MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 396/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 396         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 15 iunie 2010

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

444. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia cu privire la cooperarea economică si tehnică, semnat la Zagreb la 29 aprilie 2009

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia cu privire la cooperarea economică si tehnică

 

492. - Hotărâre privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 25 ianuarie 2010, la 29 ianuarie 2010 si la 5 februarie 2010, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind învătământul rural, semnat la Bucuresti la 23 mai 2003

 

517. - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „CER."- S.A. de pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Bucuresti, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării

 

527. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bistrita-Năsăud, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Bistrita-Năsăud

 

528. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Sediul Serviciului de Protectie si Pază"

 

536. - Hotărâre privind acordarea de către România a unui ajutor de urgentă, cu titlu gratuit, pentru Republica Ungară

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

131. - Ordin al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea modelului certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare specializată si a programelor de perfectionare organizate de Agentia Natională a Functionarilor Publici, precum si pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfectionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administratia publică locală

 

4.140. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru modificarea Regulamentului privind acordarea de distinctii si premii personalului didactic din învătământul preuniversitar de stat, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.435/2006


 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia cu privire la cooperarea economică si tehnică, semnat la Zagreb la 29 aprilie 2009

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia cu privire la cooperarea economică si tehnică, semnat la Zagreb la 29 aprilie 2009.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comertului si

mediului de afaceri,

Adriean Videanu

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 28 aprilie 2010.

Nr. 444.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia cu privire la cooperarea economică si tehnică

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia, denumite în continuare părti,

constiente de relatiile economice solide si traditionale, precum si de viziunea comună asupra problematicilor de interes reciproc, dezvoltate prin intermediul unei cooperări fructuoase si reciproc avantajoase,

dorind să stabilească un cadru legal propice unui dialog constant pentru adoptarea măsurilor adecvate în scopul dezvoltării relatiilor economice si tehnice, în beneficiul ambelor state,

hotărând să consolideze, să adâncească si să diversifice relatiile lor economice si tehnice, astfel încât acestea să atingă un potential optim, în beneficiul reciproc,

recunoscând faptul că parteneriatul economic are rolul de a dinamiza dialogul pe aspecte economice de interes comun, sustinând dezvoltarea economică a ambelor tări, cresterea eficientei în economie si a nivelului de trai,

convinse de faptul că legăturile mai puternice dintre părti vor asigura oportunităti mai mari si un mediu de afaceri stabil pentru colaborarea economică si tehnică,

au convenit asupra celor ce urmează:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile, având în vedere potentialul lor intern si aspiratiile economice pe termen lung, vor încuraja cooperarea bilaterală în toate domeniile de interes, în special în sectoarele economic si tehnic.

Obiectivele acestei cooperări sunt, printre altele:

a) dezvoltarea si prosperitatea industriilor proprii de profil;

b) încurajarea cooperării economice, precum si a progresului tehnologic;

c) protectia si îmbunătătirea mediului;

d) contribuirea la dezvoltarea de ansamblu a propriilor economii si la cresterea nivelului de trai.

 

ARTICOLUL 2

 

În conformitate cu prevederile prezentului acord, relatiile economice vor fi dezvoltate prin promovarea activitătilor cu caracter economic si tehnic, fără însă a se limita la următoarele domenii de activitate:

a) transportul petrolului si gazelor naturale;

b) industria constructoare de masini si echipamente;

c) industria mijloacelor de transport auto;

d) industria electrotehnică;

e) constructii navale;

f) industria energetică;


g) industria metalurgică;

h) sectorul IT.

Părtile vor facilita schimbul de experti din sectorul public si privat, tehnicieni, investitori si reprezentanti ai mediului de afaceri, inclusiv transferul de materiale, echipamente si know-how, necesare pentru implementarea activitătilor la care face referire prezentul acord.

 

CAPITOLUL II

Forme de cooperare economică

 

ARTICOLUL 3

 

            Părtile vor coopera la nivel interguvernamental în vederea promovării si evaluării diverselor activităti economice, precum si pentru implementarea prevederilor prezentului acord.

