MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 367/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 367         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 3 iunie 2010

 

SUMAR

 

DECIZII

 

            11. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 3-5 iunie 2010

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            479. - Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiei Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor la proiectul Directiei generale justitie, libertate, securitate, „Actiunea FIU.NET 2009-2011 - Mai multă ambitie! O mai mare utilizare!", pentru perioada 2010-2011

 

            485. - Hotărâre privind aprobarea achizitionării de vaccin împotriva tuberculozei BCG prin Fondul Natiunilor Unite pentru Copii – UNICEF

 

            501. - Hotărâre privind încetarea dreptului de folosintă gratuită asupra unor terenuri proprietate privată a statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            49. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor privind calificarea exploatatiilor de bovine în raport cu tuberculoza bovină si leucoza enzootică bovină

 

            1.931. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.468/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Gărzii Financiare

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

            5. - Decizie privind înfiintarea unei comisii de lucru

 

            6. - Decizie privind componenta comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România

 

Rectificări la:

             - Hotărârea Guvernului nr. 417/2010


 

DECIZII

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 3-5 iunie 2010

 

În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările ulterioare,

 

presedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - În perioada 3-5 iunie 2010, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Teodor Viorel Melescanu, vicepresedinte al Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 3 iunie 2010.

Nr. 11.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiei Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor la proiectul Directiei generale justitie, libertate, securitate, „Actiunea FIU.NET 2009-2011 – Mai multă ambitie! O mai mare utilizare!", pentru perioada 2010-2011

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă efectuarea plătii contributiei anuale, pentru perioada 2010-2011, ce revine Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, în calitate de utilizator la proiectul Directiei generale justitie, libertate, securitate, „Actiunea FIU.NET 2009-2011 - Mai multă ambitie! O mai mare utilizare!".

(2) Sumele necesare pentru plata contributiei anuale, reprezentând pentru fiecare an echivalentul în lei a 5.000 de euro, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul anual aprobat Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

Presedintele Oficiului National de

Prevenire si Combatere a Spălării Banilor,

Adriana Luminita Popa

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 12 mai 2010.

Nr. 479.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achizitionării de vaccin împotriva tuberculozei BCG prin Fondul Natiunilor Unite pentru Copii – UNICEF

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 14 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă achizitionarea de vaccin împotriva tuberculozei BCG de către Ministerul Sănătătii prin Fondul Natiunilor Unite pentru Copii - UNICEF, în cantitate de 1.000.000 de doze, prin încheierea unui contract de furnizare, în vederea asigurării imunizării specifice a copiilor eligibili din România în anul 2010.

Art. 2. - Costurile determinate de achizitionarea vaccinului împotriva tuberculozei în valoare totală de 81.732,50 USD se achită în lei, la cursul de schimb din ziua efectuării plătii, din fondurile aprobate în bugetul Ministerului Sănătătii pe anul 2010 pentru Programul national de imunizare, din cadrul programelor nationale privind bolile transmisibile aprobate în conditiile legii.

Art. 3. - (1) Costurile prevăzute la art. 2 includ atât valoarea totală a cantitătii de vaccin achizitionate, cât si cheltuielile determinate de transport, manipulare, asigurare si cheltuieli neprevăzute.

(2) Sumele neutilizate pentru destinatiile mentionate la alin. (1) vor fi realocate Programului national de imunizare pentru anul curent.

Art. 4. - Se autorizează Ministerul Sănătătii să efectueze plata în avans a 30% din valoarea totală a achizitiei către Fondul Natiunilor Unite pentru Copii - UNICEF, iar diferenta va fi plătită după receptionarea cantitătii totale de vaccin împotriva tuberculozei BCG.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

Presedintele Autoritătii Nationale pentru

Reglementarea si Monitorizarea

Achizitiilor Publice,

Cristina Trăilă

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 19 mai 2010.

Nr. 485.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea dreptului de folosintă gratuită asupra unor terenuri proprietate privată a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează dreptul de folosintă gratuită al Camerei de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti asupra imobilelor terenuri, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în proprietatea privată a statului si în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat".

Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 2.127/2004 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la dreptul de administrare si folosintă asupra unei suprafete de teren, proprietate privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.153 din 7 decembrie 2004, si art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.709/2004 privind unele măsuri referitoare la dreptul de administrare si folosintă asupra unei suprafete de teren, proprietate privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 984 din 26 octombrie 2004.

Art. 3. - Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti are obligatia predării imobilelor terenuri prevăzute la art. 1 către Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 26 mai 2010.

Nr. 501.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor terenuri, aflate în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", pentru care încetează dreptul de folosintă gratuită acordat Camerei de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti

 

Locul unde este situat imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Actul normativ de preluare în administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"

Municipiul Bucuresti, actual Bd. Expozitiei nr. 22-30 (fost bd. Mărăsti nr. 65-67), sectorul 1

Suprafată totală - 18.000,04 m2

Nr. cadastral 21752/2

Hotărârea Guvernului nr. 1.709/2004 privind unele măsuri referitoare la dreptul de administrare si folosintă asupra unei suprafete de teren, proprietate privată a statului

Municipiul Bucuresti, bd. Mărăsti nr. 65-67, sectorul 1

Suprafată totală - 346.929,76 m2

Nr. cadastral 6185/1

Hotărârea Guvernului nr. 2.127/2004 pentru stabilirea unor măsuri referitoare ia dreptul de administrare si folosintă asupra unei suprafete de teren, proprietate privată a statului


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind calificarea exploatatii lor de bovine în raport cu tuberculoza bovină si leucoza enzootică bovină

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 1.112 din 10 mai 2010, întocmit de Directia Generală Sanitară Veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.492/2009 pentru aprobarea continuării actiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, a altor actiuni prevăzute în alte programe nationale, pe care Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor trebuie să le pună în aplicare, precum si a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2010,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Exploatatiile de bovine se consideră oficial libere de leucoză enzootică bovină dacă îndeplinesc toate conditiile prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Exploatatiile de bovine calificate ca exploatatii oficial libere de leucoză enzootică bovină vor primi atestatul de indemnitate prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Statusul de exploatatie oficial liberă de leucoză enzootică bovină se mentine/se suspendă în situatiile prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 4. - Exploatatiile de bovine care nu mai îndeplinesc conditiile prevăzute la anexa nr. 1 pierd statusul de oficial libere de bruceloză bovină si li se eliberează un act de suspendare a statusului de exploatatie indemnă de leucoză enzootică bovină prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 5. - Exploatatiile de bovine se consideră oficial libere de tuberculoză bovină dacă îndeplinesc toate conditiile prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 6. - Exploatatiile de bovine calificate ca exploatatii oficial libere de tuberculoză bovină vor primi atestatul de indemnitate prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 7. - Statusul de exploatatie oficial liberă de tuberculoză bovină se mentine/se suspendă în situatiile prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 8. - Exploatatiile de bovine care nu mai îndeplinesc conditiile prevăzute la anexa nr. 4 pierd statusul de oficial libere de tuberculoză bovină si li se eliberează un act de suspendare a statusului de exploatatie indemnă de tuberculoză bovină prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 9. - Numărul si seria atestatului de indemnitate/actului de suspendare a statusului de exploatatie oficial indemnă de tuberculoză/leucoză enzootică bovină se acordă de către directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 10. - Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiva municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 11. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 12. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 13. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Marian Zlotea

 

Bucuresti, 2 iunie 2010.

Nr. 49.

