MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 393/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 393         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 14 iunie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

104. - Lege pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucuresti ia 13 noiembrie 2009, la Acordul privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 14 august 1992

 

Protocol între Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova la Acordul privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 14 august 1992

 

546. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 13 noiembrie 2009, la Acordul privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 14 august 1992

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 576 din 4 mai 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

 

Decizia nr. 609 din 6 mai 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 286, art. 287 si art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a celor ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

 

Decizia nr. 613 din 6 mai 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

10.680/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizatia Judeteană Cluj

 

10.733/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Ilfov

 

10.734/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Bacău

 

10.735/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Galati

 

10.736/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Dâmbovita

 

10.737/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Organizatia Judeteană Dâmbovita

 

10.738/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Vâlcea

 

10.739/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Caras-Severin

 

10.741/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Brasov

 

10.742/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Sectorul 4, Bucuresti

 

10.744/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Sectorul 2, Bucuresti

 

10.745/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Sectorul 3, Bucuresti

 

10.746/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Asociatia Partida Romilor „Pro-Europa", Bucuresti

 

10.847/1. - Raport privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Democrat Crestin

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 13 noiembrie 2009, la Acordul privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 14 august 1992

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Protocolul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 13 noiembrie 2009, la Acordul privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor dintre Guvernul României si

 

Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 14 august 1992, ratificat prin Legea nr. 3/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 19 ianuarie 1994.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor ari. 75 si ale ari. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 3 iunie 2010.

Nr. 104.

 

PROTOCOL

între Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova la Acordul privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 14 august 1992

 

Reprezentantii Guvernului României si Guvernul Republicii Moldova,

discutând intentiile României de a amenda Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor, semnat la Bucuresti la 14 august 1992 (denumit în cele ce urmează Acordul), în vederea respectării obligatiilor ce îi revin în calitate de stat membru al Uniunii Europene,

recunoscând faptul că România, conform art. 307 al Tratatului instituind Comunitatea Europeană si art. 6.10 din Actul privind conditiile aderării României si Bulgariei la Uniunea Europeană, trebuie să întreprindă toate demersurile necesare pentru a elimina incompatibilitătile dintre dreptul comunitar si toate acordurile internationale încheiate, inclusiv a Acordului,

au convenit să încheie următorul protocol ia Acord:

 

ARTICOLUL I

 

            Articolul 2, alineatul 3 va fi amendat prin adăugarea unei noi formulări astfel încât acesta se va citi precum urmează:

            „3. Fără a aduce atingere măsurilor adoptate de Uniunea Europeană, fiecare parte contractantă va oferi pe teritoriul său un tratament just si echitabil pentru investitii ale investitorilor celeilalte părti contractante, nu va obstructiona în niciun fel - prin măsuri arbitrare sau discriminatorii - conducerea, folosirea, utilizarea sau repatrierea capitalului, înstrăinarea si dreptul de dispozitie asupra investitiilor, cât si asupra societătilor locale, asocierilor sau firmelor în care s-au făcut aceste investitii."

 

ARTICOLUL II

 

Articolul 3, alineatul 3, litera a) va fi amendat prin înlocuirea în totalitate a formulării existente anterior în Acord, cu următoarea formulare:

„3. Prevederile acestui Acord, referitoare la tratamentul national si tratamentul natiunii celei mai favorizate, nu se vor aplica avantajelor prezente sau viitoare acordate de oricare parte contractantă, în virtutea apartenentei la:

a) sau asocierii cu, o uniune vamală, economică sau monetară, o piată comună sau zonă de comert liber investitorilor proprii, ai statelor membre ale unei astfel de uniuni, piete comune sau zone de comert liber sau ai oricărui stat tert;".

 

ARTICOLUL III

 

Articolul 6, alineatul 1 va fi amendat prin adăugarea unei noi formulări astfel încât acesta se va citi după cum urmează:

„1. Fără a aduce atingere măsurilor adoptate de Uniunea Europeană, fiecare parte contractantă garantează investitorilor celeilalte părti contractante, cu privire la investitiile lor, efectuarea, în conformitate cu legile si reglementările sale, a transferului liber al:

a) capitalului si sumelor aditionale folosite pentru mentinerea si cresterea investitiilor;


b) veniturilor curente provenite din investitii, cum sunt: venitul net, dividendele, plăti pentru asistentă si servicii tehnice, dobânzile si orice alte onorarii;

c) sumelor provenite din vânzarea, totală sau partială, înstrăinarea sau lichidarea unei investitii;

d) plătilor efectuate pentru rambursarea creditelor pentru investitii si a dobânzilor datorate, precum si a fondurilor pentru rambursarea împrumuturilor referitoare la o investitie si a dobânzilor datorate;

e) unei părti adecvate din câstigurile cetătenilor celeilalte părti contractante, provenite din munca si serviciile prestate de ei în legătură cu o investitie de pe teritoriul ei."

