MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 527/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 527         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 28 iulie 2010

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 984 din 8 iulie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate si a celor ale art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 216/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

735. - Hotărâre pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

196. - Decizie privind încetarea, prin acordul părtilor, a raportului de serviciu al domnului Didilescu Silviu-George, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

197. - Decizie privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Mihaela Arteni, secretar general al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

 

198. - Decizie privind stabilirea atributiilor domnului Nistor Mircea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

199. - Decizie privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Cupsan-Cătălin Vasile, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

200. - Decizie pentru eliberarea domnului Merschi Anton din functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Apărării Nationale

 

201. - Decizie privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Szabo Claudia Ioana, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

202. - Decizie privind transferul, la cerere, al domnului Fudulaiche Mircea din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică de secretar al municipiului Brăila, în cadrul Primăriei Municipiului Brăila

 

203. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale de către domnul lonut Cristian Negrescu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

614. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea Procedurii de restructurare si reorganizare la nivelul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

 

2.221. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.101/2010 pentru aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare


 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 984

din 8 iulie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate si a celor ale art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 216/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001

 

Augustin Zegrean - presedinte

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Stefan Minea - judecător

Iulia Antoanella Motoc - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Simona Ricu - procuror

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate si a celor ale art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 216/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001, exceptie ridicată de comuna Lăcusteni, prin primar, si Consiliul Local al Comunei Lăcusteni în Dosarul nr. 548/185/2008 al Judecătoriei Bălcesti.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001. În acest sens, arată că reglementarea criticată, prin privarea proprietarului de dreptul de dispozitie asupra bunului, contravine normelor constitutionale ale art. 44 alin. (1) si (3) si celor ale art. 136 alin. (5).

În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 216/2002, având în vedere art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, pune concluzii de respingere ca inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 15 octombrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 548/185/2008, Judecătoria Bălcesti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate si a celor ale art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 216/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001, exceptie ridicată de comuna Lăcusteni, prin primar, si Consiliul Local al

Comunei Lăcusteni într-o cauză având ca obiect răspundere contractuală.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că, potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001, ar fi obligati să vândă bunurile ce au făcut obiect al contractului de atribuire în folosintă gratuită, încheiat în temeiul actului normativ mai sus mentionat, către persoana cu care a fost încheiat acest contract. Din acest motiv, apreciază că nu îsi pot exercita liber atributul dispozitiei asupra bunurilor proprietate privată, ceea ce aduce atingere principiilor constitutionale ale garantării proprietătii private si inviolabilitătii acesteia.

Judecătoria Bălcesti apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, întrucât aspectele invocate de autorii exceptiei vizează interpretarea personală pe care acestia o dau textelor de lege criticate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 20 decembrie 2001, si prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 216/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001, hotărâre publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 14 martie 2002.

Ulterior sesizării Curtii Constitutionale, prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 au fost modificate prin articolul unic pct. 1 din Legea nr. 23/2010 pentru modificarea si completarea art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 4 martie 2010, având următorul continut:

„(1) La expirarea termenului de maximum 5 ani prevăzut în contractul de atribuire în folosintă gratuită, fabrica de nutreturi combinate, constructia zootehnică, terenul de sub acestea si incintele aferente se vând persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c), care le-au avut în folosintă gratuită, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă, la un pret echivalent cu 10% din valoarea contabilă a acestora la momentul atribuirii în folosintă gratuită, stabilită potrivit normelor metodologice."

Autorii exceptiei sustin că textele de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 44 alin. (1) si (3) referitoare la dreptul de proprietate privată si ale art. 136 alin. (5) potrivit cărora proprietatea privată este inviolabilă, în conditiile legii organice.

1. Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că asupra prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001, înainte de modificarea acestora, instanta de contencios constitutional s-a mai pronuntat, de exemplu prin Decizia nr. 1.298 din 13 octombrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 788 din 19 noiembrie 2009, Decizia nr. 838 din 8 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 29 iulie 2008, sau prin Decizia nr. 817 din 3 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 30 iulie 2008.

Cu acele prilejuri, Curtea a retinut că textul de lege criticat instituia posibilitatea consiliilor locale de a opta, la expirarea termenului prevăzut în contractul de atribuire în folosintă gratuită sau după efectuarea investitiilor prevăzute în acest contract, pentru vânzarea bunurilor aflate în proprietatea privată a unitătilor administrativ-teritoriale către asociatiile de crescători de animale, cu sau fără personalitate juridică, sau către crescătorii de animale, persoane fizice ori juridice. Astfel, Curtea a constatat că prevederile legale criticate, în acea formă, nu îngrădeau prerogativa dispozitiei dreptului de proprietate, înstrăinarea bunurilor fiind subsecventă manifestării neechivoce a intentiei titularului dreptului de a le vinde.

În prezent însă, ca urmare a modificării textului de lege criticat, Curtea constată că legiuitorul privează proprietarul, în spetă consiliul local, de dreptul de dispozitie asupra bunului, instituind astfel pentru unitătile administrativ-teritoriale obligatia de a înstrăina către persoanele prevăzute la art. 2 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 imobilele pe care acestea le-au avut în folosintă gratuită, respectiv „fabrica de nutreturi combinate, constructia zootehnică, terenul de sub acestea si incintele aferente", la un pret echivalent cu 10% din valoarea contabilă a acestora la momentul atribuirii în folosintă gratuită, stabilită potrivit normelor metodologice.

Curtea retine că situatii asemănătoare au mai fost supuse analizei Curtii Constitutionale cu prilejul solutionării exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spatiilor proprietate privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de cabinete medicale, precum si a spatiilor în care se desfăsoară activităti conexe actului medical sau a exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) si art. 4 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 90/2003 privind vânzarea spatiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice.

