MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 475/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 475         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 9 iulie 2010

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 801 din 3 iunie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 286, 287 si 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, 75 si 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă si ale art. 164 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 843 din 24 iunie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 6 si 7 din Codul de procedură penală

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

571. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

 

620. - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a activitătii Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, precum si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

 

621. - Hotărâre pentru modificarea art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

58. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind formularele de prescriptie medicală cu regim special si cu timbru sec pentru eliberarea produselor medicinale veterinare si a normelor metodologice referitoare la utilizarea acestora, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 184/2006

 

309. - Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si Uniunea Natională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Rectificări la:

- Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2010


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 801

din 3 iunie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 286, 287 si 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, 75 si 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă si ale art. 164 din Codul de procedură civilă

 

Augustin Zegrean - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Simona Ricu – procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286, 287 si 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, 75 si 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă si ale art. 164 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Petrom" - S.A. în Dosarul nr. 10.195/118/2009 al Tribunalului Constanta - Sectia civilă, cauză ce constituie obiectul Dosarului nr. 61 D/2010 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 237D/2010, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286, 287 si 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si ale art. 74, 75 si 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă, exceptie ridicată de acelasi autor în Dosarul nr. 532/87/2009 (format vechi nr. 5.948/2009) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale.

Se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 278D/2010, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286, 287 si 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, exceptie ridicată de acelasi autor - Societatea Comercială „Petrom" - S.A. - în Dosarul nr. 4.997/87/2008 (format vechi nr. 6.172/2009) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, văzând identitatea partială de obiect al acestor cauze, pune în discutie problema conexării lor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu admiterea exceptiei de conexitate a dosarelor mentionate.

Curtea, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 278D/2010 si nr. 273D/2010 la Dosarul nr. 61D/2010, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, având în vedere jurispudenta constantă în această materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin încheierea din 18 noiembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 10.195/118/2009, Tribunalul Constanta - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286, 287 si 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, 75 si 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă si ale art. 164 din Codul de procedură civilă.

Prin deciziile civile nr. 7.188/R din 8 decembrie 2009 si nr. 109/R din 12 ianuarie 2010, pronuntate în dosarele nr. 532/87/2009 (format vechi nr. 5.948/2009) si nr. 4.997/87/2008 (format vechi nr. 6.172/2009), Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286, 287 si 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si ale art. 74, 75 si 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă, respectiv cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor ar. 286, 287 si 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

Exceptiile au fost ridicate de Societatea Comercială „Petrom" - S.A. din Bucuresti în cauze privind solutionarea unor recursuri formulate în actiuni civile având ca obiect drepturi bănesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, având un continut identic, autorul acesteia sustine, în esentă, că dispozitiile art. 286, 287 si 288 din Legeanr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, 75 si 77 din Legea nr. 168/1999 sunt de un formalism excesiv, de natură să afecteze grav efectivitatea exercitării drepturilor recunoscute de lege atât pentru angajat, cât si pentru angajator si să restrângă nejustificat dreptul la apărare al angajatorului, care este pus într-o situatie de dezechilibru fată de angajatul care are calitatea de reclamant. Autorul exceptiei consideră că principiul celeritătii, aplicabil în materia litigiilor de muncă, nu trebuie să constituie un scop în sine, astfel că modalitatea de solutionare a cauzei trebuie adaptată circumstantelor specifice respectivei cauze, si nu în abstract. Ca atare, judecarea acestor cauze în regim de urgentă, cu termene scurte de solutionare si de citare, refuzul amânării cauzei pentru lipsă de apărare, precum si imposibilitatea de conexare a dosarelor pentru a obtine o jurisprudentă unitară sunt aspecte procedurale de natură să afecteze exercitarea dreptului său la apărare si la un proces echitabil, defavorizat fiind de calitatea de pârât căruia îi revine sarcina probei până la prima zi de înfătisare, sub sanctiunea decăderii din dreptul de a depune probe si a formula apărări. În acest sens, prevederile art. 164 din Codul de procedură civilă lasă la aprecierea instantei posibilitatea conexării cauzelor si nu obligă la luarea unei astfel de măsuri, menite să ducă la o economie de timp si cheltuieli, precum si la o judecată unitară. Totodată, dispozitiile legale atacate încalcă, în opinia autorului, si principiul efectivitătii juridice, reflectat în jurisprudentă în materie a Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Tribunalul Constanta - Sectia civilă, exprimându-si opinia în Dosarul nr. 61 D/2010, apreciază că dispozitiile legale atacate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale, exprimându-si opinia în dosarele nr. 237D/2010 si nr. 278D/2010, consideră că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul, făcând referire la jurisprudenta instantei de contencios constitutional în materie, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 286,287 si 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, 75 si 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 164 din Codul de procedură civilă.

Dispozitiile criticate din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii au următorul continut:

- Art. 286: „(1) Cererile referitoare la solutionarea conflictelor de muncă se judecă în regim de urgentă.

(2) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 15 zile.

(3) Procedura de citare a părtilor se consideră legal îndeplinită dacă se realizează cu cel putin 24 de ore înainte de termenul de judecată.";

- Art. 287: „Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfătisare.";

- Art. 288: „Administrarea probelor se face cu respectarea regimului de urgentă, instanta fiind în drept să decadă din beneficiul probei admise partea care întârzie în mod nejustificat administrarea acesteia."

Textele criticate din Legea nr. 168/1999 prevăd următoarele: - Art. 74: „(1) Cererile referitoare la solutionarea conflictelor de drepturi se judecă în regim de urgentă.

(2) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 10 zile.

(3) Părtile sunt legal citate, dacă citatia Ie-a fost înmânată cel putin cu o zi înaintea judecării.";

- Art. 75: „În cazul în care sunt contestate măsuri unilaterale dispuse de unitate, aceasta are obligatia ca, până la prima zi de înfătisare, să depună dovezile în baza cărora a luat măsura respectivă.";

- Art. 77: „(1) În cazul în care judecata continuă, administrarea probelor se va face cu respectarea regimului de urgentă al judecării conflictelor de drepturi.

