MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 497/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 497         LEGI, DECRETE, HOTรRยRI SI ALTE ACTE         Luni, 19 iulie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

145. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unităti ale cantitătii atribuite Romโniei prin Protocolul de la Kyoto

 

785. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unităti ale cantitătii atribuite Romโniei prin Protocolul de la Kyoto

 

146. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2010 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996

 

786. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2010 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996

 

160. - Lege pentru completarea art. 23 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

800. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 23 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

161. - Lege pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului si a Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele ๎ncheiate ๎ntre comercianti si consumatori

 

801. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului si a Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele ๎ncheiate ๎ntre comercianti si consumatori

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ฮN COMUNICATII

 

459. - Decizie privind alocarea si utilizarea numerelor nationale scurte pentru servicii de interes public la nivel national

 

480. - Decizie privind stabilirea procedurii de solutionare a litigiilor ce intră ๎n competenta Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare ๎n Comunicatii

 


LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMยNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unităti ale cantitătii atribuite Romโniei prin Protocolul de la Kyoto

 

Parlamentul Romโniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29 din 31 martie 2010 privind valorificarea surplusului de unităti ale cantitătii atribuite Romโniei prin Protocolul de la Kyoto, publicată ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I, nr. 231 din 13 aprilie 2010, cu următoarea modificare:

- La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Transmiterea dreptului de proprietate prevăzut la art. 4 alin. (1) se face la data operării transferului de AAU-uri, ๎n Registrul national al emisiilor de gaze cu efect de seră al statului contractant sau al statului care a autorizat entitatea contractantă, sub conditia confirmării plătii integrale a contravalorii acestora."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romโniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romโniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 12 iulie 2010.

Nr. 145.

 

PRESEDINTELE ROMยNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unităti ale cantitătii atribuite Romโniei prin Protocolul de la Kyoto

 

ฮn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romโniei, republicată,

 

Presedintele Romโniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2010 privind valorificarea surplusului de unităti ale cantitătii atribuite Romโniei prin Protocolul de la Kyoto si se dispune publicarea acestei legi ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMยNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2010.

Nr. 785.


PARLAMENTUL ROMยNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2010 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996

 

Parlamentul Romโniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 3 din 5 februarie 2010 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996, publicată ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I, nr. 114 din 19 februarie 2010, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I, după punctul 41 se introduce un nou punct, punctul 411, cu următorul cuprins:

„411- La articolul 53, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

ซ(6) Pentru investitiile de tip microhidrocentrale beneficiarul este obligat să constituie o garantie financiară pentru blocarea amplasamentului, garantie care poate fi sub formă de depozit bancar, scrisoare de garantie bancară irevocabilă sau alte modalităti prevăzute de lege. Garantia financiară se stabileste ๎n conformitate cu instructiunile tehnice aprobate prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale din domeniul apelor.ป"

2. La articolul I, punctul 53 se modifică si va avea următorul cuprins:

„53. Alineatul (2) al articolului 78 se abrogă."

3. După articolul II se introduc două noi articole, articolele II1 si II2, cu următorul cuprins:

„Art. II1. - (1) Sistemul de contributii, plăti, bonificatii, tarife si penalităti specifice activitătii de gospodărire a resurselor de apă stabilit prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind ๎nfiintarea Administratiei Nationale ซApele Romโneป, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică ๎n termen de 90 de zile de la data intrării ๎n vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) ฮn acelasi termen, prin hotărโre a Guvernului, la propunerea autoritătii publice centrale din domeniul apelor, se actualizează cuantumul contributiilor, plătilor, bonificatiilor, tarifelor si penalitătilor specifice activitătii de gospodărire a resurselor de apă.

Art. II2. - Reglementarea activitătii de inspectie si control din domeniul gospodăririi apelor se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale din domeniul apelor, ๎n termen de 60 de zile de la data intrării ๎n vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romโniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romโniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 12 iulie 2010.

Nr. 146.

 

PRESEDINTELE ROMยNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2010 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996

 

ฮn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romโniei, republicată,

 

Presedintele Romโniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 3/2010 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996 si se dispune publicarea acestei legi ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMยNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2010.

Nr. 786.


PARLAMENTUL ROMยNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 23 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

Parlamentul Romโniei adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - La articolul 23 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, publicată ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificările si completările ulterioare, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Unitătile administrativ-teritoriale care au detinut ๎n proprietate terenuri agricole pot solicita reconstituirea dreptului de proprietate pentru ๎ntreaga suprafată detinută ๎n anul 1945."

Art. II. - Unitătile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 23 alin. (5) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare, pot formula cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate, ๎n termen de 60 de zile de la data intrării ๎n vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romโniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romโniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 12 iulie 2010.

Nr. 160.

 

PRESEDINTELE ROMยNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 23 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

ฮn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romโniei, republicată,

 

Presedintele Romโniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 23 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, si se dispune publicarea acestei legi ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMยNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2010.

Nr. 800.


PARLAMENTUL ROMยNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului si a Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele ๎ncheiate ๎ntre comercianti si consumatori

 

Parlamentul Romโniei adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Articolul 84 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I, nr. 224 din 24 martie 2008, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 84. - Dreptul consumatorului la denuntarea sau rezilierea contractului nu poate fi anulat sau restrโns de nicio clauză contractuală sau ๎ntelegere ๎ntre părti, ๎n cazurile prevăzute de lege, aceasta fiind considerată nulă de drept. Drepturile părtilor referitoare la o justă despăgubire nu vor fi afectate ๎n cazul denuntării unilaterale."

Art. II. - ฮn anexa la Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele ๎ncheiate ๎ntre comercianti si

consumatori, republicată ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I, nr. 305 din 18 aprilie 2008, la punctul (1), litera j) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,j) restrโng sau anulează dreptul consumatorului de a denunta sau de a rezilia unilateral contractul, ๎n cazurile ๎n care:

- comerciantul a modificat unilateral clauzele prevăzute la lit. e);

- comerciantul nu si-a ๎ndeplinit obligatiile contractuale;

- comerciantul a impus consumatorului, prin contract, clauze referitoare la plata unei sume fixe ๎n cazul denuntării unilaterale;".

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romโniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romโniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 12 iulie 2010.

Nr. 161.

 

PRESEDINTELE ROMยNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului si a Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele ๎ncheiate ๎ntre comercianti si consumatori

ฮn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romโniei, republicată,

 

Presedintele Romโniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului si a Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele ๎ncheiate ๎ntre comercianti si consumatori si se dispune publicarea acestei legi ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMยNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 9 iulie 2010.

Nr. 801.

