MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 477/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 477         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 12 iulie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

137. - Lege pentru ratificarea Protocolului privind conservarea si utilizarea durabilă a diversitătii biologice si a diversitătii peisajelor, adoptat si semnat la Bucuresti la 19 iunie 2008, la Conventia-cadru privind protectia si dezvoltarea durabilă a Carpatilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003

 

Protocol privind conservarea si utilizarea durabilă a diversitătii biologice si a diversitătii peisajelor la Conventia-cadru privind protectia si dezvoltarea durabilă a Carpatilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003

 

776. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind conservarea si utilizarea durabilă a diversitătii biologice si a diversitătii peisajelor, adoptat si semnat la Bucuresti la 19 iunie 2008, la Conventia-cadru privind protectia si dezvoltarea durabilă a Carpatilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

525. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara

 

623. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete totale de teren de 3.648 m2, trecute în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Varianta de ocolire a municipiului Constanta"

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.933. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat a sumelor rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul institutiilor prevăzute la art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

7. - Regulament pentru abrogarea Regulamentului nr. 1/2008 privind transformarea institutiilor financiare în institutii de credit

 

8. - Regulament pentru modificarea Regulamentului nr. 2/2008 privind evaluarea adecvării cadrului de supraveghere din statul tert de origine si verificarea echivalentei supravegherii exercitate de autoritătile competente din state terte cu cea guvernată de principiile prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Protocolului privind conservarea si utilizarea durabilă a diversitătii biologice si a diversitătii peisajelor,

 adoptat si semnat la Bucuresti la 19 iunie 2008, la Conventia-cadru privind protectia si dezvoltarea durabilă a Carpatilor,

adoptată la Kiev la 22 mai 2003

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art.1. - Se ratifică Protocolul privind conservarea si utilizarea durabilă a diversitătii biologice si a diversitătii peisajelor, adoptat si semnat la Bucuresti la 19 iunie 2008, la Conventia-cadru privind protectia si dezvoltarea durabilă a Carpatilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003, ratificată prin Legea nr. 389/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 din 27 octombrie 2006, denumit în continuare Protocol.

Art. 2. - Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare a Protocolului, Guvernul României este autorizat să formuleze următoarea declaratie:

„Guvernul României declară că interpretează art. 2 alin. 1 din prezentul protocol doar conform prevederilor si în limitele Conventiei-cadru privind protectia si dezvoltarea durabilă a Carpatilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003."

Art. 3. - Guvernul, prin autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, întreprinde toate demersurile necesare în vederea punerii în aplicare a Protocolului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 1 iulie 2010.

Nr. 137.

 

PROTOCOL

privind conservarea si utilizarea durabilă a diversitătii biologice si a diversitătii peisajelor la Conventia-cadru

privind protectia si dezvoltarea durabilă a Carpatilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003*)

 

Părtile la prezentul protocol,

în conformitate cu sarcinile ce le revin în baza Conventiei-cadru privind protectia si dezvoltarea durabilă a Carpatilor, denumită în continuare Conventia Carpatică (Kiev, 2003), de a urma o politică cuprinzătoare de protectie si dezvoltare durabilă a Carpatilor,

cunoscând faptul că, de-a lungul deceniilor, initierea si extinderea anumitor activităti umane au determinat modificări semnificative ale diversitătii biologice si peisagistice în Carpati, care reprezintă habitatul natural al diferitelor specii de floră si faună,

căutând să reducă amenintările la care sunt supuse diversitatea biologică si peisagistică a Carpatilor si să promoveze utilizarea durabilă a resurselor lor naturale,

în conformitate cu obligatiile ce le revin în baza art. 4 din Conventia Carpatică,

luând notă de faptul că toate părtile la prezentul protocol sunt si părti la Conventia privind diversitatea biologică (Rio de Janeiro, 1992), Conservarea vietii sălbatice si a habitatelor naturale din Europa (Berna, 1979), Conventia privind comertul international cu specii sălbatice de faună si floră pe cale de disparitie (Washington, 1973), Conventia asupra zonelor umede, de importantă internatională, în special ca habitat al păsărilor acvatice (Ramsar, 1971) si Conventia asupra protectiei patrimoniului cultural si natural mondial (Paris, 1972),

luând în considerare alte conventii si acorduri internationale relevante, în mod deosebit Conventia privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice (Bonn, 1979), Conventia europeană a peisajului (Florenta, 2000), Conventia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (Espoo, 1991) si Conventia privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie în probleme de mediu (Aarhus, 1988),

tinând seama de cadrul legal al Comunitătii Europene privind protectia naturii si conservarea biodiversitătii,

recunoscând eforturile si realizările din cadrul Consiliului Europei în ceea ce priveste conservarea ecosistemelor, habitatelor, speciilor, diversitătii genetice a acestora si a peisajelor din Europa,

urmărind asigurarea implementării cu mai mare eficacitate a instrumentelor legale existente si

dezvoltând experienta obtinută în alte programe internationale,

convinse că eforturile de a proteja, mentine si gestiona durabil resursele naturale ale Carpatilor nu pot fi realizate de fiecare tară în parte si necesită cooperare regională,

fiind constiente de faptul că ecosistemele depăsesc frontierele nationale si de valoarea adăugată a cooperării transfrontieră în realizarea coerentei ecologice si

hotărâte să coopereze în domeniul conservării, refacerii si utilizării durabile a diversitătii biologice si a peisajului din Carpati,

au convenit următoarele:

 

CAPITOLUL I

Obiective, acoperire geografică si definitii

 

ARTICOLUL 1

Obiective si principii generale

 

1. Obiectivul Protocolului privind conservarea si utilizarea durabilă a diversitătii biologice si a diversitătii peisajelor (denumit în continuare Protocolul) este acela de a intensifica conservarea, refacerea si utilizarea durabilă a diversitătii biologice si peisagistice a Carpatilor, de care să beneficieze generatiile prezente si viitoare.

2. Pentru a realiza obiectivele de mai sus, părtile îsi vor armoniza si coordona eforturile si vor coopera pentru conservarea, mentinerea si utilizarea durabilă a habitatelor naturale si seminaturale, asigurarea continuitătii si conectivitătii acestora, refacerea habitatelor degradate, conservarea si utilizarea durabilă a speciilor de floră si faună caracteristice Carpatilor, în particular conservarea speciilor periclitate, endemice si a carnivorelor mari.

