MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 451/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 451         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 2 iulie 2010

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

64. - Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

 

70. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia

 

544. - Hotărâre pentru modificarea art. 79 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

442. - Ordin al ministrului sănătătii pentru completarea Ordinului ministrului sănătătii, interimar, nr. 1.369/2009 pentru aprobarea tarifelor practicate de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale pentru activitătile desfăsurate si abrogarea articolelor 13 si 14 din Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.662/2007 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în functiune si aflate în utilizare

 

1.908. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii iulie 2010

 

3.633. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universitătii „Apollonia" din Iasi

 


ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

 

Având în vedere că prin Legea nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru restructurarea agriculturil) dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28 decembrie 2007, statul român si-a asumat responsabilitatea realizării cadastrului general în scopul înscrierii din oficiu fn cartea funciară a proprietătilor imobiliare,

tinând seama de faptul că data începerii efective a lucrărilor de teren pe teritoriul celor 19 unităti administrativ-teritoriale este stabilită în cursul lunii septembrie 2010, urmând ca în cel mai scurt timp posibil să fie începute lucrările de teren pe o suprafată de aproximativ 1.000.000 ha la nivelul întregii tări, în zonele rurale,

întrucât prin intrarea în vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale în România, Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară asigură presedintia Consiliului Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale în România (Consiliul INIS), componenta prin care România contribuie la realizarea Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informatii spatiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) (Directiva INSPIRE) prin dezvoltarea unui geoportal national care trebuie să asigure prestarea serviciilor prevăzute la art. 9 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 4/2010, prin crearea si actualizarea evidentei parcelelor de terenuri la nivel national,

având în vedere directiile de actiune care revin Guvernului prin Programul de guvernare 2009-2012, referitoare la introducerea cadastrului unitar pe cheltuiala statului, intabularea tuturor suprafetelor agricole si forestiere, sprijinirea autoritătilor executive ale administratiei publice locale pentru întocmirea registrelor parcelare ale terenurilor, realizarea infrastructurii de date spatiale în vederea asigurării suportului informational necesar adoptării unor decizii fundamentate cu privire la limitele unitătilor administrativ-teritoriale, clarificarea regimului proprietătii prin finalizarea cât mai rapidă a procesului de retrocedare a proprietătilor, înscrierea corectă a proprietătii în cartea funciară, subaspect tehnic si juridic, în baza realitătii din teren, clarificarea legislatiei în domeniile cadastrului si cărtii funciare,

întrucât una dintre conditionalitătile impuse prin Memorandumul de întelegere semnat între Comunitatea Europeană si România la data de 23 iunie 2009 priveste simplificarea procedurilor de înregistrare a proprietătilor prin modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare,

constatând că proiectul de ordonantă de urgentă nu poate fi promovat prin procedură parlamentară, fie ea si de urgentă, iar angajamentele internationale asumate de statul român nu pot fi duse la îndeplinire,

întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public si constituie situatii urgente si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Cadastrul si cartea funciară formează un sistem unitar si obligatoriu de evidentă tehnică, economică si juridică, de importantă natională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al tării. Scopul acestui sistem este:

a) determinarea informatiilor tehnice, economice si juridice referitoare la imobile;

b) asigurarea publicitătii drepturilor reale imobiliare în baza actelor prin care s-au constituit, transferat, modificat sau stins aceste drepturi;

c) sustinerea sistemului de impozitare si a pietei imobiliare;

d) contributia la asigurarea securitătii tranzactiilor imobiliare si facilitarea creditului ipotecar.

(2) Cadastrul realizează descrierea proprietătilor imobiliare si reprezentarea lor în planul cadastral.

(3) Cartea funciară cuprinde descrierea proprietătilor funciare, cu arătarea drepturilor reale imobiliare.

(4) Evidenta imobilelor înscrise în planul cadastral si în cartea funciară se actualizează la cererea persoanelor interesate sau la initiativa autoritătilor publice ori din oficiu. Autoritătile publice si titularii de drepturi asupra imobilelor au obligatia de a sprijini crearea si actualizarea cadastrului prin punerea la dispozitie cu titlu gratuit a datelor si informatiilor detinute. Autoritătile administratiei publice locale sunt obligate să acorde sprijin informational, tehnic si de altă natură, în limitele competentelor, la crearea si actualizarea sistemului de cadastru si carte funciară.

(5) Prin imobil, în sensul prezentei legi, se întelege una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără constructii, de pe teritoriul unei unităti administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosintă, apartinând unui proprietar sau mai multor proprietari, în cazul coproprietătii, care se identifică printr-un număr cadastral unic si se înscrie într-o carte funciară.

(6) Entitătile de bază ale acestui sistem sunt parcela, constructia si proprietarul.

(7) Prin parcelă se întelege suprafata de teren cu o singură categorie de folosintă."

2. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Cadastrul se realizează la nivelul unitătilor administrativ-teritoriale, pe sectoare cadastrale. Sectorul cadastral este unitatea de suprafată delimitată de elemente liniare stabile în timp - sosele, ape, canale, diguri, căi ferate etc. -, care cuprinde unul sau mai multe imobile alăturate.

(2) Prin sistemul de cadastru si carte funciară se realizează:

a) identificarea, descrierea si înregistrarea în documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, măsurarea si reprezentarea acestora pe hărti si planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice;

b) identificarea si înregistrarea proprietarilor, a altor detinători legali de imobile si a posesorilor;

c) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corectă a obligatiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de institutiile abilitate.

(3) Planul cadastral contine reprezentarea grafică a limitelor imobilelor dintr-o unitate administrativ-teritorială, care se înscriu în cartea funciară, precum si numerele cadastrale ale acestora. Planul cadastral este actualizat de către inspectorii de cadastru din cadrul oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară.

(4) Extrasul de plan cadastral reprezintă sectiunea din planul cadastral, cu reprezentarea imobilului si a celor învecinate, a dimensiunilor laturilor acestuia, precum si a datei ultimei actualizări a bazei de date grafice gestionate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară."

3. La articolul 4, literele e) si p) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,e) organizează si administrează fondul national de geodezie si cartografie, precum si baza de date a sistemului integrat de cadastru si carte funciară;

p) asigură formarea si specializarea personalului de specialitate prin intermediul Centrului de Pregătire Profesională al Agentiei Nationale, institutie fără personalitate juridică;".

4. La articolul 4, după litera p) se introduc două noi litere, literele p1) si p2), cu următorul cuprins:

,,p1) realizează si actualizează registrul electronic national al nomenclaturilor stradale. Registrul national al nomenclaturilor stradale constituie documentul unitar de evidentă în care sunt înscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor, oraselor si al municipiilor;

p2) realizează si întretine geoportalul INSPIRE al României si asigură compatibilitatea acestuia cu geoportalul INSPIRE al Comunitătii Europene, îndeplineste alte atributii care îi revin prin Ordonanta Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale în România."

5. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) Nomenclatura stradală se aprobă prin hotărâre a consiliului local, se organizează pe fiecare localitate si reprezintă evidenta primară unitară care serveste la atribuirea denumirii străzii si a numărului administrativ.

(2) Registrul national al nomenclaturilor stradale este administrat de Agentia Natională."

6. La articolul 5, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Informatiile înregistrate în sistemul integrat de cadastru si carte funciară pot fi redate si arhivate sub formă de înregistrări, pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automată a datelor. Acestea au aceleasi efecte juridice si fortă probantă echivalentă cu cea a înscrisurilor în baza cărora au fost înregistrate."

7. La articolul 5, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) si (5), cu următorul cuprins:

„(4) Administrarea bazei de date prevăzute la alin. (3) se realizează de către Agentia Natională si oficiile teritoriale. Consultarea electronică a situatiei juridice a unui imobil se poate face de către public utilizând datele de identificare ale imobilului.

(5) Cererile electronice de înscriere si pentru obtinerea de informatii vor putea fi înregistrate si procesate cu efecte juridice echivalente. Comunicările încheierilor, extraselor, copiilor de pe acte sau planuri se pot face si în format electronic, în conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică."

8. La articolul 8, alineatele (15) si (16) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(15) Se instituie Programul national de înregistrare a proprietătilor imobiliare, care se realizează pe baza planului multianual propus de Agentia Natională si aprobat de Guvern. Finantarea cheltuielilor privind realizarea Programului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, si se aprobă într-un program, anexă la bugetul Ministerului Administratiei si Internelor.

(16) Organele si autoritătile administratiei publice centrale, unitătile administrativ-teritoriale, precum si alte persoane fizice si juridice interesate, care au resurse financiare pentru realizarea Programului national de înregistrare a proprietătilor imobiliare, în afara planului aprobat de Guvern, încheie

protocoale de colaborare cu Agentia Natională cu privire la caietul de sarcini, modalitătile de avizare, de verificare, de receptie si de înscriere în cartea funciară, precum si cu privire la utilizarea acestor informatii."

9. La articolul 8, după alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (17), cu următorul cuprins:

„(17) Specificatiile tehnice continute în documentatiile de atribuire a contractelor de lucrări de specialitate sunt avizate pentru conformitate de Agentia Natională înainte de initierea procedurilor de achizitie publică. Autoritatea contractantă efectuează receptia lucrărilor de specialitate numai după avizarea pentru conformitate, verificarea si receptia acestora de către Agentia Natională. Autoritătile contractante nu fac plăti pentru lucrările de specialitate întocmite fără respectarea celor mentionate anterior. Avizarea pentru conformitate si receptia lucrărilor de specialitate se solicită oficiului teritorial, în cazul lucrărilor care privesc teritoriul unui singur judet, sau Agentiei Nationale, în cazul lucrărilor care privesc teritoriul mai multor judete."

10. La titlul I „Regimul general al cadastrului si publicitătii imobiliare", denumirea capitolului III „Realizarea, întretinerea si avizarea lucrărilor de cadastru" se modifică si va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL III

Organizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în cadastru si în cartea funciară"

11. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 9. - (1) Functia tehnică a cadastrului se realizează prin determinarea limitelor dintre imobilele învecinate, pe bază de măsurători. Lucrările de măsurători se execută prin orice metodă grafică, numerică, fotogrammetrică sau combinate.

(2) În cadrul functiei economice a cadastrului se evidentiază elementele tehnice necesare stabilirii valorilor impozabile ale imobilelor sau, după caz, a impozitelor ori taxelor pe aceste imobile.

(3) Functia juridică a cadastrului se realizează prin identificarea detinătorilor imobilelor si înscrierea în cartea funciară."

12. Articolul 10 se modificasi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Începerea lucrărilor tehnice de cadastru se stabileste prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si cuprinde identificarea sectoarelor cadastrale. La nivelul unitătii administrativ-teritoriale, etapele procesului de cadastru constau în:

a) înstiintarea proprietarilor sau a posesorilor privind începerea lucrărilor;

b) identificarea limitelor unitătii administrativ-teritoriale, delimitarea si marcarea hotarelor administrative ale acestora;

c) stabilirea sectoarelor cadastrale;

d) identificarea amplasamentelor imobilelor în cadrul sectoarelor cadastrale;

e) identificarea titularilor drepturilor reale si a posesorilor, precum si preluarea copiilor actelor juridice doveditoare;

f) înregistrarea neîntelegerilor între proprietarii învecinati cu privire la hotare;

g) receptia documentelor tehnice cadastrale de către oficiile teritoriale;

h) publicarea documentelor cadastrale;

l) solutionarea contestatiilor de către oficiul teritorial;

j) modificarea continutului documentelor tehnice cadastrale, în urma solutionării contestatiilor, si actualizarea evidentei conform lucrărilor de înregistrare realizate după perioada de afisare;

k) deschiderea noilor cărti funciare;

l) închiderea vechilor evidente, prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;


m) comunicarea încheierii de înscriere, a extrasului de carte funciară pentru informare, precum si a extrasului din noul plan cadastral;

n) arhivarea documentelor care stau la baza lucrărilor de cadastru si înscrierea în cartea funciară.

(2) Lucrările tehnice de cadastru se realizează utilizându-se reprezentarea grafică a limitelor unitătilor administrativ-teritoriale, precum si a limitelor intravilanelor, detinute de oficiile teritoriale. Hotarele unitătilor administrativ-teritoriale sunt delimitate si marcate de către comisia de delimitare, stabilită în acest scop prin ordin al prefectului. Delimitarea unitătilor administrativ-teritoriale se face prin materializarea la teren a limitelor recunoscute de către acestea, în conditiile legii. Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor de delimitare se aprobă prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Modificarea limitelor teritoriale ale unitătilor administrativ-teritoriale priveste înfiintarea, reînfiintarea sau reorganizarea unitătilor administrativ-teritoriale, care se organizează potrivit legii."

13. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Documentele tehnice ale cadastrului se întocmesc la nivelul unitătii administrativ-teritoriale, pentru fiecare sector cadastral în parte, si evidentiază situatia reală constatată de comisia care a desfăsurat lucrările de specialitate. Documentele tehnice sunt:

a) planul cadastral;

b) registrul cadastral al imobilelor cuprinse în sectorul cadastral;

c) opisul alfabetic al proprietarilor imobilelor din sectorul cadastral.

