MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 507/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 507         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 21 iulie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

170. - Lege pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea art. 101 din Legea locuintei nr. 114/1996

 

829. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea art. 101 din Legea locuintei nr. 114/1996

 

826. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler

 

827. - Decret privind conferirea Ordinului Bărbătie si Credintă în grad de Cavaler

 

828. - Decret privind conferirea Ordinului si Medaliei Bărbătie si Credintă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

610. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit, prin scrisorile semnate la Bucuresti la 27 februarie 2009 si la Paris la 29 iunie 2009,între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut FP1556 (2006) dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 23 august 2007 si la Paris la 30 august 2007, pentru finantarea Proiectului privind reconstructia drumurilor forestiere afectate de inundatii si corectarea torentelor din zonele forestiere

 

625. - Hotărâre privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestora în administrarea Ministerului Mediului si Pădurilor, pentru Comisariatul General al Gărzii Nationale de Mediu, respectiv pentru comisariatele regionale ale Gărzii Nationale de Mediu si în folosinta comisariatelor regionale si judetene din structura Gărzii Nationale de Mediu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.80. - Instructiuni ale ministrului apărării nationale privind stabilirea competentei pentru aprobarea scăderii din evidenta contabilă a unitătilor militare din cadrul Ministerului Apărării Nationale a pagubelor pentru care, potrivit legii, nu se angajează răspundere materială sau a sumelor ce depăsesc cuantumul imputabil al pagubelor

 

M.82. - Ordin al ministrului apărării nationale privind organizarea si functionarea Comitetului director al proiectului „Sistem informatic de sprijin al actiunilor militare”

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea art. 101 din Legea locuintei nr. 114/1996

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - La articolul 45 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, cu modificările si completările ulterioare, după alineatul (2) se introduc cinci noi alineate, alineatele (3)-(7), cu următorul cuprins:

„(3) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (2) si prin derogare de la prevederile art. 39 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, încetarea destinatiei de folosintă comună pentru părtile comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate hotărî motivat, cu o majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor.

(4) În cazul prevăzut la alin. (3), devin aplicabile dispozitiile privitoare la coproprietatea obisnuită si temporară. Cu toate acestea, înstrăinarea sau ipotecarea se poate realiza dacă există o majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor.

(5) În cazurile prevăzute la alin. (3) si (4), coproprietarii care nu au votat ori, după caz, s-au opus la înstrăinare sau ipotecare au dreptul la o despăgubire justă, stabilită pe cale conventională ori, în caz de neîntelegere, pe cale judecătorească.

(6) Constatarea încetării destinatiei de folosintă comună pentru aceste părti se face prin hotărâre a adunării generale a asociatiei de proprietari, adoptată cu o majoritate de două treimi din numărul coproprietarilor.

(7) Imobilul, respectiv partea din imobil rezultat/ă din înstrăinare se va înscrie în cartea funciară urmând procedura cadastral-juridică reglementată la alin. (1)."

Art. II. - Articolul 10"" din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 101. - Locuintele si unitătile individuale pot fi înstrăinate si dobândite prin acte juridice între vii, încheiate în formă autentică notarială, sub sanctiunea nulitătii absolute. Dovada dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale asupra unei unităti de locuit se face numai pe baza actelor de proprietate si a extrasului de carte funciară pentru informare."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 16 iulie 2010.

Nr. 170.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea art. 101 din Legea locuintei nr. 114/1996

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea art. 101 din Legea locuintei nr. 114/1996 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 16 iulie 2010.

Nr. 829.


 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării nationale, cu prilejul aniversării a 90 de ani de la înfiintarea „Centrului de Instructie al Aviatiunei", în semn de recunostintă si apreciere pentru rezultatele remarcabile obtinute de-a lungul timpului de către instructorii si pilotii scolii de aviatie în îndeplinirea misiunilor încredintate,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Aeronautică în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, de pace, Drapelului de luptă al Flotilei 95 Aeriană „Erou căpitan aviator Alexandru Serbănescu".

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 16 iulie 2010.

Nr. 826.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Bărbătie si Credintă în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A, ale art. 11 si 75 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor, în semn de înaltă apreciere pentru devotamentul, curajul si sacrificiul suprem cu care s-a implicat în interventia pentru limitarea propagării si lichidarea incendiului izbucnit la Centrul Comercial „Dragonul Rosu" (comuna Dobroesti, judetul Ilfov), din data de 26 mai 2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă post-mortem Ordinul Bărbătie si Credintă în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, sublocotenentului Ungureanu Marin lonut-Cristian.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 16 iulie 2010.

Nr. 827.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului si Medaliei Bărbătie si Credintă

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. A si B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului administratiei si internelor,

în semn de înaltă apreciere pentru devotamentul si curajul de care au dat dovadă în executarea misiunilor cu un grad maxim de importantă si complexitate, culminând cu interventia pentru limitarea propagării si lichidarea incendiului izbucnit la Centrul Comercial „Dragonul Rosu" (comuna Dobroesti, judetul Ilfov), din data de 26 mai 2010,

Presedintele României decretează:

Art. 1. - Se conferă Ordinul Bărbătie si Credintă în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari:

- domnului maior Schiopu Dragomir Orlando-Cătălin;

- domnului căpitan Răfăilă Vasile Stefan;

- domnului căpitan Gheorghiu Petru Ilie-Silviu;

- domnului locotenent Aldea Andrei-Eugen Alexandru-Cătălin;

- domnului locotenent Romea Stefan Constantin-Laurentiu;

- domnului locotenent Ghebaură Costel Dorel.

