MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 488/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 488         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 15 iulie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

155. - Legea politiei locale

 

795. - Decret pentru promulgarea Legii politiei locale

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

181. - Decizie privind eliberarea domnului Haschi Andrei-Peter din functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

182. - Decizie pentru numirea domnului Bârna Tanczos în functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

183. - Decizie pentru eliberarea domnului Bogdan Mazuru din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 

184. - Decizie pentru eliberarea domnului Ancuta Călin Radu din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

488. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru publicarea acceptării Rezolutiei MSC.286(86) - Recomandarea pentru formularele de date privind siguranta materialului (MSDS) pentru încărcăturile de hidrocarburi si de combustibili lichizi prevăzute în anexa I la Conventia MARPOL, adoptată la 5 iunie 2009 de Comitetul Securitătii Maritime al Organizatiei Maritime Internationale

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGEA

politiei locale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Politia locală se înfiintează în scopul exercitării atributiilor privind apărarea drepturilor si libertătilor fundamentale ale persoanei, a proprietătii private si publice, prevenirea si descoperirea infractiunilor, în următoarele domenii:

a) ordinea si linistea publică, precum si paza bunurilor;

b) circulatia pe drumurile publice;

c) disciplina în constructii si afisajul stradal;

d) protectia mediului;

e) activitatea comercială;

f) evidenta persoanelor;

g) alte domenii stabilite prin lege.

(2) Politia locală îsi desfăsoară activitatea pe baza principiilor: legalitătii, încrederii, previzibilitătii, proximitătii si proportionalitătii, deschiderii si transparentei, eficientei si eficacitătii, răspunderii si responsabilitătii, impartialitătii si nediscriminării.

Art. 2. - (1) Politia locală îsi desfăsoară activitatea:

a) în interesul comunitătii locale, exclusiv pe baza si în executarea legii, precum si a actelor autoritătii deliberative si ale celei executive ale administratiei publice locale;

b) în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autoritătilor administratiei publice centrale si locale.

(2) Politia locală comunică, de îndată, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competenta sa, de care a luat cunostintă cu ocazia îndeplinirii misiunilor si activitătilor specifice.

(3) În exercitarea atributiilor ce îi revin, politia locală cooperează cu unitătile, respectiv cu structurile teritoriale ale Politiei Române, ale Jandarmeriei Române, ale Politiei de Frontieră Române si ale Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, cu celelalte autorităti ale administratiei publice centrale si locale si colaborează cu organizatii neguvernamentale, precum si cu persoane fizice si juridice, în conditiile legii.

(4) Politia locală solicită interventia unitătilor/structurilor teritoriale competente ale Politiei Române sau ale Jandarmeriei Române pentru orice alte situatii ce excedează atributiilor ce îi revin, potrivit prezentei legi.

(5) Politia locală poate încheia cu alte autorităti si institutii publice protocoale de cooperare având ca obiect detalierea modalitătilor prin care, în limitele competentelor legale ale fiecărei structuri, acestea îsi oferă sprijin în îndeplinirea activitătilor sau a misiunilor specifice.

Art. 3. - (1) La nivelul comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, după caz, unde este înfiintată politia comunitară conform prevederilor Legii nr. 371/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare, cu modificările si completările ulterioare, aceasta se reorganizează ca structură de politie locală, potrivit prevederilor art. 4.

(2) La nivelul comunei, al orasului, al municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, după caz, unde nu este înfiintată politie comunitară conform prevederilor Legii nr. 371/2004, cu modificările si completările ulterioare, se poate organiza structură de politie locală, potrivit prevederilor art. 4.

 

CAPITOLUL II

Organizarea politiei locale

 

Art. 4. - (1) Politia locală se organizează si functionează, prin hotărâre a autoritătii deliberative a administratiei publice locale, ca un compartiment functional în cadrul aparatului de specialitate al primarului/primarului general sau ca institutie publică de interes local, cu personalitate juridică.

(2) În municipiul Bucuresti, politia locală se organizează si functionează după cum urmează:

a) prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru Politia Locală a Municipiului Bucuresti;

b) prin hotărâre a fiecărui consiliu local al sectorului municipiului Bucuresti, pentru politia locală a sectorului respectiv.

(3) Politia locală dintr-o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială poate detasa politisti locali la politia locală dintr-o altă unitate/subdiviziune administrativ-teritorială, în conditiile prevăzute de hotărârile adoptate de consiliile locale interesate si în baza acordurilor încheiate între unitătile/subdiviziunile administrativ-teritoriale respective. Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială de la nivelul căreia se detasează politistii locali încheie acorduri cu fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială care beneficiază de serviciile politistilor locali ce fac obiectul detasării. Unitatea/Subdiviziunea administrativ-teritorială la care se detasează politistii locali prevede în buget sursele de finantare.

(4) Modul de organizare, structura functională, statul de functii, numărul de posturi si categoriile de personal încadrat, normele de înzestrare si consum de materiale ale politiei locale se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, elaborat pe baza Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale.

(5) Numărul de posturi pentru personalul contractual cu atributii de pază se stabileste în functie de numărul si importanta obiectivelor care trebuie asigurate cu pază.

(6) Politia locală din comunele, orasele, municipiile si sectoarele municipiului Bucuresti se organizează prin preluarea posturilor si personalului politiei comunitare, precum si ale structurilor din aparatul de specialitate al primarului/primarului general responsabil cu controlul privind disciplina în constructii, protectia mediului si comert, după caz, cu încadrarea în numărul de posturi stabilit în conditiile prevăzute la alin. (4) si (5).

(7) Regulamentul de organizare si functionare a politiei locale se aprobă prin hotărâre a autoritătii deliberative a administratiei publice locale, în conformitate cu prevederile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu avizul consultativ al comisiei locale de ordine publică, constituită potrivit prevederilor art. 28.

Art. 5. - Politia locală se organizează pe compartimente functionale, la nivel de directii generale, directii, servicii si/sau birouri, conform prevederilor Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale.

 

CAPITOLUL III

Atributiile politiei locale

 

Art. 6. - În domeniul ordinii si linistii publice, precum si al pazei bunurilor, politia locală are următoarele atributii:

a) mentine ordinea si linistea publică în zonele si locurile stabilite prin planul de ordine si sigurantă publică al unitătii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, aprobat în conditiile legii;

b) mentine ordinea publică în imediata apropiere a unitătilor de învătământ publice, a unitătilor sanitare publice, în parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unitătii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, în zonele comerciale si de agrement, în parcuri, piete, cimitire, precum si în alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea si/sau în administrarea unitătilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale sau a altor institutii/servicii publice de interes local, stabilite prin planul de ordine si sigurantă publică;

c) participă, împreună cu autoritătile competente prevăzute de lege, potrivit competentelor, la activităti de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de calamităti naturale ori catastrofe, precum si de limitare si înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

d) actionează pentru identificarea cersetorilor, a copiilor lipsiti de supravegherea si ocrotirea părintilor sau a reprezentantilor legali, a persoanelor fără adăpost si procedează la încredintarea acestora serviciului public de asistentă socială în vederea solutionării problemelor acestora, în conditiile legii;

e) constată contraventii si aplică sanctiuni, potrivit competentei, pentru nerespectarea legislatiei privind regimul de detinere a câinilor periculosi sau agresivi, a celei privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân si a celei privind protectia animalelor si sesizează serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân despre existenta acestor câini si acordă sprijin personalului specializat în capturarea si transportul acestora la adăpost;

f) asigură protectia personalului din aparatul de specialitate al primarului/primarului general, din institutiile sau serviciile publice de interes local la efectuarea unor controale ori actiuni specifice;

g) participă, împreună cu alte autorităti competente, la asigurarea ordinii si linistii publice cu ocazia mitingurilor, marsurilor, demonstratiilor, procesiunilor, actiunilor de pichetare, actiunilor comerciale promotionale, manifestărilor cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum si a altor asemenea activităti care se desfăsoară în spatiul public si care implică aglomerări de persoane;

h) asigură paza bunurilor si obiectivelor aflate în proprietatea unitătii/subdiviziunii administrativ-teritoriale si/sau în administrarea autoritătilor administratiei publice locale sau a altor servicii/institutii publice de interes local, stabilite de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti;

i) constată contraventii si aplică sanctiuni pentru nerespectarea normelor legale privind convietuirea socială stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritătilor administratiei publice centrale si locale, pentru faptele constatate în raza teritorială de competentă;

j) execută, în conditiile legii, mandatele de aducere emise de organele de urmărire penală si instantele de judecată care arondează unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, pentru persoanele care locuiesc pe raza de competentă;

k) participă, alături de Politia Română, Jandarmeria Română si celelalte forte ce compun sistemul integrat de ordine si sigurantă publică, pentru prevenirea si combaterea infractionalitătii stradale;

l) cooperează cu centrele militare zonale în vederea înmânării ordinelor de chemare la mobilizare si/sau de clarificare a situatiei militare a rezervistilor din Ministerul Apărării Nationale;

m) asigură măsuri de protectie a executorilor judecătoresti cu ocazia executărilor silite;

n) acordă, pe teritoriul unitătilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, sprijin imediat structurilor competente cu atributii în domeniul mentinerii, asigurării si restabilirii ordinii publice.