 

ARTICOLUL IV

 

Articolul 13 va fi amendat prin adăugarea unui nou alineat 4, având următoarea formulare:

„4. Prin derogare de la Articolul 13.2, în cazul în care vor avea loc evolutii ale acquis-ului comunitar în materia investitiilor străine, prezentul Acord va fi amendat, dacă este necesar, prin acordul părtilor, în vederea asigurării conformitătii prevederilor sale cu obligatiile României rezultând din calitatea de stat membru al Uniunii Europene. Dacă un asemenea acord nu poate fi obtinut, România va avea dreptul de a denunta unilateral prezentul Acord. Acesta va înceta să se aplice la data expirării a 3 luni după primirea notificării de denuntare."

 

ARTICOLUL V

 

            Prezentul protocol va face parte integrantă din Acord si va fi supus procedurilor constitutionale cerute de legile nationale ale părtilor contractante.

 

ARTICOLUL VI

 

Prezentul protocol intră în vigoare la data primirii ultimei notificări, prin canale diplomatice, prin care părtile contractante se informează despre îndeplinirea procedurilor legale interne necesare intrării lui în vigoare.

Prezentul protocol va fi în vigoare pe perioada valabilitătii Acordului.

Semnat la Bucuresti la 13 noiembrie 2009, în două exemplare originale.

 

Pentru Guvernul României,

Cătălin Marian Predoiu,

ministru interimar al afacerilor externe

Pentru Guvernul Republicii Moldova,

Iurie Leanca,

viceprim-ministru,

ministru al afacerilor externe si al integrării europene

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 13 noiembrie 2009, la Acordul privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucuresti la 14 august 1992

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Protocolului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucuresti, la 13 noiembrie 2009, la Acordul privind promovarea si protejarea reciprocă a investitiilor dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucuresti, la 14 august 1992 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 2 iunie 2010.

Nr. 546.


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 576

din 4 mai 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, exceptie ridicată de Sultana Fodor în Dosarul nr. 1.598/175/2007 al Tribunalului Alba - Sectia civilă, precum si de Francisc Szocs si Rozalia Szocs în Dosarul nr. 581/191/2008 al aceleiasi instante.

Presedintele Curtii Constitutionale dispune a se face apelul în dosarele nr. 5.636D/2009 si nr. 5.744D/2009.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie problema conexării dosarelor nr. 5.636 D/2009 si nr. 5.744D/2009, având în vedere identitatea de obiect a acestora.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea acestor cauze.

Curtea, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 5.744D/2009 la Dosarul nr. 5.636D/2009, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată. În acest sens arată că, drept urmare a republicării Legii nr. 7/1996, art. 60 a devenit art. 58 alin. (1), iar asupra criticilor de neconstitutionalitate formulate în prezenta cauză Curtea s-a mai pronuntat prin deciziile nr. 205/2002 si nr. 1.054/2009.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierea din 13 iunie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.598/175/2007, si încheierea din 6 februarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 581/191/2008, Tribunalul Alba - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 60 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996. Exceptia a fost ridicată de Sultana Fodor si de Francisc Szocs si Rozalia Szocs cu ocazia solutionării unor actiuni civile având ca obiect uzucapiunea.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că textul de lege criticat este neconstitutional, deoarece, desi statul român este unitar, legile nu sunt aplicabile pe întreg teritoriul tării, în speta de fată fiind vorba de prevederile art. 1890 din Codul civil, coroborate cu art. 1846 si următoarele privind uzucapiunea. Se creează astfel, în opinia autorilor exceptiei, o inegalitate între dreptul cetătenilor aflati în zone supuse regimului de carte funciară si cei din zonele registrelor de transcriptiuni - inscriptiuni, în sensul favorizării acestora din urmă în ceea ce priveste dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune.

