MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 401/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 401         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 16 iunie 2010

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

129. - Ordin al ministrului administratiei si internelor privind construirea de locuinte proprietate a personalului institutiei, din fondurile beneficiarilor, prin programe coordonate de Ministerul Administratiei si Internelor

 

3.927. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru aprobarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească în unităti de învătământ din state membre ale Uniunii Europene si a instrumentelor de lucru

 

4.034. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului privind structura anului scolar 2010-2011

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

            37. - Ordin privind aprobarea Instructiunii nr. 2/2010 pentru modificarea Instructiunii nr. 3/2007 privind derularea ofertelor publice prin intermediul sistemului de tranzactionare al unui operator de piată/de sistem

 

ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

 

            487. - Hotărâre pentru aprobarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

ORDIN

privind construirea de locuinte proprietate a personalului institutiei, din fondurile beneficiarilor, prin programe coordonate de Ministerul Administratiei si Internelor

 

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (5) si (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 32 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin are ca scop aplicarea prevederilor art. 17 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare ordonanta de urgentă, si stabilirea conditiilor pentru construirea de locuinte proprietate a personalului institutiei, din fondurile beneficiarilor, prin programe coordonate de Ministerul Administratiei si Internelor, denumit în continuare minister.

Art. 2. - (1) În scopul realizării programelor prevăzute la art. 1, ministerul utilizează terenuri aflate în administrare, cu aplicarea prevederilor art. 17 alin. (6) din ordonanta de urgentă.

(2) Terenurile cuprinse în programele pentru construirea de locuinte proprietate a personalului ministerului trebuie să fie înscrise în Cartea funciară, libere de sarcini si să nu facă obiectul unor cereri de restituire sau al unor litigii aflate pe rolul instantelor de judecată.

Art. 3. - Suma datorată de proprietarii locuintelor pentru folosirea terenurilor aferente acestora se calculează si se încasează de către fiecare unitate de administrare, definită în Instructiunile ministrului internelor si reformei administrative nr. 549/2008 privind organizarea cadastrului pentru structurile din Ministerul Administratiei si Internelor, pentru terenurile din administrarea proprie, în conditiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. - (1) Beneficiază de programele prevăzute la art. 1 personalul ministerului prevăzut la art. 17 alin. (1) din ordonanta de urgentă care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) nu detine locuintă proprietate personală, nici el/ea si nici sotia/sotul, sau detine o locuintă proprietate personală care nu satisface exigentele minimale prevăzute de Legea nr. 114/1996 privind locuintele, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în localitatea în care îsi are sediul unitatea la care este încadrat ori în localităti limitrofe acesteia;

b) după intrarea în vigoare a prezentului ordin, nu a înstrăinat o locuintă proprietate personală, nici el/ea si nici sotia/sotul, care să fi satisfăcut exigentele minimale, prevăzute de Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în localitatea în care îsi are sediul unitatea la care este încadrat sau în localităti limitrofe acesteia;

c) nu a beneficiat, nici el/ea si nici sotia/sotul, de orice altă formă de sprijin pentru construirea sau cumpărarea unei locuinte prin intermediul structurilor de apărare, ordine publică si sigurantă natională.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), beneficiază de programele prevăzute la art. 1 si personalul ministerului care, în urma unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile sau în urma unui eveniment fortuit, nu mai detine locuintă proprietate personală.

(3) În situatia în care numărul solicitantilor solvabili/acceptati de către institutiile creditoare este mai mic decât numărul de spatii locative prevăzute a se construi, poate beneficia de programele prevăzute la art. 1, în limita numărului de locuinte rămase, si personalul ministerului care nu îndeplineste conditiile prevăzute la alin. (1) si (2).

(4) În situatia în care numărul solicitantilor solvabili/acceptati de către institutiile bancare creditoare sau numărul solicitantilor rezultati din aplicarea alin. (3) depăseste numărul de spatii locative prevăzute în program, lista prioritătilor se stabileste în baza punctajului obtinut potrivit criteriilor prevăzute la art. 13 si 14 din Normele metodologice privind utilizarea unor spatii aflate în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobate prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 538/2008, cu modificările si completările ulterioare. În situatiile prevăzute la alin. (3), departajarea se face numai pentru numărul de locuinte rămase.

