MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 519/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 519         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 26 iulie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

662. - Hotărâre privind unele măsuri organizatorice si functionale pentru Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Agentia Natională pentru Prestatii Sociale si Inspectia Muncii

 

732. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiintarea, organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.678/2008 privind înfiintarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor si pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor

 

766. - Hotărâre privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor si renumirea în functie pe postul rămas vacant

 

767. - Hotărâre pentru numirea unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, precum si pentru numirea presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

195. - Decizie privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Adrian Cucu, secretar general al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

570. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC

 

1.848/2.023. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului si al ministrului finantelor publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie 5.3 „Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, în scopul cresterii atractivitătii României ca destinatie turistică" al axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri organizatorice si functionale pentru Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Agentia Natională pentru Prestatii Sociale si Inspectia Muncii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 si 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si a activitătii institutiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Statutul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 noiembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

Art. 8. - Agentia Natională functionează cu un număr maxim de 2.162 de posturi, finantate din bugetul asigurărilor pentru somaj, dintre care 154 de posturi pentru aparatul central, 1.913 de posturi pentru agentiile teritoriale si Centrul National de Formare Profesională a Personalului Propriu si 95 de posturi pentru centrele regionale."

2. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Statutul Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 13/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Casa Natională functionează cu un număr maxim de 3.476 de posturi, finantate din bugetul asigurărilor sociale de stat, dintre care 123 de posturi aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale. Numărul maxim de posturi pentru aparatul central este de 280 de posturi, dintre care 26 aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale, si 3.196 de posturi pentru casele teritoriale de pensii, dintre care 97 aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale."

2. La articolul 22, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi pentru casele teritoriale de pensii este de 3.196, dintre care 97 de posturi aferente sistemului de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale."

3. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. - Statutul propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 22 octombrie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5 punctul 1, litera k) se abrogă.

2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

Art. 8. - (1) Agentia functionează cu un număr maxim de 1.032 de posturi, finantate de la bugetul de stat, functionari publici si personal contractual, dintre care 47 de posturi pentru aparatul central si 985 de posturi pentru agentiile teritoriale.

(2) Statul de functii la nivel central se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

(3) Structura organizatorică a aparatului central al Agentiei este prevăzută în anexa nr. V, care face parte integrantă din prezentul statut.

(4) Repartizarea numărului de posturi, statul de functii si structura organizatorică pentru agentiile teritoriale se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei."

3. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

Art. 10. - Prin ordin al presedintelui Agentiei, în cadrul structurii organizatorice, se pot organiza, la nivel central si teritorial, servicii, birouri, compartimente, conform legii, în functie de necesitătile care se impun în vederea îndeplinirii atributiilor Agentiei."

4. La articolul 19 alineatul (1) punctul 1, literele f) si k) se abrogă.

5. La articolul 19 alineatul (1) punctul 1, literele I) si m) vor avea următorul cuprins:

,,l) distribuie bilete de odihnă persoanelor îndreptătite, pe baza solicitărilor acestora, în cotele stabilite prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale;

m) solutionarea cererilor privind stabilirea calitătii de persoană persecutată în întelesul prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, plata acestor drepturi fiind realizată prin intermediul caselor judetene de pensii sau, după caz, a municipiului Bucuresti."

6. După articolul 27 se introduce anexa nr. 11, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. IV. - Regulamentul de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.377/2009, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (1) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

Art. 1. - (1) Inspectia Muncii este organul de specialitate al administratiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu sediul în municipiul Bucuresti, prin care se exercită atributii de autoritate de stat în domeniile relatiilor de muncă si securitătii si sănătătii în muncă.

..........................................................................................................................

(5) Inspectia Muncii functionează cu un număr de 3.236 de posturi, functionari publici si personal contractual."

2. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Inspectia Muncii exercită controlul aplicării unitare a dispozitiilor legale în domeniile sale de competentă în unitătile din sectorul public, mixt, privat, precum si la alte categorii de angajatori.

(2) Inspectia Muncii are ca principal scop urmărirea îndeplinirii obligatiilor legale de către angajatorii prevăzuti la alin. (1), în domeniul relatiilor de muncă, securitătii si sănătătii în muncă, precum si a celor referitoare la conditiile de muncă, apărarea vietii, integritătii corporale si sănătătii salariatilor si a altor participanti la procesul de muncă, în desfăsurarea activitătii."

