MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 523/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 523         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 27 iulie 2010

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2. - Raport al Comisiei de coordonare privind constatările efectuate de Comisia de coordonare ca urmare a monitorizării aspectelor legate de siguranta aprovizionării cu gaze naturale pentru perioada iulie 2009-iulie 2010

 

M.86. - Ordin al ministrului apărării nationale pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Consiliului de Supraveghere a Cerintelor 1.676/C.- Ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului privind siguranta locurilor de detinere din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor

 

2.003. - Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plătii salariilor la institutiile publice

 

2.027. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont denominate în euro lansate în luna iulie 2010


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

COMISIA DE COORDONARE

 

RAPORT

privind constatările efectuate de Comisia de coordonare ca urmare a monitorizării

aspectelor legate de siguranta aprovizionării cu gaze naturale pentru perioada

iulie 2009-iulie 2010

 

1. Preambul

În conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale, prin Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale, cu modificările ulterioare, s-a constituit Comisia de coordonare însărcinată cu elaborarea Planului de actiuni pentru situatii de urgentă si totodată cu avizarea si monitorizarea măsurilor necesare pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale a României.

2. Activitatea Comisiei de coordonare

În vederea asigurării securitătii si continuitătii în furnizarea gazelor naturale, în special, în sezonul rece al anului 2009- 2010, Comisia de coordonare s-a întâlnit în scopul monitorizării aspectelor relevante si adoptării deciziilor privind siguranta si continuitatea în aprovizionarea cu gaze naturale, după cum urmează:

a) periodic, în scopul monitorizării unor aspecte relevante, astfel:

- îndeplinirea obligatiei furnizorilor de gaze naturale prevăzute în Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 3/2009 privind stabilirea stocului de gaze naturale pe care titularii licentelor de furnizare a gazelor naturale aveau obligatia să îl detină în depozitele de înmagazinare subterană la încheierea ciclului de injectie din anul 2009;

- situatia referitoare la cantitătile de gaze naturale extrase, stocul rămas disponibil si capacitatea de extractie zilnică, detaliată pe depozite de înmagazinare;

- situatia stocurilor de combustibili alternativi (păcură, cărbune etc), respectiv a numărului de zile pentru care aceste stocuri acoperă necesarul de consum al fiecărui utilizator prevăzut în Planul de actiuni pentru situatii de urgentă pentru anul gazier 2009-2010;

- nivelul productiei de gaze naturale realizat si contractat de cei 2 mari producători interni: Societatea Natională de Gaze Naturale ROMGAZ - S.A. si Societatea Comercială PETROM - SA;

b) în regim de urgentă, ca urmare a notificărilor transmise de Dispeceratul National de Gaze Naturale, astfel:

- în data de 25 ianuarie 2010, convocarea în regim de urgentă a Comisiei de coordonare, determinată de scăderea accentuată a parametrilor tehnologici din Sistemul national de transport, ca urmare a cresterii consumului de gaze naturale în sectorul rezidential, pe fondul înregistrării unor temperaturi extrem de reduse la nivel national;

- declararea situatiei de urgentă în aprovizionarea cu gaze naturale începând cu data de 25 ianuarie 2010;

- aplicarea măsurilor stipulate în Planul de actiune pentru situatii de urgentă pentru anul gazier 2009-2010, respectiv:

- maximizarea productiei interne de gaze naturale;

- maximizarea capacitătii de extractie zilnică din depozitele de înmagazinare subterană;

- suplimentarea de către furnizorii de gaze a cantitătilor de gaze naturale din import curent peste nivelurile curente contractate;

- întreruperea/limitarea consumului la consumatorii care detineau statut de consumatori întreruptibili;

- reducerea sau mentinerea la un nivel scăzut a consumului de gaze naturale al altor consumatori care nu aveau statut de consumatori întreruptibili (prin reducerea sau amânarea reluării productiei pe perioada situatiei de urgentă); această actiune s-a realizat în mod amiabil, prin întelegerea părtilor;

- disponibilizarea unor cantităti de gaze naturale prin utilizarea de combustibili alternativi (păcură, cărbune etc.) de către producătorii de energie electrică si termică.

Situatia de urgentă a durat până la data de 29 ianuarie 2009, aceasta fiind ridicată prin Decizia primului-ministru nr. 62/2010 privind constatarea încetării situatiei de urgentă în asigurarea sigurantei aprovizionării cu gaze naturale;

- în data de 9 februarie 2010, convocarea în regim de urgentă a Comisiei de coordonare, determinată de scăderea parametrilor tehnologici din Sistemul national de transport;

- Comisia de coordonare a constatat că nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 3 lit. c) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea sigurantei în aprovizionarea cu gaze naturale si nu a confirmat situatia de urgentă.

3. Constatările efectuate de Comisia de coordonare ca urmare a monitorizării aspectelor legate de siguranta aprovizionării cu gaze naturale în perioada iulie 2009-iulie 2010

3.1. Constatări privind influenta măsurilor adoptate de către Comisia de coordonare în domeniile obligatiei de serviciu public si concurentei

Măsurile adoptate de Comisia de coordonare în perioada situatiei de urgentă au vizat următoarele obiective:

a) îndeplinirea obligatiei de serviciu public:

- livrările de gaze naturale către categoriile de consumatori prevăzute la art. 10 alin. (2) din Legea nr. 346/2007 s-au efectuat în regim continuu si în conditii de sigurantă;

- livrările de gaze naturale către consumatorii industriali, altii decât cei cu statut de consumatori întreruptibili sau care au avut posibilitatea functionării prin utilizarea de combustibili alternativi, au avut în vedere reducerea/eliminarea efectelor negative asupra activitătii acestora.


