MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 443/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 443         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 1 iulie 2010

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

60. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritătile contractante pe parcursul licitării si implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPAsi PHARE finantate de Uniunea Europeană

 

69. - Ordonantă de urgentă privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

982/614. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010

 

2.112. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosintă asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare


 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritătile contractante pe parcursul licitării si implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA si PHARE finantate de Uniunea Europeană

 

Având în vedere:

- necesitatea instituirii unor reglementări care să permită clarificarea unor aspecte legate de utilizarea garantiilor de bună executie, garantiilor pentru plătile finale, a sumelor retinute, a garantiilor aferente sumelor retinute si a penalitătilor de întârziere în executarea contractelor;

- particularitătile proiectelor în cadrul programelor PHARE si ISPA în care finantatorii sunt pe lângă Comisia Europeană si bugetul de stat si institutiile financiare internationale;

- că aceste venituri trebuie să fie introduse imediat în finantarea proiectelor si în fluxul de plăti, se impune promovarea prezentului act normativ în regim de urgentă.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritătile contractante pe parcursul licitării si implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA si PHARE finantate de Uniunea Europeană, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 28 iunie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) autoritate contractantă - organismul responsabil pentru implementare, procedura de achizitie, licitatie, contractare si efectuare de plăti eligibile, desemnat în memorandumurile de finantare/acordurile de finantare/deciziile Comisiei Europene sau care a dobândit această calitate în conformitate cu prevederile documentelor de delegare de atributii în cadrul programelor ISPA si PHARE;".

2. La articolul 1 alineatul (2) litera k), punctul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. executarea garantiilor de bună executie, a garantiilor de participare, a garantiilor pentru plata finală si a garantiilor aferente sumelor retinute, în conformitate cu prevederile contractuale;".

3. La articolul 1 alineatul (2), după litera k) se introduce o nouă literă, litera I), cu următorul cuprins:

,,l) garantie de plată finală - instrumentul bancar care conditionează eliberarea transei finale de plată la contractor. Valoarea acestei garantii corespunde valorii transei finale de plată, iar valabilitatea ei încetează după prezentarea Certificatului de acceptantă finală."

4. La articolul 3, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 3. - (1) Veniturile încasate din executarea garantiilor de bună executie, executarea garantiilor pentru plătile finale, executarea garantiilor bancare aferente sumelor retinute, precum si din sumele retinute si din penalitătile de întârziere în executarea contractelor se utilizează pentru remedieri necesare în vederea continuării si finalizării proiectului, inclusiv pentru finantarea cheltuielilor suplimentare care pot apărea în vederea atingerii obiectivelor proiectelor stabilite în memorandumurile de finantare/acordurile de finantare/deciziile Comisiei Europene."

5. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 5. - Prin derogare de la prevederile art. 75 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, veniturile încasate de autoritătile contractante rămân la dispozitia acestora si se utilizează, de regulă, pe durata de implementare a memorandumurilor de finantare/acordurilor de finantare/deciziilor Comisiei Europene si, în mod exceptional, nu mai târziu de un an de la:

a) expirarea perioadei de garantie/notificare a defectelor în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în contract;

b) intrarea în vigoare a notificării de reziliere în cazul contractelor reziliate."

6. La articolul 6, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) veniturile încasate din executarea garantiilor de participare la licitatii, executarea garantiilor de bună executie, executarea garantiilor pentru plătile finale, executarea garantiilor aferente sumelor retinute, precum si din sumele retinute si penalitătile de întârziere în executarea contractelor se repartizează finantatorilor în mod corespunzător procentelor de participare a acestor surse; în cazul în care cofinantarea este asigurată dintr-un împrumut de la o institutie financiară internatională, repartizarea veniturilor se realizează către bugetul de stat în mod corespunzător procentelor de participare a acestor surse; sumele aferente contributiei Comunitătii Europene vor fi lichidate, de regulă, cu ocazia declaratiilor finale;".

7. La articolul 6, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

,,b1) prin exceptie de la prevederile lit. b), veniturile încasate din executarea garantiilor de bună executie pentru contractele reziliate înaintea începerii derulării activitătilor si pentru care autoritatea contractantă nu a efectuat nicio plată se repartizează finantatorilor fondurilor externe nerambursabile si cofinantării de la bugetul de stat în mod corespunzător procentelor de participare a acestor surse; procentul aferent contributiei proprii a beneficiarului finantat din fonduri publice se repartizează bugetului de stat."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 30 iunie 2010.

Nr. 60.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentală

 

Situatia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată, constă în necesitatea reducerii consumului de energie în locuinte, în conditiile asigurării si mentinerii conditiilor de climat interior în cadrul acestora, prin promovarea de măsuri incluse în Planul national de actiune în domeniul eficientei energetice,

având în vedere faptul că Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienta energetică la utilizatorii finali si serviciile energetice si de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului prevede planuri nationale de eficientă energetică la utilizatorii finali, precum si măsuri institutionale si legislative pentru realizarea acestora,

luând în considerare prevederile Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanta energetică a clădirilor, pentru aplicarea unor măsuri financiare în sprijinul reducerii consumurilor energetice si a cresterii numărului de clădiri cu consum redus de energie din sursele clasice,

în scopul reducerii consumului de energie în clădirile de locuit, ca măsură de protectie socială a populatiei prin reducerea cheltuielilor cu întretinerea locuintelor ca urmare a eliminării subventiei la energia termică si a cresterii pretului combustibilului utilizat pentru încălzire si prepararea apei calde de consum,

având în vedere necesitatea diminuării efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, a cresterii independentei energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire si a apei calde de consum, precum si a ameliorării aspectului urbanistic al localitătilor,

tinând cont de faptul că prin adoptarea de urgentă a prezentului act normativ se vor realiza sustinerea cresterii economice si contracararea efectelor negative pe care criza financiară internatională actuală le poate avea asupra sectorului energetic si al constructiilor, inclusiv prin utilizarea resurselor energetice nationale,

în considerarea faptului că executarea lucrărilor de interventie pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit vizează sustinerea operatorilor economici din domeniul constructiilor, al instalatiilor pentru constructii, precum si crearea de noi locuri de muncă, neadoptarea în regim de urgentă a prezentului act normativ conduce la grevarea în continuare a bugetului statului cu cheltuieli de tipul celor efectuate în temeiul unor programe nationale privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte în cazul blocurilor de locuinte ale căror asociatii de proprietari pot sustine financiar executarea lucrărilor de reabilitare termică,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Reabilitarea termică a blocurilor de locuinte si a clădirilor tip locuinte unifamiliale, denumite în continuare clădiri de locuit, constituie actiune de interes public în scopul reducerii consumurilor energetice la consumatorii finali, cu efect direct în reducerea costurilor cu încălzirea si prepararea apei calde de consum si indirect în reducerea consumului de combustibil conventional si a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Art. 2. - (1) Scopul prezentei ordonante de urgentă este facilitarea accesului asociatiilor de proprietari - persoane juridice fără scop patrimonial - si a proprietarilor locuintelor unifamiliale - persoane fizice, denumiti în continuare beneficiari, la contractarea de credite bancare acordate de institutii de credit, denumite în continuare finantatori, cu garantie guvernamentală si cu dobândă subventionată pentru executarea lucrărilor de interventie privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit.

