MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 531/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 531         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 29 iulie 2010

 

SUMAR

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

734. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

19. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea si completarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009

 

369/61/291. - Ordin al ministrului sănătătii, al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor pentru aprobarea Normelor metodologice privind introducerea pe piată a alimentelor la care s-au adăugat vitamine, minerale si alte substante

 

2.351. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casă", situat în municipiul Bucuresti, bd. Ghica Tei nr. 125A, sectorul 2

 

2.352. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casă", situat în municipiul Bucuresti, Calea Floreasca nr. 226, sectorul 1

 

2.353. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casă", situat în municipiul Bucuresti, Str. Fluviului nr. 12, sectorul 1

 

2.354. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa Eugenia Boaru", situat în satul/comuna Balta Albă, judetul Buzău

 

2.362. - Ordin al ministrului culturii si patrimoniului national privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casă", situat în municipiul Bucuresti, str. Negulescu Stefan nr. 20-22, sectorul 1


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. III si art. VII alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 72/2010 privind reorganizarea unor institutii din domeniul sanitar, precum si pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătătii,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Agentia Natională a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale este institutie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătătii, înfiintată potrivit legii, ca urmare a comasării prin fuziune a Agentiei Nationale a Medicamentului si a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale.

(2) Agentia Natională a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, denumită în continuare ANMDM, are sediul în municipiul Bucuresti, str. Aviator Sănătescu nr. 48, sectorul 1, si puncte de lucru, fără personalitate juridică, pentru activitătile privind dispozitivele medicale, în bd. Nicolae Titulescu nr. 58, sectorul 1, si în str. Episcop Radu nr. 49, sectorul 2.

(3) ANMDM se organizează si functionează în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare si cu regulamentul propriu de organizare si functionare, aprobat prin ordin al ministrului sănătătii.

(4) ANMDM poate înfiinta, cu acordul Ministerului Sănătătii, unităti teritoriale de inspectie si de control de laborator, precum si de control prin verificări periodice a dispozitivelor medicale, unităti fără personalitate juridică.

Art. 2. - (1) Domeniul de activitate al ANMDM constă în autorizarea medicamentelor de uz uman, a unitătilor de productie si distributie angro a medicamentelor de uz uman, supravegherea unitătilor de productie, distributie angro si a calitătii medicamentelor în piată si controlul în utilizare al medicamentelor de uz uman, precum si evaluarea conformitătii dispozitivelor medicale, certificarea sistemelor de management, inspectia si controlul dispozitivelor medicale si ale unitătilor de tehnică medicală.

(2) ANMDM elaborează strategii si politici nationale în domeniul medicamentului si dispozitivelor medicale, în conditiile legii.

Art. 3. - Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, ANMDM exercită următoarele functii:

a) de reglementare a activitătilor din domeniul medicamentelor de uz uman si dispozitivelor medicale, prin intermediul Ministerului Sănătătii, pentru a se asigura realizarea cadrului juridic si elaborarea reglementărilor specifice;

b) de elaborare a politicilor si strategiilor nationale în domeniul medicamentului si dispozitivelor medicale;

c) de control, prin care se asigură supravegherea si controlul aplicării si respectării reglementărilor specifice domeniului său de activitate;

d) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Ministerului Sănătătii, reprezentarea pe plan intern si extern, în domeniul său de activitate.

 

CAPITOLUL II

Atributiile ANMDM

 

Art. 4. - (1) În realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, ANMDM colaborează cu Ministerul Sănătătii, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, organizatii profesionale, precum si cu alte organizatii interne si internationale din domeniul sanitar.

(2) În domeniul medicamentului, ANMDM are, în conformitate cu prevederile legale, următoarele atributii principale:

a) elaborează norme, instructiuni si alte reglementări cu caracter obligatoriu, privind medicamentele de uz uman, pe care le supune aprobării Ministerului Sănătătii;

b) eliberează autorizatia de punere pe piată pentru medicamentele de uz uman; informează lunar Ministerul Sănătătii cu privire la autorizatiile de punere pe piată eliberate;

c) supraveghează si controlează calitatea medicamentului de uz uman, prin inspectii periodice si activităti de control planificate, precum si în toate situatiile în care există alerte privind calitatea si efectul acestora si răspunde la solicitările Ministerului Sănătătii privind realizarea de inspectii si activităti în domeniul său de competentă;

d) autorizează si controlează studiile clinice care se efectuează, precum si locul de desfăsurare a acestora, după caz, pentru medicamentele de uz uman, în conformitate cu regulile de bună practică în studiul clinic;

e) initiază si/sau efectuează studii clinice sau preclinice si analize de laborator privind calitatea, eficacitatea si siguranta medicamentelor de uz uman, în scopul asigurării sănătătii populatiei; pentru aceasta, colaborează cu unităti de învătământ superior, de cercetare stiintifică sau de sănătate publică;

f) organizează, îndrumă si controlează activitatea de farmacovigilentă, efectuează studii privind utilizarea medicamentelor de uz uman, elaborează si editează buletine de informare privind activitatea de farmacovigilentă;

g) aprobă materialele publicitare pentru medicamentele de uz uman, în conformitate cu reglementările în vigoare;

h) elaborează si actualizează Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, în care se precizează pentru fiecare medicament categoria din care acesta face parte, în functie de modul de eliberare, cu sau fără prescriptie medicală;


i) elaborează „Farmacopeea română" si cooperează cu organisme nationale si internationale în acest domeniu;

j) asigură functionarea unui serviciu de informare privind medicamentele de uz uman; elaborează si publică, în format electronic, Buletinul informativ al ANMDM, publicatii de specialitate si de informare specifice;

k) furnizează, în conditiile legii, la solicitarea institutiilor si a unitătilor din domeniul medical si farmaceutic, materiale de informare referitoare la medicamentele de uz uman si stabileste contravaloarea serviciului prestat;

l) colaborează cu Ministerul Sănătătii si Casa Natională de Asigurări de Sănătate la elaborarea listei cu medicamente de uz uman din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman de care beneficiază asiguratii pe bază de prescriptie medicală, cu sau fără contributie personală;

m) hotărăste, după caz, suspendarea, retragerea sau modificarea autorizatiilor de punere pe piată pentru medicamentele de uz uman si comunică Ministerului Sănătătii, în termen de 48 de ore, decizia luată, însotită de o notă justificativă;

n) prestează diverse servicii si activităti specifice compartimentelor sale, cu exceptia celor necesare persoanelor juridice, în vederea întocmirii dosarului pentru autorizarea medicamentelor de uz uman, cursuri de instruire;