 


ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ฮN COMUNICATII

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ฮN COMUNICATII

 

DECIZIE

privind alocarea si utilizarea numerelor nationale scurte pentru servicii de interes public la nivel national

 

ฮn temeiul prevederilor art. 3 lit. b) pct. 3 si 4, art. 10 alin. (2) pct. 5 si 10, art. 11 alin. (1), precum si ale art. 12 alin. (1)si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind ๎nfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare ๎n Comunicatii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, precum si ale art. 19 alin. (2) si art. 21 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare ๎n Comunicatii emite prezenta decizie.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta decizie stabileste regulile de administrare a numerelor nationale scurte pentru servicii de interes public la nivel national, de forma 19vx sau 19vxy, prevăzute ๎n Planul national de numerotatie, denumit ๎n continuare PNN, adoptat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare ๎n Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.895/2007, cu modificările ulterioare, precum si conditiile specifice ๎n care un furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului dobโndeste si ๎si poate exercita dreptul de a utiliza aceste numere pentru o perioadă limitată.

(2) Numerele nationale scurte pentru servicii de interes public la nivel national pot avea 4 sau 5 digiti, de forma 19vx sau 19vxy.

Art. 2. - (1) ฮn ๎ntelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel:

a) serviciu de interes public la nivel national - un serviciu care răspunde unor cerinte de interes public, accesibil publicului atโt din punct de vedere functional, cโt si al tarifelor, prin intermediul căruia se urmăreste asigurarea informatiilor sau serviciilor cu importantă pentru societate, la care cetătenii au acces prin intermediul unui număr national scurt de forma 19vx sau 19vxy;

b) furnizor de servicii de interes public la nivel national - persoana care furnizează servicii de interes public la nivel national prin intermediul unui număr national scurt de forma 19vxsau 19vxy;

c) rezervare - stabilirea, ๎nainte de alocarea numărului, pentru o perioadă limitată, de către Autoritatea Natională pentru Administrare si Reglementare ๎n Comunicatii, denumită ๎n continuare ANCOM, la cererea autoritătilor sau institutiilor publice cu atributii prevăzute de normele legale ๎n vigoare ๎n asigurarea serviciilor de tipul celor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b) si d), a destinatiei unui număr national scurt de forma 19vxsau 19vxy pentru furnizarea unui anumit serviciu, de către un anumit furnizor de servicii de interes public la nivel national;

d) apel national - apel originatsi terminat la puncte fixe sau la puncte mobile, ๎n Romโnia, la numere geografice, numere independente de locatie sau numere nongeografice, pentru servicii de comunicatii electronice furnizate la puncte mobile.

(2) ฮn cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definitiile relevante prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002, cu modificările si completările ulterioare, la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, republicată, la art. 2 din Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare ๎n Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.895/2007, cu modificările ulterioare, precum si la art. 2 alin. (1) din Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare ๎n Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.896/2007 privind procedura de solicitare si emitere a licentelor de utilizare a resurselor de numerotatie, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Serviciile definite la art. 2 alin. (1) lit. a) se referă la servicii precum:

a) siguranta cetăteanului (politie, jandarmerie eto);

b) servicii de asistentă medicală;

c) deranjamente utilităti publice (telefon, gaze, energie electrică, apă/canal etc);

d) asistenta cetăteanului (protectia consumatorului, Avocatul Poporului etc);

e) servicii de informatii (informatii transporturi feroviare, informatii transporturi aeriene, starea vremii, starea drumurilor etc);

f) asistentă abonati servicii de comunicatii electronice (relatii cu clientii, ghidul serviciilor etc).

(2) Persoanele care intentionează să furnizeze servicii de interes public la nivel national pot solicita prin documentatia transmisă ANCOM, odată cu cererea de acordare a licentei de utilizare a resurselor de numerotatie, denumită ๎n continuare LURN, ca respectivul număr să fie utilizat pentru alte servicii decโt cele prevăzute expres la alin. (1), motivโnd caracterul acestora de servicii de interes public la nivel national.

 

CAPITOLUL II

Reguli de utilizare a numerelor nationale scurte pentru servicii de interes public la nivel national

 

Art. 4. - Numerele nationale scurte de forma 19vx sau 19vxy fie se utilizează de către furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, pentru furnizarea propriilor servicii de interes public la nivel national, fie se asignează de către acestia altor furnizori de servicii de interes public la nivel national.

Art. 5. - (1) Un număr national scurt de forma 19vx sau 19vxy poate fi utilizat pentru furnizarea unuia sau mai multor servicii dintr-o categorie de servicii de interes public la nivel national, cu respectarea prevederilor prezentei decizii.

(2) Formatul numerelor nationale scurte pentru servicii de interes public la nivel national si disponibilitatea acestora pentru alocare sunt prevăzute ๎n anexa nr. 1.

(3) După ๎ncetarea dreptului de utilizare a unor numere nationale scurte de forma 19vx sau 19vxy acestea nu pot fi alocate pentru o perioadă de 30 de zile, ๎n cazul numerelor care nu au fost activate, sau de 1 an, ๎n cazul numerelor care au fost activate, cu exceptia cedării resurselor de numerotatie. ฮn aceste termene, respectivul număr national scurt nu poate fi alocat decโt furnizorului de servicii de comunicatii electronice care a detinut dreptul de utilizare a acestuia fie pentru furnizarea propriilor servicii de interes public la nivel national, fie pentru asignarea către un alt furnizor de servicii de interes public la nivel national sau, după caz, unui alt furnizor de servicii de comunicatii electronice, ๎n vederea asignării numărului către acelasi furnizor de servicii de interes public la nivel national.

(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), ๎n cazuri justificate, ANCOM poate decide reducerea sau prelungirea perioadei ๎n care resursele de numerotatie nu pot fi alocate sau, ๎n vederea protejării intereselor utilizatorilor finali, neaplicarea unei astfel de perioade.

Art. 6. - (1) Conditiile generale de utilizare a numerelor nationale scurte pentru servicii de interes public la nivel national sunt:

a) accesarea si furnizarea serviciilor de interes public la nivel national se realizează vocal, aditional putโnd fi oferite si servicii prin SMS;

b) serviciul furnizează cetătenilor informatii, asistentă, interventii rapide ๎n caz de necesitate sau orice combinatie a acestor elemente;

c) serviciul este accesibil abonatilor furnizorilor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, fără a fi necesară o ๎nscriere prealabilă;

d) serviciul va fi oferit ๎n mod continuu; ๎n cazul ๎n care serviciul nu este oferit fără ๎ntrerupere, ๎n afara orelor de functionare a serviciului va fi transmis apelantului un mesaj gratuit prin care se va anunta intervalul orar de functionare a serviciului;

e) serviciul prezintă interes pentru utilizatorii finali din cel putin 5 judete sau din cel putin 4 judete si municipiul Bucuresti.

(2) Tariful cu amănuntul pentru apelurile către numerele nationale scurte de forma 19vx sau 19vxy pentru servicii de interes public la nivel national, practicat de un furnizor de servicii de comunicatii electronice, nu poate depăsi tariful pentru realizarea apelurilor nationale, asociat planului tarifar aplicat fiecărui utilizator final.

(3) Numerele nationale scurte pentru servicii de interes public la nivel national nu pot fi utilizate pentru reoriginarea de către apelant a unor apeluri nationale sau internationale.

