MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 512/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 512         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 22 iulie 2010

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

15. - Ordonantă privind unele măsuri de reorganizare a activitătilor de tineret si sport

 

588. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile

 

654. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

 

728. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

 

729. - Hotărâre pentru aprobarea unui ajutor acordat Republicii Moldova constând în principalele materiale de constructii necesare pentru reconstructia si repararea unor case afectate de calamitătile naturale din 2010

 

730. - Hotărâre privind acordarea de către România a unui ajutor de urgentă, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova

 

731. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 364/2010 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2010-2011

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.007. - Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2010

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURÂRI DE SĂNĂTATE

 

627. - Ordin pentru aprobarea Metodologiei de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTĂ

privind unele măsuri de reorganizare a activitătilor de tineret si sport

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 1 pct. VI pozitia 3 din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Se înfiintează directiile judetene pentru sport si tineret, respectiv Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti ca urmare a comasării prin fuziune a directiilor pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti cu directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, servicii publice deconcentrate ale Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret, cu personalitate juridică, finantate din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat.

Art. 2. - (1) Organizarea si functionarea, numărul de posturi, atributiile structurilor rezultate din reorganizarea prin comasare a institutiilor publice prevăzute la art. 1 se reglementează prin hotărâre a Guvernului.

(2) Actul normativ prevăzut la alin. (1) se supune spre aprobare Guvernului în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante. Acesta va reglementa si situatia patrimoniului institutiilor publice desfiintate.

Art. 3. - (1) În termen de 60 de zile de la data înfiintării directiilor judetene pentru sport si tineret si a Directiei pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti se vor definitiva măsurile de reducere a numărului de personal în limitele stabilite prin hotărâre a Guvernului si conform noilor state de functii.

(2) Încadrarea personalului în numărul de posturi aprobat si pe noile functii din institutia care îl preia, precum si stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de functii.

(3) Încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu ale personalului, ca urmare a reorganizării potrivit prezentei ordonante, se face cu respectarea procedurilor legale aplicabile categoriei de personal din care face parte si a prevederilor legale privind protectia socială.

Art. 4. - (1) Conducerea directiilor judetene pentru sport si tineret, respectiv a Directiei pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti este asigurată de un director executiv numit în conditiile legii prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret.

(2) În exercitarea atributiilor sale, directorul executiv poate fi ajutat de un adjunct, numit în conditiile legii prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret.

(3) Personalul directiilor judetene pentru sport si tineret, respectiv al Directiei pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti este format din functionari publici si personal contractual.

Art. 5. - (1) Patrimoniul directiilor pentru tineret judetene, al directiilor pentru sport judetene, precum si cel al Directiei pentru Tineret a Municipiului Bucuresti si al Directiei pentru Sport a Municipiului Bucuresti se preiau de directiile judetene pentru sport si tineret si de Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti pe baza bilantului contabil de închidere al institutiilor care predau, însotit de balanta de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie si celelalte anexe, ce se întocmesc la finele anului, împreună cu protocolul de predare-preluare, încheiat în termen de 10 zile de la data intrării in vigoare a actului normativ prevăzut la art. 2 alin. (1).

(2) Protocoalele de predare-preluare încheiate în aplicarea prevederilor prezentei ordonante vor cuprinde si creditele bugetare rămase neutilizate, precum si drepturile si obligatiile institutiilor care se desfiintează.

Art. 6. - Se abilitează Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului să introducă modificările determinate de aplicarea prevederilor prezentei ordonante în volumul si structura bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii.

Art. 7. - În cuprinsul actelor normative, sintagmele „directii pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti" si „directii pentru tineret judetene, respectiv a municipiului Bucuresti" se înlocuiesc cu sintagma „directii judetene pentru sport si tineret, respectiv Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti".

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă:

a) art. 7 si 8 din Legea tinerilor nr. 350/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 27 iulie 2006, cu modificările ulterioare;

b) art. 19 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Marko Bela

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 14 iulie 2010.

Nr. 15.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 30 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

Art. 2. - Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor care sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care investesc în România si se încadrează în una dintre următoarele categorii:

a) realizează o investitie initială cu o valoare care se încadrează între 10 si 20 milioane euro inclusiv, echivalent în lei, si creează minimum 100 de noi locuri de muncă ca urmare a realizării investitiei initiale;

b) realizează o investitie initială cu o valoare care se încadrează între 20 si 30 milioane euro inclusiv, echivalent în lei, si creează minimum 200 de noi locuri de muncă ca urmare a realizării investitiei initiale;

c) realizează o investitie initială cu o valoare care depăseste 30 milioane euro, echivalent în lei, si creează minimum 300 de noi locuri de muncă ca urmare a realizării investitiei initiale."

