MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 474/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 474         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 9 iulie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

139. - Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 

779. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

16. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind desemnarea furnizorilor de ultimă optiune de energie electrică pentru perioada iulie 2010-30 iunie 2011

 

M.70. - Ordin al ministrului apărării nationale pentru completarea Ordinului ministrului apărării nationale nr. M.93/2009 privind delegarea către secretarul de stat pentru politica de apărare si planificare a competentei îndeplinirii unor atributii aflate în responsabilitatea ministrului apărării nationale

 

444. - Ordin al inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 361/2010 privind transmiterea on-line la Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat a rapoartelor de monitorizare a ascensbarelor

 

963. - Ordin al ministrului sănătătii privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate si să aplice sanctiuni pentru contraventiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind conditiile introducerii pe piată a dispozitivelor medicale, Hotărârea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active, Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, precum si pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor si a modelului înstiintării de plată

 

4.433. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru modificarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, nr. 5.885/2009

 

4.434. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind modificarea Calendarului miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2010-2011, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, nr. 5.886/2009

 

ACTE ALE COLEGIULUI NATIONAL AL ASISTENTILOR SOCIALI

 

3. - Hotărâre privind aprobarea Registrului national al asistentilor sociali din România


 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

LEGE

privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 3 noiembrie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) litera a) se abrogă.

2. La articolul 1, literele e) si g) ale alineatului (1) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,e) asigurarea cofinantării necesare în atragerea unor surse financiare externe, destinate promovării surselor regenerabile de energie, în limita surselor stabilite anual prin legea bugetului de stat si exclusiv în favoarea autoritătilor publice locale;

g) stabilirea criteriilor de durabilitate pentru biocarburanti si biolichide."

3. La articolul 2, literele b) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,b) biomasă - fractiunea biodegradabilă a produselor, deseurilor si reziduurilor de origine biologică din agricultură (inclusiv substante vegetale si animale), silvicultură si industriile conexe, inclusiv pescuitul si acvacultura, precum si fractiunea biodegradabilă a deseurilor industriale si municipale, codificate conform prevederilor legale;

c) biolichid- combustibil lichid produs din biomasă utilizat în scopuri energetice, altele decât pentru transport, inclusiv pentru producerea energiei electrice si a energiei termice destinate încălzirii si răcirii;".

4. La articolul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

,,c1) biocarburant - combustibil lichid sau gazos pentru transport, produs din biomasă;".

5. La articolul 2, literele d), f), g), h) si i) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,d) centrală electrică - ansamblul de instalatii, constructii si echipamente necesare pentru producerea de energie electrică; poate fi constituită din unul sau mai multe grupuri electrice;

f) centrală nouă/grup electric nou - centrala/grupul electric pusă/pus în functiune după data de 1 ianuarie 2004, compusă/compus în totalitate din echipamente noi;

g) certificat verde - titlul ce atestă producerea din surse regenerabile de energie a unei cantităti de energie electrică. Certificatul se poate tranzactiona, distinct de cantitatea de energie electrică pe care acesta o reprezintă, pe o piată organizată, în conditiile legii;

h) consum final brut de energie electrică - cantitatea de energie electrică produsă, inclusiv consumul de energie electrică din sectorul de producere a energiei electrice, precum si pierderile de energie electrică din retelele de transport si distributie, excluzând productia de energie electrică produsă în centralele electrice cu acumulare prin pompaj din apa pompată anterior într-un rezervor superior la care se adaugă diferenta dintre importul si exportul de energie electrică;

i) consum propriu tehnologic - consumul de energie electrică al unei centrale, necesar pentru realizarea productiei de energie electrică;".

6. La articolul 2, după litera j) se introduc 6 litere noi, literele j1)-j6), cu următorul cuprins:

,,j1) cotă anuală obligatorie de achizitie de certificate verzi - cota de achizitie de certificate verzi impusă anual furnizorilor de energie electrică, în conformitate cu prevederile prezentei legi, sub sanctiunea aplicării de penalităti;

j2) cotă anuală obligatorie de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare - ponderea energiei produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie electrică, pentru care se aplică sistemul de cote obligatorii, cu exceptia energiei electrice produse în centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW;

j3) energie aerotermală - energia stocată sub formă de căldură în aerul ambiental;

j4) energie geotermală - energia stocată sub formă de căldură sub stratul solid al suprafetei terestre;

j5) energie hidrotermală - energia stocată sub formă de căldură în apele de suprafată;

j6) Fondul pentru Mediu - instrument economico-financiar gestionat de Administratia Fondului pentru Mediu, destinat sustinerii si realizării proiectelor si programelor pentru protectia mediului, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare în domeniul protectiei mediului, reglementat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare."

7. La articolul 2, literele I)-o) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,l) garantie de origine - documentul electronic cu functie unică de a furniza unui consumator final dovada că o pondere sau o cantitate de energie dată a fost produsă din surse regenerabile, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (6) din Directiva 2003/54/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piata internă de energie electrică si de abrogare a Directivei 96/92/CE;

m) grup electric - unitatea tehnologic producătoare de energie electrică ce poate fi individualizată în privinta realizării, retehnologizării si punerii în functiune;

n) încălzire sau răcire centralizată - distributia de energie termică sub formă de abur, apă fierbinte sau lichide răcite, de la o sursă centrală de productie, printr-o retea, către mai multe clădiri sau locatii, în scopul utilizării acesteia pentru încălzirea sau răcirea spatiilor sau în procese de încălzire sau răcire;

o) minister de resort - Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;".

8. La articolul 2, după litera s) se introduce o nouă literă, litera s1) cu următorul cuprins:

,,s1) Planul national de actiune - planul prin care se stabilesc tintele nationale privind ponderea energiei din surse regenerabile consumată în transporturi, energie electrică, încălzire si răcire în anul 2020, tinând seama de efectele măsurilor altor politici privind eficienta energetică asupra consumului final de energie si măsurile care trebuie adoptate pentru atingerea respectivelor obiective nationale globale;".

9. La articolul 2, literele t) si u) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,t) sistem de cote obligatorii- mecanismul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie prin aplicarea cotelor anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi;

u) sistem de promovare - orice instrument, schemă sau mecanism, care promovează utilizarea energiei din surse regenerabile prin reducerea costurilor acestei energii, prin cresterea pretului la care aceasta poate fi vândută sau prin mărirea, prin intermediul unor obligatii referitoare la energia regenerabilă sau în alt mod, a cantitătii achizitionate de acest tip de energie; aceasta include, dar nu se limitează la sistemul de promovare prin certificate verzi, ajutoare pentru investitii, scutiri sau reduceri de impozite, rambursări de taxe, scheme de promovare privind obligatia de cumpărare a energiei din surse regenerabile;".

10. La articolul 2, după litera u) se introduc două noi litere, literele u1) si u2) cu următorul cuprins:

,,u1) sistem de promovare prin certificate verzi- sistemul de cote obligatorii combinat cu tranzactionarea certificatelor verzi;

u2) sistem electroenergetic izolat - sistemul local de producere, distributie si furnizare a energiei electrice care nu este interconectat cu Sistemul Electroenergetic National;".

11. La articolul 2, litera v) se abrogă.

12. La articolul 2, litera x) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,x) surse regenerabile de energie - sursele de energie nefosile, respectiv: eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală si energia oceanelor, energie hidraulică, biomasă, gaz de fermentare a deseurilor, denumit si gaz de depozit, si gaz de fermentare a nămolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate si biogaz."

