MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 514/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 514         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 23 iulie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

133. - Lege pentru aprobarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucuresti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la Bucuresti la 12 noiembrie 2009

 

Contract de finantare între România si Banca Europeană de Investitii (Linia 5 de metrou Bucuresti)

 

620. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucuresti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la Bucuresti la 12 noiembrie 2009

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 987 din 8 iulie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

657. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.583/2002 privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public în domeniul privat al statului, precum si pentru transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean de Politie Olt în domeniul public al orasului Corabia si în administrarea Consiliului Local al Orasului Corabia, judetul Olt

 

658. - Hotărâre privind schimbarea temporară a destinatiei unor constructii usoare din elemente modulate în vederea operationalizării Punctului de trecere a frontierei feroviar Iasi – Ungheni

 

659. - Hotărâre privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Caras-Severin în administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Caras-Severin

 

660. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Bihor în domeniul privat al comunei Avram Iancu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Avram Iancu, judetul Bihor


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

LEGE

pentru aprobarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucuresti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la Bucuresti la 12 noiembrie 2009

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se aprobă Contractul de finantare, în valoare de 395.000.000 euro, dintre România si Banca Europeană de Investitii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucuresti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la Bucuresti la 12 noiembrie 2009, denumit în continuare Contract.

Art. 2. - (1) Proiectul de modernizare a metroului din Bucuresti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate (Proiectul), se realizează de către Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti „Metrorex" - SA. (S.C. METROREX- S.A.) desemnată ca agentie de implementare.

(2) Ministerul Finantelor Publice va încheia cu S.C. METROREX - S.A. si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii un acord subsidiar, prin care se vor stabili drepturile si obligatiile părtilor în implementarea Proiectului si aplicarea prevederilor Contractului.

Art. 3. - Echivalentul în lei al sumelor necesare finantării Proiectului, în valoare de 883.000.000 euro, se va asigura anual de la bugetul de stat, prin includerea acestor sume în bugetul anual al S.C. METROREX - S.A., prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, pe toată durata de implementare a Proiectului.

Art. 4. - Sumele trase din împrumut se vor utiliza în conformitate cu prevederile legislatiei privind datoria publică.

Art. 5. - Rambursarea ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente împrumutului se asigură din sume alocate anual de la bugetul de stat în bugetul Ministerului Finantelor Publice -Actiuni generale.

Art. 6. - (1) Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finantelor Publice, de comun acord cu Banca Europeană de Investitii, să introducă, pe parcursul utilizării împrumutului, în raport cu conditiile concrete de derulare a Proiectului, amendamente la continutul acestuia care privesc realocări de fonduri, modificări în structură pe componente, precum si alte modificări care nu sunt de natură să majoreze obligatiile financiare ale României fată de Banca Europeană de Investitii sau să determine noi conditionări economice fată de cele convenite initial între părti.

(2) Amendamentele la Contract convenite cu Banca Europeană de Investitii conform alin. (1) se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 30 iunie 2010.

Nr. 133.

 

FI nr. 25224 (RO)

Serapis nr. 2006-0340

 

LINIA 5 DE METROU BUCURESTI

 

CONTRACT DE FINANTARE

între România si Banca Europeană de Investitii*)

 


*) Traducere.

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2009

 

Prezentul contract a fost încheiat între România, prin Ministerul Finantelor Publice, cu sediul în Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060, România, reprezentată prin ministrul finantelor publice, domnul Gheorghe Pogea (împrumutatul), pe de o parte, si Banca Europeană de Investitii, cu sediul în Luxemburg, 100 bd. Konrad Adenauer, L-2950, reprezentată de domnul Matthias Kollatz- Ahnen, vicepresedinte (Banca), pe de altă parte.

UNDE:

(1) Împrumutatul sustine un proiect (denumit în continuare Proiectul) promovat de Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (Promotor) care să fie derulat de Societatea Comercială de Transport cu Metroul Bucuresti „Metrorex" - S.A (Metrorex), constând în două componente principale:

(i) construirea unei noi linii de metrou (Linia 5, în lungime de 9 km) în municipiul Bucuresti, conectând o zonă populată a municipiului cu centrul său educational si administrativ (prima componentă); si

(ii) achizitionarea de material rulant pentru Linia 5 (21 de trenuri) si înlocuirea a 16 unităti vechi ce rulează în reteaua existentă (a doua componentă), conform descrierii tehnice (Descrierea tehnică) prezentate în anexa A.1. Proiectul completează investitiile pentru extinderea si dezvoltarea sistemului de transport subteran din Bucuresti finantat de Bancă, care fac obiectul proiectelor de modernizare a metroului Bucuresti I, II si III. Proiectul reprezintă astfel o etapă suplimentară a programului de investitii pentru consolidarea retelei de metrou Bucuresti.

(2) Metrorex, societate pe actiuni detinută integral de România, sub autoritatea Promotorului, răspunde de implementarea Proiectului, de executarea si derularea tuturor activitătilor prevăzute de Proiect, în calitate de beneficiar final al Proiectului, iar împrumutatul răspunde de finantarea lucrărilor si aprovizionărilor si de administrarea împrumutului printr-un acord subsidiar încheiat între împrumutat, Promotor si Metrorex.

(3) Costul total al Proiectului, incluzând pretul, cheltuielile neprevăzute, dobânda pe durata constructiei, exclusiv impozitele si taxele, este estimat de Bancă la 883.000.000 EUR (opt sute optzeci si trei de milioane de euro), iar împrumutatul declară că intentionează să finanteze Proiectul după cum urmează:

 

Sursa

Suma maximă

Credit din partea Băncii pentru finantarea partială a contributiei de la bugetul de stat

395.000.000 EUR

Finantare directă de la bugetul de stat

488.000.000 EUR

TOTAL:

883.000.000 EUR

 

(4) În vederea realizării planului financiar stabilit în preambul (3), împrumutatul a solicitat din partea Băncii un credit în valoare de 395.000.000 EUR (trei sute nouăzeci si cinci de milioane de euro), care va fi utilizat în conformitate cu legislatia română privind datoria publică.

(5) Considerând că finantarea Proiectului intră în sfera functiilor sale si având în vedere declaratiile si faptele citate în aceste preambuluri, Banca a decis aprobarea cererii împrumutatului de acordare a unui credit în valoare de 395.000.000 EUR (trei sute nouăzeci si cinci milioane de euro) în cadrul prezentului contract de finantare (Contractul), cu conditia ca valoarea împrumutului acordat de Bancă să nu depăsească în niciun caz 50% (cincizeci la sută) din costul total al Proiectului stabilit în preambul (3).

(6) Împrumutatul, Promotorul si Metrorex au fost de acord cu împrumutul sumei de 395.000.000 EUR (trei sute nouăzeci si cinci milioane de euro) reprezentate de acest credit, în conformitate cu termenii si conditiile stabilite prin prezentul contract si anexa I si pe baza specimenelor autentificate de semnătură.

(7) Statutul Băncii prevede ca Banca să se asigure că fondurile proprii sunt folosite cât mai rational posibil în interesul Comunitătii Europene (Comunitatea) si, în consecintă, termenii si conditiile privind derularea operatiunilor de împrumut ale Băncii trebuie să fie în concordantă cu politicile comunitare relevante.

(8) Orice trimitere din prezentul contract la articole, preambul si anexe, cu exceptia doar a situatiilor în care în mod explicit se prevede altfel, vor fi considerate ca fiind trimiteri la articolele, preambulul si, respectiv, anexele din prezentul contract.

(9) În prezentul contract:

- Termen de acceptare a unei notificări înseamnă:

(i) ora 16,00, ora Luxemburgului, din ziua transmiterii notificării, dacă aceasta este predată până la ora 14,00, ora Luxemburgului, într-o zi lucrătoare; sau

(ii) ora 11,00, ora Luxemburgului, din ziua următoare care este următoarea zi lucrătoare, dacă notificarea este predată după ora 14,00, ora Luxemburgului, într-o astfel de zi sau într-o zi care nu este o zi lucrătoare.

- Zi lucrătoare înseamnă o zi (alta decât sâmbăta si duminica) în care Banca si băncile comerciale sunt deschise în Luxemburg si Bucuresti.

- Eveniment de modificare legislativă are întelesul atribuit în art. 4.03A (3).

- Comunitate are întelesul atribuit în preambul (7).


- Contract are întelesul atribuit în preambul (5).

- Credit are întelesul atribuit în art. 1.01.

- Notificare de tragere înseamnă notificare din partea Băncii pentru împrumutat în conformitate cu art. 1.02C.

- Cerere de tragere înseamnă o notificare sub forma prezentată în anexa C.

- Mediul are următoarele întelesuri, în măsura în care acestea afectează bunăstarea umană: a) fauna si flora; b) sol, apă, aer, climă si relief; si c) mostenire culturală si clădiri.

- Legislatia privind mediul are întelesul de legislatia Uniunii Europene (UE) si legile si reglementările nationale din România, precum si tratatele internationale aplicabile al căror obiectiv principal este prezervarea, protejarea sau îmbunătătirea mediului natural.

- EURIBOR are întelesul atribuit în anexa B.

- Data finală de disponibilizare înseamnă 31 decembrie 2014.

- Prima componentă are întelesul atribuit în preambul (1).

- Rată fixă înseamnă rata anuală a dobânzii stabilită de către Bancă în conformitate cu principiile aplicabile periodic, asa cum sunt prevăzute de organismele care guvernează Banca, în privinta împrumuturilor cu rată fixă a dobânzii, cu denominare în moneda transei si având termeni echivalenti de rambursare a capitalului si de plată a dobânzii.

- Transă cu rată fixă înseamnă o transă trasă în baza unei rate fixe a dobânzii.

- Rată variabilă înseamnă o rată a dobânzii variabilă cu marjă fixă, care este o rată anuală a dobânzii egală cu rata interbancară relevantă plus sau minus valoarea marjei, stabilită de către Bancă pentru fiecare perioadă succesivă de referintă a ratei variabile.

- Perioada de referintă a ratei variabile înseamnă orice perioadă cuprinsă între o dată a plătii si următoarea dată relevantă a plătii, iar prima perioadă de referintă a ratei variabile va începe la data tragerii transei.

- Transă cu rată variabilă înseamnă transa trasă cu o rată a dobânzii variabilă.

- Eveniment de rambursare anticipată cu plata unei compensatii înseamnă un eveniment de rambursare anticipată conform art. 4.03A, altul decât alin. 4.03A (1) si 4.03A (2).

- LIBOR are întelesul atribuit în anexa B.

- Împrumut înseamnă valoarea cumulată a transelor trase periodic de către Bancă, conform prezentului contract.

- Eveniment de întrerupere a pietei are întelesul atribuit în art. 1.06B.

- Schimbare substantială negativă înseamnă, în legătură cu împrumutatul, orice eveniment sau schimbare de situatie care afectează împrumutatul si care, în opinia Băncii: (1) afectează în mod substantial capacitatea împrumutatului de a-si îndeplini obligatiile financiare sau de altă natură, conform prezentului contract; (2) afectează în mod substantial derularea activitătii, perspectivele sau situatia financiară a împrumutatului; sau (3) afectează negativ orice garantie constituită de către împrumutat.

- Data scadentei înseamnă ultima dată de rambursare a unei transe, specificată conform art. 4.01 A b)(iii).

- Transă notificată înseamnă o transă în legătură cu care Banca a emis o notificare de tragere.

- Data plătii înseamnă datele anuale, semianuale sau trimestriale specificate în notificarea tragerii până la data scadentei, cu exceptia cazului în care oricare dintre aceste date nu este o zi lucrătoare relevantă, când semnificatia va fi următoarea:

(i) pentru transa cu rată fixă, următoarea zi lucrătoare relevantă, fără ajustare la dobânda datorată conform art. 3.01, cu exceptia situatiilor în care rambursarea se efectuează într-o singură rată în concordantă cu art. 4.01 B, când se va aplica în loc ziua lucrătoare relevantă precedentă pentru rambursarea într-o rată unică si ultima plată a dobânzii; si

(ii) pentru transa cu rată variabilă, ziua următoare, dacă există, a lunii calendaristice care este o zi lucrătoare relevantă sau, dacă nu există, cea mai apropiată zi precedentă care este o zi lucrătoare relevantă, în toate cazurile efectuându-se o ajustare corespunzătoare a dobânzii datorate conform art. 3.01.

- Suma rambursării anticipate înseamnă valoarea unei transe care trebuie rambursată în avans de către împrumutat în conformitate cu art. 4.02A.

- Data rambursării anticipate înseamnă data, care va fi o dată a plătii, la care împrumutatul propune efectuarea unei rambursări anticipate a unei sume rambursate în avans.

