MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 444/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 444         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 1 iulie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

545. - Hotărâre privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

8. - Ordin pentru modificarea si completarea Normelor privind autorizarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2009

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

615. - Ordin privind aprobarea metodei de calcul al pretului de referintă pentru medicamentele cu si fără contributie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 418/2010


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 317/2009,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura, denumită în continuare Agentie, este institutie publică de interes national, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, finantată integral de la bugetul de stat, care functionează în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

(2) Sediul Agentiei este în municipiul Bucuresti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3, si este asigurat de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. 2. - (1) Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Agentia exercită următoarele functii:

a) de elaborare si implementare a strategiei nationale si a reglementărilor privind: conservarea si managementul resurselor acvatice vii existente în habitatele piscicole naturale, acvacultura, procesarea si organizarea pietei produselor pescăresti, structurile de pescuit si acvacultura;

b) de implementare a politicii comune în domeniul pescuitului;

c) de administrare a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale, cu exceptia celor din Rezervatia Biosferei „Delta Dunării", care sunt administrate de Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării";

d) de control si inspectie;

e) de privatizare a societătilor comerciale cu profil piscicol si a amenajărilor piscicole pe care le are în portofoliu;

f) de concesionare a terenurilor pe care sunt amplasate amenajări piscicole, cu exceptia celor de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării", precum si a altor terenuri aferente acestora din domeniul public al statului, în conditiile legii;

g) de vânzare a terenurilor proprietate privată a statului pe care sunt construite amenajări piscicole, inclusiv a instalatiilor speciale amplasate pe uscat;

h) de reprezentare, pe plan intern si extern, în domeniul său de activitate si în limitele stabilite prin actele normative în vigoare;

i) de realizare a măsurilor din domeniul specific.

(2) În perimetrul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării", accesul la resursele acvatice vii în vederea practicării pescuitului comercial, familial, recreativ/sportiv si stiintific se reglementează pe baza normelor aprobate prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului mediului si pădurilor, la propunerea Administratiei Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării".

 

CAPITOLUL II

Organizarea Agentiei

 

Art. 3. - (1) Structura organizatorică a Agentiei este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, în cadrul structurii organizatorice se pot organiza servicii, birouri, compartimente, conform legii.

(3) Atributiile si sarcinile directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare al Agentiei, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(4) Personalul Agentiei este format din personalul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura organizate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificările si completările ulterioare, care se consideră transferat în interes de serviciu.

Art. 4. - (1) Agentia este condusă de un presedinte-director general, numit prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, în conditiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Presedintele Agentiei are calitatea de ordonator tertiar de credite.

(3) Presedintele conduce activitatea Agentiei si o reprezintă în raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, cu alte persoane juridice si fizice, precum si în justitie.

(4) În exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii.

(5) Presedintele Agentiei este înlocuit de directorul Directiei maritime si inspectii în situatia în care nu îsi poate îndeplini temporar atributiile.

Art. 5. - (1) Numărul maxim de posturi al Agentiei este de 155, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat si în prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

(2) Personalul din cadrul Agentiei este format din functionari publici si personal contractual.

(3) Salarizarea personalului din cadrul Agentiei se face potrivit legii.

Art. 6. - Agentia îsi exercită atributiile în teritoriu prin structuri regionale fără personalitate juridică.

 

CAPITOLUL III

Atributiile Agentiei

 

Art. 7. - În exercitarea functiilor prevăzute la art. 2, Agentia are următoarele atributii:


A. In domeniul elaborării strategiei, politicilor si a proiectelor de acte normative:

a) elaborează strategia natională a sectorului pescăresc;

b) elaborează proiecte de acte normative în conformitate cu politica comună în domeniul pescuitului si cu strategia natională a sectorului pescăresc;

c) elaborează proiecte de conventii si acorduri internationale în domeniul său de activitate;

d) elaborează reglementările privind accesul la resursele acvatice vii, în vederea practicării pescuitului comercial;

e) elaborează reglementările privind pescuitul recreativ/sportiv;

f) elaborează norme privind caracteristicile tehnice si conditiile de folosire a uneltelor de pescuit, precum si metodele de pescuit comercial în habitatele piscicole naturale;

g) elaborează norme de protectie si regenerare a resurselor acvatice vii privind: stabilirea anuală a capturii totale admisibile (TAC), a cotelor de pescuit si a efortului de pescuit, stabilirea perioadelor de prohibitie, a zonelor de refacere biologică/zonelor de protectie pentru resursele acvatice vii, a speciilor, precum si a măsurilor preventive;

h) elaborează reglementări specifice privind exercitarea pescuitului speciilor protejate;

i) elaborează norme privind dimensiunile minime individuale pe specii care pot fi capturate din habitatele piscicole naturale, pe baza studiilor elaborate de institutiile de cercetare stiintifică de profil;

j) elaborează norme de adaptare a flotei de pescuit la starea resurselor acvatice vii, inclusiv Planul de adaptare a flotei si Planul de ajustare a efortului de pescuit;

k) elaborează norme privind nominalizarea porturilor/ punctelor de debarcare si a centrelor de primă vânzare a produselor din pescuit;

l) elaborează reglementări privind criteriile de recunoastere a organizatiilor de producători din sectorul pescăresc;

m) elaborează reglementări privind debarcarea si prima vânzare a produselor pescăresti obtinute din pescuit.

B. În domeniul administrării resurselor acvatice vii:

a) stabileste măsuri de administrare a pescuitului, astfel încât să se obtină o mai bună rationalizare a efortului de pescuit;

b) finantează programele pentru popularea de sustinere si de cercetare-dezvoltare în domeniul exploatării resurselor acvatice vii si acvaculturii, în limita fondurilor disponibile;

c) elaborează proceduri privind practicarea pescuitului;

d) organizează si actualizează Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit;

e) stabileste modul de marcare a navelor/ambarcatiunilor de pescuit, inclusiv a celor auxiliare;

f) autorizează construirea, modernizarea si reconversia navelor/ambarcatiunilor de pescuit care urmează să arboreze pavilion român;

g) propune nominalizarea porturilor/punctelor de debarcare a produselor pescăresti pe teritoriul national unde descarcă navele/ambarcatiunile de pescuit;

h) propune autorizarea locurilor în care se realizează prima vânzare a produselor obtinute din pescuit, cu respectarea legislatiei comunitare;

i) eliberează permise/licente/autorizatii, după caz, în conformitate cu dispozitiile legislatiei nationale si comunitare.

C. În domeniul acvaculturii:

a) stabileste măsuri pentru valorificarea superioară a potentialului genetic, prin introducerea în acvacultura a unor specii valoroase;

b) stabileste măsuri pentru cresterea calitătii produselor din acvacultura;

c) adoptă măsuri pentru asigurarea productiei din acvacultura pentru cazuri de fortă majoră;

d) stabileste măsuri pentru asigurarea sănătătii si bunăstării animale;

e) stabileste măsuri de adaptare a productiei la cerintele pietei;

f) stabileste măsuri privind introducerea bunelor practici în acvacultura;

g) încurajează aplicarea tehnologiilor de reproducere si crestere pentru specii cu valoare economică ridicată si promovarea produselor pescăresti organice;

h) organizează si actualizează Registrul unitătilor de productie din acvacultura si emite licentele de acvacultura;

i) stabileste si alte actiuni pe care necesitătile de dezvoltare a acvaculturii le impun, potrivit legii;

j) stabileste criteriile de introducere de noi specii în România.

