MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 462/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 462         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 6 iulie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

136. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie si de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

775. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie si de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriului României pentru Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 695 din 25 mai 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 131,132 si 133 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

542. - Hotărâre privind aprobarea sumei necesare Curtii de Conturi pentru contractarea si implementarea proiectului necontractat din fondurile Programului PHARE national 2006

 

552. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Baba Ana si în administrarea Consiliului Local al Comunei Baba Ana, judetul Prahova

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

57. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unitătilor care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală

 

962. - Ordin al ministrului sănătătii pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare, referitoare la avizarea unitătilor de tehnică medicală, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.636/2004

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie si de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21 din 24 martie 2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie si de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2010, cu următoarele modificări:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

Art. 3. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (7) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, pentru derularea activitătilor prevăzute la art. 1 alin. (2), Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin structura stabilită potrivit art. 1 alin. (4), efectuează plata în avans, în sumă de 6.300.000 lei, de la capitolul 20.01.30 către Ministerul Apărării Nationale, pentru structura desemnată potrivit art. 1 alin. (3), în termen de maximum 30 de zile de la data semnării contractului de prestări de servicii pentru anul 2010.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 52 alin. (8) din Legea nr. 500/2002, cu modificările si completările ulterioare, sumele reprezentând avansul prevăzut la alin. (1) se justifică prin documentele emise de Ministerul Apărării Nationale aferente serviciilor prestate de structura desemnată potrivit art. 1 alin. (3) si receptionate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin structura desemnată potrivit art. 1 alin. (4), până la 31 decembrie 2012."

2. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 5. - (1) Toate drepturile de autor asupra înregistrărilor rezultate în urma serviciului de aerofotogrammetrie si ortofotoplanurilor revin exclusiv Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale si institutiilor din subordine stabilite potrivit prevederilor art. 1 alin. (4).

(2) Ortofotoplanurile rezultate în urma aplicării prevederilor prezentei ordonante de urgentă se pot pune la dispozitia Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară si autoritătilor publice centrale si locale, gratuit, la cerere, potrivit protocoalelor încheiate între acestea si Ministerul Apărării Nationale."

Art. II. - Pentru anul 2010 se instituie un nou termen de încheiere a contractului de prestări de servicii prevăzut la art. 2 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie si de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 1 iulie 2010.

Nr. 136.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie si de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriului României pentru Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 21/2010 privind executarea serviciilor de aerofotogrammetrie si de realizare a ortofotoplanurilor pe teritoriul României pentru Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 1 iulie 2010.

Nr. 775.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 695

din 25 mai 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 131, 132 si 133 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Daniela Ramona Maritiu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 131, 132 si 133 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Astra" - S.A. din Pitesti în Dosarul nr. 1.283/1.259/2008 al Tribunalului Comercial Arges.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. În acest sens, invocă jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, si anume Decizia nr. 1.540/2009.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 25 iunie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 1.283/1.259/2008, Tribunalul Comercial Arges a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 131, 132 si 133 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Astra" - S.A. din Pitesti într-o cauză având ca obiect constatarea nulitătii absolute a Hotărârii Adunării Generale a Actionarilor.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că reglementarea criticată nu oferă suficiente garantii pentru respectarea drepturilor actionarilor societătii si limitează accesul liber la justitie.

Tribunalul Comercial Arges si-a exprimat opinia în sensul constitutionalitătii reglementării criticate.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit prevederilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 131-133 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, care au următorul continut:

- Art. 131: „(1) Un proces-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata îndeplinirea formalitătilor de convocare, data si locul adunării generale, actionarii prezenti, numărul actiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile făcute de ei în sedintă.

(2) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezentă a actionarilor.

(3) Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale.

(4) Pentru a fi opozabile tertilor, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionate în registru si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(5) La cerere, fiecare actionar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Dacă societatea detine o pagină de internet proprie, rezultatele se vor publica si pe această pagină, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale.";

- Art. 132: „(1) Hotărârile luate de adunarea generală în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

(2) Hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justitie, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra si au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al sedintei.


(3) Când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la actiune este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulată si de orice persoană interesată.

(4) Membrii consiliului de administratie, respectiv ai consiliului de supraveghere, nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din functie.

(5) Cererea se va solutiona în contradictoriu cu societatea, reprezentată prin consiliul de administratie, respectiv prin directorat.

(6) Dacă hotărârea este atacată de toti membrii consiliului de administratie, respectiv ai directoratului, societatea va fi reprezentată în justitie de către persoana desemnată de presedintele instantei dintre actionarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală, convocată în acest scop, va alege altă persoană.

(7) Dacă hotărârea este atacată de toti membrii directoratului, societatea va fi reprezentată în justitie de către consiliul de supraveghere.";

- Art. 133: „(1) Odată cu intentarea actiunii în anulare, reclamantul poate cere instantei, pe cale de ordonantă presedintială, suspendarea executării hotărârii atacate.

(2) Presedintele, încuviintând suspendarea, poate obliga pe reclamant la o cautiune.

(3) Împotriva ordonantei de suspendare se poate face recurs în termen de 5 zile de la pronuntare."

Autorul exceptiei sustine că reglementarea criticată contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 21 privind accesul liber la justitie, art. 24 care consacră dreptul la apărare si art. 124 alin. (2) privind înfăptuirea justitiei.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, referitor la sustinerea autorului privind redactarea într-o manieră deficitară a prevederilor art. 131 alin. (1) si (2) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, Curtea constată că această normă legală a fost edictată în lumina dispozitiilor constitutionale ale art. 61 alin. (1) care statuează rolul Parlamentului de unică autoritate legiuitoare a tării, coroborate cu cele ale art. 1 alin. (4) din Legea fundamentală, ce consacră principiul separatiei puterilor în stat. De aceea, chiar dacă omisiunea de reglementare ori caracterul incomplet al acesteia ar fi reale, suplinirea lipsei de reglementare nu intră în atributiile Curtii Constitutionale.

În jurisprudenta sa în materie, de exemplu, deciziile nr. 775 din 1 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 1 august 2008, si nr. 129 din 19 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 6 martie 2008, Curtea a constatat conformitatea prevederilor de lege criticate cu Constitutia.

Astfel, Curtea a retinut că prevederile art. 132 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, consacrând legal regimul juridic al nulitătii absolute, prin legitimarea procesuală activă a oricărei persoane interesate să atace hotărârea adunării generale a actionarilor, atunci când prin aceasta se încalcă o dispozitie legală imperativă de interes public, nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate, acesta fiind regimul juridic de drept comun al nulitătii absolute.

De asemenea, prevederile art. 133 alin. (1) si (2) din acelasi act normativ permit instantei de judecată ca, tinând seama de circumstantele cauzei, să aprecieze asupra caracterului eventual sicanatoriu al cererii de suspendare a hotărârii adunării generale a actionarilor contestate si să stabilească o cautiune de natură să descurajeze cererile nefundamentate sau exercitarea cu rea-credintă a drepturilor procesuale. Totodată, depunerea cautiunii constituie o garantie, în sensul că, în urma respingerii actiunii în anulare a hotărârilor luate de adunarea generală a actionarilor, partea interesată va putea cere si obtine despăgubiri pentru pagubele suferite datorită întârzierii executării hotărârii respective.

De altfel, Curtea retine că prevederile de lege criticate sunt norme de procedură a căror stabilire este, potrivit dispozitiilor art. 126 alin. (2) din Constitutie, de competenta autoritătii legiuitoare.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d)si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 131, 132 si 133 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Astra" - S.A. din Pitesti în Dosarul nr. 1.283/1.259/2008 al Tribunalului Comercial Arges.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 mai 2010.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Daniela Ramona Maritiu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumei necesare Curtii de Conturi pentru contractarea si implementarea proiectului necontractat din fondurile Programului PHARE national 2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE, aprobată prin Legea nr. 31/2010,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suma de 4.116 mii lei, inclusă în bugetul Curtii de Conturi pe anul 2010, la titlul „Alte transferuri", alineatul „Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabilă", pentru contractarea si implementarea proiectului necontractat din fondurile Programului PHARE national 2006, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 include taxa pe valoare adăugată si alte cheltuieli conform dispozitiilor cuprinse la art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea si implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE, aprobată prin Legea nr. 31/2010.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Presedintele Curtii de Conturi,

Nicolae Văcăroiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 9 iunie 2010.

Nr. 542.

 

ANEXA

 

PROIECT NECONTRACTAT

din fondurile Programului PHARE national 2006, pentru care Curtea de Conturi are calitatea de autoritate de implementare, finantat din sumele incluse în bugetul Curtii de Conturi pe anul 2010

 

Scopul alocarii fondurilor

Fondurile alocate

(mii lei)

Prestări de servicii privind continuarea certificării personalului Curtii de Conturi a României ca auditori certificati international

4.116

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Baba Ana si în administrarea Consiliului Local al Comunei Baba Ana, judetul Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1)si al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Baba Ana si în administrarea Consiliului Local al Comunei Baba Ana, judetul Prahova.

(2) După preluare, imobilul prevăzut la alin. (1) va fi destinat construirii unui cămin pentru bătrâni si pentru persoanele cu dizabilităti.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 9 iunie 2010.

Nr. 552.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Baba Ana si în administrarea Consiliului Local al Comunei Baba Ana, judetul Prahova

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Baba Ana,

judetul Prahova

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Nationale

Comuna Baba Ana, judetul Prahova, în administrarea Consiliului Local al Comunei Baba Ana

- Imobil 2438

- Cod 8.29.09

- Nr. M.F.103.675

- Suprafata construită - 5.306,78 m2

- Suprafata desfăsurată - 5.306,78 m2

- Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile - 99.207 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unitătilor care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 777 din 8 iunie 2010, întocmit de Directia de igienă veterinară si epidemiologie din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,


tinând cont de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, republicată,

luând în considerare prevederile Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sănătate animală si de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare,

luând în considerare prevederile Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritătii Europene pentru Siguranta Alimentară si de stabilire a procedurilor în domeniul sigurantei produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare,

în temeiul Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare, precum si al Regulamentului (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare;

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unitătilor care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Norma sanitară veterinară prevăzută la art. 1 a fost elaborată în vederea stabilirii procedurii de autorizare a activitătilor din unitătile care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sănătate animală si de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare, precum si ale Regulamentului (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare.

