cătănesti, L = 1225 m

4. Strada Sucălăsti, L = 320 m

5. Strada Stoenoiu, L = 410 m

6. Strada Progresului, L = 700 m

7. Strada Vîlcu, L = 600 m

8. Strada Fântâna Mireselor, L = 250 m

9. Strada Gabru, L = 350 m

10. Strada Prunului, L = 425 m

11. Strada Berneni, L = 480 m

12. Strada Bisericii, L = 270 m

13. Strada Fermei, L = 490 m

14. Strada Cocioboiu Alexandru, L = 500 m

15. Strada Genoiesti, L = 475 m

16. Strada Scolii, L = 290 m

17. Strada Coloniei, L = 200 m

18. Strada Gării, L = 280 m

19. Strada Dispensarului (blocurile nr. 1, 2, 3, 4, 5), L = 300 m

20. Strada Frunzelor, L = 150 m

21. Strada Dunăreni, L = 350 m

22. Strada Făgăras, L = 420 m

23. Strada Tineretului, L = 395 m

24. Strada Teilor, L = 395 m

25. Strada Crinului, L = 395 m

26. Strada Libertătii, L = 395 m

27. Strada Orezăriei, L = 395 m

28. Strada Luminii, L = 395 m


29. Strada Stadionului, L = 395 m

30. Strada Zorilor, L = 550 m

31. Strada Albisor, L = 550 m

32. Strada Dezrobirii, L = 800 m

33. Strada Depozitului, L = 600 m

34. Strada Abatorului, L = 300 m

35. Strada Pădurii, L = 2200 m

36. Strada Zăvoiului, L = 1150 m

37. Aleea Belcineanca, L = 250 m

38. Aleea Vâlcu, L = 250 m

39. Strada Crizantemelor, L = 370 m

40. Strada Trandafirilor, L = 400 m

41. Strada Petuniilor, L = 400 m

42. Strada Livezilor, L = 370 m

43. Aleea I Zorilor, L= 150 m

44. Strada Bujorului, L = 370 m

Sat Gura Văii, L - 2200 m, S - 3,35 ha

1. Strada Viitorului, L= 1800 m

2. Strada Primăverii, L = 400 m

3. Strada Progresului (pe DC 95 si DJ 561)

Sat Livezi, L - 2900 m, S - 3,42 ha

1. Strada Carierei, L = 300 m

2. Strada Segarcea (pe DJ 561)

3. Strada Jiului, L = 450 m

4. Strada Câmpului, L = 200 m

5. Strada Cantonului, L = 500 m

6. Strada Măcesului, L = 300 m

7. Strada Fânetelor, L = 1150 m

Sat Braniste, L- 4640 m, S - 4,77 ha

1. Strada Mănăstirea Jitianu, L= 1390 m

2. Strada Romilor, L = 575 m

3. Strada Calafatului (pe DN 56)

4. Strada Aeroclubului, L = 600 m

5. Strada Magnoliilor, L = 425 m

6. Strada Narciselor, L = 425 m

7. Strada Frasinului, L = 1225 m

Sat Balta Verde, L = 2600 m, S = 2,1 ha

1. Strada Sperantei (pe DC 94)

2. Strada Nisipului, L= 150 m

3. Strada Scolii, L= 150 m

4. Strada Rovine (pe DC 94)

5. Aleea I Rovine, L = 300 m

6. Aleea II Rovine, L = 300 m

7. Strada Industriilor, L= 1700 m";

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 47 se introduc patru noi pozitii, pozitiile nr. 48-51, prevăzute în anexa nr. 27. _

31. În anexa nr. 78 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Radovan", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă pozitia nr. 169;

b) la pozitia nr. 186, la coloana 4, „3300 mp, N - Stefan Tănase" se va înlocui cu „2304 mp, N - Ciobanu Marin";

c) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 186 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 187, prevăzută în anexa nr. 28. _

32. În anexa nr. 89 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Simnicu de Sus":

a) la sectiunea I „Bunuri imobile" se modifică pozitia nr. 70, coloana 4, în sensul că în satul Albesti „Aleea Bisericii, L = 250 m" se va înlocui cu „Aleea Bisericii, L = 350 m", în satul Simnicu de Sus „Strada Mihai Eminescu, L = 1200 m" se va înlocui cu „Strada Mihai Eminescu, L = 1400 m", în satul Floresti „Strada Constantin Floresteanu, L = 1530 m" se va înlocui cu „Strada Constantin Floresteanu, L = 1594 m", „Aleea Căprucestilor, L = 400 m" se va înlocui cu „Aleea Căprucestilor, L = 1431 m", în satul Românesti „Strada Nicolae Romanescu,

L = 520 m" se va înlocui cu „Strada Nicolae Romanescu, L = 570 m", în satul Izvor „Strada Izvoarelor, L = 850 m" se va înlocui cu „Strada Izvoarelor, L = 901 m", „Aleea Mihai Viteazul, L = 200 m" se va înlocui cu „Aleea Mihai Viteazul, L = 241 m", „Aleea Părului, L = 410 m" se va înlocui cu „Aleea Părului, L = 432 m", în satul Lesile „Strada Scolii, L = 350 m" se va înlocui cu „Strada Scolii, L = 429 m", „Aleea Gheorghe Chitu, L = 300 m" se va înlocui cu „Aleea Gheorghe Chitu, L = 407 m", în satul Deleni „Aleea Lalelelor, L = 50 m" se va înlocui cu „Aleea Lalelelor, L = 64 m", „Aleea Miertestilor, L = 250 m" se va înlocui cu „Aleea Miertestilor, L = 741 m", în satul Cornetu „Strada Sf. Dimitrie, L = 1200 m" se va înlocui cu „Strada Sf. Dimitrie, L = 1256 m," „Aleea Nucului, L = 250 m" se va înlocui cu „Aleea Nucului, L = 285 m", „Aleea Zootehniei, L = 650 m" se va înlocui cu „Aleea Zootehniei, L = 963 m", în satul Milesti „Strada Trandafirilor, L = 400 m" se va înlocui cu „Strada Trandafirilor, L = 442 m", „Strada Barbu Slobozeanu, L = 400 m" se va înlocui cu „Strada Barbu Slobozeanu, L = 405 m", „Strada Sf. Măria, L= 115 m" se va înlocui cu „Strada Sf. Măria, L= 147 m", „Strada Tudor Vladimirescu, L = 315 m" se va înlocui cu „Strada Tudor Vladimirescu, L = 703 m", „Strada Izlazului, L = 600 m" se va înlocui cu „Strada Izlazului, L = 700 m", „Aleea Vâlcelei, L = 270 m" se va înlocui cu „Aleea Vâlcelei, L = 473 m", „Aleea Teiului, L = 200 m" se va înlocui cu „Aleea Teiului, L = 400 m", „Aleea lonită Milescu, L = 100 m" se va înlocui cu „Aleea lonită Milescu, L = 403 m", în satul Dutulesti „Strada Morii, L = 300 m" se va înlocui cu „Strada Morii, L = 359 m", „Strada Salcâmilor, L = 300 m" se va înlocui cu „Strada Salcâmilor, L = 360 m", si se completează cu următoarele străzi:

„Satul Albesti

21. Aleea 6Col. loan Angelescu, L = 300 m, I = 4 m

Satul Simnic

8. Strada Marin Păunescu, L = 720 m, I = 16 m

Satul Floresti

7. Strada Câmpului, L = 1586 m, I = 6 m

Satul Izvor

7. Strada Preot Ion Bădiceanu, L = 463 m, I = 6 m

Satul Cornetu

11. Strada Elefterie Kornetti, L = 1220 m, I = 4 m

Satul Milesti

15. Strada Locot. loan Serbănescu, L = 100 m, I = 5 m

16. Strada Cap. Ion Milescu, L= 1066 m, I = 10 m Satul Dutulesti

5. Strada Dincă Dutu, L = 746 m, I = 10 m";

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 78 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 79-81, prevăzute în anexa nr. 29.

33. În anexa nr. 91 „Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Terpezita", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă pozitiile nr. 16, 32-35, 37, 38, 43, 44,119-129;

b) se modifică următoarele pozitii, după cum urmează:

- la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Sediu Primăria Terpezita, anexă + teren aferent", la coloana 4, „N = DS 759, E = DC 745, V = Turcitu Lenuta" se va înlocui cu „N = SP 759, E = SP 745, V = Olariu Măria", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „298788";

- la pozitia nr. 8, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Suprafată teren = 3263 mp, suprafată clădire = 824 mp, constructie cărămidă, P+1, acoperis tablă, N = Grădinită, E = Dinu Vergica, S = DJ 552, V = Popescu Constantin", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „112996";

- la pozitia nr. 9, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Suprafată teren = 3358 mp, N = SP 755, E = Rujan Marin, S = SP 754/2, V = Pîrjol Ecaterina", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1968", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „13342";


- la pozitia nr. 10, la coloana 4, „N = Drum, E = Drum, V = Drum" se va înlocui cu „N = SP 294, E = SP 413, V = SP 401", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „55525";

- la pozitia nr. 11, coloana 4 va avea următorul cuprins: „S = 637 mp, zid cărămidă, acoperis tablă, N = Drum, E = Drum, S = Rosianu Ion, V = Drum", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1915", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „104648";

- la pozitia nr. 12, la coloana 4, „V = Vulpe Anastasia" se va înlocui cu „V = Vulpe Miron Ionel", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „231137";

- la pozitia nr. 13, coloana 6 va avea următorul cuprins: „31769";

- la pozitia nr. 14, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1962", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „45000";

- la pozitia nr. 15, coloana 6 va avea următorul cuprins: „27500";

- la pozitia nr. 17, coloana 4 va avea următorul cuprins: „S = 766 mp, zid cărămidă, acoperis tablă, N = SC Megoter, E = Poiana Fântânii, S = S.P, V = Merisanu Gheorghe", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „42900";

- la pozitia nr. 18, la coloana 4, „N = DJ 1916" se va înlocui cu „N = DJ 552", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „19933";

- la pozitia nr. 19, coloana 6 va avea următorul cuprins: „8874";

- la pozitia nr. 20, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Statie autobuz Lazu + teren aferent", la coloana 4, „S = DJ 1916" se va înlocui cu „S = DJ 552", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „8874";

- la pozitia nr. 21, la coloana 4, „N = DC" se va înlocui cu „N = DS", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „35345";

- la pozitia nr. 22, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1975", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „287950";

- la pozitia nr. 23, coloana 5 va avea următorul cuprins: „1972", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „255275";

- la pozitia nr. 24, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Monument Terpezita - Eroul necunoscut", coloana 4 va avea următorul cuprins: „S = 200 mp, N = Stancu Mircea, E = Popescu Aurel, S = DJ 552, V = SP", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „18700";

