MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 533/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 533         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 30 iulie 2010

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 708 din 25 mai 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3021 alin. 1 lit. c) si ale art. 303 alin. 5 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

718. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.035/628. - Ordin al ministrului sănătătii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2010

 

1.935/1.856/C. - Ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului justitiei pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei si finantelor si al ministrului justitiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 708

din 25 mai 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3021 alin. 1 lit. c) si ale art. 303 alin. 5 din Codul de procedură civilă

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Fabian Niculae - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3021 alin. 1 lit. c) si ale art. 303 alin. 5 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Virgil T. Neamtu în Dosarul nr. 3.188/1/2009 al înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia civilă si de proprietate intelectuală.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, făcând referire si la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 19 octombrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 3.188/1/2009, înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civilă si de proprietate intelectuală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3021 alin. 1 lit. c) si ale art. 303 alin. 5 din Codul de procedură civilă.

Exceptia a fost ridicată de Virgil T. Neamtu într-o cauză având ca obiect un recurs civil.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul arată că nu există un reper sigur prin care cererea de recurs poate fi separată de memoriu, lăsând să se înteleagă că cererea de recurs poate fi înaintată spre solutionare instantei imediat superioare numai dacă îndeplineste conditiile prevăzute de lege. În viziunea autorului exceptiei, s-a încălcat un drept constitutional, cererea de recurs a fost înaintată separat de către presedintele instantei de apel, nu a îndeplinit conditiile prevăzute de lege, nu a înapoiat-o părtii prezente pentru a fi refăcută, fiind în contradictie cu dispozitiile art. 303 pct. 5. Astfel, datorită impreciziei sale, art. 302 si art. 303 pct. 5 din Codul de procedură civilă contravin prevederilor art. 21 alin. (1) si art. 129 din Constitutie.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civilă si de proprietate intelectuală apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 3021 alin. 1 lit. c) si ale art. 303 alin. 5 din Codul de procedură civilă, texte de lege care au următorul continut:

- Art. 3021 alin. 1 lit. c): „Cererea de recurs va cuprinde, sub sanctiunea nulitătii, următoarele mentiuni:

c) motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul si dezvoltarea lor sau, după caz, mentiunea că motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat;";

- Art. 303 alin. 5: „Presedintele instantei, care primeste cererea de recurs, va putea să o înapoieze părtii prezente, dacă nu îndeplineste conditiile prevăzute de lege, pentru a fi refăcută, prelungind termenul de recurs cu 5 zile."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 21 alin. (1) privind liberul acces la justitie si art. 129 privind folosirea căilor de atac.

Examinând exceptia, Curtea constată că s-a mai pronuntat asupra dispozitiilor art. 3021 alin. 1 lit. c) si ale art. 303 alin. 5 din Codul de procedură civilă prin raportare la critici asemănătoare, constatând că sunt constitutionale. Astfel, prin Decizia nr. 364 din 5 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 16 septembrie 2005, Curtea a constatat că, „dincolo de semnificatia esentială a acestor mentiuni pentru buna administrare a justitiei în faza de atac a recursului, coroborarea reglementării criticate cu dispozitiile art. 287 si cu cele ale art. 316 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora partea are posibilitatea să complinească omisiunea lor până la prima zi de înfătisare, în cererea de apel si, prin extindere, si în aceea de recurs, se impune concluzia că dispozitiile legale deduse controlului nu contravin normelor constitutionale de referintă".

În ceea ce priveste dispozitiile art. 303 alin. 5 din Codul de procedură civilă, Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 1.399 din 16 decembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 30 din 15 ianuarie 2009, retinând că respectivele prevederi legale criticate „nu încalcă niciunul dintre drepturile si libertătile fundamentale ale cetăteanului invocate de autorul exceptiei. Dimpotrivă, prevederile cuprinse în textul de lege criticat sunt în favoarea justitiabilului si în sprijinul dreptului său la apărare, prin aceea că dă posibilitatea presedintelui instantei de judecată să înapoieze părtii prezente cererea de recurs, pentru a fi refăcută, dacă nu îndeplineste conditiile prevăzute de lege. În această situatie, termenul de recurs se prelungeste cu 5 zile. Pe de altă parte, art. 303 alin. 5 din Codul de procedură civilă, fiind o normă de procedură, este de competenta exclusivă de reglementare a legiuitorului".

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, atât considerentele, cât si solutia deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3021 alin. 1 lit. c) si ale art. 303 alin. 5 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Virgil T. Neamtu în Dosarul nr. 3.188/1/2009 al înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia civilă si de proprietate intelectuală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 25 mai 2010.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Fabian Niculae

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 16 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Câmpineanca" la Hotărârea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Vrancea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 si 663 bis din 6 septembrie 2002, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 iulie 2010.

Nr. 718.

 

ANEXA

(Anexa nr. 161a Hotărârea Guvernului nr. 908/2002)

 

INVENTARUL

bunurilor care apartin domeniului public al comunei Câmpineanca

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală. Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

1.

1.3.7.1.

Drum comunal DC 141

Comuna Câmpineanca, km 0 + 000 - 2 + 000, lungime = 2 km, DJ 205S - DN 2M

1960

1.500.000

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

2.

1.3.7.1.

Drum comunal DC 142

Comuna Câmpineanca, km 0 + 800 - 3 + 600, lungime = 2,8 km, DJ 205S - DC 141

1960

1.800.000

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

3.

1.3.7.1.

Drum comunal DC 142

Comuna Câmpineanca, lungime = 800 m, de la Plescaciuc Victorita la DJ 205 C

1999

159.513,01

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

4.

1.3.7.1.

Str. Luncii

Comuna Câmpineanca, lungime = 545 m, de la Paraschiv Constantin Marian la Tudorancea Paraschiv

1968

272.500

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

5.

1.3.7.1.

Str. Podgoriei

Comuna Câmpineanca, lungime = 701 m, de la Bataragă Gabriel la Leonte Gheorghe

1968

350.000

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

6.

1.3.7.1.

Calea Odobesti

Comuna Câmpineanca, lungime = 4.223 m, de la Anton Costel la Ene Daniel

1968

3.380.000

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

7.