(2) Primarul unitătii administrativ-teritoriale în care se desfăsoară lucrările de cadastru are obligatia să înstiinteze detinătorii imobilelor, prin afisare si prin alte mijloace de publicitate, cu privire la obligatia acestora, respectiv:

a) de a permite accesul specialistilor să execute măsurătorile;

b) de a prezenta actele juridice referitoare la imobile;

c) de a identifica limitele imobilelor împreună cu echipele care realizează lucrările de specialitate.

(3) Dacă detinătorii imobilelor nu se prezintă, identificarea limitelor se va face în lipsa acestora. Primarul unitătii administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, furnizează gratuit echipelor de realizare a lucrărilor date si informatii cuprinse în:

a) registrul agricol;

b) registrul de rol nominal unic;

c) nomenclatura stradală;

d) listele cuprinzând următoarele date: numele, prenumele, codul numeric personal sau, după caz, numărul de identificare fiscală, adresa domiciliului pentru persoanele fizice, respectiv denumirea, adresa sediului si codul de înregistrare fiscală sau, după caz, codul unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice;

e) orice alte informatii si evidente care ar putea fi necesare realizării lucrării de specialitate.

(4) Comisia care efectuează lucrările de cadastru la teren este formată din reprezentanti ai persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru, un inspector de cadastru, un registrator de carte funciară din cadrul oficiului teritorial si un reprezentant al unitătii administrativ-teritoriale. Componenta nominală va fi stabilită prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, la propunerea institutiilor implicate.

(5) Reprezentantii persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru efectuează lucrarea tehnică, care constă în identificarea si măsurarea imobilelor si prelucrarea datelor obtinute.

(6) Primarul unitătii administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, identifică detinătorii imobilelor si pune la dispozitie informatiile si evidentele necesare detinute de primărie.

(7) Inspectorul de cadastru verifică lucrările la teren executate de către persoanele autorizate.

(8) Registratorul de carte funciară:

a) verifică actele juridice puse la dispozitie de detinători;

b) determină în vederea înscrierii drepturile de proprietate, coproprietate, de proprietate pe etaje ori apartamente, restrângerile privitoare la proprietate ori la capacitatea de a dispune, sarcinile reale ce grevează bunul imobil, precum si orice fapt sau raport juridic;

c) atestă posesia exercitată asupra imobilelor.

(9) Pentru persoanele fizice, listele prevăzute la alin. (3) lit. d) se asigură de către serviciile publice comunitare locale de evidentă a persoanelor, la solicitarea primarilor."

14. După articolul 11 se introduc trei noi articole, articolele 111,112 si 113, cu următorul cuprins:

„Art. 111. - (1) În cazul în care proprietarul nu este identificat, dar există posesor, înscrierea posesiei asupra imobilelor se face în baza următoarelor documente:

a) declaratia autentică a celui în cauză sau, la nivelul comunelor unde nu functionează birouri ale notarilor publici, declaratia celui în cauză, cu legalizarea semnăturii făcută de către secretarul comunei;

b) certificatul prin care se atestă că imobilul este înregistrat în registrul agricol, precum si în evidentele fiscale, eliberat de primarul unitătii administrativ-teritoriale;

c) certificatul de atestare fiscală privind impozite, taxe locale si alte venituri ale bugetului local.

(2) Pentru imobilele ai căror proprietari sau posesori nu pot fi identificati cu ocazia efectuării din oficiu a lucrărilor de cadastru se vor deschide cărti funciare cu mentiunea «proprietar neidentificat». În acest caz, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, la cerere, în baza unei documentatii care va cuprinde:

a) identificarea imobilului în planul cadastral, în scopul de a certifica faptul că imobilul din actul de proprietate corespunde cu cel din plan;

b) actul care atestă dreptul de proprietate;

c) certificatul prin care se atestă că imobilul este înregistrat în registrul agricol, precum si în evidentele fiscale, eliberat de primarul unitătii administrativ-teritoriale unde este amplasat acest imobil.

Art. 112. - (1) Documentele tehnice pentru fiecare sector cadastral se afisează, prin grija oficiului teritorial, la primăria unitătii administrativ-teritoriale în cauză. Titularii sarcinilor înscrise în registrele de transcriptiuni si inscriptiuni vor solicita reînnoirea înscrierii acestora în cărtile funciare, în termen de 30 de zile de la afisare. Prin sarcini se întelege ipotecile, privilegiile, somatiile, sechestrele, litigiile si orice acte juridice înscrise în registrele de inscriptiuni.

(2) Cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului se formulează în termen de 30 de zile de la afisare, în scris, si sunt însotite de documente doveditoare. Oficiul teritorial solutionează cererile de rectificare prin încheiere de carte funciară, în termen de 30 de zile de la depunere. Pentru solutionarea cererilor de rectificare, reprezentantii persoanei autorizate să execute lucrări de cadastru cooperează cu primăria si cu oficiul teritorial.

(3) Înscrierea în cartea funciară se face din oficiu, după finalizarea lucrărilor de cadastru pentru fiecare sector cadastral si după expirarea termenului de solutionare a contestatiilor, în baza unui regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale. Directorul general al Agentiei Nationale poate emite instructiuni cu privire la modul de lucru în cadrul lucrărilor de cadastru.

Art. 113. - (1) De la data deschiderii cărtilor funciare din oficiu, registrele de transcriptiuni si inscriptiuni, cărtile funciare si orice alte evidente de cadastru si publicitate imobiliară se vor înlocui, pentru sectoarele cadastrale respective, cu planul cadastral si noile cărti funciare. Vechile evidente se păstrează în arhiva biroului teritorial si pot fi consultate pentru istoric. Identificarea si numerotarea imobilelor cuprinse în actele de proprietate si planuri anterioare realizării cadastrului si deschiderii noilor cărti funciare îsi pierd valabilitatea.

(2) Cuprinsul cărtilor funciare si al planului cadastral se dovedeste cu copia sau cu extrasul de carte funciară. Dovada delimitării unui imobil fată de alte imobile se face numai cu extrasul din planul cadastral."

15. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Registrul cadastral al imobilelor si planul cadastral stau la baza completării sau, după caz, a întocmirii din oficiu a cărtilor funciare, la finalizarea măsurătorilor cadastrale la nivelul sectoarelor cadastrale. Un exemplar din planurile si registrele cadastrale se transmite cu titlu gratuit unitătilor administrativ-teritoriale."

16. La articolul 17, alineatul (2) se abrogă.

17. La articolul 18, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Activitatea de publicitate imobiliară în cadrul oficiilor teritoriale este îndeplinită de registratori de carte funciară, denumiti în continuare registratori, numiti prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, în urma unui concurs organizat de aceasta. Asistentii registratori efectuează înscrierile în cartea funciară în baza dispozitiilor date de registratori, eliberează extrasele de carte funciară si certificatele de sarcini si îndeplinesc alte atributii stabilite prin reglementări specifice."