 

ARTICOLUL 4

 

Pentru facilitarea implementării si îndeplinirii obiectivelor generale ale prezentului acord, părtile vor urmări printre altele, următoarele:

a) examinarea evolutiei si perspectivelor relatiilor economice bilaterale;

b) încurajarea cooperării în domenii de interes reciproc prin facilitarea contactelor dintre companiile din statele părtilor, respectiv identificarea proiectelor si sectoarelor de interes pentru cooperarea bilaterală;

c) informarea propriilor comunităti de afaceri cu privire la oportunitătile de investitii din statul celeilalte părti, cu privire la cadrul legal în vigoare relevant pentru aplicarea prezentului acord;

d) promovarea si dezvoltarea cooperării economice si tehnice în sectorul public si privat, inclusiv a transferului de tehnologie, în concordantă cu obligatiile internationale ale părtilor, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală si în acord cu prioritătile propriilor politici economice si de dezvoltare;

e) evaluarea periodică a gradului de implementare a prezentului acord.

 

ARTICOLUL 5

 

În vederea identificării si facilitării oportunitătilor de afaceri, precum si a unor noi forme de cooperare economică si tehnică, părtile:

a) vor facilita înfiintarea si functionarea de reprezentante economice, filiale, camere de comert mixte si alte entităti economice, în conformitate cu legislatia statelor părtilor;

b) vor promova si vor sprijini organizarea misiunilor economice si de investitii, târgurilor, expozitiilor, seminarelor, simpozioanelor, precum si a altor activităti similare;

c) vor încuraja contactele si relatiile de colaborare dintre institutiile financiare si bancare din cele două tări;

d) vor promova participarea întreprinderilor mici si mijlocii la îndeplinirea obiectivelor prezentului acord, încurajând activitătile de investitii si crearea de întreprinderi mixte si filiale.

 

CAPITOLUL III

Consultări

 

ARTICOLUL 6

 

În vederea solutionării divergentelor, partea interesată poate solicita, în scris, organizarea unor consultări.

Consultările se vor desfăsura într-un interval de maximum 30 de zile de la data primirii solicitării scrise.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 7

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile se informează reciproc, în scris, pe canale diplomatice, cu privire la îndeplinirea procedurilor interne pentru intrarea sa în vigoare.

La data intrării în vigoare a prezentului acord îsi va înceta valabilitatea Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Croatia cu privire la cooperarea economică, semnat la Bucuresti la 25 ianuarie 1994.

 

ARTICOLUL 8

 

Prezentul acord se încheie pentru o perioadă nedeterminată.

Fiecare parte poate denunta prezentul acord printr-o notificare scrisă, transmisă celeilalte părti pe canale diplomatice, în acest caz, prezentul acord îsi va înceta valabilitatea după expirarea unei perioade de 6 luni de la data primirii notificării mentionate.

Denuntarea prezentului acord înainte de expirarea perioadei sale de valabilitate nu va determina încetarea proiectelor convenite în timpul acesteia.

 

ARTICOLUL 9

 

            Prezentul acord poate fi amendat prin consimtământul reciproc al părtilor, exprimat în formă scrisă, pe canale diplomatice.

 

ARTICOLUL 10

 

Prevederile prezentului acord nu vor aduce atingere obligatiilor internationale ale părtilor. Prezentul acord se va aplica fără a afecta obligatiile ce decurg din statutul României de membru al Uniunii Europene.

Acordul nu poate fi interpretat sau invocat în scopul de a desfiinta sau afecta, în vreun fel, obligatiile ce decurg din orice acord încheiat între Comunitatea Europeană sau Comunitatea Europeană si statele membre ale acesteia, pe de o parte, si Republica Croatia, pe de altă parte.