- la pozitia nr. 25, la coloana 4, „E = DE, S = DJ 1916" se va înlocui cu „E = De, S = DJ 552", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „33000";

- la pozitia nr. 26, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Monument Terpezita - Răscoala din 1907 + teren aferent", la coloana 4, „E = Drum, S = DJ 1916" se vor înlocui cu „E = De, S = DJ 552", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „11345";

- la pozitia nr. 27, la coloana 4, „N = Drum" se va înlocui cu „N = SP" si se va completa cu „Suprafată = 900 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „23400";

- la pozitia nr. 28, coloana 6 va avea următorul cuprins: „28500";

- la pozitia nr. 29, coloana 6 va avea următorul cuprins: „13850";

- la pozitia nr. 30, coloana 6 va avea următorul cuprins: „11425";

- la pozitia nr. 31, coloana 6 va avea următorul cuprins: „9500";

- la pozitia nr. 36, coloana 4 se va completa cu „S = 2500 mp" si în loc de: „E = DE" se va trece: „E = DS", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „27000";

- la pozitia nr. 39, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 78 Lazu-Căruia", coloana 4 va avea următorul cuprins: „L = 2,50 km", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1876", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „147020";

- la pozitia nr. 40, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 102 Terpezita-Floran-Căciulatu", coloana 4 va avea următorul cuprins: „L = 10,00 km", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1876", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „147000";

- la pozitia nr. 41, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 103 Terpezita-Căciulatu", coloana 4 va avea următorul cuprins: „L = 10,00 km", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1876", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „284656,20";

- la pozitia nr. 42, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum comunal DC 157 DJ 552 - Căruia", coloana 4 va avea următorul cuprins: „L = 2,5 km", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1870", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „42523";

- la pozitia nr. 45, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 765", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1876", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „52000";

- la pozitia nr. 46, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 765/1", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „28000";

- la pozitia nr. 47, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 765/2", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „10000";

- la pozitia nr. 48, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 745/1", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „15000";

- la pozitia nr. 49, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 745/2", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1969", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „12000";

- la pozitia nr. 50, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 745/3", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1969", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „13000";

- la pozitia nr. 51, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 764", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1876", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „134000";

- la pozitia nr. 52, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 763", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1876", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „129000";

- la pozitia nr. 53, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 760", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1876", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „147592";

- la pozitia nr. 54, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 761", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1876", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „122300";

- la pozitia nr. 55, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 762", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „15387";

- la pozitia nr. 56, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 762/1", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „2380";

- la pozitia nr. 57, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 762/3", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „1889";

- la pozitia nr. 58, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 750", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „27689";

- la pozitia nr. 59, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 758", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „15894";

- la pozitia nr. 60, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 757", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „12400";


- la pozitia nr. 61, coloana 3 va avea următorul cuprins: Stradă rurală (SR) 756", coloana 5 va avea următorul cuprins: 1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „11300";

- la pozitia nr. 62, coloana 3 va avea următorul cuprins: Stradă rurală (SR) 755", coloana 5 va avea următorul cuprins: 1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „30500";

- la pozitia nr. 63, coloana 3 va avea următorul cuprins: Stradă rurală (SR) 754/1", coloana 5 va avea următorul cuprins: 1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „25400";

- la pozitia nr. 64, coloana 3 va avea următorul cuprins: Stradă rurală (SR) 753", coloana 5 va avea următorul cuprins: 1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „8000";

- la pozitia nr. 65, coloana 3 va avea următorul cuprins: Stradă rurală (SR) 752", coloana 5 va avea următorul cuprins: 1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „11200";

- la pozitia nr. 66, coloana 3 va avea următorul cuprins: Stradă rurală (SR) 746", coloana 5 va avea următorul cuprins: 1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „24700";

- la pozitia nr. 67, coloana 3 va avea următorul cuprins: Stradă rurală (SR) 751", coloana 5 va avea următorul cuprins: 1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „18200";

- la pozitia nr. 68, coloana 3 va avea următorul cuprins: Stradă rurală (SR) 750", coloana 5 va avea următorul cuprins: 1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „20600";

- la pozitia nr. 69, coloana 3 va avea următorul cuprins: Stradă rurală (SR) 749", coloana 5 va avea următorul cuprins: 1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „15800";

- la pozitia nr. 70, coloana 3 va avea următorul cuprins: Stradă rurală (SR) 749/1", coloana 5 va avea următorul cuprins: 1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „17300";

- la pozitia nr. 71, coloana 3 va avea următorul cuprins: Stradă rurală (SR) 749/2", coloana 5 va avea următorul cuprins: 1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „15800";

- la pozitia nr. 72, coloana 3 va avea următorul cuprins: Stradă rurală (SR) 743", coloana 5 va avea următorul cuprins: 1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „16500";

- la pozitia nr. 73, coloana 3 va avea următorul cuprins: Stradă rurală (SR) 733/1", coloana 5 va avea următorul cuprins: 1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „167000";

- la pozitia nr. 74, coloana 3 va avea următorul cuprins: Stradă rurală (SR) 740", coloana 5 va avea următorul cuprins: 1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „29700";

- la pozitia nr. 75, coloana 3 va avea următorul cuprins: Stradă rurală (SR) 735", coloana 5 va avea următorul cuprins: 1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „69900";

- la pozitia nr. 76, coloana 3 va avea următorul cuprins: Stradă rurală (SR) 738", coloana 5 va avea următorul cuprins: 1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „7500";

- la pozitia nr. 77, coloana 3 va avea următorul cuprins: Stradă rurală (SR) 734", coloana 5 va avea următorul cuprins: 1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „27600";

- la pozitia nr. 78, coloana 3 va avea următorul cuprins: Stradă rurală (SR) 736", coloana 5 va avea următorul cuprins: 1960", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „28300";

- la pozitia nr. 79, coloana 3 va avea următorul cuprins: Stradă rurală (SR) 737", coloana 5 va avea următorul cuprins: 1960", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „10090";

- la pozitia nr. 80, coloana 3 va avea următorul cuprins: Stradă rurală (SR) 937", coloana 5 va avea următorul cuprins: 1960", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „11226";

- la pozitia nr. 81, coloana 3 va avea următorul cuprins: Stradă rurală (SR) 741", coloana 5 va avea următorul cuprins: 1960", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „12300";

- la pozitia nr. 82, coloana 3 va avea următorul cuprins: Stradă rurală (SR) 395/1", coloana 5 va avea următorul cuprins: 1960", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „10020";

- la pozitia nr. 83, coloana 3 va avea următorul cuprins: Stradă rurală (SR) 395", coloana 5 va avea următorul cuprins: 1876", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „259732";

- la pozitia nr. 84, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 424", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1960", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „6700";

- la pozitia nr. 85, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 450", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1960", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „16800";

- la pozitia nr. 86, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 474", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1960", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „31400";

- la pozitia nr. 87, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 475", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1960", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „16900";

- la pozitia nr. 88, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 473", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1960", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „12300";

- la pozitia nr. 89, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 514", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1960", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „15700";

- la pozitia nr. 90, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 515", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1960", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „16100";

- la pozitia nr. 91, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 489", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1960", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „37900";

- la pozitia nr. 92, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 531", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1965", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „4300";

- la pozitia nr. 93, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 553", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1965", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „22500";

- la pozitia nr. 94, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 553/1", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1965", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „8200";

- la pozitia nr. 95, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 602", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1965", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „24600";

- la pozitia nr. 96, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 625", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1965", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „18700";

- la pozitia nr. 97, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 139", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1965", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „ 29900";

- la pozitia nr. 98, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 211", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1965", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „9900";

- la pozitia nr. 99, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 224", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1965", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „10700";

- la pozitia nr. 100, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 283/2", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „1500";

- la pozitia nr. 101, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 283", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „32470";

- la pozitia nr. 102, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 401", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „20000";

- la pozitia nr. 103, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 402", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „1560";

- la pozitia nr. 104, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 403", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „1000";

- la pozitia nr. 105, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 404", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „1300";

- la pozitia nr. 106, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 405", coloana 4 va avea următorul cuprins: „L = 760 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „22500";

- la pozitia nr. 107, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 406", coloana 4 va avea următorul cuprins: „L = 135 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „22120";

- la pozitia nr. 108, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 407", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „1200";

- la pozitia nr. 109, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 408", coloana 4 va avea următorul cuprins: „L = 459 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1870", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „42600";

- la pozitia nr. 110, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 409", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „27432";

- la pozitia nr. 111, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 410", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „15498";

- la pozitia nr. 112, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 411", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „31432";

- la pozitia nr. 113, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 412", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „22300";

- la pozitia nr. 114, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 400", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1870", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „32400";

- la pozitia nr. 115, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 413", coloana 4 va avea următorul cuprins: „L = 130 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „ 27362";

- la pozitia nr. 116, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 414", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1970", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „29340";

- la pozitia nr. 117, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 416", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1870", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „21342";

- la pozitia nr. 118, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Stradă rurală (SR) 417", coloana 5 va avea următorul cuprins: „1870", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „27342";

c) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 129 se introduc saptezeci si sase de noi pozitii, pozitiile nr. 130-205, prevăzute în anexa nr. 30.

34. În anexa nr. 92 „Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Teslui", la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 16 se introduc două noi pozitii, pozitiile nr. 17 si 18, prevăzute în anexa nr. 31.

35. În anexa nr. 95 „Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Urzicuta", la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 24 se introduc trei noi pozitii,pozitiile nr. 25-27, prevăzute în anexa nr. 32.