13. La articolul 2, după litera x) se introduce o nouă literă, litera z), cu următorul cuprins:

,,z) tinte nationale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie - obiective nationale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie electrică, incluzând pe lângă energia electrică produsă din sursele regenerabile de energie prevăzute la art. 3 alin. (1) si energia electrică produsă în centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW."

14. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, denumit în continuare sistem de promovare, stabilit prin prezenta lege se aplică pentru energia electrică livrată în reteaua electrică si/sau la consumatori, produsă din:

a) energie hidraulică utilizată în centrale cu o putere instalată de cel mult 10 MW;

b) energie eoliană;

c) energie solară;

d) energie geotermală;

e) biomasă;

f) biolichide;

g) biogaz;

h) gaz rezultat din procesarea deseurilor;

i) gaz de fermentare a nămolurilor din instalatiile de epurare a apelor uzate.

(2) Sistemul de promovare stabilit prin prezenta lege se aplică pentru o perioadă de:

a) 15 ani, pentru energia electrică produsă conform prevederilor alin. (1), în grupuri/centrale electrice noi;

b) 10 ani, pentru energia electrică produsă în grupuri din centrale hidroelectrice cu putere instalată de cel mult 10 MW, retehnologizate;

c) 7 ani, pentru energia electrică produsă în grupuri/centrale care au mai fost utilizate pentru producerea energiei electrice pe teritoriul altor state dacă sunt utilizate în sisteme electroenergetice izolate sau au fost puse în functiune înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu mai vechi de 10 ani si conforme cu normele de protectie a mediului;

d) 3 ani, pentru energia electrică produsă în grupuri/centrale hidroelectrice cu putere instalată de cel mult 10 MW, neretehnologizate.

(3) Sistemul de promovare se aplică producătorilor, detinători ai capacitătilor de productie mentionate la alin. (2), calificati de ANRE în acest sens, de la data la care încep să producă energie electrică si primesc certificate verzi pentru energia electrică, conform art. 5, dacă punerile în functiune, respectiv retehnologizările de grupuri/centrale se fac până la sfârsitul anului 2016.

(4) Calificarea în vederea aplicării sistemului de promovare stabilit prin prezenta lege se poate face etapizat, pe măsura punerii în functiune a fiecărui grup electric individual din cadrul unei capacităti energetice continând mai multe astfel de grupuri electrice, caz în care perioada de aplicare a sistemului de promovare reglementat prin prezenta lege se va aplica diferentiat, în functie de momentul calificării.

(5) În cazul energiei electrice produse în centrale electrice multicombustibil care utilizează surse regenerabile si conventionale, beneficiază de sistemul de promovare numai acea parte din energia electrică produsă efectiv din surse regenerabile de energie, stabilită pe baza continutului energetic aferent surselor regenerabile.

(6) Nu se aplică sistemul de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie stabilit prin prezenta lege pentru:

a) energia electrică produsă din deseuri industriale si/sau municipale provenite din import, indiferent de puterea instalată a centralei electrice;

b) energia electrică produsă în centrale cu acumulare prin pompaj din apă pompată anterior în bazinul superior;

c) energia electrică produsă în centrale electrice multicombustibil care utilizează surse regenerabile si conventionale în care continutul energetic al combustibilului conventional reprezintă mai mult de 75% din continutul energetic total utilizat;

d) energia electrică aferentă consumului propriu tehnologic al centralei.

(7) În cazul energiei electrice produse din surse regenerabile în cogenerare, sistemul de promovare se aplică pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă calificată conform reglementărilor în vigoare, producătorii având dreptul să opteze fie pentru schema de promovare pentru cogenerare, fie pentru schema de promovare prevăzută în prezenta lege."

15. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie se aplică sistemul de promovare reglementat de prezenta lege.

(2) Nivelul tintelor nationale privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în consumul final brut de energie electrică în perspectiva anilor 2010, 2015 si 2020 este de 33%, 35% si, respectiv, 38%.

(3) Pentru atingerea tintelor nationale prevăzute la alin. (2), pe lângă energia electrică produsă din sursele regenerabile de energie prevăzute la art. 3 alin. (1) se ia în considerare si energia electrică produsă în centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW.

(4) Cotele anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru perioada 2010-2020 sunt următoarele: 2010-8,3%; 2011-10%; 2012-12%; 2013-14%; 2014-15%; 2015-16%; 2016-17%; 2017- 18%; 2018-19%; 2019-19,5%; 2020-20%.

(5) Cotele anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru perioada 2020-2030 se stabilesc de ministerul de resort si se aprobă prin hotărâre a Guvernului si nu vor fi mai mici decât cota stabilită pentru anul 2020.

(6) ANRE califică producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi, în conditiile prevăzute în Regulamentul de calificare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi.

(7) În prima decadă a lunii decembrie, ANRE publică pe site-ul propriu cota anuală obligatorie de achizitie de certificate verzi estimată pentru anul următor, numărul de certificate verzi estimate a fi emise pe baza informatiilor privind energia electrică estimată a se produce din surse regenerabile de energie pentru anul următor si consumul final de energie estimat pentru anul următor.

(8) ANRE elaborează, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, o metodologie de stabilire a cotelor anuale de achizitie de certificate verzi, aprobată prin ordin al presedintelui ANRE.

(9) Până la data de 1 martie a anului în curs, ANRE va ajusta cota anuală obligatorie de achizitie de certificate verzi aferentă anului precedent, pe baza realizărilor efective din anul precedent si o va publica pe site-ul propriu."

16. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 41, cu următorul cuprins:

„Art. 41. - (1) Nivelul obiectivului national privind ponderea energiei produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie al anului 2020 este de 24%.

(2) Consumul final brut de energie din surse regenerabile se calculează ca suma următoarelor:

a) consumul final brut de energie electrică din surse regenerabile de energie;

b) consumul final brut de energie din surse regenerabile pentru încălzire si răcire; si

c) consumul final de energie din surse regenerabile în transporturi.

(3) Metodologia de calcul al consumului final brut de energie din surse regenerabile se stabileste de ANRE în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(4) Pentru atingerea obiectivului prevăzut la alin. (1), politica energetică a României va urmări cel putin realizarea cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie, prevăzute la art. 4.

(5) Nivelul obiectivului national privind ponderea energiei din surse regenerabile utilizată în toate formele de transporturi în anul 2020 este de cel putin 10% din consumul national final de energie în transporturi.

(6) Ponderea energiei din surse regenerabile utilizată în toate formele de transporturi în anul 2020 se stabileste astfel:

a) pentru calculul numitorului, si anume cantitatea totală de energie consumată pentru transport, se iau în considerare numai benzina, motorina, biocarburantii consumati în transportul rutier si feroviar si energia electrică;

b) pentru calculul numărătorului, si anume cantitatea de energie din surse regenerabile consumată pentru transport, se iau în considerare toate tipurile de energie din surse regenerabile consumate în toate formele de transport;

c) pentru calcularea contributiei energiei electrice produse din surse regenerabile si consumate de toate tipurile de vehicule electrice, în sensul lit. a) si b), se utilizează ponderea de energie electrică din surse regenerabile din România, măsurată cu 2 ani înainte de anul în cauză. În plus, pentru calcularea cantitătii de energie electrică din surse regenerabile consumate de autovehiculele electrice, acest consum este considerat ca fiind de 2,5 ori continutul energetic al energiei electrice provenite din surse regenerabile consumate."

17. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Operatorul de transport si sistem emite lunar certificate verzi producătorilor, pentru cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie si livrată furnizorilor si/sau consumatorilor finali.

(2) Producătorii de energie din surse regenerabile beneficiază de un număr de certificate verzi pentru energia electrică produsă si livrată conform prevederilor alin. (1), inclusiv pentru cantitatea de energie electrică produsă în perioada de probă a functionării grupurilor/centralelor electrice, după cum urmează:

a) pentru energia electrică din centrale hidroelectrice cu puteri instalate de cel mult 10 MW:

(i) 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat, dacă centralele hidroelectrice sunt noi;

(ii) două certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat, dacă centralele hidroelectrice sunt retehnologizate;

b) un certificat verde pentru fiecare 2 MWh din centrale hidroelectrice cu o putere instalată de cel mult 10 MW, care nu se încadrează în conditiile prevăzute la lit. a);

c) două certificate verzi, până în anul 2017, si un certificat verde, începând cu anul 2018, pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producătorii de energie electrică din energie eoliană;

d) 3 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producătorii de energie electrică din sursele prevăzute la art. 3 alin. (1)lit. d)-i);

e) 6 certificate verzi pentru fiecare 1 MWh produs si livrat de producătorii de energie electrică din energie solară.

(3) Vor beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi reglementat de prezenta lege si sistemele electroenergetice izolate.

(4) Pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficientă în centrale care utilizează sursele regenerabile de energie prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d)-i) se acordă suplimentar fată de prevederile alin. (2) lit. d) câte un certificat verde pentru fiecare 1 MWh produs si livrat.

(5) ANRE are următoarele atributii:

a) califică grupurile/centralele electrice care beneficiază de schema de promovare, în temeiul Regulamentului de calificare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea schemei de promovare;

b) elaborează cadrul de reglementare pentru monitorizarea costurilor/veniturilor de producere a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile care beneficiază de schema de promovare prin certificate verzi."

18. La articolul 6, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Producătorii care livrează energie electrică în baza contractelor directe transmit lunar operatorului de transport si sistem date privind cantitătile de energie electrică produse din surse regenerabile."

19. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 7. - Furnizorii de energie electrică sunt obligati să achizitioneze anual un număr de certificate verzi echivalent cu produsul dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi stabilite pentru anul respectiv, în conditiile art. 4 alin. (7), si cantitatea de energie electrică, exprimată în MWh, furnizată anual consumatorilor finali."

20. La articolul 8, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Racordarea producătorilor de energie electrică din surse regenerabile la retelele de energie electrică se realizează în baza Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public, emis în baza art. 11 alin. (2) lit. q) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Investitiile realizate de operatorii de transport si/sau distributie în baza prevederilor alin. (2) se consideră active reglementate, recunoscute în acest sens de către ANRE."

21. La articolul 8, alineatul (4) se abrogă.

22. La articolul 8, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) În cazul în care operatorul de transport si sistem sau operatorii de distributie iau măsuri semnificative pentru a limita utilizarea surselor regenerabile de energie, în scopul garantării securitătii sistemului electroenergetic national si a securitătii aprovizionării cu energie, operatorii de sistem responsabili sunt obligati să informeze ANRE cu privire la aceste măsuri si să indice ce măsuri corective intentionează să ia în vederea preîntâmpinării unor limitări neadecvate."

23. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - (1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie si furnizorii vortranzactiona certificatele verzi pe piata centralizată a certificatelor verzi, precum si pe piata contractelor bilaterale a certificatelor verzi.

(2) Cadrul de tranzactionare a certificatelor verzi pe piata certificatelor verzi este asigurat de Societatea Comercială «Operatorul Pietei de Energie Electrică - Opcom» - S.A., ca operator al pietei de energie electrică, conform reglementărilor ANRE.

(3) Până la atingerea tintelor nationale, certificatele verzi pot fi tranzactionate numai pe piata internă de certificate verzi."

24. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Pentru perioada 2008-2025, valoarea de tranzactionare a certificatelor verzi pe pietele mentionate la art. 9 alin. (1) se încadrează între:

a) o valoare minimă de tranzactionare de 27 euro/certificat; si

b) o valoare maximă de tranzactionare de 55 euro/certificat.

(2) În toate cazurile, valoarea în iei se calculează la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Natională a României pentru luna decembrie a anului precedent.

(3) Începând cu anul 2011, valorile de tranzactionare mentionate la alin. (1) se indexează anual de ANRE conform indicelui mediu de inflatie înregistrat în luna decembrie a anului precedent, calculat la nivelul UE 27, comunicat oficial de către EUROSTAT.

(4) În termen de 15 zile de la publicarea indicelui mediu de inflatie calculat la nivelul UE 27 de către EUROSTAT, ANRE publică pe site-ul propriu valorile minime si maxime determinate potrivit prevederilor alin. (1)-(3), indexate si aplicabile pentru anul în curs.

(5) După anul 2025, valoarea de tranzactionare a certificatelor verzi va fi cea stabilită de piata certificatelor verzi, dar nu poate fi mai mică decât valoarea minimă de tranzactionare aplicată în anul 2025, indexată anual în conditiile alin. (3)."

25. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) ANRE stabileste, până la data de 15 aprilie a fiecărui an, pentru anul calendaristic precedent si pentru fiecare furnizor, pe baza numărului de certificate verzi achizitionate si a energiei electrice furnizate clientilor finali, gradul de îndeplinire a cotei anuale obligatorii de achizitie de certificate verzi.

(2) Furnizorul care nu realizează cota obligatorie anuală este obligat să plătească contravaloarea certificatelor verzi neachizitionate la valoarea de 110 euro pentru fiecare certificat neachizitionat, calculată în lei la valoarea medie a cursului de schimb stabilit de Banca Natională a României pentru luna decembrie a anului precedent.

(3) Începând cu anul 2011, valoarea prevăzută la alin. (2) se indexează anual de ANRE conform indicelui mediu de inflatie înregistrat în luna decembrie a anului precedent, calculat la nivelul UE 27, comunicat oficial de către EUROSTAT.

(4) În termen de 15 zile de la publicarea indicelui mediu de inflatie calculat la nivelul UE 27 de către EUROSTAT, ANRE publică pe site-ul propriu valoarea determinată potrivit prevederilor alin. (2) si (3), indexată si aplicabilă pentru anul în curs.

(5) Suma rezultată din aplicarea prevederilor alin. (2) si (3) este colectată de operatorul de transport si sistem si se face venit la Fondul pentru Mediu în vederea finantării producerii de energie din surse regenerabile de către persoanele fizice care investesc în capacităti energetice cu putere instalată de până la 100 kW."

26. Capitolul V „Comercializarea certificatelor verzi" se abrogă.

27. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Ministerul de resort are următoarele atributii:

a) elaborează strategia de valorificare si promovare a surselor regenerabile de energie;

b) evaluează potentialul tehnic, economic si ecologic pentru fiecare tip de resursă regenerabilă de energie;

c) structurează potentialul stabilit conform lit. b) pe zonele de licentă aferente operatorilor de distributie de energie electrică ce au calitatea de concesionari în contractele de concesiune;

d) elaborează, împreună cu ANRE, cadrul unitar de norme si reglementări privind utilizarea surselor regenerabile de energie electrică.