18. La articolul 18, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Vechimea în functia de registrator de carte funciară constituie vechime în specialitate juridică."

19. La articolul 18, alineatul (5) se abrogă.

20. La articolul 19 alineatul (1) litera A, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) planul imobilului cu vecinătătile si descrierea imobilului constituie anexa la partea I a cărtii funciare, întocmită conform regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

21. La articolul 19 alineatul (1) litera C, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, folosintă, abitatie, concesiune, administrare, servitutile în sarcina fondului aservit, ipoteca si privilegiile imobiliare, precum si locatiunea si cesiunea de creantă;".

22. La articolul 19, alineatul (2) se abrogă.

23. La articolul 42, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Imobilul se modifică prin dezlipire, dacă se desparte o parte dintr-un imobil. Dezlipirea unei părti dintr-un imobil se face, în lipsa unei conventii contrare, împreună cu sarcinile care grevează imobilul. Proprietarii unor imobile învecinate, în vederea unei mai bune exploatări a acestora, pot să le alipească într-un imobil, în baza unei documentatii cadastrale si a actului autentic, întocmite în conditiile legii. Dacă imobilele sunt grevate cu sarcini reale, operatia de alipire nu se poate face decât cu acordul titularilor acestor sarcini."

24. Articolul 43 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 43. - (1) În caz de alipire sau dezlipire, se vor efectua transcrieri, dacă un imobil trece dintr-o carte funciară în alta, sau reînscrieri, dacă, transcriindu-se o parte din imobil într-o altă carte funciară, restul se trece în vechea carte funciară, cu mentionarea noului număr cadastral.

(2) Dacă întregul imobil înscris în cartea funciară a fost transcris, aceasta se va închide si nu va mai putea fi redeschisă pentru noi înscrieri."

25. La articolul 48, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 48. - (1) În cazul în care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau înscrierea provizorie prin încheiere, dacă înscrisul îndeplineste următoarele conditii:

a) este încheiat cu respectarea formelor prescrise de lege;

b) identifică corect numele sau denumirea părtilor si mentionează codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, atribuit acestora;

c) individualizează imobilul printr-un număr de carte funciară si un număr cadastral sau topografic, după caz;

d) este însotit de o traducere legalizată, dacă actul nu este întocmit în limba română;

e) este însotit, după caz, de o copie a extrasului de carte funciară pentru autentificare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza întocmirii actului;

f) este însotit de dovada achitării tarifului de publicitate imobiliară, cu exceptia scutirilor legale."

26. La articolul 48, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Anumite tipuri de înscrieri în cartea funciară pot fi dispuse prin încheiere de către asistentul-registrator, în temeiul ordinului de delegare a atributiilor de registrator, emis de către directorul general al Agentiei Nationale."

27. Articolul 49 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 49. - Dacă registratorul constată că cererea de înscriere în cartea funciară si actele depuse în justificarea acesteia nu întrunesc conditiile legale, aceasta se va respinge printr-o încheiere motivată. Despre respingerea cererii se va face mentiune în registrul de intrare, în dreptul înregistrării acesteia, precum si în cartea funciară."

28. La articolul 50, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Persoanele interesate pot formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere, în termen de 15 zile de la comunicare, care se solutionează prin încheiere de către registratorul-sef din cadrul oficiului teritorial în raza căruia este situat imobilul."

29. La articolul 50, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) si (22), cu următorul cuprins:

„(21) Împotriva încheierii registratorului-sef emise potrivit alin. (2) se poate formula plângere în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare si plângerea împotriva încheierii se depun la biroul teritorial si se înscriu din oficiu în cartea funciară. Oficiul teritorial este obligat să înainteze plângerea judecătoriei în a cărei rază de competentă teritorială se află imobilul, însotită de dosarul încheierii si copia cărtii funciare.

(22) Plângerea împotriva încheierii se poate depune si direct la judecătoria în a cărei rază de competentă teritorialăse află imobilul, situatie în care instanta va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului fncheierii si copia cărtii funciare, precum si notarea plângerii în cartea funciară."

30. După articolul 50 se introduce un nou articol, articolul 501, cu următorul cuprins:

„Art. 501. - Solutionarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară, a actiunii în justificare tabulară, în rectificare, precum si prestatie tabulară se face fără citarea oficiului teritorial."

31. La articolul 55, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 55. - (1) Dreptul de proprietate asupra constructiilor se înscrie în cartea funciară în baza autorizatiei de construire si a procesului-verbal de receptie la terminarea lucrărilor, precum si a unei documentatii cadastrale."

32. La articolul 55, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

„(11) În cazul constructiilor realizate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii si unele măsuri pentru realizarea locuintelor, înscrierea se face în baza:

a) autorizatiei de construire sau, în lipsa acesteia, a certificatului prin care se atestă că imobilul este înregistrat în registrul agricol, precum si în evidentele fiscale, eliberat de primarul unitătii administrativ-teritoriale unde este amplasată această constructie;

b) documentatiei cadastrale.

(12) Dreptul de proprietate asupra constructiilor se poate înscrie în cartea funciară si pe stadii de executie, în baza următoarelor documente:

a) autorizatiei de construire;

b) procesului-verbal privind stadiul fizic al realizării constructiei, avizat de reprezentantul autoritătii administratiei publice emitente a autorizatiei de construire;

c) documentatiei cadastrale."

33. Articolul 58 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 58. - (1) În regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cărtile funciare nr. 115/1938 si Decretului nr. 2.142/1930 pentru functionarea cărtilor funduare centrale pentru căile ferate si canaluri, cu exceptia zonelor care fac obiectul legilor de restituire a proprietătilor funciare, înscrierile privitoare la imobile, cuprinse în cărtile funciare, vor continua să fie făcute în aceste cărti, cu respectarea si în conditiile dispozitiilor prezentei legi.

(2) În regiunile de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare, până la deschiderea cărtii funciare, privilegiile si ipotecile legale, sechestrul, urmărirea imobilului, a fructelor si veniturilor sale, punerea în miscare a actiunii penale, precum si actiunile pentru apărarea drepturilor reale privitoare la imobilele neînscrise în cartea funciară vor continua să fie înscrise în vechile registre de publicitate imobiliară.

(3) În cazul înscrierii unei constructii, al dezlipirii sau alipirii unor imobile înscrise în cărti funciare întocmite în baza Decretului-lege nr. 115/1938 si pentru înscrierea imobilelor dobândite în temeiul legilor de restituire a proprietătilor funciare, se va întocmi o documentatie cadastrală în vederea deschiderii unei noi cărti funciare, potrivit prevederilor prezentei legi.

