MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 389/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 389         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 11 iunie 2010

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 492 din 20 aprilie 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            49. - Ordonantă de urgentă privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de benzină, motorină si petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, si stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată si al accizelor pentru aceste cantităti

 

            50. - Ordonantă de urgentă privind contractele de credit pentru consumatori

 

            520. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 444/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Variantă de ocolire a Municipiului Iasi - Etapa I -Varianta Sud"

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            156. - Decizie privind numirea reglementatorilor, membri ai Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            910. - Ordin al ministrului sănătătii pentru aprobarea modelului Protocolului de predare-preluare între directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si autoritătile administratiei publice locale si Primăria Municipiului Bucuresti în vederea transferului managementului asistentei medicale al unitătilor sanitare publice

 

            1.372. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si turismului pentru completarea Reglementării tehnice „Cod de proiectare pentru structuri din zidărie", indicativ CR 6-2006, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.712/2006

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

            8.- Lista partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti participanti la alegerile partiale din 30 mai 2010 care au depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 382/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea primarilor în unele circumscriptii electorale

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

            199.- Decizie privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            19. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2010


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 492

din 20 aprilie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XI din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 137/2008 privind prorogarea unor termene, exceptie ridicată de Ilie Gheorghe Vasile Cornel în Dosarul nr. 4.543/4/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantul Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta Curtii Constitutionale în această materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 23 noiembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 4.543/4/2008, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 137/2008 privind prorogarea unor termene, exceptie ridicată de Ilie Gheorghe Vasile Cornel în cadrul solutionării unui recurs civil.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, în esentă, că neînregistrarea sedintei civile de judecată este neconstitutională, înregistrarea acesteia fiind obligatorie la cererea uneia dintre părti.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie si-a exprimat opinia în sensul că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum reiese din încheierea de sesizare, îl constituie dispozitiile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 137/2008 pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 4 noiembrie 2008, având următorul cuprins: „Termenul prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificările si completările ulterioare, de la care se aplică dispozitiile art. 13 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la înregistrarea sedintelor de judecată, se prorogă la data de 1 ianuarie 2010."

Ulterior sesizării Curtii Constitutionale, art. XI din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 29 decembrie 2009, prevede următoarele: „Art. XI. - Termenul prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, de la care se aplică dispozitiile art. 13 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la înregistrarea sedintelor de judecată, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2011."

Având în vedere că, la data pronuntării Curtii Constitutionale, solutia legislativă continută de art. I din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 137/2008 pentru prorogarea unor termene a fost preluată în art. XI din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, Curtea urmează a se pronunta asupra acestor din urmă prevederi.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate sustine că prevederile de lege criticate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 1 alin. (3) si (5) privind statul român, ale art. 15 privind universalitatea, ale art. 16 privind egalitatea în fata legii, ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, ale art. 21 privind accesul liber la justitie, ale art. 24 privind dreptul la apărare si ale art. 52 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică de a obtine recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, asupra prorogării termenului prevăzut de art. 13 din Legea nr. 304/2004, referitor la înregistrarea sedintelor de judecată, s-a pronuntat prin Decizia nr. 1.385/2009, publicată în Monitorul Oficial a României, Partea I, nr. 874 din 15 decembrie 2009, respingând criticile de neconstitutionalitate ca neîntemeiate.


Cu acel prilej, Curtea a retinut că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 137/2008 prorogă unele termene în vederea unei bune administrări a justitiei ca serviciu public, tinând seama, asa cum rezultă din motivarea acestei ordonante, de gravele consecinte de ordin procedural care ar putea apărea în activitatea de judecată din cauza inexistentei suportului tehnic necesar si care ar putea fi invocate în cadrul proceselor pe rolul instantelor de judecată.

Întrucât criticile de neconstitutionalitate din prezenta cauză privesc, în esentă, aceleasi aspecte, Curtea constată, pentru aceleasi motive, că si exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XI din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare este neîntemeiată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XI din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, exceptie ridicată de Ilie Gheorghe Vasile Cornel în Dosarul nr. 4.543/4/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a III-a civilă si pentru cauze cu minori si de familie.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 aprilie 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităti de benzină, motorină si petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, si stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată si al accizelor pentru aceste cantităti

 

Având în vedere persistenta efectelor crizei economico-financiare si insuficienta resurselor necesare finantării integrale de la bugetul de stat a achizitiei cantitătilor de combustibili, în scopul functionării tehnicii din dotarea Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, pentru îndeplinirea atributiilor operative,

luând în considerare necesitatea instituirii unor derogări, a căror reglementare nu poate fi amânată, în ceea ce priveste termenul până la care se va achita contravaloarea taxei pe valoarea adăugată si a accizelor suportate de către beneficiari pentru unele cantităti de combustibili,

tinând cont de faptul că toate aceste elemente vizează interesul general public si constituie o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă scoaterea cantitătii de 12.000 tone petrol pentru turboreactoare din stocul intangibil aflat în rezervele de stat, care va fi acordată, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Nationale - Statul Major al Fortelor Aeriene.

(2) Cantitatea prevăzută la alin. (1) poate fi diminuată în functie de pierderile normale înregistrate pe perioada păstrării în rezerva de stat.

(3) Se aprobă scoaterea cantitătilor de 760 tone benzină din stocul constituit rezervă de stat si de 23.100 tone motorină din stocul intangibil aflat în rezervele de stat, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Administratiei si Internelor pentru structurile de ordine si sigurantă publică din subordinea acestuia si Ministerului Apărării Nationale.

(4) Alocarea cantitătilor prevăzute la alin. (1) si (3) se face potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 2. - (1) Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale va scădea din gestiune cantitătile de combustibili, aprobate a fi scoase din rezervele de stat potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) si (3), prin contul „Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare", pe baza avizelor de însotire a mărfii, a proceselor-verbale de predare-preluare, semnate de reprezentantii desemnati de părti, si a facturilor, documente în baza cărora se va face si intrarea în patrimoniul institutiilor beneficiare.

(2) Pe facturi se va mentiona că nu se achită contravaloarea bunurilor, ci numai contravaloarea taxei pe valoare adăugată, pentru cantitatea de produs prevăzută la art. 1 alin. (1), si numai contravaloarea taxei pe valoarea adăugată si a accizelor datorate si suportate de institutiile beneficiare, pentru cantitătile de produse prevăzute la art. 1 alin. (3).

Art. 3. - (1) Preluarea si transportul cantitătii de petrol pentru turboreactoare, aprobată a fi scoasă de la Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, se fac prin grija Ministerului Apărării Nationale.

(2) Preluarea si transportul cantitătilor de benzină si motorină, aprobate a fi scoase de la Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, se fac prin grija Ministerului Administratiei si Internelor, respectiv a Ministerului Apărării Nationale.

Art. 4. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 1342 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, pentru cantitătile de combustibili prevăzute la art. 1 alin. (1) si (3), exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată intervine la data încasării de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale a contravalorii totale sau partiale a acestei taxe, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2011 inclusiv.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 20651 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru cantitătile de combustibili prevăzute la art. 1 alin. (3), termenul de plată a accizelor este până la data de 30 septembrie 2011 inclusiv.

(3) Pentru situatia prevăzută la alin. (2) nu se aplică prevederile art. 206^1 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 5. - Se aprobă diminuarea temporară a stocurilor intangibile din rezervele de stat la produsele benzină, motorină si petrol pentru turboreactoare cu cantitătile prevăzute la art. 1 alin. (1)si(3).

Art. 6. - (1) Fondurile necesare Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale pentru reîntregirea stocurilor rezervă de stat se asigură din bugetele Ministerului Apărării Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2011, direct proportional cu cantitătile de combustibil alocate acestora potrivit anexei.

(2) Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetelor institutiilor prevăzute la alin. (1).

Art. 7. - Graficul de predare-preluare a cantitătilor de produse prevăzute la art. 1 alin. (1) si (3), precum si detaliile tehnice se stabilesc prin protocoale încheiate între părtile implicate.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Ministrul apărării nationale,

Gabriel Oprea

Presedintele Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si

Probleme Speciale,

Adrian Gurău

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 7 iunie 2010.

Nr. 49.

 

ANEXĂ

 

CANTITĂTILE

de combustibili aprobate a fi scoase din rezerva de stat

 

Institutiile beneficiare

Cantitatea (tone)

Petrol pentru turboreactoare

Motorină

Benzină

Ministerul Administratiei si Internelor

-

7.500

-

Ministerul Apărării Nationale

12.000

15.600

760

TOTAL

12.000

23.100

760


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind contractele de credit pentru consumatori

 

Având în vedere că transpunerea si implementarea în legislatia natională a Directivei 2008/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori si de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului trebuie realizată până la data de 11 iunie 2010, adoptarea prezentei ordonante de urgentă se impune pentru a permite creditorilor să îndeplinească obligatiile prevăzute în actul normativ european, astfel încât să fie atins obiectivul de creare a pietei interne comunitare, care impune asigurarea unui cadru de reglementare unitar la nivelul Uniunii Europene.

Tinând cont de faptul că în lipsa unei reglementări imediate a contractelor de credit pentru consumatori acestia nu ar putea beneficia de drepturile prevăzute de actul normativ european si că s-ar crea o denaturare a concurentei,

luând în considerare faptul că actul normativ încurajează mobilitatea consumatorilor în sensul de a li se permite acestora mutarea creditelor de la un creditor la altul în conditii contractuale mai avantajoase, posibilitatea consumatorilor de a rambursa anticipat sumele contractate fără a plăti penalităti excesive, în conditiile generate de criza economico-financiară cu impact asupra veniturilor per familie, actul normativ creează cadrul necesar pentru relansarea acordării de credite în conditii de transparentă si liberă concurentă, instituindu-se astfel mecanisme care să mentină un grad suficient de solvabilitate atât debitorilor, cât si creditorilor,

pentru a se evita posibilitatea declansării procedurii de infringement de către Comisia Europeană împotriva României,

tinând cont de faptul că aceste aspecte vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Obiect, domeniu de aplicare si definitii

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă reglementează drepturile si obligatiile părtilor în ceea ce priveste contractele de credit pentru consumatori.

Art. 2. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă se aplică contractelor de credit, inclusiv contractelor de credit garantate cu ipotecă sau cu un drept asupra unui bun imobil, precum si contractelor de credit al căror scop îl constituie dobândirea ori păstrarea drepturilor de proprietate asupra unui bun imobil existent sau proiectat ori renovarea, amenajarea, consolidarea, reabilitarea, extinderea sau cresterea valorii unui bun imobil, indiferent de valoarea totală a creditului.

(2) Prezenta ordonantă de urgentă nu se aplică următoarelor contracte:

a) contracte de închiriere sau de leasing, în cazul în care obligatia de cumpărare sau optiunea de cumpărare a obiectului contractului nu este stabilită nici prin respectivul contract, nici prin alt contract separat;

b) contracte de credit sub forma „descoperitului de cont", pe baza cărora creditul trebuie rambursat în termen de o lună;

c) contracte de credit pe baza cărora creditul este acordat fără dobândă si fără alte costuri, precum si contracte de credit cu termen de rambursare într-o perioadă de 3 luni si pentru care sunt de plătit numai costuri nesemnificative. Prin costuri nesemnificative se întelege costuri de până la 0,5% din valoarea contractului de credit;

d) contracte de credit acordate de către un angajator angajatilor săi cu titlu accesoriu, ca sprijin pentru acestia, fără dobândă sau cu o dobândă anuală efectivă mai mică decât cea practicată pe piată si care nu se oferă în general publicului;

e) contracte de credit încheiate cu firmele de investitii, asa cum sunt definite la art. 2 alin. (2) lit. p) si x) din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificările ulterioare, sau cu institutiile de credit definite la art. 7 alin. (1) pct. 10, 11 si 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările si completările ulterioare, în scopul de a permite unui investitor să efectueze o tranzactie referitoare la unul sau mai multe instrumente financiare dintre cele prevăzute la art. 2 pct. 1 din Regulamentul nr. 31/2006 privind completarea unor reglementări ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 106/2006, atunci când societatea de investitii sau institutia de credit care acordă creditul este implicată într-o astfel de tranzactie;

f) contracte de credit care sunt rezultatul unei hotărâri pronuntate de o instantă sau de o altă autoritate instituită conform prevederilor legale;

g) contracte de credit referitoare la amânarea, cu titlu gratuit, a plătii unei datorii existente, neîntelegându-se prin acestea contractele de restructurare, reesalonare eto;

h) contracte de credit la încheierea cărora consumatorului i se cere să pună la dispozitia creditorului un bun mobil, cu titlu de garantie, si în cazul cărora răspunderea juridică a consumatorului este strict limitată la respectivul bun mobil oferit drept garantie. Nu se înteleg prin aceasta contractele de credit în temeiul cărora bunul oferit drept garantie este însusi bunul finantat;

i) contracte de credit referitoare la credite acordate unui public restrâns pe baza unei dispozitii legale de interes general, la rate ale dobânzii mai mici decât cele practicate în mod obisnuit pe piată sau fără dobândă ori în conditii care sunt mai avantajoase pentru consumator decât cele obisnuite de pe piată si cu dobânzi mai mici decât cele practicate în mod normal pe piată.

Art. 3. - În cazul contractelor de credit sub forma „descoperit de cont", potrivit cărora creditul trebuie rambursat la cerere sau într-o perioadă de maximum 3 luni, se aplică numai art. 1 -8, art. 9 alin. (1) lit. a)-c) si alin. (2), art. 10, art. 21-45, art. 48, 49, 52, 53, art. 63-65 si art. 70-96.

Art. 4. - În cazul contractelor de credit sub forma „descoperit de cont cu aprobare tacită" se aplică numai art. 1-7, art. 35-44, art. 56, 57 si art. 79-96.

Art. 5. - Se aplică numai art. 1-10, art. 21-29, art. 31-45 si art. 46 alin. (1) lit. a)-i) si lit. m), art. 48, 50, 51, art. 54-57 si art. 66-96 contractelor de credit încheiate de o organizatie care îndeplineste următoarele conditii:

a) este constituită în avantajul reciproc al membrilor săi;

b) nu obtine profit pentru alte persoane, ci doar pentru membrii săi;

c) îndeplineste un rol social conform legislatiei;

d) primeste si gestionează numai contributii ale membrilor săi si le oferă surse de creditare numai acestora;

e) acordă credit cu o dobândă anuală efectivă mai mică decât cea practicată în mod obisnuit pe piată sau în limitele unui plafon prevăzut de legislatie;

f) componenta acesteia este limitată la persoane care îsi au resedinta sau locul de muncă într-o anumită regiune sau la angajati si pensionari ai unui anumit angajator ori la persoane care îndeplinesc alte cerinte prevăzute de legislatie, cerinte care reprezintă baza pe care se întemeiază o legătură comună între membri.