3. La articolul 3 alineatul (1) punctul A, literele a), d) si e) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,a) controlează aplicarea corectă si unitară a legilor si a altor acte normative care reglementează relatiile de muncă, securitatea si sănătatea în muncă, supravegherea pietei produselor din domeniul de competentă, conform legii;

..........................................................................................................................

d) elaborează programele anuale de actiuni pentru implementarea politicii Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale în domeniu;

e) elaborează metode si instructiuni unitare de control;".

4. La articolul 3 alineatul (1) punctul A, literele g) si h) si punctele D-F se abrogă.

5. La articolul 3 alineatul (1) punctul B, litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,f) controlează utilizarea de către angajatori a muncii nedeclarate;".

6. La articolul 3 alineatul (1) punctul B, după litera o) se introduc două noi litere, literele p) si q), cu următorul cuprins:

,,p) sprijină negocierea contractelor colective de muncă; înregistrează si organizează evidenta acestora;

q) exercită, în conditiile prevăzute de lege, concilierea si arbitrajul în cazul conflictelor de interese."

7. La articolul 3 alineatul (1) punctul C, literele n), o) si r) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,n) controlează modul de aplicare a măsurilor tehnice si organizatorice luate de angajatori în vederea prevenirii prezentei peste limitele maxime admise a agentilor chimici, fizici sau biologici pentru asigurarea stării de sănătate a salariatilor expusi la noxe;

o) controlează respectarea legislatiei privind supravegherea sănătătii lucrătorilor, examenul medical la angajare, adaptabilitatea în muncă si controlul medical periodic;

..........................................................................................................................

r) controlează modul în care angajatorii au organizat activitatea de acordare a primului ajutor în caz de accidentare, precum si organizarea si dotarea echipelor de salvatori, pentru situatiile impuse de specificul activitătii sau prevăzute de lege."

8. La articolul 3 alineatul (1) punctul C, litera p) se abrogă.

9. La articolul 5 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) pregătirea si perfectionarea personalului care îsi desfăsoară activitatea în domeniile relatiilor de muncă, securitătii si sănătătii în muncă si supravegherii pietei produselor."

10. La articolul 6, alineatele (6), (7) si (9) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(6) Inspectorii sefi ai inspectoratelor teritoriale de muncă sunt ordonatori tertiari de credite.

(7) Atributiile inspectorului general de stat si ale inspectorilor generali de stat adjuncti sunt stabilite prin regulamentul propriu de organizare si functionare al Inspectiei Muncii, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.

..........................................................................................................................

(9) În vederea cercetării faptelor care constituie obiect al sesizărilor privind încălcarea prevederilor legale, precum si a regulamentelor, metodologiilorori a altor norme interne de lucru de către inspectorii de muncă, în cadrul Inspectiei Muncii se organizează Corpul de control al calitătii inspectiei, ale cărui atributii se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare si functionare al Inspectiei Muncii, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale."

11. La articolul 9, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 9. - (1) Atributiile compartimentelor functionale ale Inspectiei Muncii se stabilesc prin regulament propriu de organizare si functionare, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale."

12. Articolul 10 se modificasi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Inspectoratele teritoriale de muncă sunt conduse de un inspector sef, functie publică de conducere.

(2) În exercitarea atributiilor de conducere, inspectorul sef are în subordine 2 inspectori sefi adjuncti, functii publice de conducere.

(3) Inspectorii sefi si inspectorii sefi adjuncti sunt numiti, în conditiile legii, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si îndeplinesc atributiile prevăzute de prezenta hotărâre si de alte reglementări legale aplicabile în domeniu."

13. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Personalul Inspectiei Muncii si al inspectoratelor teritoriale de muncă este alcătuit din inspectori de muncă, functionari publici si alte categorii de personal.

(2) Functia de inspector de muncă este functie publică în cadrul categoriei functiilor publice specifice, cu statut special. Inspectorul general de stat si inspectorii generali de stat adjuncti sunt inspectori de muncă.

(3) Functionarii publici prevăzuti la alin. (1) beneficiază de stabilitate în functie si independentă fată de orice schimbare guvernamentală si influentă neprevăzută din afară.

(4) Selectarea, recrutarea, pregătirea si numirea în functii a inspectorilor de muncă se fac potrivit legislatiei din domeniul functiei publice.