2. La articolul 12, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„(6) Numărul total estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în temeiul prezentei scheme este de 125, numărul mediu anual de beneficiari fiind de 25."

3. În anexa nr. 2, la capitolul I „Acordarea ajutorului de stat regional pentru investitia initială", punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Investitia initială reprezintă o investitie în active corporale si necorporale, amplasate în acelasi perimetru, referitoare la: înfiintarea unei noi unităti, extinderea unei unităti existente, diversificarea productiei unei unităti pe noi piete de produse sau la o schimbare fundamentală a ansamblului procesului de productie a unei unităti existente."

4. În anexa nr. 3, la capitolul III „Criterii de eligibilitate", litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) intentionează să realizeze o investitie initială care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la art. 2 lit. a)-c) din hotărâre;".

5. În anexa nr. 3, la capitolul III „Criterii de eligibilitate", litera i) se abrogă.

6. În anexa nr. 3, la capitolul V „Procedură de acordare a alocării specifice individuale" punctul 2 „înregistrarea, evaluarea si selectia beneficiarilor", subpunctul 2.12 va avea următorul cuprins:

„2.12. În cazul prevăzut la subpct. 2.11 lit. a), la evaluarea documentatiei depuse de întreprindere, unitatea de implementare a schemei are în vedere: caracteristicile investitiei, gradul de îndeplinire a indicatorilor prevăzuti în anexa nr. 4, amplasamentul acesteia, indicatorii economico-financiari corespunzători zonei/judetului (PIB/locuitor si rata somajului) în care se realizează investitia, limita plafoanelor bugetare aferente perioadei de derulare a prezentei scheme de ajutor de stat. În urma acestei evaluări se stabileste nivelul intensitătii ajutorului de stat fără a depăsi 40% în regiunea de dezvoltare 8 Bucuresti - Ilfov si de 50% în celelalte regiuni."

7. În anexa nr. 3, la capitolul V „Procedură de acordare a alocării specifice individuale" punctul 5 „Revocarea acordului pentru finantare", subpunctul 5.1 va avea următorul cuprins:

„5.1. Întreprinderile solicitante sunt obligate să demareze si să finalizeze proiectul de investitii pentru care au solicitat finantare în termenele prevăzute în planul de investitii care a stat la baza emiterii acordului pentru finantare."

8. În anexa nr. 3, la capitolul V „Procedură de acordare a alocării specifice individuale" punctul 5 „Revocarea acordului pentru finantare", subpunctul 5.4 va avea următorul cuprins:

„5.4. Acordul pentru finantare se revocă în situatia în care:

a) întreprinderea procedează la orice altă modificare a proiectului de investitii decât cea prevăzută la subpct. 5.2;

b) întreprinderea nu a demarat proiectul de investitii în termenul prevăzut în planul de investitii;

c) întreprinderea nu a finalizat proiectul de investitii în termenul prevăzut în planul de investitii;

d) întreprinderea nu a informat Ministerul Finantelor Publice conform subpct. 5.2."

9. Formularul nr. 2 la procedură „Acord pentru finantare" se modifică si se înlocuieste cu formularul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 23 iunie 2010.

Nr. 588.

 

ANEXA

(Formularul nr. 2 la procedură)

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

UNITATEA DE IMPLEMENTARE

................................................................................

................................................................................

 

Data.........................................

Numărul ...............................................

 

ACORD PENTRU FINANTARE1

DESTINATAR:

Denumirea întreprinderii:............................................

Data înregistrării întreprinderii:...........................

Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comertului:....................................

Codul de identificare fiscală:...........................

Adresa:..........................................................................

Telefon:....................................

Fax:..........................................

E-mail:....................................................