- Notificare de rambursare anticipată înseamnă o notificare scrisă din partea împrumutatului, în care se specifică, printre altele, suma rambursării anticipate si data rambursării anticipate, în conformitate cu art. 4.02A.

- Proiect are întelesul atribuit în preambul (1).

- Rata de redistribuire înseamnă rata fixă în vigoare în ziua calculării compensatiei pentru împrumuturile cu rată fixă exprimate în aceeasi valută si care va respecta aceiasi termeni de plată a dobânzii si acelasi profil de rambursare la data scadentei ca si suma rambursată anticipat.

- Zi lucrătoare relevantă înseamnă:

(i) pentru EUR, o zi care este zi lucrătoare conform calendarului TARGET privind zilele de operare; si

(ii) pentru alte valute, o zi în care băncile sunt deschise în principalul centru financiar pentru valutele respective.

- Rata interbancară relevantă înseamnă:

(i) EURIBOR pentru o transă exprimată în EUR; (ii) LIBOR pentru o transă exprimată în GBP sau USD; si

(iii) rata pietei si definirea acesteia aleasă de Bancă si comunicată separat împrumutatului, pentru o transă exprimată în orice altă valută.

- Data stabilită a tragerii înseamnă data la care o transă este stabilită pentru a fi trasă în conformitate cu art. 1.02C.

- A doua componentă are întelesul din preambul (1).

- Garantie si garantie reală înseamnă orice ipotecă, gaj, sarcină, drept de retentie sau garantie reală sau orice alt acord ori întelegere având ca efect constituirea unei garantii.

- Marjă înseamnă marjă fixă la rata bancară relevantă (fie cu plus, fie cu minus), stabilită de Bancă si comunicată împrumutatului prin notificarea de tragere relevantă.

- Descrierea tehnică are întelesul atribuit în preambul (1).

- Transă înseamnă fiecare tragere efectuată sau care urmează să fie efectuată în cadrul prezentului contract, în consecintă si având în vedere cele de mai sus, părtile convin următoarele:


 

ARTICOLUL 1

Credit si tragere

 

1.01 Valoarea creditului

Prin prezentul contract, Banca acordă împrumutatului, iar împrumutatul acceptă un credit în valoare de 395.000.000 EUR (trei sute nouăzeci si cinci de milioane de euro) în vederea finantării Proiectului (creditul).

1.02 Procedura de tragere

1.02A Transe

Banca va acorda creditul în cel mult 8 (opt) transe până la 31 decembrie 2014. Valoarea fiecărei transe, dacă nu este soldul netras din credit, va fi de minimum 2.000.000 EUR (două milioane de euro).

1.02B Cerere de tragere

a) Periodic, dar cu până la 15 (cincisprezece) zile înainte de data finală de disponibilizare, împrumutatul poate înainta Băncii o cerere de tragere pentru tragerea unei transe. În această cerere de tragere se vor mentiona următoarele:

(i) valoarea si valuta transei;

(ii) data preferată pentru tragerea transei respective, care va fi o zi lucrătoare relevantă care va cădea cu cel putin 15 (cincisprezece) zile mai târziu fată de data cererii de tragere si în ziua sau înainte de ziua care corespunde datei finale de disponibilizare, întelegându-se că Banca poate acorda transa în termen de cel mult 4 (patru) luni calendaristice de la data cererii de tragere;

(iii) dacă transa este o transă cu rată fixă sau o transă cu rată variabilă, conform prevederilor relevante ale art. 3.01;

(iv) periodicitatea preferată pentru plata dobânzii pentru transa respectivă, aleasă în conformitate cu art. 3.01;

(v) conditiile preferate de rambursare a capitalului transei, stabilite în conformitate cu art. 4.01;

(vi) datele preferate pentru prima si ultima zi de rambursare în contul capitalului transei respective;

(vii) codul IBAN (sau formatul corespunzător practicii bancare locale) si SWIFT BIC aferent contului bancar în care urmează să fie efectuată tragerea transei în conformitate cu art. 1.02D; si

(viii) dacă transa va fi trasă pentru prima componentă sau a doua componentă.

b) împrumutatul poate, de asemenea, la alegere, să mentioneze în cererea de tragere următoarele elemente aplicabile transei respective, dacă există, conform celor prevăzute de Bancă, cu caracter orientativ si fără a presupune vreun angajament:

(i) în cazul transei cu rată fixă - rata fixă a dobânzii; si

(ii) în cazul transei cu rată variabilă - marja, aplicabile până la data scadentei.

c) Fiecare cerere de tragere va fi însotită de documentele doveditoare ale autoritătii persoanei sau persoanelor autorizate să semneze si de specimenul de semnătură al acestei/acestor persoane.

d) Cu respectarea art. 1.02C b), fiecare cerere de tragere este irevocabilă.

1.02C Notificarea tragerii

a) Cu cel putin 10 (zece) zile înainte de data stabilită a tragerii unei transe, Banca va înainta împrumutatului, în cazul în care cererea de tragere este conformă cu prevederile prezentului articol 1.02, o notificare a tragerii în care va specifica următoarele:

(i) valuta si valoarea, precum si echivalentul în EUR al transei;

(ii) data stabilită a tragerii;

(iii) baza ratei dobânzii pentru transa respectivă;

(iv) prima dată de plată a dobânzii si periodicitatea plătii dobânzii pentru transa respectivă;

(v) conditiile de rambursare a capitalului pentru transa respectivă;

(vi) prima si ultima dată de rambursare a capitalului;

(vii) datele de plată aplicabile pentru transa respectivă; si

(viii) pentru o transă cu rată fixă - rata fixă, iar pentru o transă cu rată variabilă, marja.


b) Dacă unul sau mai multe elemente specificate în notificarea tragerii nu este în concordantă cu elementul corespunzător, dacă există, din cererea de tragere, împrumutatul poate, în urma primirii notificării tragerii, să revoce cererea de tragere printr-o înstiintare scrisă adresată Băncii, care urmează să fie primită de către aceasta din urmă nu mai târziu de ora 12,00, ora locală a Luxemburgului, din ziua lucrătoare următoare, situatie în care atât cererea de tragere, cât si notificarea tragerii nu vor mai produce niciun efect. În situatia în care împrumutatul nu a revocat în scris cererea de tragere în perioada mentionată, se va considera că împrumutatul a acceptat toate elementele specificate în notificarea tragerii.

c) În cazul în care împrumutatul înaintează Băncii o cerere de tragere în care nu specifică elementele mentionate în art. 1.02B b), se va considera că împrumutatul a acceptat dinainte elementele corespunzătoare specificate ulterior în notificarea de tragere.

1.02D Contul tragerii

Tragerea va fi efectuată în contul împrumutatului, pe care împrumutatul îl va aduce la cunostinta Băncii în scris cu cel putin 15 (cincisprezece) zile înainte de data stabilită pentru tragere (cu codul IBAN sau în formatul corespunzător practicii bancare locale).

Pentru fiecare transă poate fi specificat doar un singur cont.

1.03 Valuta tragerii

În functie de disponibilitate, tragerea fiecărei transe va fi făcută în EUR sau în orice altă valută care este tranzactionată frecvent pe principalele piete de schimb valutar.

Pentru calcularea sumelor disponibile a fi trase în alte valute decât EUR si pentru a stabili echivalentul acestora în EUR, Banca va folosi rata publicată de Banca Centrală Europeană din Frankfurt, disponibilă în momentul sau cu putin timp înainte de efectuarea notificării de tragere, după cum va decide Banca.

1.04 Conditii de tragere

1.04A Prima transă

Tragerea primei transe conform art. 1.02 este conditionată de primirea de către Bancă, în formă si continut satisfăcătoare pentru aceasta din urmă, la data sau înainte cu 5 (cinci) zile lucrătoare anterioare datei stabilite de tragere, a următoarelor documente:

a) dovada că împrumutatul, Promotorul si Metrorex au obtinut fiecare toate avizele, autorizatiile, permisele si aprobările necesare din partea organelor sau a autoritătilor guvernamentale ori publice necesare în legătură cu prezentul contract si cu Proiectul;

b) o opinie legală privind executia prezentului contract si documentatia relevantă de către împrumutat si aplicabilitatea acestora pentru împrumutat, acceptabile pentru Bancă din toate punctele de vedere; si

c) dovada satisfăcătoare pentru Bancă, în limba engleză, din care să reiasă că Metrorex a înfiintat o unitate de implementare a proiectului, cu o structură corespunzătoare si asistentă tehnică din partea consultantilor internationali, în vederea realizării proiectării detaliate, a documentatiei pentru licitatie si pentru supervizarea lucrărilor, si care urmează să functioneze pe durata împrumutului.

1.04B Toate transele

Tragerea fiecărei transe conform art. 1.02, inclusiv prima transă, este conditionată de:

a) primirea de către Bancă, în formă si continut multumitoare, la data sau înainte cu 5 (cinci) zile lucrătoare fată de data stabilită de tragere pentru transa respectivă, a următoarelor documente sau dovezi:

(i) un certificat din partea împrumutatului în forma prezentata în anexa D;

(ii) o copie de pe orice altă autorizatie sau document, opinie ori asigurare pe care Banca a notificat-o împrumutatului ca fiind necesară sau dorită în legătură cu încheierea si realizarea Contractului si a tranzactiilor incluse în acesta sau cu valabilitatea si aplicabilitatea acestora;

(iii) în cazul în care o transă trebuie trasă pentru prima componentă, dovada că Promotorul a pus la dispozitia Băncii declaratia finală de impact asupra mediului eliberată de autoritatea de mediu corespunzătoare, în urma încheierii pozitive a unui proces de evaluare a impactului de mediu, si un certificat emis de autoritatea competentă conform căruia nu este afectat niciun sit de conservare Natura 2000;


b) constatarea Băncii că la data stabilită de tragere pentru respectiva transă:

(i) confirmările si garantiile repetate conform art. 6.07 sunt corecte sub toate aspectele;

si

(ii) nu s-a produs si nu este în desfăsurare fără a fi remediat sau asumat niciun eveniment sau nicio circumstantă care constituie sau ar putea constitui în timp sau pe baza unei notificări în cadrul Contractului un eveniment de nerespectare a obligatiilor contractuale conform art. 10.01 sau un eveniment de rambursare anticipată conform art. 4.03 si niciun astfel de eveniment nu ar putea rezulta din transa propusă.

1.05 Amânarea tragerii

1.05A Cauzele amânării

La cererea scrisă a împrumutatului, Banca va amâna tragerea oricărei transe notificate, în întregime sau în parte, până la o dată specificată de către împrumutat, care nu va fi mai târziu de 6 (sase) luni de la data stabilită de tragere. În această situatie, împrumutatul va plăti compensarea de amânare stabilită în conformitate cu art. 1.05B.

Orice cerere de amânare va produce efecte cu privire la o anumită transă doar dacă este efectuată cu cel putin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data stabilită de tragere a transei respective.

Dacă oricare dintre conditiile la care se face referire în art. 1.04 nu este îndeplinită la data specificată si la data stabilită de tragere, iar opinia Băncii este că această conditie nu va fi îndeplinită, tragerea va fi amânată până la o dată stabilită de comun acord de Bancă si împrumutat, dar nu mai devreme de 5 (cinci) zile lucrătoare după îndeplinirea tuturor conditiilor de tragere.

1.05B Compensarea pentru amânarea tragerii

În cazul în care se amână tragerea unei transe notificate, fie la cererea împrumutatului, fie ca urmare a neîndeplinirii conditiilor de tragere, împrumutatul, la cererea Băncii, va plăti o compensare aferentă sumei de tras care este amânată. Această compensare se va acumula de la data stabilită de tragere până la data efectivă a tragerii sau, după caz, data anulării transei notificate, în conformitate cu prezentul contract, la o rată egală cu R1 minus R2, unde:

- R1 este rata dobânzii care ar fi fost aplicată periodic conform art. 3.01 si notificării tragerii relevante dacă transa ar fi fost trasă la data stabilită de tragere; si

- R2 este rata interbancară relevantă minus 0,125% (12,5 puncte de bază), cu conditia ca, în determinarea ratei interbancare relevante potrivit cu prezentul art. 1.05, perioadele relevante prevăzute în anexa B să fie perioade succesive de o (una) lună începând de la data stabilită a tragerii.

În plus, compensarea:

a) dacă amânarea este mai mare de o (una) lună, se va acumula la sfârsitul fiecărei luni;

b) se va calcula pe baza conventiei privind numărul de zile aplicabilă în cazul R1;

c) unde R2 depăseste R1, se va considera că este zero; si

d) se va plăti în conformitate cu art. 1.08.