1.3.7.1.

Str. Hotarului

Comuna Câmpineanca, lungime = 480 m, de la Cretu Neculai la Soare Sava

1968

240.000

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

8.

1.3.7.1.

Str. Mecanizatorilor

Comuna Câmpineanca, lungime = 195 m, de la Sechreni Valentin la Bratu Dănut

1968

97.500

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

9.

1.3.7.1.

Str. Fântânelor

Comuna Câmpineanca, lungime = 456 m, de la Stan Ion la Apostu Aura

1968

228.000

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

10.

1.3.7.1.

Str. Grâului

Comuna Câmpineanca, lungime = 289 m, de la Botezatu Costică la Găină Neculai

1968

145.000

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

11.

1.3.7.1.

Str. Piersicului

Comuna Câmpineanca, lungime = 312 m, de la Botezatu Costache la Erbaru Cornelus

1968

156.000

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

12.

1.3.7.1.

Str. Soveja

Comuna Câmpineanca, lungime = 353 m, de la Cârlan Dan la Fedor Florin

1994

176.000

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

13.

1.3.7.1.

Str. Lucian Blaga

Comuna Câmpineanca, lungime = 260 m, de la Bot Aurel la Radu Valeriu

1994

130.000

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

14.

1.3.7.1.

Aleea Scolii

Comuna Câmpineanca, lungime = 460 m, de la Milea Mircea la Burtea Viorel

1994

230.000

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

15.

1.3.7.1.

Str. Nucului

Comuna Câmpineanca, lungime = 321 m, de la Ghidarcea Măricel la Nedelcu Costică

1968

160.000

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

16.

1.3.7.1.

Str. Rândunelelor

Comuna Câmpineanca, lungime = 220 m, de la Grafu Anghelina la LazărAnica

1968

110.000

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010


17.

1.3.7.1.

Str. Trandafirilor

Comuna Câmpineanca, lungime = 785 m, de la Florea Ion la Burdusel Gheorghe

2004

220.000

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

18.

1.3.7.1.

Str. Ghioceilor

Comuna Câmpineanca, lungime = 452 m, de la Olteanu Petrica la Chiriac Gheorghe

1994

226.000

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

19.

1.3.7.1.

Str. Crizantemelor

Comuna Câmpineanca, lungime = 407 m, de la Marinescu Măricel la Buture Vasile

1994

200.000

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

20.

1.3.7.1.

Str. Prundului

Comuna Câmpineanca, lungime = 209 m, de la Dumea Mihai la Nedelcu Nelu

1968

105.000

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

21.

1.3.7.1.

Str. Micsunelelor

Comuna Câmpineanca, lungime = 330 m, de la Bratu Măria la Nicolau Dan

1994

165.000

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

22.

1.3.7.1.

Str. Mărului

Comuna Câmpineanca, lungime = 800 m, de la Vasiliu Costel la Fodolică Mihăită

1968

400.000

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

23.

1.3.7.1.

Str. Lăstuni

Comuna Câmpineanca, lungime = 751 m, de la Fodolică Ion la Moise Floarea

1968

375.000

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

24.

1.3.7.1.

Str. Primăverii

Comuna Câmpineanca, lungime = 160 m, de la Bratosin Flavius la Murgu Dănut

1968

80.000

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

25.

1.3.7.1.

Str. Viilor

Comuna Câmpineanca, lungime = 90 m, de la Scutelnicu Sandu la Andoni Simion

1968

45.000

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

26.

1.3.7.1.

Str. Tineretului

Comuna Câmpineanca, lungime = 350 m, de la Graur Nicu la Macovei Cristea

2006

175.000

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

27.

1.3.7.1.

Str. Valea Ciresului

Comuna Câmpineanca, satul Pietroasa, lungime = 1.873 m, de la Ene Gheorghe la Sterian Ion

1968

935.000

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

28.

1.3.7.1.

Str. Privighetorii

Comuna Câmpineanca, satul Pietroasa, lungime = 280 m, de la Olteanu Stefan la Macovei Ionică

1968

140.000

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

29.

1.3.7.1.

Str. Ciocârliei

Comuna Câmpineanca, satul Pietroasa, lungime = 152 m, de la Neagu Costică la Huzună Patrita

1968

76.000

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

30.

1.3.7.1.

Str. Pietroasa

Comuna Câmpineanca, satul Pietroasa, lungime = 600 m, de la Miută Ecaterina la Satala Eugeniu

1968

300.000

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

31.

1.3.7.1.

Drum exploatare

Comuna Câmpineanca, nr. cadastral De 805, lungime = 717 m, lătime = 4 m, de la Stan Florică la canal

1968

143.400

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

32.

1.3.7.1.

Drum exploatare

Comuna Câmpineanca, nr. cadastral De 955, lungime = 967 m, lătime = 4 m, de la DJ 205S la râul Milcov

1968

193.400

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

33.

1.3.7.1.

Drum exploatare

Comuna Câmpineanca, nr. cadastral De 447, lungime = 1.830 m, lătime = 4 m, de la DN 2M la S.C.AfinForest -S.R.L

1968

366.000

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

34.

1.3.7.1.

Drum exploatare

Comuna Câmpineanca, nr. cadastral De 381, lungime = 573 m, lătime = 6 m, de la lorga Nicolae la DN 2M

1968

114.600

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

35.

1.3.7.1.

Drum exploatare

Comuna Câmpineanca, nr. cadastral De 280, lungime = 479 m, lătime = 6 m, de la DN 2M la calea ferată Odobesti

1968

95.800

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010


0

1

2

3

4

5

6

36.

1.3.7.1.

Drum exploatare

Comuna Câmpineanca, nr. cadastral De 111, tronson 1, lungime = 667 m, lătime = 6 m, tronson 2, lungimea = 813 m, de la CF Odobesti la DN2D

1968

296.000

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

37.

1.3.7.1.

Drum exploatare

Comuna Câmpineanca, nr. cadastral De 587/1, lungime =772 m, lătime = 4 m, de la Plescaciuc Victorita la Ferma Stănescu

1968

154.400

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

38.