(5) În exercitarea atributiilor legale, inspectorii de muncă sunt învestiti cu exercitiul autoritătii publice, beneficiind de protectie în conditiile legii.

(6) Pot fi inspectori de muncă persoanele care îndeplinesc următoarele conditii: au studii universitare de licentă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licentă sau echivalentă în domeniile fundamentale: stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice, stiinte juridice, stiinte economice sau în specializările: sociologie, psihologie, administratie publică si medicină.


(7) Perioada în care persoanele care ocupă functia de inspector de muncă îsi desfăsoară activitatea în Inspectia Muncii sau în inspectoratele teritoriale de muncă este considerată vechime în specialitatea studiilor absolvite, cu conditia ca în fisa postului să existe ca atributii desfăsurarea unor activităti din domeniul în care au absolvit.

(8) Personalul Inspectiei Muncii si al inspectoratelor teritoriale de muncă beneficiază de măsuri speciale de protectie împotriva amenintărilor, violentelor sau a oricăror fapte care îi pun în pericol pe ei, familiile si/sau bunurile lor, precum si de sprijin financiar din partea institutiei, prin suportarea integrală a sumelor necesare asigurării asistentei juridice, în cazurile în care actele si faptele îndeplinite în timpul exercitării atributiilor de serviciu, în limitele si cu respectarea prevederilor legale, fac obiectul unor proceduri judiciare.

(9) Măsurile speciale de protectie, conditiile si modul de realizare a acestora, precum si modalitatea de acordare a sprijinului financiar, prevăzute la alin. (8), se stabilesc prin regulamentul propriu de organizare si functionare al Inspectiei Muncii, aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale."

14. Titlul capitolului IV se modifică si va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL IV

Inspectorul de muncă"

15. La articolul 15 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) să identifice, pe baza actelor care dovedesc identitatea, persoanele aflate în locurile de muncă sau în alte locuri supuse controlului sau cercetării evenimentelor si să impună completarea fisei de identificare prevăzute în anexă."

16. La articolul 15 alineatul (1), litera e) se abrogă.

17. Articolul 16 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 16. - (1) Constatările rezultate în urma controalelor si a cercetării evenimentelor, precum si măsurile dispuse de către inspectorii de muncă sunt consemnate de către acestia în procese-verbale, al căror model se aprobă prin decizie a inspectorului general de stat.

(2) Constatările privind nerespectarea prevederilor legale din domeniile relatiilor de muncă, securitătii si sănătătii în muncă, care conform actelor normative în vigoare constituie contraventie, sunt consemnate de inspectorii de muncă în procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, al căror model se aprobă prin decizie a inspectorului general de stat.

(3) Contestatiile formulate împotriva proceselor-verbale încheiate de inspectorii de muncă sunt solutionate de instanta competentă, potrivit legii."

18. Articolele 17-19 se abrogă.

19. Articolele 20-22 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 20. - Unitătile din sectorul public, mixt, privat, precum si alte categorii de angajatori controlati au obligatia de a pune la dispozitia inspectorilor de muncă documentele, registrele, evidentele si informatiile solicitate de acestia, necesare controlului sau cercetării evenimentului.

Art. 21. - Inspectorii de muncă din cadrul unui inspectorat teritorial de muncă îsi pot desfăsura activitatea de control pe raza teritorială a altor inspectorate, altele decât cel în care îsi desfăsoară activitatea în mod curent, pe baza deciziei emise de inspectorul general de stat.

Art. 22. - În exercitarea atributiilor sale, inspectorul general de stat emite decizii si aprobă metodologii si instructiuni."

20. La articolul 23, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,e) analizează periodic si ori de câte ori este nevoie, împreună cu inspectorii sefi, activitatea inspectoratelor teritoriale de muncă;".

21. După articolul 23 se introduce un nou articol, articolul 24, cu următorul cuprins:

„Art. 24. - Anexa face parte integrantă din prezentul regulament de organizare si functionare."

22. După articolul 24 se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. V. - Măsurile de reorganizare stabilite prin prezenta hotărâre se realizează în termen de 45 de zile de data intrării în vigoare a acesteia, cu respectarea procedurilor si dispozitiilor legale în vigoare.

Art. VI. - Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006 privind aprobarea Statutului Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 noiembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 23 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 22 octombrie

2008, cu modificările si completările ulterioare, si Hotărârea Guvernului nr. 1.377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, precum si pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 25 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Szakal Andras Zsolt

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 7 iulie 2010.