3. De aceea, părtile vor coopera cu precădere în următoarele domenii:

a) elaborarea, armonizarea si implementarea unor planuri de management în domeniu, destinate atingerii unor standarde comune de protectie si utilizare durabilă a habitatelor si speciilor;

b) împiedicarea introducerii de specii invazive străine care ar putea ameninta ecosistemele, habitatele sau speciile indigene din Carpati, controlul sau eradicarea acestora;

c) împiedicarea introducerii de organisme modificate genetic care ar putea ameninta ecosistemele, habitatele sau speciile indigene din Carpati si controlul acestora;

d) dezvoltarea si/sau promovarea unor indicatori de biodiversitate compatibili si a unor sisteme de monitorizare;

e) elaborarea si/sau promovarea unor inventare regionale coordonate ale speciilor si habitatelor;

f) elaborarea si/sau promovarea unor programe si proiecte coordonate de cercetare stiintifică;

g) stabilirea de retele ecologice în muntii Carpati si îmbunătătirea conservării si gestionării durabile a diversitătii biologice si peisagistice în zone din afara ariilor protejate;

h) integrarea obiectivelor de conservare si utilizare durabilă a diversitătii biologice si a peisajului în alte politici de sector.


*) Traducere.


 

ARTICOLUL 2

Delimitare geografică

 

1. Prezentul protocol se aplică regiunii carpatice (denumită în continuare Carpati), definită la Conferinta părtilor.

2. Fiecare dintre părti poate extinde aplicarea prezentului protocol la alte portiuni ale teritoriului national în baza transmiterii unei declaratii la depozitar.

 

ARTICOLUL 3

Definitii

 

În sensul prezentului protocol:

a) diversitate biologică înseamnă variabilitatea organismelor vii, inclusiv diversitatea din rândul fiecărei specii, între specii si a ecosistemelor;

b) zona de frontieră este zona rămasă sub jurisdictia părtii respective în apropierea frontierei de stat cu o altă parte, în care

activitătile întreprinse de o parte a frontierei de stat pot avea, în functie de natura activitătii respective, un impact direct sau indirect, advers ori pozitiv, asupra mediului de cealaltă parte a frontierei;

c) Reteaua carpatică de arii protejate este o retea tematică de cooperare între ariile protejate din muntii Carpati;

d) conservare înseamnă o serie de măsuri necesare pentru a păstra habitatele naturale si populatiile de specii de faună si floră sălbatică într-o stare de conservare favorabilă;

e) Conferinta părtilor înseamnă Conferinta părtilor la Conventia Carpatică;

f) habitat degradat înseamnă un habitat a cărui calitate sau valoare a functiunilor ecologice este redusă ca urmare a diferitelor forme de impact, precum poluarea, utilizarea nedurabilă a resurselor, speciile străine invazive etc;

g) reteaua ecologică este un sistem de arii legate din punct de vedere ecologic si fizic, constând din zone-nucleu, coridoare si zone-tampon;

h) specii amenintate înseamnă specii în pericol de disparitie pe tot arealul lor de răspândire sau pe o portiune semnificativă a acestuia;

i) specii endemice înseamnă specii indigene si unice într-o anumită locatie sau regiune;

j) specii străine invazive înseamnă specii neindigene introduse în mod deliberat sau accidental în afara habitatelor lor naturale, în locuri în care se stabilesc, proliferează si se răspândesc astfel încât să aducă prejudicii mediului-gazdă;

k) peisaj înseamnă o zonă, în perceptia oamenilor, al cărei caracter este rezultatul actiunii si interactiunii unor factori naturali si/sau umani;

I) diversitatea peisajului este variabilitatea între formele peisagistice;

m) specii indigene înseamnă specii indigene într-o anumită regiune sau într-un anumit ecosistem;

n) habitat natural înseamnă o zonă terestră sau acvatică deosebită prin trăsăturile sale geografice, abiotice si biotice, în care un organism sau o populatie apare în mod natural;

o) observator înseamnă observatorul definit prin art. 14 alin. 5 din Conventia Carpatică;

p) părti înseamnă părtile la prezentul protocol;

q) arie protejată înseamnă o zonă definită geografic desemnată si gestionată în vederea realizării obiectivelor specifice de conservare;

r) refacere înseamnă revenirea unui ecosistem sau habitat la structura sa originară, combinatia naturală de specii si functiunile sale naturale;

s) habitat seminatural înseamnă un habitat care a fost modificat si mentinut prin activităti umane, dar care încă detine specii care apar natural în zona respectivă;

t) utilizarea durabilă înseamnă utilizarea componentelor diversitătii biologice într-un mod si într-un ritm care să nu conducă la declinul pe termen lung al diversitătii biologice, mentinând astfel potentialul acestuia de a face fată cerintelor si aspiratiilor generatiilor prezente si viitoare;

u) arie protejată transfrontalieră înseamnă o arie compusă din două sau mai multe arii protejate aflate pe teritoriul a două sau mai multe părti, învecinate cu frontiera de stat, care rămân fiecare sub jurisdictia părtii respective.

 


CAPITOLUL II

Obligatii generale

ARTICOLUL 4

Politici în domeniul conservării, refacerii si utilizării durabile a diversitătii biologice si a peisajului din Carpati

 

Fiecare dintre părti va elabora si implementa politici si strategii pe teritoriul său national destinate conservării, refacerii si utilizării durabile a diversitătii biologice si peisagistice a Carpatilor, tinând cont de politicile si strategiile elaborate si implementate de celelalte părti.

 

ARTICOLUL 5

Integrarea obiectivelor de conservare si utilizare durabilă a diversitătii biologice si a peisajului din Carpati

în alte politici de sector

 

1. Părtile vor trebui să tină seama de obiectivele prezentului protocol în celelalte politici pe care le vor elabora, în special în domeniul amenajării teritoriului si gestionării resurselor funciare, gospodăririi apelor si a bazinelor hidrografice, agriculturii si silviculturii, infrastructurii de transporturi, turismului, industriei si energiei.

2. Părtile vor trebui să coopereze pentru integrarea obiectivelor conservării si utilizării durabile a diversitătii biologice si peisagistice în celelalte politici si strategii sectoriale regionale sau globale care ar putea influenta conservarea si utilizarea durabilă a diversitătii biologice si peisagistice din Carpati.

 

ARTICOLUL 6

Participarea autoritătilor regionale si locale si a altor factori interesati

 

1. Fiecare parte va trebui să ia măsuri pentru a facilita, în cadrul institutional existent, coordonarea si cooperarea dintre institutiile si autoritătile regionale si locale implicate, pentru a încuraja asumarea comună a răspunderilor, în particular de a dezvolta si întări sinergiile în implementarea politicilor de conservare, refacere si utilizare durabilă a diversitătii biologice si peisagistice din Carpati si a măsurilor care decurg din acestea.