Art. 3. - Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiva municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 93/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unitătilor care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 14 noiembrie 2008, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 10 zile de la publicare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Zlotea

 

Bucuresti, 24 iunie 2010.

Nr. 57.

 

ANEXA

 

NORMA SANITARA VETERINARA

privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unitătilor care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă sanitară veterinară stabileste procedura de autorizare sanitară veterinară a unitătilor care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală.

Art. 2. - În întelesul prezentei norme sanitare veterinare, următorii termeni si expresii se definesc astfel:

a ) autorizatie sanitară veterinară - documentul emis de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, care atestă că activitătile din unitătile care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală, prevăzute în anexa nr. 1, îndeplinesc conditiile sanitare veterinare de functionare stabilite de legislatia veterinară a Uniunii Europene si de cea natională;

b) activităti supuse autorizării sanitare veterinare - activitătile desfăsurate în unitătile care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală si care se autorizează de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, înainte de începerea desfăsurării acestora, prevăzute în anexa nr. 1;

c) codul cifric - grupul de cifre acordat de către autoritatea sanitară veterinară competentă pentru unitătile care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală;

d) număr de autorizare sanitară veterinară - numărul unic acordat unitătii de către autoritatea sanitară veterinară competentă pentru activitătile din unitătile supuse controlului sanitar-veterinar, care este compus din:

(i) indicativul judetului urmat de codul cifric acordat de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru categoriile de unităti cuprinse în anexa nr. 1 pct. II; sau (ii) din codul cifric acordat de Directia igienă veterinară si epidemiologie din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, pentru categoriile de unităti autorizate pentru schimburi intracomunitare cuprinse în anexa nr. 1 pct. I.; Numerele de autorizare sanitară veterinară acordate de către Directia igienă veterinară si epidemiologie din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor sunt alcătuite după cum urmează:

1. cod cifric sau litera A urmată de cod cifric, pentru activitătile desfăsurate în unitătile de carne rosie si carne de pasăre;

2. litera L urmată de cod cifric, pentru activitătile desfăsurate în unitătile de procesare a laptelui si produselor lactate;

3. litera F urmată de cod cifric, pentru activitătile desfăsurate în unitătile de procesare a pestelui si produselor din pescuit;

4. litera C urmată de cod cifric, pentru activitătile desfăsurate în unitătile de reambalare a produselor de origine animală;

5. litera D urmată de cod cifric, pentru unitătile de depozitare a produselor de origine animală independente;

6. EPC urmat de cod cifric, pentru centrele de ambalare a ouălor;

7. LEP urmat de cod cifric, pentru activitătile desfăsurate în unitătile de producere a ouălor lichide;

8. EPP urmat de cod cifric, pentru activitătile desfăsurate în unitătile de procesare a ouălor;

9. FS urmat de cod cifric, pentru activitătile desfăsurate în unitătile de procesare a pulpelor de broască si a melcilor;

10. litera H urmată de cod cifric, pentru activitătile desfăsurate în unitătile de procesare a mierii si a altor produse apicole;

e) înregistrare sanitară veterinară - activitatea de înscriere a unitătilor care produc alimente de origine animală, altele decât cele cuprinse în anexa nr. 1, în listele unitătilor de vânzare cu amănuntul sau cu vânzare directă, de către directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti;

f) personal sanitar-veterinar de specialitate - medicii veterinari oficiali din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si din cadrul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care au atributii si responsabilităti în domeniul igienei si sănătătii publice veterinare;

g) produse de origine animală - alimentele de origine animală, inclusiv mierea si sângele, molustele bivalve, echinodermele, tunicatele si gasteropodele marine vii destinate consumului uman;

h) operator din sectorul alimentar - persoana fizică sau juridică care răspunde de îndeplinirea prevederilor legislatiei sanitare veterinare în domeniul alimentar, în cadrul unitătilor care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau valorifică produse de origine animală;

i) audit - o examinare metodică si independentă destinată să stabilească dacă activitătile si rezultatele aferente respectă dispozitiile stabilite anterior si dacă aceste dispozitii sunt puse în aplicare cu eficientă si permit atingerea obiectivelor.

 

CAPITOLUL II

Autorizarea sanitară veterinară a activitătilor din unitătile care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală

 

Art. 3. - (1) Unitătile care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală pot să desfăsoare activităti supuse controlului sanitar-veterinar numai după emiterea autorizatiei sanitare veterinare de către directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) Pentru activitătile desfăsurate în unitătile prevăzute în anexa nr. 1 pct. I, directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti eliberează autorizatia sanitară veterinară conditionată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11, sau autorizatia sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12, în urma obtinerii de la Directia igienă veterinară si epidemiologie a numărului de autorizare pentru schimburi intracomunitare.

(3) Pentru activitătile desfăsurate în unitătile prevăzute în anexa nr. 1 pct. II, directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti acordă numărul de autorizare si eliberează autorizatia sanitară veterinară, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(4) Înainte de amplasare si de începerea constructiei, în cazul unitătilor prevăzute în anexa nr. 1, reprezentantul legal al unitătii trebuie să înainteze directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului


Bucuresti, în vederea verificării si certificării conformitătii cu legislatia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor în vigoare, documentatia care contine următoarele documente:

a) cererea din partea unitătii, prin care solicită certificarea conformitătii documentatiei depuse cu legislatia sanitară veterinară în vigoare;

b) planul cu amplasarea obiectivului în zonă;

c) proiectul planului unitătii cu fluxurile tehnologice si evidentierea echipamentelor si utilajelor;

d) memoriul tehnic justificativ, cuprinzând descrierea activitătilor ce urmează a se desfăsura si a obiectivului;

e) chitanta care atestă că au fost achitate tarifele prevăzute la alin. (8).

(5) În cazul în care, în urma verificării documentatiei prevăzute la alin. (4), precum si a verificării la fata locului a conformitătii datelor înscrise, se constată îndeplinirea conditiilor sanitare veterinare, directorul executiv al directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, emite o notificare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care este înaintată reprezentantului legal al unitătii, în care precizează că documentatia depusă este conformă cu legislatia sanitară veterinară în vigoare si aplică stampila directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pe planul cu amplasarea obiectivului în zonă si pe proiectul planului unitătii cu fluxurile tehnologice si evidentierea echipamentelor si utilajelor, atestând pe aceste documente, sub semnătură, faptul că sunt „conforme cu legislatia sanitară veterinară în vigoare".

(6) În cazul în care, în urma verificării documentatiei prevăzute la alin. (4), precum si a verificării la fata locului a conformitătii datelor înscrise, se constată neconformităti fată de reglementările sanitare veterinare în vigoare, directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, prin reprezentantii săi, întocmeste o notă de constatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, în care înscrie toate deficientele constatate si emite către solicitant o adresă în care se precizează următoarele: „în urma verificării de către autoritatea sanitară veterinară competentă a documentatiei depuse, precum si a verificării la fata locului a conformitătii datelor înscrise, s-a constatat că nu sunt îndeplinite prevederile legislatiei sanitare veterinare în vigoare."

(7) Orice modificări ulterioare ale fluxului tehnologic, modernizări si extinderi ale unitătii trebuie autorizate de către directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, fără a se percepe tariful de autorizare prevăzut.

(8) Tariful perceput de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti pentru verificările efectuate în vederea certificării conformitătii documentatiei depuse, precizată la alin. (4), cu legislatia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor este reprezentat de 50% din tariful perceput pentru autorizarea sanitară veterinară, prevăzut în anexa nr. 8, care se achită de către reprezentantul legal al unitătii în contul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, la depunerea documentatiei.

Art. 4. - Înainte de începerea activitătii, reprezentantul legal al unitătii are obligatia de a obtine, după caz, autorizatia sanitară veterinară, autorizatia sanitară veterinară conditionată sau autorizatia sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală, de la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 5. - În vederea obtinerii, după caz, a autorizatiei sanitare veterinare, a autorizatiei sanitare veterinare conditionate sau a autorizatiei sanitare veterinare pentru

schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală pentru unitătile care desfăsoară activitătile prevăzute în anexa nr. 1, reprezentantul legal al unitătii depune la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti o documentatie care va cuprinde:

a) cererea de autorizare din partea unitătii, cu precizarea activitătilor;

b) proiectul planului unitătii cu fluxurile tehnologice si evidentierea echipamentelor si utilajelor;

c) planul cu amplasarea obiectivului în zonă;

d) memoriul tehnic justificativ;

e) copia certificatului unic de înregistrare;

f) copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îsi are sediul;

g) chitanta care atestă că au fost achitate tarifele prevăzute în anexa nr. 8.

Art. 6. - (1) Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti are obligatia de a solutiona cererea de autorizare în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, prin personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul serviciului/biroului de igienă veterinară si epidemiologie.

(2) Personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul serviciului/biroului/compartimentului de igienă veterinară si epidemiologie din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti are obligatia de a completa, după finalizarea evaluării în unitatea ce solicită autorizarea, nota de constatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, si fisa de evaluare.

(3) Modelul fisei de evaluare prevăzute la alin. (2) este stabilit de Directia igienă veterinară si epidemiologie din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru fiecare tip de unitate si cuprinde conditiile pe care trebuie să le îndeplinească unitătile în conformitate cu prevederile legislatiei comunitare, respectiv Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European si al Consiliului, cu amendamentele ulterioare, Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului, cu amendamentele ulterioare, si Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European si al Consiliului, cu amendamentele ulterioare; la fisa de evaluare se atasează nota de constatare, care cuprinde detalii referitoare la rezultatele evaluării.