(4) Titlurile de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietătilor funciare se vor înscrie din oficiu în cartea funciară pe baza planurilor parcelare validate de comisia judeteană de aplicare a legilor de restituire a proprietătilor funciare si receptionate de către oficiul teritorial, potrivit regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale."

34. După articolul 58 se introduce un nou articol, articolul 581, cu următorul cuprins:

„Art. 581. - (1) Prima înregistrare a imobilelor în cadastru si cartea funciară se realizează la cerere, în baza actelor de proprietate si a unei documentatii cadastrale, sau din oficiu. Continutul documentatiei cadastrale se stabileste prin regulament aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În cazul imobilelor proprietatea publică a statului si a unitătilor administrativ-teritoriale, intabularea se realizează la cererea conducătorului institutiei publice centrale sau locale, după caz, în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, certificate pentru conformitate."

35. Articolul 59 se abrogă.

36. La articolul 66, alineatul (1) se abrogă.

37. Articolul 67 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 67. - Sistemele informationale specifice domeniilor de activitate proprii ale ministerelor se realizează de către autoritătile publice centrale care răspund de domeniile respective. Autoritătile publice centrale colaborează cu Agentia Natională, în cadrul Programului national de înregistrare a proprietătilor imobiliare, potrivit prevederilor art. 8."

38. La articolul 69, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Până la data de 31 decembrie 2014, titularii sarcinilor înscrise în registrele de transcriptiuni-inscriptiuni vor solicita deschiderea cărtilor funciare pentru imobilele în cauză, în conditiile prezentei legi, si reînnoirea sarcinilor, cu scutire de la plata tarifelor, sub sanctiunea inopozabilitătii."

Art. II. - Sub sanctiunea inopozabilitătii, până la data de 31 decembrie 2014, vor solicita deschiderea cărtilor funciare potrivit prevederilor prezentei legi, cu scutire de la plata tarifelor:

a) titularii drepturilor reale transcrise în vechile registre de transcriptiuni-inscriptiuni;

b) titularii drepturilor reale înscrise în cărtile funciare în zonele cooperativizate, deschise potrivit Decretului-lege nr. 115/1938, în baza unor documentatii care nu sunt întocmite în sistemul national de coordonate stereografic 1970;

c) titularii drepturilor reale înscrise în cărtile funciare deschise în baza Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cărtilor funciare provizorii în cărti de publicitate funciară si a Decretului nr. 2.142/1930.

Art. III. - Structura si organizarea registrului national al nomenclaturilor stradale se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. IV. - De la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma „cadastru general" se înlocuieste cu sintagma „cadastru".

Art. V. - Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 iunie 2010.

Nr. 64.


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia

 

Având în vedere că România a continuat să fie marcată de recesiune în ultimele luni datorită atât cererii interne reduse, cât si unei reveniri lente a partenerilor comerciali ai României, ceea ce a avut ca efect diminuarea drastică a veniturilor la bugetul de stat,

tinând cont că în aceste conditii veniturile la bugetul de stat nu mai pot asigura finantarea cheltuielilor bugetare potrivit actualei structuri organizatorice a administratiei publice centrale,

luând în considerare că neadoptarea, în regim de urgentă, a măsurilor legale necesare reducerii cheltuielilor bugetare poate conduce la intrarea României în incapacitate de plată,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public si constituie o situatie de urgentă si extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă reglementează reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si a unor structuri aflate în subordinea acestuia.

 

CAPITOLUL II

Măsuri de reorganizare a Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si a unor structuri aflate în subordinea acestuia

 

Art. 2. - Reorganizarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si a structurilor din subordinea acestuia se realizează potrivit anexelor nr. 1 si 2.

Art. 3. - (1) Structurile înfiintate prin lege, ordonantă de urgentă/ordonantă a Guvernului, supuse reorganizării potrivit prezentei ordonante de urgentă, precum si modalitatea de reorganizare sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Structurile înfiintate prin hotărâre a Guvernului, supuse reorganizării, potrivit prezentei ordonante de urgentă, precum si modalitatea de reorganizare sunt prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 4. - (1) Înfiintarea, organizarea si functionarea, atributiile structurilor sau, după caz, ale entitătilor rezultate din reorganizarea institutiilor publice prevăzute în anexele nr. 1 si 2, precum si alte aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare se reglementează prin hotărâre a Guvernului.

(2) Desfiintarea, realizată prin prezenta ordonantă de urgentă, a structurilor prevăzute în anexa nr. 1 va produce efecte la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind înfiintarea noii entităti rezultate din reorganizare.

(3) Actele normative prevăzute la alin. (1)si (2) se supun spre aprobare Guvernului în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă. Acestea vor reglementa si situatia patrimoniului institutiilor publice reorganizate, precum si, după caz, a entitătilor din subordinea acestora.

(4) În situatia în care, prin reorganizare, structura din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale se desfiintează si activitătile sunt preluate de o autoritate sau o institutie publică existentă, actul normativ privind organizarea si functionarea acesteia din urmă se modifică si/sau se completează în mod corespunzător.

Art. 5. - Personalul structurilor care se desfiintează în urma reorganizării se preia de institutiile publice la care trece activitatea acestora, în limita posturilor aprobate acestor institutii, potrivit prevederilor legale, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de functii din cadrul structurii care preia activitatea.

Art. 6. - (1) Administratia sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor se desfiintează ca urmare a comasării prin absorbtie si preluării activitătii de către o structură care se înfiintează în cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, conform anexei nr. 1.

(2) Patrimoniul Administratiei Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor se preia de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe baza bilantului contabil de închidere al institutiei care predă, însotit de balanta de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie si celelalte anexe, ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiat în termen de 10 zile de ia data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 7. - În tot cuprinsul Legii nr. 173/2008 privind interventiile active în atmosferă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 21 octombrie 2008, orice referire la Administratia Sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor se consideră a fi făcută la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. 8. - (1) Oficiul National de Rentă Viageră Agricolă din cadrul Agentiei Domeniilor Statului se desfiintează, iar activitatea desfăsurată de această directie este preluată de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură.

(2) Birourile judetene ale Oficiului National de Rentă Viageră Agricolă se organizează la nivel de compartiment sub denumirea de Reprezentantă a Agentiei Domeniilor Statului, structură fără personalitate juridică.

(3) Activitatea desfăsurată de birourile judetene ale Oficiului National de Rentă Viageră Agricolă, exclusiv în aplicarea titlului XI „Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare, se preia de către centrele judetene ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură.