(4) Numerele nationale scurte pentru servicii de interes public la nivel national nu pot fi utilizate pentru furnizarea unor servicii cu tarif special.

 

CAPITOLUL III

Acordarea licentei de utilizare a resurselor de numerotatie

 

Art. 7. - (1) Dreptul unui furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului de a utiliza numere nationale scurte de forma 19vx sau 19vxy se dobโndeste numai prin LURN emisă de ANCOM.

(2) ฮn cazul ๎n care serviciul de interes public la nivel national nu este asigurat de furnizorul de servicii de comunicatii electronice căruia i s-a alocat numărul, acesta ๎l asignează furnizorului de servicii de interes public la nivel national.

(3) La solicitarea unei autorităti sau institutii publice cu atributii prevăzute de norme legale ๎n vigoare, ๎n asigurarea serviciilor de tipul celor enumerate la art. 3 alin. (1) lit. a), b) si d), ANCOM poate rezerva un număr national scurt de forma 19vxsau 19vxy pentru furnizarea serviciilor respective, pentru o perioadă de cel mult 6 luni.

Art. 8. - (1) ฮn vederea acordării LURN, furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului transmite o cerere către ANCOM prin completarea ๎n mod obligatoriu a formularului-tip prevăzut ๎n anexa nr. 2.

(2) Pentru furnizarea unui anumit tip de servicii de interes public la nivel national de către un furnizor de servicii de interes public la nivel national, ANCOM alocă un singur număr national scurt de forma 19vxsau 19vxy.

(3) La formularul-tip al cererii de acordare a LURN se anexează următoarele informatii si documente, care fac parte integrantă din aceasta:

a) specificatia de implementare a numărului national scurt de forma 19vx sau 19vxy solicitat, conform anexei nr. 3;

b) denumirea si descrierea detaliată a serviciului de interes public la nivel national ce va fi furnizat prin intermediul numărului respectiv;

c) copii de pe documente din care să rezulte că persoana care va furniza serviciul de interes public la nivel national desfăsoară activităti similare serviciilor pentru care este destinat numărul respectiv, potrivit dispozitiilor prezentei decizii; ๎n cazul autoritătilor si institutiilor publice, vor fi identificate atributiile legale ale acestora ๎n domeniul serviciilor de interes public la nivel national.

(4) ฮn cazul ๎n care numărul se asignează de către furnizorul de servicii de comunicatii electronice unui furnizor de servicii de interes public la nivel national, suplimentar fată de documentele mentionate la alin. (3) se vor anexa:

a) o copie de pe antecontractul sau acordul ๎ncheiat ๎ntre furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului si entitatea ce intentionează să furnizeze serviciul de interes public la nivel national, din care să rezulte datele de identificare si de contact ale acesteia din urmă, serviciul de interes public la nivel national furnizat, conditiile de acces si de utilizare ale numărului national scurt de forma 19vx sau 19vxy;

b) alte informatii si documente considerate de cele două părti ca fiind relevante pentru analizarea cererii.

(5) Numărul rezervat ๎n conditiile art. 7 alin. (3) poate fi alocat unui furnizor de servicii de comunicatii electronice numai pentru a fi asignat furnizorului de servicii de interes public la nivel national pentru care a fost rezervat. ฮn vederea alocării numerelor rezervate nu mai este necesară furnizarea informatiilor prevăzute la alin. (3) lit. b) si c).

(6) Un furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului poate solicita acordarea LURN pentru unul sau mai multe numere nationale scurte de forma 19vx sau 19vxy, cu respectarea dispozitiilor alin. (2). Solicitările de acordare a LURN vor cuprinde informatiile si documentele prevăzute la alin. (3) si (4), pentru fiecare număr solicitat.

(7) Solicitantul poate propune ๎n cererea de acordare a LURN un anumit format al numerelor nationale scurte de forma 19vxsau 19vxy.

Art. 9. - (1) Cererea de rezervare a unui număr national scurt de forma 19vx sau 19vxy ๎n conformitate cu art. 7 alin. (3) contine:

a) datele de identificare si de contact ale autoritătii sau institutiei publice care solicită rezervarea unui număr;

b) descrierea detaliată a serviciului de interes public la nivel national ce va fi furnizat prin intermediul numărului respectiv;

c) atributiile legale ale autoritătii sau ale institutiei publice ๎n domeniul serviciului de interes public la nivel national pentru furnizarea căruia solicită rezervarea numărului.

(2) ANCOM analizează solicitarea si rezervă un număr national scurt pentru serviciul propus ori respinge solicitarea, dacă din documentele transmise rezultă că serviciul ce se intentionează a fi furnizat nu se ๎ncadrează ๎n categoria serviciilor de interes public la nivel national, nu sunt respectate conditiile de utilizare a numărului national scurt de forma 19vx sau 19vxy a cărui rezervare s-a solicitat sau furnizorul de servicii de interes public la nivel national nu are capacitatea de a furniza serviciul.

(3) Alocarea numărului rezervat se realizează conform procedurii stabilite la art. 8.

(4) Dacă ๎n termenul de rezervare nu se solicită alocarea numărului respectiv unui furnizor de servicii de comunicatii electronice ๎n scopul de a fi asignat furnizorului de servicii de interes public la nivel national, rezervarea ๎ncetează de drept.

Art. 10. - ฮn cazul ๎n care ANCOM consideră că informatiile prezentate sunt insuficiente, solicită informatii suplimentare, stabilind un termen maxim de transmitere a informatiilor.

Art. 11. - (1) Criteriile specifice de analizare a cererilor de alocare a LURN pentru numerele nationale scurte pentru servicii de interes public la nivel national sunt următoarele:

a) ๎ncadrarea serviciului ce se intentionează a fi furnizat ๎n categoria serviciilor de interes public la nivel national;

b) gradul potential de accesibilitate a serviciului de interes public la nivel national;

c) capacitatea entitătii care intentionează să furnizeze serviciul de interes public la nivel national de a asigura implementarea si furnizarea serviciului pentru care este alocat numărul.

(2) Capacitatea de a implementa si de a furniza serviciul si gradul potential de accesibilitate a serviciului de interes public la nivel national se evaluează de către ANCOM, pe baza documentelor transmise potrivit art. 8, a informatiilor transmise conform anexei nr. 3 si a altor informatii detinute de autoritate.

(3) ANCOM alocă numerele nationale scurte de forma 19vx sau 19vxy dintr-un anumit subdomeniu ๎n functie de caracteristicile serviciului ce se intentionează a fi furnizat si de resursele de numerotatie disponibile, avโnd ๎n vedere, dacă este cazul, numărul propus de solicitant ๎n cererea de acordare a LURN.

Art. 12. - ฮn cazul ๎n care sunt ๎ndeplinite cerintele de alocare, ANCOM emite LURN furnizorului de servicii de comunicatii electronice destinate publicului. ฮn cazul ๎n care serviciul nu este furnizat de către furnizorul de servicii de comunicatii destinate publicului, numărul va fi asignat de către acesta furnizorului de servicii de interes public la nivel national identificat pe baza informatiilor transmise la solicitarea LURN pentru numărul respectiv, ๎n conformitate cu dispozitiile art. 8.