Art. 7. - (1) În situatia în care sunt îndeplinite cerintele sanitare veterinare în unitătile prevăzute în anexa nr. 1 pct. II, directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti emite, în termen de 5 zile lucrătoare de la data completării fisei de evaluare si a notei de constatare, autorizatia sanitară veterinară conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

(2) În situatia în care sunt îndeplinite cerintele sanitare veterinare în unitătile prevăzute în anexa nr. 1 pct. I, directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti solicită în scris Directiei igienă veterinară si epidemiologie din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, acordarea numărului de autorizare sanitară veterinară în vederea eliberării autorizatiei sanitare veterinare conditionate sau a autorizatiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală.

(3) În situatia în care personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul serviciului/biroului/compartimentului de igienă veterinară si epidemiologie din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti constată neîndeplinirea conditiilor sanitare veterinare, înscrie în fisa de evaluare, precum si în nota de constatare deficientele constatate si măsurile dispuse.

(4) Fisa de evaluare si nota de constatare vor fi aduse la cunostinta reprezentantului legal al unitătii.

(5) După remedierea deficientelor, reprezentantul legal al unitătii solicită în scris directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti reevaluarea unitătii.

Art. 8. - (1) Autorizatia sanitară veterinară emisă pentru unitătile prevăzute în anexa nr. 1 îsi păstrează valabilitatea atât timp cât sunt îndeplinite conditiile sanitare veterinare prevăzute de legislatia sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor în vigoare.

(2) Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti emit autorizatia sanitară veterinară numai pentru mijloacele de transport care transportă produse de origine animală si care îndeplinesc conditiile sanitare veterinare prevăzute în anexa nr. 1, cap. IV din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare.

(3) În vederea obtinerii autorizatiei sanitare veterinare pentru mijloacele de transport care transportă produse de origine animală, reprezentantul legal al unitătii depune la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti o documentatie care cuprinde:

a) cererea de autorizare din partea operatorului din sectorul alimentar, cu precizarea capacitătii de transport, a regimului termic, a tipurilor de produse ce pot fi transportate si a numărului de înmatriculare al mijlocului de transport;

b) copia certificatului de înmatriculare al mijlocului de transport;

c) chitanta care atestă că au fost achitate tarifele prevăzute în anexa nr. 8.

(4) În situatia în care, după efectuarea verificării din partea personalului sanitar veterinar de specialitate, mijloacele de transport al produselor de origine animală corespund prevederilor legislatiei în vigoare, directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti emite autorizatia sanitară veterinară pentru mijloacele de transport al produselor de origine animală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(5) Autorizatiile pentru mijloacele de transport al produselor de origine animală sunt valabile un an de la data eliberării, cu posibilitatea acordării unei vize anuale, în conditiile în care mijlocul de transport corespunde scopului pentru care a fost autorizat, ca urmare a verificării mijlocului de transport de către reprezentantii directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiva municipiului Bucuresti.

(6) Pentru obtinerea vizei anuale pe autorizatia sanitară veterinară pentru mijloacele de transport al produselor de origine animală, operatorul din sectorul alimentar trebuie să achite o taxă corespunzătoare cu 50% din tariful perceput pentru autorizarea sanitară veterinară.

Art. 9. - (1) Unitătile prevăzute în anexa nr. 1 pct. I, nou-construite sau nou-amenajate, care si-au schimbat domeniul de activitate si care îndeplinesc cerintele referitoare la structură si echipamente, au elaborat programul HACCP si sunt în curs de implementare, pot fi autorizate conditionat pentru o perioadă de 3 luni.

(2) În vederea obtinerii autorizatiei sanitare veterinare conditionate, reprezentantul legal al unitătii depune la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti o documentatie în conformitate cu prevederile art. 5.

Art. 10. - (1) În termen de 15 zile de la primirea documentatiei prevăzute la art. 5 echipa de evaluare formată din personal sanitar veterinar de specialitate din cadrul serviciului/biroului/compartimentului de igienă si epidemiologie din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti efectuează o vizită la fata locului si întocmeste fisa de evaluare si nota de constatare, cu propunerea de autorizare sanitară veterinară conditionată sau de neautorizare a unitătii.

(2) Echipa de evaluare prevăzută la alin. (1) prezintă concluziile evaluării conducerii directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(3) În functie de concluzii, pentru unitătile cuprinse în anexa nr. 1 pct. I, care îndeplinesc conditiile sanitare veterinare, directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti solicită printr-o adresă scrisă la Directia igienă veterinară si epidemiologie din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor acordarea numărului de autorizare sanitară veterinară sub care unitatea îsi poate desfăsura activitatea.

(4) Directia igienă veterinară si epidemiologie din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor transmite directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti numărul de autorizare sanitară veterinară în cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării la Directia igienă veterinară si epidemiologie.

(5) După primirea numărului de autorizare sanitară veterinară, directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti eliberează autorizatia sanitară veterinară conditionată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11, sau autorizatia sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12, în care se vor înscrie codurile si activitătile pentru care se acordă autorizatia, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 1 pct. III.

(6) În situatia în care, în urma evaluării se constată că unitătile prevăzute în anexa nr. 1 pct. I nu îndeplinesc conditiile sanitare veterinare de functionare, acestea nu vor fi autorizate, iar în nota de constatare se vor înscrie neconformitătile, precum si propunerea de neacordare a autorizatiei sanitare veterinare conditionate sau a autorizatiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală.

(7) Personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul serviciului/biroului/compartimentului de igienă si epidemiologie din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti are obligatia de a completa, după finalizarea evaluării în unitatea ce solicită autorizarea, nota de constatare, la care se atasează fisa de evaluare.

(8) Unitătile care au fost autorizate sanitar-veterinar conditionat sunt evaluate cel putin o dată în primele 3 luni, de la data emiterii autorizatiei sanitare veterinare de către personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul serviciului/ biroului/compartimentului de igienă si epidemiologie din cadrul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(9) În intervalul de 3 luni acordat pentru autorizarea sanitară veterinară conditionată a unitătilor prevăzute la anexa nr. 1 pct. I, în cazul în care a fost finalizată implementarea programului HACCP si sunt asigurate toate conditiile stabilite de legislatia sanitară veterinară, reprezentantul legal al unitătii are obligatia de a solicita directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti reevaluarea unitătii, în vederea obtinerii autorizatiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală.

(10) În cazul în care unitatea îndeplineste toate cerintele pentru autorizare sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti eliberează autorizatia sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12.

(11) Dacă în urma controlului efectuat de personalul sanitar-veterinar de specialitate din directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti se constată că s-a realizat un progres evident, dar unitatea nu îndeplineste încă în totalitate conditiile sanitare veterinare relevante prevăzute de legislatia în vigoare, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti pot prelungi autorizatia sanitară veterinară conditionată cu încă 3 luni.

(12) Autorizatia sanitară veterinară conditionată a unitătilor se acordă pe o perioadă de 3 luni, cu posibilitatea de prelungire cu încă 3 luni, fără a fi depăsită o perioadă totală de maximum 6 luni. Activitătile din unitătile care nu obtin autorizatia sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală în termen de 6 luni de la data acordării autorizatiei sanitare veterinare conditionate se vor interzice până la data obtinerii autorizatiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală.

(13) Marca de sănătate/identificare care se aplică pe produsele de origine animală în unitătile care au fost autorizate sanitar-veterinar conditionat este identică cu marca de sănătate/identificare care se aplică pe produsele obtinute în unitătile care au fost autorizate sanitar-veterinar pentru schimburi intracomunitare cu produse de origine animală, conform legislatiei sanitare veterinare în vigoare.

(14) În cazul unitătilor care au obtinut autorizatie sanitară veterinară conditionată în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1), la autorizarea sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală se acordă acelasi număr de autorizare sanitară veterinară ca cel înscris pe autorizatia sanitară veterinară conditionată.

(15) Directia igienă veterinară si epidemiologie din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor transmite prin fax numărul de autorizare sanitară veterinară directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care întocmeste si emite autorizatia sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală, respectiv autorizatia sanitară veterinară conditionată.

(16) După obtinerea autorizatiei sanitare veterinare emise de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, întreaga responsabilitate cu privire la producerea, procesarea, depozitarea, transportul si/sau distributia produselor obtinute revine operatorului din sectorul alimentar.

Art. 11. - (1) În cazul în care cu ocazia controalelor oficiale se constată că unitătile cuprinse în anexa nr. 1 pct. I nu mai îndeplinesc conditiile sanitare veterinare de functionare prevăzute de legislatia în vigoare, directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti va dispune suspendarea sau, după caz, interzicerea desfăsurării activitătii si va comunica în scris acest fapt Directiei igienă veterinară si epidemiologie din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(2) Suspendarea sau, după caz, interzicerea desfăsurării activitătii sanitare veterinare a unitătilor se dispune de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în baza propunerilor scrise din partea serviciului/biroului/compartimentului de igienă veterinară si epidemiologie sau a serviciului de inspectie si control din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sau în urma verificării de către personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Atunci când unitătile care sunt autorizate sanitar-veterinar solicită autorizarea sanitară veterinară a unor activităti suplimentare pentru care îndeplinesc conditiile sanitare veterinare, se parcurge procedura de autorizare sanitară veterinară prevăzută în prezenta normă sanitară veterinară, pentru activitatea pentru care se solicită autorizarea sanitară veterinară, se retrage autorizatia sanitară veterinară detinută anterior si se eliberează o nouă autorizatie sanitară veterinară, care va include toate activitătile autorizate.

(4) Pentru unitătile care beneficiază de o perioadă de tranzitie si care si-au finalizat programul de modernizare si restructurare în vederea atingerii conformitătii structurale, acordarea autorizatiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală se realizează după parcurgerea tuturor etapelor de autorizare stabilite în prezenta normă sanitară veterinară numai pentru activitătile care îndeplinesc conditiile din legislatia sanitară veterinară în vigoare, urmată de retragerea oficială a autorizatiei/aprobării emise anterior, în conformitate cu prevederile art. 18; după retragerea autorizatiei/aprobării, unitătile care si-au finalizat programul de modernizare si restructurare vor desfăsura numai activitătile pentru care a fost emisă autorizatia sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală.