1.3.7.1.

Drum exploatare

Comuna Câmpineanca, nr. cadastral De 587/11, lungime = 1.033 m, lătime = 5 m, de la Ferma Stănescu la DJ205 C

1968

206.600

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

39.

1.3.7.1.

Drum exploatare

Comuna Câmpineanca, nr. cadastral De 1011, lungime = 1.735 m, lătime = 4 m, de la Cotigă Aurel la râul Milcov

1968

347.000

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

40.

1.3.7.1.

Drum exploatare

Comuna Câmpineanca, De 754, lungime = 1.365 m, lătime = 4 m, de la DJ 205 C la râul Milcov

1968

273.000

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

41.

1.3.17.2.

Podet

Comuna Câmpineanca, punct Lenco, satul Pietroasa, str. Pietroasa

1963

1,0

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

42.

1.3.17.2.

Podet

Comuna Câmpineanca, punct Uluitu, satul Pietroasa, str. Valea Ciresului

1963

1,0

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

43.

1.3.17.2.

Pod peste râul Milcov

Comuna Câmpineanca, lungime = 110 m, lătime = 12 m

2009

4.228.457

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010, Proces-verbal de receptie finală nr. 191/72/2008

44.

1.6.1.1.

Clădire fost sediu CAP

Comuna Câmpineanca, Str. Hotarului nr. 97, tarlaua 32, parcelele 449, 450

1960

66.460,11

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

45.

1.6.2.

Grădinita

Comuna Câmpineanca, str. Calea Odobesti nr. 328, suprafată teren = 1.200 m2, suprafata construită = 230 m2

1965

494.290,25

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010 si art. 166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare

46.

1.6.2.

Scoala I-IV Pietroasa

Comuna Câmpineanca, satul Pietroasa, Str. Ciocârliei nr. 3, suprafată teren = 1.091 m2, suprafată construită = 148 m2, tarlaua 8, parcelele 282, 283

1930

3,59

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010 si art. 166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare

47.

1.6.2.

Scoala I-IV Centru

Comuna Câmpineanca, Str. Luncii nr. 4, suprafată teren = 1.367 m2, suprafată construită = 320 m2, tarlaua 20, parcela 886

1935

57.042,55

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010 si art. 166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare

48.

1.6.2.

Scoala I-IV Nouă

Comuna Câmpineanca, str. Calea Odobesti nr. 210, suprafată teren = 3.150 m2, suprafată construită = 420 m2, tarlaua 26, parcelele 1286,1287

1965

254.081,64

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010 si art. 166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare


49.

1.6.2.

Scoala I-VIII

Comuna Câmpineanca, Str. Hotarului nr. 59, suprafată teren = 8.895 m2, tarlaua 12, parcela 588, corp 1 - clădire scoală P+E, suprafată construită = 650 m2, corp 2 - clădire anexă S+P, suprafată construită = 436 m2

1964

73.023,56

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010 si art. 166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare

50.

1.6.2.

Sală de sport

Comuna Câmpineanca, str. Aleea Scolii nr. 1, suprafată construită = 600 m2, tarlaua 26, parcela 1828

2009

1.068.012

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010 si art. 166 alin. 41 din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare

Proces-verbal de receptie nr. 7.401/2009

51.

1.6.2.

Cămin cultural

Comuna Câmpineanca, str. Calea Odobesti nr. 330, tarlaua 13, parcela 597, suprafată teren = 828 m2, corp I - clădire cămin, suprafată construită =164 m2, corp 2, P+E, suprafată construită =118 m2

1938

14.060,40

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

52.

1.6.2.

Dispensar medical

Comuna Câmpineanca, str. Calea Odobesti nr. 314, tarlaua 15, parcela 683, suprafată construită = 78 m2

1990

126.000

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

53.

1.6.2.

Monumentul eroilor 1916-1918

Comuna Câmpineanca, str. Calea Odobesti, centru, suprafată construită = 12 m2 Codnr.VN-IV-m-B-06615

1935

2.895,60

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

54.

1.6.2.

Monumentul eroilor 1916-1918

Comuna Câmpineanca, str. Calea Odobesti, Floresti, suprafată construită = 12 m2 Cod nr. VN-IV-m-B-06622

1943

2.895,60

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

55.

1.6.2.

Bază sportivă

Comuna Câmpineanca, str. Aleea Scolii nr. 4, tarlaua 26, parcela 1.310, suprafata = 8.000 m2

1972

1.340.000

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

56.

1.6.4.

Sediu primărie

Comuna Câmpineanca, str. Calea Odobesti nr. 333, suprafata construită = 316 m2, suprafată teren = 1.700 m2, tarlaua 11, parcelele 502, 503, 504, 505

1934

53.469,64

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

57.

1.8.8.

Statie epurare

Comuna Câmpineanca, Str. Zorilor

1990

50.000

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

58.

1.8.12.

Sistem alimentare cu apă

Comuna Câmpineanca, Str. Prundului nr. 2, tarlaua 27, parcela 1767

- put forat, suprafata aferentă = 100 m2,

- retea distributie = 3,4 km

2000

39.356,86

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

59.

1.8.12.

Sistem alimentare cu apă

Comuna Câmpineanca, Str. Hotarului nr. 70, tarlaua 55, parcela 1167

- put forat, suprafata aferentă = 1.000 m2,

- rezervor înmagazinare tip hidrosferă = 25 m3

- retea distributie = 2,8 km

1970

6.255,67

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010


0

1

2

3

4

5

6

60.

1.8.12.

Sistem alimentare cu apă

Comuna Câmpineanca, Str. Zorilor nr. 1, tarlaua 6, parcela 311

- put forat, suprafata aferentă = 500 m2,

- rezervor înmagazinare = 100 m3

- statie pompare

- retea distributie = 2,6 km

1977

8.758,01

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

61.

1.8.12.

Sistem alimentare cu apă

Comuna Câmpineanca, str. Calea Odobesti nr. 334, tarlaua 13, parcela 592

- put forat, suprafata aferentă = 500 m2

- rezervor înmagazinare = 100 m3 -statie pompare

-retea distributie = 800 m

1995

13.184,86

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

62.