36. In anexa nr. 103 „Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Galiciuica", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se modifică următoarele pozitii, după cum urmează:

- la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Străzi", coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1. Strada Principală, de la DJ 561D Carsin Domnica-Neicu Marius, L= 1250 ml

2. Strada Crizantemelor, de la Ciontu Marius la Giurcă Constanta, L= 1150 ml

3. Strada Garoafelor, de la Rusoiu Elisabeta la Asan Constantin, L = 875 ml

4. Strada Bujorilor, de la Aldini Floarea la Pîntea Gheorghe, L= 1000 ml

5. Strada Lalelelor, de la Vădeanu Marin la Neicu Constantin, L = 850ml

6. Strada Odăi, de la Neicu Marina la Chesnoiu Laurentiu, L = 500 ml

7. Strada Eroilor, de la Belu Bebe la Stoica Aurel, L = 700 ml

8. Strada Grădinitei, de la Neicu Vasile la Giurcă Gheorghe, L = 750 ml

9. Strada Ghioceilor, de la Magaon Constantin la Bonciu Victor, L = 300 ml

10. Strada Panseluta, de la Nica Măria la Bălasea Ion, L = 700 ml

11. Strada Salcâmilor, de la Totora Florea la Mare-Radu Victor, L = 250 ml

12. Strada Margaretelor, de la Bonciu Victor la Totora Florea, L = 250 ml

13. Strada Tufănelelor, de la Budu Gheorghe la Grecu Alexandrina, L = 750 ml

14. Strada Liliacului, de la Belu Pavel la Magaon Dumitru, L = 650 ml

15. Strada Narciselor, de la Doditoiu Marian la Stejan Măria, L = 550 ml

16. Strada Lăcrimioarei, de la Tica Vasile la Sîrbu Mihail, L = 700 ml

17. Strada Viilor, de la Neicu Marius la Toae Florea, L = 700 ml

18. Strada Sperantei, de la grădinită sat nou la Dută Elena, L = 450 ml

19. Strada Revolutiei, de la Sîrbu Alexandru la Toae Florea, L = 450 ml

20. Strada Aviatorilor, de la Dinului Alexandru la Urs Nicolina, L = 600 ml

21. Strada Arhitectilor, de la Giurcă Aurel la Patra Hariton Gheorghe, L = 600 ml

22. Strada A.l. Cuza, de la Neicu Eugen la Busu Petre, L = 200 ml

23. Strada Lămâitei, de la Pop Florin la Patra Ionel, L = 450 ml

24. Strada Cismelelor, de la Anghel Petrică la biserică, L = 250 ml

25. Strada Doljului, de la Neicu Aurel (Tecu) la Bardos Marian (Tită), L = 300 ml

26. Strada Mărginimea, de la Radi Dumitru Ionel la Magaon Constantin, L = 650 ml

27. Strada Fundătura, de la Cojocaru Aurel (Trican) la Naicu Mariana, L= 150 ml", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2004", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „797000";

- la pozitia nr. 4, coloana 4 va avea următorul cuprins: ,,a) Zonă centrală, construită din cărămidă, acoperită cu tiglă, E = DJ 561, V = Poenaru Măria, S = Drum comunal, N = Gruia Elisabeta, suprafată construită = 315 mp, b) teren aferent primăriei, zonă centrală, suprafată 1190 = mp", coloana 6 va avea următorul cuprins: „83029,20", iar coloana 7 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Galiciuica, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 32/31.10.2005, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 8/8.04.2009";

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 21 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 22-24, prevăzute în anexa nr. 33.

37. În anexa nr. 104 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cotofenii din Fată", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se modifică următoarele pozitii, după cum urmează:

- la pozitia nr. 20, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Străzi", coloana 4 va avea următorul cuprins:

„1. Aleea 1 Beharca, din str. Beharca la E 70 km 244+990, L = 206 m, S = 1699 mp

2. Aleea 2 Beharca, din str. Beharca la E 70 km 244+038, L = 95 m, S = 632 mp

3. Strada Gării (pe DC 109), de la traversare la nivel cu calea ferată până în E 70 km 246+50


4. Strada Cotofenilor (pe DC 109), de la E 70 km 246+50 până la E 70 km 247+210 prin satul Cotofenii din Fată

5. Aleea Glodului, din DC 109 până în E 70 km245+600, L= 176 m, S = 1593 mp

6. Aleea Chintescu, din DC 109 până la limită intravilan (fundătură), L = 183 m, S = 1415 mp

7. Aleea Măldărăscu, din strada Cotofenilor până în strada Măldărăscu, L = 227 m, S = 3465 mp

8. Strada Măldărăscu, din strada Teisanu până la limită intravilan, L = 575 m, S = 7855 mp

9. Strada Teisanu, din strada Cotofenilor până la limită intravilan spre Brădesti, L = 1228 m, S = 16643 mp

10. Strada Bujorului, din strada Teisanu până la pasarelă si calea ferată, L = 427 m, S = 6239 mp

11. Strada Ghiocelului, din strada Bujorului până în strada Teisanu, L = 760 m, S = 11104 mp

12. Strada Brădesti-Cotofeni, de la intersectia cu strada Ghiocelului până la intersectia cu strada Cotofenilor

13. Strada Narciselor, din strada Cotofenilor până în E 70 km 246+642, L = 966 m, S = 3864 mp

14. Aleea Parcului, din strada Cotofenilor până în strada Narciselor, L = 356 m, S = 1424 mp

15. Aleea Lalelelor, din strada Narciselor până în strada Cotofenilor, L = 346 m, S = 1384 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2009", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „3998875";

- la pozitia nr. 21, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1. Drum vicinal din E 70 km 244+202 Motel Beharca până la intersectia cu DC 109, L = 1390 m, S = 18554 mp

2. Drum vicinal Brădesti-Cotofenii din Fată, din strada Bujorului până la limita cu comuna Brădesti, L = 920 , S = 5500 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2009", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „1575968";

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 23 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 24, prevăzută în anexa nr. 34. _

38. În anexa nr. 105 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei întorsura", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se modifică următoarele pozitii, după cum urmează:

- la pozitia nr. 3, la coloana 4, mentiunea privind suprafata terenului va avea următorul cuprins: „49448 mp";

- la pozitia nr. 7, coloana 4, va avea următorul cuprins: „1,95 km";

- la pozitia nr. 8, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1,2 km";

- la pozitia nr. 9, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1 km";

- la pozitia nr. 11, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1,2 km";

- la pozitia nr. 15, coloana 4 va avea următorul cuprins: „0,4 km";

- la pozitia nr. 17, coloana 4 va avea următorul cuprins: „0,225 km";

- la pozitia nr. 18, coloana 4 va avea următorul cuprins: „0,225 km";

- la pozitia nr. 26, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1 km";

- la pozitia nr. 28, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1,45 km";

- la pozitia nr. 31, coloana 4 va avea următorul cuprins: „0,150 km";

- la pozitia nr. 39, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Strada Bojenaru Ionel, coloana 4 va avea următorul cuprins: „0,425 km";

- la pozitia nr. 40, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1,35 km";

- la pozitia nr. 41, coloana 4 va avea următorul cuprins: „0,425 km";

- la pozitia nr. 50, coloana 4 va avea următorul cuprins: „0,150 km";

- la pozitia nr. 53, coloana 4 va avea următorul cuprins: „0,250 km";

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 53 se introduc sase noi pozitii, pozitiile nr. 54-59, prevăzute în anexa nr. 35. _

39. În anexa nr. 110 „Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Cârna", la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 8 se introduc patru noi pozitii, pozitiile nr. 9-12, prevăzute în anexa nr. 36.

40. În anexa nr. 112 „Inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Cârcea", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se modifică următoarele pozitii, după cum urmează:

- la pozitia nr. 1, coloana 6 va avea următorul cuprins: „170000";

- la pozitia nr. 5, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Suprafată constructie = 484,73 mp, Vecinătăti: E - teren domeniul public al comunei Cârcea, V - teren domeniul public al comunei Cârcea, S - Catrinoiu I., N - teren domeniul public al comunei Cârcea", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2004";

- la pozitia nr. 6, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Suprafată constructie = 247,85 mp, Suprafată curte = 9195 mp, Vecinătăti: E - Str. Aeroportului, V - Vasile Mioara, Dolhescu Dumitru, Truică Marin, S - Catrinoiu I., Cristea Gh., Popa A., Patru I., Truscă Constantina, Mitru St., Sotoi M., Micu D., N - Stolojan Cornelia, Stefan I., Staicu E., Scărlătescu Constantin", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2004", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „835000";

- la pozitia nr. 9, la coloana 4 se va adăuga: „Puturi forate = 3 bucăti, Rezervoare înmagazinare apă pe fundatie de beton armat = 2 bucăti, Statie tratare-pompare apă = 1 bucată", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2007", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „1088000";

- la pozitia nr. 12, la coloana 4, „Hanuri - suprafată teren = 270 mp, Vecinătăti: E = Dinu Marin, V = Constantinescu, S = DN 6, N = Dinu M., Mindra T" se va înlocui cu „Hanuri - suprafată teren = 31 mp, vecinătăti: E = Dinu Marin, V = teren domeniul public comuna Cârcea, S = Strada Craiovei, N = teren domeniul public al comunei Cârcea", iar coloana 5 va avea următorul cuprins: „2007";

- la pozitia nr. 14, la coloana 4, mentiunea privind suprafata terenului va avea următorul cuprins: „Suprafată teren = 2500 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2007", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „212500";

- la pozitia nr. 17, la coloana 4, mentiunea privind suprafata terenului va avea următorul cuprins: „Suprafată teren = 500 mp", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2007", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „42500";

- la pozitia nr. 21, coloana 2 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1", coloana 4 va avea următorul cuprins:

„3. Strada Craiovei (pe DN 6)