o) initiază, negociază si încheie acorduri si documente de cooperare internatională în domeniul medicamentelor de uz uman, în limita competentelor atribuite de lege, organizează activităti de relatii si colaborări internationale în domeniul respectiv;

p) organizează reuniuni de lucru, cursuri si manifestări stiintifice în domeniul medicamentelor de uz uman;

q) constată încălcarea dispozitiilor legale în domeniul său de activitate si aplică sanctiunile corespunzătoare, în conformitate cu legislatia în vigoare;

r) desfăsoară alte activităti specifice în domeniul medicamentelor de uz uman, precum si activităti specifice dispuse de către Ministerul Sănătătii;

s) eliberează certificat privind conformitatea cu buna practică de fabricatie, precum si autorizatie de fabricatie/import, în baza inspectiei făcute de inspectorii ANMDM;

s) eliberează autorizatii de functionare pentru distribuitorii angro de medicamente, în conformitate cu prevederile legale, în baza inspectiei făcute de inspectorii ANMDM;

t) identifică si alte domenii de desfăsurare a unor actiuni, în acord cu atributiile si cu obiectul său de activitate.

(3) În domeniul dispozitivelor medicale, ANMDM, în conformitate cu prevederile legale, are următoarele atributii principale:

a) evaluează conformitatea dispozitivelor medicale si a sistemelor de management;

b) asigură servicii de expertiză tehnică de specialitate, inspectie si/sau control, după caz;

c) participă în cadrul comitetelor tehnice ale Asociatiei de Standardizare din România (ASRO) la elaborarea si adoptarea de standarde aplicabile în domeniul său de activitate;

d) colaborează cu institutii si organisme similare din alte tări, stabileste si încheie cu acestea, în conditiile legii, protocoale de recunoastere reciprocă sau conventii de colaborare, după caz;

e) coordonează si derulează programe la nivel national cu finantare internă si/sau internatională, în domeniul său de activitate;

f) formează si evaluează personalul de specialitate în domeniul dispozitivelor medicale;

g) asigură secretariatul Comisiei pentru dispozitive medicale, înfiintată potrivit Legii nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicată, cu modificările ulterioare;

h) desfăsoară activităti de documentare, implementare, cercetare si dezvoltare din domeniul său de activitate, în măsura în care prin aceste activităti nu se aduce atingere cerintelor de independentă si impartialitate necesare în cadrul procesului de evaluare a conformitătii;

i) desfăsoară activităti de informare în domeniul său de activitate, de elaborare si de editare a publicatiilor de specialitate;

j) desfăsoară orice alte activităti, prin delegare de competente din partea Ministerului Sănătătii, potrivit legii, cu asigurarea respectării cerintelor de independentă si impartialitate;

k) constată încălcarea dispozitiilor legale în domeniul său de activitate si aplică sanctiunile corespunzătoare, în conformitate cu legislatia în vigoare;

l) efectuează încercări si verificări pentru dispozitivele medicale si dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro second-hand privind performantele si siguranta în vederea avizării;

m) efectuează controlul dispozitivelor medicale aflate în utilizare, prin verificări periodice de control si emiterea de buletine de verificări periodice;

n) emite avizul de utilizare pentru dispozitivele medicale si dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro second-hand;

o) efectuează auditul unitătilor tehnico-medicale care solicită avizarea pentru activităti de prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale, dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro si dispozitivelor medicale implantabile active, după caz, în vederea eliberării avizului, potrivit legii;

p) efectuează auditul unitătilor tehnico-medicale care prestează activităti de prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale, dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro si dispozitivelor medicale implantabile active, după caz, în vederea verificării mentinerii neschimbate a conditiilor care au stat la baza avizării.

(4) Până la notificarea noului organism de certificare, activitătile de evaluare a conformitătii dispozitivelor medicale si a sistemelor de management se desfăsoară în continuare de către Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale (OTDM)IOTDM CERTIFICARE, organism de certificare notificat.

Art. 5. - (1) În vederea aplicării unitare a dispozitiilor legale privind asigurarea calitătii, eficacitătii si sigurantei medicamentelor de uz uman si dispozitivelor medicale, ANMDM colaborează cu ministere, cu alte organe ale administratiei publice centrale si locale, având dreptul de a solicita acestora documentele, datele si informatiile necesare îndeplinirii atributiilor sale.

(2) În exercitarea atributiilor de control, personalul împuternicit din cadrul ANMDM sau din unitătile teritoriale ale acesteia are dreptul să solicite, iar agentii economici si unitătile din sectorul public si privat au obligatia să prezinte documente si să răspundă altor solicitări necesare verificării modului în care se aplică legislatia din domeniul calitătii medicamentelor de uz uman si al dispozitivelor medicale.

 

CAPITOLUL III

Politicile si strategiile ANMDM

 

Art. 6. - ANMDM promovează si implementează politici nationale referitoare la domeniul său de activitate, prin aplicarea de strategii specifice.

Art. 7. - ANMDM monitorizează piata medicamentului si asigură controlul dispozitivelor medicale puse în functiune si utilizate, precum si controlul activitătilor de prestări servicii în domeniul dispozitivelor medicale din România, în vederea respectării si aplicării legislatiei specifice, urmăreste statistici si prognoze care au legătură cu obiectul de activitate, în vederea elaborării si propunerii de acte normative.

 

CAPITOLUL IV

Organizarea si functionarea ANMDM

 

Art. 8. - (1) ANMDM este condusă de un presedinte si 2 vicepresedinti pentru atributiile si activitătile specifice domeniului medicamentelor de uz uman si, respectiv, dispozitivelor medicale, numiti, în conditiile legii, prin ordin al ministrului sănătătii, pe o perioadă de 3 ani.

(2) Din punctul de vedere al salarizării, presedintele si vicepresedintii se asimilează functiilor de director general, respectiv director general adjunct.

(3) În exercitarea atributiilor sale, presedintele ANMDM emite decizii si instructiuni.

(4) Presedintele ANMDM este ordonator tertiar de credite si reprezintă institutia în relatiile cu ministerele, cu autoritătile administratiei publice, cu alte autorităti si institutii publice din tară sau din străinătate, cu persoane fizice si juridice, precum si în justitie. Presedintele ANMDM poate delega, prin decizie, unuia dintre cei 2 vicepresedinti exercitarea atributiei de ordonator tertiar de credite, precum si alte atributii.

(5) ANMDM este structurată pe departamente organizate la nivel de directii, în cadrul cărora functionează servicii, birouri si compartimente, prin decizie a presedintelui ANMDM. Numărul maxim de posturi este de 372, inclusiv presedintele si cei 2 vicepresedinti.