1.8.12.

Sistem alimentare cu apă

Comuna Câmpineanca, str. Calea Odobesti nr. 372, tarlaua 3, parcela 79

- put forat, suprafata aferentă = 500 m2

- rezervor înmagazinare = 100 m3

- statie de pompare

- retea distributie = 3,6 km

1998

101.099

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

63.

1.8.15.

Fântână

Comuna Câmpineanca, punct Fodolică Ion, Str. Mărului, suprafata construită = 16 m2

1960

0,25

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

64.

1.8.15.

Fântână

Comuna Câmpineanca, punct Crăciun Neculai, Str. Mărului, suprafata construită = 16 m2

1968

0,25

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

65.

1.8.15.

Fântână

Comuna Câmpineanca, punct Tudose Costică, Str. Rândunelelor, suprafata construită = 16 m2

1968

0,25

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

66.

1.8.15.

Fântână

Comuna Câmpineanca, punct Dănilă Vasile, str. Calea Odobesti, suprafata construită = 16 m2

1938

0,25

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

67.

1.8.15.

Fântână

Comuna Câmpineanca, punct Gâdea Nicu, str. Calea Odobesti, suprafata construită = 16 m2

1961

0,25

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

68.

1.8.15.

Fântână

Comuna Câmpineanca, punct Paraschiv lordache, Str. Pompierilor, suprafata construită = 16 m2

1960

0,25

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

69.

1.8.15.

Fântână

Comuna Câmpineanca, punct Tudorie Ion, satul Pietroasa, str. Valea Ciresului, suprafata construită = 16 m2

1943

0,25

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010

70.

1.8.15.

Fântână

Comuna Câmpineanca, punct Munteanu Ovidiu, satul Pietroasa, str. Pietroasa, suprafata construită = 16 m2

1930

0,25

Domeniul public al comunei Câmpineanca, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 18/2010


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 1.035 din 16 iulie 2010

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 628 din 12 iulie 2010

 

ORDIN

privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si functionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2010

 

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. Cs.A. 7.803 din 16 iulie 2010 al Ministerului Sănătătii si nr. D.G. 799 din 24 iunie 2010 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

- titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 262/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010,

în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu completările ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă regulamentele-cadru de organizare si functionare a comisiilor constituite în baza prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2010, prevăzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de specialitate si celelalte structuri de specialitate din cadrul directiilor de sănătate publică si caselor de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Nicolae Lucian Dută

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT-CADRU

de organizare si functionare al comisiei constituite în baza prevederilor art. 22 alin. (3) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2010, pentru stabilirea necesarului de medici de familie cu liste, atât pentru mediul urban, cât si pentru mediul rural, precum si pentru stabilirea numărului minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale de pe listele medicilor de familie din mediul rural, pentru care se încheie contractul de furnizare de servicii medicale din asistenta medicală primară

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste modalitatea de organizare si functionare a comisiei constituite în baza prevederilor art. 22 alin. (3) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2010.

Art. 2. - (1) Comisia este formată din 7 membri de drept, dintre care 2 reprezentanti ai caselor de asigurări de sănătate, 2 reprezentanti ai directiei de sănătate publică, un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor pentru specialitatea medicină de familie, un reprezentant al patronatului judetean al medicilor de familie, un reprezentant al asociatiei profesionale judetene a medicilor de familie. La lucrările comisiei poate participa, cu rol consultativ, si un reprezentant al administratiei publice locale, după caz. Comisia va avea un secretar fără drept de vot, numit de către casa de asigurări de sănătate. Pentru fiecare membru desemnat institutiile/organizatiile mentionate anterior vor nominaliza si membrii supleanti echivalenti numeric.

(2) În situatia în care unul dintre membrii de drept nu poate participa la lucrările comisiei, acesta va fi înlocuit de către institutia/organizatia care l-a desemnat cu unul dintre membrii supleanti.

(3) Desemnarea si revocarea reprezentantilor institutiilor/organizatiilor mentionate la alin. (1) se fac de conducătorii respectivelor institutii/organizatii.


(4) Înlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea conditiilor prevăzute la alin. (1), (2) si (3), împreună cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului precedent.

Art. 3. - (1) Comisia îsi desemnează un presedinte dintre membrii acesteia, cu un mandat pe durata a 6 (sase) luni, care nu se poate repeta mai devreme de un an. Desemnarea presedintelui se face prin votul membrilor comisiei.

(2) Comisia ia hotărâri cu majoritate de voturi.

Art. 4. - (1) Numai membrii de drept ai comisiei au drept de vot. Opiniile si mentiunile reprezentantului administratiei publice locale, consemnate în procesele-verbale ale sedintelor, au rol consultativ.

(2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de cel putin 6 din cei 7 membri.

(3) Hotărârile se adoptă cu votul a jumătate plus unu din membrii cu drept de vot prezenti.

Art. 5. - În conditiile în care, la nivel judetean, nu există toate structurile prevăzute în componenta comisiei, numărul total al membrilor acesteia, precum si numărul reprezentând cvorumul necesar se ajustează în mod corespunzător, pentru a asigura functionarea comisiei în conformitate cu prevederile legale.

Art. 6. - (1) Dezbaterile din sedintele comisiei sunt consemnate în procesele-verbale ale sedintelor. Procesele-verbale ale sedintelor vor fi semnate de către toti membrii comisiei prezenti la dezbateri si de către secretarul comisiei.

(2) Hotărârile comisiei sunt semnate numai de către presedintele comisiei.

Art. 7. - (1) Sediul comisiei, unde aceasta îsi desfăsoară activitatea, este la casa de asigurări de sănătate.

(2) Comisia are stampilă proprie, iar documentele primite/emise se consemnează într-un registru propriu.

Art. 8. - Comisia se întruneste obligatoriu anual în vederea pregătirii procesului de contractare si o dată la 6 luni pentru evaluarea situatiilor de fapt raportate la atributiile proprii, precum si ori de câte ori este nevoie. Membrii comisiei si reprezentantul administratiei publice locale, după caz, care are rol consultativ, sunt convocati în scris de către secretarul comisiei.

