MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 480/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 480         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 13 iulie 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

805. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

806. - Decret privind eliberarea din functie a unui judecător

 

807. - Decret pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

143. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 599/2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Administratiei si Internelor

 

161. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea Statutului Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, în care se stabilesc atributiile, modul de organizare si functionare, precum si alte reglementări specifice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 259/2004

 

1.027. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor

economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

 

1.930/150. - Ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea Procedurii de compensare conform art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte măsuri financiare

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

1. - Normă privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operatiunilor de piată monetară efectuate de către Banca Natională a României prin intermediul licitatiei si facilitătilor permanente acordate de aceasta participantilor eligibili

 

2. - Normă privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitatiilor si subscriptiilor de titluri de stat

 

6. - Ordin privind raportarea modificării potentiale a valorii economice a institutiilor de credit ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 543/2010

 


DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 507/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Dobre Victor, judecător la Judecătoria Târgoviste, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2010.

Nr. 805.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din functie a unui judecător

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. a) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 528/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Nită Florin- Arinel, judecător la Tribunalul Brăila, delegat în functia de vicepresedinte al Judecătoriei Brăila, se eliberează din functie ca urmare a demisiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2010.

Nr. 806.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru eliberarea din functie a unui procuror

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) si ale art. 134 alin. (1) din Constitutia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. b) si alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 381/2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Muntean Florian, procuror în cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara, se eliberează din functie ca urmare a pensionării.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2010.

Nr. 807.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative

nr. 599/2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule

a structurilor Ministerului Administratiei si Internelor

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 599/2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Administratiei si Internelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 si 803 bis din 2 decembrie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 3. - Se exceptează de la aplicarea prevederilor prezentului ordin Societatea Comercială COMICEX - S.A."

2. Anexa „Normativ privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Administratiei si Internelor" se modifică si se completează după cum urmează:

a. La articolul 90, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Este interzisă alocarea sau utilizarea autovehiculelor la o anumită categorie de destinatie, suplimentar fată de prevederile normei de dotare, respectiv ale tabelei de înzestrare. Autovehiculele existente suplimentar fată de prevederile de dotare si care nu pot fi realocate prin substituire la o altă categorie ca urmare a diferentelor constructive semnificative care fac improprie utilizarea conform destinatiei pentru care se substituie se retrag din exploatare si se disponibilizează conform reglementărilor în vigoare."

b. Articolul 95 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 95. - Pentru asigurarea utilizării în conditii strict regulamentare a autovehiculelor din dotare si a carburantului aferent, conducătorii structurilor detinătoare de parc auto sau conducătorii structurilor utilizatoare, după caz, trebuie să stabilească măsurile necesare de responsabilizare a conducătorilor auto, precum si a sefilor nemijlociti ai acestora."

c. La articolul 96 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:

,,d) alimentarea unui tip de carburant superior celui stabilit de unitate si mentionat în foaia de parcurs."

d. La articolul 99, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Folosirea autoturismului de serviciu pentru deplasarea la si de la domiciliu sau resedintă, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) si (3) care au atât domiciliu, cât si resedintă, este permisă numai pentru varianta în care distanta dintre domiciliu sau resedintă si locul de muncă este cea mai scurtă."

e. Anexa 8 la normativ „Norme lunare de carburant pentru autovehiculele din dotare" se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispozitii contrare se abrogă.

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 1 iulie 2010.

Nr. 143.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 8 la normativ)

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

NORME LUNARE DE CARBURANT

pentru autovehiculele din dotare

 

I. Autovehicule din toate categoriile de muncă, cu exceptia celor de la rezervă, scoală si rezerve proprii de mobilizare

 

Nr. crt.

Categoria autovehiculelor

Norma lunară de carburant

[litri/lună/autovehicul]

1.

Autoturisme de serviciu ce deservesc conducerea Ministerului Administratiei si Internelor (MAI) (ministrul, secretarii de stat, subsecretarii de stat, precum si persoanele cu functii asimilate acestora, secretar general)

200

2.

Autoturisme de serviciu ce deservesc celelalte functii din conducerea MAI, structurile din cadrul aparatului central al MAI si cele din subordinea acestuia

150

3.

Autoturisme de serviciu1) ale structurilor din subordinea MAI

200

4.

Autoturisme ce deservesc institutiile prefectului din judete

175

5.

Autoturisme ce deservesc Institutia Prefectului Municipiului Bucuresti si Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, Agentia Natională a Functionarilor Publici, Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice

150

6.

Autovehicule care deservesc serviciile S.M.U.R.D.

800

7.

Autovehicule pentru activităti specifice de interventie

600

8.

Toate celelalte categorii de autovehicule1), cu exceptia motociclurilor, tractoarelor si a vehiculelor speciale pentru lucrări

300

9.

Motocicluri (motociclete, cvadricicluri, mopede, inclusiv vehicule pentru deplasare pe zăpadă), tractoare si alte autovehicule pentru lucrări (buldozer, excavator, motoîncărcător, motostivuitor etc.)

100

10.

Motoag regate

150

 

II. Autovehicule de la rezervă 2) si rezerve proprii de mobilizare3)

Norma lunară de carburant (pentru întretinere) este de 5% din cea prevăzută la pct. I, corespunzătoare categoriilor de autovehicule similare.

III. Autovehicule scoală 2)

Norma lunară de carburant se stabileste conform programului de pregătire, în limita a 20 litri/ora de functionare/autovehicul (conducere în traseu sau în poligon).


1) Exceptie fac autovehiculele (autoturisme si derivate din acestea) din dotarea unor structuri subordonate MAI, pentru care sunt stabilite alte norme de consum lunar de carburanti, prin acte normative de nivel superior.

2) Pentru structurile care au asemenea categorii de autovehicule prevăzute în tabela de înzestrare.

3) Pentru structurile care au prevăzute mijloace de transport la rezervele proprii de mobilizare.