Art. 12. - (1) În vederea autorizării sanitare veterinare a unitătilor prevăzute în anexa nr. 1 pct. I, autorizate sanitar-veterinar, care si-au schimbat denumirea, dar continuă desfăsoare aceleasi activităti în aceleasi obiective, reprezentantul legal al unitătii depune la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti o documentatie care cuprinde:

a) cererea din partea unitătii în vederea autorizării sanitare veterinare, cu precizarea noii denumiri a unitătii si a activitătilor desfăsurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13;

b) copia hotărârii judecătoresti prin care se dispune schimbarea denumirii unitătii;

c) copia certificatului unic de înregistrare cu noua denumire a unitătii;

d) copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îsi are sediul.

(2) În vederea autorizării sanitare veterinare a unitătilor prevăzute la alin. (1), directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti verifică documentatia depusă, eliberează o nouă autorizatie sanitară veterinară păstrând acelasi număr de autorizare sanitară veterinară si anulează autorizatia eliberată anterior.

(3) Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti solicită operatorului din sectorul alimentar, printr-o adresă scrisă, prezentarea în original a autorizatiei emise anterior, în vederea anulării acesteia.

Art. 13. - (1) Directia igienă veterinară si epidemiologie din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, având în vedere încadrarea unitătii pe grupe de risc, efectuează primul audit al unitătilor autorizate, cuprinse în anexa nr. 1 pct. I, în primele 6 luni de la eliberarea autorizatiei si ulterior cel putin o dată la 2 ani.


(2) În functie de rezultatul auditului, personalul sanitar-veterinarde specialitate din cadrul Directiei igienă veterinară si epidemiologie din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare pentru Siguranta Alimentelor, care a efectuat auditul, va propune mentinerea autorizatiei sau, după caz, suspendarea ori interzicerea desfăsurării activitătii si va efectua recomandări pentru asigurarea unor produse sigure.

(3) Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti efectuează auditul prin personalul de specialitate din cadrul serviciului/biroului/ compartimentului de igienă veterinară si epidemiologie ori de câte ori este necesar, dar cel putin o dată pe semestru, la unitătile autorizate sanitar-veterinar cuprinse în anexa nr. 1.

(4) În functie de rezultatul auditului, personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care a efectuat auditul unitătilor autorizate sanitar-veterinar cuprinse în anexa nr. 1, dispune mentinerea autorizatiei sanitare veterinare sau, după caz, propune suspendarea ori interzicerea desfăsurării activitătii.

(5) Raportul de audit va cuprinde detalii cu privire la următoarele aspecte:

a) prevederi generale si scopul auditului:

1. data/perioada efectuării auditului;

2. numerele de înregistrare acordate de autoritatea competentă si de operatorul din sectorul alimentar;

3. numele si functia persoanelor care participă la audit;

4. actele normative în baza cărora se efectuează auditul;

5. scopul efectuării auditului;

b) aspecte constatate cu ocazia auditului, conformităti, neconformităti cu privire la prevederile legislatiei în vigoare, respectiv:

1. igiena si întretinerea spatiilor, facilitătilor si echipamentelor;

2. informatii privind asigurarea lantului alimentar si a sistemului rapid de alertă;

3. inspectia ante- si post-mortem;

4. respectarea conditiilor de bunăstare a animalelor;

5. originea, calitatea materiilor prime si selectarea furnizorilor;

6. igiena preoperatională, operatională si postoperatională;

7. igiena si starea de sănătate a personalului lucrător;

8. respectarea procedurilor de bune practici de igienă si productie;

9. monitorizarea si controlul parametrilor de productie;

10. controlul respectării conformitătii cu parametrii fizico-chimici, microbiologici, reziduuri, contaminanti si substante interzise;

11. controlul igienei materialelor care intră în contact cu produsele;

12. controlul dăunătorilor;

13. controlul potabilitătii apei;

14. controlul trasabilitătii, etichetării si marcării produselor;

15. controlul si monitorizarea deseurilor;

16. instruirea personalului în domeniul igienei si al practicilor de lucru;

17. elaborarea si respectarea procedurilor bazate pe principiile HACCP;

18. alte aspecte care se consideră necesare a fi mentionate;

c) recomandări din partea echipei de audit în vederea remedierii neconformitătilor;

d) măsuri dispuse de echipa de audit atunci când se constată abateri de la prevederile legislatiei în vigoare;

e) concluziile echipei de audit, care includ propunerea de mentinere a autorizării unitătii sau a suspendării/interzicerii desfăsurării activitătii acesteia;

f) numele si semnăturile persoanelor care au participat la audit, stampilele oficiale din partea directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si operatorului din sectorul alimentar.

Art. 14. - În cazul unitătilor cuprinse la anexa nr. 1, pentru care s-a dispus suspendarea activitătii, reluarea activitătii se dispune de către directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiva municipiului Bucuresti numai după ce unitatea înstiintează, printr-o adresă scrisă, remedierea deficientelor constatate, iar directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti efectuează verificarea la fata locului a modului în care au fost remediate deficientele.

Art. 15. - Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti comunică în scris Directiei igienă veterinară si epidemiologie din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor decizia de interzicere a desfăsurării activitătii, pentru activitatea desfăsurată în unitătile cuprinse în anexa nr. 1 pct. I si înaintează, în copie, ordonanta privind interzicerea desfăsurării activitătii în vederea actualizării de către Directia igienă veterinară si epidemiologie a listelor si excluderii unitătii din lista unitătilor autorizate sanitar-veterinar, publicată pe site-ul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 16. - (1) În cazul în care unitatea autorizată pentru schimburi intracomunitare de produse alimentare de origine animală intentionează să deruleze operatiuni de export de produse de origine animală în tări terte, reprezentantii directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor efectua verificări si audituri la fata locului în vederea evaluării modului în care sunt îndeplinite conditiile de export stabilite de tara tertă importatoare si va transmite către Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor garantii scrise în vederea certificării conformitătii unitătilor cu legislatia tării importatoare.

(2) În cazul în care, în urma verificărilor si auditurilor efectuate în conformitate cu prevederile alin. (1), se constată că unitatea îndeplineste conditiile stabilite de tara tertă importatoare, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor notifică tării terte importatoare că unitatea poate efectua export de produse de origine animală si va comunica această decizie operatorului din sectorul alimentar în cauză.

 

CAPITOLUL III

Controale, măsuri si sanctiuni

 

Art. 17. - (1) Toate activitătile din unitătile prevăzute în anexa nr. 1 sunt supuse controalelor oficiale veterinare efectuate de către Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor si directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) În cazul în care, în urma controalelor oficiale efectuate, directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti constată că nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute de legislatia sanitară veterinară, notifică acest fapt reprezentantului legal al unitătii verificate si poate dispune sanctionarea contraventională în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3) Pe lângă sanctionarea contraventională, directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti poate dispune:

a) suspendarea activitătii desfăsurate în baza autorizatiei sanitare veterinare, pentru activitătile pentru care nu sunt îndeplinite conditiile sanitare veterinare;

b) interzicerea desfăsurării activitătii, pentru activitatea care se desfăsoară fără îndeplinirea conditiilor sanitare veterinare.


Art. 18. - (1) În cazul în care se impune suspendarea în urma controalelor oficiale a activitătii desfăsurate în baza autorizatiei sanitare veterinare a unitătilor prevăzute în anexa nr. 1, personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sau, după caz, din cadrul Directiei igienă veterinară si epidemiologie, Directiei de inspectie si control din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor sau din cadrul Corpului de control al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor consemnează în nota de constatare întocmită la unitate motivatia tehnică a suspendării activitătii desfăsurate în baza autorizatiei sanitare veterinare si propune directorului directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti emiterea ordonantei privind suspendarea activitătii desfăsurate în baza autorizatiei sanitare veterinare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(2) Ordonanta privind suspendarea activitătii desfăsurate în baza autorizatiei sanitare veterinare pentru activitătile desfăsurate de unitătile cuprinse în anexa nr. 1 se emite de către directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti si se notifică Directiei igienă veterinară si epidemiologie din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

(3) Termenul de remediere a deficientelor, înscris în ordonanta privind suspendarea activitătii desfăsurate în baza autorizatiei, curge de la data emiterii notificării către reprezentantul legal al unitătii si nu poate fi mai mare de 45 de zile în cazul în care deficientele au fost constatate ca urmare a unei actiuni de control efectuate de către medicii veterinari oficiali.

(4) În cazul în care se emite ordonanta privind suspendarea activitătii, termenul înscris în ordonantă nu poate fi mai mare de 4 luni. Pe perioada suspendării activitătii unitătii, directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti retrage personalul sanitar-veterinar oficial care asigură supravegherea sanitară veterinară a unitătii, mărcile de sănătate/identificare si certificatele sanitare veterinare.

(5) În cazul în care neconformitătile nu au fost remediate în termenul înscris în ordonanta privind suspendarea activitătii desfăsurate în baza autorizatiei sanitare veterinare, directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti retrage autorizatia detinută de unitate si emite ordonanta privind interzicerea desfăsurării activitătii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7, pe care o notifică la oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îsi are sediul, în termen de 3 zile de la data emiterii acesteia.

(6) Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiva municipiului Bucuresti retrage autorizatia unitătilor cuprinse în anexa nr. 1 si emite ordonanta privind interzicerea desfăsurării activitătii si atunci când în cadrul actiunilor de evaluare efectuate de personalul sanitar-veterinar de specialitate se constată nerespectarea prevederilor legale pentru care acestea au fost autorizate.

(7) Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti va transmite Directiei igienă veterinară si epidemiologie din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, cu adresă scrisă, copia ordonantei de suspendare a activitătii desfăsurate în baza autorizatiei sanitare veterinare sau de interzicere a desfăsurării activitătii emise.

(8) Ordonantele de suspendare si de interzicere a desfăsurării activitătii eliberate de către directia sanitar- veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti se înscriu într-un registru special constituit în acest scop.