 

ANEXA Nr. 1

 

CONDITII

privind calificarea exploatatiilor de bovine în raport cu leucoza enzootică bovină

 

A. Se consideră că o exploatatie este oficial indemnă de leucoza enzootică bovină în cazul în care:

1. nu există dovezi clinice sau în urma unui test de laborator cu privire la existenta unor cazuri de leucoză enzootică bovină în exploatatie si nu s-au confirmat astfel de cazuri în decursul ultimilor doi ani; si

2. În ultimele 12 luni, toate animalele cu vârsta mai mare de 24 de luni au prezentat o reactie negativă la două teste efectuate în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comertul intracomunitar cu animale din speciile bovine si suine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 30 martie 2006, cu modificările si completările ulterioare, la interval de cel putin 4 luni; sau

3. Îndeplineste cerintele prevăzute la pct. 1 si este situată într-un stat membru sau o regiune a unui stat membru oficial indemn de leucoza enzootică bovină.

B. Statusul de exploatatie oficial indemnă de leucoza enzootică bovină se mentine în cazul în care:


1. conditiile prevăzute la lit. A pct. 1 continuă să fie îndeplinite;

2. animalele introduse în exploatatie provin dintr-o exploatatie oficial indemnă de leucoză enzootică bovină;

3. toate animalele cu vârsta mai mare de 24 de luni se testează anual după calificarea exploatatiei ca oficial indemnă de leucoză enzootică bovină si continuă să prezinte reactii negative la testele efectuate în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările si completările ulterioare;

4. toate animalele cu vârsta mai mare de 24 de luni se testează la intervale de 3 ani după primii 5 ani de la recunoasterea statusului de tară oficial indemnă de leucoză enzootică bovină si continuă să prezinte reactii negative la testele efectuate în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările si completările ulterioare;

5. animalele pentru reproductie introduse într-o exploatatie si care provin dintr-o tară tertă au fost importate în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 231/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste reguli de sănătate animală pentru importul în si tranzitul prin Comunitatea Europeană al unor ungulate vii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 1 noiembrie 2006.

C. Statusul oficial indemn de leucoză enzootică bovină al unei exploatatii se suspendă în cazul în care nu sunt îndeplinite conditiile detaliate la pct. B sau în cazul în care, în urma testelor de laborator sau din motive clinice, una sau mai multe bovine sunt suspecte de leucoză enzootică bovină si sacrificate imediat.

D. Statusul rămâne suspendat până la îndeplinirea următoarelor cerinte:

1. În cazul în care un singur animal dintr-o exploatatie oficial indemnă de leucoză enzootică bovină a reactionat pozitiv la unul dintre testele efectuate în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările si completările ulterioare, sau în cazul în care există un singur animal suspect de infectare în exploatatie:

a) animalul care a reactionat pozitiv si, în cazul unei femele, toti viteii proveniti de la aceasta trebuie să fie scosi din exploatatie în vederea sacrificării, sub supravegherea autoritătii sanitare veterinare competente;

b) toate animalele din exploatatie cu vârsta mai mare de 12 luni trebuie să reactioneze negativ la două teste serologice (la interval de cel putin 4 luni si cel mult 12 luni) efectuate în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările si completările ulterioare, la cel putin 3 luni de la îndepărtarea animalului pozitiv si a progeniturilor acestuia;

c) a fost efectuată o investigatie epidemiologică, cu rezultate negative, iar exploatatiile suspecte în legătură cu exploatatia infectată au făcut obiectul măsurilor prevăzute la lit. b).

Cu toate acestea, autoritatea competentă poate acorda o derogare de la obligatia de sacrificare a vitelului provenit de la o femelă infectată, în cazul în care vitelul a fost separat de femelă imediat după fătare. În acest caz se aplică cerintele prevăzute la pct. 2 lit. c).

2. În cazul în care mai mult de un animal dintr-o exploatatie oficial indemnă de leucoză enzootică bovină a reactionat pozitiv la unul dintre testele efectuate în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările si completările ulterioare, sau în cazul în care există mai mult de un animal suspect de infectare în exploatatie:

a) animalele care au reactionat pozitiv si, în cazul femelelor, viteii acestora trebuie îndepărtati din exploatatie în vederea sacrificării, sub supravegherea autoritătilor veterinare;

b) toate animalele din exploatatie cu vârsta mai mare de 12 luni trebuie să reactioneze negativ la două teste efectuate în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările si completările ulterioare, la un interval de cel putin 4 luni si cel mult 12 luni;

c) după identificarea animalelor bolnave, toate celelalte animale trebuie să rămână în exploatatie până la o vârstă mai mare de 24 de luni si până când vor fi testate, în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările si completările ulterioare, iar autoritatea sanitară veterinară competentă poate permite expedierea animalelor direct la locul de sacrificare, sub supraveghere oficială;

d) a fost efectuată o investigatie epidemiologică, cu rezultate negative, iar exploatatiile suspecte în legătură cu exploatatia infectată au făcut obiectul măsurilor prevăzute la lit. b). Cu toate acestea, autoritatea sanitară veterinară competentă poate acorda o derogare de la obligatia de sacrificare a vitelului provenit de la o femelă infectată, în cazul în care vitelul a fost separat de femelă imediat după fătare. În acest caz se aplică cerintele prevăzute la lit. c).

ANEXA Nr. 2

 

AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

DIRECTIA SANITAR-VETERINARÂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR..............................

 

ATESTAT DE INDEMNITATE

Seria CJ nr. 000001

            Data .................

 

Se atestă că exploatatia de bovine cu codul ...................... din localitatea ...................Judetul .........., detinută de ................,

CNP/CUI......................., a fost declarată oficial indemnă de leucoză enzootică bovină ca urmare a:

a) îndeplinirii conditiilor prevăzute de Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. .../.....;

b) testării serologice cu rezultate negative din data de ........... si din data de ..............;

c) rezultatului Buletinului de analiză nr. ....

Prezentul atestat rămâne valabil sau poate fi suspendat in conditiile prevăzute de Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. .../.... si se eliberează de către medicul veterinar oficial în două exemplare originale, unul pentru exploatatie si unul pentru medic.

 

Directorul executiv al directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor,

...................................................................................................

 

 

 

 

Reprezentantul legal al exploatatiei,

...................................................................................................


ANEXA Nr. 3

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

DIRECTIA SANITAR-VETERINARÂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR.................

 

ACT DE SUSPENDARE

a statusului de exploatatie oficial indemnă de leucoză enzootică bovină

Seria CJ nr. 000001

 

Data.................

 

Exploatatiei cu codul ........................... din localitatea ...................... Judetul ..........................., detinută de ..........................,

CNP/CUI ..................., i se suspendă statusul de exploatatie oficial indemnă de leucoză enzootică bovină, în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr....../..............

Suspendarea se ridică în urma îndeplinirii conditiilor prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. .../... .

Prezentul act de suspendare a statusului de exploatatie oficial indemnă de leucoză enzootică bovină se eliberează de către medicul veterinar oficial în 3 exemplare originale, unul pentru exploatatie, unul pentru medic si unul pentru primărie.

 

Directorul executiv al directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor,

...................................................................................................

 

 

 

 

Reprezentantul legal al exploatatiei,

...................................................................................................

 

ANEXA Nr. 4

 

CONDITII

privind calificarea exploatatiilor de bovine în raport cu tuberculoza bovină

 

A. În sensul prezentului ordin, bovine înseamnă toate bovinele, cu exceptia animalelor folosite în evenimentele culturale sau sportive.