Semnat la Zagreb la 29 aprilie 2009, în două exemplare originale, în limbile română, croată si engleză, toate textele fiind egal autentice. În eventualitatea unor diferente de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Constantin Nită,

ministrul întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri

Pentru Guvernul Republicii Croatia,

Damir Polancec,

viceprim-ministru si ministrul economiei


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 25 ianuarie 2010, la 29 ianuarie 2010 si la 5 februarie 2010, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind învătământul rural, semnat la Bucuresti la 23 mai 2003

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 6 alin. (2) din Legea nr. 441/2003 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind învătământul rural, semnat la Bucuresti la 23 mai 2003, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucuresti la 25 ianuarie 2010, la 29 ianuarie 2010 si la 5 februarie2010, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind învătământul rural, semnat la Bucuresti la 23 mai 2003, ratificat prin Legea nr. 441/2003, cu completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

p. Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Teodor Baconschi

 

Bucuresti, 19 mai 2010.

Nr. 492.


*) Traducere.

 

Biroul Băncii Mondiale, România

S-Park, clădirea A2, etajul 2

Tel.: (+4) 021-201-0311

Banca Internatională pentru

Str. Tipografilor nr. 11-15

Fax: (+4) 021-201-0338

Reconstructie si Dezvoltare

Sectorul 1,013714

 

Asociatia Internatională pentru

Bucuresti, România

 

Dezvoltare

 

 

 

25 ianuarie 2010

 

Excelentei Sale Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

ministrul finantelor publice

Bucuresti, România

 

Stimate domnule ministru,

 

România: Proiect privind învătământul rural (împrumut nr. 4.691-RO) închiderea contului împrumutului

 

Facem referire la Acordul de împrumut din data de 23 mai 2003, cu amendamente, pentru Proiectul mai sus mentionat dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare si dorim să vă înstiintăm că odată cu anularea finală, efectuată la 15 ianuarie 2010, a echivalentului sumei de 109.615,45 dolari S.U.A., contul împrumutului de mai sus a fost închis.

Stadiul final al disponibilizărilor pe categorii în cadrul acestui împrumut este anexat.

Am fi recunoscători dacă ne-ati putea confirma primirea acestei scrisori.

 

Cu stimă,

Francois Rantrua,

director de tară,

Biroul Băncii Mondiale, România

 

Anexă: Stadiul final al disponibilizărilor pe categorii

 


Excelentei Sale

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Împrumut: BIRD 4691-RO

Tara: România

Proiect: P073967 - Proiect privind învătământul rural

 

25 ianuarie 2010

 

Stadiul final al disponibilizărilor pe categorii

 

Categorie

Descrierea categoriei

Alocat dolari SUA

Disponibilizat dolari SUA

Nedisponibilizat dolari SUA

(1)

Lucrări

22.685.499,00

22.531.708,88

153.790,12

(2)

Bunuri, echipamente si materiale

 

 

 

(a)

În cadrul Părtii A.3 a Proiectului

5.057.696,00

5.057.695,83

0,17

(b)

În cadrul altor părti ale Proiectului

18.288.926,00

18.470.131,52

-181.205,52

(3)

Servicii de consultantă (inclusiv serviciile de audit)

 

 

 

(a)

În cadrul Părtii A.3 a Proiectului

2.874.557,00

2.787.750,72

86.806,28

(b)

În cadrul altor părti ale Proiectului

3.080.976,00

3.019.423,87

61.552,13

(4)

Pregătire

 

 

 

(a)

În cadrul Părtii A.3 a Proiectului

44.355,00

44.353,82

1,18

(b)

În cadrul altor părti ale Proiectului

427.159,00

438.488,02

-11.329,02

(5)

Granturi

7.540.832,00

7.540.831,89

0,11

(6)

Nealocate

0,00

0,00

0,00

TOTAL:

 

60.000.000,00

59.890.384,55

109.615,45

 

Excelentei Sale

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Cc:

Excelentei Sale Daniel Petru Funeriu,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului Bucuresti, România

Dl Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat,

Ministerul Finantelor Publice

            Bucuresti, România

Dl Cătălin Ovidiu Baba,

secretar de stat,

Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

            Bucuresti, România

Dna Angela Carabas,

director general,

Ministerul Finantelor Publice

            Bucuresti, România

Dl Tiberiu Velter,

director U.M.P,

Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

            Bucuresti, România

Dna Mirela Dîrstaru,

director U.M.P,

Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

            Bucuresti, România

25 ianuarie 2010

Dl Jan Rudolf Treffers,

director executiv, Banca Mondială

 