Art. 9. - (1) Agentia Natională de Consultantă Agricolă se desfiintează ca urmare a comasării prin absorbtie si preluării activitătii de către o structură care se înfiintează în cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, conform anexei nr. 1.


(2) Patrimoniul Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă se preia de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe baza bilantului contabil de închidere al institutiei care predă, însotit de balanta de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie si celelalte anexe, ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(3) Veniturile proprii existente în conturile Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se virează la bugetul de stat, iar subventiile rămase neutilizate se virează în contul de cheltuieli ale bugetului de stat din care acestea au fost primite.

Art. 10. - (1) Agentia Natională a Zonei Montane se desfiintează.

(2) Patrimoniul Agentiei Nationale a Zonei Montane se preia de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe baza bilantului contabil de închidere al institutiei care predă, însotit de balanta de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie si celelalte anexe, ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 11. - (1) Oficiul National al Produselor Traditionale si Ecologice Românesti se desfiintează ca urmare a comasării prin absorbtie de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale si preluării activitătii de către directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, conform anexei nr. 1.

(2) Patrimoniul Oficiului National al Produselor Traditionale si Ecologice Românesti se preia de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe baza bilantului contabil de închidere al institutiei care predă, însotit de balanta de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie si celelalte anexe, ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiat în termen de 10 zile de ia data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 12. - (1) Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară si Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante si Produse Vegetale se desfiintează ca urmare a comasării prin fuziune si preluării activitătii de către Laboratorul Central Fitosanitar, care se înfiintează ca institutie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

(2) Patrimoniul Laboratorului Central pentru Carantină Fitosanitară si patrimoniul Laboratorului Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante si Produse Vegetale se preiau de Laboratorul Central Fitosanitar pe baza bilantului contabil de închidere al institutiilor care predau, însotit de balanta de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie si celelalte anexe, ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 13. - În tot cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările si completările ulterioare, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 15 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 306/2001, cu modificările si completările ulterioare, orice referire la Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară, precum si la Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante si Produse Vegetale se consideră a fi făcută la Laboratorul Central Fitosanitar.

Art. 14. - Oficiile pentru ameliorare si reproductie în zootehnie se reorganizează ca structuri fără personalitate juridică, în subordinea Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu".

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 15. - (1) Se abilitează Ministerul Finantelor Publice să efectueze, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificări în structura bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anul 2010.

(2) Se autorizează Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale să introducă modificările ce decurg din aplicarea măsurilor de reorganizare prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă în bugetul propriu si în anexele la acesta.

Art. 16. - (1) Până la introducerea modificărilor prevăzute la art. 15, finantarea personalului si a autoritătilor si institutiilor publice reorganizate se va asigura din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în limita creditelor bugetare deschise si repartizate.

(2) Protocoalele de predare-preluare încheiate în aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă vor cuprinde si creditele bugetare rămase neutilizate.

Art. 17. - (1) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale si pentru structurile din subordinea acestuia, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit potrivit prevederilor art. 1 se face în termenele si cu procedura stabilită de lege aplicării fiecărei categorii de personal.

Art. 18. - Prevederile art. 8 se aplică începând cu 1 ianuarie 2011.

Art. 19. - (1) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, se abrogă:

a) art. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiintarea, organizarea, reorganizarea sau functionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale si a unor institutii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 29 iunie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 194/2004, cu modificările ulterioare;

b) Ordonanta Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activitătii de consultantă agricolă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 31 ianuarie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 77/2005, cu modificările ulterioare;

c) Legea nr. 181/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Zonei Montane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 20 iunie 2007, cu modificările ulterioare;

d) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 42/2008 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Produselor Traditionale si Ecologice Românesti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 18 aprilie 2008, aprobată prin Legea nr. 189/2008;

e) alin. (2) si (3) ale art. 5 din Legea nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Prevederile art. 4 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 299 din

7 iunie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă începând cu 1 ianuarie 2011.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Presedintele Autoritătii Nationale a Functionarilor Publici,

Szakál András Zsolt

 

Bucuresti, 30 iunie 2010.

Nr. 70.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unitătilor din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, înfiintate prin legi, ordonante de urgentă/ordonante ale Guvernului, supuse reorganizării

 

Nr. crt.

Institutia supusă reorganizării/sursa de finantare

Actul normativ de înfiintare în vigoare

Modalitatea de reorganizare

Structura/Entitatea rezultată/sursa de finantare/ministerul sau autoritatea coordonatoare

1

2

3

4

5

1.

Administratia Sistemului national antigrindină si de crestere a

precipitatiilor/finantată integral din bugetul de stat

Legea nr. 173/2008 privind interventiile active în atmosferă

desfiintare ca urmare a comasării prin absorbtie

Activitatea se preia de structura nou-înfiintată în cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

2.

Agentia Natională de Consultantă Agricolă/finantată din venituri

proprii si subventii acordate de la bugetul de stat

Ordonanta Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activitătii de consultantă agricolă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 77/2005, cu modificările ulterioare

desfiintare ca urmare a comasării prin absorbtie

Activitatea se preia de structura nou-înfiintată în cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

3.

Agentia Domeniilor Statului/finantată integral din bugetul de stat

Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificările si completările ulterioare Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare

 

Activitatea privind renta viageră se preia de Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură începând cu 1 ianuarie 2011.

4.

Agentia Natională a Zonei Montane/finantată integral din bugetul de stat

Legea nr. 181/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Zonei Montane, cu modificările ulterioare

desfiintare

 

5.

Oficiul National al Produselor Traditionale si Ecologice Românesti/finantat integral din bugetul de stat

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 42/2008 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Produselor Traditionale si Ecologice Românesti, aprobată prin Legea nr. 189/2008

desfiintare prin absorbtie

Activitatea se preia de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene.

6.

Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară/finantat integral din bugetul de stat

Ordonanta Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protectie împotriva introducerii si răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2001, cu modificările si completările ulterioare

desfiintare prin fuziune

Activitatea se preia de către Laboratorul Central Fitosanitar, institutie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, finantată integral de la bugetul de stat.

7.

Laboratorul Central pentru Controlul Reziduurilor de Pesticide în Plante si Produse Vegetale/finantat integral din bugetul de stat

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante si produse vegetale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 306/2001, cu modificările si completările ulterioare

desfiintare prin fuziune si preluarea activitătii de către Laboratorul Central Fitosanitar

Activitatea se preia de către Laboratorul Central Fitosanitar, institutie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, finantată integral de la bugetul de stat.

8.

Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură/finantată integral din bugetul de stat

Legea nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, cu modificările si completările ulterioare

 

Preia activitatea privind renta viageră de la Agentia Domeniilor Statului începând cu 1 ianuarie 2011.