B. O exploatatie de bovine este oficial indemnă de tuberculoză în cazul în care îndeplineste următoarele conditii:

a) niciun animal nu prezintă semne clinice de tuberculoză;

b) toate bovinele cu vârsta mai mare de 6 săptămâni au reactionat negativ la cel putin două teste intradermice de tuberculinare oficiale, efectuate în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările si completările ulterioare:

1. primul test efectuat la 6 luni de la eliminarea oricărei infectii din efectiv;

2. iar cel de-al doilea efectuat 6 luni mai târziu; sau, atunci când efectivul a fost constituit doar din animale originare din efective oficial indemne de tuberculoză, primul test va fi efectuat la cel putin 60 de zile de la constituirea efectivului, iar cel de-al doilea test nu va mai fi solicitat;

c) după efectuarea primului test la care se face referire la pct. b), în efectiv nu a fost introdus niciun animal din specia bovine în vârstă de peste 6 săptămâni, cu exceptia cazului în care a prezentat o reactie negativă la un test intradermic de tuberculinare efectuat si interpretat în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările si completările ulterioare, efectuat în intervalul de 30 de zile anterior sau ulterior introducerii în efectiv; în ultimul caz, animalul (animalele) trebuie să fie izolat (izolate) fizic de celelalte animale din efectiv, astfel încât să se evite orice contact direct sau indirect cu celelalte animale, până ce reactia se dovedeste negativă.

O Statusul oficial indemn de tuberculoză al unei exploatatii de bovine se mentine în cazul în care:

a) conditiile specificate la lit. B, pct. a) si c) continuă să se aplice, în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările si completările ulterioare;

b) toate animalele care intră în exploatatie provin exclusiv din efective cu status oficial indemn de tuberculoză;

c) toate animalele din exploatatie, cu exceptia viteilor cu vârstă mai mică de 6 săptămâni născuti în exploatatie, sunt supuse testelor de tuberculinare de rutină, o dată pe an, în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările si completările ulterioare;

D. Statusul oficial indemn de tuberculoză al unei exploatatii se suspendă în cazul în care:

a) conditiile prevăzute la lit. C nu mai sunt îndeplinite; sau

b) unul sau mai multe animale au prezentat o reactie pozitivă la un test de tuberculinare ori în cazul în care la examinarea post-mortem se suspectează un caz de tuberculoză.

Atunci când se consideră că un animal a prezentat o reactie pozitivă, acesta este îndepărtat din exploatatie si sacrificat, efectuându-se examinările post-mortem, de laborator si epidemiologice adecvate ale animalului care a prezentat o reactie pozitivă sau ale carcasei animalului suspect. Statusul exploatatiei va rămâne suspendat până la finalizarea tuturor examinărilor de laborator; în cazul în care nu se confirmă prezenta tuberculozei, suspendarea statusului oficial indemn de tuberculoză poate fi ridicată după testarea cu rezultate negative a tuturor animalelor cu vârsta mai mare de 6 săptămâni după minimum 42 de zile de la îndepărtarea animalului (animalelor) care au reactionat pozitiv; sau

c) efectivul contine animale cu status incert, în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările si completările ulterioare; în acest caz, statusul efectivului rămâne suspendat până la clarificarea statusului animalelor respective.

Cu toate acestea, prin derogare de la cerintele prevăzute la pct. c), dacă în România autoritatea competentă efectuează testări de rutină ale efectivului prin utilizarea testului comparativ de tuberculinare descris în Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, cu modificările si completările ulterioare, si în cazul unui efectiv în care nu au fost declarate animale cu reactii pozitive confirmate timp de cel putin 3 ani, autoritatea competentă poate decide să nu limiteze circulatia altor animale în interiorul exploatatiei, cu conditia ca statusul animalelor cu reactii neconcludente să fie clarificat prin testarea după 42 de zile, iar animalele din exploatatie să nu fie introduse în comertul intracomunitar până la clarificarea statusului animalelor cu reactii neconcludente.

În cazul în care, la testare, animalele respective prezintă o reactie pozitivă sau continuă să prezinte reactii neconcludente, se aplică dispozitiile prevăzute la pct. b). În cazul în care prezenta bolii este confirmată ulterior, toate animalele care ies din exploatatie de la data efectuării ultimului test al efectivului cu rezultate exclusiv negative trebuie localizate si testate.

E. 1. Statusul oficial indemn de tuberculoză al unei exploatatii se retrage dacă prezenta tuberculozei este confirmată prin izolarea Mycobacterium bovis la examinarea de laborator.

Autoritatea competentă poate retrage statusul în cazul în care:

a) conditiile detaliate la lit. C nu mai sunt îndeplinite;

b) la examinarea post-mortem se observă leziuni clasice provocate de tuberculoză;

c) o investigatie epidemiologică stabileste probabilitatea unei infectii;

d) din orice alte motive considerate necesare pentru controlul tuberculozei bovine.

2. Statusul oficial indemn de tuberculoză al unui efectiv trebuie să rămână anulat până ce sunt efectuate curătarea si dezinfectia incintelor si a ustensilelor, iar toate animalele cu vârsta mai mare de 6 săptămâni au reactionat negativ la ultimele două teste consecutive de tuberculinare, primul efectuat după minimum 60 de zile, iar cel de-al doilea după minimum 4 luni si maximum 12 luni de la eliminarea ultimului animal care a reactionat pozitiv.

 

ANEXA Nr. 5

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

DIRECTIA SANITAR-VETERINARÂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR.................

 

ATESTAT DE INDEMNITATE

Seria CJ nr. 000001

Data.................

 

Se atestă că exploatatia de bovine cu codul ...................... din localitatea ........., judetul .........., detinută de .............., CNP/CUI ..................., a fost declarată oficial indemnă de tuberculoză bovină ca urmare a:

a) îndeplinirii conditiilor prevăzute de Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr...../.....;

b) testării intradermice cu rezultate negative din data de...........si din data de............;

c) rezultatului buletinului de analiză nr......

Prezentul atestat rămâne valabil sau poate fi suspendat în conditiile prevăzute de Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. .../.... si se eliberează de către medicul veterinar oficial în două exemplare originale, unul pentru proprietar, unul pentru medic.

 

Directorul executiv al directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor,

...................................................................................................

 

 

 

 

Reprezentantul legal al exploatatiei,

...................................................................................................

 

ANEXA Nr. 6

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

DIRECTIA SANITAR-VETERINARÂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR.................

 

ACT DE SUSPENDARE

a statusului de exploatatie oficial indemnă de tuberculoză bovină

Seria CJ nr. 000001

Data.................

 

Exploatatiei cu codul ...................... din localitatea ......... Judetul .........., detinută de .............., CNP/CUI ..................., i se suspendă statusul de exploatatie oficial indemnă de tuberculoză bovină, în conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr....../...............

Suspendarea se ridică în urma îndeplinirii conditiilor prevăzute de anexa nr. 4 la Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr...../.....

Prezentul act de suspendare a statusului de exploatatie oficial indemnă de tuberculoză bovină se eliberează de către medicul veterinar oficial în 3 exemplare originale, unul pentru proprietar, unul pentru medic si unul pentru primărie.

 

Directorul executiv al directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor,

...................................................................................................

 

 

 

 

Reprezentantul legal al exploatatiei,

...................................................................................................

