MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 493/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 493         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 16 iulie 2010

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.039. - Ordin al ministrului mediului si pădurilor pentru aprobarea Metodologiei de atestare a expertilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor si a Metodologiei de atestare ca sefi de proiect pentru lucrări de amenajare a pădurilor

 

6.504. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 593/2010

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de atestare a expertilor care certifică, din punct de vedere tehnic,

calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor si a Metodologiei de atestare ca sefi de proiect

pentru lucrări de amenajare a pădurilor

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 189.028 din 27 mai 2010 al Directiei politici si strategii în silvicultură,

în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările si completările ulterioare,

în baza art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010,

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Pădurilor,

ministrul mediului si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de atestare a expertilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Metodologia de atestare ca sefi de proiect pentru lucrările de amenajare a pădurilor, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - (1) Atestatele eliberate expertilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor si atestatele eliberate sefilor de proiect pentru lucrări de amenajare a pădurilor, emise anterior prezentului ordin, rămân valabile până la expirarea acestora.

(2) La cerere, posesorilor certificatelor de atestare mentionate la alin. (1), care solicită în perioada de valabilitate a certificatelor respective emiterea unui nou certificat de atestare, li se eliberează certificatele, fără sustinerea examenelor, în conditiile prezentului ordin.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 729/2005 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a expertilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor si a Metodologiei de atestare a sefilor de proiect, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 31 ianuarie 2007, cu modificările ulterioare, îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 6. - Directia generală de regim silvic si cinegetic si dezvoltare forestieră din cadrul Ministerului Mediului si Pădurilor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

 

Bucuresti, 1 iulie 2010.

Nr. 1.039.

 

ANEXA Nr. 1

 

METODOLOGIE

de atestare a expertilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta metodologie de atestare a expertilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor, denumită în continuare Metodologie de atestare a expertilor, are ca obiect atestarea persoanelor fizice ca experti care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor, denumiti în continuare experti CTAP.

Art. 2. - (1) Atestarea persoanelor fizice ca experti CTAP se face de către o comisie de atestare, a cărei componentă este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Atestarea are drept scop asigurarea personalului necesar pentru certificarea solutiilor tehnice adoptate în lucrările de amenajare a pădurilor, potrivit reglementărilor în vigoare, de către unitătile specializate autorizate.

(3) Dovada îndeplinirii conditiilor de atestare de către persoanele fizice solicitante se face prin eliberarea unui certificat de atestare de către Comisia de atestare prevăzută la alin. (1).

(4) Certificatul de atestare acordă expertilor CTAP dreptul de a analiza, de a corecta si, după caz, de a certifica solutiile tehnice stabilite de unitătile specializate autorizate să execute lucrări de amenajare a pădurilor.

(5) Certificatul de atestare a persoanelor fizice ca experti CTAP are forma prevăzută în anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL II

Conditii de atestare

 

Art. 3. - (1) Persoanele fizice care solicită atestarea ca experti CTAP trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele conditii:

a) să aibă studii superioare de lungă durată în specialitatea silvicultură;

b) să aibă o vechime de minimum 8 ani în activitatea de amenajare a pădurilor, din care minimum 4 ani ca proiectant în cadrul unei unităti specializate autorizate să execute lucrări de amenajare a pădurilor;

c) să aibă o activitate de minimum 4 ani ca sef de proiect în cadrul unei unităti specializate autorizate să execute lucrări de amenajare a pădurilor.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. c), pot solicita atestarea ca experti CTAP:

a) persoanele care au desfăsurat o activitate de minimum 8 ani în domeniul amenajării pădurilor, din care 4 ani în cadrul directiei cu atributii în coordonarea activitătii de amenajare a pădurilor din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

b) cadrele didactice universitare care îsi desfăsoară activitatea profesională la catedrele ce cuprind cursul de amenajare a pădurilor, din cadrul facultătilor de silvicultură acreditate.

Art. 4. - Prin derogare de la prevederile art. 3, pot solicita atestarea ca experti CTAP persoanele fizice care au titlul stiintific de doctor, obtinut pe teritoriul statelor de origine si recunoscut de autoritatea competentă din statul de origine, în baza unei lucrări/teze de doctorat având un subiect din amenajarea pădurilor, lucrare coordonată de un profesor universitar din cadrul unei facultăti de silvicultură acreditate.

 

CAPITOLUL III

Documentele si procedura de atestare

 

Art. 5. - (1) În vederea obtinerii atestării, persoanele fizice sunt obligate să depună un dosar personal care să cuprindă următoarele:

a) cererea de înscriere în vederea sustinerii examenului pentru atestare;

b) curriculum vitae;

c) memoriu de activitate si lista lucrărilor publicate;

d) copii ale actelor de studii sau titlurilor stiintifice;

e) copie legalizată a carnetului de muncă;

f) alte acte care dovedesc îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 3.

(2) Dosarele în vederea obtinerii atestării se depun la secretariatul Comisiei de atestare.

(3) Dosarele depuse sunt analizate semestrial de către Comisia de atestare, în sedinte de lucru programate de presedintele acesteia.

(4) În cazul în care solicitantul nu îndeplineste conditiile prevăzute de prezenta metodologie de atestare a expertilor sau cererea formulată nu este însotită de documentele doveditoare, Comisia de atestare comunică solicitantului refuzul motivat sau, după caz, necesitatea completării dosarului.

(5) Procedurile si formalitătile de autorizare prevăzute în prezenta metodologie de atestare a expertilor pot fi îndeplinite prin intermediul punctului de contact unic, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010. Prevederile prezentului alineat se aplică în termen de 60 de zile de la operationalizarea punctului de contact unic.