În acest fel, măsurile luate de Comisia de coordonare pe timpul situatiei de urgentă si care au fost puse în aplicare cu maximă operativitate atât de operatorul Sistemului national de transport, cât si de către ceilalti operatori din sectorul gazelor naturale au contribuit esential la îndeplinirea obligatiei de serviciu public, asa cum este definită în Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Măsurile luate de Comisia de coordonare au fost sustinute si de diligentele depuse de furnizorii de gaze naturale. În acest sens, pentru asigurarea necesarului crescut de consum al pietei reglementate pe perioada situatiei de urgentă, au fost suplimentate cantitătile de gaze naturale din import curent peste nivelurile contractate, mobilizând semnificative resurse financiare, cu impact negativ asupra costurilor de achizitie a gazelor naturale în ciclul de extractie 2010-2011. De asemenea, costurile suplimentare generate de cantitătile de gaze naturale din import nu au fost încă acoperite prin preturile finale aprobate de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei. Procedurile de ajustare sunt în curs de finalizare;

b) reducerea impactului asupra cadrului concurential:

- pe perioada de timp în care a fost activată situatia de urgentă, măsurile dispuse de Comisia de coordonare au prevalat fată de întelegerile contractuale si reglementările specifice pietei gazelor naturale.

Ca urmare a celor precizate mai sus si a faptului că amploarea si efectele crizei în aprovizionarea cu gaze naturale nu au fost deosebit de mari, Comisia de coordonare apreciază că impactul asupra concurentei nu a fost semnificativ.

3.2. Constatări privind impactul asupra capacitătilor de înmagazinare si extractie

În perioada situatiei de urgentă, nivelul maxim al productiei interne de gaze naturale a fost de 32 milioane mc/zi.

Cantitatea de gaze naturale existentă în depozitele de înmagazinare subterană la începutul ciclului de extractie (octombrie 2009) a fost de 3.203,4 milioane mc.

În ciclul de extractie 2009/2010, cantitatea zilnică maximă extrasă a fost de 28,1 milioane mc, iar în perioada situatiei de urgentă, cantitatea maximă extrasă a fost de 25,5 milioane mc/zi.

Faptul că la sfârsitul lunii ianuarie 2010 a fost posibilă extractia unei cantităti zilnice de gaze naturale de 25,5 milioane mc a condus la acoperirea cererii consumatorilor casnici si industriali, exceptie făcând doar consumatorii cu statut de consumatori întreruptibili si cei care au utilizat în acea perioadă combustibili alternativi.

3.3. Constatări privind durata contractelor de achizitie a gazelor naturale

În scopul asigurării necesarului de gaze naturale din import corelat cu cererea previzionată, operatorii economici de pe piata de gaze naturale din România au încheiate contracte de achizitie gaze naturale de provenientă import pe termen mediu/lung.

In ceea ce priveste asigurarea necesarului de gaze naturale din productia internă, operatorii economici de pe piata de gaze naturale din România au încheiate contracte de achizitie de gaze naturale din productia internă pe termen scurt/mediu.

Existenta unor contracte pe termen lung pentru asigurarea gazelor naturale din productia internă ar conduce la îmbunătătirea premiselor pentru asigurarea securitătii în aprovizionarea cu gaze naturale.

3.4. Constatări privind lichiditatea pietei gazelor naturale din România

Nivelul lichiditătii este influentat de factori precum: numărul de participanti activi pe piată, numărul de tranzactii efectuate, cantitătile tranzactionate, cadrul de derulare a tranzactiilor.

În ceea ce priveste numărul participantilor activi pe piata gazelor naturale din România, se constată că acesta a crescut fată de perioada anterioară, dar gradul de concentrare se mentine încă la niveluri ridicate. Astfel, pe piata reglementată si pe piata angro este o concentrare ridicată a cotelor de piată, iar pe piata liberă este o concentrare moderată a cotelor de piată.

Referitor la cantitătile tranzactionate pe platforma bursieră de tranzactionare a gazelor naturale înfiintată în cadrul Bursei Române de Mărfuri (BRM), acestea sunt încă destul de reduse.

În consecintă, piata gazelor naturale din România se caracterizează în prezent printr-un nivel scăzut de lichiditate.

3.5. Constatări privind cadrul de reglementare a măsurilor de promovare corespunzătoare noilor investitii aferente productiei, înmagazinării si transportului gazelor naturale, inclusiv gazului natural lichefiat (GNL), avându-se în vedere si prevederile art. 691-699 din Legea nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare

Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei asigură cadrul de reglementare care garantează recunoasterea costurilor operatorilor pentru investitiile realizate în activitătile de înmagazinare si transport al gazelor naturale.

De asemenea, după aprobarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.228/2008 privind scutirea tronsonului românesc al gazoductului Nabucco de la prevederile legislatiei referitoare la accesul tertilor la sistemele de transport al gazelor naturale si de la metodologiile de tarifare si după comunicarea acesteia Comisiei Europene, Compania Nabucco Gas Pipeline International GmbH a solicitat Autoritătii de Reglementare în Domeniul Energiei modificarea acesteia, ca urmare a evolutiilor ulterioare pe pietele internationale de energie. Astfel, acest act normativ a fost modificat si completat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 145/2009 si prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 2.246/2009. Modificările si/sau completările au avut în vedere solicitările Companiei Nabucco Gas Pipeline International GmbH si, respectiv, recomandările Comisiei Europene, referitoare la armonizarea termenelor si conditiilor de scutire a tronsonului românesc al gazoductului Nabucco cu cele acordate de celelalte autorităti de reglementare în domeniu ale tărilor implicate în proiect.

 

Presedintele Comisiei de coordonare,

Tudor Serban,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 iulie 2010.

Nr. 2.

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Consiliului de Supraveghere a Cerintelor

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 32 alin. (8) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea si functionarea Consiliului de Supraveghere a Cerintelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Instructiunea I 1000.1-01 privind organizarea si functionarea Consiliului de Supraveghere a Cerintelor, aprobată prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.60/2004*), modificată prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M. 104/2007*);

b) art. 39 alin. (7) lit. d) din Regulamentul de organizare si functionare al Ministerului Apărării Nationale, aprobat prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.S. 118/2007**), cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apăram nationale,

Gabriel Oprea

 

Bucuresti, 16 iulie 2010.

Nr. M.86.


*) Ordinele ministrului apărării nationale nr. M.60/2004 si M.104/2007 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece aveau ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.

**) Ordinul ministrului apărării nationale nr. M.S. 118/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece este clasificat potrivit legii.

