MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 445/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 445         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 1 iulie 2010

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.832. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.003/2008

 

3.853. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind repartizarea cifrelor de scolarizare pe institutii de învătământ superior, în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

 

4.151. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind diploma de master si suplimentul la diplomă


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.003/2008

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 47/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 342/2009,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Normele de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.003/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din 25 iulie 2008, se modifică si se înlocuiesc cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Directia generală Autoritatea de Management ex-ISPA, Directia generală Autoritatea de Certificare si Plată, Directia Oficiul de Plăti si Contractare PHARE, Directia generală de programare bugetară, Directia generală de metodologie contabilă si institutii publice, Directia generală trezorerie si contabilitate publică, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si celelalte institutii publice implicate vor urmări punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 iunie 2010.

Nr. 1.832.

 

ANEXA

(Anexa la Ordinul nr. 2.003/2008)

 

NORME

de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA

 

Memorandumurile de finantare privind aprobarea măsurilor ex-ISPA, prevederile art. 28 alin. (1) din Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005, denumit în continuare Actul de aderare a României si Bulgariei la Uniunea Europeană, care statuează următoarele: „Măsurile care, la data aderării, au făcut obiectul unor decizii privind asistenta în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.267/1999 de instituire a Instrumentului pentru politici structurale de preaderare si a căror punere în aplicare nu a fost încheiată la data respectivă sunt considerate ca aprobate de către Comisie în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.164/94 al Consiliului din 16 mai 1994 de instituire a Fondului de Coeziune", precum si Regulamentul (CE) nr. 1.386/2002 al Comisiei din 29 iulie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.164/94 al Consiliului privind sistemele de gestionare si de control pentru asistenta acordată din Fondul de Coeziune si procedura de efectuare a corectiilor financiare, cu modificările si completările ulterioare, stabilesc cadrul administrativ, legal si tehnic conform căruia măsurile ex-ISPA se derulează în România.

În scopul aplicării prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 135/2007, se stabilesc următoarele:

1. Definitii

În sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

1.1. Act juridic - manifestarea de vointă a unui organism competent conform prezentelor norme ce poate lua forma aprobării unui Plan de achizitii al unei măsuri ex-ISPA, semnării unui contract sau unui act aditional la un contract de achizitie publică, fără a se limita însă la acestea, si care produce ca efect crearea unei obligatii pe seama fondurilor de la bugetul de stat în baza prevederilor OUG nr. 135/2007.

1.2. Autoritatea contractantă - organismul responsabil cu atribuirea contractelor de achizitie publică pe parcursul procesului de implementare a unei măsuri ex-ISPA, nominalizat în decizia de finantare ca organism responsabil cu implementarea sau căruia i s-a delegat această sarcină în baza documentelor relevante care definesc sistemul interinstitutional de gestiune a Fondului de Coeziune/ex-ISPA.


1.3. Autoritatea de Certificare si Plată (ACP) - autoritatea responsabilă cu managementul financiar al Programului ex-ISPA, constituită la nivel de directie generală în cadrul Ministerului Finantelor Publice.

1.4. Autoritatea de Management (AM) - autoritatea responsabilă pentru managementul general si coordonarea operatiunilor aferente măsurilor ex-ISPA în baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.164/1994, constituită la nivelul Directiei generale Autoritatea de Management ex-ISPA din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

1.5. Cheltuieli eligibile - cheltuieli care îndeplinesc toate criteriile pentru a fi rambursate de Comisia Europeană din Fondul de Coeziune/ex-ISPA.

1.6. Contul măsurii ex-ISPA - contul prin care se gestionează sumele din Fondul de Coeziune/ex-ISPA primite de la Comisia Europeană pentru finantarea cheltuielilor eligibile din cadrul respectivei măsuri.

1.7. Beneficiarul final - organismul nominalizat ca atare în decizia de finantare.

1.8. Decizia de finantare - decizia de acordare a asistentei din Fondul de Coeziune în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.164/1994; în conformitate cu prevederile Actului de aderare a României si Bulgariei la Uniunea Europeană, din data de 1 ianuarie 2007 memorandumurile de finantare ISPA au devenit decizii de finantare.

1.9. Determinare - stabilirea modului de solutionare a unei revendicări notificate în cadrul unui contract de lucrări guvernat de conditiile generale de contract ale Federatiei Internationale a Inginerilor Consultanti (FIDIC).

1.10. Fondul de Coeziune/ex-ISPA - instrument financiar nerambursabil prin care Comunitatea Europeană finantează implementarea măsurilor ex-ISPA, în procentul stabilit prin deciziile de finantare.

1.11. Măsuri ex-ISPA - măsuri care au făcut obiectul unor decizii privind asistenta în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.267/1999 în perioada 2000-2006 si care, începând cu data de 1 ianuarie 2007, sunt considerate ca aprobate de către Comisia Europeană în baza Regulamentului (CE) nr. 1.164/1994, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Actul de aderare a României si Bulgariei la Uniunea Europeană.

1.12. Plan de achizitii al măsurii ex-ISPA - un tabel incluzând toate contractele de achizitie publică incluse în cadrul măsurii ex-ISPA cu evidentierea distinctă a surselor de finantare pentru fiecare contract în parte, a căror implementare are ca scop atingerea scopului fizic si al obiectivelor acesteia, asa cum sunt statuate în decizia de finantare. Modelul planului de achizitii este prezentat în anexa nr. 5 si poate fi modificat de AM prin instructiune.

1.13. Revendicare - instrumentul contractual prin care un contractor notifică si justifică îndreptătirea sa la o prelungire a duratei de executie si/sau la plăti suplimentare în baza prevederilor contractuale.

1.14. Sume disponibile în cadrul deciziilor de finantare - sume reprezentând diferenta dintre valoarea maximă a cheltuielilor publice eligibile stabilită în decizia de finantare si:

(i) valoarea însumată a contractelor din planul de achizitii al măsurii ex-ISPA aflate în curs de derulare din care se scade valoarea articolelor neeligibile incluse în acestea, dacă există, si în măsura în care caracterul de eligibilitate al acestora poate fi justificat ex-ante;

(ii) sumele efectiv plătite din conturile măsurii ISPA aferente cheltuielilor eligibile în cadrul contractelor din planul de achizitii al măsurii ex-ISPA care au fost finalizate, ce pot fi luate în considerare ca bază legală în sensul descris de legislatia de finante publice si achizitii publice pentru atribuirea unui contract nou sau suplimentarea bugetului unui contract din cadrul măsurii ex-ISPA, în situatia în care caracterul de eligibilitate al cheltuielilor aferente acestora poate fi justificat ex-ante.

2. Responsabilităti institutionale pe parcursul etapelor executiei bugetare

2.1. Angajamentul legal

2.1.1. Angajarea cheltuielilor de la bugetul de stat în baza prevederilor OUG nr. 135/2007 se face prin acte juridice ale AM sau ale autoritătilor contractante, acestea din urmă fiind conditionate de acordul prealabil al AM.

2.1.2. AM poate angaja cheltuieli de la bugetul de stat în baza prevederilor OUG nr. 135/2007 pentru:

(i) finantarea unor cheltuieli deja angajate de autoritătile contractante din sumele disponibile în cadrul deciziei de finantare în cazul cărora se consideră necesară si/sau oportună schimbarea sursei de finantare. În această situatie, autoritatea contractantă răspunde în continuare pentru legalitatea actului juridic prin care a fost angajat bugetul eligibil al măsurii ex-ISPA;

(ii) finantarea unor contracte de servicii în cazul cărora AM va actiona ca autoritate contractantă, ce urmează să fie prestate exclusiv în scopul sau în legătură cu măsurile ex-ISPA în conformitate cu prevederile pct. 3.4.1 (iii) si 3.7.1.6.

2.1.3. Angajarea de către AM a cheltuielilor de la bugetul de stat în scopul descris la pct. 2.1.2(ii) este conditionată de aprobarea de către ministrul finantelor publice a unei note vizate de controlul financiar preventiv propriu al AM, prin care se argumentează necesitatea si oportunitatea cheltuielii.

2.1.4. Acordul prealabil al AM privind angajarea cheltuielilor de la bugetul de stat în baza actelor juridice ale autoritătilor contractante este conditionat de îndeplinirea cumulativă a următoarelor conditii:

(i) transmiterea de către autoritatea contractantă solicitantă a tuturor documentelor relevante, asa cum sunt acestea descrise la pct. 3, pentru fiecare caz specific;

(ii) obtinerea unei asigurări documentare pe marginea:

- legalitătii actului juridic al autoritătii contractante;

- încadrării lucrărilor, serviciilor sau bunurilor pentru executarea, prestarea sau furnizarea cărora se solicită angajarea cheltuielii în obiectul fizic al deciziei de finantare, cu exceptia cazului descris la pct. 3.7.1.4;

- contributiei cheltuielii a cărei angajare este solicitată la atingerea obiectivelor măsurii ex-ISPA;

(iii) neeligibilitatea respectivei cheltuieli sau insuficienta sumelor disponibile în cadrul deciziei de finantare;

(iv) incapacitatea autoritătii contractante de a suplimenta valoarea fondurilor disponibile în cadrul măsurii în situatia în care cheltuiala a cărei angajare este solicitată de la bugetul de stat îndeplineste criteriile de eligibilitate;

(v) obtinerea unei asigurări documentare cu privire la incapacitatea autoritătii contractante de a finanta cheltuiala respectivă dintr-o altă sursă decât prin angajarea bugetului de stat în baza prevederilor OUG nr. 135/2007;

(vi) obtinerea avizului din partea Directiei generale juridice din cadrul Ministerului Finantelor Publice;

(vii) aprobarea secretarului de stat coordonator sau a ministrului finantelor publice în situatiile în care prezentele norme prevăd obligativitatea acesteia.


2.1.5. Sursele de finantare alternative în functie de disponibilitatea cărora AM va analiza posibilitatea unei autorităti contractante de a angaja o cheltuială în scopul atingerii obiectivelor unei decizii de finantare sunt următoarele:

(i) sume neangajate din împrumuturile contractate pentru cofinantarea măsurilor ex-ISPA, cu obtinerea prealabilă a acordului finantatorului, prin directia de specialitate/entitatea împrumutată;

(ii) venituri obtinute în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/2007 privind regimul veniturilor încasate de autoritătile contractante pe parcursul licitării si implementării contractelor din cadrul proiectelor ex-ISPA si PHARE finantate de Uniunea Europeană, aprobată prin Legea nr. 367/2007, denumită în continuare OUG nr. 63/2007;

(iii) Fondul de întretinere, înlocuire si dezvoltare constituit conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea si utilizarea Fondului de întretinere, înlocuire si dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistentă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 108/2006, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 198/2005, în cazul beneficiarilor finali din sectorul de mediu, în limita a 10% din soldul acestuia;

(iv) bugetul propriu în cazul beneficiarilor finali din sectorul de mediu;

(v) bugetul de stat angajat în baza altor acte normative;

(vi) dobânda acumulată în contul măsurii ex-ISPA, cu respectarea prevederilor OUG nr. 63/2007.

2.1.6. Cu exceptia situatiilor specifice definite la pct. 3, angajarea cheltuielilor de la bugetul de stat în baza prevederilor OUG nr. 135/2007 se va face ulterior transmiterii de către autoritatea contractantă a unor documente în măsură să probeze indisponibilitatea surselor de finantare alternative mentionate la pct. 2.1.5. În acest scop, autoritatea contractantă va transmite către AM următoarele informatii si documente:

(i) cuantumul veniturilor obtinute de autoritatea contractantă în baza prevederilor OUG nr. 63/2007 si disponibile în numerar;

(ii) declaratia conform OUG nr. 198/2005, precum si prognoza intrărilor, respectiv iesirilor de capital din contul aferent Fondului de întretinere, înlocuire si dezvoltare, pentru următoarele 12 luni, pentru beneficiarii finali din sectorul de mediu;

(iii) o declaratie pe propria răspundere semnată de reprezentantul legal al autoritătii contractante, prin care acesta confirmă indisponibilitatea surselor financiare alternative enumerate la pct. 2.1.5.

2.1.7. AM poate refuza emiterea acordului prealabil pentru angajarea cheltuielilor de la bugetul de stat în următoarele situatii:

(i) neîndeplinirea conditiilor expuse la pct. 2.1.4, în afara situatiilor punctuale definite ca exceptii în cuprinsul prezentelor norme;

(ii) lipsa unor documente-suport, asa cum sunt acestea expuse în continutul prezentelor norme sau solicitate de AM în corespondenta cu autoritatea contractantă care a înaintat solicitarea;

(iii) suma a cărei angajare este solicitată de la bugetul de stat nu a fost inclusă în formularul de fundamentare a fondurilor de preaderare transmis AM conform prevederilor pct. 6 în vederea elaborării proiectului anual de buget. În această situatie, emiterea de către AM a acordului prealabil va fi conditionată de obtinerea unei confirmări în acest sens de la ACP

Confirmarea va fi transmisă de ACP imediat ce aceasta va solicita directiei de specialitate din Ministerul Finantelor Publice suplimentarea liniei bugetare cu ocazia următoarei rectificări bugetare; până la aprobarea rectificării, ACP va aplica procedura de realocare între sumele angajate pentru celelalte măsuri, pe baza estimărilor de plăti pentru anul în curs, transmise în acest scop de AM;

(iv) suma a cărei angajare este solicitată de la bugetul de stat a devenit necesară pentru continuarea si finalizarea măsurii ex-ISPA ca urmare a unei actiuni sau inactiuni a beneficiarului final cu privire la sau aflată în legătură cu managementul măsurii ex-ISPA, contrară recomandărilor anterior exprimate ale AM. În această situatie, emiterea de către AM a acordului prealabil va fi conditionată de obtinerea aprobării din partea secretarului de stat coordonator;

(v) alte motive, justificate temeinic de AM prin argumente de ordin legal si economic.

2.1.8. AM are obligatia de a informa autoritatea contractantă despre motivele unei eventuale respingeri a unei solicitări de angajare a unor cheltuieli de la bugetul de stat în baza prevederilor OUG nr. 135/2007.

2.2. Autorizarea, lichidarea, ordonantarea si plata

2.2.1. Pentru autoritătile contractante din sectorul transporturi, lichidarea si ordonantarea obligatiilor de plată fată de autoritătile contractante pentru care au fost deschise credite bugetare se fac de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, iar plata către contractor sau reîntregirea conturilor de cheltuieli eligibile ale măsurilor ex-ISPA se efectuează de către autoritătile contractante, conform prevederilor pct. 6.1.

2.2.2. Pentru autoritătile contractante din sectorul de mediu, lichidarea si ordonantarea obligatiilor de plată pentru care au fost deschise credite bugetare se fac de către ACP, pe baza avizului de oportunitate al AM, iar plata către contractori, rambursarea cheltuielilor către beneficiarii finali sau reîntregirea conturilor de cheltuieli eligibile ale măsurilor ex-ISPA se efectuează de către Oficiul de Plăti si Contractare PHARE (OPCP), conform prevederilor pct. 6.2.