Art. 6. - (1) Se aplică numai art. 1- 10, art. 21-29, art. 31- 45 si art. 46 alin. (1) lit. a)-j), lit. m) si lit. s), art. 47 alin. (2)-(4), art.48, 50, 51, art. 54-57, art. 66-69 si art. 72-96 în cazul contractelor de credit care prevăd punerea de acord a creditorului cu consumatorul asupra unor formalităti cu privire la metodele de amânare la plată sau de rambursare, în cazul în care:

a) consumatorul si-a încălcat deja obligatiile cuprinse în contractul de credit initial;

b) astfel de formalităti ar fi susceptibile de a elimina posibilitatea unor actiuni în instantă în legătură cu respectiva încălcare;

c) consumatorul nu ar fi, prin aceasta, obligat să respecte clauze contractuale mai putin favorabile decât cele din contractul de credit initial.

(2) În cazul în care contractul de credit se înscrie în domeniul de aplicare al art. 3 se aplică numai prevederile respectivului articol.

Art. 7. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. consumator- persoana fizică ce actionează în scopuri care se află în afara activitătii sale comerciale sau profesionale;

2. contract de credit - contractul prin care un creditor acordă, promite sau stipulează posibilitatea de a acorda unui consumator un credit sub formă de amânare la plată, împrumut sau alte facilităti financiare similare, cu exceptia contractelor pentru prestarea de servicii în mod continuu ori pentru furnizarea de bunuri de acelasi fel, atunci când consumatorul plăteste pentru asemenea servicii sau bunuri în rate, pe durata furnizării lor;

3. contract de credit legat - un contract de credit în care sunt întrunite, în mod cumulativ, următoarele conditii:

a) creditul în cauză serveste exclusiv finantării unui contract care are ca obiect furnizarea anumitor bunuri sau prestarea unui anumit serviciu;

b) contractul de credit si contractul de achizitie de bunuri sau servicii formează, din punct de vedere obiectiv, o unitate comercială;

4. costul total al creditului pentru consumatori - toate costurile, inclusiv dobânda, comisioanele, taxele si orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte consumatorul în legătură cu contractul de credit si care sunt cunoscute de către creditor, cu exceptia taxelor notariale; costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, în special primele de asigurare, sunt incluse dacă încheierea contractului de servicii este obligatorie pentru obtinerea creditului însusi sau pentru obtinerea acestuia în concordantă cu clauzele si conditiile prezentate;

5. creditor - persoana juridică, inclusiv sucursalele institutiilor de credit si ale institutiilor financiare nebancare din străinătate, care desfăsoară activitate pe teritoriul României si care acordă sau se angajează să acorde credite în exercitiul activitătii sale comerciale ori profesionale;

6. dobânda anuală efectivă - costul total al creditului pentru consumator, exprimat ca procent anual din valoarea totală a creditului, inclusiv costurile prevăzute la art. 73, după caz;

7. descoperit de cont - contract de credit explicit pe baza căruia un creditor pune la dispozitia unui consumator fonduri care depăsesc soldul curent al contului curent al consumatorului;

8. descoperit de cont cu aprobare tacită - „descoperit de cont", acceptat în mod tacit, prin care un creditor pune la dispozitia unui consumator fonduri care depăsesc soldul curent al contului curent al consumatorului sau „descoperitul de cont" convenit;

9. intermediar de credit- persoană fizică sau juridică ce nu actionează în calitate de creditor si care, în cursul exercitării activitătii sale comerciale ori profesionale, în schimbul unui onorariu, ce poate lua formă pecuniară sau orice altă formă de plată convenită, desfăsoară cel putin una din următoarele activităti:

a) prezintă sau oferă consumatorilor contracte de credit;

b) oferă asistentă consumatorilor prin organizarea de activităti pregătitoare privind contractele de credit, altele decât cele de la lit. a);

c) încheie contracte de credit cu consumatorii în numele creditorului;

10. intermediarul de credit cu titlu auxiliar- persoana fizică sau juridică ce realizează activitatea de intermediere de credite cu titlu auxiliar activitătii sale principale;

11. rata dobânzii aferente creditului - rata dobânzii, exprimată ca procent fix sau variabil aplicat anual sumei trase din credit;

12. rata fixă a dobânzii aferente creditului - convenirea de către părti în contractul de credit asupra unei singure rate a dobânzii aferente creditului pentru întreaga durată a contractului de credit sau asupra mai multor rate ale dobânzii aferente creditului pentru termene partiale aplicând exclusiv un procentaj fix specific. În cazul în care nu sunt stabilite toate ratele dobânzii aferente creditului în contractul de credit, se consideră că rata dobânzii aferente creditului este fixă numai pentru termenele partiale pentru care ratele dobânzii aferente creditului sunt stabilite exclusiv printr-un procentaj fix specific convenit în momentul încheierii contractului de credit;

13. valoarea totală a creditului- plafonul sau sumele totale puse la dispozitie pe baza unui contract de credit;

14. valoarea totală plătibilă de către consumator- suma dintre valoarea totală a creditului si costul total al creditului pentru consumator;

15. suport durabil - orice instrument care permite consumatorului să stocheze informatii care îi sunt adresate personal, în asa fel încât acestea să fie accesibile pentru consultare în viitor pe o perioadă de timp adecvată scopului informatiilor, si care permite reproducerea fidelă a informatiilor stocate;

16. unitate comercială - se consideră că există unitate comercială în una dintre următoarele situatii:

a) furnizorul sau prestatorul de servicii finantează el însusi creditul pentru consumator;

b) creditul este finantat de un tert, iar creditorul foloseste serviciile furnizorului sau ale prestatorului pentru încheierea contractului de credit sau pentru pregătirea acestuia;

c) bunurile respective sau prestarea unui anumit serviciu sunt specificate în mod expres în contractul de credit.


 

CAPITOLUL II

Informatii si practici preliminare încheierii contractului de credit

 

SECTIUNEA 1

Informatii standard care trebuie incluse în publicitate

 

Art. 8. - Orice formă de publicitate referitoare la contractele de credit trebuie să cuprindă informatii potrivit prevederilor prezentei sectiuni.

Art. 9. - (1) Informatiile standard specifică, prin intermediul unui exemplu reprezentativ, următoarele:

a) rata dobânzii aferente creditului, fixă si/sau variabilă, împreună cu informatii privind orice costuri incluse în costul total al creditului pentru consumator;

b) valoarea totală a creditului;

c) dobânda anuală efectivă;

d) durata contractului de credit;

e) în cazul unui credit sub formă de amânare la plată pentru un anumit bun sau serviciu, pretul de achizitie si valoarea oricărei plăti în avans;

f) după caz, valoarea totală plătibilă de către consumator si valoarea ratelor.

(2) În orice formă de publicitate, informatiile prevăzute la alin. (1) sunt scrise în mod clar, concis, vizibil si usor de citit, în acelasi câmp vizual si cu caractere de aceeasi mărime.

(3) În cazul în care încheierea unui contract referitor la un serviciu accesoriu aferent contractului de credit, în special o asigurare, este obligatorie pentru obtinerea creditului însusi sau pentru obtinerea acestuia în concordantă cu clauzele si conditiile prezentate, iar costul acelui serviciu nu poate fi determinat în prealabil, obligatia de a încheia un asemenea contract este, de asemenea, mentionată în mod clar, concis si vizibil, împreună cu dobânda anuală efectivă.

Art. 10. - Prezenta sectiune se aplică cu respectarea prevederilor Legii nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor în relatia cu consumatorii si armonizarea reglementărilor cu legislatia europeană privind protectia consumatorilor.

 

SECTIUNEA a 2-a

Informatii precontractuale

 

Art. 11. - (1) Creditorul si, după caz, intermediarul de credit furnizează consumatorului, pe baza clauzelor si a conditiilor de creditare oferite de către creditor, precum si, după caz, a preferintelor exprimate si a informatiilor furnizate de către consumator, informatiile necesare care să îi permită consumatorului să compare mai multe oferte pentru a putea lua o decizie informată cu privire la eventuala încheiere a unui contract de credit.

(2) Informatiile sunt furnizate:

a) cu suficient timp înainte, dar nu cu mai putin de 15 zile înainte ca un consumator să încheie un contract de credit sau să accepte o ofertă;

b) pe hârtie sau pe alt suport durabil;

c) prin intermediul formularului „Informatii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori", prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Perioada de 15 zile prevăzută la alin. (2) lit. a) se poate reduce cu acordul scris al consumatorului.

(4) În cazul în care creditorul a furnizat formularul „Informatii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori", prevăzut în anexa nr. 2, se consideră că acesta a respectat cerintele de informare prevăzute de prezentul articol si la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 85/2004 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor la distantă privind serviciile financiare, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 12. - Orice informatii suplimentare pe care creditorul ar putea să i le furnizeze consumatorului trebuie oferite într-un document separat, care poate fi anexat la formularul „Informatii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori".

Art. 13. - (1) În plus fată de formularul „Informatiile standard la nivel european privind creditul pentru consumatori", prevăzut în anexa nr. 2, consumatorului i se furnizează, la cerere si gratuit, un exemplar din proiectul de contract de credit. Această dispozitie nu se aplică în cazul în care în momentul cererii creditorul nu poate să încheie contractul de credit cu consumatorul conform normelor sale interne.

(2) În cazul creditelor garantate cu ipotecă sau cu un drept asupra unui bun imobil, precum si al contractelor de credit al căror scop îl constituie dobândirea ori păstrarea drepturilor de proprietate asupra unui bun imobil existent sau proiectat ori renovarea, amenajarea, consolidarea, reabilitarea, extinderea sau cresterea valorii unui bun imobil, în plus fată de formularul „Informatiile standard la nivel european privind creditul pentru consumatori", prevăzut în anexa nr. 2, creditorul are obligatia să furnizeze, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si b), un exemplar al proiectului de contract de credit, cu exceptia cazului prevăzut la alin. (1) teza a doua.

Art. 14. - (1) Informatiile prevăzute la art. 11 cuprind următoarele:

a) tipul de credit;

b) identitatea si adresa sediului social si a punctului de lucru al creditorului, precum si, după caz, identitatea si adresa sediului social si/sau a punctului de lucru ori, după caz, adresa de domiciliu a intermediarului de credit implicat;

c) valoarea totală a creditului si conditiile care guvernează tragerea;

d) durata contractului de credit;

e) în cazul unui credit acordat sub forma unei amânări la plată pentru un anumit bun sau serviciu si în cazul contractelor de credit legate, bunul ori serviciul respectiv si pretul de achizitie al acestuia;

f) rata dobânzii aferente creditului;

g) conditiile care guvernează aplicarea ratei dobânzii aferente creditului, formula de calcul al ratei dobânzii, precum si termenele, conditiile si procedura pentru modificarea ratei dobânzii aferente creditului si, în cazul în care se aplică rate diferite ale dobânzii aferente creditului în circumstante diferite, informatiile de mai sus pentru toate ratele aplicabile;

h) dobânda anuală efectivă si valoarea totală plătibilă de către consumator, ilustrate prin intermediul unui exemplu reprezentativ care mentionează toate ipotezele folosite pentru calculul ratei respective; în cazul în care consumatorul a informat creditorul în legătură cu una sau mai multe componente ale creditului preferat, precum durata contractului de credit si valoarea totală a creditului, creditorul trebuie să ia în considerare aceste componente;

i) în cazul în care un contract de credit prevede modalităti de tragere diferite, cu costuri diferite sau cu rate ale dobânzii aferente creditului diferite, si creditorul foloseste ipoteza prevăzută în anexa nr. 1 pct. II lit. b), acesta trebuie să indice faptul că aplicarea altor mecanisme de tragere pentru acest tip de contract de credit poate avea drept rezultat aplicarea unei dobânzi anuale efective mai mari;

j) suma, numărul si frecventa plătilor care vor fi efectuate de către consumator si, după caz, ordinea în care plătile vor fi alocate pentru rambursare diferitelor solduri restante cu rate diferite ale dobânzii aferente creditului;

k) comisioanele de administrare ale unuia sau mai multor conturi care înregistrează atât operatiuni de plată, cât si trageri din credit, cu exceptia cazului în care deschiderea unui cont este optională, împreună cu costurile pentru utilizarea unui mijloc de plată atât pentru operatiuni de plată, cât si pentru trageri din credit, orice alte costuri rezultând din contractul de credit, precum si conditiile în care aceste costuri pot fi modificate;

l) existenta taxelor, onorariilor si costurilor pe care consumatorul trebuie să le plătească în legătură cu încheierea, publicitatea si/sau înregistrarea contractului de credit si a documentelor accesorii acestuia, inclusiv taxele notariale;

m) obligatia, după caz, de a încheia un contract privind un serviciu accesoriu aferent unui contract de credit, în special o asigurare, în cazul în care încheierea contractului de servicii este obligatorie pentru obtinerea creditului însusi sau pentru obtinerea acestuia în concordantă cu clauzele si conditiile prezentate;

n) rata dobânzii aplicabile în cazul ratelor restante, măsurile pentru ajustarea acesteia si orice alte costuri intervenite în caz de nerespectare a contractului;

o) o avertizare privind consecintele neefectuării plătilor;

p) garantiile solicitate;

q) existenta sau lipsa dreptului de retragere;

r) dreptul de rambursare anticipată si, după caz, informatii privind dreptul creditorului la compensatie si modul în care aceasta va fi stabilită potrivit prevederilor art. 66-69;

s) dreptul consumatorului de a fi informat de îndată si gratuit asupra rezultatului consultării bazei de date pentru evaluarea bonitătii sale, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1);

s) dreptul consumatorului de a primi la cerere si gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit. Această dispozitie nu se aplică în cazul în care în momentul cererii creditorul nu poate să încheie contractul de credit cu consumatorul conform normelor sale interne;

t) în cazul creditelor garantate cu ipotecă, cu o altă garantie comparabilă sau cu un drept asupra unui bun imobil, precum si contractelor de credit al căror scop îl constituie dobândirea ori păstrarea drepturilor de proprietate asupra unui bun imobil existent sau proiectat ori renovarea, amenajarea, consolidarea, reabilitarea, extinderea sau cresterea valorii unui bun imobil, dreptul consumatorului de a primi gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit. În acest caz, pct. 5 referitor la alte aspecte juridice importante, rubrica 5, prevăzut în anexa nr. 2, se reformulează după cum urmează: „Dreptul de a primi proiectul de contract de credit. Aveti dreptul să primiti un exemplar al proiectului de contract de credit." Această dispozitie nu se aplică în cazul în care în momentul cererii creditorul nu poate să încheie contractul de credit cu consumatorul conform normelor sale interne;

t) după caz, perioada în care informatiile precontractuale au fortă juridică obligatorie pentru creditor.

