MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 64/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 64         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 28 ianuarie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            50. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice în domeniul public al judetului Alba si în administrarea Consiliului Judetean Alba

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea modalitătii de determinare a stocului minim de gaze naturale pe care titularii licentelor de furnizare a gazelor naturale au obligatia să îl detină în depozitele de înmagazinare subterană la încheierea activitătii de injectie din anul 2010

 

4. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea valorilor bonusurilor de referintă pentru energia electrică, a pretului de referintă pentru energia electrică si a preturilor de referintă pentru energia termică produsă si livrată din centrale de cogenerare de înaltă eficientă

 

7. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale

 

99. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a amânării la plată a obligatiilor fiscale neachitate la termen, administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.321/2009

 

231/C.- Ordin al ministrului justitiei privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistentă prestate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice în domeniul public al judetului Alba si în administrarea Consiliului Judetean Alba

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Datele de identificare ale bunului imobil înscris în domeniul public al statului la pozitia M.F.P. nr. 37.099, cod de clasificare nr. 8.29.06, din anexa nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

- „spatiu în suprafată construită - 35,26 mp, structură zidărie, sarpantă lemn, învelitoare tablă, terasă; spatiu în suprafată construită - 109,12 mp, structură zidărie, sarpantă lemn, învelitoare tablă, terasă."

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unui imobil situat în orasul Câmpeni, judetul Alba, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice, prin Directia Generală a Finantelor Publice Alba, în domeniul public al judetului Alba si în administrarea Consiliului Judetean Alba.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 ianuarie 2010.

Nr. 50.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice în domeniul public al judetului Alba si în administrarea Consiliului Judetean Alba

 

Denumirea si locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile imobilului

Numărul de inventar si codul de clasificare conform Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006

Clădire (sediul Administratiei Finantelor  Publice Câmpeni - Trezorerie), orasul Câmpeni, judetul Alba

Statul român si din administrarea Ministerului

Finantelor Publice, prin Directia Generală a Finantelor Publice Alba

Judetul Alba si în administrarea Consiliului Judetean Alba

- spatiu în suprafată construită - 35,26 mp, înscris înC.F.nr. 70108 -C1-U2 Câmpeni, provenită din conversia C.F. 3379 individuală Câmpeni sub nr. topo. 365/5/VII/c, structură zidărie, sarpantă lemn, învelitoare tablă, terasă; - spatiu în suprafată construită - 109,12 mp, înscris în C.F. nr. 70108 - C1-U1 Câmpeni, provenită din conversia C.F. 3380 individuală Câmpeni sub nr. topo. 365/5/VII/d, structură zidărie, sarpantă lemn, învelitoare tablă, terasă

37.099 cod de clasificare: 8.29.06


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind stabilirea modalitătii de determinare a stocului minim de gaze naturale pe care titularii licentelor de furnizare a gazelor naturale au obligatia să îl detină în depozitele deînmagazinare subterană la încheierea activitătii de injectie din anul 2010

 

Având în vedere prevederile art. 8 lit. i) si x) si art. 25 lit. i) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 16 alin. (1)si (2) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Pentru titularii licentelor de furnizare a gazelor naturale care furnizează gaze naturale consumatorilor în regim reglementat, stocul minim de gaze naturale pe care acestia au obligatia să îl detină în depozitele de înmagazinare subterană la încheierea activitătii de injectie din anul 2010 se constituie la nivelul a 25% din cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată consumatorilor în regim reglementat în anul 2010.

(2) Pentru titularii licentelor de furnizare a gazelor naturale care furnizează gaze naturale consumatorilor în regim concurential, stocul minim de gaze naturale pe care acestia au obligatia să îl detină în depozitele de înmagazinare subterană la încheierea activitătii de injectie din anul 2010 se constituie la nivelul a 12,5% din cantitatea de gaze naturale estimată a fi furnizată consumatorilor în regim concurential în anul 2010.

(3) Pentru titularii licentelor de furnizare a gazelor naturale care furnizează gaze naturale consumatorilor atât în regim reglementat, cât si în regim concurential, stocul minim de gaze naturale se constituie cumulativ, raportat la prevederile alin. (1) si (2).

(4) Cantitătile de gaze naturale estimate a fi furnizate consumatorilor în regim reglementat, respectiv concurential, prevăzute la alin. (1) si (2), sunt cele transmise Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, conform art. 4 din Metodologia privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licentelor de furnizare si a nivelului stocului de gaze naturale pentru operatorul Sistemului national de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 91/2009.

Art. 2. - În termen de 3 zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, nivelul stocului minim de gaze naturale, defalcat pe fiecare titular al licentei de furnizare, determinat conform prevederilor art. 1, se afisează pe pagina de internet a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei.

Art. 3. - Prevederile art. 6 din Metodologia privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licentelor de furnizare si a nivelului stocului de gaze naturale pentru operatorul Sistemului national de transport al gazelor naturale, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 91/2009, nu se aplică în ciclul de înmagazinare 2010-2011.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 99/2009 privind stabilirea stocului minim de gaze naturale pe care titularii licentelor de furnizare a gazelor naturale au obligatia să îl detină în depozitele de înmagazinare subterană la încheierea activitătii de injectie din anul 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 7 ianuarie 2010.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2010.

Nr. 2.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea valorilor bonusurilor de referintă pentru energia electrică, a pretului de referintă pentru energia electrică si a preturilor de referintă pentru energia termică produsă si livrată din centrale de cogenerare de înaltă eficientă

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (9), ale art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si e), ale art. 74 lit. h) si i) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 10 alin. (3), ale art. 21 alin. (2) si (3) si ale art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă pe baza cererii de energie termică utilă,


în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă valorile bonusurilor de referintă pentru energia electrică produsă si livrată din centrale de cogenerare de înaltă eficientă, acordate producătorilor de energie electrică si termică ce beneficiază de schemă de sprijin conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor si a conditiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficientă pe raza cererii de energie termică utilă, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă pretul de referintă de 170,752 Iei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia electrică produsă si livrată din centralele de cogenerare de înaltă eficientă, comercializată prin contracte reglementate în anul 2010, practicat de către producătorii de energie electrică si termică ce beneficiază de schemă de sprijin conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009.

Art. 3. - Se aprobă valorile preturilor de referintă pentru energia termică produsă si livrată din centrale de cogenerare de înaltă eficientă, practicate de către producătorii de energie electrică si termică ce beneficiază de schemă de sprijin conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. - Prevederile prezentului ordin se aplică de către producătorii de energie electrică si termică în cogenerare care beneficiază de schemă de sprijin conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.215/2009, precum si de către Compania Natională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" - S.A.

Art. 5. - Departamentele si directiile de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. -Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2010.

Nr. 4.

 

ANEXA Nr. 1

Bonusurile de referintă pentru energia electrică produsă si livrată din centrale de cogenerare de înaltă eficientă

 

Valoarea bonusului de referintă pentru energia electrică, Iei/MWh, exclusiv TVA

Ani

Anii

An III

An IV

AnV

An VI

An VII

An VIII

An IX

An X

An XI

Centrale de cogenerare cu functionare pe combustibil solid

142,33

131,99

121,99

112,25

102,68

93,04

83,34

73,58

63,74

53,84

43,87

Centrale de cogenerare cu functionare pe gaze naturale alimentate din reteaua de transport

143,09

136,53

130,13

123,86

117,66

111,43

105,17

98,88

92,56

86,20

79,82

Centrale de cogenerare cu functionare pe gaze naturale alimentate din reteaua de distributie

155,73

150,37

145,08

139,86

134,67

129,47

124,25

119,02

113,77

108,51

103,23

 

ANEXA Nr. 2

 

Preturile de referintă pentru energia termică produsă si livrată din centrale de cogenerare de înaltă eficientă

 

 

Ani

Anii

An III

An IV

AnV

An VI

An VII

An VIII

An IX

An X

An XI

Centrale de cogenerare cu functionare pe combustibil solid

81,08

82,66

84,08

85,38

86,61

87,87

89,15

90,47

91,82

93,19

94,60

Centrale de cogenerare cu functionare pe gaze naturale alimentate din reteaua de transport

125,61

128,71

131,51

134,08

136,50

138,98

141,51

144,11

146,76

149,48

152,26

Centrale de cogenerare cu functionare pe gaze naturale alimentate din reteaua de distributie

142,89

146,57

149,90

152,95

155,83

158,77

161,78

164,86

168,01

171,24

174,53


MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura nr. 82 din 8 ianuarie 2010,

- consultările cu organizatiile din domeniul pescuitului, în temeiul:

- art. 8, 9, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 41, 4V si 42 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 317/2009;

- art. 8 lit. A pct. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1.407/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale;

- Regulamentului din 20 decembrie 2002 al Consiliului (CE) nr. 2.371/2002 privind conservarea si exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului;

- Regulamentului din 30 decembrie 2003 al Comisiei (CE) nr. 26/2004 privind Registrul flotei de pescuit comunitare;

- Regulamentului din 12 octombrie 1993 al Consiliului (CE) nr. 2.847/1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 4/2009 pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în apele maritime interioare si în apele continentale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 19 ianuarie 2009, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2010.