(6) Structura organizatorică a unitătilor teritoriale de inspectie si/sau control si de supraveghere a pietei medicamentelor, precum si de control prin verificarea periodică a dispozitivelor medicale se aprobă prin decizie a presedintelui ANMDM.

(7) Unitătile teritoriale de inspectie si/sau control si de supraveghere a pietei medicamentelor, precum si controlul prin verificarea periodică a dispozitivelor medicale sunt structuri fără personalitate juridică, în care îsi desfăsoară activitatea personal tehnic de specialitate si de deservire, încadrate cu specialisti din domeniul sanitar, tehnic si cu personal de deservire.

Art. 9. - (1) Consiliul de administratie al ANMDM este constituit prin ordin al ministrului sănătătii si este format din:

a) presedintele ANMDM;

b) 2 vicepresedinti ai ANMDM;

c) 2 reprezentanti ai Ministerului Sănătătii.

(2) Presedintele ANMDM este si presedintele consiliului de administratie.

(3) Sefii de departamente din cadrul ANMDM participă la sedintele consiliului de administratie, fără drept de vot.

Art. 10. - Consiliul de administratie are următoarele atributii:

a) aprobă politica economică si financiară a ANMDM

b) avizează bugetul de venituri si cheltuieli si aprobă executia acestuia;

c) analizează oportunitatea si posibilitătile încheierii de contracte de colaborare si de prestări de servicii;

d) avizează propunerile de tarife si tarife de urgentă pentru activitătile desfăsurate de ANMDM, precum si valoarea cotizatiei de mentinere în vigoare a autorizatiilor de punere pe piată, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acestora prin ordin al ministrului sănătătii;

e) avizează structura organizatorică a ANMDM, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii;

f) avizează raportul anual de activitate al ANMDM;

g) avizează Regulamentul de organizare si functionare al ANMDM.

Art. 11. - (1) Consiliul de administratie se întruneste cel putin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie. Data întrunirii consiliului de administratie este stabilită în sedinta anterioară a consiliului. Consiliul de administratie se poate întruni ori de câte ori este nevoie, la convocarea presedintelui ANMDM sau a reprezentantilor Ministerului Sănătătii.

(2) Pe ordinea de zi a consiliului de administratie au prioritate propunerile presedintelui, ale reprezentantilor Ministerului Sănătătii si cele care întrunesc votul unei majorităti simple din numărul total al membrilor consiliului de administratie.

(3) Consiliul de administratie functionează legal în conditiile unei majorităti simple din numărul total al membrilor săi.

(4) Hotărârile se aprobă în consiliul de administratie cu majoritate simplă.

(5) Ordinea de zi si documentele aferente acesteia se comunică membrilor consiliului de administratie cu cel putin 7 zile înainte de data întrunirii.

(6) Hotărârile consiliului de administratie se comunică spre informare ministrului sănătătii.

Art. 12. - (1) Consiliul stiintific al ANMDM este constituit prin ordin al ministrului sănătătii, la propunerea presedintelui ANMDM, si este format din:

a) presedintele ANMDM si 2 membri ai ANMDM;

b) un reprezentant al Academiei de Stiinte Medicale;

c) un reprezentant al facultătilor de medicină;

d) un reprezentant al facultătilor de farmacie;

e) un medic clinician cu experientă;

f) un reprezentant al Ministerului Sănătătii;

g) un reprezentant al Colegiului Farmacistilor din România; h) un reprezentant al Colegiului Medicilor din România;

i) un reprezentant al Asociatiei Producătorilor de Medicamente din România;

j) un reprezentant al Asociatiei Române a Producătorilor Internationali de Medicamente;

k) un reprezentant al catedrei de bioinginerie medicală din cadrul învătământului superior.

(2) Nominalizarea membrilor prevăzuti la alin. (1) se face de către reprezentantul legal al institutiilor implicate, la solicitarea presedintelui ANMDM.

(3) Presedintele consiliului stiintific este ales dintre membrii acestuia.


(4) Consiliul stiintific stabileste politica stiintifică a ANMDM.

(5) Consiliul stiintific se întruneste de cel putin 3 ori pe an. Data întrunirii se stabileste în sedinta acestuia. Consiliul stiintific se poate întruni ori de câte ori este nevoie, la solicitarea presedintelui ANMDM, a Ministerului Sănătătii sau a unei treimi din numărul membrilor săi.

(6) Pe ordinea de zi a sedintelor consiliului stiintific sunt incluse cu prioritate: activitatea stiintifică desfăsurată de ANMDM între două sedinte, modul de punere în aplicare a politicii stiintifice a ANMDM, propuneri ale presedintelui ANMDM, propuneri ale Ministerului Sănătătii, ale Academiei de Stiinte Medicale sau propuneri care întrunesc votul unei treimi din numărul membrilor consiliului stiintific.

(7) Consiliul stiintific poate delibera numai dacă sunt prezenti cel putin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

(8) Hotărârile consiliului stiintific se aprobă cu majoritate simplă.

(9) Hotărârile consiliului stiintific cu caracter normativ se supun aprobării prin ordin al ministrului sănătătii si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I; celelalte hotărâri ale consiliului stiintific care nu au caracter normativ se transmit spre informare ministrului sănătătii.

(10) Regulamentul de organizare si functionare a consiliului stiintific se adoptă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri si se aprobă prin decizie a presedintelui ANMDM.

Art. 13. - Componenta nominală a consiliului stiintific se aprobă pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea de reînnoire a mandatului.

Art. 14. - (1) Membrii consiliului stiintific si ai consiliului de administratie pot primi indemnizatii de sedintă de maximum 1% din salariul de bază al presedintelui si pot deconta cheltuieli de transport, de cazare si diurnă, potrivit legii.

(2) Nu pot fi membri ai consiliului de administratie persoanele care, în mod direct sau prin sot/sotie ori rude de gradul I, desfăsoară activităti sau detin interese în societăti comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente, conform legii.

(3) Membrii consiliului stiintific sunt obligati să declare interesele personale pe care le au ei, sotul, sotia, precum si rudele de gradul I ale acestora fată de societătile comerciale producătoare, distribuitoare sau importatoare de medicamente din tară ori din străinătate, înainte de numirea în functie si ori de câte ori este nevoie sau intervin modificări în relatia cu acestea. (4) Membrii consiliului stiintific care se află într-un conflict de interese fată de una dintre problemele dezbătute în sedintele consiliului stiintific trebuie să îsi declare formal abtinerea si să părăsească sala de sedinte.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii comune

 

Art. 15. - (1) Presedintele si cei 2 vicepresedinti aduc la îndeplinire hotărârile consiliului de administratie si ale consiliului stiintific si răspund de întreaga activitate a ANMDM.