Art. 13. - (1) ANCOM poate respinge o cerere de acordare a unui număr national scurt de forma 19vx sau 19vxy deschis pentru alocare ๎n următoarele cazuri specifice:

a) nu sunt ๎ndeplinite conditiile de alocare prevăzute de prezenta decizie;

b) nu sunt ๎ndeplinite conditiile de utilizare prevăzute ๎n prezenta decizie;

c) furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau furnizorul de servicii de interes public la nivel national care solicită numărul nu are capacitatea necesară pentru a asigura implementarea si furnizarea serviciului pentru care este solicitat numărul national scurt de forma 19vx sau 19vxy;

d) numărul solicitat este alocat unui alt furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau este rezervat unui furnizor de servicii de interes public la nivel national.

(2) Respingerea unei cereri de acordare a unui număr national scurt de forma 19vx sau 19vxy se comunică furnizorului de servicii de comunicatii electronice destinate publicului.

 

CAPITOLUL IV

Drepturi si obligatii specifice privind utilizarea numerelor nationale scurte pentru servicii de interes public la nivel national

 

Art. 14. - (1) Conditiile specifice de utilizare a numerelor nationale scurte de forma 19vx sau 19vxy sunt următoarele:

a) numerele nationale scurte deforma 19vxsau 19vxypotfi utilizate doar pentru furnizarea serviciilor de interes public la nivel national pentru care au fost alocate ๎n conformitate cu prevederile Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare ๎n Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.895/2007, cu modificările ulterioare si ale prezentei decizii;

b) titularul LURN are obligatia de a se asigura că serviciul de interes public la nivel national furnizat prin intermediul numărului national scurt de forma 19vx sau 19vxy respectă conditiile de utilizare stabilite ๎n prezenta decizie si ๎n LURN;

c) numerele nationale scurte de forma 19vx sau 19vxy pot fi cedate altor furnizori de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, urmโnd procedura stabilită ๎n Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare ๎n Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.896/2007 cu modificările si completările ulterioare si cu respectarea conditiilor de alocare si de utilizare a acestei categorii de resurse de numerotatie, prevăzute ๎n prezenta decizie, ๎n ceea ce priveste serviciile de interes public la nivel national furnizate. La documentele prezentate se va anexa acordul furnizorului de servicii de interes public la nivel national căruia i s-a asignat numărul privind cedarea;

d) numărul national scurt de forma 19vx sau 19vxy poate fi asignat altui furnizor de servicii de interes public la nivel national numai cu acordul prealabil al ANCOM. ฮn acest sens, se va prezenta motivul pentru care furnizorul de servicii de interes public la nivel national pentru care a fost solicitat numărul nu mai oferă serviciul si se vor transmite documentele prevăzute la art. 8 alin. (3) si (4), corespunzătoare entitătii ce intentionează să furnizeze servicii de interes public la nivel national, precum si serviciilor furnizate de aceasta;

e) titularul LURN are obligatia de a activa numerele nationale scurte de forma 19vx sau 19vxy ๎n termen de cel mult 6 luni de la data alocării acestora si de a notifica ANCOM ๎n termen de 30 de zile de la data activării acestora;

f) titularul LURN are obligatia de a notifica ANCOM ๎n termen de o lună de la data ๎ncetării utilizării numărului national scurt de forma 19vxsau 19vxy alocat.

(2) Se consideră activate numerele nationale scurte de forma 19vx sau 19vxy pentru care a fost lansată o ofertă publică de acces la serviciul de interes public la nivel national.

(3) Titularul LURN datorează anual ANCOM, pentru fiecare număr national scurt pentru servicii de interes public la nivel national alocat, pe ๎ntreaga durată de existentă a dreptului de utilizare, un tarif de utilizare a resurselor de numerotatie ๎n cuantum de 3.500 lei pentru numerele avโnd 4 digiti, de forma 19vx, si 350 lei pentru numerele avโnd 5 digiti, de forma 19vxy. Dispozitiile art. 3-5 din Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare ๎n Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.897/2007 privind stabilirea si ๎ncasarea tarifelor de utilizare a resurselor de numerotatie se aplică ๎n mod corespunzător.

(4) Rezervarea unui număr nu implică achitarea tarifului de utilizare a resurselor de numerotatie.

Art. 15. - ANCOM poate suspenda sau retrage LURN ๎n următoarele cazuri specifice:

a) serviciul furnizat nu corespunde serviciului de interes public la nivel national pentru care a fost alocat numărul;

b) numărul national scurt de forma 19vx sau 19vxy nu este utilizat pentru o perioadă mai mare de 6 luni, cu exceptia situatiilor temeinic justificate ce au făcut imposibilă utilizarea respectivului număr.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 16. - (1) ฮn termen de 90 de zile de la data intrării ๎n vigoare a prezentei decizii, Societatea Comercial㠄Romtelecom" - S.A. poate solicita acordarea LURN pentru numerele 1921, 1930, 1935, 1951, 1957 si 1958, cu respectarea prevederilor prezentei decizii.

(2) Cu caracter tranzitoriu, numerele nationale scurte 1951 si 1958 pot fi utilizate ๎n conditiile existente la data intrării ๎n vigoare a prezentei decizii, pentru o perioadă de 9 luni de la expirarea perioadei prevăzute la alin. (1).

(3) ฮn cazul neexercitării dreptului prevăzut la alin. (1) sau ๎n cazul ๎n care solicitarea de alocare pentru unul dintre numere este respinsă, dreptul de utilizare pentru numărul national scurt respectiv ๎ncetează de drept la 3 luni de la expirarea perioadei prevăzute la alin. (1).

Art. 17. - (1) Numerele nationale scurte de forma 1931, 1932, 1955, 1956, 1961 si 1981 nu pot fi alocate pentru o perioadă de un an de la data intrării ๎n vigoare a prezentei decizii.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), ๎n cazuri justificate, ANCOM poate decide reducerea sau prelungirea perioadei ๎n care resursele de numerotatie nu pot fi alocate.

Art. 18. - Prevederile prezentei decizii se completează ๎n mod corespunzător cu dispozitiile Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare ๎n Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.896/2007, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia cazurilor ๎n care se dispune altfel prin prezenta decizie.

Art. 19. - (1) ANCOM publică pe pagina de internet o evidentă detaliată referitoare la statutul numerelor nationale scurte de forma 19vx sau 19vxy.

(2) ฮn cazul numerelor alocate, se publică furnizorul de servicii de comunicatii electronice căruia i-a fost alocat numărul, data alocării, furnizorul serviciilor de interes public la nivel national care oferă serviciul prin intermediul numărului respectiv si serviciul oferit.

(3) Deschiderea spre alocare a numerelor nationale scurte de forma 19vxy se stabileste de ANCOM prin publicarea pe pagina de internet proprie, precizโndu-se si data de la care pot fi transmise cereri de acordare a LURN pentru numerele respective.

