MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 483/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 483         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 14 iulie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

142. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv

 

782. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv

 

151. - Lege privind serviciile specializate integrate de sănătate, educatie si sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist si cu tulburări de sănătate mintală asociate

 

791. - Decret pentru promulgarea Legii privind serviciile specializate integrate de sănătate, educatie si sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist si cu tulburări de sănătate mintală asociate

 

152. - Lege pentru completarea art. 47 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura

 

792. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 47 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

159. - Decizie privind prelungirea detasării, începând cu data de 21 iulie 2010, a perioadei de exercitare de către doamna Romfeld Măria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, a functiei publice vacante de director executiv în cadrul Consiliului Judetean Harghita

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

487. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind publicarea acceptării amendamentelor la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.201(81) si prin anexa nr. 3 la Rezolutia MSC.216(82) ale Comitetului Securitătii Maritime din 18 mai 2006, respectiv 8 decembrie 2006

 

534. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru aprobarea derogării de la art. 43 alin. (3) din Regulamentul de exploatare tehnică feroviară nr. 002, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.186/2001

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

7. - Ordin privind raportarea expunerilor fată de persoanele aflate în relatii speciale cu institutia de credit

 

Rectificări la:

 - Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 458/2010

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 81 din 28 iunie 2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 29 iunie 2007, cu următoarele modificări si completări:

1. La titlul I articolul unic, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu următorul cuprins:

„71. Alineatul (2) al articolului 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

«(2) Hotărârea Guvernului privind înfiintarea Fondului „Proprietatea" va contine în mod explicit cadrul juridic aplicabil functionării respectivei societăti comerciale, precum si actul constitutiv al acesteia. Actul constitutiv va putea fi modificat prin hotărârea adunării generale a actionarilor Societătii Comerciale „Fondul Proprietatea" - S.A., cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, si numai cu avizul prealabil al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.»"

2. La titlul I articolul unic punctul 8, alineatul (1) al articolului 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 7. - (1) Fondul «Proprietatea» functionează sub forma unei societăti de investitii de tip închis, detinută initial în întregime de statul român, în calitate de actionar unic, până la transmiterea actiunilor din proprietatea statului către persoane fizice sau juridice, potrivit prezentei legi. Transmiterea actiunilor din proprietatea statului se realizează fie prin transfer direct către persoanele despăgubite, respectiv detinătorii de titluri de despăgubire si/sau de conversie, fie către persoanele care subscriu în cadrul ofertei/ofertelor publice de vânzare lansate de Ministerul Finantelor Publice. Ministerul Finantelor Publice va putea derula oferta publică de vânzare conform prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările si completările ulterioare, si reglementărilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare."

3. La titlul I articolul unic punctul 8, alineatul (3) al articolului 7 se abrogă.

4. La titlul I articolul unic punctul 9, alineatul (5) al articolului 71 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Limitele investitionale mentionate la alin. (3) si (4) pot fi modificate prin lege, cu avizul prealabil al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare."

5. La titlul I articolul unic punctul 13, litera b) a alineatului (7) al articolului 91 se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (6) în privinta Fondului «Proprietatea», dacă nu există cumpărător sau succesor în drepturi al acestuia, în sensul Legii nr. 137/2002, cu modificările si completările ulterioare."

6. La titlul I articolul unic punctul 13, după alineatul (7) al articolului 92 se introduc trei noi alineate, alineatele (8)-(10), cu următorul cuprins:

„(8) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se reduce capitalul social al Fondului «Proprietatea» de la 14.240.540.675 lei la 13.757.592.587 lei, prin anularea unui număr de 482.948.088 actiuni neplătite apartinând statului român, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice.

(9) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, reducerea de capital social mentionată la alin. (8) va fi înregistrată la oficiul registrului comertului în baza hotărârii Consiliului de supraveghere al Fondului «Proprietatea». Hotărârea Consiliului de supraveghere al Fondului «Proprietatea» privitoare la reducerea de capital social va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si va avea acelasi regim ca si hotărârile adunării generale a actionarilor, în ceea ce priveste publicitatea acestora si posibilitatea de contestare în instantă.

(10) Prin derogare de la prevederile art. 208 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, reducerea capitalului social va putea fi făcută imediat după publicarea hotărârii de reducere în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a."

7. La titlul I articolul unic punctul 17, alineatul (1) al articolului 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Fondul «Proprietatea» va fi administrat de organele de conducere, astfel cum sunt acestea reglementate de actul constitutiv al Fondului «Proprietatea», aprobat prin hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare."

8. La titlul I articolul unic punctul 17, alineatele (3) si (4) ale articolului 12 se modificasi vor avea următorul cuprins:

„(3) Capitalul social initial al Fondului «Proprietatea» este împărtit în actiuni detinute de Ministerul Finantelor Publice. O parte dintre acestea pot fi vândute de către Ministerul Finantelor Publice prin operatiuni bursiere autorizate de reglementările operatorului de piată sau legislatia aplicabilă, iar cealaltă parte va fi distribuită titularilor titlurilor de despăgubire sau ai titlurilor de conversie, după caz, în conditiile legii. Actiunile vor fi distribuite persoanelor mentionate în acest articol prin transformarea titlurilor de despăgubire sau a titlurilor de conversie, după caz, în actiuni emise de Fondul «Proprietatea», conform mecanismului prevăzut la cap. V. Realizarea conversiei acestor titluri în actiuni emise de Fondul «Proprietatea» determină stingerea creantelor constatate prin aceste titluri.

(4) Fondul «Proprietatea» va fi admis la tranzactionare pe piata reglementată la vedere administrată de S.C. Bursa de Valori Bucuresti - S.A. si fără promovarea unei oferte publice. Admiterea la tranzactionare pe piata reglementată la vedere administrată de S.C. Bursa de Valori Bucuresti - S.A. se realizează în baza prospectului mentionat la art. 7 alin. (2) lit. j), actualizat, după caz, în conformitate cu prevederile alin. (41)."

9. La titlul I articolul unic punctul 17, după alineatul (4) al articolului 12 se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) În perioada cuprinsă între data întocmirii prospectului mentionat la art. 7 alin. (2) lit. j) si data admiterii la tranzactionare, aparitia oricărui nou eveniment sau modificarea informatiilor initiale prezentate în cadrul prospectului trebuie să facă obiectul unui amendament aprobat de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare. Solicitarea de admitere la tranzactionare pe piata reglementată administrată de S.C. Bursa de Valori Bucuresti - S.A. se va face în termen de cel mult 90 de zile lucrătoare de la data înregistrării la Comisia Natională a Valorilor Mobiliare."