Art. 5. - (1) La nivelul ministerului se constituie Comisia centrală de coordonare a programelor pentru construirea de locuinte proprietate a personalului ministerului, denumită în continuare comisia centrală, ale cărei componentă si atributii sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Comisia centrală îsi desfăsoară lucrările în prezenta a cel putin 2/3 din numărul membrilor.

(3) În perioada de derulare a programelor comisia centrală îsi desfăsoară activitatea trimestrial sau ori de câte ori este necesar.

Art. 6. - (1) La nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti se constituie comisii teritoriale de coordonare a programelor pentru construirea de locuinte proprietate a personalului ministerului, denumite în continuare comisii teritoriale, ale căror componente si atributii sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Comisiile teritoriale îsi desfăsoară activitatea sub coordonarea comisiei centrale.

(3) Comisia teritorială îsi desfăsoară lucrările în prezenta a cel putin 2/3 din numărul membrilor.

Art. 7. - (1) Convocarea membrilor comisiilor prevăzute la art. 5 si 6 se face de către secretarii acestora cu cel putin 5 zile înainte de data programată de desfăsurare a sedintei. Cu această ocazie se trimit ordinea de zi si proiectele care urmează a fi analizate.


(2) Lucrările comisiilor se materializează prin programe, rapoarte, studii, analize si/sau precizări.

Art. 8. - Evidenta spatiilor locative se tine de fiecare comisie teritorială si se centralizează la nivelul ordonatorului secundar de credite, după caz, precum si la Directia logistică, pentru Ministerul Administratiei si Internelor.

Art. 9. - Hotărârile comisiilor pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 10. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 3 iunie 2010.

Nr. 129.

 

ANEXA Nr. 1

 

Componenta si atributiile Comisiei centrale de coordonare a programelor pentru construirea de locuinte proprietate a personalului ministerului

 

1. Componentă:

Presedinte - secretarul general al Ministerului Administratiei si Internelor, cu drept de vot Membri cu drept de vot:

a) directorul general al Directiei generale de informatii si protectie internă;

b) directorul general al Directiei generale management operational;

c) directorul general al Directiei generale anticoruptie;

d) directorul general al Directiei generale financiare;

e) directorul general al Directiei generale resurse umane;

f) directorul Directiei logistice;

g) directorul Directiei economico-administrative;

h) directorul Directiei pentru relatiile cu institutiile prefectului;

i) inspectorul general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române;

j) inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei Române;

k) inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei de Frontieră;

l) inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă;

m) inspectorul general al Inspectoratului General de Aviatie alM.A.I.;

n) presedintii organizatiilor sindicale, legal constituite, reprezentative la nivelului aparatului central al ministerului sau al unei institutii/structuri din subordinea/coordonarea ministerului;

o) presedintele Corpului National al Politistilor.

Secretar - specialist din cadrul Directiei logistică, fără drept de vot

2. Deciziile comisiei centrale se adoptă cu majoritate simplă.

3. Atributiile comisiei centrale sunt următoarele:

a) propune ministrului administratiei si internelor, spre aprobare, terenuri disponibile din administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, pe care se pot amplasa, în conditiile legii, locuinte proprietate personală pentru personalul propriu, în acest scop, structurile din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor cu atributii pe linia evidentei patrimoniului imobiliar sunt obligate să furnizeze comisiei centrale toate informatiile specifice solicitate de aceasta, prin secretarul său;

b) avizează caietele de sarcini întocmite de către comisiile teritoriale;

c) avizează tema de proiectare si nota de fundamentare prin care sunt stabilite tipul de constructii, amplasarea, tehnologia de executie, solutii tehnice de realizare, precum si alte elemente care să stea la baza elaborării studiilor de fezabilitate;

d) acordă sprijin comisiilor teritoriale în relatiile acestora cu autoritătile administratiei publice locale;

e) urmăreste stadiul îndeplinirii programelor de construire a locuintelor si dispune măsurile care se impun.