Ca urmare cererii dumneavoastră nr.....................din data de............................., vă comunicăm prin prezenta acordul pentru finantarea următoarelor costuri eligibile aferente proiectului:

 

Denumirea activitătii

Tipul de cheltuială eligibilă pentru care se solicită finantare

Valoarea costurilor eligibile

Valoarea finantării aprobate

An I

An II

An III

An IV

An V

TOTAL

An I

An II

An III

An IV

AnV

TOTAL

Realizarea de investitii în active corporale si necorporale

a) Costuri eligibile pentru realizarea de investitii în active corporale2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constructii industriale (cu caracter productiv)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalatii tehnice si masini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte instalatii, utilaje si mobilier industrial

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Costuri eligibile pentru realizarea de investitii în active necorporale3:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costuri cu transfer de tehnologie prin dobândirea drepturilor de proprietate intelectuală: brevet de inventie, licente, a know-how-lui sau a cunostintelor tehnice nebrevetate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crearea de noi locuri de munca

c) Costuri salariale cu personalul nou-angajat în urma realizării proiectului de investitii pe o perioadă de 2 ani:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costuri cu salariul brut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costuri cu asigurările sociale obligatorii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentiuni speciale.........................................................

Ministrul finantelor publice,

........................................................


1 Se completează de către unitatea de implementare.

2 Reprezintă orice investitii în active corporale ce se referă la crearea unei noi unităti, extinderea unei unităti existente sau angajarea într-o activitate ce implică o schimbare fundamentală a produsului sau procesului de productie al unei unităti existente, mai ales prin rationalizare, diversificare sau modernizare.

3 Reprezintă orice investitii în transfer de tehnologie, prin dobândirea drepturilor de brevet de inventie, a licentelor, a know-how-lui sau a cunostintelor tehnice nebrevetate.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Justitiei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, cu suma de 7.500 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică si sigurantă natională", la titlul VI „Transferuri între unităti ale administratiei publice", pentru Administratia Natională a Penitenciarelor, pentru bunuri si servicii.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Justitiei pe anul 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 7 iulie 2010.

Nr. 654.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 si 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si a activitătii institutiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 23 ianuarie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (1), punctul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„11. elaborează politicile si planurile nationale de actiune ale Guvernului în domeniul egalitătii de sanse între femei si bărbati si coordonează aplicarea acestora;".

2. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 11 se introduc două noi puncte, punctele 111 si 112, cu următorul cuprins:

„111. primeste reclamatii/plângeri privind încălcarea dispozitiilor normative, referitoare la principiul egalitătii de sanse si de tratament între femei si bărbati si al nediscriminării după criteriul sex, de la persoane fizice, persoane juridice, institutii publice si private si le transmite institutiilor competente în vederea solutionării si aplicării sanctiunii;

112. avizează proiectele de acte normative, initiate de celelalte ministere si de alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, în vederea integrării si respectării principiului egalitătii de sanse si de tratament între femei si bărbati;".

3. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 24 se introduc nouăsprezece noi puncte, punctele 241-2419, cu următorul cuprins:

„241. elaborează si fundamentează programe în domeniul protectiei familiei si pentru prevenirea si combaterea violentei în familie si în domeniul protectiei si promovării drepturilor copilului;

242. monitorizează respectarea drepturilor copilului si recomandă autoritătilor centrale sau locale luarea măsurilor care se impun;

243. centralizează si sintetizează informatiile referitoare la respectarea principiilor si normelor stabilite de Conventia cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată, cu modificările ulterioare, si urmăreste si ia măsurile necesare pentru punerea în aplicare a recomandărilor Comitetului privind drepturile copilului;

244. coordonează si îndrumă metodologic activitătile serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părintii săi si ale celor de protectie specială a copilului, precum si activitătile desfăsurate de comisiile pentru protectia copilului;

245. elaborează standarde, norme metodologice si proceduri de lucru pentru serviciile care asigură prevenirea separării

copilului de părintii săi, protectia specială a copilului si tânărului, precum si pentru protectia familiei, a victimelor violentei în familie si pentru cele destinate agresorilor;

246. elaborează metodologia de licentiere si criteriile de evaluare a serviciilor destinate prevenirii separării copilului de părintii săi, protectiei speciale a copilului si tânărului si victimelor violentei în familie si licentiază aceste servicii;

247. coordonează si îndrumă metodologic activitătile de sprijinire a familiei si victimelor violentei în familie, precum si ale serviciilor destinate acestora;

248. actionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protectia institutionalizată a persoanelor cu handicap;

249. monitorizează respectarea drepturilor persoanelor cu handicap, inclusiv a realizării accesibilitătilor;

2410. elaborează, coordonează si monitorizează implementarea strategiei nationale în domeniul handicapului/dizabilitătii, precum si a planului national de actiune;