Art. 20. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 21. - (1) Prezenta decizie se publică ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I, si intră ๎n vigoare la 3 zile de la data publicării.

(2) Cu caracter tranzitoriu, furnizorii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului au obligatia de a implementa dispozitiile art. 6 alin. (2) ๎n termen de cel mult 45 de zile de la data intrării ๎n vigoare a prezentei decizii pentru apelurile către numerele nationale scurte pentru servicii de interes public la nivel national de forma 19vx la care oferă accesul la data intrării ๎n vigoare a prezentei decizii, cu exceptiile prevăzute la art. 16 alin. (2).

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare ๎n Comunicatii,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucuresti, 25 iunie 2010.

Nr. 459.

 

ANEXA Nr. 1

 

FORMATUL

numerelor nationale scurte pentru servicii de interes public la nivel national si disponibilitatea acestora pentru alocare

 

Subdomeniul

Lungimea numărului

Statut

190xy

5

Deschis spre alocare ๎n conditiile art. 19 alin. (3) din decizie

191x

4

Deschis spre alocare

192x

4

193x

4

194xy

5

Deschis spre alocare ๎n conditiile art. 19 alin. (3) din decizie

195x

4

Deschis spre alocare

196x

4

197x

4

198x

4

199x

4


ANEXA Nr. 21)

 

FORMULAR-TIP

de acordare a licentei de utilizare a resurselor de numerotatie pentru numere nationale pentru servicii de interes public la nivel national

 

A. Date necesare identificării solicitantului si comunicării eficiente cu acesta

 


1) Anexa nr. 2 este reprodusă ๎n facsimil.


 

B. Numere nationale scurte de forma 19vx sau 19vxy

 

1. Numere nationale scurte de forma 19vx sau 19vxy pentru care se solicită acordarea dreptului de utilizare:

 

Nr. crt

Serviciul de interes public la nivel national

Numărul propus pentru alocare*

Data estimativă de activare

 

1

 


* Solicitantul poate propune un anumit format al numărului de forma 19vx sau 19vxy. ANCOM alocă resursele de numerotatie ๎n conformitate cu principiile de gestionare a acestora, avโnd ๎n vedere formatul numărului precizat.

 

2. Furnizorul serviciului de interes public la nivel national căruia ๎i va fi asignat numărul national scurt de forma 19vx sau 19vxy (dacă este cazul).

 

Semnătura reprezentantului legal si stampila solicitantului,

..........................................................................

 

ANEXA Nr. 3

 

SPECIFICATIE

de implementare a numerelor nationale scurte de forma 19vx sau 19vxy1

 

I. Serviciul de interes public la nivel national care va fi furnizat prin intermediul resurselor de numerotatie solicitate2:

II. Conditiile tehnice de implementare3:

a) informatii privind configuratia echipamentelor prin intermediul cărora se furnizează serviciul [un singur punct de acces centralizat la nivel national (caii center)/mai multe puncte de acces distribuite ๎n functie de locatia apelantului];

b) informatii privind modalitatea de rutare a apelurilor către serviciul furnizat prin intermediul numărului 19vx sau 19vxy (informatii referitoare la sistemul de semnalizare utilizat ๎n cadrul retelei si la cel utilizat pentru conectarea echipamentelor dedicate furnizării efective a serviciului);

c) informatii referitoare la contractele de acces si interconectare ๎ncheiate cu furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice, operationale pโnă ๎n prezent, precum si, dacă este cazul, contractele care urmează a fi ๎ncheiate ๎n vederea asigurării accesului persoanelor interesate la serviciile furnizate prin intermediul numărului national scurt;

d) aria de interes a serviciului

□ national

□ regional:........................................................................................................................................;

(vor fi enumerate judetele si, dacă este cazul, municipiul Bucuresti)

e) accesul la serviciu si furnizarea serviciului se pot face:

□ vocal

□ SMS

III. Conditiile economice de implementare:

a) principiile de tarifare a utilizatorilor finali;

b) modalitatea de informare a utilizatorilor finali privind tarifele aplicabile.


1 Se va ๎ntocmi o specificatie pentru fiecare număr national scurt de forma 19vx sau 19vxy solicitat.

2 Se vor preciza serviciul de interes public la nivel national pentru care se solicită numărul respectiv si toate caracteristicile acestuia.

3 Solicitantul va transmite toate informatiile relevante, ๎n functie de caracteristicile serviciului furnizat, cu respectarea cerintelor minime din specificatie.


 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ฮN COMUNICATII

 

DECIZIE

privind stabilirea procedurii de solutionare a litigiilor ce intră ๎n competenta Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare ๎n Comunicatii

 

ฮn temeiul prevederilor art. 3 lit. g), art. 10 alin. (1) pct. 12, art. 11 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind ๎nfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare ๎n Comunicatii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, ale art. 36 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 35 din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, republicată,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare ๎n Comunicatii emite prezenta decizie.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta decizie reglementează procedura administrativ-jurisdictională de solutionare a litigiilor dintre furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice, precum si procedura de solutionare a litigiilor dintre utilizatorii finali si furnizorii de servicii de comunicatii electronice, ce intră ๎n competenta Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare ๎n Comunicatii, denumită ๎n continuare ANCOM.

(2) ANCOM este competentă să solutioneze:

a) litigiile dintre furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice ๎n legătură cu obligatiile impuse acestora prin dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale legislatiei speciale din domeniul comunicatiilor electronice ori ale regulamentelor comunitare din domeniul comunicatiilor electronice sau impuse de către ANCOM ๎n conformitate cu aceste dispozitii;

b) litigiile dintre utilizatorii finali si furnizorii de servicii de comunicatii electronice nerezolvate pe cale amiabilă, ocazionate de aplicarea prevederilor Legii nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice, republicată.

(3) Litigiile mentionate la alin. (2) lit. a) vor fi solutionate prin intermediul procedurii administrativ-jurisdictionale prevăzute la cap. II, iar litigiile mentionate la alin. (2) lit. b), prin intermediul procedurii prevăzute la cap. III.

Art. 2. - ฮn ๎ntelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel:

a) reclamant - persoana care initiază una dintre procedurile stabilite la cap. II sau III;

b) pโrโt - persoana ๎mpotriva căreia se initiază una dintre procedurile stabilite la cap. II sau III.

Art. 3. - ฮn desfăsurarea activitătii de solutionare a litigiilor prevăzute de prezenta decizie vor fi respectate principiile dreptului la apărare, egalitătii, celeritătii, contradictorialitătii si rolului activ.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii privind solutionarea litigiilor dintre furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice

 

SECTIUNEA 1
Declansarea procedurii

 

Art. 4. - (1) Partea interesată se va adresa ANCOM printr-o cerere scrisă, ๎n conditiile art. 5, denumită ๎n continuare sesizare.

(2) Sesizarea se transmite ANCOM ๎n două exemplare, ๎n conformitate cu prevederile art. 24.