2. Fiecare parte va trebui să ia măsuri de a implica autoritătile regionale si locale si ceilalti factori interesati în elaborarea si implementarea acestor politici si măsuri.

 

ARTICOLUL 7

Cooperarea internatională

 

1. Părtile vor trebui să încurajeze cooperarea activă între institutiile si organizatiile competente la nivel international în domeniul conservării, refacerii si utilizării durabile a diversitătii biologice si a peisajului din Carpati.

2. Părtile vor trebui să faciliteze cooperarea dintre autoritătile regionale si locale din regiunea carpatică la nivel international si să caute solutii la problemele comune, la nivelul cel mai durabil.

 

CAPITOLUL III

Măsuri specifice

ARTICOLUL 8

Conservarea, mentinerea, refacerea si utilizarea durabilă a habitatelor naturale si seminaturale

 

1. Conferinta părtilor va adopta o listă de tipuri de habitate naturale si seminaturale amenintate indigene în Carpati (Lista rosie a habitatelor carpatice).

2. Fiecare parte va trebui să ia măsuri pe teritoriul său national cu scopul de a asigura conservarea pe termen lung,

refacerea si utilizarea durabilă a habitatelor naturale din Carpati, cu accent special pe cele amenintate, conform definitiei prevăzute la art. 8 alin. 1.

3. Fiecare parte va trebui să ia măsuri pe teritoriul său national cu scopul de a mentine sau reface si utiliza durabil habitatele seminaturale din Carpati, cu accent special pe cele amenintate, conform definitiei prevăzute la art. 8 alin. 1.

 

ARTICOLUL 9

Continuitatea si conectivitatea habitatelor naturale si seminaturale, a retelei ecologice din Carpati

 

1. Fiecare parte va trebui să ia măsuri pe teritoriul său national cu scopul de a îmbunătăti si asigura continuitatea si conectivitatea habitatelor naturale si seminaturale, a retelei ecologice din Carpati, permitând astfel răspândirea si migratia populatiilor de specii sălbatice, îndeosebi a carnivorelor mari, si schimbul genetic între aceste populatii.

2. Fiecare parte va trebui să mentină, să gestioneze si, la nevoie, să extindă suprafata ariilor protejate de pe teritoriul său national din Carpati si să încurajeze desemnarea si gestionarea de noi arii protejate în Carpati.

3. Părtile vor trebui să coopereze cu privire la stabilirea unei retele ecologice în Carpati, constând din arii protejate si alte arii semnificative pentru diversitatea biologică si a peisajului din Carpati, si la coerenta acestei retele.

 

ARTICOLUL 10

Refacerea habitatelor degradate

 

Fiecare parte va trebui să ia măsuri pe teritoriul său national cu scopul de a reface habitatele degradate din Carpati.

 

ARTICOLUL 11

Conservarea si utilizarea durabilă a speciilor de floră si faună din Carpati

 

Fiecare parte va trebui să ia măsuri pe teritoriul său national cu scopul de a asigura conservarea pe termen lung si utilizarea durabilă a speciilor de floră si faună indigene din Carpati.

 

ARTICOLUL 12

Conservarea speciilor amenintate, inclusiv a celor endemice si a carnivorelor mari din Carpati

 

1. Conferinta părtilor va trebui să adopte o listă de specii de floră si faună amenintate indigene din Carpati (Lista rosie a speciilor carpatice) pe baza principiilor si criteriilor de recunoastere internatională.

2. Fiecare parte va trebui să ia măsuri pe teritoriul său national cu scopul de a asigura conservarea pe termen lung sau utilizarea durabilă si refacerea speciilor amenintate, inclusiv a speciilor endemice de floră si faună indigene din Carpati si a carnivorelor mari pentru care ar putea fi necesare planuri de management.

3. Părtile vor trebui să coopereze în activităti care urmăresc reintroducerea speciilor indigene de faună si floră.

 

ARTICOLUL 13

Împiedicarea introducerii de specii invazive străine si/sau

organisme modificate genetic care amenintă ecosistemele,

habitatele sau speciile, controlul sau eradicarea acestora

 

1. Fiecare parte va trebui să aplice politici care urmăresc împiedicarea introducerii sau eliberării în natură a unor specii străine invazive si/sau a organismelor modificate genetic care pot avea efecte negative asupra mediului si care ar putea afecta diversitatea biologică, ecosistemele, habitatele sau speciile din Carpati, inclusiv avertizarea imediată cu privire la aparitia unor noi specii străine invazive pe teritoriul său.


2. Fiecare parte va trebui să ia măsuri pe teritoriul său national cu scopul de a preveni introducerea sau eliberarea în natură a speciilor mentionate la alin. 1 si, la nevoie, de a controla sau a eradica astfel de specii.

 

ARTICOLUL 14

Reteaua carpatică de arii protejate

 

1. Părtile vor trebui să sprijine si să faciliteze cooperarea în cadrul Retelei carpatice de arii protejate, stabilite de Conferinta părtilor, si să încurajeze administratiile ariilor protejate să ia parte la cooperarea în cadrul acestei retele.

2. Conferinta părtilor va trebui să recunoască ariile incluse în Reteaua carpatică de arii protejate si să adopte termenii de referintă ai retelei.

 

ARTICOLUL 15

Îmbunătătirea conservării si managementului durabil al zonelor din afara ariilor protejate

 

1. Fiecare parte va trebui să ia măsuri pe teritoriul său national cu scopul de a asigura conservarea si utilizarea durabilă a zonelor din afara ariilor protejate din Carpati.

2. Fiecare parte va trebui să faciliteze coordonarea si cooperarea dintre toti factorii interesati relevanti, astfel încât să îmbunătătească starea de conservare si managementul durabil în zonele din afara ariilor protejate din Carpati, în particular cu scopul de a îmbunătăti si a asigura conectivitatea dintre ariile protejate existente si celelalte arii si habitate semnificative pentru diversitatea biologică si a peisajelor din Carpati.

 

ARTICOLUL 16

Consultarea, armonizarea si coordonarea măsurilor întreprinse în zonele de frontieră

 

1. Fiecare parte va trebui să îsi armonizeze si să îsi coordoneze măsurile adoptate pentru zonele sale de frontieră din Carpati destinate realizării obiectivelor enumerate în art. 1 alin. 2 si 3 cu partea vecină, în particular în zonele protejate transfrontaliere.