Nr. 7.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Pe teritoriul României pescuitul comercial se practică în Dunăre, Delta Dunării, complexul lagunar Razim-Sinoie, Prut, Marea Neagră si lacuri de acumulare în care nu se practică acvacultura.

(2) Pescuitul comercial în Marea Neagră se practică anual de la 1 ianuarie până la 31 decembrie, cu respectarea prevederilor regulamentelor comunitare si a ordinului de prohibitie.

(3) Pescuitul comercial în apele continentale se practică de la sfârsitul perioadei de prohibitie pentru anul în curs până la începutul perioadei de prohibitie a anului următor, cu respectarea prevederilor ordinului de prohibitie.

Art. 2. - (1) Accesul la resursele acvatice vii în vederea practicării pescuitului comercial se atribuie de către Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura, denumită în continuare ANPA, pe zone/tronsoane de pescuit, prin eliberarea autorizatiei de pescuit comercial următoarelor categorii de utilizatori:

a) în rezervatiile naturale, în mod direct pescarilor profesionisti organizati în asociatii profesionale de profil;


b) în celelalte habitate piscicole naturale, organizatiilor si asociatiilor de pescari profesionisti constituite în conformitate cu prevederile legale si înscrise în Registrul organizatiilor si asociatiilor de pescari profesionisti care practică pescuitul comercial, precum si persoanelor juridice care au ca obiect de activitate pescuitul comercial;

c) în cadrul ANPA se înfiintează Registrul organizatiilor si asociatiilor de pescari profesionisti care practică pescuitul comercial, cu caracter administrativ, al cărui model este prezentat în anexa nr. 1.

(2) Pentru a putea practica pescuitul comercial cu ambarcatiuni, pescarii trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie înscrisi în licenta de pescuit;

b) să detină permis de pescuit comercial;

c) să fie înscrisi în autorizatia de pescuit comercial a uneia dintre entitătile enumerate la art. 2 alin. (1).

(3) Navele/Ambarcatiunile folosite la pescuit trebuie să detină licentă de pescuit si să fie înscrise în fisierul navelor/ambarcatiunilor de pescuit.

Art. 3. - (1) Pentru zonele/tronsoanele de pescuit unde reglementările privind exploatarea durabilă a resursei acvatice vii impun măsuri pentru limitarea numărului navelor/ambarcatiunilor de pescuit, la atribuirea dreptului de pescuit comercial se va tine seama de următoarele criterii:

- captura realizată în anul anterior, raportată la numărul de ambarcatiuni;

- apartenenta la comunităti locale cu traditie în activitatea de pescuit comercial;

- abateri de la respectarea legislatiei în domeniul pescuitului si acvaculturii.

(2) Punctajul pentru criteriile mentionate la alin. (1) este prezentat în anexa nr. 2 si se va stabili de către o comisie constituită prin decizia presedintelui ANPA, cu consultarea reprezentantului federatiei sau organizatiei de pescari profesionisti reprezentative pentru zona/tronsonul de pescuit aflat în analiză.

Art. 4. - Stabilirea numărului ambarcatiunilor si navelor de pescuit pe zone/tronsoane de pescuit se face respectând prevederile Regulamentului (CE) nr. 2.371/2002 al Consiliului din 20 decembrie 2002 privind conservarea si exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului si studiile stiintifice anuale privind captura totală admisibilă (TAC).

Art. 5. -ANPA are obligatia să asigure tipărirea, gestionarea si emiterea documentelor prevăzute în prezentul ordin.

Art. 6. - Licenta de pescuit si permisul de pescuit comercial se emit si se eliberează de filialele regionale ale ANPA, în baza procedurilor aprobate prin decizia presedintelui ANPA.

Art. 7. - (1) Licenta de pescuit este un document netransmisibil, emis pentru o perioadă nedeterminată, care dă dreptul unei nave/ambarcatiuni să desfăsoare activitatea de pescuit comercial si care se vizează anual.

(2) Licenta de pescuit se eliberează la solicitarea proprietarului navei/ambarcatiunii de pescuit.

(3) Modelul licentei de pescuit pentru apele continentale este prezentat în anexa nr. 3.

(4) Modelul licentei de pescuit pentru apele maritime este prezentat în anexa nr. 4.

Art. 8. - (1) Pentru eliberarea licentei de pescuit, nava/ambarcatiunea de pescuit trebuie să fie înscrisă în fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit.

(2) Numărul si tipul uneltelor de pescuit admise pentru o ambarcatiune este limitat, în functie de TAC, si vor fi înscrise în licenta de pescuit.

(3) La eliberarea licentei de pescuit, solicitantii trebuie să depună următoarele documente:

a) cerere, în care se va mentiona zona de pescuit, numele operatorilor, tipul si numărul uneltelor de pescuit;

b) dovada plătii taxei de licentiere, conform prevederilor legale în vigoare;

c) copie de pe certificatul de înmatriculare al navei/ambarcatiunii de pescuit emis de Autoritatea Navală Română si prezentarea originalului pentru conformitate.

(4) Cererile pentru obtinerea licentei de pescuit, însotite de documentele prevăzute la alin. (3), se depun la filialele regionale ale ANPA.

Art. 9. - (1) Permisul de pescuit comercial este un document individual, netransmisibil, emis pentru o perioadă nedeterminată si care se vizează anual.

(2) Modelul permisului de pescuit comercial este prezentat în anexa nr. 5.

Art. 10. - (1) Pentru eliberarea permisului de pescuit comercial, solicitantii trebuie să depună următoarele documente:

a) cerere;

b) două poze tip pasaport;

c) copie după BI/CI;

d) copie după autorizatia eliberată în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, în care să fie înscrisă activitatea de pescuit comercial si comercializare de peste si alte vietuitoare acvatice, sau adeverinta de salariat din care să rezulte că este angajat cu contract de muncă la o societate comercială care are în obiectul de activitate si pescuitul comercial;

e) dovada plătii taxei de eliberare a permisului, conform prevederilor legale în vigoare;

f) copie după diploma/certificatul de formare profesională pentru profesia de pescar profesionist;

g) declaratie pe propria răspundere din care să reiasă că solicitantul nu a fost condamnat sau sanctionat penal pentru infractiuni la legea pescuitului.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se depun si se verifică la filialele regionale ale ANPA, în vederea emiterii si eliberării.

Art. 11. - Nu se eliberează permis de pescuit persoanelor cu cazier pentru infractiuni la legea pescuitului.

Art. 12. - Licenta de pescuit sau permisul de pescuit comercial poate fi suspendată/suspendat ori retrasă/retras, prin decizia presedintelui ANPA, în baza constatărilor personalului cu drept de inspectie si control din cadrul ANPA, când nu mai sunt îndeplinite conditiile care au stat la baza eliberării acesteia/acestuia.

Art. 13. - Pe baza studiilor de evaluare a resurselor acvatice vii, elaborate de institutiile de cercetare acreditate conform legii, ANPA stabileste zonele/tronsoanele de pescuit si cotele care vor fi trecute în autorizatia de pescuit.

Art. 14. - (1) Autorizatia de pescuit are caracter temporar, se eliberează de ANPA prin serviciul de specialitate si contine date referitoare la identificarea navei/ambarcatiunii de pescuit, la perioada de valabilitate, la zona/tronsonul de pescuit, cota alocată pe specii, punctele de debarcare, centrele de primă vânzare si la datele de identificare a pescarilor profesionisti pe ambarcatiuni de pescuit.

(2) Pentru eliberarea autorizatiei de pescuit, solicitantii trebuie să depună la filialele regionale ANPA următoarele documente:

a) cerere, în care se va mentiona zona/tronsonul de pescuit, porturile/punctele de debarcare si centrele de primă vânzare aflate în administrare proprie sau contracte de prestări servicii cu alti detinători de porturi/puncte de debarcare si centre de primă vânzare;


b) dovada plătii taxei de autorizare, conform prevederilor legale în vigoare;

c) tabel nominal cu pescarii profesionisti care detin permise de pescuit comercial si tabel cu ambarcatiunile ce detin licentă de pescuit care vor desfăsura activitate de pescuit comercial si auxiliare pescuitului, precum si tabel cu numărul si tipul uneltelor de pescuit;

d) copie de pe certificatul de înmatriculare emis de oficiul registrul comertului pentru persoanele juridice care au ca obiect de activitate pescuitul comercial.

(3) Modelul autorizatiei de pescuit comercial este prezentat în anexa nr. 6.

Art. 15. - (1) ANPA stabileste prin decizie a presedintelui modul de marcare a uneltelor utilizate la pescuit.

(2) ANPA asigură confectionarea mărcilor.

(3) Gestionarea si evidenta mărcilor se fac de către filialele regionale ale ANPA.

(4) Uneltele identificate de personalul cu drept de inspectie si control din cadrul ANPA, care nu au montate mărci, sunt retrase de la pescuit, aplicându-se prevederile legale în vigoare.

Art. 16. - (1) Autorizatia de pescuit comercial poate fi suspendată sau retrasă, prin decizia presedintelui ANPA, în baza constatărilor personalului cu drept de control si inspectie din cadrul ANPA, când nu mai sunt îndeplinite conditiile care au stat la baza eliberării ei.