Art. 5. - (1) ฮn mod obligatoriu, sesizarea va cuprinde informatii referitoare la:

a) părtile litigiului si datele de identificare a acestora, iar ๎n cazul ๎n care reclamantul este reprezentat, numele reprezentantului si ๎nscrisul care ๎i atestă calitatea de reprezentant;

b) obiectul litigiului - se vor mentiona obligatiile impuse prin dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, ale legislatiei speciale ori ale regulamentelor comunitare din domeniul comunicatiilor electronice sau impuse de către ANCOM ๎n conformitate cu aceste dispozitii, ๎n legătură cu care a apărut litigiul;

c) motivarea ๎n fapt - reclamantul trebuie să furnizeze cโt mai multe detalii, inclusiv documente relevante privind eforturile depuse de părti pentru solutionarea pe cale amiabilă a litigiului (copii de pe corespondentă, note ale ๎ntโlnirilor dintre părti, proiecte de contracte/acte aditionale etc);

d) motivarea ๎n drept - dispozitiile legale pe care se ๎ntemeiază;

e) modul ๎n care reclamantul este afectat de litigiu;

f) solutia sau măsurile propuse pentru solutionarea litigiului;

g) precizarea dacă o cerere cu acelasi obiect, aceeasi cauză si ๎ntre aceleasi părti a fost ๎naintată unei instante judecătoresti;

h) semnătura părtii sau a reprezentantului si stampila, după caz.

(2) Sesizarea se va realiza ๎n mod obligatoriu conform formularului-tip prevăzut ๎n anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 6. - (1) ฮn cazul ๎n care sesizarea nu este realizată ๎n conformitate cu prevederile art. 5, reclamantului i se va pune ๎n vedere să aducă precizări sau să completeze cererea ๎ntr-un termen scurt.


(2) Ne๎ndeplinirea ๎n termenul stabilit a obligatiei prevăzute la alin. (1) va atrage respingerea sesizării, prin răspuns motivat, fără a se mai parcurge fazele următoare ale procedurii.

(3) ฮn cazul ๎n care s-au adus precizări sau completări cererii ๎n termenul stabilit potrivit alin. (1), termenul prevăzut la art. 19 alin. (1) ๎ncepe să curgă de la data comunicării acestora.

 

SECTIUNEA a 2-a

Desfăsurarea procedurii

 

Art. 7. - (1) ฮn cazul ๎n care sesizarea ๎ndeplineste conditiile prevăzute la art. 5, precum si ๎n cazul ๎n care au fost aduse precizări sau completări cererii ๎n conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1), presedintele ANCOM va desemna o comisie care va fi responsabilă cu solutionarea litigiului, denumită ๎n continuare Comisia. Aceasta va fi formată dintr-un presedinte si unul sau mai multi membri, ๎n functie de obiectul si de complexitatea litigiului.

(2) Comisia este ๎mputernicită să ๎ndeplinească toate actele de procedură necesare solutionării cauzei. Actele de procedură se avizează de presedintele Comisiei.

Art. 8. - (1) Comisia va transmite pโrโtului o copie de pe sesizare si de pe celelalte documente furnizate de către reclamant, punโndu-i-se ๎n vedere că termenul maxim pentru transmiterea răspunsului este de 15 zile de la data comunicării, sub sanctiunea decăderii din dreptul de a mai propune probe, cu exceptia acelora a căror necesitate ar rezulta din dezbateri si pe care pโrโtul nu le putea prevedea, si de a mai invoca exceptii, ๎n afara celor de ordine publică.

(2) Răspunsul la sesizare trebuie să contină punctul de vedere al pโrโtului asupra fiecăruia dintre capetele de cerere din sesizarea reclamantului, solutia sau măsurile propuse pentru solutionarea litigiului, motivarea ๎n fapt si ๎n drept, precum si documentatia relevantă aferentă.

(3) ฮn ๎mprejurări exceptionale, pโrโtului i se poate pune ๎n vedere să răspundă ๎ntr-un termen mai scurt. Asemenea ๎mprejurări pot include, fără a se limita la acestea, situatiile ๎n care Comisia consideră că reclamantul ar suferi grave prejudicii pโnă la solutionarea pe fond a litigiului.

(4) Răspunsul la sesizare se transmite ANCOM ๎n conformitate cu prevederile art. 24, ๎n două exemplare, din care unul urmează a fi comunicat de către Comisie reclamantului.

Art. 9. - (1) După ๎ndeplinirea formalitătilor prevăzute la art. 8 alin. (4) sau, ๎n cazul ๎n care pโrโtul nu a depus răspuns la sesizare, după expirarea termenului prevăzut la art. 8 alin. (1) ori stabilit ๎n conditiile art. 8 alin. (3), Comisia va invita părtile ๎n fata sa, comunicโndu-le data ๎ntโlnirii cu cel putin 5 zile ๎nainte de termenul stabilit.

(2) ฮn functie de complexitatea cazului, părtile pot fi invitate la ๎ntโlniri ulterioare de către Comisie.

(3) După fiecare ๎ntโlnire, Comisia va redacta un proces-verbal al ๎ntโlnirii, semnat de membrii acesteia, care va fi comunicat părtilor.

Art. 10. - (1) Comisia poate pune ๎n vedere părtilor să depună concluzii scrise sau note scrise ale sustinerilor lor verbale. Comisia poate limita obiectul concluziilor sau al notelor la anumite subiecte.

(2) Părtile pot depune concluzii sau note scrise din propria initiativă.

Art. 11. - (1) Fiecare dintre părti poate solicita o singură dată amโnarea ๎ntโlnirii pentru motivul imposibilitătii de a se prezenta ๎n ziua sau la ora stabilită de Comisie. Solicitarea se va face ๎n scris si va fi transmisă Comisiei, inclusiv prin fax, cu cel putin două zile ๎nainte de data stabilită.

(2) ฮn acest caz, Comisia se va ๎ntruni de urgentă si va stabili un nou termen, care urmează a fi comunicat ambelor părti.

Art. 12. - (1) ฮn cazul ๎n care apreciază că pot solutiona litigiul pe cale amiabilă, părtile, de comun acord, pot solicita Comisiei, o singură dată, suspendarea litigiului, ๎n vederea continuării negocierilor.

(2) ฮn toate cazurile de suspendare a litigiului, dacă, ๎n termen de două luni de la data suspendării, părtile nu solicită reluarea dezbaterilor, Comisia va constata perimarea sesizării.

Art. 13. - (1) ฮn temeiul art. 51 alin. (1) si alin. (2) lit. h) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulerioare, Comisia poate solicita părtilor informatii suplimentare, dacă le consideră necesare pentru solutionarea cauzei.

(2) Părtile au obligatia de a pune la dispozitie informatiile ๎n termenul si ๎n conditiile indicate de Comisie, sub sanctiunea prevăzută la art. 56 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulerioare.

Art. 14. - ฮn cazul ๎n care litigiul este de natură să afecteze drepturile sau interesele legitime ale altor persoane, Comisia le va identifica si va comunica acestora un rezumat al litigiului, precizโnd data pโnă la care pot să ๎si exprime punctele de vedere. Comisia este obligată să analizeze aceste puncte de vedere ๎n solutionarea litigiului, precum si să le comunice, de ๎ndată, părtilor.