(6) În cazul în care este necesară verificarea legalitătii documentelor depuse în vederea autorizării, Comisia de atestare va contacta autoritătile competente din statul membru al Uniunii Europene (UE) sau Spatiului Economic European în cauză, prin intermediul IMI (Sistemul de informare în cadrul pietei interne), în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România.

Art. 6. - (1) Persoanele fizice care au solicitat atestarea ca experti CTAP si care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 3 si 4 sustin un examen în fata Comisiei de atestare.

(2) Rezultatul examinării - admis/respins - se va consemna în procesul-verbal de sedintă.

(3) Lista cu candidatii admisi/respinsi se afisează la avizierul Ministerului Mediului si Pădurilor, în termen de 48 de ore de la sustinerea examenului.

Art. 7. - (1) În termen de 30 de zile de la data organizării sedintei de atestare, persoanele fizice admise primesc un certificat de atestare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Fiecare certificat de atestare va fi înscris, în ordinea emiterii, în Registrul de certificate de atestare a expertilor CTAP, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Expertii CTAP care exercită activitatea cu titlu permanent în unul dintre statele membre ale UE pot presta această activitate în România, după notificarea Comisiei de atestare a expertilor CTAP si înscrierea în Registrul de certificate de atestare a expertilor CTAP.

Art. 8. - Contestatiile la hotărârile Comisiei de atestare se depun în termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor si se adresează Comisiei pentru solutionarea contestatiilor, constituită conform prevederilor art. 15.

Art. 9. - Expertii CTAP care exercită activitatea cu titlu permanent în unul dintre statele membre ale UE pot presta activitatea de certificare, din punct de vedere tehnic, a calitătii lucrărilor de amenajare a pădurilor în România, în mod temporar sau permanent.

 

CAPITOLUL IV

Comisia de atestare si Comisia de solutionare a contestatiilor

 

Art. 10. - Comisia de atestare este formată din 7 membri care trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să aibă studii superioare de lungă durată în specialitatea silvicultură;

b) să aibă activitate de minimum 10 ani în domeniul silviculturii;

c) să aibă o experientă relevantă în domeniul amenajării pădurilor sau să detină o functie de conducere în domeniul pădurilor în cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură.

Art. 11. - (1) Comisia de atestare este legal constituită si poate functiona în prezenta presedintelui si a cel putin 4 membri.

(2) Atestarea persoanelor fizice, prevăzută la art. 6, se face cu întrunirea a minimum 4 voturi favorabile.

Art. 12. - Atributiile presedintelui Comisiei de atestare sunt:

a) planifică si organizează activitatea Comisiei de atestare;

b) semnează certificatul de atestare.

Art. 13. - (1) Secretarul Comisiei de atestare va fi ajutat de un consilier juridic din cadrul directiei care are în atributii amenajarea pădurilor.

(2) Atributiile secretarului Comisiei de atestare sunt:

a) propune planificarea activitătii Comisiei de atestare;

b) înregistrează si verifică dosarele personale de atestare;

c) tine evidenta proceselor-verbale de sedintă si a hotărârilor Comisiei de atestare;

d) completează Registrul de certificate de atestare a expertilor CTAP conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.


e) redactează documentele Comisiei de atestare;

f) asigură afisarea bibliografiei si a tematicii de examen;

g) supune dezbaterii Comisiei de atestare comunicările făcute în conditiile art. 23, în vederea luării hotărârilor corespunzătoare.

Art. 14. - Atributiile Comisiei de atestare sunt:

a) analizează continutul dosarului personal si decide admiterea sau respingerea acestuia în cazul neîndeplinirii conditiilor de atestare;

b) stabileste bibliografia, tematica si subiectele de examinare;

c) admite sau respinge, în urma examinărilor, atestarea persoanelor fizice solicitante;

d) decide retragerea certificatului de atestare sau avertismentul în conditiile prevăzute la art. 22.

Art. 15. - Comisia pentru solutionarea contestatiilor este formată din 3 membri:

a) secretarul de stat care coordonează activitatea în domeniul pădurilor din cadrul autoritătii publice centrale pentru silvicultură - presedinte;

b) un cadru universitar din domeniul silviculturii - specializarea amenajarea pădurilor;

c) un consilier superior din cadrul directiei care are în atributii activitatea de amenajare a pădurilor - secretar.

Art. 16. - Atributiile presedintelui Comisiei pentru solutionarea contestatiilor sunt:

a) semnează hotărârile Comisiei pentru solutionarea contestatiilor;

b) organizează activitatea Comisiei pentru solutionarea contestatiilor.

Art. 17. - Atributiile secretarului Comisiei pentru solutionarea contestatiilor sunt:

a) coordonează activitatea Comisiei pentru solutionarea contestatiilor;

b) înregistrează si tine evidenta contestatiilor într-un registru special;

c) redactează documentele Comisiei pentru solutionarea contestatiilor;

d) comunică hotărârile Comisiei pentru solutionarea contestatiilor persoanelor care au formulat contestatia, precum si persoanelor interesate, la solicitarea acestora.

 

CAPITOLUL V

Obligatiile expertilor CTAP

 

Art. 18. - Persoanele fizice care au fost atestate ca experti CTAP au următoarele obligatii:

a) să verifice lucrările de amenajare a pădurilor pentru fiecare fază de proiectare tehnologică - teren, redactare, definitivare -, să analizeze, să modifice, după caz, si să certifice solutiile tehnice propuse, cu respectarea reglementărilor legale;

b) să respecte prevederile stabilite si consemnate în procesele-verbale ale sedintei de avizare a temei de proiectare - conferinta I de amenajare - si ale sedintei de preavizare a solutiilor tehnice - conferinta a ll-a de amenajare;

c) să respecte măsurile stabilite în procesele-verbale sau în notele de control întocmite cu ocazia verificărilor tehnice făcute de către persoanele cu atributii de control sau împuternicite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură ori de către unitătile din subordinea acesteia;

d) să solicite întrunirea unei comisii de specialisti în situatia în care constată că solutiile tehnice care trebuie adoptate au un grad de complexitate mai mare;

e) să dea curs solicitărilor autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură în realizarea unor actiuni specifice.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 19. - Atestarea persoanelor fizice ca experti CTAP se face pe perioadă nedeterminată.