(2) Orice modificări privind permisul de pescuit comercial, licenta de pescuit sau autorizatia de pescuit si anexele acesteia se vor face cu retragerea vechilor documente, prin emiterea si eliberarea altora noi, cu respectarea conditiilor prevăzute în prezentul ordin.

Comercializarea pestelui

Art. 17. - (1) Pestele capturat în urma pescuitului comercial este descărcat în punctele de debarcare/acostare sau în centrele de primă vânzare, după caz, unde se completează declaratia de descărcare.

(2) Modelul declaratiei de descărcare este prezentat în anexa nr. 7.

(3) Declaratia de descărcare se completează de către proprietarul/operatorul ambarcatiunii de pescuit în 3 exemplare, care sunt distribuite astfel:

a) originalul - la punctul de debarcare sau centrul de primă vânzare, după caz;

b) exemplarul al doilea - la filiala regională ANPA;

c) exemplarul al treilea rămâne la cotor, la ambarcatiunea de pescuit.

Art. 18. - În vederea nominalizării si functionării, punctele de debarcare trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie prevăzute cu dotări care să permită acostarea navelor/ambarcatiunilor de pescuit si descărcarea capturilor;

b) să fie inscriptionate;

c) să fie înregistrate sanitar-veterinar;

d) să detină dispozitive de cântărire a pestelui;

e) să afiseze un program de functionare.

Art.19. - În vederea nominalizării si functionării, centrele de primă vânzare trebuie să detină:

a) spatiu de refrigerare (+2 grade C - +4 grade C) pentru primirea, depozitarea si vânzarea pestelui si a produselor din peste, primite de la porturile/punctele de debarcare;

b) spatiu frigorific pentru depozitarea cantitătilor de peste si a produselor din peste nevândute în ziua primirii pestelui de la punctele de debarcare;

c) dotări cu apă curentă, masini pentru fulgi de gheată, dispozitive de cântărire, ambalaje etc;

d) să afiseze program pentru primirea pestelui de la punctele de debarcare;

e) să fie înregistrate sanitar-veterinar;

f) să afiseze program de functionare.

Art. 20. - Punctele de debarcare si centrele de primă vânzare care îndeplinesc conditiile de functionare sunt nominalizate prin decizia presedintelui ANPA.

Art. 21. - (1) Pestele capturat în urma pescuitului comercial se înscrie în jurnalul de pescuit la punctele de debarcare/acostare.

(2) Modelul jurnalului de pescuit este prezentat în anexa nr. 8.

(3) Jurnalul de pescuit se completează zilnic de către proprietarul/operatorul ambarcatiunii de pescuit în două exemplare, care sunt distribuite astfel:

a) originalul - la filiala regională ANPA, până la data de 5 a fiecărei luni;

b) exemplarul al doilea rămâne la cotor, la ambarcatiunea de pescuit.

(4) Punctele de acostare sunt locurile din care ambarcatiunile care detin licentă de pescuit pleacă la pescuit si revin de la pescuit. Locatia punctelor de acostare va fi comunicată în scris filialelor regionale ANPA la eliberarea autorizatiei de pescuit comercial si ori de câte ori apar modificări.

Art. 22. - Transportul pestelui si/sau al produselor din peste de la punctele de debarcare/acostare la centrul de primă vânzare va fi însotit de nota de transport peste, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9.

Art. 23. - (1) În punctele de debarcare sau în centrele de primă vânzare care sunt nominalizate să functioneze, pescarii profesionisti - persoane fizice autorizate pot să comercializeze peste si produse din peste numai către persoane fizice/juridice autorizate.

(2) Administratorul centrului de primă vânzare are obligatia întocmirii Notei de vânzare la fiecare livrare, cât si transmiterii acestora la filialele regionale ANPA până la data de 5 a fiecărei luni.

(3) Modelul notei de vânzare este prezentat în anexa nr. 10.

(4) Nota de vânzare se va întocmi în 3 exemplare, care vor fi distribuite astfel:

a) originalul - la cumpărător;

b) exemplarul al doilea - la filiala regională ANPA;

c) exemplarul al treilea rămâne la cotor, la centrul de primă vânzare.

Art. 24. - (1) Colectarea pestelui capturat în urma pescuitului comercial în Dunăre, Prut si lacuri de acumulare în care nu se practică acvacultura, unde nu sunt conditii de amplasare a punctelor de debarcare si/sau centre de primă vânzare, se face în punctele de acostare, iar transportul de la punctele de acostare la centrele de primă vânzare se face cu mijloace de transport specializate pentru peste si produse din peste înregistrate sanitar-veterinar.

(2) La eliberarea autorizatiei de pescuit, solicitantii care se regăsesc la prevederile alin. (1) trebuie să depună la filialele regionale ANPA lista cu mijloacele de transport specializate pentru peste si produse din peste înregistrate sanitar-veterinar.

 

CAPITOLUL II

Pescuitul comercial în Marea Neagră

 

Art. 25. - (1) Activitătile de pescuit marin reprezintă totalitatea actiunilor derulate pe mare în scopul capturării de resurse acvatice vii, incluzând deplasarea în zona de pescuit, lansarea uneltelor de pescuit, capturarea propriu-zisă, recuperarea la bord si deplasarea în portul de debarcare.


(2) Perioada aferentă activitătilor de pescuit marin se calculează din momentul plecării navei de pescuit din port spre zona de pescuit până în momentul întoarcerii navei în portul de debarcare, având recuperate uneltele folosite la pescuit, este multiplu de 24 de ore si se exprimă în zile de activităti de pescuit marin.

(3) Pescuitul marin la scară redusă reprezintă pescuitul desfăsurat de către ambarcatiuni care au o lungime maximă de 12 metri si care nu utilizează uneltele remorcate enumerate în tabelul 3din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 26/2004 al Comisiei din 30 decembrie 2003 privind registrul flotei de pescuit comunitare.

Art. 26. - Toate navele de pescuit cu lungimi mai mari de 15 metri trebuie să aibă instalat la bord un sistem de monitorizare prin satelit.

Art. 27. - Sistemul de monitorizare prin satelit trebuie să fie conectat în permanentă în timpul cât nava se află în activitate pe mare.

Art. 28. - Înainte de a iesi în mare, comandantii navelor de pescuit cu o lungime mai mare de 15 metri trebuie să anunte autoritătile portuare si pe reprezentantul filialei regionale ANPA.

Art. 29. - (1) Filialele regionale ale ANPA tin evidenta navelor care pescuiesc în Marea Neagră prin completarea Registrului de evidentă a navelor mai mari de 15 metri, în care se înscriu toate intrările si iesirile acestora.

(2) Modelul registrului de evidentă a navelor si ambarcatiunilor de pescuit este prezentat în anexa nr. 11.

Art. 30. - (1) În timpul activitătii de pescuit comandantii navelor de pescuit cu lungimi mai mari de 15 metri au obligatia de a completa zilnic jurnalul de pescuit la Marea Neagră aflat la bord, în care este inclusă si declaratia de descărcare.

(2) Modelul jurnalului de pescuit la Marea Neagră este prezentat în anexa nr. 12.

Art. 31. - Pestele capturat în urma pescuitului comercial în Marea Neagră de către nave de pescuit cu lungimi mai mari de 15 metri este descărcat în porturile/punctele de debarcare, unde se întocmeste declaratia de descărcare prezentată în anexa nr. 7.

Art. 32. - (1) Conducătorii navelor de pescuit cu lungimi mai mici de 15 metri au obligatia să completeze la întoarcerea în port jurnalul de pescuit costier.

(2) Modelul jurnalului de pescuit costier este prezentat în anexa nr. 13.

Art. 33. - Dispozitiile art. 32 se aplică si celor care pescuiesc cu unelte fixe de tip talian.

Art. 34. - (1) Jurnalele de pescuit costier se completează în două exemplare, care sunt distribuite astfel:

a) originalul se depune la filiala regională a ANPA până la data de 5 a fiecărei luni;

b) exemplarul al doilea rămâne la cotor la nava/ambarcatiunea de pescuit.

(2) Instructiunile de completare a jurnalului de pescuit la Marea Neagră si a jurnalului de pescuit costier sunt prezentate în anexa nr. 14.

Art. 35. - În vederea nominalizării si functionării, punctele de debarcare la Marea Neagră trebuie să respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 2.847/1993 al Consiliului din 12 octombrie 1993 de instituire a unui sistem de control aplicabil politicii comune din domeniul pescuitului.

Art. 36. - Speciile de pesti capturate la Marea Neagră sunt mentionate în jurnalele de pescuit utilizând codurile alocate fiecărei specii, conform anexei nr. 15.

Art. 37. - Transportul pestelui si/sau produselor din peste capturat în urma pescuitului comercial la Marea Neagră de la punctele de debarcare la centrul de primă vânzare va fi însotit de nota de transport al cărei model este prezentat în anexa nr. 9.

Art. 38. - Pestele capturat în urma pescuitului comercial la Marea Neagră poate fi comercializat cu respectarea prevederilor art. 23.

Art. 39. - (1) Comandantii navelor de pescuit au obligatia de a semnala prezenta delfinilor în zona de pescuit.

(2) Modelul fisei de semnalare a delfinilor este prezentat în anexa nr. 16.

(3) Fisele de semnalare a delfinilor sunt transmise la filialele regionale ale ANPA în termen de 48 de ore.