D. În domeniul procesării si pietei produselor pescăresti:

a) stabileste măsuri de sprijin al organizatiilor de producători si al altor forme asociative;

b) asigură respectarea criteriilor de recunoastere si de retragere a recunoasterii organizatiilor de producători din sectorul pescăresc, prevăzute de legislatia comunitară;

c) recunoaste organizatiile de producători;

d) organizează si actualizează Registrul centrelor de primă vânzare, Registrul porturilor/punctelor de debarcare autorizate si nominalizate de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit si acvacultura;

e) solicită elaborarea de studii de piată;

f) organizează si actualizează Registrul unitătilor de procesare;

g) emite licente de fabricatie unitătilor de procesare;

h) propune măsuri pentru îmbunătătirea calitătii si promovarea produselor pescăresti.

E. În domeniul activitătii de control si inspectie piscicolă:

a) organizează si desfăsoară activităti permanente de control si inspectie piscicolă privind respectarea legislatiei în domeniu;

b) verifică modul de executare a atributiilor de pază si protectie a resurselor acvatice vii de către beneficiarii dreptului de pescuit;

c) verifică respectarea conditiilor impuse prin licente/ autorizatii/permise de pescuit;

d) elaborează planurile anuale si lunare ale activitătii de inspectie si control;

e) verifică veridicitatea datelor înscrise în documentele pentru circulatia pestelui;

f) constată infractiuni si contraventii si aplică sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor legale în vigoare, dispune ridicarea în vederea confiscării a bunurilor rezultate din săvârsirea infractiunilor si contraventiilor;

g) monitorizează aplicarea sanctiunilor prevăzute în procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor si a măsurilor dispuse prin notele de control, conform legislatiei în domeniu;

h) stabileste sistemele de control si de inspectie ale activitătilor de pescuit;


i) retine/suspendă/anulează, după caz, în baza constatărilor si propunerilor personalului cu drept de inspectie si control, permisul/licenta/autorizatia, potrivit prevederilor legii;

j) asigură functionarea sistemului de monitorizare prin satelit a navelor de pescuit la Marea Neagră, conform reglementărilor comunitare;

k) verifică modul de organizare si desfăsurare a pescuitului;

l) verifică respectarea conditiilor care stau la baza eliberării permiselor/licentelor/autorizatiilor privind pescuitul si acvacultura.

F. În domeniul privatizării:

a) privatizează societătile comerciale cu profil piscicol si amenajările piscicole pe care le are în portofoliu, în conditiile legii;

b) concesionează terenurile, cu exceptia celor de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării", pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum si alte terenuri aferente acestora din domeniul public al statului, în conditiile legii;

c) încheie contracte în vederea exploatării terenurilor, cu exceptia celor de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării", pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum si a altor terenuri aferente acestora din domeniul privat al statului, în conditiile legii;

d) încheie contracte de vânzare a terenurilor proprietate privată a statului, pe care sunt construite amenajări piscicole, în conditiile legii;

e) elaborează caiete de sarcini în vederea privatizării si/sau a concesionării;

f) urmăreste îndeplinirea obligatiilor stabilite prin contractele de privatizare si/sau de concesionare;

g) îndeplineste si alte atributii care decurg din functia de privatizare si/sau de concesionare, în conformitate cu prevederile legale;

h) propune constituirea comisiei de privatizare, concesionare.

G. În domeniul cercetării stiintifice:

a) colaborează cu institutiile de cercetare de profil pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii;

b) solicită studii pentru cunoasterea biologiei, etologiei si diversitătii structurii, functionabilitătii si productivitătii ecosistemelor acvatice si a interactiunilor specifice;

c) solicită studii pentru evaluarea impactului produs asupra ecosistemelor acvatice marine si a apelor continentale de către activitătile de pescuit si acvacultura si de alte activităti antropice;

d) solicită studii pentru dezvoltarea si diversificarea acvaculturii;

e) eliberează autorizatia specială de pescuit în scop stiintific. H. În domeniul relatiilor interinstitutionale:

a) încheie protocoale cu institutiile publice implicate în activitatea de control si inspectie privind sectorul pescăresc;

b) încheie acorduri/protocoale cu institutii si organizatii în sectorul pescăresc, în conditiile legii;

c) colaborează cu Autoritatea de management pentru Programul operational pentru pescuit, cu Autoritatea de management pentru Programul National de Dezvoltare Rurală, precum si cu alte institutii implicate în derularea fondurilor externe nerambursabile;

d) organizează manifestări si întâlniri internationale si participă la cele organizate de entităti si organizatii internationale specializate în domeniul pescuitului si acvaculturii;

e) colaborează cu organele de specialitate din ministere, cu autoritătile administratiei publice locale si cu organismele internationale implicate în activitatea de pescuit si acvacultura.

I. In domeniul fondurilor nerambursabile alocate de Comunitatea Europeană si al fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente Programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si Programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului:

a) utilizează si gestionează fonduri nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană si fonduri alocate de la bugetul de stat aferente Programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului si Programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului;

b) elaborează Programul de colectare si gestionare a datelor necesare desfăsurării politicii comune în domeniul pescuitului, îl supune spre aprobare Comisiei Europene si asigură implementarea acestuia;

c) elaborează Programul de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului, îl supune spre aprobare Comisiei Europene si asigură implementarea acestuia.

J. În alte domenii:

a) organizează si întretine baza de date din domeniul pescuitului si acvaculturii si asigură transmiterea datelor în sistemul informatic comunitar;

b) organizează activităti de instruire a personalului propriu;

c) încheie contracte si finantează realizarea de buletine informative, ghiduri, brosuri, afise, postere, bannere pentru diseminarea informatiilor referitoare la sectorul pescăresc;

d) participă la elaborarea planului comun de actiune în vederea prevenirii efectelor stărilor de calamităti naturale si urmăreste realizarea măsurilor si actiunilor prevăzute, în colaborare cu ceilalti factori decizionali de la nivel local si central;

e) întocmeste anual raportul de activitate si îl supune spre aprobare ministrului agriculturii si dezvoltării rurale;

f) îndeplineste si alte atributii specifice, în conditiile legii.

Art. 8. - (1) Atributiile de control si inspectie piscicolă se exercită de către personalul propriu cu drept de inspectie si control al Agentiei, nominalizat prin decizie a presedintelui Agentiei.

(2) Procedura de control si procedura de inspectie se stabilesc prin decizie a presedintelui Agentiei.

Art. 9. - În exercitarea atributiilor ce îi revin, personalul cu drept de inspectie si control verifică documentele care stau la baza activitătii persoanei controlate si, după caz:

a) propune măsuri administrative;

b) constată infractiuni prevăzute de legislatia specifică sectorului pescăresc;

c) constată contraventiile si aplică sanctiunile contraventionale prevăzute de lege.

Art. 10. - (1) Personalul cu drept de inspectie si control, în baza neregulilor constatate, retine si suspendă permisul, licenta sau autorizatia, potrivit prevederilor legale.

(2) Personalul cu drept de inspectie si control, în baza neregulilor constatate, propune retragerea permisului, licentei sau autorizatiei, potrivit prevederilor legale.

Art. 11. - (1) Personalul cu drept de inspectie si control se legitimează cu legitimatia al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Documentele întocmite de personalul cu drept de inspectie si control vor fi semnate si stampilate cu stampila al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.


(3) Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei la normele de pescuit si de protectie a resurselor acvatice vii si înstiintarea de plată se întocmesc conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

 

CAPITOLUL IV

Echipamente si mijloace de control

 

Art. 12. - (1) Dotarea Agentiei cu mijloace de transport pe apă si pe uscat este stabilită conform anexei nr. 4.

(2) Navele si ambarcatiunile destinate inspectiei si controlului se identifică prin arborarea fanionului specific pe catargul principal si/sau prin siglă existentă pe bordul acestora, după caz.

(3) Modelele fanionului si siglei navelor si ambarcatiunilor destinate inspectiei si controlului se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.