Art. 15. - ฮn urma analizării tuturor informatiilor si ๎n urma audierii punctelor de vedere exprimate ๎n cauză, ๎n cazul ๎n care litigiul este solutionat pe fond, Comisia redactează o solutie preliminară care se comunică părtilor.

Art. 16. - (1) ฮn termen de 10 zile de la data comunicării solutiei preliminare, oricare dintre părti poate adresa Comisiei o cerere motivată ๎n vederea reanalizării acesteia.

(2) ฮn cazul ๎n care a fost formulată o cerere de reanalizare ๎n termenul prevăzut la alin. (1), Comisia o va comunica si celeilalte părti, aceasta putโnd formula observatii ๎n termen de 5 zile de la data comunicării.

(3) Dacă apreciază necesar, Comisia va convoca părtile pentru a-si expune punctele de vedere asupra aspectelor invocate.

Art. 17. - (1) Atunci cโnd consideră că are toate informatiile necesare pentru a solutiona cauza, Comisia va ๎ncepe deliberarea asupra solutiei litigiului.

(2) ฮn urma deliberării, Comisia prezintă presedintelui ANCOM spre aprobare un raport continโnd propunerile pentru solutionarea litigiului.

Art. 18. - (1) ฮn vederea solutionării litigiului, presedintele ANCOM emite o decizie care va cuprinde ๎n mod obligatoriu:

a) denumirea si sediul, respectiv numele si domiciliul părtilor;

b) obiectul litigiului;

c) componenta Comisiei si desfăsurarea procedurii;

d) sustinerile părtilor;

e) motivarea ๎n fapt si ๎n drept pe care se ๎ntemeiază;

f) măsurile dispuse si modalitătile de aducere la ๎ndeplinire a acestora;

g) căile de atac ๎mpotriva acesteia.

(2) Decizia este obligatorie pentru părti, se comunică acestora si se publică pe pagina de internet a ANCOM, cu respectarea, dacă este cazul, a regimului si gradului de confidentialitate invocat de către părti.

(3) ฮn cazul ๎n care sesizarea se perimează sau reclamantul ๎si retrage sesizarea, presedintele ANCOM emite o decizie prin care ia act de perimare sau de renuntarea la procedura de solutionare a litigiului.

(4) Deciziile emise conform prezentului articol constituie acte administrativ-jurisdictionale si pot fi atacate la Curtea de Apel Bucuresti ๎n termen de 30 de zile de la comunicare, fără parcurgerea procedurii prealabile prevăzute la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.


Art. 19. - (1) Decizia prin care presedintele ANCOM solutionează litigiul va fi emisă ๎n termen de 4 luni de la data sesizării ANCOM ori, după caz, de la data prevăzută la art. 6 alin. (3) sau la art. 21 alin. (2).

(2) ฮn situatii exceptionale, ๎n functie de complexitatea litigiului sau de impactul acestuia asupra pietei comunicatiilor electronice, acest termen poate fi prelungit prin decizie a presedintelui ANCOM.

(3) ฮn cazul ๎n care litigiul este suspendat, termenul prevăzut la alin. (1) se suspendă de drept.

 

SECTIUNEA a 3-a

Măsuri cu caracter provizoriu

 

Art. 20. - (1) ฮn situatii exceptionale, cโnd o parte poate suferi grave prejudicii care, ๎n lipsa unor măsuri cu caracter provizoriu, nu ar putea fi reparate ๎n mod corespunzător ๎n ipoteza unei solutionări pe fond a litigiului favorabile părtii care solicită dispunerea unor asemenea măsuri, presedintele ANCOM, prin decizie, poate dispune măsuri cu caracter provizoriu, ๎n vederea evitării producerii prejudiciilor sau limitării ๎ntinderii acestora.

(2) Cererea privind dispunerea de măsuri provizorii introdusă de una dintre părti va fi comunicată de urgentă de către Comisie celeilalte părti.

(3) Prevederile art. 7-14, 17 si 18 se aplică ๎n mod corespunzător.

Art. 21. - (1) Decizia de solutionare a cererii privind dispunerea de măsuri provizorii va fi emisă ๎n termen de cel mult 30 de zile de la data introducerii cererii.

(2) ฮn cazul ๎n care prin sesizare a fost solicitată si dispunerea de măsuri cu caracter provizoriu, Comisia va demara mai ๎ntโi procedura de solutionare a acestei solicitări, iar decizia de solutionare a cererii privind dispunerea de măsuri provizorii va fi emisă ๎n termenul prevăzut la alin. (1). ฮn acest caz, termenul prevăzut la art. 19 alin. (1) va curge de la data comunicării acestei decizii.

 

SECTIUNEA a 4-a

Dispozitii speciale

 

Art. 22. - (1) Părtile ๎si pot exercita drepturile personal, pot fi asistate sau reprezentate.

(2) Reprezentantii părtilor trebuie să prezinte ๎nscrisurile care le atestă calitatea de reprezentant.

Art. 23. - (1) ฮn cadrul desfăsurării procedurii de solutionare a litigiului, părtile pot solicita Comisiei tratarea anumitor informatii sau documente, marcate corespunzător, ca fiind confidentiale.

(2) ฮn acest caz, partea va transmite si o variantă neconfidentială a informatiilor respective, care urmează a fi comunicată celeilalte părti.

(3) Avโnd ๎n vedere principiul dreptului la apărare, precum si relevanta informatiilor sau documentelor marcate ca fiind confidentiale pentru buna solutionare a litigiului, Comisia poate solicita o justificare a caracterului confidential invocat. După analiza acesteia, Comisia va stabili caracterul de confidentialitate a documentelor transmise si va informa partea ๎n cauză ๎nainte de a le comunica părtii adverse.

Art. 24. - (1) Comunicarea actelor ๎n cadrul procedurii de solutionare a litigiilor este considerată efectuată dacă are loc prin intermediul unui serviciu de trimitere cu confirmare de primire, prin depunere la registratură sau prin fax ๎nsotit de transmiterea ๎n original a documentului.

(2) Actele de procedură efectuate de către părti se consideră comunicate la data transmiterii lor, dacă transmiterea este realizată ๎n cadrul programului de lucru cu publicul, disponibil pe pagina de internet a ANCOM.

(3) Este considerată dată a transmiterii:

a) data confirmării primirii, ๎n cazul transmiterii prin intermediul unui serviciu de trimitere cu confirmare de primire;

b) data ๎nscrierii ๎n registrul general de intrare-iesire a corespondentei al ANCOM, ๎n cazul depunerii la registratură;

c) data primirii documentelor, ๎n cazul transmiterii acestora prin fax.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii privind solutionarea litigiilor dintre utilizatorii finali si furnizorii de servicii de comunicatii electronice

 

Art. 25. - (1) Utilizatorii finali se pot adresa ANCOM ๎n vederea solutionării litigiilor ocazionate de aplicarea Legii nr. 304/2003, republicată, si nerezolvate pe cale amiabilă cu furnizorii de servicii de comunicatii electronice.