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN

pentru modificarea Statutului Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, în care se stabilesc atributiile, modul de organizare si functionare, precum si alte reglementări specifice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 259/2004

 

Având în vedere prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Adresa nr. 58/2010 a Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, prin care se solicită modificarea cotei procentuale din tariful de clasificare de la 9% la 8%, precum si Referatul Directiei generale politici agricole nr. 73.366 din 1 iulie 2010,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Statutul Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, în care se stabilesc atributiile, modul de organizare si functionare, precum si alte reglementări specifice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 259/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 29 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 20 alineatul (3), litera f) va avea următorul cuprins:

,,f) cota procentuală de 8% din tariful de clasificare practicat de agentiile de clasificare si de clasificatorii autorizati;".

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

 

Bucuresti, 8 iulie 2010.

Nr. 161.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Serviciului gestiune deseuri nr. 84.564 din 14 mai 2010, în baza art. 4 din Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor, al ministrului economiei si comertului si al ministrului administratiei si internelor nr. 1.229/731/1.095/2005 pentru aprobarea Procedurii si criteriilor de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor,

ministrul mediului si pădurilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Articolul 2 din Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilitătii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 25 mai 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - Se aprobă componenta nominală a Comisiei de evaluare astfel:

- presedinte: Iosif Nagy - presedinte, Agentia Natională pentru Protectia Mediului;

- vicepresedinte: directorul Directiei gestiune deseuri si substante periculoase, Ministerul Mediului si Pădurilor;

- membri:

- Simona Mihaela Ghită - sef serviciu, Ministerul Mediului si Pădurilor;

- Emanuel Momanu - consilier juridic, Agentia Natională pentru Protectia Mediului;

- Brîndusa Petroaica - director, Agentia Natională pentru Protectia Mediului;

- Adriana Amarandei - sef serviciu, Agentia Natională pentru Protectia Mediului;

- Călin Constantin Istrătoiu - director general adjunct, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;

- Valentin Ciobotea - consilier superior, Ministerul Administratiei si Internelor;

- Constantin Ailincăi - Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

László Borbély

 

Bucuresti, 30 iunie 2010.

Nr. 1.027.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.930 din 1 iulie 2010

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 150 din 5 iulie 2010

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de compensare conform art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte măsuri financiare

 

 

Având în vedere prevederile art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte măsuri financiare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008, cu modificările ulterioare, si ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice si ministrul administratiei si internelor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de compensare conform art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte măsuri financiare.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

ANEXĂ

 

PROCEDURA DE COMPENSARE

conform art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte măsuri financiare

 

Art. 1. - (1) În scopul stingerii obligatiilor de plată reciproce stabilite conform art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte măsuri financiare, unitătile administrativ-teritoriale, respective subdiviziunile acestora, după caz, încheie acorduri privind stingerea reciprocă a obligatiilor de plată conform prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2010 atât cu operatorii economici furnizori de bunuri, servicii si lucrări, cât si cu operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice în system centralizat, după caz, potrivit modelului-cadru prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură de compensare.

(2) Suma pentru care se încheie acordul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2010 nu poate depăsi suma obligatiilor de plată restante la data de 31 decembrie 2009, stabilită conform formulei de mai jos:

 

SUAT ≤ SOE

 

SUAT = obligatiile de plată ale unitătilor administrativteritoriale,  respectiv ale subdiviziunilor acestora, după caz, către operatorii economici furnizori de bunuri, servicii si lucrări, precum si fată de operatorii economici care prestează serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice în sistem centralizat, care au obligatii de plată restante la data de 31 decembrie 2009 la bugetul local;

SOE = obligatiile de plată restante la data de 31 decembrie 2009, neachitate, ale operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii si lucrări, precum si ale operatorilor economici care prestează serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice în sistem centralizat, datorate bugetelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Pe baza acordurilor încheiate privind stingerea reciprocă a obligatiilor de plată conform prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2010, unitătile administrativteritoriale prezintă unitătilor Trezoreriei Statului la care îsi au deschise conturile ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care achită sumele datorate operatorilor economici, în contul 50.70.35 „Disponibil al operatorilor economici din sume încasate potrivit art. 8 din OUG nr. 51/2010” deschis pe numele acestora la unitătile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal în a căror administrare se află. La ordinele de plată se anexează o copie a acordului prin care s-a stabilit suma de plată. Plata sumelor se efectuează de către unitătile administrativ-teritoriale în limita creditelor bugetare aprobate în bugetele locale, de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligatia de plată respectivă.

(4) În cazul în care operatorii economici nu au contul deschis la aceeasi unitate a Trezoreriei Statului cu cea a unitătii administrativ-teritoriale, acordurile privind stingerea reciprocă a obligatiilor de plată conform prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2010 încheiate de acestia se transmit în sistem electronic, scanat, la unitatea Trezoreriei Statului la care acestia îsi au deschise conturile de către unitatea Trezoreriei Statului.

(5) Sumele încasate de operatorii economici în contul 50.70.35 „Disponibil al operatorilor economici din sume încasate potrivit art. 8 din OUG nr 51/2010" se transferă de către unitătile Trezoreriei Statului în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului local cu care se efectuează stingerea.

(6) Operatiunile prevăzute la alin. (3)-(5) se efectuează în cadrul aceleiasi zile calendaristice.

Art. 2. - (1) În situatia în care disponibilitătile bugetelor locale sunt insuficiente pentru efectuarea plătilor prevăzute la art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2010, unitătile administrativ-teritoriale prezintă unitătilor Trezoreriei Statului la care îsi au deschise conturile, odată cu documentele de plată, si o cerere privind echilibrarea temporară a golului de casă al bugetului local din disponibilitătile contului curent general al Trezoreriei Statului.

(2) Pot depune cerere privind echilibrarea temporară a golului de casă al bugetului local din disponibilitătile contului curent general al Trezoreriei Statului, în conditiile alin. (1), numai unitătile administrativ-teritoriale care nu au conturile poprite si numai pentru efectuarea operatiunilor de stingere reciprocă a obligatiilor de plată în relatia cu operatori economici ale căror conturi nu sunt poprite.

(3) Pe baza cererii privind echilibrarea temporară a golului de casă al bugetului local, unitătile Trezoreriei Statului transferă prin notă contabilă sumele aferente echilibrării bugetelor locale, din contul 65.02 „Decontări în contul trezoreriilor operative", codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), în contul 21.40.02.10 „Venituri ale bugetului local - Împrumuturi temporare din Trezoreria Statului".