(9) Reluarea activitătii din unitătile prevăzute la anexa nr. 1, pentru care s-a emis ordonanta privind interzicerea desfăsurării activitătii, se realizează prin parcurgerea procedurii de autorizare sanitară veterinară conform prevederilor legale, percepându-se tarifele aferente prevăzute în anexa nr. 8.

(10) Reprezentantii legali ai unitătilor prevăzute în anexa nr. 1 trebuie să aplice toate măsurile pentru corectarea deficientelor constatate si ulterior să solicite reevaluarea unitătii de către personalul sanitar-veterinar de specialitate din cadrul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, atunci când deficientele au fost corectate.

(11) În cazul în care se constată că activitătile prevăzute în anexa nr. 1 se desfăsoară fără autorizatie sanitară veterinară, autorizatie sanitară veterinară conditionată sau autorizatie sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală ori că activitătile continuă să se desfăsoare după suspendarea sau interzicerea desfăsurării activitătii, directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti dispune măsuri în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare si informează în acest sens autoritătile teritoriale din cadrul Ministerului Justitiei, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 19. - Activitătile din unitătile cuprinse în anexa nr. 1 se pot derula atât timp cât sunt îndeplinite conditiile sanitare veterinare conform cerintelor legislatiei specifice.

Art. 20. - Pentru autorizarea sanitară veterinară a activitătii din unitătile cuprinse în anexa nr. 1, tarifele prevăzute în anexa nr. 8 se achită de către solicitant la depunerea documentatiei, în conformitate cu prevederile art. 5, în contul directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 21. - (1) Autorizatiile sanitare veterinare eliberate pentru unitătile prevăzute în anexa nr. 1 anterior intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare rămân valabile atât timp cât sunt îndeplinite conditiile sanitare veterinare de functionare.

(2) Autorizatiile sanitare veterinare eliberate unitătilor prevăzute în anexa nr. 1 pct. I, care beneficiază de o perioadă de tranzitie, în baza unor acte normative anterioare, rămân valabile până la finalizarea termenelor de executie a lucrărilor prevăzute în programele de modernizare si restructurare, cu conditia respectării conditiilor generale de igienă.

(3) Autorizatiile sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală, respectiv autorizatiile sanitare veterinare conditionate, eliberate pentru unitătile prevăzute în anexa nr. 1 pct. I, se transmit în copie Directiei igienă veterinară si epidemiologie din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor de către directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în termen de 3 zile lucrătoare de la emitere.

(4) Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au obligatia să tină o evidentă a unitătilor autorizate privind denumirea si adresa unitătii, activitătile pentru care s-a acordat autorizarea sanitară veterinară, numărul si data autorizării unitătii si să comunice Directiei igienă veterinară si epidemiologie din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor lista actualizată cu unitătile autorizate sanitar-veterinar.


Art. 22. - Unitătile care detin atestate emise în conformitate cu legislatia în vigoare de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru realizarea produselor de origine animală care prezintă caracteristici traditionale trebuie să obtină autorizatia sanitară veterinară/înregistrarea sanitară veterinară de la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 23. - Autorizatiile sanitare veterinare care nu au fost ridicate de la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti de către solicitanti, în termen de 45 de zile de la data emiterii, vor fi anulate.

Art. 24. - (1) Sunt interzise schimburile intracomunitare cu produse lactate obtinute în unitătile care corespund cerintelor structurale comunitare si au fost autorizate sanitar-veterinar să receptioneze si să proceseze lapte conform si neconform fără separare, cuprinse în lista din anexa III la Decizia Comisiei 2009/852/CE din 26 noiembrie 2009 privind măsurile tranzitorii în temeiul regulamentelor (CE) nr. 852/2004 si nr. 853/2004 ale Parlamentului European si ale Consiliului în ceea ce priveste prelucrarea laptelui crud care nu respectă cerintele în anumite unităti de prelucrare a laptelui din România si cerintele structurale aplicabile acestor unităti.

(2) Sunt interzise schimburile intracomunitare cu produse lactate obtinute din lapte neconform cu standardele Uniunii Europene produse în unitătile care corespund cerintelor structurale comunitare si care au fost autorizate sanitar-veterinar să receptioneze lapte conform si neconform pe linii separate.

Art. 25. - Exportul produselor de origine animală către tările terte se realizează numai după notificarea Directiei igienă veterinară si epidemiologie din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si în baza certificatului de sănătate stabilit de autoritătile veterinare din tările terte.

Art. 26. - În vederea informării publice, Directia igienă veterinară si epidemiologie din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor publică pe site-ul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor lista cuprinzând unitătile autorizate sanitar-veterinar, pe care o actualizează permanent, în functie de schimbările survenite.

Art. 27. - Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

I. Categoriile de unităti care se supun autorizării sanitare veterinare de către Directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru care numerele de autorizare sanitară veterinară se alocă de către Directia igienă veterinară si epidemiologie din cadrul Autoritătii Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

A. Unităti cu activităti generale:

1. depozit frigorific - unitate cu spatii si instalatii de frig adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea si livrarea produselor de origine animală congelate si/sau refrigerate;

2. unitate de reambalare - unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea, portionarea, reambalarea produselor de origine animală, depozitarea si livrarea acestora;

3. piată angro - spatii sau zone cu amenajări care includ mai multe unităti separate ce au în comun instalatii si compartimente în care produsele de origine animală sunt vândute către operatori din sectorul alimentar.

B. Carne de ongulate domestice-cabaline, bovine, suine, ovine si caprine:

1. abator - unitate cu spatii si dotări adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, cazarea si tăierea de animale, precum si pentru livrarea produselor comestibile si necomestibile rezultate;

2. unitate de transare - unitate cu spatii si echipamente adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea si transarea si/sau dezosarea cărnii, precum si pentru livrarea produselor rezultate.

C. Carne de pasăre si de lagomorfe:

1. abator - unitate cu spatii si dotări adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, tăierea de păsări sau lagomorfe si livrarea produselor rezultate;

2. unitate de transare - unitate cu spatii si echipamente adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea si transarea cărnii de pasăre, precum si livrarea produselor rezultate.

D. Carne de vânat de crescătorie:

1. abator - unitate cu spatii si dotări adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, tăierea vânatului de crescătorie si livrarea produselor rezultate;

2. unitate de transare a cărnii de vânat de crescătorie - unitate cu spatii si echipamente adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea si transarea cărnii de vânat de crescătorie, precum si livrarea produselor rezultate.

E. Carne de vânat sălbatic:

1. unităti care manipulează carne de vânat sălbatic - unitate cu spatii si dotări adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea si prelucrarea vânatului sălbatic si livrarea produselor rezultate;

2. unitate de transare a cărnii de vânat sălbatic - unitate cu spatii si echipamente adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea si transarea cărnii de vânat sălbatic, precum si livrarea produselor rezultate.

F. Carne tocată, preparată si carne separată mecanic:

1. unităti de carne tocată - unităti cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea, transarea, măruntirea cărnii, depozitarea si livrarea acesteia;

2. unităti de carne preparată - unităti cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea cărnii, prepararea cărnii, depozitarea si livrarea produselor rezultate;

3. unităti de carne separată mecanic - unităti cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea cărnii, separarea mecanică a cărnii, depozitarea si livrarea acesteia.

G. Produse din carne:

- unităti de procesare - unităti cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea, transarea cărnii, fabricarea produselor din carne si tratarea termică a acestora, depozitarea si livrarea produselor rezultate.


H. Moluste bivalve vii:

- centru de purificare - unitate cu dotări specifice în care se desfăsoară activităti pentru plasarea în bazine a molustelor bivalve vii, precum si stocarea acestora un timp necesar pentru reducerea contaminării si pentru a le face proprii consumului uman.

I. Peste si produse din pescuit:

1. vas-fabrică - orice ambarcatiune cu dotări specifice la bordul căreia se desfăsoară operatiuni de filetare, feliere, jupuire, decorticare ori îndepărtarea cochiliei, tocare sau prelucrare, urmate de ambalare, depozitare si livrare a pestelui si produselor din pescuit;

2. vas congelator- orice ambarcatiune cu dotări specifice la bordul căreia se congelează produsele din pescuit, iar dacă este cazul se realizează sângerarea, decapitarea, eviscerarea si îndepărtarea aripioarelor, urmată de ambalare, depozitare si livrare;

3. unitate de produse proaspete din pescuit - cherhana - unitate cu dotări specifice, în care se desfăsoară activităti de receptie, răcire, depozitare, preparare, ambalare si livrare a produselor din pescuit proaspete, provenite direct din pescuit sau din centrele de colectare a pestelui;

4. unitate de procesare a produselor din pescuit - unitate cu dotări specifice în care se desfăsoară activităti de receptie, depozitare, preparare, transformare a pestelui si produselor din pescuit, ambalare si livrare a produselor finite;

5. centru de colectare a pestelui- unitate cu spatii si dotări corespunzătoare în care se desfăsoară activităti pentru receptia, sortarea, curătarea, depozitarea, răcirea si prelucrarea primară prin desolzire, eviscerare, tăierea aripioarelor, a pestelui provenit din pescuit sau acvacultura si livrarea produselor rezultate către alte unităti autorizate/înregistrate sanitar-veterinar;

6. fermă de acvacultura cu centru de colectare a pestelui integrat - exploatatie pentru cresterea pestelui de acvacultura care dispune de spatii, dotări si facilităti adecvate proprii, în care se desfăsoară activităti pentru receptia, sortarea, curătarea, depozitarea, răcirea si prelucrarea primară a pestelui provenit din bazinele proprii, prin desolzire, eviscerare, tăierea aripioarelor, depozitarea, ambalarea, răcirea si livrarea produselor rezultate către alte unităti autorizate/înregistrate sanitar-veterinar;

7. piata de licitatie a pestelui si produselor din pescuit - unitate cu dotări specifice în care se desfăsoară activităti de debarcare, receptie, depozitare si vânzare prin licitatie a pestelui si produselor din pescuit către operatori din sectorul alimentar.