4. Aleea 1 Craiovei, L = 130 m, I = 7 m

5. Aleea 2 Craiovei, L = 200 m, I = 9 m

6. Aleea 3 Craiovei, L = 173 m, I = 9 m

7. Strada Linteni, L = 132 m, I = 9 m

8. Strada Pelinului, L = 270 m, I = 9 m

9. Strada Viilor, L = 270 m, I = 9 m

10. Strada Aeroportului (pe DJ 652A)

11. Strada Sergentului, L = 713 m, I = 15 m

12. Aleea Sergentului, L = 177 m, I = 5,5 m

13. Aleea I Sergentului, L = 176 m, I = 4,5 m

14. Aleea II Sergentului, L = 109 m, I = 4,5 m

15. Strada Postei, L= 1113 m, I = 12 m

16. Aleea Viilor, L = 250 m, I = 9 m


17. Strada învătător Tolescu Zamfir, L = 373 m, I = 10 m

18. Strada Primăriei, L = 720 m, I = 15 m

19. Aleea Primăriei, L = 53 m, I = 4 m

20. Strada Viaductului, L = 1281 m, I = 15 m

21. Aleea I Viaductului, L = 60 m, I = 4,5 m

22. Aleea II Viaductului, L = 300 m, I = 7 m

23. Strada Profesor Vasile Truică, L = 544 m, I = 13,1 m

24. Aleea I Profesor Vasile Truică, L = 157 m, I = 7 m

25. Aleea II Profesor Vasile Truică, L = 60 m, I = 5 m

26. Strada Preot Tarineanu Ion, L = 158 m, I = 9 m

27. Aleea Nouă, L = 333 m, I = 9,5 m

28. Aleea Teiului, L= 117 m, I = 14 m

29. Strada Izvorului, L = 600 m, I = 13,1 m

30. Aleea Izvorului, L = 185 m, I = 4 m

31. Aleea Sfena, L = 58 m, I = 4 m

32. Strada Mănăstirii, L = 494 m, I = 9 m

33. Aleea Mănăstirii, L = 310 m, I = 7 m

34. Strada Guran, L = 490 m, I = 9 m

35. Aleea Guran, L = 390 m, I = 7 m

36. Strada Ciresului, L = 413 m, I = 10 m

37. Strada Prunului, L = 400 m, I = 10 m

38. Strada Mărului, L = 406 m, I = 10 m

39. Strada Părului, L = 404 m, I = 10 m

40. Aleea Beharca, L = 518 m, I = 8 m

41. Strada Gara Veche, L = 216 m, I = 12 m

42. Strada Salcâmului, L = 574 m, I = 10 m

43. Strada Migdalului, L = 370 m, I = 9 m

44. Strada Liliacului, L = 466 m, I = 9 m

45. Strada Păducelului, L = 375 m, I = 12 m

46. Aleea I Aeroportului, L = 200 m, I = 9 m

47. Strada Crângului, L = 210 m, I = 5 m

Zona calea ferată - METRO

48. Strada Nucului, L = 1370 m, I = 9 m

49. Strada Industriilor, L = 1350 m, I = 9 m

50. Strada Complexului, L = 250 m, I = 9 m

51. Aleea I Complexului, L = 150 m, I = 9 m

52. Strada Canalului, L = 950 m, I = 9 m

53. Aleea II Complexului, L = 200 m, I = 9 m

54. Strada Progresului, L = 1280 m, I = 9 m

55. Aleea II Aeroport, L = 450 m, I = 9 m

56. Strada Plaiului, L = 450 m, I = 9 m

57. Strada înfrătirii, L = 200 m, I = 9 m

58. Strada Ciocârliei, L = 550 m, I = 9 m

59. Strada Aviatiei, L = 2700 m, I = 9 m

60. Strada Calea Bucuresti (pe DN 65)

Zona Banu Mărăcine

1. Strada Silozului, L= 1000 m, I = 12 m

2. Aleea I Siloz, L = 170 m, I = 9 m

3. Aleea II Siloz, L = 170 m, I = 9 m

4. Aleea III Siloz, L= 170 m, l = 9m

5. Strada Soldat Ion Drăgan, L = 350 m, I = 9 m

6. Strada Sublocotenent IIie Preda, L = 440 m, I = 9 m

7. Strada Prundului, L = 440 m, I = 9 m

8. Strada Locotenent Tudor Miertoiu, L = 440 m, I = 9 m

9. Strada Romanitei, L = 440 m, I = 9 m

10. Aleea Romanitei, L = 350 m, I = 9 m

11. Aleea IV Siloz, L = 125 m, I = 9 m

12. Strada Feroviarului, L = 982 m, I = 9 m

13. Aleea Feroviarului, L = 300 m, I = 7 m

14. Strada Horia, L = 270 m, I = 9 m

15. Strada Mihai Viteazul, L = 1200 m, I = 9 m

16. Strada Stefan cel Mare, L = 910 m, I = 12 m

17. Strada Răzesilor, L = 730 m, I = 12 m

18. Strada Tărăncutei, L = 420 m, I = 9 m

19. Strada Rubinului, L = 350 m, I = 9 m

20. Strada Diana, L = 390 m, I = 9 m

21. Strada Primăverii, L = 790 m, I = 9 m

22. Strada Banilor, L = 840 m, I = 9 m

23. Strada Reformei, L = 270 m, I = 9 m

24. Strada Tudor Vladimirescu, L = 800 m, I = 12 m

25. Strada Zambilelor, L = 150 m, I = 9 m

26. Strada Crinului, L = 890 m, I = 9 m

27. Strada Muncitorului, L = 380 m, I = 9 m

28. Strada Macului, L = 765 m, I = 9 m

29. Strada Gorunului, L = 310 m, I = 9 m

30. Strada Recunostintei, L = 320 m, I = 9 m

31. Aleea Recunostintei, L = 105 m, I = 7 m

32. Strada Păcii, L = 316 m, I = 9 m

33. Strada Ulmului, L= 1190 m, I = 9 m

34. Strada Fântâna de Piatră, L = 761 m, I = 12 m

35. Strada Dudului, L = 1210 m, I = 12 m

36. Strada Rovine, L = 325 m, I = 9 m

37. Strada Eroilor, L = 1240 m, I = 12 m

38. Strada Măcesului, L = 1460 m, I = 12 m

39. Strada Căprioarei, L = 290 m, I = 9 m

40. Strada Vulturului, L = 350 m, I = 9 m

41. Strada Castanilor, L = 435 m, I = 12 m

42. Strada Plopilor, L = 620 m, I = 12 m

43. Strada Luceafărului, L = 420 m, I = 12 m

44. Strada Doljului, L = 420 m, I = 12 m

45. Strada Marin Sorescu, L = 390 m, I = 9 m

46. Strada Libertătii, L = 390 m, I = 12 m

47. Strada Lămâitei, L = 390 m, I = 9 m

48. Strada C. Brâncusi, L = 685 m, I = 12 m

49. Strada Buciumului, L = 220 m, I = 9 m

50. Strada Clepsidrei, L = 155 m, I = 9 m

51. Strada Generalului, L = 965 m, I = 12 m

52. Strada Pelendava, L = 1439 m, I = 9 m

53. Strada Grădinari, L = 365 m, I = 12 m

54. Strada învătător lanculescu Constantin, L = 275 m, l = 12m

55. Strada Arheologilor, L = 330 m, I = 12 m

56. Aleea Podului, L = 230 m, I = 12 m

57. Strada Caracal, L = 3600 m, I = 21 m

58. Strada Muntenilor, L = 500 m, I = 9 m

59. Strada Cornu, L = 700 m, I = 12 m", coloana 5 va avea următorul cuprins: „2007", iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „5575953,82";

b) la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 21 se introduc zece noi pozitii, pozitiile nr. 22-31, prevăzute în anexa nr. 37.

Art. II. - Anexele nr. 1-37*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 decembrie 2009.

Nr. 1.554.

 

*) Anexele nr. 1-37 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Standardului de performantă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice

 

Având în vedere prevederile art. 3 pct. 64, ale art. 9 alin. (9) si ale art. 11 alin. (1)si (2) lit. a) si h) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Standardul de performantă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului standard de performantă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice, furnizorii vor informa consumatorii în legătură cu continutul prezentului standard, prin modalitătile prevăzute în Regulamentul privind activitatea de informare a consumatorilor de energie electrică si gaze naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 86/2009.

Art. 3. - Furnizorii de energie electrică, operatorul de transport si de sistem, operatorii de distributie si consumatorii de energie electrică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitătile organizatorice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/1999 pentru aprobarea Standardului de performantă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice la tarife reglementate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 19 octombrie 1999.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 februarie 2010.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 7 ianuarie 2010.

Nr. 1.

ANEXĂ

 

STANDARD DE PERFORMANTĂ

pentru serviciul de furnizare a energiei electrice

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

SECTIUNEA 1

Scop

 

Art. 1. - Prezentul standard de performantă are ca scop reglementarea calitătii serviciului de furnizare a energiei electrice prin:

a) stabilirea unor prevederi referitoare la calitatea serviciului de furnizare;

b) definirea indicatorilor de performantă care caracterizează calitatea serviciului de furnizare;

c) stabilirea nivelurilor garantate ale indicatorilor de performantă garantati si a compensatiilor pe care furnizorii le plătesc consumatorilor în cazul nerespectării acestor niveluri garantate;

d) stabilirea modului de înregistrare si de raportare a indicatorilor de performantă aferenti serviciului de furnizare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Domeniu de aplicare

 

Art. 2. - (1) Prezentul standard de performantă se aplică în relatiile dintre furnizor si:

a) consumatorii cu care se află în relatii contractuale;

b) consumatorii care solicită furnizorului contractarea serviciului de furnizare a energiei electrice sau intermedierea relatiei cu operatorul de retea;

c) operatorii de retea;

d) Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

(2) Prevederile prezentului standard de performantă nu se aplică în caz de fortă majoră.

 

SECTIUNEA a 3-a

Definitii

 

Art. 3. - Termenii utilizati în prezentul document au semnificatia definită în Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, si în Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2004. Suplimentar, se definesc următorii termeni:

a) compensatie - sumă de bani pe care furnizorul o plăteste consumatorului în cazul în care nivelul garantat al unui indicator de performantă nu este atins;

b) consumatori mici - consumatori cu puterea aprobată mai mică sau egală cu 100 kVA;

c) consumatori mari - consumatori cu puterea aprobată peste 100 kVA;


d) consumator necasnic - consumator care cumpără energie electrică ce nu este destinată propriului uz casnic;

e) indicator de performantă - expresia cantitativă a gradului în care este satisfăcută o anumită necesitate a consumatorului referitoare la calitatea serviciului de furnizare a energiei electrice;

f) indicator de performantă garantat - indicator de performantă individual, pentru care reglementările impun un nivel care corespunde cu necesitătile de bază ale consumatorilor si care trebuie să fie respectat pentru fiecare caz în parte, denumit nivelul garantat. Clientii pentru care nivelul garantat nu este realizat sunt îndreptătiti să primească compensatii de la furnizor;

g) indicator de performantă general - indicator de performantă care se referă la o componentă a calitătii serviciului de furnizare, ca valoare generală, la nivelul tuturor clientilor sau al unei anumite categorii a acestora;

h) indicator statistic- mărime care cuprinde o informatie cantitativă referitoare la o anumită componentă a activitătii furnizorului, fără să constituie un criteriu de evaluare a calitătii serviciului prestat;

i) Serviciul clienti - structura organizatorică care să ofere consumatorilor posibilitatea prezentării într-o locatie prestabilită sau/si adresării telefonice pentru serviciile prevăzute în licenta de furnizare acordată (contractare, facturare, încasare, informare, preluarea si rezolvarea reclamatiilor, sesizărilor si cererilor de natura serviciilor prestate);

j) zi lucrătoare - zi, alta decât sâmbătă, duminică sau zilele declarate libere la nivel national.

 

CAPITOLUL II

Indicatori de performantă

 

SECTIUNEA 1

Răspuns la solicitările privind contractarea serviciului de furnizare

 

Art. 4. - (1) Furnizorul pune la dispozitia solicitantilor, prin intermediul Serviciului clienti (în scris) si pe pagina proprie de internet (în format electronic), următoarele documente:

a) conditiile generale pentru asigurarea serviciului de furnizare a energiei electrice;

b) lista cu informatiile/documentele pe care solicitantii serviciului de furnizare trebuie să le pună la dispozitia furnizorului, pe baza cărora furnizorul elaborează oferta;

c) ofertele standard, pentru consumatorii mici sau casnici, dacă furnizorul are astfel de oferte.