(2) Sesizarea va cuprinde, ๎n mod obligatoriu, informatii privitoare la:

a) părtile litigiului si datele de identificare a acestora, iar ๎n cazul ๎n care reclamantul este reprezentat, numele reprezentantului si ๎nscrisul care ๎i atestă calitatea de reprezentant;

b) obiectul litigiului;

c) motivarea ๎n fapt - reclamantul trebuie să furnizeze cโt mai multe detalii, o copie de pe contractul ๎ncheiat cu furnizorul, precum si orice alte documente relevante;

d) dovada ๎ncercării de solutionare pe cale amiabilă a litigiului cu furnizorul respectiv (corespondenta purtată cu furnizorul, alte documente sau informatii relevante);

e) solutia sau măsurile propuse de către reclamant pentru solutionarea litigiului;

f) semnătura părtii sau a reprezentantului si stampila, după caz.

(3) ฮn cazul ๎n care sesizarea nu ๎ndeplineste cerintele prevăzute la alin. (2), se va pune ๎n vedere reclamantului să completeze ๎ntr-un termen scurt cererea cu documentele si informatiile relevante, necesare bunei solutionări a litigiului. Netransmiterea informatiilor solicitate ๎n termenul stabilit va atrage respingerea sesizării, prin răspuns motivat, fără a se mai parcurge fazele următoare ale procedurii.

(4) Sesizările ๎ntocmite ๎n conditiile alin. (2) se pot transmite ANCOM prin depunere la registratură, prin postă, fax sau postă electronică.

(5) Formularul-tip prevăzut ๎n anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie, are caracter facultativ ๎n ceea ce priveste sesizările introduse de utilizatorii finali.

Art. 26. - (1) Procedura de solutionare a litigiilor dintre utilizatorii finali si furnizorii de servicii de comunicatii electronice este o procedură scrisă.

(2) ฮn vederea stabilirii cu exactitate a situatiei de fapt si a normelor juridice aplicabile, persoanele din cadrul ANCOM responsabile cu solutionarea sesizărilor solicită părtilor, ๎n scris, informatiile pe care le consideră necesare, precum si pozitia acestora cu privire la aspectele aflate ๎n discutie.

(3) Dacă este cazul, ๎n vederea verificării respectării de către furnizorul ๎n cauză a obligatiilor care ๎i incumbă ๎n temeiul legislatiei din domeniul comunicatiilor electronice, ANCOM poate demara actiuni de control.

Art. 27. - (1) Personalul responsabil din cadrul ANCOM poate convoca părtile la ๎ntโlniri, separat sau ๎mpreună, numărul acestora depinzโnd de complexitatea cazului.

(2) Discutiile vor fi consemnate ๎ntr-o minută a ๎ntโlnirii, care va fi comunicată părtilor.

Art. 28. - (1) Părtile ๎si pot exercita drepturile personal, pot fi asistate sau reprezentate.

(2) Părtile au obligatia de a depune toate diligentele ๎n vederea solutionării litigiului pe cale amiabilă si de a colabora ๎n acest sens cu personalul ANCOM responsabil cu solutionarea sesizării.

(3) ANCOM poate solicita, după caz, punctul de vedere al organismelor ce reprezintă interesele utilizatorilor finali, precum si al altor entităti relevante din domeniul protectiei consumatorilor.

Art. 29. - (1) ฮn cazul ๎n care, ๎n termen de 60 de zile de la primirea unei sesizări, litigiul instrumentat de ANCOM nu poate fi solutionat pe cale amiabilă, ANCOM va transmite părtilor propunerea sa de solutionare a litigiului, motivată ๎n mod corespunzător.

(2) Această propunere va avea ๎n vedere sustinerile si documentele depuse de părti si are caracter de recomandare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 30. - Procedurile de solutionare a litigiilor stabilite prin prezenta decizie sunt facultative si gratuite.

Art. 31. - Dosarul litigiului se păstrează de către ANCOM si va cuprinde toate documentele primite sau comunicate de ANCOM ๎n cursul procedurilor stabilite prin prezenta decizie, avโnd atasate si dovezile de comunicare, după caz.

Art. 32. - (1) Termenele prevăzute ๎n prezenta decizie se calculează conform prevederilor art. 101 din Codul de procedură civilă.

(2) Prezenta decizie se publică ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I, si intră ๎n vigoare la 3 zile de la data publicării.

(3) La data intrării ๎n vigoare a prezentei decizii, Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare ๎n Comunicatii nr. 1.331/2003/EN privind stabilirea procedurii de solutionare a litigiilor ce intră ๎n competenta Autoritătii Nationale de Reglementare ๎n Comunicatii, publicată ๎n Monitorul Oficial al Romโniei, Partea I, nr. 789 din 10 noiembrie 2003, se abrogă.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare ๎n Comunicatii,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucuresti, 7 iulie 2010.

Nr. 480.

 

ANEXA Nr. 1

 

FORMULAR-TIP

 

SESIZARE

 

1. Datele de identificare a reclamantului

a) Numele si domiciliul/Denumirea si sediul

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Codul de identificare fiscală/Codul unic de ฮnregistrare/CNP

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) Reprezentat de

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

d) Număr de telefon; fax; adresă de e-mail

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Datele de identificare a pโrโtului

a) Numele si domiciliul/Denumirea si sediul

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Număr de telefon; fax; adresă de e-mail

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Obiectul litigiului

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Motivarea ๎n fapt a pretentiilor reclamantului

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Motivarea ๎n drept a pretentiilor reclamantului

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Modul ๎n care reclamantul este afectat de litigiu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………


7. Solutia sau măsurile propuse de reclamant pentru solutionarea litigiului

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Alte informatii considerate necesare pentru buna solutionare a litigiului

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Precizati dacă o cerere cu acelasi obiect, aceeasi cauză si ๎ntre aceleasi părti a fost ๎naintată unei instante judecătoresti:

a) da;

b) nu.

Semnătura si stampila

………………………………………..

 

ANEXA Nr. 2

 

FORMULAR-TIP

 

SESIZARE

 

1. Datele de identificare a reclamantului

a) Numele si domiciliul/Denumirea si sediul

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) CNP/Codul de identificare fiscală/Codul unic de ๎nregistrare

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) Reprezentat de

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

d) Număr de telefon; fax; adresă de e-mail

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Datele de identificare a pโrโtului

a) Numele si domiciliul/Denumirea si sediul

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Număr de telefon; fax; adresă de e-mail

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Obiectul litigiului

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Motivarea ๎n fapt a pretentiilor reclamantului

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Solutia sau măsurile propuse de reclamant pentru solutionarea litigiului

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Alte informatii considerate necesare pentru buna solutionare a litigiului

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Semnătura si stampila*)

………………………………………..

 

*) Nu se aplică ๎n cazul persoanelor fizice.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.