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

unitătilor din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, înfiintate prin hotărâri ale Guvernului, supuse reorganizării

 

Nr. crt.

Institutia supusă reorganizării/sursa de finantare

Actul normativ de înfiintare în vigoare

Modalitatea de reorganizare

Structura/Entitatea rezultată/sursa de finantare/ministerul sau autoritatea coordonatoare

1

2

3

4

5

1.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale/finantat integral din bugetul de stat - aparat central

Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

- Preia activitatea de la Administratia sistemului national antigrindină si de crestere a precipitatiilor.

- Preia activitatea de la Agentia Natională de Consultantă Agricolă.

- Preia activitatea de dezvoltare rurală de la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală.

2.

Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti - servicii publice deconcentrate/finantate integral din bugetul de stat

Hotărârea Guvernului nr. 477/1990 privind unele măsuri pentru îmbunătătirea activitătii directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, precum si a altor unităti agricole, cu modificările si completările ulterioare

 

- Preiau activitatea Oficiului National al Produselor Traditionale si Ecologice Românesti.

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale preia activitatea de dezvoltare rurală.

3.

Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor/finantat integral din bugetul de stat

Hotărârea Guvernului nr. 1.433/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea

Laboratorului Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor, ca urmare a comasării prin absorbtie si a preluării activitătii Băncii de Resurse Genetice Vegetale Suceava

schimbarea formei de finantare

Laboratorul Central pentru Calitatea Semintelor si a Materialului Săditor/finantat din venituri proprii si subventii de la bugetul de stat

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 79 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Articolul 79, alineatul (3) din Regulamentul de aplicare al Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 15 iunie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) În cazul bunurilor introduse în România de către persoane fizice, valoarea în vamă se determină potrivit normelor tehnice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice."

Art. II. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ordinul emis de ministrul finantelor publice potrivit prevederilor art. 79 alin. (3) din Regulamentul de aplicare al Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Pe data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la art. II se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 945/2006 pentru aprobarea Normelor privind determinarea valorii în vamă pentru bunurile apartinând călătorilor si altor persoane fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 2 august 2006.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 9 iunie 2010.

Nr. 544.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului sănătătii, interimar, nr. 1.369/2009 pentru aprobarea tarifelor practicate de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale pentru activitătile desfăsurate si abrogarea articolelor 13 si 14 din Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.662/2007 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în functiune si aflate în utilizare

 

Văzând Referatul de aprobare al Cs.A4.811 din 2010,

având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.281/2004,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii, interimar, nr. 1.369/2009 pentru aprobarea tarifelor practicate de Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale pentru activitătile desfăsurate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 4 noiembrie 2009, se completează după cum urmează:

- După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - Sunt exceptate de la plata tarifelor prevăzute la art. 1 unitătile sanitare publice, serviciile de ambulantă judetene si Serviciul de Ambulantă Bucuresti-Ilfov, precum si echipajele integrate ale serviciilor mobile de urgentă, reanimare si descarcerare (SMURD), aflate în structura inspectoratelor pentru situatii de urgentă, a autoritătilor publice locale si a spitalelor judetene si regionale."

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă articolele 13 si 14 din Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.662/2007 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în functiune si aflate în utilizare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 1 noiembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 17 mai 2010.

Nr. 442.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii iulie 2010

 

În temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare, si al Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, al Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 12/2005 privind piata secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României si al Conventiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea refinantării datoriei publice si finantării deficitului bugetului de stat în luna iulie 2010 se aprobă prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 4.650 milioane lei, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


Art. 2. - Directia generală de trezorerie si datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 iunie 2010.

Nr. 1.908

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna iulie 2010

 

Art. 1. - În vederea refinantării datoriei publice si finantării deficitului bugetului de stat în luna iulie 2010, Ministerul Finantelor Publice anuntă lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii - lei -

RO1011CTN0I4

05.07.2010

07.07.2010

05.01.2011

182

750.000.000

RO1011CTN0J2

12.07.2010

14.07.2010

13.07.2011

364

750.000.000

RO1011CTN0K0

15.07.2010

19.07.2010

18.04.2011

273

750.000.000

RO1011CTN0L8

19.07.2010

21.07.2010

20.07.2011

364

750.000.000

RO1011CTN0M6

26.07.2010

28.07.2010

26.01.2011

182

750.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 10.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor, persoane fizice si juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 6. - Pretul si randamentul se vor determina utilizându-se următoarele formule:

P= 1 – [ d x r / 360 ]

Y = r/P,

în care:

P - pretul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;

d - număr de zile până la scadentă;

r- rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y- randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, ce actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 8. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al obligatiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna iulie 2010

 

Art. 1. - În vederea refinantării datoriei publice si finantării deficitului bugetului de stat în luna iulie 2010, Ministerul Finantelor Publice anuntă redeschiderea emisiunilor de obligatiuni de stat de tip benchmark cu scadentă la 3 ani si 10 ani, cu următoarele caracteristici:

 

Cod ISIN*)

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Maturitate Nr. ani

Rata cuponului (%)

Dobânda acumulată

- lei/titlu -

Valoarea nominală totală

- lei -

RO1013DBN023

8.07.2010

12.07.2010

25.07.2013

3

6,25

602,74

500.000.000

RO0717DBN038

22.07.2010

26.07.2010

11.06.2017

10

6,75

83,22

400.000.000

 


* ) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzactionate si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucuresti" - S.A., aceste serii se tranzactionează simultan pe piata secundară administrată de Banca Natională a României si pe piata reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucuresti" - S.A.

 

Art. 2. -Valoarea nominală totală a emisiunii de obligatiuni de stat de tip benchmark poate fi majorată prin redeschideri ulterioare ale acesteia.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligatiuni de stat de tip benchmark este de 10.000 lei.

Art. 4. - Dobânda (cuponul) pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadentă la 3 ani se plăteste anual la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 708/2010 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii martie 2010, iar dobânda (cuponul) pentru obligatiunile de stat de tip benchmark cu scadentă la 10 ani se plăteste la datele specificate în prospectul de emisiune aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 266/2007 privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont si ale obligatiunilor de stat de tip benchmark, aferente lunii iunie 2007, fiind determinată conform formulei:

D = VN* r/frecventa anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cupon);

VN - valoarea nominală;

r - rata cuponului.

Art. 5. - Metoda de vânzare este licitatia, care va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu pret multiplu. Cotatia de pret va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.

Art. 6. - Obligatiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor, persoane fizice si juridice.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 10 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul cotatiilor de pret nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 9 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al pretului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 10.000 lei.

