MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 522/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 522         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 27 iulie 2010

 

SUMAR

 

DECRETE

 

835. - Decret pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Conventia privind vămuirea centralizată, referitoare la distribuirea costurilor de colectare nationale care sunt retinute atunci când resursele proprii traditionale sunt puse la dispozitia bugetului UE, semnată la Bruxelles la 10 martie 2009

 

836. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, încheiată la Bucuresti la 9 decembrie 2009 si semnată de România la Bucuresti la aceeasi dată

 

837. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

838. - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.76. - Ordin al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a consiliilor de onoare

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

9. - Lista partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti participanti la alegerile partiale din 18 iulie 2010 care au depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 538/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea unui consiliu local si a unui primar

 


DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Conventia privind vămuirea centralizată, referitoare la distribuirea costurilor de colectare nationale care sunt retinute atunci când resursele proprii traditionale sunt puse la dispozitia bugetului UE, semnată la Bruxelles la 10 martie 2009

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) si ale art. 21 alin. (1) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 134 din 16 iunie 2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre adoptare Parlamentului aderarea României la Conventia privind vămuirea centralizată, referitoare la distribuirea costurilor de colectare nationale care sunt retinute atunci când resursele proprii traditionale sunt puse la dispozitia bugetului UE, semnată la Bruxelles la 10 martie 2009, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 22 iulie 2010.

Nr. 835.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, încheiată la Bucuresti la 9 decembrie 2009 si semnată de România la Bucuresti la aceeasi dată

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1)si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 131 din 16 iunie 2010,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia pentru stabilirea Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, încheiată la Bucuresti la 9 decembrie 2009 si semnată de România la Bucuresti la aceeasi dată, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 22 iulie 2010.

Nr. 836.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Valentin Florea se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Chile.

Art. 2. - Domnul Valentin Florea îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 22 iulie 2010.

Nr. 837.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind rechemarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Domnul Traian Laurentiu Hristea se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Ucraina.

Art. 2. - Domnul Traian Laurentiu Hristea îsi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

Bucuresti, 22 iulie 2010.

Nr. 838.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a consiliilor de onoare

 

Pentru aplicarea dispozitiilor art. 35 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a consiliilor de onoare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă „R.G. - 7, Regulamentul consiliilor de onoare", aprobat prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.101/2006*.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 14 iulie 2010.

Nr. M.76.


* Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.101/2006 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.

 

ANEXA

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a consiliilor de onoare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabileste modul de organizare, functionare, componenta, atributiile, modul de sesizare si procedura de lucru ale consiliilor de onoare.

(2) Pentru apărarea onoarei cadrelor militare si evitarea abuzurilor, se constituie consilii de onoare, care reprezintă organe deliberative, independente în exercitarea atributiilor ce le revin, având competenta de a analiza faptele cadrelor militare sesizate ca abateri de la disciplina militară si de a individualiza sanctiuni disciplinare aplicabile.

(3) În exercitarea atributiilor mentionate la alin. (2), consiliile de onoare adoptă hotărâri si decizii, conform prevederilor art. 33 si 38.

(4) Cadrele militare sunt trimise în fata consiliilor de onoare numai în situatia în care faptele comise, potrivit legii, nu constituie infractiuni. Dacă pe timpul cercetării faptei se constată că aceasta are caracter infractional, dosarul cauzei se înaintează organului de urmărire penală competent. În cazul în care se va dispune scoaterea de sub urmărire penală sau încetarea urmăririi penale, procedura de trimitere în fata consiliului de onoare va fi reluată. Pe perioada cât dosarul cauzei se află la organul de urmărire penală se întrerupe termenul de prescriptie prevăzut la art. 40.

(5) Pentru a-si apăra onoarea si demnitatea, cadrele militare care se consideră lezate în urma unor afirmatii si actiuni directe sau prin care se nasc suspiciuni asupra integritătii lor morale pot solicita analizarea lor în cadrul consiliului de onoare, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) lit. c).

(6) Dreptul de a propune si de a aplica sanctiuni disciplinare îl au numai comandantii/sefii cadrelor militare analizate în consiliile de onoare, conform competentelor prevăzute în anexa nr. 4 la Regulamentul disciplinei militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.26/2009, denumit în continuare RDM.

Art. 2. - Ofiterii, maistrii militari si subofiterii sunt trimisi în fata consiliilor de onoare numai dacă fapta sau faptele săvârsite îndeplinesc, cumulativ, următoarele conditii:

a) constituie abateri de la disciplina militară, potrivit art. 42 alin. (1)-(3) din RDM, sau reprezintă încălcări ale prevederilor art. 8 si 28-30 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare;

b) nu a/au constituit anterior temeiul aplicării unei alte sanctiuni disciplinare;

c) a/au fost săvârsită/săvârsite în urmă cu cel mult 6 luni;

d) nu constituie infractiuni sau cauze de trimitere în fata consiliilor de judecată.

Art. 3. - În ordinul de trimitere în fata consiliului de onoare se individualizează fiecare abatere de la disciplina militară, prin mentionarea expresă a articolului de lege sau de act normativ specific în care aceasta se încadrează.


Art. 4. - Activitatea consiliilor de onoare are la bază următoarele principii:

a) prezumtia de nevinovătie, conform căreia se prezumă că orice cadru militar trimis în fata consiliului de onoare este nevinovat atât timp cât vinovătia sa nu a fost dovedită;

b) garantarea dreptului la apărare, conform căruia se recunoaste dreptul cadrului militar de a fi audiat, de a prezenta dovezi în apărarea sa si de a fi asistat de un apărător;

c) celeritatea procedurii, care presupune obligatia consiliului de onoare de a proceda fără întârziere la solutionarea cauzei, cu respectarea drepturilor persoanelor implicate si a regulilor prevăzute de lege si de prezentul regulament;

d) contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilitătii persoanelor aflate pe pozitii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea de la disciplina militară pentru care a fost sesizat consiliul de onoare;

e) proportionalitatea, conform căreia trebuie respectat un raport corect între gravitatea abaterii de la disciplina militară, circumstantele săvârsirii acesteia si sanctiunea disciplinară propusă a fi aplicată;

f) legalitatea sanctiunii, conform căreia consiliul de onoare nu poate propune decât sanctiunile disciplinare prevăzute de lege;

g) unicitatea sanctiunii, conform căreia pentru o abatere de la disciplina militară nu se poate aplica decât o singură sanctiune disciplinară.

 

CAPITOLUL II

Conditiile de constituire si mandatul consiliilor de onoare

 

Art. 5. - (1) În fiecare unitate militară în care efectivul existent este de minimum 30 de cadre militare se constituie un consiliu de onoare pentru ofiteri si unul pentru maistri militari si subofiteri.

(2) În unitătile militare în care efectivul existent este mai mic decât cel prevăzut la alin. (1) sau este imposibilă constituirea de consilii de onoare separate pentru ofiteri si pentru maistri militari si subofiteri, în conditiile art. 10 alin. (2), se constituie un singur consiliu de onoare.