(2) În cazul contractelor de credit garantate cu ipotecă, cu o altă garantie comparabilă sau cu un drept asupra unui bun imobil, precum si al contractelor de credit al căror scop îl constituie dobândirea sau păstrarea drepturilor de proprietate asupra unui bun imobil existent sau proiectat ori renovarea, amenajarea, consolidarea, reabilitarea, extinderea sau cresterea valorii unui bun imobil, în afară de informatiile prevăzute la alin. (1) creditorul informează consumatorul că acestuia îi pot reveni, în stadiu precontractual, numai următoarele cheltuieli, după caz:

a) cheltuieli aferente întocmirii dosarului de credit,

b) cheltuieli aferente constituirii ipotecii si garantiilor aferente.

Art. 15. - În cazul comunicării telefonice, descrierea caracteristicilor principale ale serviciului financiar care trebuie oferită, potrivit art. 5 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 85/2004, republicată, cu modificările ulterioare, cuprinde cel putin următoarele:

a) elementele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c)-g) si lit. j);

b) dobânda anuală efectivă, ilustrată prin intermediul unui exemplu reprezentativ;

c) valoarea totală plătibilă de către consumator.

Art. 16. - În cazul în care, la cererea consumatorului, contractul a fost încheiat folosind un mijloc de comunicare la distantă care nu permite furnizarea informatiilor în conformitate art. 11, 12 si 14, în special în situatia prevăzută la art. 15, creditorul furnizează consumatorului toate informatiile precontractuale folosind formularul „Informatii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori", prevăzut în anexa nr. 2, imediat după încheierea contractului de credit.

Art. 17. - (1) În cazul unui contract de credit în care plătile făcute de consumator nu conduc la o rambursare imediată a valorii totale a creditului, dar sunt utilizate pentru a constitui capital în timpul perioadelor si în conditiile stabilite în contractul de credit sau într-un contract accesoriu, informatiile precontractuale cerute potrivit art. 11, 12 si art. 14 cuprind o declaratie clară si concisă, potrivit căreia aceste contracte de credit nu prevăd o garantie de restituire a valorii totale a creditului tras pe baza acestuia.

(2) Dacă se oferă o astfel de garantie, declaratia nu este necesară.

Art. 18. - (1) Creditorii si, după caz, intermediarii de credit oferă consumatorului explicatii corespunzătoare care să îi permită acestuia să evalueze dacă contractul de credit propus este adaptat la nevoile sale si la situatia sa financiară.

(2) Explicatiile trebuie să cuprindă cel putin următoarele:

a) explicarea informatiilor precontractuale care sunt furnizate potrivit prevederilor art. 11, 12 si 14;

b) caracteristicile esentiale ale produselor propuse si efectele specifice pe care le pot avea asupra consumatorului;

c) explicarea costurilor ce fac parte din costul total al creditului pentru consumator, astfel încât consumatorii să înteleagă ce plătesc;

d) consecintele neplătii din partea consumatorului.

Art. 19. - Se interzice perceperea unui comision de analiză dosar în cazul în care creditul nu se acordă.

Art. 20. - (1) În termen de 30 de zile de la depunerea dosarului de credit, dar nu mai mult de 60 de zile de la depunerea cererii de solicitare a creditului, creditorul răspunde în scris consumatorului sau, la solicitarea expresă a consumatorului, în altă formă aleasă de consumator si acceptată de creditor, cu privire la acordarea sau neacordarea creditului.

(2) La primirea cererii de credit si a celorlalte documente ce sunt necesare acordării creditului, furnizorul de servicii financiare are obligatia de a înmâna imediat consumatorului un înscris datat, semnat si cu număr de înregistrare, continând confirmarea creditorului că i s-au predat toate actele necesare acordării creditului.

 

SECTIUNEA a 3-a

Cerinte precontractuale de informare pentru anumite contracte de credit sub forma „descoperit de cont" si pentru anumite contracte specifice de credit

 

Art. 21. - Prezenta sectiune se aplică contractelor de credit prevăzute la art. 3, 5 si 6.

Art. 22. - (1) Creditorul si, după caz, intermediarul de credit furnizează consumatorului, pe baza clauzelor si a conditiilor de creditare oferite de către creditor, precum si, după caz, a preferintelor exprimate si a informatiilor furnizate de către consumator, informatiile necesare care să îi permită consumatorului să compare mai multe oferte pentru a putea lua o decizie informată cu privire la eventuala încheiere a unui contract de credit.


(2) Informatiile sunt furnizate:

a) cu suficient timp, dar nu mai putin de 15 zile, înainte ca un consumator să încheie un contract de credit sau să accepte o ofertă;

b) pe hârtie sau pe un alt suport durabil;

c) într-o modalitate prin care să se asigure că toate informatiile au acelasi grad de vizibilitate.

(3) Perioada de 15 zile prevăzută la alin. (2) lit. a) se poate reduce cu acordul expres al consumatorului.

(4) Informatiile pot fi furnizate prin intermediul formularului „Informatii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori" prevăzut în anexa nr. 3.

(5) În cazul în care creditorul a furnizat informatii prin formularul „Informatii standard la nivel european privind creditul pentru consumatori" prevăzut în anexa nr. 3, se consideră că acesta a respectat cerintele referitoare la informatii prevăzute în prezentul articol si în art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 85/2004, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 23. - În plus, fată de informatiile prevăzute la art. 22, art. 25-27, consumatorului i se furnizează, la cerere si gratuit, un exemplar din proiectul de contract de credit care include informatiile contractuale prevăzute la art. 33-49, în măsura în care articolele respective se aplică. Această prevedere nu se aplică în cazul în care, în momentul cererii, creditorul nu poate să încheie contractul de credit cu consumatorul conform normelor sale interne.

Art. 24. - În cazul în care contractul a fost încheiat, la cererea consumatorului, folosind un mijloc de comunicare la distantă care nu permite oferirea informatiilor ce trebuie furnizate conform prevederilor art. 22, art. 25-27, creditorul îsi îndeplineste, imediat după încheierea contractului de credit, obligatiile prevăzute la art. 22, 25 si 26, prin furnizarea informatiilor contractuale prevăzute la art. 33-49, în măsura în care articolele respective se aplică.

Art. 25. - Informatiile la care se face referire la art. 22 cuprind următoarele:

a) tipul de credit;

b) identitatea si adresa sediului social si a punctului de lucru al creditorului, precum si, după caz, numele si adresa sediului social si/sau a punctului de lucru ori, după caz, adresa de domiciliu a intermediarului de credit implicat;

c) valoarea totală a creditului;

d) durata contractului de credit;

e) rata dobânzii aferente creditului;

f) conditiile care guvernează aplicarea ratei dobânzii aferente creditului, formula de calcul a acesteia, costurile aplicabile din momentul încheierii contractului de credit si conditiile în care acele costuri pot fi modificate;

g) dobânda anuală efectivă ilustrată prin intermediul unui exemplu reprezentativ care mentionează toate ipotezele folosite pentru calculul dobânzii respective;

h) conditiile si procedura pentru încetarea contractului de credit;

i) pentru contractele de credit de tipul celor prevăzute la art. 3, o mentiune conform căreia consumatorului i se poate solicita în orice moment rambursarea integrală a creditului, după caz;

j) rata dobânzii aplicabilă în cazul ratelor întârziate, măsurile pentru ajustarea acesteia si, după caz, orice penalităti plătibile în caz de neplată;

k) dreptul consumatorului de a fi informat imediat si gratuit, potrivit prevederilor art. 32 alin. (1), asupra rezultatului consultării bazei de date, realizate pentru evaluarea bonitătii sale;

l) pentru contractele de credit de tipul celor prevăzute la art. 3, informatii cu privire la costurile aplicabile încă de la momentul încheierii contractului de credit, precum si, după caz, conditiile în care pot fi modificate aceste costuri;

m) după caz, termenul pe parcursul căruia informatiile precontractuale au fortă juridică obligatorie pentru creditor.

Art. 26. - (1) În cazul unui contract de credit în sensul art. 5 si 6, informatiile prevăzute la art. 22 si 25 includ si următoarele:

a) valoarea, numărul si frecventa plătilor care vor fi efectuate de către consumator si, după caz, ordinea în care plătile se vor aloca, în scopul rambursării, pentru diferitele solduri restante cu rate diferite ale dobânzii aferente creditului;

b) dreptul de rambursare anticipată si, după caz, informatii privind dreptul creditorului la compensatie si modul în care aceasta va fi stabilită.

(2) În cazul contractelor de credit prevăzute la art. 3 se aplică numai prevederile art. 22 si 25.

Art. 27. - (1) În cazul comunicării verbale prin telefon si în cazul în care consumatorul solicită ca „descoperitul de cont" să fie disponibil imediat, descrierea caracteristicilor principale ale serviciului financiar include cel putin elementele prevăzute la art. 25 lit. c), e), f), g) si i).

(2) În plus, în contractele de credit de tipul celor prevăzute la art. 5 si 6, descrierea principalelor caracteristici include mentionarea duratei contractului de credit.

Art. 28. - Fără a aduce atingere exceptiei prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. b), în cazul contractelor de credit care sunt acordate sub forma „descoperit de cont" si care trebuie rambursate într-o perioadă de o lună, descrierea caracteristicilor principale ale serviciului financiar include cel putin elementele prevăzute la art. 25 lit. c), e), f), g) si i).

Art. 29. - (1) Prevederile art. 11-18 si 21-28 nu se aplică furnizorilor de bunuri sau servicii care actionează în calitate de intermediari de credit cu titlu auxiliar.

(2) Creditorul are obligatia de a se asigura că informatiile precontractuale prevăzute în articolele respective au fost primite de consumator.

 

CAPITOLUL III

Obligatia de a evalua bonitatea consumatorului si accesul la bazele de date

 

Art. 30. - (1) Creditorul evaluează bonitatea consumatorului pe baza unui volum suficient de informatii obtinute, inclusiv de ia consumator, si pe baza consultării bazei de date relevante, înainte de încheierea unui contract de credit.

(2) În cazul în care părtile convin să modifice valoarea totală a creditului după încheierea contractului de credit, creditorul actualizează informatiile financiare aflate la dispozitia sa privind consumatorul si evaluează bonitatea consumatorului înainte de efectuarea oricărei cresteri semnificative a valorii totale a creditului.

(3) Prin crestere semnificativă se întelege o crestere de peste 15% din valoarea totală initială a creditului.

Art. 31. - În scopul evaluării bonitătii consumatorilor, sistemele de evidentă de tipul birourilor de credit asigură, în cazul creditului transfrontalier, accesul creditorilor din alte state membre la bazele de date gestionate în conditii nediscriminatorii fată de creditorii nationali.

Art. 32. - (1) În cazul în care respingerea cererii de creditare se bazează pe consultarea unei baze de date, creditorul informează consumatorul imediat si în mod gratuit, în scris sau, la solicitarea expresă a consumatorului, în forma aleasă de acesta si agreată de creditor, în legătură cu rezultatul acestei consultări si cu identitatea bazei de date consultate.

(2) Informatiile se pun la dispozitie, cu exceptia cazului în care furnizarea unor astfel de informatii este interzisă prin norme nationale ce transpun legislatia europeană sau care creează cadrul legal pentru aplicarea acesteia ori furnizarea informatiilor contravine obiectivelor de ordine publică sau de securitate publică.

(3) Prezentul articol nu aduce atingere aplicării Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Informatii si drepturi privind contractele de credit

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii comune

 

Art. 33. - Contractele de credit sunt redactate în scris, vizibil si usor de citit, fontul utilizat fiind Times New Roman, mărimea de minimum 10 p, pe hârtie sau pe un alt suport durabil. În cazul în care contractul este redactat pe hârtie, culoarea de fond a hârtiei pe care este redactat contractul trebuie sa fie în contrast cu cea a fontului utilizat.

Art. 34. - Toate părtile contractante primesc câte un exemplar original al contractului de credit.

Art. 35. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor legale privind modificarea dobânzii, pe parcursul derulării contractului de credit:

a) se interzice majorarea comisioanelor, taxelor, tarifelor, spezelor bancare sau a oricăror altor costuri aferente contractului, cu exceptia costurilor impuse prin legislatie;

b) se interzice introducerea si perceperea de noi taxe, comisioane, tarife, speze bancare sau orice alte costuri aferente contractului, cu exceptia costurilor specifice unor servicii suplimentare solicitate în mod expres de consumator, neprevăzute în contract si care nu erau oferite consumatorilor la data încheierii acestuia. Aceste costuri neprevăzute vor fi percepute numai pe baza unor acte aditionale acceptate de consumator. Sunt exceptate costurile impuse prin legislatie;

c) se interzice perceperea unui comision de depunere numerar pentru plata ratelor la credit, indiferent dacă depunerea se efectuează de către titular sau de către o altă persoană;

d) se interzice perceperea unui comision de retragere pentru sumele trase din credit.

(2) Costurilor aferente contului curent nu le sunt aplicabile obligatiile prevăzute la alin. (1) lit. a). Costurile aferente contului curent trebuie să corespundă costurilor efective ale creditorului, să se limiteze la acoperirea acestora si să nu conducă la obtinerea de venituri suplimentare pentru acesta.

(3) Pentru orice modificare a nivelului costurilor creditului, potrivit conditiilor contractuale, creditorul este obligat să notifice consumatorul în scris sau, la cererea expresă a consumatorului, prin altă modalitate stabilită de acesta si agreată de creditor si va pune la dispozitia acestuia un nou tabel de amortizare/grafic de rambursare.

Art. 36. - Pentru creditul acordat, creditorul poate percepe numai: comision de analiză dosar, comision de administrare credit sau comision de administrare cont curent, compensatie în cazul rambursării anticipate, costuri aferente asigurărilor, după caz, penalităti, precum si un comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor.

Art. 37. - În contractele de credit cu dobândă variabilă se vor aplica următoarele reguli:

a) dobânda va fi raportată la fluctuatiile indicilor de referintă EURIBOR/ROBOR/LIBOR/rata dobânzii de referintă a BNR, în functie de valuta creditului, la care creditorul poate adăuga o anumită marjă, fixă pe toată durata derulării contractului;

b) marja dobânzii poate fi modificată doar ca urmare a modificărilor legislative care impun în mod expres acest lucru;

c) în acord cu politica comercială a fiecărei institutii de credit, prin exceptie de la prevederile lit. b), valoarea marjei si valoarea indicilor de referintă pot fi reduse;

d) formula după care se calculează variatia dobânzii trebuie indicată în mod expres în contract, cu precizarea periodicitătii si/sau a conditiilor în care survine modificarea ratei dobânzii, atât în sensul majorării, cât si în cel al reducerii acesteia;

e) elementele care intră în formula de calcul a variatiei dobânzii si valoarea acestora vor fi afisate pe site-urile si la toate punctele de lucru ale creditorilor.