Art. 2. - Se conferă Medalia Bărbătie si Credintă, clasa a III-a, cu însemn pentru militari:

- domnului plutonier-major Ciurea Stefan Dan-Eduard;

- domnului plutonier-major Gîlcă Alexandru Constantin;

- domnului plutonier-major Lazăr Nicolae-Antoniu Nicolae-Valentin;

- domnului plutonier Ene Sebastian Marian;

- domnului plutonier Nicolae Gheorghe Constantin;

- domnului plutonier Tudor Ion Claudiu-Daniel;

- domnului sergent-majorAlbu Jan Daniel;

- domnului sergent-major Nicula Virgil Dorel-Petrică;

- domnului sergent-major Cristea Constantin Mihai;

- domnului sergent-major Roman Constantin Dumitru-Daniel;

- domnului sergent-major Marin Gheorghe Adrian-Giani;

- domnului sergent-major Bratu Gheorghe Florin-Alexandru;

- domnului sergent-major Ene Vasile Stefan-Cătălin;

- domnului sergent-major Popescu Marin Cristinel-Marius.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

In temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 16 iulie 2010.

Nr. 828.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit, prin scrisorile semnate la Bucuresti la 27 februarie 2009 si la Paris la 29 iunie 2009, între Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acord ui-cadru de împrumut FP 1556 (2006) dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 23 august 2007 si la Paris la 30 august 2007, pentru finantarea Proiectului privind reconstructia drumurilor forestiere afectate de inundatii si corectarea torentelor din zonele forestiere

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 89/2008 pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut F/P 1556 (2006) dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 23 august 2007 si la Paris la 30 august 2007,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit, prin scrisorile*) semnate la Bucuresti la 27 februarie 2009 si la Paris la 29 iunie 2009, între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut FP 1556 (2006) dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucuresti la 23 august 2007 si la Paris la 30 august 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 89/2008.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 30 iunie 2010.

Nr. 610.


*) Traducere.

 

BDCE

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

 

Dlui Bogdan Drăgoi,

Secretar de stat

Ministerul Finantelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, Bucuresti

România

 

Paris, 29 iunie 2009

 

Subiect: F/P 1556 (2006) - „Reconstructia drumurilor forestiere afectate de inundatii si reabilitarea torentelor mici din zonele forestiere"

 

Stimate domnule Drăgoi,

 

Ca urmare a solicitării dumneavoastră din data de 27 februarie 2009, recentei misiuni de evaluare tehnică din 23-27 martie 2009 si furnizării informatiilor de monitorizare pe data de 23 iunie 2009, îmi face plăcere să vă informez că BDCE nu are obiectii în a confirma prelungirea programului de lucrări pentru Acordul-cadru de împrumut mai sus mentionat cu o perioadă de 2 ani, adică de la 31 decembrie 2009 până la 31 decembrie 2011.

În cazul în care aveti întrebări în acest sens, vă rugăm să nu ezitati să ne contactati.

 

Cu stimă,

Thierry Poirel,

director general Directia generală împrumuturi

 

Nr. 501.390 din 27 februarie 2009

 

Către: Dl Thierry Poirel

Director general, Directia generală împrumuturi

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

 

27 februarie 2009

 

Ref.: „Reconstructia drumurilor forestiere afectate de inundatii si reabilitarea torentelor mici din zonele forestiere"

 

Stimate domn,

 

Facem referire la împrumutul F/P 1556 -„Reconstructia drumurilor forestiere afectate de inundatii si reabilitarea torentelor mici din zonele forestiere", în valoare de 48.000.000 de euro. După cum se specifică în anexa nr. 1 la Acordul-cadru de împrumut, data-limită de tragere pentru acest împrumut este în prezent 31 decembrie 2009.

Derularea acestui proiect se poate realiza doar partial până la data-limită de tragere mentionată. Acest lucru se datorează în principal perioadei scurte de executie a lucrărilor de aproximativ 7-8 luni pe an, datorită conditiilor meteorologice în zona de munte. Totodată, programul de luciu descris în anexa nr. 1 la Acordul-cadru de împrumut era stabilit initial la o perioadă de 4 ani (2006-2009).

De asemenea, conform Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale, de la intrarea sa în vigoare, la 1 ianuarie 2008, proiectul a înregistrat progrese în procesul de implementare.

Prin urmare, Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale solicită o prelungire de 2 ani, de la data de 31 decembrie 2009 până la 31 decembrie 2011.

În acest sens, vă rugăm să fiti de acord cu prelungirea termenului-limită de tragere pentru Acordul-cadru de împrumut mai sus mentionat.

Am aprecia dacă ati putea să analizati acest subiect cât se poate de curând si dacă ne-ati transmite acordul dumneavoastră în legătură cu cele mentionate mai sus.