10. La titlul I articolul unic punctul 17, alineatul (5) al articolului 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) În situatia lansării de către Ministerul Finantelor Publice a unei oferte publice secundare de vânzare, prospectul pentru derularea ofertei publice secundare va fi acelasi cu prospectul mentionat la art. 7 alin. (2) lit. j), actualizat cu informatii suficiente despre termenii ofertei si valorile mobiliare oferite, dacă este cazul, astfel încât să permită investitorilor să adopte o decizie cu privire la cumpărarea respectivelor valori mobiliare. Oferta publică secundară de vânzare lansată de Ministerul Finantelor Publice se va derula cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004, cu modificările si completările ulterioare. Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc numărul actiunilor ce urmează a fi oferite în cadrul vânzării si conditiile în care are loc lansarea si derularea ofertei publice secundare de vânzare."

11. La titlul I articolul unic punctul 18, alineatul (4) al articolului 121 se abrogă.

12. La titlul I articolul unic punctul 22, alineatul (4) al articolului 141 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Sursele de finantare a acordării despăgubirilor în numerar de către Directie se asigură din dividendele aferente actiunilor detinute de stat la Fondul «Proprietatea», din sumele obtinute ca urmare a vânzărilor de actiuni emise de Societatea Comercială «Fondul Proprietatea» - SA, efectuate de către Ministerul Finantelor Publice, după deducerea cheltuielilor efectuate de Societatea Comercială «Fondul Proprietatea» - S.A., si în completare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice."

13. La titlul I articolul unic punctul 26, alineatul (1) al articolului 187 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 187. - (1) Procedura de conversie a titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în actiuni emise de Fondul «Proprietatea» se suspendă cu 10 zile lucrătoare înainte de prima sedintă de tranzactionare si până la data stabilită conform prevederilor alin. (2). Până la data suspendării, conversia titlurilor de despăgubire, respectiv a titlurilor de conversie în actiuni emise de Fondul «Proprietatea» se va realiza la valoarea nominală."

14. La titlul II, alineatul (4) al articolului 7 se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 12 iulie 2010.

Nr. 142.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2010.

Nr. 782.


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind serviciile specializate integrate de sănătate, educatie si sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist si cu tulburări de sănătate mintală asociate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege are drept scop reglementarea serviciilor specializate integrate de sănătate, educatie si sociale care vizează identificarea precoce, tratamentul, recuperarea si ameliorarea calitătii vietii si functionării sociale a persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist si cu tulburări de sănătate mintală asociate, servicii oferite de echipa multidisciplinară specializată.

Art. 2. - În sensul prezentei legi, serviciile specializate integrate de sănătate, educatie si sociale sunt următoarele: depistare activă precoce, diagnostic clinic psihiatric si evaluare clinică psihologică, tratament psihofarmacologic, interventii specializate precoce, psihoterapie cognitiv-comportamentală, consiliere a părintilor si a familiei.

Art. 3. - (1) Echipa multidisciplinară specializată din centrele de sănătate mintală, precum si alti furnizori de servicii medicale din unităti sanitare publice sau private este formată din: medici specialisti în psihiatrie pediatrică, psihologi clinicieni, psihoterapeuti, psihopedagogi, logopezi, kinetoterapeuti, educatori si asistenti sociali.

(2) Continuarea si monitorizarea tratamentului se efectuează de către medici specialisti în psihiatrie pediatrică si/sau psihologi clinicieni si/sau psihoterapeuti, în unitătile sanitare publice ori private.

 

CAPITOLUL II

Depistarea activă precoce, drepturile si accesul pacientilor cu tulburări din spectrul autist si cu tulburări de sănătate mintală asociate la serviciile specializate integrate de sănătate, educatie si sociale

 

Art. 4. - (1) Depistarea activă precoce se efectuează la copiii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani, în conformitate cu standardele stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Toate persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist si cu tulburări de sănătate mintală asociate au acces liber la serviciile specializate integrate de sănătate, educatie si sociale prevăzute la art. 2.

Art. 5. - (1) Depistarea activă precoce si serviciile specializate integrate de sănătate, educatie si sociale pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist si cu tulburări mintale asociate, oferite de profesionisti cu competentă stabilită de Colegiul Medicilor din România sau de Colegiul Psihologilor din România, sunt prevăzute în programul national de sănătate mintală.

(2) Ministerul Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România si Colegiul Psihologilor din România stabilesc, de comun acord, practicile si procedurile prin care sunt furnizate serviciile privind depistarea activă precoce si serviciile specializate integrate de sănătate, educatie si sociale din cadrul programului national de sănătate mintală.

(3) Ministerul Sănătătii, Colegiul Medicilor din România si Colegiul Psihologilor din România elaborează standardele pentru serviciile specializate integrate de sănătate, educatie si sociale în tratamentul tulburărilor din spectrul autist si al tulburărilor mintale asociate, care vor fi cuprinse în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 6. - Ministerul Sănătătii, în parteneriat cu institutiile Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si ale Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, precum si cu organizatiile neguvernamentale care au ca obiect de activitate promovarea sănătătii mintale, elaborează protocoale de colaborare în vederea dezvoltării unui sistem de servicii specializate integrate de sănătate, educatie si sociale pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist si cu tulburări mintale asociate.

 

CAPITOLUL III

Stabilirea competentei si organizarea serviciilor specializate integrate de sănătate, educatie si sociale pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist si cu tulburări mintale asociate

 

Art. 7. - Serviciile specializate integrate de sănătate, educatie si sociale pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist si cu tulburări mintale asociate sunt exercitate, în regim profesional, de medici specialisti în psihiatrie pediatrică si psihologi clinicieni, cu competentă stabilită de Colegiul Psihologilor din România.

Art. 8. - (1) Colegiul Medicilor din România, Colegiul Psihologilor din România si Federatia Română de Psihoterapie elaborează standardele specifice de formare în psihoterapia pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist si cu tulburări mintale asociate, care vor fi cuprinse în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Standardele specifice de formare în psihoterapia pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist si cu tulburări mintale asociate cuprind:

a) standarde de formare continuă, de scurtă durată, de specializare în tulburări din spectrul autist si tulburări mintale asociate pentru profesionistii atestati în psihoterapie cognitiv-comportamentală;

b) standarde de formare în interventii specializate în tulburări din spectrul autist si tulburări mintale asociate pentru echipa multidisciplinară specializată prevăzută la art. 3.

Art. 9. - În termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătătii si Casa Natională de Asigurări de Sănătate, cu consultarea Colegiului Medicilor din România si a Colegiului Psihologilor din România, elaborează normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Art. 10. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 12 iulie 2010.

Nr. 151.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind serviciile specializate integrate de sănătate, educatie si sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist si cu tulburări de sănătate mintală asociate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind serviciile specializate integrate de sănătate, educatie si sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist si cu tulburări de sănătate mintală asociate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2010.