(2) Instanta poate să decadă din beneficiul probei admise partea care întârzie nejustificat administrarea acesteia.";

- Art. 164 din Codul de procedură civilă: „ Părtile vor putea cere întrunirea mai multor pricini ce se află înaintea aceleiasi instante sau instante deosebite, de acelasi grad, în care sunt aceleasi părti sau chiar împreună cu alte părti si al căror obiect si cauză au între dânsele o strânsă legătură.

Întrunirea poate fi făcută de judecător chiar dacă părtile nu au cerut-o.

Dosarul va fi trimis instantei mai întâi învestită, afară numai dacă amândouă părtile cer trimiterea lui la una din celelalte instante.

Când una din pricini este de competenta unei instante, si părtile nu o pot înlătura, întrunirea se va face la acea instantă."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 21 alin. (1), (2) si (3) privind accesul liber la justitie, art. 24 -Dreptul la apărare, art. 53 alin. (1) privind conditiile în care este permisă restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, precum si dispozitiilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil, text invocat prin raportare la art. 11 alin. (2) si art. 20 alin. (2) din Legea fundamentală, referitoare la raporturile dintre tratatele internationale în materia drepturilor omului si dreptul intern.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile art. 286^ 287 si 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, 75 si 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă si ale art. 164 din Codul de procedură civilă au mai constituit obiect al controlului de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 1.015 din 7 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 6 august 2009, instanta de contencios constitutional a constatat, pentru argumentele acolo expuse, că textele de lege atacate, examinate prin raportare la critici de aceeasi natură si aceleasi norme fundamentale ca cele indicate în cauza de fată, corespund exigentelor normelor constitutionale si conventionale invocate.

În lipsa unor elemente noi, de natură a modifica jurisprudenta Curtii în materie, cele statuate în decizia indicată îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 286, 287 si 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, 75 si 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă si ale art. 164 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Petrom" - S.A. în dosarul nr. 10.195/118/2009 al Tribunalului Constanta - Sectia civilă, precum si în dosarele nr. 532/87/2009 (format vechi nr. 5.948/2009) si nr. 4.997/87/2008 (format vechi nr. 6.172/2009) ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VII-a civilă si pentru cauze privind conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 iunie 2010.

 

PRESEDINTE,

AUGUSTJN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 843

din 24 iunie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 6 si 7 din Codul de procedură penală

 

Augustin Zegrean - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Marinela Mincă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 6 si 7 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Sergiu Leon Rus în Dosarul nr. 1.682/1/2009 al înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 24 noiembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 1.682/1/2009, înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2781 alin. 6 si 7 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Sergiu Leon Rus în dosarul de mai sus.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 21 alin. (1)-(3), art. 24 si art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece partea vătămată este pusă în imposibilitate de a-si demonstra sustinerile în alt mod decât prin înscrisuri. Or, dacă proba audierii martorilor nu a fost administrată de procuror, judecătorul este subordonat acestuia din urmă în ceea ce priveste probatiunea si instrumentarea cauzei.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penală nu si-a exprimat opinia cu privire la fondul exceptiei de neconstitutionalitate invocate.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale

criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 2781 alin. 6 si 7 cu denumirea Plângerea în fata judecătorului împotriva rezolutiilor sau ordonantelor procurorului de netrimitere în judecată din Codul de procedură penală, care au următorul continut:

„La termenul fixat pentru judecarea plângerii, judecătorul dă cuvântul persoanei care a făcut plângerea, persoanei fată de care s-a dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale si apoi procurorului.

Judecătorul, solutionând plângerea, verifică rezolutia sau ordonanta atacată, pe baza lucrărilor si a materialului din dosarul cauzei si a oricăror înscrisuri noi prezentate."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prin Decizia nr. 354 din 23 septembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 19 octombrie 2004, precum si prin Decizia nr. 412 din 12 octombrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.041 din 10 noiembrie 2004, a statuat că limitarea mijloacelor de probă care pot fi administrate la judecarea plângerii împotriva rezolutiilor sau a ordonantelor procurorului de netrimitere în judecată, realizată prin dispozitiile art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală, este justificată având în vedere natura juridică a acestei plângeri, care nu vizează judecarea propriu-zisă a cauzei penale, ci constituie un mijloc procedural prin care se realizează un examen al rezolutiei sau al ordonantei procurorului atacate, sub aspectul legalitătii acesteia. Ca urmare, este firesc ca, în vederea solutionării plângerii, instanta să verifice pe baza lucrărilor si a materialului existente în dosarul cauzei, care au fost avute în vedere de procuror la emiterea ordonantei sau a rezolutiei de netrimitere în judecată atacate, dacă această solutie a fost sau nu dispusă cu respectarea dispozitiilor legale. Asa fiind, nu poate fi primită critica potrivit căreia dispozitiile art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală încalcă dreptul de acces liber la justitie, plângerea reglementată de dispozitiile art. 2781 din Codul de procedură penală fiind în sine o garantie a realizării acestui drept.

De asemenea, Curtea a retinut că dispozitiile art. 2781 alin. 7 din Codul de procedură penală nu încalcă dreptul la un proces echitabil, astfel cum este acesta consfintit de prevederile constitutionale si de reglementările internationale, petentul având deplina libertate de a demonstra în fata instantei de judecată nelegalitatea actului atacat, în raport cu lucrările si materialul din dosarul cauzei, precum si posibilitatea prezentării unor probe suplimentare fată de cele deja administrate, respectiv „înscrisuri noi".

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziilor mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.


Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 6 si 7 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Sergiu Leon Rus în Dosarul nr. 1.682/1/2009 al înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 24 iunie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Atribuirea către ministere, autorităti si institutii publice centrale si locale, finantate integral de la bugetul de stat, precum si către unitătile din subordinea ministerelor, finantate integral sau partial de la bugetul de stat, a spatiilor administrate de regie, aflate în proprietatea privată a statului, se face de către regie, contra cost, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului. Costurile închirierii includ obligatoriu contravaloarea impozitelor si taxelor locale, a amortizării spatiilor atribuite, a altor cheltuieli indirecte, precum si a cheltuielilor de întretinere si a serviciilor solicitate de către acestea."

2. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

„(11) Atribuirea către ministere, autorităti si institutii publice centrale si locale, finantate integral de la bugetul de stat, precum si către unitătile din subordinea ministerelor, finantate integral sau partial de la bugetul de stat, a spatiilor administrate de regie, aflate în proprietatea publică a statului, fără plata chiriei si cu suportarea cheltuielilor de întretinere si a serviciilor solicitate de către acestea, contra cost, se face de către regie, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.

(12) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) se vor încadra în limita creditelor bugetare aprobate prin legea anuală a bugetului de stat ministerelor, autoritătilor si institutiilor publice centrale si locale, finantate integral de la bugetul de stat, precum si unitătilor din subordinea ministerelor, finantate integral sau partia| de la bugetul de stat."

3. În anexa nr. 1, la articolul 4, punctul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„6. atribuirea, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, către ministere, autorităti si institutii publice, centrale si locale, finantate integral de la bugetul de stat, precum si către unitătile din subordinea ministerelor, finantate integral sau partial de la bugetul de stat, a spatiilor administrate de regie, aflate în proprietatea privată a statului, se face cu suportarea costurilor închirierii care includ obligatoriu contravaloarea impozitelor si taxelor locale, a amortizării spatiilor atribuite, a altor cheltuieli indirecte, precum si a cheltuielilor de întretinere si a serviciilor solicitate de către acestea;".

4. În anexa nr. 1, la articolul 4, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins:

„61. atribuirea, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, către ministere, autorităti si institutii publice, centrale si locale, finantate integral de la bugetul de stat, precum si către unitătile din subordinea ministerelor, finantate integral sau partial de labugetul de stat, a spatiilor administrate de regie, aflateîn proprietatea publică a statului, se face fără plata chiriei si cu suportarea cheltuielilor de întretinere si a serviciilor solicitate de către acestea, contra cost;".

5. La anexa nr. 1, articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - Preturile si tarifele pentru produsele si prestările de servicii executate de regie se stabilesc în functie de cerere si ofertă de fiecare sucursală, cu aprobarea directorului general al regiei, dacă acestea nu intră sub incidenta prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare."

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 16 iunie 2010.

Nr. 571.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a activitătii Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, precum si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Prin prezenta hotărâre se stabilesc măsuri de reorganizare a activitătii Agentiei Nationale a Functionarilor Publici prin reducerea, în conditiile prevăzute de lege, a unui număr de 19 posturi din numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu, precum si a unui număr de 160 de posturi din numărul total de posturi pentru centrele regionale de formare continuă pentru administratia publică locală din subordinea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, aprobat si, respectiv, repartizat potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu modificările si completările ulterioare.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 15 august 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 14, alineatele (1) si (4) vor avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Numărul maxim de posturi în aparatul propriu al Agentiei este de 171, exclusiv demnitarii. Numărul maxim de posturi aprobat include si posturile aferente cabinetului presedintelui.

(4) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al presedintelui Agentiei, având în vedere nevoile institutionale si structura de personal, se pot înfiinta, după caz, servicii, birouri si/sau alte compartimente, în conditiile legii."

2. La articolul 14, alineatul (5) se abrogă.

3. La articolul 171, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de posturi pentru centrele regionale este de 40."

4. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. - Încetarea raporturilor de serviciu/muncă determinată de reducerea numărului de posturi în structura organizatorică a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici se face în termenele si cu procedura reglementate de dispozitiile legale în vigoare aplicabile fiecărei categorii de personal.

Art. IV. - Aplicarea procedurilor legale privind restructurarea si reorganizarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici se realizează în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. V. - Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 iunie 2010.

Nr. 620.

 

ANEXĂ*)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

 

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Alineatul (1) al articolului 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 5 mai 2006, cu modificările ulterioare, va avea următorul cuprins:

Art. 10. - (1) Atributiile si structura organizatorică ale Agentiei Nationale se aprobă prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea consiliului de administratie. Numărul maxim de posturi pentru Agentia Natională si institutiile subordonate este de 3.038."

Art. II. - Încetarea raporturilor de muncă determinată de reducerea numărului de posturi în structura organizatorică a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară se realizează în termenele si cu procedura reglementate de dispozitiile legale în vigoare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 iunie 2010.

Nr. 621.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind formularele de prescriptie medicală cu regim special si cu timbru sec pentru eliberarea produselor medicinale veterinare si a normelor metodologice referitoare la utilizarea acestora, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 184/2006

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 234 din 4 mai 2010, întocmit de Directia de coordonare tehnică a institutelor de referintă, LSVSA, farmacovigilentă si nutritie animală din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Norma sanitară veterinară privind formularele de prescriptie medicală cu regim special si cu timbru sec pentru eliberarea produselor medicinale veterinare si a normelor metodologice referitoare la utilizarea acestora, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 184/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 22 august 2006, se modifică după cum urmează:


1. Sintagma „...a produselor si substantelor stupefiante..." se înlocuieste cu sintagma „a produselor si substantelor stupefiante si psihotrope...".

2. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

3. La anexa nr. 3, articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Farmaciile veterinare eliberează, pe bază de prescriptie medicală, numai acele produse medicinale veterinare care sunt autorizate de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar pentru a fi comercializate în România sau conform Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea si supravegherea medicamentelor de uz uman si veterinar si de instituire a unei Agentii Europene pentru Medicamente.