Art. 8. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, ce actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 9. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligatiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universitătii „Apollonia" din Iasi

 

Având în vedere prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referintă si a listei indicatorilor de performantă a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior, cu modificările ulterioare,

având în vedere nota 3 din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de învătământ superior si a specializărilor/programelor de studii universitare de licentă acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu organizate de acestea, cu modificările si completările ulterioare, potrivit căreia Universitatea „Apollonia" din Iasi trebuie să se conformeze prevederilor Legii nr. 481/2002 privind înfiintarea Universitătii „Apollonia" din Iasi,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă Metodologia de monitorizare specială a Universitătii „Apollonia" din Iasi, denumită în continuare metodologie, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Metodologia se aplică la Universitatea „Apollonia" din Iasi, începând cu data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data îndeplinirii recomandărilor stabilite în urma analizelor efectuate asupra situatiei actuale din universitate de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior, dar nu mai mult de 2 ani.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Directia generală învătământ superior, Directia generală juridic si contencios, precum si, după caz, alte directii de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si Universitatea „Apollonia" din Iasi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetam, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 16 aprilie 2010.

Nr. 3.633.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de monitorizare specială a Universitătii „Apollonia" din Iasi

 

Art. 1. - Universitatea „Apollonia" din Iasi, care face parte din sistemul national de învătământ, este monitorizată special pe o perioadă de cel mult 2 ani.

Art. 2. - (1) Monitorizarea specială vizează asigurarea respectării standardelor legale de calitate, specifice învătământului superior, privind întreaga activitate didactică, de cercetare stiintifică, financiară, administrativă, de finalizare a studiilor, de eliberare a actelor de studii etc.

(2) Monitorizarea specială este efectuată de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului (MECTS), care, prin structurile sale de specialitate, comunică permanent cu Universitatea „Apollonia" din Iasi.

(3) În procesul de monitorizare si evaluare a activitătii, MECTS colaborează atât cu Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior (ARACIS), cât si cu alte institutii de învătământ superior acreditate, precum si, după caz, cu alte organisme specializate ale statului.

Art. 3. - În perioada de monitorizare specială, Universitatea „Apollonia" din Iasi:

1. poate organiza admiterea în anul I, cu respectarea numărului de locuri recomandat, după caz, de Consiliul National de Evaluare Academică si Acreditare sau ARACIS, precum si procesul de învătământ la învătământul universitar de licentă, numai la specializările/programele de studii autorizate să functioneze provizoriu sau acreditate, la formele de învătământ si în locatiile geografice înscrise în Hotărârea Guvernului nr. 749/2009 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor, a structurilor institutiilor de învătământ superior si a specializărilor/programelor de studii universitare de licentă acreditate sau autorizate să functioneze provizoriu organizate de acestea, cu modificările si completările ulterioare;

2. poate organiza procesul de învătământ la specializările/ programele de studii de învătământ universitar de masterat, înfiintate si aprobate potrivit legii;

3. nu poate organiza activităti de învătământ universitar de doctorat si nici activitate de pregătire a studentilor pentru a desfăsura activitate didactică în învătământ si, respectiv, de perfectionare a personalului didactic din învătământul preuniversitar.

Art. 4. - (1) În perioada de monitorizare specială, Universitatea „Apollonia" din Iasi poate organiza examene de finalizare a studiilor universitare de licentă si, după caz, a studiilor universitare de masterat, numai pentru propriii absolventi, în conditiile legii.


(2) Comisiile pentru examenele de finalizare a studiilor universitare au în componentă profesori universitari si conferentiari universitari titulari ai Universitătii „Apollonia" din Iasi, precum si din învătământul superior de stat acreditat, cei din alte universităti reprezentând cel putin 50% la fiecare comisie, nominalizati cu acordul scris al institutiilor de stat implicate si avizati de Directia generală învătământ superior (DG/S) din MECTS.

(3) Institutiile de învătământ superior de stat care pot fi solicitate să nominalizeze profesori universitari si conferentiari universitari pentru comisiile de finalizare a studiilor sunt următoarele: Universitatea de Medicină si Farmacie „Carol Davila" din Bucuresti, Universitatea de Medicină si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi, Universitatea de Medicină si Farmacie „luliu Hatieganu" din Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină si Farmacie „Victor Babes" din Timisoara, Universitatea de Medicină si Farmacie din Târgu Mures, Universitatea din Bucuresti, Universitatea „Transilvania" din Brasov, Universitatea „Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, Universitatea „Al. I. Cuza" din Iasi, Universitatea de Vest din Timisoara.

(4) Profesorii universitari si/sau conferentiarii universitari de la institutiile de învătământ superior de stat, care sunt membri ai comisiilor în cauză, au calitatea de reprezentanti ai MECTS.

(5) Prevederile prezentului ordin se completează cu toate celelalte reglementări referitoare la desfăsurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare prevăzute în ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învătământul superior, în vigoare.

Art. 5. - (1) Monitorizarea specială vizează si finalizarea, cu respectarea întocmai a reglementărilor legale, a alegerilor structurilor si functiilor de conducere din Universitatea „Apollonia" din Iasi.

(2) Sub coordonarea senatului, până la sfârsitul anului universitar 2009-2010 vor fi elaborate sau, după caz, actualizate, cu respectarea reglementărilor legale, Carta universitătii si toate celelalte regulamente si documente necesare organizării si desfăsurării procesului instructiv-educativ. Toate aceste documente vor fi avizate de MECTS, prin DGÎS si Directia generală juridic si contencios.

(3) Se va realiza o evidentă clară, actualizată, a studentilor, inclusiv a studentilor străini, pe specializări, forme de învătământ si locatii geografice. Evidenta se referă si la registre matricole, cataloage de examene, transferuri, exmatriculări etc.

Art. 6. - (1) În perioada de monitorizare specială se vor analiza modul în care sunt asigurate, pentru fiecare specializare, la fiecare formă de învătământ, precum si modul în care sunt îndeplinite standardele minime înscrise în lege cu privire la personalul didactic, spatiile de învătământ, baza materială si dotările necesare etc.

(2) În acest scop, în baza solicitării scrise a Universitătii „Apollonia" din Iasi, adresată ARACIS, aceasta, pe baza competentelor sale prevăzute de lege, va analiza si va evalua situatia organizării si continutul învătământului din universitate, precum si calitatea acestuia în pregătirea specialistilor în domeniile si programele de studii organizate legal si va face recomandările necesare.

(3) După un an de la data stabilirii si comunicării recomandărilor, ARACIS va analiza modul în care acestea au fost îndeplinite. În functie de rezultatul analizei, fie monitorizarea specială va fi încheiată, fie vor fi aplicate măsurile prevăzute de lege.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.