ANEXA Nr. 2

 

Componenta si atributiile comisiilor teritoriale de coordonare a programelor pentru construirea de locuinte proprietate a personalului ministerului

 

1.1. Comisia teritorială constituită la nivelul municipiului Bucuresti are următoarea componentă:

Presedinte - seful/conducătorul structurii care administrează terenul disponibil, cu drept de vot

Membri cu drept de vot:

a) reprezentant desemnat de prefectul municipiului Bucuresti;

b) sefii structurilor de logistică din cadrul unitătilor aparatului central al Ministerului Administratiei si Internelor (M.A.I.);

c) sefii structurilor de logistică din cadrul ordonatorilor secundari de credite si tertiari din finantarea ordonatorului principal de credite;

d) seful structurii de investitii si administrare imobile din cadrul Directiei economico-administrative;


f) centralizează solicitările personalului unitătilor de înscriere în program;

g) informează solicitantii solvabili/acceptati de către institutiile bancare creditoare în situatia în care numărul acestora depăseste numărul de spatii locative prevăzute în program si stabileste lista prioritătilor privind cererile potrivit prevederilor art. 4 alin. (4) din ordin;

h) organizează întâlniri si informează personalul aflat pe listele de cereri de cumpărări de locuinte despre hotărârile luate în vederea îndeplinirii programelor de construire a locuintelor proprietate personală la care s-au înscris;

i) elaborează tema de proiectare si nota de fundamentare prin care sunt stabilite tipul de constructii, amplasarea, tehnologia de executie, solutii tehnice de realizare, precum si alte elemente care să stea la baza elaborării studiilor de fezabilitate;

j) elaborează caietele de sarcini pe care le supune comisiei centrale pentru avizare;

k) initiază un concurs de solutii de construire de locuinte;

l) selectează operatorul economic-dezvoltator în vederea încheierii conventiei de colaborare, având ca obiect proiectarea si construirea de locuinte proprietate a personalului ministerului, pe baza următoarelor criterii, fără a se rezuma numai la acestea:

- pret/m2;

- confort;

- dotare;

- estetică;

- durata de executie a proiectului tehnic si a detaliilor de executie;

- durata de executie a lucrărilor;

- perioada de garantie acordată lucrărilor;

- programul calitătii, protectiei mediului;

m) încheie conventia de colaborare dintre minister - reprezentat de presedintele comisiei teritoriale - si operatorul economic - dezvoltator selectat;

n) avizează proiectul tehnic astfel încât acesta să respecte cerintele tehnice si solutia selectată;

o) încheie procesul-verbal de predare a amplasamentului operatorului economic - dezvoltator pentru demararea lucrărilor de constructii;

p) înaintează operatorului economic - dezvoltator si institutiei creditoare lista cu personalul înscris în program;

q) verifică periodic, împreună cu reprezentantii beneficiarilor, executia lucrărilor;

r) urmăreste stadiul îndeplinirii programelor de construire a locuintelor proprietate personală si informează comisia centrală în acest sens;

s) împreună cu reprezentantii beneficiarilor, efectuează receptia lucrărilor.

4. Deciziile comisiilor se adoptă cu majoritate simplă.

5. În sprijinul comisiilor teritoriale, după caz, se pot constitui grupuri suport compuse din specialisti ai compartimentelor logistic, financiar, resurse umane si juridic din cadrul structurilor beneficiare ale căror atributii se stabilesc de comisiile prevăzute la pct. 1.1, respectiv 2.1.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească în unităti de învătământ din state membre ale Uniunii Europene si instrumentele de lucru

 

În conformitate cu dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 454/2008 pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească în unităti de învătământ din state membre ale Uniunii Europene,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească în unităti de învătământ din state membre ale Uniunii Europene si instrumentele de lucru, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia afaceri europene si Secretariatul Procesului Bologna, Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală economic, finante si Institutul Limbii Române vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 5.351/2009 privind aprobarea Metodologiei Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării privind predarea cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească în unităti de învătământ din state membre ale Uniunii Europene si a instrumentelor de lucru, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 2 octombrie 2009, cu completările ulterioare, si orice alte dispozitii contrare.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetam, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 27 mai 2010.

Nr. 3.927.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIA

Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească în unităti de învătământ din state membre ale Uniunii Europene si instrumentele de lucru

 

I. Descrierea Proiectului

Respectând politica Uniunii Europene în domeniul plurilingvismului, Institutul Limbii Române a initiat programe pentru elevii din tările în care există comunităti românesti, pentru o bună si reală cunoastere a valorilor lingvistice si culturale românesti ca valori europene generale.

Începând cu anul scolar 2007-2008, Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si Institutul Limbii Române au lansat Proiectul privind predarea cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească în unităti de învătământ din state membre ale Uniunii Europene (Proiectul).