(2) Prevederile prezentei ordonante de urgentă sunt aplicabile beneficiarilor clădirilor de locuit construite si receptionate până la sfârsitul anului 2000.

Art. 3. - Lucrările de interventie privind reabilitarea termică ce pot fi finantate în conditiile prezentei ordonante de urgentă cuprind:

a) reabilitarea termică a anvelopei clădirii si a instalatiilor aferente;

b) repararea, după caz, înlocuirea/achizitionarea cu montaj a centralei termice de bloc/scară, respectiv a centralei termice aferente locuintei unifamiliale, precum si a instalatiilor aferente acesteia;

c) introducerea, după caz, a unor sisteme alternative pentru asigurarea partială/totală a energiei pentru apă caldă de consum, iluminat si/sau încălzire.

Art. 4. - Reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finantare prin credite bancare si dobândă subventionată cuprinde următoarele etape:

a) expertizarea tehnică, certificarea energetică si auditul energetic al clădirii existente si proiectarea lucrărilor de interventie;


b) executarea lucrărilor de interventie;

c) receptia si certificarea energetică a clădirii la terminarea lucrărilor;

d) receptia finală, la expirarea perioadei garantiei de bună executie a lucrărilor.

Art. 5. - (1) Decizia de reabilitare termică a clădirilor de locuit în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă se ia de către beneficiar.

(2) În cazul asociatiei de proprietari, hotărârea pentru executarea lucrărilor de reabilitare termică si de contractare a unui împrumut bancar în conditiile prezentei ordonante de urgentă se va lua cu votul a minimum 90% din membrii asociatiei de proprietari. Hotărârea adunării generale a asociatiei de proprietari se va aduce la cunostinta tuturor proprietarilor din condominiu, inclusiv a celor care nu sunt membri ai asociatiei de proprietari, prin afisare la avizierul asociatiei, în termen de 5 zile de la data când a fost adoptată.

Art. 6. - (1) În situatia în care executarea lucrărilor de interventie prevăzute la art. 3 se autorizează în conditiile legii, certificatul de urbanism si autorizatia de construire pentru executarea lucrărilor de interventie privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit se eliberează în regim de urgentă, cu scutire de taxă, prin exceptare de la prevederile legale în vigoare.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 1 si art. 6 alin. (4) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru executarea lucrărilor de interventie privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit, autorizatia de construire se emite fără prezentarea titlului asupra imobilului, teren si/sau constructie, a extrasului de plan cadastral si a extrasului de carte funciară de informare.

Art. 7. - Expertizarea tehnică, proiectarea si verificarea proiectelor, executarea si receptia lucrărilor si dirigentia de santier se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, iar certificarea si auditul energetic se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanta energetică a clădirilor, cu modificările ulterioare, a actelor subsecvente acestora, precum si a reglementărilor tehnice în vigoare la data proiectării/executării lucrărilor de interventie.

 

CAPITOLUL II

Finantarea si garantarea

 

Art. 8. - Expertiza tehnică, certificatul de performantă energetică si auditul energetic ale clădirii existente, documentatia pentru autorizarea lucrărilor de interventie, după caz, proiectul tehnic si detaliile de executie, precum si certificatul de performantă energetică a clădirii reabilitate termic se realizează, în conditiile legii, prin grija beneficiarului si se finantează din sursele proprii ale acestuia.

Art. 9. - Executarea lucrărilor de interventie se finantează astfel:

a) din sursele proprii ale beneficiarilor, reprezentând minimum 10% din valoarea de executie a lucrărilor de interventie;

b) din credite bancare, în lei, cu garantie guvernamentală si cu dobândă subventionată, contractate de beneficiari si garantate în procent de 100% de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N. În numele si în contul statului, reprezentând maximum 90% din valoarea de executie a lucrărilor de interventie.

Art. 10. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 9, autoritătile administratiei publice locale, la solicitarea asociatiilor de proprietari, pot finanta, din fondurile aprobate anual cu această destinatie în bugetele locale si/sau din alte surse legal constituite, în cuantum de maximum 30% din valoarea prevăzută în devizul general, următoarele:

a) executarea lucrărilor de interventie, în care poate fi inclus si cuantumul de minimum 10% prevăzut la art. 9 lit. a);

b) elaborarea documentatiilor prevăzute la art. 8.

(2) Criteriile de selectie, cuantumul si conditiile de finantare, în aplicarea prevederilor alin. (1), se stabilesc si se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

Art. 11. - Perioada de rambursare a creditelor bancare cu garantie guvernamentală si cu dobândă subventionată este de maximum 5 ani.

Art. 12. - (1) Dobânda aferentă creditelor bancare cu garantie guvernamentală acordate beneficiarilor se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie.

(2) Structura dobânzii, precum si plafonul maxim al creditului cu garantie guvernamentală, pe beneficiar, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgentă.

(3) Orice alte costuri aferente creditului, precum si penalitătile percepute de finantator ca urmare a neplătii ratelor la termenele scadente conform graficului de rambursare a creditului aprobat se suportă de către beneficiar.

Art. 13. - (1) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, Ministerul Finantelor Publice este autorizat să mandateze Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N. În vederea emiterii de garantii în numele si în contul statului în favoarea finantatorilor care acordă credite beneficiarilor.

(2) Între Ministerul Finantelor Publice si Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N. se încheie o conventie prin care se stabilesc drepturile si obligatiile părtilor în derularea finantării prin credite bancare cu garantie guvernamentală si cu dobândă subventionată.

(3) Beneficiarul va garanta prin angajament asumat de către proprietarii locuintelor unifamiliale sau ai celor din blocurile de locuinte, în calitate de fidejusori, pentru recuperarea sumelor neplătite de beneficiar rezultate din executarea garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N. În numele si în contul statului.

(4) Asupra imobilelor incluse în programul prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă se notează în partea a lll-a a cărtii funciare a imobilelor existenta contractului de împrumut si a conventiei de fidejusiune.

(5) La transmiterea dreptului de proprietate, dobânditorul se subrogă în drepturile si obligatiile proprietarului fidejusor.


(6) În cazul în care se achită contravaloarea împrumutului, notarea prevăzută la alin. (4) se radiază în conditiile legii.

(7) În cazul în care beneficiarul este o asociatie de proprietari, proprietarii din blocul de locuinte sunt obligati să plătească sumele neplătite de beneficiar rezultate din executarea garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N. În numele si în contul statului, în limita cotei-părti ce le revine din valoarea creditului, proportional cu cota-parte indiviză detinută de fiecare proprietar din proprietatea comună.