(3) Dacă efectivul existent nu permite constituirea consiliului de onoare în conditiile prevăzute la alin. (1) si (2), precum si în cazul în care nu pot fi respectate prevederile art. 25 alin. (1), (5) si (6), cadrul militar respectiv este trimis în fata consiliului de onoare de la esalonul superior.

Art. 6. - La structurile centrale si celelalte structuri subordonate nemijlocit ministrului apărării nationale, care au în compunere compartiment de resurse umane, se constituie consilii de onoare, separat pe categorii de cadre militare si în numărul pe care îl aprobă comandantii/sefii acestora.

Art. 7. - Cadrele militare încadrate pe statul anexă „M" al Directiei management resurse umane pentru a îndeplini functii în afara Ministerului Apărării Nationale, care săvârsesc fapte în conditiile prevăzute la art. 2, sunt trimise în fata consiliilor de onoare constituite la această directie.

Art. 8. - (1) Cadrele militare care, pe timpul cât sunt detasate în afara Ministerului Apărării Nationale pentru a executa misiuni ori pentru a urma o formă de perfectionare a pregătirii în tară sau în străinătate, precum si pe timpul detasării pentru îndeplinirea unor misiuni în teatrele de operatii în afara teritoriului national, săvârsesc fapte în conditiile prevăzute la art. 2 sunt trimise în fata consiliilor de onoare ale unitătilor militare din care fac parte.

(2) Cadrele militare care ocupă posturile permanente în străinătate definite la art. 1 din Normele pentru ocuparea posturilor permanente în străinătate de către personalul Ministerului Apărării Nationale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.88/2009, si care săvârsesc fapte în conditiile prevăzute la art. 2 din prezentul regulament, pe timpul cât se află la post în străinătate, sunt trimise în fata consiliului de onoare constituit la nivelul structurii centrale în coordonarea căreia se află posturile respective.

Art. 9. - (1) Ofiterii care îndeplinesc functii prevăzute cu gradul de general de brigadă/similar sau superior acestuia sunt trimisi în fata consiliului de onoare, numit pentru fiecare caz în parte, prin ordin al ministrului apărării nationale, la propunerea sefului Directiei management resurse umane, în situatia în care sunt informatii concludente despre săvârsirea unor fapte în conditiile prevederilor art. 2. În situatia în care cel în cauză este seful Directiei management resurse umane, propunerea se face de către seful Statului Major General.

(2) Consiliul de onoare se constituie din 5 ofiteri, cel putin egali în grad si functie cu cel în cauză. Presedintele consiliului de onoare trebuie să aibă grad superior celui trimis în fata consiliului de onoare.

(3) Evaluarea concludentei informatiilor în vederea trimiterii în fata consiliului de onoare a unui ofiter care îndeplineste o functie prevăzută cu gradul de general de brigadă/similar sau superior acestuia se face de către o comisie de cercetare prealabilă, numită prin ordin al ministrului apărării nationale în termen de două zile calendaristice de la data luării la cunostintă, la propunerea sefului structurii centrale din care face parte ofiterul în cauză sau a sefului structurii centrale care are în coordonare structura respectivă, iar pentru cei care se subordonează nemijlocit ministrului apărării nationale, la propunerea sefului Directiei management resurse umane sau a sefului Statului Major General, după caz.

(4) Comisia de cercetare prealabilă se constituie din 3 ofiteri, din care: 2 ofiteri cu gradul cel putin egal cu al celui în cauză, iar unul - ofiter de justitie militară din cadrul Directiei pentru relatia cu Parlamentul si asistentă juridică.

(5) În termen de 5 zile calendaristice de la constituire, comisia de cercetare prealabilă prezintă ministrului apărării nationale un raport din care să rezulte dacă se impune sau nu trimiterea celui în cauză în fata consiliului de onoare.

(6) În situatia în care, în baza propunerii comisiei de cercetare prealabilă, ministrul apărării nationale hotărăste trimiterea celui în cauză în fata consiliului de onoare, seful Directiei management resurse umane sau seful Statului Major General, după caz, prezintă acestuia pentru aprobare proiectul ordinului de trimitere în fata consiliului de onoare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(7) Comisia de cercetare prealabilă prevăzută la alin. (4) îndeplineste atributiile conferite prin prezentul regulament ofiterului cu cercetarea penală specială, urmând să efectueze investigatiile si să întocmească dosarul cauzei, prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (2), în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data primirii ordinului de trimitere în fata consiliului de onoare.

Art. 10. - (1) Membrii consiliilor de onoare sunt alesi pentru o perioadă de 2 ani, de regulă, în luna decembrie, iar la institutiile militare de învătământ, în prima lună după începerea anului de învătământ.


(2) In compunerea fiecărui consiliu de onoare sunt alesi 5 membri titulari, dintre care unul, de regulă, trebuie să aibă studii juridice, precum si 2-3 membri supleanti, din rândul:

a) ofiterilor, pentru consiliul de onoare al acestora, din care, de regulă, cel putin 4 membri titulari si un membru supleant trebuie să fie ofiteri cu grade superioare;

b) ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor pentru consiliul de onoare al maistrilor militari si subofiterilor, din care, de regulă, cel putin 4 membri titulari si un membru supleant trebuie să fie ofiteri;

c) ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor, pentru consiliile de onoare prevăzute la art. 5 alin. (2), din care, de regulă, 1-2 membri sunt maistri militari sau subofiteri.

Art. 11. - (1) Cadrele militare care sunt propuse pentru a fi alese în consiliile de onoare trebuie să se distingă prin conduită ireprosabilă, principialitate, autoritate morală si profesională în rândul acestora, să aibă o vechime de cel putin un an în unitatea militară respectivă si de cel putin 5 ani în rândul cadrelor militare în activitate.

(2) Conditia de vechime în unitate prevăzută la alin. (1) nu se cere la constituirea consiliilor de onoare ale ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor studenti si cursanti din institutiile militare de învătământ.

(3) Nu pot fi propusi pentru a fi alesi în consiliile de onoare comandantii/sefii unitătilor militare în care acestea se constituie, ofiterii cu cercetarea penală specială, consilierii comandantilor pentru problemele maistrilor militari si subofiterilor, precum si cadrele militare care au fost sanctionate disciplinar, iar sanctiunea disciplinară aplicată nu a fost radiată, conform legii.

(4) Membrii comisiei de cercetare prealabilă prevăzute la art. 9 nu pot fi propusi pentru a fi numiti în consiliul de onoare care analizează fapta/faptele respectivă/respective.

Art. 12. - (1) Membrii consiliilor de onoare sunt alesi în adunări ale cadrelor militare, la care participă si comandantul/seful unitătii militare.

(2) La adunările în care sunt alesi membrii consiliilor de onoare ale ofiterilor participă numai ofiterii, iar la cele în care se aleg consiliile de onoare ale maistrilor militari si subofiterilor participă cadrele militare cu astfel de grade, precum si un număr de ofiteri, ca invitati, stabiliti de către comandantul/seful unitătii militare. La adunările la care se alege un singur consiliu de onoare participă toate cadrele militare din unitate.