 

ANEXA

 

REGULAMENT

privind organizarea si functionarea Consiliului de Supraveghere a Cerintelor

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste organizarea, atributiile si functionarea Consiliului de Supraveghere a Cerintelor, denumit în continuare CSC.

Art. 2. - (1) CSC functionează ca organ deliberativ la nivelul Ministerului Apărării Nationale prin care se realizează managementul activitătilor din cadrul sistemului de emitere a cerintelor.

(2) CSC este abilitat să analizeze si să hotărască asupra nevoilor materiale si a cerintelor operationale necesare îndeplinirii misiunilor încredintate Armatei României.

(3) Hotărârile adoptate de către CSC, în îndeplinirea atributiilor sale, sunt obligatorii pentru structurile Ministerului Apărării Nationale.

(4) CSC îsi desfăsoară activitatea, de regulă, la sediul Statului Major General.

Art. 3. - În sensul prezentului regulament, definitiile termenilor si expresiilor utilizate sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. - (1) CSC este compus din:

a) loctiitorul sefului Statului Major General;

b) loctiitorul pentru operatii si instructie al sefului Statului Major General;

c) loctiitorul pentru resurse al sefului Statului Major General;

d) loctiitorul sefului Departamentului pentru armamente;

e) loctiitorul directorului general al Directiei generale de informatii a apărării;

f) loctiitorul sefului Statului Major al Fortelor Terestre;

g) loctiitorul sefului Statului Major al Fortelor Aeriene;

h) loctiitorul sefului Statului Major al Fortelor Navale;

i) seful de stat major al Comandamentului logistic întrunit;

j) directorul Directiei planificare integrată a apărării;

k) seful Directiei personal si mobilizare;

l) seful Directiei operatii;

m) seful Directiei logistice;

n) seful Directiei planificare strategică;

o) seful Directiei comunicatii si informatică;

p) seful Directiei instructie si doctrină;

q) seful Directiei structuri si planificarea înzestrării.

(2) Persoana numită în functia prevăzută la alin. (1) lit. a) are calitatea de presedinte al CSC.

(3) Persoanele numite în functiile prevăzute la alin. (1) lit. b) si c) au calitatea de vicepresedinti ai CSC.

Art. 5. - CSC are următoarele atributii: a) analizează, evaluează si aprobă Documentul cu nevoile misiunii, denumit în continuare DNM, si Documentul cu cerintele


operationale, denumit în continuare DCO, ale căror continut si structură se stabilesc prin dispozitie a sefului Statului Major General;

b) validează Sinteza studiului de concept, denumită în continuare SSC;

c) analizează variantele de realizare a obiectivelor de înzestrare prezentate în SSC, corelate cu cerintele operationale si varianta propusă de beneficiar pentru realizarea obiectivelor de înzestrare;

d) validează una dintre variantele de realizare a obiectivelor de înzestrare prezentate în SSC, considerată viabilă pentru asigurarea cerintelor operationale aprobate;

e) analizează oportunitatea actualizării DCO, pe baza variantei aprobate, rezultată din evaluarea alternativelor cost/performantă prezentate în SSC;

f) identifică limitările tehnico-operationale ale produselor din înzestrare si propune initierea unor noi programe de modernizare/înzestrare;

g) analizează, evaluează si validează parametrii de performantă cuprinsi în proiectul Bazei Programului de achizitie, denumit în continuare BPA, precum si modificările ce survin la fiecare punct de decizie al procesului de achizitie, înainte de analiza acestora de către Consiliul de achizitii, denumit în continuare CODA;

h) evaluează programele de înzestrare pe parcursul derulării acestora, în vederea certificării performantelor tehnico-operationale impuse de nevoile misiunii, precum si de cerintele operationale aferente;

i) propune CODA măsuri de prioritizare a derulării programelor de înzestrare, măsuri care să nu intre în contradictie cu prevederile contractuale;

j) analizează si avizează lista cu propunerile beneficiarilor/directorilor de programe majore pentru proiectele prioritare care urmează a fi finantate din fonduri externe nerambursabile;

k) analizează propunerile de nominalizare a directorilor pentru testarea si evaluarea operatională de la categoriile de forte ale armatei si structurile centrale ale Ministerului Apărării Nationale;

l) analizează datele din raportul de informare întocmit în urma actiunilor de testare si evaluare operatională, precum si cele din raportul de informare în urma actiunilor de testare si evaluare prin trageri reale.

Art. 6. - (1) Presedintele CSC are următoarele atributii:

a) aprobă data de desfăsurare si ordinea de zi a sedintelor CSC;

b) aprobă planul principal de testare si evaluare operatională;

c) aprobă Planul de măsuri pentru pregătirea sedintei trimestriale a CSC;

d) coordonează activitatea Grupului de lucru;

e) aprobă propunerile Grupului de lucru referitoare la documentele de pe ordinea de zi a sedintei CSC;

f) aprobă propunerile prezentate în Minuta sedintei Grupului de lucru;

g) avizează rapoartele de informare sau informările privind stadiul de executie a programelor de înzestrare si încadrarea în graficele de livrare a produselor;

h) avizează rapoartele de informare privind modul de comportare în exploatare a sistemelor nou-intrate în înzestrare;

i) avizează lista cu propunerile privind scoaterea din înzestrare a produselor care nu mai corespund cerintelor operationale, după parcurgerea activitătilor de testare si evaluare operatională, pe care o înaintează sefului Statului Major General pentru a fi supusă aprobării ministrului apărării nationale;

j) desemnează directorii pentru testarea si evaluarea operatională de la categoriile de forte ale armatei si structurile centrale ale Ministerului Apărării Nationale;

k) coordonează procesul de testare si evaluare operatională;

l) informează seful Statului Major General privind hotărârile CSC;

m) reprezintă CSC în relatia cu CODA.

(2) Presedintele CSC poate delega vicepresedintilor CSC competenta îndeplinirii unor atributii aflate în responsabilitatea sa.

(3) În absenta presedintelui CSC, vicepresedintii CSC îndeplinesc atributiile acestuia, în functie de domeniile de competentă ale acestora.

