MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 385/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 385         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Joi, 10 iunie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

503. - Hotărâre privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Timis, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

507. - Hotărâre privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.373/2009 pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

 

529. - Hotărâre pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale care au desfăsurat faze-pilot, precum si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale si la Primăria Municipiului Bucuresti si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            663. - Ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri pentru aprobarea Prescriptiilor tehnice PT C 1-2010 „Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare si economizoare independente”, PT C 4-2010 „Recipiente metalice stabile sub presiune”, PT C 6-2010 „Conducte metalice sub presiune pentru fluide”, PT C 7-2010 „Dispozitive de sigurantă”, PT C 8-2010 „Instalatii de distributie gaze petroliere lichefiate”, PT C 9-2010 „Cazane de apă caldă si cazane de abur de joasă presiune”, PT C 10-2010 „Conducte de abur si conducte de apă fierbinte sub presiune”


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Timis, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din functiune si casării, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii situate în localitatea Deta, respectiv în localitatea Cruceni, judetul Timis, aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Timis, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor se face în vederea scoaterii din functiune si casării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si casarea constructiilor, Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 26 mai 2010.

Nr. 503.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Timis, care se transmit din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si casării acestora

 

Adresa imobilului

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului

Numărul de înregistrare atribuit de M.F.P.

Localitatea Deta, judetul Timis

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Timis

Pavilion „sopron combustibil”

Suprafată construită = 175,00 m2

Valoare contabilă = 25,54 lei

104.795

(partial)

49-290-04

Pavilion „bordei zarzavat”

Suprafată construită = 59,00 m2

Valoare contabilă = 1.229,91 lei

49-290-05

Pavilion „sopron C.L.”

Suprafată construită = 54,00 m2

Valoare contabilă = 21,91 lei

49-290-06

Pavilion „baracă metalică”

Suprafată construită = 276,00 m2

Valoare contabilă = 43,82 lei

49-290-07

Pavilion „baracă metalică”

Suprafată construită = 371,00 m2

Valoare contabilă = 37,70 lei

49-290-08

Pavilion „sopron auto”

Suprafată construită = 165,00 m2

Valoare contabilă = 18,98 lei

49-290-09

Localitatea Cruceni,

judetul Timis

Ministerul Administratiei si Internelor - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Timis

Pavilion „w.c.”

Suprafată construită = 16,00 m2

Valoare contabilă = 1.561,25 lei

104.799

(partial)

49-310-03

Pavilion „bordei”

Suprafată construită = 51,00 m2

Valoare contabilă = 279,16 lei

49-310-04

Pavilion „grajd”

Suprafată construită = 72,00 m2

Valoare contabilă = 242,64 lei

49-310-05

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.373/2009 pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După articolul III din Hotărârea Guvernului nr. 1.373/2009 pentru reglementarea unor aspecte determinate de aplicarea măsurilor de reorganizare stabilite de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităti si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană si Fondul Monetar International si pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 805 din 25 noiembrie 2009, se introduce un nou articol, articolul III1, cu următorul cuprins:

„Art. III1. - (1) Agentia Natională a Functionarilor Publici predă patrimoniul preluat în conditiile art. III de la centrele regionale de formare continuă pentru administratia publică locală, desfiintate potrivit art. I lit. b), institutiilor similare nou-înfiintate în subordinea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în conditiile prezentei hotărâri.

(2) Patrimoniul prevăzut la alin. (1) se predă pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat între Agentia Natională a Functionarilor Publici si fiecare centru regional de formare continuă pentru administratia publică locală, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Patrimoniul predat în conditiile alin. (1) si (2), precum si structurile de personal se gestionează de către fiecare centru regional de formare continuă pentru administratia publică locală, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(4) Agentia Natională a Functionarilor Publici transmite un exemplar al protocoalelor prevăzute la alin. (2) si Ministerului Administratiei si Internelor.”

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Szakal Andras Zsolt

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 26 mai 2010.

Nr. 507.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale care au desfăsurat faze-pilot, precum si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale si la Primăria Municipiului Bucuresti si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 17 alin. (6) si al art. 19 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii către autoritătile administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă mentinerea managementului asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale care au desfăsurat faze-pilot în conformitate cu art. 17 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii către autoritătile administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Se aprobă Lista unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale si la Primăria Municipiului Bucuresti, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă Lista unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti încheie cu autoritătile administratiei publice locale protocoale de predare-preluare, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului sănătătii, pentru spitalele publice al căror management al asistentei medicale s-a transferat prin prezenta hotărâre.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 2 iunie 2010.

Nr. 529.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale si la Primăria Municipiului Bucuresti

 

 

Municipiul Bucuresti (18 unităti sanitare)

 

1.

Spitalul Clinic „Sf. Măria” Bucuresti

Primăria Municipiului Bucuresti

2.

Spitalul Clinic „Filantropia” Bucuresti

Primăria Municipiului Bucuresti

3.

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-maxilo-facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu” Bucuresti

Primăria Municipiului Bucuresti

4.

Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila” Bucuresti

Primăria Municipiului Bucuresti

5.

Spitalul Clinic „Colentina” Bucuresti

Primăria Municipiului Bucuresti

6.

Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie si TBC Osteoarticular „Foisor” Bucuresti

Primăria Municipiului Bucuresti

7.

Spitalul Clinic Caritas „Academician Nicolae Cajal”

Primăria Municipiului Bucuresti

8.

Spitalul Clinic „Nicolae Malaxa” Bucuresti

Primăria Municipiului Bucuresti

9.