(4) După efectuarea operatiunii prevăzute la alin. (3) si decontarea ordinelor de plată întocmite de unitătile administrativ-teritoriale care au fost anexate la cererea de echilibrare a bugetului local, unitătile Trezoreriei Statului transferă prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) sumele datorate bugetului local de operatorii economici, din conturile acestora 50.70.35 „Disponibil al operatorilor economici din sume încasate potrivit art. 8 din OUG nr. 51/2010" în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului local.

(5) Operatiunile prevăzute la alin. (2) si (3) aferente unui acord privind stingerea reciprocă a obligatiilor de plată conform prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2010 se efectuează în cadrul aceleiasi zile lucrătoare. După finalizarea acestor operatiuni, unitătile Trezoreriei Statului recuperează suma acordată din contul curent general al Trezoreriei Statului pentru echilibrarea bugetului local, prin debitarea pe bază de notă contabilă a contului de venituri al bugetului local 21.40.02.10 „Venituri ale bugetului local - împrumuturi temporare din Trezoreria Statului".

 

ANEXĂ

la Procedura de compensare

 

Formular

 

Unitatea administrativ-teritorială/Subdiviziunea unitătii administrativ-teritoriale

.................................................................................

Operatorul economic

......................................................

 

ACORD

privind stingerea reciprocă a obligatiilor de plată conform prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2010

 

Primăria............................................................................, reprezentată prin domnul/doamna......................................, în calitate de ordonator principal de credite, si operatorul economic........................................................................., reprezentat prin .............................., în calitate de.........................., suntem de acord cu stingerea obligatiilor de plată reciproce în sumă totală de .................................lei, reprezentând:

a) obligatii ale unitătii administrativ-teritoriale............................către operatorul economic..............................................,

din care:

-................................................................., în sumă de........................;

-................................................................., în sumă de.........................;

-................................................................., în sumă de.........................;

total............................................................

b) obligatii ale operatorului economic.................................................către bugetul local al unitătii administrativ-teritoriale

........................................, din care:

-.........................................., în sumă de........................., datorate contului de venituri al bugetului local 21........................;

-.........................................,în sumă de........................, datorate contului de venituri al bugetului local 21......................;

-.........................................., în sumă de........................., datorate contului de venituri al bugetului local 21........................

TOTAL .............................................................

Operatorul economic................................................................., reprezentat prin ..........................................................., sunt de acord cu debitarea contului 50.70.35 „Disponibil al operatorilor economici din sume încasate potrivit art. 8 din OUG nr. 51/2010" de către unitatea Trezoreriei Statului ............................................................., la care acesta este deschis, în scopul achitării obligatiilor prevăzute la lit. b) din prezentul acord.

 

Ordonatorul principal de credite al bugetului local,

......................................................

Reprezentantul legal al operatorului economic,

......................................................

 


 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI
 
BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI
 
NORMĂ

privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operatiunilor de piată monetară efectuate de către Banca Natională a României prin intermediul licitatiei si facilitătilor permanente acordate de aceasta participantilor eligibili

 

În baza prevederilor art. 18, 25, 32 alin. (1) si art. 39 alin. (1) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 1/2000 privind operatiunile de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si facilitătile permanente acordate de aceasta participantilor eligibili, republicat,

având în vedere prevederile art. 6 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Art. 1. - Prezenta norma stabileste termenii si modalitătile de transmitere în sistem electronic a următoarelor documente:

a) ofertele participantilor eligibili de participare la operatiunile de piată monetară desfăsurate prin intermediul licitatiei, conform Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 1/2000 privind operatiunile de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si facilitătile permanente acordate de aceasta participantilor eligibili, republicat, denumit în continuare Regulamentul nr. 1/2000;

b) notificările pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, transmise de către participantii eligibili;

c) notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor de participare la operatiunile de piată monetară desfăsurate prin intermediul licitatiei;

d) solicitările participantilor eligibili de accesare a facilitătilor permanente (facilitatea de depozit si facilitatea de creditare - credit lombard) acordate de Banca Natională a României conform Regulamentului nr. 1/2000;

e) notificările referitoare la decizia Băncii Nationale a României asupra solicitării participantilor eligibili de accesare a facilitătilor permanente.

Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei norme, Banca Natională a României, în calitate de operator al politicii monetare, primeste si, respectiv, transmite documentele prevăzute la art. 1, în sistem electronic, prin intermediul retelei IP securizate VPN TFDnet, administrată de TRANSFOND - S.A.

Art. 3. - (1) Fiecare participant eligibil, după întocmirea ofertei de participare la operatiunile de piată monetară desfăsurate prin intermediul licitatiei, a notificării pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv a solicitării de accesare a facilitătilor permanente, conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2000, va efectua transpunerea în format electronic (prin scanare) a tuturor paginilor care fac obiectul ofertei de participare/solicitării de accesare.

(2) Formularele folosite pentru întocmirea ofertei de participare la operatiunile de piată monetară desfăsurate prin intermediul licitatiei sunt cele prevăzute în anexele nr. 2, 5, 6, 8 si 9 la Ordinul Băncii Nationale a României nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operatiunilor de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si a facilitătilor permanente acordate de aceasta participantilor eligibili (contrapartidelor eligibile), cu modificările ulterioare.

Art. 4. - Documentele specificate la art. 3 trebuie să fie scanate alb/negru, la rezolutia minimă de 150 dpi, iar formatul electronic al fisierului rezultat trebuie să fie de tip PDF. Denumirea fisierului va fi compusă din următoarele:

a) în cazul ofertelor participantilor eligibili de participare la operatiunile de piată monetară desfăsurate prin intermediul licitatiei:

(i) codul participantului eligibil, identificat de primele 4 caractere ale codului BIC;

(ii) referinta licitatiei, conform anuntului publicat de Banca Natională a României;

(iii) data licitatiei, conform anuntului publicat de Banca Natională a României;

b) în cazul solicitărilor de accesare a facilitătilor permanente (facilitatea de depozit si facilitatea de creditare - credit lombard):

(i) codul participantului eligibil, identificat de primele 4 caractere ale codului BIC;

(ii) tipul facilitătii accesate: FD pentru facilitatea de depozit si FC pentru facilitatea de creditare;

(iii) data accesării facilitătii permanente.