Art. 20. - (1) Expertii CTAP sunt atestati să certifice, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor pentru o suprafată anuală de maximum 60.000 ha.

(2) Suprafata luată în calcul la stabilirea capacitătii anuale pentru un expert CTAP rezultă în urma însumării suprafetelor anuale pentru care se execută lucrări de amenajare a pădurilor - faza teren - de către unitatea specializată atestată la care este angajat.

Art. 21. - Certificarea documentatiilor privind solutiile tehnice, pe fiecare fază de proiectare tehnologică, si a proiectului redactat se realizează prin semnătura persoanei atestate si înscrierea cu parafa, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 22. - (1) Comisia de atestare sanctionează persoanele fizice atestate ca experti CTAP cu avertisment în următoarele situatii:

a) pentru încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 18 lit. a), b) si c);

b) pentru depăsirea cu cel mult 5% a suprafetei anuale prevăzute la art. 20 alin. (1).

(2) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) se aplică pe o perioadă de maximum 6 luni sau până la îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 18 lit. a), b) si c).

(3) Comisia de atestare sanctionează persoanele fizice atestate ca experti CTAP cu retragerea certificatului de atestare în următoarele situatii:

a) dacă în sedintele de avizare ale Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură se resping de la avizare 3 proiecte certificate de acelasi expert CTAP;

b) pentru depăsirea cu mai mult de 5% a suprafetei anuale prevăzute la art. 20 alin. (1);

c) dacă titularul certificatului de atestare este sanctionat pentru a doua oară cu avertisment.

(4) Pe perioada suspendării certificatului de atestare expertului CTAP i se interzice certificarea lucrărilor de amenajare a pădurilor.

Art. 23. - (1) Pentru luarea măsurilor prevăzute la art. 22, Comisia de atestare analizează si hotărăste în baza comunicărilor făcute de către:

a) membrii Comisiei de atestare;

b) beneficiarul lucrării;

c) seful de proiect;

d) membrii Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

e) persoanele cu atributii de control sau împuternicite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură ori de către unitătile din subordinea acesteia.

(2) Comunicările făcute se depun în scris la secretariatul Comisiei de atestare.

Art. 24. - Nedepunerea amenajamentelor silvice la secretariatul Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură în termen de un an de la data receptiei lucrărilor de amenajare - faza teren - determină suspendarea aplicării prevederilor acestora până la aprobarea în conditiile legii.

Art. 25. - Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie de atestare a expertilor.


 

ANEXA Nr. 1

la Metodologia de atestare a expertilor

 

COMPONENTA

Comisiei de atestare a expertilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor (CTAP)

 

Nr. crt.

Functia

Calitatea

1.

Iacob Dănut - director Directia politici si strategii în silvicultură

presedinte

2.

Carcea Filimon - dr. ing. În silvicultură - specialitatea amenajarea pădurilor

membru

3.

Seceleanu loan - dr. ing. În silvicultură - specialitatea amenajarea pădurilor

membru

4.

Leahu losif - prof. univ. dr. ing. Facultatea de Silvicultură si Exploatări Forestiere Brasov

membru

5.

Gheorghe Marian Tudoran - sef lucrări dr. ing. Facultatea de Silvicultură si Exploatări Forestiere Brasov

membru

6.

Octavian Popescu - expert CTAP

membru

7.

Stefan Moise - expert CTAP

membru- secretar

 

ANEXA Nr. 2

la Metodologia de atestare a expertilor

 

CERTIFICAT DE ATESTARE

a expertilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor (CTAP)

 

- model -

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

Bd. Libertătii nr. 12, sectorul 5, Bucuresti

 

Comisia de atestare a expertilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor

 

CERTIFICAT DE ATESTARE

nr.................din...............

 

Comisia de atestare a expertilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor, numită prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.039/2010,

 

ATESTĂ

ca expert care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor pe domnul/doamna ..................................., având codul numeric personal........................................., domiciliat/domiciliată în.....................................

 

Presedintele Comisiei de atestare,

......................................................

 

ANEXA Nr. 3

la Metodologia de atestare a expertilor

 

REGISTRUL

de certificate de atestare a expertilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor (CTAP)

 

- Model -

 

Nr. crt.

Nr./data dosarului

Numele si prenumele

Certificat de atestare nr.

Observatii

 

 

 

 

 


ANEXA Nr. 4

la Metodologia de atestare a expertilor

PARAFA

 

- model -

 

Domnul/Doamna

*).......................................................

având codul numeric personal.............................., este

 

ATESTAT/ATESTATĂ

 

de către Ministerul Mediului si Pădurilor, prin

Certificatul nr.......din data de.........., să certifice, din

punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor.

4 cm

7 cm

 


*) Numele si prenumele persoanei atestate.

 

ANEXA Nr. 2

METODOLOGIE

de atestare ca sefi de proiect pentru lucrări de amenajare a pădurilor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta metodologie de atestare ca sefi de proiect pentru lucrări de amenajare a pădurilor, denumită în continuare Metodologie de atestare a sefilor de proiect, are ca obiect atestarea sefilor de proiect pentru lucrări de amenajare a pădurilor, denumiti în continuare sefi de proiect.