3. Conditii specifice de accesare a finantării pentru categoriile de cheltuieli definite în OUG nr. 135/2007

3.1. Finantarea costurilor suplimentare necesare semnării contractelor ca urmare a depăsirii bugetelor alocate initial, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 135/2007

3.1.1. Tipul de cheltuieli finantabile

În baza prevederilor art. (1) alin. 1 lit. a) din OUG nr. 135/2007 pot fi finantate lucrări, servicii sau furnizări de echipamente aflate în obiectul fizic al deciziilor de finantare si executate, prestate sau furnizate în scopul continuării si finalizării măsurilor ex-ISPA.

3.1.2. Angajamentul legal

3.1.2.1. Dacă valoarea estimată a unui contract de achizitie publică din cadrul unei măsuri ex-ISPA pentru care autoritatea contractantă intentionează să demareze procedurile de atribuire depăseste suma disponibilă în cadrul deciziei de finantare, autoritatea contractantă solicită AM acordul prealabil pentru finantarea de la bugetul de stat a sumei reprezentând diferenta dintre valoarea estimată a contractului si suma disponibilă în cadrul deciziei de finantare, transmitând următoarele documente-suport:

(i) o propunere de modificare a planului de achizitii al măsurii ex-ISPA, cu evidentierea sumei solicitate de la bugetul de stat ca diferentă între valoarea estimată a contractului si suma disponibilă în cadrul deciziei de finantare, avizată de controlorul financiar preventiv si semnată de reprezentantul legal al autoritătii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta în acest sens (se va anexa împuternicirea);

(ii) nota privind calculul valorii estimate a contractului de achizitie publică pentru care se solicită suplimentarea de buget;

(iii) o copie a anuntului de participare, în forma în care urmează să fie transmis spre publicare;

(iv) o declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al autoritătii contractante prin care se certifică faptul că obiectivele contractului pentru care se solicită suplimentarea de buget, asa cum au fost detaliate prin caietele de sarcini, sunt parte integrantă din obiectul fizic al deciziei de finantare, se încadrează în obiectivele acesteia si nu sunt incluse în cadrul altor contracte;

(v) repartizarea pe ani a sumei suplimentare solicitate de la bugetul de stat;

(vi) documentele mentionate la pct. 2.1.6 prin care autoritatea contractantă face dovada indisponibilitătii unor surse de finantare alternative.

3.1.2.2. Acordul prealabil al AM este conditionat de probarea de către autoritatea contractantă a indisponibilitătii surselor alternative de finantare, în conformitate cu prevederile pct. 2.1.6.

3.1.2.3. Acordul prealabil al AM permite autoritătii contractante să demareze procedura de atribuire si să atribuie contractul în situatia în care pretul ofertei câstigătoare este mai mic sau egal cu valoarea estimată a contractului de achizitie publică, asa cum a fost publicată în anuntul de participare.

3.1.2.4. Dacă în urma procesului de evaluare a ofertelor se constată că toate ofertele care îndeplinesc criteriile de calificare si cerintele minime din caietul de sarcini depăsesc ca pret valoarea estimată a contractului de achizitie publică, comisia de evaluare poate să declare ofertele ca fiind inacceptabile si să anuleze procedura de atribuire sau să solicite conducătorului autoritătii contractante suplimentarea bugetului alocat în limita maximă permisă de art. 36 alin. (1) lit. e1) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare.

3.1.2.5. În baza solicitării comisiei de evaluare, autoritatea contractantă poate solicita AM acordul prealabil pentru suplimentarea bugetului alocat în baza prevederilor OUG nr. 135/2007, transmitând o propunere de revizuire în acest sens a Planului de achizitii al măsurii ex-ISPA, însotit de o notă justificativă din care să rezulte motivele pentru care alocarea unor fonduri suplimentare fată de suma deja angajată se justifică din punct de vedere economic în comparatie cu anularea procedurii de atribuire.

3.1.2.6. Ulterior finalizării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă va transmite AM următoarele documente:

(i) o copie a anuntului de participare;

(ii) raportul procedurii de atribuire;

(iii) notele intermediare si avizul consultativ emise de observatorii Unitătii pentru coordonarea si verificarea achizitiilor publice (UCVAP), dacă este cazul;

(iv) o variantă revizuită a planului de achizitii al măsurii ex-ISPA, cuprinzând suma suplimentară angajată de autoritatea contractantă prin atribuirea contractului reprezentând diferenta dintre suma disponibilă în cadrul deciziei de finantare si pretul ofertei câstigătoare;

(v) repartizarea pe ani a sumelor suplimentare ce vor fi acoperite de la bugetul de stat.

3.1.2.7. AM poate realoca suma reprezentând contributia bugetului de stat angajată în baza prevederilor pct. 3.1.2 între contractele din cadrul aceleiasi măsuri ex-ISPA si poate să reducă valoarea angajamentului initial, prin modificarea în acest sens a Planului de achizitii al măsurii ex-ISPA.

3.1.2.8. În situatia în care ulterior finalizării procedurii de achizitie observatorii UCVAP emit un aviz consultativ, Autoritatea Natională de Reglementare si Monitorizare a Achizitiilor Publice (ANRMAP) va derula o actiune de control pentru confirmarea, respectiv infirmarea aspectelor sesizate în acesta.

3.1.3. Documente necesare la momentul executiei bugetare

3.1.3.1. Pentru cheltuielile angajate în baza prevederilor pct. 3.1.2 deschiderea creditelor bugetare se va face pe bază de prognoză de flux de numerar.

3.1.3.2. În vederea obtinerii avizului de oportunitate al AM la momentul executiei bugetare a sumelor angajate în baza prevederilor pct. 3.1.2, autoritătile contractante prezintă documente justificative după cum urmează:

(i) dovada încadrării din punct de vedere tehnic si financiar a sumelor solicitate în limitele pentru care AM si-a exprimat acordul prealabil si stadiul executiei angajamentului bugetar respectiv;

(ii) justificări ale sumelor incluse în prognoza de flux de numerar;

(iii) la solicitarea AM, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea si regularitatea sumei solicitate.

3.2. Echipamentele durabile neeligibile contractate după data de 1 iulie 2006 si alte cheltuieli aferente acestora, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 135/2007

3.2.1. Tipul de cheltuieli finantabile

În baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 135/2007, vor fi finantate următoarele categorii de cheltuieli:

(i) costurile echipamentelor durabile achizitionate care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute în deciziile de finantare, dar care au fost incluse în baza prezumtiei de eligibilitate în contractele din planurile de achizitii ale măsurilor ex-ISPA semnate după data de 1 iulie 2006 si pentru care procedurile de atribuire au fost demarate nu mai târziu de data intrării în vigoare a Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.003/2008 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA; prin termenul de echipament durabil achizitionat se întelege echipamentul durabil cuprins în documentatia de achizitie publică în urma căreia a rezultat atribuirea unui contract;

(ii) costurile consumabilelor si întretinerii pentru echipamentele durabile prevăzute la pct. (i);

(iii) sume datorate de beneficiarii finali pentru neplata la termenul scadent a debitelor stabilite în sarcina acestora ce se referă la categoriile de cheltuieli mentionate la pct. (i) si (ii).


3.2.2. Sistemul de finantare

3.2.2.1. Finantarea acestei categorii de cheltuieli poate implica:

(i) plata efectivă a articolelor de cheltuieli din cadrul contractelor legate de echipamentele durabile neeligibile care îndeplinesc conditiile prevăzute la pct. 3.2.1;

(ii) reîntregirea conturilor măsurilor ex-ISPAÎn situatia în care sumele aferente echipamentelor durabile au fost suportate partial sau total din acestea, iar debitul stabilit ca urmare a acestui fapt nu a fost încă recuperat;

(iii) rambursarea sumelor efectiv plătite de beneficiarii finali, în conditiile în care acestia au suportat cheltuielile aferente echipamentelor durabile din surse proprii sau au acoperit debitul stabilit în sarcina acestora prin titluri de creantă.

3.2.2.2. Cota-parte a cheltuielilor de cofinantare de la bugetul de stat reprezentând cheltuielile neeligibile prevăzute la pct. 3.2.1 se consideră în continuare eligibilă fată de contract si se finantează din contul de cofinantare de la bugetul de stat.

3.2.2.3. Cota-parte a cheltuielilor de cofinantare de la bugetul local sau din împrumuturi de la institutii financiare internationale, reprezentând cheltuielile neeligibile prevăzute la pct. 3.2.1, se consideră în continuare eligibilă fată de contract si se finantează din conturile de cofinantare aferente.

3.2.2.4. Autorizarea facturilor care contin cheltuieli neeligibile prevăzute la pct. 3.2.2.1 (i) si (ii) se face în proportiile stabilite prin contract, defalcând cheltuielile aferente contributiei Comisiei Europene în cheltuieli eligibile conform deciziei de finantare, plătibile din contul ex-ISPA, si cheltuieli neeligibile conform prevederilor de finantare, dar eligibile conform contractului, plătibile de la bugetul de stat conform art. 1 alin. (1) lit. b) din OUGnr. 135/2007.

3.2.3. Angajamentul legal

3.2.3.1. Autoritătile contractante determină pentru fiecare proiect ex-ISPA pe care îl gestionează toate cheltuielile ce îndeplinesc criteriile de finantare expuse mai sus, având în vedere prevederile Instructiunii nr. 3/2007, emisă de ACP si AM, cu completările ulterioare, precum si recomandările auditorilor Comisiei Europene si ale Autoritătii de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a României si tinând cont de concluziile misiunilor de urmărire a acestora, după caz, si întocmesc lista obligatiilor de plată din cadrul contractelor pe care le gestionează.

3.2.3.2. În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, autoritătile contractante solicită AM acordul prealabil pentru finantarea de la bugetul de stat a cheltuielilor prevăzute la pct. 3.2.1 si transmite următoarele documente:

(i) o propunere de modificare a planului de achizitii al măsurii ex-ISPA care să evidentieze aceste cheltuieli în coloana aferentă contributiei de la bugetul de stat, în baza prevederilor OUG nr. 135/2007, avizată de controlorul financiar preventiv si semnată de reprezentantul legal al autoritătii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta în acest sens (se va anexa împuternicirea);

(ii) lista cheltuielilor prevăzute a fi suportate în baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 135/2007, certificată de către reprezentantul legal al autoritătii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta în acest sens (se va anexa împuternicirea) în privinta legalitătii, regularitătii si conformitătii sumelor respective;

(iii) documente care atestă:

- încadrarea cheltuielilor a căror angajare este solicitată în categoria de cheltuieli finantabilă conform pct. 3.2.1;

- încadrarea acestor articole de cheltuieli într-o categorie declarată ca neeligibilă de către Comisia Europeană/autoritătile nationale de control si audit;

- obligatia contractuală de plată a articolelor de cheltuieli neeligibile, si anume dovada faptului că articolele de cheltuieli sunt incluse în contractele si/sau amendamentele la contractele încheiate în cadrul măsurilor ex-ISPA, precum si o declaratie pe propria răspundere avizată de controlorul financiar preventiv si semnată de reprezentantul legal al autoritătii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta (se va anexa împuternicirea), din care să rezulte că respectivele articole de cheltuieli nu au fost eliminate din contract prin acte aditionale si/sau ordine administrative/de variatie;

- stadiul curent al executiei respectivelor cheltuieli, cu defalcarea acestora în următoarele categorii:

a) sume efectiv plătite din conturile de cheltuieli eligibile ale măsurii, pentru care debitul nu a fost încă recuperat;

b) sume efectiv plătite din conturile de cheltuieli eligibile ale măsurii si recuperate de la beneficiarul final prin titluri de creantă;

c) sume efectiv plătite de beneficiarul final din surse proprii;

d) sume ce vor mai fi plătite în conformitate cu prevederile contractuale.

3.2.3.3. În cazul acestei categorii de cheltuieli, acordul prealabil al AM nu este conditionat de disponibilitatea unor surse de finantare alternative, conform prevederilor de la pct. 2.1.6, cu exceptia surselor de finantare mentionate la pct. 2.1.5 (ii) si 2.1.5 (v).

3.2.4. Documente necesare la momentul executiei bugetare

3.2.4.1. Pentru cheltuielile angajate în baza prevederilor pct. 3.2.1, deschiderea creditelor bugetare se face pe bază de obligatii certe de plată.

3.2.4.2. În vederea obtinerii avizului de oportunitate al AM la momentul executiei bugetare a sumelor prevăzute la pct. 3.2.1, autoritătile contractante prezintă documente justificative specifice pentru fiecare dintre cazurile prezentate la pct. 3.2.2.1:

3.2.4.2.1. Pentru întregirea contului ISPAÎn situatia în care cheltuielile au fost efectuate din surse eligibile:

(i) documente prin care se face dovada încadrării din punct de vedere tehnic si financiar a sumelor solicitate în limitele pentru care AM si-a exprimat acordul prealabil si stadiul executiei angajamentului bugetar respectiv;

(ii) documente prin care se face dovada includerii în facturi (certificate de plată) a cheltuielilor cu echipamentele durabile din cadrul contractelor, cu defalcarea articolului contractual plătit;

(iii) documente prin care se face dovada efectuării plătilor către contractori (inclusiv a majorărilor de întârziere, dacă este cazul) din contul măsurii ex-ISPA, în vederea reîntregirii acestui cont cu sumele respective; (iv) orice alte documente justificative în măsură să confirme legalitatea, regularitatea si conformitatea sumelor solicitate.


3.2.4.2.2. Pentru rambursarea către beneficiarii finali a cheltuielilor efectuate de acestia din surse proprii:

(i) documente care să ateste încadrarea din punct de vedere tehnic si financiar a sumelor solicitate în limitele pentru care AM si-a exprimat acordul prealabil si stadiul executiei angajamentului bugetar respectiv;

(ii) documente care să ateste includerea în facturi (certificate de plată) a cheltuielilor cu echipamentele durabile din cadrul contractelor, cu defalcarea articolului contractual plătit;

(iii) documente care să ateste efectuarea plătilor către contractori (inclusiv a majorărilor de întârziere, dacă este cazul) din sursele proprii ale beneficiarului final sau ale unitătii administrativ-teritoriale;

(iv) orice alte documente justificative în măsură să confirme legalitatea, regularitatea si conformitatea sumelor solicitate;

(v) informatii privitoare la contul beneficiarului final în care urmează să se facă plata.

3.2.4.2.3. Pentru rambursarea către beneficiarii finali a sumelor recuperate de la acestia prin note de debit:

(i) documente prin care se face dovada încadrării din punct de vedere tehnic si financiar a sumelor solicitate în limitele pentru care AM si-a exprimat acordul prealabil si stadiul executiei angajamentului bugetar respectiv;

(ii) documente prin care se face dovada includerii în facturi (certificate de plată) a cheltuielilor cu echipamentele durabile din cadrul contractelor, cu defalcarea articolului contractual plătit;

(iii) documente prin care se face dovada efectuării plătilor către contractori din contul măsurii ex-ISPA;

(iv) documente prin care se face dovada recuperării totale sau partiale (inclusiv a majorărilor de întârziere) a debitelor stabilite de la beneficiarii finali din fondurile proprii ale acestora;

(v) orice alte documente justificative în măsură să confirme legalitatea, regularitatea si conformitatea sumelor solicitate;

(vi) informatii privitoare la contul beneficiarului final în care urmează să se facă plata.