1.05C Anularea tragerii amânate cu 6 (sase) luni

Printr-o înstiintare în scris a împrumutatului, Banca poate anula tragerea care a fost amânată conform art. 1.05A cu mai mult de 6 (sase) luni în total. Suma anulată va rămâne disponibilă pentru tragere conform art. 1.02.

1.06 Anularea si suspendarea

1.06A Dreptul împrumutatului la anulare

Împrumutatul poate, în orice moment, în baza unei notificări scrise adresate Băncii, să anuleze, în totalitate sau în parte si cu efect imediat, partea de credit rămasă netrasă. Totusi, notificarea nu va produce efecte în privinta unei transe notificate a cărei dată stabilită de tragere cade în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data notificării.


1.06B Dreptul Băncii de a suspenda si anula

a) Banca poate, prin notificare scrisă adresată împrumutatului, să suspende si/sau să anuleze partea de credit rămasă netrasă, în totalitate sau în parte, în orice moment si cu efect imediat:

(i) la aparitia unui eveniment sau a unei situatii mentionate în art. 10.01 ori a unui eveniment sau a unei situatii care în timp ori în baza unei notificări conform Contractului ar constitui un caz de nerespectare a obligatiilor contractuale conform art. 10.01;

(ii) dacă se produce o schimbare negativă substantială fată de situatia împrumutatului la data prezentului contract; sau

(iii) dacă s-a produs si se află în desfăsurare un eveniment de întrerupere a pietei.

b) Mai mult, în măsura în care Banca poate anula creditul în baza art. 4.03A, Banca poate, de asemenea, să suspende acest credit. Orice suspendare va continua până la decizia Băncii de a termina suspendarea sau de a anula suma suspendată.

c) în întelesul acestui articol, eveniment de întrerupere a pietei înseamnă:

(i) Banca determină că există circumstante exceptionale care afectează negativ accesul Băncii la propriile surse de finantare;

(ii) în opinia Băncii, costul plătit de Bancă pentru obtinerea fondurilor din sursele proprii de finantare ar depăsi rata interbancară relevantă pentru valuta si perioada relevante ale unei transe;

(iii) Banca stabileste că din cauza circumstantelor care îi afectează sursele proprii de finantare nu există mijloacele ce sunt în general adecvate si corecte de stabilire a ratei interbancare relevante pentru valuta si perioada relevante ale transei;

(iv) în opinia Băncii, nu există o probabilitate rezonabilă de disponibilitate a fondurilor într-o derulare obisnuită a activitătii pentru finantarea unei transe în valuta cerută sau pe perioada relevantă, dacă se aplică si este adecvat operatiunii specifice de împrumutare; sau

(v) nu este posibil pentru Bancă să obtină fonduri suficiente pentru finantarea unei trageri, dacă se aplică si este adecvat operatiunii specifice de împrumutare, sau se produce o întrerupere importantă pe pietele internationale de credit, monetare si de capital.

1.06C Compensatii pentru suspendarea si anularea unei transe

1.06C(1) Suspendare

În situatia în care Banca suspendă o transă notificată fie datorită unui eveniment de plată anticipată cu plata unei compensatii sau unui eveniment mentionat la art. 10.01, împrumutatul va compensa Banca în conformitate cu articolul 1.05B.

1.06C (2) Anulare

Dacă, în conformitate cu art. 1.06A, împrumutatul anulează:

a) o transă notificată cu rată fixă, împrumutatul va compensa Banca în conformitate cu art. 4.02B;

b) o transă notificată cu rată variabilă sau o parte a creditului, alta decât o transă notificată, împrumutatul nu va plăti nicio compensatie.

În situatia în care Banca anulează o transă notificată cu rată fixă în baza unui eveniment de rambursare anticipată cu plata de compensatii sau conform art. 1.05C, împrumutatul va compensa Banca în conformitate cu art. 4.02B. În cazul în care Banca anulează o transă notificată în baza unui eveniment mentionat în art. 10.01, împrumutatul va compensa Banca în conformitate cu art. 10.03. Cu exceptia acestor situatii, nu se plăteste nicio compensatie la anularea unei transe de către Bancă.

O compensatie va fi calculată plecând de la consideratia că suma anulată a fost trasă si rambursată la data stabilită de tragere sau, în măsura în care transa este amânată sau suspendată, la data notificării de anulare.


1.07 Anulare după expirarea creditului

În orice moment după expirarea perioadei de 4 (patru) luni de la data finală de disponibilizare, Banca poate, pe baza notificării împrumutatului si fără nicio obligatie pentru niciuna dintre părti, să anuleze orice parte a creditului pentru care nu s-a înaintat o cerere de tragere în conformitate cu art. 1.02B.

1.08 Sume datorate conform art. 1

Sumele datorate conform art. 1.05 si 1.06 se vor plăti în valuta transei respective. Acestea se vor plăti în termen de 7 (sapte) zile de la primirea de către împrumutat a cererii din partea Băncii sau într-un termen mai lung specificat de Bancă în cerere.

 

ARTICOLUL 2

Împrumutul

 

2.01 Valoarea împrumutului

Împrumutul va include valoarea cumulată a transelor trase de către Bancă în cadrul creditului, confirmate de către Bancă în conformitate cu art. 2.03.

2.02 Valuta de rambursare, dobânzi si alte taxe

Dobânda, sumele rambursate si alte taxe datorate pentru fiecare transă se vor plăti de împrumutat în valuta transei.

Orice alte plăti se vor efectua în valuta specificată de Bancă, având în vedere valuta cheltuielilor de rambursat prin intermediul plătilor respective.

2.03 Confirmarea din partea Băncii

În termen de 10 (zece) zile de la tragerea fiecărei transe, Banca va pune la dispozitia împrumutatului calendarul de amortizare prevăzut în art. 4.01, dacă este cazul, mentionând data tragerii, valuta, suma trasă, conditiile de rambursare si rata dobânzii pentru transa respectivă.

 

ARTICOLUL 3

Dobânda

 

3.01 Rata dobânzii

Ratele fixe de dobândă si marjele sunt valabile pentru perioade care nu depăsesc 4 (patru) ani sau, dacă nu se fac plăti de capital în perioada respectivă, pentru perioade ce nu depăsesc 3 (trei) ani.

3.01 A Transe cu rată fixă

Împrumutatul va plăti trimestrial, semestrial sau anual, pentru perioada scursă, o dobândă cu rată fixă pentru soldul fiecărei transe cu rată fixă, la datele relevante de plată asa cum sunt acestea specificate în notificarea tragerii, începând cu prima dată a plătii ulterioară datei la care a fost trasă transa respectivă. In cazul în care perioada cuprinsă între data tragerii transei si data primei plăti nu depăseste 15 (cincisprezece) zile inclusiv, plata dobânzii acumulate în această perioadă va fi amânată până la următoarea dată de plată.

Dobânda se va calcula în conformitate cu art. 5.01 a) ca rată anuală care este rata fixă a dobânzii.

3.01 B Transe cu rată variabilă

Împrumutatul va plăti trimestrial, semestrial sau anual, pentru perioada scursă, o dobândă cu rată variabilă pentru soldul fiecărei transe cu rată variabilă, la datele relevante de plată asa cum sunt acestea specificate în notificarea tragerii, începând cu prima dată a plătii ulterioară datei la care a fost trasă transa respectivă. În cazul în care perioada cuprinsă între data tragerii transei si data primei plăti nu depăseste 15 (cincisprezece) zile inclusiv, plata dobânzii acumulate în aceasta perioadă va fi amânată până la următoarea dată de plată.

Banca va comunica împrumutatului rata variabilă a dobânzii în termen de 10 (zece) zile de la începutul fiecărei perioade de referintă a dobânzii variabile.

În cazul în care, conform art. 1.05 si 1.06, tragerea unei transe cu rată variabilă se efectuează după data stabilită de tragere, rata dobânzii aplicabilă în prima perioadă de referintă a dobânzii variabile se va determina ca si cum tragerea s-ar fi făcut la data stabilită de tragere.

Dobânda se va calcula pentru fiecare perioadă de referintă a dobânzii variabile, în conformitate cu prevederile art. 5.01 b).


3.02 Dobânda aferentă sumelor restante

Fără a prejudicia prevederile art. 10 si ca exceptie de la prevederile art. 3.01, dobânda se va acumula pentru orice sumă restantă în concordantă cu termenii prezentului contract, de la data scadentă până la data plătii, la o rată anuală egală cu rata interbancară relevantă plus 2% (200 puncte de bază), si se va achita conform cererii Băncii. Pentru stabilirea ratei interbancare relevante în contextul prezentului art. 3.02, perioadele relevante în sensul anexei B vor fi perioade succesive de o lună curgând de la data scadentei.

Totusi, dobânda aferentă unei transe cu rată fixă se va percepe în baza unei rate anuale care reprezintă suma ratei stabilite conform art. 3.01A plus 0,25% (25 puncte de bază), dacă rata anuală la care se face referire în paragraful de mai sus nu acoperă în mod corespunzător pierderea suferită de Bancă datorită plătii cu întârziere pe parcursul oricărei perioade relevante.

Dacă suma restantă este denominată într-o altă valută decât cea a împrumutului, rata aplicabilă pe an va fi rata interbancară relevantă, care este în general retinută de către Bancă pentru tranzactii în valuta respectivă, plus 2% (200 puncte de bază), calculată în conformitate cu practicile de piată pentru astfel de rate.

 

ARTICOLUL 4

Rambursare 4.01 Rambursarea normală

 

4.01 A Rambursarea în rate

a) Împrumutatul va rambursa fiecare transă în rate la datele de plată specificate în notificarea tragerii, în conformitate cu termenii calendarului de amortizare prevăzut în art. 2.03.

b) Fiecare calendar de amortizare se va alcătui plecând de la următoarele considerente:

(i) în cazul unei transe cu rată fixă, rambursarea se va face în plăti anuale constante sau în rate anuale, semestriale ori trimestriale egale în contul capitalului;

(ii) în cazul unei transe cu rată variabilă, rambursarea se va face în rate egale anuale, semestriale sau trimestriale în contul capitalului; si

(iii) prima dată de efectuare a unei rambursări pe fiecare transă va fi o dată a plătii care nu va depăsi prima dată de plată care urmează după a 6-a (a sasea) aniversare a datei stabilite pentru tragerea transei, iar ultima dată de rambursare va fi o dată a plătii care nu va fi mai devreme de 4 (patru) ani si nici mai târziu de 25 (douăzeci si cinci) de ani de la data stabilită de tragere.

4.02 Rambursarea voluntară

4.02A Optiunea de plată în avans

Cu respectarea art. 4.02B, 4.02C si 4.04, împrumutatul poate rambursa în avans o transă, în întregime sau în parte, plus dobânda acumulată si compensările, dacă există, pe baza unei Notificări de rambursare anticipată transmise cu cel putin o lună de preaviz în care se va specifica suma de plată în avans si data plătii în avans.

Cu respectarea art. 4.02C, notificarea de rambursare anticipată constituie obligatie contractuală si este irevocabilă.

4.02B Compensare pentru rambursarea în avans

4.02B (1) Transă cu rată fixă

În cazul rambursării anticipate a unei transe cu rată fixă, împrumutatul va plăti Băncii, la data plătii anticipate, o compensatie egală cu valoarea prezentă (la data plătii anticipate) a surplusului de dobândă, dacă există:

(i) care s-ar acumula ulterior la suma plătii anticipate pe perioada cuprinsă între data plătii anticipate si data scadentei, dacă nu s-ar efectua rambursarea anticipată; fată de

(ii) care s-ar acumula în această perioadă dacă ar fi calculată pe baza ratei de redistribuire, minus 0,15% (cincisprezece puncte de bază).

Valoarea prezentă va fi calculată pe baza unei rate de discont egale cu rata de redistribuire, aplicată la data relevantă a plătii.

4.02B (2) Transă cu rata variabilă

Împrumutatul poate rambursa anticipat o transă cu rata variabilă fără a plăti vreo compensatie la orice dată de plată relevantă.


4.02C Proceduri de rambursare anticipată

Banca va înstiinta împrumutatul, cu cel putin 15 (cincisprezece) zile înainte de data rambursării anticipate, cu privire la suma ce va fi rambursată anticipat, dobânda acumulată si datorată pentru această sumă si compensatia de plată conform art. 4.02B sau, după caz, lipsa obligatiei de a plăti o compensatie.

Cel târziu la termenul de acceptare, împrumutatul va comunica Băncii:

a) fie confirmarea notificării de rambursare anticipată conform termenilor specificati de Bancă;

b) fie retragerea notificării de rambursare anticipată.