 

Cu stimă,

Bogdan Drăgoi,

secretar de stat


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea acestora în administrarea Ministerului Mediului si Pădurilor, pentru Comisariatul General al Gărzii Nationale de Mediu, respectiv pentru comisariatele regionale ale Gărzii Nationale de Mediu si în folosinta comisariatelor regionale si judetene din structura Gărzii Nationale de Mediu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 12 alin. (1) si (2) si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Ministerului Mediului si Pădurilor, pentru Comisariatul General al Gărzii Nationale de Mediu, respectiv pentru comisariatele regionale ale Gărzii Nationale de Mediu si în folosinta comisariatelor regionale si judetene ale Gărzii Nationale de Mediu a unor imobile având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1-7, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 30 iunie 2010.

Nr. 625.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si care se dau în administrarea Comisariatului Regional Arges al Gărzii Nationale de Mediu si în folosinta Comisariatului Regional Arges si a comisariatelor judetene din structura acestuia

 

 

Codul fiscal

Denumirea

1. Ordonator principal de credite

16335444

Ministerul Mediului si Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

15378153

Comisariatul General al Gărzii Nationale de Mediu

3. Ordonator tertiar de credite

18020523

Comisariatul Regional Arges al Gărzii Nationale de Mediu

4. Regii autonome si companii/societăti nationale subordonate ordonatorului principal de credite

 

Comisariatul Judetean Arges Comisariatul Judetean Giurgiu Comisariatul Judetean Teleorman Comisariatul Judetean Prahova Comisariatul Judetean Călărasi

 

Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)

Elemente de identificare

Nr. MFP

Codul de clasificare

Tipul bunului

(mobil/ imobil)

Denumirea

Descrierea tehnică

Vecinătăti

Adresa

Anul dobândirii/

dării în folosintă

Valoarea

de inventar - lei -

Situatia juridică

Baza legală

Administrare/ Concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

 

Imobil

Teren + clădire

Suprafată totală teren = 229,00 m2 + 13,47% cota indiviză din 502,55 m2, aferenti constructiei

Clădire: D+P+5E+M,

achizitionat parterul blocului cu suprafata utilă de 251,00 m2si boxă subsol de 25,00 m2

N: fam. Rica

E: str. C-tin Stătescu

S: fam. Rădulescu si S.C. „Hause In vest Konstrukt GD" -S.R.L.

Tara: România

judetul: Arges localitatea: Pitesti, str. Constantin Stătescu nr. 5

2006

900.000

teren + clădire

Contract vânzare- cumpărare nr. 3.104/ 28.11.2006

În administrarea Comisariatului

Regional Arges si în folosinta Comisariatului Regional Arges si a Comisariatului Judetean Arges

2.

 

Imobil

Teren + clădire

Suprafată totală teren = 630 m2 Clădire: D + P suprafată construită = 123 m2 + garaj cu suprafata construită = 46 m2

N: str. Fundătura Frumoasei

E: persoană fizică

S: persoană fizică

V: S.C. Electrica - S.A.

Tara: România

judetul: Giurgiu

localitatea: Giurgiu,

str. Fundătura Frumoasei nr. 2

2006

400.000 teren + clădire

Contract vânzare-cumpărare nr 2.532/ 28.09.2006

În administrarea Comisariatului Regional Arges si în folosinta Comisariatului Judetean Giurgiu

3.

 

Imobil

Teren + clădire

Suprafată totală teren = 14 + 20 m2 = 34 m2

Cota indiviză 20% din terenul

Ocupat de bloc

Clădire/bloc achizitionat apartamentele nr. 1 si nr. 2

Suprafată totală utilă = 140,00 m2

(65 m2 = apartamentul nr. 1 + 75 m2 = apartamentul nr. 2 la parterul imobilului P + 4E)

N: blocurile nr. 312 + 314

E: bloc 307

S: Colegiul National „Mircea Scarlat"

V: inspectoratul teritorial în

constructii

Tara: România judetul: Teleorman localitatea: Alexandria, Str. Indepen­dentei nr. 4, bl. 306, se. A, ap. nr. 1 si ap. nr. 2, parter

2006

185.000 teren + clădire

Contract vânzare-cumpărare nr. 3.739/ 20.10.2006

În administrarea Comisariatului Regional Arges si în folosinta Comisariatului Judetean Teleorman

4.

 

Imobil

Teren + clădire

Suprafată totală teren = 226,92 m2 clădire: P + 1E suprafată construită = 130,89 m2

N: persoană fizică

S: persoană fizică

E: str. Decebal

V: persoană fizică

Tara: România judetul: Prahova localitatea: Ploiesti, str. Decebal nr. 17

2006

619.750 teren + clădire

Contract vânzare-cumpărare nr. 5.444/ 18.12.2006

În administrarea Comisariatului Regional Arges si în folosinta

Comisariatului Judetean Prahova

5.

 

Imobil

Teren + clădire

Suprafată totală teren = 266,00 m2 clădire: P+M suprafată construită = 114,96 m2 (corp 1 = 46,03 m2, corp 2 = 56,37 m2, corp 3 = 12,56 m2= hol de trecere)

N-E: Bd. Republicii;

S-E: familia Ciobănescu

S-V: familia Talianu

N-V: S.C. CHIREA - S.R.L.