Art. 9. - Comisia are următoarele atributii:

a) stabileste necesarul de medici de familie cu liste proprii, pe localităti, atât pentru mediul urban, cât si pentru mediul rural, pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale din asistenta medicală primară cu casa de asigurări de sănătate;

b) stabileste numărul minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale de pe listele medicilor de familie din mediul rural, pe localităti, pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale din asistenta medicală primară cu casele de asigurări de sănătate;

c) stabileste zonele din mediul urban neacoperite din punctul de vedere al numărului necesar de medici de familie, pentru care se pot încheia contracte cu medicii de familie cu liste sub 1.000 de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale;

d) analizează situatiile de scădere a numărului minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale, timp de 6 luni consecutiv, cu mai mult de 20% din numărul minim de persoane înscrise pe listă stabilit pentru localitatea/zona respectivă, situatii ce pot conduce la încetarea contractului de servicii medicale în asistenta medicală primară, pentru cabinetele medicale individuale, respectiv la excluderea din contract a medicilor de familie la care se înregistrează astfel de situatii, pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale;

e) analizează situatiile de încadrare a cabinetelor medicale în functie de conditiile în care îsi desfăsoară activitatea, în baza criteriilor stabilite prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 163/93/2008 pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale din asistenta medicală primară si din ambulatoriul de specialitate în functie de conditiile în care se desfăsoară activitatea, în coroborare cu atributiile prevăzute la lit. a) si b);

f) analizează situatiile de încadrare a localitătilor/zonelor deficitare din punctul de vedere al existentei medicilor de familie; localitătile/zonele se încadrează în localităti/zone deficitare în situatia în care în ultimii 2 ani numărul medicilor de familie a fost sub cel necesar sau în localitatea/zona respectivă nu a functionat un medic de familie în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

Art. 10. - Comisia îsi îndeplineste atributiile prevăzute în baza unor criterii proprii pe care le va face publice prin afisare pe pagina web a casei de asigurări de sănătate în termen de 3 zile lucrătoare de la data constituirii acesteia.

ANEXA Nr. 2

 

REGULAMENT-CADRU

de organizare si functionare al comisiei constituite în baza prevederilor art. 43. alin. (4) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin Hotărârea  Guvernului nr. 262/2010, pentru stabilirea necesarului de medici de specialitate si a numărului de norme necesare pentru fiecare specialitate clinică, pe judet, pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste modalitatea de organizare si functionare a comisiei constituite în baza prevederilor Contractului-cadru pentru stabilirea necesarului de medici de specialitate si a numărului de norme necesare pentru fiecare specialitate clinică, pe judet, pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice.

Art. 2. - (1) Comisia este formată din 7 membri de drept, dintre care 2 reprezentanti ai caselor de asigurări de sănătate, 2 reprezentanti ai directiei de sănătate publică, un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor pentru specialitătile clinice, un reprezentant al patronatului medicilor de specialitate din specialitătile clinice reprezentativ la nivel judetean si un reprezentant al organizatiei sindicale reprezentative la nivel judetean. Comisia va avea un secretar fără drept de vot, numit de către casa de asigurări de sănătate. Pentru fiecare membru desemnat, institutiile/organizatiile mentionate anterior vor nominaliza si membrii supleanti echivalenti numeric.

(2) În situatia în care unul dintre membrii de drept nu poate participa la lucrările comisiei, acesta va fi înlocuit de către institutia/organizatia care l-a desemnat cu unul dintre membrii supleanti.

(3) Desemnarea si revocarea reprezentantilor institutiilor/organizatiilor mentionate la alin. (1) se fac de conducătorii respectivelor institutii/organizatii.

(4) Înlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea conditiilor prevăzute la alin. (1), (2) si (3), împreună cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului precedent.


Art. 3. - (1) Comisia îsi desemnează un presedinte dintre membrii acesteia, cu un mandat pe durata a 6 (sase) luni, care nu se poate repeta mai devreme de un an. Desemnarea presedintelui se face prin votul membrilor comisiei.

(2) Comisia ia hotărâri cu majoritate de voturi.

Art. 4. - (1) Numai membrii de drept ai comisiei au drept de vot.

(2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de cel putin 6 din cei 7 membri.

(3) Hotărârile se adoptă cu votul a jumătate plus unu din membrii cu drept de vot prezenti.

Art. 5. - În conditiile în care, la nivel judetean, nu există toate structurile prevăzute în componenta comisiei, numărul total al membrilor acesteia, precum si numărul reprezentând cvorumul necesar se ajustează în mod corespunzător, pentru a asigura functionarea comisiei în conformitate cu prevederile legale.

Art. 6. - (1) Dezbaterile din sedintele comisiei sunt consemnate în procesele-verbale ale sedintelor. Procesele-verbale ale sedintelor vor fi semnate de către toti membrii comisiei prezenti la dezbateri si de către secretarul comisiei.

(2) Hotărârile comisiei sunt semnate numai de către presedintele comisiei.

Art. 7. - (1) Sediul comisiei, unde aceasta îsi desfăsoară activitatea, este la casa de asigurări de sănătate.

(2) Comisia are stampilă proprie, iar documentele primite/emise se consemnează într-un registru propriu.

Art. 8. - Comisia se întruneste obligatoriu anual în vederea pregătirii procesului de contractare si o dată la 6 luni pentru evaluarea situatiilor de fapt raportate la atributiile proprii, precum si ori de câte ori este nevoie. Membrii comisiei sunt convocati în scris de către secretarul comisiei.