 


MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.468/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Gărzii Financiare

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 702.568 din 13 mai 2010,

în conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.324/2009 privind organizarea si functionarea Gărzii Financiare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 1.468/2010 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Gărzii Financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 19 februarie 2010, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 7 alineatul (3) litera a), după punctul 3 se introduc sase noi puncte, punctele 31-36, cu următorul cuprins:

„31. Întocmeste planul de alarmare a personalului;

32. gestionează baza de date privind formarea profesională la nivelul Gărzii Financiare;

33. elaborează, la nivelul Comisariatului General al Gărzii Financiare si la nivelul sectiilor judetene si a municipiului Bucuresti, proiectul planului anual de formare profesională, pe care îl supune spre aprobare comisarului general al Gărzii Financiare si îl transmite Agentiei Nationale de Administrare Fiscală - Directia generală de organizare si resurse umane, conform legii;

34. elaborează si derulează programe de formare profesională a personalului din cadrul Comisariatului General al Gărzii Financiare si la nivelul sectiilor judetene si al Sectiei Municipiului Bucuresti, în colaborare cu Directia generală de organizare si resurse umane din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si cu Scoala de Finante Publice si Vamă din cadrul Ministerului Finantelor Publice si cu alte organisme specializate în acest domeniu, în conditiile legii;

35. Întocmeste si actualizează tabelul formatorilor interni din cadrul Gărzii Financiare;

36. gestionează activitatea de pregătire si perfectionare profesională la nivelul Comisariatului General al Gărzii Financiare si la nivelul sectiilor judetene si a municipiului Bucuresti, conform planului anual de formare profesională, monitorizând întreaga activitate în acest domeniu;".

2. La articolul 15 alineatul (2), punctele 26,28,29, 31 si 32 se abrogă.

3. La articolul 16, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Compartimentul de audit public intern este organizat si îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitătii de audit public intern, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 445/2004 pentru aprobarea normelor proprii privind exercitarea activitătii de audit public intern în cadrul Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.702/2005 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si exercitarea activitătii de consiliere desfăsurate de către auditorii interni din cadrul entitătilor publice."

4. La articolul 16, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Compartimentul de audit public intern se organizează la nivelul Comisariatului General.

Compartimentul de audit public intern este o structură functională constituită din punct de vedere administrativ în subordinea directă a comisarului general, conform dispozitiilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările si completările ulterioare.

Activitătile realizate de Compartimentul de audit public intern, în conformitate cu prevederile prezentului regulament de organizare si functionare, cu celelalte dispozitii legale si reglementări interne aplicabile, se desfăsoară sub îndrumarea si coordonarea directă a directorului general al Directiei generale de audit public intern din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală."

5. La articolul 16, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Compartimentul de audit public intern îsi desfăsoară activitatea pe baza planului de audit public intern anual aprobat de comisarul general."

6. La articolul 16, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Compartimentul de audit public intern elaborează raportul de audit public intern, pe care îl prezintă comisarului general spre avizare."

7. La articolul 16, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Auditul public intern se exercită asupra tuturor activitătilor desfăsurate de Garda Financiară sau care sunt în


responsabilitatea acesteia, asupra activitătii Comisariatului General, a sectiilor judetene si a Sectiei Municipiului Bucuresti."

8. La articolul 16, partea introductivă a alineatului (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(6) Compartimentul de audit public intern are următoarele atributii:".

9. La articolul 16 alineatul (6), punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. elaborează norme metodologice de audit public intern specifice Gărzii Financiare, cu avizul Directiei generale de audit public intern din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală;".

10. La articolul 16 alineatul (6), punctul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„6. efectuează misiuni de audit public intern cu privire la modul în care structurile auditate au implementat recomandările formulate de echipa de auditori;".

11. La articolul 16 alineatul (6), punctul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„9. În cazul identificării unor iregularităti sau posibile prejudicii, raportează imediat comisarului general al Gărzii Financiare si structurii de control intern abilitate;".

12. La articolul 16 alineatul (6), după punctul 9 se introduc treizeci si trei de noi puncte, punctele 91-933, cu următorul cuprins:

„91. elaborează planul strategic de audit public intern, cu respectarea termenelor legale;

92. elaborează referatul de justificare a proiectului planului anual de audit public intern, cu respectarea termenelor legale;

93. asigură, în conditiile legii, pregătirea misiunilor de audit public intern planificate;

94. realizează interventia la fata locului în misiunile de audit public intern planificate;

95. redactează si difuzează, conform normelor legale, proiectele si rapoartele rezultate din misiunile de audit public intern planificate;

96. efectuează misiuni de audit public intern cu caracter exceptional (ad-hoc);

97. asigură, în conditiile legii, pregătirea misiunilor de audit public intern cu caracter exceptional (ad-hoc);

98. realizează interventia la fata locului în misiunile de audit public intern cu caracter exceptional (ad-hoc);

99. redactează si difuzează, conform normelor legale, proiectele si rapoartele rezultate din misiunile de audit public intern cu caracter exceptional (ad-hoc);

910. asigură, în conditiile legii, pregătirea misiunilor de consiliere;

911. realizează interventia la fata locului în misiunile de consiliere;

912. redactează si difuzează, conform normelor legale, rapoartele rezultate din misiunile de consiliere;

913. asigură auditarea sistemului indicatorilor de performantă, stabiliti conform Strategiei pe termen mediu a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală;

914. asigură supervizarea misiunilor de audit public intern, misiunilor de consiliere, misiunilor de audit public intern cu caracter exceptional (ad-hoc);

915. Îl informează pe comisarul general despre nerespectarea termenelor de implementare a recomandărilor formulate prin rapoartele de audit public intern elaborate;

916. elaborează raportul anual al activitătii de audit public intern;

917. asigură elaborarea, actualizarea si implementarea Registrului riscurilor aferente activitătii de audit public intern;

918. Întocmeste informări, sinteze, studii, analize si documentări, la solicitarea conducerii Gărzii Financiare, Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si din proprie initiativă, în domeniul auditului public intern;

919. monitorizează dinamica progreselor înregistrate în implementarea recomandărilor formulate prin rapoartele de audit public intern elaborate;

920. colaborează cu structurile de audit public intern din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, precum si cu alte structuri, în scopul îndeplinirii atributiilor stabilite prin prezentul regulament de organizare si functionare si prin reglementările legale în vigoare, aplicabile domeniului auditului public intern;

921. propune teme de instruire si perfectionare a auditorilor, pentru a fi incluse în Planul anual de perfectionare profesională a specialistilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală;

922. participă la actiunile initiate si organizate de structurile de audit public intern de ia nivelul entitătilor superioare în domeniul perfectionării pregătirii profesionale si a respectării Codului privind conduita etică a auditorilor interni;

923. elaborează propuneri pentru modificarea/completarea cadrului legal în domeniul auditului public intern;

924. actionează pentru mentinerea unui grad înalt de integritate, etică si morală în activitatea de audit public intern;

925. asigură crearea si întretinerea bazelor de date privind activitatea de audit public intern;

926. asigură mentinerea evidentei curente a lucrărilor primite în cadrul Compartimentului de audit public intern (primire, înregistrare, multiplicare, distribuire si expediere a corespondentei);

927. asigură clasarea si arhivarea documentelor create si/sau primite, conform dispozitiilor legale, în domeniul auditului public intern;

928. asigură implementarea măsurilor cuprinse în planurile de actiune sectoriale ale Strategiei nationale anticoruptie privind domeniul auditului public intern;

929. asigură participarea la derularea programelor de înfrătire institutională, finantate de organismele internationale, la discutiile cu organele financiare internationale si elaborează materialele solicitate de acestea, în domeniul auditului public intern;

930. elaborează propuneri de îmbunătătire a activitătii desfăsurate în cadrul Compartimentului de audit public intern si a activitătilor specifice Gărzii Financiare;

931. asigură implementarea procedurilor de sistem si operationale în domeniul auditului public intern;

932. asigură implementarea controlului intern în cadrul Compartimentului de audit public intern;

933. asigură confidentialitatea datelor si informatiilor privind actiunile si misiunile de audit public intern, misiunile de consiliere si misiunile de audit public intern cu caracter exceptional (ad-hoc) efectuate;".

13. La articolul 16 alineatul (6), punctul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„10. Îndeplineste orice alte sarcini dispuse de către comisarul general, de conducerea structurilor de audit public intern de la nivelul entitătilor superioare sau care rezultă din legislatia privind auditul public intern, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare;".