2. Părtile vor trebui să coopereze în cadrul ariilor transfrontaliere protejate existente în Carpati si să îsi armonizeze obiectivele de management si măsurile aplicate si, la nevoie, să încurajeze extinderea ariilor protejate transfrontaliere existente sau crearea de noi arii protejate transfrontaliere în Carpati.

3. În cazul în care habitatul natural al speciei amenintate se află de ambele părti ale frontierei de stat dintre două părti, părtile în cauză vor trebui să coopereze pentru a asigura conservarea si, dacă este cazul, refacerea speciilor respective si a habitatelor lor naturale.

 

ARTICOLUL 17

Elaborarea si implementarea planurilor de management

 

1. Fiecare parte va trebui să elaboreze si să implementeze planuri de management cu scopul de a asigura conservarea pe termen lung, mentinerea sau refacerea, continuitatea si conectivitatea si utilizarea durabilă a habitatelor naturale si seminaturale, refacerea habitatelor degradate, precum si conservarea pe termen lung si utilizarea durabilă a speciilor indigene de floră si faună din Carpati.

2. Fiecare parte va trebui să faciliteze coordonarea si cooperarea dintre institutii, autoritătile regionale si locale si alti factori interesati direct implicati în implementarea planurilor de management mentionate la alin. 1, în vederea încurajării asumării în comun a răspunderii.

 

ARTICOLUL 18

Sisteme compatibile de monitorizare si informare

 

1. Părtile vor trebui să coopereze pentru armonizarea sistemelor de monitorizare a mediului utilizate în Carpati, prin care se pot realiza obiectivele prezentului protocol.

2. Părtile vor trebui să coopereze pentru a dezvolta sisteme informatice comune referitoare la diversitatea biologică si a peisajului din Carpati.

3. Fiecare dintre părti va trebui să coopereze pentru a se asigura că rezultatele cercetării publice realizate la nivel national sunt integrate într-un sistem informatic integrat.

 

ARTICOLUL 19

Cercetare stiintifică coordonată si schimb de informatii

 

1. Fiecare parte va trebui să faciliteze coordonarea cercetării stiintifice efectuate pe teritoriul său sau de către institutiile sale stiintifice în domeniul conservării, refacerii si utilizării durabile a diversitătii biologice si a peisajului din Carpati.

2. Părtile vor trebui să coopereze pentru promovarea si armonizarea programelor si proiectelor de cercetare prin care se pot realiza obiectivele prezentului protocol.

3. Părtile vor trebui să faciliteze cooperarea internatională dintre institutiile stiintifice din punctul de vedere al conservării, refacerii si utilizării durabile a diversitătii biologice si a peisajului din Carpati, în particular al armonizării sistemelor de monitorizare, al creării si armonizării bazelor de date si al efectuării de programe si proiecte comune de cercetări în Carpati.

4. Părtile vor trebui să coopereze pentru diseminarea rezultatelor cercetării stiintifice legate de realizarea obiectivelor prezentului protocol.

5. Părtile vor trebui să sprijine elaborarea inventarelor regionale de specii si habitate din Carpati.

6. Fiecare parte va trebui să facă schimb de informatii si de experientă cu celelalte părti cu privire la metodele legate de activitătile prevăzute la art. 1 alin. 2 si 3.

7. Fiecare parte va trebui să facă schimb de informatii cu celelalte părti cu privire la strategiile si politicile destinate conservării, refacerii si utilizării durabile a diversitătii biologice si a peisajului din Carpati.

 

ARTICOLUL 20

Programe si proiecte comune

 

Fiecare parte va trebui să participe, în functie de propriile nevoi si posibilităti, la programele si proiectele legate de activitătile prevăzute la art. 1 alin. 2 si 3, întreprinse în comun de părti în Carpati.

 

CAPITOLUL IV

Implementare, monitorizare si evaluare

ARTICOLUL 21

Implementare

 

1. Fiecare parte trebuie să adopte măsurile juridice si administrative adecvate pentru a asigura implementarea prevederilor prezentului protocol si monitorizarea eficacitătii acestor măsuri.

2. Fiecare parte trebuie să cerceteze posibilitătile de a sprijini, prin măsuri financiare, implementarea prevederilor prezentului protocol.

3. Conferinta părtilor va trebui să elaboreze si să adopte un plan de actiune strategică pentru implementarea prezentului protocol.

 


ARTICOLUL 22

Prevenirea impactului advers asupra diversitătii biologice si peisagistice

 

1. Părtile vor trebui să aplice principiile precautiei si preventiei prin evaluarea si luarea în considerare a influentelor posibile, directe sau indirecte, pe termen lung sau scurt, inclusiv a efectului cumulativ al proiectelor si activitătilor care pot avea un impact negativ asupra diversitătii biologice si peisagistice din Carpati. În acest sens, părtile vor proceda la evaluarea corespunzătoare a efectelor adverse potentiale ale proiectelor, planurilor si activitătilor asupra habitatelor si speciilor, inclusiv a impactului transfrontalier.

2. Fiecare parte va trebui să stabilească conditiile si criteriile, inclusiv măsurile de remediere si compensatorii, în care ar putea fi autorizate politicile, proiectele si activitătile cu impact dăunător potential asupra diversitătii biologice si peisagistice.

 

ARTICOLUL 23 Cunostinte si practici traditionale

 

în implementarea prezentului protocol, părtile vor trebui să ia măsurile de conservare si promovare a cunostintelor traditionale, în particular a celor legate de utilizarea durabilă a terenurilor, a practicilor de management al resurselor terenurilor, raselor locale de animale domestice si varietătilor de plante cultivate, precum si de utilizarea durabilă a plantelor sălbatice.

 

ARTICOLUL 24

Educarea, informarea si constientizarea publicului

 

1. Părtile vor trebui să promoveze educarea, informarea si constientizarea publicului cu privire la obiectivele, măsurile si implementarea prezentului protocol.

2. Părtile vor trebui să asigure accesul publicului la informatiile legate de implementarea prezentului protocol.

 

ARTICOLUL 25

Întrunirea părtilor

 

1. Conferinta părtilor la Conventia Carpatică reprezintă totodată întrunirea părtilor la prezentul protocol.

2. Părtile la Conventia Carpatică ce nu au devenit părti la prezentul protocol pot participa în calitate de observatori la Conferinta părtilor ce va reprezenta întrunirea părtilor la prezentul protocol. Dacă Conferinta părtilor serveste ca întrunire a părtilor ia prezentul protocol, deciziile potrivit protocolului se vor lua numai de cei care sunt parte la acesta.