Art. 7. - În domeniul circulatiei pe drumurile publice, politia locală are următoarele atributii:

a) asigură fluenta circulatiei pe drumurile publice din raza teritorială de competentă, având dreptul de a efectua semnale regulamentare de oprire a conducătorilor de autovehicul exclusiv pentru îndeplinirea atributiilor conferite de prezenta lege în domeniul circulatiei pe drumurile publice;

b) verifică integritatea mijloacelor de semnalizare rutieră si sesizează nereguli constatate privind functionarea semafoarelor, starea indicatoarelor si a marcajelor rutiere si acordă asistentă în zonele unde se aplică marcaje rutiere;

c) participă la actiuni comune cu administratorul drumului pentru înlăturarea efectelor fenomenelor naturale, cum sunt: ninsoare abundentă, viscol, vânt puternic, ploaie torentială, grindină, polei si alte asemenea fenomene, pe drumurile publice;

d) participă, împreună cu unitătile/structurile teritoriale ale Politiei Române, la asigurarea măsurilor de circulatie ocazionate de adunări publice, mitinguri, marsuri, demonstratii, procesiuni, actiuni de pichetare, actiuni comerciale promotionale, manifestări cultural-artistice, sportive, religioase sau comemorative, după caz, precum si de alte activităti care se desfăsoară pe drumul public si implică aglomerări de persoane;

e) sprijină unitătile/structurile teritoriale ale Politiei Române în asigurarea măsurilor de circulatie în cazul transporturilor speciale si al celor agabaritice pe raza teritorială de competentă;

f) acordă sprijin unitătilor/structurilor teritoriale ale Politiei Române în luarea măsurilor pentru asigurarea fluentei si sigurantei traficului;

g) asigură, în cazul accidentelor soldate cu victime, paza locului acestor accidente si ia primele măsuri ce se impun pentru conservarea urmelor, identificarea martorilor si a făptuitorilor si, dacă se impune, transportul victimelor la cea mai apropiată unitate sanitară;

h) constată contraventii si aplică sanctiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, stationarea, parcarea autovehiculelor si accesul interzis, având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a autovehiculelor stationate neregulamentar;

i) constată contraventii si aplică sanctiuni pentru încălcarea normelor legale privind masa maximă admisă si accesul pe anumite sectoare de drum, având dreptul de a efectua semnale de oprire a conducătorilor acestor vehicule;

j) constată contraventii si aplică sanctiuni pentru încălcarea normelor rutiere de către pietoni, biciclisti, conducători de mopede si vehicule cu tractiune animală;

k) constată contraventii si aplică sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulatia în zona pietonală, în zona rezidentială, în parcuri si zone de agrement, precum si pe locurile de parcare adaptate, rezervate si semnalizate prin semnul international pentru persoanele cu handicap;

l) aplică prevederile legale privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

m) cooperează cu unitătile/structurile teritoriale ale Politiei Române pentru identificarea detinătorului/utilizatorului autovehiculului ridicat ca urmare a stationării neregulamentare sau al autovehiculelor abandonate pe domeniul public.

Art. 8. - În domeniul disciplinei în constructii si al afisajului stradal, politia locală are următoarele atributii:

a) efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de constructii executate fără autorizatie de construire sau desfiintare, după caz, inclusiv a constructiilor cu caracter provizoriu;

b) efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizatia de executare a lucrărilor de reparatii ale părtii carosabile si pietonale;

c) verifică respectarea normelor legale privind afisajul publicitar, afisajul electoral si orice altă formă de afisaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăsurare a activitătii economice;

d) participă la actiunile de demolare/ dezmembrare/ dinamitare a constructiilor efectuate fără autorizatie pe domeniul public sau privat al unitătii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spatii aflate în administrarea autoritătilor administratiei publice locale sau a altor institutii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protectiei perimetrului si a libertătii de actiune a personalului care participă la aceste operatiuni specifice;

e) constată, după caz, conform atributiilor stabilite prin lege, contraventiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în constructii si înaintează procesele-verbale de constatare a contraventiilor, în vederea aplicării sanctiunii, sefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism sau, după caz, presedintelui consiliului judetean, primarului unitătii administrativ-teritoriale ori al sectorului municipiului Bucuresti în a cărui rază de competentă s-a săvârsit contraventia sau persoanei împuternicite de acestia.

Art. 9. - În domeniul protectiei mediului, politia locală are următoarele atributii:

a) controlează respectarea prevederilor legale privind conditiile de ridicare, transport si depozitare a deseurilor menajere si industriale;

b) sesizează autoritătilor si institutiilor publice competente cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică;

c) participă la actiunile de combatere a zoonozelor deosebit de grave si a epizootiilor;

d) identifică bunurile abandonate pe domeniul public sau privat al unitătii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau pe spatii aflate în administrarea autoritătilor administratiei publice locale ori a altor institutii/servicii publice de interes local si aplică procedurile legale pentru ridicarea acestora;

e) verifică igienizarea surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora;

f) verifică asigurarea salubrizării străzilor, a căilor de acces, a zonelor verzi, a rigolelor, îndepărtarea zăpezii si a ghetii de pe căile de acces, dezinsectia si deratizarea imobilelor;

g) verifică existenta contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii;

h) verifică ridicarea deseurilor menajere de operatorii de servicii de salubrizare, în conformitate cu graficele stabilite;

i) verifică si solutionează, potrivit competentelor specifice ale autoritătilor administratiei publice locale, sesizările cetătenilor privind nerespectarea normelor legale de protectie a mediului si a surselor de apă, precum si a celor de gospodărire a localitătilor;

j) constată contraventii si aplică sanctiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atributiilor prevăzute la lit. a)-i), stabilite în sarcina autoritătilor administratiei publice locale.

Art. 10. - În domeniul activitătii comerciale, politia locală are următoarele atributii:

a) actionează pentru respectarea normelor legale privind desfăsurarea comertului stradal si a activitătilor comerciale, respectiv a conditiilor si a locurilor stabilite de autoritătile administratiei publice locale;

b) verifică legalitatea activitătilor de comercializare a produselor desfăsurate de operatori economici, persoane fizice si juridice autorizate si producători particulari în pietele agroalimentare, târguri si oboare, precum si respectarea prevederilor legale de către administratorii pietelor agroalimentare;

c) verifică existenta la locul de desfăsurare a activitătii comerciale a autorizatiilor, a aprobărilor, a documentelor de provenientă a mărfii, a buletinelor de verificare metrologică pentru cântare, a avizelor si a altor documente stabilite prin legi sau acte administrative ale autoritătilor administratiei publice centrale si locale;

d) verifică respectarea normelor legale privind comercializarea obiectelor cu caracter religios;

e) verifică respectarea normelor legale privind amplasarea materialelor publicitare si a locurilor de comercializare a produselor din tutun si a băuturilor alcoolice;

f) verifică respectarea prevederilor legale privind orarul de aprovizionare si functionare al operatorilor economici;

g) identifică mărfurile si produsele abandonate pe domeniul public sau privat al unitătii administrativ-teritoriale si pe raza sectoarelor municipiului Bucuresti sau pe spatii aflate în administrarea autoritătilor administratiei publice locale ori a altor servicii/institutii de interes local si aplică procedurile legale de ridicare a acestora;

h) verifică respectarea regulilor si normelor de comert si prestări de servicii stabilite prin acte normative în competenta autoritătilor administratiei publice locale;

i) cooperează si acordă sprijin autoritătilor de control sanitar, de mediu si de protectie a consumatorilor în exercitarea atributiilor de serviciu specifice domeniului de activitate al acestora;

j) verifică respectarea obligatiilor ce revin operatorilor economici cu privire la afisarea preturilor, a produselor comercializate si a serviciilor si sesizează autoritătile competente în cazul în care identifică nereguli;

k) verifică si solutionează, în conditiile legii, petitiile primite în legătură cu actele si faptele de comert desfăsurate în locuri publice cu încălcarea normelor legale;

l) constată contraventii si aplică sanctiuni pentru încălcarea normelor legale specifice realizării atributiilor prevăzute la lit. a)-j), stabilite în sarcina autoritătilor administratiei publice locale.