Art. 2. - (1) Atestarea persoanelor fizice ca sefi de proiect se face de către o comisie de atestare, a cărei componentă este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Atestarea are drept scop asigurarea personalului necesar pentru fundamentarea si propunerea solutiilor tehnice adoptate în lucrările de amenajare a pădurilor, potrivit reglementărilor în vigoare, de către unitătile specializate autorizate.

(3) Dovada îndeplinirii conditiilor de atestare de către persoanele fizice solicitante se face prin eliberarea unui certificat de atestare de către Comisia de atestare prevăzută la alin. (1).

(4) Certificatul de atestare acordă sefilor de proiect dreptul de a ocupa functia de sef de proiect în cadrul unitătilor specializate atestate să execute lucrări de amenajare a pădurilor.

(5) Certificatul de atestare a persoanelor fizice ca sefi de proiect pentru lucrări de amenajare a pădurilor are forma prevăzută în anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL II

Conditii de atestare

 

Art. 3. - Persoanele fizice care solicită atestarea trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele conditii:

a) să aibă studii superioare de lungă durată în specialitatea silvicultură;

b) să aibă o activitate de minimum 4 ani în domeniul amenajării pădurilor.

Art. 4. - Se atestă ca sefi de proiect, la cerere, fără a mai fi obligate să sustină examenul prevăzut la art. 6, persoanele fizice care au atestatul de expert care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor, denumiti în continuare experti CTAP.

 

CAPITOLUL III

Documentele si procedura de atestare

 

Art. 5. - (1) În vederea obtinerii atestării, persoanele fizice sunt obligate să depună un dosar personal care să cuprindă următoarele:

a) cerere de înscriere în vederea sustinerii examenului pentru atestare;

b) curriculum vitae;

c) memoriu de activitate si lista lucrărilor publicate sau copie a carnetului de muncă;

d) copii ale actelor de studii;

e) alte acte care dovedesc îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 3.

(2) Dosarele de atestare se depun la secretariatul Comisiei de atestare.

(3) Dosarele depuse sunt analizate trimestrial de către Comisia de atestare, în sedinte de lucru programate de presedintele acesteia.

(4) În cazul în care solicitantul nu îndeplineste conditiile prevăzute de Metodologia de atestare a sefilor de proiect sau cererea formulată nu este însotită de documentele doveditoare, Comisia de atestare comunică solicitantului refuzul motivat sau, după caz, necesitatea completării dosarului.

(5) Procedurile si formalitătile de autorizare prevăzute în prezentul ordin pot fi îndeplinite prin intermediul punctului de contact unic, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010. Prevederile prezentului alineat se aplică în termen de 60 de zile de la operationalizarea punctului de contact unic.

(6) În cazul în care este necesară verificarea legalitătii documentelor depuse în vederea autorizării, Comisia de atestare va contacta autoritătile competente din statul membru al Uniunii Europene (UE) sau Spatiului Economic European în cauză, prin intermediul IMI (Sistemul de informare în cadrul pietei interne), în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 49/2009, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 68/2010.

Art. 6. - (1) Persoanele fizice care au solicitat atestarea si care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 3 sustin un examen, în baza unui test tip grilă, în fata Comisiei de atestare.

(2) Rezultatul examinării - admis/respins - se va consemna în procesul-verbal de sedintă.

(3) Lista cu candidatii admisi/respinsi se afisează la avizierul Ministerului Mediului si Pădurilor, în termen de 48 de ore de la sustinerea examenului.

Art. 7. - (1) În termen de 30 de zile de la data organizării sedintei de atestare, persoanele fizice admise primesc un certificat de atestare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Fiecare certificat de atestare va fi înscris, în ordinea emiterii, în Registrul de certificate de atestare a sefilor de proiect, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Persoanele fizice atestate ca sefi de proiect pentru lucrările de amenajare a pădurilor, care exercită activitatea cu titlu permanent în unul dintre statele membre ale UE, pot presta această activitate în România, după notificarea Comisiei de atestare si înscrierea în Registrul de certificate de atestare a sefilor de proiect pentru lucrări de amenajare a pădurilor.

Art. 8. - Contestatiile la hotărârile Comisiei de atestare se depun în termen de 48 de ore de la afisarea rezultatelor si se adresează Comisiei pentru solutionarea contestatiilor, constituită conform prevederilor art. 15.

Art. 9. - Persoanele fizice atestate ca sefi de proiect pentru lucrările de amenajare a pădurilor, care exercită activitatea cu titlu permanent în unul dintre statele membre ale UE, pot presta această activitate în România în mod temporar sau permanent.

 

CAPITOLUL IV

Comisia de atestare si Comisia de solutionare a contestatiilor

 

Art. 10. - Comisia de atestare este formată din 5 membri care trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele conditii:

a) să aibă studii superioare de lungă durată în specialitatea silvicultură;

b) să aibă activitate de minimum 3 ani în domeniul silviculturii;

c) să aibă experientă în domeniul amenajării pădurilor.

Art. 11. - Comisia de atestare este legal constituită si poate functiona în prezenta presedintelui si a cel putin 2 membri.

Art. 12. - Atributiile presedintelui Comisiei de atestare sunt:

a) planifică si organizează activitatea Comisiei de atestare;

b) semnează certificatul de atestare.

Art. 13. - Atributiile secretarului Comisiei de atestare sunt:

a) propune planificarea activitătii Comisiei de atestare;

b) înregistrează si verifică dosarele personale de atestare;

c) tine evidenta proceselor-verbale de sedintă si a hotărârilor Comisiei de atestare;

d) completează Registrul de certificate de atestare a sefilor de proiect conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

e) redactează documentele Comisiei de atestare;

f) asigură afisarea bibliografiei si a tematicii de examen;

g) supune dezbaterii Comisiei de atestare comunicările făcute în conditiile art. 21, în vederea luării hotărârilor corespunzătoare.