2411. avizează persoanele juridice de drept public sau de drept privat să desfăsoare activităti în domeniul protectiei persoanelor cu handicap si să înfiinteze institutii de asistentă socială pentru persoanele cu handicap;

2412. evaluează necesarul si calitatea serviciilor, stabileste planuri de dezvoltare a serviciilor pe baza nevoilor persoanelor cu handicap;

2413. initiază si elaborează metodologii, norme, instructiuni si alte documente necesare pentru îmbunătătirea calitătii serviciilor destinate persoanelor cu handicap;

2414. realizează coordonarea metodologică a institutiilor de asistentă socială pentru persoanele cu handicap;

2415. avizează proiecte de acte normative referitoare la domeniul si problematica handicapului/dizabilitătii;

2416. asigură dezvoltarea activitătii specifice organizatiilor neguvernamentale ale persoanelor cu handicap prin subventiile acordate conform Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

2417. autorizează unitătile protejate si monitorizează respectarea conditiilor de autorizare;

2418. colectează, prelucrează si diseminează date statistice în domeniul de activitate al ministerului;

2419. elaborează, implementează si monitorizează sistemul de evaluare a persoanelor cu handicap; coordonează si monitorizează activitatea comisiilor de evaluare a persoanelor cu handicap."


4. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 73 se introduc cincisprezece noi puncte, punctele 74-88, cu următorul cuprins:

„74. controlează, prin Corpul inspectorilor sociali, aplicarea corectă si unitară a legilor si a altor acte normative care reglementează domeniul asistentei sociale;

75. elaborează planul anual de inspectie pentru implementarea politicii în domeniul asistentei sociale;

76. elaborează metode si proceduri unitare de inspectie;

77. controlează respectarea standardelor de calitate în acordarea serviciilor sociale publice si private;

78. controlează modul în care sunt respectate prevederile legale privind stabilirea, acordarea si promovarea drepturilor sociale ale cetătenilor de către autoritătile administratiei publice centrale si locale, precum si de către alte persoane juridice de drept public sau privat si de către unele persoane fizice;

79. controlează modul în care sunt respectate prevederile legale referitoare la administrarea fondurilor pentru plata drepturilor sociale, precum si a celor alocate pentru sustinerea si dezvoltarea serviciilor sociale, a proiectelor, programelor si politicilor din domeniu;

80. constată săvârsirea faptelor prin care se încalcă prevederile legale din domeniul asistentei sociale si, după caz, sesizează organele de urmărire penală competente în situatia în care faptele respective întrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni;

81. În cazul în care constată neconformităti în functionarea serviciilor sociale, solicită comisiilor de acreditare retragerea acreditării si urmăreste îndeplinirea măsurilor dispuse;

82. solicită furnizorului de servicii si/sau autoritătilor competente suspendarea ori încetarea temporară sau definitivă a serviciului social în cazul încălcării grave a prevederilor legale în domeniu si urmăreste îndeplinirea măsurilor dispuse;

83. controlează modul de îndeplinire a prevederilor legale privind combaterea marginalizării sociale;

84. constată si aplică sanctiunile contraventionale prevăzute în toate actele normative care reglementează domeniul asistentei sociale;

85. desfăsoară activităti de investigare socială derivate din rezultatele controlului si formulează propuneri de îmbunătătire a activitătii, organizării si a metodei de acordare a prestatiilor si serviciilor sociale;

86. controlează furnizorii de servicii sociale publici si privati din punctul de vedere al eficientei si performantei acestora în îndeplinirea obiectivelor stabilite în conformitate cu standardele de calitate si de cost, conform reglementărilor în vigoare;

87. Înregistrează, centralizează si sintetizează informatiile referitoare la furnizorii de servicii sociale si la serviciile sociale acordate de către acestia si gestionează Registrul electronic unic al serviciilor sociale;

88. controlează si monitorizează respectarea prevederilor legale în ceea ce priveste îndeplinirea conditiilor de acordare a acreditării/licentierii furnizorilor de servicii sociale si serviciilor furnizate de acestia."

5. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Coordonatorul activitătii de egalitate de sanse între femei si bărbati este presedintele Comisiei nationale în domeniul egalitătii de sanse între femei si bărbati (CONES)."

6. La articolul 13, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 2 secretari de stat, numiti prin decizie a primului-ministru."