(2) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar trebuie să stabilească modul de eliberare cu/fără prescriptie medicală pentru fiecare produs medicinal veterinar autorizat prin procedură natională.

(3) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar solicită si verifică înscrierea mentiunii privind eliberarea pe bază de prescriptie medicală în prospectul care însoteste produsul.

(4) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar întocmeste o listă a tuturor produselor medicinale veterinare care se eliberează pe bază de prescriptie medicală si o publică pe site-ul ICBMV"

4. La anexa nr. 3, articolul 4 se abrogă.

5. La anexa nr. 3, articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Este obligatorie prescrierea de către medicul veterinar competent pe formularele cu regim special a următoarelor produse medicinale:

a) produsele medicinale veterinare care se administrează animalelor destinate productiei de alimente;

b) produsele medicinale veterinare pentru care medicul veterinar trebuie să ia măsuri speciale în scopul evitării oricărui risc inutil fată de:

(i) speciile-tintă;

(ii) persoana care administrează produsul medicinal veterinar;

(iii) mediul înconjurător;

c) produsele destinate tratamentului stărilor patologice care presupun un diagnostic corect sau pentru o utilizare ce poate provoca efecte care împiedică sau influentează măsurile terapeutice sau de tratament ulterioare;

d) formula oficinală, în întelesul art. 3 din Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare, cu modificările ulterioare, pentru administrarea la animalele destinate productiei de alimente.

(2) Produsele medicinale care se administrează animalelor destinate productiei de alimente trebuie prescrise numai după examinarea clinică a animalului de către medicul veterinar de liberă practică organizat conform prevederilor Legii nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările ulterioare.

(3) Medicii veterinari care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unitătilor farmaceutice veterinare nu pot emite prescriptii medicale veterinare."

6. La anexa 3, articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) În cazul produselor medicinale veterinare eliberate numai pe bază de prescriptie, medicul veterinar este obligat să prescrie cantitatea necesară pentru efectuarea completă a tratamentului în cauză.

(2) În cazul produselor medicinale veterinare care se administrează animalelor destinate productiei de alimente, medicul veterinar este obligat să înscrie în prescriptia medicală timpul de asteptare ce trebuie respectat până la obtinerea produselor alimentare de la animalele supuse tratamentului, în conformitate cu prospectul produsului medicinal veterinar prescris si utilizat."

7. La anexa nr. 3, articolul 11 se abrogă.

8. La anexa nr. 3, articolul 16 va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, prin Directia de coordonare tehnică a institutelor de referintă, LSVSA, farmacovigilentă si nutritie animală, Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar, directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si Colegiul Medicilor Veterinari din România vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin."

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice altă dispozitie contrară.

Art. III. - Formularele de prescriptie medicală pentru eliberarea produselor medicinale veterinare tipărite anterior intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare rămân valabile până la 30 iunie 2011, cu conditia ca medicul veterinar competent să înscrie pe aceste formulare timpul de asteptare.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor,

Corneliu Ceică

Bucuresti, 24 iunie 2010.

Nr. 58.


ANEXĂ

(Anexa nr. 1

la norma sanitară veterinară)

 

 

REGIM SPECIAL

 

Seria.........../nr...........

 

Unitatea sanitară veterinară emitentă..................................

Localitatea.....................................................

Judetul...........................................................

 

Numele persoanei fizice sau juridice detinătoare de animale........................................

Domiciliul/Adresa sediului social:

Localitatea............................................................................

Strada....................................................................nr..........

Judetul........................................telefon.............................

 

Animalul/Animalele din specia.............................................

Numărul/Numerele de identificare........................................

Categoria........................................................

Sexul..................................

Greutatea medie/animal (kg)..........................

 

Diagnosticul....................................................

Nr. din registrul de consultatii............../Data........................

 

Rp/

 

 

 

Timp de asteptare*

 

Semnătura si parafa medicului veterinar,

..............................................................

 

Data......................

 

* Se va înscrie obligatoriu timpul de asteptare specificat în prospectul produsului medicinal veterinar prescris.

 

AGENTIA NATIONALĂ DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si Uniunea Natională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (5) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 6 alin. (7) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, republicată, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului de administratie al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 2 din 25 martie 2010 si ale Protocolului de colaborare nr. 429.312/1.404 din 26 aprilie 2010, încheiat între Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si Uniunea Natională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004, republicată, cu modificările ulterioare,

directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se aprobă Protocolul de colaborare încheiat între Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si Uniunea Natională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară,

Mihai Busuioc

 

Bucuresti, 7 iulie 2010.

Nr. 309.

 

AGENTIA NATIONALĂ DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Nr. 429.312 din 26 aprilie 2010

UNIUNEA NATIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI DIN ROMÂNIA

Nr. 1.404 din 26 aprilie 2010

 

PROTOCOL DE COLABORARE

încheiat între Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si Uniunea Natională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

În conformitate cu dispozitiile Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, s-a procedat la încheierea prezentului protocol de colaborare în vederea îndeplinirii obligatiilor legale referitoare la publicitatea imobiliară care le revin pe de o parte oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară, iar pe de altă parte notarilor publici.

I. Părtile semnatare

Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, denumită în continuare ANCPI, persoană juridică înfiintată în baza dispozitiilor Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu sediul în municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202A, sectorul 6, reprezentată prin domnul Mihai Busuioc, în calitate de director general si presedinte al Consiliului de administratie,

si

Uniunea Natională a Notarilor Publici din România, denumită în continuare UNNPR, persoană juridică, înfiintată în baza Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, cu modificările si completările ulterioare, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Gral Berthelot nr. 41, sectorul 1, reprezentată prin domnul notar public Dumitru Viorel Mănescu, în calitate de presedinte, iar, la semnare, prin domnul notar public Vasile Varga, în calitate de vicepresedinte, conform Hotărârii Consiliului Uniunii nr. 117 din 26 martie 2010.