Art. 14. - Între Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si finantatorii care acordă credite bancare beneficiarilor în conditiile prezentei ordonante de urgentă se încheie conventii, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, prin care se stabilesc drepturile si obligatiile părtilor în finantarea dobânzii subventionate aferente sumelor utilizate din creditele acordate, în limita plafonului anual aprobat cu această destinatie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului.

 

CAPITOLUL III

Executarea si recuperarea garantiilor de stat

 

Art. 15. - (1) Sumele rezultate din executarea garantiilor acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N. În numele si în contul statului se plătesc finantatorului de către Ministerul Finantelor Publice din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice -Actiuni generale, pe baza documentelor justificative prezentate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) ce urmează a fi recuperate sunt scadente începând cu ziua următoare datei efectuării plătii de către Ministerul Finantelor Publice.

(3) Înscrisurile întocmite de directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda natională, constituie titluri de creantă si cuprind elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Creantele individualizate în aceste titluri sunt asimilate creantelor fiscale.

(4) În termen de 15 zile de la data efectuării plătilor prevăzute la alin. (1), titlurile de creantă împreună cu dovada comunicării acestora se transmit organelor fiscale competente subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în vederea colectării potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare. În cadrul aceluiasi termen titlul de creantă se comunică debitorului.

(5) Titlul de creantă devine titlu executoriu la împlinirea termenului de 60 de zile de la data comunicării acestuia către debitor.

(6) Sumele încasate potrivit alin. (4) constituie venituri ale bugetului de stat si se virează într-un cont de venituri bugetare distinct.

(7) Dispozitiile art. 154 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, nu sunt aplicabile în cazul executării silite pentru stingerea creantelor datorate bugetului de stat rezultate din executarea garantiilor emise în numele si în contul statului, în conditiile prezentei ordonante de urgentă.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 16. - (1) Plafonul anual al garantiilor care pot fi emise potrivit art. 13 alin. (1) se stabileste de Ministerul Finantelor Publice si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(2) Conditiile generale de acordare a creditelor, a garantiilor guvernamentale, criteriile de eligibilitate pentru beneficiari, bănci si operatori economici cu activitate în constructii, precum si regulile de gestionare a subventiilor si garantiilor se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgentă, elaborate de Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 7 zile de la data publicării prezentei ordonante de urgentă.

Art. 17. - Atribuirea contractelor de servicii privind executarea lucrărilor de interventie pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit prin credite bancare cu garantie guvernamentală si dobândă subventionată se efectuează în conditiile legii.

Art. 18. - Executarea lucrărilor de interventie pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă se realizează cu scutire de la virarea cotei de 0,5% către Casa Socială a Constructorului, prin exceptare de la prevederile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 iunie 2010.

Nr. 69.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 982 din 29 iunie 2010

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 614 din 30 iunie 2010

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. Cs.A. 7/68 din 30 iunie 2010 al Ministerului Sănătătii si nr. D.G.861 din 30 iunie 2010 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în temeiul prevederilor:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 si nr. 207 bis din 1 aprilie 2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, la capitolul II, litera B se modifică si va avea următorul cuprins:

„B- Servicii medicale curative:

Consultatie pentru afectiuni acute, intercurente (anamneză, examen clinic, diagnostic si tratament)."

2. În anexa nr. 1, la capitolul II litera B, nota se modifică si va avea următorul cuprins:

„NOTA 1: Pentru fiecare caz, casa de asigurări de sănătate decontează maximum 3 consultatii pentru acelasi episod de boală acută, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului si a evolutiei cazului. Numărul maxim de 3 consultatii se poate acorda cumulat atât la nivelul medicului de familie, cât si la nivelul medicului/medicilor de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialitătile clinice. Pentru acelasi episod de boală acută, în situatia în care au fost acordate de către medicul de familie una sau două consultatii, pentru celelalte consultatii până la nivelul maxim de 3 medicul de familie poate elibera bilet de trimitere către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, pe care va mentiona obligatoriu numărul de consultatii acordate.

NOTA 2: Circuitul privind modalitătile în care pot fi acordate cele 3 consultatii se referă numai la un singur episod de boală acută.

NOTA 3: În situatiile în care la o consultatie se diagnostichează două sau mai multe afectiuni acute, numărul consultatiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 3 consultatii.

NOTA4: În situatia în care în derularea unui episod de boală acută după prima sau a doua consultatie apare o altă afectiune acută, numărul consultatiilor este maximum 4, respectiv 5.

NOTA 5: În situatia în care există prezumtia privind existenta unei alte afectiuni asociate, medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultatii

pentru afectiunile acute pentru care pacientul s-a prezentat initial."

3. În anexa nr. 1, la capitolul III litera E, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) evaluare periodică, clinică si paraclinică a tratamentului si evolutiei pentru bolnavii cu afectiuni cronice, în limita competentelor, la alte intervale decât cele stabilite de prevederile legale în vigoare."

4. În anexa nr. 1, la capitolul III litera E, litera d) se abrogă.

5. În anexa nr. 1, la capitolul III litera F, nota 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„NOTA 2: Pentru fiecare caz, casa de asigurări de sănătate decontează maximum 3 consultatii pentru acelasi episod de boală acută, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului si a evolutiei cazului. Numărul maxim de 3 consultatii se poate acorda cumulat atât la nivelul medicului de familie, cât si la nivelul medicului/medicilor de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialitătile clinice. Pentru acelasi episod de boală acută, în situatia în care au fost acordate de către medicul de familie una sau două consultatii, pentru celelalte consultatii până la nivelul maxim de 3 medicul de familie poate elibera bilet de trimitere către medicul/medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, pe care va mentiona obligatoriu numărul de consultatii acordate."

6. În anexa nr. 1, la capitolul III litera F, după nota 2 se introduc patru noi note, notele 3-6, cu următorul cuprins:

„NOTA 3: Circuitul privind modalitătile în care pot fi acordate cele 3 consultatii se referă numai la un singur episod de boală acută.

NOTA 4: În situatiile în care la o consultatie se diagnostichează două sau mai multe afectiuni acute, numărul consultatiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 3.

NOTA5: În situatia în care în derularea unui episod de boală acută după prima sau a doua consultatie apare o altă afectiune acută, numărul consultatiilor este maximum 4, respectiv 5.

NOTA 6: În situatia în care există prezumtia privind existenta unei alte afectiuni asociate, medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultatii


pentru afectiunile acute pentru care pacientul s-a prezentat initial."

7. În anexa nr. 1, la capitolul III litera I, nota se modifică si va avea următorul cuprins:

„NOTĂ: Pentru aceste servicii se încheie acte aditionale la contractul/conventia de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară. Decontarea acestor servicii se realizează din fondul aferent investigatiilor medicale paraclinice, în limita sumelor rezultate conform criteriilor cuprinse în anexa 11."