Art. 40. - Personalul cu drept de inspectie si control din cadrul ANPA verifică periodic dacă punctele de debarcare si centrele de primă vânzare respectă conditiile de nominalizare si recunoastere.

Art. 41. - Personalul cu drept de inspectie si control din cadrul ANPA monitorizează activitatea de descărcare si primă vânzare a pestelui si produselor din peste din punctele de debarcare/acostare si centrele de primă vânzare, prin controale periodice.

Art. 42. - Autorizatiile de pescuit comercial, licentele de pescuit si permisele de pescuit comercial emise anterior prezentelor norme îsi păstrează valabilitatea până la data expirării valabilitătii acestora.

Art. 43. - Anexele nr. 1-16 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

REGISTRUL

organizatiilor si asociatiilor de pescari profesionisti care practică pescuitul comercial, precum si al persoanelor juridice care au ca obiect de activitate pescuitul comercial

 

Nr. crt.

Numărul/data cererii de înscriere

Numele solicitantului

Sediul administrativ

Nr./data avizului de recunoastere

(pentru organizatii)

Numele reprezentantului

Serie/nr. CI

Semnătura reprezentantului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA Nr. 2

la norme

PUNCTAJUL

pentru criteriile de cuantificare la acordarea dreptului de pescuit comercial pentru asociatii si organizatii de pescari comerciali

 

1. Captură realizată, raportată la numărul de ambarcatiuni

Cuantificare

 

Procentaj realizat

Punctaj

95-100%

70

90-95%

60

80-90%

50

70-80%

40

60-70%

30

50-60%

20

40-50%

10

0-30%

0

 

2. Solicitantilor al căror număr de membri este de cel putin 80% cu domiciliul stabil în localităti aferente zonelor de pescuit comercial, cu traditii în activitatea de pescuit comercial si unde pescuitul constituie activitatea de bază li se acordă maximum 30 de puncte. Pentru ceilalti solicitanti punctajul se va acorda în mod proportional.

La nivelul fiecărei filiale regionale se identifică zonele în care activitatea de pescuit comercial este o activitate de bază traditională.

3. Pentru abateri de la respectarea legislatiei în domeniul pescuitului, potentialii beneficiari sunt penalizati prin scăderea punctajului conform grilei următoare:

„Contraventii" - la stabilirea punctajului de penalizare se va tine cont de gravitatea faptei, de circumstante si de încadrarea juridică.

 

Încadrarea juridică

(Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 317/2009)

Fapta incriminată

Punctaj

Art. 58 lit. b) Art. 58 lit. c)

Neprezentarea permisului sau a autorizatiei atunci când acestea sunt solicitate de către persoanele împuternicite să constate contraventii/infractiuni încălcarea conditiilor de autorizare si/sau licentiere

1p

Art. 60 lit. a) Art. 60 lit. b) Art. 60 lit. c)

Plasarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă pe mai mult de două treimi din lătimea râurilor ori a canalelor

Utilizarea setcilor sau avelor de orice fel în cadrul complexului lagunar Razelm-Sinoe, în ghiolurile Belciuc-Erenciuc si în lacurile litorale Neducerea la îndeplinire, la termenele si în conditiile stabilite, a măsurilor dispuse de personalul cu drept de control

2p

Art. 62 lit. c)

Utilizarea unei nave/ambarcatiuni neinscriptionate cu marcaj exterior corespunzător licentei de pescuit, la pescuitul în scop comercial

2p

Art. 62 lit. b)

Refuzul de a permite accesul personalului autorizat pentru controlul navelor/ambarcatiunilor de pescuit, precum si în perimetrul bazinelor acvatice exploatate prin pescuit comercial

2p

Art. 62 lit. a) Art. 63

Retinerea la bord, transbordarea, descărcarea si comercializarea exemplarelor sub dimensiunea minimă legală

Toate cele prevăzute la art. 63 lit. a)-I) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 317/2009

3p

 

            „Infractiuni" - la stabilirea punctajului de penalizare se va tine cont de constatările efectuate de inspectorii piscicoli sau de reprezentantii altor structuri abilitate, care au întocmit dosarele de cercetare penală.

 

Încadrarea juridică

(Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 317/2009)

Fapta incriminată

Punctaj

Art. 64

Toate faptele prevăzute la art. 64 lit. a)-m) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 317/2009

5p

Art. 65

Toate faptele prevăzute la art. 65 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 317/2009

7p


ANEXA Nr. 3

la norme

 

- fată -

 

 

STEMA

 

 

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA

 

LICENTĂ DE PESCUIT ÎN APE CONTINENTALE

Nr............din.......................

 

            Numărul de identificare din Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit (CFR):...................................

DATE DE IDENTIFICARE

1. Numele navei/ambarcatiunii si numărul atribuit de Autoritatea Navală Română........................./...........

2. Tipul navei/ambarcatiunii:........................................................................................................................

3. Portul de bază/punctul de debarcare:......................................................................................................

4. Marcajul exterior:.....................................................................................................................................

5. Indicativul radio:.......................................................................................................................................

6. Numele proprietarului:..............................................................................................................................

7. Adresa proprietarului:...............................................................................................................................

8. Operatori:.................................................................................................................................................

CARACTERISTICI TEHNICE SI ECHIPAMENTE

1. Puterea motorului principal:.................kW

2. Lungimea maximă:...............................m

3. Lungimea între perpendiculare:............m

4. Tonajul brut:..........................................TRB

5. Unelte de pescuit - tip/număr:

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Marca:...................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

6. Zone de pescuit:

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

Presedinte,

.....................

 

- verso -

 

Valabilitate

 

2010

Viza

2011

Viza

De la..................

De la.....................

Până la................

Până la..................

Inspector..............

Inspector................

 

2012

Viza

2013

Viza

De la..................

De la.....................

Până la................

Până la..................

Inspector..............

Inspector................

 

Mentiuni*

 

Modificări efectuate

Viza

 

 

 

 

 


* Se vor înscrie modificările privind numele si prenumele operatorilor, tipul, numărul si mărcile uneltelor de pescuit ce au suferit modificări fată de cele declarate initial, precum si data si motivul suspendării licentei de pescuit.


 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

- fată -

 

 

STEMA

 

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA

 

LICENTĂ DE PESCUIT ÎN APE MARINE

Nr............din.............................

 

            Numărul de identificare din Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit (CFR):...................................

DATE DE IDENTIFICARE

1. Numele navei/ambarcatiunii si numărul atribuit de Autoritatea Navală Română........................./...........

2. Tipul navei/ambarcatiunii:........................................................................................................................

3. Portul de bază/punctul de debarcare:.....................................................................................................

4. Marcajul exterior:.....................................................................................................................................

5. Indicativul radio:......................................................................................................................................

6. Numele proprietarului:.............................................................................................................................

7. Adresa proprietarului:..............................................................................................................................

8. Operatori:................................................................................................................................................

CARACTERISTICI TEHNICE SI ECHIPAMENTE

1. Puterea motorului principal:.................kW

2. Lungimea maximă:...............................m

3. Lungimea între perpendiculare:............m

4. Tonajul brut:..........................................TRB

5. Unelte de pescuit - tip/număr:

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

Marca:...................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

6. Zone de pescuit:

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

 

Presedinte,

.....................

 

- verso -

 

Valabilitate

 

2010

Viza

2011

Viza

De la..................

De la.....................

Până la................

Până la..................

Inspector..............

Inspector................

 

2012

Viza

2013

Viza

De la..................

De la.....................

Până la................

Până la..................

Inspector..............

Inspector................

 

Mentiuni*

 

Modificări efectuate

Viza

 

 

 

 

 


* Se vor înscrie modificările privind numele si prenumele operatorilor, tipul, numărul si mărcile uneltelor de pescuit ce au suferit modificări fată de cele declarate initial, precum si data si motivul suspendării licentei de pescuit.


 

ANEXA Nr. 5 1)

la norme

 

- fată -

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA

 

PERMIS DE PESCUIT COMERCIAL

 


1) Anexa nr. 5 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 6 1)

la norme

 

AUTORIZATIE DE PESCUIT COMERCIAL

 

- fată -

 


1) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.


 

- verso -

 

PUNCTE DE DEBARCARE

 

1.

3.

2.

4.

 

UNELTE DE PESCUIT/Tipul si numărul

COTE

 

 

 

 

- Tone -

Specia

Zona:

Zona:

Zona:

TOTAL

Cota alocată

Cota alocată

Cota alocată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

Emitent

 

L.S.

 

Stampila


 

ANEXA Nr. 7

la norme

 

DECLARATIA DE DESCĂRCARE

 

Numele si prenumele

Nr. permisului

Nr. licentei/data eliberării

Ambarcatiunea

Nr. fisierului

 

ANPANr. 000001

Declaratia de descărcare

Data..............

 

            S-au descărcat la punctul de debarcare..................................................următoarele cantităti de peste capturate:

 

Nr. crt.

Zona de pescuit

Specia

Modul de prezentare

Cantitatea (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am predat,

Numele si prenumele

…………………………….

Semnătura

…………………………….

L.S.

Am primit,

Numele si prenumele

…………………………….

Semnătura

…………………………….

L.S.