Art. 5. - Participantul eligibil este obligat să verifice dacă fisierul electronic rezultat în urma scanării cuprinde toate informatiile/datele continute în oferta de participare la operatiunile de piată monetară desfăsurate prin intermediul licitatiei, în notificarea pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv în solicitarea de accesare a facilitătilor permanente, astfel urmărindu-se ca imaginea rezultată să reproducă întocmai documentul supus scanării.

Art. 6. - (1) În vederea transmiterii către Banca Natională a României a fisierului întocmit conform prevederilor art. 4, prin reteaua securizată VPN TFDnet, participantii eligibili vor întocmi un mesaj electronic nou, prin lansarea aplicatiei informatice Lotus Notes, mesaj întocmit după cum urmează:

a) în câmpul „Subject" se va completa expresia:

„Ofertă de participare a.................(primele 4 caractere ale codului BIC al participantului eligibil) pe ntru...............(referinta licitatiei) din.............(data licitatiei, în formatul zz.ll.aaaa)"

sau

„Solicitare a.................(primele 4 caractere ale codului BIC al participantului eligibil) pentru accesare ................. (tipul facilitătii) din.............(data licitatiei, în formatul zz.ll.aaaa)";

b) se va atasa fisierul electronic rezultat în urma procedurii de scanare, care va contine oferta de participare la operatiunile de piată monetară desfăsurate prin intermediul licitatiei, notificarea pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv solicitarea de accesare a facilitătilor permanente;

c) prin activarea optiunii „Delivery Options..." din meniul mesajului se va deschide fereastra de dialog în care în tab-ul „Basic" se selectează optiunea „Confirm delivery" din câmpul „Delivery report";

d) în corpul mesajului se va mentiona: „Fisierul atasat contine un număr de..........pagini", ce reprezintă numărul total de pagini ale ofertei de participare la operatiunile de piată monetară desfăsurate prin intermediul licitatiei si ale notificării pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv ale solicitării de accesare a facilitătilor permanente.


(2) Pentru a putea fi transmis în reteaua VPN TFDnet, mesajul electronic trebuie să aibă dimensiunea maximă de 3 MB.

Art. 7. - (1) Mesajul electronic întocmit potrivit art. 6 va fi trimis la Banca Natională a României, în termenul specificat la art. 8, persoanelor desemnate de aceasta, la adresele de e-mail atribuite în reteaua securizată TFDnet, comunicate participantilor eligibili în mod separat prin corespondentă pe suport hârtie si/sau prin intermediul mesajelor de postă electronică securizată din reteaua VPN TFDnet.

(2) Participantii eligibili vor fi înstiintati în timp util, prin corespondentă pe suport hârtie si/sau prin intermediul mesajelor de postă electronică securizată din reteaua VPN TFDnet, cu privire la înlocuirea persoanelor desemnate de Banca Natională a României să primească mesajele electronice continând ofertele de participare la operatiunile de piată monetară desfăsurate prin intermediul licitatiei, notificările pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv solicitările de accesare a facilitătilor permanente.

Art. 8. - (1) Participantii eligibili trebuie să transmită mesajul electronic în ziua desfăsurării licitatiei, până la încheierea termenului de transmitere a ofertelor de participare, respectiv în ziua accesării facilitătilor permanente, până la ora 17,15.

(2) În cadrul termenelor specificate la alin. (1), în cazul rectificării ofertei de participare la licitatie, notificării pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv al solicitării de accesare a facilitătilor permanente, participantii eligibili pot transmite mai multe mesaje electronice continând oferte de participare la operatiunile de piată monetară desfăsurate prin intermediul licitatiei, notificări pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv solicitări de accesare a facilitătilor permanente.

(3) Va fi considerat drept valid numai ultimul mesaj electronic transmis, cu data si ora transmiterii cele mai recente fată de termenul-limită.

(4) Fiecare nou mesaj transmis trebuie să contină toate documentele ofertei de participare la licitatie, notificării pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv ale solicitării de accesare a facilitătilor permanente, conform art. 6.

(5) Mesajele continând ofertele de participare la operatiunile de piată monetară desfăsurate prin intermediul licitatiei, notificările pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv solicitările de accesare a facilitătilor permanente ce au fost transmise după expirarea termenului-limită nu vor fi luate în considerare.

Art. 9. - Mentiunile de dată si oră făcute în cuprinsul prezentei norme se referă la ora setată si afisată de serverul care administrează reteaua securizată VPN TFDnet.

Art. 10. - (1) Confirmarea primirii mesajelor electronice transmise de participantii eligibili se face automat de către sistemul electronic, prin transmiterea mesajului: „DELIVERED: (Subject)" de la adresa „Mail Router" către participantii eligibili.

(2) În cazul neprimirii confirmării automate, participantul eligibil va contacta Banca Natională a României - Directia operatiuni de piată în vederea obtinerii unei confirmări generate manual.

Art. 11. - Notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor de participare la operatiunile de piată monetară desfăsurate prin intermediul licitatiei, precum si notificările referitoare la decizia asupra solicitării participantilor eligibili de accesare a facilitătilor permanente, prevăzute de Regulamentul nr. 1/2000, vor fi transpuse de către Banca Natională a României – Directia operatiuni de piată în format digital, prin scanare, si vor fi transmise către participantii eligibili, prin reteaua securizată VPN TFDnet, persoanelor desemnate în acest sens, la adresele de mesagerie electronică comunicate conform anexei.

Art. 12. - (1) În termen de maximum două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei norme, participantii eligibili au obligatia de a depune/transmite către Banca Natională a României - Directia operatiuni de piată documentul întocmit conform anexei, continând detaliile de contact ale utilizatorilor serviciilor de mesagerie electronică din cadrul retelei securizate VPN TFDnet, împuterniciti a transmite mesajele electronice continând ofertele participantilor eligibili de participare la operatiunile de piată monetară desfăsurate prin intermediul licitatiei, notificările aferente creditului colateralizat, solicitările participantilor eligibili de accesare a facilitătilor permanente si a primi mesajele electronice continând notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor de participare la operatiunile de piată monetară desfăsurate prin intermediul licitatiei si notificările referitoare la decizia Băncii Nationale a României asupra solicitării participantilor eligibili de accesare a facilitătilor permanente.