8. În anexa nr. 1, la capitolul III, litera J se modifică si va avea următorul cuprins:

„J. Activităti de suport. Eliberare de acte medicale: certificat de concediu medical, bilete de trimitere, prescriptii medicale, certificat de deces, cu exceptia situatiilor de suspiciune care necesită expertiză medico-legală, conform prevederilor legale, scutiri medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri, acte medicale necesare copiilor aflati în plasament din cadrul sistemului de asistentă socială si protectia copilului."

9. În anexa nr. 2, la articolul 16, teza a doua se modifică si va avea următorul cuprins:

„Medicii de familie pot efectua aceste servicii numai ca o consecintă a actului medical propriu, pentru persoanele beneficiare ale pachetului de servicii medicale de bază din lista proprie/din lista constituită la sfârsitul lunii anterioare, în cazul medicilor de familie nou-veniti într-o localitate care încheie cu casa de asigurări de sănătate conventie de furnizare de servicii medicale, pentru care este necesar a se efectua aceste investigatii în vederea stabilirii diagnosticului, dacă în cabinetele medicale în care acestia îsi desfăsoară activitatea există aparatura medicală necesară; medicii de familie pot efectua ecografii generale numai dacă au obtinut competentă confirmată prin ordin al ministrului sănătătii."

10. În anexa nr. 7, la capitolul I, litera B se modifică si va avea următorul cuprins:

„B. Pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ

a) serviciile cuprinse la lit. A «Pachetul minimal de servicii medicale»;

b) servicii medicale curative:

Consultatie pentru afectiuni acute, intercurente (anamneză, examen clinic, diagnostic si tratament). Pentru investigatiile paraclinice recomandate si tratamentul prescris, costurile se suportă integral de către persoana asigurată facultativ.

Pentru fiecare caz, casa de asigurări de sănătate decontează maximum 3 consultatii pentru acelasi episod de boală acută, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului si a evolutiei cazului. Numărul maxim de 3 consultatii se poate acorda cumulat atât la nivelul medicului de familie, cât si la nivelul medicului/medicilor de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialitătile clinice, astfel:

- dacă medicul de familie a acordat o consultatie, medicul de specialitate poate acorda maximum două consultatii sau poate acorda o singură consultatie si poate elibera bilet de trimitere, dacă este necesar, numai către un singur medic de o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialitătile clinice;

- dacă medicul de familie a acordat două consultatii, medicul de specialitate mai poate acorda o singură consultatie.

NOTA 1: Circuitul privind modalitătile în care pot fi acordate cele 3 consultatii se referă numai la un singur episod de boală acută.

NOTA 2: În situatiile în care la o consultatie se diagnostichează două sau mai multe afectiuni acute, numărul

consultatiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 3.

NOTA3: În situatia în care în derularea unui episod de boală acută după prima sau a doua consultatie apare o altă afectiune acută numărul consultatiilor este maximum 4, respectiv 5.

NOTA 4: În situatia în care există prezumtia privind existenta unei alte afectiuni asociate, medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultatii pentru afectiunile acute pentru care pacientul s-a prezentat initial."

11. În anexa nr. 7, la capitolul I litera C punctul 1, al treilea paragraf se modifică si va avea următorul cuprins:

„Consultatia medicală de specialitate cuprinde:

- anamneză, examenul clinic general, examenul clinic specific specialitătii respective, stabilirea protocolului de explorări si/sau interpretarea integrativă a explorărilor si a analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie si/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului;

- unele manevre specifice pe care medicul le consideră necesare;

- stabilirea conduitei terapeutice si/sau prescrierea tratamentului medical si igieno-dietetic, precum si instruirea în legătură cu măsurile terapeutice si profilactice.

Pentru fiecare caz, casa de asigurări de sănătate decontează maximum 3 consultatii pentru acelasi episod de boală acută, pe asigurat, si necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului si a evolutiei cazului. Numărul maxim de 3 consultatii se poate acorda cumulat atât la nivelul medicului de familie, cât si la nivelul medicului/medicilor de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialitătile clinice, astfel:

- dacă medicul de familie a acordat o consultatie, medicul de specialitate poate acorda maximum două consultatii sau poate acorda o singură consultatie si poate elibera bilet de trimitere, dacă este necesar, numai către un singur medic de o altă specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialitătile clinice;

- dacă medicul de familie a acordat două consultatii, medicul de specialitate mai poate acorda o singură consultatie si nu poate elibera bilet de trimitere către o altă specialitate.

Circuitul privind modalitătile în care pot fi acordate cele 3 consultatii se referă numai la un singur episod de boală acută.

În situatiile în care la o consultatie se diagnostichează două sau mai multe afectiuni acute, numărul consultatiilor decontate de casa de asigurări de sănătate este maximum 3.

În situatia în care în derularea unui episod de boală acută după prima sau a doua consultatie apare o altă afectiune acută, numărul consultatiilor este maximum 4, respectiv 5.

În situatia în care există prezumtia privind existenta unei alte afectiuni asociate, medicul care suspicionează va consemna distinct pe biletul de trimitere numărul de consultatii pentru afectiunile acute pentru care pacientul s-a prezentat initial.

Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum două consultatii pentru cazurile cu diagnostic deja confirmat, la externare, sau pentru cazurile care necesită urmărirea evolutiei sub tratament a pacientului în ambulatoriu.

Consultatia pentru cazurile care necesită urmărirea evolutiei sub tratament a pacientului în ambulatoriu se acordă:

- pentru efectuarea unor manevre terapeutice sau administrarea unor tratamente stabilite de medic cu ocazia consultatiilor acordate pacientului pentru stabilirea diagnosticului, atunci când este necesară prezentarea repetată a pacientului la cabinet;

- la externare, inclusiv după o interventie chirurgicală sau ortopedică, pentru examenul plăgii, manevre chirurgicale minore si scoaterea firelor, scoaterea ghipsului."


12. În anexa nr. 7, la capitolul I litera C punctul 2, nota se modifică si va avea următorul cuprins:

„NOTĂ: Pentru bolnavii cu afectiuni cuprinse în programele nationale de sănătate si unele afectiuni cronice monitorizabile la nivelul caselor de asigurări de sănătate prin cabinetul medicului de specialitate, casa de asigurări de sănătate decontează o consultatie - control/evaluare periodică - epicriză de etapă la 3 luni, pentru fiecare caz, cu exceptia bolnavilor aflati în evidenta medicului cu afectiuni pentru care prescrierea medicamentelor nu se poate face decât lunar, situatie în care casa de asigurări de sănătate decontează o consultatie lunar."

13. În anexa nr. 7, la capitolul I litera C, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

„21. Asistentă medicală de urgentă (anamneză, examen clinic si tratament), în limita competentei si a dotării tehnice a cabinetului medical în cadrul căruia îsi desfăsoară activitatea medicul de specialitate. În situatia în care cazurile nu pot fi rezolvate la nivelul cabinetului sau depăsesc competenta medicului de specialitate, acesta asigură trimiterea pacientului către structurile de urgentă specializate.