(2) Vicepresedintii ANMDM răspund de managementul calitătii si de implementarea în activitatea institutiei a legislatiei europene în domeniul medicamentului si al dispozitivelor medicale.

 

CAPITOLUL VI

Finantare

 

Art. 16. - Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale ANMDM se asigură de la bugetul de stat.

Art. 17. - Angajarea si salarizarea personalului ANMDM se fac potrivit prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 18. - (1) Întregul patrimoniu, precum si personalul Agentiei Nationale a Medicamentului si al Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale se preiau de către ANMDM, pe bază de protocol de predare-preluare.

(2) Încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut la art. 8 alin. (5) se face cu respectarea procedurii si dispozitiilor legale aplicabile personalului contractual.

(3) Prevederile art. 8 alin. (2) se aplică de la data încetării valabilitătii contractului colectiv de muncă.

Art. 19. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 2.281/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.256 din 27 decembrie 2004.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 21 iulie 2010.

Nr. 734.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. d) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană, cu modificările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin:

Art. I. - Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 si 255 bis din 16 aprilie 2009, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1.1, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„1.1. (1) Obiectul prezentelor norme tehnice este proiectarea, executarea si exploatarea în conditii de sigurantă a sistemelor de alimentare cu gaze naturale combustibile, cu presiunea egală sau mai mică de 6-105 Pa (6 bar), aflate în aval de statiile de reglare-măsurare-predare ale operatorului Sistemului National de Transport (SNT)/conductelor din amonte (CA)."

2. Articolul 3.19 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3.19. Distanta de securitate fată de statiile de reglare sau reglare-măsurare se măsoară de la partea exterioară a incintei (împrejmuirii) si sunt prezentate în tabelul 2."

3. La articolul 3.19, tabelul 2 - Distante de securitate între statii sau posturi de reglare sau reglare-măsurare si diferite constructii sau instalatii se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„Tabelul 2 - distante de securitate între statii de reglare sau reglare-măsurare si diferite constructii sau instalatii

 

Nr. crt.

Destinatia constructiilor învecinate

Distantele de securitate, în m, pentru statii de capacitate:

până la 6.000, în m3/h

6.000...30.000, în m3/h

peste 30.000, în m3/h

Presiunea la intrare, în Pa si în bar

< 2 -105

2 - 105 ....6-105

> 6-105

< 2 -105

2 - 105 ..0,6 - 105

> 6 - 105

< 6 - 105

> 6 - 105

(< 2)

(2...6)

(> 6)

(< 2)

(2....6)

(> 6)

(< 6)

(> 6)

1.

Clădiri industriale si depozite de materiale combustibile cu:

- risc foarte ridicat de incendiu, asociat pericolului de explozie

- rezistentă redusă la foc

- risc mediu sau redus de incendiu

7

10

12

11

13

18

22

27

7

10

15

12

15

20

25

30

7

10

12

10

12

15

20

25

2.

Instalatii industriale în aer liber

7

10

13

11

13

18

18

27

3.

Clădiri civile (inclusiv cele administrative de pe teritoriul unitătilor industriale):

- rezistentă mică la foc

- rezistentă mare la foc

7

10

12

10

12

15

20

25

7

12

15

12

15

20

25

30

4.

Linii de cale ferată:

- curentă

- de garaj

20

20

20

20

20

20

25

30

20

20

20

20

20

20

20

25

5.

Marginea drumurilor carosabile

4

5

8

4

6

10

6

10

6.

Linii electrice de înaltă tensiune

20

20

20

20

20

20

20

40"


4. După articolul 3.19 se introduce un nou articol, articolul 3.20, cu următorul cuprins:

„3.20. (1) Posturile de reglare sau reglare-măsurare de capacitate până la 1.000 m3/h se pot alipi de un perete al clădirii învecinate, cu conditia ca peretele clădirii să fie rezistent la explozie, să nu aibă goluri (ferestre, usi) pe:

a) o lungime care depăseste cu 5 m limitele statiei în ambele directii;

b) o înăltime de 3 m deasupra postului.

(2) Când nu este posibilă respectarea distantelor indicate la alin. (1), acestea pot fi reduse cu maximum 50% pentru lit. a) si cu maximum 65% pentru lit. b), cu conditia să se prevadă cel putin una dintre următoarele solutii tehnice:

a) montarea de răsuflători pentru evacuarea în atmosferă a eventualelor scăpări de gaze;

b) montarea de armături de închidere care să întrerupă alimentarea cu gaze naturale a imobilului în cazul în care în amonte se întrerupe furnizarea gazelor naturale."

5. După articolul 3.20 se introduce un nou articol, articolul 3.21, cu următorul cuprins:

„3.21. Pentru posturile de reglare sau reglare-măsurare de capacitate până la 250 m3/h, distanta minimă de securitate fată de marginea drumurilor carosabile este de 1,5 m."

6. La articolul 4.2, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„4.2. (1) În instalatiile de utilizare existente în apartamentele dintr-un corp de clădire sau un tronson cu una ori mai multe scări din cadrul clădirii de locuit multietajate se pot monta contoare pasante, cu respectarea următoarelor conditii:

a) efectuarea, în prealabil, a probelor de rezistentă si etanseitate pentru întreaga instalatie de utilizare a gazelor naturale în prezenta operatorului SD;

b) elaborarea unei documentatii tehnice de către un operator economic autorizat ANRE;

c) avizarea documentatiei tehnice de către operatorul SD;

d) executarea lucrărilor de către un operator economic autorizat ANRE;

e) respectarea prescriptiilor de montaj impuse de producător."

7. La articolul 4.2, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Operatorul SD va aproba modificarea instalatiei de utilizare în vederea montării de contoare pasante numai dacă probele de rezistentă si etanseitate prevăzute la alin. (1) au obtinut calificativul «admis» si dacă conditiile de exploatare în sigurantă a instalatiei de utilizare a gazelor naturale sunt îndeplinite."

8. Articolul 6.31 se modifică si va avea următorul cuprins:

„6.31. Pentru conductele din polietilenă, răsuflătorile se montează în zone construite, aglomerate cu diverse instalatii subterane, pe retelele de distributie, respectiv pe instalatiile de utilizare exterioare subterane astfel:

a) la capetele tuburilor de protectie;

b) în alte situatii deosebite evidentiate de proiectant sau de către operatorul SD."