(2) Ori de câte ori se produce o modificare în continutul documentului prevăzut la alin. (1), participantul eligibil are obligatia ca în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de o zi lucrătoare anterioară desfăsurării licitatiei, respectiv solicitării de accesare a facilitătilor permanente, să depună/transmită un nou document actualizat. Orice operatiune de piată monetară, respectiv facilitate permanentă angajată de persoane pentru care nu s-a depus/transmis la Banca Natională a României documentul actualizat va fi considerată nulă.

(3) Mesajele electronice întocmite conform prezentei norme pot fi transmise numai de la adresele utilizatorilor serviciului de postă electronică Lotus Mail din cadrul retelei securizate VPN TFDnet, administrată de Transfond - S.A., de către persoanele desemnate conform prevederilor alin. (1).

Art. 13. - În caz de nefunctionare a serviciului de postă electronică Lotus Mail (sau reteaua securizată VPN TFDnet este indisponibilă), se vor aplica următoarele proceduri:

a) în cazul transmiterii mesajelor electronice continând ofertele participantilor eligibili de participare la operatiunile de piată monetară desfăsurate prin intermediul licitatiei, notificările aferente creditului colateralizat, solicitările participantilor eligibili de accesare a facilitătilor permanente, participantul eligibil afectat de nefunctionarea sistemului va anunta Banca Natională a României - Directia operatiuni de piată cei mai târziu până la momentul-limită desemnat conform art. 8 pentru transmiterea mesajelor electronice si va lua măsurile necesare pentru transmiterea documentelor pe suport hârtie, prin fax, la numerele de fax specificate de către Banca Natională a României la momentul comunicării nefunctionării retelei de transmitere electronică;

b) în cazul transmiterii notificărilor de acceptare/refuz a/al ofertelor de participare la operatiunile de piată monetară desfăsurate prin intermediul licitatiei si a notificărilor referitoare la decizia Băncii Nationale a României asupra solicitării participantilor eligibili de accesare a facilitătilor permanente, participantii eligibili vor ridica notificările în format letric de la sediul Băncii Nationale a României, prin persoanele special delegate în acest sens.

Art. 14. - (1) Prezenta normă intră în vigoare la data de 2 august 2010.

(2) Anexa face parte integrantă din prezenta normă.

 

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 2 iulie 2010.

Nr. 1.

 


Anexa

la norma

 

Antet oficial

Nr. de Înregistrare/Data

 

Către Banca Natională a României

Domnului/Doamnei..............

Director

Directia operatiuni de piată

 

LISTA

cu detaliile de contact

ale persoanelor desemnate de.............................................................................

(denumirea completă a participantului eligibil)

să transmită si să primească mesaje electronice în reteaua securizată VPN TFDnet aferente operatiunilor de piată monetară efectuate de Banca Natională a României si facilitătilor permanente acordate de aceasta participantilor eligibili

 

A.......................................................................... (denumirea completă a participantului eligibil)  desemnează pe fiecare dintre următoarele persoane ca fiind împuternicită pentru a transmite si a primi mesaje în format electronic prin reteaua securizată VPN TFDnet, administrată de TRANSFOND - S.A., în legătură cu ofertele de participare la operatiunile de piata monetară desfăsurate prin intermediul licitatiei, notificările pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat si solicitările de accesare a facilitătilor permanente.

 

Numele

Prenumele

Functia

 

Adresa de mesagerie

VPN

TFDnet

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

 

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

 

B.......................................................... (denumirea completă a participantului eligibil) desemnează pe fiecare dintre următoarele persoane ca fiind împuternicită pentru a primi mesaje în format electronic prin reteaua securizată VPN TFDnet, administrată de TRANSFOND - S.A., în legătură cu notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor de participare la operatiunile de piată monetară desfăsurate prin intermediul licitatiei si notificările referitoare la decizia Băncii Nationale a României asupra solicitării participantilor eligibili de accesare a facilitătilor permanente.

 

Numele

Prenumele

Functia

 

Adresa de mesagerie

VPN

TFDnet

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

 

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

 

Numele...................

Numele.................

(LS)

(LS)

Functia.................

Functia................

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitatiilor si subscriptiilor de titluri de stat

 

În baza prevederilor art. 13 alin. (3) si art. 22 alin. (3) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României,

având în vedere prevederile art. 29 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Art. 1. - Prezenta normă stabileste termenii si modalitătile de transmitere în sistem electronic a următoarelor documente:

a) ofertele dealerilor primari de cumpărare a titlurilor de stat la licitatiile/subscriptiile organizate de Banca Natională a României, conform Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, denumit în continuare Regulamentul nr. 11/2005;

b) notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor de cumpărare depuse de dealerii primari, prevăzute de Norma Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Norma nr. 13/2005.


Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei norme, Banca Natională a României, în calitate de administrator al pietei primare a titlurilor de stat emise de Ministerul Finantelor Publice, primeste si, respectiv, transmite documentele prevăzute la art. 1, în sistem electronic, prin intermediul retelei IP securizate VPN TFDnet, administrată de TRANSFOND- S.A.

Art. 3. - (1) Fiecare dealer primar, după întocmirea ofertei de cumpărare de titluri de stat conform prevederilor Regulamentului nr. 11/2005, va efectua procedurile de transpunere în format electronic (prin scanare) a tuturor paginilor care fac obiectul ofertei de cumpărare, precum si a documentelor însotitoare, respectiv copiile ofertelor/ordinelor de cumpărare ale clientilor dealerului primar.

(2) Formularele folosite pentru întocmirea ofertelor de cumpărare competitive si necompetitive sunt cele prevăzute în anexele nr. 3-7, 9 si 10 la Norma nr. 13/2005.