Art. 38. - (1) Calculul ratei lunare a dobânzii/comisioanelor se va face:

a) fie pe baza anului calendaristic de 365 sau 366 de zile în cazul anului bisect, luând în calcul la numărătorul fractiei formulei, numărul efectiv de zile cuprins între scadente, iar la numitorul aceleiasi fractii, 365 sau 366 de zile, după caz;

b) fie luând în calcul la numărătorul fractiei numărul 30 zile, iar la numitorul fractiei numărul 360.

(2) Dobânda penalizatoare se aplică la suma ce reprezintă credit restant si, după caz, la sumele restante prevăzute în contract, altele decât cele aferente creditului.

(3) Rata dobânzii aplicabilă în cazul creditelor restante nu poate depăsi cu mai mult de 2 puncte procentuale rata dobânzii aplicată atunci când creditul nu înregistrează restantă, în cazul în care consumatorul sau sotul/sotia acestuia se află în una dintre următoarele situatii: somaj, suferă o reducere drastică a salariului, concediu de boală prelungit, divort, deces. Prin reducere drastică a salariului se întelege o reducere de cel putin 15% din valoarea acestuia.

Art. 39. - În cazul imposibilitătii consumatorilor de a accepta majorarea dobânzii, creditorul nu are dreptul să denunte unilateral sau să rezilieze contractul fără o propunere, transmisă în scris, de reesalonare sau refinantare a creditului, în raport cu veniturile actuale ale consumatorului, în măsura în care o asemenea reesalonare sau refinantare este posibilă potrivit reglementărilor interne ale creditorului.

Art. 40. - (1) Sunt interzise clauzele contractuale care dau dreptul creditorului să modifice unilateral clauzele contractuale fără încheierea unui act aditional, acceptat de consumator.

(2) Creditorul trebuie să poată face dovada că a depus toate diligentele pentru informarea consumatorului cu privire la semnarea actelor aditionale.

(3) În cazul modificărilor impuse prin legislatie, nesemnarea de către consumator a actelor aditionale prevăzute la alin. (1) este considerată acceptare tacită. În acest caz se interzice introducerea în actele aditionale a altor prevederi decât cele impuse prin legislatie. Introducerea în actele aditionale a oricăror altor prevederi decât cele impuse prin legislatie sunt considerate nule de drept.

(4) Se interzice introducerea în contractele de credit a clauzelor prin care:

a) consumatorul este obligat să păstreze confidentialitatea prevederilor si a conditiilor contractuale;

b) creditorul poate rezilia sau denunta unilateral contractul ori poate penaliza consumatorul în cazul afectării reputatiei creditorului.

(5) Creditorii nu au dreptul să refuze încasarea ratelor în moneda în care s-a acordat creditul.

Art. 41. - (1) Orice notificare cu privire la modificarea continutului clauzelor contractuale referitoare la costuri va fi transmisă consumatorilor cu cel putin 30 de zile înainte de aplicarea acestora.

(2) Consumatorul are la dispozitie un termen de 15 zile de la primirea notificării pentru a comunica optiunea sa de acceptare sau de neacceptare a noilor conditii.

(3) Neprimirea unui răspuns din partea consumatorului în termenul mentionat anterior nu este considerată acceptare tacită si contractul rămâne neschimbat.

(4) În cazul în care consumatorul nu acceptă noile conditii, creditorul nu are dreptul de a penaliza consumatorul sau de a declara creditul scadent.


Art. 42. - Creditorii iau toate măsurile necesare pentru a răspunde la reclamatiile depuse de consumatori în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora si depun diligentele necesare în vederea reparării eventualelor prejudicii cauzate consumatorilor.

Art. 43. - La încetarea contractului de credit, inclusiv prin ajungere la termen, reziliere, denuntare unilaterală, exercitarea dreptului de retragere ori a celui de rambursare anticipată din partea consumatorului, creditorul oferă gratuit consumatorului un document care să ateste faptul că au fost stinse toate obligatiile dintre părti. Totodată, se închid si conturile creditului, fără a fi necesară depunerea unei alte cereri de către consumator si fără plata unor costuri suplimentare, cu exceptia următoarelor situatii:

a) contul curent a fost deschis anterior contractării creditului, în vederea derulării altor operatiuni;

b) la data încetării contractului de credit, contul curent este utilizat pentru alte servicii contractate de către consumator;

c) conturile sunt poprite sau indisponibilizate, conform prevederilor legale, pentru îndeplinirea de către consumator a unor obligatii asumate fată de creditorul însusi sau fată de terti.

Art. 44. - Orice notificare pe care creditorul o face consumatorului trebuie să fie semnată, datată si cu număr de înregistrare. Orice notificare ce nu contine aceste minime informatii este considerată nulă de drept.

Art. 45. - Art. 33, 34 si 46-49 nu aduc atingere normelor nationale ce respectă legislatia comunitară privind valabilitatea încheierii contractelor de credit.

 

SECTIUNEA a 2-a

Informatii ce trebuie incluse în contractele de credit

 

Art. 46. - (1) Contractul de credit specifică în mod clar si concis următoarele:

a) tipul de credit;

b) identitatea si adresa sediului social si a punctului de lucru/adresa de domiciliu a părtilor contractante, precum si, după caz, identitatea si adresa sediului social si/sau a punctului de lucru ori, după caz, adresa de domiciliu a intermediarilor de credit implicati;

c) durata contractului de credit;

d) valoarea totală a creditului si conditiile care reglementează tragerea creditului;

e) în cazul unui credit acordat sub forma unei amânări la plată pentru un anumit bun sau serviciu ori în cazul contractelor de credit legate, bunul sau serviciul respectiv si pretul de achizitie al acestuia;

f) rata dobânzii aferente creditului;

g) conditiile care guvernează aplicarea ratei dobânzii aferente creditului, formula de calcul a acesteia, precum si termenele, conditiile si procedura pentru modificarea ratei dobânzii aferente creditului si, în cazul în care se aplică rate diferite ale dobânzii aferente creditului în circumstante diferite, informatiile prevăzute anterior privind toate ratele dobânzii aplicabile;

h) dobânda anuală efectivă si valoarea totală plătibilă de către consumator, calculate la momentul încheierii contractului de credit; se mentionează toate ipotezele folosite pentru calcularea acestei rate;

i) suma, numărul si frecventa plătilor care urmează să fie efectuate de către consumator si, după caz, ordinea în care se vor efectua plătile, în scopul rambursării, pentru diferitele solduri restante cu rate diferite ale dobânzii aferente creditului;

j) în cazul rambursării în rate a valorii totale a creditului aferent unui contract de credit pe durată determinată, dreptul consumatorului de a primi, la cerere si gratuit, în orice moment pe întreaga durată a contractului de credit, pe hârtie sau pe alt suport durabil, conform deciziei consumatorului, un extras de cont sub forma unui tabel de amortizare/grafic de rambursare;

k) în cazul în care costurile si dobânzile trebuie plătite fără a se rambursa nicio parte din valoarea totală a creditului, un extras care arată perioadele si conditiile pentru plata dobânzii si a oricăror costuri aferente creditului;

l) costurile de administrare ale unuia sau mai multor conturi care înregistrează atât operatiunile de plată, cât si tragerile din credit, cu exceptia cazului în care deschiderea unui cont este optională, costurile pentru utilizarea unui mijloc de plată atât pentru operatiuni de plată, cât si pentru trageri din credit, orice alte costuri rezultând din contractul de credit, precum si conditiile în care aceste costuri pot fi modificate;

m) rata dobânzii, în cazul plătilor restante, aplicabilă la data încheierii contractului de credit si măsurile pentru ajustarea acesteia si, după caz, orice costuri datorate în caz de neplată;

n) o avertizare privind consecintele neefectuării plătilor; contractul de credit va contine obligatoriu o prevedere prin care consumatorul este atentionat despre raportarea la Biroul de credit, Centrala Riscurilor Bancare si/sau la alte structuri asemănătoare existente, în cazul în care acesta întârzie cu achitarea ratelor datorate, dacă există această obligatie de raportare;

o) după caz, o mentiune potrivit căreia va fi necesară plata unor taxe, onorarii si costuri în legătură cu încheierea, publicitatea si/sau înregistrarea contractului de credit si a documentelor accesorii acestuia, inclusiv taxele notariale;

p) garantiile si asigurările necesare, dacă există;

q) existenta sau inexistenta unui drept de retragere, termenul în care acel drept poate fi exercitat si alte conditii pentru exercitarea acestuia, inclusiv informatii privind obligarea consumatorului de a plăti creditul sau partea de credit trasă si dobânda, potrivit prevederilor art. 59 alin. (1) lit. b), alin. (3) si (4) si art. 60, precum si cuantumul dobânzii plătibile pe zi;

r) informatii privind drepturile care rezultă din art. 63-65, precum si conditiile pentru exercitarea acestor drepturi;

s) dreptul de rambursare anticipată, procedura de rambursare anticipată, precum si, după caz, informatii privind dreptul creditorului la compensatie si modul în care va fi determinată această compensatie;

s) procedura care trebuie urmată în exercitarea dreptului de a solicita încetarea contractului de credit;

t) dacă există sau nu un mecanism extrajudiciar de reclamatie si despăgubire pentru consumator si, în caz afirmativ, modalitătile de acces la acesta;

t) alte conditii si clauze contractuale;

u) adresa Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

(2) Toate informatiile prevăzute la alin. (1), inclusiv cele aferente unor servicii în privinta cărora consumatorul nu dispune de libertate de alegere, sunt prevăzute în contract, fără a se face trimitere la conditiile generale de afaceri ale creditorului, la lista de tarife si comisioane sau la orice alt înscris.

Art. 47. - (1) În cazul în care se aplică prevederile art. 46 alin. (1) lit. j), creditorul pune la dispozitia consumatorului un extras de cont sub forma unui tabel de amortizare/grafic de rambursare cu îndeplinirea, în mod cumulativ, a următoarelor conditii:

a) în mod gratuit;

b) în orice moment pe întreaga durată a contractului de credit;

c) pe hârtie sau pe alt suport durabil, conform deciziei consumatorului.

(2) Tabelul de amortizare/graficul de rambursare indică:

a) ratele datorate;

b) termenele si conditiile de plată ale acestor sume.

(3) Tabelul/graficul contine o detaliere a fiecărei rambursări care să arate:


a) rambursarea valorii totale a creditului;

b) dobânda calculată pe baza ratei dobânzii aferente creditului;

c) orice costuri suplimentare.

(4) În cazul în care rata dobânzii nu este fixă sau costurile suplimentare pot fi modificate pe baza contractului de credit, tabelul de amortizare/graficul de rambursare indică în mod clar si concis că datele cuprinse în tabel/grafic vor rămâne valabile numai până la schimbarea următoare a ratei dobânzii aferente creditului sau a costurilor suplimentare potrivit contractului de credit.

Art. 48. - (1) În cazul unui contract de credit în care plătile făcute de consumator nu conduc la o rambursare imediată a valorii totale a creditului, dar sunt utilizate pentru a constitui capital în timpul perioadelor si în conditiile stabilite în contractul de credit sau într-un contract accesoriu, informatiile precontractuale cerute potrivit prevederilor art. 11, 12 si 14 cuprind o declaratie clară si concisă, potrivit căreia aceste contracte de credit nu prevăd o garantie de restituire a valorii totale a creditului tras pe baza acestuia.

(2) Dacă se oferă o astfel de garantie, declaratia nu este necesară.

Art. 49. - În cazul contractelor de credit sub forma „descoperit de cont" pe baza cărora creditul trebuie rambursat la cerere sau într-o perioadă de maximum 3 luni, următoarele informatii se specifică în mod clar si concis:

a) tipul de credit;

b) identitatea si adresa sediului social si a punctului de lucru/adresa de domiciliu a părtilor contractante, precum si, după caz, identitatea si adresa sediului social si/sau a punctului de lucru ori, după caz, adresa de domiciliu a intermediarului de credit implicat;

c) durata contractului de credit;

d) valoarea totală a creditului si conditiile care reglementează tragerea;

e) rata dobânzii aferente creditului;

f) conditiile care guvernează aplicarea ratei dobânzii aferente creditului, formula de calcul a acesteia, precum si termenele, conditiile si procedura pentru modificarea ratei dobânzii aferente creditului si, în cazul în care se aplică rate diferite ale dobânzii aferente creditului în circumstante diferite, informatiile prevăzute anterior privind toate ratele dobânzii aplicabile;

g) dobânda anuală efectivă si costul total al creditului pentru consumator, calculate la momentul încheierii contractului de credit; se mentionează toate ipotezele folosite pentru calcularea respectivei rate, astfel cum se prevede la art. 73 coroborat cu art. 7 pct. 4 si 6;

h) o mentiune conform căreia consumatorului i se poate solicita în orice moment rambursarea integrală, la cerere, a creditului, dar nu mai putin de 15 zile de la data solicitării;

i) informatii cu privire la costurile aplicabile încă de la momentul încheierii contractului de credit, precum si, după caz, conditiile în care pot fi modificate aceste costuri.

 

SECTIUNEA a 3-a

Informatii privind rata dobânzii aferente creditului

 

Art. 50. - (1) Consumatorul este informat, pe hârtie sau pe alt suport durabil, în legătură cu orice modificare a ratei dobânzii aferente creditului.

(2) Informatiile cuprind următoarele:

a) valoarea plătilor de efectuat după intrarea în vigoare a noii rate a dobânzii aferente creditului;

b) în cazul în care numărul sau frecventa plătilor se modifică, informatii în legătură cu acestea.

Art. 51. - La solicitarea expresă a consumatorului, se poate conveni în contractul de credit ca informatiile prevăzute la art. 50 să fie transmise periodic consumatorului dacă sunt întrunite cumulativ următoarele conditii:

a) modificarea ratei dobânzii aferente creditului este determinată de o modificare a ratei de referintă;

b) noua rată de referintă este făcută publică prin mijloace corespunzătoare;

c) informatiile privind noua rată de referintă sunt puse la dispozitie si la locul în care creditorul îsi desfăsoară activitatea.