Astfel, prin Decizia nr. 870 din 9 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 701 din 17 octombrie 2007, si Decizia nr. 570 din 29 aprilie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 28 iunie 2010, Curtea a statuat că, „prin înlăturarea posibilitătii autoritătilor publice locale de a dispune în mod liber de bunurile aflate în proprietatea privată a unitătilor administrativ-teritoriale, în sensul de a opta sau nu pentru vânzarea acestora, se încalcă în mod vădit dreptul unitătilor administrativ-teritoriale de exercitare a prerogativei dispozitiei, ca atribut ce tine de esenta dreptului de proprietate".

Ca urmare, prin aceste decizii Curtea a constatat că a fost adusă atingere dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 44 alin. (1) si (3), precum si dispozitiilor art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Pentru identitate de ratiuni, cele statuate în deciziile mai sus amintite sunt valabile si în prezenta cauză si, astfel, Curtea constată că prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 sunt neconstitutionale.

2. În ceea ce priveste exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 216/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001, aceasta este inadmisibilă, deoarece, potrivit prevederilor art. 146 lit. d) din Constitutie si ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, „Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor [...] privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare", astfel încât o hotărâre a Guvernului nu poate forma obiectul controlului de constitutionalitate.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Admite exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, exceptie ridicată de comuna Lăcusteni, prin primar, si Consiliul Local al Comunei Lăcusteni în Dosarul nr. 548/185/2008 al Judecătoriei Bălcesti.

2. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 216/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001, exceptie ridicată de aceiasi autori în acelasi dosar.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 iulie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) si b) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, cuvenite sau aflate în plată, se recalculează conform algoritmului de calcul utilizat de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, într-o perioadă de 5 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Recalcularea pensiilor prevăzute la art. 1 se realizează prin determinarea stagiilor de cotizare si punctajelor medii anuale, pe baza veniturilor realizate lunar de către beneficiari si stabilirea cuantumului fiecărei pensii.

(2) Documentele doveditoare necesare stabilirii punctajelor medii anuale în vederea recalculării pensiilor sunt prevăzute în anexele nr. 1a, 1b si 2.

(3) Pentru perioadele în care beneficiarii si-au desfăsurat activitatea în Ministerul Apărării Nationale, documentele doveditoare se solicită de către acestia prin centrele militare judetene/zonale/de sector sau prin unitătile militare din care au făcut parte, după caz.

(4) Pentru perioadele în care beneficiarii si-au desfăsurat activitatea în celelalte institutii din sistemul national de apărare, ordine publică si sigurantă natională, precum si din sistemul administratiei penitenciarelor, documentele doveditoare se solicită de către acestia de la ultima unitate din care au făcut parte sau de la structura de resurse umane a inspectoratelor generale/similare, în situatia în care aceste unităti au fost desfiintate.

(5) Pentru personalul trimis în misiune permanentă în străinătate sau, după caz, pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, la determinarea punctajului mediu anual se vor lua în calcul veniturile corespunzătoare functiei pe care acesta a fost încadrat în tară.

(6) Documentele doveditoare obtinute în conditiile alin. (3) si (4) se depun de către beneficiari ia structurile de pensii din Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, precum si Serviciul Român de Informatii de la care primesc drepturile de pensie.

(7) Recalcularea prevăzută la alin. (1) se efectuează în ordinea înregistrării documentelor doveditoare la structurile de pensii, iar în lipsa acestora, începând cu cele mai vechi dosare aflate în plată, în functie de anul si luna deschiderii dreptului la pensie.

Art. 3. - La determinarea cuantumului pensiei recalculate se foloseste valoarea punctului de pensie valabil la data încheierii procesului de recalculare.

Art. 4. - (1) Stagiul de cotizare reprezintă vechimea în serviciu si, după caz, vechimea în muncă prevăzută de legislatia în vigoare la data deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiază sau care i se cuvine, la data începerii procesului de recalculare, potrivit prevederilor art. 8-10 din Legea nr. 119/2010.

(2) Stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual pentru pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) si b) din Legea nr. 119/2010 va fi de 20 de ani atât pentru femei, cât si pentru bărbati.

Art. 5. - Pentru recalcularea pensiilor prevăzute la art. 1 lit. a) si b) din Legea nr. 119/2010 se consideră a fi îndeplinite conditiile de acordare prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 6. - (1) Determinarea punctajului mediu anual se face pe baza datelor din dosarele de pensie existente în păstrare la structurile de pensii din Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, precum si Serviciul Român de Informatii.

(2) În situatia în care în dosarele de pensionare sunt înscrise perioade care constituie vechime în serviciu, fără date referitoare la venitul realizat lunar, determinarea punctajului mediu anual se efectuează pe baza documentelor doveditoare solicitate de beneficiari structurilor prevăzute la art. 2 alin. (3) si (4).

(3) Pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare, altele decât cele prevăzute la alin. (2), la determinarea punctajului mediu anual se aplică prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Pentru perioadele care constituie stagiu de cotizare si pentru care nu au putut fi dovedite veniturile realizate lunar sau documentele doveditoare nu au fost depuse în termenul pentru recalculare prevăzut de lege, la determinarea punctajului mediu anual se utilizează salariul mediu brut pe economie din perioadele respective.

(5) În perioada 1 aprilie 2001-1 august 2007, punctajelor anuale nu li se aplică plafonarea prevăzută de legislatia privind pensiile din sistemul public în vigoare în perioada respectivă.

Art. 7. - În situatia pensiilor de invaliditate, stagiul potential acordat la stabilirea drepturilor de pensie până la data intrării în vigoare a Legii nr. 119/2010 se mentine si pentru stabilirea punctajului mediu anual, conform prevederilor art. 78 alin. (6) din Legea nr. 19/2000, cu exceptia celor stabilite conform prevederilor Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - Pensia de urmas se stabileste procentual din pensia recalculată la care ar fi avut dreptul sustinătorul decedat, cu exceptia celor stabilite conform prevederilor Legii nr. 80/1995, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 9. - (1) Dacă din documentatia de pensionare rezultă perioade de vechime în muncă exprimate în săptămâni de cotizare, ca urmare a achitării contributiei către fostele case de asigurări sociale, aceste perioade se vor transforma în stagiu de cotizare exprimat în ani si luni de cotizare.