14. La articolul 16, alineatul (9) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(9) Auditorul care prin fisa postului are atributii de coordonare a activitătii Compartimentului de audit public intern îndeplineste sarcinile generale prevăzute la art. 20 si asigură realizarea atributiilor specifice activitătii de audit public intern, după cum urmează:

1. organizează, planifică, coordonează, controlează si îndrumă activitatea Compartimentului de audit public intern;

2. supervizează misiunile de audit public intern, misiunile de consiliere si misiunile de audit public intern cu caracter exceptional (ad-hoc);

3. asigură resursele umane necesare realizării planului de audit public intern si tuturor activitătilor specifice desfăsurate la nivelul Compartimentului de audit public intern;

4. asigură elaborarea, actualizarea si implementarea Registrului riscurilor aferente activitătii de audit public intern;

5. asigură îndeplinirea la timp si în conditii de calitate a misiunilor de audit public intern planificate, a misiunilor de consiliere si a misiunilor de audit public intern cu caracter exceptional (ad-hoc);

6. asigură elaborarea planului strategic de audit public intern;

7. asigură elaborarea si aprobarea în termenele legale a planului anual de audit public intern, actualizarea, completarea acestuia si, respectiv, transmiterea în termen către Directia generală de audit public intern din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală a raportului anual de activitate si a celor periodice;

8. examinează eficacitatea normelor proprii de audit public intern, dacă acestea sunt aplicate în mod corespunzător, garantând calitatea rapoartelor de audit public intern;

9. stabileste necesitătile de perfectionare profesională a auditorilor din cadrul Compartimentului de audit public intern;

10. asigură mentinerea unui grad înalt de integritate etică si morală în activitatea de audit public intern;

11. răspunde pentru organizarea si desfăsurarea activitătilor de audit."

15. La articolul 31, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Conditia stării de sănătate corespunzătoare pentru ocuparea unei functii publice specifice de comisar se atestă pe bază de examen medical de specialitate si testare psihologică, care se efectuează în unităti specializate, la solicitarea Gărzii Financiare, respectiv a structurii care organizează concursul de recrutare. Poate participa la concurs candidatul declarat apt din punct de vedere psihologic si medical. Pentru candidatii declarati admisi în urma concursului, structura Gărzii Financiare care a organizat concursul de recrutare va solicita organelor abilitate de lege eliberarea unui aviz de portarma."

16. La articolul 31, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Ocuparea posturilor vacante si temporar vacante din cadrul Gărzii Financiare, inclusiv ca urmare a modificării raporturilor de serviciu, prin modalitătile prevăzute expres de

Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu exceptia concursului, se va realiza cu avizul prealabil al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală. În acest caz, pentru ocuparea posturilor de comisar în cadrul Gărzii Financiare, stabilirea stării de sănătate corespunzătoare si obtinerea avizului de portarma sunt obligatorii, fiind conditii specifice, în conditiile legii, unitătile specializate si organele abilitate de lege eliberând documentele doveditoare, la solicitarea Gărzii Financiare, respectiv a structurii unde există postul vacant/temporar vacant."

17. La articolul 31, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Persoanele încadrate pe o functie vacantă de comisar si pentru care, în termen de 90 de zile de la încadrare, nu se va elibera avizul de portarma de către organele abilitate de lege vor fi eliberate din functia de comisar. În aceleasi conditii, persoanele care ocupă o functie temporar vacantă vor reveni la functia detinută anterior."

18. La articolul 44, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 44. - (1) Comisariatul General, sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti ale Gărzii Financiare vor avea un program de pregătire profesională, militară si fizică a personalului, cuprinzând studiul si dezbaterea actelor normative, a regulamentelor si ordinelor privitoare la atributiile acestuia, trageri cu armamentul din dotare, exercitii de alarmare etc."

19. La articolul 44, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Alarmarea personalului Gărzii Financiare se va face în baza planului de alarmare aprobat de comisarul general, cu avizul conform al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, de către:

a) presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, pentru structura centrală a Gărzii Financiare - Comisariatul General, sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti;

b) comisarul general, pentru structura centrală a Gărzii Financiare - Comisariatul General, sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti;

c) comisarul general prim-adjunct, pentru Serviciul organizare si managementul resurselor umane, Serviciul financiar-contabilitate, executie bugetară, Serviciul administrativ si investitii din cadrul Comisariatului General, sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti ale Gărzii Financiare;

d) comisarii generali adjuncti, pentru structurile din subordine, sectiile judetene si Sectia Municipiului Bucuresti."

Art. II. - Garda Financiară si Directia generală de audit public intern din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

 

Bucuresti, 31 mai 2010.

Nr. 1.931.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind înfiintarea unei comisii de lucru

 

În temeiul art. 406 si 431 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, al art. 38 din Statutul Colegiului Medicilor din România, aprobat prin Decizia Adunării generale nationale a Colegiului Medicilor din România, cu modificările si completările ulterioare, precum si al Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 36/2008 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a stagiului de adaptare, a probei de aptitudini, precum si de stabilire a statutului persoanelor prevăzute la art. 40-42 din Hotărârea Guvernului nr. 1.282/2007, care urmează măsura compensatorie în vederea recunoasterii profesionale în România,

Consiliul national al Colegiului Medicilor din România decide:

Art. 1. - Se aprobă înfiintarea unei comisii de lucru permanente, ce va avea ca obiect de activitate analiza dosarelor privind modul de desfăsurare a probei de aptitudini care urmează măsura compensatorie în vederea recunoasterii profesionale în România.

Art. 2. - Comisia va avea următoarea componentă:

- prof. dr. Augustin Cupsa - presedinte;

- dr. Marcela Vidican - membru;

- dr. Alexandru Voicu - membru;

- dr. Adrian Nedelciu - membru;

- Florentin Stoicescu - secretar;

- un reprezentant al Ministerului Sănătătii.

Art. 3. - Activitatea comisiei prevăzute la art. 1 se va desfăsura cu consultarea unei comisii de lucru cu caracter temporar, în functie de specialitatea medicală, desemnată de Biroul executiv la propunerea Comisiei profesional stiintifice a Colegiului Medicilor din România.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Colegiului Medicilor din România,

Vasile Astărăstoae

 

Bucuresti, 30 aprilie 2010.

Nr. 5.

 

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind componenta comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România

 

În temeiul art. 406 si 431 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 38 din Statutul Colegiului Medicilor din România, aprobat prin Decizia Adunării generale nationale a Colegiului Medicilor din România, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul national al Colegiului Medicilor din România decide:

Art. 1. - Se aprobă componenta comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România.

Art. 2. - Componenta comisiilor prevăzute la art. 1 este specificată în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia Consiliului National al Colegiului Medicilor din România nr. 6/2009 privind componenta comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 20 iulie 2009.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Colegiului Medicilor din România,

Vasile Astărăstoae

 

Bucuresti, 30 aprilie 2010.