(2) La o solicitare de asigurare a furnizării, transmisă de un consumator, furnizorul pune la dispozitia solicitantului următoarele documente:

a) o listă cu informatiile/documentele pe care solicitantul trebuie să le pună la dispozitia furnizorului în vederea întocmirii ofertei si a contractului - la data depunerii solicitării la Serviciul clienti, respectiv în 3 zile lucrătoare, în situatia în care solicitarea este transmisă prin postă, fax sau postă electronică;

b) o ofertă de furnizare, care trebuie să cuprindă cel putin pretul, intervalul de timp pentru care poate asigura furnizarea si eventuale conditii speciale de furnizare - în maximum 15 zile de la înregistrarea la furnizor a solicitării de furnizare si a documentatiei prevăzute la lit. a), în cazul consumatorilor casnici si necasnici mici, si în maximum 30 de zile, în cazul consumatorilor necasnici mari;

c) propunerea de contract de furnizare, semnată de furnizor, după primirea de la consumator a acceptului pentru oferta transmisă de furnizor si a documentelor necesare încheierii contractului de furnizare.

Art. 5. - (1) Indicatorii de performantă generali privind contractarea serviciului de furnizare sunt:

a) durata medie de emitere a ofertelor de furnizare - D: media aritmetică a duratelor (în zile) de la înregistrarea la furnizor a fiecărei cereri de ofertă, care a fost însotită de documentatia necesară conform art. 4, până la transmiterea ofertei de furnizare către solicitant.

 

FORMULA

 

Deoi - durata (în zile) de la înregistrarea la furnizor a cererii de ofertă „i" până la transmiterea ofertei de furnizare către solicitant;

n - numărul de cereri de ofertă transmise de consumatori în intervalul pe care se face determinarea indicatorului.

Durata medie se determină în zile, ca număr cu o zecimală;

b) durata medie de semnare a contractelor de furnizare - De: media aritmetică a duratelor (în zile) de la transmiterea de către solicitant a acceptului pentru o ofertă de furnizare (după parcurgerea etapelor de la art. 4), până la punerea la dispozitia consumatorului a contractului de furnizare, semnat de către furnizor. Media se determinată pentru toate ofertele pentru care consumatorii au transmis acceptul, din intervalul pe care se face determinarea indicatorului (durata medie se determină în zile, ca număr cu o zecimală).

 

FORMULA

 

Dci - durata (în zile) de la transmiterea de către solicitant a acceptului pentru o ofertă de furnizare „i" (după parcurgerea etapelor de la art. 4), până la punerea la dispozitia consumatorului a contractului de furnizare, semnat de către furnizor;

n - numărul de oferte de furnizare pentru care consumatorii au transmis acceptul, în intervalul pe care se face determinarea indicatorului.

Durata medie se determină în zile, ca număr cu o zecimală.

(2) Indicator de performantă garantat: durata de emitere a ofertei de furnizare: numărul de zile de la înregistrarea la furnizor a cererii de ofertă, însotită de documentatia necesară (conform art. 4), până la transmiterea de către furnizor a ofertei de furnizare. Durata de emitere a ofertei de furnizare nu trebuie să depăsească 15 zile, în cazul consumatorilor casnici sau necasnici mici, respectiv 30 de zile, în cazul consumatorilor necasnici mari. În cazurile în care acest termen este depăsit, furnizorul va plăti consumatorului respectiv o compensatie de 50 lei, la care se adaugă o majorare de 5 lei/zi pentru fiecare zi de întârziere începând cu a doua zi de întârziere.

 

SECTIUNEA a 2-a

Rezolvarea contestatiilor privind facturarea

 

Art. 6. - (1) Furnizorul precizează în scris, în cazul consumatorului mare, data emiterii facturii. Orice modificare a datei de emitere a facturii se comunică în scris consumatorului respectiv. În cazul consumatorului casnic sau necasnic mic, se afisează la loc dedicat anunturilor (casieria furnizorului, centru de relatii cu clientii, afisierele primăriei, la scara blocului etc.) fie intervalul de timp în care urmează să fie emisă factura, fie ziua (sau intervalul de timp) în care reprezentantul furnizorului se prezintă la domiciliu/sediu pentru încasarea facturii.

(2) La solicitarea scrisă a consumatorului care nu a primit factura după 10 zile calendaristice de la termenul prevăzut mai sus, furnizorul este obligat să pună la dispozitia acestuia, în termen de 3 zile lucrătoare, o copie a facturii.

Art. 7. - (1) În cazul în care un consumator contestă valoarea unei facturi si comunică acest fapt furnizorului în termen de 15 zile calendaristice de la primirea ei, furnizorul este obligat să analizeze corectitudinea contestatiei si să comunice consumatorului rezultatul analizei în termen de 10 zile de la înregistrarea contestatiei, indiferent dacă factura a fost plătită de consumator sau nu. În cazul în care solutionarea contestatiei implică verificarea valorilor măsurate, termenul de 10 zile se prelungeste cu intervalul de timp dintre ziua în care furnizorul comunică operatorului de măsurare solicitarea de verificare a acestor valori contestate si ziua în care furnizorul primeste răspunsul de la operatorul de măsurare, dar nu mai mult de termenul în care operatorul de distributie este obligat să răspundă la o astfel de solicitare, prevăzut în Standardul de performantă pentru serviciul de distributie a energiei electrice în vigoare, cu conditia înstiintării consumatorului în scris despre acest fapt, în termenul initial de 10 zile.

(2) Dacă furnizorul constată că factura initială este corectă, furnizorul aduce la cunostinta consumatorului acest fapt, în termenul prevăzut la alin. (1), iar consumatorul este obligat să efectueze plata în cuantumul si în termenul de scadentă specificate pe factură.

(3) Dacă furnizorul constată că factura initială a fost calculată gresit, furnizorul aduce la cunostinta consumatorului acest fapt în termenul prevăzut la alin. (1), anulează factura si emite o nouă factură, cu decalarea corespunzătoare a termenului de plată.

(4) Dacă în situatia prevăzută la alin. (2) consumatorul a achitat factura, iar ulterior efectuării plătii se dovedeste că suma facturată a fost mai mare decât cea datorată, iar eroarea îi apartine furnizorului, acesta din urmă este obligat să plătească consumatorului diferenta dintre suma încasată si cea corectă, la care se adaugă majorările de întârziere egale cu nivelul stabilit pentru neplata la termen a obligatiilor fiscale.

(5) Majorările de întârziere prevăzute la alin. (4) se percep pentru perioada cuprinsă între ziua în care consumatorul a plătit factura si data la care furnizorul restituie diferenta de plată si majorările de întârziere.

(6) Restituirea diferentei datorate de furnizor conform alin. (5) se consideră efectuată la data transmiterii prin postă a sumei prin care se corectează suma facturată initial.

Art. 8. - (1) Indicatorii de performantă generali sunt:

a) numărul de contestatii justificate privind facturarea. Indicatorul se va determina atât ca valoare absolută, cât si ca valoare raportată la numărul de consumatori deserviti la sfârsitul perioadei de raportare;

b) durata medie de rezolvare a contestatiilor, care reprezintă media aritmetică a duratelor dintre ziua înregistrării contestatiei la furnizor si ziua solutionării acesteia, pentru toate contestatiile de acest tip din intervalul pe care se face determinarea indicatorului, prin ziua rezolvării întelegând:

- ziua în care furnizorul comunică răspunsul la contestatie - în situatia celor nejustificate si în situatia în care furnizorul consideră contestatia justificată si reface factura;

- ziua în care furnizorul îi restituie consumatorului suma plătită de el în mod nejustificat si a eventualelor majorări de întârziere, în cazul de la art. 7 alin. (4).

(2) Indicator de performantă garantat: timpul de răspuns la contestatia privind factura (de la înregistrarea contestatiei la furnizor si până la expedierea către consumator a rezultatului analizei) - nu trebuie să depăsească valorile precizate la art. 7 alin. (1). In cazul în care acest termen este depăsit, furnizorul plăteste consumatorului o compensatie de 50 lei.

(3) Indicatorul statistic: numărul de contestatii privind facturarea. Indicatorul se va determina atât ca valoare absolută, cât si ca valoare raportată la numărul de consumatori, din categoria respectivă, deserviti la sfârsitul perioadei de raportare (acest indicator va cuprinde atât contestatiile întemeiate, cât si pe cele neîntemeiate).

 

SECTIUNEA a 3-a

Reluarea furnizării după întreruperea pentru neplată

 

Art. 9. - (1) În cazul locurilor de consum deconectate de la reteaua de alimentare cu energie electrică de către operatorul de retea, la cererea furnizorului, pentru neplata contravalorii serviciului de furnizare, furnizorul are obligatia să comunice operatorului de retea solicitarea de reconectare a locului de consum, după confirmarea îndeplinirii de către consumator a obligatiilor de plată către furnizor, conform prevederilor contractuale. Îndeplinirea obligatiilor de plată către furnizor se consideră confirmată după cum urmează:

a) în momentul efectuării plătii, în cazul plătilor făcute direct la furnizori;

b) în momentul primirii de către furnizor, în copie, a documentului prin care consumatorul certifică îndeplinirea obligatiei de plată, în cazul plătilor făcute la o bancă sau prin orice alte modalităti de plată agreate de părti, diferite de cele făcute direct la furnizor.

(2) Indicatorii de performantă generali sunt:

a) numărul de locuri de consum deconectate pentru neplata contravalorii serviciului de furnizare, pentru care furnizorul a transmis operatorului de retea solicitarea de reconectare în cel mult 4 ore de la confirmarea îndeplinirii de către consumator a obligatiilor de plată;

b) numărul de locuri de consum deconectate pentru neplata contravalorii serviciului de furnizare, pentru care furnizorul a transmis operatorului de retea solicitarea de reconectare în mai mult de 4 ore de la confirmarea îndeplinirii de către consumator a obligatiilor de plată.

(3) Indicatorul de performantă garantat reprezintă timpul de comunicare către operatorul de retea a solicitării de reluare a furnizării, definit ca numărul de ore dintre momentul în care furnizorul primeste confirmarea îndeplinirii obligatiilor de plată a consumatorului deconectat si momentul în care operatorul de retea primeste de la furnizor solicitarea de reconectare la retea a locului de consum respectiv. Acest termen nu trebuie să depăsească 4 ore. În cazul în care furnizorul depăseste acest termen, el plăteste consumatorului o compensatie de 35 lei, la care se adaugă 35 lei după fiecare interval de 24 de ore de întârziere peste acest termen.

(4) Indicator statistic: număr de locuri de consum deconectate pentru neplata contravalorii serviciului de furnizare.