(3) La adunările convocate pentru alegerea consiliilor de onoare este necesar să ia parte cel putin două treimi din numărul cadrelor militare pentru care se alege consiliul de onoare.

Art. 13. - (1) Adunările cadrelor militare pentru alegerea consiliilor de onoare se desfăsoară astfel:

a) comandantul/seful unitătii militare deschide adunarea si comunică scopul pentru care a fost convocată;

b) dintre participanti, cu exceptia comandantului/sefului unitătii militare, este ales prin vot deschis un prezidiu format din 3-5 membri, care să conducă lucrările adunării, unul dintre membrii acestuia redactând si procesul-verbal al adunării;

c) adunarea cadrelor militare stabileste, prin vot deschis, numărul membrilor supleanti;

d) participantii la adunare fac propuneri de candidati pentru membrii titulari si, separat, pentru membrii supleanti, care se supun, pe rând, discutiei adunării;

e) în situatia în care sunt obiectii asupra unei propuneri, participantii hotărăsc prin vot deschis, cu majoritate simplă, dacă cel propus este înscris pe lista candidatilor;

f) dintre participantii care nu figurează pe lista candidatilor se alege prin vot deschis o comisie pentru numărarea voturilor, formată din 3-5 membri, dintre care unul este ales presedinte;

g) se trece la alegerea prin vot secret a membrilor titulari si supleanti ai consiliului de onoare;

h) pentru a fi declarat ales, candidatul propus trebuie să întrunească majoritatea simplă a voturilor exprimate.

(2) Rezultatul alegerilor se consemnează într-un proces-verbal care este citit în fata adunării de către presedintele comisiei pentru numărarea voturilor. Procesul-verbal se semnează de toti membrii comisiei, se înregistrează la compartimentul documente clasificate, iar componenta consiliilor de onoare se consemnează în ordinul de zi pe unitate.

(3) Dintre membrii titulari alesi, ofiterul cu gradul cel mai mare sau, la grade egale, cel mai mare în functie este, de drept, presedintele consiliului de onoare.

Art. 14. - (1) Membrii consiliului de onoare îsi exercită mandatul de la data constituirii consemnată în ordinul de zi pe unitate până la data expirării duratei pentru care a fost ales sau înainte de termen, în conditiile prezentului regulament.

(2) Cu 30 de zile calendaristice înainte de data expirării duratei mandatului membrilor consiliilor de onoare, comandantii/sefii unitătilor militare unde se constituie acestea au obligatia initierii procedurilor de constituire a noului consiliu de onoare.

(3) Mandatul de membru al consiliului de onoare se suspendă în cazul în care:

a) beneficiază de concediu conform prevederilor legale sau este detasat în cadrul unei alte unităti militare, dar nu mai mult de 6 luni consecutive;

b) consiliul de onoare a primit o sesizare din partea ori cu privire la un cadru militar cu care membrul consiliului de onoare este sot, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv;

c) s-a pronuntat în orice mod cu privire la fapta sesizată ca abatere disciplinară anterior propunerii consiliului de onoare pentru solutionarea cauzei;

d) consiliul de onoare a primit o sesizare îndreptată împotriva sa;

e) se află în una dintre situatiile de conflict de interese;

f) solicită motivat suspendarea sa pentru o perioadă de cel mult 60 de zile consecutive.

(4) Membrul consiliului de onoare care se află în una dintre situatiile prevăzute la alin. (3) are obligatia de a solicita suspendarea mandatului de îndată ce ia cunostintă de existenta vreuneia dintre aceste situatii.

(5) Cererea de suspendare se face în scris, cu mentionarea perioadei pentru care se solicită suspendarea, si se înaintează comandantului/sefului unitătii militare unde este constituit consiliul de onoare, împreună cu probele doveditoare ale sustinerilor care fac obiectul cererii.

(6) În caz de suspendare a mandatului unui membru titular al consiliului de onoare, sedintele se desfăsoară cu participarea membrului supleant corespunzător.

Art. 15. - Membrii consiliului de onoare se află în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situatii:

a) au relatii cu caracter patrimonial cu cadrul militar a cărui faptă sesizată ca abatere de la disciplina militară este cercetată;

b) se află în raporturi ierarhice directe cu cadrul militar a cărui faptă sesizată ca abatere disciplinară este cercetată.


Art. 16. - Mandatul de membru al consiliului de onoare încetează:

a) la data expirării perioadei pentru care a fost ales consiliul de onoare;

b) la data mutării în cadrul altei unităti militare;

c) la data la care a fost sanctionat disciplinar, iar sanctiunea disciplinară aplicată nu a fost radiată, conform legii;

d) la data de la care beneficiază de concediu conform prevederilor legale sau este detasat în cadrul unei alte unităti militare, pentru o perioadă mai mare de 6 luni consecutive;

e) la data trecerii în rezervă;

f) la data solicitată de cadrul militar, prin cerere scrisă motivată, cu privire la renuntarea la calitatea de membru în consiliul de onoare;

g) la data rămânerii definitive a hotărârii consiliului de onoare prin care se propune sanctionarea disciplinară a cadrului militar respectiv.

Art. 17. - Pe locurile de membri titulari, devenite vacante, sunt numite de către presedintele consiliului de onoare cadre militare din rândul membrilor supleanti, iar în locul acestora sunt alesi alti membri. Orice modificare survenită în componenta consiliului de onoare este consemnată în ordinul de zi pe unitate.

Art. 18. - Membrii titulari ai consiliilor de onoare care săvârsesc fapte în conditiile prevăzute la art. 2 sunt trimisi în fata consiliului de onoare al esalonului superior.

 

CAPITOLUL III

Functionarea consiliilor de onoare

 

Art. 19. - (1) Presedintele consiliului de onoare initiază demersurile necesare cercetării faptelor care se supun analizei consiliului de onoare, astfel:

a) la ordinul comandantului/sefului unitătii militare unde este constituit consiliul de onoare, care constată, personal, că se impune acest lucru;

b) din oficiu, când află, pe orice cale, despre săvârsirea unor fapte în conditiile prevăzute la art. 2, înaintând comandantului/sefului unitătii militare după consultarea membrilor consiliului de onoare un raport de informare, înregistrat la compartimentul documente clasificate;

c) la cererea, formulată în scris, a cadrelor militare care se consideră lezate în onoarea si demnitatea lor.

(2) În urma demersurilor prevăzute la alin. (1), comandantul/seful unitătii militare emite ordinul de trimitere în fata consiliului de onoare, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, în termen de două zile calendaristice de la data luării la cunostintă de comiterea faptei.