Nr. 791.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 47 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 47 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 10 martie 2008, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 317/2009, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Autoritătile publice locale pot organiza piete locale ale produselor pescăresti, în colaborare cu parteneri din mediul economic privat, cu respectarea măsurilor privind comercializarea si procesarea produselor obtinute din pescuit si acvacultura stabilite de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura si alte organisme ale autoritătii publice centrale care răspund de pescuit si acvacultura."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 12 iulie 2010.

Nr. 152.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 47 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 47 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2010.

Nr. 792.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind prelungirea detasării, începând cu data de 21 iulie 2010, a perioadei de exercitare de către doamna Romfeld Măria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, a functiei publice vacante de director

executiv în cadrul Consiliului Judetean Harghita

 

Având în vedere solicitarea Consiliului Judetean Harghita, formulată prin Adresa nr. 9.786 din 25 mai 2010 privind prelungirea detasării doamnei Romfeld Măria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în functia publică de director executiv în cadrul Consiliului Judetean Harghita, precum si acordul scris al doamnei Romfeld Măria Magdolna cu privire la prelungirea detasării, exprimat prin Adresa înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/10.775/D.N.A. din data de 27 mai 2010,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 89 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data de 21 iulie 2010, doamnei Romfeld Măria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, i se prelungeste detasarea în functia publică de director executiv în cadrul Consiliului Judetean Harghita pe o perioadă de 6 luni.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 13 iulie 2010.

Nr. 159.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind publicarea acceptării amendamentelor la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.201(81) si prin anexa nr. 3 la Rezolutia MSC.216(82) ale Comitetului Securitătii Maritime din 18 mai 2006, respectiv 8 decembrie 2006

 

În temeiul prevederilor art. 2 pct. 18 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.201(81) a Comitetului Securitătii Maritime din 18 mai 2006, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se publică amendamentele la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin anexa nr. 3 la Rezolutia MSC.216(82) a Comitetului Securitătii Maritime din 8 decembrie 2006, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor specifice cuprinse în anexele nr. 1 si 2.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 24 iunie 2010.

Nr. 487.

 

ANEXA Nr. 1

 

REZOLUTIA MSC.201(81) (adoptată la 18 mai 2006)

Adoptarea amendamentelor la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28(b) din Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Internationale referitor la functiile Comitetului,

amintind, de asemenea, art. VIII(b) din Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS), denumită în continuare Conventia, cu privire la procedura de amendare aplicabilă anexei la Conventie, cu exceptia prevederilor cap. I din aceasta,

luând în considerare, la cea de-a optzeci si una sesiune a sa, amendamentele la Conventie, propuse si difuzate în conformitate cu art. VIII(b)(i) din aceasta,

1. adoptă, în conformitate cu articolul VIII(b)(iv) din Conventie, amendamentele la Conventie, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezolutie;

2. stabileste, în conformitate cu art. VIII(b)(vi)(2)(bb) din Conventie, că amendamentele mentionate se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2010, cu exceptia cazului în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din guvernele contractante la Conventie sau guvernele contractante, ale căror flote comerciale reprezintă în total cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, vor fi notificat obiectiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante la Conventie să noteze că, în conformitate cu art. VIII(b)(vii)(2) din Conventie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2010 după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII(b)(v) din Conventie, să transmită tuturor guvernelor contractante la Conventie copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului amendamentelor continute în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezolutii si ale anexei sale membrilor Organizatiei care nu sunt guverne contractante la Conventie.


 

Anexă

la Rezolutia MSC.201(81)

 

AMENDAMENTE

la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată

 

CAPITOLUL II-2

Constructie - protectia contra incendiului, detectarea si stingerea incendiului

 

REGULA 9

Localizarea incendiului

 

1. La alineatul .2 din paragraful 4.1.3.3 se înlocuieste „." cu „; sau".

2. La paragraful 4.1.3.3, după alineatul .2 existent se adaugă noul alineat .3:

„.3 ajutaje pentru pulverizarea fină a apei, care au fost încercate si aprobate în conformitate cu instructiunile aprobate de către Organizatie*."

REGULA 15

Instalatii pentru combustibil lichid, ulei de ungere si alte hidrocarburi inflamabile

3. La regula 11-2/15, asa cum a fost amendată prin Rezolutia MSC.31(63), textul de după titlu se înlocuieste după cum urmează:

„(Paragrafele 2.9 până la 2.12 din această regulă se aplică tuturor navelor construite la 1 februarie 1992 sau după această dată, cu exceptia faptului că referirile la paragrafele 2.10 si 2.11 din paragrafele 3 si 4 se aplică navelor construite la 1 iulie 1998 sau după această dată)".

 

CAPITOLUL III

Mijloace si dispozitive de salvare

 

REGULA 7

Mijloace de salvare individuale

 

4. La paragraful 2.1 se introduc noile alineate .1 si .2:

„.1 la navele de pasageri pentru voiaje cu durata mai mică de 24 de ore trebuie să fie prevăzut un număr de veste de salvare pentru copii egal cu cel putin 2,5% din numărul de pasageri de la bord;

.2 la navele de pasageri pentru voiaje cu durata mai mare de 24 de ore trebuie să fie prevăzute veste de salvare pentru fiecare copil de la bord;", si alineatele .1 si .2 existente se renumerotează ca alineatele .3 si .4. Cuvântul „si" se mută de la sfârsitul alineatului .3 renumerotat la sfârsitul alineatului .4 renumerotat.

5. După alineatul .4 renumerotat din paragraful 2.1 se introduce noul alineat .5:

„.5 dacă vestele de salvare prevăzute pentru adulti nu sunt proiectate pentru a fi purtate de persoane cu o greutate mai mare de 140 kg si o circumferintă a bustului mai mare de 1.750 mm, atunci un număr suficient de accesorii corespunzătoare trebuie să fie disponibil la bord pentru a asigura protectia acestor persoane."

 

CAPITOLUL IV

Radiocomunicatii

 

REGULA 7

Instalatia radio: Generalităti

 

6. Textul existent al alineatului .6.1 din paragraful 1 se înlocuieste după cum urmează:

„.6.1 să poată transmite un semnal de alertare în caz de sinistru prin serviciul de sateliti cu orbită polară ce operează în banda de 406 MHz;".

 

REGULA 9

Instalatia radio: Zonele maritime A1 si A2

 

7. Textul existent al alineatului .3.3 din paragraful 1 se înlocuieste după cum urmează:

„.3.3 prin serviciul de sateliti geostationari INMARSAT printr-o statie terestră de navă."

 

REGULA 10

Instalatia radio: Zonele maritime A1, A2 si A3

 

8. Textul existent al alineatului .4.3 din paragraful 1 se înlocuieste după cum urmează:

„.4.3 prin serviciul de sateliti geostationari INMARSAT printr-o statie suplimentară terestră de navă."