Art. 4. - Documentele specificate la art. 3 trebuie să fie scanate alb/negru, la rezolutia minimă de 150 dpi, si formatul electronic al fisierului rezultat trebuie să fie de tip PDF. Denumirea fisierului va fi de tipul XXXXYYYYYYYYYYYYZZ, în care:

a) XXXX reprezintă codul dealerului primar, identificat de primele 4 caractere ale codului BIC;

b) YYYYYYYYYYYY reprezintă codul ISIN aferent emisiunii pentru care se transmite oferta de cumpărare;

c) ZZ reprezintă tipul ofertelor transmise, identificat prin „C" pentru ofertele competitive si „N" pentru ofertele necompetitive.

Art. 5. - Dealerul primar este obligat să verifice dacă fisierul electronic rezultat în urma scanării cuprinde toate informatiile/datele continute în oferta sa de cumpărare de titluri de stat, astfel urmărindu-se ca imaginea rezultată să reproducă întocmai documentul supus scanării.

Art. 6. - (1) În vederea transmiterii către Banca Natională a României a fisierului întocmit conform prevederilor art. 4 prin reteaua securizată VPN TFDnet, dealerii primari vor întocmi un mesaj electronic nou, prin lansarea aplicatiei informatice Lotus Notes, mesaj întocmit după cum urmează:

a) în câmpul „Subject" se va completa expresia: „Ofertă... (C pentru oferte competitive, C/N pentru oferte competitive si necompetitive) a.................(primele 4 caractere ale codului BIC al dealerului primar) pentru...................(/S//V)din.............(data licitatiei, în formatul zz.ll.aaaa)";

b) se va atasa fisierul electronic rezultat în urma procedurii de scanare, care va contine atât oferta competitivă, cât si oferta necompetitivă, dacă este cazul, precum si ofertele/ordinele de cumpărare ale clientilor;

c) prin activarea optiunii „Delivery Options..." din meniul mesajului, se va deschide fereastra de dialog în care în tab-ul „Basic" se selectează optiunea „Confirm delivery" din câmpul „Delivery report";

d) în corpul mesajului se va mentiona: „Fisierul atasat contine un număr de .......... pagini.", ce reprezintă numărul total de pagini al ofertei de cumpărare, competitivă si necompetitivă, dacă este cazul, precum si documentele însotitoare ale acestora.

(2) Pentru a putea fi transmis în reteaua VPN TFDnet, mesajul electronic trebuie să aibă dimensiunea maximă de 3 MB.

Art. 7. - (1) Mesajul electronic întocmit potrivit art. 6 va fi trimis la Banca Natională a României, în termenul specificat la art. 8, persoanelor desemnate de aceasta, la adresele de e-mail atribuite în reteaua securizată TFDnet, comunicate dealerilor primari în mod separat prin corespondentă pe suport hârtie si/sau prin intermediul mesajelor de postă electronică securizată din reteaua VPN TFDnet.

(2) Dealerii primari vor fi înstiintati în timp util, prin corespondentă pe suport hârtie si/sau prin intermediul mesajelor de postă electronică securizată din reteaua VPN TFDnet, cu privire la înlocuirea persoanelor desemnate de Banca Natională a României să primească mesajele electronice continând ofertele de cumpărare depuse de dealerii primari la licitatiile/subscriptiile de titluri de stat.

Art. 8. - (1) Dealerii primari trebuie să transmită mesajul electronic în ziua desfăsurării licitatiei sau subscriptiei, până cel mai târziu la ora 12,00, dacă nu se specifică altfel în documentele de lansare a emisiunii.

(2) În cadrul termenului-limită specificat la alin. (1), în cazul în care se intentionează modificarea ofertei de cumpărare transmise în prealabil, dealerii primari pot transmite mai multe mesaje electronice continând oferte de cumpărare actualizate.

(3) Comisia de licitatie/subscriptie va considera drept valid numai ultimul mesaj electronic transmis, cu data si ora transmiterii celei mai recente fată de termenul-limită.

(4) Fiecare nou mesaj transmis trebuie să contină toate documentele ofertei, conform art. 6.

(5) Mesajele continând ofertele de cumpărare ce au fost transmise după ora-limită nu vor fi luate în considerare în procesul licitatiei/subscriptiei.

Art. 9. - Mentiunile de dată si oră făcute în cuprinsul prezentei norme se referă la ora setată si afisată de serverul care administrează reteaua securizată VPN TFDnet.

Art. 10. - (1) Confirmarea primirii mesajelor electronice transmise de dealerii primari se face automat de către sistemul electronic, prin transmiterea mesajului: „DELIVERED: (Subject)" de la adresa „Mail Router" către dealerii primari.

(2) În cazul neprimirii confirmării automate, dealerul primar va contacta membrii comisiei de licitatie/subscriptie în vederea obtinerii unei confirmări generate manual.

Art. 11. - Notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor de cumpărare de titluri de stat, prevăzute de Norma nr. 13/2005, vor fi transpuse de către Banca Natională a României - Directia operatiuni de piată în format digital, prin scanare, si vor fi transmise către dealerii primari, prin reteaua securizată VPN TFDnet, persoanelor desemnate în acest sens, la adresele de mesagerie electronică comunicate conform anexei.

Art. 12. - (1) În termen de maximum două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei norme, dealerii primari au obligatia de a depune/transmite către Banca Natională a României - Directia operatiuni de piată documentul întocmit conform anexei, continând utilizatorii serviciului de mesagerie electronică din cadrul retelei securizate VPN TFDnet împuterniciti a transmite mesajele electronice continând ofertele de cumpărare de titluri de stat si a primi mesajele electronice continând notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor dealerilor primari.

(2) Ori de câte ori se produce o modificare în continutul documentului prevăzut la alin. (1), dealerul primar are obligatia ca în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de o zi lucrătoare anterioară desfăsurării licitatiei/subscriptiei, să depună/transmită un nou document actualizat. Orice operatiune cu titluri de stat angajată de persoane pentru care nu s-a depus/transmis la Banca Natională a României documentul actualizat va fi considerată nulă.

(3) Mesajele electronice întocmite conform prezentei norme pot fi transmise numai de la adresele utilizatorilor serviciului de postă electronică Lotus Mail din cadrul retelei securizate VPN TFDnet, administrată de TRANSFOND - S.A., de către persoanele desemnate conform prevederilor alin. (1).