3.2.4.2.4. Pentru plata facturilor către contractori:

(i) documente prin care se face dovada încadrării din punct de vedere tehnic si financiar a sumelor solicitate în limitele pentru care AM si-a exprimat acordul prealabil si stadiul executiei angajamentului bugetar respectiv;

(ii) documente prin care se face dovada obligatiei contractuale de plată a cheltuielilor cu echipamentele durabile neeligibile (factură sau certificat intermediar de plată care să le includă);

(iii) declaratia pe propria răspundere prin care se certifică faptul că sumele solicitate prin nota de fundamentare nu au fost încă plătite, în vederea suportării acestor plăti de la bugetul de stat, avizată de controlorul financiar preventiv si semnată de reprezentantul legal al autoritătii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta;

(iv) orice alte documente justificative în măsură să confirme legalitatea, regularitatea si conformitatea sumelor solicitate.

3.3. Revendicări ale contractorilor în baza prevederilor contractuale, aprobate de autoritatea contractantă sau stabilite de comisia de adjudecare a disputelor, instanta de arbitraj sau instanta de judecată, în conformitate cu prevederile art. 1 alin (1) lit. c) din OUG nr. 135/2007

3.3.1. Tipul de cheltuieli finantabile

În baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. c) din OUG nr. 135/2007, vor fi acoperite de la bugetul de stat cheltuieli suplimentare fată de sumele angajate în cadrul contractelor de lucrări (excluzând sumele alocate pentru cheltuieli neprevăzute) datorate de autoritătile contractante în urma procesului de solutionare a revendicărilor contractuale.

3.3.2. Mecanismul contractual de determinare a costurilor definite la pct. 3.3.1

3.3.2.1. În conformitate cu conditiile generale aplicabile pentru contractele de lucrări finantate prin Fondul de Coeziune/ex-ISPA, revendicările reprezintă instrumentul contractual care stă la baza justificării si determinării ulterioare a extinderii perioadei de executie si/sau a compensatiilor financiare la care un contractor poate fi îndreptătit potrivit prevederilor contractului.

3.3.2.2. Cuantumul financiar asociat unei revendicări presupune parcurgerea următoarelor etape:

(i) înaintarea unei revendicări de către contractor, detaliată corespunzător si sustinută cu documente justificative;

(ii) stabilirea modului de solutionare a acesteia pe palierele de mediere si decizie constituite conform contractului.

3.3.2.3. Modul de solutionare a unei revendicări, inclusiv cuantumul financiar asociat acesteia poate fi stabilit prin:

(i) determinare a inginerului supervizor;

(ii) decizie a Comisiei de adjudecare a disputelor (CAD);

(iii) hotărâre a instantei de arbitraj sau de judecată; (iv) negociere directă pe marginea aspectelor aflate în litigiu.

3.3.2.4. Autoritatea contractantă nu se va angaja într-o negociere pe marginea cuantumului financiar al unei revendicări a contractorului decât în baza unei determinări a inginerului sau a unei decizii a CAD/instantei de arbitraj care să certifice admisibilitatea si meritele revendicării.

3.3.2.5. Autoritatea contractantă îsi asumă în întregime decizia legată de cuantumul plătilor compensatorii stabilite prin determinare a inginerului sau decizie a CAD în conditiile în care Ie-a acceptat ca fiind juste si nu a apelat la următorul palier de mediere si decizie sau la negocierea directă cu contractorul pentru revizuirea acestora.

3.3.3. Angajamentul legal

Autoritatea contractantă va solicita AM acordul prealabil pentru angajarea sumelor descrise la pct. 3.3.1 de la bugetul de stat anterior creării obligatiei contractuale de plată pentru sumele respective (în situatia în care crearea obligatiei de plată este sub controlul autoritătii contractante).

3.3.3.1. În situatia în care angajarea sumelor care fac obiectul revendicării nu conduce la depăsirea valorii de contract acceptată, autoritatea contractantă va transmite în sprijinul solicitării sale următoarele documente-suport:

(i) o propunere de modificare a planului de achizitii a măsurii ex-ISPA, care să evidentieze contributia propusă a sumelor de la bugetul de stat în cadrul contractului în care a apărut cheltuiala, diminuarea corespunzătoare a sumei reprezentând contributia comunitară aferentă respectivului contract si angajarea sumei astfel disponibilizată pentru finantarea de cheltuieli potential eligibile în cadrul altor contracte (dacă acest lucru este posibil) sau evidentierea acesteia ca economie din bugetul eligibil al deciziei de finantare; planul de achizitii al măsurii ex-ISPA va fi avizat de controlorul financiar preventiv si semnat de reprezentantul legal al autoritătii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta în acest sens (se va anexa împuternicirea);

(ii) documente în măsură să probeze incapacitatea autoritătii contractante de a acoperi cheltuiala dintr-o sursă alternativă în conformitate cu prevederile pct. 2.1.6;

(iii) documentele-suport necesare în functie de modul de determinare a cuantumului financiar asociat revendicării, conform prevederilor pct. 3.3.4;

(iv) repartizarea pe ani a fondurilor solicitate de la bugetul de stat.

3.3.3.2. În situatia în care sumele solicitate de autoritătile contractante depăsesc valoarea de contract acceptată, autoritatea contractantă va solicita AM acordul prealabil pentru angajarea cheltuielii de la bugetul de stat si va transmite următoarele documente-suport:

(i) copia actului aditional ce vizează suplimentarea valorii de contract acceptate anterior semnării acestuia si nota justificativă;

(ii) o propunere de modificare a planului de achizitii a măsurii ex-ISPA, care să evidentieze contributia propusă a sumelor de la bugetul de stat în cadrul contractului în care a apărut cheltuiala, diminuarea corespunzătoare a sumei reprezentând contributia comunitară aferentă acestui contract si angajarea sumei astfel disponibilizată pentru finantarea de cheltuieli potential eligibile în cadrul altor contracte (dacă acest lucru este posibil) sau evidentierea acesteia ca economie din bugetul eligibil al deciziei de finantare (dacă este cazul); planul de achizitii al măsurii ex-ISPA va fi avizat de controlorul financiar preventiv si semnat de reprezentantul legal al autoritătii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta în acest sens (se va anexa împuternicirea);

(iii) documentele-suport în măsură să probeze incapacitatea autoritătii contractante de a acoperi cheltuiala dintr-o sursă alternativă în conformitate cu prevederile pct. 2.1.6;

(iv) documentele-suport necesare în functie de modul de determinare a cuantumului financiar asociat revendicării, conform prevederilor pct. 3.3.4;

(v) repartizarea pe ani a fondurilor solicitate de la bugetul de stat.

3.3.3.3. În cazul revendicărilor notificate în cadrul contractelor de lucrări din sectorul de mediu ce au la bază un eveniment de risc care a survenit înainte ca beneficiarii finali să preia rolul de autorităti contractante în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor privind modificarea sistemului de implementare a măsurilor ex-ISPAdin domeniul protectiei mediului, AM nu va conditiona aprobarea finantării de disponibilitatea surselor alternative conform prevederilor pct. 2.1.6, cu exceptia surselor de finantare mentionate la pct. 2.1.5(ii) si 2.1.5(v).

3.3.4. Documente necesare pentru obtinerea acordului prealabil conform prevederilor pct. 3.3.3.1(iii), respectiv 3.3.3.2(iv)

În vederea obtinerii acordului prealabil al AM la momentul angajării sumelor solicitate, autoritătile contractante prezintă documente justificative specifice în functie de modul în care a fost determinat cuantumul financiar asociat revendicării.

3.3.4.1. Dacă sumele au fost stabilite prin determinare a inginerului supervizor, vor fi transmise următoarele documente:

(i) notificarea de revendicare transmisă de contractor;

(ii) lista actiunilor preventive întreprinse de autoritatea contractantă pentru eliminarea evenimentului de risc notificat si minimizarea efectelor acestuia;

(iii) revendicarea contractorului însotită de documentele justificative;

(iv) determinarea inginerului supervizor justificată corespunzător pe baza analizării admisibilitătii, meritelor si cuantumului asociat revendicării;

(v) o notă justificativă semnată de reprezentantul legal al autoritătii contractante prin care să se argumenteze de ce acceptarea determinării inginerului este de preferat apelului la următoarea instantă de mediere si/sau decizie prevăzută în contract;

(vi) o declaratie pe propria răspundere semnată de reprezentantul legal al autoritătii contractante si avizată de controlorul financiar preventiv, prin care să se confirme legalitatea, conformitatea si regularitatea sumei solicitate;

(vii) repartizarea pe ani a sumei suplimentare solicitate de la bugetul de stat;

(viii) documentele mentionate la pct. 2.1.6, prin care autoritatea contractantă să facă dovada indisponibilitătii unor surse de finantare alternative;

(ix) la solicitarea AM, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea si regularitatea sumei solicitate.

3.3.4.2. Dacă sumele au fost stabilite prin decizie CAD, vor fi transmise următoarele documente:

(i) notificarea de revendicare transmisă de contractor;

(ii) lista actiunilor preventive întreprinse de autoritatea contractantă pentru eliminarea evenimentului de risc notificat si minimizarea efectelor acestuia;

(iii) revendicarea contractorului însotită de documentele justificative;

(iv) determinarea inginerului supervizor justificată corespunzător pe baza analizării admisibilitătii, meritelor si cuantumului asociat revendicării;

(v) notificarea de dispută transmisă de către partea nemultumită de rezultatul determinării inginerului;

(vi) acordul tripartit de adjudecare a disputelor;

(vii) corespondenta dintre părtile contractuale si CAD; (viii) expunerea/expunerile de caz a/ale contractorului si răspunsul/răspunsurile autoritătii contractante;

(ix) decizia CAD;

(x) o notă justificativă semnată de reprezentantul legal al autoritătii contractante prin care să se argumenteze de ce acceptarea deciziei CAD este de preferat apelului la următoarea instantă prevăzută în contract sau de ce plata sumelor stabilite prin decizia CAD este necesară în paralel cu apelul la următoarea instantă competentă;

(xi) repartizarea pe ani a sumei suplimentare solicitate de la bugetul de stat;

(xii) documentele mentionate la pct. 2.1.6, prin care autoritatea contractantă să facă dovada indisponibilitătii unor surse de finantare alternative; (xiii) la solicitarea AM, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea si regularitatea sumei solicitate.


3.3.4.3. Dacă sumele au fost stabilite prin hotărâre a instantei de arbitraj sau de judecată, vor fi transmise următoarele documente:

(i) notificarea de revendicare transmisă de contractor;

(ii) lista actiunilor preventive întreprinse de autoritatea contractantă pentru eliminarea evenimentului de risc notificat si minimizarea efectelor acestuia;

(iii) revendicarea contractorului însotită de documentele justificative;

(iv) determinarea inginerului supervizor justificată corespunzător pe baza analizării admisibilitătii, meritelor si cuantumului asociat revendicării;

(v) notificarea de dispută transmisă de către partea nemultumită de rezultatul determinării inginerului;

(vi) acordul tripartit de adjudecare a disputelor;

(vii) corespondenta dintre părtile contractuale si CAD;

(viii) expunerea/expunerile de caz a/ale contractorului si răspunsul/răspunsurile autoritătii contractante;

(ix) decizia CAD;
(x) înstiintarea/înstiintările de nemultumire notificată/ notificate de părtile contractuale;

(xi) cererea de deschidere a arbitrajului;

(xii) termenii de referintă pentru arbitraj;

(xiii) expunerea de caz si cererea reconventională (dacă există);

(xiv) hotărârea instantei de arbitraj sau de judecată; (xv) repartizarea pe ani a sumei suplimentare solicitate de la bugetul de stat;

(xvi) documentele mentionate la pct. 2.1.6, prin care autoritatea contractantă să facă dovada indisponibilitătii unor surse de finantare alternative.

3.3.4.4. Dacă sumele au fost stabilite prin negociere între părtile contractuale, vor fi transmise următoarele documente:

(i) notificarea de revendicare transmisă de contractor;

(ii) lista actiunilor preventive întreprinse de autoritatea contractantă pentru eliminarea evenimentului de risc notificat si minimizarea efectelor acestuia;

(iii) revendicarea contractorului însotită de documentele justificative;

(iv) determinarea inginerului, decizia CAD sau hotărârea instantei de arbitraj sau de judecată, dacă este cazul, prin care se stabilesc admisibilitatea si meritele asociate revendicării, împreună cu documentele asociate, asa cum au fost enumerate la pct. 3.3.4.1, 3.3.4.2 si 3.3.4.3;

(v) un raport al inginerului supervizor pe marginea cuantumului financiar estimat al revendicării si metodei de calcul al acestuia;

(vi) procesul-verbal al sedintei de negociere semnat de ambele părti, din care să rezulte cuantumul financiar negociat al revendicării; intrarea în vigoare a conditiilor negociate si expuse în procesul-verbal va fi conditionată de semnarea unui act aditional la contract care să le includă;

(vii) o notă justificativă semnată de reprezentantul legal al autoritătii contractante prin care să se argumenteze de ce negocierea directă pe marginea aspectelor aflate în litigiu este de preferat apelului la instantele de mediere si/sau decizie prevăzute în contract;

(viii) o declaratie pe propria răspundere semnată de reprezentantul legal al autoritătii contractante si avizată de controlorul financiar preventiv prin care să se confirme legalitatea, conformitatea si regularitatea sumei solicitate;

(ix) repartizarea pe ani a sumei suplimentare solicitate de la bugetul de stat;

(x) documentele mentionate la pct. 2.1.6 prin care autoritatea contractantă să facă dovada indisponibilitătii unor surse de finantare alternative. 3.3.5. Documente necesare la momentul executiei bugetare

3.3.5.1. Pentru cheltuielile angajate în conformitate cu prevederile pct. 3.3.3, deschiderea creditelor bugetare se face pe bază de prognoză de flux de numerar.

3.3.5.2. În vederea obtinerii avizului de oportunitate al AM la momentul executiei bugetare a sumelor prevăzute la pct. 3.3.1, autoritătile contractante prezintă documente justificative după cum urmează:

(i) dovada încadrării din punct de vedere tehnic si financiar a sumelor solicitate în limitele pentru care AM si-a exprimat acordul prealabil si stadiul executiei angajamentului bugetar respectiv;

(ii) justificarea sumelor incluse în prognoza de flux de numerar;

(iii) la solicitarea AM, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea si regularitatea sumelor solicitate.