9. Textul existent al alineatului .3.2 din paragraful 2 se înlocuieste după cum urmează:

„.3.2 prin serviciul de sateliti geostationari INMARSAT printr-o statie terestră de navă; si".

 

CAPITOLUL V

Siguranta navigatiei

 

REGULA22

Vizibilitatea de pe puntea de navigatie

 

10. După paragraful 3 existent se adaugă noul paragraf 4: „4 Fără a aduce atingere cerintelor paragrafelor 1.1, 1.3,

1.4 si 1.5, schimbarea apei de balast se poate efectua cu conditia ca:

.1 comandantul să fi stabilit dacă este sigur să se procedeze astfel si să se tină seama de orice unghiuri moarte mărite sau de câmpurile orizontale reduse cu privire la vizibilitatea ce rezultă din exploatare în scopul asigurării că o supraveghere corespunzătoare este mentinută în orice moment;

.2 exploatarea să se efectueze în conformitate cu planul de management al apei de balast, tinându-se seama de recomandările privind schimbarea apei de balast adoptate de către Organizatie; si

.3 începerea si terminarea exploatării să fie înregistrate în jurnalul navei cu privire la activitătile de navigatie conform regulii 28."


* Se face referire la Instructiunile revizuite pentru aprobarea instalatiilor cu sprinkler echivalente acelora mentionate în regula 11-2/12 din SOLAS [Rezolutia A.800(19)].

ANEXA Nr. 2

REZOLUTIA MSC.216(82) (adoptată la 8 decembrie 2006)

Adoptarea amendamentelor la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28(b) din Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Internationale referitor la functiile Comitetului,

amintind, de asemenea, art. VIII(b) din Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS), denumită în continuare Conventia, cu privire la procedura de amendare aplicabilă anexei la Conventie, cu exceptia prevederilor cap. I din aceasta,

luând în considerare, la cea de-a optzeci si doua sesiune a sa, amendamentele la Conventie, propuse si difuzate în conformitate cu art. VIII(b)(i) din aceasta,

1. adoptă, în conformitate cu art. VIII(b)(iv) din Conventie, amendamentele la Conventie, al căror text este prevăzut în anexele nr. 1-3 la prezenta rezolutie;

2. stabileste, în conformitate cu art. VIII(b)(vi)(2)(bb) din Conventie, că:

a) amendamentele din anexa nr. 1 se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2008;

b) amendamentele din anexa nr. 2 se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2008; si

c) amendamentele din anexa nr. 3 se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2010,

cu exceptia cazului în care înainte de aceste date mai mult de o treime din guvernele contractante la Conventie sau guvernele contractante, ale căror flote comerciale reprezintă în total cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale, vor fi notificat obiectiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante la Conventie să noteze că, în conformitate cu art. VIII(b)(vii)(2) din Conventie:

(a) amendamentele din anexa nr. 1 vor intra în vigoare la 1 iulie 2008;

(b) amendamentele din anexa nr. 2 vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2009; si

(c) amendamentele din anexa nr. 3 vor intra în vigoare la 1 iulie 2010, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII(b)(v) din Conventie, să transmită tuturor guvernelor contractante la Conventie copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului amendamentelor continute în anexele nr. 1-3;

5. solicită, în plus, secretarului general să transmită copii ale acestei rezolutii si ale anexelor nr. 1-3 membrilor Organizatiei care nu sunt guverne contractante la Conventie.

 

ANEXA Nr. 3

la Rezolutia MSC.216(82)

 

AMENDAMENTE

la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată CAPITOLUL 11-1

Constructie - structură, compartimentare si stabilitate, masini si instalatii electrice

 

PARTEA D

Instalatii electrice

 

REGULA41

Sursa principală de energie electrică si instalatii de iluminat

 

1. După paragraful 5 existent se adaugă noul paragraf 6:

„6 La navele de pasageri, iluminatul suplimentar trebuie să fie prevăzut în toate cabinele pentru a indica în mod vizibil iesirea, astfel încât ocupantii să îsi poată găsi drumul spre usă. Acest iluminat, care poate să fie conectat la o sursă de energie electrică de avarie sau la o sursă proprie de energie electrică din fiecare cabină, trebuie să fie automat aprins atunci când iluminatul normal al cabinei se defectează si să rămână în functionare timp de 30 de minute."

2. După regula 54 existentă se adaugă noua parte F:

 

„PARTEA F

Proiectare si amenajări alternative

 

REGULA 55

Proiectare si amenajări alternative

 

1. Scopul

Scopul acestei reguli este de a asigura o metodologie aplicabilă proiectării si amenajării instalatiilor de masini si electrice.

2. Generalităti

2.1 Proiectarea si amenajarea instalatiilor de masini si electrice se pot abate de la cerintele stabilite în părtile C, D si E, cu conditia ca proiectarea si amenajarea alternativă să respecte scopul cerintelor corespunzătoare si să asigure un nivel echivalent de sigurantă conform prezentului capitol.

2.2 în cazul în care proiectarea si amenajarea alternativă se abat de la cerintele prescriptive din părtile C, D si E, atunci trebuie să fie efectuate o analiză tehnică, o evaluare si aprobare a proiectării si amenajării alternative în conformitate cu prezenta regulă.

3. Analiza tehnică

Analiza tehnică trebuie să fie pregătită si transmisă Administratiei pe baza instructiunilor elaborate de către Organizatie* si trebuie să includă cel putin următoarele elemente:

* Se face referire la Instructiunile privind proiectarea si amenajarea alternativă din cap. 11-1 si III din Conventia SOLAS (Circulara MSC.1/Circ.1212).


.1 stabilirea tipului navei, a instalatiilor de masini, a instalatiilor electrice si a încăperii sau a încăperilor corespunzătoare;

.2 identificarea cerintei sau cerintelor prescriptive cu care aceste instalatii electrice si de masini nu corespund;

.3 identificarea motivului conform căruia constructia propusă nu respectă cerintele prescriptive, luându-se în considerare conformitatea cu alte standarde tehnice sau profesionale recunoscute;

.4 stabilirea criteriilor de exploatare pentru navă, instalatiile de masini, instalatiile electrice sau încăperea ori încăperile corespunzătoare prevăzute în cerinta prescriptivă sau cerintele prescriptive corespunzătoare:

.1 criteriile de exploatare trebuie să asigure un

nivel de sigurantă care să nu fie inferior cerintelor prescriptive corespunzătoare din părtile C, D si E; si

.2 criteriile de exploatare trebuie să fie

cuantificabile si măsurabile;

.5 descrierea detaliată a proiectării si amenajării alternative, inclusiv o listă a ipotezelor de calcul si a tuturor restrictiilor sau conditiilor de exploatare propuse;

.6 justificarea tehnică demonstrând faptul că proiectarea si amenajarea alternativă respectă criteriile de exploatare privind siguranta, si

.7 evaluarea riscului pe baza identificării posibilelor defectări si pericole în legătură cu propunerea făcută.