Măsurile care vor fi avute în vedere la îndeplinirea acestor obligatii legale referitoare la publicitatea imobiliară au fost convenite prin prezentul protocol de colaborare de ANCPI, pentru oficiile de cadastru si publicitate imobiliară, si de UNNPR, pentru notarii publici.

II. Principii generale care vor sta la baza colaborării dintre cele două institutii:

1. ANCPI coordonează si controlează executarea lucrărilor de cadastru si asigură înscrierea imobilelor în registrul de publicitate imobiliară, la cererea notarului public, a titularului dreptului ori a celorlalte persoane interesate.


2. Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil, inclusiv cele provenite din succesiune, se înscriu în cartea funciară pe baza actului prin care s-au transmis, constituit, modificat ori s-au stins, numai dacă acel act s-a încheiat în formă autentică sau emană de la o autoritate publică, cu exceptia drepturilor care se sting prin decesul titularului sau prin împlinirea termenului pentru care s-au înscris.

Prin act care emană de la o autoritate publică se întelege:

- certificatul de mostenitor sau legatar;

- hotărârea judecătorească;

- decizia autoritătii administrative referitoare la drepturile reale imobiliare;

- titlul de proprietate si ordinul prefectului emise în temeiul Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- certificatul de atestare emis în temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale, cu modificările ulterioare, precum si ai Hotărârii Guvernului nr. 834/1991 privind stabilirea si evaluarea unor terenuri detinute de societătile comerciale cu capital de stat, cu modificările si completările ulterioare;

- decizia de restituire dată în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- alte acte emise de autoritatea publică, în conditiile legii.

3. La încheierea actului autentic sau a certificatului de mostenitor, notarul public are obligatia de a verifica titlul de proprietate al dispunătorului sau al autorului succesiunii. În situatia în care nu se prezintă un act justificativ al titlului dispunătorului sau autorului succesiunii, se poate lua în consideratie, pe riscul părtilor mentionat expres în act, existenta dreptului pe baza unei posesii exercitate sub nume de proprietar necontestat, situatie confirmată si prin:

a) certificat pentru atestarea că petentul este cunoscut ca proprietar, eliberat de către primarul localitătii unde este situat imobilul, potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezentul protocol de colaborare;

b) certificatul emis de organele fiscale ale autoritătilor locale;

c) procesul-verbal de identificare a imobilului, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul protocol de colaborare;

d) documentatia cadastrală.

Se înscriu în cartea funciară atât actele autentice, cât si certificatele de mostenitor sau actele de partaj întocmite pe baza posesiei exercitate de către dispunător sau autorul succesiunii sub nume de proprietar.

Pentru certificatele de mostenitor sau actele de partaj mentionate mai sus, intabularea se va face în conditiile prezentării si a documentelor indicate anterior la lit. a)-d), în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu dispozitiile art. 79 alin. (6) din Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 633/2006, cu modificările si completările ulterioare.

4. Notarul public care a întocmit actul prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat să ceară din oficiu înscrierea în cartea funciară, în ziua întocmirii lui sau cel mai târziu în prima zi lucrătoare consecutivă celei în care s-a întocmit actul, la biroul de cadastru si publicitate imobiliară în a cărui rază de activitate se află imobilul.

5. Autentificarea actelor de către notarul public, cu privire la bunurile imobile, va avea la bază extrasul de carte funciară pentru autentificare emis de către biroul de cadastru si publicitate imobiliară sau, după caz, certificatul de sarcini si documentatia cadastrală.

Extrasul de carte funciară pentru autentificare, prevăzut la art. 54 alin. (1) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se eliberează numai la cererea notarului public, întocmită conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezentul protocol de colaborare, si este valabil atât pentru notarul public solicitant, cât si pentru notarii publici asociati în cadrul aceluiasi birou notarial.

În cazul în care părtile nu mai înteleg să încheie actul notarial pentru care s-a solicitat extrasul de carte funciară pentru autentificare, la cererea acestora, notarul public va solicita de îndată deblocarea cărtii funciare.

6. Ulterior receptiei, documentatia cadastrală se transmite serviciului de publicitate imobiliară în vederea înscrierii în cartea funciară, printr-un flux de lucru integrat. Fac exceptie de la acest principiu următoarele situatii:

a) în caz de alipire sau dezlipire a unor imobile, actul autentic se va încheia numai după receptia documentatiei cadastrale si atribuirea numărului cadastral de către oficiul de cadastru si publicitate imobiliară;

b) în cazul încheierii unui act autentic pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar, notarul public va solicita si documentatia cadastrală.

III. Atributiile ANCPI prin oficiile de cadastru si publicitate imobiliară

1. În regiunile de carte funciară supuse regimului Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare, înscrierile privitoare la imobilele cuprinse în cartea funciară vor continua să fie făcute în aceleasi cărti funciare. De la această regulă se exceptează următoarele cazuri, în care este obligatorie întocmirea unei documentatii cadastrale cu atribuire de număr cadastral pentru deschiderea cărtii funciare:

a) imobilele înscrise în cărti funciare întocmite în baza Decretului-lege nr. 115/1938, care se modifică prin alipiri sau dezlipiri;

b) pentru înscrierea unei constructii, care a fost edificată pe un teren care se află înscris într-o carte funciară deschisă în baza Decretului-lege nr. 115/1938;

c) când se cere înscrierea dreptului de proprietate dobândit în temeiul:

- Legii nr. 15/1990, cu modificările ulterioare, precum si al Hotărârii Guvernului nr. 834/1991, cu modificările si completările ulterioare;

- Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Legii nr. 169/1997 pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările si completările ulterioare;

- Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare.