Art. 13. - (1) În executarea atributiilor, personalul cu drept de inspectie si control al Agentiei este obligat să poarte uniformă si echipament.

(2) Tipul, numărul si durata de serviciu a uniformelor si echipamentelor se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, la propunerea conducerii Agentiei.

(3) Uniformele si echipamentele sunt asigurate de către Agentie, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

Art. 14. - Este interzisă folosirea mijloacelor de transport destinate controlului si inspectiei piscicole pentru alte scopuri decât pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 15. - Pe navele/ambarcatiunile destinate controlului si inspectiei piscicole se tine un jurnal de bord, în care se înscriu toate deplasările efectuate, conform anexei nr. 5.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 16. - Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei se asigură din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. 17. - Agentia realizează investitii prin Programul operational pentru pescuit, pentru infrastructura aferentă centrelor de primă vânzare, porturilor/punctelor/adăposturilor pescăresti si punctelor de debarcare, precum si prin alocări bugetare.

Art. 18. -Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 19. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.194/2008 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 6 octombrie 2008, cu modificările si completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 9 iunie 2010.

Nr. 545.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura

 

Nr. maxim de posturi: 155*)

Functii publice: 141

Functii contractuale: 14

Din care, functii de conducere: 17

 


*) Inclusiv posturile din structurile regionale.

 

 

PRESEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directia politici privatizare, concesionare

 

Directia maritimă si inspectii


ANEXA Nr. 2

1. Modelul legitimatiei personalului cu drept de inspectie si control*)

 

Fată Verso

 

2. Modelul stampilei personalului cu drept de inspectie si control*)

 

 

M.A.D.R.

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURĂ

DREPT DE INSPECTIE SI CONTROL

MARCA NR. ..

 


*) Modelele sunt reproduse în facsimil.


ANEXA Nr. 3

 

Modelul procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA                                                SERIA IP nr. XXXXX

Filiala.......................................................

Localitatea/Judetul....................................

Str............................................nr...........

Telefon/Fax.............................

 

PROCES-VERBAL

de constatare si sanctionare a contraventiei la normele de pescuit si de protectie a resurselor acvatice vii

Nr.............din...................

 

În temeiul prevederilor.................................................................., subsemnatul,............................................, având functia de....................................la Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura, filiala................., nr. de marcă.........., în urma controlului efectuat la*)..........................., în zona..........................., la data de........., ora........., am constatat următoarele:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

de care se face vinovat*)................................................................, născut în anul.............luna.................., ziua........., domiciliat în..........................., str. ......................................nr........, bl................, ap..........Judetul/sectorul.............................., posesor al actului de identitate seria............nr.........., eliberat de ..............................la data de...................., cod numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| ocupatia................., locul de muncă........................................., fapte care constituie contraventie:

1)........................................................................................2).............................................................................................

Faptele comise sunt sanctionate de art.......................din.....................................cu amendă de la....................................... până la...................................

Fată de contraventiile constatate se aplică următoarele sanctiuni:

A. Contravenientul..................................................se amendează cu 1)..................................lei, conform art...................... din..........................,

2) ........................., conform art..............din....................., precum si................................................................... Contravaloarea amenzii va fi achitată în termen de 15 zile la C.E.C. sau la Trezoreria Finantelor Publice............................, în contul....................., urmând ca în acelasi interval să se remită chitanta si copia de pe procesul-verbal Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, filiala.............................

Contravenientul declară: „Mă angajez/Nu mă angajez" să achit în termen de 48 de ore, la centrele special amenajate ale directiei taxe si impozite ale primăriilor, în contul nr................................., jumătate din minimul amenzii, adică suma de..............lei, iar chitanta de plată a amenzii si copia procesului-verbal să le remit unitătii emitente în termenul mentionat.

Se retin în vederea confiscării următoarele bunuri aflate asupra numitului/numitilor în momentul constatării si care au servit la comiterea faptei:

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Mentiuni ale contravenientului............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Contravenientul nu este de fată/refuză/nu poate lua cunostintă de continutul procesului-verbal, fapt atestat de martorul,

....................................................., domiciliat în........................., str.......................................nr......., bl.....Judetul............................,

BI/CI seria..........nr................., emis/ă de...................CNP...............................................................................................................

Nu a fost de fată niciun martor, deoarece...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Contestatia se poate depune în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului proces-verbal, însotită de copia de pe acesta, la judecătoria în a cărei circumscriptie a fost săvârsită fapta.

 

Constatator,

L.S.

............................

Martor,

............................

Contravenient,

Am luat la cunostintă.

............................


*) Pentru persoana juridică se vor înscrie denumirea operatorului economic înregistrat la registrul comertului, codul unic de înregistrare si sediul acesteia.


 

ÎNSTIINTARE DE PLATĂ

 

Amenda se achită la centrele special amenajate ale Trezoreriei Finantelor Publice, după care chitanta si copia procesului-verbal vor fi remise în termen de 15 zile de la comunicarea unitătii emitente, în caz de neplată a obligatiilor, se va trece la executare silită.

 

Constatator,

............................

Am primit copia procesului-verbal si înstiintarea de plată.

Contravenient,

............................

 

ANEXA Nr. 4

 

LISTA

cuprinzând mijloacele de transport pe apă si pe uscat

 

- Salupă maritimă de control 2 bucăti

- Salupă fluvială de control 10 bucăti

- Autoturism pentru activităti specifice 30 bucăti

- Autospeciale 8 bucăti

- Microbuz transport persoane - 1+8 locuri 1 bucată

- Barcă pescărească din fibră de sticlă 12 bucăti (motor si peridoc)

- Barcă gonflabilă cu cocă rigidă si motor 10 bucăti

- Autolaborator 1 bucată Consumul lunar de carburanti pentru autoturismele si

ambarcatiunile care apartin Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura

I. Consum de carburanti aprobat pentru autoturisme: 400 litri/lună/autoturism

II. Consum de carburanti aprobat pentru ambarcatiuni:

- 12 bărci din fibră de sticlă cu motor: 10 litri/oră pentru 55 de ore pe lună;

- 10 salupe fluviale de control: 30 litri/oră pentru 55 de ore pe lună;

- 2 salupe maritime de control: 60 litri/oră pentru 45 de ore pe lună;

- 10 bărci gonflabile de control cu motor: 30 litri/oră pentru 48 de ore pe lună.

III. Consum de carburanti pentru autospeciale, microbuz si autolaborator: 600 litri/lună

 

NOTĂ:

1. Repartizarea, detalierea si transferul mijloacelor de transport, indiferent de categoria lor, se fac numai cu aprobarea presedintelui Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.

2. Nu se consideră depăsiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace de transport aprobat pentru Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura.

 

ANEXA Nr. 5

 

Modelul jurnalului de bord

 

DATA

 

 

 

 

 

 

LA

 

SITUATIA COMBUSTIBILULUI

Ore functionare motor

Specificatie

Sold

Primiri

TOTAL

Consumat

Rămas

în 24 de ore

Lunar

Anual

MOTORINĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

BENZINĂ

 

 

 

 

 

Verificat pregătirea

navei/ambarcatiunii

pentru misiune

Comandant.......................

 

ULEI

 

 

 

 

 

VASELINĂ

 

 

 

 

 

ORDINUL DE MISIUNE

 

 

 

SEF FILIALĂ,

Ore/minute

ACTIVITATEA NAVEI/AMBARCATIUNII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comandantul ambarcatiunii,

……………………………………


 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor privind autorizarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2009

 

În temeiul art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 15 iunie 2010, prin care s-a adoptat modificarea Normelor privind autorizarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2009,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. I. - Normele privind autorizarea asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 16/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 569 din 14 august 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) si (5), cu următorul cuprins:

„(4) În vederea aprobării, persoanele propuse pentru conducerea executivă sustin un interviu profesional în prezenta unei comisii de evaluare din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, la care prezintă cel putin următoarele:

a) activitatea pe care urmează să o desfăsoare;

b) experienta în specialitatea pe care urmează să o conducă;

c) cunoasterea legislatiei din domeniul asigurărilor/ reasigurărilor.