În final, acestia arată că „persoanele care locuiesc în Transilvania nu beneficiază de ocrotirea proprietătii sub aspectul modalitătii legale de dobândire ca si cei de dincolo de Carpati, iar fată de domeniul privat al Statului Român, sunt aplicate modalităti diferite de dobândire prin prescriptie, în functie de o zonă geografică sau alta, ceea ce aduce atingere atât principiului cuprins în art. 1 alin. (1) din Constitutie, cât si celui al ocrotirii proprietătii."

Tribunalul Alba - Sectia civilă si-a exprimat opinia în sensul că exceptia este întemeiată. Astfel, instanta apreciază că prin refuzul aplicării Codului civil, în spetele de fată se încalcă dispozitiile art. 1 alin. (1) din Constitutie, în sensul că, desi statul român este unitar, legile nu sunt aplicabile pe întreg teritoriul tării, respectiv art. 1890 din Codul civil nu îsi găseste aplicabilitate. De asemenea, apreciază că Decretul-lege nr. 115/1938 trebuie aplicat doar complementar, si nu prin excluderea Codului civil, asa cum se interpretează art. 60 din Legea nr. 7/1996 a cărui neconstitutionalitate este invocată, întrucât se creează un regim diferentiat asupra dreptului de proprietate.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că, în realitate, obiectul exceptiei îl constituie, ca urmare a renumerotării textelor, art. 58 din Legea nr. 7/1996, republicată, referitor la efectuarea înscrierilor privitoare la imobile în cărtile funciare sau, după caz, în cărtile de publicitate funciară, prevederi de lege care, din punctul de vedere al acestei autorităti, sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate,


raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Curtea observă că atât în încheierea de sesizare, cât si în motivarea autorilor exceptiei, este criticat ca fiind neconstitutional art. 60 din Legea nr. 7/1996, în continutul pe care acesta îl avea înainte de republicarea acestui act normativ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006. După republicarea sa, textele au căpătat o nouă numerotare, astfel încât solutia legislativă cuprinsă în art. 60 a fost preluată, de principiu, de art. 58 alin. (1).

Ca atare, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. 58 alin. (1) din Legea nr. 7/1996, republicată, asupra căruia Curtea urmează a se pronunta.

Dispozitiile constitutionale pretins a fi încălcate de norma legală criticată sunt cele ale art. 1 alin. (1) privind statul român si ale art. 44 referitoare la dreptul de proprietate privată.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că art. 60 din Legea nr. 7/1996, în continutul ce l-a avut la data intrării în vigoare, prevedea că actiunile introduse în temeiul art. 22, 23, 27, 28 si 34-40 din Decretul-lege nr. 115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare, aflate în curs de judecată la data intrării în vigoare a prezentei legi, se vor solutiona potrivit dispozitiilor legale sus-mentionate, iar „hotărârile judecătoresti definitive, prin care s-au admis aceste actiuni, vor fi înscrise în cartea funciară".

În actuala reglementare, art. 58 alin. (1) din Legea nr. 7/1996, republicată, prevede că „În regiunile de carte funciară supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cărtile funciare sau, după caz, Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cărtilor funciare provizorii din vechiul Regat în cărti de publicitate funciară, înscrierile privitoare la imobile, cuprinse în cărtile funciare sau, după caz, în cărtile de publicitate funciară, vor continua să fie făcute în aceste cărti, cu respectarea si în conditiile dispozitiilor prezentei legi".

Asa fiind, în raport cu continutul ce s-a dat succesiv articolului sus-mentionat, Curtea constată că se impune să se considere că numai înscrierile ulterioare intrării în vigoare a Legii nr. 7/1996 vor trebui făcute cu respectarea prevederilor acestei legi. O atare interpretare este conformă si solutiilor care au fost consacrate expres în dispozitiile tranzitorii cuprinse în diferite acte normative care au reglementat prescriptia achizitivă de-a lungul timpului în diverse zone ale tării, precum si cu principiile generale privind aplicarea legii civile în timp.

Critica de neconstitutionalitate priveste, în esentă, faptul că prin mentinerea în vigoare a prevederilor Decretului-lege nr. 115/1938 se aduce atingere egalitătii în drepturi, aplicându-li-se unor cetăteni un statut juridic discriminatoriu fată de cetătenii care nu cad sub incidenta acestui act normativ. Totodată, se sustine că prevederile de lege criticate sunt contrare dispozitiilor constitutionale privind ocrotirea si garantarea dreptului de proprietate privată.