Art. 11. - În domeniul evidentei persoanelor, politia locală are următoarele atributii:

a) înmânează cărtile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani;

b) cooperează cu alte autorităti competente în vederea verificării, la cererea acestora, a unor date cu caracter personal, dacă solicitarea este justificată prin necesitatea îndeplinirii unei atributii prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;

c) constată contraventii si aplică sanctiuni pentru nerespectarea normelor legale privind domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români, inclusiv asupra obligatiilor pe care le au persoanele prevăzute la art. 37 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetătenilor români, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 290/2005, cu modificările si completările ulterioare;

d) cooperează cu serviciile publice comunitare de evidentă a persoanelor pentru punerea în legalitate a persoanelor cu acte de identitate expirate si a minorilor cu vârstă peste 14 ani, care nu au acte de identitate.

Art. 12. - În cazul infractiunilor flagrante, personalul politiei locale imobilizează făptuitorul, ia măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, sesizează imediat organele competente si predă făptuitorul, pe bază de proces-verbal, în vederea continuării cercetărilor.

Art. 13. - În cazul executării în comun cu unitătile/structurile Politiei Române sau cu cele ale Jandarmeriei Române a unor misiuni în domeniul mentinerii sau asigurării ordinii publice ori pentru dirijarea circulatiei rutiere, efectivele politiei locale actionează sub coordonarea directă a Politiei Române sau a Jandarmeriei Române, după caz.

 

CAPITOLUL IV

Statutul personalului politiei locale

 

Art. 14. - (1) Personalul politiei locale este compus din:

a) functionari publici care ocupă functii publice specifice de politist local;

b) functionari publici care ocupă functii publice generale;

c) personal contractual.

(2) Pot ocupa functii publice specifice de politist local functionarii publici care îndeplinesc atributii de natura celor prevăzute la art. 6, cu exceptia art. 6 lit. h), si la art. 7-11.

(3) Personalul din cadrul politiei locale care îndeplineste atributiile prevăzute la art. 6 lit. h) are statut de personal contractual.

(4) Încadrarea în clase si pe grade profesionale a functiei publice specifice de politist local se face conform prevederilor referitoare la functiile publice generale din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 15. - Seful politiei locale si adjunctul acestuia sunt numiti în functia de conducere în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 16. - (1) Raporturile de serviciu ale politistilor locali si ale functionarilor publici care ocupă functii publice generale se stabilesc, se modifică, se suspendă si încetează în conditiile stabilite potrivit prevederilor prezentei legi si ale Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Raporturile de muncă ale personalului contractual din cadrul politiei locale se stabilesc, se modifică, se suspendă si încetează în conditiile prevăzute de legislatia muncii, iar cele ale personalului contractual cu atributii în domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local si cu respectarea conditiilor prevăzute de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 17. - (1) În timpul serviciului, politistii locali si personalul contractual din politia locală cu atributii în domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local poartă uniformă si exercită atributiile prevăzute în fisa postului, potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) Politistul local este învestit cu exercitiul autoritătii publice, pe timpul si în legătură cu îndeplinirea atributiilor si a îndatoririlor de serviciu, în limitele competentelor stabilite prin lege, si beneficiază de dispozitiile legii penale cu privire la persoanele care îndeplinesc o functie ce implică exercitiul autoritătii de stat.

Art. 18. - (1) După numirea în functie, politistii locali care au atributii în domeniul ordinii si linistii publice, precum si cei cu atributii în domeniul circulatiei rutiere, proveniti din structurile politiei comunitare sunt obligati ca, în termen de 5 ani, să urmeze un program de formare initială organizat într-o institutie de învătământ din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

(2) După numirea în functie, politistii locali care au atributii în domeniul ordinii si linistii publice, precum si cei cu atributii în domeniul circulatiei rutiere, selectionati ulterior operationalizării structurilor politiei locale, în conditiile art. 3 alin. (1), precum si cei selectionati în vederea încadrării posturilor structurilor de politie locală înfiintate în conditiile art. 3 alin. (2) sunt obligati ca, în termen de un an, să urmeze un program de formare initială organizat într-o institutie de învătământ din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) si (2) politistii locali care provin din structurile de ordine si sigurantă publică ale Ministerului Administratiei si Internelor, precum si cei care au urmat un program de pregătire initială într-o institutie de învătământ din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor.

(4) Durata programelor de formare prevăzute la alin. (1) si (2) este de minimum 3 luni.

(5) Finalizarea programelor de formare prevăzute la alin. (1) si (2) se face prin examen de absolvire, conform planului de învătământ. În urma promovării examenului, politistii locali obtin un certificat de absolvire eliberat, în conditiile legii, de către institutia organizatoare.

(6) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, dacă, după expirarea perioadei de 5 ani prevăzute la alin. (1), respectiv a celei de un an prevăzute la alin. (2), politistul local nu a absolvit programul de formare initială, acesta este eliberat din functia publică.

(7) Contravaloarea cheltuielilor de scolarizare individuale ale politistilor locali aferente programelor de formare prevăzute la alin. (1) si (2) se suportă din bugetul politiei locale sau din bugetul local, după caz.

(8) Modul de organizare a programelor de formare prevăzute la alin. (1) si (2) si structura programelor de învătământ se stabilesc prin Regulamentul-cadru de organizare si functionare a politiei locale.

(9) Formarea profesională a personalului cu atributii în domeniul pazei bunurilor si a obiectivelor de interes local se realizează în conditiile Legii nr. 333/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(10) Conditiile de încadrare pentru personalul din compartimentele responsabile cu protectia mediului si activitatea comercială, precum si a personalului cu atributii de control pe linia disciplinei în constructii se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare si functionare, pe baza prevederilor legale în domeniu si ale Regulamentului-cadru de organizare si functionare a politiei locale.

Art. 19. - Pentru reprezentarea propriilor interese în relatiile cu autoritătile administratiei publice centrale si locale, functionarii publici si personalul contractual din politia locală se pot asocia, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL V

Drepturile si obligatiile politistului local

 

Art. 20. - (1) În exercitarea atributiilor ce îi revin, potrivit legii, politistul local are următoarele drepturi principale:

a) să efectueze control preventiv asupra persoanei si/sau bagajului acesteia în următoarele situatii: există indicii clare că s-a săvârsit, se săvârseste sau se pregăteste săvârsirea unei infractiuni sau persoana participă la manifestări publice organizate în locuri în care este interzis accesul cu arme, produse ori substante periculoase;


b) să invite la sediul politiei locale persoanele a căror prezentă este necesară pentru îndeplinirea atributiilor, prin aducerea la cunostintă, în scris, a scopului si a motivului invitatiei;

c) să solicite sprijinul cetătenilor pentru identificarea, urmărirea si prinderea persoanelor care au comis fapte de natură penală sau contraventională;

d) să poarte si să folosească, în conditiile prezentei legi si numai în timpul serviciului, armamentul, munitia si celelalte mijloace de apărare si interventie din dotare;

e) să circule gratuit, pe baza legitimatiei de serviciu, în timpul serviciului, în zona de competentă, cu mijloacele de transport în comun locale, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi îndeplinite altfel;

f) să folosească forta, în conditiile legii, proportional cu starea de fapt care justifică utilizarea acesteia, în cazul nerespectării dispozitiilor pe care Ie-a dat în exercitarea atributiilor de serviciu;

g) să legitimeze si să stabilească identitatea persoanelor care încalcă dispozitiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală;

h) să conducă la sediul politiei locale sau al unitătilor/ structurilor teritoriale ale Politiei Române pe cei care prin actiunile lor periclitează integritatea corporală, sănătatea sau viata persoanelor, ordinea publică ori alte valori sociale, precum si persoanele suspecte de săvârsirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în conditiile legii. Verificarea situatiei acestor categorii de persoane si luarea măsurilor legale, după caz, se realizează în cel mult 12 ore din momentul depistării, ca măsură administrativă.