9. Articolul 7.16 se abrogă.

10. La articolul 7.18, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru cazuri exceptionale, cu avizul operatorului SD, se pot construi statii de sector de reglare sau reglare-măsurare, posturi de reglare, posturi de măsurare sau posturi de reglare-măsurare subterane, prevăzute cu ventilare si cu măsuri de evitare a pericolului de incendiu si explozie."

11. La articolul 8.29, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„8.29. (1) Fac exceptie de la prevederile art. 8.28 alin. (1) lit. a):

a) conductele instalatiilor de utilizare existente;

b) conductele instalatiilor de utilizare noi ce alimentează exclusiv aparatele de utilizare folosite pentru prepararea hranei, aferente apartamentelor dintr-un corp de clădire sau un tronson cu una ori mai multe scări din cadrul clădirii de locuit multietajate, în situatia în care încălzirea este asigurată printr-un sistem centralizat."

12. La articolul 9.3, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În sistemele de alimentare cu gaze naturale se interzice utilizarea tevilor sudate longitudinal, altele decât cele care îndeplinesc cerintele art. 9.1."

13. Articolul 10.25 se modifică si va avea următorul cuprins:

„10.25. Legătura bransamentului din polietilenă cu postul de reglare sau cu instalatia de utilizare se face după cum urmează:

a) prin intermediul capătului de bransament, denumit si riser, fără anod de protectie, la care trecerea polietilenă/otel se realizează deasupra solului, în partea verticală a capătului de bransament, pentru diametre de 32...63 mm (anexa 25, fig. 14 si 15);

b) prin intermediul capătului de bransament, denumit si riser, cu anod de protectie, la care trecerea polietilenă/otel se realizează subteran, în partea orizontală a capătului de bransament, pentru diametre de 75 mm si mai mari (anexa 25, fig. 16);

c) prin intermediul fitingurilor mecanice care îndeplinesc cerintele art. 9.1."

14. Articolul 14.2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„14.2. Exploatarea instalatiilor de utilizare a gazelor naturale apartinând consumatorilor noncasnici poate fi efectuată de către:

a) personal propriu, desemnat prin ordin scris de către conducătorul unitătii si autorizat de către ANRE. Acest personal nu este abilitat să efectueze verificări si revizii tehnice periodice;

b) operatori economici autorizati de către ANRE;

c) operatori SD."

15. La articolul 14.11, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) în căminele altor retele de utilităti subterane amplasate în domeniul public la o distantă de maximum 5 m fată de conductele de gaze naturale."

16. Articolul 14.23 se modifică si va avea următorul cuprins:

„14.23. Trecerea unei conducte la un regim de presiune superioară celei pentru care a fost construită se face cu respectarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale si numai după efectuarea probelor de presiune corespunzătoare noului regim de presiune."

17. La articolul 14.40 alineatul (1), litera h) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,h) verificarea documentelor prezentate de consumator, din care să reiasă că a fost efectuată curătarea cosurilor si canalelor de evacuare a gazelor arse de către operatori economici autorizati, conform reglementărilor în vigoare, emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării periodice a instalatiei de utilizare;".

18. La articolul 14.40 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

,,j) verificarea documentelor prezentate de consumator, care să ateste efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi de către operatori economici autorizati, conform reglementărilor în vigoare."

19. Anexa 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.


20. Anexa 3 se modifică si se înlocuieste cu anexa 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

21. Anexa 20 se modifică si se înlocuieste cu anexa 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

22. Anexa 26 se modifică si se înlocuieste cu anexa 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul document a fost notificat si aprobat cu respectarea prevederilor Directivei nr. 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L204 din 21 iulie 1998, amendată de Directiva 98/48/CE, preluate în legislatia natională prin Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană, cu modificările ulterioare.

Art. III. - Operatorii sistemelor de distributie si operatorii economici autorizati pentru lucrări de proiectare, executare si exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE vor urmări respectarea prevederilor acestuia.

Art. IV. - În termen de 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, ANRE va emite un ordin pentru reglementarea din punct de vedere procedural a modului de desfăsurare a operatiunilor de verificări-revizii la instalatiile de utilizare a gazelor naturale apartinând consumatorilor, persoane fizice sau juridice.

Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 6 iulie 2010.

Nr. 19.

 

ANEXA 1

(Anexa 1 la normele tehnice)

 

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE TEHNICĂ CONDUCTE/BRANSAMENTE/

INSTALATII DE PROTECTIE CATODICĂ

Nr............/..........

 

Astăzi, ziua............., luna......................., anul.............., comisia de receptie tehnică a conductei/ bransamentului/instalatiei de protectie catodică, executată pe str........................................, între nr............ si nr................, localitatea.................................................., a constatat următoarele:

a) Documentatia tehnică a fost întocmită de societatea...................................................................

b) Executantul lucrărilor este societatea...........................................................................................

c) Documentatia tehnică de executare a lucrărilor înregistrată sub nr.................../...........................

a fost avizată de........................

d) Conducta este realizată cu următoarele materiale:

 

Diametru

Cantitate

Furnizor

Certificat calitate

Certificat conformitate

mm

m/buc.

 

nr....../data....

nr....../data....

 

Teava .................................................................................................................................................

Tub protectie......................................................................................................................................

Armătură închidere..................................................................................................................................

Cămin armături..................................................................................................................................

Răsuflători..............................................................................................................................................

Capace GN..........................................................................................

e) Teava din OL - îmbinările au fost efectuate manual, automat, prin sudură, prin procedeul ...................si sunt întărite prin............................................

- Rezultatul încercării nedistructive a sudurilor este............................., conform buletinului de examinare anexat, nr.........../..................., emis de laboratorul autorizat........................

Teava din polietilenă -îmbinările s-au făcut prin procedeul............................................................

Tipul aparatului.......................................................................................................................................

f) Conducta/bransamentul a fost încercată/încercat la presiune, cu aer, în prezenta comisiei, după cum urmează:

- proba de rezistentă la......Pa, timp de...........;

- proba de etanseitate la......Pa, timp de............

Rezultatul probelor de presiune la care a fost supusă/supus conducta/bransamentul este..............


g) Teava din OL - Conducta/Bransamentul a fost izolată/izolat anticorosiv cu..................., în......... straturi, armate cu ...... straturi din ....................., si protectie mecanică din .................., conform Certificatului de calitate nr............../..............emis de ............. ......................

h) Executantul lucrărilor a prezentat:

- Procesul-verbal de lucrări ascunse nr............../...........................