Fată de aceste aspecte, în jurisprudenta sa, ca de exemplu în Decizia nr. 1.054 din 14 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 13 august 2009, Curtea a retinut că aplicabilitatea tranzitorie a prevederilor Decretului-lege nr. 115/1938 este justificată obiectiv si rational de procesul de definitivare a lucrărilor de cadastru si a registrelor de publicitate imobiliară pentru întregul teritoriu al tării. Ca efect al aplicării Legii nr. 7/1996 , se va realiza însă o unificare legislativă a regimului de publicitate imobiliară. Astfel, existenta pe teritoriul României a unor legi cu aplicabilitate teritorială distinctă si care reglementează diferit regimul juridic al uzucapiunii nu contravine dispozitiilor Legii fundamentale.

Cu privire la acest aspect, Curtea Constitutională a retinut în Decizia nr. 653 din 10 iunie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 7 iulie 2008, si Decizia nr. 205 din 9 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 25 iulie 2002, faptul că în istoria statului unitar român au existat si mai există norme legale aplicabile doar pe o anumită parte a teritoriului national, de exemplu: Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere si Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, însă existenta unor acte normative diferite pentru anumite zone ale tării nu este de natură să creeze discriminări.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d)si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, exceptie ridicată de Sultana Fodor în Dosarul nr. 1.598/175/2007 al Tribunalului Alba - Sectia civilă, precum si de Francisc Szocs si Rozalia Szocs în Dosarul nr. 581/191/2008 al aceleiasi instante.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 4 mai 2010.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 609

din 6 mai 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 286, art. 287 si art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a celor ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 286, art. 287 si art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a celor ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Rafiserv Arpechim" - S.A. din Brazi în dosarele nr. 3.384/109/2008, nr. 392/109/2009, nr. 2.243/109/2008, nr. 354/109/2009, nr. 295/109/2009 si nr. 297/109/2009 ale Tribunalului Arges - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie problema conexării dosarelor nr. 6.908DD/2009 - nr. 6.913D/2009, având în vedere identitatea de obiect a acestora.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea acestor cauze.

Curtea, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 6.909D/2009 - nr. 6.913D/2009 la Dosarul nr. 6.908D/2009, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, cu referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 22 mai si 17 iunie 2009, pronuntate în dosarele nr. 3.384/109/2008, nr. 392/109/2009, nr. 2.243/109/2008, nr. 354/109/2009, nr. 295/109/2009 si nr. 297/109/2009, Tribunalul Arges - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 286, art. 287 si art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, si a celor ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Rafiserv Arpechim" - S.A. din Brazi cu ocazia solutionării unor litigii de muncă având ca obiect drepturi bănesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că textele de lege criticate încalcă accesul liber la justitie, dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare, precum si conditiile si limitele restrângerii exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti. Astfel, arată că dispozitiile art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si ale art. 74, 75 si 77 din Legea nr. 168/1999 sunt de un formalism excesiv, de natură să afecteze grav efectivitatea exercitării drepturilor recunoscute de lege atât pentru angajat, cât si pentru angajator si să restrângă nejustificat dreptul la apărare al angajatorului, care este pus într-o situatie de dezechilibru fată de angajatul care are calitatea de reclamant.

Autorul exceptiei invocă faptul că intervalul de timp dintre data primirii citatiei si data termenului de judecată este prea scurt pentru ca un angajator să îsi exercite dreptul la apărare si să se achite de sarcina probei care îi revine. De asemenea, faptul că prevederile art. 164 din Codul de procedură civilă lasă la aprecierea instantei posibilitatea conexării cauzelor si nu obligă la luarea unei astfel de măsuri, ceea ce ar conduce la o economie de timp si cheltuieli, precum si la o judecată unitară, este de natură să aducă atingere dreptului la apărare. Astfel, dispozitiile de lege atacate încalcă, în opinia autorului, si principiul efectivitătii juridice.

Tribunalul Arges - Sectia civilă îsi exprimă opinia în sensul că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernuluisi Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 286, art. 287 si art. 288 din Codul muncii, ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, prevederi ce au următorul continut:

- Art. 286 din Codul muncii: „(1) Cererile referitoare la solutionarea conflictelor de muncă se judecă în regim de urgentă.

(2) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 15 zile.