 

SECTIUNEA a 4-a

Obligatii aplicabile în cazul contractelor de credit sub forma „descoperit de cont"

 

Art. 52. - (1) În cazul unui contract de credit care are ca obiect un împrumut acordat sub forma „descoperit de cont" consumatorul este informat:

a) în mod regulat;

b) prin intermediul unui extras de cont;

c) pe hârtie sau pe alt suport durabil.

(2) Extrasul de cont contine următoarele informatii:

a) perioada exactă la care se referă extrasul de cont;

b) cuantumurile si datele tragerilor;

c) soldul din extrasul anterior si data acestuia;

d) noul sold;

e) datele si sumele plătilor efectuate de consumator;

f) rata dobânzii aferente creditului aplicată;

g) orice costuri care au fost aplicate; h) după caz, suma minimă de plată.

Art. 53. - (1) În plus, consumatorul este informat cu privire la cresterea ratei dobânzii aferente creditului sau cu privire la cresterea oricăror costuri datorate:

a) pe hârtie sau pe alt suport durabil;

b) înainte ca modificarea respectivă să intre în vigoare.

(2) Părtile pot conveni în contractul de credit ca informatiile privind modificările ratei dobânzii aferente creditului să fie comunicate potrivit art. 52, în cazurile în care:

a) modificarea ratei dobânzii aferente creditului este cauzată de o modificare a ratei de referintă;

b) noua rată de referintă este făcută publică prin mijloace corespunzătoare;

c) informatiile privind noua rată de referintă sunt puse la dispozitie si la locul în care creditorul îsi desfăsoară activitatea.

 

SECTIUNEA a 5-a

Contractele de credit pe durată nedeterminată

 

Art. 54. - (1) Consumatorul poate decide încetarea unui contract de credit pe durată nedeterminată, gratuit, în orice moment, cu exceptia cazurilor în care părtile au convenit o perioadă de notificare. Această perioadă nu poate depăsi o lună.

(2) Dacă s-a convenit în contractul de credit, creditorul poate decide încetarea unui contract de credit pe durată nedeterminată prin notificarea consumatorului în scris, pe hârtie sau pe alt suport durabil, cu cel putin două luni înainte.

Art. 55. - (1) Dacă s-a convenit în contractul de credit, creditorul, din motive justificate obiectiv, poate retrage dreptul consumatorului de a efectua trageri pe baza unui contract de credit pe durată nedeterminată.

(2) Pot constitui motive justificate obiectiv suspiciunea unei utilizări neautorizate sau frauduloase a creditului ori un risc semnificativ de incapacitate a consumatorului de a rambursa valoarea totală a creditului. Aceste motive nu sunt limitative.

(3) Creditorul enumera în contract motivele considerate justificate în temeiul cărora acesta poate retrage dreptul consumatorului de a efectua trageri. În mod exceptional, creditorul poate retrage dreptul consumatorului de a efectua trageri pentru alte motive justificate obiectiv, motive ce nu sunt prevăzute în contract, cu informarea prealabilă a consumatorului.

(4) Creditorul îl informează pe consumator în legătură cu retragerea dreptului si cu motivele acesteia, pe hârtie sau pe alt suport durabil, dacă este posibil înainte de retragere si cel mai târziu imediat ulterior, cu exceptia cazului în care furnizarea acestor informatii este interzisă prin norme nationale ce transpun legislatia comunitară sau ce creează cadrul legal pentru aplicarea acesteia ori furnizarea acestei informatii contravine obiectivelor de ordine publică sau de securitate publică.

 

SECTIUNEA a 6-a

„Descoperitul de cont cu aprobare tacită"

 

Art. 56. - (1) În cazul existentei unui acord privind deschiderea unui cont curent, atunci când există posibilitatea să i se ofere consumatorului un „descoperit de cont cu aprobare tacită", contractul contine si informatiile prevăzute la art. 25 lit. e) sif).

(2) În orice situatie, creditorul trebuie să furnizeze aceste informatii în mod regulat, pe hârtie sau pe alt suport durabil.

Art. 57. - (1) În cazul unei depăsiri semnificative a limitei de credit pentru o perioadă mai mare de o lună, creditorul îl informează pe consumator, fără întârziere, pe hârtie sau pe alt suport durabil cu privire la următoarele:

a) depăsirea limitei de credit;

b) suma cu care a fost depăsită limita de credit;

c) rata dobânzii aferente creditului;

d) orice penalităti, costuri sau dobânzi aplicabile restantelor.

(2) Prin depăsire semnificativă a limitei de credit se întelege depăsirea cu peste 15% a limitei de credit.

(3) Prevederile prezentului articol si ale art. 56 nu aduc atingere altor reglementări potrivit cărora creditorul oferă alt tip de creditarea atunci când limita de credit a fost depăsită pe parcursul unei durate semnificative.

 

CAPITOLUL V

Dreptul de retragere si dreptul de rambursare anticipată

 

SECTIUNEA 1

Dreptul de retragere

 

Art. 58. - (1) Consumatorul are la dispozitie un termen de 14 zile calendaristice în care se poate retrage din contractul de credit fără a invoca motive.

(2) Termenul de retragere începe să curgă de la una dintre următoarele date:

a) data încheierii contractului de credit;

b) data la care consumatorului îi sunt aduse la cunostintă clauzele, conditiile contractuale si informatiile potrivit prevederilor art. 33-49, în cazul în care ziua respectivă este ulterioară celei la care se face referire la lit. a).

Art. 59. - (1) În cazul în care consumatorul îsi exercită dreptul de retragere, acesta are următoarele obligatii:

a) de a-l notifica pe creditor pe baza informatiilor oferite de acesta potrivit prevederilor art. 46 alin. (1) lit. q), pentru ca exercitarea acestui drept să îsi producă efectele înainte de expirarea termenului de retragere;

b) de a-i plăti creditorului creditul sau partea de credit trasă si dobânda aferentă de la data la care creditul sau partea respectivă din credit a fost trasă până la data la care creditul sau partea respectivă din credit a fost rambursată; dobânda se calculează pe baza ratei dobânzii convenite.

(2) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. a): a) se face pe hârtie sau pe alt suport durabil aflat la îndemâna creditorului si accesibil acestuia;

b) este transmisă prin mijloace admise legal, care asigură transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia;

c) este expediată înainte de expirarea termenului.

(3) Exercitarea dreptului de retragere îsi produce efectul de la data expedierii notificării de către consumator.

(4) Achitarea către creditor a creditului sau a părtii de credit trasă si a dobânzii potrivit prevederilor alin. (1) lit. b) se efectuează fără nicio întârziere nejustificată si nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la expedierea notificării de retragere către creditor.

Art. 60. - Creditorul nu este îndreptătit la nicio altă compensatie din partea consumatorului în cazul retragerii, cu exceptia compensatiei pentru orice taxe nerambursabile plătite de către creditor administratiei publice.

Art. 61. - În cazul în care creditorul sau un tert, pe baza unui contract între tert si creditor, prestează un serviciu accesoriu aferent contractului de credit, iar consumatorul îsi exercită dreptul de retragere din contractul de credit potrivit prevederilor din prezenta sectiune, obligatiile consumatorului ce decurg din serviciul accesoriu respectiv încetează.

Art. 62. - În cazul în care consumatorul dispune de un drept de retragere potrivit prevederilor cuprinse la art. 58-61, se aplică prevederile prezentului act normativ, iar nu prevederile din:

a) art. 9-13 din Ordonanta Guvernului nr. 85/2004, republicată, cu modificările ulterioare;

b) art. 9 si 10 din Ordonanta Guvernului nr. 106/1999 privind contractele încheiate în afara spatiilor comerciale, republicată.

 

SECTIUNEA a 2-a

Dreptul de retragere în cazul contractelor de credit legate

 

Art. 63. - În cazul în care consumatorul si-a exercitat un drept de retragere dintr-un contract de furnizare de bunuri sau servicii, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la încheierea si executarea contractelor ia distantă, republicată, cu modificările ulterioare, Ordonantei Guvernului nr. 85/2004, republicată, cu modificările ulterioare, Ordonantei Guvernului nr. 106/1999, republicată, sau a altor actelor normative ce transpun sau ce creează cadrul de aplicare pentru actele normative comunitare, acesta nu mai are obligatii în temeiul unui contract de credit legat.

Art. 64. - În cazul în care consumatorului nu i-au fost furnizate bunurile sau nu i-au fost prestate serviciile ori bunurile sau serviciile nu sunt conforme, acesta se poate îndrepta împotriva comerciantului în conditiile prevăzute de Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor si garantiile asociate acestora, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 65. - (1) În cazul în care bunurile sau serviciile care fac obiectul unui contract de credit legat nu sunt furnizate sau sunt furnizate numai în parte sau nu sunt conforme cu contractul de furnizare, consumatorul are dreptul de a se îndrepta împotriva creditorului în cazul în care nu a reusit să obtină, de la furnizor, satisfacerea pretentiilor la care are dreptul în conformitate cu legislatia sau cu contractul de furnizare a bunurilor sau a serviciilor.

(2) Creditorul răspunde solidar cu vânzătorul pentru orice pretentii pe care consumatorul le poate avea împotriva vânzătorului.

 

SECTIUNEA a 3-a

Rambursarea anticipată

 

Art. 66. - Consumatorul are dreptul, în orice moment, să se libereze în tot sau în parte de obligatiile sale care decurg dintr-un contract de credit. În acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, această reducere privind dobânda si costurile aferente perioadei dintre data rambursării anticipate si data prevăzută pentru încetarea contractului de credit.

Art. 67. - (1) În cazul rambursării anticipate a creditului, creditorul este îndreptătit la o compensatie echitabilă si justificată în mod obiectiv pentru eventualele costuri legate direct de rambursarea anticipată a creditului cu conditia ca rambursarea anticipată să intervină într-o perioadă în care rata dobânzii aferente creditului este fixă.

(2) O astfel de compensatie nu poate fi mai mare de:

a) 1 % din valoarea creditului rambursată anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată si data convenită pentru încetarea contractului de credit este mai mare de un an;

b) 0,5 % din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată si data convenită pentru încetarea contractului de credit nu este mai mare de un an.

(3) Creditorul stabileste o metodă de calcul a compensatiei clară si usor verificabilă, pe care o va face cunoscută consumatorului din stadiu precontractual.

Art. 68. - Nu se solicită o compensatie pentru rambursare anticipată în niciunul dintre următoarele cazuri:

a) rambursarea a fost realizată ca urmare a executării unui contract de asigurare care are drept scop asigurarea riscului de neplată;

b) contractul de credit este acordat sub forma „descoperitului de cont";

c) rambursarea anticipată intervine într-o perioadă în care rata dobânzii aferente creditului nu este fixă.

Art. 69. - Orice compensatie nu poate depăsi cuantumul dobânzii pe care consumatorul ar fi plătit-o în perioada dintre rambursarea anticipată si data convenită pentru încetarea contractului de credit.

 

CAPITOLUL VI

Cesiunea de drepturi

 

Art. 70. - În cazurile în care drepturile creditorului în temeiul unui contract de credit sau contractul însusi se cesionează unei terte persoane, consumatorul are dreptul să invoce împotriva cesionarului orice mijloc de apărare la care putea recurge împotriva creditorului initial, inclusiv dreptul la compensare.

Art. 71. - (1) Consumatorul este informat cu privire la cesiunea prevăzută la art. 70, cu exceptia cazurilor în care creditorul initial, prin acord cu cesionarul, administrează în continuare creditul către consumator.

(2) În situatiile în care informarea consumatorului cu privire la cesiune este obligatorie, conform prevederilor alin. (1), cesiunea, individuală sau în cadrul unui portofoliu de creante, devine opozabilă consumatorului prin notificarea adresată acestuia de către cedent.

(3) Cesionarul este obligat să aibă o persoană de contact în România pentru rezolvarea eventualelor litigii si pentru a răspunde în fata autoritătilor publice.

(4) Cesiunea se notifică de către cedent consumatorului, în termen de 10 zile de la încheierea contractului de cesiune, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(5) Notificarea va mentiona creditorul care va încasa de la consumator sumele pentru rambursarea creditului după cesiune, precum si numele si adresa sediului social si a punctului de lucru al reprezentantului legal în România.

 

CAPITOLUL VII

Dobânda anuală efectivă

 

Art. 72. - Dobânda anuală efectivă, care este egală, pe o perioadă de un an, cu valoarea actuală a tuturor angajamentelor, trageri, rambursări si costuri, prezente sau viitoare, convenite de creditor si de consumator, este calculată potrivit formulei matematice prevăzute în anexa nr. 1 pct. I.

Art. 73. - (1) În scopul calculării dobânzii anuale efective se determină costul total al creditului pentru consumator.

(2) Sunt incluse în costul total al creditului pentru consumator:

a) costurile administrării unui cont care înregistrează atât operatiunile de plată, cât si tragerile;

b) costurile de utilizare a unui mijloc de plată atât pentru operatiunile de plată, cât si pentru trageri;

c) alte costuri privind operatiunile de plată.

(3) Nu sunt incluse în costul total al creditului pentru consumator:

a) costurile prevăzute la alin. (2), atunci când deschiderea contului este optională, iar costurile contului au fost indicate clar si separat în contractul de credit sau în orice alt contract încheiat cu consumatorul;

b) costurile suportate de către consumator pentru nerespectarea oricăruia dintre angajamentele stabilite prin contractul de credit;

c) alte costuri, în afara pretului de achizitie pe care, pentru achizitii de bunuri si servicii, consumatorul este obligat să îl plătească, indiferent dacă tranzactia este efectuată în numerar sau pe credit.

Art. 74. - Calculul dobânzii anuale efective se bazează pe ipoteza potrivit căreia contractul de credit urmează să rămână valabil pentru perioada convenită, iar creditorul si consumatorul îsi vor îndeplini obligatiile în conditiile si în termenele convenite în contractul de credit.

Art. 75. - În cazul contractelor de credit care cuprind clauze care permit variatii ale ratei dobânzii aferente creditului, dobânda anuală efectivă se calculează pe baza ipotezei conform căreia rata dobânzii aferente creditului si celelalte costuri vor rămâne fixe în raport cu nivelul initial si se aplică până la încetarea contractului de credit.

Art. 76. - Dacă este necesar, ipotezele suplimentare prevăzute în anexa nr. 1 pot fi utilizate la calculul dobânzii anuale efective.

 

CAPITOLUL VIII

Anumite obligatii ale intermediarilor de credit fată de consumatori

 

Art. 77. - Intermediarul de credit indică în materialele publicitare si în documentatia destinată consumatorilor sfera atributiilor detinute, în special dacă lucrează exclusiv cu unul sau mai multi creditori sau ca broker independent.