(2) În acest caz, pentru determinarea punctajului mediu anual se vor utiliza salariile medii brute pe economie din perioadele respective.

(3) Dacă din documentatiile de pensionare nu rezultă localizarea săptămânilor de cotizare în cadrul anului, acestea vor fi plasate imediat după data de 1 aprilie a anului respectiv.

Art. 10. - (1) Pensia de serviciu recalculată, potrivit Legii nr. 119/2010, poate fi modificată la cererea beneficiarului, în baza actelor doveditoare prezentate de acesta, întocmite conform prevederilor legale, din care rezultă date si elemente, altele decât cele utilizate la recalculare, referitoare la drepturi cu caracter salarial, perioade suplimentare la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu, care, conform Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea punctajului mediu anual sau la stagii de cotizare.

(2) Drepturile de pensii recalculate potrivit alin. (1) se acordă astfel:

a) de la data de întâi a lunii următoare expirării procesului de recalculare, dacă cererea, împreună cu documentele doveditoare, a fost depusă în termenul general de prescriptie;

b) din prima zi a lunii următoare celei în care cererea, împreună cu documentele doveditoare, a fost depusă la casa de pensii, după termenul prevăzut la lit. a).

Art. 11. - Pensiile de serviciu ale căror cuantumuri au fost stabilite prin aplicarea hotărârilor definitive si irevocabile ale instantelor de judecată se recalculează potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 12. - (1) În vederea aplicării prevederilor prezentei hotărâri, Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale pune la dispozitia institutiilor abilitate cu aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, gratuit, aplicatiile informatice specifice.

(2) Aplicatiile informatice prevăzute la alin. (1) urmează să fie adaptate specificului propriu de către institutiile care efectuează recalcularea.

Art. 13. - (1) Stabilirea pensiei recalculate se face prin decizie emisă de structurile de pensii, care va cuprinde în mod obligatoriu temeiurile de fapt si de drept care au stat la baza recalculării, precum si termenul în care poate fi introdusă contestatia.

(2) Deciziile de pensie recalculată se comunică în scris beneficiarilor, în termen de 30 de zile de la data emiterii.

Art. 14. - (1) Împotriva deciziilor de pensie recalculate se poate introduce contestatie în termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile de contestatii care functionează în cadrul Ministerului Apărării Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de Informatii.

(2) Deciziile comisiilor de contestatii pot fi atacate în instantă, potrivit prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 15. - Pentru recalcularea pensiilor prevăzute la art. 1 se autorizează entitătile implicate în acest proces, din cadrul institutiilor din sistemul de apărare, ordine publică si sigurantă natională, să încheie contracte de prestări servicii/conventii civile.

Art. 16. - În aplicarea prezentei hotărâri, Ministerul Apărării Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, precum si Serviciul Român de Informatii pot emite instructiuni de aplicare, aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

Art. 17. - Anexele nr. 1a, 1b si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Directorul Serviciului Român de Informatii,

George Cristian Maior

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 iulie 2010.

Nr. 735.

 

ANEXA Nr. 1a

(pensionar titular)

 

Directorului Casei de Pensii a.............................

 

Subsemnatul(a),...............................................................................................................................................................................,

(gradul, numele, initiala tatălui si prenumele)

domiciliat(ă)în...................................................................................................................................................................................,

(Se mentionează adresa celui în cauză.)

telefon ............................., pensionar militar în plată la.................................................., trecut în rezervă/încetat activitatea la data de................................ (ziua, luna, anul), în vederea recalculării pensiei în conditiile Legii nr. 119/2010 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, mentionez următoarele:

- numărul deciziei de pensie......................................................;

(Se trece numărul deciziei/data emiterii.)

- numărul mandatului de plată a pensiei....................................;

- codul numeric personal...........................................................;

- unitatea militară din care am trecut în rezervă................................................, din localitatea.......................................

Anexez în original următoarele documente - adeverinte:

 

Data................................

Semnătura...........................

 

NOTĂ:

Se vor anexa o copie a mandatului (talonului) de plată a pensiei si o copie a cărtii/buletinului de identitate.

Se completează obligatoriu toate datele.


 

ANEXA Nr. 1b

(pensionar de urmas)

 

Directorului Casei de Pensii a.............................

 

Subsemnatul(a),......................................................................................................................................................................,

(numele, initiala tatălui si prenumele)

domiciliat(ă) în...................................................................................................................................................................................,

(Se mentionează adresa celui în cauză.)

telefon....................., sotul/sotia defunctului/defunctei..........................................................................................................., trecut

(gradul, numele si prenumele sotului/sotiei)

în rezervă/încetat activitatea la data de............................................... (ziua, luna, anul), pensionar(ă) de urmas în nume propriu, cât si pentru......... copii în plată la...................................... (ziua, luna, anul), în vederea recalculării pensiei în conditiile Legii nr. 119/2010 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, mentionez următoarele:

- numărul deciziei de pensie......................................................;

(Se trece numărul deciziei/data emiterii.)

- numărul mandatului de plată a pensiei....................................;

- codul numeric personal...........................................................;

- ultima unitate în care a lucrat sotul/sotia defunct(ă)..............................................., din localitatea......................................

Anexez în original următoarele documente - adeverinte:

 

Data................................

Semnătura...........................

 

NOTĂ:

Se vor anexa o copie a mandatului (talonului) de plată a pensiei si o copie a cărtii/buletinului de identitate.

Se completează obligatoriu toate datele.

 

ANEXA Nr. 2

 

ROMÂNIA

Unitatea.....................