(3) Procedura de citare a părtilor se consideră legal îndeplinită dacă se realizează cu cel putin 24 de ore înainte de termenul de judecată.";

- Art. 287 din Codul muncii: „Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfătisare.";

- Art. 288 din Codul muncii: „Administrarea probelor se face cu respectarea regimului de urgentă, instanta fiind în drept să decadă din beneficiul probei admise partea care întârzie în mod nejustificat administrarea acesteia.";

- Art. 74 din Legea nr. 168/1999: „(1) Cererile referitoare la solutionarea conflictelor de drepturi se judecă în regim de urgentă.

(2) Termenele de judecată nu pot fi mai mari de 10 zile.

(3) Părtile sunt legal citate, dacă citatia Ie-a fost înmânată cel putin cu o zi înaintea judecării.";

- Art. 75 din Legea nr. 168/1999: „în cazul în care sunt contestate măsuri unilaterale dispuse de unitate, aceasta are obligatia ca, până la prima zi de înfătisare, să depună dovezile în baza cărora a luat măsura respectivă.";


- Art. 77 din Legea nr. 168/1999: „(1) în cazul în care judecata continuă, administrarea probelor se va face cu respectarea regimului de urgentă al judecării conflictelor de drepturi.

(2) Instanta poate să decadă din beneficiul probei admise partea care întârzie nejustificat administrarea acesteia."

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin normelor constitutionale ale art. 21 alin. (1) - (3) privind accesul liber la justitie, art. 24 privind dreptul la apărare, art. 53 alin. (1) privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, precum si dispozitiilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind dreptul la un proces echitabil si principiul efectivitătii juridice.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prevederile de lege criticate au mai constituit obiect al exceptiei de neconstitutionalitate, în raport cu aceleasi texte din Constitutie si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si având o motivare similară.

În acest sens, este Decizia nr. 1.015 din 7 iulie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 6 august 2009, si Decizia nr. 66 din 19 ianuarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 23 februarie 2010, prin care Curtea a respins, ca neîntemeiate, criticile de neconstitutionalitate formulate de autorul exceptiei.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să conducă la schimbarea jurisprudentei Curtii, si având în vedere identitatea de rationament, atât solutia, cât si considerentele deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 286, art. 287 si art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, precum si a celor ale art. 74, art. 75 si art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de muncă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Rafiserv Arpechim" - S.A. din Brazi în dosarelenr. 3.384/109/2008, nr. 392/109/2009, nr. 2.243/109/2008, nr. 354/109/2009, nr. 295/109/2009 si nr. 297/109/2009 ale Tribunalului Arges - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 mai 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. df. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 613

din 6 mai 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, exceptie ridicată de Sindicatul Liber din învătământ-judetul Bacău, prin reprezentant legal Manole Chiriac, în numele membrilor de sindicat, în dosarele nr. 705/110/2009, nr. 703/110/2009, nr. 690/110/2009, nr. 253/110/2009, nr. 263/110/2009, nr. 234/110/2009, nr. 245/110/2009, nr. 235/110/2009, nr. 237/110/2009, nr. 800/110/2009, nr. 706/110/2009, nr. 701/110/2009, nr. 691/110/2009, nr. 242/110/2009, nr. 233/110/2009, nr. 687/110/2009, nr. 549/110/2009 si nr. 545/110/2009 ale Tribunalului Bacău - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie problema conexării dosarelor nr. 7.713D/2009 - nr. 7.730D/2009, având în vedere identitatea de obiect a acestora.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea acestor cauze.

Curtea, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 7.714D/2009 - nr. 7.730D/2009 la Dosarul nr. 7.713D/2009, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 8 aprilie 2009, pronuntate în dosarele nr. 705/110/2009, nr. 703/110/2009, nr.  690/110/2009, nr. 253/110/2009, nr. 263/110/2009, nr. 234/110/2009, nr. 245/110/2009, nr. 235/110/2009, nr. 237/110/2009, nr. 800/110/2009, nr. 706/110/2009, nr. 701/110/2009, nr. 691/110/2009, nr. 242/110/2009, nr. 233/110/2009 si nr. 687/110/2009, precum si prin încheierile din 6 mai si 10 iunie 2009, pronuntate în dosarele nr. 549/110/2009 si, respectiv, nr. 545/110/2009, Tribunalul Bacău - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. I pct. 2 si 3 din Ordonantade urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariate ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ.