 

ANEXA Nr. 8

la norme

 

JURNAL DE PESCUIT

 

PERSOANA JURIDICĂ/ORGANIZATIA/ASOCIATIA DE PESCARI

......................................................................................

Luna/anul..........................................

Nr. ROU.....................

 

Zona/tronsonul de pescuit .............................

 

Data

Numărul

de pescari

Tona de pescuit

Captura, pe specii

(kg)

Crap

Caras

Plătică

Mreană

Babuscă

Avat

Somn

Salău

Stiucă

Alte specii

Total

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total lună

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprietar (numele si prenumele).....................................

Operatori (numele si prenumele)..................................................................................................................................

 

Semnătura .........................................


ANEXA Nr. 9 1)

la norme

 

Nota de transport

 

Proprietar navă/ambarcatiune/Reprezentant

Numele si prenumele

 

Stampila.........................

 

Semnătura........................

Conducător auto

Numele si prenumele

 

B.I./C.I. seria.........nr.....................

Eliberat de...................................

la data..............................

Semnătura.....................


1) Anexa nr. 9 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 101)

la norme

 

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:

-N - numele si prenumele administratorului;

- M - modul de Drezentare.

 

Nota de vanzare peste si alte vietuitoare acvatice

 


1) Anexa nr. 10 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 11

la norme

 

REGISTRU DE EVIDENTĂ

a navelor si ambarcatiunilor de pescuit

 

            Portul de bază/Punctul de descărcare ....................................................

 

Numele navei/ambarcatiunii

Marcajul exterior

Data si ora plecării

Data si ora sosirii

Semnătura inspectorului piscicol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA Nr. 121)

la norme

 

JURNAL DE PESCUIT LA MAREA NEAGRA

 


1) Anexa nr. 12 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 13

la norme

 

JURNAL DE PESCUIT COSTIER

 

            Nr. ROU......................................

 

Data

(1)

Marcaj

exterior

(2)

Tip unealtă/nr. zile la apă

(3)

Număr

unelte

(4)

Număr

pescari

(5)

Adâncimea apei

(m)

(6)

Zona

de lucru

(7)

Captura, pe specii, în greutate vie sau număr de recipiente (8)

Semnătura

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kg sau recipiente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data (9)

Estimarea aruncărilor la mare (10)

SEMNĂTURA

sefului echipei de pescari/ loctiitorului

 

Eventual, numele si adresa loctiitorului

 

Se va completa numai în cazul în care, prin ridicarea la bord a capturilor, au rezultat cantităti pescuite de puiet sub dimensiunea minimă admisă, sau specii interzise pescuitului, ce au fost aruncate înapoi în mare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA Nr. 14

la norme

 

I. INSTRUCTIUNI

de completare a jurnalului de pescuit si a declaratiei de descărcare a capturilor la Marea Neagră

 

1. Modul de completare a jurnalului de pescuit

- jurnalul trebuie completat zilnic, cel mai târziu la ora 24,00 a zilei de sosire la tărm;

- jurnalul trebuie completat, de asemenea, la momentul unui control în zona de pescuit;

- toate mentiunile din jurnal sunt obligatorii.

1.1. Informatii referitoare la navă

Numărul de referintă din jurnalul de pescuit (1): numele navei;

Numărul de referintă din jurnalul de pescuit (2): marcajul exterior, inscriptionat în borduri; Numărul de referintă din jurnalul de pescuit (3): numele comandantului si adresa; Numărul de referintă din jurnalul de pescuit (4): ziua, luna, ora si portul de plecare la pescuit; Numărul de referintă din jurnalul de pescuit (5): ziua, luna, ora si portul de întoarcere; Numărul de referintă din jurnalul de pescuit (6): data si locul descărcării, dacă diferă de cele de la pozitia (5); Numărul de referintă din jurnalul de pescuit (7): data, numele si indicativul radio, marcajul extern de identificare si nationalitatea navei primitoare, în caz de transbordare.

1.2. Informatii referitoare la uneltele de pescuit

Numărul de referintă din jurnalul de pescuit (8): unealta de pescuit trebuie să fie indicată conform codului înscris în anexa nr. 5;

Numărul de referintă din jurnalul de pescuit (9): mărimea ochiului de plasă (la sac în cazul traulului), în milimetri; Numărul de referintă din jurnalul de pescuit (10): dimensiunea uneltei.

1.3. Informatii referitoare la activitatea de pescuit

Numărul de referintă din jurnalul de pescuit (11): data; aceasta trebuie să corespundă fiecărei zile petrecute pe mare; Numărul de referintă din jurnalul de pescuit (12): numărul operatiunii de pescuit;

Numărul de referintă din jurnalul de pescuit (13): timpul de pescuit trebuie să fie egal cu diferenta dintre ora începerii traulării si ora începerii virării;

Numărul de referintă din jurnalul de pescuit (14): pozitia la momentul lansării uneltei.

1.4. Cantităti de peste capturate si păstrate la bord

Numărul de referintă din jurnalul de pescuit (15): Se vor înregistra toate speciile mentionate în anexa nr. 15 prin codul lor de identificare.

Se vor mentiona unitatea de măsură utilizată, kg sau recipient (cos, ladă, navetă, bidon etc.) si greutatea netă medie, în stare proaspătă, pentru acestea din urmă.

1.5. Estimarea facultativă a cantitătilor de peste aruncate în mare

Numărul de referintă din jurnalul de pescuit (16): Se vor indica cantitătile, pe specii, aruncate înapoi în mare, de preferintă în kg greutate vie sau în altă unitate de măsură, dacă este cazul, după cum s-a mentionat la pozitia (15). Aceste informatii au un caracter stiintific si ele nu sunt luate în calcul la atribuirea cotelor de pescuit.

1.6. Periodicitatea înregistrărilor în jurnalul de pescuit

- pentru fiecare operatiune de pescuit trebuie completat un rând;

- se va utiliza o nouă pagină:

- în cazul folosirii unei noi unelte de pescuit sau a unei plase a cărei mărime a ochiului este diferită de cea utilizată anterior.

2. Instructiuni privind declaratia de descărcare/transbordare

2.1. Regulă generală

Comandantul fiecărei nave de pescuit sau loctiitorul acestuia trebuie să depună după fiecare voiaj o declaratie de descărcare [numărul de referintă (18) din jurnalul de pescuit] când ajunge în portul de bază.

În cazul descărcării pe uscat în afara teritoriului national, comandantul va transmite imediat, prin orice mijloc de comunicare, filialei ANPA informatiile pe care le înscrie în declaratia de descărcare.

2.2. Informatii de furnizat

Declararea cantitătilor descărcate sau estimarea cantitătilor transbordate se va face pentru fiecare specie în josul declaratiei prezentate în anexa nr. 7, conform următoarelor instructiuni:

- Prezentarea pestelui [numărul de referintă din jurnalul de pescuit (17) ]

Prezentare înseamnă felul în care este prelucrat pestele descărcat sau transbordat. Trebuie indicată natura prelucrării, dacă este cazul: E pentru eviscerare, D pentru pestele decapitat, F pentru fileuri, S pentru sărat etc. În caz de neprelucrare se va mentiona / - întreg.

- Unitatea de măsură pentru cantitătile descărcate/transbordate [numărul de referintă din jurnalul de pescuit (18)] Trebuie indicate unitatea de măsură folosită (cosuri, navete, lăzi, bidoane etc), precum si greutatea netă a pestelui din

aceste unităti, în kg.

- Greutatea totală, pe specii, a capturilor descărcate [numărul de referintă din jurnalul de pescuit (19)]

Se vor indica greutatea sau cantitătile efectiv descărcate pentru toate speciile care sunt cuprinse în lista prezentată în anexa nr. 15. Greutatea înscrisă în formular corespunde celei a pestelui, asa cum a fost el descărcat, neprelucrat sau după o eventuală prelucrare a produsului la bordul navei ori al ambarcatiunii.

3. Procedura de transmitere

3.1. La intrarea în port exemplarul al 2-lea (roz) al jurnalului de pescuit si al declaratiei de descărcare trebuie înmânat sau transmis inspectorului piscicol de zonă în maximum 48 de ore de la sfârsitul operatiunilor de descărcare.

3.2. Comandantul navei/Loctiitorul acestuia certifică cu stampila si cu semnătura proprie calitatea si veridicitatea înscrisurilor din jurnalul de pescuit si în declaratia de descărcare.


 

II. INSTRUCTIUNI

de completare a jurnalului de pescuit costier, conform anexei nr. 13 la norme

 

1. Modul de completare a jurnalului de pescuit:

- jurnalul trebuie completat zilnic, cel mai târziu la ora 24,00 a zilei de sosire la tărm;

- toate mentiunile din jurnal sunt obligatorii.

 

2. Informatii referitoare la ambarcatiune

Numărul de referintă din jurnalul de pescuit costier (2): marcajul exterior, inscriptionat în borduri.

 

2.1. Informatii referitoare la uneltele de pescuit

 

Numărul de referintă din jurnalul de pescuit costier (3):

unealta de pescuit trebuie să fie indicată conform codului înscris în anexa nr. 5/numărul de zile cumulate, de stationare la apă, din momentul instalării;

Numărul de referintă din jurnalul de pescuit costier (4):

numărul de unelte controlate pe parcursul unei zile.