7. La articolul 19, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul de lucru al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale este de 660 posturi finantate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului."

8. La articolul 23, alineatele (2) si (3) se abrogă.

9. Anexele nr. 1-3 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale preia de la Inspectia Muncii, pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, patrimoniul aferent desfăsurării activitătii de inspectie socială.

Art. III. - încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat si pe noile functii aferente aprobate potrivit legii se realizează în termenul prevăzut la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si a activitătii institutiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa, cu respectarea procedurii, dispozitiilor legale si regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de functii, precum si a procedurii de restructurare si reorganizare, aprobată prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale cu respectarea prevederilor legale.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Szakal Andras Zsolt

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 iulie 2010.

Nr. 728.

 


ANEXA Nr. 1*)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2009)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2009)

 

INSTITUTIILE

care functionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

 

A. În subordine:

1. Inspectia Muncii (3.236 de posturi)

2. Organisme intermediare regionale pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane (350 de posturi):

a) Organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Est;

b) Organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Est;

c) Organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Muntenia;

d) Organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Vest Oltenia;

e) Organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Vest;

f) Organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Vest;

g) Organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Centru;

h) Organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Bucuresti-llfov.

3. Agentia Natională pentru Prestatii Sociale (1.032 de posturi)

B. În coordonare:

1. Institutul National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.M.PS. Bucuresti

2. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.PM. „Alexandru Darabont" - Bucuresti

C. Sub autoritate:

1. Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale

2. Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 11/2009)

 

PARCUL NORMAT

de mijloace de transport si consumul lunar de carburanti pentru Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si institutiile din subordine

 

Nr. crt.

Denumirea institutiei

Tipul mijlocului de transport

Parcul normat

Consumul lunar de carburanti

- litri lună/mijloc de transport -

1.

Administratia centrală a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

autoturism

- cabinet ministru - 1

- cabinet secretar de stat - 2

- cabinet secretar general - 1

- parc comun - 5*

200

200

200

150

2.

Organismele intermediare regionale pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane"

autoturism

câte două pentru fiecare organism

100

3.

Agentia Natională pentru Prestatii Sociale

autoturism

- aparat central - 3

- agentii teritoriale de prestatii sociale - 87 (câte două pentru fiecare agentie judeteană si 3 pentru cea a municipiului Bucuresti)

150

100


* Dintre care două autoturisme achizitionate din fonduri comunitare de preaderare destinate activitătilor specifice Autoritătii de management pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane".


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea unui ajutor acordat Republicii Moldova constând în principalele materiale de constructii necesare pentru reconstructia si repararea unor case afectate de calamitătile naturale din 2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă ajutorul pentru Republica Moldova constând în principalele materiale de constructii necesare pentru reconstructia a 722 de case si repararea a 178 de case afectate de calamitătile naturale din 2010.

Art. 2. - Pentru finantarea ajutorului prevăzut la art. 1 se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului cu suma de 30.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2010, la capitolul 70.01 „Locuinte, servicii si dezvoltare publică".

Art. 3. - (1) Se aprobă Lista principalelor materiale de constructii necesare pentru reconstructia caselor distruse si repararea celor afectate de calamitătile naturale din anul 2010 din Republica Moldova, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Achizitionarea principalelor materiale de constructii, precum si transportul acestora se fac în mod centralizat prin Agentia Natională pentru Locuinte, aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului.

(3) Lista prevăzută la alin. (1) este stabilită pe baza unui proiect tehnic, aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului.

Art. 4. - (1) Proiectul tehnic va fi pus la dispozitia Ministerului Constructiilor si Dezvoltării Regionale din Republica Moldova cu titlu gratuit de către Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului.

(2) Materialele achizitionate conform art. 3 alin. (2) vor fi predate cu titlu gratuit Ministerului Constructiilor si Dezvoltării Regionale din Republica Moldova.

(3) Ministerul Constructiilor si Dezvoltării Regionale din Republica Moldova stabileste si comunică Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului depozitele unde se predau materialele principale de constructii necesare reconstruirii a 722 de case si reparării a 178 de case din Republica Moldova.

Art. 5. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările prevăzute la art. 2 în structura bugetului de stat si în volumul si în structura bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului pe anul 2010.

Art. 6. - Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului răspunde de modul de utilizare a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 iulie 2010.

Nr. 729.