Exceptia a fost invocată de Sindicatul Liber din învătământ - judetul Bacău, prin reprezentant legal Manole Chiriac, fn numele membrilor de sindicat, cu ocazia solutionării unor litigii de muncă având ca obiect drepturi bănesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că, prin adoptarea acestei ordonante de urgentă, Guvernul refuză să aplice o lege adoptată de Parlament, ceea ce încalcă prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (4) si (5), precum si ale art. 61 alin. (1). De asemenea, se arată că Guvernul a adoptat ordonanta de urgentă cu încălcarea exigentelor stabilite de art. 115 alin. (4) si (6) din Constitutie, întrucât nu a indicat situatia extraordinară care a stat la baza emiterii acesteia, nu a motivat corespunzător urgenta acestei reglementări si a afectat drepturile constitutionale ale personalului didactic, si anume dreptul la un nivel de trai decent si protectia socială a muncii.

Totodată, se consideră a fi încălcate si prevederile art. 102 alin. (1) si (2), precum si ale art. 141 din Constitutie, întrucât Guvernul nu a consultat Consiliul Economic si Social atunci când a adoptat această ordonantă de urgentă.

Tribunalul Bacău - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată, întrucât prin adoptarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 au fost încălcatedispozitiile art. 61 alin. (1) si art. 115 alin. (6) din Constitutie, precum si dreptul la un nivel de trai decent.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernuluisi Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciazăcă exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, prevederile legale criticate fiind declarate neconstitutionale prin Decizia nr. 842/2009.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispozitiile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 11 noiembrie 2008.

În sustinerea neconstitutionalitătii acestor prevederi legale, autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (4) si (5) referitoare la statul român, art. 41 alin. (2) privind munca si protectia socială a muncii, art. 47 referitoare la nivelul de trai, art. 61 alin. (1) privind rolul Parlamentului, ale art. 102 alin. (1) si (2) privind rolul Guvernului, ale art. 115 alin. (4) si (6) privind conditiile de adoptare a ordonantelor de urgentă, precum si pe cele ale art. 141 privind Consiliul Economic si Social.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, asupra constitutionalitătii prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 151/2008, Curtea s-a pronuntat în repetate rânduri, exemplu fiind Decizia nr. 842 din 2 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 6 iulie 2009, sau Decizia nr. 984 din 30 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 542 din 4 august 2009, prilej cu care Curtea a constatat că acestea sunt neconstitutionale.

Totodată, Curtea observă că, ulterior sesizării instantei de contencios constitutional, Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 221/2008, cu modificările si completările ulterioare, a fost abrogată prin art. 48 pct. 16 al cap. VI - Dispozitii finale din Legea-cadru nr. 330/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009.

În aceste conditii, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008, ca act normativ modificator al Ordonantei Guvernului nr. 15/2008, este si ea, de asemenea, abrogată.

Fată de această situatie, având în vedere că abrogarea prevederilor legale ce constituie obiect al exceptiei de neconstitutionalitate a intervenit ulterior sesizării Curtii Constitutionale, devin aplicabile dispozitiile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 potrivit cărora instanta de contencios constitutional se pronuntă asupra „unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare".

Pentru motivele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a art. I pct. 2 si 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 151/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învătământ, exceptie ridicată de Sindicatul Liber din învătământ - judetul Bacău, prin reprezentant legal Manole Chiriac, în numele membrilor de sindicat, în dosarele nr. 705/110/2009, nr. 703/110/2009, nr. 690/110/2009, nr. 253/110/2009, nr. 263/110/2009, nr. 234/110/2009, nr. 245/110/2009, nr. 235/110/2009, nr. 237/110/2009, nr. 800/110/2009, nr. 706/110/2009, nr. 701/110/2009, nr. 691/110/2009, nr. 242/110/2009, nr. 233/110/2009, nr. 687/110/2009, nr. 549/110/2009 si nr. 545/110/2009 ale Tribunalului Bacău - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 mai 2010.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. df. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizatia Judeteană Cluj

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna mai s-a efectuat controlul finantării la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizatia Judeteană Cluj pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile înregistrate la Uniunea Democrată Maghiară din România - Organizatia Judeteană Cluj au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 78.710,47 lei, donatii persoane juridice în sumă de 100,00 lei, donatii persoane fizice în sumă de 76.600,00 lei si alte venituri în sumă de 3.480,08 lei.

II. Recomandări:

S-a recomandat ca Uniunea Democrată a Maghiarilor din România - Organizatia Judeteană Cluj să organizeze si să conducă contabilitatea în conformitate cu reglementările legale si să înainteze Autoritătii Electorale Permanente, în termenul legal, situatiile prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare.