În cazul în care numai o parte din imobilul înscris într-o carte întocmită în baza Decretului-lege nr. 115/1938 a făcut obiectul uneia dintre actele normative mentionate anterior la lit. c), se va proceda la desprinderea acelei părti prin formarea unui imobil pentru care se va întocmi o carte funciară nouă. Operatiunea de desprindere se va înscrie în cartea funciară existentă. Partea neafectată de actele normative prevăzute la lit. c) se va reînscrie în aceeasi carte funciară, iar pentru partea desprinsă se va constitui o carte funciară nouă. În cartea funciară existentă se vor mentiona numărul cadastral si numărul cărtii funciare în care s-a înscris imobilul.


În toate situatiile prevăzute la lit. a), b) si c), în cărtile funciare, precum si în actele notariale se vor mentiona atât numerele topografice, cât si numerele cadastrale corespunzătoare.

2. Registratorul admite cererea de înscriere si dispune înscrierea în cartea funciară prin încheiere, dacă înscrisul îndeplineste următoarele conditii:

a) este încheiat de către un notar public sau emană de la o autoritate publică, asa cum a fost definit la cap. II pct. 2;

b) identifică corect numele sau denumirea părtilor, în sensul că acestea corespund cu cele ale titularilor de drepturi înscris în cartea funciară. Notarul public va mentiona în act inadvertentele dintre numele sau denumirea titularului mentionat în extrasul de carte funciară sau certificatul de sarcini, după caz, si cele din actele de identitate sau de proprietate ale acestuia;

c) obiectul actului sau faptului juridic este individualizat în baza documentatiei cadastrale, iar dacă a fost înscris în cartea funciară, are număr cadastral sau, după caz, număr topografic, indicându-se totodată numărul si localitatea cărtii funciare;

d) este însotit de o traducere legalizată, dacă actul nu este întocmit în limba română;

e) este însotit, după caz, de o copie a extrasului de carte funciară pentru autentificare sau a certificatului de sarcini împreună cu documentatia cadastrală ce a stat la baza întocmirii actului;

f) este însotit de dovada achitării impozitului potrivit art. 771 din Codul fiscal, cu exceptia actelor autentice notariale, în cazul cărora cuantumul impozitului perceput de notarul public este prevăzut în încheierea de autentificare;

g) este însotit de dovada achitării tarifului, cu exceptia scutirilor legale.

3. Cererea de înscriere în cartea funciară este trimisă registratorului de carte funciară, într-un singur exemplar, împreună cu un exemplar original al actului notarial, de către notarul public instrumentator al actului autentic sau al certificatului de mostenitor ori de legatar. Cererea va fi înregistrată de îndată, după care referentul din cadrul compartimentului registratură va comunica notarului public numărul de înregistrare al acesteia din registrul general de intrare, în scris, prin fax sau prin altă modalitate de comunicare, în cazul actelor de garantie imobiliară, numărul de înregistrare va fi comunicat de îndată prin fax notarului public instrumentator, luând în considerare specificul urgent al acestei proceduri.

Dacă nu se poate transmite cererea de înscriere în cartea funciară si actul notarial, în original sau cu semnătură electronică, în ziua întocmirii actului sau cel târziu în prima zi lucrătoare consecutivă celei în care s-a întocmit actul, aceasta va fi transmisă prin fax sau prin altă modalitate de comunicare, în vederea înregistrării. În această situatie, cererea, împreună cu actul în original, se va transmite prin postă cu confirmare de primire sau direct, în aceeasi zi în care s-a efectuat transmiterea prin fax a cererii.

Cererea de înscriere, împreună cu actul notarial, va fi transmisă direct sau prin fax la biroul de cadastru si publicitate imobiliară în a cărui rază de activitate se află imobilul. După înscriere se vor transmite notarului public încheierea de înscriere si un extras de carte funciară pentru informare.

4. În vederea îndeplinirii prevederilor din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, privind cercetarea cărtii funciare si eliberarea de extrase de carte funciară si certificate sau copii legalizate de pe acestea, oficiul de cadastru si publicitate imobiliară are următoarele obligatii:

- să elibereze la cerere notarilor publici extrase sau, după caz, copii ale cărtilor funciare ori certificate de sarcini. Atât cererea, cât si certificatele, extrasele si copiile pot fi transmise între notarul public si birourile de cadastru si publicitate imobiliară prin fax sau prin altă modalitate de comunicare. Eliberarea nu va fi conditionată de primirea cererilor în original, care vor fi transmise ulterior. În cazul în care extrasul de carte funciară a fost transmis prin fax, originalul acestuia va fi comunicat biroului notarial;

- eliberarea certificatului, a extrasului sau a copiei de pe cartea funciară se va face nominal notarului public solicitant, potrivit termenelor stabilite prin protocoalele încheiate între camerele notarilor publici si oficiile de cadastru si publicitate imobiliară;

- în aplicarea dispozitiilor legii, termenul de valabilitate a extrasului de carte funciară pentru autentificare este de 5 zile lucrătoare, calculate începând cu ziua si ora înregistrării cererii în registrul general de intrare si terminând cu sfârsitul celei de-a cincea zile lucrătoare. Cererea de eliberare a extrasului de carte funciară pentru autentificare constituie piedică la înscrierea altor drepturi din momentul înregistrării. În termenul de valabilitate a extrasului, registratorul nu va efectua nicio altă operatiune de carte funciară, cu exceptia aceleia pentru care a fost solicitat extrasul. Termenul de valabilitate a extrasului de carte funciară este de natură să garanteze securitatea circulatiei juridice a bunurilor imobile;

- eliberarea extrasului de carte funciară sau a copiei cărtii funciare se va face fără a fi conditionată de prezentarea unui certificat fiscal.

5. În aplicarea dispozitiilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, tarifele aferente prestării serviciilor de publicitate imobiliară pot fi încasate de notarii publici în numele ANCPI pe chitantiere/facturiere puse la dispozitie de către aceasta sau pe bonuri fiscale care vor contine obligatoriu aceleasi mentiuni cu chitantele.