(5) Comisia de evaluare poate propune Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor respingerea solicitării asigurătorului de aprobare a unei persoane propuse pentru conducerea executivă, urmând ca asigurătorul să nominalizeze o altă persoană."

2. La articolul 13, litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,d) studiul de fezabilitate, însusit de persoanele propuse pentru conducerea executivă si de administratorii asigurătorului, care să cuprindă cel putin informatiile prevăzute în anexa nr. 2. În vederea aprobării studiului de fezabilitate, persoanele propuse pentru conducerea executivă sustin un interviu profesional, conform art. 6 alin. (4)."

3. La anexa nr. 7 la norme, punctul I, litera A, alineatul (2) se abrogă.

4. La anexa nr. 7 la norme, punctul III, după litera G se introduce o nouă literă, litera H, cu următorul cuprins:

„H. (1) Persoanele propuse pentru aprobare în functiile de conducere mentionate la lit. A, B si D sustin un interviu profesional, în limba română, în prezenta unei comisii de evaluare din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, la care prezintă cel putin aspectele mentionate la art. 6 alin. (4).

(2) Comisia de evaluare poate propune Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor respingerea solicitării asigurătorului de aprobare a unei persoane propuse pentru functiile de conducere mentionate la lit. A, B si D, urmând ca asigurătorul să nominalizeze o altă persoană."

Art. II. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor initiază un proces de evaluare a tuturor persoanelor semnificative mentionate la art. 6 alin. (1) lit. B si în anexa nr. 7 la norme lit. A, B si D, aflate în functie la data intrării în vigoare a acestui ordin.

Art. III. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. IV. -Asigurătorii, precum si directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 16 iunie 2010.

Nr. 8.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind aprobarea metodei de calcul al pretului de referintă pentru medicamentele cu si fără contributie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. DG/860 din 30 iunie 2010,

- Hotărârea Guvernului nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010;

- art. 19 din anexa nr. 30 la Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 265/408/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Pretul de referintă pentru medicamentele cu si fără contributie personală prescrise în tratamentul ambulatoriu pentru sublistele A si B, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, asupra căruia se calculează procentele de compensare, se obtine prin raportarea pretului standard al grupei terapeutice, calculat potrivit alin. (2), la cantitatea de substantă activă pe unitatea terapeutică a fiecărui medicament.

(2) Pretul standard al grupei terapeutice este pretul rezultat prin aplicarea formulei statistice a împărtirii fiecărei grupe terapeutice în 4 intervale (quartile) egale, ca urmare a grupării medicamentelor în grupe terapeutice conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin, realizate la nivelele 3-5 ale sistemului de clasificare ATC (anatomică, terapeutică si chimică) a medicamentelor pentru formele farmaceutice asimilabile la nivelul dozei zilnice standard (DZS) stabilite conform regulilor Organizatiei Mondiale a Sănătătii, respectiv cantitatea de substantă activă, cu referentiere la limita primului interval (prima quartila).

(3) Grupa terapeutică de medicamente reprezintă ansamblul medicamentelor rezultat ca urmare a clasificării acestora după efectul terapeutic.

(4) Pentru cazurile în care grupa terapeutică rezultată prin aplicarea ATC contine un singur medicament (DCI), pretul de referintă este dat de produsul comercial cu cel mai mic pret pe DZS sau pe cantitatea de substantă activă, după caz, din cadrul formelor farmaceutice asimilabile.

(5) În cazul medicamentelor care au mai multe indicatii terapeutice diferite, corespunzătoare diferitelor afectiuni, potrivit clasificatiei internationale a maladiilor a Organizatiei Mondiale a Sănătătii, în vigoare în România, editia a X-a, versiunea a 3-a, australiană, si care pot fi încadrate în grupe terapeutice diferite, pretul de referintă se calculează potrivit metodologiei prevăzute ia alin. (4) pentru acele forme farmaceutice corespunzătoare indicatiei terapeutice.

(6) Pentru medicamentele al căror pret pe DZS, respectiv pe unitate terapeutică este mai mic decât pretul de referintă calculat, acesta devine pret de referintă, la care se aplică procentul de compensare corespunzător fiecărei subliste. Suma rezultată prin aplicarea procentului de compensare reprezintă suma maximă decontată de casele de asigurări de sănătate.

(7) Pentru medicamentele din sublista B pentru care pretul de referintă se calculează prin raportare la grupele terapeutice, procentul de compensare de 50% prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările si completările ulterioare, se aplică la dublul pretului de referintă corespunzător, calculat potrivit alin. (1).

(8) Pentru medicamentele din sublista B al căror pret de referintă se calculează prin raportare la DCI, procentul de compensare de 50% prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările si completările ulterioare, se aplică la pretul de referintă corespunzător unitătii terapeutice calculat potrivit alin. (1).

(9) Până la data de 1 septembrie 2010, pentru medicamentele din sublista C, sectiunile C1 si C3, pretul de referintă reprezintă pretul cel mai mic corespunzător unei unităti terapeutice aferente formelor farmaceutice asimilabile din cadrul aceluiasi DCI si pentru fiecare concentratie.

(10) Începând cu data de 1 septembrie 2010, pentru medicamentele din sublista C, sectiunile C1 si C3, noua metodă de calcul al pretului de referintă se aprobă prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, iar pentru eficientizarea consumului de medicamente si cresterea accesului asiguratilor la tratament conform indicatiei terapeutice se va implementa un mecanism cost-volum-rezultat, definit si aprobat prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Art. 2. - Suma maximă care se suportă de casele de asigurări de sănătate din Fondul national unic de asigurări sociale de sănătate pentru medicamentele cu si fără contributie personală acordate în tratamentul ambulatoriu este cea corespunzătoare aplicării procentului de compensare a medicamentelor, prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările si completările ulterioare, asupra pretului de referintă definit la art.1, respectiv pretul de decontare pentru medicamentele si materialele sanitare din cadrul programelor nationale de sănătate aprobat prin ordin al ministrului sănătătii.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aplică începând cu data de 1 iulie 2010.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Nicolae Lucian Dută

 

Bucuresti, 30 iunie 2010.

Nr. 615.

 

ANEXĂ*)

 

Grupe terapeutice

RO clustrer K

Substantă activă

Cod ATC1

0A02BAOV

FAMOTIDINUM

A02BA03

NIZATIDINUM

A02BA04

RANITIDINUM

A02BA02

OA02BAP V

FAMOTIDINUM

A02BA03

RANITIDINUM

A02BA02

0A02BCO K

ESOMEPRAZOLUM

A02BC05

0A02BCO V

ESOMEPRAZOLUM

A02BC05

LANSOPRAZOLUM

A02BC03

OMEPRAZOLUM

A02BC01

PANTOPRAZOLUM

A02BC02

0A02BCP V

ESOMEPRAZOLUM

A02BC05

PANTOPRAZOLUM

A02BC02

0A02BXOV

BISMUTHISUBCITRAS

A02BX05

SUCRALFATUM

A02BX02

0A03AAO K

TRIMEBUTINUM

A03AA05

0A03AAO V

MEBEVERINUM

A03AA04

TRIMEBUTINUM

A03AA05

0A03ADO V

PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM

A03AD01

OA03ADP V

DROTAVERINUM

A03AD02

0A03FAO K

METOCLOPRAMIDUM

A03FA01

0A03FAO V

DOMPERIDONUM

A03FA03

METOCLOPRAMIDUM

A03FA01

0A03FAP V

METOCLOPRAMIDUM

A03FA01

0A04AAO V

GRANISETRONUM

A04AA02

ONDANSETRONUM

A04AA01

OA04AAP V

GRANISETRONUM

A04AA02

ONDANSETRONUM

A04AA01

PALONOSETRONUM

A04AA05

0A06ADO V

COMBINATII

A06AD65

0A07AAO V

NYSTATINUM

A07AA02

0A07ECO V

MESALAZINUM

A07EC02

SULFASALAZINUM

A07EC01

OA07ECR V

MESALAZINUM

A07EC02

OA10ABPV

INSULINE UMANE

A10AB01

INSULINUMASPART

A10AB05

INSULINUM GLULIZINA

A10AB06

INSULINUM LISPRO

A10AB04

OA10ACP V

INSULINE UMANE

A10AC01

INSULINUM LISPRO

A10AC04

 