Nr......................din.....................

 

ADEVERINTĂ

 

Prin prezenta adeverim veniturile lunare individuale realizate de .................................................................................. (nume, initiala tatălui, prenume), născut(ă) în.....................la data de....................., CNP....................., în perioada......................

 

PERIOADA*)

Venitul lunar individual

Observatii

ZZ.LL.AA

ZZ.LL.AA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta adeverintă a fost eliberată la cererea sus-numitului/sus-numitei, pe baza datelor cuprinse în arhiva aflată în păstrarea noastră, spre a-i servi la stabilirea/recalcularea pensiei.

 

Comandantul/Seful unitătii,

.................................................


*) Se completează lunar; în situatia în care veniturile sunt identice pe mai multe luni, se completează un singur rând, cu întreaga perioadă.


 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind încetarea, prin acordul părtilor, a raportului de serviciu al domnului Didilescu Silviu-George, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere cererea domnului Didilescu Silviu-George, precum si prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) si ale art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, raportul de serviciu al domnului Didilescu Silviu-George, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, încetează prin acordul părtilor.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 27 iulie 2010.

Nr. 196.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Mihaela Arteni, secretar general al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

 

Având în vedere Adresa Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale înregistrată sub nr. 20/11.806/D.N.A. din 9 iunie 2010,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 98 alin. (1) lit. d) si alin.(2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată încetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Mihaela Arteni, secretar general al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, ca urmare a îndeplinirii cumulative a conditiilor de vârstă standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 27 iulie 2010.

Nr. 197.


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind stabilirea atributiilor domnului Nistor Mircea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Nistor Mircea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să îndeplinească, la nivelul judetului Dâmbovita, atributii ce intră în sfera de competentă a Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului. Fisa de descriere a atributiilor si responsabilitătilor si a modului de raportare a activitătii desfăsurate se stabileste prin ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului. Plata drepturilor salariale ale inspectorului guvernamental si a celorlalte drepturi aferente se realizează de Secretariatul General al Guvernului, în conditiile legii, pe bază de pontaj si raport bilunar de urmărire a indicatorilor punctuali ai activitătii pe care o desfăsoară în teritoriu, aprobat de ordonatorul de credite si/sau de reprezentantul Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului la nivelul judetului unde îsi desfăsoară activitatea. Evaluarea anuală se realizează, în conditiile legii, pe baza raportărilor realizate în urma activitătii desfăsurate.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 27 iulie 2010.

Nr. 198.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Cupsan-Cătălin Vasile, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 98 alin. (1) lit. d) si alin.(2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată încetarea de drept, începând cu data de 14 iulie 2010, a raportului de serviciu al domnului Cupsan-Cătălin Vasile, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, ca urmare a îndeplinirii cumulative a conditiilor de vârstă standard si a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 27 iulie 2010.

Nr. 199.


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Merschi Anton din functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Merschi Anton se eliberează din functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Apărării Nationale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 27 iulie 2010.

Nr. 200.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Szabo Claudia Ioana, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere Cererea doamnei Szabo Claudia Ioana, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/14.258/D.N.A. din 9 iulie 2010,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 95 alin. (1) lit. a) si alin.(4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se constată suspendarea de drept, începând cu data de 1 august 2010, a raportului de serviciu al doamnei Szabo Claudia Ioana, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 27 iulie 2010.

Nr. 201.


GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind transferul, la cerere, al domnului Fudulaiche Mircea din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică de secretar al municipiului Brăila, fn cadrul Primăriei Municipiului Brăila

 

Având în vedere Cererea formulată de domnul Fudulaiche Mircea, înregistrată sub nr. 20/14.956/D.NA. din 19 iulie 2010,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 90 alin. (8) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Fudulaiche Mircea se transferă, la cerere, din functia publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în functia publică de secretar al municipiului Brăila, în cadrul Primăriei Municipiului Brăila.

Art. 2. - Numirea în functia publică de secretar al municipiului Brăila se va face prin dispozitie a primarului municipiului Brăila.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 27 iulie 2010.

Nr. 202.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de secretar general adjunct al Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale de către domnul ionut Cristian Negrescu

 

 

Având în vedere Avizul favorabil nr. 487.030 din 20 iulie 2010 al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante din categoria înaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 92 alin. (11) si (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ionut Cristian Negrescu exercită, cu caracter temporar, functia publică de secretar general adjunct al Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 27 iulie 2010.

Nr. 203.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de restructurare si reorganizare la nivelul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

 

Având în vedere:

- prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si a activitătii institutiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa;

- prevederile art. 99-100, 103 si 106 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare, si al art. III din Hotărârea Guvernului nr. 728/2010 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura de restructurare si reorganizare la nivelul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) În cazul încetării raporturilor de serviciu se acordă un preaviz de 30 de zile calendaristice.

(2) În perioada de preaviz se poate acorda, după caz, reducerea programului de lucru până la 4 ore zilnic, fără afectarea drepturilor salariale cuvenite.

(3) În perioada de preaviz, Directia resurse umane va pune la dispozitie lista posturilor vacante corespunzătoare existente în cadrul institutiei, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 3 din procedură, si va solicita Agentiei Nationale a Functionarilor Publici lista functiilor publice vacante.

(4) În situatia în care pentru posturile vacante corespunzătoare oferite persoanelor aflate în perioada de preaviz optează cel putin două persoane, se aplică regulile referitoare la desfăsurarea examenului conform prezentei proceduri.

Art. 3. - (1) Actul administrativ de încetare a raporturilor de serviciu se comunică functionarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii.

(2) Functionarii publici ale căror raporturi de serviciu încetează în conditiile prezentului ordin beneficiază de indemnizatie de somaj, conform legii.

Art. 4. - Actul administrativ de încetare a raporturilor de serviciu poate fi contestat în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării la instanta competentă.