Teava din OL- Buletinul de verificare a rezistentei de izolatie a conductelor/bransamentelor după umplerea completă a santului cu pământ nr....../................, emis de........................

i) în vederea receptiei, comisia a efectuat sondaje, constatând următoarele:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

j) Teava din polietilenă - S-a verificat continuitatea firului trasor.

Concluzia:

Pe baza documentelor prezentate si a verificărilor proprii, comisia constată că la executarea lucrărilor s-au respectat prevederile Normativului pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare gaze naturale si declară admisă receptia acestora.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în .... exemplare, din care fiecare semnatar a retinut câte un exemplar.

Numele si prenumele.............                Nr. aut. ANRE/Nr. aut. sudor                           Semnătura

 

1. Constructor

- Instalator autorizat..........................................................................................................................

- Responsabil A.Q. autorizat................................................................................................................

- Sudor PE.......................................................................................................................................

- Sudor OL.......................................................................................................................................

2. Proiectant.....................................................................................................................................

3. Reprezentantul Inspectoratului de Stat în Constructii.................(*)

4. Comisia de receptie

- Operator SD/lnvestitor)/împuternicit OSD - Inspector C.Q........................................................

- Reprezentant al administratiei publice locale...........................................................................(*)

- Beneficiar (după caz)..........................................................................................................................

- Specialisti în domeniu (după caz)......................................................................................................

 

NOTĂ:

Sudorii PE si OL sunt autorizati de organisme abilitate, conform reglementărilor în vigoare.


(*) Conform legislatiei în vigoare

 

ANEXA 2

(Anexa 3 la normele tehnice)

 

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE TEHNICĂ INSTALATIE DE UTILIZARE

Nr............/.....................

 

Astăzi, ziua......., luna........................, anul ............., comisia de receptie tehnică a instalatiei de utilizare gaze naturale, executată la imobilul din str................................nr.........., bl............, sc.........., ap......., localitatea..............................., a constatat următoarele:

a) Acordul de acces pentru debitul de gaze naturale a fost dat de.........................................., si a fost comunicat beneficiarului cu scrisoarea nr..................................................../.............................................

b) Proiectul a fost întocmit de societatea..........................................................................................

c) Executantul lucrărilor este societatea...........................................................................................

d) Documentatia tehnică de executare a lucrărilor înregistrată sub nr........./......................a fost avizată de..................................

e) Lucrarea este realizată conform proiectului avizat de operatorul licentiat de distributie, cu următoarele materiale:

 

Diametru

mm

Cantitate

m/buc.

Furnizor

Certificat calitate

nr........./data..........

 

Teava .................................................................................................................................................

Armături de închidere.............................................., detector...........................................................

f) Instalatia de utilizare este realizată conform proiectului avizat, pentru următoarele puncte de consum:

 

Nr. crt.

Denumirea

Caracteristici tehnice

Debit instalat unitar

m3/h

Debit instalat total

buc m3/h

Certificat calitate

nr. ..../data

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


g) Conducta supraterană din.................................a fost încercată la presiune, cu aer, în prezenta comisiei, după cum urmează:

- proba de rezistentă la......Pa, timp de...........ore;

- proba de etanseitate la......Pa, timp de...........ore.

Rezultatul probelor de presiune la care a fost supusă conducta este......................................

h) Conducta subterană din.................................a fost încercată la presiune, cu aer, în prezenta comisiei, după cum urmează:

- proba de rezistentă la......Pa, timp de...........ore;

- proba de etanseitate la......Pa, timp de...........ore.

Rezultatul probelor de presiune la care a fost supusă conducta este..............................................

i) Pentru conducta din OL s-a folosit o izolatie anticorosivă cu ........................................, în ..... straturi, armate cu straturi de.......................si protectie mecanică din......................, conform Certificatului de calitate nr............/..............emis de..........................

j) Pentru conducta din PE îmbinările s-au făcut prin procedeul.........................................................

Tipul aparatului...............................................................................................................................

k) Executantul lucrărilor a prezentat procesul-verbal de lucrări ascunse nr................../.....................

l) în vederea receptiei comisia a efectuat sondaje, constatând următoarele:

m) Beneficiarul a luat cunostintă de obligatia înlocuirii racordului flexibil si a detectorului de gaze naturale, după caz, montate în instalatia de utilizare înaintea expirării duratei normate de utilizare conform prescriptiei tehnice a producătorului.

Concluzia:

Pe baza documentelor prezentate si a verificărilor proprii, comisia constată că la executarea lucrărilor s-au respectat prevederile Normativului pentru proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale si declară admisă receptia instalatiei de utilizare supusă receptiei. Orice modificare adusă ulterior instalatiei de utilizare receptionate, executată neautorizat, cade în răspunderea beneficiarului.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în .... exemplare, din care fiecare semnatar a retinut câte un exemplar.

Numele si prenumele.............                Nr. aut. ANRE/Nr. aut. sudor                           Semnătura

 

1. Constructor

- Instalator autorizat........................................................................................................................

- Responsabil A.Q. autorizat...........................................................................................................

- Sudor PE......................................................................................................................................

- Sudor OL........................................................................................................................................

 

2. Comisia de receptie

- Operator SD (delegat al OSD în cazul efectuării operatiunilor de revizie tehnică la instalatiile de utilizare a gazelor naturale) - instalator autorizat (în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare).....

- Beneficiar......................................................................................................................................

- Specialisti în domeniu (după caz).................................................................................................

 

NOTĂ:

Sudorii PE si OL sunt autorizati de organisme abilitate, conform reglementărilor în vigoare.

 

ANEXA 3

(Anexa 20 la normele tehnice)

 

Operator economic autorizat ANRE

 

FISA DE EVIDENTĂ A LUCRĂRILOR PERIODICE DE REVIZIE TEHNICĂ LA INSTALATIILE DE UTILIZARE A GAZELOR NATURALE APARTINÂND CONSUMATORILOR PERSOANE JURIDICE

 

Nr............................/data...........................................

Consumator:......................................................................................................................................

Adresa: str.............................nr.........., bl........., se..............., ap.........., localitatea....................

Numărul dosarului tehnic pentru instalatia revizuită............., existent la operatorul SD........................

Data ultimei fise de revizie tehnică: ziua......., luna........, anul ..................................., depusă la

operatorul SD......................


Operator economic autorizat ANRE să execute revizia tehnică actuală...................................prin instalator autorizat....................................................., Autorizatia nr................./...................., în prezenta consumatorului, reprezentat prin.........................................