 

ANEXĂ

 

LISTA

principalelor materiale de constructii necesare pentru reconstructia caselor distruse de calamitătile naturale din anul 2010

 

Nr. crt.

Denumire produs

U.M.

Pret unitar estimat

Cantitate/casă

Pret total estimat/casă

0

1

2

3

4

5

1

Ciment

kg

0,400

7.500,000

3.000,00

2

Armătură

kg

 

800,000

2.000,00

 

- 0 6 mm

kg

2,500

230,000

575,00

 

- 0 12 mm

kg

2,500

570,000

1.425,00

3

Elemente de zidărie

mc

260,000

21,000

5.460,00

4

Lemn, din care:

mc

550,000

10,363

5.699,54

 

- lemn ecarisat

 

 

 

 

 

0,12x0,14x5 m (20 buc.)

mc

550,000

1,680

924,00

 

0,12x0,14x4 m (24 buc.)

mc

550,000

1,613

887,04

 

0,12x0,12x4 m (20 buc.)

mc

550,000

1,152

633,60

 

0,12x0,12x2m(10buc.)

mc

550,000

0,288

158,40

 

0,08x0,12x5 m (34 buc.)

mc

550,000

1,630

896,50

 

- cherestea 0,024 x 0,08 - 0,2 x 2 - 4 m

mc

550,000

4,000

2.200,00

5

Tablă cutată/ondulată 0,4 mm

mp

30,000

96,000

2.880,00

6

Usi din lemn

buc.

 

 

1.290,00

 

- interior 70x210

buc.

200,000

1,000

200,00

 

- interior 90x210

buc.

230,000

3,000

690,00

 

- exterior 90 x 230

buc.

400,000

1,000

400,00

7

Ferestre PVC

mp

 

6,660

1.665,00

 

- 140x150 (3 buc.)

mp

250,000

6,300

1.575,00

 

- 60x60(1 buc.)

mp

250,000

0,360

90,00

8

Agregate de balastieră

mc

 

50,000

3.000,00

 

- nisip

mc

60,000

20,000

1.200,00

 

- balast

mc

60,000

30,000

1.800,00

9

Cărămidă plină cos de fum

buc.

1,100

608,000

668,80

10

Var

kg

0,500

547,000

273,50

11

Polistiren expandat 5 cm

mc

190,000

4,000

760,00

12

Polistiren extrudat 10 cm

mc

400,000

6,400

2.560,00

13

Vată minerală

mp

6,000

64,000

384,00

14

Plăci OSB

mp

15,000

64,000

960,00

15

Teava PE

ml

5,437

30,000

163,11

TOTAL (lei, exclusiv TVA):

30.763,95

TVA 24%

7.383,35

TOTAL (lei, inclusiv TVA):

38.147,30


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea de către România a unui ajutor de urgentă, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea de către România a unui ajutor de urgentă, cu titlu gratuit, pentru operatiuni de protectie împotriva inundatiilor ce au afectat grav Republica Moldova, constând în bunuri puse la dispozitie de Administratia Natională „Apele Române", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Se aprobă scoaterea din rezervele Administratiei Nationale „Apele Române", în mod gratuit, a cantitătilor de produse prevăzute în anexă, în limita sumei de 142.995,53 lei (aproximativ 33.490 euro), pe baza procesului-verbal de predare-primire încheiat cu transportatorul.

(2) Reîntregirea stocurilor la produsele scoase din rezervele Administratiei Nationale „Apele Române" cu cantitătile prevăzute în anexă se va realiza în anul 2010, finantarea fiind asigurată din bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor si din venituri proprii ale Administratiei Nationale „Apele Române".

(3) Cheltuielile de ambalare, de transport pe parcurs intern si international, precum si alte cheltuieli ocazionate de îndeplinirea acestei actiuni pentru produsele scoase din rezerve se suportă de către Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, conform prevederilor legale.

Art. 3. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, va asigura transportul bunurilor acordate ca asistentă de urgentă către Republica Moldova.

(2) Predarea bunurilor acordate ca asistentă de urgentă prevăzute în anexă se va face prin grija Ministerului Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, în cooperare cu Ministerul Mediului si Pădurilor, prin Administratia Natională „Apele Române".

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului si pădurilor,

Cristian Apostol,

secretar de stat

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 iulie 2010.

Nr. 730.

 

ANEXA

 

LISTA

bunurilor acordate ca asistentă de urgentă Republicii Moldova

 

Nr. crt.