OA10ADP V

INSULINE UMANE

A10AD01

INSULINUMASPART

A10AD05

INSUUNUMUSPRO

A10AD04

OA10AEP V

INSULINUM DETEMIR

A10AE05

INSULINUMGLARGINE

A10AE04

OAIOBAO V

METFORMINUM

A10BA02

OA10BBO V

GLIBENCLAMIDUM

A10BB01

GLICLAZIDUM

A10BB09

GUMEPIRIDUM

A10BB12

GLIPIZIDUM

A10BB07

GUQUIDONUM

A10BB08

TOLBUTAMIDUM

A10BB03

OA10BFOV

ACARBOSUM

A10BF01

OA10BGOV

PIOGLITAZONUM

A10BG03

ROSIGLITAZONUM

A10BG02

OA11DAOV

BENFOTIAMINUM

A11DA03

OA11DAPV

THIAMINUM

A11DA01

OB01AAO V

ACENOCUMAROLUM

B01AA07

OBOlACInhV

ILOPROSTUM

B01AC11

OB01ACO V

CLOPIDOGRELUM

B01AC04

TICLOPIDINUM

B01AC05

TRIFLUSALUM

B01AC18

OB01ACPV

ILOPROSTUM

BOIACII

OB03XAPV

DARBEPOETINUMALFA

B03XA02

EPOETINUMALFA

B03XA01

EPOETINUM BETA

B03XA01

OC01DAOV

ISOSORBIDI DINITRAS

C01DA08

ISOSORBIDI MONONITRAS

COIDA14

NITROGLYCERINUM

C01DA02

OC01DASLV

NITROGLYCERINUM

C01DA02

OC01DATD V

NITROGLYCERINUM

C01DA02

OC01EBOV

IVABRADINUM

C01EB17

TRIMETAZIDINUM

C01EB15

OC02ACO V

CLONIDINUM

C02AC01

MOXONIDINUM

C02AC05

RILMENIDINUM

C02AC06

OC03AAO V

HYDROCHLOROTHIAZIDUM

C03AA03

OC03BAO V

INDAPAMIDUM

C03BA11

0C04AEO V

CODERGOCRINUM

C04AE01

NICERGOLINUM

C04AE02

0C07AAO V

PROPRANOLOLUM

C07AA05

SOTALOLUM

C07AA07

OC07ABO V

ATENOLOLUM

C07AB03

BETAXOLOLUM

C07AB05

BISOPROLOLUM

C07AB07

CELIPROLOLUM

C07AB08

METQPROLOLUM

C07AB02

NEBIVOLOLUM

C07AB12

 

0C07ABP V

METOPROLOLUM

C07AB02

0C07AGO V

CARVEDILOLUM

C07AG02

OCOSDAO V

VERAPAMILUM

C0SDAO1

0C08DBO V

DILTIAZEMUM

C0SDB01

0C09AAOV

BENAZEPRILUM

CQ9AA07

CAPTOPRILUM

C09AA01

ENALAPRILUM

C09AA02

FOSINOPRILUM

C09AA09

LISINOPRILUM

C09AA03

PERINDOPRILUM

C09AA04

QUINAPRILUM

C09AA06

RAMIPRILUM

C09AA05

TRANDOLAPRILUM

C09AA10

ZOFENOPRILUM

C09AA15

0C09AAP V

ENALAPRILUM

C09AA02

0C09CAO V

CANDESARTANUM CILEXETIL

C09CA06

IRBESARTANUM

C09CA04

LOSARTANUM

C09CA01

TELMISARTANUM

C09CA07

VALSARTANUM

C09CA03

OCIOAAO V

ATORVASTATINUM

C10AA05

FLUVASTATINUM

C10AA04

LOVASTATINUM

C10AA02

PRAVASTATINUM

C10AA03

ROSUVASTATINUM

C10AA07

SIMVASTATINUM

C10AA01

OCIOABO V

BEZAFIBRATUM

C10AB02

CIPROFIBRATUM

C10AB0S

FENOFIBRATUM

C10AB05

OCIOADO V

ACIDUM NICOTINICUM

C10AD02

OG02CBO V

BROMOCRIPTINUM

G02CB01

CABERGOLINUM

G02CB03

0G03ACO V

LYNESTRENOLUM

G03DC03

0G03ACP V

MEDROXYPROGESTERONUM

G03AO06

0G03ACV V

LEVONORGESTRELUM

G03AC03

0G03CATD V

ESTRADIOLUM

G03CA03

0G03CAV V

ESTRIOLUM

G03CA04

PROMESTRIENUM

G03CA09

0G04BDO V

OXYBUTYNINUM

G04BD04

SOLIFENACINUM SUCCINATE

G04BD08

TOLTERODINUM

G04BD07

TROSPIUM

G04BD09

 

0G04CAO V

ALFUZOSINUM

G04CA01

DOXAZOSINUM

C02CA04

TAMSULOSINUM

G04CA02

0G04CBO V

DUTASTERIDUM

G04CB02

FINASTERIDUM

G04CB01

0H01CBPV

LANREOTIDUM

H01CB03

OCTREOTIDUM

H01CB02

OH01CCPV

CETRORELIXUM

H01CC02

GANIRELIXUM

H01CC01

OH03BBOV

CARBIMAZOLUM

H03BB01

THIAMAZOLUM

H03BB02

OH05BXOV

CINACALCETUM

H05BX01

OJOIAAO V

DOXYCYCUNUM

J01AA02

TETRACYCLINUM

J01AA07

OJ01CAO K

AMOXICILUNUM

J01CA04

OJ01CAO V

AMOXICILUNUM

J01CA04

OJ01CEOV

PHENOXYMETHYLPENICILUNUM

J01CE02

OJ01CEPV

BENZATHINI BENZYLPENICILUNUM

J01CEOS

BENZYLPENICILLINUM

J01CE01

OJ01DBO K

CEFADROXILUM

J01DB05

CEFALEXINUM

J01DB01

OJOIDBO V

CEFADROXILUM

J01DB05

CEFALEXINUM

J01DB01

OJ01DBPV

CEFAZOLINUM

J01DB04

OJ01DCO K

CEFACLORUM

J01DC04

CEFUROXIMUM

J01DC02

OJ01DCOV

CEFACLORUM

J01DC04

CEFUROXIMUM

J01DC02

OJ01DDO K

CEFTIBUTENUM

J01DD14

OJ01DDOV

CEFIXIMUM

J01DD08

CEFTIBUTENUM

J01DD14

OJ01DDPV

CEFOPERAZONUM

J01DD12

CEFTRIAXONUM

J01DD04

OJOIDHPV

IMIPENEMUM + CILASTATINUM

J01DH51

MEROPENEMUM

J01DH02

OJ01EEO K

SULFAMETHOXAZOLUM+TRIMETHOPRIMUM

J01EE01

OJ01EEOV

SULFAMETHOXAZOLUM+TRIMETHOPRIMUM

J01EE01

OJ01FAO K

AZITHROMYCINUM

J01FA10

CLARITHROMYCINUM

J01FA09

ERYTHROMYCINUM

J01FA01

OJ01FAO V

AZITHROMYCINUM

J01FA10

CLARITHROMYCINUM

J01FA09

ERYTHROMYCINUM

J01FA01

ROXITHROMYCINUM

J01FA06

SPIRAMYCINUM

J01FA02

OJ01FAP V

AZITHROMYCINUM

J01FA10

CLARITHROMYCINUM

J01FA09

 