(3) Ordinul de trimitere în fata consiliului de onoare se comunică în scris, în termen de 3 zile calendaristice de la emitere, presedintelui consiliului de onoare, celui trimis în fata consiliului de onoare si ofiterului cu cercetarea penală specială, în aceeasi perioadă de timp, ordinul se transmite, după caz, comandantului/sefului unitătii militare din care face parte cel în cauză si celui la care se află detasat sau pus la dispozitie. În situatia în care cadrul militar trimis în fata consiliului de onoare absentează în mod justificat-misiune, spitalizare, concediu, permisie ori în situatii de fortă majoră, termenul de comunicare curge de la data prezentării la serviciu.

(4) În termen de 3 zile calendaristice de la emiterea ordinului de trimitere în fata consiliului de onoare a unui ofiter care îndeplineste o functie prevăzută cu gradul de general de brigadă/similar sau superior, acesta este adus la cunostintă în scris de către seful Directiei management resurse umane sau seful Statului Major General, după caz, presedintelui si membrilor consiliului de onoare, comisiei de cercetare prealabilă si ofiterului în cauză.

(5) Cadrele militare care au luat cunostintă de continutul ordinului de trimitere în fata consiliului de onoare semnează în tabelul întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, care se redactează pe versoul ordinului de trimitere în fata consiliului de onoare.

Art. 20. - (1) Presedintele consiliului de onoare aduce la cunostinta membrilor consiliului de onoare continutul ordinului comandantului/sefului unitătii militare.

(2) Ofiterul cu cercetarea penală specială efectuează investigatiile si întocmeste dosarul cauzei în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data primirii ordinului de trimitere în fata consiliului de onoare, pe care îl înmânează presedintelui consiliului de onoare.

(3) În vederea întocmirii dosarului cauzei, ofiterul cu cercetarea penală specială poate solicita, pe cale oficială, copii ale acelor acte, care pot constitui probe necesare consiliului de onoare pentru a se putea pronunta asupra cauzei. Acesta are obligatia de a asculta punctul de vedere al cadrului militar trimis în fata consiliului de onoare si, dacă este cazul, pe cel/cei care a/au formulat o plângere împotriva acestuia, precum si persoanele care cunosc faptele imputate, luându-le note explicative.

(4) Ofiterul cu cercetarea penală specială sintetizează rezultatele cercetării într-un referat care contine:

a) datele personale ale cadrului militar cercetat;

b) modul de comportare anterioară;

c) sanctiunile aplicate si recompensele acordate pe parcursul carierei militare;

d) descrierea amănuntită a faptei si conditiile în care aceasta a fost săvârsită.

Art. 21. - (1) În situatia în care ofiterul cu cercetarea penală specială constată că nu sunt dovezi suficiente care să justifice trimiterea celui în cauză în fata consiliului de onoare, acesta poate propune, prin referatul întocmit, revocarea ordinului.

(2) Comandantul/Seful unitătii militare poate revoca ordinul de trimitere în fata consiliului de onoare numai în intervalul de timp cuprins între data emiterii ordinului si data la care are loc sedinta consiliului de onoare.

Art. 22. - (1) Dosarul cauzei trebuie să cuprindă:

a) un opis al tuturor documentelor componente, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

b) unul din documentele prevăzute la art. 19 alin. (1);

c) ordinul de trimitere în fata consiliului de onoare;

d) referatul întocmit de ofiterul cu cercetarea penală specială;

e) nota explicativă a cadrului militar trimis în fata consiliului de onoare;

f) note explicative ale persoanelor care au cunostintă despre fapte sau documente în legătură cu fapta pentru care cel în cauză este trimis în fata consiliului de onoare;

g) documente probatorii obtinute pe durata cercetării;

h) dovada de luare la cunostintă a continutului dosarului cauzei de către cadrul militar si, după caz, de către apărătorul său, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5;

i) alte documente prevăzute în prezentul regulament.

(2) Documentele care compun dosarul cauzei trebuie să fie, în mod obligatoriu, datate si semnate.


(3) Dosarul cauzei, cuprinzând documentele prevăzute la alin. (1) lit. a)-g), se înregistrează la compartimentul documente clasificate si se prezintă în aceeasi zi presedintelui consiliului de onoare.

Art. 23. - În cazul în care presedintele consiliului de onoare consideră că rezultatul cercetărilor nu este edificator, solicită ofiterului cu cercetarea penală specială să completeze dosarul cu elementele necesare lămuririi cauzei, până la data desfăsurării sedintei consiliului de onoare.

Art. 24. - Dacă pe parcursul cercetării si analizării unui caz rezultă si implicarea unor cadre militare din afara unitătii, presedintele consiliului de onoare si ofiterul cu cercetarea penală specială raportează situatia comandantului/sefului unitătii militare, care este obligat să îi sesizeze în scris pe comandantii/sefii unitătilor militare din care fac parte cadrele militare respective. Acestia pot supune cazurile analizei consiliilor de onoare din unitătile lor, dacă apreciază că se impune această măsură.

Art. 25. - (1) Cauza se analizează de către membrii titulari ai consiliului de onoare care au gradul cel putin egal cu al cadrului militar trimis în fata acestuia.

(2) Cadrul militar trimis în fata consiliului de onoare are dreptul să ceară suspendarea a cel mult 3 membri din compunerea consiliului de onoare în situatia în care sesizează existenta uneia dintre situatiile prevăzute la art. 14 alin. (3) lit. b)-e).

(3) Cererea de suspendare se face în scris, cu cel putin 3 zile calendaristice înainte de data sedintei consiliului de onoare, si trebuie să fie temeinic argumentată.

(4) Presedintele consiliului de onoare stabileste dacă cererea de suspendare este întemeiată si dispune, dacă este cazul, înlocuirea membrilor titulari cu membri supleanti, iar hotărârea luată se consemnează într-un proces-verbal care se introduce în dosarul cauzei si se aduce la cunostinta celui trimis în fata acestui consiliu. În situatia în care cererea de suspendare îl vizează pe presedintele consiliului de onoare, aceasta se solutionează de către comandantul/seful unitătii militare care a emis ordinul de trimitere în fata consiliului de onoare.

(5) Membrii titulari aflati în situatia prevăzută la alin. (1), precum si cei care nu pot participa la sedinta consiliului de onoare din motive temeinice sunt înlocuiti de către presedintele consiliului de onoare cu membri supleanti, cu cel putin 3 zile calendaristice înainte de data sedintei.

(6) În cazul în care membrii supleanti nu îndeplinesc conditiile pentru a fi titulari, cu cel putin 3 zile calendaristice înainte de data sedintei, se procedează la alegerea, prin vot secret, a altor membri titulari ai consiliului de onoare, numai pentru sedinta respectivă.

Art. 26. - (1) Sedinta consiliului de onoare se desfăsoară în termen de 5 zile calendaristice de la înregistrarea dosarului cauzei, timp în care dosarul este studiat de către membrii consiliului de onoare care participă la solutionarea acestuia.