3.4. Costurile de asistentă si expertiză juridică si tehnică, costuri de arbitraj si/sau de judecată

3.4.1 Tipul de cheltuieli finantabile în baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. d) din OUG nr. 135/2007 se vor acoperi de la bugetul de stat următoarele categorii de cheltuieli:

(i) articole de cheltuieli legate de medierea si adjudecarea disputelor contractuale incluse în contractele din cadrul măsurilor ex-ISPA si care nu intră sub incidenta Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (11) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 188/2008, denumită în continuare OUG nr. 8/2008;

(ii) sume aferente plătii serviciilor de mediere si adjudecare a disputelor în relatie exclusivă cu contractele din planurile de achizitii ale măsurilor ex-ISPA;

(iii) sume aferente unor contracte de servicii vizând acordarea de asistentă si expertiză juridică si/sau tehnică de specialitate pentru autoritătile contractante, în relatie exclusivă cu implementarea contractelor din planurile de achizitii ale măsurilor ex-ISPA; (iv) sume aferente cheltuielilor de judecată si/sau de arbitraj, în conformitate cu deciziile în acest sens ale instantelor de judecată, respectiv regulile aplicabile de arbitraj. 3.4.2. Angajamentul legal

3.4.2.1. Autoritatea contractantă solicită AM acordul prealabil pentru finantarea de la bugetul de stat a cheltuielilor prevăzute ia pct. 3.4.1 (i) si transmite o serie de documente-suport, detaliate la pct. 34.2.1.1 si 3.4.2.1.2:

3.4.2.1.1. În situatia în care cheltuiala a cărei finantare este solicitată de la bugetul de stat a fost deja angajată la data intrării în vigoare a prezentelor norme în baza prezumtiei de eligibilitate sau în baza prevederilor OUG nr. 135/2007 si Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.003/2008:

(i) o propunere de modificare a planului de achizitii al măsurii ex-ISPA, care să evidentieze cheltuiala în coloana aferentă contributiei de la bugetul de stat, în baza prevederilor OUG nr. 135/2007, avizată de controlorul financiar preventiv si semnată de reprezentantul legal al autoritătii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta în acest sens (se va anexa împuternicirea);

(ii) lista cheltuielilor încadrabile la pct. 3.4.1 (i), certificată de către reprezentantul legal al autoritătii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta în acest sens (se va anexa împuternicirea) în privinta legalitătii, regularitătii si conformitătii sumelor aferente;

(iii) documente care atestă:

- includerea sumei solicitate în prevederile specifice ale pct. 3.4.1 (i);

- includerea articolelor de cheltuieli în contractele încheiate în cadrul măsurilor ex-ISPA, precum si o declaratie pe propria răspundere avizată de controlorul financiar preventiv si semnată de reprezentantul legal al autoritătii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta (se va anexa împuternicirea), din care să rezulte că respectivele articole de cheltuieli nu au fost eliminate din contract prin acte aditionale si/sau ordine de variatie;

- existenta unui acord tripartit de adjudecare a disputelor aferente respectivului contract, semnat de toate părtile implicate;

- stadiul curent al executiei respectivelor cheltuieli, cu defalcarea acestora în următoarele categorii:

a) sume efectiv plătite din conturile de cheltuieli eligibile ale măsurii, pentru care debitul nu a fost încă recuperat;

b) sume efectiv plătite din conturile de cheltuieli eligibile ale măsurii si recuperate de la beneficiarul final prin titluri de creantă;

c) sume efectiv plătite de beneficiarul final din surse proprii;

d) sume ce vor mai fi plătite în conformitate cu prevederile contractuale;

(iv) repartizarea pe ani a sumei solicitate de la bugetul de stat 3.4.2.1.2. În situatia în care autoritatea contractantă doreste să introducă în bugetul unui contract de lucrări inclus în planul de achizitii al măsurii ex-ISPA un articol de cheltuieli care intră sub incidenta prevederilor pct. 3.4.1(i), anterior momentului demarării procedurilor de atribuire autoritatea contractantă va transmite AM:

(i) o propunere de modificare a planului de achizitii al măsurii ex-ISPA, care să evidentieze cheltuiala în coloana aferentă contributiei de la bugetul de stat, în baza prevederilor OUG nr. 135/2007, avizată de controlorul financiar preventiv si semnată de reprezentantul legal al autoritătii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta în acest sens (se va anexa împuternicirea);

(ii) o copie a listelor de cantităti/listelor de preturi ale contractului, cu evidentierea articolului de cheltuieli a cărui finantare este solicitată de la bugetul de stat;

(iii) justificarea valorii sumei solicitate;

(iv) o notă justificativă din care să rezulte oportunitatea utilizării acestui mecanism de solutionare a disputelor contractuale în raport cu costurile presupuse;

(v) repartizarea pe ani a sumei suplimentare solicitate de la bugetul de stat;

(vi) documentele mentionate la pct. 2.1.6, prin care autoritatea contractantă să facă dovada indisponibilitătii unor surse de finantare alternative.

3.4.2.2. Autoritatea contractantă va solicita AM acordul prealabil pentru angajarea cheltuielilor prevăzute la pct. 3.4.1 (ii) si va transmite următoarele documente-suport:

(i) copie a conditiilor speciale si a listelor de cantităti/listelor de preturi ale contractului de lucrări în legătură cu care se va semna acordul tripartit de adjudecare a disputelor;

(ii) copie a acordului tripartit de adjudecare a disputelor, anterior semnării acestuia de către părti;

(iii) o notă justificativă din care să rezulte necesitatea si oportunitatea intrării într-un acord de mediere si adjudecare a disputelor fată de varianta solutionării acestora prin alte mijloace contractuale;

(iv) o declaratie pe propria răspundere avizată de controlorul financiar preventiv si semnată de reprezentantul legal al autoritătii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta (se va anexa împuternicirea), din care să rezulte că nicio cheltuială având acelasi scop cu cea a cărei finantare de la bugetul de stat este solicitată nu a fost angajată în cadrul contractului prin adăugarea unui articol de cheltuieli dedicat prin acte aditionale si/sau ordine de variatie;

(v) repartizarea pe ani a sumei solicitate de la bugetul de stat.

3.4.2.3. În situatia în care angajarea cheltuielilor prevăzute la pct. 3.4.1 (iii) se face de către o autoritate contractantă, aceasta va solicita AM un acord prealabil anterior demarării procedurii de atribuire si va transmite următoarele documente-suport:

(i) nota privind calculul valorii estimate a contractului de asistentă juridică;

(ii) caietul de sarcini;

(iii) lista contractelor din cadrul măsurilor ex-ISPA în relatie cu care vor fi prestate servicii de asistentă juridică si tehnică;

(iv) o declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al autoritătii contractante prin care se certifică faptul că serviciile pentru care se solicită finantare vor fi prestate pe toată durata acestora exclusiv în relatie cu contracte din cadrul măsurilor ex-ISPA aflate în curs de implementare;

(v) documentele mentionate la pct. 2.1.6, prin care autoritatea contractantă să facă dovada indisponibilitătii unor surse de finantare alternative;

(vi) repartizarea pe ani a sumei solicitate de la bugetul de stat.

3.4.2.4. În situatia în care angajarea cheltuielilor prevăzute la pct. 3.4.1 (iii) se face de către AM în conformitate cu prevederile pct. 2.1.2(ii), AM va avea următoarele responsabilităti:

(i) pregătirea notei justificative, obtinerea avizelor interne necesare în cadrul Ministerului Finantelor Publice si înaintarea ei către ministrul finantelor publice pentru aprobarea oportunitătii achizitiei;

(ii) realizarea demersurilor necesare pentru includerea contractului în planul anual de achizitii al Ministerului Finantelor Publice;

(iii) pregătirea caietului de sarcini si derularea procedurilor de atribuire;

(iv) gestionarea tehnică a contractului de servicii.

3.4.2.5. Pentru angajarea de la bugetul de stat a cheltuielilor prevăzute la pct. 3.4.1(iv), autoritatea contractantă va transmite AM:

(i) istoricul relevant al disputei si informatii despre stadiul acesteia la momentul solicitării;

(ii) regulile procedurale aplicabile pentru solutionarea disputei de către instanta de judecată sau de arbitraj relevantă;


(iii) o justificare a costurilor ce urmează să fie suportate în relatie cu această categorie de cheltuieli;

(iv) repartizarea pe ani a sumei solicitate de la bugetul de stat.

3.4.2.6. În cazul prezentat la pct. 3.4.2.1.1, AM nu va conditiona aprobarea finantării de disponibilitatea surselor alternative conform prevederilor pct. 2.1.6, cu exceptia surselor de finantare mentionate la pct. 2.1.5(ii) si 2.1.5(v).

3.4.2.7. În cazurile prezentate la pct. 3.4.2.1.2 si 3.4.2.3, acordul prealabil al AM este conditionat de obtinerea aprobării secretarului de stat coordonator.

3.4.3. Documente necesare la momentul executiei bugetare

3.4.3.1. Pentru cheltuielile angajate în baza prevederilor pct. 3.4.2, deschiderea creditelor bugetare se face pe bază de obligatii certe de plată.

3.4.3.2. În vederea obtinerii avizului de oportunitate al AM la momentul executiei bugetare a sumelor prevăzute la pct. 3.4.3, autoritătile contractante prezintă documente justificative după cum urmează:

(i) dovada încadrării din punct de vedere tehnic si financiar a sumelor solicitate în limitele pentru care AM si-a exprimat acordul prealabil si stadiul executiei angajamentului bugetar respectiv;

(ii) obligatia contractuală de plată a sumelor solicitate;

(iii) la solicitarea AM, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea si regularitatea sumelor solicitate.

3.5. Suplimentări ale bugetelor contractelor de servicii aflate în derulare sau contracte noi de servicii incluse în planurile de achizitii ale măsurilor ex-ISPA

3.5.1. Tipul de cheltuieli finantabile

În baza prevederilor art. 1 alin! (1) lit. e)din OUG nr. 135/2007 vor fi acoperite de la bugetul de stat servicii aflate în obiectul măsurilor ex-ISPA si prestate în scopul atingerii obiectivelor acestora, atribuite prin suplimentări ale bugetelor contractelor existente sau prin contracte noi incluse în planurile de achizitii ale măsurilor ex-ISPA si finantate exclusiv de la bugetul de stat în următoarele conditii:

(i) încadrarea în prevederile regulilor aplicabile de achizitie publică;

(ii) neeligibilitatea la rambursare din bugetul eligibil al deciziilor de finantare din Fondul de Coeziune/ex-ISPA a acestor sume sau insuficienta resurselor financiare alocate în acest sens prin deciziile de finantare;

(iii) imposibilitatea autoritătii contractante de a suplimenta valoarea fondurilor disponibile în cadrul măsurii;

(iv) imposibilitatea obiectivă a autoritătii contractante de a finanta cheltuiala respectivă dintr-o altă sursă decât bugetul de stat în conformitate cu prevederile pct. 2.1.6;

(v) respectarea prevederilor contractuale si a principiului cheltuirii eficiente a fondurilor publice în determinarea cuantumului suplimentărilor de buget.

3.5.2. Angajamentul legal

3.5.2.1. În sensul prezentelor norme, prin suplimentarea bugetului unui contract de servicii se întelege atât semnarea unui act aditional la contractul initial care conduce la acest rezultat, cât si atribuirea prin procedura de negociere fără publicarea unui anunt de participare a unui contract nou vizând prestarea de servicii aditionale sau complementare celor care fac subiectul unui contract existent, indiferent de regulile de achizitie care guvernează aceste acte juridice.

3.5.2.2. În cazul în care sumele solicitate sunt aferente unei suplimentări a bugetului unui contract de servicii, autoritatea contractantă va solicita AM un acord prealabil anterior angajării acestora, transmitând o serie de documente-suport, după cum urmează:

(i) o copie a actului aditional/contractului nou si a notei explicative prin care se certifică necesitatea si oportunitatea semnării acestuia, precum si justificarea alegerii procedurii de atribuire;

(ii) opinia ANRMAP pe marginea îndeplinirii conditiilor legale care permit aplicarea unei proceduri negociate, în cazul în care aceasta este guvernată de legislatia natională de achizitii publice;

(iii) fundamentarea cuantumului suplimentării de buget;

(iv) o declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al autoritătii contractante vizată de controlul financiar preventiv al autoritătii contractante prin care se certifică legalitatea, conformitatea si regularitatea sumelor solicitate;

(v) o declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al autoritătii contractante prin care se certifică faptul că obiectivele contractului pentru care se solicită suplimentarea de buget, asa cum urmează să fie modificate prin actul aditional/contractul nou, sunt parte integrantă din obiectul fizic al deciziei de finantare, se încadrează în obiectivele acesteia si nu sunt incluse în cadrul altor contracte;

(vi) repartizarea pe ani a sumei suplimentare solicitate de la bugetul de stat; (vii) documentele mentionate la pct. 2.1.6, prin care autoritatea contractantă să facă dovada indisponibilitătii unor surse de finantare alternative.

3.5.2.3. Autoritatea contractantă răspunde de oportunitatea deciziei de suplimentare a bugetului unui contract si de legalitatea aplicării procedurii negociate, în conformitate cu prevederile legale.

3.5.2.4. În cazul în care sumele solicitate sunt aferente unui contract nou de servicii finantat exclusiv de la bugetul de stat, angajamentul bugetar se va face în conditiile expuse la pct. 3.1.2.

3.5.3. Documente necesare la momentul executiei bugetare

3.5.3.1. Pentru cheltuielile angajate în baza prevederilor pct. 3.5.2, deschiderea creditelor bugetare se va face pe bază de prognoză de flux de numerar.

3.5.3.2. În vederea obtinerii avizului de oportunitate al AM la momentul executiei bugetare a sumelor prevăzute la pct. 3.4.1, autoritătile contractante prezintă documente justificative după cum urmează:

(i) dovada încadrării din punct de vedere tehnic si financiar a sumelor solicitate în limitele pentru care AM si-a exprimat acordul prealabil si stadiul executiei angajamentului bugetar respectiv;

(ii) justificări ale sumelor incluse în prognoza de flux de numerar;

(iii) la solicitarea AM, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea si regularitatea sumelor solicitate.

3.6. Întârzieri justificate la plata facturilor

3.6.1. Tipul de cheltuieli finantabile

3.6.1.1. În baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. f) din OUG nr. 135/2007 vor fi acoperite de la bugetul de stat penalitătile datorate de autoritătile contractante către contractori ca urmare a achitării cu întârziere în raport cu prevederile contractuale relevante a facturilor emise de acestia pe parcursul executiei contractelor din cadrul măsurilor ex-ISPA.

3.6.1.2. Întârzierile vor fi considerate „justificate" dacă au drept cauză indisponibilităti temporare de numerar în conturile bancare din care se efectuează plătile sau alte motive ce nu pot fi atribuite unei actiuni sau inactiuni a beneficiarului final si care vor fi justificate de la caz la caz de acesta.

3.6.2. Sistemul de finantare

Finantarea acestei categorii de cheltuieli poate implica:

(i) plata efectivă a penalitătilor de întârziere către contractori;

(ii) rambursarea sumelor efectiv plătite de beneficiarii finali, în conditiile în care acestia au suportat penalitătile de întârziere din fonduri proprii.