OJOlGBInh V

TOBRAMYCINUM

J01GB01

OJOIGBP V

AMIKACINUM

J01GB06

GENTAMICINUM

J01GB03

KANAMYCINUM

J01GB04

NETILMICINUM

J01GB07

OJOIXDO K

METRONIDAZOLUM

J01XD01

OJ01XDOV

METRONIDAZOLUM

J01XD01

TINIDAZOLUM

J01XD02

OJ01XDP V

METRONIDAZOLUM

J01XD01

0J04ABOV

RIFAMPICINUM

J04AB02

OJ05AFOV

ADEFOVIRUM DIPIVOXILUM

J05AF08

ENTECAVIRUM

J05AF10

OL02ABOV

MEGESTROLUM

L02AB01

OL02BBOV

BICALUTAMIDUM

L02BB03

FLUTAMIDUM

L02BB01

OL02BGOV

ANASTROZOLUM

L02BG03

EXEMESTANUM

L02BG06

LETROZOLUM

L02BG04

OL03AAP V

FILGRASTIMUM (G-CSF)

L03AA02

PEGFILGRASTIMUM

L03AA13

OL04ABP V

ADALIMUMABUM

L04AB04

ETANERCEPTUM

L04AB01

INFLIXIMABUM

L04AB02

0L04AXO V

AZATHIOPRINUM

L04AX01

OM01ACOV

LORNOXICAMUM

M01AC05

MELOXICAMUM

M01AC06

PIROXICAMUM

M01AC01

TENOXICAMUM

M01AC02

OM01ACPV

LORNOXICAMUM

M01AC05

MELOXICAMUM

M01AC06

PIROXICAMUM

M01AC01

TENOXICAMUM

M01AC02

OM01ACRV

MELOXICAMUM

M01AC06

PIROXICAMUM

M01AC01

OM01AHOV

CELECOXIBUM

M01AH01

ETORICOXIBUM

M01AH05

OM01AHPV

PARECOXIBUM

M01AH04

0M04AAO V

ALLOPURINOLUM

M04AA01

OM05BAO V

ACIDUMALENDRONICUM

M05BA04

ACIDUMCLODRONICUM

M05BA02

ACIDUM IBANDRONICUM

M05BA06

ACIDUM RISEDRONICUM

M05BA07

 

OM05BAPV

ACIDUMCLODRONICUM

M05BA02

ACIDUM IBANDRONICUM

M05BA06

ACIDUM PAMIDRONICUM

M05BA03

ACIDUM ZOLEDRONICUM

M05BA08

0M05BBO V

COMBINATII (ACIDUM ALENDRONICUM+COLECALCIFEROLUM)

M05BB03

0M05BXO V

STRONTIUM RANELATUM

M05BX03

0N02CCO V

SUMATRIPTANUM

N02CC01

0N03AXO V

GABAPENTINUM

N03AX12

0N04AAO V

BIPERIDENUM

N04AA02

TRIHEXYPHENIDYLUM

N04AA01

0N04BCO V

PIRIBEDILUM

N04BC08

PRAMIPEXOLUM

N04BC05

ROPINIROLUM

N04BC04

0N04BCTD V

ROTIGOTINUM

N04BC09

0N04BDO V

RASAGIUNUM

N04BD02

SELEGIUNUM

N04BD01

0N05ADO V

HALOPERIDOLUM

N05AD01

ON05ADP V

HALOPERIDOLUM

N05AD01

0N05AEO V

SERTINDOL

N05AE03

ZIPRASIDONUM

N05AE04

ON05AEP V

ZIPRASIDONUM

N05AE04

0N05AFOV

ZUCLOPENTHIXOLUM

N05AF05

ON05AFPV

FLUPENTIXOLUM

N05AF01

ZUCLOPENTHIXOLUM

N05AF05

0N05AHP V

OLANZAPINUM

N05AH03

0N05ALO V

AMISULPRIDUM

N05AL05

SULPIRIDUM

N05AL01

TIAPRIDUM

N05AL03

ON05ALP V

SULPIRIDUM

N05AL01

TIAPRIDUM

N05AL03

0N05BAO V

ALPRAZOLAMUM

N05BA12

BROMAZEPAMUM

N05BA08

CLORAZEPAT DIKALII

N05BA05

DIAZEPAMUM

N05BA01

LORAZEPAMUM

N05BA06

MEDAZEPAMUM

N05BA03

TOFISOPAMUM

N05BA23

ON05BAP V

DIAZEPAMUM

N05BA01

ON05BAR K

DIAZEPAMUM

N05BA01

ON05BAR V

DIAZEPAMUM

N05BA01

0N05CDO V

CINOLAZEPAMUM

N05CD13

MIDAZOLAMUM

N05CD08

NITRAZEPAMUM

N05CD02

ON05CDP V

MIDAZOLAMUM

N05CD08

0N06AAO V

AMITRIPTYUNUM

N06AA09

CLOMIPRAMINUM

N06AA04

DOXEPINUM

N06AA12

MAPROTIUNUM

N06AA21

 