(2) Pentru exercitarea atributiilor de serviciu, politistii locali au acces, în conditiile legii, la bazele de date ale Ministerului Administratiei si Internelor. În acest scop, politia locală sau unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială, după caz, si structurile abilitate din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor încheie protocoale de colaborare în care se reglementează infrastructura de comunicatii, măsurile de securitate, protectie si de asigurare a confidentialitătii datelor, nivelul de acces si regulile de folosire.

Art. 21. - (1) În exercitarea atributiilor de serviciu, politistul local este obligat:

a) să respecte drepturile si libertătile fundamentale ale cetătenilor, prevăzute de Constitutia României, republicată, si de Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale;

b) să respecte principiile statului de drept si să apere valorile democratiei;

c) să respecte prevederile legilor si ale actelor administrative ale autoritătilor administratiei publice centrale si locale;

d) să respecte si să aducă la îndeplinire ordinele si dispozitiile legale ale sefilor ierarhici;

e) să respecte normele de conduită profesională si civică prevăzute de lege;

f) să îsi decline, în prealabil, calitatea si să prezinte insigna de politist si legitimatia de serviciu, cu exceptia situatiilor în care rezultatul actiunii este periclitat. La intrarea în actiune sau la începutul interventiei ce nu suferă amânare, politistul local este obligat să se prezinte, iar după încheierea oricărei actiuni sau interventii să se legitimeze si să declare functia si unitatea de politie locală din care face parte;

g) să intervină si în afara orelor de program, în limita mijloacelor aflate la dispozitie, pentru exercitarea atributiilor de serviciu, în raza teritorială de competentă, când ia la cunostintă de existenta unor situatii care justifică interventia sa;

h) să se prezinte de îndată la sediul politiei locale sau acolo unde este solicitat, în situatii de catastrofe, calamităti ori tulburări de amploare ale ordinii si linistii publice sau alte asemenea evenimente, precum si în cazul instituirii stării de urgentă ori a stării de asediu sau în caz de mobilizare si de război;

i) să respecte secretul profesional, precum si confidentialitatea datelor dobândite în timpul desfăsurării activitătii, în conditiile legii, cu exceptia cazurilor în care îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nevoile justitiei sau legea impun dezvăluirea acestora;

j) să manifeste corectitudine în rezolvarea problemelor personale, în asa fel încât să nu beneficieze si nici să nu lase impresia că beneficiază de datele confidentiale obtinute în calitatea sa oficială.

(2) Politistului local îi este interzis:

a) să facă parte din partide, formatiuni sau organizatii politice ori să desfăsoare propagandă în favoarea acestora;

b) să exprime opinii sau preferinte politice la locul de muncă sau în public;

c) să participe la mitinguri, demonstratii, procesiuni sau orice alte întruniri cu caracter politic;

d) să adere la secte, organizatii religioase sau la orice alte organizatii interzise de lege;

e) să efectueze, direct sau prin persoane interpuse, activităti de comert ori să participe la administrarea sau conducerea unor operatori economici, cu exceptia calitătii de actionar;

f) să exercite activităti de natură să lezeze onoarea si demnitatea politistului local sau a institutiei din care face parte;

g) să detină orice altă functie publică sau privată pentru care este salarizat, cu exceptia functiilor didactice din cadrul institutiilor de învătământ, a activitătilor de cercetare stiintifică si creatie literar-artistică;

h) să participe la efectuarea oricărei forme de control în vreo entitate publică sau privată, în cazul în care, direct ori prin intermediari, este implicat sau are interese de natură contrară activitătii specifice de politie;

i) să provoace suferinte fizice sau psihice unor persoane, în scopul obtinerii de la acestea ori de la o tertă persoană de informatii sau mărturisiri;

j) să primească, să solicite, să accepte, direct sau indirect, ori să facă să i se promită, pentru sine sau pentru altii, în considerarea calitătii sale oficiale, daruri ori alte avantaje;

k) să rezolve cereri care nu sunt de competenta sa ori care nu i-au fost repartizate de sefii ierarhici sau să intervină pentru solutionarea unor asemenea cereri, în scopurile prevăzute la lit.j);

l) colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice;

m) să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicatii cu caracter politic, imoral sau ilegal.

(3) Politistul local cu functie de conducere răspunde pentru ordinele si dispozitiile date subordonatilor. El este obligat să verifice dacă acestea au fost transmise si întelese corect si să controleze modul de aducere la îndeplinire.

(4) Politistul local cu functie de conducere este obligat să sprijine propunerile si initiativele motivate ale personalului din subordine, în vederea îmbunătătirii activitătii politiei locale în care îsi desfăsoară activitatea, precum si a calitătii serviciilor publice oferite cetătenilor.

(5) Politistul local răspunde, în conditiile legii, pentru modul în care îsi exercită atributiile de serviciu. Încălcarea de către politistul local a atributiilor de serviciu angajează răspunderea sa disciplinară, patrimonială, civilă sau penală, după caz, potrivit legii.

(6) Politistul local are obligatia să se abtină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului politiei locale si/sau autoritătilor publice.

Art. 22. - În îndeplinirea atributiilor prevăzute de prezenta lege, personalul politiei locale îsi exercită competenta pe raza unitătii/subdiviziunii administrativ-teritoriale unde îsi desfăsoară activitatea.

Art. 23. - Pentru contributii deosebite la apărarea ordinii si linistii publice, a drepturilor si a libertătilor fundamentale ale cetătenilor si la prevenirea faptelor antisociale, pentru îndeplinirea exemplară a atributiilor de serviciu, politistilor locali li se pot acorda recompense morale sau materiale, în conditiile stabilite prin Regulamentul-cadru de organizare si functionare a politiei locale.

 

CAPITOLUL VI

Folosirea mijloacelor din dotare si uzul de armă

 

Art. 24. - (1) Pentru descurajarea, împiedicarea si neutralizarea actiunilor agresive ale persoanelor care tulbură ordinea si linistea publică, actiuni ce nu au putut fi înlăturate sau anihilate prin utilizarea altor mijloace, politistii locali pot folosi arme neletale destinate pentru autoapărare, bastoane din cauciuc sau tomfe, bastoane cu energie electrostatică, dispozitive cu substante iritant-lacrimogene si paralizante, cătuse, câini de serviciu, precum si alte mijloace de imobilizare care nu pun în pericol viata sau nu produc o vătămare corporală gravă.

(2) Mijloacele prevăzute la alin. (1) pot fi folosite împotriva persoanelor care:

a) întreprind actiuni care pun în pericol integritatea corporală, sănătatea sau bunurile altor persoane;

b) blochează, în afara conditiilor legii, căile publice de circulatie, încearcă să pătrundă, pătrund fără drept sau refuză să părăsească sediile autoritătilor publice, ale partidelor politice, ale institutiilor si organizatiilor de interes public ori privat, periclitează în orice mod integritatea sau securitatea acestora ori a personalului sau tulbură desfăsurarea normală a activitătii;

c) ultragiază persoanele cu functii ce implică exercitiul autoritătii publice;

d) se opun sau nu se supun, prin orice mijloace, îndeplinirii solicitărilor legale ale politistilor locali, numai dacă există o temere legitimă că prin actiunile lor pot pune în pericol integritatea corporală sau viata politistilor locali.

(3) Folosirea mijloacelor prevăzute la alin. (1) împotriva participantilor la actiunile agresive se va face în mod gradual, după avertizarea prealabilă asupra utilizării unor asemenea mijloace si acordarea timpului necesar pentru încetarea actiunilor si conformarea la solicitările legale ale politistilor locali. Orice actiune în public se face prin anuntare: „Politia!".

(4) Folosirea mijloacelor prevăzute la alin. (1) nu trebuie să depăsească nevoile reale pentru împiedicarea sau neutralizarea actiunilor agresive.

Art. 25. - (1) Politistul local dotat cu arme letale de apărare si pază poate face uz de armă în caz de legitimă apărare, stare de necesitate potrivit legii ori pentru îndeplinirea atributiilor de serviciu.