 

SECTIUNEA a 4-a

Răspuns la solicitările privind modificarea tipului de tarif

 

Art. 10. - (1) În cazul locurilor de consum alimentate cu energie electrică pe bază de contract de furnizare reglementat, furnizorul implicit este obligat să respecte dreptul consumatorului de a alege tipul de tarif, cu respectarea prevederilor legislatiei în vigoare. La primirea unei solicitări scrise de modificare a tarifului, furnizorul analizează dacă grupul de măsurare asigură informatiile necesare aplicării tarifului solicitat si dacă tariful solicitat corespunde legislatiei în vigoare. Dacă ambele conditii sunt îndeplinite, furnizorul implicit acceptă modificarea tarifului si comunică acest lucru atât solicitantului, cât si operatorului retelei la care este racordat locul de consum. Dacă modificarea tarifului necesită înlocuirea contorului sau modificări în programarea acestuia, furnizorul comunică acest lucru atât solicitantului, cât si operatorului retelei. Operatorul retelei va transmite solicitantului costurile pe care acesta trebuie să le suporte pentru înlocuirea contorului. O solicitare de modificare a tarifului se consideră rezolvată de furnizor, după caz:

a) la data la care furnizorul a acceptat modificarea si a transmis consumatorului data începând de la care se aplică tariful solicitat;

b) la data la care furnizorul a acceptat modificarea tarifului si a transmis atât solicitantului, cât si operatorului retelei necesitatea modificării contorului, dacă modificarea este necesară; sau

c) atunci când solicitarea nu corespunde legislatiei în vigoare, la data la care furnizorul comunică consumatorului acest lucru.

(2) Indicator de performantă general: numărul de solicitări de modificare a tarifului de furnizare, rezolvate în mai putin de 10 zile lucrătoare, în conditiile prevăzute la alin. (1).

(3) Indicator de performantă garantat: timpul de rezolvare a solicitării de modificare a tarifului de furnizare, definit ca intervalul dintre primirea de către furnizor a solicitării si rezolvarea ei conform alin. (1J. Acest timp nu trebuie să depăsească 10 zile lucrătoare. In cazul în care acest termen este depăsit, furnizorul implicit plăteste consumatorului o compensatie de 30 de lei.

(4) Indicator statistic: număr de solicitări ale consumatorilor privind modificarea tipului de tarif.

 

SECTIUNEA a 5-a

Răspuns la petitiile consumatorilor, altele decât cele tratate în alte articole ale prezentei reglementări

 

Art. 11. - (1) Furnizorul răspunde la petitiile consumatorilor referitoare la serviciul de furnizare (reclamatii, solicitări de informatii, propuneri de îmbunătătire a activitătii de furnizare), altele decât cele tratate în celelalte articole ale prezentei reglementări, transmise prin postă, prin fax, prin posta electronică sau prin depunerea lor direct la registratură. Furnizorul transmite răspunsul petitiilor de mai sus, de regulă prin acelasi mijloc prin care a primit scrisoarea sau, dacă acest lucru nu este posibil, prin postă.

(2) Termenul de răspuns la scrisorile prevăzute la alin. (1) este după cum urmează:

a) furnizorul comunică răspunsul în 15 zile lucrătoare de la primire;

b) prin exceptie de la prevederile lit. a), în cazul în care formularea răspunsului necesită o perioadă de timp mai mare, furnizorul transmite consumatorului o informare, în termen de 15 zile lucrătoare de la primire, în care explică motivul pentru care are nevoie de un timp mai lung pentru formularea răspunsului, urmând ca răspunsul la solicitarea consumatorului să fie transmis în termen de 30 de zile de la primirea scrisorii consumatorului.

(3) Indicatorii de performantă generali sunt:

a) număr de petitii de tipul celor prevăzute la alin. (1), repre­zentând o contestatie justificată;

b) durata medie de răspuns: media aritmetică a perioadelor (în zile) de la primirea petitiei până la transmiterea răspunsului către solicitant, calculată pentru petitiile din intervalul pentru care se face determinarea indicatorului (durata medie se determină în zile, ca număr cu o zecimală). Pentru situatia prevăzută la alin. (2) lit. b) se ia în considerare data la care a fost transmis răspunsul final.

(4) Indicator de performantă garantat: durata de răspuns la orice petitie care face obiectul prezentului articol. Această durată nu trebuie să depăsească termenele precizate la alin. (2). În cazurile în care termenul corespunzător este depăsit, furnizorul va plăti consumatorului respectiv o compensatie de 30 de lei.

(5) Indicatori statistici:

a) număr total de petitii primite, de tipul celor tratate în alin. (1), din care:

b) număr de petitii reprezentând o solicitare de informatii sau o propunere de îmbunătătire referitoare la serviciul de furnizare;

c) număr de petitii cu subiect nerelevant: reclamatii nejustificate, destinatar gresit sau solicitări de informatii care nu sunt referitoare la serviciul de furnizare.

 

SECTIUNEA a 6-a

Intermedierea relatiei consumator- operator de retea

 

Art. 12. - (1) Furnizorul care a încheiat contractul de distributie cu operatorul retelei la care este racordat locul de consum este obligat să asigure intermedierea între consumator si operatorul retelei, cu exceptia cazurilor în care consumatorul decide să se adreseze direct operatorului retelei.

(2) Furnizorul prevăzut la alin. (1) comunică consumatorului, în formă scrisă (pe factură sau pe un document separat), numărul unui post telefonic prevăzut cu înregistrarea convorbirii si a momentului în care a fost initiat apelul, pus la dispozitie de operatorul retelei de distributie la care este racordat locul de consum, la care consumatorul poate anunta direct operatorului de distributie întreruperile în alimentarea cu energie electrică. Momentul anuntării astfel înregistrat se ia în calcul pentru determinarea timpului în care se restabileste alimentarea cu energie electrică.

(3) Furnizorul care îndeplineste conditia prevăzută la alin. (1) comunică operatorului retelei oricare solicitare a consumatorului referitoare la obligatiile operatorului de distributie (cum ar fi calitatea tensiunii, măsurarea energie electrice consumate, solicitări de modificare a instalatiei de racordare), la următoarele termene:

a) sesizarea primită de la consumator prin e-mail sau prin fax se comunică operatorului retelei tot prin e-mail, respectiv prin fax, cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare zilei în care a fost primită;

b) sesizarea primită de la consumator în scris pe hârtie se transmite operatorului retelei, în termen de 3 zile lucrătoare de la primire.

(4) Furnizorul comunică consumatorului răspunsul operatorului de retea la solicitările de la alin. (3) în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea lor de către furnizor.

(5) Furnizorul asigură serviciul de intermediere între operatorul de retea si un solicitant pentru racordarea la reteaua electrică de interes public, conform prevederilor Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public în vigoare si conditiilor asociate licentei de furnizare. În acest scop, furnizorul transmite operatorului de retea, în termen de 3 zile lucrătoare de la primire, solicitarea scrisă de racordare si documentele aferente primite de la solicitant.

(6) În cazul în care consumatorul solicită furnizorului prevăzut la alin. (1) rezolvarea unei probleme care, conform Standardului de performantă pentru serviciul de distributie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2007, intră în sarcina operatorului de distributie, furnizorul transmite solicitarea consumatorului către operatorul de distributie la termenele precizate mai sus, iar operatorul de distributie este obligat să răspundă sau, după caz, să rezolve problema la termenele precizate în anexa nr. 4 la Standardul de performantă pentru serviciul de distributie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2007.

(7) Dacă în situatia prevăzută la alin. (6), furnizorul nu respectă termenele de transmitere a solicitării consumatorului sau a răspunsului operatorului de distributie către consumator sau dacă operatorul de distributie nu respectă termenele din Standardul de performantă pentru serviciul de distributie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2007, furnizorul plăteste consumatorului compensatiile corespunzătoare obligatiilor nerespectate de el, de operatorul de distributie sau de ambii.

(8) Sumele plătite de furnizor pentru nerespectarea de către operatorul de distributie a termenelor din Standardul de performantă pentru serviciul de distributie a energiei electrice, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2007, vor fi recuperate de furnizor de la operatorul de distributie, respectiv în termen de 30 de zile.

Art. 13. - Indicatorii de performantă pentru activitatea furnizorului de intermediere a relatiei consumator - operator de retea sunt:

1. indicatori de performantă generali:

a) durată medie de transmitere către operatorul de retea a sesizărilor primite prin fax sau prin e-mail - este definită ca medie a numărului de zile dintre ziua primirii fiecărei sesizări si ziua transmiterii ei către operatorul de retea, pentru toate sesizările de acest tip din intervalul pe care se face determinarea indicatorului (durata medie se determină în zile, ca număr cu o zecimală);

b) durată medie de transmitere a sesizărilor primite în scris de la consumator, prin postă sau direct la registratură, inclusiv cele referitoare la accesul la retea - este definită ca medie a numerelor de zile dintre ziua primirii fiecărei sesizări/solicitări si ziua transmiterii ei către operatorul de retea, pentru toate sesizările/solicitările de acest tip din intervalul pe care se face determinarea indicatorului. Durata medie se determină în zile, ca număr cu o zecimală);

2. indicator de performantă garantat: durată de transmitere către operatorul de distributie a unei sesizări care face obiectul prezentului articol, respectiv către consumator a răspunsului primit de la operatorul de distributie. Această durată de transmitere nu trebuie să depăsească termenul corespunzător, precizat de art. 12 la alin. (3) si (4). În cazurile în care termenul este depăsit, furnizorul va plăti consumatorului respectiv o compensatie de 50 lei;

3. indicator statistic: număr sesizări primite, de tipul celor tratate în art. 12 alin. (3)-(6) (primite de la consumator sau de la operatorul de retea).

 

SECTIUNEA a 7-a

Organizare Serviciu clienti

 

Art. 14. - (1) Furnizorul este obligat să înfiinteze unul sau mai multe puncte de lucru pentru asigurarea comunicării cu consumatorii (Serviciul clienti), conform prevederilor din Conditiile asociate licentei de furnizare. Fiecare punct de lucru din cadrul Serviciului clienti trebuie să asigure consumatorului acces la registratura furnizorului, pentru înregistrarea documentelor mentionate în prezentul standard, cel putin în intervalul orar 8-16 al fiecărei zile lucrătoare.

(2) Pentru alte forme de comunicare, furnizorul este obligat să pună la dispozitia consumatorilor un număr de fax si o adresă de postă electronică.

(3) Indicatori de performantă generali:

a) număr de consumatori deserviti de Serviciul clienti cu cel mai mare număr de consumatori arondati;

b) număr de linii telefonice disponibile consumatorilor pentru comunicarea cu furnizorul;

c) număr de linii telefonice cu operator 24 de ore din 24;

d) număr de linii telefonice gratuite.