Art. 7. - (1) Membrii CSC analizează subiectele înscrise pe ordinea de zi a sedintei CSC în ceea ce priveste:

a) corectitudinea elaborării documentelor;

b) misiunile specifice;

c) capabilitătile si cerintele tehnico-operationale ale produsului;

d) parametrii de performantă ai produsului;

e) raportul cost-performantă si riscurile aferente alternativelor prezentate în SSC, în vederea validării variantei optime;

f) modul de comportare în exploatare a produselor nou-intrate în înzestrare si implicatiile asupra cerintelor operationale;

g) stadiul derulării programelor de achizitii;

h) rezultatele obtinute în cadrul activitătii de testare si evaluare operatională.

(2) Membrii CSC pot prezenta puncte de vedere si pot face propuneri privind:

a) forma si continutul documentelor analizate, potrivit domeniilor de competentă ale structurilor pe care le reprezintă;

b) respingerea documentelor si returnarea acestora la structura initiatoare, în vederea reanalizării, corectării si completării continutului.

Art. 8. - (1) Sub autoritatea CSC se constituie ca structură functională ad-hoc Grupul de lucru pentru emiterea cerintelor si planificarea înzestrării, denumit în continuare Grup de lucru, a cărui activitate se desfăsoară în perioada dintre sedintele CSC.

(2) Grupul de lucru se compune din:

a) seful Sectiei supraveghere cerinte si normative de înzestrare din cadrul Directiei structuri si planificarea înzestrării;

b) personalul desemnat de structurile care au membri în CSC;

c) personalul desemnat de directorii programelor de înzestrare din cadrul Departamentului pentru armamente si responsabilii de programe de înzestrare din cadrul Directiei structuri si planificarea înzestrării pentru programele care se află pe ordinea de zi a sedintei CSC;

d) specialistii desemnati din structurile de cercetare, pentru sistemul sau echipamentul militar aferent programului de înzestrare analizat în sedinta CSC;

e) personalul desemnat de alte structuri, al căror domeniu de activitate este influentat de subiectele de pe ordinea de zi a sedintei Grupului de lucru.

(3) Grupul de lucru are următoarele atributii:

a) expertizează documentele elaborate de structura initiatoare pentru a fi prezentate în sedinta CSC;

b) elaborează si prezintă, după caz, puncte de vedere referitoare la forma si continutul documentelor expertizate.

(4) În functie de rezultatul expertizării documentelor, Grupul de lucru propune spre aprobare presedintelui CSC:

a) returnarea documentelor la structura initiatoare, în vederea reanalizării si corectării continutului;


b) transmiterea documentelor pentru avizare de către categoriile de forte ale armatei, Directia personal si mobilizare, Directia informatii militare, Directia operatii, Directia logistică, Directia planificare strategică, Directia comunicatii si informatică, Directia instructie si doctrină, Departamentul pentru armamente, precum si includerea acestora pe ordinea de zi a sedintei CSC.

Art. 9. - (1) Secretariatul CSC se asigură de către Directia structuri si planificarea înzestrării prin Biroul supraveghere cerinte, care constituie, pe timpul desfăsurării sedintelor, Secretariatul de sedintă.

(2) Conducerea secretariatului CSC se exercită de către seful Serviciului planificarea înzestrării din cadrul Directiei structuri si planificarea înzestrării.

(3) Secretariatul de sedintă este format din 2-3 ofiteri, care consemnează continutul discutiilor, propunerilor si hotărârilor.

Art. 10. - Secretariatul CSC are următoarele atributii:

a) elaborează si prezintă pentru aprobare presedintelui CSC planul anual cu principalele activităti ale CSC, denumit în continuare Plan anual, al cărui model este prezentat în anexa nr. 2;

b) întocmeste si transmite Planul de măsuri pentru pregătirea sedintei trimestriale a CSC, pe care îl prezintă spre aprobare presedintelui CSC;

c) asigură desfăsurarea activitătii Grupului de lucru;

d) elaborează si prezintă pentru aprobare presedintelui CSC proiectul ordinii de zi si lista cu persoanele convocate/invitate la sedinta CSC, pe baza dispozitiilor primite sau a propunerilor membrilor CSC;

e) elaborează documentele de convocare a membrilor CSC si a persoanelor invitate să participe la sedintele CSC si întreprinde măsurile organizatorice necesare pentru desfăsurarea în conditii normale a acestora;

f) pune la dispozitia membrilor CSC si a persoanelor invitate ordinea de zi si documentele ce urmează a fi analizate;

g) prezintă în plenul CSC hotărârile CODA adoptate în intervalul dintre sedintele CSC;

h) constituie dosarele cu documentatia pentru sedintele CSC;

i) redactează hotărârile adoptate de CSC si le prezintă componentilor acestuia pentru semnare;

j) transmite hotărârile CSC componentilor CSC si structurilor a căror activitate este influentată de adoptarea acestora;

k) monitorizează aplicarea hotărârilor adoptate si îl informează pe presedintele CSC asupra modului de îndeplinire a acestora;

l) elaborează raportul anual referitor la modul de îndeplinire a activitătilor CSC cuprinse în Planul anual, pe care îl prezintă în prima sedintă ordinară;

m) asigură punctul de contact între CSC si Statul Major General, Departamentul pentru armamente, Directia planificare integrată a apărării, precum si cu alte structuri cu responsabilităti în problematica analizată de către acesta;

n) se ocupă de arhivarea documentelor privind activitatea CSC.

Art. 11. - (1) Activitatea CSC se desfăsoară pe baza Planului anual.

(2) Elaborarea Planului anual are la bază următoarele elemente:

a) obiectivele din cadrul Strategiei de înzestrare a Armatei României;

b) prevederile din cadrul Directivei de planificare a apărării si din Planul de înzestrare al Armatei României;

c) hotărârile Consiliului de Planificare a Apărării, denumit în continuare CPA;

d) hotărârile CSC;

e) deciziile CODA;

f) hotărârile Comitetului Sefilor Statelor Majore, denumit în continuare CSSM;

g) propunerile membrilor CSC, aprobate de presedintele CSC.