(2) Locul desfăsurării, data si ora începerii sedintei se stabilesc de presedintele consiliului de onoare, cu aprobarea comandantului/sefului unitătii militare, se consemnează în ordinul de zi pe unitate si se comunică, în scris sau prin notă telefonică, după caz, cadrului militar ce urmează a fi analizat în consiliul de onoare, precum si martorilor prevăzuti la art. 27 alin. (3).

(3) În vederea pregătirii si desfăsurării sedintei, membrii consiliului de onoare pot solicita asistentă juridică din partea consilierului juridic care asigură asistentă juridică unitătii militare.

Art. 27. - (1) Cadrul militar trimis în fata consiliului de onoare are dreptul ca la sedinta consiliului de onoare să fie asistat de un apărător.

(2) Apărătorul nu poate fi din rândul membrilor consiliului de onoare al unitătii militare sau consilierul juridic care a asigurat asistenta juridică a consiliului de onoare.

(3) Cadrul militar trimis în fata consiliului de onoare comunică presedintelui consiliului de onoare numele apărătorului ales, numele persoanelor care sunt audiate în calitate de martori pe timpul cercetării si propuse să dea note explicative în cadrul sedintei consiliului de onoare, în oricare dintre zilele premergătoare sedintei, inclusiv în ziua stabilită pentru analizarea cazului.

(4) Martorii propusi de către cel în cauză să fie audiati de către consiliul de onoare sunt informati în timp util asupra datei si locului de desfăsurare a sedintei.

(5) Comandantii/Sefii unitătilor militare în care sunt încadrati martorii si apărătorul ales iau măsuri pentru participarea acestora la sedintele consiliului de onoare si pentru înscrierea activitătii în ordinul de zi pe unitate.

Art. 28. - (1) Presedintele consiliului de onoare, cu cel putin 3 zile calendaristice înainte de desfăsurarea sedintei, aduce la cunostinta celui trimis în fata consiliului de onoare, pe bază de semnătură, precum si apărătorului acestuia, în cazul că si l-a ales, continutul dosarului cauzei. Cu acest prilej cadrul militar în cauză poate propune si martorii pe care doreste să îi aducă pentru a fi audiati în sedinta consiliului de onoare.

(2) Dosarul cauzei poate fi studiat de cel trimis în fata consiliului de onoare sau de către apărătorul acestuia ori de câte ori este nevoie, în oricare dintre zilele lucrătoare premergătoare sedintei consiliului de onoare, în baza înstiintării prealabile, în scris, a presedintelui consiliului de onoare. Dosarul este studiat în prezenta a cel putin unui membru al consiliului de onoare.

(3) În cazul în care cel trimis în fata consiliului de onoare nu vrea să semneze de luare la cunostintă a continutului dosarului ori, din motive neîntemeiate, nu se prezintă pentru luare la cunostintă, presedintele consiliului de onoare informează despre acest fapt în deschiderea sedintei de analiză a faptelor săvârsite de cel în cauză.

Art. 29. - Prezenta cadrului militar în cauză este obligatorie. Atunci când se constată absenta acestuia pentru motivele prevăzute la art. 19 alin. (3), sedinta se desfăsoară în cel mult 3 zile calendaristice de la data încetării situatiei pentru care cel în cauză a absentat justificat. În cazul în care cel în cauză absentează nejustificat, desi a fost înstiintat, sedinta consiliului de onoare se desfăsoară în lipsa acestuia, specificându-se această situatie în procesul-verbal al sedintei si în hotărâre.

Art. 30. - Pentru asigurarea efectului preventiv si educativ al activitătii consiliilor de onoare, la sedintele acestora asistă toate cadrele militare prezente în unitate, care sunt cel putin egale în grad cu cel trimis în fata consiliului de onoare, mai putin martorii propusi, care se introduc, pe rând, în sală si rămân după ce au fost audiati, numai dacă îndeplinesc conditiile de a asista la dezbateri.

Art. 31. - (1) În situatia în care cadrul militar a făcut o avertizare în interes public si este analizat ca urmare a unui act de avertizare, acesta poate cere să fie invitati presa si un reprezentant al asociatiei profesionale din care face parte. În acest sens, anuntul se face la cererea scrisă a presedintelui consiliului de onoare prin comunicat pe pagina de internet a Ministerului Apărării Nationale, cu cel putin 3 zile lucrătoare înaintea sedintei, sub sanctiunea nulitătii hotărârii consiliului de onoare.

(2) Termenii de avertizare în interes public si act de avertizare au semnificatiile prevăzute în Legea nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritătile publice, institutiile publice si din alte unităti care semnalează încălcări ale legii.

(3) Pentru accesul presei si al reprezentantului asociatiei profesionale la sedinta consiliului de onoare trebuie avute în vedere următoarele:

a) informatiile ce se discută să nu facă parte din categoria informatiilor clasificate potrivit legii;

b) pentru informatiile clasificate vehiculate reprezentantii să detină certificat de securitate ori autorizatie de acces corespunzător/corespunzătoare.

Art. 32. - (1) Membrii consiliului de onoare nu depun jurământ. Presedintele consiliului de onoare le atrage însă atentia să îsi dea votul fără patimă si prejudecăti, îndeplinindu-si datoria de constiintă în spiritul dreptătii, al onoarei si al demnitătii militare.

(2) Presedintele desemnează un membru al consiliului de onoare care întocmeste procesul-verbal al sedintei, în care se consemnează modul de desfăsurare a acesteia, precum si hotărârea adoptată.

(3) În continuarea sedintei, presedintele consiliului de onoare dă citire ordinului de trimitere în fata acestui consiliu a cadrului militar în cauză, iar ofiterul cu cercetarea penală specială prezintă referatul si alte documente relevante privind fapta săvârsită. Presedintele consiliului de onoare solicită apoi celui în cauză să prezinte, personal ori prin apărător, eventualele probe pregătite în apărarea sa, care se depun la dosarul cauzei.

(4) Pentru a se edifica asupra faptei/faptelor săvârsite, membrii consiliului de onoare trec la interogarea celui în cauză, căruia îi adresează întrebările pe care le consideră necesare prin presedinte. Cadrul militar trimis în fata consiliului de onoare răspunde la întrebări personal iar, în prealabil, se poate consulta cu apărătorul.

(5) După epuizarea întrebărilor sunt audiati, pe rând, martorii care sunt introdusi în sală. Înainte de a fi audiati, martorilor li se cere să spună numai adevărul si să nu ascundă nimic din ceea ce cunosc. Membrii consiliului de onoare pot adresa, prin presedinte, întrebări sau pot cere lămuriri martorilor.

(6) Presedintele consiliului de onoare dă cuvântul ofiterului cu cercetarea penală specială în situatia în care acesta are de făcut precizări fată de elementele nou-apărute.

(7) Presedintele consiliului de onoare dă cuvântul cadrului militar trimis în fata consiliului de onoare ori apărătorului său, pentru a expune concluziile sale asupra faptei/faptelor pentru care a fost trimis în fata consiliului de onoare si asupra probelor administrate în cauză. La sfârsitul sedintei, cadrul militar trimis în fata consiliului de onoare poate depune la dosar, personal sau prin apărător, concluzii scrise.