3.6.3. Angajamentul legal

3.6.3.1. Autoritatea contractantă va solicita AM acordul prealabil pentru angajarea cheltuielilor respective de la bugetul de stat si va transmite următoarele documente-suport:

(i) extrase relevante din contractul în executia căruia a survenit cheltuiala, din care să rezulte:

- obligatia autoritătii contractante de a plăti contractorului penalităti în situatia depăsirii termenului de scadentă a facturilor si modul de calcul al acestora;

- perioada alocată inginerului pentru emiterea unui certificat de plată (în cazul contractelor de lucrări);

- perioada alocată pentru plata facturii aferente certificatului de plată;

(ii) explicatia întârzierii plătii;

(iii) extras relevant din contractul de servicii cu inginerul supervizor, din care să rezulte timpul alocat acestuia pentru emiterea unui certificat de plată (în cazul contractelor de lucrări);

(iv) pentru fiecare factură în plata căreia s-au înregistrat întârzieri, informatii si documente din care să rezulte:

- data depunerii situatiei de lucrări (în cazul contractelor de lucrări);

- data emiterii certificatului de plată de către inginer (în cazul contractelor de lucrări);

- data emiterii facturii de către contractor;

- data de scadentă a facturii;

- data autorizării la plată a facturii de către beneficiarul final (pentru măsurile ex-ISPAdin sectorul de mediu);

- data înregistrării facturii de către OPCP (pentru măsurile ex-ISPAdin sectorul de mediu);

- data efectuării plătii;

(v) dovada respectării de către beneficiarul final a termenelor de transmitere a facturilor/documentelor de plată, în conformitate cu prevederile Instructiunii nr. 3/2008 emise de AM (pentru măsurile ex-ISPAdin sectorul de mediu);

(vi) o declaratie pe propria răspundere a reprezentantului legal al autoritătii contractante vizată de controlul financiar preventiv al autoritătii contractante, prin care se certifică legalitatea, conformitatea si regularitatea sumelor solicitate;

(vii) repartizarea pe ani a sumei solicitate de la bugetul de stat.

3.6.3.2. Cu exceptia cazurilor în care contractele în executia cărora au survenit cheltuielile prevăd explicit altfel, prin data efectuării plătii se întelege data debitării contului din care se efectuează plata.

3.6.3.3. În cazul cheltuielilor prevăzute la pct. 3.6.1.1, AM nu va conditiona aprobarea finantării de disponibilitatea surselor alternative conform prevederilor pct. 2.1.6, cu exceptia surselor de finantare mentionate la pct. 2.1.5 (ii) si 2.1.5 (v).

3.6.3.4. AM poate refuza emiterea acordului prealabil în următoarele situatii:

(i) contractul în executia căruia au survenit cheltuielile este finantat de Banca Europeană de Reconstructie si Dezvoltare si gestionat direct de beneficiarul final (pentru măsurile ex-ISPAdin sectorul de mediu);

(ii) penalitătile sunt aferente întârzierii la plată a sumei reprezentând cofinantarea eligibilă plătibilă direct de către beneficiarul final, autoritatea locală, Kreditanstalt fur Wiederaufbau Bankengruppe (KfW) sau Banca Europeană de Reconstructie si Dezvoltare (pentru măsurile ex-ISPAdin sectorul de mediu);

(iii) întârzierea în plata facturii este atribuibilă unei actiuni sau inactiuni a beneficiarului final.

3.6.4. Documente necesare la momentul executiei bugetare

3.6.4.1. Pentru cheltuielile angajate în baza prevederilor pct. 3.6.3, deschiderea creditelor bugetare se face pe bază de obligatii certe de plată.

3.6.4.2. În vederea obtinerii avizului de oportunitate al AM la momentul executiei bugetare a sumelor angajate în conformitate cu prevederile pct. 3.6.3, autoritătile contractante prezintă documente justificative specifice pentru fiecare dintre cazurile prezentate la pct. 3.6.2:

3.6.4.2.1. Pentru rambursarea către beneficiarii finali a cheltuielilor efectuate de acestia din surse proprii:

(i) documente care să ateste încadrarea din punct de vedere tehnic si financiar a sumelor solicitate în limitele pentru care AM si-a exprimat acordul prealabil si stadiul executiei angajamentului bugetar respectiv;

(ii) documente care să ateste efectuarea plătilor către contractori din sursele proprii ale beneficiarului final sau ale unitătii administrativ-teritoriale;

(iii) orice alte documente justificative în măsură să confirme legalitatea, regularitatea si conformitatea sumelor solicitate;

(iv) informatii privitoare la contul beneficiarului final în care urmează să se facă plata.

3.6.4.2.2. Pentru plata facturilor către contractori:

(i) documente prin care se face dovada încadrării din punct de vedere tehnic si financiar a sumelor solicitate în limitele pentru care AM si-a exprimat acordul prealabil si stadiul executiei angajamentului bugetar respectiv;

(ii) documente prin care se face dovada obligatiei contractuale de plată a penalitătilor de întârziere;

(iii) declaratia pe propria răspundere prin care se certifică faptul că sumele solicitate prin nota de fundamentare nu au fost încă plătite, în vederea suportării acestor plăti de la bugetul de stat, avizată de controlorul financiar preventiv si semnată de reprezentantul legal al autoritătii contractante sau de către o persoană împuternicită de către acesta;

(iv) orice alte documente justificative în măsură să confirme legalitatea, regularitatea si conformitatea sumelor solicitate.

3.7. Alte cheltuieli necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA

3.7.1 Tipul de cheltuieli finantabile

În baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. g) din OUG nr. 135/2007 vor fi acoperite de la bugetul de stat alte cheltuieli necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, expuse în continuare după cum urmează:

3.7.1.1. Cheltuieli necesare ducerii la îndeplinire a angajamentelor legale ale autoritătilor contractante, în situatia în care cuantumul contributiei din Fondul de Coeziune (ex-ISPA) alocat în cadrul unui contract este redus proportional sau anulat prin aplicarea unei corectii financiare de către autoritătile în drept ca urmare a unor erori sau inconsistente în derularea unei proceduri de achizitie publică aferente acestuia.

3.7.1.2. Cheltuieli aferente unor contracte noi de lucrări sau de furnizare de echipamente, în conditiile în care acestea se încadrează în obiectul fizic al deciziilor de finantare si conduc la atingerea obiectivelor acestora.

3.7.1.3. Cheltuieli aferente suplimentării bugetelor contractelor de lucrări care nu se încadrează în prevederile pct. 3.3.

3.7.1.4. Cheltuieli aferente unor contracte noi de servicii, lucrări sau de furnizare de echipamente care nu se încadrează în obiectul fizic al deciziilor de finantare, dar a căror îndeplinire este strict necesară pentru atingerea obiectivelor acestora.

3.7.1.5. Cheltuieli aferente unor articole de cheltuieli, altele decât cele prevăzute la pct. 3.2.1, care au fost incluse în contractele din cadrul măsurilor ex-ISPAÎn baza prezumtiei de eligibilitate si care nu sunt acoperite de prevederile OUG nr. 8/2008.

3.7.1.6. Alte cheltuieli legale, conforme si necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, justificate de la caz la caz de autoritătile contractante, dacă cheltuielile sunt angajate de acestea, sau de AM, în situatia descrisă la pct. 2.1.2 (ii).

3.7.2. Angajamentul legal

3.7.2.1. În situatia în care aplicarea unei corectii financiare are ca rezultat lipsa sursei de finantare pentru un angajament legal în conformitate cu prevederile pct. 3.7.1.1, autoritatea contractantă solicită AM acordul prealabil pentru angajarea cheltuielilor respective de la bugetul de stat si transmite următoarele documente-suport:

(i) propunere de modificare a planului de achizitii al măsurii ex-ISPA, care să evidentieze contributia propusă a sumelor de la bugetul de stat în cadrul contractului în care a fost aplicată corectia;

(ii) actul de constatare al organismului de audit si/sau control national ori comunitar în baza căruia a fost stabilită corectia financiară;

(iii) defalcarea pe exercitii bugetare anuale a sumelor solicitate de la bugetul de stat.

3.7.2.2. La primirea unei solicitări în conformitate cu prevederile pct. 3.7.2.1, AM va solicita organismelor de control abilitate, care pot fi reprezentate, după caz, de UCVAP, ANRMAP, structurile de control stabilite în vederea constatării creantelor bugetare în conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare OG nr. 79/2003, directii de audit intern etc, verificarea modului în care autoritatea contractantă a desfăsurat procedura de atribuire.

3.7.2.3. Cu exceptia cazului prezentat la pct. 3.7.2.5, în situatia în care concluziile raportului de control indică un debitor responsabil cu acoperirea sumelor reprezentând corectia financiară, acesta va avea obligatia de a angaja resurse proprii începând cu următorul exercitiu bugetar anual pentru a asigura atât sumele necesare pentru ducerea la îndeplinire a angajamentului legal respectiv, cât si returnarea sumelor angajate de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile pct. 3.7.2.2 si efectiv plătite până la finalul exercitiului bugetar anual în curs, la care se va adăuga dobânda legală.

3.7.2.4. În situatia în care raportul de control este contestat pe cale judecătorească de debitorul nominalizat, dezangajarea si recuperarea sumelor de la bugetul de stat se vor face doar după finalizarea actiunii în instantă (dacă va fi cazul), în baza unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile.

3.7.2.5. Dacă corectia financiară a fost aplicată ca urmare a unei inconsistente între legislatia natională de achizitii publice si legislatia comunitară relevantă, prevederile pct. 3.7.2.3 nu se aplică.

3.7.2.6. In cazul cheltuielilor prevăzute la pct. 3.7.1.2 si 3.7.1.4, angajamentul legal se va face în conditiile descrise la pct. 3.1.2.

3.7.2.7. În cazul cheltuielilor prevăzute la pct. 3.7.1.4, declaratia pe propria răspundere a reprezentantului legal al autoritătii contractante, prin care se certifică faptul că obiectivele contractului, asa cum au fost detaliate prin caietele de sarcini, sunt parte integrantă din obiectul fizic al deciziei de finantare, se încadrează în obiectivele acesteia si nu sunt incluse în alte contracte, va fi înlocuită cu o declaratie dată în aceleasi conditii prin care se certifică faptul că lucrările, serviciile sau echipamentele a căror executie, prestare sau achizitionare este dorită sunt absolut necesare pentru atingerea obiectivelor deciziei de finantare si nu sunt incluse în alte contracte.

3.7.2.8. În cazul cheltuielilor prevăzute la pct. 3.7.1.4, acordul prealabil al AM este conditionat de aprobarea ministrului finantelor publice.

3.7.2.9. În cazul cheltuielilor prevăzute la pct. 3.7.1.3, angajamentul legal se va face în conditiile expuse la pct. 3.5.2.2.

3.7.2.10. În cazul cheltuielilor prevăzute la pct. 3.7.1.5, angajamentul legal se va face în conditiile expuse la pct. 3.2.

3.7.2.11. În cazul cheltuielilor prevăzute la pct. 3.7.1.6, autoritatea contractantă va solicita AM acordul prealabil, justificând în mod temeinic si fundamentat necesitatea si oportunitatea angajării acestora de la bugetul de stat.

3.7.2.12. În cazul cheltuielilor prevăzute la pct. 3.7.1.6, acordul prealabil al AM este conditionat de îndeplinirea conditiilor mentionate la pct. 2.1.4, precum si de aprobarea de către ministrul finantelor publice a angajării fondurilor de la bugetul de stat.

3.7.3. Documente necesare la momentul executiei bugetare

3.7.3.1. Pentru cheltuielile prevăzute la pct. 3.7.11, 3.7.1.2, 3.7.1.3 si 3.7.1.4, deschiderea creditelor bugetare se va face pe bază de prognoză de flux de numerar.

3.7.3.2. Pentru cheltuielile prevăzute la pct. 3.7.1.5, executia bugetară se va face în conditiile expuse la pct. 3.2.4.

3.7.3.3. Pentru cheltuielile prevăzute la pct. 3.7.1.6, deschiderea creditelor bugetare se va face pe bază de obligatii certe de plată.

3.7.3.4. În vederea obtinerii avizului de oportunitate al AM la momentul executiei bugetare a sumelor prevăzute la pct. 3.4.1, autoritătile contractante prezintă documente justificative după cum urmează:

(i) dovada încadrării din punct de vedere tehnic si financiar a sumelor solicitate în limitele pentru care AM si-a exprimat acordul prealabil si stadiul executiei angajamentului bugetar respectiv;

(ii) obligatia contractuală de plată a sumelor solicitate sau justificarea sumelor incluse în prognoza de flux de numerar, după caz;

(iii) la solicitarea AM, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea si regularitatea sumelor solicitate.

3.8. Sume pentru acoperirea plătii TVA aferente livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii si executiei de lucrări, finantate din contributia financiară a Uniunii Europene prin Programul ex-ISPA si din cofinantarea aferentă, ai căror beneficiari sunt operatorii de apă-canal

3.8.1. Tipul de cheltuieli finantabile

În baza prevederilor art. 1 alin.(1) lit. h) din OUG nr. 135/2007 vor fi acoperite de la bugetul de stat sume pentru plata TVA aferente livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii si executiei de lucrări, finantate din contributia financiară a Uniunii Europene prin Programul ex-ISPA si din cofinantarea aferentă, ai căror beneficiari sunt operatorii de apă-canal.


3.8.2. Angajamentul legal

3.8.2.1. Beneficiarii finali organizati ca operatori de apă si canalizare care doresc acoperirea TVA aferente cheltuielilor eligibile de la bugetul de stat solicită AM acordul prealabil în acest sens si transmit următoarele documente-suport:

(i) estimarea sumelor ce vor deveni necesare pentru acoperirea plătii TVA până la sfârsitul anului bugetar fiscal pe baza prognozei fluxului de numerar pentru cheltuielile eligibile;

(ii) sursele de finantare din care a fost acoperită plata TVA până la momentul transmiterii solicitării;

(iii) un tabel cuprinzând lista facturilor emise până în prezent în cadrul contractelor ce nu beneficiază de scutire de TVA, datele de scadentă ale acestora, datele la care au fost plătite sumele reprezentând cheltuielile eligibile si datele la care au fost achitate integral;

(iv) documentele prevăzute la pct. 2.1.6, prin care beneficiarul final să dovedească incapacitatea sa de a suporta cheltuielile din alte surse de finantare.

3.8.2.2. Acordul prealabil al AM pentru angajarea cheltuielilor prevăzute la pct. 3.8.1 este conditionat de indisponibilitatea surselor de finantare alternative, precum si de aprobarea secretarului de stat coordonator.

3.8.2.3. AM poate aproba finantarea plătii TVA de la bugetul de stat pentru o perioadă mai scurtă decât cea solicitată de beneficiarul final, până la disponibilizarea surselor de finantare pe plan local.

3.8.3. Documente necesare la momentul executiei bugetare

3.8.3.1. Pentru cheltuielile angajate în baza prevederilor pct. 3.8.2, deschiderea creditelor bugetare se va face pe bază de prognoză de flux de numerar.