J. Lapte crud si produse din lapte:

1. unitate de procesare a laptelui materie primă - unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia laptelui crud provenit de la centre de colectare independente, centre de colectare apartinând unitătilor de procesare a laptelui materie primă sau direct din exploatatii de productie a laptelui, depozitarea, tratarea si prelucrarea laptelui crud sub formă de produse lactate, depozitarea si livrarea acestora, inclusiv unitate de producere înghetată;

2. unitate de procesare a produselor lactate - unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia produselor lactate obtinute în alte unităti autorizate sanitar-veterinar, depozitarea, tratarea si procesarea acestora, depozitarea si livrarea produselor finite;

3. centru de colectare a laptelui materie primă - unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate, în care se desfăsoară activităti pentru colectarea laptelui crud de la diferite exploatatii, răcirea, depozitarea si livrarea laptelui crud către unitătile de procesare.

K. Ouă si produse din ouă:

1. unităti de producere a ouălor lichide - unităti cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea, spargerea ouălor si obtinerea produselor din ouă lichide, depozitarea si livrarea produselor rezultate;

2. unităti de procesare a ouălor- unităti cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea, spargerea ouălor, tratarea si procesarea produselor din ouă, depozitarea si livrarea produselor rezultate;

3. centru de ambalare a ouălor- unitate cu spatii si dotări adecvate în care se desfăsoară activităti pentru clasificarea ouălor după calitate si greutate, marcarea, ambalarea, depozitarea si livrarea de ouă pentru consum.

L. Pulpe de broască si melci:

- unitate de procesare - unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, uciderea, prelucrarea sau procesarea acestora, depozitarea si livrarea produselor rezultate.

M. Grăsimi animale, untură, jumări:

1. unitate de procesare a grăsimilor animale - unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, prelucrarea sau procesarea acestora, depozitarea si livrarea produselor rezultate;

2. centru de colectare a grăsimilor animale - unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru colectarea, depozitarea si livrarea grăsimilor animale.

N. Stomacuri prelucrate, vezici si intestine:

- unitate de procesare a stomacurilor, vezicilor si intestinelor- unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea, calibrarea, procesarea, depozitarea si livrarea produselor rezultate.

0. Gelatină:

1. unitate de producere a gelatinei- unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia materiilor prime - oase, piei - de la centrele de colectare, procesarea acestora, depozitarea si livrarea produselor rezultate;

2. centru de colectarea materiilor prime pentru gelatină - unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru colectarea, depozitarea materiilor prime - oase si piei - si livrarea acestora la unitătile de procesare.


P. Colagen:

1. unităti de producere a colagenului - unităti cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia materiilor prime - oase si piei - de la centrele de colectare, procesarea, depozitarea si livrarea produselor rezultate;

2. centru de colectare a materiilor prime pentru colagen - unitate cu spatii, dotări si instalatii adecvate în care se desfăsoară activităti pentru colectarea, depozitarea materiilor prime - oase si piei - si livrarea acestora la unitătile de procesare.

Q. Alte activităti:

- unităti de prelucrare a mierii de albine si/sau a altor produse apicole - unităti cu spatii si dotări adecvate în care se desfăsoară activităti pentru receptia, depozitarea si prelucrarea mierii de albine si/sau a produselor apicole, depozitarea si livrarea produselor rezultate.

II. Categoriile de unităti care se supun autorizării sanitare veterinare de către directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru care numerele de autorizare sanitară veterinară se alocă de către acestea

1. piată agroalimentară, hală pentru desfacerea produselor de origine animală - spatiu cu amenajări care include mai multe unităti separate ce au în comun instalatii si compartimente în care produsele de origine animală sau nonanimală sunt vândute către operatorii din sectorul alimentar si/sau consumatorul final;

2. centru de colectare a molustelor bivalve vii - unitate cu dotări specifice în care se desfăsoară activităti pentru receptia, conditionarea, curătarea, sortarea, ambalarea si livrarea molustelor bivalve vii;

3. piată de desfacere a pestelui si produselor din pescuit - unitate cu dotări specifice în care se desfăsoară activităti de receptie, depozitare si comercializare a produselor din pescuit proaspete;

4. mijloc de transport al alimentelor de origine animală - orice navă, aeronavă, mijloc auto, mijloc feroviar etc, înregistrate ca mijloace de transport specializate si dotate corespunzător pentru ca produsele de origine animală să nu îsi modifice caracteristicile prevăzute în documentele însotitoare pe timpul transportului.

III. Activitătile din unitătile care produc, procesează si depozitează alimente de origine animală

 

Nr. crt.

Sectoarele principale

Codurile categoriilor de unităti care vor fi înscrise în autorizarea sanitară veterinară de functionare

1.

Carne

CC, CP, CS, GHE, MM, MP, MSM, PP, RW, SH

2.

Lapte

CC, CS, PP, RW

3.

Ouă

CC, CS, EPC, EPP, LEP, RW

4.

Produse de pescărie/moluste bivalve vii

AH, CS, DC, FFPP, FV, PC, MSM, PP, RW, WM, ZV

5.

Grăsime, gelatină, colagen

CC, PP

6.

Miere

HP

 

Legendă:

 

Categorie/activitate

Specii

Observatii

AH = hală de licitatie

A= pasăre

bl = produse din sânge

CC = centru de colectare

B = bovine

mp = produse din carne

CP = unitate de transare

C = caprine

pap = extracte din carne si toate

CS = depozit frigorific

L = lagomorfe

produsele pulbere derivate din carne

DC = centru de expediere

0 = ovine

st = stomacuri, vezici si intestine

EPC = centru de ambalare a ouălor

P = porcine

prelucrate

EPP = unitate de procesare a ouălor

S = solipede

fi = picioare de broască

FFPP = unitate de produse proaspete

F = peste si produse din pescuit

sn = melci

din pescuit

fG = alte mamifere de crescătorie decât

ap = alte produse apicole

FV = vas-fabrică

ungulatele domestice

 

GHE = unitate care manipulează vânat

R = ratite

 

HP = unitate de procesare a mierii

wA= păsări sălbatice

 

LEP = unitate pentru ouă lichide

wL = lagomorfe sălbatice

 

MM = unitate pentru carne tocată

wU = ungulate sălbatice

 

MSM = unitate pentru carne separată

wG = mamifere terestre sălbatice,

 

mecanic

altele decât ungulatele sălbatice si

 

MP = unitate pentru carne preparată

lagomorfele sălbatice

 

PC = centru de purificare

 

 

PP = unitate de procesare

 

 

RW = unitate de reambalare

 

 

SH = abator

 

 

WM = piată angro

 

 

ZV = vas-congelator

 

 


ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARA VETERINARA

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor

..............................................................................................

NOTIFICARE

Nr.............din................

Către...............

 

Directorul executiv al Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor ..................................................................,

având în vedere cererea si documentatia înregistrate cu nr. ............................................................................................................, din data de .............................................., depuse de ................................................................ ............................................... .............  (numele solicitantului/denumirea societătii comerciale), din ...........................................................................................................................................................................................  (adresa completă), pentru proiectul ............................................................................................... (obiectivul), înregistrat la directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor sub nr. ............................................., în baza Notei de constatare nr. ................................................. întocmite de dr. ................................................, în data de .................................., sef Serviciu/Birou/Compartiment de igienă veterinară si epidemiologie, în temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, avizează proiectul înaintat, care este în conformitate cu legislatia în vigoare pentru domeniul sanitar-veterinar, respectiv cu ................................................. ........................................................................................................................................................

(Se va preciza actul normativ comunitar.)

 

Nr. crt.

Specificatie (numele reprezentantului legal al unitătii si denumirea societătii comerciale):

1

Obiectivul:

2

Locatia obiectivului:

3

Activităti:

4

Termenul preconizat pentru finalizarea proiectului:

 

Director executiv,

...................................................................................

(semnătura si stampila)


 

ANEXA Nr. 3

 la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARA VETERINARA

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor

..............................................................................................

nr..................din...................

Societatea Comercială

Nr. .................. din ...............................

 

NOTĂ DE CONSTATARE

încheiată astăzi,.............., ora.................,

(Anexă la Fisa de evaluare nr.............din..............)

 

Subsemnatul/Subsemnata dr. .............................., în calitate de ..............................................., din cadrul Directiei Sanitar- Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor ..............................., în urma controlului efectuat în unitatea (profilul) ................................, nr. autorizatiei sanitare veterinare ............................, din localitatea ................................................., adresa ................................................, apartinând Societătii Comerciale ................................, telefon/fax/e-mail .........................., în prezenta d-lui/d-nei .......................... ................., în calitate de ....................................... al Societătii Comerciale ................................., am efectuat evaluarea obiectivului în vederea ........................, unde am constatat următoarele:

I. Constatări:...........................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

(Se vor detalia toate deficientele si neconformitătile mentionate în fisa de evaluare, precum si articolul, litera, paragraful, punctul, alineatul din actul normativ care nu a fost respectat.)

II. Măsuri si recomandări, după caz: ........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

III. Concluzii: ........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

 

Reprezentantul Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

..........................................................................................

(numele si semnătura)

Reprezentantul legal al unitătii,

..........................................................................................

(numele, semnătura si stampila)


ANEXA Nr. 4

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARA VETERINARA

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor

..........................................................................................

 

AUTORIZATIE SANITARĂ VETERINARĂ

Nr............din.............

 

Directorul executiv al Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor..................., având în vedere cererea si documentatia înregistrate la nr................, din.................., a................................, din................................................................... (adresa completă),

în baza notei de constatare si a fisei de evaluare nr. ........................, întocmite de dr. .................................................., în calitate de .................................... din cadrul Serviciului/Biroului/Compartimentului de igienă veterinară si epidemiologie, în temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si al prevederilor Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sănătate animală si de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare,

DISPUNE:

autorizarea sanitară veterinară cu nr. de autorizare .......................................................................................................................... (indicativul judetului urmat de numărul de autorizare),

pentru unitatea: ................................................................................................, din localitatea ................, str. ...............nr. ......., sectorul ....., codul postal ........ Judetul ..............., pentru următoarele activităti:

 

Obiectiv

Capacitate (tone/săptămână)

Activitate

Specie

Observatii

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

Nerespectarea conditiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii sanitare veterinare, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităti decât cele autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legislatiei sanitare veterinare în vigoare atrage, după caz, suspendarea ori interzicerea activitătii, precum si sanctionarea contraventională sau penală, conform legislatiei în vigoare.