Art. 78. - (1) În cazul în care intermediarul de credit percepe consumatorului un onorariu, înainte de încheierea contractului:

a) intermediarul de credit face cunoscut consumatorului onorariul perceput;

b) consumatorul si intermediarul de credit convin asupra onorariului pe hârtie sau pe alt suport durabil.

(2) Intermediarul de credit comunică onorariul datorat de consumator pentru serviciile oferite, în cazul în care acesta este perceput, creditorului în vederea calculării dobânzii anuale efective.

 

CAPITOLUL IX

Alte dispozitii

 

Art. 79. - (1) Se interzice încheierea, în spatiile de comercializare a bunurilor si/sau serviciilor, de contracte de credit pentru achizitionarea acestora, inclusiv a contractelor încheiate prin intermediul comerciantilor de bunuri si/sau servicii.

(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) contractele de credit legate.

Art. 80. - (1) Consumatorii nu pot renunta la drepturile care le-au fost conferite prin prezenta ordonantă de urgentă.


(2) Creditorii trebuie să poată face dovada că au respectat cerintele în materie de informare prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 81. - Consumatorii beneficiază de prevederile prezentei ordonante de urgentă în cazul tuturor contractelor pe baza cărora se pot efectua trageri ori operatiuni care intră în domeniul de aplicare al prezentei ordonante de urgentă, indiferent de modul în care contractele sunt intitulate sau formulate ori de obiectul acestora.

Art. 82. - În cazul în care, pe baza aceluiasi contract, consumatorului i se prestează atât servicii de creditare, cât si servicii de plată, furnizorii de servicii financiare oferă consumatorilor informatiile si respectă drepturile acestora potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată.

Art. 83. - În cazul contractelor de leasing care intră sub incidenta prevederilor prezentei ordonante de urgentă, prevederile art. 66-69 privind rambursarea anticipată se aplică după o perioadă de 12 luni de la încheierea contractului.

Art. 84. - Consumatorii nu îsi pierd protectia acordată prin prezenta ordonantă de urgentă în cazul în care se stabileste ca lege aplicabilă contractului legea unui stat nemembru, în cazul în care contractul de credit are o strânsă legătură cu teritoriul unuia sau al mai multor state membre.

 

CAPITOLUL X

Competentă, sesizare si control

 

Art. 85. - (1) În vederea asigurării respectării dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă de către creditori si de către intermediarii de credit, consumatorii pot să sesizeze Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.

(2) Pentru solutionarea pe cale amiabilă a eventualelor dispute si fără a se aduce atingere dreptului consumatorilor de a initia actiuni în justitie împotriva creditorilor si a intermediarilor de credit care au încălcat dispozitiile prezentei ordonante de urgentă ori dreptului acestora de a sesiza Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, consumatorii pot apela la mecanisme extrajudiciare de reclamatie si despăgubire pentru consumatori, potrivit prevederilor Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 86. - (1) Încălcarea prevederilor art. 8, 9, 11-20, art. 22-28 si art. 29 alin. (2), art. 30, 31 si art. 32 alin. (1) si (2), art. 33, 34, art. 46-58 si art. 59 alin (3), art. 60-63, 65-78, 84 si 95 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei la 80.000 lei.

(2) Încălcarea prevederilor art. 35-44 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei.

(3) Valoarea amenzilor prevăzute la alin. (1) si (2) se va actualiza prin hotărâre a Guvernului.

(4) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) si (2) si art. 88 alin. (2) le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 87. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 86 si art. 88 alin. (2) se fac de către reprezentantii împuterniciti ai Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, la sesizarea consumatorilor, a asociatiilor de consumatori ori din oficiu, în cazul în care, prin încălcarea prevederilor legale, sunt sau pot fi afectate interesele consumatorilor.

Art. 88. - (1) Odată cu aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale, agentul constatator poate dispune următoarele sanctiuni contraventionale complementare:

a) respectarea imediată a clauzelor contractuale care au fost încălcate;

b) restituirea sumelor încasate fără temei legal, într-un termen de maximum 15 zile;

c) aducerea contractului în conformitate cu prevederile legale, în termen de maximum 15 zile;

d) repararea deficientelor constatate prin procesul-verbal, în termen de maximum 15 zile.

(2) Neaducerea la îndeplinire a sanctiunilor contraventionale complementare dispuse în termenele si conditiile prevăzute în procesele-verbale de constatare a contraventiei sau săvârsirea repetată în decurs de 6 luni de la prima constatare a uneia dintre contraventiile prevăzute la art. 86 alin. (1) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 80.000 lei-100.000 lei.

(3) Contestarea în instantă nu suspendă de drept executarea sanctiunilor contraventionale complementare dispuse.

Art. 89. - (1) Odată cu aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale, agentul constatator poate propune ca măsură complementară suspendarea activitătii de creditare până la intrarea în legalitate si/sau aducerea tuturor contractelor similare în conformitate cu prevederile legale, în termen de 90 de zile.

(2) Măsură complementară propusă pentru a fi aplicată potrivit alin. (1) se dispune prin ordin emis de conducătorul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

(3) Ordinul emis potrivit alin. (2) poate fi contestat la instanta de contencios administrativ, în conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL XI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 90. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Legea nr. 289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 23 aprilie 2008, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 91. - De la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, prevederile Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificările si completările ulterioare, se aplică numai contractelor încheiate cu persoane juridice, cu exceptia art. 11 si 12, art. 13 alin. (2), art. 18 si 19 care se aplică si contractelor încheiate cu consumatori persoane fizice.

Art. 92. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 14 decembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, literele h) si i) vor avea următorul cuprins:

,,h) costul total al creditului pentru împrumutat - toate costurile, inclusiv dobânda, comisioanele, taxele si orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte împrumutatul în legătură cu contractul de credit si care sunt cunoscute de către creditor, cu exceptia taxelor notariale; costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, în special primele de asigurare, sunt incluse, de asemenea, în cazul în care obtinerea creditului sau obtinerea acestuia potrivit clauzelor si conditiilor prezentate este conditionată de încheierea unui contract de servicii;

i) valoarea totală plătibilă de împrumutat - suma dintre valoarea totală a creditului si costul total al creditului pentru împrumutat;".

2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

Art. 8. - La solicitarea unei oferte de credit, institutia autorizată are obligatia de a oferi gratuit împrumutatului, pe hârtie sau pe alt suport durabil, un grafic de rambursare si un exemplar al proiectului contractului de credit."


3. La articolul 9 alineatul (1), partea introductivă si literele b), e) si f) vor avea următorul cuprins:

„Al. 9. - (1) Contractul de credit ipotecar va cuprinde obligatoriu si următoarele informatii referitoare la costurile suportate de împrumutat:

b) rata dobânzii aferente creditului, fixă si/sau variabilă, împreună cu informatii privind orice costuri incluse în costul total al creditului pentru împrumutat;

e) valoarea totală plătibilă de împrumutat;

f) costurile aferente contractului de asigurare, în cazurile în care, pentru acordarea creditului, împrumutatul este obligat să încheie un contract de asigurare."

4. Articolul 331 va avea următorul cuprins:

„Art.331. -(l)Nerespectarea dispozitiilor art. 11, 12, art. 13 alin. (2), art. 18 si 19 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către reprezentantii împuterniciti ai Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, în cazul în care contractul este încheiat cu un consumator, asa cum este acesta definit în Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(3) În cazul în care contractul de credit este încheiat cu o persoană juridică, persoanele interesate se pot adresa instantei de judecată."

Art. 93. - Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă se completează cu dispozitiile Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societătile de leasing, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale

Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 94. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 95. - (1) Pentru contractele aflate în curs de derulare, creditorii au obligatia ca, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, să asigure conformitatea contractului cu dispozitiile prezentei ordonante de urgentă.

(2) Modificarea contractelor aflate în derulare se va face prin acte aditionale în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(3) Creditorul trebuie să poată face dovada că a depus toate diligentele pentru informarea consumatorului cu privire la semnarea actelor aditionale.

(4) Se interzice introducerea în actele aditionale a altor prevederi decât cele din prezenta ordonantă de urgentă. Introducerea în actele aditionale a oricăror altor prevederi decât cele impuse de prezenta ordonantă de urgentă sunt considerate nule de drept.

(5) Nesemnarea de către consumator a actelor aditionale prevăzute la alin. (2) este considerată acceptare tacită.

Art. 96. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

-

            Prezenta ordonantă de urgentă transpune prevederile Directivei 2008/48/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori si de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 133 din 22 mai 2008, cu exceptia art. 19, 20, 35-44, art. 71 alin. (3)-(5), art. 79, 86-89 si 95.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia

Consumatorilor,

Constantin Cerbulescu

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

 

Bucuresti, 9 iunie 2010.

Nr. 50.

 

ANEXA Nr. 1

            I. Ecuatia fundamentală care exprimă echivalenta dintre trageri, pe de o parte, si rambursări si costuri, pe de altă parte

Ecuatia fundamentală, care stabileste dobânda anuală efectivă (DAE), exprimă, pe perioada unui an, egalitatea dintre valoarea totală prezentă a tragerilor, pe de o parte, si valoarea totală prezentă a rambursărilor si a costurilor suportate, pe de altă parte, adică:

 

Σm k =1 Ck ( 1 + X ) tk = Σ m' l =1 Dl ( 1 + X ) – sl

 

unde:

- X este DAE:

- m este numărul ultimei trageri;

- k este numărul unei trageri, astfel 1 k m;

- Ck este valoarea tragerii k;

- tk este intervalul, exprimat în ani si fractiuni de an, dintre data primei trageri si data fiecărei trageri ulterioare, astfel t-| = 0;

- m' este numărul ultimei rambursări sau al costurilor suportate;

- l este numărul unei rambursări sau al costurilor suportate;

- Dl este valoarea unei rambursări sau a costurilor suportate;

- Sl este intervalul, exprimat în ani si fractiuni de an, dintre data primei trageri si data fiecărei rambursări sau costuri suportate.


 

Observatii:

a) Sumele plătite de ambele părti la diferite momente nu trebuie să fie egale si nu trebuie să fie plătite la intervale egale.

b) Data începerii este cea a primei trageri.

c) Intervalele dintre datele utilizate la calcule sunt exprimate în ani sau în fractiuni de an. Un an se consideră a avea 365 de zile sau 366 de zile pentru anii bisecti, 52 de săptămâni sau 12 luni egale. O lună egală se consideră a avea 30,41666 zile, adică 365/12, indiferent dacă este sau nu un an bisect.

d) Rezultatul calculului trebuie exprimat cu o precizie de cel putin o zecimală. Dacă a doua zecimală este mai mare sau egală cu 5, la prima zecimală se adaugă unu.

e) Ecuatia poate fi rescrisă folosindu-se o singură sumă si conceptul de fluxuri (Ak), care vor fi pozitive sau negative, cu alte cuvinte fie plătite, fie primite în perioade de la 1 la k, exprimate în ani, adică:

 

S = Σn k =1  Ak (1+X) tk ,

 

S fiind balanta de fluxuri prezentă. În cazul în care scopul este păstrarea echivalentei fluxurilor, valoarea va fi zero.

II. Ipoteze suplimentare necesare pentru calculul dobânzii anuale efective

a) în cazul în care prin contractul de credit se acordă consumatorului libertate în privinta efectuării tragerilor, se consideră că valoarea totală a creditului este trasă imediat si în întregime.

b) în cazul în care prin contractul de credit se prevăd modalităti de tragere diferite, cu costuri diferite sau cu rate ale dobânzii aferente creditului diferite, se consideră că valoarea totală a creditului este trasă la nivelul cel mai mare al costurilor si al ratei dobânzii aferente creditului aplicate mecanismului de tragere cel mai frecvent utilizat pentru respectivul tip de contract de credit.

c) în cazul în care prin contractul de credit se oferă, în general, consumatorului libertatea în privinta efectuării tragerilor, dar se impune, printre diferitele modalităti de tragere, o limitare în ceea ce priveste valoarea si perioada de timp, se consideră că valoarea creditului este trasă la prima dată prevăzută în contract si în conformitate cu aceste limite de tragere.

d) în cazul în care nu există scadentarfix pentru rambursare, se prezumă că:

(i) creditul se acordă pentru o perioadă de un an; si (ii) creditul va fi rambursat în douăsprezece rate egale si la intervale lunare.

e) în cazul în care există un scadentarfix pentru rambursare, dar valoarea unor astfel de rambursări este flexibilă, valoarea fiecărei rambursări se consideră a fi cea mai mică dintre valorile prevăzute în contract.

f) Cu exceptia cazului în care se prevede altfel, în cazul în care contractul de credit prevede mai mult de o dată scadentă, creditul trebuie pus la dispozitie si rambursările trebuie efectuate la prima dată prevăzută în contract.

g) în cazul în care plafonul creditului nu a fost încă convenit, acesta este considerat a fi de 5.367 lei.

h) în cazul unui „descoperit de cont", se consideră că valoarea totală a creditului este trasă în totalitate si pe întreaga durată a contractului de credit. În cazul în care durata contractului de credit nu este cunoscută, dobânda anuală efectivă se calculează pe baza ipotezei că durata creditului este de 3 luni.

i) în cazul în care sunt oferite rate ale dobânzilor si costuri diferite pentru o perioadă sau sumă limitată, rata dobânzii si costurile se consideră a fi la nivelul cel mai mare din întreaga durată a contractului de credit.

j) Pentru contractele de credit pentru consumatori în cadrul cărora s-a convenit o rată fixă a dobânzii aferente creditului pentru perioada initială, la sfârsitul căreia se stabileste o nouă rată a dobânzii aferente creditului care este ulterior ajustată periodic în functie de un indice convenit, calculul dobânzii anuale efective se bazează pe ipoteza că, la sfârsitul perioadei cu rată fixă a dobânzii aferente creditului, rata dobânzii aferente creditului este aceeasi ca la momentul calculării dobânzii anuale efective, pe baza valorii indicelui convenit de la acel moment.

ANEXA Nr. 2

INFORMATII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL PENTRU CONSUMATORI

 

            1. Identitatea si datele de contact ale creditorului/intermediarului de credit

 

Creditor

Adresă

Telefon*

E-mail*

Fax*

Adresa internet*

[Identitate]

[Adresa sediului social/punctului de lucru ce urmează a fi folosită de consumator]

După caz

Intermediar de credit

Adresă

Telefon*

E-mail*

Fax*

Adresa internet*

[Identitate]

[Adresa sediului social/punctului de lucru/adresa de domiciliu ce urmează a fi folosită de consumator]

 

*Această informatie este facultativă pentru creditor.