(2) Personalul contractual care desfăsoară activităti de pază, dotat cu arme letale de apărare si pază, poate face uz de armă în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate potrivit legii.

(3) În sensul prezentei legi, prin uz de armă se întelege tragerea cu arma letală de apărare si pază asupra persoanelor, animalelor sau bunurilor.

(4) Atunci când folosirea altor mijloace de imobilizare sau constrângere nu a dat rezultate, politistul local poate face uz de armă în îndeplinirea atributiilor de serviciu, în următoarele situatii:

a) pentru asigurarea apărării oricărei persoane împotriva unor violente iminente, prin care se poate provoca moartea sau rănirea gravă ori care constituie amenintare gravă asupra vietii sau integritătii corporale a unei persoane;

b) pentru imobilizarea unei persoane care, după comiterea unei infractiuni prin violentă, se opune sau încearcă să fugă, iar rămânerea acesteia în stare de libertate poate pune în pericol viata sau integritatea corporală a persoanelor.

(5) Uzul de armă se face numai după somatia „Politia, stai!", în caz de nesupunere, se somează din nou prin cuvintele: „Stai, că trag!". Dacă cel în cauză nu se supune nici de această dată, se somează prin tragerea focului de armă în sus, în plan vertical.

(6) În cazul în care, după executarea somatiei legale, potrivit alin. (5), persoana în cauză nu se supune, se poate face uz de armă împotriva acesteia.

(7) Uzul de armă, în conditiile si în situatiile prevăzute de alin. (4)-(6), se face în asa fel încât să ducă la imobilizarea celor împotriva cărora se foloseste arma, trăgându-se, pe cât posibil, la picioare, pentru a evita cauzarea mortii acestora.

(8) În cazurile de legitimă apărare sau stare de necesitate se pot folosi armele letale de apărare si pază, fără somatie, dacă nu există timpul necesar pentru aceasta.

Art. 26. - Fiecare situatie în care s-a făcut uz de armă se raportează de urgentă ierarhic. De îndată ce va fi posibil, raportul se întocmeste în scris. Dacă în urma uzului de armă s-a produs moartea sau vătămarea unei persoane, fapta se comunică de îndată procurorului competent, potrivit legii.

Art. 27. - (1) Se interzice folosirea mijloacelor prevăzute la art. 24 si 25:

a) împotriva copiilor, femeilor cu semne vizibile de sarcină si a persoanelor cu semne vizibile de invaliditate, cu exceptia cazurilor în care acestia săvârsesc un atac armat sau în grup, care pune în pericol viata ori integritatea corporală a persoanei;

b) în situatiile în care s-ar primejdui viata altor persoane ori s-ar viola teritoriul, spatiul aerian sau apele nationale ale unui stat vecin.

(2) Folosirea mijloacelor prevăzute la art. 24 si 25 pentru îndeplinirea atributiilor de serviciu, în conditiile si în situatiile prevăzute de prezenta lege, înlătură caracterul penal al faptei.

(3) Persoanelor rănite li se dă primul ajutor si se iau imediat măsuri pentru acordarea îngrijirilor medicale.

 

CAPITOLUL VII

Atributiile autoritătilor administratiei publice locale în privinta organizării si functionării politiei locale

 

Art. 28. - (1) La nivelul fiecărei comune, al fiecărui oras, municipiu si sector al municipiului Bucuresti unde functionează politia locală se organizează si functionează comisia locală de ordine publică, prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, denumită în continuare comisia locală, care este un organism cu rol consultativ.

(2) Comisia locală este constituită, după caz, din: primar, respectiv primarul general în cazul municipiului Bucuresti, seful unitătii/structurii teritoriale a Politiei Române sau reprezentantul acestuia, seful politiei locale, secretarul unitătii administrativ-teritoriale si 3 consilieri locali, respectiv consilieri generali în cazul municipiului Bucuresti, desemnati de autoritatea deliberativă.

(3) Sedintele comisiei locale sunt conduse de primar, respectiv de primarul general în cazul municipiului Bucuresti.

(4) Modul de functionare a comisiei locale se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare a acesteia, adoptat de consiliul local, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Art. 29. - (1) Comisia locală are următoarele atributii:

a) asigură cooperarea dintre institutiile si serviciile publice cu atributii în domeniul ordinii si al sigurantei publice la nivelul unitătii/subdiviziunii administrativ-teritoriale;

b) avizează proiectul regulamentului de organizare si functionare a politiei locale;


c) elaborează proiectul planului de ordine si sigurantă publică al unitătii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pe care îl actualizează anual;

d) analizează periodic activitătile de mentinere a ordinii si sigurantei publice la nivelul unitătii/subdiviziunii administrativ-teritoriale si face propuneri pentru solutionarea deficientelor constatate si pentru prevenirea faptelor care afectează climatul social;

e) evaluează cerintele specifice si face propuneri privind necesarul de personal al politiei locale;

f) prezintă autoritătii deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a prevederilor planului de ordine si sigurantă publică al unitătii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. În baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autoritătilor administratiei publice locale initierea unor proiecte de hotărâri prin care să se prevină faptele care afectează climatul social.

(2) Secretariatul comisiei locale este asigurat de persoane cu atributii în acest sens din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al primarului general al municipiului Bucuresti.

(3) Comisia locală se reuneste trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea primarului/primarului general al municipiului Bucuresti sau a unei treimi din numărul consilierilor locali/consilierilor generali.

Art. 30. - În privinta organizării si functionării politiei locale, autoritatea deliberativă a administratiei publice locale are următoarele atributii:

a) aprobă regulamentul de organizare si functionare a politiei locale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale prezentei legi;

b) stabileste, în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, procedurile si criteriile pentru organizarea concursului, în vederea ocupării functiei de sef al politiei locale, acolo unde la data intrării în vigoare a prezentei legi nu este ocupată functia de sef al politiei comunitare, ca urmare a promovării concursului organizat în acest scop;

c) stabileste, în conditiile legii, criterii specifice pentru evaluarea activitătii politiei locale;

d) aprobă, potrivit competentelor sale, conditiile materiale si financiare necesare pentru functionarea politiei locale;

e) analizează, împreună cu comisia locală, activitatea politiei locale, în conditiile legii, si stabileste măsuri de îmbunătătire a activitătii acesteia;

f) stabileste, la propunerea comisiei locale, măsurile necesare pentru buna functionare a politiei locale si pentru încadrarea activitătii acesteia în normele si procedurile stabilite de unitatea de reglementare;

g) aprobă, la propunerea comisiei locale, planul de ordine si sigurantă publică al unitătii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

Art. 31. - (1) În privinta organizării si functionării politiei locale, primarul/primarul general al municipiului Bucuresti are următoarele atributii:

a) numeste, sanctionează si dispune suspendarea, modificarea si încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, ale raporturilor de muncă ale personalului politiei locale, inclusiv ale sefului acesteia, în cazul organizării politiei locale în aparatul propriu de specialitate, si numai pentru seful politiei locale si adjunctul acestuia, în situatia organizării acesteia ca institutie publică de interes local;

b) supune spre aprobare autoritătii deliberative resursele materiale si financiare necesare desfăsurării activitătii politiei locale;

c) îndrumă, supraveghează, controlează si analizează activitatea politiei locale, ca serviciu public de interes local;

d) asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind organizarea si functionarea politiei locale;

e) evaluează activitatea politiei locale, potrivit criteriilor specifice stabilite de autoritatea deliberativă a administratiei publice locale;

f) prezintă autoritătii deliberative, anual sau ori de câte ori este necesar, informări privind modul de functionare a politiei locale;

g) supune spre aprobare autoritătii deliberative regulamentul de organizare si functionare a politiei locale;

h) supune spre aprobare autoritătii deliberative procedurile si criteriile pentru organizarea concursului în vederea ocupării functiei de sef al politiei locale;

i) organizează periodic consultări cu membrii comunitătii locale, cu participarea reprezentantilor unitătii/structurii teritoriale a Politiei Române si ai organizatiilor neguvernamentale, cu privire la prioritătile si activitatea politiei locale;

j) primeste si solutionează sesizările cu privire la deficientele constatate în activitatea politiei locale, precum si cu privire la îmbunătătirea activitătii de pază si mentinere a ordinii si linistii publice;

k) împuterniceste, prin dispozitie, politistii locali ca agenti constatatori, în oricare dintre situatiile în care această calitate îi este stabilită, prin acte normative, primarului/primarului general al municipiului Bucuresti.