Spitalul Clinic „Coltea” Bucuresti

Primăria Municipiului Bucuresti

10.

Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”

Primăria Municipiului Bucuresti

11.

Spitalul Clinic de Dermatovenerologie „Prof. Dr. Scarlat Longhin” Bucuresti

Primăria Municipiului Bucuresti

12.

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale „Dr. Victor Babes”

Primăria Municipiului Bucuresti

13.

Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele”

Primăria Municipiului Bucuresti

14.

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sârbu” Bucuresti

Primăria Municipiului Bucuresti

15.

Spitalul Clinic „Dr. Ion Cantacuzino” Bucuresti

Primăria Municipiului Bucuresti

16.

Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Stefan” Bucuresti

Primăria Municipiului Bucuresti

17.

Spitalul de Boli Cronice „Sf. Luca” Bucuresti

Primăria Municipiului Bucuresti

18.

Centrul de Boli Reumatismale „Dr. Ion Stoia” Bucuresti

Primăria Municipiului Bucuresti

 

Judetul Bihor (4 unităti sanitare)

 

1.

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Oradea

Consiliul Local Oradea

2.

Spitalul Clinic de Neurologie si Psihiatrie Oradea

Consiliul Local Oradea

3.

Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu” Oradea

Consiliul Local Oradea

4.

Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea

Consiliul Local Oradea

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti

 

Nr. crt.

Denumirea unitătii sanitare

Autoritatea administratiei publice locale

 

Judetul Alba (12 unităti sanitare)

 

1.

Spitalul Judetean de Urgentă Alba lulia

Consiliul Judetean Alba

2.

Spitalul Municipal Aiud

Consiliul Local Aiud

3.

Spitalul Municipal Blaj

Consiliul Local Blaj

4.

Spitalul Municipal Sebes

Consiliul Local Sebes

5.

Spitalul Orăsenesc Abrud

Consiliul Local Abrud

6.

Spitalul Orăsenesc Câmpeni

Consiliul Local Câmpeni

7.

Spitalul Orăsenesc Ocna Mures

Consiliul Local Ocna Mures

8.

Spitalul Orăsenesc Cugir

Consiliul Local Cugir

9.

Spitalul Orăsenesc Zlatna

Consiliul Local Zlatna

10.

Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

Consiliul Judetean Alba

11.

Spitalul de Boli Cronice Câmpeni

Consiliul Local Câmpeni

12.

Centrul de Sănătate Baia de Aries

Consiliul Local Baia de Aries

 

Judetul Arad (11 unităti sanitare)

 

13.

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Arad

Consiliul Judetean Arad

14.

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Dr. Salvador Vuia” Arad

Consiliul Judetean Arad

15.

Spitalul Clinic Municipal Arad

Consiliul Local Arad

16.

Spitalul Orăsenesc Lipova

Consiliul Local Lipova

17.

Spitalul Orăsenesc Ineu

Consiliul Local Ineu

18.

Spitalul Orăsenesc Sântana

Consiliul Local Sântana

19.

Spitalul Comunal Gurahont

Consiliul Local Gurahont

20.

Centrul de Sănătate Chisineu-Cris

Consiliul Local Chisineu-Cris

21.

Spitalul de Psihiatrie Mocrea

Consiliul Judetean Arad

22.

Spitalul de Psihiatrie Căpâlnas

Consiliul Judetean Arad

23.

Spitalul Boli Cronice Sebis

Consiliul Local Sebis

 

Judetul Arges (17 unităti sanitare)

 

24.

Spitalul Judetean de Urgentă Pitesti

Consiliul Judetean Arges

25.

Spitalul Municipal Câmpulung

Consiliul Local Câmpulung

26.

Spitalul Municipal Curtea de Arges

Consiliul Local Curtea de Arges

27.

Spitalul Orăsenesc „Sf. Spiridon” Mioveni

Consiliul Local Mioveni

28.

Spitalul Orăsenesc „Regele Carol I” Costesti

Consiliul Judetean Arges

29.

Spitalul de Psihiatrie „Sf. Măria” Vedea

Consiliul Judetean Arges

30.

Spitalul „Dr. Teja Papahagi” Domnesti

Consiliul Judetean Arges

31.

Spitalul de Recuperare Brădet

Consiliul Judetean Arges

32.

Spitalul de Pediatrie Pitesti

Consiliul Judetean Arges

33.

Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung

Consiliul Judetean Arges

34.

Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Ilie” Pitesti

Consiliul Judetean Arges

35.

Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni

Consiliul Judetean Arges

36.

Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” Valea lasului

Consiliul Judetean Arges

37.

Spitalul de Geriatrie si Boli Cronice „Constantin Bălăceanu Stolnici” Stefănesti

Consiliul Judetean Arges

38.

Spitalul „Dr. Ion Crăciun” Călinesti

Consiliul Judetean Arges

39.

Spitalul de Boli Cronice Mozăceni

Consiliul Judetean Arges

40.

Spitalul de Boli Cronice Rucăr

Consiliul Judetean Arges

 

Judetul Bacău (7 unităti sanitare)

 

41.

Spitalul Judetean de Urgentă Bacău

Consiliul Judetean Bacău

42.

Spitalul Municipal Onesti

Consiliul Local Onesti

43.

Spitalul Municipal de Urgentă Moinesti

Consiliul Local Moinesti

44.

Spitalul Orăsenesc „loan Lascăr” Comănesti

Consiliul Local Comănesti

45.

Spitalul Orăsenesc Buhusi

Consiliul Local Buhusi

46.

Spitalul de Pediatrie Bacău

Consiliul Judetean Bacău

47.

Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău

Consiliul Local Bacău

 

Judetul Bihor (9 unităti sanitare)

 

48.

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Oradea

Consiliul Judetean Bihor

49.

Spitalul Municipal „Episcop N. Popovici” Beius

Consiliul Local Beius

50.

Spitalul Municipal Salonta

Consiliul Local Salonta

51.

Spitalul Municipal „Dr. Pop Mircea” Marghita

Consiliul Local Marghita

52.

Spitalul Orăsenesc Alesd

Consiliul Local Alesd

53.

Spitalul Orăsenesc Stei

Consiliul Local Stei

54.

Centrul de Sănătate Valea lui Mihai

Consiliul Local Valea lui Mihai

55.

Centrul de Sănătate Bratca

Consiliul Local Bratca

56.

Spitalul de Psihiatrie Nucet

Consiliul Judetean Bihor

 

Judetul Bistrita-Năsăud (5 unităti sanitare)

 

57.

Spitalul Judetean de Urgentă Bistrita

Consiliul Judetean Bistrita-Năsăud

58.

Spitalul Orăsenesc „Dr. George Trifon” Năsăud

Consiliul Local Năsăud


Nr. crt.

Denumirea unitătii sanitare

Autoritatea administratiei publice locale

59.

Spitalul Orăsenesc Beclean

Consiliul Local Beclean

60.

Centrul de Sănătate Teaca

Consiliul Local Teaca

61.

Preventoriul TBC Iiisua

Consiliul Local Uriu

 

Judetul Botosani (12 unităti sanitare)

 

62.

Spitalul Judetean de Urgentă „Mavromati” Botosani

Consiliul Judetean Botosani

63.

Spitalul Municipal Dorohoi

Consiliul Local Dorohoi

64.

Spitalul Orăsenesc Săveni

Consiliul Local Săveni

65.

Spitalul Orăsenesc Darabani

Consiliul Local Darabani

66.

Spitalul Comunal Trusesti

Consiliul Local Trusesti

67.

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Botosani

Consiliul Judetean Botosani

68.

Spitalul de Copii Botosani

Consiliul Judetean Botosani

69.

Spitalul de Psihiatrie Botosani

Consiliul Judetean Botosani

70.

Spitalul de Recuperare „Sf. Gheorghe” Botosani

Consiliul Local Botosani

71.

Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani

Consiliul Local Botosani

72.

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Guranda

Consiliul Judetean Botosani

73.

Sanatoriul de Neuropsihiatrie Podriga

Consiliul Judetean Botosani

 

Judetul Brasov (12 unităti sanitare)

 

74.

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Brasov

Consiliul Judetean Brasov

75.

Spitalul Clinic de Copii Brasov

Consiliul Judetean Brasov

76.

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brasov

Consiliul Judetean Brasov

77.

Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăras

Consiliul Local Făgăras

78.

Spitalul Municipal Săcele

Consiliul Local Săcele

79.

Spitalul Municipal Codlea

Consiliul Local Codlea

80.

Spitalul Orăsenesc „Dr. C. T. Sparchez” Zărnesti

Consiliul Local Zărnesti

81.

Spitalul Orăsenesc Rupea

Consiliul Local Rupea

82.

Spitalul de Boli Infectioase Brasov

Consiliul Judetean Brasov

83.

Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brasov

Consiliul Judetean Brasov

84.

Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov

Consiliul Judetean Brasov

85.

Spitalul de Boli Cronice Victoria

Consiliul Local Victoria

 

Judetul Brăila (5 unităti sanitare)

 

86.

Spitalul de Urgentă Judetean Brăila

Consiliul Judetean Brăila

87.

Spitalul Orăsenesc Făurei

Consiliul Local Făurei

88.

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Brăila

Consiliul Judetean Brăila

89.

Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila

Consiliul Judetean Brăila

90.

Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon” Brăila

Consiliul Local Brăila

 

Judetul Buzău (7 unităti sanitare)

 

91.

Spitalul Judetean de Urgentă Buzău

Consiliul Judetean Buzău

92.

Spitalul Municipal Râmnicu Sărat

Consiliul Local Râmnicu Sărat

93.

Spitalul Orăsenesc Nehoiu

Consiliul Local Nehoiu

94.

Spitalul Comunal Vintilă Vodă

Consiliul Local Vintilă Vodă

95.

Centrul de Sănătate Pârscov

Consiliul Local Pârscov

96.

Spitalul de Boli Cronice Smeeni

Consiliul Local Smeeni

97.

Spitalul de Boli Cronice Pătârlagele

Consiliul Local Pătârlagele


Nr. crt.

Denumirea unitătii sanitare

Autoritatea administratiei publice locale

 

Judetul Caras-Severin (8 unităti sanitare)

 

98.

Spitalul Judetean de Urgentă Resita

Consiliul Judetean Caras-Severin

99.

Spitalul Municipal de Urgentă Caransebes

Consiliul Local Caransebes

100.

Spitalul Orăsenesc Otelu Rosu

Consiliul Local Otelu Rosu

101.

Spitalul Orăsenesc Anina

Consiliul Local Anina

102.

Spitalul Orăsenesc Oravita

Consiliul Local Oravita

103.

Spitalul Orăsenesc Moldova Nouă

Consiliul Local Moldova Nouă

104.

Spitalul Comunal „Dr. losif Olariu” Bozovici

Consiliul Local Bozovici

105.

Spitalul de Boli Cronice Bocsa

Consiliul Local Bocsa

 

Judetul Călărasi (6 unităti sanitare)

 

106.