Biroul Băncii Mondiale, România

S-Park, clădirea A2, etajul 2

Tel.: (+4) 021-201-0311

Banca Internatională pentru

Str. Tipografilor nr. 11-15

Fax: (+4) 021-201-0338

Reconstructie si Dezvoltare

Sectorul 1,013714

 

Asociatia Internatională pentru

Bucuresti, România

 

Dezvoltare

 

 

 

29 ianuarie 2010

 

Excelentei Sale

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu,

ministrul finantelor publice

Bucuresti, România

 

Stimate domnule ministru:

Ref.: România - Proiect privind învătământul rural (împrumut nr. 4.691-RO) Graficul de amortizare revizuit

Anexăm alăturat un grafic de plată revizuit cu date si sume de plată în cadrul Acordului de împrumut pentru împrumutul nr. 4.691-RO dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), din data de 23 mai 2003.

Acest grafic înlocuieste sumele din anexa 3 la acest Acord de împrumut si reflectă anularea echivalentului sumei de 109.615,45 dolari S.U.A. În vigoare de la 15 ianuarie 2010, confirmată către dumneavoastră prin scrisoarea noastră din 25 ianuarie 2010.

În conformitate cu prevederile aplicabile din sectiunea 7.05 a Conditiilor generale, suma anulată s-a aplicat proportional mai multor rate de capital ale aceluiasi împrumut ce erau scadente după data anulării.

Am fi recunoscători dacă ne-ati putea confirma primirea graficului revizuit.

 

Cu stimă,

Francois Rantrua,

director de tară,

Biroul Băncii Mondiale, România

 

Anexă: Graficul de amortizare revizuit

 

Excelentei Sale

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

29 ianuarie 2010

 

Cc: Dl Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat,

Ministerul Finantelor Publice

            Bucuresti, România

 

Dna Angela Carabas,

director general,

Ministerul Finantelor Publice

            Bucuresti, România

 

Dl Ruud Treffers,

director executiv,

Banca Mondială

 

Excelentei Sale

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

29 ianuarie 2010

 

BIRD 46910: România

Proiect P073967 învătământ rural

Graficul de amortizare revizuit

(Reflectă anularea echivalentului sumei de 109.615,45 dolari S.U.A. În vigoare de la 15 ianuarie 2010)

 

Valuta

Data scadentei

Rata de capital revizuită

Rata de capital initială

Suma anulată

USD

15 august 07

2.035.000,00

2.035.000,00

-

USD

15 februarie 08

2.055.000,00

2.055.000,00

-

USD

15 august 08

2.075.000,00

2.075.000,00

-

USD

15 februarie 09

2.095.000,00

2.095.000,00

-

USD

15 august 09

2.115.000,00

2.115.000,00

-

USD

15 februarie 10

2.140.000,00

2.140.000,00

-

USD

15 august 10

2.155.013,81

2.160.000,00

(4.986,19)

USD

15 februarie 11

2.174.967,64

2.180.000,00

(5.032,36)

USD

15 august 11

2.194.921,47

2.200.000,00

(5.078,53)

USD

15 februarie 12

2.219.863,76

2.225.000,00

(5.136,24)

USD

15 august 12

2.239.817,59

2.245.000,00

(5.182,41)

USD

15 februarie 13

2.264.759,88

2.270.000,00

(5.240,12)

USD

15 august 13

2.284.713,71

2.290.000,00

(5.286,29)

USD

15 februarie 14

2.309.656,00

2.315.000,00

(5.344,00)

USD

15 august 14

2.329.609,84

2.335.000,00

(5.390,16)

USD

15 februarie 15

2.354.552,12

2.360.000,00

(5.447,88)

USD

15 august 15

2.374.505,96

2.380.000,00

(5.494,04)

USD

15 februarie 16

2.399.448,24

2.405.000,00

(5.551,76)

USD

15 august 16

2.424.390,53

2.430.000,00

(5.609,47)

USD

15 februarie 17

2.449.332,82

2.455.000,00

(5.667,18)

USD

15 august 17

2.469.286,65

2.475.000,00

(5.713,35)

USD

15 februarie 18

2.494.228,94

2.500.000,00

(5.771,06)