0N06ABO V

CITALOPRAMUM

N06AB04

ESCITALOPRAMUM

N06AB10

FLUOXETINUM

N06AB03

FLUVOXAMINUM

N06AB08

PAROXETINUM

N06AB05

SERTRALINUM

N06AB06

0N06DAO V

DONEPEZILUM

N06DA02

GALANTAMINUM

N06DA04

RIVASTIGMINUM

N06DA03

0R03CCO K

SALBUTAMOLUM

R03CC02

OR03CCP V

SALBUTAMOLUM

R03CC02

0R03DAOV

AMINOPHYLUNUM

R03DA05

THEOPHYLLINUM

R03DA04

OR03DAP V

AMINOPHYLUNUM

R03DA05

0R06AXO K

CYPROHEPTADINUM

R06AX02

DESLORATADINUM

R06AX27

KETOTIFENUM

R06AX17

LORATADINUM

R06AX13

0R06AXO V

CYPROHEPTADINUM

R06AX02

DESLORATADINUM

R06AX27

FEXOFENADINUM

R06AX26

KETOTIFENUM

R06AX17

OS01ECF V

BRINZOLAMIDUM

S01EC04

DORZOLAMIDUM

S01EC03

OSOIEEF V

BIMATOPROSTUM

S01EE03

LATANOPROSTUM

S01EE01

TRAVOPROSTUM

S01EE04

OSOIGXF V

OLOPATADINUM

S01GX09

0V03AEO V

SEVELAMER

V03AE02

1A11CCO K

COLECALCIFEROLUM

A11CC05

DIHYDROTACHYSTEROLUM

A11CC02

1A11CCO V

ALFACALCIDOLUM

A11CC03

CALCITRIOLUM

A11CC04

1B01ABPV

DALTEPARINUM

B01AB04

ENOXAPARINUM

B01AB05

NADROPARINUM

B01AB06

REVIPARINUM

B01AB08

TINZAPARINUM

B01AB10

1C08CAO V

AMLODIPINUM

C08CA01

FELODIPINUM

C08CA02

LACIDIPINUM

C08CA09

LERCANIDIPINUM

C08CA13

NIFEDIPINUM

C08CA05

1C10AXO V

EZETIMIBUM

C10AX09


1D01ACTDV

BIFONAZOLUM

D01AC10

ISOCONAZOLUM

D01AC05

KETOCONAZOLUM

D01AC08

MICONAZOLUM

D01AC02

1G01AFV V

BUTOCONAZOLUM

G01AF15

FENTICONAZOLUM

G01AF12

MICONAZOLUM

G01AF04

1G03GAP V

FOLUTROPINUM ALFA

G03GA05

FOLLITROPINUM BETA

G03GA06

1J01MAO V

CIPROFLOXACINUM

J01MA02

LEVOFLOXACINUM

J01MA12

MOXIFLOXACINUM

J01MA14

OFLOXACINUM

J01MA01

PEFLOXACINUM

J01MA03

1J01MAP V

CIPROFLOXACINUM

J01MA02

LEVOFLOXACINUM

J01MA12

MOXIFLOXACINUM

J01MA14

OFLOXACINUM

J01MA01

1J02ACO V

FLUCONAZOLUM

J02AC01

ITRACONAZOLUM

J02AC02

1J02ACP V

FLUCONAZOLUM

J02AC01

1J05ABO V

ACICLOVIRUM

J05AB01

VALACYCLOVIRUM

J05AB11

1L02AEP V

LEUPRORELINUM

L02AE02

TRIPTORELINUM

L02AE04

1L03ABBP V

INTERFERONUMALFA2A

L03AB04

INTERFERONUMALFA2B

L03AB05

1L03ABCP V

PEGINTERFERONALFA-2A

L03AB11

PEGINTERFERONALFA-2B

L03AB10

1L04AAO V

MYCOPHENOLATUM

L04AA06

MYCOPHENOLATUM MOFETILUM

L04AA06

1M01A5O V

DEXKETOPROFENUM

M01AE17

IBUPROFENUM

M01AE01

KETOPROFENUM

M01AE03

NAPROXENUM

M01AE02

NIMESULIDUM

M01AX17

1M01A5PV

DEXKETOPROFENUM

M01AE17

KETOPROFENUM

M01AE03

1M01ABO V

ACECLOFENACUM

M01AB16

DICLOFENACUM

M01AB05

INDOMETACINUM

M01AB01

KETOROLACUMTROMETHAMIN

M01AB15

1M01ABPV

DICLOFENACUM

M01AB05

KETOROLACUM TROMETHAMIN

M01AB15

1M01ABR K

DICLOFENACUM

M01AB05


1M01ABRV

DICLOFENACUM

M01AB05

INDOMETACINUM

M01AB01

1M01AERV

KETOPROFENUM

M01AE03

1M03B5OV

BACLOFENUM

M03BX01

CHLORZOXAZONUM

M03BB03

TETRAZEPAMUM

M03BX07

TOLPERISONUM

M03BX04

1M03B5PV

TOLPERISONUM

M03BX04

1N02AAOV

MORPHYNUM

N02AA01

 

OXYCODONUM

N02AAO5

1N02AAPV

MORPHYNUM

N02AA01

1N03AXOV

GABAPENTINUM

N03AX12

PREGABALINUM

N03AX16

1N06AXOV

DULOXETINUM

N06AX21

1N06DATDV

RIVASTIGMINUM

N06DA03

1R05CBO K

ACETYLCYSTEINUM

R05CB01

CARBOCISTEINUM

R05CB03

1R05CBOV

CARBOCISTEINUM

R05CB03

1R05CBPV

ACETYLCYSTEINUM

R05CB01

1R06AEO K

CETIRIZINUM

R06AE07

1R06AEOV

CETIRIZINUM

R06AE07

LEVOCETIRIZINUM

R06AE09

1S01AAFV

GENTAMICINUM

S01AA11

TOBRAMYCINUM

S01AA12

1S01AXF V

OFLOXACINUM

S01AX11

1S01BAFV

DEXAMETHASONUM

S01BA01

FLUOROMETHOLONUM

S01BA07

1S01BCFV

DICLOFENACUM

S01BC03

INDOMETACINUM

S01BC01

1S01EDFV

BETAXOLOLUM

S01ED02

CARTEOLOLUM

S01ED05

TIMOLOLUM

S01ED01

1V03AFO V

CALCIIFOLINAS

V03AF03

1V03AFP V

CALCIIFOLINAS

V03AF03

2J02ACO V

POSACONAZOLUM

J02AC04

VORICONAZOLUM

J02AC03

2J02ACP V

VORICONAZOLUM

J02AC03

3B03A5OK

COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) POLIMALTOZAT

B03AB05

3B03A5OV

COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) POLIMALTOZAT

B03AB05

FERROSI GLUCONAS

B03AA03

FERROSISULFAS

B03AA07

3B03A5P V

COMPLEX DE HIDROXID DE FER (III) SUCROZA

B03AC02

3G03D5TDV

PROGESTERONUM

G03DA04

9A03AB06OV

OTILONIUM BROMIDUM

A03AB06

9A03BA01P V

ATROPINUM

A03BA01


9A03BB01PV

BUTYLSCOPOLAMMONII BROMIDUM

A03BB01

9A03DA02O V

COMBINATII

A03DA02

9A03DA02PV

COMBINATII

A03DA02

9A03DA02RV

COMBINATII

A03DA02

9A05AA02O V

ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM

A05AA02

9A05BAN3P V

COMBINATII

A05BAN3

9A06AD11O V

LACTULOSUM

A06AD11

9A07AA11OV

RIFAXIMINUM

A07AA11

9A07AX03O V

NIFUROXAZIDUM

A07AX03

9A07EA06O V

BUDESONIDUM

A07EA06

9A07EA06R V

BUDESONIDUM

A07EA06

9A07XA04O V

RACECADOTRILUM

A07XA04

9A08AB01O V

0 R LI STĂTU M

A08AB01

9A09AA02O V

PANCREATINUM

A09AA02

9A10BA03O V

BUFORMINUM

A10BA03

9A10BD02OV

COMBINATII (METFORMINUM+GUBENCLAMIDUM)

A10BD02

COMBINATII(GUBENCLAMIDUM+METFORMINUM)

A10BD02

9A10BD03OV

COMBINATII (ROSIGLITAZONUM+METFORMINUM)

A10BD03

9A10BD04OV

COMBINATII (ROSIGUTAZONUM + GUMEPIRIDUM)

A10BD04

9A10BD05OV

COMBINATII ( PIOGUTAZONUM + METFORMINUM)

A10BD05

9A10BH01OV

SITAGUPTINUM

A10BH01

9A10BX02OV

REPAGUNIDUM

A10BX02

9A10BX04PV

EXENATIDUM

A10BX04

9A11CA01OV

RETINOLUM

A11CA01

9A11CC20OV

COMBINATII

A11CC20

9A11DBN10V

COMBINATII

A11DBN1

9A11DBN1PV

COMBINATII

A11DBN1

9A11DBN20V

COMBINATII

A11DBN2

9A11GA01PV

ACIDUM ASCORBICUM

A11GA01

9A11HA02OV

PYRIDOXINUM

A11HA02

9A11HA02P V

PYRIDOXINUM

A11HA02

9A11HA03OV

TOCOFEROLUM

A11HA03

9A12AA03P V

CALCIIGLUCONAS

A12AA03

9A14AA03OV

METANDIENONUM

A14AA03

9A16AA01OV

LEVOCARNITINUM

A16AA01

9A16AB02PV

IMIGLUCERASUM

A16AB02

9A16AB04P V

AGALSIDASUMBETA

A16AB04

9A16AB07P V

ALGLUCOSIDASUM ALPHA

A16AB07

9A16AX01OV

ACIDUM TIOCTICUM (ALFA-UPOICUM)