Spitalul Judetean de Urgentă Călărasi

Consiliul Judetean Călărasi

107.

Spitalul Municipal Oltenita

Consiliul Local Oltenita

108.

Spitalul Orăsenesc Lehliu-Gară

Consiliul Local Lehliu-Gară

109.

Spitalul Orăsenesc Budesti

Consiliul Local Budesti

110.

Spitalul de Pneumoftiziologie Călărasi

Consiliul Judetean Călărasi

111.

Spitalul de Psihiatrie Săpunari

Consiliul Judetean Călărasi

 

Judetul Cluj (12 unităti sanitare)

 

112.

Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii Cluj-Napoca

Consiliul Judetean Cluj

113.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Danielo” Cluj-Napoca

Consiliul Judetean Cluj

114.

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca

Consiliul Judetean Cluj

115.

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca

Consiliul Judetean Cluj

116.

Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

Consiliul Local Cluj-Napoca

117.

Spitalul Municipal Dej

Consiliul Local Dej

118.

Spitalul Municipal Turda

Consiliul Local Turda

119.

Spitalul Municipal Câmpia Turzii

Consiliul Local Câmpia Turzii

120.

Spitalul Municipal Gherla

Consiliul Local Gherla

121.

Spitalul Orăsenesc Huedin

Consiliul Local Huedin

122.

Centrul de Sănătate Mociu

Consiliul Local Mociu

123.

Spitalul de Boli Psihice Cronice Borsa

Consiliul Judetean Cluj

 

Judetul Constanta (10 unităti sanitare)

 

124.

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Constanta

Consiliul Judetean Constanta

125.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta

Consiliul Judetean Constanta

126.

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta

Consiliul Local Constanta

127.

Spitalul de Ftiziologie Agigea

Consiliul Judetean Constanta

128.

Spitalul Municipal Mangalia

Consiliul Local Mangalia

129.

Spitalul Municipal Medgidia

Consiliul Local Medgidia

130.

Spitalul Orăsenesc Cernavodă

Consiliul Local Cernavodă

131.

Spitalul Orăsenesc Hârsova

Consiliul Local Hârsova

132.

Spitalul de Ortopedie, Traumatologie si Recuperare Medicală Eforie Sud

Consiliul Judetean Constanta

133.

Centrul de Sănătate Băneasa

Consiliul Local Băneasa


Nr. crt.

Denumirea unitătii sanitare

Autoritatea administratiei publice locale

 

Judetul Covasna (4 unităti sanitare)

 

134.

Spitalul Judetean de Urgentă „Dr. Fogolyan Kristof” Sfântu Gheorghe

Consiliul Judetean Covasna

135.

Spitalul Municipal Târgu Secuiesc

Consiliul Local Târgu Secuiesc

136.

Spitalul Orăsenesc Covasna

Consiliul Local Covasna

137.

Spitalul Orăsenesc Baraolt

Consiliul Local Baraolt

 

Judetul Dâmbovita (10 unităti sanitare)

 

138.

Spitalul Judetean de Urgentă Târgoviste

Consiliul Judetean Dâmbovita

139.

Spitalul Municipal Târgoviste

Consiliul Local Târgoviste

140.

Spitalul Municipal Moreni

Consiliul Local Moreni

141.

Spitalul Orăsenesc Găesti

Consiliul Local Găesti

142.

Spitalul Orăsenesc Pucioasa

Consiliul Local Pucioasa

143.

Spitalul Orăsenesc Titu

Consiliul Local Titu

144.

Sanatoriul TBC Moroieni

Consiliul Judetean Dâmbovita

145.

Spitalul de Psihiatrie Cronici Gura Ocnitei

Consiliul Judetean Dâmbovita

146.

Centrul de Sănătate Voinesti

Consiliul Judetean Dâmbovita

147.

Centrul de Recuperare Neuromotorie Copii Gura Ocnitei

Consiliul Judetean Dâmbovita

 

Judetul Dolj (9 unităti sanitare)

 

148.

Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova

Consiliul Local Craiova

149.

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes” Craiova

Consiliul Local Craiova

150.

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova

Consiliul Local Craiova

151.

Spitalul Municipal Băilesti

Consiliul Local Băilesti

152.

Spitalul Municipal Calafat

Consiliul Local Calafat

153.

Spitalul Orăsenesc Segarcea

Consiliul Local Segarcea

154.

Spitalul Orăsenesc „Asezămintele Brâncovenesti” Dăbuleni

Consiliul Judetean Dolj

155.

Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna

Consiliul Judetean Dolj

156.

Spitalul Orăsenesc Filiasi

Consiliul Local Filiasi

 

Judetul Galati (9 unităti sanitare)

 

157.

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă „Sf. Apostol Andrei”

Consiliul Judetean Galati

158.

Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii „Sf. loan” Galati

Consiliul Local Galati

159.

Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci

Consiliul Local Tecuci

160.

Spitalul Orăsenesc Târgu Bujor

Consiliul Local Târgu Bujor

161.

Spitalul de Pneumoftiziologie Galati

Consiliul Judetean Galati

162.

Spitalul de Boli Infectioase „Cuvioasa Parascheva” Galati

Consiliul Judetean Galati

163.

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie „Buna Vestire” Galati

Consiliul Local Galati

164.

Spitalul de Psihiatrie „Elisabeta Doamna” Galati

Consiliul Local Galati

165.

Spital de Boli Cronice Ivesti

Consiliul Judetean Galati

 

Judetul Giurgiu (6 unităti sanitare)

 

166.