3.8.3.2. În vederea obtinerii avizului de oportunitate al AM la momentul executiei bugetare a sumelor prevăzute la pct. 3.8.1, autoritătile contractante prezintă documente justificative după cum urmează:

(i) dovada încadrării din punct de vedere tehnic si financiar a sumelor solicitate în limitele pentru care AM si-a exprimat acordul prealabil si stadiul executiei angajamentului bugetar respectiv;

(ii) justificări ale sumelor incluse în prognoza de flux de numerar;

(iii) la solicitarea AM, orice alte documente în măsură să probeze legalitatea, conformitatea si regularitatea sumelor solicitate.

3.9. Sumele pentru acoperirea plătii TVA aferente sumelor prevăzute la pct. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 si 3.7 se angajează, se ordonantează, se lichidează si se plătesc în aceleasi conditii ca acestea.

4. Sistemul de conturi

În scopul gestionării fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, OPCP, Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - SA(CNADNR - SA), Compania Natională de Căi Ferate „CFR" - SA (CNCF „CFR" - SA) si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii deschid următoarele conturi:

4.1. La Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, contul 50.94 „disponibil din fonduri de la bugetul de stat aferente măsurilor ex-ISPA" si contul 50.94.02 „disponibil din fonduri de la bugetul de stat aferente plătii contravalorii TVA recuperabile de la beneficiarii finali în baza prevederilor art. V din OUG nr. 135/2007" în cazul OPCP.

4.1.1. Contul 50.94 se creditează cu:

- sumele de la bugetul de stat alocate pentru finantarea costurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, TVA aferentă acestora în cazul sumelor datorate

beneficiarilor finali care nu se încadrează în prevederile art. V din OUG nr. 135/2007 si diferentele nefavorabile de curs valutar practicat de societatea bancară fată de cursul leu/euro al Băncii Nationale a României utilizat la deschiderea creditelor bugetare, în cuantum de 5%, transferate de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii din contul 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat" la capitolul 84.01 „Transporturi", subcapitolul 84.01.03 „Transport rutier" sau 84.01.04 „Transport feroviar" ori 84.01.05 „Transport pe apă", titlul 55 „Alte transferuri", după caz, pentru autoritătile contractante din domeniul transporturilor, sau din contul 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale", titlul 55 „Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX), în cazul măsurilor din domeniul mediului;

- sumele de la bugetul de stat folosite pentru finantarea costurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, rămase neutilizate în urma schimbului valutar, returnate din conturile de disponibil în lei 264xxx ale fiecărei măsuri ex-ISPA;

- dobânda bonificată de societatea bancară la conturile de disponibil 264 xxx pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA ale fiecărei măsuri ex-ISPA

si se debitează cu:

- sumele de la bugetul de stat alocate pentru finantarea costurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, TVA aferentă acestora în cazul sumelor datorate beneficiarilor finali care nu se încadrează în prevederile art. V din OUG nr. 135/2007 si diferentele de curs valutar practicat de societatea bancară fată de cursul leu/euro al Băncii Centrale Europene utilizat la deschiderea creditelor bugetare, în cuantum de 5%, transferate în conturile de disponibil în lei 264xxx pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA ale fiecărei măsuri ex-ISPA;

- sumele de la bugetul de stat/TVA aferentă rămase neutilizate la sfârsitul Programului ex-ISPA, care provin din finantarea bugetară a anului curent, returnate de OPCP în contul 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale", titlul 55 „Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX), si de CNADNR - SA, CNCF „CFR" - SA si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii în contul 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 84.01 „Transporturi" al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii;

- sumele de la bugetul de stat/TVA aferentă rămase neutilizate la sfârsitul Programului ex-ISPA, care provin din finantarea bugetară a anilor precedenti, returnate în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar.

4.1.2. Contul 50.94.02 se creditează cu:

- sume reprezentând TVA aferentă sumelor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA si sume pentru acoperirea plătii TVA aferente livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii si executiei de lucrări, finantate din contributia financiară a Uniunii Europene prin Programul ex-ISPA si din cofinantarea aferentă, datorate beneficiarilor finali care se încadrează în prevederile art. 11 din OUG nr. 135/2007;

- sume plătite de beneficiarii finali în conformitate cu prevederile art. V din OUG nr. 135/2007

si se debitează cu:

- sume reprezentând TVA aferentă sumelor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA si sume pentru acoperirea plătii TVA aferente livrărilor de bunuri,


prestărilor de servicii si executiei de lucrări, finantate din contributia financiară a Uniunii Europene prin Programul ex-ISPAsi din cofinantarea aferentă, datorate beneficiarilor finali care se încadrează în prevederile art. 11 din OUG nr. 135/2007;

- sumele rămase neutilizate la sfârsitul Programului ex-ISPA, care provin din finantarea bugetară a anului curent, returnate de OPCP în contul 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale", titlul 55 „Alte transferuri" deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX);

- sumele de la bugetul de stat rămase neutilizate la sfârsitul Programului ex-ISPA, care provin din finantarea bugetară a anilor precedenti, returnate în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.199/2008.

4.2. La societatea bancară:

(i) câte un cont 264xxx, denominat în lei si euro, de „disponibil din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA" pentru fiecare măsură ex-ISPA Contul în lei 264xxx de „disponibil în lei din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA" se creditează cu:

- sumele alocate de la bugetul de stat pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA si diferentele de curs valutar practicat de societatea bancară fată de cursul leu/euro al Băncii Nationale a României utilizat la deschiderea creditelor bugetare, în cuantum de 5%, transferate din contul de disponibil 50.94;

- dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilitătile din cont

si se debitează cu:

- sumele în lei care se transferă contractorilor sau beneficiarilor finali;

- sumele în lei supuse schimbului valutar pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA si diferentele de curs valutar practicat de societatea bancară fată de cursul leu/euro al Băncii Nationale a României utilizat la deschiderea creditelor bugetare, în cuantum de 5%, transferate în contul 264xxx de „disponibil în euro din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA";

- sumele în lei neutilizate care se transferă în contul 50.94;

- dobânda bonificată de societatea bancară care se transferă în contul 50.94.

Contul în euro 264xxx de „disponibil în euro din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA" se creditează cu:

- sumele în euro reprezentând sumele rezultate în urma schimbului valutar din contul în lei 264xxx pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA si diferentele de curs valutar practicat de societatea bancară fată de cursul leu/euro al Băncii Nationale a României utilizat la deschiderea creditelor bugetare, în cuantum de 5%;

- dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilitătile din cont

si se debitează cu:

- sumele în euro rezultate în urma schimbului valutar al sumelor din contul 264xxx în lei alocate de la bugetul de stat pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA si diferentele de curs valutar practicat de societatea bancară fată de cursul leu/euro al Băncii Nationale a României utilizat la deschiderea creditelor bugetare, în cuantum de 5%, care se transferă contractorilor, beneficiarilor finali sau în conturile de cheltuieli eligibile ale măsurii ex-ISPA;

- dobânda bonificată de societatea bancară care se transferă în contul în lei 264xxx;

(ii) un cont 264RD, denominat în lei si în euro Contul în euro 264RD de „recuperări debite în euro" se creditează cu:

- sumele în euro reprezentând debite recuperate aferente sumelor prevăzute la pct. 3

si se debitează cu:

- sumele în euro rezultate în urma schimbului valutar al debitelor recuperate aferente sumelor prevăzute la pct. 3 din contul în euro 264RD, care se transferă în contul în lei 264RD

Contul în lei 264RD se creditează cu:

- sumele în lei rezultate în urma schimbului valutar al debitelor recuperate aferente sumelor prevăzute la pct. 3 din contul în euro 264RD;

- sumele în lei reprezentând debite recuperate aferente sumelor prevăzute la pct. 3

si se debitează cu:

- sumele provenite din finantarea anului curent, rezultate în urma schimbului valutar al debitelor recuperate aferente sumelor prevăzute la pct. 3, care se transferă în contul 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat", în cazul măsurilor din domeniul transporturilor;

- sumele provenite din finantarea anului curent, rezultate în urma schimbului valutar al debitelor recuperate aferente sumelor prevăzute la pct. 3, care se transferă în contul 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale", titlul 55 „Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN R019TREZ 99923540155XXXXX), în cazul măsurilor din domeniul mediului;

- sumele provenite din finantarea anilor precedenti, rezultate în urma schimbului valutar al debitelor recuperate aferente sumelor prevăzute la pct. 3, care se transferă în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.199/2008;

- sumele provenite din dobânzile/penalizările aferente debitelor recuperate din sumele prevăzute la pct. 3 în contul 20.36.01.50 „Alte venituri".

5. Programarea bugetară a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA

5.1. Autoritătile contractante din domeniul transporturilor si mediului completează si transmit la AM formularul de fundamentare a fondurilor de preaderare, inclusiv cu sumele necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA/TVA aferentă acestora, precum si TVA aferentă costurilor eligibile în cazul operatorilor de apă, potrivit metodologiei elaborate anual de Ministerul Finantelor Publice, în vederea elaborării proiectului anual de buget. Fondurile vor fi fundamentate pe baza unei prognoze de flux de numerar pe fiecare măsură ex-ISPA.

5.2. AM verifică formularele de fundamentare transmise de autoritătile contractante din domeniul transporturilor si mediului prevăzute la pct. 4.1, adaugă sumele angajate sau ce urmează să fie angajate în conformitate cu prevederile pct. 2.1.2.(ii), centralizează informatiile primite în conformitate cu formularul mentionat si îl transmit ACP, în vederea cuprinderii în propunerea de cheltuieli întocmită de către aceasta la pozitia bugetară globală „Fondul National de Preaderare", în vederea elaborării proiectului de buget.

6. Executia bugetară a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA

Accesarea sumelor asigurate de la bugetul de stat reprezentând fonduri necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, inclusiv TVA aferentă acestora, precum si TVA aferentă costurilor eligibile în cazul operatorilor de apă-canal prevăzute în bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, la pozitia globală „Fondul National de Preaderare", gestionată de către ACP, se realizează astfel:


6.1. Pentru autoritătile contractante din domeniul transporturilor:

6.1.1. Autoritătile contractante din domeniul transporturilor îsi stabilesc, temeinic si fundamentat, necesitătile trimestriale de sume, inclusiv TVA aferentă acestora, de la bugetul de stat, necesare acoperirii plătii sumelor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, pe baza prognozei fluxului de numerar determinat ca urmare a contractelor încheiate si a obligatiilor de plată estimate, si prezintă în acest sens Ministerului Transporturilor si Infrastructurii o notă de fundamentare, conform anexei nr. 1, însotită de documentul prevăzut în anexa nr. 2, în prima decadă a lunii anterioare trimestrului pentru care se solicită sumele. Nota de fundamentare se supune controlului financiar preventiv propriu.

6.1.2. Pe baza documentelor justificative primite de la autoritătile contractante, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii solicită Ministerului Finantelor Publice, respectiv Directiei generale de programare bugetară, până la data de 15 a lunii anterioare trimestrului pentru care se solicită sumele, suplimentarea bugetului propriu cu sumele de la bugetul de stat necesare acoperirii plătii sumelor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, inclusiv TVA aferente acestora. Cererea de suplimentare a bugetului Ministerului Transporturilor si Infrastructurii vizată de controlorul financiar preventiv propriu si semnată de ordonatorul principal de credite va fi însotită de documentele prevăzute în anexele nr. 1 si 2.

6.1.3. Directia generală de programare bugetară transmite documentatia prevăzută la pct. 6.1.1 la AM, care o verifică din punctul de vedere al încadrării în prevederile OUG nr. 135/2007 si acordă un aviz de oportunitate. În vederea emiterii avizului de oportunitate, AM poate solicita direct autoritătilor contractante documente justificative în măsură să confirme legalitatea si conformitatea sumelor solicitate.

6.1.4. AM transmite documentatia prevăzută la pct. 6.1.1, vizată de controlorul financiar preventiv propriu, la ACP, care o verifică din punctul de vedere al încadrării în prevederile bugetare, o avizează si o retransmite Directiei generale de programare bugetară.

6.1.5. Pe baza acestei solicitări, Directia generală de programare bugetară întocmeste documentatia necesară, pe care o supune spre aprobare conducerii Ministerului Finantelor Publice, respectiv secretarului de stat coordonator al Directiei generale de programare bugetară.

6.1.6. În baza documentatiei întocmite de Directia generală de programare bugetară, Directia generală de metodologie contabilă institutii publice operează modificările aprobate în bugetul Ministerului Finantelor Publice -Actiuni generale, titlul 55 „Alte transferuri", articolul 55.01 „Transferuri interne", alineatul 55.01.14 „Fond National de Preaderare", capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale", subcapitolul 54.01.04 „Fondul National de Preaderare", si în bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, la capitolul 84.01 „Transporturi", subcapitolele 84.01.03 „Transport rutier" sau subcapitolul 84.01.04 „Transport feroviar" ori subcapitolul 84.01.05 „Transport pe apă", titlul 55 „Alte transferuri", alineatul 55.01.09 „Programe ISPA".

6.1.7. După introducerea modificărilor în bugetul ordonatorului principal de credite, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii transmite lunar Ministerului Finantelor Publice, până la data de 25 a lunii curente, cererea de deschidere de credite bugetare necesare acoperirii de la bugetul de stat a plătii sumelor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, inclusiv TVA aferente acestora, în baza prognozelor fluxului de numerar pentru luna următoare sau a obligatiilor de plată existente, după caz, aferente fiecărei măsuri, primite de la autoritătile contractante. Cererea de deschidere de credite bugetare a Ministerului Transporturilor si Infrastructurii se supune controlului financiar preventiv.

6.1.8. La solicitarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în limita sumelor transferate, Directia generală trezorerie si contabilitate publică efectuează lunar deschiderea creditelor bugetare aferente sumelor de la bugetul de stat, necesare acoperirii plătii sumelor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, inclusiv TVA aferente acestora, cu avizul Directiei generale de programare bugetară, conform metodologiei în vigoare, până la data de 10 a lunii pentru care se solicită deschiderea creditelor.

6.1.9. După deschiderea creditelor bugetare, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii poate efectua cheltuieli de la bugetul de stat pentru acoperirea plătii sumelor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, inclusiv TVA aferente acestora, din contul 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 84.01 „Transporturi", titlul 55 „Alte transferuri".

6.1.10. În baza sumelor solicitate de autoritătile contractante la deschiderea creditelor bugetare, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii întocmeste ordinele de plată prin care se virează, în limita creditelor bugetare deschise, din contul 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 84.01 „Transporturi", titlul 55 „Alte transferuri", sumele de la bugetul de stat, necesare acoperirii plătii sumelor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, inclusiv TVA aferente acestora, în conturile 50.94 de disponibil ale fiecărei autorităti contractante. Ordonantarea acestor plăti se semnează de către ordonatorul principal de credite cu viza prealabilă de control financiar preventiv.