Tara: România judetul: Călărasi localitatea: Călărasi, str. Viitor nr. 91

2006

372.156 teren + clădire

Contract vânzare-cumpărare nr. 4.929/ 15.11.2006

În administrarea Comisariatului

Regional Arges si în folosinta Comisariatului Judetean Călărasi


ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si care se dau în administrarea Comisariatului Regional Cluj al Gărzii Nationale de Mediu si în folosinta Comisariatului Regional Cluj si a comisariatelor judetene din structura acestuia

 

 

Codul fiscal

Denumirea

1. Ordonator principal de credite

16335444

Ministerul Mediului si Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

15378153

Comisariatul General al Gărzii Nationale de Mediu

3. Ordonator tertiar de credite

16495666

Comisariatul Regional Cluj al Gărzii Nationale de Mediu

4. Regii autonome si companii/societăti nationale subordonate ordonatorului principal de credite

 

Comisariatul Judetean Cluj Comisariatul Judetean Sălaj Comisariatul Judetean Maramures Comisariatul Judetean Satu Mare Comisariatul Judetean Bistrita-Năsăud

 

Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)

Elemente de identificare

Nr. MFP

Codul de clasificare

Tipul bunului (mobil/ imobil)

Denumirea

Descrierea tehnică

Vecinătăti

Adresa

Anul dobândirii/

dării în

folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică

Baza legală

Administrare/ Concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

 

Imobil

Teren + clădire

Suprafată totală teren = 356 m2 clădire: S+P+1E+M suprafata construită = 144,80 m2

N: asociatie locatari si str. Dorobanti

E: proprietar Macskasi

Rodica

S: str. G-ral Traian Mosoiu

V: Spitalul de Ortopedie

Tara: România

judetul: Cluj

localitatea: Cluj,

str. G-ral Traian Mosoiu nr. 49

2006

1.399.800 teren + clădire

Contract vânzare-cumpărare nr. 3.804/ 20.10.2006

În administrarea Comisariatului Regional Cluj si în folosinta Comisariatului Regional Cluj si a

Comisariatului Judetean Cluj

2.

 

Imobil

Teren + clădire

Suprafată totală teren = 728 m2 clădire: S+P+M suprafată construită = 138,80 m2 (din schita proiectului)

N: Bretanu Gh.

S: Chis I.

E: Nagy Sandor

V: str. Gh. Lazăr

Tara: România judetul: Sălaj

Localitatea: Zalău, str. Gh. Lazăr nr. 20

2006

874.992 teren + clădire

Contract vânzare-cumpărare nr. 4.520/ 4.12.2006

În administrarea Comisariatului Regional Cluj si în folosinta Comisariatului Judetean Sălaj

3.

 

Imobil

Teren + clădire

Suprafată totală teren = cotă indiviză 158/749 m2 clădire: P + 2E + M, achizitionat numai etajul 2 cu suprafata construită = 212,46 m2

N: râul Săsar E: Clinica Medcenter S: Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramures V: teren al S.C. Clar Design

Tara: România judetul: Maramures localitatea: Baia Mare, str. G. Cosbuc nr. 52

2006

667.423 teren + clădire

Contract vânzare-cumpărare nr. 3.411/ 22.09.2006

În administrarea Comisariatului

Regional Cluj si în folosinta Comisariatului Judetean Maramures

4.

 

Imobil

Teren + clădire

Suprafată totală teren = 885 m2 clădire: D+P+1E+M Suprafată construită = 266 m2

N: proprietar Kovacs Bârna N-E: Kandu Francisc E: Citiu Gh. si Barbu Ion S: Marcu loan V: str. loan Slavici

Tara: România judetul: Satu Mare

localitatea: Satu Mare, str. loan Slavici nr. 74

2007

1.290.000 teren + clădire

Contract vânzare-cumpărare nr. 2.417/ 21.05.2007

În administrarea Comisariatului Regional Cluj si în folosinta Comisariatului Judetean Satu Mare

5.

 

Imobil

Teren + clădire

Suprafată totală teren = 179 m2

clădire: S+P+1E+M suprafată construită =

122 m2

(din schita de amplasament)

N+E: registrul comertului S: str. Mărăsesti V: familia Morosan si familia Nagy

Tara: România

judetul: Bistrita- Năsăud

localitatea: Bistrita, str. Mărăsesti nr. 2

2007

1.380.000 teren + clădire

Contract vânzare-cumpărare nr. 2.924/ 20.06.2007

În administrarea Comisariatului Regional Cluj si în folosinta Comisariatului Judetean Bistrita-Năsăud

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si care se dau în administrarea Comisariatului Regional Galati al Gărzii Nationale de Mediu si în folosinta comisariatelor judetene din structura acestuia

 

 

Codul fiscal

Denumirea

1. Ordonator principal de credite

16335444

Ministerul Mediului si Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

15378153

Comisariatul General al Gărzii Nationale de Mediu

3. Ordonator tertiar de credite

16494105

Comisariatul Regional Galati al Gărzii Nationale de Mediu

4. Regii autonome si companii/societăti nationale subordonate ordonatorului principal de credite

 

Comisariatul Judetean Vrancea Comisariatul Judetean Buzău Comisariatul Biosfera „Delta Dunării" Tulcea Comisariatul Judetean Brăila