Spitalul Judetean de Urgentă Giurgiu

Consiliul Judetean Giurgiu

167.

Spitalul Orăsenesc Bolintin-Vale

Consiliul Local Bolintin-Vale

168.

Spitalul de Psihiatrie Vadu Lat

Consiliul Judetean Giurgiu


Nr. crt.

Denumirea unitătii sanitare

Autoritatea administratiei publice locale

169.

Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru

Consiliul Judetean Giurgiu

170.

Spitalul de Boli Infectioase Singureni

Consiliul Judetean Giurgiu

171.

Centrul de Sănătate Ghimpati

Consiliul Local Ghimpati

 

Judetul Gorj (8 unităti sanitare)

 

172.

Spitalul Judetean de Urgentă Târgu Jiu

Consiliul Judetean Gorj

173.

Spitalul Municipal Motru

Consiliul Local Motru

174.

Spitalul Orăsenesc Novaci

Consiliul Local Novaci

175.

Spitalul Orăsenesc Bumbesti-Jiu

Consiliul Local Bumbesti-Jiu

176.

Spitalul Orăsenesc „Sf. Stefan” Rovinari

Consiliul Local Rovinari

177.

Spitalul Orăsenesc Târgu Cărbunesti

Consiliul Local Târgu Cărbunesti

178.

Spitalul Orăsenesc Turceni

Consiliul Local Turceni

179.

Spitalul de Pneumoftiziologie „Tudor Vladimirescu” – Runcu

Consiliul Judetean Gorj

 

Judetul Harghita (5 unităti sanitare)

 

180.

Spitalul Judetean de Urgentă Miercurea-Ciuc

Consiliul Judetean Harghita

181.

Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc

Consiliul Local Odorheiu Secuiesc

182.

Spitalul Municipal Gheorghieni

Consiliul Local Gheorghieni

183.

Spitalul Municipal Toplita

Consiliul Local Toplita

184.

Spitalul de Psihiatrie Tulghes

Consiliul Judetean Harghita

 

Judetul Hunedoara (12 unităti sanitare)

 

185.

Spitalul Judetean de Urgentă Deva

Consiliul Judetean Hunedoara

186.

Spitalul de Urgentă Petrosani

Consiliul Local Petrosani

187.

Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara

Consiliul Local Hunedoara

188.

Spitalul Municipal Lupeni

Consiliul Local Lupeni

189.

Spitalul Municipal Orăstie

Consiliul Local Orăstie

190.

Spitalul Municipal Brad

Consiliul Local Brad

191.

Spitalul Municipal Vulcan

Consiliul Local Vulcan

192.

Spitalul Orăsenesc Hateg

Consiliul Local Hateg

193.

Spitalul de Boli Cronice Petrila

Consiliul Local Petrila

194.

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu

Consiliul Judetean Hunedoara

195.

Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad

Consiliul Judetean Hunedoara

196.

Centrul de Sănătate Călan

Consiliul Local Călan

 

Judetul Ialomita (4 unităti sanitare)

 

197.

Spitalul Judetean de Urgentă Slobozia

Consiliul Judetean Ialomita

198.

Spitalul Municipal Urziceni

Consiliul Local Urziceni

199.

Spitalul Municipal Fetesti

Consiliul Local Fetesti

200.

Spitalul Orăsenesc Tăndărei

Consiliul Local Tăndărei

 

Judetul lasi (12 unităti sanitare)

 

201.

Spitalul Clinic de Urgentă „Prof. Dr. Nicolae Oblu” lasi

Consiliul Judetean lasi

202.

Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii „Sf. Măria” lasi

Consiliul Judetean lasi

203.

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Elena Doamna” lasi

Consiliul Judetean lasi


Nr. crt.

Denumirea unitătii sanitare

Autoritatea administratiei publice locale

204.

Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva” lasi

Consiliul Judetean lasi

205.

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vodă” lasi

Consiliul Judetean lasi

206.

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie lasi

Consiliul Judetean lasi

207.

Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” lasi

Consiliul Local lasi

208.

Spitalul Clinic de Recuperare lasi

Consiliul Local lasi

209.

Spitalul Municipal Pascani

Consiliul Local Pascani

210.

Spitalul Orăsenesc Hârlău

Consiliul Local Hârlău

211.

Spitalul Orăsenesc Târgu Frumos

Consiliul Local Târgu Frumos

212.

Preventoriul TBC pentru Copii Deleni

Consiliul Local Deleni

 

Judetul Ilfov (4 unităti sanitare)

 

213.

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Ilfov

Consiliul Judetean Ilfov

214.

Spitalul Orăsenesc „Dr. Măria Burghele” Buftea

Consiliul Judetean Ilfov

215.

Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” Bălăceanca

Consiliul Judetean Ilfov

216.

Spitalul Comunal Peris

Consiliul Judetean Ilfov

 

Judetul Maramures (9 unităti sanitare)

 

217.

Spitalul Judetean de Urgentă „Dr. Constantin Opris” Baia Mare

Consiliul Judetean Maramures

218.

Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei

Consiliul Local Sighetu Marmatiei

219.

Spitalul Orăsenesc Viseu de Sus

Consiliul Local Viseu de Sus

220.

Spitalul Orăsenesc Târgu Lăpus

Consiliul Local Târgu Lăpus

221.

Spitalul de Boli Infectioase, Dermatovenerologie si Psihiatrie Baia Mare

Consiliul Judetean Maramures

222.

Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare

Consiliul Local Baia Mare

223.

Spitalul de Boli Cronice Baia Sprie

Consiliul Local Baia Sprie

224.