6.1.11. Autoritătile contractante transferă fondurile aferente continuării si finalizării măsurilor ex-ISPA, inclusiv TVA aferentă acestora, din contul 50.94 în contul bancar 264xxx în lei, aferent măsurii ex-ISPA, realizează schimbul valutar în contul bancar 264xxx în euro si transferă fondurile către contractori sau întregesc conturile de cheltuieli eligibile ale măsurii, după caz, în functie de obligatiile de plată avute.

6.2. Pentru autoritătile contractante din domeniul mediului

6.2.1. Autoritătile contractante îsi stabilesc temeinic si fundamentat necesitătile de sume, inclusiv TVA, necesare acoperirii de la bugetul de stat a plătii sumelor pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, bazate pe previziunile fluxului de numerar aferente fiecărei măsuri ex-ISPA si pe previziuni privind evolutia cursului leu/euro ale societătii bancare, si prezintă AM o notă justificativă, conform anexei nr. 3, însotită de documentul prevăzut în anexa nr. 4 „Prognoza fluxului de numerar aferentă sumelor pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA pentru perioada..." până la data de 15 a lunii anterioare celei pentru care se solicită sumele. Nota justificativă se supune controlului financiar preventiv al autoritătii contractante.

6.2.2. AM se asigură că sumele solicitate se încadrează în prevederile OUG nr. 135/2007, centralizează informatiile primite de la autoritătile contractante, sub forma unei note justificative, conform anexei nr. 3, însotită de documentul prevăzut în anexa nr. 4, acordă avizul de oportunitate si le transmite ACP vizate de controlorul financiar preventiv propriu până la data de 20 a lunii anterioare celei pentru care se solicită sumele, cu mentionarea conturilor în care se va efectua deschiderea de credite bugetare.

6.2.3. Pe baza documentelor justificative primite de la AM, ACP întocmeste următoarele documente: cererea de deschidere de credite bugetare necesare finantării de la bugetul de stat a sumelor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, inclusiv TVA aferente acestora, cu încadrarea în limitele alocatiilor bugetare anuale aprobate pentru anul curent si tinând cont de soldul contului OPCP si angajamentul bugetar, propunerea de angajare, nota de lichidare, însotite de ordonantarea de plată. Documentele se supun vizei de control financiar preventiv si se prezintă spre aprobare, până la data de 25 a lunii anterioare celei pentru care se solicită sumele, secretarului de stat - ordonator principal de credite - pentru finantarea din pozitia bugetară globală „Fondul National de Preaderare".

6.2.4. ACP transmite documentatia prevăzută la pct. 5.2.3 la Directia generală trezorerie si contabilitate publică pentru a efectua deschiderea creditelor bugetare de la capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale", subcapitolul 04 „Fondul National de Preaderare", articolul 55.01 „Transferuri interne", alineatul 14 „Fondul National de Preaderare", conform metodologiei în vigoare, până la data de întâi a lunii pentru care se solicită deschiderea creditelor, si emite ordinul de plată pentru transferul sumelor din contul 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale", titlul 55 „Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN R019TREZ 99923540155XXXXX), în contul 50.94 de disponibil al OPCP sau în contul 50.94.02, în conformitate cu solicitarea AM.

6.2.5. OPCP transferă fondurile din contul de disponibil 50.94.02 către contractori si din contul de disponibil 50.94 în contul bancar 264xxx în lei, aferent fiecărei măsuri ex-ISPA, realizează schimbul valutar în contul bancar 264xxx în euro si transferă fondurile către contractori, în contul de cheltuieli eligibile ale măsurii sau în conturile autoritătii contractante, după caz, si în functie de obligatiile de plată ale autoritătii contractante.

7. Recuperarea debitelor si a dobânzilor/penalitătilor aferente plătilor efectuate în mod necuvenit de la bugetul de stat în baza OUG nr. 135/2007

7.1. Utilizarea sumelor primite în baza prezentelor norme fără respectarea prevederilor OUG nr. 135/2007 este considerată neregulă. Creantele bugetare rezultate din nereguli se recuperează în contul 264RD pentru a fi transferate la bugetul de stat în conformitate cu prevederile OG nr. 79/2003.

7.2. În acest scop se stabileste următoarea procedură:

7.2.1. OPCP, CNADNR - SA, CNCF „CFR" - SA si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii au obligatia de a determina sumele din debitele recuperate, inclusiv dobânzile/penalitătile de întârziere aferente acestora, cuvenite sumelor acordate de la bugetul de stat, de a întocmi si transmite societătii bancare dispozitia de schimb valutar al sumelor astfel determinate, cu care societatea bancară va debita contul în euro 264RD de recuperare a debitelor si va credita contul în lei 264RD de recuperare a debitelor. Dispozitia de schimb valutar se supune vizei de control preventiv propriu.

7.2.2. OPCP, CNADNR - SA, CNCF „CFR" - SA si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii întocmesc si transmit societătii bancare ordinele de plată a acestor sume din contul în lei 264RD de recuperare a debitelor, astfel:

(i) cota cuvenită bugetului de stat din debitele recuperate, aferente sumelor pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, care provin din finantarea bugetară a anului curent:

- în contul 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat", în cazul măsurilor din domeniul transporturilor;

- în contul 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale", titlul 55 „Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX), în cazul măsurilor din domeniul mediului;

(ii) cota cuvenită bugetului de stat din debitele recuperate, care provin din finantarea bugetară a anilor precedenti, în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.199/2008;

(iii) cota cuvenită bugetului de stat din dobânzile/ penalizările aferente debitelor recuperate care provin din finantarea de la bugetul de stat, în contul 20.36.01.50 „Alte venituri".

7.2.3. Dobânda bonificată de societatea bancară la sumele din debite recuperate, cuvenite bugetului de stat, tranzitate în conturile în euro si în lei 264RD de recuperare a debitelor, se transferă periodic odată cu transferul sumelor reprezentând dobânzi/penalităti de către autoritatea contractantă pentru măsurile ISPAdin domeniul transporturilor în contul 20.36.01.50 „Alte venituri".

8. Gestionarea sumelor rămase neutilizate

8.1. Sumele rămase neutilizate în conturile de disponibil 50.94 ale OPCP, CNADNR - SA, CNCF „CFR" - SA si Ministerului Transporturilor si Infrastructurii la sfârsitul anului se reportează în anul următor, având aceeasi destinatie.

8.2. Sumele rămase neutilizate la sfârsitul Programului ex-ISPA se transferă din conturile 50.94 la bugetul de stat, astfel:

(i) cota cuvenită bugetului de stat care provine din finantarea bugetară a anului curent:

- în contul 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat", în cazul măsurilor din domeniul transporturilor;

- în contul 23 „Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale", titlul 55 „Alte transferuri" deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN R019TREZ 99923540155XXXXX), în cazul măsurilor din domeniul mediului;

(ii) cota cuvenită bugetului de stat, care provine din finantarea bugetară a anilor precedenti, în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1.199/2008.

9. Recuperarea sumelor plătite de la bugetul de stat în baza prevederilor art. V din OUG nr. 135/2007 de la operatorii economici din sectorul de mediu

9.1. Operatorii economici mentionati la art. 11 din OUG nr. 135/2007 vor rambursa sumele reprezentând TVAdedusă, a cărei contravaloare a fost plătită de la bugetul de stat în conformitate cu acest act normativ, în contul 50.94.02, după cum urmează:

(i) pentru sumele plătite de la bugetul de stat din momentul intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 342/2009, până la intrarea în vigoare a prezentelor norme, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme;

(ii) pentru sumele plătite de la bugetul de stat după intrarea în vigoare a prezentelor norme:

- în termen de 60 de zile calendaristice de la data depunerii decontului de TVA cu sume pozitive sau a decontului fără optiune de rambursare prin care a fost exercitat dreptul de deducere a TVA aferente cheltuielilor eligibile;

- în termen de 5 zile de la data solutionării decontului cu sume negative cu optiune de rambursare prin care a fost exercitat dreptul de deducere a TVA aferente cheltuielilor eligibile.

9.2. Operatorii economici mentionati la art. 11 din OUG nr. 135/2007 informează în scris OPCP cu privire la rambursarea sumelor în conformitate cu prevederile pct. 9.1 si trimit copia ordinului de plată.

9.3. In situatia depăsirii termenelor scadente mentionate la pct. 9.1, la suma datorată se vor calcula accesorii, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare OG nr. 92/2003.

9.4. OPCP informează AM cu privire la situatia sumelor plătite si încasate de la beneficiarii finali în contul 50.94.02 până


la data de 25 a fiecărei luni pentru luna precedentă celei în care se face raportarea.

9.5. AM transmite trimestrial Directiei generale de control financiar din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală lista operatorilor economici prevăzuti la art. 11 din OUG nr. 135/2007, sumele reprezentând TVA plătită acestora în conformitate cu prevederile acestui act normativ si sumele rambursate de acestia în conformitate cu prevederile pct. 9.1.

9.6. Sumele identificate de controalele si inspectiile fiscale ca fiind datorate de operatorii economici mentionati la art. 11 din OUG nr. 135/2007 ca urmare a nerespectării prevederilor pct. 9.1 se recuperează în conformitate cu prevederile OG nr. 92/2003.

9.7. Directia generală de control financiar va emite un titlu de creantă în care se vor individualiza sumele plătite de la bugetul de stat în baza prevederilor art. 11 din OUG nr. 135/2007, inclusiv accesoriile aferente acestora, precum si data până la care acestea au fost calculate si contul în care acestea se vor vira potrivit prevederilor pct. 9.11.

9.8. Titlul de creantă prevăzut la pct. 9.7 va cuprinde toate elementele prevăzute de art. 43 alin. (2) din OG nr. 92/2003.

9.9. Pentru sumele plătite de la bugetul de stat în baza prevederilor art. V din OUG nr. 135/2007, individualizate în titlul de creantă prevăzut la pct. 9.7, termenele de plată se stabilesc astfel:

(i) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;

(ii) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

9.10. Titlul de creantă emis de către Directia generală de control financiar se va transmite organelor fiscale competente în administrare însotit de dovada confirmării primirii acestuia de către debitor, în vederea recuperării lui conform OG nr. 92/2003.

9.11. Sumele individualizate în titlurile de creantă emise potrivit prevederilor pct. 9.7 se vor vira în contul 50.86.06 „Disponibil din recuperarea sumelor plătite de la bugetul de stat în baza prevederilor art. 11 din OUG nr. 135/2007, individualizate în titlurile de creantă", deschis pe codul de identificare fiscală al plătitorului la unitatea de Trezorerie a Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.

9.12. Organele fiscale competente vor solicita în scris, în cel mult 5 zile de la încasarea sumelor potrivit pct. 9.11, unitătii Trezoreriei Statului virarea acestora în contul 50.94.02. „Disponibil din fonduri de la bugetul de stat aferente plătii contravalorii TVA recuperabile de la beneficiarii finali în baza prevederilor art. V din OUG nr. 135/2007", deschis pe seama OPCP la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

10. Prevederi finale

10.1. Autoritătile contractante sunt responsabile, în conditiile legii, de legalitatea, conformitatea si regularitatea sumelor solicitate de la bugetul de stat conform OUG nr. 135/2007.

10.2. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind solicitarea sumelor pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA din domeniul transporturilor, pe trimestrul........anul..........


*) La pct. 3 si 6 nu se calculează valoarea în euro.

 

 

 

Valoarea

 

 

mii euro*)

mii lei

1.

Titlul si codul măsurii

 

 

2.

Autoritatea de implementare

 

 

3.

Bugetul alocat măsurii

 

 

4.

Sume pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA suplimentate anterior

 

 

5.

Plăti efectuate cumulat din sumele suplimentate anterior (la sfârsitul lunii a doua a trimestrului curent)

 

 

6.

Disponibilităti (3-4)

 

 

7.

Sume contractate si care necesită a fi plătite în trimestrul următor (inclusiv sumele preliminate pe ultima lună a trimestrului curent)

 

 

8.

Sume necesare a fi suplimentate pe trimestrul (6-5)

 

 

9.

Sume destinate finantării costurilor bancare si diferentei cursului de schimb leu/e uro practicat de societatea bancară fată de cursul leu/euro al Băncii Nationale a României (5%)

 

 

10.

Sume solicitate pentru trimestrul următor

 

 

 

Ordonator principal de credite,

Autoritatea de Management ex-ISPA

Avizat pentru reaularitate, leaalitate si oportunitate

(semnătura autorizată si stampila)

Autoritatea contractantă

Avizat CFP

(semnătura autorizată si stampila)


ANEXA Nr. 2*)

la norme

 

Autoritatea contractantă/AM ex-ISPA

 

PROGNOZA

fluxului de numerar aferentă sumelor pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA pentru perioada

 

Măsura/Contract

Bugetul alocat măsurii

Valoarea contractului sau valoarea

estimata a contactului

Contractor

Plati cumulative pana la sfârsitul lunii anterioare

Prognoza pentru 12 luni

Cod

Titlu

 

Luna curent

Următoarea luna

 

 

 

 

 

Total

MEuro

 

 

din care: sume pentru

continuarea si finalizarea

masurilor ex-ISPA

 

Euro

Mii leii /

Tlei

Euro

Mii lei /

Tlei

Euro

Tlei /

Mii lei

Euro

Tlei /

Mii lei

Euro

Tlei /

Mii lei

 

 

 

MEuro

Mil. lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoritatea contractantă / AM EX-ISPA

 

ANEXA Nr. 3 la norme

 

NOTA JUSTIFICATIVA

privind solicitarea sumelor pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA din domeniul mediului

pe luna........anul..........

 

Va transmitem necesitătile de fonduri de la bugetul de stat, pentru suma de.........(euro), aferente:

- sumelor pentru continuarea si finalizarea măsurii ex-ISPA...... (de precizat si tipul de cheltuială în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA, aprobată prin Legea nr. 187/2008, cu modificările si completările ulterioare), pe baza Prognozei fluxului de numerar în suma de.......(euro);

- sumelor destinate finantării costurilor bancare si diferentei cursului de schimb leu/euro practicat de societatea bancară fată de cursul leu/euro al Băncii Nationale a României (5%), în sumă de.......(euro).

Suma totală mentionată se va diminua cu soldul conturilor: 50.94, lei 264xxx (echivalentul în euro la cursul Băncii Nationale a României), euro 264xxx, în suma de........(euro).

Ca urmare a celor prezentate mai sus, vă rugăm a dispune alimentarea contului 50.94 „Disponibil din fonduri de la bugetul de stat aferente măsurilor ex-ISPA" cu echivalentul în lei al sumei ..... la cursul Băncii Nationale a României la data întocmirii situatiei.

Anexăm la prezenta notă justificativă „Prognoza fluxului de numerar aferentă sumelor pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA pentru perioada.....", prevăzută în anexa nr. 4 la norme.

 

Autoritatea de Management ex-ISPA

(semnătura autorizată si stampila)

Avizat CFP

(semnătura autorizată si stampila)

 

ANEXA Nr. 4*)

la norme

 

Autoritatea contractantă/AM ex-ISPA

PROGNOZA

fluxului de numerar aferentă sumelor pentru continuarea si finalizarea măsurilor ex-ISPA pentru perioada

 

Măsura/Contract

Bugetul alocat măsurii

Valoarea contractului sau valoarea

estimată a contractului

Contractor

 

 

Plăti cumulative până la sfârsitul

lunii anterioare

Prognoza pentru 12 luni

Cod

Titlu

 

Luna curentă

Următoarea lună

……………

……………..