Bucuresti, 7 iunie 2010.

Nr. 10.680/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal – Organizatia Judeteană Ilfov

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna mai s-a efectuat controlul finantării la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Ilfov pentru anul 2009!

I. Constatări:

Veniturile înregistrate de Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Ilfov au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 24.647,51 lei, donatii în sumă de 97.700,00 lei si alte venituri în sumă de 49,20 lei.

Nu au fost identificate abateri care să impună aplicarea sanctiunilor de ordin financiar formatiunii politice controlate.

II. Recomandări:

Au fost recomandate Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Ilfov organizarea procedurilor financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare pentru persoane juridice fără scop patrimonial si întocmirea situatiilor prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare.

Bucuresti, 7 iunie 2010.

Nr. 10.733/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal – Organizatia Judeteană Bacău

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna mai s-a efectuat controlul finantării Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Bacău pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Bacău au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 60.891,00 lei si alte venituri în sumă de 3.001,94 lei.

Nu au fost identificate abateri care să impună aplicarea sanctiunilor de ordin financiar formatiunii politice controlate.

II. Recomandări:

Se recomandă Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Bacău utilizarea formularelor pentru cotizatii si donatii prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 749/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare, si însusirea legislatiei în vigoare privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, respectiv Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si Hotărârea Guvernului nr. 749/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

Bucuresti, 7 iunie 2010.

Nr. 10.734/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteană Galati

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna mai s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Galati pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Galati au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 322.116,20 lei, donatii persoane fizice în sumă de 75.000,00 lei si donatii persoane juridice în sumă de 85.450,00 lei si alte venituri în sumă de 29.963,64 lei.

II. Recomandări:

Au fost recomandate Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Galati organizarea si conducerea contabilitătii în conformitate cu reglementările legale în vigoare si respectarea prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare.

Bucuresti, 7 iunie 2010.

Nr. 10.735/1.

 


AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Conservator - Organizatia Judeteană Dâmbovita

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna mai s-a efectuat controlul finantării Partidului Conservator - Organizatia Judeteană Dâmbovita pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile Partidului Conservator - Organizatia Judeteană Dâmbovita au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 4.088,00 lei.

II. Recomandări:

Echipa de control a recomandat Partidului Conservator - Organizatia Judeteană Dâmbovita să utilizeze formularele pentru cotizatii, donatii si alte venituri conform Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare, si să întocmească situatiile ce trebuie înaintate Autoritătii Electorale Permanente si pe cele care trebuie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Bucuresti, 7 iunie 2010.

Nr. 10.736/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare – Organizatia Judeteană Dâmbovita

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna mai s-a efectuat controlul finantării Partidului România Mare - Organizatia judeteană Dâmbovita pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile Partidului România Mare - Organizatia Judeteană Dâmbovita au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 2.690,00 lei.

II. Recomandări:

Echipa de control a recomandat Partidului România Mare - Organizatia Judeteană Dâmbovita să utilizeze formularele pentru cotizatii, donatii si alte venituri conform Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare, si să întocmească situatiile ce trebuie înaintate Autoritătii Electorale Permanente si pe cele care trebuie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Bucuresti, 7 iunie 2010.

Nr. 10.737/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Democrat Liberal – Organizatia Judeteană Vâlcea

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna mai s-a efectuat controlul finantării la Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Vâlcea pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile înregistrate de Partidul Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Vâlcea au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 496.404,72 lei, donatii persoane fizice în sumă de 3.500,00 lei si alte venituri în sumă de 7,79 lei reprezentând dobânzi bancare.

II. Recomandări:

Au fost recomandate Partidului Democrat Liberal - Organizatia Judeteană Vâlcea actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile în conformitate cu reglementările în vigoare si întocmirea situatiilor prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare.

Bucuresti, 7 iunie 2010.

Nr. 10.738/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Liberal – Organizatia Judeteană Caras-Severin

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna mai s-a efectuat controlul finantării la Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Caras-Severin pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile înregistrate de Partidul National Liberal - Organizatia Judeteană Caras-Severin au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 42.233,00 lei si venituri din donatii în sumă de 48.704,00 lei.

II. Recomandări:

S-a recomandat Partidului National Liberal - Organizatia Judeteană Caras-Severin să utilizeze în contabilitatea proprie conturile cuprinse în planul de conturi prevăzut de Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.969/2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoane juridice fără scop patrimonial si să respecte prevederile Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare.