 

Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)

Elemente de identificare

Nr. MFP

Codul de clasificare

Tipul bunului (mobil/ imobil)

Denumirea

Descrierea tehnică

Vecinătăti

Adresa

 

 

Anul dobândirii/

dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică

Baza legală

Administrare/ Concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

 

Imobil

Teren + clădire

Suprafată totală teren = 994,00 m2 casă parter suprafata construită = 566,35 m2 (din fisele bunului imobil)

Str. Comisia Centrală,

SCCM Vrancea pe două

laturi, locuintă personală

Tara: România

judetul: Vrancea

localitatea: Focsani, str. Comisia Centrală nr. 72-74

2006

1.099.736 teren + clădire

Contract vânzare-cumpărare nr. 6.489/ 18.12.2006

În administrarea Comisariatului Regional Galati si în folosinta Comisariatului Judetean Vrancea

2.

 

Imobil

Teren + clădire

Suprafată totală teren = 551 m2 casă parter cu mansardă suprafata construită = 204,38 m2 (din care garaj = 41,39 m2)

Case familiale, str. Nicolae

Titulescu,

Prefectura Judetului Buzău,

Tipografia Sansa

Tara: România

judetul: Buzău

localitatea: Buzău, str. Nicolae

Titulescu nr. 3

2007

1.179.425 teren + clădire

Contract vânzare-cumpărare nr. 1.808/ 30.03.2007

În administrarea Comisariatului Regional Galati si în folosinta Comisariatului Judetean Buzău

3.

 

Imobil

Teren + clădire

Suprafată teren = 3,172 m2 + 31,889 m2 = 35,061 m2 = cotă indiviză din terenul ocupat de bloc suprafata utilă = 184,83 m2 plus 19,05 m2 suprafata utilă cotă indiviză părti comune Achizitionat etajul 6 din P + 6E suprafata construită = cotă indiviză din 231,77 m2

S.C. Modern Proiect, S.C. Palmeras,

S.C. Start Proiect,

ANOFM Tulcea

Tara: România

judetul: Tulcea

localitatea: Tulcea, str. Grigore

Antipa nr. 10

2006

643.571 teren + clădire

Contract vânzare-cumpărare nr. 6.714/ 29.12.2006

În administrarea Comisariatului Regional Galati si în folosinta Comisariatului Biosfera „Delta Dunării" Tulcea

4.

 

Imobil

Teren+ clădire

Suprafată teren = cotă indiviză 5,03% din 2449 m2 achizitionat etajul 4 din bloc P+4E si P+6E suprafată utilă =

518,00 m2 + cota indiviză 5,03% din 35,30 m2 = holul de intrare + 5,03% din 246,42 m2 = liftul de la parter cu holul de intrare si casa scării si lift + 5,03%din 157,46 m2 = casa scării vest si ghena de gunoi

S.C. Doraly Mall, Faleza

Dunării, bd. Al. I. Cuza,

case de locuit

Tara: România judetul: Brăila localitatea: Brăila, bd.AI. I. Cuza nr. 3

2007

1.191.012 teren + clădire

Contract vânzare-cumpărare nr. 8.398/ 01.08.2007

În administrarea Comisariatului Regional Galati si în folosinta Comisariatului Judetean Brăila


ANEXA Nr. 4

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si care se dau în administrarea Comisariatului Regional Sibiu al Gărzii Nationale de Mediu si în folosinta Comisariatului Regional Sibiu si a Comisariatului Judetean Sibiu

 

 

Codul fiscal

Denumirea

1. Ordonator principal de credite

16335444

Ministerul Mediului si Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

15378153

Comisariatul General al Gărzii Nationale de Mediu

3. Ordonator tertiar de credite

16492228

Comisariatul Regional Sibiu al Gărzii Nationale de Mediu

4. Regii autonome si companii/societăti nationale subordonate ordonatorului principal de credite

-

Comisariatul Judetean Sibiu

 

Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)

Elemente de identificare

Nr. MFP

Codul de clasificare

Tipul bunului (mobil/ imobil)

Denumirea

Descrierea tehnică

Vecinătăti

Adresa

Anul dobândirii/

dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică

Baza legală

Administrare/ Concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

 

Imobil

Teren +

clădire

Suprafată totală teren =

2.500 m2 clădire: P+E suprafata construită: 322,87 m2 (din schita corpului de proprietate)

DN 1.S.C. CONA - S.A. Sibiu, teren S.C. CUB IMPEX - S.R.L. Sibiu

Tara: România

judetul: Sibiu

localitatea: Selimbăr,

judetul Sibiu

2006

1.491.055 teren + clădire

Contract vânzare- cumpărare nr. 2.509/ 11.09.2006

În administrarea Comisariatului

Regional Sibiu si în folosinta Comisariatului Regional Sibiu si a

Comisariatului Judetean Sibiu

 

ANEXA Nr. 5

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si care se dau în administrarea Comisariatului Regional Suceava al Gărzii Nationale de Mediu si în folosinta Comisariatului Regional Suceava si a comisariatelor judetene din structura acestuia

 

 