Art. 5. - Directia resurse umane va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

 

Bucuresti, 27 iulie 2010.

Nr. 614.

 

ANEXA

 

PROCEDURA

de restructurare si reorganizare la nivelul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

 

Art. 1. - (1) Prezenta procedură reglementează modalitatea de organizare si desfăsurare a examenului pentru ocuparea unor posturi din cadrul compartimentelor supuse restructurării/reorganizării, conform legii.

(2) Prin compartiment supus restructurării/reorganizării se întelege acel compartiment a cărui structură organizatorică sau de posturi a fost modificată.

(3) În cazul în care, în urma restructurării/reorganizării, în cadrul unui compartiment există mai multi functionari publici decât posturi alocate, ocuparea acestora se face prin examen, organizat conform prezentei proceduri, sustinut pentru posturi de aceeasi categorie, clasă si/sau grad profesional.

(4) În cazul în care, în cadrul unui compartiment, astfel cum este definit la alin. (2), există un post de aceeasi categorie, clasă si/sau de acelasi grad profesional, ocupat de un singur functionar public, acesta nu va mai sustine proba de examen, păstrându-si postul respectiv.

(5) Functionarii publici preluati din cadrul institutiilor publice desfiintate conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si a activitătii institutiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa se supun prevederilor prezentei proceduri si se încadrează în categoria personalului supus restructurării si reorganizării.

(6) În cazul în care, în cadrul compartimentului supus restructurării/reorganizării, nu mai există posturi de aceeasi categorie, clasă si/sau de acelasi grad profesional cu posturile ocupate anterior de functionarii publici, functionarilor respectivi li se va acorda preaviz, fără a mai sustine examenul prevăzut de prezenta procedură, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 2. - (1) În termen de maximum 5 zile de la data aprobării prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale a statului de functii avizat de Agentia Natională a Functionarilor Publici, aferent structurii organizatorice, prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare, personalul prevăzut la art. 1 alin. (3) si (5) care face parte din compartimentele supuse restructurării/reorganizării va fi notificat în scris cu privire la posturile pe care poate candida si la examenul ce urmează a fi organizat potrivit prezentei proceduri.

(2) Notificarea va fi trimisă la sediul institutiei unde îsi desfăsoară activitatea personalul ce trebuie notificat, precum si la domiciliul acestuia, după caz.

(3) Personalul notificat în conditiile prevăzute la alin. (1) si (2) are la dispozitie 48 de ore de când a luat cunostintă de notificare pentru a-si exprima în scris optiunea, în conditiile art. 4 alin. (4), privind participarea la examenul organizat pentru ocuparea posturilor alocate fiecăruia dintre respectivele compartimente supuse restructurării/reorganizării.

(4) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1)si (3) începe procesul de desfăsurare a examenului pentru ocuparea posturilor din compartimentele supuse reorganizării/ restructurării.

Art. 3. - În vederea ocupării posturilor alocate respectivului compartiment supus restructurării/reorganizării, la examenul organizat în conditiile prezentei proceduri poate participa numai personalul notificat din compartimentele supuse restructurării/reorganizării si care si-a exprimat optiunea în termenul prevăzut la art. 2 alin. (3), cu respectarea următoarelor criterii:

a) categoria, clasa si, după caz, gradul profesional ale functionarului public;

b) îndeplinirea criteriilor specifice stabilite pentru functia publică;

c) pregătirea profesională;

d) să fi desfăsurat activităti similare.

Art. 4. - (1) Examenul prevăzut la art. 1 constă în 3 etape succesive, după cum urmează:

a) selectia cererilor, respectiv a dosarelor de înscriere, după caz;

b) proba scrisă;

c) interviul.

(2) Se pot prezenta la următoarea probă numai candidatii declarati admisi la proba precedentă.

(3) Posturile pentru care se organizează examen, conditiile de participare la examen si de desfăsurare a examenului, bibliografia si alte date necesare înscrierii si desfăsurării examenului se afisează la sediul institutiei unde se desfăsoară examenul si vor fi postate pe pagina de internet a acesteia, cu cel putin 3 zile înainte de data stabilită pentru desfăsurarea probei scrise.

(4) În vederea participării la examen, în termenul prevăzut la art. 2, candidatii depun sau, după caz, transmit, pe fax sau pe e-mail, la compartimentul de resurse umane din Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, o cerere de înscriere la examen semnată, întocmită conform modelului care va fi publicat pe pagina de internet a ministerului, însotită, după caz, de dosarul prevăzut la art. 9.

(5) Personalului prevăzut la art. 1 alin. (3), care nu si-a exprimat optiunea în conditiile alin. (4) si ale art. 2 sau care nu a promovat examenul organizat conform prezentei proceduri, i se acordă preaviz, conform prevederilor legale.

Art. 5. - (1) În vederea organizării si desfăsurării examenului prevăzut la art. 1, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale se constituie comisii de examen alcătuite din 5 membri, dintre care un reprezentant al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici si un reprezentant al sindicatului sau comisiei paritare, după caz, respectiv comisii de solutionare a contestatiilor alcătuite din 3 membri.

(2) Fiecare comisie de examen, respectiv comisie de solutionare a contestatiilor are un secretar, numit prin actul prevăzut la alin. (1).

(3) În situatia în care Agentia Natională a Functionarilor Publici si/sau sindicatul sau comisia paritară, după caz, nu si-au desemnat reprezentantii în comisie, locul acestora va fi ocupat de câte o persoană nominalizată de ministrul muncii, familiei si protectiei sociale.

Art. 6. - (1) Nu poate fi desemnată membru în comisia de examen sau în comisia de solutionare a contestatiilor persoana care se află în următoarele cazuri de conflict de interese:

a) are relatii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidati sau interesele patrimoniale ale sale ori ale sotului sau sotiei pot afecta impartialitatea si obiectivitatea evaluării;

b) este sot, sotie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidati ori cu un alt membru al comisiei de examen sau al comisiei de solutionare a contestatiilor.