(2) În cazul politiei locale organizate ca institutie publică de interes local cu personalitate juridică, seful politiei locale, în conditiile legii, numeste, sanctionează si dispune suspendarea, modificarea si încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă ale personalului, cu exceptia sa si a adjunctului său.

 

CAPITOLUL VIII

Dotarea si finantarea politiei locale

 

Art. 32. - (1) Politia locală poate detine, administra si/sau folosi, după caz, în conditiile legii, imobile, mijloace de transport personalizate si dotate cu dispozitive de avertizare sonore si luminoase de culoare albastră, mijloace de transport anume destinate transporturilor bunurilor si valorilor dotate potrivit legii, armament, munitie, echipamente si aparatură tehnică specifică, necesare pentru exercitarea atributiilor prevăzute de lege.

(2) Proprietatea asupra oricăror bunuri materiale din dotarea politiei locale apartine unitătii administrativ-teritoriale, cu exceptia celor închiriate, luate în administrare sau în folosintă de la alte entităti publice sau private, după caz.

(3) Personalizarea echipamentelor, a mijloacelor, a uniformelor si a însemnelor distinctive ale politiei locale cuprinde obligatoriu denumirea unitătii/subdiviziunii administrativ-teritoriale pe raza căreia se organizează si functionează.

(4) Politia locală poate constitui, în conditiile stabilite prin Regulamentul-cadru de organizare si functionare a politiei locale, dispecerate pentru coordonarea activitătii personalului si interventie, cu echipaje proprii, la obiectivele date în competentă.

Art. 33. - (1) Personalul politiei locale este dotat cu uniformă, însemne distinctive si, după caz, cu:

a) arme letale de apărare si pază sau arme neletale destinate pentru autoapărare;

b) mijloace individuale de apărare, interventie si imobilizare prevăzute la art. 24 alin. (1), în cazul politistilor locali, sau cele prevăzute de art. 45 din Legea nr. 333/2003, cu modificările si completările ulterioare, în cazul personalului contractual.

(2) Structurile de politie locală sunt autorizate să procure si să detină arme letale de apărare si pază si arme neletale destinate pentru autoapărare, precum si munitia


corespunzătoare, pentru înarmarea personalului propriu, în conditiile art. 68 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Politistii locali cu atributii în domeniul asigurării ordinii si linistii publice care au obtinut certificatul de absolvire a programului deformare initială prevăzut la art. 18 alin. (1)si (2), precum si personalul contractual care desfăsoară activităti de pază si care a fost atestat profesional potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003, cu modificările si completările ulterioare, pot fi dotati cu arme letale de apărare si pază sau cu arme neletale destinate pentru autoapărare, în vederea desfăsurării activitătilor specifice, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 69 si 70 din Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Până la completarea prin achizitii proprii a întregului necesar de armament si munitii, dotarea politiei locale cu aceste categorii de mijloace tehnice se poate asigura prin închiriere de la Ministerul Administratiei si Internelor, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, sau de la Ministerul Apărării Nationale, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului apărării nationale.

(5) Prin Regulamentul-cadru de organizare si functionare a politiei locale se stabilesc, potrivit legii, normele de dotare, categoriile de personal care sunt dotate cu mijloace individuale de apărare, interventie, imobilizare, armament si munitie, tipurile de arme, portul, modul de păstrare, manipulare, securitate si evidentă ale acestora.

Art. 34. - Drepturile salariale ale personalului politiei locale se stabilesc potrivit prevederilor legale aplicabile personalului din aparatul de specialitate al primarului, respectiv al primarului general al municipiului Bucuresti.

Art. 35. - În afara drepturilor salariale prevăzute la art. 34, politistul local mai are dreptul si la:

a) decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasării în interesul serviciului;

b) încadrarea activitătii în conditii deosebite, speciale sau alte conditii de muncă, potrivit legii;

c) asigurarea de către consiliul local al unitătii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, a asistentei juridice a politistului local pentru fapte săvârsite de acesta în exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu, în conditiile stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a politiei locale;

d) asigurarea despăgubirilor de viată, de sănătate si de bunuri în conditiile stabilite prin Regulamentul-cadru de organizare si functionare a politiei locale si în limita bugetului aprobat de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Art. 36. - În cazul decesului unui politist local în timpul sau în legătură cu exercitarea atributiilor de serviciu, se acordă familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz, un ajutor suplimentar de deces egal cu 3 salarii de bază avute la data decesului.

Art. 37. - (1) În exercitarea atributiilor de serviciu, politistul local beneficiază de protectie specială, în conditiile legii, similară cu a politistului din cadrul Politiei Române.

(2) Politistul local si membrii familiei sale au dreptul la protectie, în conditiile legii, din partea structurilor specializate ale statului fată de amenintările sau violentele la care ar putea fi supusi ca urmare a exercitării atributiilor de serviciu.

Art. 38. - (1) Politistului local si personalului contractual din politia locală, cu atributii în domeniul pazei bunurilor si obiectivelor de interes local, li se asigură gratuit uniforma si echipamentul de protectie adecvat misiunilor specifice pe care le îndeplinesc, iar în cazul în care, ca urmare a exercitării atributiilor de serviciu, li s-a degradat sau distrus îmbrăcămintea ori alte bunuri personale, au dreptul la despăgubiri corespunzătoare.

(2) Uniforma personalului prevăzut la alin. (1), forma si continutul însemnelor, precum si ale documentelor de legitimare ale acestuia sunt cele prevăzute în Regulamentul-cadru de organizare si functionare a politiei locale.

(3) La încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă, personalul prevăzut la alin. (1) are obligatia de a preda, de îndată, uniforma, însemnele, echipamentul de protectie si documentele de legitimare.

(4) Încetarea raporturilor de serviciu ale politistului local din motive imputabile acestuia, în termen de 5 ani de la absolvirea programului deformare initială prevăzut la art. 18 alin. (1)si (2), atrage plata de către acesta a contravalorii cheltuielilor de scolarizare, proportional cu perioada rămasă.

Art. 39. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale politiei locale care functionează ca institutie publică cu personalitate juridică se asigură din venituri proprii si subventii de la bugetul local.

(2) În cazul în care politia locală se organizează ca un compartiment functional în cadrul aparatului de specialitate al primarului/primarului general al municipiului Bucuresti, activitatea acesteia se finantează integral din bugetul local.

 

CAPITOLUL IX

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 40. - (1) În vederea operationalizării structurilor de politie locală înfiintate potrivit prevederilor prezentei legi, se pot detasa functionari publici cu statut special, în conditiile Statutului politistului, de la unitătile teritoriale ale Politiei Române, până la ocuparea posturilor, pe o perioadă de până la un an.

(2) Numărul functionarilor publici cu statut special detasati se stabileste în urma unei analize comune efectuate de unitatea/structura teritorială a Politiei Române si de autoritătile administratiei publice locale respective.

(3) Detasarea functionarilor publici cu statut special se face în baza protocolului încheiat între consiliul local al unitătii/subdiviziunii administrativ-teritoriale respective, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si unitatea/structura teritorială a Politiei Române, în conformitate cu prevederile Statutului politistului.

(4) Atributiile functionarilor publici cu statut special, detasati potrivit alin. (1), se stabilesc în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(5) Functionarilor publici cu statut special, detasati de la unitătile/structurile teritoriale ale Politiei Române, li se aplică prevederile Statutului politistului si ale actelor normative care reglementează salarizarea si alte drepturi ale politistilor.

Art. 41. - Politia locală din unitătile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în care aceasta se organizează ca institutie publică de interes local cu personalitate juridică preia, în conditiile legii, patrimoniul actualelor structuri de politie comunitară.

Art. 42. - Bugetul politiei locale se stabileste conform reglementărilor în vigoare si se aprobă prin hotărâre a autoritătii deliberative, la propunerea primarului/primarului general al municipiului Bucuresti.

Art. 43. - (1) Politia locală care are în structură compartimente functionale cu atributii în domeniul circulatiei rutiere încheie protocoale cu administratorul bazei de date, asigură mijloacele tehnice necesare si instruirea personalului destinat acestei activităti, în vederea introducerii în baza de date a punctelor de penalizare aplicate ca urmare a constatării unor abateri la regimul circulatiei rutiere, în termen de cel mult un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi.