 

Director executiv,

.................................................

(semnătura si stampila)


 

ANEXA Nr. 5

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARA VETERINARA

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor

..........................................................................................

 

AUTORIZATIE SANITARĂ VETERINARĂ

pentru mijloacele de transport al produselor de origine animală

Nr.........din..........

 

I. Mijlocul de transport ..............seria ............, capacitatea ..........., nr. de înmatriculare avioane, nave, vagoane ................., reprezentant legal al unitătii ............................., adresa ...........................

 

II. Conditii de temperatură:

III. Conditii de transport:

1. fără regim termic □

1. agătat □

2. temperatură de refrigerare □

2. vrac □

3. temperatură de congelare □

3. ambalat □

4. alt regim termic □

4. Împachetat □

 

Capacitatea de transport: ..............................................................

Se vor avea în vedere conditiile sanitare veterinare specifice înscrise în fisa tehnică a produsului eliberată de producător. Nerespectarea conditiilor sanitare veterinare atrage, după caz, interzicerea desfăsurării activitătii si sanctionarea în conformitate cu prevederile legale.

Mijlocul de transport se autorizează pentru ..............................................................*).

 

Director executiv,

.........................................................

(semnătura si stampila)

 

(verso) - Viza anuală.


*) Se va preciza activitatea autorizată pentru mijlocul de transport.


 

ANEXA Nr. 6

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARA VETERINARA

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor

..........................................................................................

 

ORDONANTĂ

privind suspendarea activitătii desfăsurate în baza autorizatiei sanitare veterinare

Nr...............din......................

 

Directorul executiv al Directiei Sanitar-Veterinaresi pentru Siguranta Alimentelor .................................................................,

având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sănătate animală si de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare, si Nota de constatare înregistrată la Directia Sanitară-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor sub nr. .............................................. din data de ..................................., întocmită de ........................................, în calitate de ......................................... la Serviciul/Biroul/Compartimentul de igienă veterinară si epidemiologie/Serviciul de inspectie si control, în baza verificării efectuate la unitatea ....................................................................                                               din ................................ .....................................................................................................................................(adresa completă)

reprezentant legal al unitătii .........................................................................................................,

DISPUNE:

suspendarea, începând cu data de ................................................................................, până la data de ........................................., a activitătii ........................................................, desfăsurată în baza Autorizatiei sanitare veterinare nr. ............................ din data de ........................... de către unitatea ..........................., reprezentant legal al unitătii ...........................................

Reluarea activitătii se efectuează la solicitarea reprezentantului legal al unitătii, numai după remedierea deficientelor si verificarea unitătii privind asigurarea conditiilor sanitare veterinare de functionare, conform prevederilor legale, pentru activitatea solicitată.

Neaplicarea măsurilor corespunzătoare la termenul stabilit atrage, după caz, sanctionarea contraventională si interzicerea desfăsurării activitătii.

 

Director executiv,

................................................................

(semnătura, stampila)


Reprezentantul legal al unitătii,

................................................................

(semnătura, stampila)


 

ANEXA Nr. 7

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARA VETERINARA

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor

................................................................

 

ORDONANTĂ

privind interzicerea desfăsurării activitătii

Nr...............din......................

 

Directorul executiv al Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor ................................................, având în vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, si prevederile Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sănătate animală si de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare, si Nota de constatare înregistrată la Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor sub nr. ............ din data de ..............., întocmită de ......................., în calitate de ...................................................... la Serviciul/Biroul/Compartimentul de igienă veterinară si epidemiologie/Serviciul de inspectie si control ......................................, în baza verificării efectuate la unitatea ................. ..................... ........................................., din ............................................................................ (adresa completă),

reprezentant legal al unitătii ....................................,

DISPUNE:

Începând cu data de ............................................................ se interzice desfăsurarea activitătii ......................................* de către unitatea .................................., reprezentant legal al unitătii .........................................., si se retrage Autorizatia sanitară veterinară nr. ......................** din data de ..........................**

Reluarea activitătii se efectuează la solicitarea reprezentantului legal al unitătii, după remedierea deficientelor, asigurarea conditiilor sanitare veterinare de functionare si obtinerea autorizatiei sanitare veterinare conform prevederilor legale.

Nerespectarea prezentelor măsuri atrage, după caz, sanctionarea contraventională sau penală, conform normelor legale în vigoare.

 

Director executiv,

................................................................

(semnătura, stampila)

Reprezentantul legal al unitătii,

................................................................

(semnătura, stampila)


* Se va trece codul activităti înscris în autorizatia sanitară veterinară.

** Se barează în cazul în care operatorul din sectorul alimentar functionează fără autorizatia sanitară veterinară emisă de autoritatea sanitară veterinară si pentru siguranta alimentelor competentă.


 

ANEXA Nr.

 la norma sanitară veterinară

 

TARIFE

pentru autorizarea sanitară veterinară a unitătilor care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală

 

Partea

Unitate

Tarif de autorizare

- lei/unitate/obiectiv -

I

Unităti cu activităti generale:

Depozit frigorific...........................................................................

 

364

Unitate de reambalare.................................................................

606

Piată agroalimentară, piata angro, hală pentru desfacerea produselor de origine animală.................................................................................

364

II

Carne de ungulate domestice:

Abator...........................................................................................

Unitate de transare.......................................................................

 

606

485

III

Carne de pasăre si lagomorfe:

Abator de păsări...........................................................................

Unitate de transare a cărnii de pasăre.........................................

 

606

485

IV

Carne de vânat de crescătorie:

Abator...........................................................................................

Unitate de transare a cărnii de vânat............................................

 

606

485

V

Carne de vânat sălbatic:

Unitate de manipulare..................................................................

Unitate de transare.......................................................................

 

485

364

VI

Carne tocată, preparată si carne separată mecanic:

Unitate pentru producerea cărnii tocate.......................................

Unitate de carne preparată..........................................................

Unitate de carne separată mecanic..............................................

 

485

485

485

VII

Produse din carne:

Unitate de procesare....................................................................

 

606

VIII

Moluste bivalve vii:

Centru de colectare a molustelor bivalve vii.................................

Centru de purificare a molustelor bivalve vii................................

 

364

364

IX

 

 

 

Peste si produse din pescuit:

Vas-fabrică....................................................................................

 

606

Vas-congelator.............................................................................

Unitate de produse proaspete din pescuit....................................

Unitate de procesare a produselor din pescuit.............................

Piată de licitatie a pestelui si produselor din pescuit....................

Piată de desfacere.......................................................................

606

606

606

485

485

Centru de colectare a pestelui......................................................

Fermă de acvacultura cu centru de colectare a pestelui integrat ...........

200

100

X

 

 

Lapte si produse din lapte:

Centru de colectare a laptelui.......................................................

 

121

Unitate de procesare a laptelui materie primă..............................

Unitate de procesare a produselor lactate...................................

606

536

XI

Ouă si produse din ouă:

Centru de ambalare a ouălor........................................................

Unitate producere a oului lichid....................................................

Unitate de procesare a ouălor.......................................................

 

364

606

606

XII

Pulpe de broască si melci:

Unitate de procesare a pulpelor de broască si a melcilor.............

 

606

XIII

Grăsimi animale, untură si jumări:

Centru de colectare a grăsimilor animale......................................

 

364

Unitate de procesare a grăsimilor animale....................................

606

XIV

 

Stomacuri prelucrate, vezici si intestine:

 

Unitate de procesare a stomacurilor, vezicilor si intestinelor.............................

606

XV

 

 

Gelatină:

Centru de colectare a materiilor prime pentru gelatină......................................

 

364

Unitate de producere a gelatinei........................................................................

606

XVI

Colagen:

Centru de colectare a materiilor prime pentru colagen......................................

 

364

Unitate de producere a colagenului...................................................................

606

XVII

 

 

 

 

Alte activităti:

Unitate de prelucrare a mierii de albine si/sau a produselor apicole.................

SIep ..................................................................................................................

 

536

364

Vaqon friqorific ..................................................................................................

364

Navă-pescador...................................................................................................

Aeronavă ............................................................................................................

364

364

Mijloace auto specializate..................................................................................

107

 

ANEXA Nr. 9

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARA VETERINARA

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor

.....................................................................................

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia igienă veterinară si epidemiologie

În atentia domnului director......................

În urma efectuării auditului de către reprezentantii Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor ........................................................................................., la unitatea apartinând .............................................................................. din localitatea ......................................, str. ............................... nr. ......., sectorul ........................, codul ............................................., judetul ............................................., în baza solicitării înregistrate la Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor sub nr. ......... ................... ..................... din data de ................................................., privind acordarea autorizatiei sanitare veterinare conditionate sau a autorizatiei sanitare veterinare pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală*

pentru obiectivul: ..................................................................................., s-a constatat că unitatea îndeplineste din punct de vedere structural conditiile sanitare veterinare de functionare, cu respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, si ale Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare.

Având în vedere că unitatea nu are implementate în totalitate procedurile de autocontrol bazate pe principiile HACCP, se impune acordarea autorizatiei sanitare veterinare conditionate pentru o perioadă de 3 (trei) luni*.

În conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unitătilor care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală, vă rugăm să ne comunicati numărul de autorizare sanitară veterinară.

 

Director executiv,

...................................................

(semnătura, stampila)

 


*A se elimina continutul textului neaplicabil.


 

ANEXA Nr. 10

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARA VETERINARA

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia igienă veterinară si epidemiologie

 

Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor ........................................

 

În atentia domnului director executiv...................

 

Referitor la Adresa dvs. nr......../.................., prin care solicitati, în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unitătilor care produc, procesează, depozitează, transportă si/sau distribuie produse de origine animală, acordarea unui număr de autorizare sanitară veterinară pentru obiectivul ..................................... din localitatea .................................., str. ....................................... nr. .............., sectorul ........, codul ........Judetul ............................, apartinând ...................................................., vă comunicăm că obiectivul ....................................poate fi autorizat sanitar-veterinar conditionat/pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală*, fiind acordat nr. .........................