În cazul în care împrumutatul acordă confirmarea conform paragrafului a), împrumutatul va efectua rambursarea anticipată. În cazul retragerii notificării de rambursare anticipată sau al neconfirmării în termenul stabilit, împrumutatul nu va putea efectua rambursarea anticipată. Cu exceptia situatiilor de mai sus, orice notificare de rambursare anticipată constituie obligatie contractuală si este irevocabilă.

Împrumutatul va plăti împreună cu suma rambursată anticipat si dobânda acumulată, si compensatia, dacă există, datorate pentru suma rambursată în avans.

4.03 Rambursare anticipată obligatorie

4.03A Motivele rambursării anticipate

4.03A (1) Reducerea costului Proiectului

În cazul în care costul total al Proiectului se reduce de la valoarea stabilită în preambul (3) la un nivel la care valoarea creditului depăseste 50% (cincizeci la sută) din acest cost, Banca poate să anuleze creditul si/sau să solicite rambursarea anticipată a împrumutului, proportional cu această reducere si pe baza unei notificări adresate împrumutatului.

4.03A (2) Pari passu pentru un alt împrumut la termen

În cazul în care împrumutatul alege să ramburseze anticipat, în întregime sau în parte, împrumutul care i-a fost acordat initial pentru o perioadă mai mare de 5 (cinci) ani (împrumut la termen) altfel decât din fondurile unui împrumut având o durată cel putin egală cu durata neexpirată a împrumutului la termen, Banca poate, prin notificarea împrumutatului, să anuleze creditul si să solicite rambursarea anticipată a împrumutului, proportional cu ponderea sumei rambursate anticipat din împrumutul la termen în valoarea cumulată rămasă nerambursată a tuturor împrumuturilor la termen.

Banca va adresa notificarea împrumutatului în termen de 30 (treizeci) zile de la primirea înstiintării conform art. 8.02(c)(iii).

În întelesul acestui articol împrumut înseamnă orice împrumut, obligatiune ori altă formă de îndatorare financiară sau orice obligatie privind plata sau rambursarea fondurilor.

4.03A (3) Modificare legislativă

Împrumutatul va informa Banca neîntârziat atunci când s-a produs sau este probabil să se producă un eveniment de modificare legislativă în legătură cu împrumutatul sau beneficiarul final. În acest caz sau în cazul în care Banca are motive rezonabile să considere că s-a produs sau se va produce un eveniment de modificare legislativă, Banca poate solicita consultarea cu împrumutatul. Această consultare trebuie să aibă loc în termen de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării Băncii. Dacă, în urma: a) trecerii celor 30 (treizeci) zile de la data solicitării consultării; sau b) producerii evenimentului de modificare legislativă anticipat, oricare dintre acestea s-ar produce mai întâi, Banca poate, prin notificare adresată împrumutatului, să anuleze creditul si să solicite rambursarea anticipată a împrumutului, împreună cu dobânda acumulată si toate celelalte sume acumulate si neachitate în cadrul prezentului contract. Împrumutatul va efectua plata sumei cerute la data specificată de Bancă, această dată căzând nu mai devreme de 30 (treizeci) de zile de la data cererii Băncii.

În întelesul acestui articol eveniment de modificare legislativă înseamnă emiterea, promulgarea, semnarea sau ratificarea ori o modificare sau completare a unei legi, norme sau reguli (sau în aplicarea ori interpretarea oficială a unei legi, norme sau reguli) care se produce după data prezentului contract si generează sau este posibil în mod rezonabil să genereze o schimbare substantială negativă.


4.03B Proceduri de rambursare anticipată

Orice sumă cerută de Bancă conform art. 4.03A, împreună cu dobânda sau alte sume acumulate si neachitate, si orice compensatie datorată conform art. 4.03C se vor plăti la data indicată de Bancă, care trebuie să fie peste cel putin 30 (treizeci) de zile de la data notificării cererii Băncii si se va aplica în conformitate cu art. 10.05.

4.03C Compensatia de rambursare în avans

În cazul unui eveniment de rambursare anticipată cu compensatie, această compensatie, dacă există, se va stabili în conformitate cu art. 4.02B pentru o transă cu rată fixă.

Mai mult, dacă în concordantă cu prevederile art. 4.03A, împrumutatul rambursează anticipat o transă la o altă dată decât data relevantă a plătii, împrumutatul va compensa Banca cu o sumă certificată de către Bancă ca fiind necesară pentru compensarea sa ca urmare a primirii fondurilor într-o altă zi decât rata relevantă a plătii.

4.04 Aplicarea rambursărilor anticipate partiale

Dacă împrumutatul rambursează anticipat partial o transă, suma achitată în avans se va aplica proportional la fiecare rată rămasă de plată.

O sumă rambursată anticipat nu poate fi reîmprumutată. Prezentul articol 4 nu va aduce prejudicii art. 10.

 

ARTICOLUL 5

Plăti

 

5.01 Conventia privind numărul de zile

Orice sumă datorată sub formă de dobândă, compensatie sau comision de către împrumutat în cadrul prezentului contract si calculată proportional cu o fractiune dintr-un an se va calcula pe baza următoarelor conventii, după caz:

a) pentru o transă cu rată fixă, anul de 360 (trei sute saizeci) de zile si luna de 30 (treizeci) de zile; si

b) pentru o transă cu rată variabilă, anul de 360 (trei sute saizeci) de zile[dar 365 (trei sute saizeci si cinci) de zile (invariabil) pentru GBP] si numărul de zile scurse.

5.02 Data si locul plătii

Dacă nu se specifică altfel, toate sumele care nu reprezintă dobânzi, compensatii si plăti de capital se plătesc în termen de 7 (sapte) zile de la primirea de către împrumutat a cererii din partea Băncii.

Fiecare sumă datorată de împrumutat în cadrul prezentului contract se va plăti în contul comunicat de Bancă împrumutatului. Banca va indica acest cont cu cel putin 15 (cincisprezece) zile înainte de data scadentă a primei plăti ce trebuie efectuată de împrumutat si va comunica orice modificare legată de cont cu cel putin 15 (cincisprezece) zile înainte de prima plată la care se aplică modificarea respectivă. Această perioadă de notificare nu se aplică în cazul unei plăti conform art. 10.

O sumă datorată de împrumutat va fi considerată achitată la primirea acestei sume de către Bancă.

5.03 Compensare

Banca poate compensa orice obligatie ajunsă la scadentă datorată de împrumutat în cadrul prezentului contract (fată de Bancă) cu orice altă obligatie (scadentă sau nu) a Băncii fată de împrumutat, indiferent de locul plătii, sucursala sau valuta obligatiilor respective. Dacă obligatiile sunt exprimate în monede diferite, Banca poate efectua conversia fiecărei obligatii la un curs de schimb al pietei folosit pentru o operatiune obisnuită, în scopul efectuării compensării. Dacă una dintre obligatii este nelichidată sau nestabilită, Banca poate compensa o sumă estimată de ea cu bună-credintă ca fiind valoarea obligatiei respective.


 

ARTICOLUL 6

Obligatii si confirmări ale împrumutatului

 

Obligatiile din cadrul prezentului articol 6 sunt valabile începând cu data încheierii Contractului, pe toată durata de timp cât vor exista sume neachitate în cadrul Contractului sau pe durata valabilitătii creditului.

6.01 Utilizarea împrumutului si disponibilitatea altor fonduri

Împrumutatul va utiliza banii din împrumut exclusiv în vederea acoperirii contributiei bugetului de stat la finantarea Proiectului.

Împrumutatul se va asigura că el si Promotorul vor avea la dispozitie celelalte fonduri mentionate în preambul (3) si că aceste fonduri sunt cheltuite, în măsura în care sunt solicitate, pentru finantarea Proiectului.

6.02 Finalizarea Proiectului

Împrumutatul se va asigura că Metrorex, actionând în numele împrumutatului, va implementa Proiectul în conformitate cu Descrierea tehnică, care poate fi modificată periodic, cu aprobarea Băncii, si îl va finaliza până la data finală specificată în aceasta.

6.03 Majorarea costurilor Proiectului

În cazul în care costul total al Proiectului depăseste cifra estimată stabilită în preambul (3), împrumutatul va obtine si se va asigura că Promotorul si/sau Metrorex vor obtine fonduri pentru finantarea diferentei de cost fără a recurge la Bancă, în asa fel încât să se permită finalizarea Proiectului în conformitate cu Descrierea tehnică.

Planurile privind finantarea diferentei de cost vor fi comunicate Băncii fără întârziere.

6.04 Procedura de achizitie

Împrumutatul se va asigura că Metrorex va achizitiona echipamentele, serviciile si celelalte lucrări pentru Proiect: a) în măsura în care acestea se aplică împrumutatului sau Proiectului, în conformitate cu legislatia UE în general si, în special, în concordantă cu directivele relevante ale UE si legile din România; si b) în măsura în care directivele UE nu se aplică, prin proceduri de achizitie care, într-un mod satisfăcător pentru Bancă, respectă criteriile de economie si eficientă.

6.05 Continuarea activitătilor din Proiect

6.05A Împrumutatul se va asigura că Metrorex va îndeplini următoarele:

a) mentenantă: întretinere, reparatii, renovare si reînnoire a echipamentelor care fac parte din Proiect, pentru păstrarea lor în stare bună de functionare;

b) activele Proiectului: cu exceptia cazului în care Banca si-a dat anterior consimtământul în scris, retinerea dreptului si posesiei pentru toate sau în mod substantial toate activele din Proiect sau, după caz, înlocuirea si înnoirea acestor active si mentinerea functionării continue si substantiale a Proiectului în conformitate cu scopul initial al acestuia, având în vedere că Banca poate refuza acordarea consimtământului doar acolo unde actiunile propuse ar aduce prejudicii intereselor Băncii ca institutie finantatoare sau ar avea drept consecintă neeligibilitatea Proiectului pentru finantare din partea Băncii, conform statutului său ori art. 267 din Tratatul de la Roma;

c) asigurare: asigurarea tuturor lucrărilor si activelor care fac parte din Proiect la companii de asigurare de primă clasă în conformitate cu practicile cele mai comprehensive din acest domeniu;

d) drepturi si autorizatii: păstrarea valabilitătii tuturor drepturilor de utilizare si a tuturor autorizatiilor necesare pentru executarea si derularea Proiectului;

e) mediu: implementarea si derularea Proiectului în conformitate cu legislatia privind mediul; si

f) Unitatea de implementare a proiectului si asistenta tehnică: mentinerea Unitătii de implementare a proiectului, înfiintată de Metrorex în concordantă cu art. 1.04A, si asistenta tehnică din partea consultantilor internationali pentru realizarea proiectării detaliate, a documentatiei pentru licitatie si supervizarea lucrărilor pe durata împrumutului.

6.05B Împrumutatul se va asigura că Promotorul efectuează alocările bugetare către Metrorex în vederea implementării Proiectului.


6.06 Conformarea cu legislatia

Împrumutatul va respecta si se va asigura că Metrorex respectă din toate punctele de vedere legile care îl privesc pe acesta sau Proiectul, atunci când nerespectarea lor duce sau este posibil în mod rezonabil să ducă la o schimbare substantială negativă.

6.07 Confirmări si garantii generale

Împrumutatul confirmă si garantează Băncii că:

a) are autoritatea să execute, să livreze si să îndeplinească obligatiile care îi revin în cadrul prezentului contract, precum si că au fost întreprinse toate actiunile necesare, la nivel de companie, actionari si de altă natură, în vederea autorizării executiei, livrării si îndeplinirii acestora;

b) prezentul contract constituie pentru împrumutat un set de obligatii legal valabile si aplicabile;

c) executia si livrarea, îndeplinirea obligatiilor sale rezultate din prezentul contract si conformarea cu prevederile acestuia nu contravin si nu intră în conflict, în prezent si în viitor, cu următoarele:

(i) legi, statute, reguli sau norme ori vreo judecată, decret sau autorizatie care i se aplică;

(ii) vreun acord sau alt instrument legal în cadrul căruia are obligatii ce ar putea în mod rezonabil duce la un efect substantial negativ asupra capacitătii sale de a-si îndeplini obligatiile în cadrul prezentului contract;

d) niciun eveniment sau nicio circumstantă care constituie caz de nerespectare a obligatiilor contractuale conform art. 10.01 nu s-a produs si nu se află în derulare neremediat(ă) sau fără derogare;

e) obligatiile sale de plată în cadrul prezentului contract nu au un rang inferior fată de pari passu în ceea ce priveste alte obligatii negarantate si nesubordonate, prezente si viitoare, în cadrul oricăror alte instrumente de credit, cu exceptia celor obligatorii prin lege care revin companiilor în general.