Art. 12. - (1) Propunerile pentru elaborarea Planului anual se transmit secretariatului CSC până la 30 septembrie a anului în curs pentru anul următor.

(2) Solicitările privind planificarea anuală a activitătilor CSC se analizează si se armonizează în cadrul Grupului de lucru.

(3) Proiectul Planului anual se prezintă, spre analiză si aprobare, în sedinta CSC din trimestrul IV al anului în curs pentru anul următor.

(4) După aprobarea Planului anual, secretariatul CSC transmite structurilor care au membri în CSC si structurilor a căror activitate este influentată, în părtile ce le privesc, responsabilitătile ce le revin din Planul anual, în vederea pregătirii documentelor ce urmează a fi prezentate si analizate în sedintele CSC.

Art. 13. - (1) CSC se convoacă de către presedintele acestuia, prin intermediul secretariatului CSC, trimestrial în sedintă ordinară sau, atunci când situatia impune, în sedinte extraordinare.

(2) Sedintele CSC se desfăsoară în prezenta a minimum două treimi din numărul membrilor, a presedintelui si/sau a cel putin unuia dintre vicepresedintii CSC.

(3) În situatia absentei motivate a componentilor CSC, la sedinte pot participa înlocuitorii legali ai acestora.

Art. 14. - (1) Sedintele extraordinare sunt convocate în situatii de urgentă pentru analizarea/aprobarea DNM si/sau DCO, precum si pentru analizarea/validarea variantei de realizare a obiectivelor de înzestrare prezentate în SSC.

(2) Sedintele extraordinare sunt convocate în maximum 15 zile calendaristice de la data primirii solicitării de la structura initiatoare. Convocarea sedintelor extraordinare se face pe baza unui raport scris, temeinic argumentat, aprobat de presedintele consiliului.

(3) Documentele care urmează a fi prezentate în sedinta extraordinară vor fi distribuite componentilor CSC, pentru analiză, cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de data de desfăsurare a sedintei si, când situatia o impune, trebuie să obtină avizul scris al structurilor a căror activitate este influentată.

Art. 15. - (1) Pentru buna desfăsurare a sedintelor CSC se elaborează Planul de măsuri pentru pregătirea sedintei trimestriale a CSC.

(2) Planul de măsuri se prezintă, spre aprobare, presedintelui CSC cu cel putin 60 de zile înainte de data planificată pentru desfăsurarea sedintei ordinare a CSC.

(3) După aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea sedintei trimestriale a CSC, în termen de 5 zile calendaristice de la aprobare, acesta se transmite componentilor CSC si structurilor a căror activitate este influentată.

Art. 16. - (1) Sedintele CSC sunt conduse de presedintele acestuia, iar în absenta sa, de unul dintre vicepresedinti, desemnat de către acesta.

(2) Ministrul apărării nationale, secretarii de stat si seful Statului Major General pot participa la sedintele CSC, din proprie initiativă sau la invitatia presedintelui CSC. În aceste situatii, lucrările sedintei sunt conduse de către ministrul apărării nationale, secretarii de stat sau seful Statului Major General, după caz.

(3) În situatii exceptionale sunt invitati de către presedintele CSC si sefii categoriilor de forte ale armatei.


(4) La sedintele CSC participă cu rol consultativ:

a) seful Serviciului coordonare si evaluare programe din cadrul Directiei structuri si planificarea înzestrării;

b) seful Grupului de lucru.

(5) La invitatia presedintelui sau a altor membri ai CSC, la sedintele CSC participă:

a) responsabilii de programe de înzestrare din cadrul Directiei structuri si planificarea înzestrării, pentru programele care se află pe ordinea de zi a sedintei;

b) seful Directiei domenii si infrastructuri, în situatia în care documentele ce se analizează intră, prin continutul lor, în sfera de atributii a acestuia;

c) personalul desemnat de structurile beneficiare si specialistii din structurile de cercetare pentru sistemul sau echipamentul militar aferent programului de înzestrare analizat;

d) personalul desemnat de alte structuri, al căror domeniu de activitate este influentat de subiectele de pe ordinea de zi.

Art. 17. - (1) Ordinea de zi a sedintelor CSC se elaborează de către secretariatul CSC pe baza Planului anual, a sarcinilor rezultate din hotărârile CSC adoptate ulterior aprobării acestuia, a hotărârilor CPA, CSSM si CODA, a propunerilor membrilor CSC, precum si a propunerilor Grupului de lucru.

(2) Proiectul ordinii de zi se prezintă presedintelui CSC, spre aprobare, cu cel putin 10 zile înainte de data propusă pentru desfăsurarea sedintei.

(3) După aprobare, în termen de 5 zile lucrătoare, ordinea de zi se transmite membrilor CSC si invitatilor.

Art. 18. - Secretariatul CSC pregăteste si prezintă presedintelui si vicepresedintilor CSC, pentru studiu si analiză, documentele prevăzute pe ordinea de zi, cu cel putin două zile lucrătoare înainte de data de desfăsurare a sedintei CSC.

Art. 19. - Prezentările, interventiile si punctele de vedere, exprimate pe timpul sedintelor CSC, se înregistrează pe medii de stocare acreditate, se arhivează si se păstrează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 20. - (1) Sedintele CSC se finalizează prin adoptarea unei hotărâri, al cărei model este prezentat în anexa nr. 3, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a sedintei.

(2) Hotărârile CSC se adoptă prin vot în urma exprimării libere a punctelor de vedere ale componentilor acestuia.

(3) Hotărârile se consideră adoptate dacă întrunesc cel putin jumătate plus unu din numărul total al voturilor exprimate.

(4) În cazul în care numărul voturilor „pentru" si „împotrivă" este egal, determinant este punctul de vedere exprimat de presedintele CSC.

(5) Hotărârile CSC, semnate de către componentii CSC, se transmit acestora în termen de 7 zile lucrătoare de la data desfăsurării sedintei.

Art. 21. - (1) Documentelor aprobate de către CSC li se aplică pe fiecare filă stampila presedintelui CSC.

(2) Un exemplar al documentelor aprobate de către CSC se arhivează la Statul Major General, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 22. - (1) DNM si DCO aprobate se transmit în original la CODA si în fotocopie la structurile initiatoare.