(2) Nu poate fi desemnată membru în comisia de examen sau în comisia de solutionare a contestatiilor persoana care a fost sanctionată disciplinar, dacă sanctiunea aplicată nu a fost radiată, conform legii.

(3) Calitatea de membru în comisia de examen este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de solutionare a contestatiilor.

Art. 7. - (1) Situatiile de incompatibilitate, precum si situatiile de conflict de interese prevăzute la art. 6 se sesizează de persoana în cauză, de oricare dintre candidati sau de orice altă persoană interesată, în orice moment al organizării si desfăsurării examenului.

(2) Membrii comisiei de examen sau ai comisiei de solutionare a contestatiilor au obligatia să informeze, în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat cu privire la orice conflict de interese care a intervenit sau ar putea interveni. În aceste cazuri, membrii comisiei de examen sau ai comisiei de solutionare a contestatiilor au obligatia să se abtină de la participarea ori de la luarea vreunei decizii cu privire la examenul în cadrul căruia a intervenit conflictul de interese.

(3) În cazul constatării existentei unei situatii de incompatibilitate sau conflict de interese, actul de desemnare a membrilor comisiei se modifică în mod corespunzător, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data constatării, prin înlocuirea membrului aflat în respectiva situatie.

(4) În cazul în care situatia de incompatibilitate sau conflictul de interese se constată ulterior desfăsurării uneia dintre etapele examenului, procedura de desfăsurare a examenului se reia cu noua componentă a comisiei.

Art. 8. - (1) Comisia de examen are următoarele atributii principale:

a) selectează cererile, respectiv dosarele candidatilor, după caz;

b) stabileste subiectele pentru proba scrisă;

c) stabileste planul interviului si participă la interviu;

d) stabileste baremul de notare, notează proba scrisă si interviul pentru fiecare candidat;

e) transmite secretarului comisiei rezultatele selectiei cererilor, respectiv dosarelor si, după caz, ale examenului, cu mentiunea admis/respins, pentru a fi comunicate candidatilor.

(2) Comisia de solutionare a contestatiilor are următoarele atributii principale:

a) solutionează contestatiile depuse de candidati cu privire la selectia dosarelor;

b) solutionează contestatiile depuse de candidati cu privire la notarea probei scrise si a interviului;

c) transmite secretarului comisiei rezultatele contestatiilor pentru a fi comunicate candidatilor.


(3) Secretarul comisiei de examen are următoarele atributii principale:

a) centralizează si primeste cererile de înscriere la examen, respectiv dosarele candidatilor, după caz;

b) convoacă membrii comisiei de examen;

c) întocmeste procesul-verbal de desfăsurare a examenului;

d) asigură transmiterea către candidati a rezultatelor selectiei dosarelor si, după caz, ale examenului, prin afisarea acestora la sediul institutiei unde se desfăsoară examenul si pe site-ul acesteia, după caz;

e) îndeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăsurare a examenului.

(4) Secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor are următoarele atributii principale:

a) convoacă membrii comisiei de solutionare a contestatiilor;

b) asigură transmiterea rezultatelor contestatiilor candidatilor, prin afisarea acestora la sediul institutiei unde se desfăsoară examenul si pe site-ul acesteia, după caz;

c) îndeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăsurare a examenului.

Art. 9. - (1) În vederea participării la examen, candidatii depun cererea prevăzută la art. 4 si, după caz, dosarul de examen, care va contine în mod obligatoriu:

a) copia actului de identitate;

b) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

c) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverintă care să ateste vechimea în muncă si, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării functiei publice.

(2) În termen de maximum două zile de la data expirării termenului de depunere a cererii si, după caz, a dosarelor, comisia de examen are obligatia de a selecta dosarele de examen pe baza îndeplinirii conditiilor de participare la examen.

(3) Rezultatele selectării dosarelor de înscriere se afisează de către secretarul comisiei de examen, cu mentiunea „admis7„respins", însotită de motivul respingerii dosarului, la sediul institutiei unde se desfăsoară examenul si pe site-ul acesteia, în termenul prevăzut la alin. (2).

(4) Până la expirarea termenului stabilit pentru primirea si selectia cererilor, respectiv a dosarelor, după caz, membrii comisiei de examen pot solicita candidatilor informatii sau alte documente relevante, pentru desfăsurarea examenului.

(5) În termen de cel mult o zi de la data afisării rezultatelor selectiei dosarelor, candidatul poate depune eventuale contestatii la secretariatul comisiei de examen, contestatii care se solutionează de către comisia de contestatii în cel mult 12 ore de la înregistrarea acestora.

Art. 10. - Pentru etapele examenului, punctajele se stabilesc după cum urmează:

a) pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100 de puncte;

b) pentru interviu punctajul este de maximum 100 de puncte.

Art. 11. - (1) Proba scrisă se sustine de către candidatii ale căror cereri, respectiv dosare au fost declarate admise si constă în rezolvarea unor teste-grilă.

(2) Testele-grilă se stabilesc pe baza bibliografiei si au ca scop testarea cunostintelor teoretice necesare ocupării functiei pentru care se organizează examenul.

(3) În cadrul probei scrise se testează, în mod obligatoriu, cunostintele generale ale candidatului în domeniul administratiei publice.

Art. 12. - (1) Comisia de examen stabileste subiectele si alcătuieste seturile de întrebări pentru proba scrisă, în ziua în care se desfăsoară proba scrisă.

(2) Membrii comisiei de examen răspund individual pentru asigurarea confidentialitătii subiectelor propuse.

(3) Seturile de întrebări se semnează de toti membrii comisiei de examen si se închid în plicuri sigilate, purtând stampila compartimentului de resurse umane.

(4) Comisia de examen stabileste punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunică odată cu subiectele.