Proiectul, desfăsurat în prezent în Belgia, Italia si Spania, pune accent pe valorificarea si păstrarea limbii române în comunitătile românesti din afara granitelor României si vizează atât elevii descendenti ai vorbitorilor nativi, cât si elevi de alte nationalităti care doresc să învete limba română. Prin cultivarea limbii române în forma ei standard, vorbitorii de vârstă scolară îsi păstrează legătura cu spiritualitatea românească si sunt, la rândul lor, ambasadori ai limbii si culturii românesti în mediile în care trăiesc si în care vor lucra.

Obiectivele

1. Predarea cursului extracurricular de Limbă, cultură si civilizatie românească (curs LCCR) în unităti de învătământ din state membre ale Uniunii Europene, în care prezenta românească este relevantă

2. Valorificarea identitătii culturale românesti, pe care o promovează în contextul unei Europe multiculturale si plurilingvistice

3. Prezervarea identitătii culturale la copiii români care trăiesc în afara granitelor tării, pe teritoriul Uniunii Europene

4. Facilitarea reintegrării elevilor în sistemul de învătământ românesc, în cazul revenirii în tară

5. Promovarea limbii, culturii si civilizatiei românesti în state membre ale Uniunii Europene

Continutul

a) Cursul este structurat pentru toate nivelurile de învătământ preuniversitar, în format de două ore pe săptămână.

b) Este un curs extracurricular, optional, care se desfăsoară în unităti de învătământ din tările partenere.


c) Cursul poate fi urmat de orice elev, indiferent de nationalitate.

d) Programa cursului este aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind aprobarea programei de curs optional, Limbă, cultură si civilizatie românească, pentru elevii români care studiază în scoli din afara granitelor României.

e) Suporturile de curs si alte materiale didactice sunt asigurate de Institutul Limbii Române.

f) Cursul este predat de personal calificat.

g) Selectia personalului care predă cursul se realizează prin concurs.

h) Concursul de selectie este organizat de Comisia de selectie, aprobată prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

i) Personalul care predă cursul este numit prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

j) Personalul care predă cursul încheie contract de colaborare cu Institutul Limbii Române.

k) Personalul care predă cursul este remunerat de Institutul Limbii Române, în regim de plata cu ora, tariful fiind de 30,5 euro pe oră, brut.

l) Pentru predarea cursului se organizează grupe care contin, în medie, 20 de elevi, dar nu mai putin de 15 si nu mai mult de 25.

m) Numărul maxim de ore ce pot fi efectuate lunar de un profesor LCCR este de 72.

n) Grupele se alcătuiesc în functie de clasă/vârstă/competente, în următoarele conditii:

 

Număr de copii înscrisi

Număr de grupe

Intre 15 si 25

1

între 26 si 50

2

între 51 si 75

3

între 76 si 100

4

între 101 si 125

5

între 126 si 150

6

Intre 151 si 175

7

între 176 si 200

8

între 201 si 225

9

 

o) Fiecare etapă de implementare a proiectului se realizează în cooperare cu misiunile diplomatice ale României si cu autoritătile competente în domeniul educatiei din tările partenere.

II. Activitătile Proiectului în anul scolar 2010-2011

Principalele activităti ale Proiectului sunt:

A. Pregătirea anului scolar

B. Derularea si monitorizarea Proiectului

C. Evaluarea Proiectului

A. Pregătirea anului scolar:

a) numirea, prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului, a Comisiei de implementare si coordonare a Proiectului;

b) elaborarea calendarului de activităti ale Proiectului;

c) elaborarea si aprobarea documentelor necesare punerii în aplicare a activitătilor;

d) selectarea si repartizarea personalului;

e) întâlniri, reuniuni cu autoritătile responsabile din tările partenere.

B. Derularea si monitorizarea Proiectului:

a) formarea personalului care predă cursul LCCR;

b) asigurarea suportului de curs, a ghidului de limba română si a altor materiale didactice;

c) monitorizarea activitătii didactice prin:

- raportări lunare transmise de personalul care predă cursul;

- asistentă la ore;

d) consultări cu autoritătile educative partenere;

e) audiente, reuniuni si întâlniri metodice cu personalul implicat în predarea cursului.

C. Evaluarea Proiectului:

a) evaluarea personalului implicat în predarea cursului;

b) evaluarea anuală a Proiectului.

III. Selectia si repartizarea personalului implicat în predarea cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească în anul scolar 2010-2011

A. Selectia

Selectia si repartizarea personalului care predă cursul LCCR în anul scolar 2010-2011 se face în conformitate cu calendarul, care se afisează pe pagina web a Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.