Art. 14. - Atributiile Comisiei de atestare sunt:

a) analizează continutul dosarului personal si decide admiterea sau respingerea acestuia, în cazul neîndeplinirii conditiilor de atestare;

b) stabileste bibliografia, tematica si subiectele de examinare;

c) admite sau respinge, în urma examinărilor, atestarea persoanelor fizice solicitante;

d) decide retragerea certificatului de atestare sau avertismentul, în conditiile prevăzute la art. 21.

Art. 15. - Comisia pentru solutionarea contestatiilor este formată din 3 membri:

a) secretarul de stat care coordonează activitatea în domeniul pădurilor din cadrul autoritătii publice centrale pentru silvicultură - presedinte;

b) un cadru universitar din domeniul amenajării pădurilor;

c) un consilier superior din cadrul directiei care are în atributii activitatea de amenajare a pădurilor - secretar.

Art. 16. - Atributiile presedintelui Comisiei pentru solutionarea contestatiilor sunt:

a) semnează hotărârile Comisiei pentru solutionarea contestatiilor;

b) organizează activitatea Comisiei pentru solutionarea contestatiilor.

Art. 17. - Atributiile secretarului Comisiei pentru solutionarea contestatiilor sunt:

a) coordonează activitatea Comisiei pentru solutionarea contestatiilor;

b) înregistrează si tine evidenta contestatiilor într-un registru special;

c) redactează documentele Comisiei pentru solutionarea contestatiilor;

d) comunică hotărârile Comisiei pentru solutionarea contestatiilor persoanelor care au formulat contestatia, precum si persoanelor interesate, la solicitarea acestora.

 

CAPITOLUL V

Obligatiile sefilor de proiect

 

Art. 18. - Persoanele fizice care au fost atestate ca sefi de proiect au următoarele obligatii:

a) să desfăsoare activitatea pentru care au fost atestate, cu respectarea reglementărilor legale, precum si a metodologiilor, regulamentelor, instructiunilor si normelor tehnice din domeniul silviculturii;

b) să respecte prevederile stabilite si consemnate în procesele-verbale ale sedintei de avizare a temei de proiectare - conferinta I de amenajare - si ale sedintei de preavizare a solutiilor tehnice - conferinta a ll-a de amenajare;

c) să respecte măsurile stabilite în procesele-verbale sau în notele de control întocmite cu ocazia verificărilor tehnice făcute de către persoanele cu atributii de control sau împuternicite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură sau de către unitătile din subordinea acesteia.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 19. - Atestarea persoanelor fizice ca sefi de proiect se face pe perioadă nedeterminată.

Art. 20. - însusirea documentatiilor, pe fiecare fază de proiectare tehnologică, si a proiectului redactat se realizează prin semnătura persoanei atestate.

Art. 21. - (1) Comisia de atestare sanctionează persoanele fizice atestate ca sefi de proiect cu avertisment pentru încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 18.

(2) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) se aplică pe o perioadă de maximum 6 luni sau până la îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 18.

(3) Comisia de atestare sanctionează persoanele fizice atestate ca sefi de proiect cu retragerea certificatului de atestare în următoarele situatii:

a) dacă în sedintele de avizare ale Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură se resping de la avizare 3 proiecte însusite de acelasi sef de proiect;


b) dacă titularul certificatului este sanctionat pentru a doua oară cu avertisment.

Art. 22. - (1) Pentru luarea măsurilor prevăzute la art. 21, Comisia de atestare analizează si hotărăste în baza comunicărilor făcute de către:

a) membrii Comisiei de atestare;

b) beneficiarul lucrării;

c) expertii CTAP;

d) membrii Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură;

e) persoanele cu atributii de control sau împuternicite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură ori de către unitătile din subordinea acesteia.

(2) Comunicările făcute se depun în scris la secretariatul Comisiei de atestare.

Art. 23. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta metodologie de atestare a sefilor de proiect.

 

ANEXA Nr. 1

la Metodologia de atestare a sefilor de proiect

 

COMPONENTA

Comisiei de atestare a sefilor de proiect

 

Nr. crt.

Functia

Calitatea

1.

Directorul directiei care are în atributii amenajarea pădurilor

presedinte

2.

Directorul directiei care are în atributii dezvoltarea fondului forestier

membru

3.

Consilier juridic - directia care are în atributii dezvoltarea fondului forestier

membru

4.

Consilier superior - directia care are în atributii amenajarea pădurilor

membru

5.

Consilier superior - directia care are în atributii amenajarea pădurilor

membru- secretar

 

ANEXA Nr. 2

la Metodologia de atestare a sefilor de proiect

 

CERTIFICAT DE ATESTARE

a sefilor de proiect

 

- model -

MINISTERUL MEDIULUI SI PĂDURILOR

 

Bd. Libertătii nr. 12, sectorul 5, Bucuresti

 

Comisia de atestare a sefilor de proiect pentru lucrările de amenajare a pădurilor

 

CERTIFICAT DE ATESTARE

nr.........din...................

 

Comisia de atestare a sefilor de proiect pentru lucrări de amenajare a pădurilor, numită prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1.039/2010,

 

ATESTĂ

 

ca sef de proiect pentru lucrări de amenajare a pădurilor pe domnul/doamna.........................................., având codul numeric personal ..........................................., domiciliat/domiciliată în...............................................................

 

Presedintele Comisiei de atestare,

......................................................