Spitalul de Psihiatrie Cavnic

Consiliul Local Cavnic

225.

Centrul de Sănătate Somcuta Mare

Consiliul Local Somcuta Mare

 

Judetul Mehedinti (5 unităti sanitare)

 

226.

Spitalul Judetean de Urgentă Drobeta-Turnu Severin

Consiliul Judetean Mehedinti

227.

Spitalul Municipal Orsova

Consiliul Local Orsova

228.

Spitalul Orăsenesc Baia de Aramă

Consiliul Local Baia de Aramă

229.

Spitalul Orăsenesc Strehaia

Consiliul Local Strehaia

230.

Spitalul Orăsenesc Vânju Mare

Consiliul Local Vânju Mare

 

Judetul Mures (10 unităti sanitare)

 

231.

Spitalul Clinic Judetean Mures

Consiliul Judetean Mures

232.

Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni

Consiliul Judetean Mures

233.

Spitalul Municipal „Dr. E. Nicoară” Reghin

Consiliul Local Reghin

234.

Spitalul Municipal Sighisoara

Consiliul Local Sighisoara

235.

Spitalul Orăsenesc „Dr. Vaier Russu” Ludus

Consiliul Local Ludus

236.

Spitalul Orăsenesc Sărmasu

Consiliul Local Sărmasu

237.

Spitalul Orăsenesc Sângeorgiu de Pădure

Consiliul Local Sângeorgiu de Pădure

238.

Preventoriul TBC Gornesti

Consiliul Judetean Mures

239.

Centrul de Sănătate Sovata

Consiliul Local Sovata

240.

Centrul de Sănătate Miercurea Nirajului

Consiliul Local Miercurea Nirajului


Nr. crt.

Denumirea unitătii sanitare

Autoritatea administratiei publice locale

 

Judetul Neamt (7 unităti sanitare)

 

241.

Spitalul Judetean de Urgentă Piatra-Neamt

Consiliul Judetean Neamt

242.

Spitalul Municipal de Urgentă Roman

Consiliul Local Roman

243.

Spitalul Orăsenesc Roznov

Consiliul Local Roznov

244.

Spitalul Orăsenesc Târgu-Neamt

Consiliul Local Târgu-Neamt

245.

Spitalul Orăsenesc Bicaz

Consiliul Local Bicaz

246.

Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman

Consiliul Judetean Neamt

247.

Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani

Consiliul Local Viisoara

 

Judetul Olt (7 unităti sanitare)

 

248.

Spitalul Judetean de Urgentă Slatina

Consiliul Judetean Olt

249.

Spitalul Municipal Caracal

Consiliul Local Caracal

250.

Spitalul Orăsenesc Bals

Consiliul Local Bals

251.

Spitalul Orăsenesc Corabia

Consiliul Local Corabia

252.

Spitalul de Psihiatrie Cronici Schitu Greci

Consiliul Judetean Olt

253.

Spitalul de Pneumoftiziologie Scornicesti

Consiliul Judetean Olt

254.

Centrul de Sănătate Drăgănesti-Olt

Consiliul Local Drăgănesti-Olt

 

Judetul Prahova (19 unităti sanitare)

 

255.

Spitalul Judetean de Urgentă Ploiesti

Consiliul Judetean Prahova

256.

Spitalul Municipal Ploiesti

Consiliul Local Ploiesti

257.

Spitalul Municipal Câmpina

Consiliul Local Câmpina

258.

Spitalul Orăsenesc Vălenii de Munte

Consiliul Local Vălenii de Munte

259.

Spitalul Orăsenesc Băicoi

Consiliul Local Băicoi

260.

Spitalul Orăsenesc „Sf. Filofteia” Mizil

Consiliul Local Mizil

261.

Spitalul Orăsenesc Sinaia

Consiliul Local Sinaia

262.

Spitalul de Pediatrie Ploiesti

Consiliul Judetean Prahova

263.

Spitalul de Boli Infectioase Ploiesti

Consiliul Local Ploiesti

264.

Spitalul de Psihiatrie Voila

Consiliul Local Câmpina

265.

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploiesti

Consiliul Judetean Prahova

266.

Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga

Consiliul Local Azuga

267.

Spitalul de Boli Pulmonare Breaza

Consiliul Local Breaza

268.

Spitalul de Pneumoftiziologie Floresti

Consiliul Local Floresti

269.

Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna

Consiliul Local Drajna

270.

Preventoriul TBC Poiana Tapului

Consiliul Local Busteni

271.

Centrul de Sănătate Plopeni

Consiliul Local Plopeni

272.

Centrul de Sănătate Băltesti

Consiliul Local Băltesti

273.

Centrul de Sănătate Urlati

Consiliul Local Urlati

 

Judetul Satu Mare (5 unităti sanitare)

 

274.

Spitalul Judetean de Urgentă Satu Mare

Consiliul Judetean Satu Mare

275.

Spitalul Municipal Cărei

Consiliul Judetean Satu Mare

276.

Spitalul Orăsenesc Negresti-Oas

Consiliul Judetean Satu Mare

277.

Spitalul Orăsenesc Tăsnad

Consiliul Judetean Satu Mare

278.

Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare

Consiliul Judetean Satu Mare


Nr. crt.

Denumirea unitătii sanitare

Autoritatea administratiei publice locale

 

Judetul Sălaj (6 unităti sanitare)

 

279.

Spitalul Judetean de Urgentă Zalău

Consiliul Judetean Sălaj

280.

Spitalul Orăsenesc Simleu Silvaniei

Consiliul Local Simleu Silvaniei

281.