(8) Presedintele consiliului de onoare declară dezbaterile încheiate, iar membrii consiliului de onoare care au analizat cazul se retrag pentru deliberare si adoptarea hotărârii.

 

CAPITOLUL IV

Hotărârea consiliilor de onoare

 

Art. 33. - Consiliile de onoare adoptă una dintre următoarele hotărâri:

a) fapta sesizată nu constituie abatere de la disciplina militară;

b) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de sanctionare cu mustrare scrisă;

c) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de sanctionare cu retrogradarea în functie;

d) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de sanctionare cu amânarea înaintării în gradul următor pe timp de un an;

e) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de sanctionare cu amânarea înaintării în gradul următor pe timp de 2 ani;

f) fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, cu propunerea de trimitere a celui în cauză în fata consiliului de judecată, când faptele săvârsite sunt de natura sau gravitatea celor ce intră în competenta acestuia, potrivit „R.G.-8, Regulamentul consiliilor de judecată", aprobat prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M. 153/2005*.

Art. 34. - (1) Când fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară, consiliul de onoare propune aplicarea unei sanctiuni disciplinare în raport cu gravitatea abaterii săvârsite, avându-se în vedere prevederile art. 53 din RDM.

(2) Consiliul de onoare ia hotărârea după ce fiecare membru, începând cu cel mai mic în grad, iar la grade egale, cu cel care are stagiul cel mai mic în grad, propune una dintre hotărârile prevăzute la art. 33, adoptându-se cea propusă de majoritatea membrilor.

(3) Hotărârea consiliului de onoare se redactează conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, urmărindu-se să nu se omită următoarele elemente:

a) propunerea fiecărui membru al consiliului de onoare să fie clar exprimată, să nu conducă spre formulări de genul: „Sunt de acord cu propunerea făcută anterior." sau: „Sunt de acord cu majoritatea.";

b) în finalul hotărârii consiliului de onoare se va mentiona explicit: „Cu drept de formulare a unei cereri de apel în termen de o zi calendaristică de la data luării la cunostintă (...)".

(4) Hotărârea consiliului de onoare se semnează de către toti membrii care au analizat cauza.

(5) După adoptare, hotărârea consiliului de onoare este adusă imediat la cunostinta celui/celor în cauză, de către presedintele consiliului de onoare, în prezenta asistentei. În termen de o zi calendaristică de la adoptarea hotărârii consiliului de onoare, un exemplar al acesteia se înmânează cadrului militar/cadrelor militare trimis/trimise în fata consiliului de onoare de către seful compartimentului de resurse umane, pe bază de semnătură. Dacă cel/cei în cauză refuză să semneze, seful compartimentului de resurse umane consemnează refuzul pe exemplarul de hotărâre a consiliului de onoare introdus în dosarul cauzei.

Art. 35. - (1) Procesul-verbal al sedintei consiliului de onoare, întocmit de persoana desemnată în conditiile art. 32 alin. (2), cuprinde:

a) partea introductivă, în care se consemnează ziua, luna, anul, locul de desfăsurare a sedintei, gradul, numele si prenumele presedintelui, membrilor consiliului de onoare, ale cadrului militar/cadrelor militare si ale apărătorului/apărătorilor acestuia/acestora, dacă este cazul, fapta pentru care a fost trimis în fata consiliului de onoare si prevederile legale încălcate prin săvârsirea faptei;

b) partea descriptivă, cu înscrisurile care s-au prezentat în sedinta consiliului de onoare, întrebările si răspunsurile, concluziile membrilor consiliului de onoare, ale cadrului militar/cadrelor militare si ale apărătorului/apărătorilor acestuia/acestora, dacă este cazul;

c) dispozitivul procesului-verbal, care prevede hotărârea adoptată de către membrii consiliului de onoare, în conformitate cu prevederile art. 33.

(2) După întocmire, procesul-verbal al sedintei consiliului de onoare se introduce în dosarul cauzei.

Art. 36. - (1) În prima zi calendaristică după data desfăsurării sedintei, presedintele consiliului de onoare întocmeste un raport adresat comandantului/sefului unitătii militare, la care anexează dosarul cauzei.

(2) După studierea documentelor, comandantul/seful unitătii militare adoptă una dintre următoarele decizii:

a) dispune măsuri pentru aplicarea sanctiunii propuse, conform competentelor legale, de îndată ce hotărârea consiliului de onoare devine definitivă;

b) dispune reanalizarea, în termen de cel mult 3 zile calendaristice de la pronuntare, a cauzei de către acelasi consiliu de onoare în cazul în care constată că au fost încălcate prevederile de procedură cuprinse în prezentul regulament.

 

* Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.153/2005 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.

 

CAPITOLUL V

Căile de atac ale hotărârilor consiliilor de onoare

 

Art. 37. - (1) În cazul în care cel trimis în fata consiliului de onoare se consideră nedreptătit prin hotărârea adoptată, poate formula cerere de apel motivată, în termen de o zi calendaristică, după ce a luat cunostintă, pe bază de semnătură, de continutul acesteia. Cererea se depune la compartimentul documente clasificate al unitătii militare unde este constituit consiliul de onoare.

(2) În cazul în care cel trimis în fata consiliului de onoare este împiedicat să formuleze cererea de apel în termenul stabilit la alin. (1) din motive care nu tin de persoana sa, acest termen începe să curgă de la data încetării situatiei în care s-a aflat cel în cauză.

(3) Obligatia dovedirii cazurilor care au împiedicat exercitarea dreptului la formularea cererii de apel revine celui în cauză.

(4) Cererea de apel se solutionează în termen de 5 zile calendaristice de la înregistrarea acesteia, de către un consiliu de onoare pentru solutionarea apelului, format din 3 membri, altii decât cei care au făcut parte din consiliul de onoare care a analizat cazul, numit de comandantul/seful unitătii militare. Pentru ofiterii care îndeplinesc functii prevăzute cu gradul de general de brigadă/similar sau superior acestuia, cererea de apel se solutionează de către un consiliu de onoare pentru solutionarea apelului, format din 3 membri, altii decât cei care au făcut parte din consiliul de onoare care a analizat cazul, numit cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 9.

(5) Consiliul de onoare pentru solutionarea apelului analizează cererea de apel după procedura prevăzută la art. 32. Cu ocazia solutionării cererii de apel se pot aduce probe noi, care nu au putut fi administrate anterior în cadrul consiliului de onoare.

Art. 38. - (1) Consiliul de onoare pentru solutionarea apelului poate adopta una dintre următoarele decizii:

a) mentinerea hotărârii initiale;

b) schimbarea hotărârii, tinând cont de faptul că cel în cauză nu îsi poate agrava situatia în propria lui cale de atac.

(2) Prevederile art. 34 alin. (2)-(5) si ale art. 35 se aplică în mod corespunzător.