Denumire produs

Cantitate

U.M.

Valoare cu TVA (lei)

1.

Folie polietilenă

3.085,3

kg

27.130,47

2.

Saci rafie (polipropilenă) 50 x 80 cm

130.000

buc.

98.015,06

3.

Saci rafie (polipropilenă) 55 x 105 cm

30.000

buc.

17.850

 

Total valoare:

142.995,53 lei


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 364/2010 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2010-2011

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 364/2010 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru învătământul preuniversitar si superior de stat în anul scolar/universitar 2010-2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 27 aprilie 2010, se modifică după cum urmează:

 

1. În anexă, la punctul VII, subpunctul 1 va avea următorul cuprins:

 

„1. Învătământ preuniversitar - total, din care:

1.800

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă

1.180

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă

620"

2. În anexă, la punctul VII, subpunctul 2.1 va avea următorul cuprins:

 

„2.1. Numărul locurilor pentru studii universitare de licentă (anul I) - total, din care:

3.520

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă

1.900

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă

1.620"

3. În anexă, la punctul VII, subpunctul 2.2 va avea următorul cuprins:

 

„2.2. Numărul locurilor pentru studii universitare de masterat - total, din care:

935

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă

505

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă

430"

4. În anexă, la punctul VII, subpunctul 2.3 va avea următorul cuprins:

 

„2.3. Numărul locurilor pentru studii universitare de doctorat - total, din care:

95

a) fără plata taxelor de scolarizare, dar cu bursă

75

b) fără plata taxelor de scolarizare, dar fără bursă

20"

 

Art. II. - (1) Se aprobă suplimentarea din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, a bugetului Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, la capitolul 65.01 „învătământ", titlul „Alte cheltuieli", cu suma de 1.416 mii lei pentru suplimentarea cu 2.850 de locuri în învătământul preuniversitar si universitar, destinate tinerilor de origine română din Republica Moldova, inclusiv pentru specializările din cadrul extensiunilor Universitătii „Al. I. Cuza" din lasi si Universitătii „Dunărea de Jos" din Galati. (2) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului pe anul 2010.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

p. Ministrul afacerilor externe,

Doru Romulus Costea,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni,

Eugen Tomac,

secretar de stat

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 iulie 2010.

Nr. 731.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2010

 

În temeiul prevederilor:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 5 alin. (7) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 183/2010 privind constituirea si atributiile Comisiei fiscale centrale,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 1/2010, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 19 iulie 2010.

Nr. 2.007.

 

ANEXĂ

 

DECIZIA

Comisiei fiscale centrale nr. 1/2010

 

În vederea interpretării unitare a prevederilor art. 42 lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare:

La drepturile salariale, precum si actualizările aferente acestora cu indicele de inflatie, indiferent de modul în care au fost acordate - fie cu titlul de drepturi salariale actualizate, fie sub formă de despăgubiri reprezentând drepturi salariale actualizate -, se calculează si se retine impozit pe venit, precum si contributiile legale de asigurări sociale de stat, asigurări de somaj si asigurări sociale de sănătate.

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate

 

Având în vedere:

- art. 281 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 18 pct. 10 din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârii Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare;


- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 81 alin. (9) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006, cu modificările si completările ulterioare,

- Referatul de aprobare al Directiei monitorizare si corp control nr. MC 603/9.07.2010, în temeiul:

- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Structurile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si din cadrul caselor de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

Dr. Nicolae Lucian Dută

 

Bucuresti, 12 iulie 2010.

Nr. 627.

 

ANEXA

 

METODOLOGIE DE CONTROL

privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical în conditiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate

 

A. Efectuarea controlului la sesizarea casei de asigurări de sănătate de către plătitorii de indemnizatii de asigurări sociale de sănătate

1. Plătitorii de indemnizatii prevăzuti la art. 36 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare, pot sesiza casa de asigurări de sănătate referitor la eliberarea certificatelor de concediu medical numai pentru angajatii sau asiguratii proprii.

2.1. Sesizarea se adresează casei de asigurări de sănătate cu care medicul are încheiată conventie pentru eliberarea certificatelor de concediu medical si va cuprinde obligatoriu: denumirea angajatorului, datele de identificare ale acestuia, descrierea punctuală a cazurilor, copie a certificatelor de concediu medical care urmează a fi controlate, istoricul acordării de concedii medicale angajatului în cauză, mentionarea realizării stagiului de cotizare.