Art. 13. - În caz de nefunctionare a serviciului de postă electronică Lotus Mail (sau atunci când reteaua securizată VPN TFDnet este indisponibilă), se vor aplica următoarele proceduri:

a) în cazul transmiterii mesajelor electronice continând ofertele de cumpărare de titluri de stat, dealerul primar afectat de nefunctionarea sistemului va anunta Banca Natională a României - Directia operatiuni de piată cel mai târziu până la termenul-limită desemnat conform art. 8 pentru transmiterea mesajelor electronice si va lua măsurile necesare pentru transmiterea ofertei de cumpărare pe suport hârtie/prin fax la numerele de fax specificate de către Banca Natională a României la momentul comunicării nefunctionării retelei de transmitere electronică;

b) în cazul transmiterii notificărilor de acceptare/refuz a/al ofertelor, dealerii primari vor ridica notificările în format letric de la sediul Băncii Nationale a României, prin persoanele special delegate în acest sens, conform prevederilor art. 16 din Norma nr. 13/2005.

Art. 14. - (1) Prezenta normă intră în vigoare la data de 2 august 2010.

(2) Anexa face parte integrantă din prezenta normă.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 2 iulie 2010.

Nr. 2.

 

ANEXĂ

la normă

 

Antet oficial

Nr. de Înregistrare/Data

 

Către

Banca Natională a României

Domnului/Doamnei..............

Director

Directia operatiuni de piată

 

LISTA

cu detaliile de contact ale persoanelor desemnate de..............................................................

(denumirea completă a dealerului primar)

să transmită si să primească mesaje electronice în reteaua securizată VPN TFDnet aferente operatiunilor cu titluri de stat pe piata primară

 

A......................................................................  (denumirea completă a dealerului primar) desemnează pe fiecare dintre următoarele persoane ca fiind împuternicită pentru a transmite si a primi mesaje în format electronic prin reteaua securizată VPN TFDnet, administrată de TRANSFOND - S.A., în legătură cu ofertele de cumpărare de titluri de stat pe piata primară a titlurilor de stat.

 

Numele

Prenumele

Functia

 

Adresa de mesagerie

VPN

TFDnet

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

 

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

 

B..................................................................... (denumirea completă a dealerului primar) desemnează pe fiecare dintre următoarele persoane ca fiind împuternicită pentru a primi mesaje în format electronic prin reteaua securizată VPN TFDnet, administrată de TRANSFOND - S.A., în legătură cu notificările de acceptare/refuz a/al ofertelor de cumpărare de titluri de stat pe piata primară a titlurilor de stat.

 

Numele

Prenumele

Functia

 

Adresa de mesagerie

VPN

TFDnet

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

 

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

 

Numele...................

Numele.................

(LS)

(LS)

Functia.................

Functia................

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind raportarea modificării potentiale a valorii economice a institutiilor de credit ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii

 

Având în vedere prevederile art. 165 si 169 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 150 alin. (1) din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitătilor acestora, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

Banca Natională a României emite prezentul ordin.

Art. 1. - Prezentul ordin stabileste forma si continutul formularelor de raportare aferente modificării potentiale a valorii economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii, la nivel individual si, după caz, consolidat, de către institutiile de credit prevăzute la art. 1 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitătilor acestora, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulament.

Art. 2. - (1) Institutiile de credit prevăzute la art. 1 transmit Băncii Nationale a României formularele de raportare care fac obiectul prezentului ordin, în format electronic, prin reteaua de comunicatii interbancare (RCI), prin fisiere Excel, precum si în format letric, la Banca Natională a României - Directia supraveghere, după cum urmează:

a) pentru raportările transmise la nivel individual, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la sfârsitul trimestrului pentru care acestea se întocmesc;

b) pentru raportările transmise la nivel consolidat, pentru sfârsitul exercitiului financiar, până la data de 15 iunie a exercitiului financiar următor;

c) pentru raportările transmise la nivel consolidat, întocmite pentru sfârsitul primului semestru al exercitiului financiar, până la data de 30 septembrie a respectivului exercitiu financiar.

(2) Pentru scopurile alin. (1), de la data expirării termenului prevăzut la art. 17 alin. (3) din Norma Băncii Nationale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Natională a României, cu modificările ulterioare, institutiile de credit transmit Băncii Nationale a României raportările în format electronic exclusiv prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Natională a României - SIRBNR.

Art. 3. - Casele centrale ale cooperativelor de credit sunt responsabile de întocmirea si transmiterea formularelor de raportare prevăzute în anexa nr. I si la nivelul retelei cooperatiste de credit din care fac parte.

Art. 4. - În ceea ce priveste raportarea modificării potentiale a valorii economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii, în contextul aplicării metodologiei standardizate prevăzute în anexa la Regulament, institutiile de credit transmit:

a) câte un formular IRR STD POZ pentru fiecare monedă care respectă cerintele pct. 1 lit. a) teza a 2-a din anexa la Regulament si un formular IRR STD POZ care agregă pozitiile exprimate în celelalte monede;

b) un formular IRR STD VAL aferent calculării modificării potentiale a valorii economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii.

Art. 5. - În ceea ce priveste raportarea modificării potentiale a valorii economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii, în contextul aplicării unei metodologii de calcul interne, institutiile de credit transmit câte un formular IRR IM pentru fiecare directie de modificare potentială - crescătoare si descrescătoare - a ratelor dobânzii.

Art. 6. - Pentru scopurile completării formularelor de raportare prevăzute în anexa nr. I, elementele bilantiere si extrabilantiere din afara portofoliului de tranzactionare care sunt senzitive la schimbări ale ratelor dobânzii trebuie convertite în moneda de raportare, utilizând cursurile de schimb comunicate de Banca Natională a României în ultima zi bancară lucrătoare a perioadei pentru care se întocmeste raportarea. Pentru monedele pentru care Banca Natională a României nu comunică cursul de schimb, se folosesc cursurile de schimb la vedere - spot - existente pe piată în ziua mentionată.

Art. 7. - Anexa nr. I, cuprinzând modelele formularelor de raportare, si anexa nr. II, care contine informatii explicative referitoare la completarea acestora, fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 2 iulie 2010.