(5) Până la ora stabilită pentru terminarea probei scrise a examenului, membrii comisiei de examen au obligatia de a stabili baremul detaliat de corectare a subiectelor. Acesta se afisează la locul desfăsurării examenului, anterior corectării lucrărilor.

Art. 13. - (1) Durata probei scrise se stabileste de comisia de examen în functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor, fără a depăsi o oră si jumătate.

(2) La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de examen prezintă candidatilor seturile de subiecte si invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de examen.

(3) Candidatul care a extras plicul cu subiectele îl înmânează presedintelui comisiei de examen, care îl deschide si comunică subiectele candidatilor participanti la examen.

(4) După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul în sala de examen a candidatilor care întârzie sau ale oricăror alte persoane, în afara membrilor comisiei de examen, precum si a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de examen, respectiv supravegherea desfăsurării probei.

(5) În încăperea în care are loc proba scrisă, pe toată perioada derulării acesteia, inclusiv a formalitătilor prealabile si a celor ulterioare finalizării probei, candidatilor nu le este permisă detinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distantă.

(6) Nerespectarea dispozitiilor prevăzute la alin. (4) atrage eliminarea candidatului din proba de examen. Dacă constată încălcarea acestor dispozitii, comisia de examen elimină candidatul din sală, înscrie pe lucrare mentiunea „anulat" si consemnează cele întâmplate în procesul-verbal.

(7) Sub sanctiunea anulării lucrărilor scrise, acestea se redactează doar pe seturile de hârtie asigurate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, purtând pe fiecare filă stampila compartimentului de resurse umane. După înscrierea de către candidat a numelui si a prenumelui în coltul din dreapta a primei file, acesta se lipeste astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate si se aplică stampila compartimentului de resurse umane.

(8) La finalizarea lucrării ori la expirarea timpului alocat probei scrise, candidatul are obligatia de a preda comisiei de examen lucrarea scrisă si de a semna borderoul special întocmit în acest sens.

Art. 14. - (1) Anterior începerii corectării lucrărilor la proba scrisă, fiecare lucrare va fi numerotată.

(2) Lucrările de la proba scrisă se corectează sigilate.

(3) Punctajele se acordă de către fiecare membru al comisiei de examen, pentru fiecare lucrare scrisă, si se notează în procesul-verbal al examenului. Acordarea punctajului final pentru proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de examen.

(4) Lucrările care prezintă însemnări în scopul identificării candidatilor se anulează si nu se mai corectează. Mentiunea „anulat" se înscrie atât pe lucrare, cât si pe borderoul de notare si pe centralizatorul nominal, consemnându-se aceasta în procesul-verbal al examenului.

(5) În situatia în care pentru o lucrare se înregistrează diferente mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de examen, lucrarea se recorectează de către toti membrii acesteia. Procedura recorectării se reia ori de câte ori se constată că există diferente mai mari de 10 puncte între punctajele acordate de membrii comisiei de examen.


(6) Se interzice desigilarea lucrărilor anterior recorectării în conditiile prevăzute la alin. (5).

Art. 15. - (1) Lucrările scrise se desigilează după acordarea punctajelor finale la proba scrisă cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (3) si (5).

(2) Punctajele obtinute de fiecare dintre candidati la proba scrisă si mentiunea „admis" ori „respins" se afisează la sediul institutiei unde se desfăsoară examenul si pe site-ul acesteia, după caz, în termenul prevăzut la art. 16.

(3) În vederea depunerii si solutionării eventualelor contestatii, afisarea rezultatelor la proba scrisă se realizează cu cel putin 24 de ore anterior sustinerii probei interviului.

(4) Sunt declarati admisi la proba scrisă si au dreptul să sustină interviul candidatii care au obtinut minimum 50 de puncte.

Art. 16. - (1) Proba scrisă se notează de la 0 la 100 de puncte, candidatul declarat „admis" fiind cel care a obtinut minimum 50 de puncte.

(2) Rezultatele probei scrise se afisează în cel mult 24 de ore la sediul institutiei unde se desfăsoară examenul si pe site-ul acesteia.

(3) În termen de cel mult o zi de la data afisării rezultatelor, candidatul poate depune eventuale contestatii la secretariatul comisiei, contestatii care se solutionează de către comisia de contestatii în cel mult 12 ore de la înregistrarea acestora.

Art. 17. - (1) Proba interviului poate fi sustinută doar de către candidatii declarati admisi la proba scrisă.

(2) Interviul se realizează conform planului de interviu, întocmit de comisia de examen în ziua desfăsurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea planului de interviu sunt:

a) abilitătile de comunicare;

b) capacitatea de analiză;

c) abilitătile impuse de functie;

d) motivatia candidatului;

e) comportamentul în situatiile de criză.

Art. 18. - (1) Interviul se sustine, de regulă, după expirarea termenului de depunere sau de solutionare a contestatiilor, după caz.

(2) Data si ora sustinerii interviului se afisează prin grija secretariatului comisiei de examen.

Art. 19. - (1) În cadrul interviului, membrii comisiei de examen vor adresa întrebări candidatului, cu exceptia celor privind opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

(2) Întrebările si răspunsurile la interviu se consemnează în scris în anexa la procesul-verbal al examenului. Procesul-verbal se semnează de către membrii comisiei de examen si de către candidat.

Art. 20. - (1) Interviul se notează pe baza criteriilor prevăzute la art. 17 alin. (2) si a punctajelor maxime stabilite de comisia de examen pentru aceste criterii, prin planul de interviu.

(2) Membrii comisiei de examen acordă punctaje pentru fiecare dintre criteriile prevăzute la art. 17 alin. (2). Punctajele se acordă individual de către fiecare membru al comisiei de examen, pentru fiecare candidat, si se notează în borderoul de notare.