4. Evaluarea constructiilor si instalatiilor echivalente

4.1 Analiza tehnică prevăzută la paragraful 3 trebuie să fie evaluată si aprobată de către Administratie, luându-se în considerare instructiunile elaborate de către Organizatie*.

4.2 O copie a documentatiei, asa cum a fost aprobată de către Administratie, indicând faptul că instalatiile si constructiile echivalente corespund acestei reguli, trebuie să existe la bordul navei.

5. Schimbul de informatii

Administratia trebuie să comunice Organizatiei informatiile pertinente cu privire la proiectarea si amenajarea alternativă aprobate de ea în vederea difuzării lor tuturor guvernelor contractante.

6. Reevaluarea datorită schimbării conditiilor

Dacă intervine o modificare în ipotezele de calcul si restrictiile de exploatare care au fost indicate în descrierea proiectării si amenajării alternative, atunci analiza tehnică trebuie să fie efectuată conform conditiilor de modificare si trebuie să fie aprobate de către Administratie."

 

CAPITOLUL II-2

Constructie - protectia contra incendiului, detectarea si stingerea incendiului

 

REGULA 3

Definitii

 

3. După paragraful 50 existent se adaugă următoarele noi paragrafe 51 si 52:

„51 Zonă de sigurantă în caz de accident este, din punctul de vedere al locuirii, orice zonă sau zone care nu este sau nu sunt inundate ori care se află în exteriorul zonei verticale principale sau zonelor verticale principale în care s-a produs un incendiu, astfel încât aceasta să poată prelua în deplină sigurantă toate persoanele aflate la bord pentru a le proteja de pericole asupra vietii sau sănătătii lor si pentru a le asigura serviciile esentiale.

52 Centrul de sigurantă este un post de comandă utilizat în exclusivitate pentru managementul situatiilor de urgentă.

Functionarea, comanda si/sau monitorizarea sistemelor de sigurantă fac parte integrantă din centrul de sigurantă."

 

REGULA 7

Detectare si alarmă

 

4. După paragraful 2.3 existent se adaugă următorul nou paragraf 2.4:

„2.4. O instalatie fixă de detectare a incendiului si de alarmă în caz de incendiu de la navele de pasageri trebuie să poată identifica la distantă si individual fiecare detector si avertizor de incendiu cu comandă manuală."

5. Următorul text nou se adaugă la sfârsitul paragrafelor 5.2 si 5.3.1:

„Detectoarele prevăzute în cabine, atunci când sunt activate, trebuie de asemenea să poată emite sau să determine producerea emiterii unui semnal sonor în încăperea unde acestea se află situate."

 

REGULA 8

Controlul răspândirii fumului

 

6. La sfârsitul paragrafului 2 se adaugă o nouă frază: „Instalatia de ventilatie care deserveste centrele de sigurantă

se poate ramifica din instalatia de ventilatie care deserveste puntea de comandă, în afară de cazul în care se află situată într-o zonă verticală principală adiacentă."

 

REGULA 9

Localizarea incendiului

 

7. La paragraful 2.2.3.2.2(7) se elimină cuvintele „Chioscuri comerciale".

8. La paragraful 2.2.3.2.2(8) se adaugă cuvintele „Chioscuri comerciale".

9. La notele de la tabelele 9.3 si 9.4 se adaugă următoarea frază la sfârsitul literei c):

„Nu se cere niciun standard de rezistentă la foc pentru acele elemente de separatie care separă puntea de comandă si centrul de sigurantă atunci când acesta din urmă se află situat în interiorul puntii de comandă."

10. După paragraful 2.2.5.2 se adaugă următorul nou paragraf 2.2.6:

„2.2.6. Protectia atriumurilor

2.2.6.1 Atriumurile trebuie să fie delimitate de incinte constituite din constructii de tip „A" care au un grad de rezistentă la foc stabilit conform tabelului 9.2 sau 9.4, după caz.

2.2.6.2 Gradul de rezistentă la foc a puntilor care separă încăperile din cadrul atriumurilor trebuie să fie stabilit conform tabelului 9.2 sau 9.4, după caz."

11. Paragraful 7.5.1 existent se renumerotează ca paragraful 7.5.1.1 si, după aceasta, se adaugă următorul nou paragraf 7.5.1.2:

„7.5.1.2 Canalele de evacuare, care deservesc masinile de gătit din bucătării instalate pe puntile deschise, trebuie să respecte cerintele paragrafului 7.5.1.1, după caz, atunci când traversează încăperile de locuit sau încăperile care contin materiale combustibile."

12. După paragraful 7.5.2.1 existent se adaugă noul paragraf 7.6:

„7.6. Instalatii de ventilatie pentru spălătoriile principale de la navele care transportă mai mult de 36 de pasageri

Canalele de evacuare de la spălătoriile principale trebuie să fie prevăzute cu:

.1 filtre usor de demontat pentru curătare;

.2 o clapetă antifoc cu telecomandă automată, amplasată la capătul inferior al canalului;

.3 dispozitive cu comandă de la distantă pentru oprirea ventilatoarelor de evacuare si a ventilatoarelor de aspiratie din interiorul încăperii si pentru actionarea clapetei antifoc mentionată la alin. 7.6.2; si

.4 deschideri de acces amplasate convenabil pentru inspectie si curătare."


*) Se face referire la Instructiunile privind proiectarea si amenajarea alternativă din cap. 11-1 si III din Conventia SOLAS (Circulara MSC.1/Circ.1212).

 

 

REGULA 10

Combaterea incendiului

 

13. În prima frază din paragraful 6.4, între cuvintele „Echipamentul pentru prăjit în ulei" si „trebuie" se introduc cuvintele „instalat în interiorul încăperilor sau pe puntile deschise".

 

REGULA 13

Mijloace de evacuare

 

14. La paragraful 3.2.3, cuvintele „încăperile sociale" din cea de-a treia frază se elimină si se adaugă următoarea nouă frază, înaintea frazei a patra:

„încăperile sociale pot, de asemenea, să aibă acces direct la incintele casei scărilor, cu exceptia spatiului din culisele sălii de spectacol."

15. După paragraful 3.2.5.2 existent se adaugă următorul nou paragraf 3.2.5.3:

„3.2.5.3 în locul instalatiei de iluminare a căii de evacuare, cerută conform paragrafului 3.2.5.1, pot fi acceptate instalatii echivalente pentru dirijarea evacuării, dacă s-a aprobat de către Administratie pe baza instructiunilor elaborate de către Organizatie*."