Sumele încasate de notarii publici vor fi virate în perioada 20-25 a lunii următoare celei în care acestea au fost încasate, într-o singură transă, prin ordin de plată sau prin mandat postal, într-un cont unic deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti, de către ANCPI. Ordinul de plată/Mandatul postal va cuprinde în mod obligatoriu codul de identificare fiscală (CIF) atribuit de Ministerul Finantelor Publice biroului notarial respectiv sau asociatiei constituite din 2 sau mai multi notari publici. Pentru sumele a căror provenientă nu poate fi identificată (în lipsa mentionării CIF-ului sau în cazul identificării eronate a acestuia), biroul notarial nu va fi descărcat de obligatia de plată până la identificarea cu CIF-ul corespunzător.

Birourile notarilor publici ale căror plăti nu corespund sumelor ce trebuiau încasate vor fi înstiintate de către oficiul teritorial, înstiintarea va fi transmisă spre informare camerei notarilor publici în circumscriptia căreia se situează biroul notarial respectiv.

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ANCPI nu are posibilitatea suportării comisioanelor bancare aferente sumelor încasate si virate de către notarii publici în numele acesteia.

6. ANCPI va întocmi borderourile de plată centralizatoare lunare.

7. ANCPI va pune la dispozitia notarilor publici, prin intermediul UNNPR, o bază de date care să cuprindă adresele, numerele de telefon si fax, adrese de e-mail si numele registratorilor de carte funciară, având totodată obligatia, dacă este cazul, de a actualiza periodic această bază de date.

8. ANCPI se obligă să centralizeze toate încheierile de respingere a cererilor de înscriere în cartea funciară a actelor autentice încheiate de notarii publici, în vederea standardizării procedurilor de lucru, cu sprijinul comisiei de specialitate înfiintată la nivelul UNNPR.

IV. Atributiile ce revin UNNPR si notarilor publici

1. Imobilul care face obiectul unui act sau fapt juridic va fi identificat în actul notarial cu număr cadastral sau/si topografic, numărul si localitatea cărtii funciare, specificându-se, unde este cazul, atât suprafata terenului din actele de proprietate, cât si cea rezultată din măsurători, destinatia si categoria de folosintă, iar, după caz, si certificatul de urbanism pentru constituirea unei servituti de trecere cu privire la un imobil.

Autentificarea actelor prin care se transmit, se constituie, se modifică sau se sting drepturile reale imobiliare se va face numai după obtinerea extrasului de carte funciară pentru autentificare sau, după caz, a certificatului de sarcini si a documentatiei cadastrale. În cadrul procedurii succesorale, pentru imobilele înscrise în cartea funciară se va solicita extras de carte funciară de informare.

2. În ziua întocmirii sau cel mai târziu a doua zi lucrătoare, consecutivă celei în care s-a autentificat actul sau s-a emis certificatul de mostenitor ori de legatar, pentru bunurile imobile succesorale înscrise în cartea funciară sau care au documentatie cadastrală, notarul public are obligatia de a transmite biroului de cadastru si publicitate imobiliară cererea de înscriere în cartea funciară însotită de actul notarial în original.

În actul autentic sau, după caz, în certificatul de mostenitor ori de legatar, se va mentiona expres obligatia notarului public de a-l comunica în vederea înscrierii în cartea funciară, în conditiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Notarul public va mentiona, după caz, în încheierea de autentificare, certificatul de mostenitor sau de legatar, tarifele încasate pentru serviciul de publicitate imobiliară.

3. Cererea de înscriere si actele doveditoare se transmit în original sau, după caz, prin fax ori e-mail, în conditiile mentionate la capitolul III.

4. În cazul înscrierilor în cartea funciară cu efect de opozabilitate, în conditiile art. 27 din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, notarul public va examina titlul dispunătorului.

5. Notarul public va instrumenta actul autentic în termenul de valabilitate al extrasului de carte funciară pentru autentificare eliberat în acest scop, iar dacă acest termen nu poate fi respectat si părtile stăruiesc în încheierea actului, va solicita biroului de cadastru si publicitate imobiliară eliberarea unui nou extras de carte funciară.

6. UNNPR are obligatia de a pune la dispozitia ANCPI toate datele privind notarii publici în functie referitoare la sediile birourile notarilor publici, numerele de telefon, fax, e-mail, care vor fi, dacă este cazul, actualizate, precum si codul de identificare fiscală al biroului notarial sau al asociatiei constituite din 2 sau mai multi notari publici.

7. Pe lângă activitătile prevăzute mai sus, notarii publici pot solicita oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară, în numele persoanelor fizice sau juridice, prestarea si a altor servicii de publicitate imobiliară.

V. Dispozitii comune

1. Părtile semnatare ale prezentului protocol de colaborare îsi vor desemna reprezentantii într-un colectiv constituit pentru discutarea si rezolvarea promptă a problemelor pentru a căror solutionare este necesară conlucrarea dintre ele si analizarea periodică a modului de desfăsurare a înscrierilor în cărtile funciare. Reprezentantii vor fi desemnati la nivel central de către ANCPI si UNNPR, iar la nivel local, de către oficiile de cadastru si publicitate imobiliară si camerele notarilor publici.

Reprezentantii desemnati la nivel central vor negocia, dacă este cazul, eventualele modificări la prezentul protocol de colaborare si vor stabili strategia de punere în aplicare a acestuia pe întreg teritoriul tării. Totodată, acesti reprezentanti vor efectua controale comune care vor avea ca obiect respectarea prevederilor prezentului protocol de colaborare.

Reprezentantii la nivel local ale celor două institutii vor stabili atât strategia de punere în aplicare a prezentului protocol de colaborare la nivel judetean, cât si programul de lucru al birourilor de cadastru si publicitate imobiliară în relatia cu notarii publici sau delegatii acestora, precum si termenele de rezolvare a cererilor.