A16AX01

9A16AX01PV

ACIDUM TIOCTICUM (ALFA-UPOICUM)

A16AX01

9A16AX04O V

NITISINONUM

A16AX04

9A16AX06O V

MIGLUSTATUM

A16AX06

9A16AXN10V

DIVERSE

A16AXN1

9A16AXN1PV

DIVERSE

A16AXN1

9B01AB01PV

HEPARINUM

B01AB01


9B01AB11OV

SULODEXIDUM

B01AB11

9B01AB11PV

SULODEXIDUM

B01AB11

9B01AC30O V

COMBINATII (ACID ACETYLSAUCYLICUM+DIPYRIDAMOLUM)

B01AC30

9B01AD02PV

ALTEPLASUM

B01AD02

9B01AD10PV

DROTRECOGINUMALFA

B01AD10

9B01AX05P V

FONDAPARINUXSODIUM

B01AX05

9B02AA02PV

ACIDUMTRANEXAMICUM

B02AA02

9B02BA01PV

PHYTOMENADIONUM

B02BA01

9B02BD02PV

MOROCTOCOG ALFA

B02BD02

OCTOCOG ALFA

B02BD02

9B02BD03PV

COMPLEX DE ANTIINHIBITORI Al COAGULĂRII

B02BD03

9B02BD04P V

FACTOR IX DE COAGULARE

B02BD04

NONACOG ALPHA

B02BD04

9B02BD06PV

FACTOR VIII DE COAGULARE SI FACTOR VON WILLEBRAND

B02BD06

9B02BD08P V

EPTACOG ALFAACTIVATUM

B02BD08

9B02BX01PV

ETAMSYLATUM

B02BX01

9B02BX02PV

CARBAZOCHROMI SALICYLAS

B02BX02

9B03ABN1OK

FERROCHOLINATUM

B03ABN1

9B03AD02OV

COMBINATII

B03AD02

9B03AD03O V

COMBINATII

B03AD03

9B03AD04O V

COMBINATII

B03AD04

9B03AE01OV

COMBINATII

B03AE01

9B03AE10O V

COMBINATII

B03AE10

9B03AEN1OV

COMBINATII (FERROSI SULFAS+ACIDUM ASCORBICUM)

B03AEN1

9B03BA01PV

CYANOCOBALAMINUM

B03BA01

9B03BA51OV

COMBINATII

B03BA51

9B03BB01OV

ACIDUMFOLICUM

B03BB01

9C01AA05O K

DIGOXINUM

C01AA05

9C01AA05O V

DIGOXINUM

C01AA05

9C01AA05P V

DIGOXINUM

C01AA05

9C01BA01OV

CHINIDINISULFAS

C01BA01

9C01BB02OV

MEXILETINUM

C01BB02

9C01BC03OV

PROPAFENONUM

C01BC03

9C01BC03PV

PROPAFENONUM

C01BC03

9C01BD01OV

AMIODARONUM

C01BD01

9C01CA24P V

EPINEPHRINUM

C01CA24

9C01EA01P K

ALPROSTADILUM

C01EA01

9C01EA01PV

ALPROSTADILUM

C01EA01

9C02AB01O V

METHYLDOPUM

C02AB01

9C02CA01O V

PRAZOSINUM

C02CA01

9C02KX01O V

BOSENTANUM

C02KX01

9C02LA51OV

COMBINATII

C02LA51

9C03CA01O V

FUROSEMIDUM

C03CA01

9C03CA01P V

FUROSEMIDUM

C03CA01

9C03DA01OV

SPIRONOLACTONUM

C03DA01


9C03DA04OV

EPLERENONUM

C03DA04

9C03EB01O V

COMBINATII (SPIRONOLACTONUM+FUROSEMIDUM)

C03EB01

9C04AD03O V

PENTOXIFYLUNUM

C04AD03

9C04AX07O V

VINCAMINUM

C04AX07

9C04AXN1O K

GINKGOBILOBA

C04AXN1

9C04AXN1O V

GINKGOBILOBA

C04AXN1

9C05AA01R V

COMBINATII

C05AA01

9C05AA08R V

COMBINATII

C05AA08

9C05AD01RV

COMBINATII

C05AD01

9C05BX01OV

CALCII DOBESILAS

C05BX01

9C05CA53O V

DIOSMINUM (COMBINATII)

C05CA53

9C05CA54O V

TROXERUTINUM (COMBINATII)

C05CA54

9C07BB07O V

COMBINATII (BISOPROLOLUM+HYDROCHLOROTHIAZIDUM)

C07BB07

9C07EBN1OV

COMBINATII (METOPROLOLUL+FELODIPINUM)

C07EBN1

9C07NAN1OV

COMBINATII

C07NAN1

9C08CA06O V

NIMODIPINUM

C08CA06

9C08CA06P V

NIMODIPINUM

C0SCAO6

9C09BB02O V

COMBINATII (NITRENDIPINUM+ENALAPRILUM)

C09BB02

9C09BB10OV

COMBINATII (VERAPAMILUM+TRANDOLAPRILUM)

C09BB10

9C10AX06O V

ACID OMEGA-3-ESTERI ETILICI 90

C10AX06

9C10BX03O V

COMBINATII (ATORVASTATINUM+AMLODIPINUM)

C10BX03

9D01AA02TD V

NATAMYCINUM

D01AA02

9D01AC52TDV

COMBINATII

D01AC52

9D01BA02OV

TERBINAFINUM

D01BA02

9D05AX02TD V

CALCIPOTRIOLUM

D05AX02

9D05AX52TD V

COMBINATII (CALCIPOTRIOLUM+BETAMETHASONUM)

D05AX52

9D05AXN1TDV

COMBINATII

D05AXN1

9D05BB02OV

ACITRETINUM

D05BB02

9D06AA04TD V

TETRACYCLINUM

D06AA04

9D06AX01TD V

ACIDUMFUSIDICUM

D06AX01

9D06BA01TDV

SULFADIAZINUM

D06BA01

9D06BB03TDV

ACICLOVIRUM

D06BB03

9D06BB04TDV

PODOPHYLLOTOXINUM

D06BB04

9D07AA02TD V

HYDROCORTISONUM

D07AA02

9D07AB02TD V

HYDROCORTISONUM BUTYRATUM

D07AB02

9D07AB10TDV

ALCLOMETAZONUM

D07AB10

9D07AC01TD V

BETAMETHASONUM

D07AC01

9D07AC04TDV

FLUOCINOLONI ACETONIDUM

D07AC04

9D07AC05TD V

FLUOCORTOLONUM

D07AC05

9D07AC13TDV

MOMETASONUM

D07AC13

9D07AC14TDV

METHYLPREDNISOLONUM ACEPONAT

D07AC14

9D07AC17TDV

FLUTICASONUM PROPIONAT

D07AC17

9D07AD01TD V

CLOBETASOLUM

D07AD01

9D07CA01TD V

COMBINATII (ACIDUM FUSIDICUM+HYDROCORTISONUM)

D07CA01

9D07CB01TD V

COMBINATII

D07CB01


9D07CC01TDV

COMBINATII

D07CC01

COMBINATII (ACIDUM FUSIDICUM+ BETAMETHASONUM)

D07CC01

9D07CC02TDV

COMBINATII

D07CC02

9D07XB02TDV

COMBINATII

D07XB02

9D07XC01TD V

COMBINATII

D07XC01

9D07XC03TD V

COMBINATII (MOMETASONUM + AC. SALICIUCUM)

D07XC03

9D07XC04TD V

COMBINATII

D07XC04

9D07XDN1TDV

COMBINATII

D07XDN1