 

Ori de câte ori se indică „după caz", creditorul trebuie să completeze rubrica respectivă dacă informatiile sunt relevante pentru produsul de creditare sau să steargă informatiile respective sau rândul respectiv dacă informatiile nu sunt relevante pentru tipul de credit avut în vedere.

Indicatiile dintre parantezele pătrate oferă explicatii creditorului si trebuie să fie înlocuite cu informatiile corespunzătoare.

 


2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare

 

Tipul de credit

 

Valoarea totală a creditului

Înseamnă plafonul sau sumele totale puse la dispozitie

În temeiul contractului de credit.

 

Conditiile care reglementează tragerea creditului

Înseamnă modul si momentul de obtinere a banilor.

 

Durata contractului de credit

 

Ratele si, dacă este cazul, ordinea în care acestea vor fi alocate

Va trebui să achitati următoarele:

[Valoarea, numărul si frecventa plătilor care trebuie efectuate de consumator]

Dobânda si/sau costurile se plătesc în modul următor:

Valoarea totală pe care va trebui să o achitati

Înseamnă suma împrumutată plus dobânda si posibile costuri aferente creditului.

[Suma dintre valoarea totală a creditului si costul total al creditului pentru consumator]

Dacă este cazul

Creditul este acordat sub forma unei amânări la plată pentru un bun sau serviciu sau este legat de furnizarea anumitor bunuri sau prestarea unui anumit serviciu.

Denumirea bunului/serviciului

Pretul de achizitie

 

După caz

Garantii necesare

Aceasta este o descriere a garantiei pe care trebuie să o furnizati în raport cu contractul de credit.

[Tipul garantiilor]

După caz

Rambursările nu generează o rambursare imediată a valorii totale a creditului.

 

 

            3. Costurile creditului

 

Rata dobânzii aferentă creditului sau, după caz, diferite rate ale dobânzii care se aplică contractului de credit

[%

- fixă; sau

- variabilă ( cu formula de calcul)

- termene]

Dobânda anuală efectivă (DAE)

Acesta este costul total exprimat ca procentaj anual din valoarea totală a creditului.

DAE vă ajută să comparati diferite oferte.

Obtinerea creditului sau obtinerea creditului conform clauzelor si conditiilor convenite este conditionată de încheierea:

[% Aici se va prezenta un exemplu reprezentativ care să mentioneze toate ipotezele folosite pentru calculul dobânzii.]

 

 

 

- unei asigurări pentru garantarea creditului; sau

da/nu [dacă da, tipul de asigurare]

- unui contract de servicii accesoriu.

da/nu [dacă da, tipul de serviciu accesoriu]

În cazul în care costurile acestor servicii nu sunt cunoscute de creditor, acestea nu sunt incluse în DAE.

 


            4. Costuri aferente

 

După caz

Este necesar să se mentină unul sau mai multe conturi pentru înregistrarea atât a operatiunilor de plată, cât si a tragerilor.

 

După caz

Valoarea costurilor aferente utilizării unui mijloc specific de plată (de exemplu cârd de credit)

 

După caz

Orice alte costuri ce reies din contractul de credit

 

După caz

Conditiile în care costurile privind contractul de credit prevăzute mai sus pot fi modificate

 

După caz

Obligatia de a plăti taxe notariale

 

Costuri în caz de întârziere la plată

Plătile neefectuate ar putea să aibă consecinte grave pentru dumneavoastră (de exemplu vânzare silită) si să îngreuneze obtinerea de credite.

Vi se va percepe [.... (informatii privind ratele dobânzii, metodele de ajustare si, după caz, privind penalitătile de întârziere)] pentru plătile restante.

           

            5. Alte aspecte juridice importante

 

Dreptul de retragere

Aveti dreptul să renuntati la contractul de credit în termen de 14 zile calendaristice.

da/nu

Rambursare anticipată

Aveti dreptul, în orice moment, la rambursare anticipată totală sau partială a creditului.

 

După caz

Creditorul are dreptul la compensatie în caz de rambursare anticipată:

Stabilirea compensatiei (metoda de calcul) conform art. 67 din ordonanta de urgentă

Consultarea unei baze de date

Creditorul trebuie să vă informeze imediat si gratuit asupra rezultatelor consultării unei baze de date în cazul în care cererea de creditare este respinsă pe baza acestei consultări. Acest lucru nu se aplică în cazul în care furnizarea unor astfel de informatii este interzisă de acte normative care transpun sau care creează cadrul de aplicare pentru legislatia comunitară ori contravine obiectivelor de ordine publică sau de securitate publică.

 

Dreptul de a primi proiectul de contract de credit

Aveti dreptul ca, la cerere, să obtineti gratuit un exemplar al proiectului de contract de credit. Această prevedere nu se aplică în cazul în care, în momentul cererii, creditorul nu poate să încheie contractul de credit cu dumneavoastră conform normelor sale interne.

 

După caz

Perioada de timp pe parcursul căreia creditorul este tinut să respecte obligatiile precontractuale

Această informatie este valabilă de la... până la...


            După caz

            6. Informatii suplimentare în cazul comercializării la distantă de servicii financiare

 

a) referitoare la creditor

 

După caz

Reprezentantul creditorului în statul membru în care sunteti rezident

Adresă

Telefon*

E-mail*

Fax*

Adresa internet*

[Identitate]

[Adresa sediului social/punctului de lucru ce urmează a fi folosită de consumator]

După caz înregistrarea

[Registrul comertului în care este înregistrat creditorul si numărul de înregistrare sau un mijloc de identificare echivalent din registrul respectiv]

După caz

Autoritatea de supraveghere

 

b) referitoare la contractul de credit

 

După caz

Exercitarea dreptului de retragere

[Instructiuni practice privind exercitarea dreptului de retragere, indicându-se, printre altele, perioada de exercitare a dreptului; adresa la care trebuie trimisă notificarea privind exercitarea dreptului de retragere si consecintele neexercitării acestuia]

După caz

Legea stabilită de către creditor ca lege aplicabilă raporturilor cu dumneavoastră înainte de încheierea contractului de credit

 

După caz

Clauza care precizează legislatia aplicabilă contractului de credit si/sau instanta competentă

[de inclus aici clauza relevantă]

După caz Regimul lingvistic

Informatiile si termenii contractuali se vor furniza în [limba respectivă]. Cu consimtământul dumneavoastră, intentionăm să comunicăm în [limba respectivă/limbile respective] pe durata contractului de credit.

c) referitoare la căi de atac

 

Existenta si posibilitatea recurgerii la un mecanism extrajudiciar de reclamatie si despăgubire pentru consumator

[Dacă există sau nu posibilitatea recurgerii la un mecanism extrajudiciar de reclamatie si despăgubire pentru consumatorul care este parte la contractul la distantă, si, în caz afirmativ, modalitătile de acces la acestea]

 

Această informatie este facultativă pentru creditor.

 


ANEXA Nr. 3

 

INFORMATII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND CREDITUL PENTRU CONSUMATORI

[referitoare la „Descoperitul de cont", creditul pentru consumatori oferit de către anumite organizatii de creditare

(art. 5 din ordonanta de urgentă) si conversia datoriilor]

 

            1. Identitatea si coordonatele de contact ale creditorului/intermediarului de credit

 

Creditor

[Identitate]

[Adresa sediului social/punctului de lucru ce urmează a fi folosită de consumator]

Adresă

Telefon*

E-mail*

Fax*

Adresa internet*

După caz

 

Intermediar de credit

[Identitate]

[Adresa sediului social/punctului de lucru/adresa de domiciliu ce urmează a fi folosită de consumator]

Adresă

Telefon*

E-mail*

Fax*

Adresa internet*

 

 

Această informatie este facultativă pentru creditor.

 

Ori de câte ori se indică „după caz", creditorul trebuie să completeze rubrica respectivă dacă informatiile sunt relevante pentru produsul de creditare sau să steargă informatiile respective sau rândul respectiv dacă informatiile nu sunt relevante pentru tipul de credit avut în vedere.

Indicatiile dintre parantezele pătrate furnizează explicatii creditorului si trebuie să fie înlocuite cu informatiile corespunzătoare.

 

2. Descrierea principalelor caracteristici ale produsului de creditare

 

Tipul de credit

 

Valoarea totală a creditului

Înseamnă plafonul sau sumele totale puse la dispozitie

În temeiul contractului de credit.

 

Durata contractului de credit

 

După caz

Vi se poate solicita în orice moment rambursarea integrală a creditului la cerere.

 

 

            3. Costurile creditului

 

Rata dobânzii aferentă creditului sau, dacă este cazul, diferite rate ale dobânzii care se aplică contractului de credit

[%

- fixă; sau

- variabilă (cu indicele sau rata de referintă aplicabilă ratei initiale a dobânzii aferente creditului)]

După caz

Dobânda anuală efectivă (DAE)*

Acesta este costul total al creditului exprimat ca procentaj anual din suma totală a creditului. DAE vă ajută să comparati diferite oferte.

[% Aici se va prezenta un exemplu reprezentativ care să mentioneze toate ipotezele folosite pentru calculul ratei.]

După caz

Costurile

După caz

Conditiile în care aceste costuri pot fi modificate

[Costurile aplicabile din momentul încheierii contractului de credit]

Costuri în caz de întârziere la plată

Vi se va percepe [.... (informatii privind ratele dobânzii, metodele de ajustare si, după caz, privind penalitătile de întârziere)] pentru plătile restante.


            4. Alte aspecte juridice importante

 

Încetarea contractului de credit

[Conditiile si procedura pentru încetarea contractului de credit]

Consultarea unei baze de date

Creditorul trebuie să vă informeze imediat si gratuit asupra rezultatelor consultării unei baze de date în cazul în care solicitarea pentru credit este respinsă pe baza acestei consultări. Acest lucru nu se aplică în cazul în care furnizarea unor astfel de informatii este interzisă de acte normative ce transpun sau ce creează cadrul de aplicare pentru legislatia europeană sau contravine obiectivelor de ordine publică sau de securitate publică.

 

Dacă este cazul

Perioada de timp în care creditorul este tinut să respecte informatiile precontractuale.

Această informatie este valabilă de la ... până la ...

 

După caz

5. Informatii suplimentare care trebuie oferite dacă informatiile precontractuale sunt furnizate de către anumite organizatii de creditare (art. 5 din ordonanta de urgentă sau dacă se referă la un credit pentru consumatori în scopul conversiei unei datorii)

 

Ratele si, după caz, ordinea în care acestea vor fi alocate

Va trebui să achitati următoarele: [Exemplu reprezentativ al unui tabel al ratelor, incluzând cuantumul, numărul si frecventa plătilor care trebuie efectuate de consumator]

Valoarea totală pe care trebuie să o achitati

 

Rambursare anticipată

Aveti dreptul la rambursarea anticipată totală sau partială a creditului în orice moment.

După caz

Creditorul are dreptul la compensatie în caz de rambursare anticipată.

[Stabilirea compensatiei (metoda de calcul) conform art. 67 din ordonanta de urgentă]

 

După caz

6. Informatii suplimentare care trebuie oferite în cazul comercializării la distantă de servicii financiare

 

a) referitoare la creditor

 

După caz

Reprezentantul creditorului în România

Adresă

Telefon*

E-mail*

Fax*

Adresa internet*

[Identitate]

[Adresa sediului social/punctului de lucru ce urmează a fi

folosită de consumator]

După caz înregistrarea

[Registrul comertului în care este înregistrat creditorul si numărul de înregistrare sau un mijloc de identificare echivalent din registrul respectiv]

După caz

Autoritatea de supraveghere

 

b) referitoare la contractul de credit

 

 

Această informatie este facultativă pentru creditor.

 


Dreptul de retragere

Aveti dreptul să renuntati la contractul de credit în termen de 14 zile calendaristice.

După caz

Exercitarea dreptului de retragere

da/nu

[Instructiuni practice privind exercitarea dreptului de retragere, indicându-se, printre altele, adresa la care trebuie trimisă notificarea privind exercitarea dreptului de retragere si consecintele neexercitării acestuia]

După caz

Legea stabilită de creditor aplicabilă raporturilor cu dumneavoastră înainte de încheierea contractului de credit

 

După caz

Clauza care precizează legislatia aplicabilă contractului de credit si/sau instanta competentă

[de inclus aici clauza relevantă]

După caz Regimul lingvistic

Informatiile si termenii contractuali se vor furniza în [limba respectivă]. Cu consimtământul dumneavoastră, intentionăm să comunicăm în [limba respectivă/limbile respective] pe durata contractului de credit.

c) referitoare la căile de atac

 

Existenta si posibilitatea recurgerii la un mecanism extrajudiciar de reclamatie si despăgubire pentru consumator

[Dacă există sau nu posibilitatea recurgerii la un mecanism extrajudiciar de reclamatie si despăgubire pentru consumatorul care este parte la contractul la distantă, si, în caz afirmativ, modalitătile de acces la acesta]

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 444/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Variantă de ocolire a Municipiului lasi - Etapa I - Varianta Sud"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare, al art. 11 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 444/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Variantă de ocolire a Municipiului lasi - Etapa I - Varianta Sud", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 18 mai 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii «Variantă de ocolire a Municipiului lasi - Etapa I -Varianta Sud», judetul lasi, prevăzuti în anexele nr. 1-5*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre."

2. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita sumelor prevăzute anual cu această destinatie, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii."

3. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexele nr. 1-5*), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 2 iunie 2010.

Nr. 520.


*) Anexele nr. 1-5 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii

 

DECIZII ALE PRIMULUI - MINISTRU

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIMUL-MINISTRU

DECIZIE

privind numirea reglementatorilor, membri ai Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) si (3) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 10 alin. (2) si (3) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si propunerea presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei formulată prin Adresa înregistrată sub nr. 5/2.511 din 30 martie 2010,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Art. 1. - Începând cu data intram in vigoare a prezentei decizii, se numesc în calitatea de reglementatori, membri ai Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia primului-ministru nr. 184/2007 privind numirea membrilor Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 18 iunie 2007, cu modificările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 10 iunie 2010.

Nr. 156.