Nr. 6.

 


ANEXA Nr. I

 

Denumirea institutiei de credit: ..........................................

Data raportării:........./............../.............................

 

Formular 1: IRR STD POZ

Calcularea pozitiei nete ponderate

 

Moneda

 

 

 

 

 

 

 

 

-lei-

Rând

Banda de scadentă

Toate pozitiile

Pozitii nete

Factorul de ponderare

Pozitii nete ponderate

Lungi

Scurte

Lungi

Scurte

 

Lungi

Scurte

(1)

(2)

(3)

(4)

 

(5)

(6)

1

Până la 1 lună

 

 

 

 

0,08%

 

 

2

între 1 si 3 luni

 

 

 

 

0,32%

 

 

3

între 3 si 6 luni

 

 

 

 

0,72%

 

 

4

între 6 si 12 luni

 

 

 

 

1,43%

 

 

5

între 1 si 2 ani

 

 

 

 

2,77%

 

 

6

între 2 si 3 ani

 

 

 

 

4,49%

 

 

7

între 3 si 4 ani

 

 

 

 

6,14%

 

 

8

între 4 si 5 ani

 

 

 

 

7,71%

 

 

9

între 5 si 7 ani

 

 

 

 

10,15%

 

 

10

între 7 si 10 ani

 

 

 

 

13,26%

 

 

11

între 10 si 15 ani

 

 

 

 

17,84%

 

 

12

între 15 si 20 ani

 

 

 

 

22,43%

 

 

13

Peste 20 ani

 

 

 

 

26,03%

 

 

14

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit

.............................................

(numele, prenumele si telefonul)

Semnătura autorizată

.............................................

(numele, prenumele si functia)

Semnătura autorizată

.............................................

(numele, prenumele si functia)

 

Denumirea institutiei de credit:...............................

Data raportării: ..../..../...........

 

Formular 2: IRR STD VAL

Calcularea modificării potentiale a valorii economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii

 

1. Fonduri proprii (FP) =

lei

 

 

2. Declinul potențial al valorii economice:

 

2.1. valoare absolută =

lei

 

 

2.2. % din FP =

%

 

 

Întocmit

.............................................

(numele, prenumele si telefonul)

Semnătura autorizată

.............................................

(numele, prenumele si functia)

Semnătura autorizată

.............................................

(numele, prenumele si functia)

 


Denumirea institutiei de credit:...............................

Data raportării: ..../..../...........

 

Formular 3: IRR IM

Modificarea potentială a valorii economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii

 

1. Fonduri proprii (FP) =

lei

 

 

2. Scenariul de modificare a ratelor dobânzii:

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

3. Modificarea potentială a valorii economice ca urmare a aplicării socului/socurilor standard

crestere

declin

valoare absolută

% din FP

valoare absolută

% din FP

(1)

(2)

(3)

(4)

 

 

 

 

 

Întocmit

.............................................

(numele, prenumele si telefonul)

Semnătura autorizată

.............................................

(numele, prenumele si functia)

Semnătura autorizată

.............................................

(numele, prenumele si functia)

 

ANEXA Nr. II

 

Tabel referinte formular 1: IRR STD POZ

Calcularea pozitiei nete ponderate

 

Nr. coloanei

Denumire

Referinte

Celule

 

Moneda

Pct. 1 lit. a) teza a 2-a din anexa la Regulament

Coloane

(1), (2)

Toate pozitiile: lungi/scurte

Pct. 1 din anexa la Regulament

(3), (4)

Pozitii nete: lungi/scurte

Pct. 2 lit. a) din anexa la Regulament

 

Factorul de ponderare

Coloana 5 a tabelului din anexa la Regulament

(5), (6)

Pozitii nete ponderate: lungi/scurte

Pct. 2 lit. b) si c) din anexa la Regulament

Rânduri

 

Total

Pct. 2 lit. c) din anexa la Regulament

 

Tabel referinte formular 2: IRR STD VAL

Calcularea modificării potentiale a valorii economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii

 

Denumirea celulei

Referinte si comentarii

Declinul potential al valorii economice: valoare absolută/% din FP

Pct. 2 lit. d) si e) din anexa la Regulament.

Pozitiile nete, lungi sau scurte, ponderate în diferitele monede, se însumează indiferent de semnul lor.

 

Tabel referinte formular 3: IRR IM

Modificarea potentială a valorii economice ca urmare a schimbării nivelurilor ratelor dobânzii

 

Denumirea celulei

Referinte si comentarii

Scenariul de modificare a ratelor dobânzii:

Art. 150 alin. (2) din Regulament. Se completează directia presupusă de modificare - crescătoare sau descrescătoare - a ratelor dobânzii.

Modificarea potentială a valorii economice ca urmare a aplicării socului/socurilor standard: crestere/declin

- valoare absolută

- % din FP

Art. 149 alin. (2) si (3), art. 150 alin. (1) si (2) din Regulament


RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 543/2010 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2008 privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2009, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecărei activităti, precum si a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 693/2009 privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal pentru anul 2009, a cuantumului acestuia si a sumelor totale alocate fiecărei activităti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 22 iunie 2010, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 2, la punctul 5 litera g) „plante medicinale si aromatice", „sustinerea productiei de plante medicinale si aromatice realizate în conditiile de calitate stabilite prin contract", „pentru culturile de la care se utilizează sământa", la coloana „Suma fixă", în loc de: „800 lei/tonă"se va citi: „600 lei/tonă";

- În anexa nr. 2, la punctul 6, în loc de:

 

„6.

h) flori, plante dendrologice si ornamentale

sprijin pentru productia de flori, plante dendrologice si ornamentale în câmp în spatii protejate sau amenajate

culturi în câmp

-

5.000 lei/ha

313 mii lei"

culturi în sere

-

10.000 lei/ha

se va citi:

„6.

h) flori, plante dendrologice si ornamentale

sprijin pentru productia de flori, plante dendrologice si ornamentale în câmp în spatii protejate sau amenajate

culturi în câmp

-

5.000 lei/ha

313 mii lei"

culturi în sere

-

10.000 lei/ha

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.