3. Când Conferinta părtilor serveste ca întrunire a părtilor la prezentul protocol, oricare dintre membrii biroului Conferintei părtilor care reprezintă o parte la conventie, dar nu si o parte la prezentul protocol în acelasi timp, va fi înlocuit de un membru ce va fi ales din rândul părtilor la prezentul protocol.

4. Regulamentul de procedură al Conferintei părtilor se va aplica, mutatis mutandis, la întrunirile părtilor, cu exceptia cazurilor în care Conferinta părtilor servind drept întrunire a părtilor la prezentul protocol va decide altfel prin consens.

5. Prima întrunire a Conferintei părtilor ce va servi drept întrunire a părtilor la prezentul protocol va fi convocată de secretariat împreună cu prima întrunire a Conferintei părtilor programată după data intrării în vigoare a prezentului protocol, întrunirile ordinare ulterioare ale Conferintei părtilor ce vor servi drept întruniri ale părtilor la prezentul protocol se vor tine împreună cu întrunirile ordinare ale Conferintei părtilor, dacă la Conferinta părtilor ce va servi drept întrunire a părtilor la prezentul protocol nu se va decide altfel.

6. Conferinta părtilor care serveste ca întrunire a părtilor la prezentul protocol va lua, în limitele mandatului său, deciziile necesare pentru promovarea efectivă a implementării protocolului. Ea va îndeplini functiile desemnate în baza prezentului protocol si:

a) va formula recomandări în orice chestiuni necesare pentru implementarea prezentului protocol;

b) va stabili organismele subsidiare considerate necesare pentru implementarea prezentului protocol;

c) va analiza si adopta, după caz, amendamente la prezentul protocol considerate necesare pentru implementarea prezentului protocol; si

d) va exercita orice alte functii necesare în vederea implementării prezentului protocol.

 

ARTICOLUL 26

Secretariatul

 

1. Secretariatul creat în baza art. 15 al Conventiei Carpatice va servi drept secretariat si pentru prezentul protocol.

2. Art. 15 alin. 2 al Conventiei Carpatice privind functiile secretariatului se va aplica, mutatis mutandis, si prezentului protocol.

 

ARTICOLUL 27

Organisme subsidiare

 

1. Orice organism subsidiar constituit prin sau în conditiile Conventiei Carpatice poate deservi si protocolul, prin decizia Conferintei părtilor ce va servi drept întrunire a părtilor la prezentul protocol, în care caz întrunirea părtilor va trebui să specifice ce atributii va exercita respectivul organism.

2. Părtile la Conventia Carpatică ce nu au devenit părti la prezentul protocol pot participa în calitate de observatori la întrunirea oricăror astfel de organisme. Dacă un organism subsidiar al Conventiei Carpatice serveste ca organism subsidiar la prezentul protocol, deciziile potrivit protocolului se vor lua numai de cei care sunt parte la acesta.

3. Când un organism subsidiar al Conventiei Carpatice îsi va exercita atributiile cu privire la chestiunile referitoare la prezentul protocol, oricare dintre membrii biroului respectivului organism subsidiar care reprezintă o parte la Conventia Carpatică, dar nu si o parte la prezentul protocol în acelasi timp, va fi înlocuit de un membru ce va fi ales din rândul părtilor la prezentul protocol.

 

ARTICOLUL 28

Monitorizarea conformării cu obligatiile

 

1. Părtile vor raporta regulat Conferintei părtilor măsurile legate de prezentul protocol si rezultatele măsurilor adoptate. Conferinta părtilor va determina intervalele si forma în care vor fi prezentate rapoartele.

2. Observatorii pot prezenta orice informatii sau rapoarte cu privire la implementarea si respectarea prevederilor prezentului protocol la Conferinta părtilor si/sau cu privire la Comitetul de implementare a Conventiei Carpatice (denumit în continuare Comitetul de implementare).

3. Comitetul de implementare va trebui să colecteze, să evalueze si să analizeze informatiile relevante pentru implementarea prezentului protocol si să monitorizeze conformarea cu prevederile prezentului protocol.

4. Comitetul de implementare va prezenta Conferintei părtilor recomandări privind implementarea si măsurile necesare pentru conformarea la prezentul protocol.

5. Conferinta părtilor va trebui să adopte sau să recomande măsurile necesare.

 

ARTICOLUL 29

Evaluarea eficacitătii prevederilor

 

1. Părtile vor trebui să examineze si să evalueze cu regularitate eficacitatea prevederilor prezentului protocol.


Conferinta părtilor poate lua în considerare, după caz, adoptarea unor amendamente la prezentul protocol, pentru a realiza obiectivele acestuia.

2. Părtile vor trebui să faciliteze implicarea autoritătilor locale si a altor factori interesati în procesul descris în alin. 1.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

ARTICOLUL 30

Legăturile dintre Conventia Carpatică si Protocol

 

1. Prezentul protocol este protocolul încheiat în cadrul Conventiei Carpatice în sensul art. 2 alin. 3 si al altor articole relevante ale Conventiei Carpatice.

2. Protocolul este deschis spre semnare la depozitar în perioada 19 iunie 2008-19 iunie 2009.

3. Prevederile art. 19, 20, art. 21 alin. 2-4 si ale art. 22 ale Conventiei Carpatice privind intrarea în vigoare, amendarea sau retragerea din prezentul protocol si rezolvarea disputelor sunt aplicabile mutatis mutandis si în cazul prezentului protocol. Numai părtile semnatare ale Conventiei Carpatice pot deveni părti la prezentul protocol.

 

ARTICOLUL 31

Rezerve

 

Nu pot fi formulate rezerve fată de prezentul protocol.

 

ARTICOLUL 32

Depozitar

 

Guvernul Ucrainei va fi depozitarul prezentului protocol.

Încheiat la Bucuresti la 19 iunie 2008, într-un exemplar original, în limba engleză.

Originalul Protocolului va fi încredintat depozitarului, care va distribui tuturor părtilor copii autorizate. Ca martor al acestora, subsemnatul, fiind autorizat în acest sens, am semnat prezentul protocol.

 

În numele Guvernului Republicii Cehe

Semnătură indescifrabilă

În numele Guvernului Republicii Ungare

Semnătură indescifrabilă

În numele Guvernului Republicii Polone

Semnătură indescifrabilă

În numele Guvernului României

Semnătură indescifrabilă

 

Face obiectul declaratiei atasate

În numele Guvernului Serbiei

Semnătură indescifrabilă

În numele Guvernului Republicii Slovace

Semnătură indescifrabilă

În numele Guvernului Ucrainei

Semnătură indescifrabilă

 

Guvernul României

semnează Protocolul privind conservarea si utilizarea durabilă a diversitătii biologice si a diversitătii peisajelor la Conventia-cadru privind protectia si dezvoltarea durabilă a Carpatilor, cu următoarea declaratie:

            „Guvernul României declară că interpretează art. 2 alin. 1 din prezentul protocol doar conform prevederilor si în limitele Conventiei-cadru privind protectia si dezvoltarea durabilă a Carpatilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003."