USD

15 august 18

2.519.171,23

2.525.000,00

(5.828,77)

USD

15 februarie 19

2.544.113,53

2.550.000,00

(5.886,47)

USD

15 august 19

2.569.055,82

2.575.000,00

(5.944,18)

USD

15 februarie 20

2.603.975,01

2.610.000,00

(6.024,99)

USD

TOTAL:

59.890.384,55

60.000.000,00

(109.615,45)

 

Ministerul Finantelor Publice

Secretar de stat

Nr. 596.012

5 februarie 2010

 

 

Str. Apolodor nr. 17,

sectorul 5, Bucuresti

Tel:+40 21 311 2376

Fax:+40 21 312 67 92

 

Biroul Băncii Mondiale, România

Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare

Dl Frangois Rantrua, director de tară

Biroul Băncii Mondiale, România

Fax: 021 201 0338

 

Ref.: România - Proiect privind învătământul rural (împrumut nr. 4.691-RO) închiderea contului împrumutului

Graficul de amortizare revizuit

 

Stimate domnule,

Confirmăm cu multumiri primirea scrisorii dumneavoastră din 25 ianuarie 2010 si 29 ianuarie 2010 prin care am fost informati în legătură cu anularea echivalentului sumei de 109.615,45 dolari S.U.A., disponibilizările finale pe categorii (anexa 1 la Acordul de împrumut) si graficul de amortizare actualizat (anexa 3 la Acordul de împrumut).

 

Cu stimă,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Cc: Dna Mariana Moarcăs

Biroul Băncii Mondiale, România


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R."- S.A. de pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Bucuresti, în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R."- S.A. de pe raza de activitate a Sucursalei Regionale CF Bucuresti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, contractul de concesiune modificându-seîn mod corespunzător, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării acestora, în conditiile legii.

Art. 3. - După scoaterea din functiune, casarea si valorificarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R."- S.A. Îsi va actualiza corespunzător evidentele contabile aferente, inclusiv inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 2 iunie 2010.

Nr. 517.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale mijloacelor fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si în concesiunea Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R." - S.A. de pe raza de activitate a Sucursalei Regionalei CF Bucuresti, care vor trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din functiune, casării si valorificării, după caz

 

Nr. crt.

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumirea

Date de identificare

Valoarea

de inventar (în lei)

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Tipul bunului

Descrierea tehnică

Vecinătăti

Adresa

Anul dobândirii -

dării în folosintă

Baza legală

în administrare/ concesiune

Concesiune/

închiriat/ dat cu titlu gratuit

1.

147766 partial

8. 10._

Linii ferate de circulatie si aparate de cale, interoperabile

 

 

Linie curentă de cale ferată 306 N km 7+112-7+600

Regionalele CFR Craiova, Brasov, Galati, Constanta

Regionala

CFR Bucuresti

1936

16,05

L 219/1998,

HG 581/1998; HG 1.743/2006;

HG 1.657/2008

în concesiune

 

Imobil

2.

147766 partial

8. 10._

Schimbător de cale nr. 2B

Regionalele CFR Craiova, Brasov, Galati, Constanta

Regionala

CFR Bucuresti

1936

1,40

L 219/1998,

HG 581/1998;

HG 1.743/2006;

HG 1.657/2008

în concesiune

 

Imobil

 

 

 

Total nr. MF 147766

Total:

linie cf = 0,488 km,

1 aparate de cale ferată

 

 

 

17,45

 

 

 

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bistrita-Năsăud, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Bistrita-Năsăud

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 2 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Bistrita" la Hotărârea Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Bistrita-Năsăud, precum si al municipiului, oraselor si comunelor din judetul Bistrita-Năsăud, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 si 647 bis din 31 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 2 iunie 2010.

Nr. 527.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Sediul Serviciului de Protectie si Pază"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 26/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Sediul Serviciului de Protectie si Pază", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 22 ianuarie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

Art. 2. - (1) Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1, cu exceptia obiectului «Biserica Sfântul M. M. Gheorghe», se face de la bugetul de stat, prin bugetul Serviciului de Protectie si Pază, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, conform programului de investitii publice aprobat potrivit legii.