Medicatia pentru cazurile de urgentă se asigură din trusa medicală de urgentă, organizată conform legii.

Cazurile de urgentă medico-chirurgicală care se trimit către structurile de urgentă specializate, inclusiv cele pentru care se solicită serviciile de ambulantă, sunt consemnate distinct de către medicul de specialitate în documentele de evidentă de la nivelul cabinetului, inclusiv medicatia si procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, după caz.

Se raportează si se decontează o singură consultatie per persoană pentru fiecare situatie de urgentă constatată si rezolvată la nivelul cabinetului."

14. În anexa nr. 7, la capitolul I litera C, la punctul 3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 34, cu următorul cuprins:

„34. Chirurgie vasculară."

15. În anexa nr. 7, la sfârsitul capitolului I, după nota 3 se introduce o nouă notă, nota 4, cu următorul cuprins:

„NOTA 4: Medicul de specialitate poate emite prescriptii medicale lunare pentru bolile cronice, pentru consultatia efectuată în vederea dispensarizării/monitorizării bolnavilor cu afectiuni cronice, inclusiv pentru afectiunile cronice care se regăsesc în anexa nr. 39 A, consultatie care se decontează la un interval de timp de 3/6 luni, după caz."

16. În anexa nr. 7, la capitolul II nota 5, după punctul 1 se introduce un punct nou, punctul V, cu următorul cuprins:

„11. Pentru serviciul prevăzut la pozitia 191, tariful se referă la explorarea unui singur segment; casele de asigurări de sănătate vor deconta maximum 2 segmente/CNP/o prezentare si nu mai mult de două ori pe an."

17. În anexa nr. 7, la capitolul IV punctul 1, ultimul paragraf se modifică si va avea următorul cuprins:

„Casele de asigurări de sănătate suportă contravaloarea a maximum două consultatii; fiecare cură de tratament de recuperare-reabilitare recomandată trebuie să fie precedată de o consultatie. Tariful pe consultatie în specialitatea recuperare-reabilitare a sănătătii este de 10 lei."

18. În anexa nr. 8, la articolul 3 alineatul (2), teza a doua se modifică si va avea următorul cuprins:

„Numărul serviciilor conexe actului medical care pot fi raportate de medicul de specialitate care Ie-a solicitat si care se află într-o relatie contractuală cu persoana fizică sau juridică autorizată să le efectueze se decontează de către casele de asigurări de sănătate, luându-se în considerare faptul că un medic de specialitate poate raporta servicii conexe actului medical în valoare de maximum 52 lei pe zi, corespunzător unui număr întreg de servicii conexe."

19. În anexa nr. 8, la articolul 14, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (10) si (11), cu următorul cuprins:

„(10) În situatia în care o cură de recuperare-reabilitare se întrerupe, furnizorul are obligatia de a anunta casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei, motivul întreruperii si numărul de zile efectuat fată de cel recomandat. În această situatie decontarea curei de recuperare-reabilitare se face proportional cu numărul de zile efectuate.

(11) În situatia în care pentru o cură de recuperare-reabilitare a sănătătii se recomandă un număr mai mic sau egal cu 7 zile, furnizorul are obligatia să anunte casa de asigurări de sănătate, în această situatie decontarea curei de recuperare-reabilitare se face în raport cu numărul de zile efectuate, avându-se în vedere că o cură de recuperare-reabilitare se contractează în medie pentru 10 zile de tratament, caz în care tariful/zi este de 9 lei."

20. În anexa nr. 8, la articolul 15, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Decontarea lunară a serviciilor medicale de acupunctura se face pe baza numărului de servicii medicale-caz pentru servicii medicale de acupunctura si a numărului de consultatii de acupunctura si a tarifelor pe cură si pe consultatie, în limita sumelor contractate, pe baza facturii si a documentelor justificative depuse de furnizor la casa de asigurări de sănătate până la data prevăzută în contractul încheiat de furnizor cu casa de asigurări de sănătate.

În situatia în care o cură de tratament în acupunctura se întrerupe, furnizorul are obligatia să anunte casa de asigurări de sănătate despre întreruperea curei, motivul întreruperii si numărul de zile efectuat fată de cel recomandat. În această situatie decontarea curei de tratament se face proportional cu numărul de zile efectuate de acesta.

În situatia în care pentru o cură de tratament în acupunctura se recomandă un număr mai mic sau egal cu 7 zile, furnizorul are obligatia să anunte casa de asigurări de sănătate. În această situatie decontarea curei de tratament în acupunctura se face în raport cu numărul de zile efectuate, avându-se în vedere că o cură de tratament în acupunctura se contractează în medie pentru 10 zile de tratament, caz în care tariful/zi este de 9 lei."

21. În anexa nr. 11, la capitolul I, punctul 4se modificasi va avea următorul cuprins:

„4. Să facă dovada îndeplinirii criteriului de calitate prevăzut de reglementările în vigoare, pentru toate laboratoarele/punctele de lucru ce urmează a fi cuprinse în contractul de furnizare de servicii radiologie-imagistică medicală. Prevederea nu se aplică furnizorilor care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale în asistenta medicală primară, de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie pentru specialitătile clinice si de servicii de medicină dentară, pentru care casele de asigurări de sănătate încheie acte aditionale pentru furnizare de servicii medicale paraclinice la contractele de furnizare de servicii medicale."


22. În anexa nr. 11, după litera G se introduce o nouă literă, litera H, cu următorul cuprins:

„H. În situatia în care niciunul dintre furnizori nu îndeplineste criteriul de disponibilitate, suma corespunzătoare aplicării prevederilor lit. A lit. d) se repartizează proportional la celelalte criterii prevăzute la lit. A lit. a)-c)."

23. În anexa nr. 12, la articolul 7, punctul 33 se modifică si va avea următorul cuprins:

„33. să raporteze, în vederea contractării la casa de asigurări de sănătate, lista cu bolnavii cu afectiuni cronice aflati în evidenta proprie si, lunar, miscarea acestora;".

24. În anexa nr. 16 B, nota se completează cu următoarea teză:

„În tabelele de la pct. 2, 4 si 6, în coloana «c2», pentru cetătenii străini se va completa numărul de identificare sau numărul cârdului european/numărul pasaportului."

25. În anexa nr. 25, la articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Casa de asigurări de sănătate eliberează decizii pentru îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative care nu se suprapun ca perioadă de timp în care sunt acordate de către furnizor/furnizori aceste servicii."

26. În anexa nr. 25, la articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Casele de asigurări de sănătate decontează primele 30 de zile de îngrijiri medicale la domiciliu la tariful prevăzut la art. 2 alin. (2), iar pentru zilele ce depăsesc primele 30 de zile, la un tarif ce reprezintă 50% din tariful prevăzut la articolul mai sus mentionat."