Codul fiscal

Denumirea

1. Ordonator principal de credite

16335444

Ministerul Mediului si Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

15378153

Comisariatul General al Gărzii Nationale de Mediu

3. Ordonator tertiar de credite

16495631

Comisariatul Regional Suceava al Gărzii Nationale de Mediu

4. Regii autonome si companii/societăti nationale subordonate ordonatorului principal de credite

 

Comisariatul Judetean Suceava Comisariatul Judetean Bacău Comisariatul Judetean Neamt Comisariatul Judetean Botosani Comisariatul Judetean Iasi


Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)

Elemente de identificare

Nr. MFP

Codul de clasificare

Tipul bunului (mobil/ mobil)

Denumirea

Descrierea tehnică

Vecinătăti

Adresa

Anul dobândirii/

dării în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică

Baza legală

Administrare/ Concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

 

Imobil

Teren + clădire

Suprafată totală teren = 588 m2 clădire: P+1+M suprafata construită: 248,00 m2

N: locuintă + teren

S: locuintă + teren

E: bd. Sofia Vicoveanca

V: locuintă si teren

Tara: România

judetul: Suceava

localitatea: Moara, satul Bulai,

bd. Sofia Vicoveanca nr. 72

2006

1.780.900 teren + clădire

Contract vânzare-cumpărare nr. 4.227/ 13.10.2006

În administrarea Comisariatului

Regional Suceava si în folosinta

Comisariatului Regional Suceava

si a Comisariatului Judetean Suceava

2.

 

Imobil

Teren + clădire

Suprafată totală

teren=574 m2 clădire: P+M suprafata construită = 143 m2

N: locuintă + teren

S: locuintă + teren

E: str. Ion. Ionescu de la Brad

V: locuintă + teren

Tara: România judetul: Suceava localitatea: Bacău, str. Ion lonescu de la Brad nr. 68

2006

1.023.000 teren + clădire

Contract vânzare-cumpărare nr. 4.334/ 19.10.2006

În administrarea Comisariatului Regional Suceava si în folosinta

Comisariatului Judetean Bacău

3.

 

Imobil

Teren + clădire

Suprafată totală teren = 500 m2 clădire: P + 1 suprafata construită = 143 m2

N: proprietar Cojocaru D. S: proprietar Serban Gh. E: proprietar Tanacli Ion V: Str. Nufărului

Tara: România

judetul: Neamt

localitatea: Piatra- Neamt,

Str. Nufărului nr. 19

2006

900.000 teren + clădire

Contract vânzare-cumpărare nr. 4.408/ 25.10.2006

În administrarea Comisariatului

Regional Suceava si în folosinta

Comisariatului Judetean Neamt

4.

 

Imobil

Teren + clădire

Suprafată totală teren = 650,00 m2 clădire: D+P+M suprafata construită = 133 m2

N-NV, S-SV, E: locuinte

si terenuri persoane fizice

NE: Str. Fântânilor

Tara: România

judetul: Iasi localitatea: Iasi,

Str. Fântânilor nr. 7

2007

1.395.000 teren + clădire

Contract vânzare-cumpărare nr. 3.795/ 14.12.2007

În administrarea Comisariatului Regional Suceava si în folosinta Comisariatului Judetean Iasi

5.

 

Imobil

Clădire

Clădire P+1+M suprafata construită = 97,00 m2

N: Calea Natională

S: casă si teren persoană

fizică

E: str. Vânători

V: directia judeteană pentru

tineret si sport

Tara: România

judetul: Botosani

localitatea: Botosani,

str. Vânători nr. 2

2007

960.000 clădire teren în proprietatea municipiului Botosani, dat în adminis­trare gratuită Gărzii Nationale de Mediu

Contract vânzare-cumpărare nr. 10.773/ 13.12.2007

În administrarea Comisariatului

Regional Suceava si în folosinta

Comisariatului Judetean Botosani


ANEXA Nr. 6

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si care se dau în administrarea Comisariatului Regional Timis al Gărzii Nationale de Mediu si în folosinta Comisariatului Regional Timis si a comisariatelor judetene din structura acestuia

 

 

Codul fiscal

Denumirea

1. Ordonator principal de credite

16335444

Ministerul Mediului si Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

15378153

Comisariatul General al Gărzii Nationale de Mediu

3. Ordonator tertiar de credite

16492112

Comisariatul Regional Timis al Gărzii Nationale de Mediu

4. Regii autonome si companii/societăti nationale subordonate ordonatorului principal de credite

-

Comisariatul Judetean Timis Comisariatul Judetean Arad

 

Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)

Elemente de identificare

Nr. MFP

Codul de clasificare

Tipul bunului (mobil/ imobil)

Denumirea

Descrierea tehnică

Vecinătăti

Adresa

Anul dobândirii/

dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică

Baza legală

Administrare/ Concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

 

Imobil

Teren + clădire

Suprafată totală teren = 850 m2 clădire: S+P+1E suprafata construită = 135,80 m2

N: clădire S: clădire E: Str. Cărei V: teren liber

Tara: România judetul: Timis

localitatea: Timisoara, str. Cărei nr. 9 D

2007

1.441.544 teren + clădire

Contract vânzare-cumpărare nr. 1.752/ 9.05.2007

În administrarea Comisariatului Regional Timis si în folosinta Comisariatului Regional Timis si a Comisariatului Judetean Timis

2.