 

SECTIUNEA a 8-a

Reclamatii referitoare la acordarea dreptului de schimbare a furnizorului

 

Art. 15. - (1) La solicitarea unui consumator de schimbare a furnizorului, atât în cazul consumatorilor proprii care solicită să treacă la alt furnizor, cât si în cazul consumatorului deservit de alt furnizor si care solicită furnizorului respectiv să îi asigure serviciul de furnizare, furnizorul trebuie să răspundă la termenele prevăzute în reglementările în vigoare.

(2) Indicatori de performantă generali:

a) număr de reclamatii ale consumatorilor proprii (adresate direct furnizorului sau prin intermediul altor institutii abilitate), prin care furnizorul este învinuit că nu a respectat obligatiile care îi revin la solicitarea consumatorului de încetare a contractului de furnizare în scopul schimbării furnizorului;

b) număr de reclamatii ale consumatorilor deserviti de alt furnizor (adresate direct furnizorului sau prin intermediul altor institutii abilitate), prin care furnizorul este învinuit că nu a respectat obligatiile care îi revin atunci când un consumator îi solicită să facă demersurile necesare pentru a-i asigura serviciul de furnizare;

c) număr de reclamatii de tipul celor de la lit. a) sau b) ajunse în instanta de judecată;

d) număr de reclamatii de tipul celor de la lit. c) finalizate în instanta de judecată cu sentintă defavorabilă furnizorului respectiv.

 

SECTIUNEA a 9-a

Respectarea de către furnizor a indicatorilor de performantă garantati

 

Art. 16. - Pentru evaluarea modului în care se aplică prevederile prezentei reglementări referitoare la dreptul consumatorului de a primi compensatii în cazurile în care furnizorul nu se încadrează în nivelurile garantate ale serviciului de furnizare prevăzute în prezentul standard de performantă, se definesc următorii indicatori statistici:

a) număr de solicitări ale consumatorilor de a primi compensatii pentru nerespectarea de către furnizor a nivelurilor garantate ale indicatorilor de performantă garantati;

b) număr de compensatii acordate (în această categorie vor fi cuprinse si cele pe care furnizorul le recunoaste deja si sunt în curs de efectuare a plătii);

c) număr de neîntelegeri privind dreptul la compensatii, aflate în litigiu (atât cele ajunse în instantă, cât si cele înregistrate de consumator la furnizor si necontestate de furnizor).

 

CAPITOLUL III

Date generale despre activitatea de furnizare

 

Art. 17. - Furnizorul tine evidenta locurilor de consum pentru care asigură furnizarea energiei electrice (atât cele pentru care are contract de furnizare, cât si locurile de consum din proprietatea lui, pentru care asigură furnizarea fără contract de furnizare) si a energiei furnizate acestora, pe categorii de consumatori (casnici, necasnici mici si necasnici mari), conform următorilor indicatori statistici:

a) număr de locuri de consum deservite la începutul perioadei;

b) număr de locuri de consum preluate în cursul perioadei;

c) număr de locuri de consum deservite la sfârsitul perioadei;

d) număr de locuri de consum deservite la sfârsitul perioadei, pentru care furnizorul a încheiat contractele de retea (transport si/sau distributie);

e) număr de contracte de furnizare existente, modificate prin acte aditionale în cursul perioadei;

f) energie furnizată (în MWh), pe categorii de consumatori.


 

CAPITOLUL IV

înregistrarea solicitărilor/sesizărilor/contestatiilor primite si a răspunsurilor transmise

 

Art. 18. - Furnizorii au obligatia să îsi organizeze un sistem de înregistrare a tuturor solicitărilor/sesizărilor/contestatiilor/ depunerilor de documente (întrebări, solicitări de informatii, sesizări ale unor aspecte din activitatea de furnizare, reclamatii, contestatii, intermedierea relatiei cu operatorii de retea, depuneri de documente de confirmare a plătilor) primite de la consumatori, indiferent de calea de transmitere (direct la registratura furnizorului, prin postă, prin posta electronică sau prin fax). În mod similar sunt înregistrate si solicitările sau răspunsurile transmise de furnizor, conform prezentului standard de performantă, către consumator sau către operatorul de retea. Numărul de înregistrare este primit de petent pe loc, în cazul prezentării directe la orice punct de lucru cu clientii al furnizorului sau sunând la numărul de telefon de la Serviciul clienti, sau, pentru sesizările transmise prin posta electronică, în termen de 3 zile lucrătoare de la transmitere.

Art. 19. - Furnizorul transmite răspunsul scrisorilor consumatorului, de regulă prin acelasi mijloc prin care a primit scrisoarea sau, dacă acest lucru nu este posibil, prin postă sau prin predare sub semnătură. Ca dată de răspuns se consideră data depunerii la postă a răspunsului, data predării sub semnătură la destinatar sau oricare dată de transmitere care poate fi dovedită cu un document scris (confirmare fax, copie după mesajul electronic). Transmiterea de către furnizor a confirmării îndeplinirii obligatiilor de plată de către consumatorul întrerupt pentru neplata serviciului de furnizare se face printr-un procedeu convenit cu operatorul de distributie, care să asigure verificarea respectării de către furnizor a termenului de transmitere stabilit la art. 9.

 

CAPITOLUL V

Determinarea valorilor indicatorilor de performantă si comunicarea lor

 

Art. 20. - (1) Începând cu anul 2010, furnizorul determină semestrial valorile indicatorilor de performantă a serviciului de furnizare, pe categorii de consumatori (total, casnici, necasnici mici si necasnici mari), conform anexelor nr. 1 si 2.

(2) Furnizorii care au avut contract de furnizare cu consumatorii în decursul unui an calendaristic transmit la ANRE datele centralizate conform alin. (1), pentru anul calendaristic respectiv, până pe 15 februarie al anului următor, conform anexelor nr. 1 si 2. La aceeasi dată, furnizorul afisează aceste date pe pagina proprie de internet.

(3) Furnizorii păstrează pe o durată de 5 ani datele necesare calculării indicatorilor de performantă din prezentul standard, precum si anexele nr. 1 si 2.

(4) Indicatorii de performantă generali, definiti ca durată medie, se determină ca raport între suma valorilor individuale ale indicatorului, pentru fiecare caz în parte din perioada pentru care se face raportarea indicatorilor de performantă, si numărul de cazuri luate în calcul.

 

CAPITOLUL VI

Plata compensatiilor pentru nerealizarea indicatorilor de performantă garantati aferenti serviciului de furnizare

 

Art. 21. - (1) Compensatiile datorate consumatorului de către furnizor, conform prezentului standard de performantă (rezumate în anexa nr. 3 - Indicatori de performantă garantati privind calitatea serviciului de furnizare), se plătesc la cererea scrisă a consumatorului, transmisă furnizorului în termen de 30 de zile calendaristice de la îndeplinirea conditiilor de acordare a compensatiei. Consumatorul precizează în cerere datele de identificare ale documentelor din care rezultă dreptul de a primi compensatia (denumirea indicatorului de performantă garantat a cărui valoare garantată nu a fost respectată de furnizor, numerele de înregistrare a sesizării trimise de consumator si a răspunsului transmis de furnizor), precum si modalitatea prin care doreste să primească compensatia cuvenită, conform alin. (3).

(2) Furnizorul analizează cererea consumatorului si, în cazul în care consideră cererea nejustificată, comunică acest lucru consumatorului în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea cererii. Neîntelegerile dintre consumator si furnizor legate de plata compensatiilor se rezolvă pe cale amiabilă în conformitate cu prevederile contractului de furnizare, iar în caz de divergentă, în instanta de judecată.

(3) În cazul în care furnizorul consideră cererea consumatorului ca fiind justificată, plăteste consumatorului compensatia datorată după cum urmează:

a) consumatorul necasnic mare atasează la cererea prevăzută la alin. (1) o factură pentru suma corespunzătoare compensatiei datorate, iar furnizorul plăteste suma datorată în termenul de scadentă de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării facturii la furnizor, în contul bancar prevăzut de consumator în cererea prevăzută la alin. (1). Acelasi procedeu îl poate aplica si consumatorul necasnic mic;

b) consumatorul casnic sau consumatorul necasnic mic care nu a atasat la cerere factura pentru suma corespunzătoare compensatiei este îndreptătit să primească compensatia prin scăderea sumei respective din valoarea facturii imediat următoare sau poate opta pentru primirea sumei cuvenite la casieria furnizorului. Prin factură imediat următoare se întelege prima factura pentru energia electrică a consumatorului, pentru care termenul de emitere a facturii urmează datei de înregistrare a cererii prevăzute la alin. (1) la un interval de cel putin 15 zile lucrătoare. În cazul în care consumatorul casnic sau necasnic mic optează pentru primirea sumei cuvenite la casieria furnizorului, furnizorul este obligat să pună la dispozitia acestuia suma respectivă în maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea cererii la furnizor.

(4) În cazul nerespectării de către furnizor a termenelor prevăzute la alin. (3), sumele datorate vor fi majorate astfel: pentru fiecare zi de întârziere fată de termenul scadent, suma datorată se va majora cu penalităti de întârziere egale cu majorările prevăzute în contractul de furnizare pentru neachitarea la termen a facturilor emise de furnizor pentru energia electrică.

Art. 22. - (1) În cazul în care un consumator obtine o hotărâre judecătorească favorabilă, conform căreia are dreptul de a primi despăgubiri pentru pagube produse de furnizor, ca urmare a unei fapte a furnizorului pentru care acesta din urmă datorează consumatorului plata unei compensatii, consumatorul pierde dreptul de a beneficia si de această compensatie.

(2) Furnizorul datorează consumatorului plata unei compensatii conform prezentului standard de performantă, inclusiv în cazul în care furnizorul este sanctionat, conform art. 212 din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la consumatori, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2004, pentru încălcarea aceleiasi prevederi.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 23. - (1) Compensatiile pentru nerealizarea indicatorilor de performantă garantati, prevăzuti în prezentul standard de performantă, se plătesc numai în cazul locurilor de consum alimentate la tarife reglementate. Costurile cu aceste compensatii nu sunt considerate costuri justificate de furnizare si nu sunt luate în considerare la stabilirea preturilor si tarifelor reglementate de furnizare.


(2) Compensatiile datorate de furnizor conform prezentului standard de performantă nu se plătesc în situatiile de fortă majoră (război sau calamităti naturale declarate conform legii) în care furnizorul poate dovedi că acestea l-au împiedicat să îsi respecte obligatiile corespunzătoare.