Confirmările si garantiile stabilite mai sus rămân valabile după executarea prezentului contract si se consideră a fi repetate la fiecare dată stabilită de tragere si la fiecare dată a plătii.

6.08 Alocarea fondurilor

Împrumutatul îsi asumă alocarea anuală a unor resurse bugetare si/sau resurse financiare de altă natură suficiente în cadrul Proiectului, pentru a asigura contributia la planul de finantare a Proiectului care nu este acoperit de împrumut si a permite finalizarea în termen a Proiectului în conformitate cu Descrierea tehnică.

6.09 Auditarea conturilor

Împrumutatul se va asigura că Metrorex va îndeplini următoarele:

a) efectuarea înregistrărilor si documentelor contabile si financiare, în concordantă cu standardele internationale acceptate într-un mod multumitor pentru Bancă;

b) asigurarea auditării anuale a conturilor, situatiilor bugetare si financiare, în conformitate cu standardele internationale de contabilitate; si

c) angajarea ca auditor a unei firme de reputatie internatională, cu o capacitate demonstrată de auditare conform standardelor internationale si care este acceptabilă pentru Bancă.

6.10 Obligatii financiare

Împrumutatul se angajează să se asigure că Metrorex, printr-un management eficient si o politică corespunzătoare de preturi, va mentine un nivel adecvat al performantei operationale si o structură financiară corespunzătoare, respectiv va atinge un nivel al fondurilor generate intern suficient pentru a acoperi o parte rezonabilă a cheltuielilor de operare.


6.11 Servicii de consultantă

Împrumutatul se va asigura că Metrorex va angaja, pe baza unor proceduri de selectie satisfăcătoare pentru Bancă, consultanti internationali cu calificare, experientă si recomandări satisfăcătoare pentru Bancă, pentru următoarele scopuri:

a) să ofere asistentă către Metrorex pentru proiectarea si elaborarea specificatiilor Proiectului si pentru pregătirea documentelor relevante pentru licitatie;

b) să ofere asistentă către Metrorex pentru organizarea licitatiilor privind lucrările si serviciile aferente Proiectului; si

c) să supervizeze si să prezinte rapoarte despre implementarea Proiectului.

6.12 Obligatii speciale

Împrumutatul se angajează să se asigure că Metrorex:

a) va încheia un contract de mentenantă pentru materialul rulant aferent Proiectului, cu o companie acceptată în scris de Bancă;

b) va informa Banca despre termenii si conditiile Contractului conform cărora mentenantă garniturilor noi de tren prevăzute de Proiect se va desfăsura conform subparagrafului 6.12(a), înainte ca aceste noi garnituri de tren să fie puse în functiune; si

c) va pune la dispozitia Băncii documentatia contractuală relevantă, la cererea acesteia,

cu exceptia cazului în care Metrorex hotărăste să asigure direct mentenantă noilor garnituri de tren, comunicând Băncii această decizie înainte ca noile trenuri ce fac obiectul Proiectului să fie puse în functiune.

 

ARTICOLUL 7

Garantii

 

Obligatiile mentionate în prezentul articol 7 rămân valabile începând cu data prezentului contract atât timp cât există sume neachitate în cadrul prezentului contract sau pe toată durata de valabilitate a creditului.

7.01 Rang pari passu

Împrumutatul se va asigura că obligatiile sale de plată din cadrul prezentului contract nu au si nu vor avea rang inferior fată de pari passu în ceea ce priveste dreptul la plată al altor obligatii negarantate si nesubordonate, prezente si viitoare, în cadrul oricăror instrumente de datorie, cu exceptia celor obligatorii prin lege care se referă la companii în general.

7.02 Garantie

În cazul în care împrumutatul acordă unui tert o garantie, o preferintă sau o prioritate în legătură cu această garantie, împrumutatul - dacă Banca solicită acest lucru - va pune la dispozitia Băncii o garantie echivalentă pentru îndeplinirea obligatiilor care îi revin prin prezentul contract sau va acorda Băncii o preferintă ori o prioritate echivalentă. Împrumutatul declară că nu există în prezent nicio astfel de garantie, preferintă sau prioritate.

 

ARTICOLUL 8

Informări si vizite

 

8.01 Informări privind Proiectul

Împrumutatul se va asigura că Metrorex va îndeplini următoarele:

a) va livra Băncii:

(i) informatiile, în continutul, forma si la datele specificate în anexa A.2 sau convenite altfel, periodic, de părtile semnatare ale prezentului contract; si

(ii) orice informatii sau documente privind finantarea, achizitiile, implementarea, functionarea si impactul de mediu în legătură cu Proiectul, asa cum Banca poate solicita în mod rezonabil, într-un interval de timp rezonabil, cu conditia, ca întotdeauna, că, dacă aceste informatii sau documente nu sunt transmise Băncii la timp, iarîmprumutatul nu rectifică omisiunile într-un interval de timp rezonabil stabilit de Bancă în scris, Banca poate remedia deficienta, în măsura în care este fezabil, prin utilizarea propriului personal, a unui consultant sau a unui alt tert, pe cheltuiala împrumutatului, iar împrumutatul va acorda acestor persoane toată asistenta necesară;


b) va transmite spre aprobare Băncii, fără întârziere, orice schimbare materială a Proiectului, inclusiv, inter alia, în legătură cu pretul, proiectul, planurile, calendarul sau programul de cheltuieli ori planul de finantare a Proiectului, privind dezvăluirile făcute Băncii anterior semnării prezentului contract;

c) va informa cu promptitudine Banca în privinta următoarelor:

(i) actiuni sau proteste initiate ori contestatii făcute de terti sau reclamatii primite de împrumutat, precum si orice litigiu care s-a produs sau amenintă să se producă împotriva sa cu privire la chestiuni de mediu sau alte chestiuni care afectează Proiectul; si

(ii) fapte sau evenimente cunoscute de împrumutat, care ar putea aduce prejudicii substantiale ori ar putea afecta conditiile de executare sau operare a Proiectului;

d) va livra Băncii, în formă si continut satisfăcătoare pentru aceasta din urmă:

(i) rapoarte trimestriale de evolutie a Proiectului, care vor fi transmise în termen de cel mult 30 (treizeci) de zile de la încheierea fiecărei perioade de raportare;

(ii) un raport anual privind aspectele de mediu;

(iii) un raport de finalizare a Proiectului;

(iv) un certificat din partea asigurătorilor săi privind îndeplinirea cerintelor prevăzute la art. 6.05 c);

(v) anual, o listă a politelor în vigoare referitoare la activele asigurate ce fac parte din Proiect, împreună cu confirmarea plătii primelor curente;

e) va informa Banca în legătură cu rezultatele negocierilor dintre Promotor si compania responsabilă cu mentenanta materialului rulant aleasă de Metrorex si acceptabilă pentru Bancă.

8.02 Informatii privind împrumutatul

Împrumutatul va îndeplini următoarele:

a) va informa Banca imediat despre:

(i) orice fapt care îl obligă să ramburseze anticipat o datorie financiară sau fonduri ale UE;

(ii) orice eveniment ori decizie care constituie sau ar putea conduce la evenimentele descrise în art. 4.03A;

(iii) orice intentie a sa de a acorda unui tert o garantie reală, o prioritate sau o preferintă asupra unor active ale sale;

(iv) orice fapt sau eveniment care, în mod rezonabil, ar putea împiedica îndeplinirea obligatiilor împrumutatului conform prezentului contract;

(v) orice eveniment mentionat la art. 10.01 care s-a produs, amenintă să se producă ori este previzionat; sau

(vi) orice litigiu, arbitraj, proceduri administrative sau investigatii în derulare, care amenintă să se producă sau sunt în asteptare, care ar putea să conducă la o schimbare substantială negativă, în cazul în care ar primi o sentintă negativă;

b) se va asigura că Promotorul si Metrorex vor informa Banca în legătură cu rezultatele negocierilor dintre Promotor si compania responsabilă cu mentenanta materialului rulant aleasă de Metrorex si acceptabilă pentru Bancă.


8.03 Informatii despre Metrorex

Împrumutatul se va asigura că Metrorex va întreprinde următoarele:

a) va furniza Băncii:

(i) imediat ce sunt disponibile, însă în orice caz în maximum 180 de zile de la sfârsitul anului financiar, raportul anual consolidat si neconsolidat, bilantul, contul de profit si pierdere, precum si raportul auditorilor pentru anul financiar respectiv; si

b) va informa Banca imediat în legătură cu:

(i) orice modificare materială a statutului său ori a structurii actionariatului după data prezentului contract;

(ii) orice fapt care îl obligă să ramburseze anticipat o datorie financiară sau fonduri ale UE;

(iii) orice eveniment ori decizie care constituie sau ar putea conduce la evenimentele descrise în art. 4.03A;

(iv) orice intentie a sa de a acorda unui tert o garantie asupra unor active ale sale;

(v) orice intentie a sa de a ceda proprietatea asupra unei componente materiale a Proiectului;

(vi) orice fapt sau eveniment care, în mod rezonabil, ar putea împiedica îndeplinirea obligatiilor împrumutatului conform prezentului contract;

(vii) orice eveniment mentionat la art. 10.01 care s-a produs, amenintă să se producă ori este previzionat; sau

c) va informa Banca în legătură cu rezultatele negocierilor dintre Promotor si compania responsabilă cu mentenanta materialului rulant aleasă de Metrorex si acceptabilă pentru Bancă.

8.04 Vizite efectuate de către Bancă

Împrumutatul va permite si se va asigura că Metrorex va permite persoanelor desemnate de Bancă să viziteze locatiile, instalatiile si lucrările care compun Proiectul si să efectueze verificările dorite, precum si că le va furniza ori se va asigura că li se furnizează acestor persoane toată asistenta necesară în acest scop.

 

ARTICOLUL 9

Taxe si cheltuieli

 

9.01 Impozite, taxe si comisioane

Împrumutatul va plăti si se va asigura că Metrorex vă plăti toate impozitele, taxele si alte impuneri de orice natură, inclusiv taxe de timbru si taxe de înregistrare, generate de executarea sau implementarea prezentului contract sau a oricărui alt document, precum si pentru crearea, perfectionarea, înregistrarea sau aplicarea unei garantii în cadrul acestui împrumut, în măsura în care se aplică.

Împrumutatul va plăti capitalul, dobânda, compensatiile si alte sume datorate în cadrul prezentului contract în sumă brută, fără deducerea vreunor impuneri nationale sau locale; în aceste conditii, dacă împrumutatul are obligatia de a efectua astfel de deduceri, plata va fi transformată în sumă brută pentru Bancă, astfel încât după deducere suma netă primită de Bancă să fie echivalentă cu suma datorată.

9.02 Alte taxe

Împrumutatul va suporta toate taxele si cheltuielile, inclusiv cele profesionale, bancare sau de schimb care au legătură cu pregătirea, executarea, implementarea si încheierea prezentului contract sau unui document, amendament, act aditional ori unei derogări cu privire la prezentul contract sau a oricărui document legat de acest contract, precum si pentru modificarea, crearea, administrarea sau realizarea unei garantii pentru împrumut.


 

ARTICOLUL 10

Neîndeplinirea obligatiilor contractuale

 

10.01 Dreptul de a solicita rambursarea

Împrumutatul va rambursa în întregime sau în parte împrumutul, împreună cu dobânda acumulată si alte sume restante, la cererea scrisă a Băncii, în conformitate cu prevederile de mai jos.