27. În anexa nr. 28, la articolul 1, prevederile de la „*)"se completează după cum urmează:

„În sanatoriile balneare, pentru categoriile de persoane prevăzute în legi speciale, partea de contributie personală a asiguratului se suportă din fond."

28. În anexa nr. 30, la articolul 1 alineatul (4), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) pentru persoanele prevăzute în legile speciale, care beneficiază de gratuitate suportată din fond, în conditiile legii, casele de asigurări de sănătate suportă:

- integral contravaloarea medicamentelor al căror pret pe unitatea terapeutică este mai mic sau egal cu pretul de referintă, corespunzătoare medicamentelor cuprinse în sublistele Asi B pentru forme farmaceutice asimilabile, cu respectarea prevederilor referitoare la prescrierea medicamentelor;

- integral contravaloarea medicamentelor cu pretul cel mai mic, corespunzătoare fiecărui DCI cuprinse în sublista C - sectiunea C1 pentru aceeasi concentratie si formă farmaceutică, cu respectarea prevederilor referitoare la prescrierea medicamentelor."

29. În anexa nr. 30, la articolul 7, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În situatia în care primitorul renuntă la anumite DCI-uri/medicamente si/sau materiale sanitare cuprinse în prescriptia medicală, acestea se anulează în fata primitorului pe toate exemplarele prescriptiei medicale, nefiind permisă eliberarea altor medicamente/materiale sanitare din farmacie în cadrul sumei respective.

Furnizorii de medicamente eliberează medicamentele din sublistele Asi B ale căror preturi pe unitatea terapeutică sunt mai mici sau egale cu pretul de referintă, cu exceptia cazurilor în care medicul prescrie medicamentele pe denumire comercială. În cazul în care medicamentele eliberate au pret pe unitatea terapeutică mai mare decât pretul de referintă, farmacia trebuie să obtină acordul informat si în scris al asiguratului/primitorului pe versoul prescriptiei.

Furnizorii de medicamente eliberează medicamentele din sublista C - sectiunile C1 si C3, care dau pretul de referintă în cadrul denumirii comune internationale prescrise de medic, cu exceptia cazurilor în care medicul prescrie medicamentele pe denumire comercială.

În cazul în care medicamentele eliberate în cadrul aceluiasi DCI au pretul de vânzare cu amănuntul mai mare decât pretul de referintă, farmacia trebuie să obtină acordul informat si în scris al asiguratului/primitorului pe versoul prescriptiei."

30. În anexa nr. 30, la articolul 14 alineatul (1), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) În situatia în care în intervalul dintre două actualizări ale CANAMED un medicament cu aprobare de punere pe piată care a obtinut aprobarea Ministerului Sănătătii pentru:

- un pret de vânzare cu amănuntul pe unitate terapeutică mai mic decât pretul de referintă pentru forme farmaceutice asimilabile - pentru medicamentele din sublistele A si B;

- un pret de vânzare cu amănuntul mai mic decât pretul de vânzare cu amănuntul al medicamentului care dă pretul de referintă în cadrul aceluiasi DCI - pentru medicamentele din sublista C - sectiunile C1 si C3.

Această conditie se aplică numai dacă detinătorul de aprobare de punere pe piată a medicamentului respectiv prin reprezentantul său legal declară pe propria răspundere că dispune de o cantitate de medicamente care reprezintă cel putin 50% din consumul de medicamente din cadrul unui DCI corespunzător anului 2009 si are capacitatea de a-l distribui în farmaciile aflate în contract cu casele de asigurări de sănătate, sub sanctiunea scoaterii medicamentului din listă, în caz contrar."

31. În anexa nr. 30, după articolul 18 se introduc două noi articole, articolele 19 si 20, cu următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Pretul de referintă pentru medicamentele cu si fără contributie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu se defineste pentru fiecare sublista pe baza unei metode de calcul care să asigure cresterea accesului asiguratilor la medicamente în conditiile utilizării eficiente a Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, luând în calcul următoarele elemente: grupele terapeutice sau DCI, după caz, formele farmaceutice asimilabile, doza zilnică standard stabilită conform regulilor OMS sau cantitatea de substantă activă, după caz.

(2) Lista preturilor de referintă pe unitate terapeutică aferente medicamentelor (denumiri comerciale) din Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piată (CANAMED), aprobat prin ordin al ministrului sănătătii, elaborată de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, si metoda de calcul pentru sublistele A, B si C, sectiunile C1 si C3 din sublista se aprobă prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate. În listă se cuprind preturile de referintă aprobate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si preturile de decontare stabilite prin ordin al ministrului sănătătii.


(3) Lista preturilor de referintă pe unitate terapeutică mentionată la alin. (2) se publică pe pagina web a Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, la adresa www.cnas.ro

(4) Suma maximă care se suportă de casele de asigurări de sănătate din fond este cea corespunzătoare aplicării procentului de compensare a medicamentelor asupra pretului de referintă, respectiv pretul de decontare pentru medicamentele si materialele sanitare cuprinse în lista aprobată prin ordin al ministrului sănătătii.

(5) Pretul de referintă corespunzător medicamentelor din sublista C, sectiunile C1 si C3 rămâne nemodificat, iar începând cu 1 septembrie 2010 acesta va fi stabilit si calculat pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

(6) Suma maximă care se suportă din fond, corespunzătoare medicamentelor cu si fără contributie personală pentru afectiunile cronice prevăzute în anexa nr. 39A, va avea în vedere mecanismul cost-eficientă-rezultat, conform unei metodologii aprobate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate. Această metodologie se aplică începând cu 1 septembrie 2010.

Art. 20. - Prevederile art. 96-98, art. 99 lit. b), d)-i), k)- s), t)-x), art. 100, art. 101 lit. a)-d), f)-i), art. 102 alin. (2), (3), (5)-(7), art. 103 alin. (1)-(3), (5)-(7), art. 104-109 din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2010, îsi păstrează valabilitatea."

32. În anexa nr. 31, la articolul 6, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) să urmărească lunar, în cadrul aceluiasi DCI, raportul dintre consumul de medicamente, al căror pret pe unitate terapeutică/pret de vânzare cu amănuntul, după caz, este mai mic sau egal decât pretul de referintă, si total consum medicamente; să urmărească lunar evolutia consumului de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, precum si de materiale sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, comparativ cu fondul alocat cu această destinatie, luând măsurile ce se impun."

33. În anexa nr. 31, la articolul 7, punctele 1, 3,10 si 20 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„1) să se aprovizioneze continuu cu medicamentele corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în listă, cu prioritate cu medicamentele al căror pret pe unitatea terapeutică este mai mic sau egal decât pretul de referintă - pentru medicamentele din sublistele A si B, respectiv cu medicamente la pret de referintă si la pret de decontare pentru celelalte subliste; (...)