(2) Documentele care nu au fost aprobate se returnează structurilor initiatoare.

Art. 23. - Documentele privind activitatea CSC se postează în reteaua INTRAMAN, pe portalul informational al Statului Major General si website-ul Directiei structuri si planificarea înzestrării.

Art. 24. - (1) Grupul de lucru se convoacă prin secretariatul CSC conform precizărilor sefului Grupului de lucru.

(2) Datele de desfăsurare si ordinea de zi a sedintelor Grupului de lucru se stabilesc de către seful Grupului de lucru în colaborare cu secretariatul CSC, care asigură si măsurile organizatorice necesare bunei desfăsurări a acestora.

Art. 25. - (1) Sedintele Grupului de lucru se finalizează prin adoptarea Minutei sedintei Grupului de lucru pentru emiterea cerintelor si planificarea înzestrării, al cărei model este prezentat în anexa nr. 4.

(2) Minuta sedintei Grupului de lucru se transmite, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea acesteia, membrilor CSC, precum si structurilor a căror activitate este influentată pentru îndeplinirea responsabilitătilor care le revin.

Art. 26. - (1) Prin grija structurii initiatoare, proiectele de documente sunt transmise spre analiză structurilor care au membri în CSC si secretariatului CSC, cu mentionarea datei-limită până la care se înaintează puncte de vedere pentru îmbunătătirea acestora, care nu poate depăsi 5 zile lucrătoare de la data transmiterii proiectelor.

(2) Structurile consultate au obligatia să studieze si să analizeze proiectele de documente si să elaboreze puncte de vedere pentru îmbunătătirea acestora.

(3) Punctul de vedere, potrivit domeniilor de competentă, se transmite structurii initiatoare si secretariatului CSC pe suport hârtie si în format electronic, până la data-limită comunicată de către structura initiatoare, conform alin. (1).

Art. 27. - (1) Structura initiatoare centralizează si analizează toate punctele de vedere primite si stabileste propunerile/observatiile care se însusesc si se includ în noua formă a proiectului, respectiv cele care nu se însusesc. Structura initiatoare înstiintează structura consultată, precum si secretariatul CSC, în termen de 3 zile lucrătoare de la data-limită de primire a observatiilor, asupra punctului de vedere neînsusit, împreună cu argumentele pentru care nu a fost acceptat.

(2) După expirarea perioadei de consultare, dacă nu se primeste un punct de vedere din partea structurilor consultate, se consideră că acestea nu au formulat observatii sau propuneri privind proiectele de documente trimise spre analiză.

Art. 28. - (1) După reanalizarea si armonizarea punctelor de vedere în Grupul de lucru, structura initiatoare are obligatia de a integra în continutul documentului propunerile adoptate în cadrul acestuia si de a elabora forma finală a documentului care se prezintă în sedinta CSC.

(2) Forma finală a documentului se avizează, conform responsabilitătilor, de către categoriile de forte ale armatei, Directia personal si mobilizare, Directia informatii militare, Directia operatii, Directia logistică, Directia planificare strategică, Directia comunicatii si informatică, Directia instructie si doctrină, Departamentul pentru armamente.

(3) Structura initiatoare are obligatia de a transmite secretariatului CSC documentul avizat, în original, pe suport hârtie si în format electronic, cu cel putin 20 de zile calendaristice înainte de sedinta ordinară a CSC.

(4) Forma finală a documentului se transmite pe suport hârtie si în format electronic, de către secretariatul CSC, structurilor care au membri în CSC, cu cel putin 15 zile calendaristice înainte de sedintă.

(5) Structura initiatoare este responsabilă pentru corectitudinea datelor transmise, precum si pentru concordanta dintre informatiile prezentate în forma scrisă si în forma electronică.

Art. 29. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.


 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

DEFINITII

 

Aprobare - atestarea si certificarea oficială, care confirmă că procesul de validare este complet.

Baza Programului de achizitie - documentul care contine parametrii-cheie de performantă, costuri si grafic de realizare ai programului, selectati din DCO si aprobati.

Capabilitatea produsului - proprietatea unui produs de a îndeplini cerinte si performante operationale, parametrii-cheie de performantă si indicatori de eficacitate operatională, definiti de acest produs.

Cerintă - declaratia care identifică o caracteristică sau o restrictie operatională, functională sau de proiectare a unui proces ori a unui produs. Cerinta este necesară pentru acceptarea produsului sau a procesului si trebuie să fie fără ambiguităti si măsurabilă.

Cerintă operatională - caracteristica sau capabilitatea produsului necesară să îndeplinească nevoile aprobate ale misiunii.

Evaluare - examinarea sistematică a măsurii în care o entitate este capabilă să satisfacă conditiile specificate.

Parametru de performantă - caracteristica ce defineste modul de comportare al unui produs, în diferite scenarii de executare a misiunilor, în functie de profilurile acestor misiuni, tactica adoptată, contramăsurile si conditiile ambientale.

Validare - procesul de verificare oficială a unui document de către o autoritate, alta decât utilizatorul, pentru confirmarea faptului că sunt satisfăcute conditiile particulare pentru o anumită utilizare prevăzută.

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

-         Model –

 

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

STATUL MAJOR GENERAL

Consiliul de Supraveghere a Cerintelor

Nr...........din...........

Bucuresti

Nivel de clasificare

Exemplar unic

 

Aprob

Presedintele Consiliului de Supraveghere a Cerintelor

Loctiitorul sefului Statului Major General

(gradul).........................................................

(prenumele, numele, semnătura si stampila)

 

PLAN cu principalele activităti ale Consiliului de Supraveghere a Cerintelor

în anul..........

 

A. Programul major „Forte terestre"

 

Nr. crt.

Programul de înzestrare/

capabilităti functionale

Documentul analizat

Activitatea

(problematica abordată în cadrul

analizei/informării)

Perioada planificată

(trimestrul)

Structura care prezintă documentul

Structurile colaboratoare

Observatii

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Programul major „Forte aeriene"

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


C. Programul major „Forte Navale"

 

Nr. crt.