10.01A Cererea imediată

Banca poate efectua o astfel de cerere, imediat:

a) în cazul în care împrumutatul, la data scadentă, nu rambursează o parte a împrumutului, nu plăteste dobânda aferentă sau nu efectuează o plată către Bancă conform prevederilor prezentului contract;

b) dacă o informatie sau un document transmis Băncii de către împrumutat ori în numele acestuia sau dacă o reprezentare ori declaratie efectuată sau considerată a fi efectuată de împrumutat în cadrul prezentului contractori în legătură cu negocierea prezentului contract este sau se dovedeste a fi incorectă sau de natură a induce în eroare cu privire la orice aspect material;

c) dacă, în urma neîndeplinirii unei obligatii contractuale de către împrumutat si după expirarea oricărei perioade de gratie contractuale, acesta trebuie, ar putea sau va fi obligat să ramburseze anticipat, să descarce ori să închidă înainte de scadentă orice alte împrumuturi sau obligatii generate de o tranzactie financiară ori un angajament legat de alte împrumuturi sau obligatii generate de o tranzactie financiară este anulat ori suspendat;

d) dacă împrumutatul nu îsi poate plăti datoriile la scadentă sau îsi suspendă datoriile ori se combină sau, fără o înstiintare prealabilă a Băncii, intentionează realizarea unei combinări cu creditorii săi;

e) dacă se aplică o actiune corporatistă, o procedură legală sau o altă procedură ori demers sau se emite un ordin ori se dă o sentintă definitivă în legătură cu închiderea Metrorex sau în cazul în care Metrorex face demersuri în sensul unei diminuări substantiale a capitalului ori este declarat insolvabil sau îsi încetează ori decide să îsi înceteze activitatea, integral sau într-o proportie semnificativă;

f) dacă un creditor intră în posesie sau un executor, lichidator, administrator ori un ofiter similar este numit, fie de un tribunal competent, fie de o autoritate administrativă competentă sau de orice altă persoană cu competentă, în legătură cu o parte a afacerii sau activelor Metrorex ori cu o proprietate care face parte din Proiect;

g) dacă împrumutatul sau Metrorex nu îsi îndeplineste o obligatie de plată din cadrul unui alt împrumut sau instrument financiar acordat de Bancă din resurse proprii sau din resursele UE ori acordat Băncii;

h) în cazul unei popriri, executări, unui sechestru sau al altei proceduri aplicate asupra proprietătii Metrorex sau oricăror proprietăti ce fac parte din Proiect, care nu încetează în termen de 30 (treizeci) de zile;

i) dacă se produce o schimbare substantială negativă fată de situatia împrumutatului la data Contractului; sau

j) dacă este ilegală sau devine ilegală realizarea obligatiilor de către împrumutat, asa cum sunt stabilite în Contract sau în alte documente operationale, ori Contractul sau alte documente operationale nu sunt în vigoare în conformitate cu termenii acestora ori sunt declarate de împrumutat ca nefiind aplicabile.

10.01 B Cererea după notificarea de remediere

Banca poate, de asemenea, să facă astfel de cereri dacă:

a) împrumutatul nu respectă obligatiile din prezentul contract care nu sunt mentionate în art. 10.01A;sau


b) un fapt declarat în preambul se modifică substantial si nu este remediat, iar modificarea fie prejudiciază interesele Băncii ca institutie finantatoare pentru împrumutat, fie afectează în mod negativ implementarea sau functionarea Proiectului, cu exceptia cazului în care neconformarea sau circumstantele care duc la neconformare pot fi remediate sau sunt remediate într-un interval de timp rezonabil specificat într-o notificare transmisă împrumutatului de către Bancă.

10.02 Alte drepturi legale

Art. 10.01 nu va limita alte drepturi legale ale Băncii de a solicita rambursarea anticipată a împrumutului.

10.03 Daune

10.03A Transe cu rată fixă

În cazul unei cereri conform art. 10.01 în legătură cu o transă cu rată fixă, împrumutatul va plăti Băncii suma solicitată plus o sumă calculată în conformitate cu art. 4.02B pe baza oricărei sume datorate care a ajuns la scadentă. Această sumă se va acumula de la data scadentă specificată în notificarea Băncii si va fi calculată considerând că rambursarea anticipată s-a efectuat la data astfel specificată.

10.03B Transe cu rată variabilă

În cazul unei cereri conform art. 10.01 în legătură cu o transă cu rată variabilă, împrumutatul va plăti Băncii suma solicitată plus o sumă egală cu valoarea prezentă de 0,15% (cincisprezece puncte de bază) calculată anual si aferentă sumei care trebuie rambursată în mod similar cu dobânda ce ar fi fost calculată si acumulată dacă suma respectivă ar fi rămas de plată conform calendarului initial de amortizare al transei până la data scadentei.

Valoarea se va calcula cu o rată de discont egală cu rata de redistribuire aplicată pentru fiecare dată de plată relevantă.

10.03C Aspecte generale

Sumele datorate de împrumutat în conformitate cu prezentul articol 10.03 se vor plăti la data rambursării anticipate specificată în cererea Băncii.

10.04 Nederogare

Întârzierea sau neefectuarea unică sau partială de către Bancă în exercitarea oricărui drept sau daune conform prezentului contract nu vor fi interpretate ca o derogare de la aceste drepturi sau daune.

Drepturile si daunele prevăzute în prezentul contract sunt cumulative si nu exclud alte drepturi sau daune prevăzute de lege.

10.05 Alocarea sumelor primite

Sumele primite de Bancă în urma unei cereri efectuate conform art. 10.01 se vor aloca mai întâi pentru plata cheltuielilor, dobânzilor si compensatiilor si abia apoi pentru reducerea ratelor nerambursate în ordinea inversă a scadentei. Banca poate aloca sumele primite între transe după cum doreste.

 

ARTICOLUL 11

Lege si jurisdictie

 

11.01 Legea care guvernează

Prezentul contract, precum si toate obligatiile necontractuale ce rezultă din acest contract sau sunt în legătură cu acest contract vor fi guvernate de legile Marelui Ducat al Luxemburgului.

11.02 Jurisdictia

Părtile semnatare se supun jurisdictiei Curtii de Justitie a Comunitătilor Europene (Curtea).

Împrumutatul renuntă prin prezenta la orice imunitate sau drept de a ridica obiectii în privinta jurisdictiei Curtii.

Orice sentintă emisă de Curte în conformitate cu prezentul paragraf 11.02 va fi definitivă si executorie pentru părti, fără restrictii sau rezerve.

11.03 Dovada sumelor datorate

În orice actiune juridică generată de acest contract, certificatul emis de Bancă cu privire la orice sumă sau rată datorată Băncii conform acestui contract va constitui, în absenta unei erori evidente, dovada prima facie a sumei sau ratei respective.


 

ARTICOLUL 12

Clauze finale

 

12.01 Notificări între părti

Notificările si alte comunicări transmise în cadrul prezentului contract, adresate părtilor din Contract, se vor efectua la adresele sau numerele de fax stabilite mai jos ori la orice alte adrese sau numere de fax notificate în prealabil, în scris, celeilalte părti:

Pentru Bancă: în atentia: Credit Risk Department

100, bd. Konrad Adenauer L-2950 Luxemburg

Pentru împrumutat: în atentia: Directia generală de trezorerie si datorie publică

Str. Apolodor nr. 17, sector 5 RO-70060 Bucuresti România

12.02 Forma notificărilor

Orice notificare sau comunicare transmisă în cadrul prezentului contract se va efectua în scris.

Notificările si alte comunicări pentru care în prezentul contract se specifică perioade fixe sau care stabilesc ele însele perioade obligatorii pentru destinatar se pot efectua prin livrare personală, prin fax sau prin scrisoare recomandată. Data livrării, înregistrării sau, după caz, data înscrisă pe confirmarea fax va fi determinantă pentru stabilirea perioadei respective.

Alte notificări sau comunicări pot fi făcute prin livrare personală, scrisoare recomandată ori fax sau, în măsura în care părtile stabilesc acest lucru prin acord scris, prin e-mail sau o altă formă de comunicare electronică.

Fără a afecta validitatea unei notificări transmise prin fax conform paragrafelor de mai sus, o copie a fiecărei notificări transmise prin fax va fi de asemenea expediată părtii relevante prin postă, cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare.

Notificările emise de împrumutat sau Metrorex conform unei prevederi din prezentul contract vor fi - atunci când Banca solicită acest lucru - transmise împreună cu dovezi satisfăcătoare pentru Bancă privind autoritatea persoanei sau persoanelor autorizate să semneze aceste notificări din partea împrumutatului sau a Metrorex, precum si cu specimenele de semnătură ale acestor persoane.

12.03 Modificări ale părtilor

Împrumutatul nu poate ceda sau transfera nicio parte din drepturile si obligatiile sale în cadrul prezentului contract fără acordul prealabil scris al Băncii.

Banca poate ceda în parte sau în întregime drepturile si beneficiile ori poate transfera (prin novatie, subparticipare sau în alt fel), în parte sau în întregime, drepturile, beneficiile si obligatiile sale ce rezultă din prezentul contract.

Preambul si anexe

Preambulul si următoarele anexe fac parte integrantă din Contract:

Anexa A.1 Descrierea tehnică

Anexa A.2 Datele despre Proiect care trebuie trimise Băncii si metoda de transmitere

Anexa B Definitiile EURIBOR si LIBOR

Anexa C Formular pentru cererea de tragere (art. 1.02B)

Anexa D Formularul de certificat din partea împrumutatului [art. 1.04Bc)]

Este atasată următoarea anexă:

Anexa I Depline puteri de semnare ale împrumutatului

Ca mărturie a celor de mai sus, părtile au încheiat prezentul contract în 4 exemplare originale în limba engleză, cu parafarea fiecărei pagini de către doamna Boni Florinela Cucu, director general adjunct, în numele împrumutatului, si de către domnul Massimo Novo, director de departament, în numele Băncii.

Bucuresti, 12 noiembrie 2009.

 

Semnat pentru

România,

Gheorghe Pogea,

ministrul finantelor publice

Semnat pentru

Banca Europeană de Investitii

Matthias Kollatz- Ahnen,

vicepresedinte


ANEXA A.1

(pagina 1/2)

 

DESCRIEREA TEHNICĂ

Obiectul, locatia

Proiectul este compus din două componente distincte care să permită extinderea functională si modernizarea retelei de metrou în municipiul Bucuresti (România), după cum urmează:

Construirea Magistralei 5 (Drumul Taberei - Universitate)

Prima componentă cuprinde proiectarea, construirea si comisionarea unei noi magistrale de metrou având următoarele caracteristici:

 

 

Sectiunea Ghencea - Eroilor

Sectiunea Eroilor- Universitate

Lungime totală

6.700 m

2.300 m

Statii (număr)

11

3

Statii (lungime totală)

1.600 m

500 m

Tuneluri circulare (2 x d6.5 m)

3.600 m

1.500 m

Galerii dreptunghiulare

1.500 m

300 m

Sine

2x6.700 m

2x2.300 m

Depou

Lângă terminalul Ghencea

Viteza comercială

36 km/h

Interval minim

1,5 minute

Frecventa medie/zi

3-5 minute

 

În proiect sunt incluse proiectarea si instalarea liniilor electrice, precum si a tuturor sistemelor de operare, precum: semnalizare si control, comunicatii, încasarea pretului călătoriei, ventilatie, scurgere, lifturi si scări si supravegherea de sigurantă/securitate. Proiectul mai include si lucrări suplimentare, auxiliare si în paralel, cum ar fi pentru mutarea retelelor de utilităti si îmbunătătirea conditiilor existente la suprafata zonelor de statii.

Achizitionarea de material rulant

A doua componentă a proiectului constă în achizitionarea a 37 de trenuri noi care să fie puse în functiune pentru Magistrala 5 (21 de bucăti) si să înlocuiască materialul rulant vechi (16 bucăti) care functionează în prezent pe liniile de metrou existente. Principalele caracteristici ale acestor noi garnituri de tren vor fi următoarele:

 

(pagina 2/2)

 

Formarea trenului

Trenul este compus din până la 6 vagoane, cu trecere deschisă între ele

Lungimea trenului

Maximum 114 m (în afară de conexiuni)

Lătimea maximă

Conform dimensiunilor materialului rulant existent

Capacitate nominală

1.200 pasageri/tren (4/m2), inclusiv minimum 204 locuri standard

Corp

Aliaj din aluminiu, aliaj superior din otel sau otel în aliaj cu cupru recomandat la fabricarea materialului rulant, potrivit standardelor UE

Boghiu

Tip bimotor, roti monobloc, dublă suspensie

Motor

Rotor asincron în 3 trepte cu scurtcircuit, suspendat

Instalatia de tractiune

Invertor în 3 trepte cu voltaj variabil si frecventă variabilă, tehnologie IGBT, control digital

Sistem de frânare

Frână electrodinamică regenerativă combinată cu frână reostatică, frână mecanică cu frecare, frână prin blocare, frână de parcare cu arc

Aer conditionat

În cabina conducătorului

Functionare

ATC (ATP+ATO), înregistrarea parametrilor de functionare

 

Calendar

Toate componentele Proiectului trebuie să fie finalizate si complet operationale până la sfârsitul anului 2015.


 

ANEXA A.2

(pagina 1/2)

 

DATELE DESPRE PROIECT

care trebuie transmise Băncii si metoda de transmitere

 

1. Livrarea datelor: desemnarea persoanei responsabile

Datele de mai jos trebuie trimise Băncii conform răspunderii următoare:

 

Societatea

Societatea Comercială „Metrorex" - S.A. Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

Persoana de contact

dl Gheorghe Udriste

Functia

director general

Functie/Departament

 

Adresa

bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, 010873 Bucuresti

Telefon

+40 21 319 36 71

Fax

+40 21 312 51 49

E-mail

contact@metrorex.ro

 

Persoana (persoanele) de contact mentionate mai sus este (sunt) persoana (persoanele) responsabilă (responsabile) în acest moment. Împrumutatul va informa Banca imediat în cazul oricărei schimbări.