Spitalul Orăsenesc Jibou

Consiliul Local Jibou

282.

Centrul de Cercetare si Asistentă Medicală Simleu Silvaniei

Consiliul Local Simleu Silvaniei

283.

Centru de Sănătate Cehu Silvaniei

Consiliul Local Cehu Silvaniei

284.

Spitalul de Boli Cronice Crasna

Consiliul Local Crasna

 

Judetul Sibiu (7 unităti sanitare)

 

285.

Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Sibiu

Consiliul Judetean Sibiu

286.

Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

Consiliul Local Sibiu

287.

Spitalul Municipal Medias

Consiliul Local Medias

288.

Spitalul Orăsenesc Agnita

Consiliul Local Agnita

289.

Spitalul Orăsenesc Cisnădie

Consiliul Local Cisnădie

290.

Spitalul de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu

Consiliul Judetean Sibiu

291.

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu

Consiliul Judetean Sibiu

 

Judetul Suceava (10 unităti sanitare)

 

292.

Spitalul Judetean de Urgentă „Sf. loan cel Nou” Suceava

Consiliul Judetean Suceava

293.

Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc

Consiliul Local Câmpulung Moldovenesc

294.

Spitalul Municipal Fălticeni

Consiliul Local Fălticeni

295.

Spitalul Municipal „Sf. Dr. Cosma si Damian” Rădăuti

Consiliul Local Rădăuti

296.

Spitalul Municipal Vatra Dornei

Consiliul Local Vatra Dornei

297.

Spitalul Orăsenesc Gura Humorului

Consiliul Local Gura Humorului

298.

Spitalul Orăsenesc Siret

Consiliul Local Siret

299.

Spitalul de Boli Cronice Solea

Consiliul Local Solea

300.

Spitalul de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

Consiliul Local Câmpulung Moldovenesc

301.

Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret

Consiliul Local Siret

 

Judetul Teleorman (10 unităti sanitare)

 

302.

Spitalul Judetean de Urgentă Alexandria

Consiliul Judetean Teleorman

303.

Spitalul Municipal „Caritas” Rosiori de Vede

Consiliul Local Rosiori de Vede

304.

Spitalul Municipal Turnu Măgurele

Consiliul Local Turnu Măgurele

305.

Spitalul Orăsenesc Zimnicea

Consiliul Local Zimnicea

306.

Centrul de Sănătate „Regele Carol I” Depărati

Consiliul Judetean Teleorman

307.

Centrul de Sănătate Furculesti

Consiliul Judetean Teleorman

308.

Centrul de Sănătate Cervenia

Consiliul Judetean Teleorman

309.

Spitalul de Psihiatrie Cronici Balaci

Consiliul Judetean Teleorman

310.

Spitalul de Pneumoftiziologie Rosiori de Vede

Consiliul Judetean Teleorman

311.

Spitalul de Psihiatrie Poroschia

Consiliul Judetean Teleorman

 

Judetul Timis (11 unităti sanitare)

 

312.

Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii „Louis Turcanu” Timisoara

Consiliul Local Timisoara

313.

Spitalul Clinic Municipal de Urgentă Timisoara

Consiliul Local Timisoara


Nr. ort.

Denumirea unitătii sanitare

Autoritatea administratiei publice locale

314.

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babes” Timisoara

Consiliul Local Timisoara

315.

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu” Timisoara

Consiliul Local Timisoara

316.

Spitalul Municipal Lugoj

Consiliul Local Lugoj

317.

Spitalul Orăsenesc Deta

Consiliul Local Deta

318.

Spitalul Orăsenesc Făget

Consiliul Local Făget

319.

Spitalul Orăsenesc Sânnicolau Mare

Consiliul Local Sânnicolau Mare

320.

Spitalul „Dr. Karl Diel” Jimbolia

Consiliul Local Jimbolia

321.

Centrul de Sănătate Buzias

Consiliul Local Buzias

322.

Centrul de Sănătate Ciacova

Consiliul Local Ciacova

 

Judetul Tulcea (4 unităti sanitare)

 

323.

Spitalul Judetean de Urgentă Tulcea

Consiliul Judetean Tulcea

324.

Spitalul Orăsenesc Macin

Consiliul Local Macin

325.

Spitalul Orăsenesc Babadag

Consiliul Local Babadag

326.

Centrul de Sănătate Sulina

Consiliul Local Sulina

 

Judetul Vaslui (7 unităti sanitare)

 

327.

Spitalul Judetean de Urgentă Vaslui

Consiliul Judetean Vaslui

328.

Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” Husi

Consiliul Local Husi

329.

Spitalul Municipal de Urgentă „Elena Beldiman” Bârlad

Consiliul Local Bârlad

330.

Spitalul Orăsenesc Negresti

Consiliul Local Negresti

331.

Spitalul de Copii „Sf. Nicolae” Bârlad

Consiliul Local Bârlad

332.

Spitalul de Psihiatrie Murgeni

Consiliul Local Murgeni

333.

Spitalul de Boli Cronice „Dr. I. T. Nicolăescu” Tutova

Consiliul Local Tutova

 

Judetul Vâlcea (8 unităti sanitare)

 

334.

Spitalul Judetean de Urgentă Râmnicu Vâlcea

Consiliul Judetean Vâlcea

335.

Spitalul Municipal „Costache Nicolescu” Drăgăsani

Consiliul Local Drăgăsani

336.

Spitalul Orăsenesc Brezoi

Consiliul Local Brezoi

337.

Spitalul Orăsenesc Horezu

Consiliul Local Horezu

338.