 

2.2. Informatii referitoare la activitatea de pescuit

 

Numărul de referintă din jurnalul de pescuit costier (1):

data; acesta trebuie să corespundă fiecărei zile în care a fost controlată unealta;

Numărul de referintă din jurnalul de pescuit costier (5):

numărul de pescari care participă la controlul uneltei si la ridicarea la bord a capturii;

Numărul de referintă din jurnalul de pescuit costier (6):

adâncimea apei, exprimată în metri, la care este instalată unealta de pescuit (facultativ);

Numărul de referintă din jurnalul de pescuit costier (7):

zona de instalare a uneltei, respectiv:

Sulina = SL; Sfântu Gheorghe = SG; Zătun = ZT; Portita = PT; Chituc = CH; Vadu = VD; Corbu = CB; Cap Midia = CM; Mamaia = MM; Constanta = CT; Agigea = AG; Eforie = EF; 23 August = AG; Costinesti = CS; Cap Aurora = CA; Mangalia = MG; 2Mai = Ml; Vama Veche = VV

2.3. Cantităti capturate si păstrate la bord

 

Numărul de referintă din jurnalul de pescuit costier (8):

Se vor înregistra toate speciile mentionate în anexa nr. 15, prin codul lor de identificare.

Se vor mentiona unitatea de măsură utilizată, kg sau recipient (cos, ladă, navetă, bidon etc), si greutatea netă medie, în stare proaspătă, pentru acestea din urmă.

2.4. Data la care sortarea pestelui capturat a condus la aparitia unor cantităti aruncate înapoi în mare

Numărul de referintă din jurnalul de pescuit costier (9):

Se va mentiona ziua în care, prin sortare, au rezultat capturi ce au fost aruncate înapoi la mare (facultativ).

 

2.5. Estimarea facultativă a cantitătilor de peste aruncate înapoi în mare

 

Numărul de referintă din jurnalul de pescuit costier (10):

Se vor indica cantitătile, pe specii, aruncate înapoi în mare, de preferintă în kg, după cum s-a mentionat la pozitia (8), dacă este cazul. Aceste informatii au un caracter stiintific si servesc la evaluarea mărimii stocurilor exploatabile.

 

3. Periodicitatea înregistrărilor în jurnalul de pescuit:

- pentru fiecare operatiune si zi de control al uneltelor trebuie completat un rând;

- în cazul folosirii unei noi unelte de pescuit sau a unei plase a cărei mărime a ochiului este diferită de cea utilizată anterior înregistrările se vor face pe o nouă pagină.

4. Înscrisurile din jurnalul de pescuit costier trebuie să fie citete si imposibil de sters.

5. Niciun înscris din jurnalul de pescuit costier nu trebuie sters sau modificat. În caz de greseală înscrisul inexact trebuie barat cu o linie si urmat de un nou înscris cu semnătura sefului echipei de pescari sau a loctiitorului acestuia.

6. Fiecare rând al jurnalului de pescuit costier trebuie semnat de seful echipei de pescari sau de loctiitorul acestuia. Fiecare pagină a jurnalului de pescuit, completată eventual cu estimarea cantitătilor aruncate în mare, trebuie semnată de seful echipei de pescari sau de loctiitorul acestuia.

7. Fiecare pagină a jurnalului de pescuit costier corespunde unei luni calendaristice.

8. În termen de maximum 5 zile de la sfârsitul fiecărei luni exemplarul al 2-lea (roz) al jurnalului de pescuit costier trebuie înmânat sau transmis inspectorului piscicol de zonă.

9. Seful/Loctiitorul echipei de pescari certifică prin semnătura proprie calitatea si veridicitatea din jurnalul de pescuit costier.


 

ANEXA Nr. 15

la norme

 

LISTA

speciilor de pesti care trebuie mentionate în mod obligatoriu în jurnalul de pescuit

 

Denumirea stiintifică

Denumirea populară

Codul

AnguiIIa anguilla

Anghilă

ELE

Atherina mochon pontica

Aterină

SIL

Merlangus merlangus euxinus

Bacaliar

WHG

MuIIus barbatus ponticus

Barbun

MUR

Psetta maxima maeotica

Calcan

TUR

Scophthalmus rhombus

Calcan mic

BLL

Platichthys flesus luscus

Cambulă

FLE

Liza aurata

Chefal, singhil

MUF

Scomber japonicus

Colios

MAS

Clupeonella cultriventris

Gingirică

CLA

Gobius niger

Guvid negru

GPA

Engraulis encrasicholus ponticus

Hamsie

ANE

Mugii cephalus

Chefal, laban

MUG

Solea nasuta

Limbă de mare

SOL

Pomatomus saltatrix

Lufar

BLU

Huso huso

Morun

HUH

Acipenser gueldenstaedti

Nisetru

APG

Sarda sarda

Pălămidă

BON

Acipenser stellatus

Păstrugă

APE

Specii pelagice marine diferite

Peste marin mărunt

PMM

Squalus acanthias

Rechin

DGS

Alosa caspia

Rizeafcă

ASP

Scomber scombrus

Scrumbie albastră, macrou

MAC

Alosa pontica

Scrumbie de Dunăre

SHC

Sprattus sprattus phalericus

Sprot

SPR

Trachurus mediterraneus ponticus

Stavrid

HMM

 

ANEXA Nr. 16

la norme

 

FISA

de semnalare a capturilor accidentale de mamifere marine (delfini, foci) în Marea Neagră

 

1. Data (zi/lună/an)..............................................................................................................................

2. Orele................................................................................................................................................

3. Pozitia (coordonate, izobata, distanta de la tărm, repere costiere).................................................

4. Numele navei..................................................................................................................................

5. Specia/speciile identificată/identificate............................................................................................

6. Număr de exemplare.......................................................................................................................

7. Descriere (semnalmente)................................................................................................................

8. Observatii (comportamentul, dacă au fost remarcate femele cu pui, caracterul cârdului - temporar, permanent, de hrănire, de reproducere, în pasaj, exemplare izolate, starea de sănătate, eventuale capturi etc.)

Semnătura

……………

Comandant

……………

 

            notă: Fisa se depune la inspectorul piscicol de zonă la întoarcerea de la pescuit.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a amânării la plată a obligatiilor fiscale neachitate la termen, administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.321/2009

 

În temeiul prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2009 pentru amânarea la plată a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 363/2009, si ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite prezentul ordin.

Art. I. - Normele metodologice privind procedura de acordare a amânării la plată a obligatiilor fiscale neachitate la termen, administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.321/2009 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 23 iulie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), litera a) se abrogă.

2. La articolul 4 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) si-au depus toate declaratiile fiscale conform legii până la data depunerii cererii de amânare la plată. Dovada depunerii acestora va fi editată din baza de date a organului fiscal;".

3. La articolul 4, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Conditiile prevăzute la alin. (1) trebuie îndeplinite la data depunerii cererii."

4. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

„Art. 61. - (1) În termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de amânare la plată, contribuabilii vor constitui garantii sub forma scrisorii de garantie bancară si/sau vor oferi bunuri libere de orice sarcini în vederea instituirii măsurilor asigurătorii.

(2) Garantiile constituite si/sau bunurile oferite în vederea instituirii măsurilor asigurătorii vor reprezenta:

a) 20% din suma amânată la plată si dobânzile datorate pe perioada amânării la plată, dacă amânarea se acordă pe o perioadă de până la 3 luni inclusiv;

b) 40% din suma amânată la plată si dobânzile datorate pe perioada amânării la plată, dacă amânarea se acordă pe o perioadă mai mare de 3 luni."

5. La articolul 7, alineatul (8) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(8) Pe perioada amânării la plată contribuabilii sunt obligati să îsi achite, conform legii, obligatiile fiscale cu termene de plată începând cu data emiterii deciziei de amânare la plată. Amânarea la plată îsi mentine valabilitatea si dacă obligatiile fiscale sunt achitate în cel mult 30 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru plata obligatiei. În cazul în care termenul de 30 de zile se împlineste după data de 20 decembrie, obligatiile fiscale se plătesc până la această dată."

6. La articolul 7, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:

„(81) Pentru obligatiile fiscale prevăzute la alin. (8), achitate în cel mult 30 de zile de la scadentă, se datorează majorări de întârziere conform prevederilor Codului de procedură fiscală."

7. La articolul 7, alineatul (9) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(9) Obligatiile fiscale prevăzute la alin. (8) pot fi stinse prin orice modalitate si în conditiile prevăzute de Codul de procedură fiscală.

Obligatia de plată se consideră îndeplinită si în cazul contribuabililor care au depuse la organul fiscal deconturi cu sumă negativă de TVA cu optiune de rambursare si/sau cereri de restituire, dacă:

a) suma obligatiilor de plată este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit;

b) deconturile cu suma negativă de TVA cu optiune de rambursare si/sau cererile de restituire au fost depuse în cadrul termenului prevăzut la alin. (8).

Diferentele rezultate în urma solutionării deconturilor cu sumă negativă de TVA cu optiune de rambursare si/sau a cererilor de restituire se consideră obligatii de plată începând cu data comunicării modului de solutionare a acestora, conform dispozitiilor art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală."