Art. 9. - Comisia are următoarele atributii:

a) stabileste numărul de norme necesare pentru fiecare specialitate clinică, pe judet. Prin normă se întelege un program de lucru de 7 ore/zi si, respectiv, 35 de ore/săptămână;

b) stabileste numărul necesar de medici de specialitate pentru fiecare specialitate clinică, pe judet, atât pentru mediul urban, cât si pentru mediul rural, pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice cu casa de asigurări de sănătate;

c) analizează situatiile de încadrare a cabinetelor medicale în functie de conditiile în care îsi desfăsoară activitatea, în baza criteriilor stabilite prin Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 163/93/2008 pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale din asistenta medicală primară si din ambulatoriul de specialitate în functie de conditiile în care se desfăsoară activitatea, în coroborare cu atributia prevăzută la lit. b);

d) analizează situatiile de încadrare a localitătilor/zonelor deficitare din punctul de vedere al existentei medicilor de specialitate pentru specialităti clinice; localitătile/zonele se încadrează în localităti/zone deficitare în situatia în care în ultimii 2 ani numărul medicilor de o anumită specialitate clinică a fost sub cel necesar sau în localitatea/zona respectivă nu a functionat un medic de o anume specialitate clinică în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

Art. 10. - Comisia îsi îndeplineste atributiile prevăzute în baza unor criterii proprii, pe care le va face publice prin afisare pe pagina web a casei de asigurări de sănătate în termen de 3 zile lucrătoare de la data constituirii acesteia.

 

ANEXA Nr. 3

 

REGULAMENT-CADRU

de organizare si functionare al comisiei constituite în baza prevederilor art. 43 alin. (4) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2010, pentru stabilirea numărului necesar de medici dentisti si a numărului de norme necesare pentru medicină dentară, pe judet, pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru medicina dentară

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste modalitatea de (3) Desemnarea si revocarea reprezentantilor organizare si functionare a comisiei constituite în baza institutiilor/organizatiilor mentionate la alin. (1) se fac de prevederilor Contractului-cadru pentru stabilirea necesarului de medici de medicină dentară si a numărului de norme necesare pentru medicină dentară, pe judet, pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru medicină dentară.

Art. 2. - (1) Comisia este formată din 7 membri de drept, dintre care 2 reprezentanti ai caselor de asigurări de sănătate, 2 reprezentanti ai directiei de sănătate publică, un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor dentisti, un reprezentant al patronatului judetean al medicilor dentisti reprezentativ la nivel judetean, un reprezentant al asociatiei profesionale judetene a medicilor dentisti reprezentativă la nivel judetean. Comisia va avea un secretar fără drept de vot, numit de către casa de asigurări de sănătate. Pentru fiecare membru desemnat institutiile/organizatiile mentionate anterior vor nominaliza si membrii supleanti echivalenti numeric.

(2) În situatia în care unul dintre membrii de drept nu poate participa la lucrările comisiei, acesta va fi înlocuit de către institutia/organizatia care l-a desemnat cu unul dintre membrii supleanti.

(3) Desemnarea si revocarea reprezentantilor institutiilor/organizatiilor mentionate la alin. (1) se fac de conducătorii respectivelor institutii/organizatii.

(4) Înlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea conditiilor prevăzute la alin. (1), (2) si (3), împreună cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului precedent.

Art. 3. - (1) Comisia îsi desemnează un presedinte dintre membrii acesteia, cu un mandat pe durata a 6 (sase) luni, care nu se poate repeta mai devreme de un an. Desemnarea presedintelui se face prin votul membrilor comisiei.

(2) Comisia ia hotărâri cu majoritate de voturi.

Art. 4. - (1) Numai membrii de drept ai comisiei au drept de vot.

(2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de cel putin 6 din cei 7 membri.

(3) Hotărârile se adoptă cu votul a jumătate plus unu din membrii cu drept de vot prezenti.

Art. 5. - În conditiile în care, la nivel judetean, nu există toate structurile prevăzute în componenta comisiei, numărul total al membrilor acesteia, precum si numărul reprezentând cvorumul necesar se ajustează în mod corespunzător, pentru a asigura functionarea comisiei în conformitate cu prevederile legale.


Art. 6. - (1) Dezbaterile din sedintele comisiei sunt consemnate în procesele-verbale ale sedintelor. Procesele-verbale ale sedintelor vor fi semnate de către toti membrii comisiei prezenti la dezbateri si de către secretarul comisiei.

(2) Hotărârile comisiei sunt semnate numai de către presedintele comisiei.

Art. 7. - (1) Sediul comisiei, unde aceasta îsi desfăsoară activitatea, este la casa de asigurări de sănătate.

(2) Comisia are stampilă proprie, iar documentele primite/emise se consemnează într-un registru propriu.

Art. 8. - Comisia se întruneste obligatoriu anual în vederea pregătirii procesului de contractare si o dată la 6 luni pentru evaluarea situatiilor de fapt raportate la atributiile proprii, precum si ori de câte ori este nevoie. Membrii comisiei sunt convocati în scris de către secretarul comisiei.

Art. 9. - Comisia are următoarele atributii:

a) stabileste numărul de norme necesar pentru specialitatea de medicină dentară, pe judet. Prin normă se întelege un program de lucru de 7 ore/zi, respectiv 35 de ore/săptămână;

b) stabileste numărul necesar de medici dentisti, pe judet, atât pentru mediul urban, cât si pentru mediul rural, pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale de medicină dentară cu casa de asigurări de sănătate;

c) analizează situatiile de încadrare a localitătilor/zonelor deficitare din punctul de vedere al existentei medicilor de medicină dentară; localitătile/zonele se încadrează în localităti/zone deficitare în situatia în care în ultimii 2 ani numărul medicilor de medicină dentară a fost sub cel necesar sau în localitatea/zona respectivă nu a functionat un medic de medicină dentară în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate;

d) analizează modalitatea de ocupare a locurilor de către medicii de medicină dentară care au solicitat intrarea în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate, în coroborare cu atributia prevăzută la lit. b).

Art. 10. - Comisia îsi îndeplineste atributiile prevăzute în baza unor criterii proprii, pe care le va face publice prin afisare pe pagina web a casei de asigurări de sănătate în termen de 3 zile lucrătoare de la data constituirii acesteia.

 

ANEXA Nr. 4

 

REGULAMENT-CADRU

de organizare si functionare al comisiei constituite în baza prevederilor art. 43 alin. (5) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 262/2010, pentru stabilirea numărului necesar de investigatii medicale paraclinice pe total judet

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileste modalitatea de organizare si functionare a comisiei constituite în baza prevederilor Contractului-cadru pentru stabilirea numărului necesar de investigatii medicale paraclinice pe total judet.