2. Părtile semnatare ale acestui protocol de colaborare îsi vor comunica reciproc, de îndată, orice situatii care ar putea duce la inaplicabilitatea unor dispozitii ale prezentului protocol de colaborare.

3. În vederea armonizării si compatibilizării procedurilor de lucru, părtile semnatare se angajează să organizeze cursuri de initiere si perfectionare pentru membrii si angajatii lor, la care să participe si persoane fizice sau juridice autorizate pentru întocmirea documentatilor tehnice si cadastrale. Se vor organiza, de asemenea, întâlnirii de lucru, seminarii, colocvii, simpozioane la care să fie invitati si reprezentanti ai serviciilor de sistematizare din cadrul administratiei publice centrale si locale, arhitecti, specialisti din domeniul cadastrului si publicitătii imobiliare, cadre universitare etc.

4. Nerespectarea prevederilor prezentului protocol de colaborare constituie abatere disciplinară si se sanctionează conform normelor în vigoare.

5. În aplicarea dispozitiilor prezentului protocol de colaborare părtile semnatare vor putea emite instructiuni comune sau proprii, după caz. Proiectul prezentului protocol de colaborare a fost negociat si elaborat de comisiile desemnate de conducerile celor două institutii semnatare.

6. Nerespectarea prevederilor prezentului protocol de către una dintre părti duce la denuntarea unilaterală de către oricare dintre acestea.

Prezentul protocol s-a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare dintre părtile semnatare, si va intra în vigoare la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor prevăzute la cap. III pct. 5 si 6, care vor intra în vigoare începând cu 1 mai 2010 pentru tarifele încasate în cursul lunii aprilie.

 

Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară

Director general,

Mihai Busuioc

Uniunea Natională a Notarilor Publici din România

Vicepresedinte,

Vasile Varga,

notar public


ANEXA Nr. 1

la protocolul de colaborare

 

ROMÂNIA

Primăria Orasului/Comunei..................

Nr................../....................................

 

CERTIFICAT

pentru atestarea că petentul este cunoscut ca proprietar

 

În baza cererii formulate de ........................................................, domiciliat(ă)în comuna ..................................................., str. ..................................................... nr. ................., si a verificărilor efectuate de către compartimentul de specialitate al Primăriei,

se constată că petentul (petenta) figurează înscris (ă) în registrul tipul ...................................., vol. ............, pozitia nr. ......................., asupra imobilului compus din ..............................m2, cu vecinii:

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

în pct. .......................................................sau a constructiei din ........................................ în ........................... cu .............. camere.

S-a eliberat prezentul certificat, în temeiul art. 79 alin. (6) din Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 633/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

Primarul localitătii,

................................

 

- Model -

 

ANEXA Nr. 2

la protocolul de colaborare

 

ROMÂNIA

 

Primăria Orasului/Comunei..................

Nr................../....................................

 

PROCES-VERBAL

de identificare a imobilului

Încheiat astăzi.................................

 

Subsemnatii: ................................................................., secretar al orasului/comunei ................................, agent agricol (persoană desemnată prin dispozitia nr. ..................................), ne-am deplasat la imobilul situat în intravilanul/extravilanul comunei/orasului/municipiului ................................................................................, punctul ............................., identificat prin nr. Cadastral ........................................, proprietatea (coproprietatea) lui .............................................................................................., în suprafată de ...............................

Imobilul identificat are următoarele vecinătăti:

N..................................................................!.................................;

S....................................................................................................;

E....................................................................................................;

V.....................................................................................................

Cu ocazia identificării am constatat că nu există niciun litigiu cu privire la întinderea suprafetei si vecinătătile.

Identificarea în teren are la bază planul de amplasament si delimitarea bunului imobil întocmit de Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare si în prezenta următoarelor persoane:...................................................... (după caz: proprietar, rudă, vecin etc.)

Prezentul înscris însoteste în mod obligatoriu certificatul pentru atestarea că petentul ........................................... este cunoscut ca proprietar (anexa nr. 1).

 

Secretar,

.............................................

Agent agricol,

.............................................

Persoane care au participat la identificare:

.............................................

.............................................

.............................................


ANEXA Nr. 3

la protocolul de colaborare

 

Biroul Notarului Public...........................

Sediul.....................................................

Telefon/fax..............E-mail...................

Nr......................../...............................

 

Către:

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARĂ...............................................

BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARĂ...............................................

 

CERERE DE ELIBERARE

a extrasului de carte funciară pentru autentificare

 

Pe rolul acestui birou notarial se află spre solutionare cererea numitului .................................................................................., domiciliat în .........................................................., posesor al CI/BI ................................... seria .......... nr. ......................., prin care solicită (operatiunea juridică) ................................................................ unui imobil situat în ..................................................................,

înscris în Cartea funciară nr. .................. a (localitătii) unitătii administrativ-teritoriale ............................, cu identificatorul nr. ...............

Vă rugăm să ne comunicati un extras de carte funciară pentru autentificarea unui act notarial si totodată să procedati la blocarea cotei-părti de ........... din imobil, proprietatea lui ...................................................., pentru o perioadă de 5 zile lucrătoare.

 

Solicit comunicarea extrasului de carte funciară pentru autentificare:

prin postă [ ]

la sediul BCPI[]

delegatului notarial

prin fax [ ]

 

Notar public,

(semnătura si stampila)

............................................

 

RECTIFICĂRI

 

La Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2010 privind abrogarea unor acte normative emise de Banca Natională a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 2 iulie 2010, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la articolul II pozitia 2, în loc de: „2. Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/2000 privind operatiunile de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si facilitătile de creditare si de depozit acordate de aceasta băncilor, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2008;" se va citi: „2. Normele Băncii Nationale a României nr. 11/2000 privind reevaluarea de către bănci a imobilizărilor corporale, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 1 noiembrie 2000;".


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.