Nr. 6.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

comisiilor de specialitate ale Colegiului Medicilor din România

 

1. Comisia de alergologie si imunologie

Presedinte - prof. dr. Deleanu-Dumitrascu Diana Mihaela, Cluj-Napoca

Vicepresedinte - prof. dr. Bara Constantin, Bucuresti

Membru - prof. dr. Gotia Stela, Iasi

Membru - prof. dr. Victor Cristea, Cluj-Napoca

Membru - conf. dr. Cucuruz Măria, Timisoara

Secretar - dr. Roxana Bumbăcea, Bucuresti

2. Comisia de anestezie si terapie intensivă

Presedinte - conf. dr. Copaciu Elena, Bucuresti

Vicepresedinte - prof. dr. Copotoiu Sanda, Târgu Mures,

Membru - prof. dr. Tulbure Dan, Bucuresti

Membru - conf. dr. Sandesc Dorel, Timisoara

Membru - conf. dr. Mitre Călin, Cluj-Napoca

Secretar - dr. Culman Victor, Bucuresti


3. Comisia de boli infectioase

Presedinte - prof. dr. Ceausu Emanoil, Bucuresti

Vicepresedinte - prof. Cupsa Augustin, Craiova

Membru - conf. dr. Calistru Petre, Bucuresti

Membru - prof. dr. Zanc Virginia, Cluj-Napoca

Membru - conf. Dr. Marincu losif, Timisoara

Membru - prof. dr. Adrian Streinu-Cercel, Bucuresti

Membru - prof. dr. Lucian Horia Negrutiu, Timisoara

Membru - conf. dr. Sorin Rugină, Constanta

Membru - prof. dr. Carmen Dorobat, Iasi

Secretar - conf. dr. Cristea Cristiana, Bucuresti

Membri - COPAC: Petre Iulian Cristian Rosu - supleant

4. Comisia de cardiologie

Presedinte - prof. dr. Arsenescu Cătălina, Iasi

Vicepresedinte - conf. dr. Gaita Dan, Timisoara

Membru - prof. dr. Ginghina Carmen, Bucuresti

Membru - prof. dr. Vinereanu Dragos, Bucuresti

Secretar - conf. dr. Bălănescu Serban, Bucuresti

5. Comisia de dermato-venerologie

Presedinte - prof. dr. Cosgarea Rodica, Cluj-Napoca

Vicepresedinte - conf. dr. Popescu Cătălin, Bucuresti

Membru - prof. dr. Giurcăneanu Călin, Bucuresti

Membru - dr. Benea Vasile, Bucuresti

Membru - conf. dr. Rotaru Măria, Sibiu

Secretar - dr. Suciu Gloria, Bucuresti

6. Comisia de diabet si boli metabolice

Presedinte - prof. dr. Lichiardopol Radu, Bucuresti

Vicepresedinte - prof. dr. Hâncu Nicolae, Cluj-Napoca

Membru - prof. dr. Cheta Dan, Bucuresti

Membru - prof. dr. Graur Mariana, Iasi

Membru - prof. dr. Serban Viorel, Timisoara

Secretar - conf. dr. Roman Gabriela, Cluj-Napoca

Membri - COPAC:

Măria Mesaros

Marian Moldovan - supleant

7. Comisia de endocrinologie

Presedinte - prof. dr. Zosin Ioana, Timisoara

Vicepresedinte - prof. dr. Mogos Voichita, Iasi

Membru - prof. dr. Coculescu Mihai, Bucuresti

Membru - conf. dr. Georgescu Carmen, Cluj-Napoca

Membru - prof. dr. Totoianu Ioan Gh., Sibiu

Membru - conf. dr. Aurora Milos, Timisoara

Secretar - conf. dr. Cătălina Poiană, Bucuresti

8. Comisia de farmacologie clinică si toxicologie

Presedinte - prof. dr. Anca Buzoianu

Vicepresedinte - prof. dr. Voicu Victor, Bucuresti

Membru - prof. dr. Sandor Vlaicu, Cluj-Napoca

Membru - prof. dr. Popescu Florica, Craiova

Membru - conf. dr. Andrei Tica, Craiova

Membru - prof. dr. Mungiu Ostin, Iasi

Secretar - dr. farm. Negres Simona, Bucuresti

9. Comisia de gastroenterologie

Presedinte - conf. dr. Cristian Gheorghe,

Vicepresedinte - prof. dr. Cijevschi Prelipcean Cristina, Iasi

Membru - prof. dr. Olteanu Dan, Bucuresti

Membru - prof. dr. Mircea Diculescu, Bucuresti

Membru - prof. dr. Anca Trifan, Iasi

Membru - conf. dr. Eugen Dumitru

Secretar - dr. Ciocârlan Mihai, Bucuresti

Membri - COPAC:

Marinela Debu

Camelia Vlad - supleant

10. Comisia de geriatrie si gerontologie

Presedinte - dr. State Doina, Bucuresti

Vicepresedinte - dr. Nicolescu Rodica, Bucuresti

Membru - sef lucrări dr. Prada Gabriel Ioan, Bucuresti

Membru - dr. Alexa Ioana Dana, Iasi

Secretar - dr. Vâlcea Cristina, Bucuresti

11. Comisia de expertiză medicală a capacitătii de muncă

Presedinte - dr. Valentin Năstase, Brasov

Vicepresedinte - dr. Lăcrămioara Doina Tudorache, Bucuresti

Membru - dr. Ioana Soare, Bucuresti

Membru - dr. Doina Neamtu, Bucuresti

Membru - dr. Antoaneta Gavril, Bucuresti

Membru - dr. Mariana Florea, Cluj-Napoca

Membru - dr. Raluca Păun, Bacău

Membru - dr. Aida Mara Nedelcut, Focsani

Secretar - dr. Simona Lucia Bunescu, Bucuresti

12. Comisia de hematologie si transfuzii

Presedinte - prof dr. Oltean Galafteon, Târgu Mures

Vicepresedinte - prof dr. lonită Hortensia, Timisoara

Membru - prof dr. Lupu Anca, Bucuresti

Membru - dr. Hoinărescu Mihaela, Bucuresti

Membru - dr. Burcoveanu Cristina, Iasi

Membru - dr. Mihaela Dragotă, Constanta

Secretar - dr. Ciocan Oana, Bucuresti

Membri COPAC:

Nicolae Oniga

Mădălin Podeanu - supleant

13. Comisia de medicină de familie

Presedinte - sef lucrări dr. Cârstea Constantin, Brasov

Vicepresedinte - dr. Vidican Marcela, Cluj-Napoca

Membru - dr. Haber George, Alba lulia

Membru - dr. Bănică Valentin, Arges

Membru - dr. Tintaru Costin, Bacău

Membru - dr. Dumitrescu Mircea, Bihor

Membru - dr. Chitanu Liliana, Brăila

Membru - dr. Ciurea Adriana, Buzău

Membru - dr. Doina Olteanu, Călărasi

Membru - dr. Seres Lucia, Covasna

Membru - dr. Ileana Dumitrescu, Dâmbovita

Membru - dr. Valentin Ciungu, Gorj

Membru - dr. Simon Alpar, Harghita

Membru - dr. Hrecinic Virginia, Hunedoara

Membru - dr. Gabriela Gheoghe Stoenescu, Ialomita

Membru - dr. Cristea Dadiana, Maramures

Membru - dr. Rădulescu Viorel Ionel, Olt

Membru - dr. Tudoroiu Emilia, Prahova

Membru - dr. Bumbulut Călin, Satu Mare

Membru - dr. Mirela Liliana Oniceanu, Suceava

Secretar - dr. Ghinescu Minerva, Ilfov

14. Comisia de medicină de urgentă

Presedinte - conf. dr. Cimpoesu Diana, Iasi

Vicepresedinte - dr. Damoc Letitia Gabriela, Piatra-Neamt

Membru - dr. Golea Adela, Cluj-Napoca

Membru - dr. Cordea Ioan, Sălaj


Membru - dr. Georgescu Valentin, Bucuresti

Secretar - dr. Dimitriu Ioana, Bucuresti

15. Comisia de medicină internă

Presedinte - prof. dr. Ungureanu Gabriel, Iasi

Vicepresedinte - prof. dr. Leasu Teodor, Brasov

Membru - prof. dr. Tănăsescu Coman, Bucuresti

Membru - prof. dr. Blaga Sorin, Cluj-Napoca

Secretar - dr. Călin Remus Cipăian, Sibiu

Subcomisia acupunctura, homeopatie si apifitoterapie

Presedinte - prof dr. Constantin Dumitru, Bucuresti

Vicepresedinte - dr. Corneliu Moldovan, Bucuresti

Membru - dr. Pavlovschi Doina, Buzău

Membru - dr. Nanu Lavinia, Bucuresti

Secretar - dr. Stefan Eugen

16. Comisia de medicina muncii

Presedinte - prof. dr. Toma Ion, Craiova

Vicepresedinte - prof. dr. Bardac losif Dorin, Sibiu

Membru - prof. dr. Naghi Eugenia, Bucuresti

Membru - dr. Popa Doina, Iasi

Membru - conf. dr. Pauncu Elena Ana, Timisoara

Secretar - dr. Otelea Mariana, Bucuresti

17. Comisia de nefrologie

Presedinte - prof. dr. Gherman-Căprioara Mirela, Cluj-Napoca

Vicepresedinte - dr. Macavei Radu, Brasov

Membru - prof. dr. Mircescu Gabriel, Bucuresti

Membru - prof. dr. Brumaru Ovidiu, Iasi

Secretar - dr. Stancu Simona, Bucuresti

18. Comisia de neurologie

Presedinte - prof. dr. Ioan Pascu, Târgu Mures

Vicepresedinte - prof. dr. Popescu Cristian Dinu, Iasi

Membru - prof. dr. Benga Ileana, Cluj-Napoca

Membru - prof. dr. Zaharia Cornelia, Craiova

Membru - prof. dr. Băjenaru Ovidiu, Bucuresti

Secretar - conf. dr. Panea Cristina, Bucuresti

Membri COPAC: Aurora Borsan Claudia Torje - supleant

19. Comisia de oncologie

Presedinte - prof. dr. Miron Lucian, Iasi

Vicepresedinte - conf. dr. Rancea Alin, Cluj-Napoca

Membru - prof. dr. Anghel Rodica, Bucuresti

Membru - prof. dr. Nagy Viorica, Cluj-Napoca

Membru - prof. dr. Bădulescu Florinei, Craiova

Membru - conf. dr. Tudor Eliade Ciuleanu, Cluj-Napoca

Membru - dr. Mircea Dediu, Bucuresti

Membru - dr. Dana Ples, Constanta

Secretar - dr. Jinga Dan Corneliu, Bucuresti

Membri COPAC: Cezar Irimia Ioana Cristea - supleant

20. Comisia de pediatrie

Presedinte - prof. dr. Ciofu Eugen Pascal,

Bucuresti Vicepresedinte - prof. dr. Serban Marghit, Timisoara

Membru - prof. dr. Ioan Gherghina, Bucuresti

Membru - prof. dr. Orăseanu Dumitru, Bucuresti

Membru - conf. dr. Pop Liviu, Timisoara

Membru - prof. dr. Valeria Stroia, Constanta

Secretar - dr. Mirela Ritivoiu, Bucuresti

21. Comisia de pneumologie

Presedinte - prof. dr. Mihăltan Florin, Bucuresti

Vicepresedinte - conf. dr. Pop Carmen Monica, Cluj-Napoca

Membru - sef lucrări dr. Ciobanu Doru, Brasov

Membru - prof. dr. Bogdan Miron, Bucuresti

Membru - dr. Homorodean Daniela, Cluj-Napoca

Membru - dr. Ruxandra Ulmeanu, Bucuresti

Secretar - sef lucrări Crisan Marilena, Oradea

22. Comisia de psihiatrie si pedopsihiatrie

Presedinte - prof. dr. Tudose Florin, Bucuresti

Vicepresedinte - prof. dr. Dobrescu Iuliana, Bucuresti

Membru - prof. dr. Vasile Chirită, Iasi

Membru - dr. Albert Veres, Miercurea-Ciuc

Membru - acad. dr. Enătescu Virgil, Satu Mare

Membru - dr. Simona Tămăsan, Timisoara

Membru - prof. dr. Dehelean Pompilia, Timisoara

Secretar - prof. dr. Miclutia Ioana, Cluj-Napoca

23. Comisia de recuperare, medicină fizică si balneologie

Presedinte - prof. dr. Pop Liviu, Cluj-Napoca

Vicepresedinte - dr. Bele lulia, Techirghiol

Membru - conf. dr. Cinteză Delia, Bucuresti

Membru - sef lucrări dr. Bighea Adrian, Craiova

Membru - sef lucrări dr. Popa Mihaela, Oradea

Secretar - dr. Poenaru Daniela, Bucuresti

24. Comisia de reumatologie

Presedinte - prof. dr. Chirieac Rodica, Iasi

Vicepresedinte - conf. dr. Predeteanu Denisa, Bucuresti

Membru - conf. dr. Rednic Simona, Cluj-Napoca

Membru - prof. dr. Ciurea Paulina, Craiova

Membru - prof. dr. Nemes Dan, Timisoara

Secretar - conf. dr. Bălănescu Andra, Bucuresti

25. Comisia de chirurgie cardiovasculară

Presedinte - conf. dr. Scridon Traian, Cluj-Napoca

Vicepresedinte - conf. dr. Muresian Horia, Bucuresti

Membru - conf. dr. Moldovan Horatiu, Bucuresti

Membru - prof. dr. Bârsan Mircea, Cluj-Napoca

Membru - prof. dr. Deac Radu, Târgu Mures

Secretar - dr. Vasilescu Alexandru, Bucuresti

26. Comisia de chirurgie pediatrică

Presedinte - prof. dr. Sabetai Corneliu, Craiova

Vicepresedinte - prof. dr. Tepeneu Pavel, Timisoara

Membru - dr. Ioan Florin, Brăila

Membru - conf. dr. lonescu Nicolae Sebastian, Bucuresti

Membru - prof. dr. Constantin Tica, Constanta

Membru - prof. dr. Gheorghe Burnei, Bucuresti

Membru - dr. Vasile Stan, Pitesti

Membru - conf. dr. Gliga Virgil, Târgu Mures

Secretar - conf. dr. Basca Ion, Bucuresti

27. Comisia de chirurgie generală

Presedinte - prof. dr. Fluture Vladimir, Timisoara

Vicepresedinte - prof. dr. Georgescu Stefan, Iasi

Membru - conf. dr. Dănut Vasile, Bucuresti

Membru - conf. dr. Nicolau Alexandru-Eugen, Bucuresti

Membru - prof. dr. Ion Aschie, Constanta

Membru - dr. Borcean Gheorghe, Caransebes

Membru - dr. Popescu Jean, Dâmbovita

Secretar - dr. Păun Sorin, Bucuresti


28. Comisia de genetică medicală

Presedinte - prof. dr. Bembea Marius, Oradea

Vicepresedinte - prof. dr. Pop Victor Ioan, Cluj-Napoca

Membru - sef lucrări dr. Laurentiu Camil Bohîltea, Bucuresti

Membru - prof. dr. Stoica Ortansa, Iasi

Membru - dr. Pascanu Ionela, Târgu Mures

Secretar - dr. Nedelcovici Simona, Bucuresti

Membri COPAC:

Georgiana Nitu

Mihai Gafencu - supleant

29. Comisia de chirurgie plastică si microchirurgie

Presedinte - prof. dr. Enescu Dan, Bucuresti

Vicepresedinte - prof. dr. Bratu Tiberiu, Timisoara

Membru - prof. dr. Lascăr Ioan, Bucuresti

Membru - prof. dr. Dumitrescu Doina, Bucuresti

Membru - conf. dr. Dragos Pieptu, Iasi

Secretar - cercetător principal gr. I dr. Florescu Petre Ioan, Bucuresti

30. Comisia de chirurgie toracică

Presedinte - conf. dr. Cordos Ioan, Bucuresti

Vicepresedinte - prof. dr. Nicodin Alexandru, Timisoara

Membru - dr. Chirculescu Florin, Bucuresti

Membru - dr. Nicolau Dan, Cluj-Napoca

Membru - conf. dr. Cotulbea Romeo, Craiova

Secretar - dr. Cătălin Bărbulescu, Bucuresti

31. Comisia de neurochirurgie

Presedinte - prof. dr. lanovici Nicolae, Iasi

Vicepresedinte - prof. dr. Ciurea Vlad, Bucuresti

Membru - prof. dr. Gabriel lacob, Bucuresti

Membru - prof. dr. Stefan Florian, Cluj-Napoca

Membru - conf. dr. Davidescu Bogdan, Constanta

Secretar - dr. Toader Corneliu, Bucuresti

32. Comisia de obstetrică-ginecologie

Presedinte - prof. dr. Vlad Tica, Constanta

Vicepresedinte - prof. dr. Stretean Adrian, Sibiu

Membru - prof. dr. Ancăr Virgil, Bucuresti

Membru - conf. dr. Ona Dan, Cluj-Napoca

Membru - prof. dr. Râca Nicolae, Craiova

Membru - conf. dr. Petru Chitulea, Oradea

Membru - prof. dr. Mircea Onofiescu, Iasi

Membru - prof. dr. Dorin Anastasiu, Timisoara

Secretar - dr. Poenaru Mircea, Bucuresti

33. Comisia de oftalmologie

Presedinte - prof. dr. Dorin Chiselită, Iasi

Vicepresedinte - dr. Mihu Ioana Venusa, Hunedoara

Membru - prof. dr. Pop Mihai, Bucuresti

Membru - conf. dr. Stan Cristina, Cluj-Napoca

Secretar - dr. Bîsca Mihai Petre, Bucuresti

34. Comisia de ortopedie si traumatologie

Presedinte - prof. dr. Mihai Popescu, Bucuresti

Vicepresedinte - prof. dr. Poenaru Dan, Timisoara

Membru - prof. dr. Lupescu Vasile, Constanta

Membru - prof. dr. Gotia Ion, Iasi

Membru - conf. dr. Pătrascu Jenei Marian, Timisoara

Membru - conf. dr. Cristian Ioan Stoica, Bucuresti

Secretar - conf. dr. Rădulescu Radu, Bucuresti

35. Comisia de otorinolaringologie

Presedinte - prof. dr. Dumitru Cristea, Galati

Vicepresedinte - prof. dr. Cosgarea Marcel, Cluj-Napoca

Membru - prof. dr. George Comsa, Constanta

Membru - prof. dr. Vasile Costinescu, Iasi

Membru - prof. dr. Cotulbea Stan, Timisoara

Secretar - prof. dr. Muhlfay Gheorghe, Târgu Mures

36. Comisia de urologie

Presedinte - prof. dr. Miclea Florin, Timisoara

Vicepresedinte - conf. dr. Bratievici Bogdan, Bucuresti

Membru - conf. dr. Calomfirescu Nicolae, Bucuresti

Membru - conf. dr. Novac Costică, Iasi

Membru - prof. dr. Boja Mihail Radu, Târgu Mures

Secretar - conf. dr. Ambert Valentin, Bucuresti

37. Comisia de anatomie patologică

Presedinte - prof. dr. Lazăr Elena, Timisoara

Vicepresedinte - prof. dr. Aschie Mariana, Constanta

Membru - prof. dr. Sajin Măria, Bucuresti

Membru - prof. dr. Bogdan Florin, Craiova

Membru - prof. dr. Petrescu Magda, Cluj-Napoca

Secretar - dr. Herlea Vlad, Bucuresti

38. Comisia de medicină legală

Presedinte - prof. dr. Astărăstoae Vasile, Iasi

Vicepresedinte - conf. dr. Zăvoi Roxana, Craiova

Membru - prof. dr. Dermengiu Dan, Bucuresti

Membru - conf. dr. Perju Dumbravă Dan, Cluj-Napoca

Membru - conf. dr. Mihalache Gabriel, Oradea

Membru - prof. dr. Alexandra Enache, Timisoara

Secretar - sef lucrări dr. Grigoriu Carmen, Iasi

39. Comisia de medicină sportivă

Presedinte - lector dr. Busneag Răzvan, Bucuresti

Vicepresedinte - dr. Mazilu Manuela, Cluj-Napoca

Membru - dr. Vârnav Plusa Ispas, Iasi

Membru - prof. dr. Brânzaniuc Klara, Târgu Mures

Membru - dr. Serbescu Ioan, Timisoara

Secretar - conf. dr. lonescu Anca, Bucuresti

40. Comisia de radiologie, imagistică medicală si medicină nucleară

Presedinte - prof. dr. Bondari Andrei, Craiova

Vicepresedinte - prof. dr. Sorin Dudea, Cluj-Napoca

Vicepresedinte - prof. dr. Ioan Codorean, Bucuresti

Membru - prof. dr. lâna Gheorghe, Bucuresti

Membru - prof. dr. Bârsasteanu Florin, Timisoara

Membru - prof. dr. Constantin Zaharia, Bucuresti

Membru - prof. dr. Dragos Negru, Iasi

Membru - conf. dr. Steliana Popescu, Constanta

Secretar - as. dr. Munteanu Ileana, Bucuresti

41. Comisia de sănătate publică

Presedinte - prof. dr. Mincă Dana Galieta, Bucuresti

Vicepresedinte - dr. Litu Marius, Bucuresti

Membru - dr. Pană Bogdan, Bucuresti

Membru - prof. dr. Amariei Corneliu, Constanta

Membru - dr. Moldovan Roxana, Timisoara

Secretar - dr. Popa Dan Mircea, Bucuresti

42. Comisia de bioetică

Presedinte - conf. dr. Ioan Beatrice Gabriela, Iasi

Vicepresedinte - conf. dr. Curcă Cristian, Bucuresti

Membru - prof. dr. Astărăstoae Vasile, Iasi

Membru - sef lucrări dr. Morar Silviu, Sibiu

Membru - prof. dr. Enache Alexandra, Timisoara

Secretar - sef lucrări dr. Gavrilovici Cristina, Iasi


 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 417/2010 privind finantarea din bugetele aprobate unor ordonatori principali de credite bugetare pe anul 2010 pentru unităti de cult, unităti sanitare, unităti de învătământ si pentru unele penitenciare, precum si alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2010, pentru Secretariatul General al Guvernului - Secretariatul de Stat pentru Culte si pentru unele autorităti ale administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 si 289 bis din 3 mai 2010, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- În anexa nr. 2, la coloana a 2-a „Obiectiv", la pozitia nr. 147, în loc de: „147. Investitii infrastructură, Asociatia de Tenis de Câmp, municipiul Galati" se va citi: „147. Investitie infrastructură, Liceul cu Program Sportiv, municipiul Galati";

- În anexa nr. 5, la coloana a 2-a „Obiectivul de investitii", la pozitia nr. 149, în loc de: „149. Modernizare drum sătesc DS 60, sat Poiana de Sus - Statia CFR Gara Gilort, în lungime de 0,63 km"se va citi: „ 149. Modernizare drum sătesc DS 60, sat Poiana de Sus - Statia CFR Gara Gilort, în lungime de 0,63 km, comuna Turburea", iar la pozitia nr. 295, în loc de: „295. Lucrări Casa de Cultură municipiul Suceava" se va citi: „295. Lucrări Centrul Cultural al Municipiului Suceava".


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.