Produsele vor fi marcate, în conformitate cu prevederile legislatiei sanitare veterinare în vigoare, cu o marcă de sănătate/identificare, deforma........................................, având inscriptionate următoarele:

- în partea superioară............................................;

- în centru...............................................................;

- în partea inferioară..............................................

Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor...................................va verifica modul de implementare si respectare a prevederilor legislatiei sanitare veterinare în vigoare si va dispune măsuri în cazul în care cu ocazia controalelor oficiale se constată nerespectarea conditiilor care au stat la baza eliberării autorizatiei sanitare veterinare.

 

Director executiv,

..................................................................

(semnătura, stampila)

 


*A se elimina continutul textului neaplicabil.


 

ANEXA Nr. 11

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARA VETERINARA

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor

....................................................................................

 

 

AUTORIZATIE SANITARĂ VETERINARĂ CONDITIONATĂ

Nr. ........... din .............

 

Directorul executiv al Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor ..................., având în vedere cererea si documentatia înregistrate la nr. ............... din ............ ale .............., din .......................................................................................... (adresa completă),

în baza Raportului de audit, a Fisei de evaluare si a Notei de constatare cu nr. ..................., întocmite de dr. ................................, în calitate de ........................... în cadrul Serviciului/Biroului de igienă veterinară si epidemiologie, în temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si al prevederilor Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sănătate animală si de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare,

DISPUNE:

autorizarea sanitară veterinară conditionată, până la data de ................., cu nr. de autorizare ....... (numărul de autorizare acordat de Directia igienă veterinară si epidemiologie din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor) pentru unitatea: ...................................................................................................................................................................., din localitatea .............., str. .......... nr. ....., sectorul....., codul........, judetul.............., pentru următoarele activităti:

 

Obiectiv

Capacitate totală de productie autorizată

(tone/săptămână produse finite)

Activitate

Specie

Observatii

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

Marca de sănătate/identificare ce va fi aplicată pe produsele de origine animală în unitătile care au fost autorizate sanitar-veterinar conditionat trebuie să respecte prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste procedura pentru marcarea si certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete si marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 21 martie 2008.

Motivele acordării autorizatiei sanitare veterinare conditionate: .......................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Data următoarei verificări: ............................................................................................................................................

Nerespectarea conditiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii sanitare veterinare, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităti decât cele autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legislatiei sanitare veterinare în vigoare atrage, după caz, suspendarea sau interzicerea desfăsurării activitătii, precum si sanctionarea contraventională sau penală, conform legislatiei în vigoare.

 

Director executiv,

.............................

(semnătura, stampila)


 

ANEXA Nr. 12

la norma sanitară veterinară

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARA VETERINARA

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor

..........................................................................................

 

AUTORIZATIE SANITARĂ VETERINARĂ

pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală

Nr.............din.............

 

Directorul executiv al Directiei Sanitar-Veterinaresi pentru Siguranta Alimentelor..................., având în vedere cererea si documentatia înregistrate la nr.................din............ale.............., din............................................................................................. (adresa completă),

în baza Fisei de evaluare si a Notei de constatare cu nr. ................., întocmite de dr. ........................., în calitate de ...........................

În cadrul Serviciului/Biroului de igienă veterinară si epidemiologie, în temeiul prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si al prevederilor Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitătii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sănătate animală si de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare,

DISPUNE:

autorizarea sanitară veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse alimentare de origine animală, cu nr. de autorizare ..........................pentru unitatea: .........................................................................., din localitatea................., str...........nr........., sectorul........., codul........, judetul.............., pentru următoarele activităti:

 

Obiectiv

Capacitate totală de productie autorizată

(tone/săptămână produse finite)

Activitate

Specie

Observatii

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

Marca de sănătate/identificare ce va fi aplicată pe produsele de origine animală în unitătile care au fost autorizate conditionat, trebuie să respecte prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste procedura pentru marcarea si certificarea sanitară veterinară a cărnii proaspete si marcarea produselor de origine animală destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 21 martie 2008.

Nerespectarea conditiilor care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii sanitare veterinare, schimbarea profilului sau efectuarea altor activităti decât cele autorizate sanitar-veterinar în conformitate cu prevederile legislatiei sanitare veterinare în vigoare atrage, după caz, suspendarea ori interzicerea desfăsurării activitătii, precum si sanctionarea contraventională sau penală, conform legislatiei în vigoare.

 

Director executiv,

.......................................

(semnătura, stampila)


 

ANEXA Nr. 13

la norma sanitară veterinară

 

Societatea Comercială...................................

Nr.........../..........................

 

Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor...............................

Domnului Director executiv.....................

 

Având în vedere că Societatea Comercială ................................., reprezentată de ........................., în calitate de................................, din localitatea................................., str.................................nr........., sectorul..........., codul postal.............Judetul............................, cu obiectivul.................autorizat sanitar- veterinar cu nr.............., pentru activitatea/activitătile ........................., si-a schimbat denumirea în Societatea Comercială .........................., vă rugăm să întreprindeti demersurile necesare în vederea obtinerii autorizatiei sanitare veterinare, conform noii denumiri.

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:

a) copia de pe încheierea judecătorească prin care s-a dispus schimbarea denumirii unitătii;

b) copia certificatului unic de înregistrare cu noua denumire a unitătii;

c) copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comertului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îsi are sediul.

 

Reprezentantul legal al unitătii,

............................................

(semnătura, stampila)

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare, referitoare la avizarea unitătilor de tehnică medicală, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.636/2004

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale economice cu nr. Cs.A.6.882 din 25 iunie 2010, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările ulterioare, referitoare la avizarea unitătilor de tehnică medicală, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii nr. 1.636/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 4 ianuarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - Structura de specialitate care realizează politica Ministerului Sănătătii în domeniul dispozitivelor medicale este Directia generală economică - compartimentul dispozitive medicale, denumită în continuare DGE-DM."

2. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 5. - Avizul de functionare si anexele acestuia se emit de structura de specialitate în domeniul dispozitive medicale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2000, republicată, cu modificările ulterioare."

3. La articolul 10, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul unui raport de audit favorabil, avizul de functionare se va emite de către DGE-DM în termen de 15 zile de la data primirii raportului întocmit de OTDM.

La data ridicării avizului de functionare de către solicitant, acesta are obligatia de a depune la DGE-DM documentul doveditor al plătii taxei prevăzute la art. 22 din Legea 176/2000, republicată, cu modificările ulterioare."

4. În tot cuprinsul normelor metodologice, sintagma „DISLDM" se înlocuieste cu sintagma „DGE-DM".

5. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1.

6. Anexa nr. 2 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2. Art. II. -Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 25 iunie 2010.

Nr. 962.

 


ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la normele metodologice)

 

CERERE/NOTIFICARE

pentru aviz de functionare a unitătii de tehnică medicală

Nr.............din...........................

 

Către

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

STRUCTURA DE SPECIALITATE ÎN DOMENIUL DISPOZITIVELOR MEDICALE

 

Unitatea de tehnică medicală, persoană fizică autorizată/juridică........................................................................................., cu sediul în ............................................................................. si puncte de lucru în..........................................................................., telefon ....................................., fax .................................................., e-mail ..........................................................., reprezentată prin....................................................................., având functia de ......................................., solicit eliberarea avizului de functionare

pentru activitătile de:

□ import, comercializare, depozitare, pentru dispozitivele medicale din categoriile:

□ 01. Dispozitive medicale implantabile active;

□ 02. Dispozitive medicale pentru anestezie, ventilatie pulmonară;

□ 03. Dispozitive medicale stomatologice;

□ 04. Dispozitive medicale electromecanice;

□ 05. Dispozitive medicale de uz medical/general spitalicesc;

□ 06. Dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro;

□ 07. Dispozitive medicale implantabile neactive;

□ 08. Dispozitive medicale oftalmologice si optice;

□ 09. Dispozitive medicale chirurgicale reutilizabile;

□ 10. Dispozitive medicale de unică utilizare;

□ 11. Mijloace ajutătoare pentru persoane cu dizabilităti;

□ 12. Dispozitive medicale pentru diagnosticare si tratament cu radiatii.

□ protezare:      □ ortopedică;    □ auditivă;        □ alte tipuri;

□ optică medicală;

□ reparare, verificare si punere în functiune, pentru dispozitivele medicale din categoriile: .......................................................................................

□ alte tipuri de prestări servicii:...........................................................................................................................................

Persoana de contact din cadrul firmei pentru probleme de securitate a dispozitivelor medicale si de vigilentă este: .........................................................................

Declar că unitatea de tehnică medicală comercializează dispozitive medicale cu marcaj CE fabricate de următorii producători:

Producător

Tara

1........................................................................................................

.............................

2........................................................................................................

.............................

 

(în cazul mai multor producători se completează o anexă la prezenta cerere.)

Anexez următoarele documente:

a) copie a certificatului de înregistrare si a certificatului constatator emise de oficiul registrului comertului sau alt înscris oficial/act normativ care să ateste înfiintarea unitătii solicitante;

b) copie a documentului - ordin de plată sau mandat postal - care confirmă plata taxei prevăzute la art. 22 din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicată1, cu modificările ulterioare.

(Se anexează în cazul unitătilor care desfăsoară numai activităti de import, comercializare, depozitare dispozitive medicale.)

Solicit înregistrarea unitătii ca reprezentant autorizat al producătorului.............................................................................. din tara ............................................pe baza notificării (împuternicirii) anexate, (se completează unde este cazul)

 

Data...............

Semnătura si stampila

....................................

 


1) Taxa se achită în contul: Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare: RO96TREZ70020160103XXXXX, deschis la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti; beneficiar: bugetul de stat, cod de identificare fiscală: 4266456.


 

ANEXA Nr. 2*)

(Anexa nr. 2 la normele metodologice)

 

AVIZ DE FUNCTIONARE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.


 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.