 

Imobil

Teren + clădire

Suprafată totală teren = proprietate personală 117 m2 din 255 m2 clădire: D+P achizitionat apart. nr. 2 suprafata construită = 210 m2

N: clădire S: str. Desseanu E: proprietar Cicioi Pop V: curte int.

Tara: România

judetul: Arad

localitatea: Arad,

str. Desseanu nr. 2

2006

400.000 teren + clădire

Contract vânzare-cumpărare nr. 2.125/ 27.09.2006

În administrarea Comisariatului Regional Timis si în folosinta Comisariatului Judetean Arad

 

ANEXA Nr. 7

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si care se dau în administrarea Comisariatului Regional Vâlcea al Gărzii Nationale de Mediu si în folosinta Comisariatului Regional Vâlcea si a Comisariatului Judetean Vâlcea

 

 

Codul fiscal

Denumirea

1. Ordonator principal de credite

16335444

Ministerul Mediului si Pădurilor

2. Ordonator secundar de credite

15378153

Comisariatul General al Gărzii Nationale de Mediu

3. Ordonator tertiar de credite

16498301

Comisariatul Regional Vâlcea al Gărzii Nationale de Mediu

4. Regii autonome si companii/societăti nationale subordonate ordonatorului principal de credite

-

Comisariatul Judetean Vâlcea


Grupa 8 (Bunuri aflate în patrimoniul public)

Elemente de identificare

Nr.

MFP

Codul de

clasificare

Tipul bunului

(mobil/ imobil)

Denumirea

Descrierea tehnică

Vecinătăti

Adresa

Anul dobândirii/

dării în folosintă

Valoarea de inventar

- lei -

Situatia juridică

Baza legală

Administrare/

Concesiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

 

Imobil

Teren + clădire

Suprafată totală teren =

342 m2 clădire: P+E+M suprafata construită = 130 m2

N: proprietar Cheran

Valentin

S: str. Preda Buzescu

E: proprietar Grigoroiu

Rodica

V: proprietar Ionescu

Dumitru

Tara: România

judetul: Vâlcea localitatea: Râmnicu Vâlcea, str. Preda Buzescu nr. 3

2006

922.372

teren + clădire

Contract vânzare- cumpărare nr. 17/ 1.10.2006

În administrarea Comisariatului

Regional Vâlcea si în folosinta Comisariatului Regional Vâlcea si a

Comisariatului Judetean Vâlcea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

INSTRUCTIUN

privind stabilirea competentei pentru aprobarea scăderii din evidenta contabilă a unitătilor militare din cadrul Ministerului Apărării Nationale a pagubelor pentru care, potrivit legii, nu se angajează răspundere materială sau a sumelor ce depăsesc cuantumul imputabil al pagubelor

 

Pentru aplicarea dispozitiilor art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin Legea nr. 25/1999,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentele instructiuni.

Art. 1. - (1) Pagubele produse în conditiile art. 6 alin. (1) lit. a), b) si c), art. 13 alin. (2), art. 14 alin. (3), art. 16 si 17 din Ordonanta Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, aprobată prin Legea nr. 25/1999, se scad din evidenta contabilă a unitătilor militare din cadrul Ministerului Apărării Nationale în baza aprobării comandantilor sau sefilor unitătilor militare respective, care au calitatea de ordonator de credite, dată pe actele de constatare ori cercetare, cu avizul comandantului sau sefului esalonului superior care are calitatea de ordonator de credite.

(2) Competenta de avizare prevăzută la alin. (1) ce revine ordonatorului principal de credite se exercită de către secretarul de stat pentru politica de apărare si planificare.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentelor instructiuni se abrogă pct. 1.1 din Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării nationale, nr. M.5/1999*) pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentele instructiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 14 iulie 2010.

Nr. M.80.


*) Ordinul ministrului de stat, ministrul apărării nationale, nr. M.5/1999 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.

 


MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

privind organizarea si functionarea Comitetului director al proiectului „Sistem informatic de sprijin al actiunilor militare"

 

Având în vedere prevederile art. 44 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La nivelul Ministerului Apărării Nationale se constituie Comitetul director al proiectului „Sistem informatic de sprijin al actiunilor militare", denumit în continuare CD-SISAM.

Art. 2. - Misiunea CD-SISAM este îndrumarea si monitorizarea activitătilor privind derularea si finalizarea proiectului „Sistem informatic de sprijin al actiunilor militare", denumit în continuare SISAM.

Art. 3. - (1) CD-SISAM are următoarea componentă:

a) presedinte;

b) membri.

(2) Presedintele CD-SISAM este secretarul general al Ministerului Apărării Nationale.

(3) Membrii CD-SISAM sunt:

a) loctiitorul sefului Departamentului pentru armamente;

b) loctiitorul pentru resurse al sefului Statului Major General;

c) directorul Directiei planificare integrată a apărării;

d) seful Directiei management resurse umane;

e) seful Directiei financiar-contabile;

f) seful Directiei medicale;

g) loctiitorul sefului Directiei contrainformatii si securitate militară;

h) comandantul Comandamentului logistic întrunit;

i) seful Directiei comunicatii si informatică din Statul Major General;

j) seful Directiei logistică din Statul Major General;

k) sefii resurselor de la categoriile de forte ale armatei;

l) seful autoritătii contractante, atunci când autoritatea contractantă este alta decât Departamentul pentru armamente.