ANEXA Nr.3

la Metodologia de atestare a sefilor de proiect

REGISTRUL

de certificate de atestare a sefilor de proiect

 

- model -

 

Nr. crt.

Nr./data dosarului

Numele si prenumele

Certificat de atestare nr.

Observatii

 

 

 

 

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS

 

În temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind accesul operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS aplicabil pe teritoriul României.

Art. 2. - Normele privind accesul operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 august 2010, dată la care se abrogă Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.785/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procesarea declaratiilor vamale întocmite prin procedee informatice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 1 iulie 2009.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică in Monitorul Oficial al României Partea I.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Radu Traian Mărginean

 

Bucuresti, 8 iulie 2010.

Nr. 6.504.

 

ANEXA

 

NORME

privind accesul operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

1. Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS este sistemul informatic care permite procesarea declaratiilor vamale prin procedee informatice.

2. Accesul operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS se realizează pe baza autorizatiei eliberate de Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistică vamală din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor.

 

CAPITOLUL II

Procedura de autorizare a accesului la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS

 

A. Beneficiarul autorizatiei de acces la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS

3. Pot fi autorizate să utilizeze Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS persoanele mentionate în anexa nr. 1 la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 4.999/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar si a instructiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 si 54 ale documentului administrativ unic în situatii particulare ce decurg din tipul reprezentării, cu modificările ulterioare.

B. Conditii de acces

4. Pentru obtinerea autorizatiei de acces la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS, operatorii economici trebuie să îndeplinească cerintele tehnice hardware si software prevăzute în anexa nr. 1.

C. Dosarul de autorizare

5. Autorizatia de acces a operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS se acordă pe baza unei cereri scrise, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

Cererea de autorizare se transmite la Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistică vamală din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor, împreună cu declaratia-angajament, completată conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

Toti solicitantii vor depune la dosarul de autorizare o copie de pe notificarea de atribuire a numărului EORI. Titularii autorizatiilor de comisionar în vamă/vămuire la domiciliu în procedură simplificată vor anexa copii de pe autorizatiile aferente.

D. Emiterea autorizatiei de acces si a certificatului digital

6. După verificarea documentelor mentionate la lit. C se întocmeste autorizatia de acces a operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, în două exemplare, si se semnează de către directorul Directiei de tehnologia informatiei, comunicatii si statistică vamală din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor. Un exemplar al autorizatiei se transmite solicitantului, împreună cu un exemplar al listei unitătilor vamale pentru care a fost autorizat, conform anexei nr. 3. Câte un exemplar al anexelor mentionate se păstrează în evidenta Serviciului gestiunea calitătii datelor din cadrul Directiei de tehnologia informatiei, comunicatii si statistică vamală.

Certificatul digital (fisier care asigură accesul criptat si securizat la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS) alocat pentru fiecare operator economic (câte unul pentru fiecare locatie din care se doreste conectarea la aplicatie) si numele utilizatorului/parola necesare conectării la sistem vor fi transmise pe adresa de e-mail mentionată în cererea de autorizare. Parola certificatului digital va fi mentionată în autorizatie.

7. După obtinerea autorizatiei de acces la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS, titularul acesteia va depune o copie la fiecare directie judeteană de accize si operatiuni vamale (DvMOV)/birou vamal pentru care a fost autorizat, conform anexei nr. 3, împreună cu lista persoanelor desemnate să utilizeze sistemul informatic, conform anexei nr. 6.

8. Persoanele desemnate din cadrul DJAOV/biroului vamal în baza documentelor depuse creează conturi de utilizatori si atribuie roluri specifice utilizatorilor pentru accesul la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS.

9. Persoanele desemnate conform anexei nr. 6 au obligatia să îsi schimbe parolele de acces după prima conectare la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS, fiind direct răspunzătoare pentru toate operatiunile realizate pe conturile de utilizator.

E. Suspendarea/Revocarea autorizatiei de acces

10. Autoritatea Natională a Vămilor poate suspenda sau revoca autorizatia de acces dacă:

a) emiterea ei s-a făcut pe baza unor date sau informatii incorecte, iar solicitantul avea cunostintă ori trebuia să aibă cunostintă de acest fapt;

b) una sau mai multe dintre conditiile ce au stat la baza emiterii nu mai sunt valabile;

c) titularul solicită;

d) titularul nu respectă regulile de functionare, securitate si confidentialitate a datelor, asumate conform anexei nr. 4.

Decizia de suspendare a autorizatiei, conform anexei nr. 7, contine data de la care măsura intră în vigoare si este transmisă atât titularului, cât si unitătilor vamale pentru care s-a efectuat suspendarea. Unitătile vamale vor lua măsurile corespunzătoare de blocare a accesului la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS pentru utilizatorii operatorului economic suspendat.

11. Autoritatea Natională a Vămilor nu revocă autorizatia în cazurile în care titularul îsi îndeplineste obligatiile într-un termen stabilit de aceasta.

În cazul în care autorizatia a fost revocată, decizia de revocare conform anexei nr. 7 se transmite titularului împreună cu anexa nr. 3 actualizată, precum si unitătilor vamale care vor lua măsurile corespunzătoare de blocare a accesului la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS pentru utilizatorii operatorului economic revocat.

12. O nouă autorizatie poate fi emisă numai după remedierea sau înlăturarea cauzelor care au dus la revocarea celei initiale, prin reluarea procedurii de autorizare descrise în prezentele norme.