(2) Ministerul de resort elaborează Planul national de actiune în domeniul energiei regenerabile conform modelului stabilit de Comisia Europeană în concordantă cu prevederile art. 4 alin. (4) din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare si ulterior de abrogare a directivelor 2001/77/CE si 2003/30/CE."

28. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie vând energia electrică produsă pe piata de energie electrică la pretul pietei.

(2) Energia electrică produsă din surse regenerabile de energie în centrale electrice cu puteri instalate de cel mult 1 MW/centrală poate fi vândută la preturi reglementate furnizorilor impliciti în ale căror zone delimitate de licentă sunt situate centralele.

(3) Furnizorii impliciti sunt obligati, la solicitarea producătorilor si a consumatorilor detinători de centrale electrice care utilizează surse regenerabile de energie, să achizitioneze energia electrică produsă conform alin. (2), în conditiile stabilite de ANRE.

(4) Preturile reglementate prevăzute la alin. (2) sunt stabilite de ANRE în baza unei metodologii ce va fi aprobată în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în conformitate cu sistemul de promovare prevăzut de aceasta.

(5) Solicitările de vânzare a energiei electrice de către producătorii/consumatorii prevăzuti la alin. (3) vor fi adresate furnizorilor impliciti, de regulă, până la sfârsitul lunii octombrie a anului precedent celui de contractare, contractele de vânzare-cumpărare fiind încheiate pe cel putin un an de zile.


(6) Persoanele fizice ce detin unităti de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată sub 1 MW pe loc de consum, precum si autoritătile publice care detin capacităti de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, partial sau total, din fonduri structurale pot beneficia din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare, financiară si/sau cantitativă, între energia livrată si energia consumată din retea, conform unei metodologii elaborate de ANRE, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(7) Operatorul de transport si sistem si/sau operatorii de distributie asigură transportul, respectiv distributia, precum si dispecerizarea cu prioritate a energiei electrice produse din surse regenerabile, pentru toti producătorii de energie din surse regenerabile, indiferent de capacitate, pe baza unor criterii transparente si nediscriminatorii, cu posibilitatea modificării notificărilor în cursul zilei de operare, conform metodologiei stabilite de ANRE, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, astfel încât limitarea sau întreruperea productiei de energie din surse regenerabile să fie aplicată numai în cazuri exceptionale, dacă acest fapt este necesar pentru stabilitatea si securitatea Sistemului Energetic National."

29. Articolul 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) În scopul realizării obiectivului national privind energia din surse regenerabile de energie:

a) România poate, prin acorduri comune cu state membre ale Uniunii Europene:

(i) prevedea si conveni asupra unor transferuri de cantităti de energie electrică din surse regenerabile cu un alt stat membru;

(ii) coopera la realizarea unor proiecte comune referitoare la producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie;

(iii) să îsi armonizeze, în întregime sau partial, scheme nationale de promovare;

b) România poate, prin acorduri comune cu terte tări, coopera la realizarea unor proiecte referitoare la producerea de energie electrică din surse regenerabile de energie.

(2)Acordurile de tipul celor stabilite la alin. (1) sunt încheiate pe unul sau mai multi ani si sunt notificate Comisiei Europene de către ministerul de resort în termen de cel mult 3 luni de la încheierea fiecărui an în care sunt în vigoare.

(3) Normele privind modul de luare în considerare la stabilirea obiectivului national a rezultatelor acordurilor prevăzute la alin. (1) sunt emise de ministerele implicate, în termen de 60 de zile de la transpunerea în legislatia românească a legislatiei europene specifice, stabilite prin Directiva 2009/28/CE."

30. Articolul 16 se abrogă.

31. După capitolul VII se introduce un nou capitol, capitolul VII1, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL VII1

Proiecte comune

Art. 161. - (1) Cadrul de reglementare necesar cooperării cu alte state membre în cadrul tuturor tipurilor de proiecte comune referitoare la producerea de energie electrică, de încălzire sau de răcire din surse regenerabile de energie se elaborează de ministerul de resort, în colaborare cu autoritătile competente, si se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. Cooperarea respectivă poate implica operatori privati.

(2) Ministerul de resort, pe baza datelor furnizate de autoritătile competente, informează Comisia Europeană cu privire la proportia sau cantitatea de energie electrică, de încălzire sau de răcire din surse regenerabile de energie produsă în cadrul oricărui proiect comun de pe teritoriul României, care a devenit operational după data de 25 iunie 2009, sau de capacitatea crescută a unei instalatii care a fost retehnologizată după data respectivă, care trebuie privită ca fiind inclusă în obiectivul national global al statului membru cu care s-a încheiat proiectul comun.

(3) Notificarea mentionată la alin. (2):

a) descrie instalatia propusă în cadrul proiectului comun sau identifică instalatia retehnologizată;

b) specifică proportia sau cantitatea de energie electrică, de încălzire sau răcire produsă de instalatia respectivă care trebuie să fie luată în considerare în cadrul obiectivelor nationale globale ale unui alt stat membru;

c) identifică statul membru în favoarea căruia se realizează notificarea; si

d) specifică perioada, în ani calendaristici întregi, în care energia electrică, încălzirea sau răcirea produsă de instalatie din surse regenerabile de energie trebuie să fie considerată ca fiind inclusă în obiectivul national global al celuilalt stat membru.

(4) Perioada specificată la alin. (3) lit. d) nu poate depăsi anul 2020. Durata unui proiect comun poate depăsi anul 2020.

(5) O notificare efectuată în temeiul acestui articol nu poate fi modificată sau retrasă fără acordul statului membru identificat în conformitate cu alin. (3) lit. c).

Art. 162. - (1) În cazul realizării de proiecte comune în conformitate cu art. 161, în termen de 3 luni de la sfârsitul fiecărui an din cadrul perioadei specificate la art. 161 alin. (3) lit. d), ministerul de resort transmite o scrisoare de notificare Comisiei Europene, în care precizează:

a) cantitatea totală de energie electrică sau de încălzire ori răcire produsă în timpul anului din surse regenerabile de energie de către instalatia care a făcut obiectul notificării; si

b) cantitatea de energie electrică sau de încălzire ori răcire produsă în timpul anului din surse regenerabile de energie de către instalatia respectivă si care va fi luată în considerare pentru obiectivul national global al altui stat membru, în conformitate cu conditiile notificării.

(2) Scrisoarea de notificare este transmisă atât statului membru în favoarea căruia a fost făcută notificarea, cât si Comisiei Europene.

(3) Cantitatea de energie electrică sau de încălzire ori răcire din surse regenerabile de energie notificată în conformitate cu alin. (1) lit. b):

a) se scade din cantitatea de energie electrică sau de încălzire ori răcire din surse regenerabile de energie care este luată în considerare în măsurarea conformitătii de către statul membru care transmite scrisoarea de notificare în temeiul alin. (1); si

b) se adaugă la cantitatea de energie electrică sau de încălzire ori răcire din surse regenerabile de energie care este luată în considerare în măsurarea conformitătii de către statul membru care primeste scrisoarea de notificare în conformitate cu alin. (2).