(1) Operatii periodice de revizie tehnică la instalatia de utilizare, confirmate prin prezenta fisă (obligatorii la intervale de maximum 10 ani, după orice întrerupere a utilizării instalatiei pentru o perioadă mai mare de 6 luni si după orice accident tehnic care poate afecta instalatia):

a) verificarea arzătoarelor si a stării îmbinărilor si garniturilor de etansare aferente;

b) verificarea stabilitătii conductelor montate aparent pe suporturi;

c) verificarea etanseitătii îmbinării conductelor si armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalatie, cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanseitătii;

d) verificarea functionării aparatelor de măsurare, control, reglare si de sigurantă;

e) demontarea/debransarea punctelor de consum fără aprobare legală si a conductelor de alimentare aferente;

f) verificarea functionării echipamentului de reglare din instalatiile de utilizare;

g) verificarea stării răsuflătorilor si a căminelor existente;

h) verificarea documentelor prezentate de consumator, din care să reiasă că a fost efectuată curătarea cosurilor si canalelor de evacuare a gazelor arse de către operatori economici autorizati, conform reglementărilor în vigoare, emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării periodice a instalatiei de utilizare;

i) verificarea stării constructiilor care adăpostesc statiile si posturi de reglare sau reglare-măsurare;

j) verificarea documentelor prezentate de consumator, care să ateste efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazosi de către operatori economici autorizati, conform reglementărilor în vigoare.

Proba de etanseitate pentru întreaga instalatie si proba de rezistentă (pentru partea de instalatie la care s-au făcut înlocuiri si/sau modificări) s-au efectuat cu aer comprimat, în prezenta delegatului operatorului de distributie, în conditiile si cu rezultatele înscrise în procesul-verbal de receptie tehnică anexa nr.........din data de: ziua......luna...........anul..............

(2) Se efectuează si revizia tehnică periodică, conform alin. (1), a instalatiilor de utilizare comune care deservesc mai multi consumatori, cuprinse între statiile sau posturile de reglare si contoare.

S-au constatat si remediat următoarele defectiuni:

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Concluzia:

Instalatia îndeplineste/nu îndeplineste conditiile de functionare în sigurantă prevăzute în Normele tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale.

 

Nr. crt.

Puncte de consum

Data efectuării reviziei

Nr. si data documentului care atestă verificarea aparatelor consumatoare de combustibili gazosi efectuată de către operatori economici autorizati de organismul abilitat

Semnături

 

 

Consumator

Verificator

 

Prezenta fisă a fost întocmită în 4 exemplare, pentru executant, operatorul de distributie, furnizor si consumator.

 

Executant,

..................................................

Consumator,

..................................................

 

ANEXA 4

(Anexa 26 la normele tehnice)

 

TERMINOLOGIE

 

1.

Acord de acces

Actul emis de un operator al unui sistem (CA, SNT, SD), în conformitate cu Regulamentul privind accesul la conductele de alimentare din amonte, Regulamentul privind accesul la Sistemul national de transport al gazelor naturale si Regulamentul privind accesul la sistemele de distributie, după caz, care conferă unui producător, furnizor si/sau consumator final dreptul de a utiliza sistemul, achitând tarifele si îndeplinind obligatiile de utilizare a acestuia

2.

Inspector C.Q.

Persoană fizică, angajată a operatorului licentiat de distributie a gazelor naturale, care detine calitatea de instalator autorizat în sectorul gazelor naturale, autorizată de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintei, prin Inspectoratul de Stat în Constructii, desemnată de către operatorul licentiat să verifice controlul tehnic de calitate al lucrărilor

3.

Responsabil A.Q.

Persoană fizică, angajată (sau colaboratoare) a persoanei juridice autorizate de ÂNRE să efectueze lucrări în sectorul gazelor naturale, atestată de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintei, desemnată de către constructor să asigure nivelul tehnic de calitate al lucrărilor corespunzător cerintelor

4.

Retea de distributie

Ansamblul compus din conducte si accesorii, cuprins între statiile de reglare-măsurare-predare si statiile de reglare/reglare-măsurare de sector, respectiv între statiile de reglare/reglare-măsurare de sector si robinetele de bransament

5.

Aparat consumator de combustibili gazosi

Sistem mecanic complex destinat să consume gaze naturale combustibile, în conditii igienice, economice si de sigurantă

6.

Instalatie industrială de utilizare a gazelor naturale

Ansamblul de conducte, aparate si accesorii, montate în aval de statia/postul de reglare a presiunii si măsurare a debitului ce se află la interfata cu sistemul de distributie/transport sau conductele din amonte, după caz, cu exceptia aparatului de măsurare a debitului, prin intermediul căruia se alimentează aparate consumatoare de combustibili gazosi utilizate în:

- procese tehnologice din industrie;

- scopul producerii de energie electrică si/sau termică;

- sectorul comercial - restaurante, hoteluri, centre de afaceri, agricultură sau pentru utilizări similare;

- institutii publice - unităti din domeniile învătământ, sănătate, cultură, apărare natională, ordine publică, asistentă socială, administratie publică, culte si altele asemenea

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 369 din 22 aprilie 2010

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Nr. 61 din 12 iulie 2010

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

Nr. 291 din 20 iulie 2010

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind introducerea pe piată a alimentelor la care s-au adăugat vitamine, minerale si alte substante

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei sănătate publică si control în sănătate publică nr. Cs.A. 3.711 din 19 aprilie 2010 din cadrul Ministerului Sănătătii,

având în vedere prevederile art. 20 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea productiei, circulatiei si comercializării alimentelor, republicată, si prevederile art. 2 si 24 din Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor si a hranei pentru animale, republicată,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu completările ulterioare, al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare, si al art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 284/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii, presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind introducerea pe piată a alimentelor la care s-au adăugat vitamine, minerale si alte substante, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia de sănătate publică si control în sănătate publică din Ministerul Sănătătii, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, Institutul National de Sănătate Publică, Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, prin comisariatele regionale pentru protectia consumatorilor/comisariatele judetene pentru protectia consumatorilor, respectiv prin Comisariatul pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti, precum si Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, prin directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene si a municipiului Bucuresti si punctele de inspectie la frontieră, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Corneliu Ceică

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

 

ANEXA

 

NORME METODOLOGICE

privind introducerea pe piată a alimentelor la care s-au adăugat vitamine, minerale si alte substante

 

Art. 1. - (1) Adăugarea de vitamine, minerale si alte substante în alimente se supune prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.925/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind adaosul de vitamine si minerale, precum si de anumite substante de alt tip în produsele alimentare.

(2) Ministerul Sănătătii este autoritatea natională competentă pentru implementarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.925/2006.