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind conservarea si utilizarea durabilă a

diversitătii biologice si a diversitătii peisajelor, adoptat si semnat la Bucuresti la 19 iunie 2008,

la Conventia-cadru privind protectia si dezvoltarea durabilă a Carpatilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Protocolului privind conservarea si utilizarea durabilă a diversitătii biologice si a diversitătii peisajelor, adoptat si semnat la Bucuresti la 19 iunie 2008, la Conventia-cadru privind protectia si dezvoltarea durabilă a Carpatilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

Bucuresti, 1 iulie 2010.

Nr. 776.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2001

privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 si 634 bis din 28 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 15 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Vulcan", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă pozitiile nr. 214 si 370;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 3, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „drum orăsenesc de legătură nr. 1", coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „face legătura între str. N. Titulescu si bd. M. Viteazu, lungimea 86,26 m, lătimea 7,9 m, îmbrăcăminte asfalt", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.207,64";

- la pozitia nr. 5, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „lungimea 2.400 m, lătimea 4,6 m, îmbrăcăminte piatră spartă";

- la pozitia nr. 11, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2002", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „450.000";

- la pozitia nr. 38, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „lungimea 2.537 m, lătimea între 7 si 14 m, infrastructură beton, strat uzură asfalt";

- la pozitia nr. 47, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „lungimea 160,7 m, lătimea 6,0 m, îmbrăcăminte beton si pământ stabilizat, trotuar- lungimea 198 m, lătimea 2,0 m";

- la pozitia nr. 53, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „lungimea 317,5 m, lătimea 6,5 m, îmbrăcăminte beton, trotuar- lungime 564,5 m, lătime 2,3 m";

- la pozitia nr. 60, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „lungimea 230,15 m, lătimea 11 m, infrastructură beton", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „13.200";

- la pozitia nr. 176, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „situat pe străzile N. Titulescu si Jiului, suprafată totală de 11.050 mp, din care 850 mp platformă betonată";

- la pozitia nr. 189, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „bl. 55, Str. Romană, suprafata 315 mp";

- la pozitia nr. 191, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „la stadion, suprafata 230 mp";

- la pozitia nr. 199, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „CAP spate, suprafata 1.830 mp";

- la pozitia nr. 220, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „bl. F1, suprafata 60 mp";

- la pozitia nr. 269, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „str. N. Titulescu, lângă biserica ortodoxă 2, suprafata 782 mp", coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „2007", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „29.778,66";

- la pozitia nr. 273, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „Str. Lăcrămioarelor, scoală si strand, suprafata de 800 mp";

- la pozitia nr. 294, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „clădire parter + 2 nivele, str. N. Titulescu nr. 12, în suprafată construită de 569,021 mp si suprafată desfăsurată de 1.707,063, teren aferent 4.688 mp, înscris în cartea funciară nr. 1.475, număr cadastral 402", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.522.330";

- la pozitia nr. 296, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „clădire + 1 nivel, str. Salcâmilor nr. 11, suprafată construită 600 mp, teren aferent 1.405 mp (din acte), 3.963 mp (măsurat), număr cadastral 423", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.803.040";

- la pozitia nr. 297, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „clădire parter + 2 nivele, str. N. Titulescu nr. 31, teren aferent 4.830,061 mp, număr cadastral 396", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.522.330";

- la pozitia nr. 298, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „clădire parter + 2 nivele, str. N. Titulescu nr. 63, constructii 1.012 mp, teren aferent 4.179 mp, număr cadastral 397", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „2.955.630";

- la pozitia nr. 299, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „clădire parter +2 nivele, str. Traian nr. 29, suprafata construită 863 mp, teren aferent 1.405 mp (din acte), 4.168 mp (măsurat), număr cadastral 425", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „3.037.450";

- la pozitia nr. 316, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „clădire parter +2 nivele, str. N. Titulescu, atelier si sală de sport, suprafata construită de 1.955 mp, teren aferent 6.872 mp, înscris în cartea funciară nr. 1.097", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins „5.315.880";

- la pozitia nr. 366, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „clădire P + 4 E cu locuinte sociale, suprafata construită 447 mp, suprafată desfăsurată 1.887 mp, înăltimea 15 m, fără teren aferent, Aleea Muncii nr. 2", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.879.575,5";

- la pozitia nr. 367, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: „clădire P + 4 E cu locuinte sociale, suprafata construită 447 mp, suprafată desfăsurată 1.887 mp, înăltimea 15 m, fără teren aferent, Aleea Muncii nr. 2", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.594.177,0";

- la pozitia nr. 369, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Centrul de zi «SANSA»", iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „1.239.540,0";

c) după pozitia nr. 389 se introduc 247 de noi pozitii, pozitiile nr. 390-636, conform anexei nr. 1.

2. În anexa nr. 41 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Hărău", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă pozitia nr. 84;

b) după pozitia nr. 121 se introduc 270 de noi pozitii, pozitiile nr. 122-391, conform anexei nr. 2.


3. În anexa nr. 44 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lelese", la sectiunea I „Bunuri imobile":

a) se abrogă pozitia nr. 2;

b) după pozitia nr. 19 se introduce o nouă pozitie, pozitia nr. 20, conform anexei nr. 3.

4. În anexa nr. 55 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Romos", la sectiunea I „Bunuri imobile", după pozitia nr. 97 se introduc 143 de noi pozitii, pozitiile nr. 98-240, conform anexei nr. 4.

Art. II. - Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretat de stat

 

Bucuresti, 2 iunie 2010.

Nr. 525.


*) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 477 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete totale

de teren de 3.648 m2, trecute în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania

Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie

„Varianta de ocolire a municipiului Constanta"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor suprafete totale de teren de 3.648 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecute în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Orasului Ovidiu nr. 2 din 29 ianuarie 2010, respectiv Hotărârea Consiliului Local al orasului Ovidiu nr. 16 din 31 martie 2010, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitie „Varianta de ocolire a municipiului Constanta".

(2) Suprafata de teren transmisă potrivit alin. (1) nu poate primi altă destinatie.

Art. 2. - Predarea-preluarea suprafetei de teren prevăzută la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 iunie 2010.

Nr. 623.