(3) Decizia consiliului de onoare pentru solutionarea apelului, redactată conform modelului prevăzut la anexa nr. 7, este definitivă. Aceasta poate fi atacată la instanta de judecată competentă în termen de 30 de zile calendaristice de la aducerea ei la cunostinta celui în cauză. Despre aceasta se mentionează în cuprinsul deciziei, sub sanctiunea nulitătii hotărârii luate.

(4) Hotărârea consiliului de onoare rămâne definitivă în cazul în care cel în cauză nu a formulat cerere de apel în termenul legal prevăzut.

Art. 39. - (1) După rămânerea definitivă a hotărârii consiliului de onoare, comandantul/seful unitătii militare procedează astfel:

a) în cazul adoptării hotărârii prevăzute la art. 33 lit. a), ordonă compartimentului de resurse umane să facă mentiunea corespunzătoare în memoriul original;

b) în cazul adoptării hotărârii prevăzute la art. 33 lit. b)-e), aplică sanctiunea disciplinară corespunzător competentelor în domeniu sau înaintează raport, pe cale ierarhică, în care se mentionează propunerea de sanctionare disciplinară, la care anexează dosarul cauzei si memoriul original al cadrului militar;

c) în cazul adoptării hotărârii prevăzute la art. 33 lit. f), în termen de cel mult două zile calendaristice, după caz, numeste consiliul de judecată, încredintându-i dosarul, ori înaintează ierarhic, comandantului/sefului esalonului la care se constituie consiliul de judecată, raport în care mentionează punctul său de vedere motivat, anexând dosarul cauzei si memoriul original al cadrului militar.

(2) Dosarul cauzei se clasează în arhiva unitătii militare, iar câte o copie a hotărârii consiliului de onoare si a deciziei consiliului de onoare pentru solutionarea apelului, dacă este cazul, precum si a procesului-verbal/proceselor-verbale al/ale sedintei/sedintelor desfăsurate se introduc în memoriul original al celui în cauză.

(3) Compartimentul de resurse umane al unitătii militare consemnează si înaintează, ierarhic, în termen de 5 zile calendaristice, adresele pentru operarea de modificări în sistemul de evidentă integrat al managementului resurselor umane.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 40. - Faptele care intră în competenta consiliului de onoare, reclamate sau sesizate după 6 luni de la săvârsirea lor, se prescriu si nu mai fac obiectul analizării în consiliul de onoare.

Art. 41. - (1) Dispozitiile prezentului regulament se aplică si procedurilor începute potrivit „R.G.-7, Regulamentul consiliilor de onoare", aprobat prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M. 101/2006*, si nefinalizate.

(2) Hotărârile pronuntate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament rămân supuse căilor de atac si termenelor prevăzute de reglementarea sub care au fost pronuntate.

Art. 42. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul regulament.


* Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.101/2006 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.


 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

-Model-

 

............................................

(nivelul de clasificare)

Exemplarul nr..........

 

ORDINUL

ministrului apărării nationale

 

Nr............din..................

În temeiul prevederilor art. 35 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) si (6) din Regulamentul de organizare si functionare a consiliilor de onoare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.76/2010,

ORDON:

1. Trimiterea în fata consiliului de onoare al..............................................................................................................................................

(denumirea esalonului la care se analizează cazul)

a............................................................................................................................................................................................................

(gradul, arma, numele, prenumele tatălui, prenumele, codul, functia si unitatea)

pentru:....................................................................................................................................................................................................

(se înscrie fapta pentru care cel în cauză a fost trimis în fata consiliului de onoare)

 

2. Consiliul de onoare va fi constituit în următoarea componentă:

- presedinte:     general..............................................;

- membri:          - general-maior.....................................;

- general de brigadă.....................................;

- ………………………………………………………..;

- ………………………………………………………..;

3. Cercetarea si întocmirea dosarului cauzei se vor efectua în termen de cel mult 5 zile calendaristice de la data luării la cunostintă a prezentului ordin de către comisia de cercetare prealabilă numită prin Ordinul ministrului apărării nationale nr............. din..............

4. Pe tot parcursul analizei cauzei, cadrul militar trimis în fata consiliului de onoare are dreptul să fie asistat de un apărător ales.

 

Ministrul apărării nationale,

............................................

(numele si prenumele, cu majuscule)


 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

- Model -

 

ROMÂNIA

MINISTERULAPĂRĂRII NATIONALE

.................................................................

(denumirea structurii)

 

...............................................

(nivelul de clasificare)

....................................

(data)

Nr................................

- Bucuresti -

Exemplarul nr........

 

ORDINUL

comandantului/sefului Unitătii militare....................

 

Nr............din..................

În temeiul prevederilor art. 35 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit prevederilor art. 19 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a consiliilor de onoare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.76/2010,

ORDON:

1. Trimiterea în fata consiliului de onoare al..............................................................................................................................................

(denumirea esalonului la care se analizează cazul)

a............................................................................................................................................................................................................

(gradul, arma, numele, prenumele tatălui, prenumele, codul, functia si unitatea)

pentru:...................................................................................................................................................................................................

(se înscrie fapta pentru care cel în cauză a fost trimis în fata consiliului de onoare)

 

2. Consiliul de onoare va fi constituit în următoarea componentă:

- presedinte:     colonel........................;

- membri: -locotenent-colonel..........;

- maior.........................;

- căpitan........................, absolvent al Facultătii de drept, cu diplomă de licentă în anul*......;

- ………………………………………………………..;

 

3. Cercetarea si întocmirea dosarului cauzei se vor efectua de către......................................................................................,

(se înscriu gradul, numele si prenumele ofiterului cu cercetarea penală specială)

ofiter cu cercetarea penală specială la.......................................................................... (se înscrie unitatea militară), în termen de cel mult 10 zile calendaristice de la data luării la cunostintă a prezentului ordin.

4. Pe tot parcursul analizei cauzei, cadrul militar trimis în fata consiliului de onoare are dreptul să fie asistat de un apărător ales.

 

Comandantul/Seful unitătii militare,

........................................................................

 

* Conform art. 10 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a consiliilor de onoare, se mentionează membrul titular al consiliului de onoare care are studii juridice si anul în care acestea au fost finalizate.


 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

- Model -

 

Văzut

Comandantul/Seful Unitătii militare.................

....................................................................

(gradul)

....................................................................

(numele si prenumele)

 

TABEL

cu cadrele militare care au luat cunostintă de continutul ordinului comandantului/sefului Unitătii militare nr. ......................... din ....................

 

Calitatea

Gradul, numele si prenumele

Data

Semnătura

Consiliul de onoare

Presedinte

 

 

 

Membri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofiterul cu cercetarea penală specială

 

 

 

 

Cadrul militar trimis în fata consiliului de onoare

 

 

 

 

Apărătorul ales (după caz)

 

 

 

 

 

Am primit ordinul de trimitere în fata consiliului de onoare a................................................................................. (se înscriu gradul, numele si prenumele celui în cauză)

 

...............................................................