3) să practice o evidentă de gestiune cantitativ valorică, corectă si la zi, în sensul dat acestor notiuni de legislatia fiscală, cu admiterea confuziunii si perisabilitătii în limitele stabilite de actele normative în vigoare; (...)

10) să informeze asiguratii cu privire la drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de asigurat privind eliberarea medicamentelor, precum si a materialelor sanitare specifice care se acordă pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor inclusi în unele programe nationale de sănătate cu scop curativ, precum si la modul de utilizare a acestora, conform prescriptiei medicale; să afiseze la loc vizibil materialele informative realizate sub egida si cu acordul CNAS;" (...)

20) să elibereze medicamentele din sublistele Asi B ale căror preturi pe unitatea terapeutică sunt mai mici sau egale cu pretul de referintă, cu exceptia cazurilor în care medicul prescrie medicamentele pe denumire comercială sau la cererea asiguratului. În cazul în care medicamentele eliberate au pret pe unitatea terapeutică mai mare decât pretul de referintă, farmacia trebuie să obtină acordul informat si în scris al asiguratului/primitorului pe versoul prescriptiei; să elibereze medicamentele din sublista C - sectiunile C1 si C3, care dau pretul de referintă în cadrul denumirii comune internationale prescrise de medic, cu exceptia cazurilor în care medicul prescrie medicamentele pe denumire comercială sau la cererea asiguratului. În cazul în care medicamentele eliberate în cadrul aceluiasi DCI au pretul de vânzare cu amănuntul mai mare decât pretul de referintă, farmacia trebuie să obtină acordul informat si în scris al asiguratului/primitorului pe versoul prescriptiei."

34. În anexa nr. 34, la articolul 9 alineatul (1), teza a treia se modifică si va avea următorul cuprins:

„Furnizorii de proteze auditive vor atasa audiogramele efectuate atât înainte, cât si după protezarea auditivă."

35. După anexa nr. 39 se introduce o anexă nouă, anexa nr. 40, cu următorul cuprins:

„ANEXA Nr. 40

DISPOZITII GENERALE

 

Articol unic. - Criteriile utilizate pentru monitorizarea privind respectarea modalitătilor de prescriere, respectiv de utilizare eficientă a fondurilor alocate pentru prescrierea medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu au în vedere următorii indicatori:

a) consumul mediu de medicamente/afectiuni/nr. total de CNP-uri/lună calculat la nivelul fiecărei case de asigurări de sănătate;

b) numărul de CNP-uri beneficiare de prescriptii medicale înscris la medicul de familie, la nivelul fiecărei case de asigurări de sănătate, pentru grupele de afectiuni avute în vedere pentru calculul indicatorului de la lit. a);

c) consum mediu/medic/CNP/pe prescriptie - pentru toate persoanele înscrise pe lista medicului de familie;

d) consum mediu/medic/CNP/prescriptie - pentru persoanele înscrise pe lista medicului de familie pentru care medicul de familie organizează evidenta si raportarea distinctă către casa de asigurări de sănătate;

e) numărul de CNP-uri beneficiare de prescriptii medicale eliberate de medicii de specialitate din ambulatoriul clinic, la nivelul fiecărei case de asigurări de sănătate, pentru grupele de afectiuni avute în vedere pentru calculul indicatorului de la lit. a);

f) consum mediu/medic/CNP/prescriptie - pentru persoanele pentru care medicul de specialitate organizează evidenta si raportarea distinctă către casa de asigurări de sănătate.

La calculul acestor indicatori se utilizează datele aferente anului 2009."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aplică începând cu 1 iulie 2010.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Nicolae Lucian Dută


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosintă asupra spatiului cu destinatia de sediu social, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 17 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosintă asupra spatiului cu destinatia de sediu social, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul si continutul următoarelor formulare:

a) „Cerere de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosintă asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social", cod M.FP 14.13.04.40, prevăzută în anexa nr. 2;

b) „Adeverintă privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosintă asupra spatiului cu destinatie de sediu social", cod M.FP 14.13.02.40, prevăzută în anexa nr. 3;

c) „Certificat pentru spatiul cu destinatie de sediu social", cod M.FP 14.13.21.40, prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularelor mentionate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 4. -Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de tehnologia informatiei, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 30 iunie 2010.

Nr. 2.112.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

de solicitare si eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social si de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosintă asupra spatiului cu destinatia de sediu social

 

1. Prezenta procedură se aplică persoanelor care, începând cu data intrării în vigoare a prevederilor art. 17 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin art. XIII din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, au obligatia ca, la înmatricularea unei societăti comerciale sau la schimbarea sediului social, să înregistreze documentul care atestă dreptul de folosintă asupra spatiului cu destinatie de sediu social si să obtină certificatul pentru spatiul cu destinatie de sediu social.

2. Pentru înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosintă si obtinerea certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social se depune Cererea de înregistrare a documentului


care atestă dreptul de folosintă asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin.

3. Înregistrarea la organul fiscal a documentului care atestă dreptul de folosintă asupra spatiului cu destinatie de sediu social se dovedeste cu Adeverinta privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosintă asupra spatiului cu destinatie de sediu social, prevăzută în anexa nr. 3 la ordin.

4. Cererea prevăzută la pct. 2 se depune de către titularul dreptului de folosintă. În cazul în care titularul dreptului de folosintă este o persoană juridică, cererea se depune de către reprezentantul legal al acesteia sau de către un împuternicit, potrivit legii.

5. Cererea va fi însotită de:

- actele doveditoare ale dreptului de folosintă, cum ar fi: titlu de proprietate, contract de vânzare cumpărare, contract de închiriere, contract de comodat sau alte acte care atestă dreptul de folosintă;

- actul de identitate al solicitantului si/sau împuternicirea, după caz;

- actul care atestă numirea reprezentantului legal al persoanelor juridice.

6. Cererea se depune la organul fiscal competent, direct la registratură sau prin postă, cu confirmare de primire.

În sensul prezentei proceduri, organul fiscal competent este administratia finantelor publice municipală, orăsenească, comunală sau a sectoarelor municipiului Bucuresti, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în a cărei rază teritorială se află situat spatiul cu destinatie de sediu social.

7. Dacă cererea se depune la registratura organului fiscal, actele doveditoare ale dreptului de folosintă se prezintă în original si în copie. Organul fiscal certifică conformitatea copiei cu originalul si restituie solicitantului originalul.

Dacă cererea se depune prin postă, aceasta trebuie însotită de actele doveditoare ale dreptului de folosintă, în copie legalizată.

8. Termenul de solutionare este de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării la organul fiscal competent a cererii însotite de documentatia completă.

9. Organul fiscal organizează evidenta documentelor care atestă dreptul de folosintă asupra spatiilor cu destinatie de sediu social, în cadrul Registrului de evidentă a spatiilor cu destinatie de sediu social.