(2) Finantarea obiectului «Biserica Sfântul M. M. Gheorghe» din cadrul obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face exclusiv din alte surse legal constituite, atrase de către Serviciul de Protectie si Pază cu această destinatie."

2. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Lucian-Silvan Pahontu

Ministrul dezvoltării regionale si turismului,

Elena Gabriela Udrea

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 2 iunie 2010.

Nr. 528.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind acordarea de către România a unui ajutor de urgentă, cu titlu gratuit, pentru Republica Ungară

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă acordarea de către România a unui ajutor de urgentă, cu titlu gratuit, pentru operatiuni de protectie împotriva inundatiilor ce au afectat grav Republica Ungară, constând în bunuri puse la dispozitie de Administratia Natională „Apele Române", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Se aprobă scoaterea din rezervele Administratiei Nationale „Apele Române", în mod gratuit, a cantitătilor de produse prevăzute în anexă, în limita sumei de 689.010 lei (aproximativ 166.027,5 euro), pe baza procesului-verbal de predare-primire încheiat cu transportatorul.

(2) Reîntregirea stocurilor la produsele scoase din rezervele Administratiei Nationale „Apele Române" cu cantitătile prevăzute în anexă se va realiza în anul 2010, finantarea fiind asigurată din bugetul Ministerului Mediului si Pădurilor si din venituri proprii ale Administratiei Nationale „Apele Române".

(3) Cheltuielile de ambalare, de transport pe parcurs intern si international, precum si alte cheltuieli ocazionate de îndeplinirea acestei actiuni pentru produsele scoase din rezerve se suportă de către Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă din bugetul propriu si de către Administratia Natională „Apele Române" din venituri proprii, conform prevederilor legale.

Art. 3. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, în cooperare cu Ministerul Mediului si Pădurilor, prin Administratia Natională „Apele Române", va asigura transportul bunurilor acordate ca asistentă de urgentă către Republica Ungară.

(2) Predarea bunurilor acordate ca asistentă de urgentă prevăzute în anexă se va face prin grija Ministerului Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, în cooperare cu Ministerul Mediului si Pădurilor, prin Administratia Natională „Apele Române".

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului si pădurilor,

Lâszlo Borbely

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

 

Bucuresti, 7 iunie 2010.

Nr. 536.

 

ANEXA

 

LISTA

bunurilor acordate ca asistentă de urgentă Republicii Ungară

 

Denumirea bunului

U/M

Cantitatea

Saci pentru nisip din rafie (polipropilenă), 50 x 80 cm

buc.

500.000

total valoare: 689.010 lei

 

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare specializată si a programelor de perfectionare organizate de Agentia Natională a Functionarilor Publici, precum si pentru aprobarea modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfectionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administratia publică locală

 

Având în vedere prevederile art. 51 alin. (2), art. 173 alin. (2) si art. 181 din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă modelul certificatului de atestare a absolvirii programelor de formare specializată organizate de Agentia Natională a Functionarilor Publici, prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă modelul certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfectionare organizate de Agentia Natională a Functionarilor Publici, prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Se aprobă modelul certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfectionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administratia publică locală, prevăzut în anexa nr. 3.

(4) Certificatele prevăzute la alin. (1)-(3) sunt imprimate-tip, pe hârtie specială, având elementele de securizare prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 2. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul administratiei si internelor,

Mihai Capră,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 iunie 2010.

Nr. 131.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 


ANEXA Nr. 2*)

 

CERTIFICAT

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 3*)

 

CERTIFICAT

 


*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.


 

ANEXA Nr. 4

 

ELEMENTELE DE SECURIZARE

pentru certificatele de atestare a absolvirii programelor de formare specializată si a programelor de perfectionare organizate de Agentia Natională a Functionarilor Publici, precum si pentru certificatul de atestare a absolvirii programelor de perfectionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administratia publică locală

 

1. Serie si numerotare unică pentru fiecare tip de certificat:

- seria A, cu numerotare succesivă (4 cifre), începând cu numărul 0001, pentru certificatele de atestare a absolvirii programelor de formare specializată organizate de Agentia Natională a Functionarilor Publici (de tip T1);

- seria B, cu numerotare succesivă (5 cifre), începând cu numărul 00001, pentru certificatele de atestare a absolvirii programelor de perfectionare organizate de Agentia Natională a Functionarilor Publici (de tip T2);

- seria generică CRx, cu numerotare succesivă (5 cifre), începând cu numărul 00001 pentru certificatele de atestare a absolvirii programelor de perfectionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administratia publică locală (de tip T3).