Bucuresti, 7 iunie 2010.

Nr. 10.739/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat – Organizatia Judeteană Brasov

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna mai s-a efectuat controlul finantării la Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Brasov pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile înregistrate de Partidul Social Democrat - Organizatia Judeteană Brasov au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 258.326,70 lei si alte venituri în sumă de 3.331,27 lei.

În urma verificărilor nu s-au constatat abateri de la disciplina financiar-contabilă.

II. Recomandări:

S-a recomandat Partidului Social Democrat - Organizatia Judeteană Brasov să actualizeze în mod permanent procedurile financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să utilizeze în continuare formularele pentru cotizatii, donatii si alte venituri conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 749/2007, cu modificările ulterioare, să efectueze cel putin o dată pe an inventarierea elementelor de activ si de pasiv si să urmărească si să respecte termenele la care se înaintează Autoritătii Electorale Permanente situatiile prevăzute de Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare.

Bucuresti, 7 iunie 2010.

Nr. 10.741/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul Social Democrat - Sectorul 4, Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna mai s-a efectuat controlul finantării Partidului Social Democrat - Sectorul 4, Bucuresti, pentru anul 2009.

Constatări:

Veniturile Partidului Social Democrat - Sectorul 4, Bucuresti, au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 495.260,50 lei si alte venituri în sumă de 8.250,00.

În perioada controlată nu s-au constatat abateri de la disciplina financiar contabilă.

Bucuresti, 7 iunie 2010.

Nr. 10.742/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Tărănesc Crestin Democrat - Sectorul 2, Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna mai s-a efectuat controlul finantării Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Sectorul 2, Bucuresti, pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Sectorul 2, Bucuresti, au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 1.097,00 lei.

II. Recomandări:

Au fost recomandate Partidului National Tărănesc Crestin Democrat - Sectorul 2, Bucuresti, actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare si utilizarea formularelor pentru cotizatii, donatii si alte venituri conform Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

Bucuresti, 7 iunie 2010.

Nr. 10.744/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul România Mare - Sectorul 3, Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna mai s-a efectuat controlul finantării Partidului România Mare - Sectorul 3, Bucuresti, pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile Partidului România Mare - Sectorul 3, Bucuresti, au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 4.488,00 lei.

II. Recomandări:

Au fost recomandate Partidului România Mare - Sectorul 3, Bucuresti, actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare si utilizarea formularelor pentru cotizatii, donatii si alte venituri conform Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare.

Bucuresti, 7 iunie 2010.

Nr. 10.745/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Asociatia Partida Romilor "Pro-Europa", Bucuresti

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna mai s-a efectuat controlul finantării la Asociatia Partida Romilor „Pro-Europa", Bucuresti, pentru anul 2009.

Constatări:

Veniturile înregistrate la Asociatia Partida Romilor „Pro-Europa", Bucuresti, au fost obtinute din donatii în sumă de 200,00 lei si alte venituri în sumă de 11.443,00 lei.

În perioada controlată nu s-au constatat abateri de la disciplina financiar-contabilă.

Bucuresti, 7 iunie 2010.

Nr. 10.746/1.

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

RAPORT

privind rezultatul controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă la Partidul National Democrat Crestin

 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (1), art. 36 alin. (1), (5) si (6) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, si cu Calendarul misiunii de control pe anul 2010, aprobat de presedintele Autoritătii Electorale Permanente, precum si cu notificarea misiunii de control, în luna mai s-a efectuat controlul finantării Partidului National Democrat Crestin pentru anul 2009.

I. Constatări:

Veniturile înregistrate de Partidul National Democrat Crestin au fost obtinute din cotizatiile membrilor de partid în sumă de 136,00 lei si din donatii în sumă de 13.232,00 lei.

În urma controlului s-a constatat că nu fost respectate prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare. Conform art. 41 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, cu modificările si completările ulterioare, acest fapt constituie contraventie si s-a sanctionat cu amendă în valoare de 5.000 lei.

II. Recomandări:

Au fost recomandate Partidului National Democrat Crestin actualizarea în mod permanent a procedurilor financiar-contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare, utilizarea formularelor pentru cotizatii, donatii si alte venituri conform Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare, achizitionarea unui registru unic de control si preluarea corectă a datelor primare în situatiile contabile de sinteză.

Bucuresti, 7 iunie 2010.

Nr. 10.847/1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.