(se înscrie data primirii ordinului)

 

ANEXA Nr. 4

 la regulament

 

- Model -

 

OPIS

Total pagini: ..........

 

Nr. crt.

Cuprins

Pagina

1.

Opisul dosarului cauzei

 

2.

Ordinul de trimitere în fata consiliului de onoare

 

3.

Hotărârea consiliului de onoare

 

4.

Procesul-verbal de desfăsurare a sedintei consiliului de onoare

 

5.

Referatul ofiterului cu cercetarea penală specială

 

6.

Nota explicativă a celui trimis în fata consiliului de onoare

 

7.

Concluziile scrise ale celui în cauză sau ale apărătorului acestuia, depuse pe timpul sedintei

 

8.

Alte documente

 

9.

Dovada de luare la cunostintă a continutului dosarului

 


ANtXA Nr. 5

la regulament

 

- Model -

 

DOVADA

de luare la cunostintă a continutului dosarului cauzei

 

Subsemnatul, .................................................., din Unitatea militară....................., trimis în fata consiliului de onoare constituit la Unitatea militară nr................, prin Ordinul nr.............din......................... al comandantului/sefului Unitătii militare nr............, am luat cunostintă de continutul dosarului cauzei.

 

......................................

(data)

......................................

(semnătura)

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

- Model -

 

ROMÂNIA

MINISTERULAPĂRÂRII NATIONALE

............................................................................

(denumirea structurii)

......................................

(data)

Nr................................

- Galati -

 

......................................

(nivelul de clasificare)

 

Exemplarul nr.....

 

 

 

HOTĂRÂREA

consiliului de onoare al.....................................................................................................

(denumirea unitătii militare la care se desfăsoară sedinta)

 

1. În baza Ordinului nr. .................... din ....................... al ...................................................................................................  (se înscriu datele din ordinul de trimitere în fata consiliului de onoare),

consiliul de onoare, format din:

- presedinte:                 colonel.........................................;

- membri:                      - locotenent-colonel......................;

- maior..........................................;

- căpitan......................................., absolvent al Facultătii de drept, cu diplomă de licentă în anul........;

- ………………………………………………………..;

întrunit pe data de............., a procedat la analiza faptei săvârsite de................................................................................................

(se înscriu gradul, numele si prenumele celui în cauză)

pentru................................................................................................................................................................................................

(se înscrie fapta pentru care cel în cauză a fost trimis în fata consiliului de onoare)

2. În urma prezentării referatului de către ofiterul cu cercetarea penală specială,.....................................................................,

(se înscriu gradul, numele si prenumele)

a întrebărilor adresate de membrii consiliului de onoare si a răspunsurilor date de.........................................................................,

(se înscriu gradul, numele si prenumele)

a rezultat că.........................................................................................................................................................................................

(se înscrie fapta pentru care cel în cauză a fost trimis în fata consiliului de onoare)

constituie/nu constituie abatere de la disciplina militară.

3. Individual, componentii consiliului de onoare au propus:

- colonel..............................................: Fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară - amânarea înaintării în gradul următor pe timp de 2 ani;

- locotenent-colonel:...........................................: Fapta sesizată constituie abatere de la disciplina militară – amânarea înaintării în gradul următor pe timp de un an;

- ………………………………………………………..;

- ………………………………………………………..;

- ………………………………………………………..;


4. Deliberând, consiliul de onoare al..........................................................................................................................................

(denumirea unitătii militare)

a hotărât............................................................................................. (se înscrie hotărârea adoptată)  a.......................................................................................... (se înscriu gradul, numele si prenumele)

 

Cu drept de formulare a unei cereri de apel în termen de o zi calendaristică de la data luării la cunostintă, cererea urmând a fi depusă la compartimentul documente clasificate al unitătii militare în care s-a desfăsurat sedinta consiliului de onoare.

 

Presedinte,

………………………………………

 

………………………………………

Membri:

 

………………………………………

 

………………………………………

 

………………………………………

 

………………………………………

 

………………………………………

 

………………………………………

 

………………………………………

 

………………………………………

Am luat cunostintă

………………………………………

Data luării la cunostintă

………………………………………

 

ANEXA Nr. 7

la regulament

 

- Model -

 

ROMÂNIA

MINISTERULAPĂRÂRII NATIONALE

............................................................................

(denumirea structurii)

......................................

(data)

Nr................................

- Galati -

 

......................................

(nivelul de clasificare)

 

Exemplarul nr.....

 

 

 

DECIZIA

consiliului de onoare pentru solutionarea apelului al

...............................................................................................

(denumirea unitătii militare la care se constituie)

 

1. În baza Ordinului nr. ..................... din ......................... al ...............................................................................................,

(se înscriu datele din ordinul de constituire a consiliului de onoare pentru solutionarea apelului)

consiliul de onoare pentru solutionarea apelului, format din:

- presedinte:     colonel...............................................;

- membri:          - locotenent-colonel............................;

- maior................................................., absolvent al Facultătii de drept, cu diplomă de licentă în anul.........,

- ………………………………………………………..;

întrunit pe data de.............................., a procedat la analiza apelului..................................................................................................

(se înscriu gradul, numele si prenumele celui în cauză)

pentru................................................................................................................................................................................................

(se înscrie motivatia cererii de apel)

2. În urma întrebărilor adresate de membrii consiliului de onoare pentru solutionarea apelului si a răspunsurilor date de ......................................................................... (se înscriu gradul, numele si prenumele celui în cauză), a rezultat că .............................................................................................................  (se înscrie fapta pentru care cel în cauză a fost trimis în fata consiliului de onoare)

 

constituie/nu constituie abatere de la disciplina militară.

3. Individual, componentii consiliului de onoare pentru solutionarea apelului au propus:

- colonel..................: mentinerea hotărârii initiale a consiliului de onoare;

- locotenent-colonel..................: schimbarea hotărârii initiale a consiliului de onoare;


- ………………………………………………………..;

 

4. Deliberând, consiliul de onoare pentru solutionarea apelului al................................... (denumirea unitătii militare) a hotărât......................................... (se înscrie decizia adoptată)

privind pe........................................................................................................................................................................................... (se înscriu gradul, numele si prenumele celui în cauză)

 

Cu drept de contestare la instanta de judecată competentă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunostintă.

 

Presedinte,

………………………………………

 

………………………………………

Membri:

 

………………………………………

 

………………………………………

 

………………………………………

 

………………………………………

 

………………………………………

 

………………………………………

 

………………………………………

 

………………………………………

Am luat cunostintă

………………………………………

Data luării la cunostintă

………………………………………

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti participanti la alegerile partiale din 18 iulie 2010 care au depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 538/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea unui consiliu local si a unui primar

 

Judetul Arges, comuna Vulturesti

 

- Partidul Democrat Liberal

- Partidul Social Democrat

- Partidul National Liberal

- Partidul România Mare

- Partidul Conservator

- Uniunea Natională pentru Progresul României

 

Bucuresti, 23 iulie 2010.

Nr. 9.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.