Art. 163. - Energia electrică din surse regenerabile de energie produsă într-o tară tertă este luată în considerare în ceea ce priveste obiectivele nationale globale numai dacă sunt îndeplinite următoarele conditii:

a) energia electrică este consumată în interiorul Comunitătii, cerintă care este considerată ca îndeplinită dacă:

(i) o cantitate de energie electrică echivalentă cu cantitatea de energie electrică luată în considerare a fost stabilită clar în cadrul procesului de alocare de capacitate pe interconexiuni de către toti operatorii de transport si sistem din tara de origine, din tara de destinatie si, dacă este relevant, din fiecare tară tertă de tranzit;

(ii) o cantitate de energie electrică echivalentă cu cantitatea de energie electrică luată în considerare a fost stabilită clar în balanta de energie programată de către operatorul de transport si sistem din partea comunitară a interconexiunii; si

(iii) capacitatea stabilită si productia de energie electrică din surse regenerabile de energie de către instalatia mentionată la lit. b) se referă la aceeasi perioadă de timp;

b) energia electrică este produsă de o instalatie nou-construită, care a devenit operatională după data de 25 iunie 2009, sau de o instalatie retehnologizată a cărei capacitate a fost crescută după respectiva dată, în cadrul unui proiect comun astfel cum se mentionează la lit. a); si

c) cantitatea de energie electrică produsă si exportată nu a primit un alt sprijin din partea unei scheme de sprijin dintr-o tară tertă decât ajutorul pentru investitie acordat instalatiei.

Art. 164. - În sensul art. 161 alin. (2) si al art. 163 lit. b), unitătile de energie din surse regenerabile rezultate în urma cresterii capacitătii unei instalatii se consideră ca fiind produse de o instalatie separată care a fost dată în exploatare la data la care a avut loc cresterea capacitătii."

32. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) ANRE publică anual pe site-ul propriu, până la data de 30 martie, ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie electrică, cu exceptia energiei electrice produse în centrale hidroelectrice cu puteri instalate mai mari de 10 MW, pentru anul precedent."

33. La articolul 17, alineatul (3) si litera a) a alineatului (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(3) Ministerul de resort întocmeste o dată la 2 ani, începând cu luna octombrie 2010, raportul referitor la modul de realizare a tintelor nationale si măsurile întreprinse pentru a facilita accesul la retea al energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, pe baza rapoartelor ANRE.

a) implementarea si functionarea sistemului de promovare a energiei electrice din surse regenerabile, precum si modul de îndeplinire a măsurilor stabilite în Planul national de actiune;".

34. După articolul 17 se introduc 3 noi articole, articolele 171-173, cu următorul cuprins:

„Art. 171. - (1) Ministerul de resort elaborează si notifică Comisiei Europene, până la data de 30 iunie 2010, Planul national de actiune în domeniul energiei regenerabile.

(2) Planul national de actiune în domeniul energiei regenerabile mentionat la alin. (1) stabileste obiectivele nationale privind ponderea energiei din surse regenerabile consumate în transport, energie electrică, încălzire si răcire în anul 2020, tinând seama de efectele măsurilor altor politici privind eficienta energetică asupra consumului final de energie, si măsurile care trebuie adoptate pentru atingerea respectivelor obiective nationale globale, inclusiv cooperarea între autoritătile locale, regionale si nationale, transferurile statistice sau proiectele comune planificate, strategii nationale de dezvoltare a resurselor de biomasă si de mobilizare a unor noi surse de biomasă destinate diferitelor utilizări, precum si măsurile care trebuie luate conform prezentei legi.

Art. 172. - În cazul în care ponderea de energie din surse regenerabile scade sub valoarea stabilită de traiectoria orientativă prevăzută la art. 41 într-o perioadă de 2 ani, ministerul de resort elaborează si notifică Comisiei Europene un Plan national de actiune în domeniul energiei regenerabile modificat, până la data de 30 iunie a anului următor, plan national prin care se stabilesc măsuri corespunzătoare si proportionale pentru a atinge într-un termen rezonabil valoarea stabilită în traiectoria orientativă.

Art. 173. - Ministerul de resort elaborează si notifică Comisiei Europene înainte de data limită pentru elaborarea Planului national de actiune în domeniul energiei regenerabile, un document previzional care indică:

a) excesul estimat al productiei sale de energie din surse regenerabile comparat cu obiectivul national, care ar putea fi transferat către alte state membre, în conformitate cu art. 161- 164, precum si potentialul său estimat pentru proiecte comune, până în anul 2020; si

b) cererea sa estimată de energie din surse regenerabile, care trebuie să fie satisfăcută altfel decât prin productia internă până în anul 2020."

35. Capitolul IX „Facilităti" se abrogă.

36. După capitolul IX se introduce un nou capitol, capitolul IX1, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL IX1

Garantii de origine pentru energia electrică, încălzirea si răcirea produse din surse regenerabile de energie

Art. 191. - (1) În scopul de a dovedi consumatorilor finali ponderea sau cantitatea de energie din surse regenerabile în cadrul mixului de energie al unui furnizor, se stabileste sistemul garantiilor de origine a productiei de energie din surse regenerabile, în conformitate cu criterii obiective, transparente si nediscriminatorii.

(2) ANRE elaborează Regulamentul de emitere si urmărire a garantiilor de origine, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi."

37. Articolul 20 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie au acces prioritar la reteaua de transport/distributie a energiei electrice, în măsura în care nu este afectată siguranta Sistemului Energetic National.

(2) Operatorii de retea pun la dispozitia oricărui nou producător de energie din surse regenerabile care doreste să se conecteze la sistem informatiile necesare complete, inclusiv:

a) o estimare cuprinzătoare si detaliată a costurilor legate de racordare;

b) un termen rezonabil si precis pentru primirea si analizarea cererii de racordare la reteaua electrică;

c) un calendar orientativ rezonabil pentru orice racordare propusă la reteaua electrică."

38. Articolul 21 se abrogă.

39. Articolul 22 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) ANRE adaptează cadrul de reglementare necesar punerii în aplicare a prezentei legi în termen de 60 de zile de la intrarea acesteia în vigoare.

(2) ANRE elaborează Regulamentul de calificare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare, aprobat prin ordin al presedintelui ANRE, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi."

40. Articolul 23 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - În cazul în care în termen de 2 ani consecutivi nu se atinge nivelul cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile care beneficiază de sistemul de promovare, Guvernul va lua măsuri de stimulare a investitiilor, în vederea respectării dispozitiilor prezentei legi."

41. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 24, cu următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Cadrul de reglementare privind promovarea utilizării biocarburantilorsi biolichidelor, precum si modul în care utilizarea acestora este considerată la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin prezenta lege se elaborează de ministerul de resort si se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2) Cadrul de reglementare privind preluarea certificatelor verzi în exces si transferurile statistice de energie electrică din surse regenerabile, prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a), se elaborează de ministerul de resort si se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi."

42. Anexa la prezenta lege se abrogă.

Art. II. - Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 3 noiembrie 2008, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

*

Prezenta lege transpune art. 1-4, art. 5 alin. (1), art. 6-10, art. 12, art. 15 alin. (1) si art. 16 alin. (2)-(6) din Directiva nr. 2009/28/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare si ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE si 2003/30/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 140 din 5 iunie 2009. Celelalte prevederi ale directivei mentionate care nu sunt transpuse prin prezenta lege se vor transpune prin hotărâri ale Guvernului subsecvente.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 7 iulie 2010.

Nr. 139.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 iulie 2010.