(3) În cazul în care o situatie de fortă majoră afectează valorile unui indicator de performantă si furnizorul poate dovedi că aceasta l-a împiedicat să îsi respecte obligatiile corespunzătoare, indicatorul se înregistrează cu valoarea lui realizată (ca si cum nu ar fi existat situatia de fortă majoră), iar furnizorul va insera în raportul pe care îl transmite la ANRE o rubrică de „Observatii", în care va preciza influenta stării de fortă majoră asupra indicatorului afectat.

Art. 24. - Pentru orice indicator de performantă general, reglementatorul poate stabili, printr-o reglementare, un nivel minim de calitate, denumit nivel general, care reprezintă nivelul de calitate al serviciului pe care consumatorii se pot astepta să îl primească. Nivelul general se poate defini ca valoare medie sau ca procentaj de cazuri în care nivelul stabilit trebuie realizat. Pentru nerealizarea unui nivel general, furnizorul nu plăteste compensatii consumatorilor afectati, dar în astfel de situatii reglementatorul poate lua măsuri de sanctionare a furnizorului.

Art. 25. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul standard de performantă.

 

ANEXA Nr. 1

la standardul de performantă

 

Indicatori de performantă generali privind calitatea serviciului de furnizare

 

 

Furnizor

 

 

Anul

 

Nr. crt.

Indicator de performantă*

Tip consumator

Semestrul I

Semestrul II

An

0

1

2

3

4

5

1.

Durata medie de emitere a ofertelor de furnizare - art. 5 alin. (1)lit. a)

casnic

 

 

 

necasnic mic

 

 

 

necasnic mare

 

 

 

total

 

 

 

2.

Durata medie de semnare a contractelor de furnizare - art. 5 alin. (1)lit. b)

casnic

 

 

 

necasnic mic

 

 

 

necasnic mare

 

 

 

total

 

 

 

3.

Număr de contestatii justificate privind facturarea - art. 8 alin. (1) lit. a)

casnic

 

 

 

necasnic mic

 

 

 

necasnic mare

 

 

 

total

 

 

 

4.

Număr de contestatii justificate privind facturarea, raportat la numărul consumatorilor deserviti - art. 8 alin. (1)lit. a)

casnic

 

 

 

necasnic mic

 

 

 

necasnic mare

 

 

 

total

 

 

 

5.

Durata medie de rezolvare a contestatiilor privind facturarea - art. 8 alirî. (1)lit. b)

casnic

 

 

 

necasnic mic

 

 

 

necasnic mare

 

 

 

total

 

 

 

6.

Număr de locuri de consum deconectate pentru care furnizorul solicită reluarea în 4 ore - art. 9 alin. (2) lit. a)

casnic

 

 

 

necasnic mic

 

 

 

necasnic mare

 

 

 

total

 

 

 

7.

Număr de locuri de consum deconectate pentru care furnizorul solicită reluarea în mai mult de 4 ore - art. 9 alin. (2) lit. b)

casnic

 

 

 

necasnic mic

 

 

 

necasnic mare

 

 

 

total

 

 

 


0

1

2

3

4

5

8.

Număr de solicitări de modificare a tarifului, rezolvate în mai putin de 10 zile lucrătoare - art. 10 alin. (2)

casnic

 

 

 

necasnic mic

 

 

 

necasnic mare

 

 

 

total

 

 

 

9.

Număr de petitii de tipul celor prevăzute la art. 11 alin. (1), reprezentând o reclamatie justificată - art. 11 alin. (3) lit. a)

 

 

 

 

10.

Durată medie de răspuns la petitiile de mai sus-art. 11 alin.(3)lit. b)

 

 

 

 

11.

Durată medie de transmitere către operatorul de retea a sesizărilor primite prin fax sau prin e-mail - art. 13 pct. 1 lit. a)

 

 

 

 

12.

Durată medie de transmitere către operatorul de retea a sesizărilor primite în scris, prin postă sau direct la registratură, inclusiv cele referitoare la accesul la retea - art. 13 pct. 1 lit. b)

 

 

 

 

13.

Număr de consumatori deserviti de Serviciul clienti cu cel mai mare număr de consumatori arondati - art. 14 alin. (3) lit. a)

 

 

 

 

14.

Număr de linii telefonice disponibile consumatorilor pentru comunicarea cu furnizorul - art. 14 alin. (3) lit. b)

 

 

 

 

15.

Număr de linii telefonice cu operator 24 de ore din 24 - art. 14 alin. (3) lit. c)

 

 

 

 

16.

Număr de linii telefonice gratuite - art. 14 alin. (3) lit. d)

 

 

 

 

17.

Număr de reclamatii privind schimbarea furnizorului - de la consumatorii proprii - art. 15 alin. (2) lit. a)

 

 

 

 

18.

Număr de reclamatii privind schimbarea furnizorului - de la consumatorii deserviti de alt furnizor - art. 15 alin. (2) lit. b)

 

 

 

 

19.

Număr de reclamatii privind schimbarea furnizorului ajunse în instanta de judecată - art. 15 alin. (2) lit. c)

 

 

 

 

20.

Număr de reclamatii privind schimbarea furnizorului finalizate în instanta de judecată cu sentintă defavorabilă furnizorului respectiv - art. 15 alin. (2) lit. d)

 

 

 

 


* Semnificatia în detaliu a fiecărui indicator este cea precizată în textul standardului de performantă, la referinta mentionată în anexă.


 

ANEXA Nr. 2

la standardul de performantă

 

Indicatori statistici privind activitatea de furnizare

 

 

Furnizor

 

 

Anul

 

Nr. crt.

Indicator statistic*

Tip consumator

Semestrul I

Semestrul II

An

0

1

2

3

4

5

1

Număr de contestatii privind facturarea - art. 8 alin. (3)

casnic

 

 

 

necasnic mic

 

 

 

necasnic mare

 

 

 

total

 

 

 

2

Număr de contestatii privind facturarea, raportat la numărul consumatorilor deserviti - art. 8 alin. (3)

casnic

 

 

 

necasnic mic

 

 

 

necasnic mare

 

 

 

total

 

 

 

3

Număr de locuri de consum deconectate pentru neplata contravalorii serviciului de furnizare - art. 9 alin. (4)

casnic

 

 

 

necasnic mic

 

 

 

necasnic mare

 

 

 

total

 

 

 

4

Număr de solicitări de modificare a tarifului - art. 10 alin. (4)

casnic

 

 

 

necasnic mic

 

 

 

necasnic mare

 

 

 

total

 

 

 

5

Număr total de petitii primite, altele decât cele tratate în alte articole - art. 11 alin. (5) lit. a)

 

 

 

 

6

Număr de petitii reprezentând o solicitare de informatii sau o propunere de îmbunătătire referitoare la serviciul de furnizare - art. 11 alin. (5) lit. b)

 

 

 

 

7

Număr de petitii cu subiect nerelevant: reclamatii nejustificate, destinatar gresit, solicitări de informatii care nu sunt referitoare la serviciul de furnizare - art. 11 alin. (5) lit. c)

 

 

 

 

8

Număr de sesizări privind intermedierea relatiei consumator-operator de retea - art. 13 pct. 3

 

 

 

 

9

Număr de solicitări ale consumatorilor de a primi compensatii - art. 16 lit. a)

 

 

 

 

10

Număr de compensatii acordate - art. 16 lit. b)

 

 

 

 

11

Număr de neîntelegeri privind dreptul la compensatii, aflate în litigiu -art. 16 lit. c)

 

 

 

 


0

1

2

3

4

5

12

Număr de locuri de consum deservite la începutul perioadei - art. 17lit. a)

casnic

 

 

 

necasnic mic

 

 

 

necasnic mare

 

 

 

total

 

 

 

13

Număr de locuri de consum preluate în cursul perioadei - art. 17lit. b)

casnic

 

 

 

necasnic mic

 

 

 

necasnic mare

 

 

 

total

 

 

 

14

Număr de locuri de consum deservite la sfârsitul perioadei - art. 17lit. c)

casnic

 

 

 

necasnic mic

 

 

 

necasnic mare

 

 

 

total

 

 

 

15

Număr de locuri de consum deservite la sfârsitul perioadei, pentru care furnizorul a încheiat contractele de retea (transport si/sau distributie) - art. 17 lit. d)

casnic

 

 

 

necasnic mic

 

 

 

necasnic mare

 

 

 

total

 

 

 

16

Număr de contracte de furnizare existente, modificate prin acte aditionale în cursul perioadei - art. 17 lit. e)

casnic

 

 

 

necasnic mic

 

 

 

necasnic mare

 

 

 

total

 

 

 

17

 

 

 

Energie furnizată (în MWh), pe categorii de consumatori - art. 17 lit. f)

casnic

 

 

 

necasnic mic

 

 

 

necasnic mare

 

 

 

total

 

 

 


* Semnificatia în detaliu a fiecărui indicator este cea precizată în textul standardului de performantă, la referinta mentionată în anexă.

 

ANEXA Nr. 3

la standardul de performantă

 

Indicatori de performantă garantati privind calitatea serviciului de furnizare

 

Nr. crt.

Indicator de performantă*

Nivelul garantat

Compensatia în caz de nerealizare a nivelului garantat

0

1

2

3

1

Durata de emitere a ofertei de furnizare - art. 5 alin. (2)

15 zile lucrătoare, în cazul consumatorilor casnici sau necasnici mici, respectiv 30 de zile calendaristice, în cazul consumatorilor necasnici mari

50 lei

2

Timpul de răspuns la contestatia privind factura - art. 8 alin. (2)

10 zile calendaristice, în conditiile prevăzute la art. 7 alin. (1)

50 lei

3

Timpul de comunicare către operatorul de retea a solicitării de reluare a furnizării - art. 9 alin. (3)

4 ore

35 lei, la care se adaugă 35 lei pentru fiecare zi de întârziere

4

Timpul de rezolvare a solicitării de modificare a tarifului de furnizare - art. 10 alin. (3)

10 zile lucrătoare, în conditiile prevăzute la art. 10 alin. (1)

30 lei

5

Durata de răspuns la petitii - art. 11 alin. (4)

15 zile lucrătoare sau 30 de zile calendaristice, în conditiile prevăzute la art. 11 alin. (2)

30 lei

6

Durată de transmitere către operatorul de distributie a unei sesizări care face obiectul art. 12, respectiv către consumator a răspunsului primit de la operatorul de distributie - art. 13 pct. 2

Ziua lucrătoare imediat următoare, pentru sesizarea primită de la consumator prin e-mail sau fax

50 lei

3 zile lucrătoare, pentru sesizarea primită de la consumator în scris pe hârtie

 

3 zile lucrătoare pentru comunicarea către consumator a răspunsului primit de la operatorul de retea

 


* Semnificatia în detaliu a fiecărui indicator este cea precizată în textul standardului de performantă, la referinta mentionată în anexă.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.