(2) Până când compartimentele prevăzute la alin. (1) pun în aplicare măsurile prevăzute la alin. (1), procesele-verbale de constatare a contraventiilor încheiate de politistii locali cu atributii în domeniul circulatiei rutiere pentru abateri care presupun aplicarea de puncte de penalizare se comunică în termen de 24 de ore, în copie, la unitătile/structurile teritoriale ale Politiei Române, pentru a fi introduse în baza de date, în baza protocolului încheiat între părti. În municipiul Bucuresti, toate procesele-verbale care cuprind sanctiunile contraventionale complementare, prin aplicarea de puncte de penalizare, în conditiile legislatiei privind circulatia pe drumurile publice, se comunică brigăzii de politie rutieră, respectiv sectiilor de politie competente teritoriale, pentru a fi introduse în baza de date.

(3) Structurile de politie locală desemnează personalul însărcinat cu introducerea punctelor de penalizare în baza de date, care va lucra timp de un an împreună cu persoanele desemnate din cadrul politiei rutiere, în vederea specializării.

(4) Politistii locali specializati în domeniul circulatiei rutiere îsi exercită atributiile împreună cu structurile specializate ale Politiei Române, pe o perioadă de un an de la data înfiintării politiei locale în unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială respectivă.

Art. 44. - (1) În situatia în care primarul/primarul general al municipiului Bucuresti apreciază că sarcinile ce revin autoritătilor administratiei publice locale pe linie de politie locală nu sunt îndeplinite corespunzător sau are indicii/sesizări cu privire la încălcarea prevederilor legale de către politistii locali, poate solicita prefectului sprijinul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor, în vederea efectuării unui control de specialitate.

(2) Controlul asupra activitătii politiei locale se poate dispune si prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la initiativa acestuia, sau, după caz, a prefectului, a directorului general al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ori a inspectorului-sef al inspectoratului de politie judetean, numai după încunostintarea prealabilă a primarului/primarului general al municipiului Bucuresti.

(3) Orice control se rezumă strict la asigurarea respectării principiilor constitutionale si a legalitătii specifice. Rezultatele controlului se transmit primarului/primarului general al municipiului Bucuresti si se prezintă în proxima sedintă a consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art. 45. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011.

(2) În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Administratiei si Internelor elaborează, cu consultarea structurilor asociative ale autoritătilor administratiei publice locale, Regulamentul-cadru de organizare si functionare a politiei locale, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 371/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Politiei Comunitare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 27 septembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 20 si 21 referitoare la serviciile publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes judetean.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 12 iulie 2010.

Nr. 155.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii politiei locale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea politiei locale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2010.

Nr. 795.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind eliberarea domnului Haschi Andrei-Peter din functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

Având în vedere Cererea de eliberare din functie a domnului Haschi Andrei-Peter, înregistrată la Cabinetul primului-ministru sub nr. 5/5.465 din data de 14 iulie 2010,

în temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Haschi Andrei-Peter se eliberează din functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2010.

Nr. 181.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Bârna Tanczos în functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Bârna Tanczos se numeste în functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2010.

Nr. 182.


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Bogdan Mazuru din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Bogdan Mazuru se eliberează din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2010.

Nr. 183.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Ancuta Călin Radu din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ancuta Călin Radu se eliberează din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2010.

Nr. 184.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării Rezolutiei MSC.286(86) - Recomandarea pentru formularele de date privind siguranta materialului (MSDS) pentru încărcăturile de hidrocarburi si de combustibili lichizi prevăzute în anexa I la Conventia MARPOL, adoptată la 5 iunie 2009 de Comitetul Securitătii Maritime al Organizatiei Maritime Internationale

 

În temeiul prevederilor art. 2 pct. 18 si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică Rezolutia MSC.286(86) - Recomandarea pentru formularele de date privind siguranta materialului (MSDS) pentru încărcăturile de hidrocarburi si de combustibili lichizi prevăzute în anexa I la Conventia MARPOL, adoptată la 5 iunie 2009 de Comitetul Securitătii Maritime al Organizatiei Maritime Internationale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor specifice cuprinse în anexă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 24 iunie 2010.

Nr. 488.

 

ANEXĂ

 

REZOLUTIA MSC.286(86) (adoptată la 5 iunie 2009)

Recomandarea pentru formularele de date privind siguranta materialului (MSDS) pentru încărcăturile de hidrocarburi si de combustibili lichizi prevăzute în anexa I la Conventia MARPOL

 

Comitetul securitătii maritime,

amintind art. 28(b) din Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Internationale, referitor la functiile Comitetului,

amintind, de asemenea, că la cea de-a saizeci si sasea sesiune a sa a aprobat Recomandarea în scopul utilizării unui format standard pentru furnizarea informatiilor privind mărfurile prevăzute la cap. 16 din Codul IBC,

amintind si faptul că la cea de-a saptezeci si saptea sesiune a sa a adoptat Recomandarea pentru formularele de date privind siguranta materialului continut în încărcăturile de hidrocarburi si combustibilii lichizi marini din anexa I la Conventia MARPOL [MSC. 150(77)],

notând faptul că la cea de-a optzeci si treia sesiune a sa a adoptat amendamentele la regula VI/5-1 din Conventia SOLAS prin Rezolutia MSC.239(83), făcând obligatorie furnizarea formularelor de date privind siguranta materialului (MSDS) înaintea încărcării mărfurilor în vrac si a combustibililor lichizi din anexa I la Conventia MARPOL,

recunoscând importanta furnizării navigatorilor de informatii exacte, clare si concise cu privire la efectele asupra sănătătii omului si a mediului înconjurător datorate substantelor toxice transportate la bordul navelor-cisternă,

recunoscând, de asemenea, necesitatea asigurării unei interpretări comune a regulii VI/5-1 din Conventia SOLAS în scopul aplicării sale fără a face obiectul vreunei ambiguităti,

luând în considerare, la cea de-a treisprezecea sesiune a sa, recomandarea făcută de către subcomitetul pentru lichide si gaze în vrac,

1. adoptă:

.1 recomandarea pentru formularele de date privind siguranta materialului (MSDS) pentru uzul marin corespunzător respectării necesitătilor specifice industriei navale în ceea ce priveste siguranta, manipularea si informatiile de mediu care urmează să fie furnizate unei nave înaintea încărcării mărfurilor de hidrocarburi în vrac prevăzute în anexa I la Conventia MARPOL si alimentării cu combustibili lichizi, conform anexei nr. 1 la prezenta rezolutie; si

.2 liniile directoare privind completarea MSDS pentru tipurile de hidrocarburi prevăzute în anexa I la Conventia MARPOL, care sunt considerate mărfuri în vrac sau combustibil lichid, conform anexei nr. 2 la prezenta rezolutie;

2. insistă ca guvernele să se asigure că începând cu 1 iulie 2009 sunt furnizate si există la bord MSDS pentru tipurile de hidrocarburi prevăzute în anexa I la Conventia MARPOL care sunt considerate mărfuri în vrac si combustibili lichizi;

3. insistă, de asemenea, ca guvernele să dea instructiuni ofiterilor săi de „Port state control" ca să accepte MSDS care respectă recomandările adoptate de prezenta rezolutie începând cu 1 iulie 2009 în locul recomandărilor adoptate prin Rezolutia MSC.150(77); si

4. anulează Rezolutia MSC.150(77) începând cu 1 iulie 2009.


 

ANEXA Nr. 1

la Rezolutia MSC.286(86)

 

RECOMANDAREA

pentru formularele de date privind siguranta materialului (MSDS) pentru uzul marin corespunzător respectării necesitătilor specifice industriei navale în ceea ce priveste siguranta, manipularea si informatiile de mediu care urmează să fie furnizate unei nave înaintea începerii încărcării mărfurilor de hidrocarburi în vrac prevăzute în anexa I la Conventia MARPOL si alimentării cu combustibil lichid

 

Sectiunea

Denumirea

Continutul

1.

Identificarea substantei sau amestecului si a furnizorului

- Denumirea categoriei - a se vedea recomandarea din anexa nr. 2 pentru tipurile de mărfuri de hidrocarburi si combustibili lichizi din anexa I la Conventia MARPOL

- Denumirea substantelor

- Marca comercială asubstantelor

- Descrierea din Conosament (B/L), nota privind alimentarea cu combustibil sau alt document de transport

- Alte mijloace de identificare

- Detalii cu privire la furnizor (inclusiv numele, adresa, număr de telefon etc.)