8. La articolul 7, după alineatul (11) se introduc patru noi alineate, alineatele (111)-(114), cu următorul cuprins:

„(111) Pe perioada de valabilitate a amânării la plată a obligatiilor fiscale neachitate la termen, pentru sumele amânate la plată, prin exceptie de la prevederile art. 120 alin. (7) si ale art. 123 din Codul de procedură fiscală, se datorează dobânzi.

(112) Dobânda se calculează prin aplicarea cotei de 0,05% pentru fiecare zi a perioadei de amânare la plată, începând cu data emiterii deciziei si, după caz, până la:

a) data la care se împlineste termenul de amânare la plată;

b) data stingerii obligatiilor fiscale amânate la plată dacă acestea au fost stinse anticipat.

(113) În situatia în care la împlinirea termenului stabilit pentru plata obligatiilor fiscale amânate la plată contribuabilul nu îsi achită aceste obligatii, va datora pentru întreaga perioadă de amânare la plată majorări de întârziere, conform prevederilor Codului de procedură fiscală, si nu dobânda prevăzută la alin. (111).

(114) În situatia în care amânarea la plată îsi pierde valabilitatea, potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 363/2009, contribuabilul va datora majorări de întârziere de la data la care încetează amânarea la plată, conform prevederilor Codului de procedură fiscală, si nu dobânda prevăzută la alin. (111)."

9. La articolul 7, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (13), cu următorul cuprins:

„(13) Pentru dobânzile stabilite prin deciziile prevăzute la alin. (12), termenul de plată este cel prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală."


10. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 8. - Pe perioada amânării la plată nu se datorează dobânzi pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel, obligatii fiscale accesorii stabilite potrivit legii, cheltuieli de executare silită, cheltuieli judiciare, sumele confiscate, precum si sumele reprezentând echivalentul în lei al bunurilor si sumelor confiscate care nu sunt găsite la locul faptei."

11. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

„Art. 101. - (1) Pentru amânările la plată în derulare la data intrării în vigoare a Legii nr. 363/2009 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 92/2009 pentru amânarea la plată a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, denumită în continuare lege, valoarea garantiilor se ajustează astfel:

a) în cazul scrisorilor de garantie bancară contribuabilul poate reduce garantia la nivelul stabilit de lege;

b) în cazul bunurilor oferite în vederea sechestrării, măsurile asigurătorii se ridică la solicitarea contribuabilului până la nivelul stabilit de lege.

(2) Pentru amânările la plată în derulare, dispozitiile art. 7 alin. (111) si alin. (112) se aplică începând cu data intrării în vigoare a legii.

(3) În aplicarea dispozitiilor alin. (2), la emiterea deciziei referitoare la obligatiile fiscale accesorii, se va avea în vedere nivelul dobânzii prevăzut la art. 7 alin. (112)."

12. Anexele nr. 1-4 la normele metodologice se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2010.

Nr. 99.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

 

- Model -

(persoane juridice si persoane fizice)

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

Directia generală de administrare a marilor contribuabili

Directia Generală a Finantelor Publice..........................

Administratia Finantelor Publice....................................

 

Nr............/................

DECIZIE

de acordare a amânării la plată

 

Către: Denumire/Nume si prenume...................................................................................................

Domiciliul fiscal:

Localitatea........................., str............................nr. ..., bl. ..., et. ..., judetul/sectorul.....................

Codul de identificare fiscală...............................................................................................................

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2009 pentru amânarea la plată a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 363/2009, ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.321/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a amânării ia plată a obligatiilor fiscale neachitate la termen, administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Cererea dumneavoastră nr............., înregistrată sub nr...........................din data de.........................., precum si Certificatul de atestare fiscală nr.........../.............., se emite următoarea decizie:

1. Se acordă amânarea la plată până la data de.....................a obligatiilor fiscale datorate în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, respectiv ......................., si nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, în sumă totală de....................................., reprezentând*):

 

 

 

- lei -

Denumirea obligatiei fiscale amânate la plată

Debite

Majorări de întârziere

0

1

2

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 


*) Pentru contribuabilii cu sedii secundare, tabelul de la pct. 1 se va întocmi atât pe total societate, cât si defalcat pe activitatea proprie si cea a sediilor secundare.


 

2. (1) Pentru sumele amânate la plată, prin exceptie de la prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se datorează dobânzi, în conditiile art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 363/2009, în sumă de .... lei.

(2) Decizia referitoare la obligatiile de plată accesorii se emite la data stingerii sumelor amânate la plată, dacă acestea au fost stinse anticipat, sau în ziua imediat următoare expirării termenului de amânare ia plată.

(3) Dobânzile comunicate prin deciziile prevăzute la alin. (2) se vor achita la termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

3. (1) Pentru sumele amânate la plată conform pct. 1 se constituie o garantie, în termen de 15 zile de la data comunicării prezentei decizii.

(2) Garantia poate fi constituită sub formă de scrisoare de garantie bancară si/sau se vor oferi bunuri libere de orice sarcini în vederea instituirii măsurilor asigurătorii.

(3) Garantiile mentionate la alin. (2) vor reprezenta.....%**) din suma amânată la plată si dobânzile datorate pe perioada amânării la plată, în sumă de ....lei.

(4) În cazul scrisorii de garantie, aceasta se va constitui pe o perioadă de valabilitate mai mare cu 60 de zile decât perioada de amânare la plată prevăzută la pct. 1.

(5) După data pierderii valabilitătii amânării la plată sau după expirarea perioadei de amânare la plată, garantiile se vor executa după cum urmează:

a) În cazul scrisorii de garantie bancară, organul fiscal competent va solicita băncii garante utilizarea garantiei în vederea stingerii sumelor rămase de plată din decizia de amânare la plată;

b) În cazul bunurilor libere de orice sarcini oferite de contribuabil, organul fiscal competent în administrarea contribuabilului va proceda la valorificarea acestora, potrivit legii.

4. (1) Pe perioada amânării la plată contribuabilii sunt obligati să îsi achite, conform legii, obligatiile fiscale cu termene de plată începând cu data emiterii deciziei de amânare la plată. Amânarea la plată îsi mentine valabilitatea si dacă obligatiile fiscale sunt achitate în cel mult 30 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru plata obligatiei. În cazul în care termenul de 30 de zile se împlineste după data de 20 decembrie, obligatiile fiscale se plătesc până la această dată.

(2) Obligatiile fiscale prevăzute la alin. (1) pot fi stinse prin orice modalitate si în conditiile prevăzute de Codul de procedură fiscală.

Obligatia de plată se consideră îndeplinită si în cazul contribuabililor care au depuse la organul fiscal deconturi cu sumă negativă de TVA cu optiune de rambursare si/sau cereri de restituire, dacă:

a) suma obligatiilor de plată este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit;

b) deconturile cu suma negativă de TVA cu optiune de rambursare si/sau cererile de restituire au fost depuse în cadrul termenului prevăzut la alin. (1).

Diferentele rezultate în urma solutionării deconturilor cu sumă negativă de TVA cu optiune de rambursare si/sau a cererilor de restituire se consideră obligatii de plată începând cu data comunicării modului de solutionare a acestora, conform dispozitiilor art. 111 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

5. Orice alte obligatii fiscale care nu fac obiectul amânării la plată, inclusiv majorările de întârziere comunicate până la emiterea deciziei de amânare la plată, aferente obligatiilor fiscale principale care au făcut obiectul amânării la plată, se vor stinge conform prevederilor legale în vigoare.

6. (1) Amânarea la plată prevăzută în prezenta decizie îsi pierde valabilitatea dacă:

a)...................................***) nu respectă prevederile pct. 3;

b) în situatia în care...................***) nu îsi achită, conform prevederilor pct. 4, obligatiile fiscale cu termene de plată începând cu data emiterii prezentei decizii.

(2) Nerespectarea conditiilor prevăzute la pct. 6. (1) în care s-a acordat amânarea la plată prin prezenta decizie atrage anularea acesteia, începerea imediată sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă neplătită.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie la organul fiscal emitent în conformitate cu prevederile art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 207 alin. (1) din acelasi act normativ.

 

Conducătorul unitătii fiscale,

Numele si prenumele....................................

Semnătura si stampila unitătii ........................


**) Se va mentiona, după caz, 20% sau 40%, în functie de perioada amânării la plată acordată, respectiv: dacă perioada amânării la plată este de până la 3 luni inclusiv, se va mentiona 20%, iar dacă perioada amânării la plată este mai mare de 3 luni, se va mentiona 40%.

***) Se va mentiona, după caz, denumirea contribuabilului persoană juridică sau persoană fizică.


 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la normele metodologice)

 

- Model -

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Directia generală de administrare a marilor contribuabili

Directia Generală a Finantelor Publice..........................

Administratia Finantelor Publice....................................

 

Nr............/................

DECIZIE

de comunicare a pierderii valabilitătii amânării la plată

 

Către: Denumire/Nume si prenume..................................................................................................

Domiciliul fiscal:

Localitatea........................., str............................nr. ..., bl. ..., et. ..., judetul/sectorul.....................

Codul de identificare fiscală...............................................................................................................