Programul de înzestrare/

capabilităti functionale

Documentul analizat

Activitatea

(problematica abordată în cadrul

analizei/informării)

Perioada planificată

(trimestrul)

Structura care prezintă documentul

Structurile colaboratoare

Observatii

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Programul major „Statul Major General/Conducere strategică"

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Programul major „Informatii pentru Apărare"

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Diverse

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretarul Consiliului de Supraveghere a Cerintelor

 

Seful Serviciului planificarea înzestrării

 

 

Întocmit

 

Seful Biroului supraveghere cerinte

(gradul).........................................................

(gradul)........................................

(prenumele, numele, semnătura si stampila)

(prenumele, numele, semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

- Model –

 

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

STATUL MAJOR GENERAL

Consiliul de Supraveghere a Cerintelor

Nivel de clasificare

Exemplar unic

 

HOTĂRÂRE

 

În temeiul art. 32 alin. (8) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare, si al Ordinului ministrului apărării nationale nr. M. 86/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Consiliului de Supraveghere a Cerintelor, analizând............................................................................. (denumirea documentului prezentat spre analiză), înscris la pct. nr.......de pe ordinea de zi,

Consiliul de Supraveghere a Cerintelor hotărăste:

Art. 1. -...............................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Art. 2.-................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Art. n. -................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Hotărârea a fost adoptată în sedinta Consiliului de Supraveghere a Cerintelor din .................................. (data)

 

Bucuresti

Nr............

 

PRESEDINTELE CSC

Loctiitorul sefului Statului Major General

...............................................................

(gradul, semnătura, numele si prenumele)

 

VICEPRESEDINTELE CSC

Loctiitorul pentru operatii si instructie al sefului Statului Major General

...............................................................................

(gradul, semnătura, numele si prenumele)

VICEPRESEDINTELE CSC

Loctiitorul pentru resurse al sefului Statului Major General

...............................................................................

(gradul, semnătura, numele si prenumele)

Loctiitorul sefului Departamentului pentru armamente,

...............................................................................

(gradul, prenumele si numele)

...............................................................................

(semnătura)

Loctiitorul directorului general al Directiei generale de informatii a apărării,

...............................................................................

(gradul, prenumele si numele)

...............................................................................

(semnătura)

Loctiitorul sefului Statului Major al Fortelor Terestre

...............................................................................

(gradul, prenumele si numele)

...............................................................................

(semnătura)

Loctiitorul sefului Statului Majorai Fortelor Aeriene,

...............................................................................

(gradul, prenumele si numele)

...............................................................................

(semnătura)

Loctiitorul sefului Statului Major al Fortelor Navale,

...............................................................................

(gradul, prenumele si numele)

...............................................................................

(semnătura)

Seful de stat major al Comandamentului logistic întrunit,

...............................................................................

(gradul, prenumele si numele)

...............................................................................

(semnătura)

Directorul Directiei planificare integrată a apărării,

...............................................................................

(gradul, prenumele si numele)

...............................................................................

(semnătura)

Seful Directiei personal si mobilizare,

...............................................................................

(gradul, prenumele si numele)

...............................................................................

(semnătura)

Seful Directiei operatii,

...............................................................................

(gradul, prenumele si numele)

...............................................................................

(semnătura)

Seful Directiei logistice,

...............................................................................

(gradul, prenumele si numele)

(semnătura)

Seful Directiei planificare strategică,

...............................................................................

(gradul, prenumele si numele)

...............................................................................

(semnătura)

Seful Directiei comunicatii si informatică,

...............................................................................

(gradul, prenumele si numele)

...............................................................................

(semnătura)

Seful Directiei instructie si doctrină,

...............................................................................

(gradul, prenumele si numele)

...............................................................................

(semnătura)

Seful Directiei structuri si planificarea înzestrării,

...............................................................................

(gradul, prenumele si numele)

...............................................................................

(semnătura)


ANEXA Nr. 4

la regulament

 

- Model -

 

românia 

MINISTERULAPĂRĂRII NATIONALE

STATUL MAJOR GENERAL

Consiliul de Supraveghere a Cerintelor

Nr...........din...........

Bucuresti

Nivel de clasificare

Exemplar unic

 

MINUTA

sedintei Grupului de lucru pentru emiterea cerintelor si planificarea înzestrării

 

Loc de desfăsurare:

Data:

Condusă de:

Participanti:

Scop:

Obiective:

1. Analizarea cerintelor operationale si a misiunilor specifice cuprinse în DNM si DCO

2. Analizarea cerintelor tehnico-operationale cuprinse în DCO, pe baza identificării solutiei optime din punctul de vedere al raportului cost-performantă si analizei riscurilor cuprinse în Studiul de concept si SSC, conform Instructiunii 1000.2-01 privind managementul achizitiilor pentru apărare, aprobată prin Ordinul ministrului apărării nationale nr. M. 160/2001*

3. Prezentarea stadiului derulării programelor de înzestrare (achizitionarea, integrarea si modernizarea echipamentelor), precum si comportarea în exploatare a echipamentelor si sistemelor, cuprinse pe agenda de lucru a sedintei CSC din trimestrul ...

4. Analizarea în vederea integrării în continutul documentelor prevăzute a se prezenta în CSC a punctelor de vedere formulate de către membrii Grupului de lucru.

 

Problematica rezultată în urma analizării documentelor

 

Nr. crt.

Denumirea programului de înzestrare

Documentul analizat

Structura care prezintă

Propunerea Grupului de lucru

Argumente

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

n

 

 

 

 

 

 

Seful Directiei structuri si planificarea înzestrării

(gradul).....................................................

(numele prenumele)

 

 

Seful Grupului de lucru pentru emiterea

cerintelor si planificarea înzestrării

(gradul)....................................................

(numele si prenumele)

Întocmit

(grad, nume, prenume, telefon)


* Ordinul ministrului apărării nationale nr. M 160/2001 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din sectorul de apărare a tării si securitate natională.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind siguranta locurilor de detinere din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor

 

Având în vedere dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal,

în conformitate cu dispozitiile Legii nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Natională a Penitenciarelor, republicată, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, functionarea si atributiile Administratiei Nationale a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 16 alin. (2) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 13 raportat la art. 6 pct. IV din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind siguranta locurilor de detinere din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor si directorii de unităti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispozitiilor prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispozitii contrare privind siguranta locurilor de detinere din subordinea Administratiei Nationale a Penitenciarelor îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

 

Bucuresti, 24 iunie 2010.