2. Seria generică CRx va fi adaptată fiecărui centru:

- seria CR1, pentru Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administratia Publică Locală (CRFCAPL) Bucuresti;

- seria CR2, pentru CRFCAPL Călărasi;

- seria CR3, pentru CRFCAPL Cluj-Napoca;

- seria CR4, pentru CRFCAPL Constanta;

- seria CR5, pentru CRFCAPL Craiova;

- seria CR6, pentru CRFCAPL lasi;

- seria CR7, pentru CRFCAPL Sibiu;

- seria CR8, pentru CRFCAPL Timisoara.

3. Aplicarea/marcarea cu genericul „TS" (timbru sec) a certificatului tip T1.

4. Prezentarea în relief a unor elemente de grafică (chenar, logo Ministerul Administratiei si Internelor, logo Agentia Natională a Functionarilor Publici, logo CRFCAPL)

5. Utilizarea de hârtie format A4, 210/297 mm, landscape, specială/carton texturat perforat, prevăzut(ă) cu elemente de securizare fizică, compatibil(ă) cu elementele de securizare tehnică asigurate prin pretipărirea/imprimarea documentelor

6. Utilizarea unui format/font de caractere de imprimare/completare a documentelor pretipărite care să fie compatibil cu calitatea cartonului, cu structura informatională, cu elementele de grafică ale documentelor

7. Utilizarea unui sistem de înregistrare (numere, date) în borderouri/registre speciale, specifice pentru Agentia Natională a Functionarilor Publici si pentru fiecare centru regional de formare continuă pentru administratia publică locală.

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru modificarea Regulamentului privind acordarea de distinctii si premii personalului didactic din învătământul preuniversitar de stat, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.435/2006

 

În baza prevederilor art. 113 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul privind acordarea de distinctii si premii personalului didactic din învătământul preuniversitar de stat, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.435/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 5 februarie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 13, punctele 1-3, punctul 4 litera a) si punctele 7 si 8 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„1. Solicitantul întocmeste si depune la conducerea unitătii de învătământ cererea si raportul de autoevaluare însotite de documentele doveditoare, conform criteriilor mentionate anterior, până la data de 8 septembrie a fiecărui an.

2. Consiliul de administratie al unitătii de învătământ analizează dosarul si formulează aprecieri sintetice (anexa nr. 6) asupra fiecărui solicitant, până la data de 15 septembrie a fiecărui an.

3. Directorul unitătii de învătământ înaintează la inspectoratul scolar cererea, raportul de autoevaluare cu anexele doveditoare, aprecierea consiliului de administratie si confirmă, în scris, existenta fondurilor pentru plata premiilor, până la data de 18 septembrie a fiecărui an.

4. a) Comisia de evaluare a dosarelor, în urma analizării acestora, în baza punctajului prevăzut la art. 14, va întocmi si va afisa la sediul inspectoratului scolar, până la data de


30 septembrie a fiecărui an, lista solicitantilor, în ordine descrescătoare a punctajelor acordate.

7. Listele cuprinzând datele solicitantilor validati (anexa nr. 7) vor fi înaintate la Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, până la data de 15 octombrie a fiecărui an.

8. Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului verifică listele înaintate de inspectoratele scolare si elaborează ordinul de acordare a distinctiilor, până la data de 30 octombrie a fiecărui an".

Art. II. - Directia generală management, resurse umane si retea scolară, Directia generală economic, finante din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare, unitătile de învătământ de stat, cluburile sportive scolare, unitătile conexe, Palatul National al Copiilor si Elevilor din Bucuresti, precum si palatele si cluburile copiilor si elevilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 14 iunie 2010.

Nr. 4.140.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.