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2009 pentru amânarea la plată a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 363/2009, si al prevederilor art. 3 alin. (8) din Normele metodologice privind procedura de acordare a amânării la plată a obligatiilor fiscale neachitate la termen, administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.321/2009, cu modificările si completările ulterioare,

vă comunicăm că amânarea la plată, aprobată prin Decizia de acordare a amânării la plată nr..............., si-a pierdut valabilitatea, începând cu data de ..................., ca urmare a nerespectării dispozitiilor...................................*) din acest act administrativ.

De asemenea, vă precizăm că potrivit prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 363/2009, pierderea valabilitătii amânării la plată atrage anularea acesteia, precum si începerea sau continuarea, după caz, a executării silite.

Întrucât nu ati respectat conditiile de mentinere a valabilitătii amânării la plată mentionate în Decizia de acordare a amânării la plată nr..............., veti datora majorări de întârziere de la data ia care încetează amânarea la plată, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Garantia constituită de dumneavoastră va fi executată în contul sumelor amânate la plată si al majorărilor de întârziere aferente, rămase nestinse.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie la organul fiscal emitent în conformitate cu prevederile art. 209 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 207 alin. (1) din acelasi act normativ.

 

Conducătorul unitătii fiscale,

Numele si prenumele........................

Semnătura si stampila unitătii.............


*) Se vor mentiona conditiile neîndeplinite din decizia de acordare a amânării la plată.

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la normele metodologice)

 

- Model -

 

Organul fiscal competent.............................................................

(care aprobă sau respinge cererea)

 

 

Aprobat/data..........

Conducătorul unitătii fiscale,

Semnătura

 

REFERAT

 

Subsemnatul(a), ........................, având functia de...........................în cadrul Serviciului/Biroului/ Compartimentului .............................., ca urmare a cererii depuse de.................., C.I.F......................., înregistrată sub nr..............din data de ................, am procedat la verificarea îndeplinirii conditiilor prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2009 pentru amânarea la plată a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 363/2009, si de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.321/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de acordare a amânării la plată a obligatiilor fiscale neachitate la termen, administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, si am constatat că au fost/nu au fost îndeplinite conditiile de acordare a amânării la plată, respectiv:

 

Sectiunea A: Conditii de acordare a amânării la plată

 

Conditii de acordare a amânării la plată

Modul de respectare a conditiilor

a) si-a depus toate declaratiile fiscale

□    □

Da Nu

b) nu are înscrise fapte în cazierul fiscal

□    □

Da Nu

c) nu s-a stabilit răspunderea potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările si completările ulterioare, si/sau răspunderea solidară potrivit prevederilor art. 27 si 28 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare

□    □

Da Nu

 

            Sectiunea B: Sume ce vor face obiectul amânării la plată*)

 

 

 

- lei -

Denumirea obligatiei fiscale amânate la plată

Debite

Majorări de întârziere

0

1

2

 

 

 

 

 

 

Total:

 

 

 

Fată de cele constatate mai sus propun aprobarea/respingerea cererii de amânare la plată.

De asemenea, anexăm la prezentul referat si documentele doveditoare ale îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 363/2009, precum si Certificatul de atestare fiscală nr........../..........**)

 

Întocmit

Inspector,

..........................

Avizat

Sef compartiment,

..........................


*) Se va completa numai în situatia în care conditiile de acordare a amânării la plată sunt îndeplinite, atât pe total societate, cât si pentru fiecare sediu secundar si activitate proprie.

**) Se vor mentiona si anexa toate certificatele de atestare fiscală eliberate atât pentru contribuabil, cât si pentru sediile secundare, după caz.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 4 la normele metodologice)

 

- Model -

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Directia generală de administrare a marilor contribuabili

Directia Generală a Finantelor Publice..........................

Administratia Finantelor Publice....................................

 

Nr............/................

DECIZIE

de respingere a cererii de amânare la plată

 

Către: Denumire/Nume si prenume..................................................................................................

Domiciliul fiscal:

Localitatea........................., str............................nr. ..., bl. ..., et. ..., judetul/sectorul.....................

Codul de identificare fiscală...............................................................................................................

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (9) din Normele metodologice privind procedura de acordare a amânării la plată a obligatiilor fiscale neachitate la termen, administrate de Agentia Natională de


Administrare Fiscală, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.321/2009, cu modificările si completările ulterioare, se respinge Cererea dumneavoastră nr........................, prin care solicitati amânarea la plată a sumei de.................., reprezentând obligatii fiscale datorate în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii si nestinse până la data eliberării Certificatului de atestare fiscală nr............din data de................., ca urmare a nerespectării dispozitiilor................*) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2009 pentru amânarea la plată a obligatiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 363/2009.

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestatie la organul fiscal emitent în conformitate cu prevederile art. 209 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit prevederilor art. 207 alin. (1) din acelasi act normativ.

 

Conducătorul unitătii fiscale,

Numele si prenumele......................

Semnătura si stampila unitătii...........

 


*) Se va mentiona, după caz, art. 2 alin. (1) lit. b), c) sau d).

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistentă prestate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale

 

Având în vedere dispozitiile art. 35 si 39 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu dispozitiile art. 36 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă tarifele pentru serviciile de asistentă prestate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării în registrul comertului a actelor constitutive sau modificatoare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Pentru serviciile prevăzute la nr. crt. 3 si 4 din anexă se aplică un tarif suplimentar de 30% pentru solutionarea cererii în termen de 48 de ore.

(2) Pentru serviciile prevăzute la nr. crt. 4 din anexă, în cazul mai multor operatiuni, se percepe tariful de bază plus 10% din acesta pentru fiecare nouă operatiune, fără a se depăsi dublul tarifului de bază.

(3) Serviciile prevăzute la nr. crt. 1, 2 si 5 din anexă se prestează la data solicitării, fără a se percepe alte tarife suplimentare.

Art. 3. - Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale vor lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. -Tarifele prevăzute în anexă includ taxa pe valoarea adăugată.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti nr. 1.560/C/2009 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistentă prestate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 17 iunie 2009.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 ianuarie 2010.

Nr. 231/C.

 

ANEXĂ

 

TARIFELE

pentru serviciile de asistentă prestate de oficiile registrului comertului de pe lângă tribunale înainte de depunerea cererii de înregistrare a comerciantilor

 

Nr. crt.

Denumirea serviciului

Tariful (lei)

1.

Îndrumarea prealabilă privind formalitătile legale pentru constituirea si înregistrarea în registrul comertului a persoanelor juridice/persoanelor fizice autorizate/întreprinderilor individuale/întreprinderilor familiale, modificarea actelor/datelor acestora înregistrate în registrul comertului si altele asemenea; îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare si a formularelor tipizate specifice activitătii registrului comertului

19,8/oră

2.

Tehnoredactarea cererii de înregistrare; redactarea declaratiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuternicitilor, sucursalelor si a cenzorilor că îndeplinesc conditiile prevăzute de lege, proiectarea si executarea siglei si a emblemei pentru firme, obtinerea evaluării prin expertiză a bunurilor subscrise ca aport în natură la capitalul social, asigurarea obtinerii, după caz, pentru bunurile imobile a: dovezii intabulării/certificatului constatator al sarcinilor cu care, eventual, este grevat respectivul bun; obtinerea autentificării actului constitutiv sau actului modificator*)

2,7/pagină/siglă/expertiză/document

3.

Redactarea actului constitutiv initial sau în forma actualizată al persoanelor juridice supuse obligatiei de înregistrare în registrul comertului, redactarea statutului pentru societătile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic initial ori în forma actualizată, a statutului si/sau a contractului de societate initial sau în forma actualizată pentru persoane juridice, dacă sunt înscrisuri separate, a acordului de constituire a întreprinderilor familiale, ce include procura specială pentru reprezentantul întreprinderii familiale

162/act

4.

Redactarea actului modificator, actului aditional ori, după caz, a hotărârii adunării generale a membrilor sau asociatilor ori actionarilor, a deciziei consiliului de administratie/asociatului unic privind modificări ale actului constitutiv/statutului/contractului/acordului de constituire referitoare la: sediul social/profesional; denumirea firmei sau emblema acesteia; durata de functionare; forma juridică; domeniul principal de activitate si activitatea principală; obiectul de activitate sau codificarea ori recodificarea acestuia în conformitate cu Ordinul presedintelui Institutului National de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN; administratori, împuterniciti, directori, reprezentanti si/sau cenzori; primirea, retragerea de membri sau asociati; majorarea sau reducerea capitalului social ori declararea/modificarea patrimoniului de afectatiune; înfiintarea sau desfiintarea de puncte de lucru ori alte sedii secundare; divizare sau fuziune; dizolvare ori lichidare; alte elemente ale actului constitutiv/ statutului/contractului de societate/acordului de constituire (date de identificare, participare la profit/beneficii si pierderi, suspendare sau reluarea activitătii etc); declaratia persoanelor fizice autorizate sau titulare ale întreprinderilor individuale privitoare la constituirea patrimoniului de afectatiune; actul aditional la acordul de constituire a întreprinderilor familiale

49,5 + 10%/element suplimentar

5.

Darea de dată certă pentru actele redactate de serviciile de asistentă; extragerea din bazele de date de acte normative si listarea pentru eliberare, la cerere

10,8/act

 

*) Nu cuprinde onorariul evaluatorului/notarului si taxa de timbru judiciar, după caz. Nu cuprinde taxele legale ale emitentului.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.