2.2. Sesizările anonime sau cele care nu cuprind datele si documentele precizate la pct. 2.1 nu se iau în considerare si se clasează.

3. Organele de control sunt formate, după caz, din personal din cadrul serviciilor specializate din structura CNAS, respectiv a caselor de asigurări de sănătate. În cazuri justificate, CNAS, respectiv casele de asigurări de sănătate, cooptează, după caz, reprezentanti ai Ministerului Sănătătii sau ai directiilor de sănătate publică si ai directiilor medicale ori ai structurilor similare din ministerele si institutiile din administratia publică centrală cu retea sanitară proprie, precum si medici experti ai asigurărilor sociale.

4. Controlul la medicul care a încheiat conventia cu casa de asigurări de sănătate si care a eliberat certificatele de concediu medical care fac obiectul sesizării constă în verificarea unor documente, date, informatii si are ca scop identificarea cel putin a următoarelor elemente principale:

a) existenta si valabilitatea conventiei de eliberare de certificate de concediu medical;

b) documentul de achizitionare a carnetelor de certificate de concediu medical, dovada modului de gestionare si evidentă a acestora; pentru unitătile sanitare care au mai multi medici angajati, dovada pentru distribuirea si arhivarea certificatelor se face prin prezentarea tabelului centralizator nominal care contine următoarele rubrici obligatorii: numele medicului, data repartizării carnetului/carnetelor; seria si numărul carnetului/carnetelor repartizate, semnătura de primire, parafa medicului;

c) existenta adeverintei de la plătitor în care să se mentioneze numărul de zile de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni, în baza căreia se poate elibera certificatul medical, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A;


d) înregistrările primare si concordanta dintre:

(i) datele mentionate în fila de certificat medical supusă verificării si consemnările din registrul de consultatii, respectiv fisa medicală/fisa de observatie clinică generală, implicit cu continutul din documentele-anexă care sustin diagnosticul;

(ii) recomandările medicului înregistrate în documentele medico-legale, cu privire la perioada de concediu, datele la care pacientul trebuie să revină la control, recomandările de tratament pe care trebuie să le urmeze, precum si alte indicatii care tin de programul de recuperare, după caz;

(iii) data acordării certificatului de concediu medical si data eliberării acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

(iv) numărul de zile de concediu medical acordate de medicii curanti cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare, si a normelor de aplicarea a acesteia;

e) declaratia pe proprie răspundere a asiguratului potrivit art. 81 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006, cu modificările si completările ulterioare;

f) recomandările comunicate de medic bolnavului si consemnate în documentele medicale (fisa de consultatie, foaie de observatie, biletul de externare, scrisoare medicală etc), precum si în declaratia asiguratului la rubrica „Observatiile medicului prescriptor", cu privire la recomandările legate de procesul de recuperare si dacă este necesară efectuarea de tratamente de specialitate, investigatii paraclinice si/sau alte proceduri medicale.

5. În urma verificărilor, organul de control va întocmi proces-verbal de constatare sau notă de constatare, după caz, după formularele-model prevăzute în anexele nr. 5 si 6 la Normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 178/2008.

6. În cazul constatării de către organele de control a nerespectării prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare, vor fi sesizate comisiile de disciplină din cadrul colegiului medicilor de la nivelul fiecărui judet, respectiv din cadrul Colegiului Medicilor Bucuresti sau, după caz, din cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din România, pe domeniul de competentă, precum si unitătile cu care medicii se află în relatii contractuale, pentru luarea măsurilor legale ce se impun.

7.1. În situatia în care în urma controlului se constată eliberarea certificatelor de concediu medical cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare, organele de control vor aplica sanctiunea prevăzută la art. 48 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare.

7.2. Stabilirea si sanctionarea contraventiei prevăzute la art. 47 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare, se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

7.3. În aplicarea prevederilor art. 47 alin. (3) si ale art. 48 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare, se utilizează formularul-model prevăzut în anexa nr. 7 la Normele metodologice, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 178/2008.

7.4. Procesul-verbal prevăzut la pct. 7.3 se încheie la data efectuării controlului.

B. Efectuarea controlului prin sondaj la initiativa autoritătilor abilitate să realizeze controlul la medicul care eliberează certificate de concediu medical se realizează cu respectarea prevederilor lit. A pct. 3-7.4.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.