16. După regula 20 existentă se adaugă următoarele noi reguli 21, 22 si 23:

 

„REGULA 21

Pragul de avarie, reîntoarcerea în deplină sigurantă în port si zone de sigurantă

 

1. Aplicare

Navele de pasageri construite la 1 iulie 2010 sau după această dată, care au lungimea, asa cum s-a definit în regula 11-1/2.5, de 120 m ori mai mult sau care au 3 ori mai multe zone verticale principale, trebuie să respecte cerintele acestei reguli.

2. Scopul

Scopul acestei reguli este de a stabili criteriile de proiectare, care permit reîntoarcerea unei nave în sigurantă în port, utilizând propulsia sa proprie după producerea unei avarii care nu depăseste pragul de avarie prevăzut la paragraful 3, si de a asigura cerintele de functionare si exploatare pentru zonele de sigurantă.

3. Pragul de avarie

În cadrul unui incendiu, pragul de avarie include: .1 pierderea încăperii în care s-a produs incendiul, până la cele mai apropiate elemente de separatie de tip «A», care pot face parte din această încăpere, dacă încăperea în care s-a produs incendiul este protejată de o instalatie fixă de stingere a incendiului; sau

.2 pierderea încăperii în care s-a produs incendiul si a încăperilor adiacente, până la cele mai apropiate elemente de separatie de tip «A», care nu fac parte din încăperea în care s-a produs incendiul.

4. Reîntoarcerea în deplină sigurantă în port**

Atunci când avaria datorată unui incendiu nu depăseste pragul de avarie indicat la paragraful 3, nava trebuie să se poată reîntoarce în port asigurând o zonă de sigurantă asa cum s-a definit la regula 3. Pentru a se putea reîntoarce în port, următoarele instalatii trebuie să rămână operationale în partea din navă care nu este afectată de incendiu:

.1 propulsia;

.2 instalatiile de guvernare si instalatiile de comandă-guvernare;

.3 sistemele de navigatie;

.4 instalatiile pentru umplere, transfer si alimentare cu combustibil lichid;

.5 comunicatia internă între punti, încăperile de masini, centrul de sigurantă, echipele pentru stingerea incendiului si remediere a avariilor, precum si comunicatia prevăzută în vederea informării si adunării pasagerilor si echipajului;

.6 comunicatia externă;

.7 instalatia principală de incendiu;

.8 instalatiile fixe de stingere a incendiului;

.9 instalatia de detectare a incendiului si fumului;

.10 instalatia de santină si balastare;

.11 portile etanse si semietanse actionate cu energie electrică;

.12 instalatii pentru asigurarea zonelor de sigurantă conform prevederilor paragrafului 5.1.2;

.13 instalatii de detectare a inundării; si

.14 alte instalatii stabilite, pe care Administratia le consideră necesare în lupta pentru supravietuire.

5. Zona sau zonele de sigurantă

5.1. Cerinte de functionare

.1 zona sau zonele de sigurantă trebuie să fie în general o încăpere interioară sau încăperi interioare; totusi, Administratia poate accepta ca un spatiu extern să fie utilizat ca zonă de sigurantă, tinând seama de toate restrictiile impuse zonei de exploatare si de conditiile de mediu prevăzute;

.2 zona sau zonele de sigurantă trebuie să furnizeze tuturor ocupantilor săi serviciile de bază*** pentru asigurarea ocrotirii vietii pasagerilor si echipajului, după cum urmează:

.1 instalatii sanitare;

.2 apă;

.3 hrană;

.4 încăperi alternative pentru îngrijire medicală;

.5 adăpost împotriva intemperiilor;

.6 mijloace de prevenire a socului termic si hipotermic;

.7 lumină; si

.8 ventilatie; .3 instalatia de ventilatie trebuie să fie proiectată astfel încât să se reducă la minimum pericolul ca fumul si gazele fierbinti să poată afecta utilizarea zonei sau zonelor de sigurantă; si

.4 trebuie să fie prevăzute mijloace care să permită accesul la mijloacele de salvare din fiecare zonă stabilită sau utilizată ca zonă de sigurantă, tinându-se seama de faptul că zona verticală principală poate să nu fie accesibilă pentru traversarea sa.

5.2. Încăpere alternativă pentru îngrijire medicală

Încăperea alternativă pentru îngrijire medicală trebuie să respecte standardul considerat acceptabil de către Organizatie****.


* Se face referire la Cerintele functionale si standardele de functionare privind evaluarea instalatiilor pentru dirijarea evacuării (Circulara MSC/Circ.1167) si Instructiunile provizorii pentru încercarea, aprobarea si întretinerea instalatiilor pentru dirijarea evacuării utilizate ca echivalent la instalatiile de iluminare la nivel inferior (Circulara MSC/Circ. 1168).

** Se face referire la Standardele de functionare pentru instalatiile si serviciile care rămân functionale la navele de pasageri pentru reîntoarcerea în deplină sigurantă în port si pentru evacuarea în ordine si abandonarea navei după producerea unei avarii (Circulara MSC/Circ.1214).

*** Se face referire la Standardele de functionare pentru instalatiile si serviciile care rămân functionale la navele de pasageri pentru reîntoarcerea în deplină sigurantă în port si pentru evacuarea în ordine si abandonarea navei după producerea unei avarii (Circulara MSC/Circ.1214).

**** Se face referire la Instructiunile referitoare la stabilirea programelor privind instalatiile medicale si igiena la navele de pasageri (Circulara MSC/Circ. 1129).


 

REGULA 22

Criterii de proiectare aplicabile instalatiilor care trebuie să rămână operationale după producerea unui incendiu

 

1. Aplicare

Navele de pasageri construite la 1 iulie 2010 sau după această dată, care au lungimea, asa cum s-a definit la regula 11-1/2.2, de 120 m ori mai mult sau care au 3 ori mai multe zone verticale principale, trebuie să respecte cerintele acestei reguli.

2. Scopul

Scopul acestei reguli este de a stabili criteriile de proiectare aplicabile instalatiilor necesare pentru continuarea functionării lor pentru a permite efectuarea evacuării în ordine a navei si abandonarea sa dacă se depăseste pragul de avarie, asa cum s-a definit la regula 21.3.

3. Instalatii*

3.1. Următoarele instalatii trebuie să fie dispuse si montate astfel încât să rămână functionale în cazul în care vreuna dintre zonele verticale principale nu poate fi utilizată din cauza unui incendiu:

.1 tubulatura principală de incendiu; sau

.2 comunicatiile interne (necesare la facilitarea operatiunilor de stingere a incendiului, asa cum prevăd informarea si evacuarea pasagerilor si echipajului);

.3 mijloacele de comunicatii externe;

.4 instalatiile de santină pentru evacuarea apei provenită de la stingerea incendiului;

.5 iluminatul de-a lungul căilor de evacuare, la posturile de adunare si la posturile de îmbarcare în mijloacele de salvare;

.6 instalatiile auxiliare pentru evacuare trebuie să fie disponibile.