 

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE

ale suprafetelor de teren, trecute în domeniul public al statului, care se dau în administrarea Ministerului

Transporturilor si Infrastructurii, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale

din România - S.A. a obiectivului de investitie „Varianta de ocolire a municipiului Constanta"

 

Nr. crt.

Locul unde este

situat terenul care se dă

în administrare

Persoana juridică

de la care se dă

în administrare terenul

Persoana juridică

la care se dă

în administrare terenul

Caracteristicile tehnice ale terenului si nr. cadastral

1.

Judetul Constanta

Consiliul Local al Orasului Ovidiu

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 727 m2

 

 

 

 

Categoria de folosintă: DR

 

 

 

 

Nr. cadastral: 12997

2.

Judetul Constanta

Consiliul Local al Orasului Ovidiu

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 595 m2

 

 

 

 

Categoria de folosintă: DR

 

 

 

 

Nr. cadastral: 12996

3.

Judetul Constanta

Consiliul Local al Orasului Ovidiu

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 161 m2

 

 

 

 

Categoria de folosintă: DR

 

 

 

 

Nr. cadastral: 12998

4.

Judetul Constanta

Consiliul Local al Orasului Ovidiu

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 854 m2

 

 

 

 

Categoria de folosintă: DR

 

 

 

 

Nr. cadastral: 12999

5.

Judetul Constanta

Consiliul Local al Orasului Ovidiu

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 920 m2

 

 

 

 

Categoria de folosintă: DR

 

 

 

 

Nr. cadastral: 13002

6.

Judetul Constanta

Consiliul Local al Orasului Ovidiu

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii - Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A.

Suprafata = 391 m2

 

 

 

 

Categoria de folosintă: DR

 

 

 

 

Nr. cadastral: 13001

 

 

 

 

Total: 3.648 m2


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat a sumelor rezultate

prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul institutiilor prevăzute la art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind virarea la bugetul de stat a sumelor rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul institutiilor prevăzute la art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucuresti, 2 iulie 2010.

Nr. 1.933.

 

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

privind virarea la bugetul de stat a sumelor rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul institutiilor

prevăzute la art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar

 

Art. 1. - Sumele rezultate din diminuarea cu 25% a cuantumului brut al drepturilor de natură salarială prevăzute la art. 1 si 2 din Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, inclusiv cuantumul contributiilor de asigurări sociale datorate de angajator aferent acestor sume se achită de către Banca Natională a României, Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor si de către autoritătile si institutiile publice finantate conform art. 62 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, si art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv unitătile de învătământ superior de stat si unitătile sanitare publice cu paturi, în contul de venituri al bugetului de stat 20.36.01.20 „Venituri ale bugetului de stat - Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010", deschis la unitătile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal în raza cărora angajatorii sunt luati în evidenta fiscală.

Art. 2. - Sumele prevăzute la art. 1 se virează la bugetul de stat si se declară la organul fiscal competent, prin completarea si depunerea formularului 100 „Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat", până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc drepturile de natură salarială.

Art. 3. - (1) Autoritătile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii înregistrează în contabilitate operatiunile privind reducerile salariale potrivit prevederilor Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitătii institutiilor publice, Planului de conturi pentru institutiile publice si instructiunilor de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Monografia privind înregistrarea în contabilitatea autoritătilor si institutiilor publice finantate integral din venituri proprii a principalelor operatiuni privind reducerile salariale este prezentată în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.

Art. 4. - Banca Natională a României va înregistra în mod corespunzător operatiunile determinate de aplicarea prevederilor Legii nr. 118/2010, utilizând conturile prevăzute de reglementările contabile aplicabile.

 


ANEXĂ

la normele metodologice

 

MONOGRAFIE

privind înregistrarea în contabilitatea autoritătilor si institutiilor publice finantate integral din venituri proprii

a principalelor operatiuni privind reducerile salariate

 

1. Înregistrarea cheltuielilor cu salariile:

 

1.1. Cheltuieli cu salariile cuvenite angajatilor - (1.000 lei x 75% = 750 lei):

 

641.10.01

„Cheltuieli cu salariile personalului”

= 421

„Personal - salarii datorate”

1.2. Cheltuieli cu salariile cuvenite bugetului de stat - (1.000 lei x 25% = 250 lei):

641.10.01

„Cheltuieli cu salariile personalului”

 

= 4481

„Alte datorii fată de buget”/analitic distinct

 

2. Înregistrarea contributiei de asigurări sociale de stat datorate de angajatori:

 

2.1. Contributia de asigurări sociale de stat datorată de angajatori la bugetul asigurărilor sociale de stat (750 lei x 20,8%):

6451.10.03.01

4311

„Contributiile angajatorilor pentru asigurări sociale"

„Contributiile angajatorilor pentru asigurări sociale

2.2. Contributia de asigurări sociale de stat datorată de angajatori, cuvenită bugetului de stat (250 lei x20,8%):

6451.10.03.01

4481

„Contributiile angajatorilor pentru asigurări sociale"

„Alte datorii fată de buget”/analitic distinct

 

3. Înregistrarea contributiei de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori:

 

3.1. Contributia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajatori la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate (750 lei x 5,2%):

6453.10.03.03

4313

„Contributiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate"

„Contributiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate"

3.2. Contributia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajatori la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, cuvenită bugetului de stat (250 lei x 5,2%):

6453.10.03.03

4481

„Contributiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate"

„Alte datorii fată de buget”/analitic distinct

 

4. Înregistrarea contributiei pentru concedii si indemnizatii datorate de angajatori:

 

Contributia pentru concedii si indemnizatii datorată de angajatori la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate (750 lei x 0,85%):

6455.10.03.06

„Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii”

= 4317

„Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii”


5. Înregistrarea contributiei de asigurări de somaj datorate de angajatori:

 

5.1. Contributia de asigurări de somaj datorată de angajatori la bugetul asigurărilor pentru somaj (750 lei x 0,5%):

6452.10.03.02

4371

„Contributiile angajatorilor pentru asigurări de somaj"

„Contributiile angajatorilor pentru asigurări de somaj"

 

 

5.2. Contributia de asigurări de somaj datorată de angajatori, cuvenită bugetului de stat (250 lei x 0,5%):

6452.10.03.02

4481

„Contributiile angajatorilor pentru asigurări de somaj"

„Alte datorii fată de buget”/analitic distinct

 

6. Înregistrarea contributiei de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale datorate de angajatori:

 

6.1. Contributia de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale datorată de angajatori la bugetul asigurărilor sociale de stat (750 lei x 0,15%):

6454.10.03.04

„Contributiile angajatorilor pentru accidente de muncă si boli profesionale"