 

 

 

Total MEuro

din care: sume pentru

continuarea si finaizarea

masurilor-ex-ISPA

 

Euro

Mii leii /

Tlei

Nr. factură  / data

Euro

Mii lei /

Tlei

Euro

Tlei /

Mii lei

Euro

Tlei /

Mii lei

Euro

Tlei /

Mii lei

 

 

 

MEuro

Mil. lei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoritatea contractantă / AM EX-ISPA

 

ANEXA Nr. 51

la norme

 

PLAN DE ACHIZITII

Măsură (cod, număr)

 

Licitatia nr.

Descrierea lucrărilor

si a serviciilor

Tipul contractului

(lucrări, achizitii sau servicii)

Dala estimativa

de lansare a

licilatiei

(luna/an)

Bugetul conform Memorandumului de

finantare (daca in MF se regăseste estimarea

bugetului pe contracte)

Valoarea totala

/Valoarea

estimata a

contractului*

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli neeligibile

Rata de

rambursare a

cheltuielilor

eligibile

Finantare ISPA

Cofinantare autorităti nationale

Cofinatare IFI

Bugetul de stat, conform OUG nr.

135/2007***

Surse proprii ale

beneficiarului final / Bugetul de stat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

(taxele nu sunt incluse)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata totală [%]

 

 

 

 


* Dacă nu, se va preciza bugetul total al măsurii, prevăzut în MF.

** Se va mentiona valoarea contractului pentru contractele semnate si bugetul estimat pentru contractele ce urmează a fi licitate.

*** Orice crestere a acestor valori se va realiza în acord cu prevederile OUG nr. 135/2007.

 

Beneficiar (semnătura si stampila)

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind repartizarea cifrelor de scolarizare pe institutii de învătământ superior, în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

 

În conformitate cu prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătătire a situatiei romilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 133/2000 privind învătământul universitar si postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finantate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 364/2010 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2010-2011 si al Hotărârii Guvernului nr. 689/1994 privind acordarea unor burse de studii, doctorat si specializare, a altor forme de sprijin pentru tineri de origine etnică română sau pentru cetătenii români cu domiciliul în străinătate,

având în vedere:

- numărul estimat al absolventilor de liceu cu diplomă de bacalaureat din promotia 2010 si din promotiile anterioare;

- cifrele de scolarizare finantate de la bugetul de stat din ultimii ani, fundamentate pe propunerile înaintate de conducerile institutiilor de învătământ superior de stat pe baza capacitătii lor de scolarizare;

- crearea premiselor pentru asigurarea unui echilibru corespunzător între studiile universitare de licentă, studiile universitare de masterat si studiile universitare de doctorat,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă repartizarea cifrelor de scolarizare aferente studiilor finantate de la bugetul de stat, pe institutii de învătământ superior de stat, în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011, conform anexei nr. 1.


(2) Se aprobă repartizarea cifrei de scolarizare cu finantare totală din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolventi de studii liceale în România, pe institutii de învătământ superior de stat, în vederea admiterii la studii universitare de licentă în anul universitar 2010-2011, conform anexei nr. 1.

(3) Cifrele de scolarizare pentru studii universitare de licentă, masterat si doctorat alocate institutiilor de învătământ superior de stat în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011 sunt centralizate în anexa nr. 2.

(4) Cifra de scolarizare cu finantare totală din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului pentru tinerii de origine etnică română din Republica Moldova, absolventi de studii liceale în România, pe institutii de învătământ superior de stat, în vederea admiterii la studii universitare de licentă în anul universitar 2010-2011, este centralizată în anexa nr. 3.

Art. 2. - Cifrele de scolarizare aferente studiilor finantate de la bugetul de stat se alocă pentru:

1. ciclul de studii universitare de licentă, conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare;

2. ciclul de studii universitare de masterat, conform Legii nr. 288/2004, cu modificările si completările ulterioare, si masterat, conform Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

3. ciclul de studii universitare de doctorat, conform Legii nr. 288/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Din totalul locurilor repartizate pentru ciclul de studii universitare de licentă, 555 de locuri sunt destinate admiterii unor tineri de etnie romă.

Art. 4. - (1) Cifrele de scolarizare pentru masterat se repartizează pe institutii de învătământ superior de stat, urmând ca senatul fiecărei institutii să decidă repartizarea acestora pe programele de masterat.

(2) În cadrul cifrelor aprobate se pot organiza programe flexibile de masterat, în conditiile legii, pentru a permite în acelasi timp accesul absolventilor de studii universitare de licentă organizate în baza Legii nr. 288/2004, cu modificările si completările ulterioare, si al absolventilor de studii universitare de lungă durată, organizate în baza Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - (1) Pentru studentii înmatriculati la doctorat pe locuri finantate de la bugetul de stat fără bursă, institutiile de învătământ superior pot solicita finantare pentru burse, în cadrul Programului operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane (POSDRU) 2007-2013 - Ref. (CCI): 2007RO051PO001, pentru domeniile eligibile si în conditiile specifice programului.

(2) Pentru domeniile neeligibile în POSDRU (Studii culturale, Teologie, Teatru, Coregrafie, Cinematografie si media, Muzică, Arte plastice si decorative, Educatie fizică si sport), Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului alocă fiecărei universităti un număr de burse cel mult egal cu cel din anul precedent.

Art. 6. - În cadrul fiecărei institutii de învătământ superior de stat, în baza autonomiei universitare, senatul universitar decide repartizarea cifrelor de scolarizare alocate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului prin prezentul ordin, pe facultăti, domenii de licentă, specializări/programe de studii, respectiv domenii de doctorat, în concordantă cu cerintele pietei fortei de muncă si cu planul strategic si operational de dezvoltare institutională.

Art. 7. - Senatele institutiilor de învătământ superior stabilesc cifrele de scolarizare cu taxă pe facultăti, domenii de licentă, de masterat si de doctorat, numai pentru specializările/programe de studii acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu, în conditiile legii, în concordantă cu capacitatea de scolarizare a facultătilor, cu cerintele pietei fortei de muncă, cu planul strategic si operational de dezvoltare institutională, avându-se în vedere si îndeplinirea criteriilor si standardelor privind asigurarea calitătii procesului de învătământ, prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 8. - În termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, fiecare institutie de învătământ superior va transmite Directiei generale învătământ superior din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului decizia senatului universitar cu privire la repartizarea cifrelor de scolarizare finantate de la bugetul de stat si cu taxă, pe facultăti, domenii de licentă, specializări/programe de studii, respectiv domenii de doctorat.

Art. 9. - (1) În cadrul cifrei totale aprobate se poate face transferarea de locuri între cicluri de studii universitare, prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, cu respectarea coeficientilor de finantare.

(2) După finalizarea admiterii, institutiile de învătământ superior de stat comunică Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului situatia locurilor rămase neocupate în vederea gestionării acestora la nivel national.

Art. 10. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11. - Directia generală învătământ superior, prin Directia strategii de finantare institutională, Directia generală economic, finante si Directia generală relatii internationale si europene din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, precum si institutiile de învătământ superior acreditate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 12. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 17 mai 2010.

Nr. 3.853.


*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind diploma de master si suplimentul la diplomă

 

În baza Legii nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei,

având în vedere Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 5.394/2009 pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 3.628/2008 privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior si Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 4.430/2009 privind utilizarea Cadrului national al calificărilor din învătământul superior,

în temeiul prevederilor art. 8, 9, 10, 11 si ale art. 15 alin. (2) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea si desfăsurarea studiilor universitare de masterat, precum si ale Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă modelul diplomei de master, prevăzut în anexa nr. 1, si modelul suplimentului la diplomă, prevăzut în anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Diploma de master se eliberează de către institutiile de învătământ superior acreditate la care s-a sustinut examenul de finalizare a studiilor universitare de masterat.

Art. 3. - (1) Suplimentul la diplomă, document ce însoteste obligatoriu diploma de master, este eliberat gratuit de institutiile de învătământ superior care au asigurat scolarizarea pentru studiile universitare de masterat.

(2) Suplimentul la diplomă este un document care oferă o descriere standardizată a denumirii si nivelului calificării, a continutului, a contextului institutional si a statutului studiilor universitare absolvite de către titularul diplomei, precum si a rezultatelor obtinute pe parcursul studiilor. Suplimentul la diplomă se eliberează numai după promovarea examenului de finalizare a studiilor. În cazul în care institutia de învătământ superior care acordă diploma diferă de institutia de învătământ superior absolvită, înscrierea la examenul de finalizare a studiilor se va face în baza situatiei scolare.

Art. 4. - (1) Suplimentul la diplomă este redactat bilingv, în limba română si într-o limbă de largă circulatie.

(2) Toate cele 8 sectiuni ale modelului prezentat în anexa nr. 2 sunt obligatorii.

(3) Normele de completare a suplimentului la diplomă sunt prezentate în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Directia generală învătământ superior din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Agentia Natională pentru Calificările din învătământul Superior si Parteneriat cu Mediul Economic si Social - ACPART si institutiile de învătământ superior vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 15 iunie 2010.

Nr. 4.151.

 

ANEXA Nr. 1*) si 2

 

DIPLOMA DE MASTER

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

 


*) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3

NORME

de completare a suplimentului la diplomă

 

(1) Sectiunea 1 „Date de identificare a titularului diplomei" necesită înscrierea următoarelor date: nume de familie la nastere, nume (altul decât cel de la nastere, dacă este cazul), initiala/initialele tatălui sau a/ale mamei (dacă tatăl este necunoscut), prenume, data nasterii, locul nasterii, număr matricol si, după caz, codul numeric personal al studentului (ca element de autentificare suplimentară a identitătii posesorului diplomei), precum si anul înmatriculării în institutia de învătământ superior.

(2) Sectiunea 2 „Informatii privind calificarea", în conformitate cu reglementările legale în vigoare, cuprinde: denumirea calificării si (dacă este cazul) titlul acordat (după promovarea examenului de finalizare a studiilor), respectiv, „master degree", domeniul de studii, programul de studii, numele si statutul institutiei de învătământ superior care eliberează diploma (prin statut întelegându-se dacă institutia este publică sau privată, acreditată ori autorizată să functioneze provizoriu, în conformitate cu legislatia în vigoare), facultatea/departamentul care a organizat examenul de finalizare a studiilor, numele si statutul institutiei de învătământ superior si ale facultătii/departamentului (dacă diferă de 2.3a) care au asigurat scolarizarea si limba (limbile) de studiu/examinare.

(3) Sectiunea 3 „Informatii privind nivelul calificării" prezintă acele mentiuni care permit încadrarea corectă a calificării obtinute, coroborat cu prezentarea din sectiunea 8. Prin urmare, aici sunt incluse: nivelul calificării - unde se va face mentiunea „studii universitare de masterat", iar traducerea privind nivelul studiilor trebuie să se realizeze în conformitate cu reglementările legale în vigoare la data absolvirii, respectiv, „master studies" pentru „studii universitare de masterat"; durata oficială a programului de studii care conduce la certificarea respectivei calificări si numărul de credite de studiu transferabile, precum si conditiile de acces.

(4) Sectiunea 4 „Informatii privind curriculumul si rezultatele obtinute" cuprinde: forma de învătământ (zi, frecventă redusă, învătământ la distantă, învătământ seral); competentele asigurate prin programul de studii (în conformitate cu prevederile art. 9 si 10 din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările si completările ulterioare, si a actelor normative subsecvente, precum si cu Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 4.430/2009 privind utilizarea Cadrului national al calificărilor din învătământul superior); detalii privind programul absolvit (conform Registrului matricol al facultătii, volumul nr.../...), unde se vor preciza toate disciplinele sau modulele/unitătile de studiu obligatorii, optionale si facultative, numărul total de ore, notele obtinute, numărul de credite de studiu transferabile obtinute si media de promovare a studiilor; sistemul de notare (se va specifica scala de notare, cu mentionarea notei de promovare, respectiv: notarea unei discipline se face pe o scală de la 10 la 1; notele acordate sunt numere întregi; nota minimă de promovare este 5, iar nota maximă este 10).

Se recomandă institutiilor de învătământ superior să mentioneze fie distributia propriilor absolventi, pe niveluri de performantă (de exemplu: în intervalul 8-10 se situează 27% dintre absolventi, în intervalul 6-8 se situează 65% dintre absolventi, iar în intervalul 5-6 se situează 8% dintre absolventii institutiei), fie nivelul mediu de promovabilitate în cadrul domeniului/programului de studiu (media generală a promotiei este, de exemplu, 7,43), astfel încât titularul diplomei să poată fi corect clasificat în cadrul promotiei sale. Ierarhizarea se va realiza pentru toti absolventii care au promovat examenul de finalizare a studiilor în sesiunea respectivă.

(5) Sectiunea 5 „Informatii suplimentare" prezintă mentiuni în cazul titularilor care au efectuat o parte din studiile universitare de masterat într-o altă institutie de învătământ superior, din tară sau din străinătate, precum si alte mentiuni privind scolarizarea titularului (întreruperi de studii, prelungiri ale scolaritătii, transferuri, mobilităti etc). De asemenea, în această sectiune se mentionează alte certificate sau atestate obtinute pe parcursul acestor studii, în baza unor acorduri institutionale, precum si informatii privind modulul de pregătire psihopedagogică.

În situatia în care programul de studii se derulează în franciză sau este rezultatul unei cooperări internationale, trebuie mentionat în această sectiune.

Se recomandă să se indice o adresă de contact, postală sau electronică, pentru informatii suplimentare cu privire la suplimentul la diplomă emis.

(6) Sectiunea 6 „Informatii privind drepturile conferite de calificare si de titlu" (dacă este cazul) se referă la accesul la continuarea studiilor după promovarea examenului de finalizare si la statutul profesional (de exemplu, în cazul parcurgerii modulului de pregătire psihopedagogică, va putea fi mentionat dreptul de a profesa în învătământ).

(7) Sectiunea 7 „Legalitatea suplimentului" cuprinde: functia, numele si semnătura persoanelor responsabile din institutia de învătământ superior (rector, decan/director, secretar-sef universitate, secretar-sef facultate/departament); elemente de sigurantă (numărul si data eliberării), iar în continuare se va mentiona numărul de pagini pe care îl contine suplimentul la diplomă si se va aplica stampila sau sigiliul oficial al institutiei de învătământ superior care a asigurat scolarizarea titularului. Stampila sau sigiliul oficial al institutiei, aplicat la pct. 7.6, se va aplica pe fiecare pagină în locul indicat (L.S.).

(8) Sectiunea 8 „Informatii privind sistemul national de învătământ" cuprinde o diagramă a sistemului de învătământ din România, precum si o descriere a sistemului de învătământ superior, în conformitate cu Legea nr. 288/2004, cu modificările si completările ulterioare.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.