Spitalul Orăsenesc Bălcesti

Consiliul Local Bălcesti

339.

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Râmnicu Vâlcea

Consiliul Judetean Vâlcea

340.

Spitalul de Pneumoftiziologie „C. Anastasatu” Mihăesti

Consiliul Judetean Vâlcea

341.

Spitalul de Psihiatrie Drăgoesti

Consiliul Judetean Vâlcea

 

Judetul Vrancea (7 unităti sanitare)

 

342.

Spitalul Judetean de Urgentă „Sf. Pantelimon” Focsani

Consiliul Judetean Vrancea

343.

Spitalul Municipal Adjud

Consiliul Local Adjud

344.

Spitalul Orăsenesc Mărăsesti

Consiliul Local Mărăsesti

345.

Spitalul Orăsenesc Panciu

Consiliul Local Panciu

346.

Spitalul Orăsenesc Odobesti

Consiliul Local Odobesti

347.

Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni

Consiliul Judetean Vrancea

348.

Spitalul Comunal Vidra

Consiliul Judetean Vrancea

 

Municipiul Bucuresti (3 unităti sanitare)

 

349.

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”

Primăria Municipiului Bucuresti

350.

Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr. Constantin Gorgos” Bucuresti

Primăria Municipiului Bucuresti

351.

Centrul de Evaluare si Tratament a Toxicodependentelor pentru Copii si Tineri „Sf. Stelian” Bucuresti

Primăria Municipiului Bucuresti


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

 

ORDIN

pentru aprobarea Prescriptiilor tehnice PT C 1-2010 „Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare si economizoare independente”, PT C 4-2010 „Recipiente metalice stabile sub presiune”, PT C 6-2010 „Conducte metalice sub presiune pentru fluide”, PT C 7-2010 „Dispozitive de sigurantă”, PT C 8-2010 „Instalatii de distributie gaze petroliere lichefiate”, PT C 9-2010 „Cazane de apă caldă si cazane de abur de joasă presiune”, PT C 10-2010 „Conducte de abur si conducte de apă fierbinte sub presiune”

 

În conformitate cu prevederile art. 2, art. 5 lit. o), art. 14 lit. a), b), c) si a celor din anexa nr. 2 din Legea nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de sigurantă a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu prevederile anexelor nr. 1 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri,

ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Prescriptia tehnică PT C 1-2010 „Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare si economizoare independente”, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Prescriptia tehnică PT C 4-2010 „Recipiente metalice stabile sub presiune”, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Prescriptia tehnică PT C 6-2010 „Conducte metalice sub presiune pentru fluide”, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă Prescriptia tehnică PT C 7-2010 „Dispozitive de sigurantă”, prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se aprobă Prescriptia tehnică PT C 8-2010 „Instalatii de distributie gaze petroliere lichefiate”, prevăzută în anexa nr. 5.

Art. 6. - Se aprobă Prescriptia tehnică PT C 9-2010 „Cazane de apă caldă si cazane de abur de joasă presiune”, prevăzută în anexa nr. 6.

Art. 7. - Se aprobă Prescriptia tehnică PT C 10-2010 „Conducte de abur si conducte de apă fierbinte sub presiune”, prevăzută în anexa nr. 7.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 304/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 1-2003, editia 1, „Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică si repararea cazanelor de abur si de apă fierbinte, supraîncălzitoarelor si a economizoarelor independente”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 si 914 bis din 20 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare;

b) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 305/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 4/1-2003, editia 1, „Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea recipientelor metalice stabile sub presiune”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 si 929 bis din 23 decembrie 2003, cu modificările ulterioare;

c) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 307/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 6-2003, editia 1, „Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea conductelor metalice pentru fluide”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 si 902 bis din 17 decembrie 2003, cu modificările ulterioare;

d) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 308/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 7-2003, editia 1, „Cerinte tehnice privind utilizarea, repararea, verificarea, scoaterea din uz si casarea dispozitivelor de sigurantă”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 si 933 bis din 24 decembrie 2004, cu modificările ulterioare;

e) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 309/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 8-2003, editia 1, „Cerinte tehnice privind amplasarea-instalarea, asamblarea, exploatarea, repararea, distributia si verificarea instalatiilor de gaze petroliere lichefiate”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 si 910 bis din 19 decembrie 2003, cu modificările ulterioare;

f) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 310/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 9-2003, editia 1, „Cerinte tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, instalarea, exploatarea, verificarea tehnică si repararea cazanelor de apă caldă si a cazanelor de abur de joasă presiune”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 917 si 917 bis din 20 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare;

g) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 311/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PTC 10/1-2003, editia 1, „Cerinte tehnice privind montarea, instalarea, exploatarea, repararea si verificarea conductelor de abur si de apă fierbinte sub presiune”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 si 921 bis din 22 decembrie 2003, cu modificările ulterioare;

h) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 333/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 2-2003, editia 1, „Cerinte tehnice privind regimul chimic al cazanelorde abur, de apă caldă si de apă fierbinte”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 si 75 bis din 29 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare;

i) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 334/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 4/2-2003, editia 1, „Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea si repararea recipientelor metalice stabile sub presiune”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 si 70 bis din 28 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare;

j) Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 335/2003 pentru aprobarea Prescriptiei tehnice PT C 10/2-2003, editia 1, „Ghid pentru proiectarea, construirea, montarea si repararea conductelor de abur si de apă fierbinte sub presiune”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 si 95 bis din 2 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 9. - Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 30 de zile de la publicare.

 

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

 

Bucuresti, 12 aprilie 2010.

Nr. 663.


*) Anexele nr. 1-7 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.