Nr. 779.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind desemnarea furnizorilor de ultimă optiune de energie electrică pentru perioada iulie 2010-30 iunie 2011

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (8), (9) si (10), ale art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), ale art. 50 alin. (1) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Regulamentului privind furnizarea de ultimă optiune a energiei electrice, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2007,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se desemnează în calitate de furnizor de ultimă optiune de energie electrică pentru perioada iulie 2010-30 iunie 2011 următorii titulari de licentă de furnizare a energiei electrice:

 

Nr. crt.

Furnizori de ultimă optiune de energie electrică (FUO)

Pentru consumatorii casnici, necasnici mici si necasnici mari din judetele:

1.

Societatea Comercială ENEL ENERGIE MUNTENIA-S.A.

Bucuresti, Ilfov, Giurgiu

2.

Societatea Comercială FFEE ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA SUD - S.A.

Brasov, Sibiu, Alba, Mures, Harghita si Covasna

3.

Societatea Comercială FFEE ELECTRICA FURNIZARE MUNTENIA NORD - S.A.

Brăila, Buzău, Vrancea, Galati, Prahova si Dâmbovita

4.

Societatea Comercială CEZ VÂNZARE - S.A.

Dolj, Mehedinti, Gorj, Olt, Vâlcea, Arges si Teleorman

5.

Societatea Comercială FFEE ELECTRICA FURNIZARE TRANSILVANIA NORD - S.A.

Cluj, Bihor, Sălaj, Bistrita-Năsăud, Satu Mare si Maramures

6.

Societatea Comercială E.ON MOLDOVA FURNIZARE -S.A.

Bacău, Botosani, lasi, Neamt, Suceava si Vaslui

7.

Societatea Comercială ENEL ENERGIE - S.A.

Timis, Hunedoara, Caras-Severin, Arad, Constanta, Călărasi, Ialomita si Tulcea

 

Art. 2. - Se desemnează în calitate de furnizor de ultimă optiune de energie electrică pentru perioada iulie 2010- 30 iunie 2011 pentru consumatorii necasnici foarte mari din România titularii de licentă de furnizare din lista specificată la art. 1.

Art. 3. - Încadrarea pe categorii a consumatorilor necasnici se face conform precizărilor din Regulamentul privind furnizarea de ultimă optiune a energiei electrice, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2007.

Art. 4. - Entitătile organizatorice din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 21 iunie 2010.

Nr. 16.

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului apărării nationale nr. M.93/2009 privind delegarea către secretarul de stat pentru politica de apărare si planificare a competentei îndeplinirii unor atributii aflate în responsabilitatea ministrului apărării nationale

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 20 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 32 alin. (3) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. I. - După articolul 21 din Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.93/2009 privind delegarea către secretarul de stat pentru politica de apărare si planificare a competentei îndeplinirii unor atributii aflate în responsabilitatea ministrului apărării nationale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 14 septembrie 2009, se introduce un nou articol, articolul 22, cu următorul cuprins:

„Art. 22. - Se deleagă secretarului de stat pentru politica de apărare si planificare competenta aprobării scoaterii din functiune a activelor fixe si a declasării bunurilor materiale potrivit prevederilor art. 2 si, respectiv, ale art. 19 alin. (2) si (3) din „Fi.-11, Instructiuni privind scoaterea din functiune, declasarea si casarea activelor fixe si a bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Nationale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.148/2007*), cu modificările ulterioare."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 2 iulie 2010.

Nr. M.70.


*) Ordinul ministrului apărării nr. M.148/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

INSPECTIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR

SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT

 

ORDIN

privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 361/2010 privind transmiterea on-line la Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat a rapoartelor de monitorizare a ascensoarelor

 

Având în vedere Referatul nr. 7.250 din 30 iunie 2010, emis de Directia INSPECT

în aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificările si completările ulterioare,

inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat emite următorul ordin:

Art. 1. - Începând cu data emiterii prezentului ordin se prorogă termenul de intrare în vigoare prevăzut la art. 6 din Ordinul inspectorului de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat nr. 361/2010 privind transmiterea on-line la Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat a rapoartelor de monitorizare a ascensoarelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 316 din 13 mai 2010, până la data de 1 septembrie 2010.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Inspectorul de stat sef al Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,

Mircea-Vasile Zegrean

 

Bucuresti, 1 iulie 2010.

Nr. 444.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate si să aplice sanctiuni pentru contraventiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind conditiile introducerii pe piată a dispozitivelor medicale, Hotărârea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active, Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, precum si pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor si a modelului înstiintării de plată

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale economice nr. Cs.A. 6.883 din 25 iunie 2010,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 55 si 56 din Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind conditiile introducerii pe piată a dispozitivelor medicale, art. 52 si 53 din Hotărârea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active si art. 57 din Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Ministerul Sănătătii, prin structura de specialitate - compartimentul dispozitive medicale din cadrul Directiei generale economice, instituită potrivit prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicată, cu modificările ulterioare, asigură realizarea politicii în domeniul dispozitivelor medicale, verifică respectarea reglementărilor tehnice în acest domeniu si desfăsoară activitatea de supraveghere a pietei de dispozitive medicale în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Art. 2. - Personalul tehnic din structura de specialitate prevăzută la art. 1 este împuternicit să controleze modul de îndeplinire a prevederilor reglementărilor tehnice privind dispozitivele medicale, să constate contraventiile si să aplice sanctiunile prevăzute la art. 56 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind conditiile introducerii pe piată a dispozitivelor medicale, art. 53 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active, art. 57 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Actiunile de verificare a dispozitivelor medicale se stabilesc trimestrial, potrivit unui grafic aprobat de ordonatorul principal de credite.

(2) În actiunile de verificare a dispozitivelor medicale, persoanele împuternicite prevăzute la art. 2 au obligatia de a se prezenta cu legitimatia de serviciu emisă de Ministerul Sănătătii si cu ordinul de deplasare aprobat în conditiile legii.

Art. 4. - (1) Faptele care constituie contraventii si sanctiunile aplicate conform prevederilor art. 56 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 54/2009, art. 53 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 55/2009, art. 57 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 798/2003, cu modificările si completările ulterioare, se mentionează la sfârsitul actiunii de verificare în Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) În situatia în care contravenientul a fost sanctionat cu amendă, odată cu procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor i se comunică si înstiintarea de plată, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor este un document cu regim special, având caracteristicile de tipărire prevăzute în anexa nr. 3.

(4) Înstiintarea de plată se tipăreste în conformitate cu caracteristicile prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Directia generală economică si persoanele prevăzute la art. 2 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 25 iunie 2010.

Nr. 963.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCES-VERBAL

de constatare si sanctionare a contraventiilor

 

- model -

 

Încheiat astăzi: ziua.............luna..........................anul......., în localitatea........................................, la..........................