Art. 2. - (1) În conformitate cu prevederile art. 15 din Regulamentul (CE) nr. 1.925/2006, producătorul sau persoana care vrea să introducă pe piată alimente la care s-au adăugat vitamine, minerale si alte substante:

a) va notifica respectiva introducere pe piată la Institutul National de Sănătate Publică, prin transmiterea on-line a modelului de etichetă utilizat pentru produsul respectiv;

b) va notifica retragerea produsului de pe piată la Institutul National de Sănătate Publică.

(2) Personalul de specialitate desemnat prin decizie de către conducătorul institutiei prevăzute la alin. (1) are următoarele atributii:

a) primeste notificările privind introducerea pe piată a alimentelor care intră sub incidenta Regulamentului (CE) nr. 1.925/2006, în vederea analizării conformitătii cu cerintele acestui regulament;

b) publică lunar pe site-ul oficial al Ministerului Sănătătii lista notificărilor primite;

c) în cazul neconformitătii cu cerintele Regulamentului (CE) nr. 1.925/2006, informează producătorul sau persoana care vrea să introducă pe piată alimente la care s-au adăugat vitamine, minerale si alte substante, în termen de 30 de zile de la primirea notificării.

(3) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a ordinului, producătorul sau persoana care a introdus pe piată alimente la care s-au adăugat vitamine, minerale si alte substante va notifica respectiva introducere pe piată la Institutul National de Sănătate Publică, prin depunerea unui model de etichetă utilizat pentru produsul respectiv.

Art. 3. - Ministerul Sănătătii si Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor iau măsurile necesare pentru monitorizarea alimentelor la care s-au adăugat vitamine, minerale si alte substante si pentru furnizarea, până la data de 1 iulie 2012, către Comisia Europeană a informatiilor privind evolutia pietei de produse alimentare la care au fost adăugate vitamine si minerale, consumul acestora, aportul de nutrienti pentru populatie si modificarea obiceiurilor alimentare, precum si adăugarea altor substante si, de asemenea, eventuale propuneri de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.925/2006.

Art. 4. - Ministerul Sănătătii are următoarele atributii:

a) în cazul în care nu există prevederi la nivel comunitar, notifică Comisiei Europene si celorlalte state membre adoptarea unor noi reglementări nationale cu privire la adaosul obligatoriu de vitamine si minerale la anumite categorii de alimente sau interzicerea ori restrictionarea utilizării altor substante pentru producerea anumitor alimente, precum si măsurile urmărite, oferind justificarea lor;

b) în cazul în care există motive serioase de a considera că un anumit produs dăunează sănătătii umane, cu toate că acesta corespunde prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.925/2006, poate suspenda sau restrictiona provizoriu aplicarea respectivelor prevederi pe teritoriul României si informează celelalte state membre si Comisia Europeană privind produsul respectiv, justificând decizia;

c) transmite către Comisia Europeană, până la data de 1 iulie 2012, informatiile prevăzute la art. 3;

d) avizează publicitatea alimentelor la care s-au adăugat vitamine, minerale si alte substante.

Art. 5. - Controlul respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.925/2006 se face de către:

a) specialistii din cadrul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, pentru controlul respectării prevederilor privind etichetarea alimentelor la care s-au adăugat vitamine, minerale si alte substante la comercializare;

b) specialistii împuterniciti din cadrul Ministerului Sănătătii:

1. pentru controlul respectării prevederilor referitoare la tipurile de vitamine si minerale care se pot adăuga în produsele alimentare;

2. pentru suspendarea si restrictionarea temporară a introducerii pe piată a alimentelor la care s-au adăugat vitamine, minerale si alte substante, în cazul în care se consideră că acestea dăunează sănătătii umane, conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.925/2006;

c) specialistii din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor:

1. pentru controlul alimentelor la care s-au adăugat vitamine, minerale si alte substante care fac obiectul activitătii de import-export si/sau de comert intracomunitar;

2. pentru controlul respectării prevederilor privind alimentele, conform Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor si a cerintelor generale ale legislatiei alimentare, de instituire a Autoritătii Europene pentru Siguranta Alimentară si de stabilire a procedurilor în domeniul sigurantei produselor alimentare.

 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casă", situat în municipiul Bucuresti, bd. Ghica Tei nr. 125A, sectorul 2

 

În conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 157/E/2010,

în temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Casă", situat în municipiul Bucuresti, bd. Ghica Tei nr. 125A, sectorul 2, având regimul juridic de monument istoric, grupa B, cod B-ll-m-B-18819, se declasează.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor acestuia.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 5 iulie 2010.

Nr. 2.351.

 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casă", situat în municipiul Bucuresti, Calea Floreasca nr. 226, sectorul 1

 

În conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 143/E/2010,

în temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Casă", situat în municipiul Bucuresti, Calea Floreasca nr. 226, sectorul 1, având regimul juridic de monument istoric, grupa B, cod B-ll-m-B-18737, se declasează.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor acestuia.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 5 iulie 2010.

Nr. 2.352.

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casă", situat în municipiul Bucuresti, Str. Fluviului nr. 12, sectorul 1

 

În conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 171/E/2010,

în temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Casă", situat în municipiul Bucuresti, Str. Fluviului nr. 12, sectorul 1, având regimul juridic de monument istoric, grupa B, cod B-ll-m-B-18751, se declasează.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor acestuia.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 5 iulie 2010.

Nr. 2.353.

 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casa Eugenia Boaru", situat în satul/comuna Balta Albă, judetul Buzău

 

În conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 145/E/2010,

în temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare,

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Casa Eugenia Boaru", situat în satul/comuna Balta Albă, judetul Buzău, având regimul juridic de monument istoric, grupa B, cod BZ-ll-m-B-02353, se declasează.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Buzău pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor acestuia.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Judetului Buzău va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 5 iulie 2010.

Nr. 2.354.

 

MINISTERUL CULTURII SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

privind declasarea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Casă", situat în municipiul Bucuresti, str. Negulescu Stefan nr. 20-22, sectorul 1

 

În conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 142/E/2010,

în temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (1) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Patrimoniului National, cu modificările ulterioare.

ministrul culturii si patrimoniului national emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Casă", situat în municipiul Bucuresti, str. Negulescu Stefan nr. 20-22, sectorul 1, având regimul juridic de monument istoric, grupa B, cod B-ll-m-B-19270, se declasează.

Art. 2. - Directia patrimoniu cultural comunică prezentul ordin Directiei pentru Cultură si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor acestuia.

Art. 3. - Directia pentru Cultură si Patrimoniul National a Municipiului Bucuresti va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 5 zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si patrimoniului national,

Kelemen Hunor

 

Bucuresti, 12 iulie 2010.

Nr. 2.362.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.