2. Date pentru teme specifice

Împrumutatul va furniza Băncii următoarele date până la data-limită indicată mai jos.

 

Document/date

Termen-limită

Înfiintarea si componenta UIP, cu sprijinul consultantilor internationali

Documentele oficiale privind evaluarea impactului de mediu (declaratia EIM eliberată de autoritatea de mediu competentă si certificatul prin care se atestă că nu este afectat vreun sit de conservare Natura 2000 pentru Linia 5)

Înainte de lansarea primului contract de lucrări

Înainte de tragerea părtii din împrumut corespunzătoare construirii Liniei 5 (echivalentul a 59%)

 

(pagina 2/2)

 

3. Date privind implementarea Proiectului

Împrumutatul va furniza Băncii următoarele informatii privind evolutia Proiectului pe durata implementării sale, până cel târziu la termenul-limită indicat mai jos.

 

Document/date

Termen-limită

Frecventa raportării

Raport privind evolutia proiectului

- o scurtă prezentare a descrierii tehnice, explicând motivele schimbărilor semnificative fată de scopul initial

- prezentarea stadiului la zi al realizării fiecăreia dintre componentele principale ale Proiectului, explicând motivele pentru întârzierile posibile

- actualizarea datelor privind costul Proiectului, explicând motivele pentru posibila crestere a costului fată de costul prevăzut initial

- descrierea oricărui aspect major cu impact asupra mediului

- prezentarea actualizată a procedurilor de achizitii

- prezentarea actualizată a cererii sau utilizării Proiectului si comentarii

- orice aspect semnificativ care s-a ivit si orice risc semnificativ care poate afecta functionarea Proiectului

- orice actiune juridică legată de Proiect care ar putea fi derulată

30 aprilie a fiecărui an

anual, pe durata de constructie (pentru toate)

 

 

 


4. Informatii la sfârsitul lucrărilor si al primului an de functionare

Împrumutatul va furniza Băncii următoarele informatii cu privire la realizarea Proiectului si functionarea initială, până cel târziu la termenul indicat mai jos.

 

Document/Informatii

Data trimiterii la Bancă

Raport privind realizarea Proiectului, incluzând:

- o scurtă descriere a caracteristicilor tehnice ale Proiectului pe măsura realizării, explicând motivele oricăror schimbări semnificative

- data finalizării fiecăreia dintre componentele principale ale Proiectului, explicând motivele eventualelor întârzieri

- costul final al Proiectului, explicând motivele eventualelor cresteri de costuri fată de costul prevăzut initial

- numărul de noi locuri de muncă create de Proiect: atât locuri de muncă pe durata implementării, precum si numărul de locuri de muncă permanente create

- descrierea oricărui aspect major cu impact asupra mediului

- prezentarea actualizată a procedurilor de achizitii

- prezentarea actualizată a cererii sau utilizării Proiectului si comentarii

- orice aspect semnificativ care s-a ivit si orice risc semnificativ care poate afecta functionarea Proiectului

- orice actiune juridică legată de Proiect care ar putea fi derulată

31 decembrie 2015 (toate)

Limba de raportare

engleză

 

ANEXA B

 

(pagina 1/3)

 

DEFINITIILE EURIBOR SI LIBOR

A. EURIBOR

EURIBOR înseamnă:

a) pentru o perioadă relevantă mai mică de o lună, rata dobânzii la depozitele în EUR pe o lună;

b) pentru o perioadă relevantă de una sau mai multe luni întregi, rata dobânzii la depozitele în EUR cu termenul ce corespunde numărului de luni întregi; si

c) pentru o perioadă relevantă mai mare de o lună (dar nu luni întregi), rata ce rezultă din interpolarea liniară cu referintă la două rate pentru depozitele în EUR, dintre care una este aplicabilă pe o perioadă de luni întregi care este perioada imediat mai scurtă decât durata perioadei relevante, iar cealaltă este rata aplicabilă pe o perioadă de luni întregi care este perioada imediat mai lungă decât durata perioadei relevante (perioada pentru care se ia rata sau din care se face interpolarea ratelor fiind perioada reprezentativă), publicată la ora 11,00, ora Bruxelles-ului, sau la o oră ulterioară acceptabilă pentru Bancă în ziua (data recalculării) care cade cu 2 (două) zile lucrătoare relevante înainte de prima zi a perioadei relevante, pe pagina Reuters EURIBOR 01 sau pagina următoare ori, dacă acestea nu sunt posibile, o altă publicatie aleasă de Bancă în acest scop.

Dacă aceasta rată nu este publicată, Banca va solicita birourilor principale a 4 bănci importante din zona euro, selectate de Bancă, cotatia ratei la care depozitele în EUR cu o valoare comparabilă sunt oferite de fiecare dintre aceste bănci la aproximativ ora 11,00, ora Bruxelles-ului, la data recalculării, pentru băncile din piata interbancară din zona euro, pe o perioadă egală cu perioada reprezentativă. Dacă sunt oferite cel putin 2 (două) cotatii, rata la data recalculării va reprezenta media aritmetică a acestor două cotatii.

Dacă sunt oferite mai putin de 2 (două) cotatii în urma solicitării, rata la data recalculării va reprezenta media aritmetică a cotatiilor băncilor importante din zona euro, selectate de către Bancă, la aproximativ ora 11,00, ora Bruxelles-ului, în ziua care cade după 2 (două) zile lucrătoare relevante de la data recalculării, pentru împrumuturile în EUR cu o valoare comparabilă cu cea a băncilor europene principale pe o perioadă egală cu perioada reprezentativă.

B. LIBOR USD

LIBOR înseamnă, în ceea ce priveste USD:

a) pentru o perioadă relevantă mai mică de o lună, rata dobânzii la depozitele în USD pe o lună;

b) pentru o perioadă relevantă de una sau mai multe luni întregi, rata dobânzii la depozitele în USD cu termenul ce corespunde numărului de luni întregi; si

c) pentru o perioadă relevantă mai mare de o lună (dar nu luni întregi), rata ce rezultă din interpolarea liniară cu referintă la două rate pentru depozitele în USD, dintre care una este aplicabilă pe o perioadă de luni întregi care este perioada imediat mai scurtă decât durata perioadei relevante, iar cealaltă este rata aplicabilă pe o perioadă de luni întregi care este perioada imediat mai lungă decât durata perioadei relevante (perioada pentru care se ia rata sau din care se face interpolarea ratelor fiind perioada reprezentativă),


 

(pagina 2/3)

 

stabilită de Asociatia Britanică a Bancherilor si publicată de principalele agentii de stiri financiare la ora 11,00, ora Londrei, sau la o oră ulterioară acceptabilă pentru Bancă în ziua (data recalculării) care cade cu 2 (două) zile lucrătoare londoneze înainte de prima zi a perioadei relevante.

Dacă această rată nu este publicată de nicio agentie de stiri financiare acceptabilă pentru Bancă, aceasta va solicita birourilor principale din Londra a 4 (patru) bănci principale de pe piata interbancară din Londra, selectate de Bancă, cotatia ratei la care depozitele în USD cu o valoare comparabilă sunt oferite de fiecare dintre acestea în jurul orei 11,00, ora Londrei, la data recalculării, pentru băncile principale de pe piata interbancară din Londra, pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă. Dacă sunt oferite cel putin 2 (două) cotatii, rata la data recalculării va reprezenta media aritmetică a acestor două cotatii.

Dacă sunt oferite mai putin de 2 (două) cotatii în urma solicitării, Banca va solicita birourilor principale din New York a 4 (patru) bănci principale de pe piata interbancară din New York, selectate de Bancă, cotatia ratei la care depozitele în USD cu o valoare comparabilă sunt oferite de fiecare dintre acestea în jurul orei 11,00, ora NewYork-ului, în ziua care cade după 2 (două) zile lucrătoare în New York de la data recalculării, pentru băncile de pe piata europeană, pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă. Dacă sunt oferite cel putin 2 (două) cotatii, rata va reprezenta media aritmetică a acestor două cotatii.

C. LIBOR GBP

LIBOR înseamnă, în ceea ce priveste GBP:

a) pentru o perioadă relevantă mai mică de o lună, rata dobânzii la depozitele în GBP pe o lună;

b) pentru o perioadă relevantă de una sau mai multe luni întregi, rata dobânzii la depozitele în GBP cu termenul ce corespunde numărului de luni întregi; si

c) pentru o perioadă relevantă mai mare de o lună (dar nu luni întregi), rata ce rezultă din interpolarea liniară cu referintă la două rate pentru depozitele în GBP, dintre care una este aplicabilă pe o perioadă de luni întregi care este perioada imediat mai scurtă decât durata perioadei relevante, iar cealaltă este rata aplicabilă pe o perioadă de luni întregi care este perioada imediat mai lungă decât durata perioadei relevante

(perioada pentru care se ia rata sau din care se face interpolarea ratelor fiind perioada reprezentativă), stabilită de Asociatia Britanică a Bancherilor si publicată de principalele agentii de stiri financiare la ora 11,00, ora Londrei, sau la o oră ulterioară acceptabilă pentru Bancă în ziua (Data recalculării) care cade cu 2 (două) zile lucrătoare londoneze înainte de prima zi a perioadei relevante sau, dacă această zi nu este o zi lucrătoare în Londra, în următoarea zi care este lucrătoare.

Dacă această rată nu este publicată de nicio agentie de stiri financiare acceptabilă pentru Bancă, aceasta va solicita birourilor principale din Londra a 4 (patru) bănci principale de pe piata interbancară din Londra, selectate de Bancă, cotatia ratei la care depozitele în GBP cu o valoare comparabilă sunt oferite de fiecare dintre acestea în jurul orei 11,00, ora Londrei, la data recalculării, pentru băncile principale de pe piata interbancară din Londra, pentru o perioadă egală cu perioada reprezentativă. Dacă sunt oferite cel putin 2 (două) cotatii, rata la data recalculării va reprezenta media aritmetică a acestor două cotatii.

Dacă sunt oferite mai putin de 2 (două) cotatii în urma solicitării, rata la data recalculării va reprezenta media aritmetică a cotatiilor băncilor importante din Londra (selectate de Bancă) la aproximativ ora 11,00, ora Londrei, în ziua recalculării, pentru împrumuturile în GBP cu o valoare comparabilă cu cea a băncilor europene principale, pe o perioadă egală cu perioada reprezentativă.

 

(pagina 3/3)

 

D. Generalităti

În întelesul definitiilor de mai sus:

a) Zi lucrătoare în Londra înseamnă o zi în care băncile sunt deschise pentru activităti obisnuite în Londra, iar zi lucrătoare în New York înseamnă o zi în care băncile sunt deschise pentru activităti obisnuite în New York.

b) Toate procentele care rezultă din calculele la care se face referire în această anexă se vor rotunji, dacă este necesar, la cea mai apropiată sută de mii parte dintr-un punct procentual, cu rotunjirea jumătătilor.

c) Banca va informa împrumutatul fără întârziere cu privire la cotatiile primite de Bancă.

d) Dacă oricare dintre prevederile anterioare devine neconcordantă cu prevederile adoptate sub egida EURIBOR FBE si EURIBORACI în privinta EURIBORsau a Asociatiei Britanice a Bancherilor în privinta LIBOR, Banca poate amenda, în baza unei notificări transmise împrumutatului, aceste prevederi, în vederea stabilirii concordantei.


 

ANEXA C1

 

(pagina 1/2)

 

Formular pentru împrumutat**)

Formular pentru cererea de tragere (art. 1.02B)

 


1 Va fi furnizată pe hârtie purtând antetul împrumutatului.

2 Dacă împrumutatul nu specifică aici o rată a dobânzii sau a marjei, se va considera că împrumutatul a acceptat rata dobânzii sau marja oferită astfel de Bancă în notificarea de tragere, în conformitate cu art. 1.02 C c).

**) Formularul este reprodus în facsimil.


 

(pagina 2/2)

 

Contul împrumutatului pentru creditare:

Cont nr.:

 

(Vă rugăm să specificati formatul IBAN în cazul tragerilor în EUR sau formatul corespunzător pentru valuta relevantă.)