F. Extinderea autorizatiei de acces la alte unităti vamale

13. Pentru extinderea autorizatiei de acces a operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS la alte DJAOV/birouri vamale, titularul transmite Directiei de tehnologia informatiei, comunicatii si statistică vamală o cerere conform anexei nr. 2, cu mentionarea unitătilor vamale pentru care se solicită extinderea. Directia tehnologia informatiilor, comunicatii si statistică vamală va transmite solicitantului lista prevăzută în anexa nr. 3 actualizată, acesta urmând a respecta procedura descrisă la pct. 7.

G. Actualizarea datelor privind autorizatia de acces

14. Autorizatia de acces a operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS se actualizează atunci când unul sau mai multe dintre elementele care au stat la baza emiterii au fost modificate.

În acest caz, titularul autorizatiei are obligatia de a informa în scris, în termen de 24 de ore, Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistică vamală din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor cu privire la modificările survenite.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

15. Operatorul economic depune un singur dosar de autorizare pentru accesul la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS.

16. Instructiunile de instalare si configurare ale Sistemului român de procesare a declaratiei vamale RCDPS sunt disponibile împreună cu manualul de utilizare pe site-ul Autoritătii Nationale a Vămilor: www.customs.ro în sectiunea „Agenti economici", subsectiunea „Utilizarea sistemului informatic vamal".

17. Autoritatea Natională a Vămilor poate aproba pentru anumite categorii de operatori economici, în cazuri justificate, pe bază de protocol încheiat între părti, utilizarea altor solutii de transmitere a datelor de la sistemul informatic al operatorului economic la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS al Autoritătii Nationale a Vămilor.

18. Autoritatea Natională a Vămilor informează operatorii economici, prin publicarea pe site-ul propriu, despre schimbările ce pot surveni în politica de acces la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS.

19. Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

CERINTE TEHNICE

pentru utilizarea Sistemului român de procesare a declaratiei vamale RCDPS

 

 Hardware (cerinte minime)

- Procesor - Pentium IV

- memorie RAM - minim 1 GB

- HDD 150 GB

- USB

- Conexiune internet stabilă (minim 1 Mbps)

- Imprimantă Laser (600 Dots/inch)

- Software

- Windows XP sau Vista

- Internet Explorer versiunea 6.0 si superioară sau Mozila Firefox 3.5

- Java Runtime Environment versiunea 1.6 sau superioară

- Acrobat Reader PDF - versiune 7.0 sau superioară


 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

Nr....................din....................

Către

Autoritatea Natională a Vămilor

Directia de tehnologia informatiei,

comunicatii si statistică vamală

 

CERERE DE AUTORIZARE/EXTINDERE

pentru acces la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS

 

Societatea comercială...................................................................................., număr EORI*..........................................,

adresa...........................................................................................................................................................................................,

telefon....................fax...................., adresa e-mail**................................., reprezentată legal de...................................................,

având functia de............................................., solicităm autorizarea pentru accesul la Sistemul român de procesare a declaratiei

vamale RCDPS pentru următoarele directii judetene de accize si operatiuni vamale (DJAOV)/birouri vamale (BV):

 

Nr. crt.

Denumirea DJAOV/BV

Codul

Tip utilizator***

Comisionar în vamă

Vămuire la domiciliu

Reprezentant

În nume propriu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


din următoarele locatii****:

 

Nr. crt.

Localitatea

Adresa

(Se va completa obligatoriu pentru a fi preluată în anexa nr. 3.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte autorizatii de acces detinute*

 

Tipul autorizatiei

Nume certificat digital (ex.: *.p12)

Autorizatie de acces la ECS

 

Autorizatie de acces la Asycuda web

 

Autorizatie de acces la ICS

 

Autorizatie de acces la EMCS

 

Autorizatie de acces la NCTS

 

 

 

Numele, prenumele si functia reprezentantului legal

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Semnătura si stampila

.....................................................................................................


* EORI - numărul de înregistrare si identificare al operatorilor economici.

** Se completează obligatoriu pentru primirea certificatului digital.

*** Se bifează cu „X" căsuta corespunzătoare.

**** Se va elibera câte un certificat digital pentru fiecare adresă (exceptie fac utilizatorii din firme care ies în internet printr-un singur punct).

***** În căsuta corespunzătoare se completează numele certificatului digital (fisierul cu extensia p12).

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

EXEMPLAR

Lista directiilor judetene de accize si operatiuni vamale (DJAOV)/birourilor vamale (BV) pentru care se acordă accesul la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS operatorului economic..........................................

 

Nr. crt.

Denumirea DJAOV/BV

Codul

Valabilitate

Tipul utilizatorului***

Data autorizării*

Data revocării autorizatiei**

Comisionar în vamă

Vămuire la domiciliu

Reprezentant

În nume propriu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


din următoarele locatii****:

 

Nr. crt.

Localitatea

Adresa (preluată din anexa nr. 2)

Certificat digital nou

Parolă certificat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director,

.......................................

 


* Autoritatea vamală va completa numai DJAOV/BV pentru care s-a obtinut autorizatia de acces la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS.

** Autoritatea vamală va completa data revocării autorizatiei de acces la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS.

*** Autoritatea vamală va completa cu „X" câmpul aferent tipului utilizatorului de acces la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS.

**** Autoritatea vamală va completa cu certificatul digital corespunzător fiecărei locatii solicitate.

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

DECLARATIE- ANGAJAMENT

Nr................data...................

privind respectarea obligatiilor ce revin utilizatorilor Sistemului român de procesare a declaratiei vamale RCDPS

 

Societatea comercială........................................................................................, număr EORI*......................................,

reprezentată legal prin......................................................................., având functia de................................................, se angajează:

în calitate de utilizator, cunoscând dispozitiile legale cu caracter general si special în materie de protectie a dreptului de proprietate, precum si sanctiunile aplicabile în cazul săvârsirii unor fapte prin care se aduc atingeri dreptului de proprietate, ne asumăm în mod direct si neconditionat obligatiile privitoare la utilizarea Sistemului român de procesare a declaratiei vamale RCDPS fată de Autoritatea Natională a Vămilor, în calitate de proprietar al acestuia, astfel:

I. Obligatiile utilizatorului:

Ne angajăm, în calitate de utilizator al Sistemului român de procesare a declaratiei vamale RCDPS, să respectăm regulile impuse de Autoritatea Natională a Vămilor, singura în măsură să asigure accesul utilizatorilor la sistem, în conditiile pe care le consideră necesare.