- Număr de telefon în caz de urgentă

2.

Identificarea pericolelor

- Clasificarea GHS* a substantei/amestecului si orice alte informatii de natură regională

- Alte pericole care nu fac obiectul unei clasificări (de exemplu, pe bază de hidrogen sulfurat) sau care nu sunt prevăzute în GHS. Ase vedea liniile directoare din anexa nr. 2 la rezolutie.

3.

Structură/Informatii privind componentele

- Denumire curentă, sinonime etc.

- Impurităti si aditivi de stabilizare care au clasificare proprie si care contribuie la clasificarea substantelor

- Identitatea chimică si concentratia sau gamele de concentratie ale tuturor componentelor care sunt periculoase în sensul GHS si care sunt prezente într-o concentratie mai mare decât valoarea lor limita. Valoarea-limită pentru toxicitatea de reproducere, carcinogenitate si mutagenitate din categoria 1 este de 0,1%. Valoarea-limită pentru toate celelalte clase de pericol este 1%. A se vedea liniile directoare din anexa nr. 2 la rezolutie.

4.

Măsuri de prim ajutor

- Descrierea măsurilor necesare, clasificate conform diferitelor căi de expunere, si anume respiratorii, cutanate, prin contact cu ochii si ingerare

- Cele mai importante simptome/efecte acute si întârziate

- Indicarea acordării asistentei medicale imediate si a tratamentului special, dacă este necesar

5.

Măsuri cu privire la combaterea incendiului

- Agent corespunzător de stingere a incendiului

- Pericole specifice prezentate de produsele chimice (de exemplu, orice produs periculos de ardere)

- Echipament de protectie special si măsuri de precautie pentru pompieri

6.

Măsuri cu privire la degajarea accidentală

- Măsuri de precautie individuală, echipament de protectie si proceduri de urgentă

- Măsuri de precautie cu privire la mediul înconjurător

- Metode si materiale pentru stocare si curătare

7.

Manipulare si stocare

- Măsuri de precautie pentru manipularea în sigurantă

- Conditii pentru stocarea în sigurantă, inclusiv orice incompatibilităti

8.

Controlul expunerii/protectie individuală

- Controlul parametrilor (de exemplu, valorile-limită pentru expunerea profesională)

- Măsuri de precautie tehnice corespunzătoare

- Măsuri de protectieindividuale, cum arfi echipamentul de protectie individual

9.

Proprietăti fizice si chimice

A se vedea liniile directoare din anexa nr. 2 la rezolutie

10.

Stabilitate si reactivitate

- Stabilitatea chimică

- Posibilitatea producerii reactiilor periculoase

- Conditii de evitat (de exemplu, descărcarea de electricitate statică)

11.

Informatii toxicologice

- Concise, dar cu o descriere completă si usor de înteles a diferitelor efecte toxicologice si datele corespunzătoare utilizate pentru identificarea acestor efecte, inclusiv:

o informatii cu privire la posibilele căi de expunere (contact prin căile respiratorii, cutanate, prin contact cu ochii si ingerare);

o simptome referitoare la caracteristicile fizice, chimice si toxicologice;

o efecte imediate si întârziate, precum si efecte cronice de la expunerea pe perioadă scurtă sau îndelungată - Valori numerice de toxicitate (de exemplu, evaluări de toxicitate acută) - Ase vedea liniile directoare din anexa nr. 2 la rezolutie.

12.

Informatii ecologice

- Ecotoxicitate (acvatică si terestră, dacă acestea sunt disponibile)

- Persistentă si degradare

- Potential debioacumulare

- Mobilitate în sol

- Alte efecte nefavorabile

- A se vedea liniile directoare din anexa nr. 2 la rezolutie.

13.

Consideratii cu privire la evacuare

- Descrierea deseurilor reziduale si informatii cu privire la manipularea lor în sigurantă si metode de evacuare conform prevederilor din Conventia MARPOL

14.

Informatii cu privire la transport

- Numărul ONU, dacă este cazul

- Denumirea corespunzătoare ONU de transport, după caz

- Clasa sau clasele de pericol, după caz

- Măsuri de precautie pe care un utilizator trebuie să le cunoască sau trebuie să le aplice în contextul transportului (de exemplu, temperatura de încălzire si de transport)

- A se retine ca acest produs este transportat ca un produs care intră sub incidenta anexei I din Conventia MARPOL.

15.

Informatii cu privire la reglementare

- Reglementări cu privire la sigurantă, igienă si mediul înconjurător

16.

Alte informatii, inclusiv informatiile pentru pregătirea sirevizuirea MSDS

- Versiunea nr.

- Data emiterii

- Sursa emiterii


* Sistemul global armonizat de clasificare si etichetare a chimicalelor (GHS), Organizatia Natiunilor Unite (editia 2007, asa cum a fost revizuită).

 

ANEXA Nr. 2

la Rezolutia MSC. 286(86)

 

Linii directoare privind completarea MSDS pentru mărfurile de hidrocarburi în vrac prevăzute în anexa I la Conventia MARPOL si combustibil lichid

 

1. Categorii de lichide

În scopul identificării generale, întreaga gamă de substante prevăzute în anexa I la Conventia MARPOL 73/78 se împarte fn următoarele grupe de categorii de produse specifice:

.1 uleiuri brute;

.2 combustibil si uleiuri reziduale, inclusiv cele din buncărele navei*;

.3 produse distilate brute, uleiuri hidraulice si de lubrifiere;

.4 benzină, inclusiv cele din buncărele navei**;

.5 kerosen;

.6 produse nafta si produse de condensare;

.7 baze pentru carburanti;

.8 esente; si

.9 solutii asfaltice.

2. Proprietăti si informatii

În plus fată de proprietătile si informatiile prevăzute în anexa nr. 1 la rezolutie, următoarele proprietătisi caracteristici trebuie să fie raportate:

.1 pentru substantele de mai jos se furnizează datele corespunzătoare în sectiunea 2 din MSDS, compozitia/informatii asupra componentelor în sectiunea 3 din MSDS si informatiile toxicologice în sectiunea 11 din MSDS:

.1 benzen - dacă există o concentratie > 0,1% (masă) (chiar dacă este un compus natural din material);

.2 hidrogen sulfurat - dacă există în orice concentratie, în stare lichidă si gazoasă, sau dacă este posibilă acumularea în spatiul interior al tancului; si .3 sulf total - daca este prezent într-o concentratie 2 0,5% (masă), se indică în sectiunea 3, iar riscul de transformare în hidrogen sulfurat se raportează în sectiunile 2 si 11; .2 pentru caracteristicile fizice si chimice din sectiunea 9 din MSDS:

.1 aparentă (stare fizică, culoare etc.) .2 miros;

.3 punct de înmuiere; .4 interval de fierbere; .5 punctul de aprindere;

.6 limite superioare/inferioare de inflamabilitate sau explozie; .7 presiunea vaporilor [presiunea Reid a vaporilor (RVP), după caz];

.8 densitatea vaporilor; .9 densitate

.10 temperatura de autoaprindere; si .11 vâscozitatea cinematică; si .3 pentru informatiile ecologice din sectiunea 12 din MSDS: hidrocarburi persistente si nepersistente, conform definitiei adoptate de Fondul international de compensare pentru poluarea cu hidrocarburi (Fondul IOPC).***


* Se face referire la standardul ISO 8217:2005, Produse petroliere - Combustibili (clasa F) - Specificatii ale combustibililor marini, tabelul 2.

** Se face referire la standardul ISO 8217:2005, Produse petroliere - Combustibili (clasa F) - Specificatii ale combustibililor marini, tabelul 1.

*** Definitia din Fondul international de compensare pentru poluarea cu hidrocarburi (Fondul IOPC): „O hidrocarbură nepersistentă este o hidrocarbură care, în momentul transportului, se compune din fractiuni de hidrocarburi, (a) cel putin 50% din care, în volum, produse distilate la o temperatură de 340°C (645°F) si (b) cel putin 95% din care, în volum, produse distilate la o temperatură de 370°C (700°F) atunci când se testează prin Metoda ASTM D-86/78 sau orice revizuire ulterioară a acesteia."


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.