Subsemnatul/Subsemnatii,............................................................, având functia de.................., în temeiul art. 56 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind conditiile introducerii pe piată a dispozitivelor medicale/art. 53 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active/art. 57 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, cu modificările si completările ulterioare, al Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, si în baza delegatiei de control nr..............., în calitate de agenti constatatori, reprezentând Ministerul Sănătătii, cu sediul în localitatea ................., str.......................... nr......, judetul/sectorul ..............., în urma controlului efectuat în ziua ....... luna ........anul ......... privind modul în care se respectă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 54/2009/Hotărârii Guvernului nr. 55/2009/Hotărârii Guvernului nr. 798/2003, cu modificările si completările ulterioare, (se subliniază cu o linie continuă actul normativ aplicabil), la persoana juridică/fizică/punctul de lucru/sucursala..................., cu sediul/adresa în localitatea................, str.................................nr...... Judetul/sectorul......................, înmatriculată în registrul comertului sub nr................., având CUI ........................., reprezentată de domnul/doamna ....................................................., domiciliat/domiciliată în localitatea ............., str................. nr....., bl....., sc. ..., ap. ..., posesor/posesoare al/a Bl/CI/pasaport seria.........nr..........., eliberat/eliberată de.................................................la data de .................................., CNP....................................., în calitate de.........................., am constatat următoarele (descrierea faptei; data si ora comiterii; locul unde a fost comisă; împrejurările ce pot servi la aprecierea gravitătii si pericolului social al faptei):

1........................................................................;

2........................................................................;

3..........................................................................

Fapta/Faptele constatate prin prezentul proces-verbal constituie contraventii, conform:

1. art. ... alin. ... lit. ... din........................................;

2. art. ... alin. ... lit. ... din........................................;

3. art. ... alin. ... lit. ... din.......................................;

(Se vor completa, în clar, de către agentul constatator/agentii constatatori prevederile articolului, alineatului, literei din actul normativ ale cărui dispozitii au fost încălcate.) si se sanctionează astfel:

- cu amendă de la............lei la...........lei, conform art......alin.....lit......din......................;

- cu amendă de la............lei la...........lei, conform art.....alin.....lit......din......................;

- cu amendă de la............lei la...........lei, conform art.....alin.....lit......din........................

De săvârsirea acestei/acestor fapte se face vinovat contravenientul:

1. Numele si prenumele.........................., prenumele părintilor......................si................., data si locul nasterii..................., domiciliul actual stabil ......................, CNP......................, BI/CI seria.....nr................., eliberat/eliberată de Politia..................... la data de....................., ocupatia..................., locul de muncă ........................................................;

2. Numele si prenumele...................., prenumele părintilor.........................si..................., data si locul nasterii................., domiciliul actual stabil .........................., CNP......................, BI/CI seria..... nr................., eliberat/eliberată de Politia................ la data de.............., ocupatia.........., locul de muncă ..........................................................;

3. Persoana juridică................, cu sediul în .............., str............nr.....,bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul/sectorul ..........., constituită în baza............., având codul fiscal......., cont nr.........la......., reprezentată legal prin domnul/doamna................, în calitate de.............., domiciliat/domiciliată în............., str................nr......, bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul/sectorul......., având BI/CI seria .... nr........., eliberat/eliberată de...........la data de......., CNP........................

Aceste fapte contraventionale au fost săvârsite în perioada...........................................

Împrejurările ce pot servi la aprecierea gravitătii faptelor si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite:

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

 

Agent constatator,

.......................................

Martor,

.......................................

Contravenient,

.......................................

(numele, prenumele si semnătura contravenientului)


Contravenientul si-a îndeplinit/nu si-a îndeplinit obligatia legală de a prezenta agentilor constatatori, la cererea lor, actul de identitate ori documentele solicitate pentru buna desfăsurare a activitătii de control. Organul constatator a dispus următoarele sanctiuni principale:

- avertisment scris

- amendă de la...............lei la..............lei, conform art......alin.......lit......din...............................;

- amendă de la...............lei la..............lei, conform art......alin.......lit......din...............................;

- amendă de la...............lei la..............lei, conform art......alin.......lit......din................................

Organul constatator a dispus următoarele sanctiuni complementare:

Contravenientul nu se află de fată/refuză să semneze sau nu poate lua cunostintă despre continutul procesului-verbal (se barează cu o linie continuă situatiile care nu corespund), fapt atestat de martor, domnul/doamna..........., domiciliat/domiciliată în ............, str.............nr. ..., bl....., sc. .., ap. .., judetul/sectorul............, având BI/CI seria ... nr......., eliberat/eliberată de............ la data de....................., CNP..............................

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în lipsa unui martor pentru următoarele motive:

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Alte mentiuni....................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

(Se pot mentiona observatiile/obiectiunile contravenientului.)

Suma totală de.............lei (adică................................), reprezentând amenda/amenzile contraventionale aplicate astăzi, se va achita în contul „Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale" RO94TREZ70020350101XXXXX, beneficiar „Bugetul de stat", cod de identificare fiscală 4266456, iar documentul doveditor al plătii va fi prezentat agentului constatator sau va fi comunicat prin postă, recomandat, Ministerului Sănătătii-Directia generală economică - compartiment dispozitive medicale, la adresa: str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sectorul 1, Bucuresti, cod postal 010024, în termen de 15 zile de la încheierea/comunicarea*) procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, precum si a înstiintării de plată.

În conformitate cu art. 28 alin. (1) si art. 29 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, contravenientul poate achita contravaloarea a jumătate din minimul amenzilor prevăzute în actele normative, aplicate astăzi, ziua.......luna..........anul......., cumulate, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii/comunicării procesului-verbal si a înstiintării de plată, respectiv suma de ....................... lei (adică..................................).

Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor în termen de cel mult 15 zile de la încheierea/comunicarea acestuia. Plângerea însotită de copia procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se depune la judecătoria în a cărei circumscriptie a fost săvârsită contraventia.

Prezentul proces-verbal contine.............pagini si a fost întocmit în 3 exemplare, dintre care un exemplar s-a înmânat

contravenientului astăzi,.....................,/va fi comunicat contravenientului în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data încheierii.

 

Agent constatator,

.......................................

Martor,

.......................................

Mi s-a înmânat si am primit un exemplar al procesului-verbal.

 

Contravenient,

.......................................

(numele, prenumele si semnătura contravenientului)


*) În termen de 15 zile de la încheierea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, în situatia în care contravenientul este de fată, semnează si i se înmânează procesul-verbal.

În termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, în situatia în care contravenientul nu este de fată, nu semnează sau nu poate să ia cunostintă despre continutul procesului-verbal.

 


ANEXA Nr. 2

 

ÎNSTIINTARE DE PLATĂ

Seria ... nr...........

Pentru debitorul:

Numele si prenumele/Denumirea...................................., cu domiciliul/sediul în localitatea................, str.................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap ..... judetul/sectorul ..............., CNP..................., posesor al CI/BI/Pasaport seria...... nr.........., eliberat(ă) de..........................la data de................/înregistrat la registrul comertului sub nr..............., CUI ........................., reprezentat de domnul/doamna......................................, domiciliat(ă) în localitatea....................., str.............................nr....., bl......, se....., et....., ap....., posesor/posesoare al/a Bl/CI/Pasaport seria.......nr....................., eliberat(ă) de.......................la data de..................., CNP................................, în calitate de.......................................

În baza Procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria.....nr.................., încheiat în ziua de...... luna .............. anul....... la .........................................................., sunteti obligat la plata unei amenzi contraventionale în cuantum de ...................... lei (adică.............................), pe care urmează să o achitati în contul „Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale" RO94TREZ70020350101XXXXX, beneficiar „Bugetul de stat", cod de identificare fiscală 4266456 în conformitate cu art. 28 alin. (1) si art. 29 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, contravenientul poate achita contravaloarea a jumătate din minimul amenzilor prevăzute în actele normative, aplicate astăzi, ziua......luna......anul......., cumulate, în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii/comunicării procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor si a înstiintării de plată, respectiv suma de.......................lei adică..................................).