=

4315

„Contributiile angajatorilor pentru accidente de muncă si boli profesionale"

6.2. Contributia de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale datorată de angajatori, cuvenită bugetului de stat(250 lei x 0,15%):

6454.10.03.04

=

4481

„Contributiile angajatorilor pentru accidente de muncă si boli profesionale"

 

„Alte datorii fată de buget”/analitic distinct

 

7. Plata cotei de 25% din fondul de salarii cuvenită bugetului de stat (1.000 lei x 25%):

 

4481

„Alte datorii fată de buget”/analitic distinct

=

560.10.01

„Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii"

 

8. Plata contributiei de asigurări sociale de stat datorate de angajatori:

 

8.1. Plata contributiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor sociale de stat (750 lei x 20,8%):

4311

„Contributiile angajatorilor pentru asigurări sociale"

=

560.10.03.01

„Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii"

8.2. Plata la bugetul de stat a contributiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor sociale de stat (250 lei x 20,8%):

4481

„Alte datorii fată de buget”/analitic distinct

=

560.10.03.01

„Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii"

 

9. Plata contributiei de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori:

 

9.1. Plata contributiei datorate de angajatori la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate (750 lei x 5,2%):

4313

„Contributiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate"

=

560.10.03.03

„Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii"

9.2. Plata la bugetul de stat a contributiei datorate de angajator la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate (250 lei x 5,2%):

4481

„Alte datorii fată de buget”/analitic distinct

=

560.10.03.03

„Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii"

 

10. Plata contributiei pentru concedii si indemnizatii datorate de angajatori:

 

10.1. Plata contributiei datorate de angajatori pentru concedii si indemnizatii (750 lei x 0,85%):

4317

„Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii"

=

560.10.03.06

„Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii"

10.2. Plata la bugetul de stat a contributiei datorate de angajatori pentru concedii si indemnizatii (250 lei x 0,85%):

4481

„Alte datorii fată de buget”/analitic distinct

=

560.10.03.06

„Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii"

 

11. Plata contributiei de asigurări de somaj datorate de angajatori:

 

11.1. Plata contributiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru somaj (750 lei x 0,5%):

4371

=

560.10.03.02

„Contributiile angajatorilor pentru asigurări de somaj"

 

„Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii"

11.2. Plata la bugetul de stat a contributiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor pentru somaj (250 lei x 0,5%):

4481

=

560.10.03.02

„Alte datorii fată de buget”/analitic distinct

 

„Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii"

 

12. Plata contributiei de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale datorate de angajatori:

 

12.1. Plata contributiei datorate de angajatori la asigurările pentru accidente de muncă si boli profesionale (750 lei x 0,15%):

4315

„Contributiile angajatorilor pentru accidente de muncă si boli profesionale"

=

560.10.03.04

„Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii"

12.2. Plata la bugetul de stat a contributiei datorate de angajatori la asigurările pentru accidente de muncă si boli profesionale (250 lei x 0,15%):

4481

„Alte datorii fată de buget”/analitic distinct

=

560.10.03.04

„Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii"

 

13. Înregistrarea retinerilor din salarii:

- contributia datorată de angajati la bugetul asigurărilor sociale de stat (750 lei x 10,5%);

- contributia datorată de angajati la bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate (750 lei x 5,5%);

- contributia datorată de angajati la bugetul asigurărilor pentru somaj (750 lei x 0,5%);

- impozit pe venitul din salarii (venit bază de calcul x 16%)

 

421

=

%

„Personal - salarii datorate"

 

4312

 

 

„Contributiile asiguratilor pentru asigurări sociale"

 

 

4314

 

 

„Contributiile asiguratilor pentru asigurări sociale de sănătate"

 

 

4372

 

 

„Contributiile asiguratilor pentru asigurări de somaj"

 

 

444

 

 

„Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi"

 

14. Plata contributiilor si a impozitului retinute de la angajati:

 


%

=

560.10.01

4312

 

„Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii"

„Contributiile asiguratilor pentru asigurări sociale"

 

 

4314

 

 

„Contributiile asiguratilor pentru asigurări sociale de sănătate"

 

 

4372

„Contributiile asiguratilor pentru asigurări de somaj"

 

 

444

„Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi"

 

 

 

15. Plata salariilor nete cuvenite angajatilor:

 

421

=

560.10.01

„Personal - salarii datorate"

 

„Disponibil al institutiilor publice finantate integral din venituri proprii"

 

NOTĂ:

Sumele aferente înregistrărilor contabile din prezenta monografie sunt cu titlu de exemplu.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru abrogarea Regulamentului nr. 1/2008 privind

transformarea institutiilor financiare în institutii de credit

 

Având în vedere prevederile art. I pct. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si a altor acte normative,

în temeiul dispozitiilor art. 25 alin. (2) lit. a) si ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

Articol unic. - Regulamentul nr. 1/2008 privind transformarea institutiilor financiare în institutii de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2008, se abrogă.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 2 iulie 2010.

Nr. 7.

 


BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea Regulamentului nr. 2/2008 privind evaluarea adecvării cadrului de supraveghere

din statul tert de origine si verificarea echivalentei supravegherii exercitate de autoritătile

competente din state terte cu cea guvernată de principiile prevăzute în Ordonanta de urgentă

a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului,

aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007

 

Având în vedere prevederile art. 26 alin. (1) si ale art. 72 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 25 alin. (2) lit. a) si ale art. 48 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, precum si ale art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

Articol unic. - Regulamentul nr. 2/2008 privind evaluarea adecvării cadrului de supraveghere din statul tert de origine si verificarea echivalentei supravegherii exercitate de autoritătile competente din state terte cu cea guvernată de principiile prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 29 ianuarie 2008, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

„REGULAMENT

privind verificarea echivalentei supravegherii exercitate de autoritătile competente din state terte cu cea guvernată

de principiile prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit

si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si

completările ulterioare"

2. Litera a) a articolului 1 si alineatul (2) al articolului 2 se abrogă.

3. Titlul capitolului II va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL II

Verificarea echivalentei supravegherii exercitate

de autoritătile competente din state terte"

4. Articolele 3-8 se abrogă.

5. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Banca Natională a României efectuează verificările prevăzute la art. 9 pe baza informatiilor furnizate de autoritătile competente din statele terte, prin completarea chestionarului publicat pe site-ul Băncii Nationale a României la sectiunea Legislatie/Legislatie financiar-bancară/lnstitutii de credit, aplicabil la momentul solicitării."

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 2 iulie 2010.

Nr. 8.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.