10. Registrul se organizează la nivel de adresă a spatiului si se gestionează la nivelul organelor fiscale competente, cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de Directia generală de tehnologia informatiei, si cuprinde:

a) adresa completă a spatiului cu destinatie de sediu social (str., nr., bl., ap., localitatea, judetul/sectorul);

b) datele de identificare a titularului dreptului de folosintă (nume si prenume/denumire, adresa domiciliului/domiciliului fiscal si cod de identificare fiscală);

c) documentul care atestă dreptul de folosintă asupra spatiului cu destinatia de sediu social (tipul documentului, conform pct. 5, număr si dată);

d) perioada de valabilitate a dreptului de folosintă asupra spatiului cu destinatie de sediu social (data de început, data de final).

11. De la registratura organului fiscal, cererea însotită de actele doveditoare se transmite compartimentului cu atributii în gestionarea registrului contribuabililor, denumit în continuare compartiment de specialitate.

12. Compartimentul de specialitate verifică datele înscrise în cerere cu cele din actele doveditoare si preia informatiile în Registrul de evidentă a spatiilor cu destinatia de sediu social.

13. Compartimentul de specialitate întocmeste Adeverinta privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosintă asupra spatiului cu destinatie de sediu social si Certificatul pentru spatiul cu destinatie de sediu social, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 3 si 4 la ordin, în câte două exemplare, si le înaintează, spre semnare, conducătorului organului fiscal competent.

14. Câte un exemplar al formularelor „Adeverintă privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosintă asupra spatiului cu destinatie de sediu social" si „Certificat pentru spatiul cu destinatie de sediu social" se comunică solicitantului, potrivit art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

15. Dosarul solicitării, care cuprinde:

a) cererea solicitantului;

b) documentul care atestă dreptul de folosintă asupra spatiului cu destinatia de sediu social;

c) actul de identitate al solicitantului si/sau împuternicirea, după caz;

d) actul care atestă numirea reprezentantului legal al persoanelor juridice, după caz;

e) un exemplar al Adeverintei privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosintă asupra spatiului cu destinatie de sediu social;

f) un exemplar al Certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social se arhivează la compartimentul de specialitate.


 

ANEXA Nr. 2*)

 

CERERE DE ÎNREGISTRARE

a documentului care atestă dreptul de folosintă asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 3

 

 

 

STEMA

 

 

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

 

 

SIGLA

 

 

 

 

 

 

 

Directia Generală a Finantelor Publice a................../

Administratia Finantelor Publice a............................

Nr..................................../.........................................

Adresa

 

Telefon:

Fax:

E-mail:

 

 

 

ADEVERINTĂ

privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosintă asupra spatiului cu destinatie de sediu social

 

Documentul.................................................................. (denumirea documentului), nr..................din data.............................., care atestă dreptul de folosintă pentru spatiul cu destinatie de sediu social situat în localitatea............................., str............................................nr........., bl.........., se.........., et..........., ap...........Judetul/sectorul.................., a fost înregistrat la organul fiscal competent.

Prezenta adeverintă nu certifică valabilitatea dreptului de folosintă pentru spatiul cu destinatie de sediu social, care face obiectul documentului înregistrat.

 

Conducătorul unitătii fiscale,

Numele si prenumele.............

Semnătura si stampila unitătii

 

CodM.F.P. 14.13.02.40

 

ANEXA Nr. 4

 

 

 

STEMA

 

 

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

 

 

SIGLA

 

 

 

 

 

 

 

Directia Generală a Finantelor Publice a................../

Administratia Finantelor Publice a............................

Nr..................................../.........................................

Adresa

 

Telefon:

Fax:

E-mail:

 

 

 

CERTIFICAT

pentru spatiul cu destinatie de sediu social

 

Ca urmare a Cererii de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosintă asupra spatiului cu destinatie de sediu social/de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social nr.................din data de..............si a documentelor anexate acesteia, precum si a Adeverintei privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosintă asupra spatiului cu destinatie de sediu social nr....................din data de......................., se certifică prin prezenta că începând cu data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, pentru imobilul situat în:

Localitatea............................................., str..............................................nr....., bl....., ap....., et....., judetul/sectorul...............................

□ nu a fost înregistrat un alt document care atestă cedarea dreptului de folosintă a acestui spatiu cu destinatie de sediu social;

□ a fost înregistrat un număr de.........alte documente care atestă cedarea dreptului de folosintă a acestui imobil cu destinatie de sediu social.

S-a eliberat prezentul certificat pentru:

□ înmatricularea unei societăti comerciale;

□ schimbarea sediului social al societătii comerciale.

 

Seful administratiei finantelor publice,

Numele si prenumele.........................

Semnătura si stampila unitătii............

 

CodM.F.P. 14.13.21.40

 

ANEXA Nr. 5

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare si de arhivare a formularelor

 

1. „Cerere de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosintă asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social", cod M.F.P. 14.13.04.40

1.1. Denumire „Cerere de înregistrare a documentului care atestă dreptul de folosintă asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social".

1.2. CodM.F.P.: 14.13.04.40.

1.3. Format: A4/t1.

1.4. Caracteristici de tipărire: pe o singură fată.

1.5. U/M: o filă.

1.6. Se difuzează: gratuit.

1.7. Se utilizează: pentru solicitarea înregistrării documentului care atestă dreptul de folosintă asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social.

1.8. Se întocmeste într-un exemplar de către solicitant.

1.9. Circulă: la organul fiscal.

1.10. Se arhivează: la dosarul solicitării.

2. „Adeverintă privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosintă asupra spatiului cu destinatie de sediu social", cod M.F.P. 14.13.02.40

2.1. Denumire: „Adeverintă privind înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosintă asupra spatiului cu destinatie de sediu social".

2.2. Cod M.F.P: 14.13.02.40.

2.3. Format: A4/t1.

2.4. Caracteristici de tipărire: - pe o singură fată;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

2.5. U/M: set (două file).

2.6. Se utilizează: pentru înregistrarea documentului care atestă dreptul de folosintă asupra spatiului cu destinatie de sediu social.

2.7. Se întocmeste în două exemplare de organul fiscal competent.

2.8. Circulă: -originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

2.9. Se arhivează: la dosarul solicitării.

3. „Certificat pentru spatiul cu destinatie de sediu social", cod M.F.P. 14.13.21.40

3.1. Denumire: „Certificat pentru spatiul cu destinatie de sediu social".

3.2. CodM.F.P: 14.13.21.40


3.3. Format: A4/t1.

3.4. Caracteristici de tipărire: - pe o singură fată;

- se utilizează echipament informatic pentru editare.

3.5. U/M: set (două file).

3.6. Se utilizează: pentru certificarea faptului că pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă cedarea dreptului de folosintă asupra aceluiasi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existenta altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosintă asupra aceluiasi imobil, după caz.

3.7. Se întocmeste în două exemplare de organul fiscal competent.

3.8. Circulă: - originalul la contribuabil;

- copia la organul fiscal.

3.9. Se arhivează: la dosarul solicitării.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.