 

Denumirea si adresa băncii:

Vă rugăm să transmiteti informatiile la:

Denumirea/Denumirile si semnătura/semnăturile autorizate ale împrumutatului:

 

ANEXA D

 

Formular pentru împrumutat

Formular de certificat din partea împrumutatului (art. 1.04B)

 

Către:               Banca Europeană de Investitii

De la:               România

Data:

Subiect:            „Linia 5 de metrou Bucuresti"

Contract de finantare între România si Banca Europeană de Investitii din data de 12 noiembrie 2009

(Contract de finantare), FI nr............., Serapis 2006-0340

 

Stimati domni,

Termenii definiti în Contractul de finantare au acelasi înteles atunci când sunt utilizati în prezenta scrisoare.

În întelesul art. 1.04 din Contractul de finantare, certificăm prin prezenta următoarele:

a) nicio garantie de tipul celor interzise prin art. 7.02 nu a fost constituită si nu există;

b) nu s-a produs nicio modificare cu privire la niciun aspect din Proiect sau fată de care avem obligatia de a raporta conform art. 8.01, cu exceptia celor deja comunicate de către noi;

c) dispunem de fonduri suficiente pentru a asigura finalizarea si implementarea la termen a Proiectului în conformitate cu anexa A. 1;

d) niciun eveniment sau nicio circumstantă care constituie sau care în timp ori prin notificare în cadrul Contractului de finantare ar constitui un caz de nerespectare a obligatiilor contractuale conform art. 10.01 nu s-a produs si nu se desfăsoară fără derogare sau neremediată;

e) confirmările si garantiile care urmează să fie făcute sau repetate de noi conform art. 6.07 sunt adevărate sub toate aspectele; si

f) nu s-a produs nicio modificare substantială negativă în situatia noastră asa cum era la data Contractului de finantare.

 

Cu respect,

În numele României, prin intermediul Ministerului Finantelor Publice

Data:

 

ANEXA I

 

Ministerul Afacerilor Externe din România

Prin prezenta se adevereste faptul că Presedintele României acordă deplinele puteri domnului Gheorghe Pogea, ministrul finantelor publice, în vederea semnării Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii referitor la Linia 5 de metrou Bucuresti.

 

Ministrul afacerilor externe, interimar,

Cătălin Marian Predoiu

 

Bucuresti, 9 noiembrie 2009.

Nr. 618.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucuresti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la Bucuresti la 12 noiembrie 2009

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Contractului de finantare dintre România si Banca Europeană de Investitii aferent Proiectului de modernizare a metroului din Bucuresti - etapa a IV-a, Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, tronsonul Drumul Taberei - Universitate, semnat la Bucuresti la 12 noiembrie 2009, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 29 iunie 2010.

Nr. 620.

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 987

din 8 iulie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar -judecător

Petre Lăzăroiu -judecător

Mircea Stefan Minea -judecător

Iulia Antoanella Motoc -judecător

Ion Predescu -judecător

Puskás Valentin Zoltán -judecător

Tudorel Toader -judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Sorin Creangă în Dosarul nr. 15.096/245/2008 al Curtii de Apel Iasi - Sectia penală si pentru cauze cu minori si de familie.

La apelul nominal se prezintă personal autorul exceptiei, care formulează cerere prealabilă, în sensul acordării unui termen de judecată în vederea angajării unui apărător.

Reprezentantul Ministerului Public se opune acordării unui nou termen de judecată, deoarece Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate la data de 22 octombrie 2009.

Curtea, deliberând, respinge cererea formulată de autorul exceptiei.

Cauza este în stare de judecată.

Presedintele acordă cuvântul autorului exceptiei, care solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate pentru motivele invocate în fata instantei de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 22 octombrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 15.096/245/2008, Curtea de Apel lasi - Sectia penală si pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

Exceptia a fost ridicată de Sorin Creangă cu ocazia solutionării recursului formulat împotriva Deciziei penale nr. 169 din 30 martie 2009, pronuntată de Tribunalul lasi într-o cauză având ca obiect „infractiuni la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002".

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 53 alin. (2) si ale art. 23 alin. (1), deoarece incriminarea ca infractiune a unei asemenea fapte si sanctionarea cu pedeapsa închisorii reprezintă o măsură de politică penală neproportională cu situatia care a determinat-o si de natură a aduce atingere existentei dreptului sau libertătii individuale. Consideră că simpla sanctionare contraventională este suficientă pentru realizarea preventiei generale, în acord cu exigentele legii.

Instanta de judecată apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 87 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările si completările ulterioare, având următorul cuprins: „Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are o îmbibatie alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani."

Prevederile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 23 alin. (1) privind libertatea individuală si art. 53 alin. (2) referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că incriminarea cuprinsă în art. 87 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 nu reprezintă o restrângere a drepturilor si libertătilor persoanei, deoarece are ca finalitate apărarea drepturilor si libertătilor cetătenilor, a vietii, integritătii corporale si a sănătătii, precum si a altor importante valori angajate în traficul rutier. Prin urmare, nu poate fi vorba de o încălcare a prevederilor art. 53 alin. (1) din Constitutie, care se referă la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, asa cum sustine autorul exceptiei.

Cu privire la critica de neconstitutionalitate formulată prin invocarea încălcării prevederilor art. 23 alin. (1) din Constitutie, referitoare la libertatea individuală, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată. Libertatea individuală, ca orice alt drept subiectiv, cunoaste limite în exercitare, realizându-se numai în coordonatele impuse de ordinea de drept.

În cauză, însă, nu este vorba de o veritabilă problemă de neconstitutionalitate, autorul exceptiei solicitând, în realitate, modificarea textului de lege supus controlului de constitutionalitate, în sensul sanctionării contraventionale a faptei.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 87 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, exceptie ridicată de Sorin Creangă în Dosarul nr. 15.096/245/2008 al Curtii de Apel lasi - Sectia penală si pentru cauze cu minori si de familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 iulie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.583/2002 privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public în domeniul privat al statului, precum si pentru transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor- Inspectoratul Judetean de Politie Olt în domeniul public al orasului Corabia si în administrarea Consiliului Local al Orasului Corabia, judetul Olt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1)si al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Punctul 66 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.583/2002 privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor din domeniul public în domeniul privat al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 20 ianuarie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

a) sectiunea „Adresă imobil" va avea următorul cuprins: „Comuna Grojdibodu, judetul Olt";

b) sectiunea „Caracteristicile bunurilor care trec din domeniul public în domeniul privat" va avea următorul cuprins: „Nr. constructii = 3, Suprafată construită: 340 m2, Suprafată desfăsurată: 543 m2, Suprafată teren: 2.475 m2".

Art. 2. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean de Politie Olt în domeniul public al orasului Corabia si în administrarea Consiliului Local al Orasului Corabia, judetul Olt, în vederea amenajării unei baze sportive si de agrement.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - După predarea-preluarea imobilului, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 7 iulie 2010.

Nr. 657.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean de Politie Olt în domeniul public al orasului Corabia si în administrarea Consiliului Local al Orasului Corabia, judetul Olt

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Grojdibodu, judetul Olt

Statul român, Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean de Politie Olt

Orasul Corabia, în administrarea Consiliului Local al Orasului Corabia, judetul Olt

3 constructii

Suprafata construită: 340 m2
Suprafata desfăsurată: 543 m2

Suprafata de teren: 2.475 m2

Valoare de inventar: 36.576,51 lei


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind schimbarea temporară a destinatiei unor constructii usoare din elemente modulate în vederea operationalizării Punctului de trecere a frontierei feroviar Iasi – Ungheni

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă schimbarea destinatiei unui număr de 10 constructii usoare din elemente modulate, aflate în conservare la Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgentă Botosani, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 809/2008 privind preluarea fără plată de la Institutia Prefectului Judetului Dolj la Administratia Natională a Rezervelor de Stat a 150 de bucăti constructii usoare din elemente modulate si acordarea unui ajutor umanitar de urgentă pentru populatia din judetele Bacău, Botosani, lasi, Maramures si Neamt, în vederea operationalizării Punctului de trecere a frontierei feroviar lasi - Ungheni.

(2) Constructiile prevăzute la alin. (1) se transmit, fără plată, de la Institutia Prefectului Judetului Botosani la Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră lasi, care le utilizează până la finalizarea investitiei în care va functiona Punctul de trecere a frontierei feroviar lasi - Ungheni.

(3) După receptia constructiilor rezultate în urma finalizării investitiei prevăzute la alin. (2), cele 10 constructii usoare din elemente modulate se preiau de Institutia Prefectului Judetului Botosani si se utilizează conform destinatiei stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 809/2008.

Art. 2. - (1) Predarea-primirea constructiilor usoare din elemente modulate, în conditiile art. 1 alin. (2) si, respectiv, alin. (3), se face între Institutia Prefectului Judetului Botosani si Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră lasi, pe bază de proces-verbal de predare-primire, cu constatarea stării constructiv-functionale.

(2) Institutia Prefectului Judetului Botosani si Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră lasi vor scădea si, respectiv, vor înregistra din/în gestiune cantitătile de produse la preturile de înregistrare din evidentele actualului detinător, pe baza procesului-verbal de predare-primire.

Art. 3. - Transportul constructiilor usoare din elemente modulate la/de la Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră lasi se face prin grija unitătii teritoriale din subordinea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, cu mijloace auto proprii.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 7 iulie 2010.

Nr. 658.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Caras-Severin în administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Caras-Severin

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti dintr-un imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor- Inspectoratul de Politie al Judetului Caras-Severin în administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Caras-Severin.


Art. 2. - Predarea-primirea părtii din imobilul prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Administratiei si Internelor si Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară împreună cu Ministerul Finantelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul imobilelor aflate în domeniul public al statului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 7 iulie 2010.

Nr. 659.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din imobilul proprietate publică a statului care se transmite din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul de Politie al Judetului Caras-Severin în administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Caras-Severin

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite dreptul de administrare

Persoana juridică la care se transmite dreptul de administrare

Caracteristicile tehnice ale părtii de imobil care se transmite

Municipiul Caransebes,

str. Calea Timisoarei nr. 12 D

(fosta str. Sesul Rosu nr. 123),

judetul Caras-Severin

Ministerul Administratiei si Internelor- Inspectoratul de Politie al Judetului Caras-Severin

 

 

Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară,

pentru Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Caras-Severin

Corp 1 (comandament CD) P+1:

Suprafata construită: 489 m2

Suprafata desfăsurată: 978 m2

Suprafata utilă: 836 m2

Nr. M.F.P. - 147217(partial)

Valoarea de inventar (lei) - 723.771,50

Corp 2 (punct control PC)

Suprafata construită: 160 m2

Suprafata desfăsurată: 160 m2

Suprafata utilă: 133 m2

Nr. M.F.P.- 147217 (partial)

Valoarea de inventar (lei) - 232.450,56

împrejmuire beton + metal cu o lungime de 74,3 metri liniari

Nr. M.F.P.- 147217 (partial)

Valoarea de inventar (lei) - 107,74

Drumuri si alei interioare beton - 975 m2 Nr. M.F.P -147217 (partial)

Valoarea de inventar (lei) - 328,46

Teren: 4.440 m2, din care 649 m2 ocupati de 2 clădiri, 975 m2 drumuri si alei si o suprafată de 2.816 m2 fără constructii Nr. M.F.P.- 147217 (partial)

Valoarea de inventar (lei) - 30.640 Vecinătăti:

La vest: DN 6 (str. Calea Timisoarei) La nord, est si sud: fosta unitate militară Caransebes

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Bihor în domeniul privat al comunei Avram Iancu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Avram Iancu, judetul Bihor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil situat în localitatea Ciumeghiu, comuna Avram lancu, judetul Bihor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Bihor în domeniul privat al comunei Avram Iancu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Avram Iancu, judetul Bihor, în vederea amenajării unui parc fotovoltaic pentru producerea de energie verde.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 7 iulie 2010.

Nr. 660.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Bihor în domeniul privat al comunei Avram lancu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Avram lancu, judetul Bihor

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Localitatea Ciumeghiu,

comuna Avram lancu,

judetul Bihor

Domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Bihor

Domeniul privat al comunei Avram lancu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Avram lancu, judetul Bihor

 

 

- Denumire: 49-189

- Imobil intravilan

- Nr. cadastral: 50146

- Nr. CF: 50146

- valoarea de inventar: 34.930,75 lei

Suprafata terenului - 9.125 m2;

Suprafata construită - 802 m2;

Suprafata desfăsurată - 489 m2;

Nr. constructii – 6

Suprafată CI - 178m2

Suprafată C2 - 135 m2

Suprafată C3 - 42 m2

Suprafată C4 - 64 m2

Suprafată C5 -4 m2

Suprafată C6 - 66 m2

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.