Nr. 662.


ANEXA Nr. 11)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.610/2006)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă

 


1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

* Nu necesită functie publică de conducere.

 

 


ANEXA Nr. 2*)

(Anexa nr. 1 la statut)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale

 

ANEXA Nr. 3*)

(Anexa nr. 11 la statut)

 

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a aparatului central al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale (ANPS)

 


*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 4

(Anexă la regulament)

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE INSPECTIA MUNCII

Inspectoratul Teritorial de Muncă..........

Adresa ............

Tel./fax:...... e-mail:...........

Operator de date cu caracter personal nr........

 

FISĂ DE IDENTIFICARE

 

Inspector de muncă..................................

Legitimatie nr...........................................

Semnătura...............................................

 

Completată în ziua de..........................., ora........., la locul de muncă al S.C..............................................................., situat în ..............................str. ..........................................................................nr........., sectorul...........judetul..........................

Subsemnatul(a),..............................................................................., fiul/fiica lui.........................si al..............................., născut(ă)în anul............., luna........................, ziua.........., domiciliat(ă)în localitatea..................................., str............................ nr..........., bl..........., sc............., ap.............., sectorul/judetul............., legitimat cu Bl (CI)/pasaport seria.............nr.................., eliberat(ă) de...........................................................la data de..................................., cod numeric personal......................................., declar pe propria răspundere următoarele:

Prestez activitate în functia/meseria........................................................................, de la data de..................................., la S.C................................................................ cu sediul în ..........................................., str............................... nr............, sectorul/judetul....................................

I. Forma în baza căreia prestez activitatea*) ......................................................................................

II. Timpul de muncă si timpul de odihnă

1. Norma de muncă:

- normă întreagă...............ore/zi

- fractiune de normă de..........ore/zi, de la ora..........până la ora..........

2. Repartizarea programului de lucru:

- în ture : tura I de la ora...............până la ora................; tura II de la ora.............până la ora...................;

- prestez muncă suplimentară.........ore/zi;

- prestez muncă de noapte.........ore/ noapte;

- prestez muncă în repaus săptămânal:

- număr de ore lucrate..........sâmbăta; număr de zile de sâmbătă lucrate/luna..................;

- număr de ore lucrate..........duminica; număr de zile de duminică lucrate/luna..................;

- prestez munca în zilele de sărbători legale...........................număr de ore lucrate............/zi.

III. Drepturi salariate

Primesc un salariu lunar de...................lei net (în mână) si ........................lei brut pe statul de plată, pentru care am

semnat/nu am semnat stat de plata.

Mentionez că lucrez împreună cu următoarele persoane: ...............................................................................

Aceasta îmi este declaratia pe care o dau, o sustin si o semnez, cele de mai sus fiind adevărate, nefiind silit(ă) sau intimidat(ă).

 

Data .........................

Semnătura .........................


*) După caz, se va înscrie: „- contract de muncă încheiat în forma scrisă, durată nedeterminată/perioadă de probă; - fără contract de muncă/perioadă de probă".


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiintarea, organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.678/2008 privind înfiintarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor si pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Ministerul Administratiei si Internelor are în conducerea sa un ministru si 3 secretari de stat."

2. La articolul 1, alineatul (31) se abrogă.

3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

Art. 2. - Numirea si eliberarea din functie a sefului Departamentului Schengen, a sefului Departamentului relatia cu Parlamentul si a adjunctului sefului Departamentului ordine si sigurantă publică se fac prin ordin al ministrului administratiei si internelor."

4. Anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Ministerului Administratiei si Internelor" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiintarea, organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 27 noiembrie 2009, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatul (3) se abrogă.

2. La articolul 10, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de posturi ale Administratiei Nationale finantate de la bugetul de stat este de 1.280, exclusiv presedintele Administratiei Nationale, din care aparatul propriu 166 de posturi, exclusiv presedintele Administratiei Nationale."

3. Anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 1.678/2008 privind înfiintarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor si pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 19 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Finantarea Institutului se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Administratiei si Internelor, precum si din alte surse, potrivit legii."

2. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Institutul desfăsoară activităti de pregătire continuă, formare, specializare si perfectionare profesională a personalului Ministerului Administratiei si Internelor, precum si cercetare stiintifică."

3. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor va stabili structura, dinamica activitătilor de pregătire, sistemul cursurilor, durata, selectia cursantilor si modalitatea de finalizare a cursurilor."