Art. 2. - (1) Comisia este formată din 7 membri de drept, dintre care 2 reprezentanti ai caselor de asigurări de sănătate, 2 reprezentanti ai directiei de sănătate publică, un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor pentru specialitătile paraclinice, un reprezentant al patronatului din asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile paraclinice reprezentativ la nivel judetean, un reprezentant al societătii profesionale a medicilor din asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile paraclinice reprezentativă la nivel judetean. Comisia va avea un secretar fără drept de vot, numit de către casa de asigurări de sănătate. Pentru fiecare membru desemnat, institutiile/organizatiile mentionate anterior vor nominaliza si membrii supleanti echivalenti numeric.

(2) În situatia în care unul dintre membrii de drept nu poate participa la lucrările comisiei, acesta va fi înlocuit de către institutia/organizatia care l-a desemnat cu unul dintre membrii supleanti.

(3) Desemnarea si revocarea reprezentantilor institutiilor/organizatiilor mentionate la alin. (1) se fac de conducătorii respectivelor institutii/organizatii.

(4) Înlocuirea unui reprezentant se face cu respectarea conditiilor prevăzute la alin. (1), (2) si (3), împreună cu notificarea încetării nominalizării reprezentantului precedent.

Art. 3. - (1) Comisia îsi desemnează un presedinte dintre membrii acesteia, cu un mandat pe durata a 6 (sase) luni, care nu se poate repeta mai devreme de un an. Desemnarea presedintelui se face prin votul membrilor comisiei.

(2) Comisia ia hotărâri cu majoritate de voturi.

Art. 4. - (1) Numai membrii de drept ai comisiei au drept de vot.

(2) Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de cel putin 6 din cei 7 membri.

(3) Hotărârile se adoptă cu votul a jumătate plus unu din membrii cu drept de vot prezenti.

Art. 5. - (1) Dezbaterile din sedintele comisiei sunt consemnate în procesele-verbale ale sedintelor. Procesele-verbale ale sedintelor vor fi semnate de către toti membrii comisiei prezenti la dezbateri si de către secretarul comisiei.

(2) Hotărârile comisiei sunt semnate numai de către presedintele comisiei.

Art. 6. - În conditiile în care, la nivel judetean, nu există toate structurile prevăzute în componenta comisiei, numărul total al membrilor acesteia, precum si numărul reprezentând cvorumul necesar se ajustează în mod corespunzător, pentru a asigura functionarea comisiei în conformitate cu prevederile legale.

Art. 7. - (1) Sediul comisiei, unde aceasta îsi desfăsoară activitatea, este la casa de asigurări de sănătate.

(2) Comisia are stampilă proprie, iar documentele primite/emise se consemnează într-un registru propriu de intrări-iesiri.

Art. 8. - Comisia se întruneste obligatoriu anual în vederea pregătirii procesului de contractare si o dată la 6 luni pentru evaluarea situatiilor de fapt raportate la atributiile proprii, precum si ori de câte ori este nevoie. Membrii comisiei sunt convocati în scris de către secretarul comisiei.

Art. 9. - Comisia are următoarele atributii:

a) stabileste numărul necesar de investigatii paraclinice pe total judet;

b) stabileste numărul necesar de investigatii paraclinice - analize de laborator si anatomopatologice la nivelul judetului;

c) stabileste numărul necesar de investigatii paraclinice de radiologie-imagistică medicală si explorări functionale la nivelul judetului.

Art. 10. - Comisia îsi îndeplineste atributiile prevăzute în baza unor criterii proprii pe care le va face publice prin afisare pe pagina web a casei de asigurări de sănătate în termen de 3 zile lucrătoare de la data constituirii acesteia.

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.935 din 2 iulie 2010

MINISTERUL JUSTITIEI

Nr. 1.856/Cdin 19 iulie2010

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei si finantelor si al ministrului justitiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

 

În baza prevederilor art. 771 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice si ministrul justitiei emit următorul ordin:

Art. I. - Procedura privind declararea si plata impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului economiei si finantelor si al ministrului justitiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 15 iulie 2008, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

p. Ministrul justitiei

Lidia Barac,

secretar de stat

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.706/1.889/C/2008)

 

PROCEDURĂ

privind declararea si plata impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal

 

1. (1) Impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal se declară de către notarii publici integral ca venit la bugetul de stat, lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost calculat si încasat, conform legii.

(2) Declararea impozitului pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal se face prin completarea formularului 100 „Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat", aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursă, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Declaratia 100 „Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat" este depusă la organul fiscal competent de către notarii publici împreună cu Borderoul privind distribuirea către unitătile administrativ-teritoriale a sumelor reprezentând impozit pe venitul din transferurile proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.

2. (1) Impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost retinut, în contul de venituri ale bugetului de stat 20.03.01.18 „Veniturile bugetului de stat - Impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal" deschis la unitătile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale în a căror rază teritorială sunt luate în evidenta fiscală birourile notarilor publici, în cazul birourilor notarilor publici care sunt luate în evidenta fiscală în judetul Ilfov, plata se efectuează în contul de venituri ale bugetului de stat 20.03.01.18 „Veniturile bugetului de stat - Impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal", care se deschide la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Judetului Ilfov.

(2) Contul 20.03.01.18 „Veniturile bugetului de stat - Impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal" se deschide la unitătile Trezoreriei Statului, pe codul de identificare fiscală al biroului notarului public.

(3) Codurile IBAN aferente contului 20.03.01.18 „Veniturile bugetului de stat - Impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal" sunt publicate pe pagina de web a Ministerului Finantelor Publice, la adresa: www.mfinante.ro/ANAF/Asistenta contribuabili/Coduri IBAN.

3.(1) Unitătile Trezoreriei Statului transmit organelor fiscale, zilnic, în sistem informatic, încasările din contul 20.03.01.18 „Veniturile bugetului de stat - Impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal".

(2) Stingerea obligatiilor fiscale declarate de notarii publici prin formularul 100 „Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat", aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 101/2008, cu modificările si completările ulterioare, se va realiza luându-se în considerare sumele achitate de către acestia în contul de venituri ale bugetului de stat 20.03.01.18 „Veniturile bugetului de stat - Impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal".