3.2 Instalatiile mentionate mai sus trebuie să poată functiona cel putin 3 ore, pornindu-se de la considerentul că în exterior nu există vreo avarie care să facă inutilizabilă zona verticală principală. Nu este necesar ca aceste instalatii să rămână operationale în interiorul zonelor verticale principale devenite inutilizabile.

3.3 În scopul aplicării prevederilor paragrafului 3.1, cablajul si tubulatura din interiorul unui sector construit conform normei pentru constructiile de tip «A-60» trebuie să fie considerate că rămân intacte si utilizabile atunci când traversează zona verticală principală devenită inutilizabilă. Administratia poate aproba un grad echivalent de protectie pentru cablaj si tubulatură.

 

REGULA 23

Centrul de sigurantă de la navele de pasageri

 

1. Aplicare

Navele de pasageri construite la 1 iulie 2010 sau după această dată trebuie să aibă la bord un centru de sigurantă care să corespundă cerintelor acestei reguli.

2. Scopul

Scopul acestei reguli este de a asigura o încăpere pentru facilitarea managementului situatiilor de urgentă.

3. Amplasare si montare

Centrul de sigurantă trebuie să facă parte din puntea de comandă sau să fie amplasat într-o încăpere separată adiacentă si să aibă acces direct la puntea de comandă, astfel încât

managementul situatiilor de urgentă să poată fi efectuat fără distragerea ofiterilor de cart de la obligatiile lor privind navigatia.

4. Planul general si proiectarea ergonomică

Planul general si proiectarea ergonomică ale centrului de sigurantă trebuie să tină seama de instructiunile elaborate de Organizatie**, după caz.

5. Comunicatii

Mijloace de comunicatie trebuie să fie asigurate între centrul de sigurantă, postul central de comandă, puntea de comandă, compartimentul de comandă masini, compartimentul sau compartimentele de depozitare a instalatiei ori instalatiilor de stingere a incendiului si încăperea destinată echipamentului pentru combaterea incendiului.

6. Controlul si monitorizarea instalatiilor de sigurantă

Fără a aduce atingere cerintelor cuprinse în alte reguli ale Conventiei, functionalitatea deplină (exploatare, comandă, monitorizare sau, după cum este necesar, orice altă combinatie a acestora) a instalatiilor de sigurantă mentionate mai jos trebuie să fie asigurată de la centrul de sigurantă:

.1 toate instalatiile cu ventilatie mecanică;

.2 usile de incendiu;

.3 instalatia de alarmă generală în caz de urgentă;

.4 instalatiile de comunicare cu publicul;

.5 instalatiile electrice pentru dirijarea evacuării;

.6 usile etanse si semietanse;

.7 indicatoarele pentru portile din bordaj, portile de încărcare si alte mijloace de închidere;

.8 portile interioare/exterioare etanse la apă din prova, portile din pupa si orice alte porti din bordaj;

.9 sistemul de supraveghere monitorizată;

.10 instalatia de detectare a incendiului si de alarmă;

.11 instalatia fixă sau instalatiile fixe de stingere a incendiului cu aplicare locală;

.12 instalatiile cu sprinkler si instalatii echivalente;

.13 instalatiile de stingere a incendiului cu apă în încăperile de masini;

.14 alarma pentru adunarea echipajului;

.15 instalatia de extragere a fumului din atrium;

.16 instalatiile de detectare a inundării; si

.17 pompe de incendiu si pompe de incendiu pentru caz de urgentă."

 

CAPITOLUL III

Mijloace si dispozitive de salvare

 

REGULA4

Verificarea, încercarea si aprobarea mijloacelor si instalatiilor de salvare

 

17. Paragraful 3 se înlocuieste după cum urmează: „3 înainte de a da aprobarea pentru mijloacele sau dispozitivele de salvare noi, Administratia trebuie să verifice dacă:

.1 mijloacele asigură un grad de sigurantă cel putin echivalent cu prevederile acestui capitol si ale Codului si dacă au fost verificate si încercate în conformitate cu instructiunile elaborate de către Organizatie**; sau

.2 dispozitivele de salvare au trecut cu succes o analiză tehnică, o evaluare si aprobare în conformitate cu regula 38."

 

* Se face referire la Standardele de functionare pentru instalatiile si serviciile care rămân functionale la navele de pasageri pentru reîntoarcerea în deplină sigurantă în port si pentru evacuarea în ordine si abandonarea navei după producerea unei avarii (Circulara MSC/Circ.1214).

** Se face referire la instructiunile ce urmează să fie elaborate de către Organizatie.


 

18. După regula 37 existentă se adaugă noua parte C:

 

„PARTEA C

Proiectare si amenajări alternative

 

REGULA 38

Proiectare si amenajări alternative

 

1. Scopul

Scopul acestei reguli este de a asigura o metodologie aplicabilă proiectării si amenajării alternative a mijloacelor si dispozitivelor de salvare.

2. Generalităti

2.1 Mijloacele si dispozitivele de salvare se pot abate de la cerintele stabilite în partea B, cu conditia ca proiectarea si amenajările alternative să respecte scopul acestor cerinte si să asigure un nivelul echivalent de sigurantă conform prezentului capitol.

2.2 În cazul în care proiectarea si amenajările alternative se abat de la cerintele prescriptive stabilite în partea B, atunci trebuie să fie efectuată o analiză tehnică, o evaluare si aprobare a proiectării si amenajărilor în conformitate cu prezenta regulă.

3. Analiza tehnică

Analiza tehnică trebuie să fie pregătită si transmisă Administratiei pe baza instructiunilor elaborate de către Organizatie* si trebuie să includă cel putin următoarele elemente:

.1 stabilirea tipului navei si a mijloacelor si dispozitivelor de salvare corespunzătoare;

.2 identificarea cerintei sau cerintelor prescriptive cu care nu corespund aceste mijloace si dispozitive de salvare;

.3 identificarea motivului conform căruia constructia propusă nu respectă cerintele prescriptive, luându-se în considerare conformitatea cu alte standarde tehnice sau profesionale recunoscute;

.4 stabilirea criteriilor de exploatare pentru navă si mijloacele si dispozitivele de salvare corespunzătoare prevăzute

în cerinta prescriptivă sau cerintele prescriptive corespunzătoare:

.4.1 criteriile de exploatare trebuie să asigure un nivel de sigurantă care să nu fie inferior cerintelor prescriptive corespunzătoare din partea B; si

.4.2 criteriile de exploatare trebuie să fie cuantificabile si măsurabile;

.5 descrierea detaliată a proiectării si amenajărilor alternative, inclusiv o listă a ipotezelor de calcul si a tuturor restrictiilor sau conditiilor de exploatare propuse;

.6 justificarea tehnică demonstrând faptul că proiectarea si amenajările alternative respectă criteriile de exploatare privind siguranta, si

.7 evaluarea riscului pe baza identificării posibilelor defectări si pericole în legătură cu propunerea făcută.