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 iulie 2010.

Nr. 732.

 

ANEXA Nr. 1*)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Administratiei si Internelor

 


*) Punctul I din anexa nr. 1 este reprodus în facsimil.


 

II. INSTITUTII SI STRUCTURI aflate în subordinea/coordonarea Ministerului Administratiei si Internelor

A. Institutii si structuri aflate în subordinea Ministerului Administratiei si Internelor

1. Directia generală de informatii si protectie internă

2. Directia Generală Anticoruptie

3. Agentia Natională Antidrog (la nivel de directie)*)

4. Agentia Natională împotriva Traficului de Persoane (la nivel de directie)*)

5. Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară

6. Agentia Natională a Functionarilor Publici

7. Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale

8. Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice

9. Institutia prefectului (42)

10. Directia Generală de Pasapoarte

11. Directia Regim Permise de Conducere si înmatriculare a Vehiculelor

12. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă

13. Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date

14. Centrul Informatic National al Ministerului Administratiei si Internelor (e-administratie)

15. Oficiul Român pentru Imigrări

16. Arhivele Nationale (la nivel de directie generală)*)

17. Academia de Politie „Alexandru loan Cuza"

18. Institutul de Studii pentru Ordine Publică

19. Politia Română

20. Jandarmeria Română

21. Politia de Frontieră Română

22. Inspectoratul General de Aviatie al Ministerului Administratiei si Internelor

23. Centrul National SIS (la nivel de directie)

24. Clubul Sportiv „Dinamo" Bucuresti

25. Centrul Cultural al Ministerului Administratiei si Internelor

26. Structuri subordonate unor unităti centrale

B. Structuri aflate în coordonarea Ministerului Administratiei si Internelor

- Societatea Comercială COMICEX - S.A.


*) Modificările structurale vor fi puse în aplicare la data intrării în vigoare a actelor normative pentru modificarea cadrului legal actual.


 

ANEXA Nr. 2*)

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.380/2009)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor si renumireaîn functie pe postul rămas vacant

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 19 alin. (5) si alin. (13) lit. a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - In conformitate cu prevederile art. 19 alin. (13) lit. a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, la data de 27 iulie 2010 încetează mandatul de membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, exercitat de doamna Adriana Luminita Popa, reprezentant al Băncii Nationale a României.

Art. 2. - Începând cu aceeasi dată se renumeste în functia de membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor doamna Adriana Luminita Popa, reprezentant al Băncii Nationale a României.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 23 iulie 2010.

Nr. 766.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru numirea unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, precum si pentru numirea presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

 

Având în vedere Adresa Ministerului Finantelor Publice nr. 90.046 din 5 ianuarie 2010 referitoare la propunerea de numire a domnului Adrian Cucu în functia de membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, reprezentant al Ministerului Finantelor Publice,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (5) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Domnul Adrian Cucu se numeste în functia de membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, în calitate de reprezentant al Ministerului Finantelor Publice.

Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnul Adrian Cucu se numeste în functia de presedinte al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 23 iulie 2010.

Nr. 767.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Adrian Cucu, secretar general al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (11) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 94 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, se constată suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Adrian Cucu, secretar general al Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 23 iulie 2010.

Nr. 195.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

privind modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC

 

Având în vedere prevederile anexei II la Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securitătii aviatiei civile si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.320/2002, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 din Programul national de asigurare a calitătii în domeniul securitătii aeronautice - PNAC-SECA, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.869/2005, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. I. - Anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 562/2006 pentru desemnarea si identificarea inspectorilor AVSEC, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 17 aprilie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Legitimatiile inspectorilor AVSEC emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile până la expirarea duratei valabilitătii înscrise în document.

Art. III. - Directia generală infrastructură si transport aerian din Ministerul Transporturilor si Infrastructurii va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

 

Bucuresti, 20 iulie 2010.

Nr. 570.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 562/2006)

 

LISTA

inspectorilor AVSEC

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Codul numeric personal

Structura din care face parte

1.

Radu Gheorghe Cătălin

1730612100017

Directia generală infrastructură si transport aerian

2.

Arba loan

1550107400612

Directia generală infrastructură si transport aerian

3.

Dobre Florea

1560425400780

Directia generală infrastructură si transport aerian

4.

Muresan Remus Alexandru loan

1741103240061

Directia generală infrastructură si transport aerian

5.