O copie a documentului doveditor al plătii va fi prezentat agentului constatator sau va fi comunicată prin postă, recomandat, Ministerului Sănătătii - Directia generală economică -compartiment dispozitive medicale, la adresa: str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sectorul 1, Bucuresti, cod postal 010024, în termen de 15 zile de la încheierea/comunicarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor si a înstiintării de plată.

În situatia în care amenda nu se achită în termen de 15 zile de la data încheierii/comunicării procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor însotit de prezenta înstiintare de plată, acesta devine titlu executoriu fără nicio altă formalitate si se supune executării silite în conditiile legii.

 

Agent constatator,

.......................................

Am primit un exemplar al înstiintării de plată.

.......................................

(numele, prenumele si semnătura contravenientului)

 

ANEXA Nr. 3

CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE

 

A. Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor

1. Denumire: Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor în domeniul dispozitivelor medicale

2. Formular cu regim special care se tipăreste în 3 exemplare, pe format A4, de culori diferite (alb, rosu si verde), folosindu-se caractere Times New Roman, astfel încât să se încadreze într-o singură pagină

3. Caracteristici de tipărire:

a) formularele se tipăresc pe hârtie autocopiativă pe ambele fete, care să asigure lizibilitatea scrisului atât pe original, cât si pe copii;

b) formularele se brosează în carnete/blocuri a câte 25 de procese-verbale, continând câte 75 de file fiecare;

c) formularele se vorînseria si numerota conform documentelor cu regim special.

4. Se achizitionează de la unităti tipografice specializate, contra cost, pe baza propriilor comenzi.

5. Se utilizează la constatarea unor fapte contraventionale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind conditiile introducerii pe piată a dispozitivelor medicale, Hotărârea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active, Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, cu modificările si completările ulterioare, în limita de competentă a agentilor constatatori.

6. Se întocmeste în 3 exemplare, dintre care:

- cel alb revine organului fiscal cu atributii în executarea contraventiei;

- cel rosu revine persoanei contraveniente;

- cel verde rămâne la cotor, în posesia organului constatator.

7. Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor se semnează pe fiecare pagină atât de agentul constatator, cât si de contravenient, precum si de martor, după caz.

B. Înstiintare de plată

1. Denumire: înstiintare de plată

2. Formularul se tipăreste în 3 exemplare.

3. Caracteristici de tipărire:

a) formularele se tipăresc pe format A4;

b) formularele vor purta aceeasi serie si număr ca si procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor.

4. Se utilizează împreună cu procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, ca urmare a constatării unor fapte contraventionale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 54/2009, Hotărârea Guvernului nr. 55/2009, Hotărârea Guvernului nr. 798/2003, cu modificările si completările ulterioare.

5. Se întocmeste în 3 exemplare, dintre care:

- un exemplar persoanei contraveniente;

- un exemplar organului constatator;

- un exemplar organului fiscal, anexat la procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Metodologiei privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, nr. 5.885/2009

 

În baza prevederilor art. 141 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. I. - Metodologia privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, nr. 5.885/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 si 776 bis din 13 noiembrie 2009, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 50 va avea următorul cuprins:

„Art. 50. - (1) Pentru evaluarea lucrărilor scrise se constituie centre de evaluare.

(2) Arondarea disciplinelor de concurs la centrele de evaluare se realizează de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si se comunică inspectoratelor scolare."

2. La articolul 51, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) La nivelul fiecărui centru de evaluare se constituie, prin decizia inspectorului scolar general, comisia de evaluare a lucrărilor scrise, având următoarea componentă: presedinte - inspector scolar general adjunct; membri - câte 2 profesori evaluatori din învătământul preuniversitar având gradul didactic I sau II pentru fiecare disciplină de concurs/ 100 candidati; 3-5 secretari - cadre didactice din învătământul preuniversitar, de preferintă inspectori scolari/inspectori scolari de specialitate; 5 informaticieni. Din comisie nu pot face parte persoane care au în rândul candidatilor rude sau afini până la gradul IV inclusiv. Membrii comisiei semnează în acest sens o declaratie pe propria răspundere."

3. La articolul 51, alineatul (10) va avea următorul cuprins:

„(10) Evaluarea lucrărilor de concurs se realizează în perioada prevăzută de Calendar."

4. La articolul 53, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 53. - (1) Comisia de rezolvare a contestatiilor, formată în întregime din alte cadre didactice decât cele din comisiile de evaluare a lucrărilor scrise, se constituie prin decizia inspectorului scolar general. Comisia de contestatii este formată din: presedinte - inspector scolar general/inspector scolar general adjunct; membri - câte 2 profesori din învătământul preuniversitar având gradul didactic I sau II pentru fiecare disciplină de concurs/100 de candidati; 1-2 secretari - cadre didactice din învătământul preuniversitar, de preferintă inspectori scolari/inspectori scolari de specialitate; 2-3 informaticieni. Din comisie nu pot face parte persoane care au în rândul candidatilor rude sau afini până la gradul IV inclusiv. Membrii comisiei semnează în acest sens o declaratie pe propria răspundere."

Art. II. - Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si inspectoratele scolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 8 iulie 2010.

Nr. 4.433.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind modificarea Calendarului miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2010-2011, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, nr. 5.886/2009

 

În baza prevederilor art. 141 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările

si completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului

si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. I. - Calendarul miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2010-2011, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării, interimar, nr. 5.886/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 13 noiembrie 2009, se modifică după cum urmează:


1. La punctul II subpunctul 6 litera q) sintagma „Termen: 16 iulie 2010" se înlocuieste cu sintagma „Termen: 18 iulie 2010".

2. La punctul II subpunctul 6, litera r) va avea următorul cuprins: ,,r) înregistrarea contestatiilor si transmiterea acestora comisiei de rezolvare a contestatiilor. Perioada 18-19 iulie 2010".

3. La punctul II subpunctul 6 litera s), sintagma „Termen: 19 iulie 2010" se înlocuieste cu sintagma „Termen: 20 iulie 2010".

4. La punctul II subpunctul 6 litera t), sintagma „Termen: 20 iulie 2010" se înlocuieste cu sintagma „Termen: 21 iulie 2010".

5. La punctul II subpunctul 6.1 litera a), sintagma „Perioada: 21-22 iulie 2010" se înlocuieste cu sintagma „Perioada: 22-23 iulie 2010".

6. La punctul II subpunctul 6.2, sintagma „Termen: 23 iulie 2010" se înlocuieste cu sintagma „Termen: 24 iulie 2010".

Art. II. - Directia generală management, resurse umane si retea scolară din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si inspectoratele scolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 8 iulie 2010.

Nr. 4.434.

 

ACTE ALE COLEGIULUI NATIONAL AL ASISTENTILOR SOCIALI

 

COLEGIUL NATIONAL AL ASISTENTILOR SOCIALI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Registrului national al asistentilor sociali din România

 

În temeiul dispozitiilor art. 27 din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social si al dispozitiilor art. 13 alin. (1) lit. i) din Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului National al Asistentilor Sociali, cu completările ulterioare,

Biroul executiv al Colegiului National al Asistentilor Sociali hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă Registrul national al asistentilor sociali din România, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Se aprobă publicarea Registrului national al asistentilor sociali din România în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Colegiului National al Asistentilor Sociali,

Florian Valeriu Sălăjeanu

 

Bucuresti, 4 iunie 2010.

Nr. 3.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.