 

ANEXĂ

 

LISTA

persoanelor numite în calitatea de reglementatori, membri ai Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

1. Viorel Alicus - director general - Departamentul reglementare piată de energie electrică, preturi si tarife;

2. Sorin Bulagea - director general - Departamentul reglementare acces la retea si autorizare în domeniul energiei electrice si gazelor naturale;

3. Alina Manuela Tache - director general - Departamentul reglementare piată de gaze naturale, preturi si tarife;

4. Zoltan Nagy-Bege - director general - Departamentul reglementare în domeniul eficientei energetice;

5. Adriana Baz - director general - Departamentul cooperare, programare si comunicare;

6. Eugen Bujoreanu - director general - Departamentul control si protectia consumatorilor;

7. Maria Mânicută - director - Directia reglementare în domeniul producerii energiei din surse regenerabile si în cogenerare.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului Protocolului de predare-preluare între directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si autoritătile administratiei publice locale si Primăria Municipiului Bucuresti în vederea transferului managementului asistentei medicale al unitătilor sanitare publice

 

Văzând Referatul de aprobare al Secretariatului general nr. Cs.A. 6.253/2010

având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii către autoritătile administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu completările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul Protocolului de predare-preluare între directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, pe de o parte, si autoritătile administratiei publice locale si Primăria Municipiului Bucuresti, pe de altă parte, în vederea transferului managementului asistentei medicale al unitătilor sanitare publice prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale care au desfăsurat faze-pilot, precum si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale si la Primăria Municipiului Bucuresti si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - În situatia în care o autoritate a administratiei publice locale sau Primăria Municipiului Bucuresti preia mai multe unităti sanitare publice, directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti încheie câte un protocol pentru fiecare unitate sanitară transferată.

Art. 3. - Directiile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Cseke Attila

 

Bucuresti, 10 iunie 2010.

Nr. 910.

 

ANEXĂ

 

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ................................

PRIMĂRIA............/CONSILIUL LOCAL.............../

CONSILIUL JUDETEAN......................................

 

PROTOCOL DE PREDARE-PRELUARE

încheiat între

Directia de Sănătate Publică.............

si Primăria............./Consiliul Local............./Consiliul Judetean.............

În baza prevederilor:

- art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii către autoritătile administratiei publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale care au desfăsurat faze-pilot, precum si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritătile administratiei publice locale si la Primăria Municipiului Bucuresti si a Listei unitătilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistentei medicale către autoritătile administratiei publice locale si către Primăria Municipiului Bucuresti,

se încheie prezentul protocol de predare-preluare.

Art. 1. - S-a efectuat predarea, respectiv primirea, ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sănătătii către autoritătile administratiei publice locale, potrivit prezentul protocol.

Art. 2. - Datele cuprinse în prezentul protocol provin de la............................................................................... (Se mentionează denumirea unitătii sanitare care se transferă.) ca urmare a inventarierii scriptice a datelor si documentelor detinute.

Art. 3. - S-a stabilit patrimoniul....................................................................................(Se mentionează denumirea unitătii sanitare care se transferă.) , constând în totalitatea bunurilor de natura activelor fixe, obiectelor de inventar, materialelor, cuprinse în evidenta contabilă a institutiei si inventariate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, potrivit situatiei prezentate în anexa nr. 1.

Art. 4. - (1) S-a stabilit întregul personal angajat care îsi desfăsoară activitatea în cadrul ..................................................................................... (Se mentionează denumirea unitătii sanitare care se transferă.)

(2) Personalul.....................................................................................(Se mentionează denumirea unitătii sanitare care se transferă.) este personal contractual si este salarizat potrivit prevederilor legale în vigoare privind salarizarea personalului din sectorul bugetar.

(3) Structura personalului pe categorii profesionale, veniturile nete si brute realizate sunt evidentiate în anexa nr. 2.

(4) Personalul angajat al structurilor din cadrul spitalelor pentru care cheltuielile de personal se asigură din fonduri de la bugetul de stat este prezentat în anexa nr. 3.

Art. 5. - S-au stabilit prevederile bugetare, la capitolul de venituri si la capitolul de cheltuieli rămase pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2010, rezultate din bugetul aprobat, pe anul 2010 al .................................................................................(Se mentionează denumirea unitătii sanitare care se transferă.), conform anexei nr. 4.

 

Art. 6. - S-au stabilit toate drepturile si obligatiile financiare, rezultate din activitatea desfăsurată de .................................................................................(Se mentionează denumirea unitătii sanitare care se transferă.), conform situatiei din anexa nr. 5.

Art. 7. - Documentele apartinând.......................................................................................(Se mentionează denumirea unitătii sanitare care se transferă.) , existente până la data de 31 decembrie 2009, sunt predate pe bază de opis la arhiva situată în ...................... (Se mentionează adresa.)

Documentele din anul curent se păstrează la nivelul unitătii sanitare.

Art. 8. - Sunt anexate la prezentul protocol structura organizatorică a unitătii sanitare aprobată prin ordin al ministrului sănătătii si bugetul aprobat pe anul 2010 al ......................................................... (Se mentionează denumirea unitătii sanitare care se transferă.)

Art. 9. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul protocol.

Prezentul protocol s-a încheiat în 4 exemplare, din care unul pentru fiecare parte semnatară, un exemplar pentru.................................................................................. (Se mentionează denumirea unitătii sanitare care se transferă.) si unul pentru Ministerul Sănătătii.

 

PREDATOR,

Directia de Sănătate Publică

PRIMITOR,

Primăria......./Consiliul Local......./

Consiliul Judetean ...............................

 

Numele/prenumele conducătorului institutiei

Numele/prenumele conducătorului institutiei


ANEXA Nr. 1

la protocolul de predare-preluare

 

Situatia bunurilor inventariate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

 

Nr. crt.

Denumirea

bunurilor

de inventar

Codul sau numărul de inventar

U.M.

Stocuri

Pretul unitar

Valoarea

Valoarea de inventar

Faptice

Scriptice

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Active fixe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Obiecte de inventar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Materiale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE:

Prezenta situatie se întocmeste ca urmare a inventarierii bunurilor pe baza listelor de inventariere. La pct. I se evidentiază si bunurile imobile (clădiri si terenuri).

 

Conducătorul institutiei care predă,

.........................................................................

Conducătorul institutiei care preia,

.........................................................................

 

ANEXA Nr. 2

la protocolul de predare-preluare

 

Situatia privind veniturile realizate de personalul angajat al Spitalului...............................din sumele decontate în baza contractelor de servicii medicale încheiate cu casele de asigurări de sănătate

 

- lei -

Functia

Nr. personal

Venitul net realizat pe luna mai a.c.

Venitul brut realizat pe luna mai a.c.

Medici

Alt personal de specialitate cu studii superioare

(biolog, biochimist, profesor CFM etc.)

Personal mediu sanitar

Statisticieni

Registrator

Personal auxiliar sanitar

Personal TESA

Muncitori

Pază, curier, secretar dactilograf

Personal din bucătării

Personal didactic UMF

Personal din afară cu gărzi plătite

 

Total

0

0

0

Total cheltuieli de personal (venit brut inclusiv cote)

X

X

 

 

Conducătorul institutiei care predă,

.........................................................................

Conducătorul institutiei care preia,

.........................................................................

 

NOTA:

Nominalizarea posturilor si a persoanelor este prevăzută în statul de functii.


 

ANEXA Nr. 3

la protocolul de predare-preluare

 

Situatia privind cheltuielile de personal pentru personalul angajat în unele structuri ale Spitalului ..............................., care se suportă din bugetul Ministerului Sănătătii din fonduri de la bugetul de stat si venituri proprii

 

 

 

 

 

 

- lei -

 

Total număr de personal

Numele si prenumele

Functia

Venitul net realizat pe luna mai a.c.

Venitul brut realizat pe luna mai a.c.

Total cheltuieli de personal, inclusiv cote (I + cote aferente)

X

X

X

 

 

Total general I+II

0

X

X

 

 

din care:

1. Personal pentru care se încheie contract între DSP si spitale

0

X

X

0

0

a) Rezidenti anul 1-VII

0

X

X

0

0

1.

2.

.

.

 

 

 

 

 

b) Cabinete de medicină sportivă

0

X

X

0

0

1.

2.

.

.

 

 

 

 

 

c) Planning familial

0

X

X

0

0

1.

2.

.

.

 

 

 

 

 

d) HIV/SIDA distrofici

0

X

X

0

0

1.

2.

.

.

 

 

 

 

 

e) TBC-LSM

0

X

X

0

0

1.

2.

.

.

 

 

 

 

 

f) Cercetare

0

X

X

0

0

1.

2.

.

.

 

 

 

 

 

g) UPU si CPU cuprinse în structura organizatorică a spitalelor de urgentă, aprobate în conditiile legii

0

X

X

0

0

1.

2.

.

.

 

 

 

 

 

II. Personal pentru care se încheie contract între institutul de medicină legală si spitalul arondat

0

X

X

0

0

Cabinete de medicină legală

1.

2.

.

.

0

X

X

0

0

 

 

Conducătorul institutiei care predă,

.........................................................................

Conducătorul institutiei care preia,

.........................................................................


ANEXA Nr. 4

la protocolul de predare-preluare

 

            1. Situatia privind prevederile bugetare rămase pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2010

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

 

Nr. crt.

Prevedere bugetară

anuală

din care: semestrul I

Plăti efectuate 1 ianuarie-30 iunie 2010

Prevederi bugetare rămase pentru perioada

1 iulie-31 decembrie 2010

Total obligatii de plată fată de furnizori,

înregistrate în perioada

1 ianuarie-30 iunie 2010

din care:

Explicatii

În termenul

de scadentă

Peste termenul

de scadentă

1

2

3

4

5=2-4

6=7+8

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE:

Situatia se detaliază pe articole si alineate în cadrul fiecărui titlu de cheltuieli.

În coloana de explicatii pentru cheltuieli materiale, bunuri si servicii si cheltuieli de capital se vor mentiona succint următoarele informatii: natura cheltuielilor, numărul contractului, numărul facturii, data scadentei etc.

 

2. Situatia contului de executie la data de 30 iunie 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Denumirea indicatorilor

Clasificatia bugetară

Credite de angajament

Credite bugetare

Angajamente

 

 

 

anuale aprobate la finele perioadei de raportare

trimestriale cumulate

bugetare

legale

Plăti efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7 (5-6)

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Situatia se prezintă pe titluri de cheltuieli si pe total.

 

3. Situatia veniturilor încasate

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Prevederi bugetare anuale - venituri

din care: semestrul I

Încasări realizate în perioada

1 ianuarie-30 iunie 2010

Venituri rămase de încasat în perioada

1 ianuarie-30 iunie 2010

Sold venituri la 30 iunie 2010

conform extrasului

Sold venituri la 31 decembrie 2009

conform extrasului

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Situatia se prezintă defalcată pe următoarele categorii de venituri: din bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul de stat, bugetul local, venituri proprii etc.

 

Conducătorul institutiei care predă,

.........................................................................

Conducătorul institutiei care preia,

.........................................................................

 

ANEXA Nr. 5

la protocolul de predare-preluare

 

Situatia drepturilor si obligatiilor financiare

1. Drepturi

 

 

2. Obligatii

 

 

Conducătorul institutiei care predă,

.........................................................................

Conducătorul institutiei care preia,

.........................................................................


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI TURISMULUI

 

ORDIN

pentru completarea Reglementării tehnice „Cod de proiectare pentru structuri din zidărie", indicativ CR 6-2006, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.712/2006

 

Având în vedere Avizul nr. 9 din 4 decembrie 2009 al Comitetului tehnic de coordonare generală, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, în temeiul art. 13 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului, cu modificările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si turismului emite prezentul ordin.

Art. I. - Reglementarea tehnică „Cod de proiectare pentru structuri din zidărie", indicativ CR 6-2006, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.712/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 si 807 bis din 26 septembrie 2006, se completează după cum urmează:

1. La capitolul 1 „Prevederi generale", după punctul 1.4.5 se introduce un nou punct, punctul 1.4.51, cu următorul cuprins:

„1.4.51. Lista anexelor

Anexa I informativă - Comentarii referitoare la prevederile Reglementării tehnice «Cod de proiectare pentru structuri din zidărie», indicativ CR 6-2006

Anexa II informativă - Exemple de calcul".

2. După capitolul 9 se introduc două noi anexe, anexele I si II, al căror cuprins este prevăzut în anexele nr. 1 si 2*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Gheorghe Nastasia,

secretar general

 

Bucuresti, 30 aprilie 2010.

Nr. 1.372.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, aliantelor politice, aliantelor electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti participanti la alegerile partiale din 30 mai 2010 care au depus raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 382/2010 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea primarilor în unele circumscriptii electorale

 

1. Judetul Constanta, comuna Adamclisi

- Partidul Democrat Liberal

- Partidul National Liberal

2. Judetul Botosani, comuna Răchiti

- Partidul Social Democrat

- Partidul National Liberal

- Partidul România Mare

 

Bucuresti, 10 iunie 2010.

Nr. 8.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental

 

Având în vedere prevederile art. 1231 alin. (1) lit. e), art. 131 alin. (2), art. 1313 alin. (1) si ale art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările si completările ulterioare,

tinând cont de cererea formulată de către Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor(UCMR- ADA), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) cu nr. RG II/8.368 din 21 mai 2010, si de notificările comunicate de ORDA către structurile asociative si utilizatorii majori din domeniu, indicati de către UCMR- ADAÎn cererea de negociere, înregistrate cu nr. RG M/8.026 din 19 aprilie 2010 si RG M/8.027 din 19 aprilie 2010,

ca urmare a Referatului nr. RG 11/8.410 din 25 mai 2010 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) si ale art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006, cu modificările si completările ulterioare,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie Comisia pentru negocierea Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor de opere muzicale pentru comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental, cu următoarea componentă:

- un reprezentant al Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR- ADA) pe de o parte; si

- un reprezentant al Asociatiei Marilor Retele Comerciale din România (AMRCR), al Federatiei Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), al Federatiei Industriei Hoteliere din România (FIHR), al Asociatiei Transportatorilor din România (ATR) si un reprezentant al Societătii Comerciale „Praktiker România" - S.R.L., pe de altă parte.

Art. 2. - Comisia constituită potrivit art. 1 are obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1311 si ale art. 1312 alin. (1) si (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 3. - Comisia îsi stabileste programul întâlnirilor, pe care îl comunică Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, art. 1 din Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 176/2010 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a operelor muzicale în scop ambiental în cadrul unitătilor comerciale sau de prestări cu activitate continuă de tip maII, supermarket, hipermarket, galerii comerciale si a Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora în cadrul unitătilor comerciale sau de prestări cu activitate continuă de tip maII, supermarket, hipermarket, galerii comerciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 9 aprilie 2010, se abrogă.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, si intră în vigoare la data publicării.

 

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Robert Bucur

 

Bucuresti, 26 mai 2010.

Nr. 199.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2010

 

În baza dispozitiilor art. 5 si art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15, 16 si 17 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2010, ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii sunt următoarele:

- 2,02 % pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;

- 1,07 % pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;

- 0,99 % pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 9 iunie 2010.

Nr. 19.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.