(3) Prevederile art. 14 alin. (3) si (5) se aplică în mod corespunzător pentru stabilirea punctajului final la interviu al fiecărui candidat.

(4) Punctajele finale obtinute de fiecare dintre candidati la interviu, cu mentiunea „admis" ori „respins", se afisează la sediul institutiei unde se desfăsoară examenul si pe site-ul acesteia, după caz, în termenul prevăzut la art. 16.

Art. 21. - (1) Punctajul final al examenului se calculează ca medie aritmetică a punctajelor finale obtinute la proba scrisă si la interviu.

(2) Punctajele finale ale examenului, în ordine descrescătoare, sunt înscrise într-un centralizator nominal, în care se mentionează pentru fiecare candidat punctajul obtinut la fiecare dintre probele examenului. Centralizatorul nominal se semnează pe fiecare pagină de fiecare dintre membrii comisiei de examen.

(3) Comunicarea punctajelor finale ale examenului, cu mentiunea „admis" sau „respins", se face în termen de maximum două zile de la data sustinerii ultimei probe, prin afisare la sediul institutiei unde se desfăsoară examenul si pe site-ul acesteia, după caz.

(4) Se consideră admis la examen candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj dintre candidatii care au concurat pentru aceeasi functie, cu conditia ca acestia să fi obtinut punctajul minim necesar, potrivit prevederilor prezentei proceduri.

(5) La punctaje egale are prioritate candidatul care a obtinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se mentine, candidatii aflati în această situatie vor fi invitati la un nou interviu, în urma căruia comisia de examen va decide asupra candidatului admis, cu respectarea termenului prevăzut la alin. (3).

Art. 22. - Candidatii nemultumiti de rezultatele finale pot depune contestatii în termen de o zi lucrătoare de la data afisării acestora.

Art. 23. - Comisia de solutionare a contestatiilor admite contestatia si poate modifica punctajul final acordat de comisia de examen, în situatia în care constată una dintre următoarele situatii:

a) punctajele de la proba scrisă nu au fost acordate potrivit baremului si răspunsurilor din lucrarea scrisă;

b) punctajele de la interviu nu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate si răspunsurilor candidatilor în cadrul interviului.

Art. 24. - Contestatia se respinge în situatia în care comisia de contestatii constată una dintre următoarele situatii:

a) punctajele de la proba scrisă au fost acordate potrivit baremului si răspunsurilor din lucrarea scrisă;

b) punctajele de la interviu au fost acordate potrivit planului de interviu, întrebărilor formulate si răspunsurilor candidatilor în cadrul interviului.

Art. 25. - Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse de candidati se face prin afisare la sediul institutiei unde se desfăsoară examenul si pe site-ul acesteia, după caz, imediat după solutionarea acestora.

Art. 26. - (1) La finalizarea examenului, respectiv la expirarea termenului de depunere a contestatiilor ori de solutionare a acestora se întocmeste un proces-verbal privind desfăsurarea examenului si rezultatele obtinute de candidati, care se semnează de membrii comisiei de examen si de secretarul acesteia.

(2) La procesul-verbal privind desfăsurarea examenului se anexează rezultatele probei scrise, ale interviului, rezultatele finale ale examenului, precum si, după caz, rezultatele contestatiilor depuse.

Art. 27. - În situatia în care termenele prevăzute în prezenta procedură expiră în zile nelucrătoare, acestea se prelungesc până la finalul primei zile lucrătoare care urmează.

Art. 28. - Raporturile de serviciu ale functionarilor publici din compartimentele supuse restructurării/reorganizării care nu se înscriu sau nu se prezintă la examenul organizat vor înceta, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 29. - Prezenta procedură se poate aplica, după caz, si la nivelul institutiilor aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ministerului.


 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.101/2010 pentru aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, al art. 1582 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7, art. 78 alin. (3), art. 228 alin. (2) si al art. 2192 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 2.101/2010 pentru aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 25 iunie 2010, se modifică după cum urmează:

1. La capitolul II sectiunea 1, punctul 4 va avea următorul cuprins:

„4. (1) În cazul în care în certificatele de cazier judiciar este înscrisă punerea în miscare a actiunii penale fată de oricare dintre asociati sau administratori, contribuabilii trebuie să prezinte documente eliberate de organele de urmărire penală, din care să rezulte dacă actiunea penală este sau nu este în legătură cu operatiunile prevăzute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal.

(2) În cazul în care în certificatele de cazier judiciar este înscrisă punerea în miscare a actiunii penale fată de oricare dintre asociati sau administratori si s-a dispus trimiterea în judecată, contribuabilii trebuie să prezinte documente eliberate de organele competente, din care să rezulte dacă actiunea penală este sau nu este în legătură cu operatiunile prevăzute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal."

2. La capitolul II sectiunea 1, punctul 5 va avea următorul cuprins:

„5. (1) În cazul în care în certificatele de cazier judiciar sunt înscrise infractiuni si/sau alte date, contribuabilul va prezenta copiile legalizate ale hotărârilor judecătoresti prin care au fost stabilite respectivele infractiuni si/sau alte documente eliberate de organele competente, precum si documentul emis de serviciul/compartimentul juridic din cadrul directiei generale a finantelor publice coordonatoare a organului fiscal competent sau, după caz, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în cazul marilor contribuabili, din care să rezulte dacă infractiunea este sau nu în legătură cu operatiunile prevăzute la art. 1582 alin. (1) din Codul fiscal.

(2) Serviciul/Compartimentul juridic va emite documentul care va fi semnat de seful serviciului/compartimentului juridic si de conducătorul organului din care face parte acest serviciu/compartiment, în maximum 5 zile de la data depunerii de către contribuabil a documentelor prevăzute la alin. (1)."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală juridică, Directia generală de tehnologia informatiei si Directia generală de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

p. Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Mihai Gogancea-Vătăsoiu

 

Bucuresti, 23 iulie 2010.

Nr. 2.221.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.