4. Evaluarea constructiilor si instalatiilor echivalente

4.1 Analiza tehnică prevăzută la paragraful 3 trebuie să fie evaluată si aprobată de către Administratie, luându-se în considerare instructiunile elaborate de către Organizatie.*

4.2 Trebuie să existe la bordul navei o copie a documentatiei, asa cum a fost aprobată de către Administratie, indicând faptul că proiectarea si amenajările alternative corespund acestei reguli.

5. Schimbul de informatii

Administratia trebuie să comunice Organizatiei informatiile pertinente cu privire la proiectarea si amenajările alternative aprobate de ea în vederea difuzării lor tuturor guvernelor contractante.

6. Reevaluarea datorită schimbării conditiilor

Dacă intervine o modificare în ipotezele de calcul si restrictiile de exploatare care au fost indicate în descrierea proiectării si amenajărilor alternative, atunci analiza tehnică trebuie să fie efectuată conform noilor conditii de modificare si trebuie să fie aprobată de către Administratie."


* Se face referire la Instructiunile privind proiectarea si amenajările alternative din cap. 11-1 si III din Conventia SOLAS (Circulara MSC.1/Circ.1212).

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru aprobarea derogării de la art. 43 alin. (3) din Regulamentul de exploatare tehnică feroviară nr. 002, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.186/2001

 

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 6 din Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.186/2001 pentru aprobarea Regulamentului de exploatare tehnică feroviară nr. 002,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 43 alin. (3) din Regulamentul de exploatare tehnică feroviară nr. 002, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 1.186/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 octombrie 2001, dubla jonctiune cap Y din statia Fetesti nu se elimină cu ocazia lucrărilor de modernizare a dispozitivelor de linii din statii.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi dus la îndeplinire de către Autoritatea Feroviară Română - AFER si Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R." - S.A.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 9 iulie 2010.

Nr. 534.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind raportarea expunerilor fată de persoanele aflate în relatii speciale cu institutia de credit

 

Având în vedere prevederile art. 165 si 169 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile art. 125 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitătilor acestora, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 25 alin. (2) lit. a) si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si al art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezentul ordin.

Art. 1. - Prezentul ordin stabileste forma si continutul formularului de raportare aferent expunerilor fată de persoanele aflate în relatii speciale cu institutia de credit, la nivel individual si, după caz, consolidat, care va fi transmis de către institutiile de credit prevăzute la art. 1 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitătii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitătilor acestora, cu modificările ulterioare, denumit în prezentul ordin Regulamentul BNR nr. 18/2009.

Art. 2. - (1) Institutiile de credit prevăzute la art. 1 transmit Băncii Nationale a României formularele de raportare prevăzute în anexă, în format electronic, prin reteaua de comunicatii interbancare (RCI), prin fisiere Excel, precum si în format letric, la Banca Natională a României - Directia supraveghere, după cum urmează:

a) pentru raportările transmise la nivel individual, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la sfârsitul trimestrului pentru care acestea se întocmesc;

b) pentru raportările transmise la nivel consolidat, întocmite pentru sfârsitul primului semestru al exercitiului financiar, până la data de 30 septembrie a respectivului exercitiu financiar;

c) pentru raportările transmise la nivel consolidat, pentru sfârsitul exercitiului financiar, până la data de 15 iunie a exercitiului financiar următor.

(2) Pentru scopurile alin. (1), de la data expirării termenului prevăzut la art. 17 alin. (3) din Norma Băncii Nationale a României nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Natională a României, cu modificările ulterioare, institutiile de credit transmit Băncii Nationale a României raportările în format electronic exclusiv prin intermediul Sistemului informatic de raportare către Banca Natională a României - SIRBNR.

Art. 3. - Casele centrale ale cooperativelor de credit sunt responsabile de întocmirea si transmiterea formularelor de raportare care fac obiectul prezentului ordin si la nivelul retelei cooperatiste de credit din care fac parte.

Art. 4. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 2 iulie 2010.

Nr. 7.

ANEXA

Denumirea institutiei de credit:................

Data pentru care se face raportarea: .../..../. Data întocmirii raportării: .../..../.................

1. Fonduri proprii (FP) -

2. 25% x FP =

 

SITUATIA

privind expunerile fată de persoanele aflate în relatii speciale cu institutia de credit

 

Tabelul nr. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. Crt.

Cod

Denumire

Tipul relatiei speciale

Expunere brută

Provizioane aferente

Sume exceptate

% din FP

fără protectie

cu protectie

finantată

nefinantată

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 


Coloana (2): Codurile vor fi stabilite de către institutia de credit astfel încât acestea să permită identificarea unică a fiecărui debitor.

Coloana (4): încadrarea se va face potrivit art. 119 alin. (2) din Regulamentul BNR nr. 18/2009.

Coloana (5): Expunerea existentă înaintea deducerii provizioanelor aferente si înaintea aplicării art. 13 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 16/21/2006.

Coloanele (7), (8) si (9): Expunerea exceptată conform art. 13 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 16/21/2006.

Coloana (10): [Coloana (5) - Coloana (6) - Coloana (7) - Coloana (8) - Coloana (9)] / FP x 100

 

Tabelul nr. 2

 

SITUATIA

privind expunerile fată de persoanele aflate în relatii speciale cu institutia de credit care depăsesc pragul prevăzut de normele interne ale institutiei de credit

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Cod

Denumire

Expuneri înregistrate potrivit art. 123 alin. (1)

(1)

(2)

(3)

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

Coloana (4): Expunerile mentionate la art. 123 alin. (1) din Regulamentul BNR nr. 18/2009.

 

Tabelul nr. 3
 
SITUATIA
privind expunerile deduse din fondurile proprii de nivel I

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Cod

Nume si prenume

Expunere dedusă din fondurile proprii de nivel I

(1)

(2)

(3)

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

Coloana (2): Codurile vor fi stabilite de către institutia de credit astfel încât acestea să permită identificarea unică a fiecărui debitor.

Coloana (4): Expunerile deduse din fondurile proprii potrivit art. 127 din Regulamentul BNR nr. 18/2009.

 

Întocmit

..............................................

(numele, prenumele si telefonul)

Semnătura autorizată

..............................................

(numele, prenumele si functia)

Semnătura autorizată

..............................................

(numele, prenumele si functia)


RECTIFICĂRI

 

La Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii nr. 458/2010 pentru modificarea si completarea unor reglementări din domeniul resurselor de numerotatie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 6 iulie 2010, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- La articolul II punctele 8 si 9, în loc de: „conditiile tehnice de rutare a apelurilor originale"se va citi: „conditiile tehnice de rutare a apelurilor originate".


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.