Fată de cele de mai sus, ne obligăm:

1. Conditii tehnice:

a) să detinem echipamentele de calcul adecvate pentru instalarea, utilizarea si functionarea normală a Sistemului român de procesare a declaratiei vamale RCDPS;

b) să detinem platforma software adecvată pentru instalarea, utilizarea si functionarea normală a Sistemului român de procesare a declaratiei vamale RCDPS;

c) să asigurăm suportul tehnic necesar pentru utilizarea si functionarea normală a echipamentelor IT proprii;

d) să asigurăm conexiunea la internet în conformitate cu conditiile stabilite prin Normele privind accesul operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS.

2. Resursele umane:

a) să asigurăm personalul calificat în domeniul informatic si vamal capabil să utilizeze Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS;

b) să asigurăm instruirea personalului utilizator al Sistemului român de procesare a declaratiei vamale RCDPS cu privire la normele în vigoare.

3. Confidentialitatea si securitatea datelor:

a) să asigurăm utilizarea Sistemului român de procesare a declaratiei vamale RCDPS al Autoritătii Nationale a Vămilor, la parametrii definiti de către aceasta;

b) să nu permitem accesul tertilor la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS;

c) să nu utilizăm Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS în numele altor persoane juridice sau fizice;

d) să nu utilizăm alte produse informatice pentru accesul la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS;


e) să luăm toate măsurile ce se impun pentru a nu afecta securitatea Sistemului informatic integrat vamal;

f) să asigurăm confidentialitatea datelor si informatiilor de care luăm cunostintă prin utilizarea Sistemului român de procesare a declaratiei vamale RCDPS.

g) să asigurăm schimbarea parolelor de acces ale utilizatorilor proprii la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS cu o periodicitate de maximum 30 de zile si ori de câte ori este cazul.

4. Asigurarea conditiilor pentru exercitarea dreptului de control al Autoritătii Nationale a Vămilor asupra activitătii desfăsurate privind:

a) respectarea obligatiilor referitoare la conditiile tehnice, comunicatiile si confidentialitatea si securitatea datelor;

b) nivelul de instruire al persoanelor desemnate să utilizeze Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS si respectarea instructiunilor de lucru.

II. Măsuri cu caracter administrativ ce pot fi luate de către Autoritatea Natională a Vămilor

În cazul nerespectării obligatiilor asumate, am luat cunostintă că suntem pasibili de a suporta următoarele sanctiuni, în functie de gravitatea faptelor săvârsite:

a) suspendarea temporară a autorizatiei de acces la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS;

b) revocarea autorizatiei de acces la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS. Autoritatea Natională a Vămilor are dreptul de a anula sau de a prelungi sanctiunile acordate.

Aplicarea sanctiunilor de către Autoritatea Natională a Vămilor nu exclude răspunderea civilă si penală a utilizatorului pentru eventualele prejudicii cauzate prin faptele săvârsite.

 

Data...................

Numele, prenumele si functia reprezentantului legal

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Semnătura si stampila

.....................................................................................................

 

* EORI - număr de înregistrare si identificare al operatorilor economici.

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

SIGLA

ROMÂNIA - MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Autoritatea Natională a Vămilor

STEMA

 

 

EXEMPLAR .........

 

AUTORIZATIE

pentru acces la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS

Nr......................data....................

 

1. Denumirea si sediul solicitantului..........................................................

2. Număr EORI*:............................................

 

Director,

........................................................

 


* EORI - număr de înregistrare si identificare al operatorilor economici.


 

ANEXA Nr. 6

la norme

 

LISTA

persoanelor pentru care se solicită crearea conturilor de utilizator în Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS pentru directiile judetene de accize si operatiuni vamale/birourile vamale............

 

Nr. crt.

CNP

Nume si prenume

Valabilitate

Dată început

Dată sfârsit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data...................

Numele, prenumele si functia reprezentantului legal

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Semnătura si stampila

.....................................................................................................

 

ANEXA Nr. 7

la norme

 

SIGLA

ROMÂNIA - MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Autoritatea Natională a Vămilor

STEMA

 

 

EXEMPLAR .........

 

Către,

Societatea Comercială....................................................

DECIZIE

de suspendare/revocare a Autorizatiei de conectare la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS

Nr.............data..............

 

Vă informăm că Autorizatia de conectare la Sistemul român de procesare a declaratiei vamale RCDPS nr.......................

din data......................a fost suspendată/revocată.

Motivul suspendării/revocării:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

În termen de.............zile, sub sanctiunea revocării autorizatiei, aveti obligatia să vă conformati următoarelor cerinte:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

 

Director,

....................................................


 

RECTIFICĂRI

 

În Hotărârea Guvernului nr. 593/2010 pentru aprobarea Memorandumului de întelegere dintre Ministerul Mediului si Pădurilor al României si Ministerul Mediului al Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul protectiei mediului, semnat la Bucuresti la 27 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 29 iunie 2010, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la finalul memorandumului, la semnătura „Pentru Ministerul Mediului al Republicii Moldova", în loc de: „Gheorghe Salam"se va citi: „Gheorghe Salaru".


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.