(4) Membrii CD-SISAM nu îsi pot delega mandatul altor persoane, cu exceptia situatiilor în care acestia se află în concediu sau misiuni, precum si în cazul vacantării functiei.

Art. 4. - Secretariatul CD-SISAM este asigurat de către Sectia managementul proceselor de lucru din Secretariatul general.

Art. 5. - CD-SISAM are următoarele atributii principale:

a) aprobă rolul, responsabilitătile si competentele Consiliului de management al proiectului SISAM;

b) monitorizează activitatea Consiliului de management al proiectului SISAM;

c) aprobă rapoartele elaborate de Consiliul de management al proiectului SISAM la începerea si la finalizarea fiecărei etape a proiectului;

d) aprobă transmiterea de către Consiliul de management al proiectului SISAM către autoritatea contractantă, în vederea însusirii si comunicării furnizorilor SISAM, a modificărilor cu impact asupra derulării proiectului care pot să apară la nivelul Ministerului Apărării Nationale;

e) monitorizează modul de alocare a resurselor necesare realizării proiectului;

f) monitorizează, pe parcursul derulării proiectului, respectarea obligatiilor ce revin părtilor în derularea proiectului SISAM;

g) analizează si solutionează disfunctionalitătile ivite pe parcursul realizării proiectului si la solutiile preconizate pentru remedierea lor;

h) mediază problemele apărute în relatia dintre Ministerul Apărării Nationale si furnizorii proiectului SISAM;

i) prezintă ministrului apărării nationale, în vederea luării deciziei, propuneri privind continuarea/suspendarea/încetarea derulării proiectului.

Art. 6. - (1) Presedintele CD-SISAM are următoarele atributii:

a) aprobă ordinea de zi a sedintelor si celelalte documente ale CD-SISAM;

b) convoacă CD-SISAM, conform prevederilor prezentului ordin;

c) conduce lucrările CD-SISAM;

d) informează ministrul apărării nationale, ori de câte ori este nevoie, cu privire la stadiul derulării activitătilor în cadrul proiectului SISAM.

(2) În absenta presedintelui CD-SISAM, lucrările sunt prezidate de către loctiitorul pentru resurse al sefului Statului Major General.

Art. 7. - Secretariatul CD-SISAM are următoarele atributii:

a) elaborează proiectul ordinii de zi pentru sedintele CD-SISAM, pe baza precizărilor presedintelui si a propunerilor membrilor;

b) întocmeste lista persoanelor convocate/invitate la sedinte, pe baza dispozitiilor primite sau a propunerilor membrilor CD-SISAM, si o supune aprobării presedintelui;

c) pregăteste documentele de lucru pentru sedintele CD-SISAM si asigură cadrul organizatoric necesar pentru desfăsurarea în conditii corespunzătoare a sedintelor;

d) transmite ordinea de zi, precum si documentele care urmează a fi discutate în cadrul sedintei CD-SISAM tuturor membrilor, cu cel putin 5 zile înaintea datei de desfăsurare a sedintei;


e) consemnează continutul propunerilor avansate CD-SISAM si al hotărârilor adoptate în cadrul sedintelor în procese-verbale, care urmează a fi semnate de membri si aprobate de presedinte;

f) transmite procesele-verbale ale sedintelor tuturor membrilor si urmăreste modul de îndeplinire a hotărârilor CD-SISAM, raportând despre aceasta presedintelui;

g) elaborează proiectele rapoartelor de informare adresate ministrului apărării nationale referitoare la activitatea CD-SISAM.

Art. 8. - (1) CD-SISAM îsi desfăsoară activitatea în sedinte ordinare semestriale sau în sedinte extraordinare, ori de câte ori situatia o impune, în prezenta majoritătii membrilor.

(2) Convocarea membrilor CD-SISAM se face la solicitarea presedintelui sau a două treimi din numărul acestora.

(3) Pentru asigurarea consilierii/asistentei de specialitate, presedintele CD-SISAM poate solicita/aproba participarea la sedintele CD-SISAM a unor reprezentanti din alte structuri ale ministerului sau din partea furnizorului SISAM, în calitate de invitati.

Art. 9. - (1) CD-SISAM adoptă hotărâri prin votul majoritătii membrilor prezenti.

(2) În cazul în care nu se poate realiza majoritatea necesară adoptării unor hotărâri, datorită numărului egal de voturi exprimate pentru si împotrivă, decisiv va fi votul exprimat de către presedinte.

(3) În cazul în care presedintele se abtine, se reanalizează propunerea de vot si se repetă votul.

Art. 10. - (1) Documentele care urmează să fie discutate în cadrul sedintelor CD-SISAM se transmit secretariatului, prin grija membrilor care au formulat propuneri privind ordinea de zi a sedintei, cu cel putin 10 zile înaintea datei de desfăsurare a acesteia.

(2) Informările, analizele, rapoartele de activitate si studiile adresate CD-SISAM în vederea analizării trebuie să contină propuneri si stabiliri de responsabilităti cu termene de finalizare.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 14 iulie 2010.

Nr. M.82.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.