Nr. 1.676/C.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plătii salariilor la institutiile publice

 

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 53 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plătii salariilor la institutiile publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 2 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 19 iulie 2010.

Nr. 2.003.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 86/2005)

 

LISTA

esalonării pe zile a plătii salariilor la ordonatorii principali de credite si la institutiile publice subordonate

 

Cod în profil departamental

Denumirea ordonatorului principal de credite

Data plătii salariilor

1

Administratia Prezidentială

7

2

Senatul

5

3

Camera Deputatilor

5

4

înalta Curte de Casatie si Justitie

8

5

Curtea Constitutională

5

6

Consiliul Legislativ

5

7

Curtea de Conturi

5

8

Consiliul Concurentei

10

9

Avocatul Poporului

6

10

Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitătii

12

11

Consiliul National al Audiovizualului

8

13

Secretariatul General al Guvernului

10

14

Ministerul Afacerilor Externe

15

15

Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului

12

16

Ministerul Finantelor Publice

10

17

Ministerul Justitiei

10

18

Ministerul Apărării Nationale

15

19

Ministerul Administratiei si Internelor

14

20

Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

7

22

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

12

23

Ministerul Mediului si Pădurilor

10

24

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

12

25

Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

14

26

Ministerul Sănătătii

15

27

Ministerul Culturii si Patrimoniului National

15

28

Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale

10

29

Ministerul Public

13

30

Agentia Natională de Integritate

15

31

Serviciul Român de Informatii

15

32

Serviciul de Informatii Externe

14

33

Serviciul de Protectie si Pază

15

34

Serviciul de Telecomunicatii Speciale

14

35

Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

10

37

Academia Română

14

38

Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor

14

39

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

10

40

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

12

41

Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat

7

42

Consiliul National pentru Combaterea Discriminării

7

43

Agentia Natională de Presă AGERPRES

5

44

Institutul Cultural Român

12

47

Consiliul Superior al Magistraturii

10

48

Autoritatea Electorală Permanentă

6

50

Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

10

51

Consiliul Economic si Social

7

53

Academia Oamenilor de Stiintă din România

15

1

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

8

2

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din România

5

3

Casa Natională de Asigurări Sociale de Sănătate

15

7

Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior

5

8

Agentia Natională pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii

10

12

Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci

6

16

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

7

17

Registrul Urbanistilor din România

12


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont denominate în euro lansate în luna iulie 2010

 

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentului privind operatiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, al Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 12/2005 privind piata secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României si al Conventiei nr. 184.575/13/2005, încheiată între Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - In vederea refinantării datoriei publice si finantării deficitului bugetar, se aprobă prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu discont denominate în euro, în valoare nominală totală de 400.000.000 euro, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de trezorerie si datorie publică va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucuresti, 26 iulie 2010.

Nr. 2.027.

ANEXĂ

 

PROSPECT DE EMISIUNE

al certificatelor de trezorerie cu discont denominate în euro lansate în luna iulie 2010

 

Art. 1. - În vederea refinantării datoriei publice si finantării lansarea de certificate de trezorerie cu discont denominate în deficitului bugetar, Ministerul Finantelor Publice anuntă euro, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitatiei

Data emisiunii

Data scadentei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii

- euro -

RO1011CTE012

28 iulie 2010

30 iulie 2010

29 iulie 2011

364

400.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 50.000 euro.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitatia si va avea loc la data mentionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu pret multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât si în contul clientilor persoane fizice si juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive si necompetitive.

(2) În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 7 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 11/2005 privind piata primară a titlurilor de stat administrată de Banca Natională a României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Numărul de transe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restrictionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice si juridice, cu exceptia institutiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari.

(5) În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5 la Normele Băncii Nationale a României nr. 13/2005, cu modificările si completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul emisiunilor anuntate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare transă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 50.000 euro.

Art. 6. - Pretul si randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

 

P = 1 – [d x r / 360 ]

 

Y = r/P,

în care:

P - pretul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;

d - număr de zile până la scadentă;

r - rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y- randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - Ofertele de cumpărare se depun la Banca Natională a României, care actionează în calitate de administrator al pietei primare si secundare a titlurilor de stat si al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitatiei, până la ora 12,00.

Art. 8. - Rezultatul licitatiei se va stabili în aceeasi zi la sediul Băncii Nationale a României de către Comisia de licitatie constituită în acest scop si va fi dat publicitătii.

Art. 9. - Plata certificatelor de trezorerie cu discont denominate în euro se va efectua la data emisiunii, până cel târziu la ora 15,00 - ora României, prin transferarea de către dealerul primar si/sau de către institutiile de credit, asa cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari, detinători înregistrati, în contul de euro nr. 0D al Băncii Nationale a României (BIC: NBORROBU), deschis la Bank for International Settlements, Basle (BIC: BISBCHBB), via Banque de France Paris (BIC: BDFEFRPPCCT), IBAN: FR7630001000640000005532338, a sumei reprezentând pretul certificatelor de trezorerie cu discont denominate în euro, aferentă transelor adjudecate.

Art. 10. - Răscumpărarea certificatelor de trezorerie cu discont denominate în euro se va efectua la data scadentei, prin creditarea conturilor corespondente în euro ale dealerilor primari si/sau ale institutiilor de credit, asa cum sunt acestea definite în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în calitate de clienti ai dealerilor primari, detinători înregistrati, comunicate oficial Băncii Nationale a României cu cel putin două zile lucrătoare anterior datei scadentei, cu suma reprezentând valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu discont denominate în euro.

Art. 11. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont denominate în euro se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare si decontare a operatiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 12. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plătile aferente titlului de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situatie rămân în proprietatea detinătorului înregistrat si nu pot fi tranzactionate.

Art. 13. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislatia în vigoare.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.