(3) După prelucrarea în sistem centralizat a datelor si informatiilor din Borderoul privind distribuirea către unitătile administrativ-teritoriale a sumelor reprezentând impozit pe venitul din transferurile proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal depus de notarii publici si după verificarea încasării efective a sumelor declarate cu titlu de impozit pe venitul din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal, organele fiscale vor întocmi Situatia centralizată a sumelor care urmează a fi virate unitătilor administrativ-teritoriale în contul 21.03.02.18 „Veniturile bugetului local - Impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal", conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, si o vor transmite, cel târziu în a 5-a zi lucrătoare a lunii următoare încasării, unitătii Trezoreriei Statului la care sunt arondate.

(4) Situatia centralizată prevăzută la alin. (3), întocmită si transmisă unitătii Trezoreriei Statului, va cuprinde numai sumele declarate de notarii publici si achitate integral până la această dată.

(5) Sumele declarate si neachitate integral până la data întocmirii situatiei centralizate prevăzute la alin. (3) vor putea fi comunicate unitătii Trezoreriei Statului, în vederea distribuirii către fiecare unitate administrativ-teritorială destinatară, după achitarea lor integrală, urmând a fi cuprinse în situatia centralizată imediat următoare.

4. (1) Cel târziu în prima zi lucrătoare de la primirea de la organele fiscale a situatiei centralizate prevăzute la pct. 3 alin. (3), unitătile Trezoreriei Statului vor proceda la întocmirea ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care virează suma cuvenită fiecărei unităti administrativ-teritoriale în contul de venituri ale bugetului local 21.03.02.18 „Veniturile bugetului local - Impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal" deschis la unitătile Trezoreriei Statului, pe codul de identificare fiscală al unitătilor administrativ-teritoriale.

(2) Pentru proprietătile imobiliare din patrimoniul personal situate pe teritoriul municipiului Bucuresti, unitătile teritoriale ale Trezoreriei Statului efectuează viramentul cotei cuvenite bugetului local, în contul de venituri ale bugetului local al municipiului Bucuresti 21.03.02.18 „Veniturile bugetului local - Impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal" deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

(3) Plata impozitului pe venituri din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal către unitătile administrativ-teritoriale se va efectua de către unitătile Trezoreriei Statului din contul de venituri ale bugetului de stat 20.03.01.18 „Veniturile bugetului de stat - Impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal", codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468).

5. (1) Plata impozitului pe venituri din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal realizat prin altă procedură decât cea notarială sau în cazul rectificării impozitului ca urmare a unor erori ori omisiuni în calcularea si încasarea sa de către notarii publici se efectuează, pe baza deciziilor de impunere emise de organele fiscale, în contul 20.03.01.18 „Veniturile bugetului de stat - Impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal", deschis la unitătile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale care întocmesc decizia de impunere, pe codul de identificare fiscală al plătitorului.

(2) Situatia cu unitătile administrativ-teritoriale beneficiare si sumele ce urmează a se distribui fiecăreia se întocmeste de către compartimentul cu atributii în stabilirea impozitului pe venit din cadrul organului fiscal competent si se transmite compartimentului cu atributii de evidentă pe plătitori, la data comunicării deciziilor de impunere către contribuabili.

(3) După luarea în evidentă a debitului instituit prin decizie de impunere si stingerea integrală a acestuia, compartimentul cu atributii de evidentă pe plătitori va prelua si datele referitoare la acest tip de operatiuni în situatia centralizată prevăzută la pct. 3 alin. (3).

(4) Cel mai târziu în prima zi lucrătoare de la primirea de la organul fiscal a situatiei centralizate prevăzute la pct. 3 alin. (3), unitătile Trezoreriei Statului vor proceda la virarea sumelor cuvenite unitătilor administrativ-teritoriale.

6. Codurile de identificare fiscală ale unitătilor administrativ-teritoriale se publică pe website-ul Ministerului Finantelor Publice la adresa de internetwww.mfinante.gov.ro.

7. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.


 

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

- Model -

 

Biroul notarului public......................................................

Localitatea............................, judetul/sectorul..................

Adresa ..............................................................................

CIF...................................................................................

Telefon..............................................................................

 

BORDEROU

privind distribuirea către unitătile administrativ-teritoriale a sumei de .............................................., reprezentând impozit pe venitul din transferurile proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal aferent lunii ..........................................

nr..................../data.......................

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea judetului

Denumirea unitătii administrativ-teritoriale

Codul de identificare fiscală al unitătii administrativ-teritoriale

Impozitul total

Cota de 50% cuvenită bugetului local

 

Judetul 1

Localitatea 1

 

 

 

Localitatea 2

 

 

 

etc.

 

 

 

 

Total judet 1

 

 

 

 

 

Judetul 2

Localitatea 3

 

 

 

Localitatea 4

 

 

 

etc.

 

 

 

 

Total judet 2

 

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total general

 

 

 

 

 

L.S. Notar public

 

NOTĂ:

Prezentul borderou se depune la organul fiscal împreună cu Declaratia 100 „Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat".

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

- Model -

 

ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE

Localitatea........................, judetul/sectorul...................

 

SITUATIA CENTRALIZATĂ

a sumelor care urmează a fi virate unitătilor administrativ-teritoriale în contul 21.03.02.18 „Veniturile bugetului local - Impozitul pe veniturile din transferul proprietătilor imobiliare din patrimoniul personal"

nr......................./data........................

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Denumirea judetului

Denumirea unitătii administrativ-teritoriale

Codul de identificare fiscală al unitătii administrativ-teritoriale

Cota de 50% cuvenită bugetului local

 

Judetul 1

Localitatea 1

 

 

Localitatea 2

 

 

etc.

 

 

 

Total judet 1

 

 

 

 

Judetul 2

Localitatea 3

 

 

Localitatea 4

 

 

etc.

 

 

 

Total judet 2

 

 

 

 

etc.

 

 

 

 

 

 

 

Total general

 

 

 

 

Sef administratie,

...............................................

Întocmit

...............................................

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.