Protopopescu Florina

2790104106821

Directia generală infrastructură si transport aerian

6.

Tat Paul Dorin

1800928420028

Directia generală infrastructură si transport aerian

7.

Dumitrascu Stefan Alexandru

1770524463011

Directia generală infrastructură si transport aerian

8.

Tocu Vasile

1620301400367

Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA

9.

Tosa Ovidiu Dumitru

1671024272637

Compania Natională Aeroporturi Bucuresti

10.

Cazacu Titus Adrian

1621219131265

Societatea Comercială Romanian Airport Services - S.A.

11.

Ciobanu Florea

1570513400634

Serviciul Român de Informatii - Directia generală prevenire si combatere terorism

12.

Păun Claudiu Mihail

1731222214616

Serviciul Român de Informatii - Directia generală prevenire si combatere terorism

13.

Marinete Călin Lucian

1720623354773

Societatea Natională Aeroportul International Timisoara - „Traian Vuia" - S.A.

14.

Suta Nicusor

1640822131234

Societatea Natională Aeroportul International „Mihail Kogălniceanu" - Constanta - S.A.

15.

losopescu Cristian

1740513221250

Regia Autonomă „Aeroportul lasi"

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 562/2006)

 

MODELUL* SI CONTINUTUL LEGITIMATIILOR INSPECTORILOR AVSEC

 

Text pe verso, pe fond alb: „Purtătorul prezentei legitimatii se bucură de drepturile acordate de prevederile Programului national de asigurare a calitătii în domeniul securitătii aeronautice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.869/2005."

„Utilizarea prezentei legitimatii de către altă persoană se pedepseste conform legislatiei în vigoare."


* Modelul este reprodus în facsimil.

 


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

Nr. 1.848 din 14 iulie 2010

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 2.023 din 23 iulie 2010

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie 5.3 „Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, în scopul cresterii atractivi tatii României ca destinatie turistică" al axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările si completările ulterioare,al art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările ulterioare, precum si al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie 5.3 „Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructuriinecesare, în scopul cresterii atractivitătii României ca destinatie turistică" al axei prioritare „Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 23 septembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) alte cheltuieli pentru servicii de marketing prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 77/2010 privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare si a Programului anual de dezvoltare a destinatiilor si a produselor turistice."

2. La articolul 5 alineatul (2), partea dispozitivă se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Categoriile de cheltuieli eligibile pentru promovarea brandului creat si dezvoltat în conformitate cu obiectivul domeniului major de interventie 5.3 «Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, în scopul cresterii atractivitătii României ca destinatie turistică» al axei prioritare «Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului» din cadrul Programului operational regional 2007-2013, de tipul cheltuielilor pentru organizarea vizitelor educationale si de informare, includ:".

3. La articolul 5, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Categoriile de cheltuieli eligibile pentru promovarea brandului creat si dezvoltarea acestuia în conformitate cu obiectivul domeniului major de interventie 5.3 «Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, în scopul cresterii atractivitătii României ca destinatie turistică» al axei prioritare «Dezvoltarea durabilă si promovarea turismului» din cadrul Programului operational regional 2007-2013 sunt cheltuieli pentru organizarea de evenimente si misiuni, în tară si în străinătate, cu rol în cresterea circulatiei turistice realizate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 77/2010. În afara cheltuielilor cu organizarea de evenimente si misiuni cu rol în cresterea circulatiei turistice sunt eligibile si următoarele categorii de cheltuieli:

a) cheltuielile cu deplasarea, de tipul cheltuielilor de transport, cazare si masă. Aceste cheltuieli sunt eligibile dacă sunt efectuate în conformitate cu legislatia natională în vigoare si în limitele stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 518/1995, cu modificările si completările ulterioare, de Hotărârea Guvernului nr. 281/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea în România a actiunilor de protocol specifice Ministerului Integrării Europene, precum si a cheltuielilor ce se pot efectua în acest scop, cu modificările si completările ulterioare, precum si de Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritătilor si institutiilor publice pe perioada delegării si detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării, în cadrul localitătii, în interesul serviciului, cu modificările si completările ulterioare;

b) cheltuieli de protocol, în limita a 1% din valoarea totală a proiectului, cheltuieli cu productia de materiale publicitare specifice, cu publicitatea înainte si în perioada evenimentului, de tipul difuzării de clipuri TV si spoturi audio, cu publicitatea prin mijloace electronice."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.