Selectia personalului se face prin concurs, de către Comisia de selectie, numită prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

Concursul este organizat de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si Institutul Limbii Române si se desfăsoară la sediile ambasadelor României din tările partenere, conform calendarului.

Selectia personalului implicat în predarea cursului în anul scolar 2010-2011 cuprinde două etape:

1. selectia persoanelor care au predat cursul în anul scolar precedent si care solicită continuarea activitătii în anul scolar 2010-2011.

Personalul care a predat cursul în anul scolar precedent si care doreste să îsi continue activitatea este selectat în următoarele conditii:

a) are calificativul „foarte bine" la evaluarea pentru anul scolar 2009-2010;

b) depune, în perioada stabilită prin calendar, un dosar cuprinzând:

- curriculum vitae actualizat;

- certificat medical cu mentiunea „apt de muncă";

- cazier judiciar;

- cererea-tip de continuare a activitătii, prevăzută în anexa nr. 6, care face parte integrantă din prezenta metodologie, în original;

- cartea de rezidentă sau permisul de sedere în tara pentru care aplică, având valabilitate până la sfârsitul anului scolar 2010-2011, în copie.

Toate documentele sunt obligatorii.

Cartea de rezidentă sau permisul de sedere se va prezenta în original la sedinta de repartizare a orelor.

Candidatii care îndeplinesc cumulativ aceste conditii sunt declarati admisi;

2. selectia, prin concurs, a altor persoane în vederea ocupării orelor rămase vacante.

Înscrierea la concurs se face prin depunerea, în termenele stabilite prin calendar, a unui dosar care contine următoarele documente:

a) lista semnată a documentelor cuprinse în dosar;

b) formularul de înscriere completat, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie;

c) curriculum vitae în format european;

d) copii legalizate după cartea de rezidentă sau permisul de sedere în tara pentru care aplică candidatul, din care să rezulte valabilitatea rezidentei/sederii până cel putin la 31 august 2011;

e) copii legalizate după următoarele acte de studii: diploma de bacalaureat, diploma de absolvire, diploma de licentă, foaia matricolă pentru studiile universitare;

f) copie legalizată după modulul psihopedagogie, dacă este cazul;


g) copie după cartea/carnetul de muncă sau alt act doveditor privind vechimea în învătământ (dacă este cazul);

h) copie după atestatul de grad didactic (dacă este cazul);

i) certificat medical cu mentiunea „apt de muncă".

Cazierul judiciar se depune doar în cazul în care candidatul este declarat admis, în termen de 30 de zile de la data sedintei publice de repartizare.

Toate documentele enumerate sunt obligatorii.

Sunt evaluate doar dosarele complete si care sunt depuse în termenele stabilite prin calendar.

Dosarele se depun personal sau prin postă la sediile ambasadelor României din tările partenere, conform calendarului. Data postei nu poate depăsi data-limită de depunere prevăzută în calendar.

La evaluarea dosarului nu se punctează alte documente decât cele enumerate mai sus.

Fiecare dosar primeste, la depunere, un număr de înregistrare.

Concursul constă în:

a) evaluarea dosarului;

b) interviul.

Toate etapele concursului sunt obligatorii. Punctajul maxim la concurs este de 100 de puncte.

a) Evaluarea dosarului

Evaluarea dosarului constă în acordarea unui punctaj, care se constituie parte a punctajului final.

Punctajul maxim pentru dosar este de 25 de puncte, distribuite astfel:

Acte de studii - maximum 10 puncte:

- diplomă de licentă în domeniul stiintelor umaniste - 10 puncte;

- diplomă de licentă în alt domeniu decât cel al stiintelor umaniste - 4 puncte;

- diplomă de absolvire a colegiului de institutori si învătători - 9 puncte;

- diplomă de liceu pedagogic, cu specializarea învătător - 8 puncte.

Se punctează numai diploma cu punctajul cel mai mare. Grad didactic - maximum 5 puncte:

- gradul didactic I - 5 puncte;

- gradul didactic II - 3 puncte;

- gradul didactic definitiv - 2 puncte. Se punctează numai gradul cel mai mare. Vechime în învătământ - maximum 5 puncte

Se acordă câte 0,5 puncte pentru fiecare an de vechime în învătământ, dar nu mai mult de 5 puncte. Modul psihopedagogie - 5 puncte

- dovada de absolvire a modulului psihopedagogie sau a disciplinelor corespunzătoare acestuia - foaie matricolă sau atestat

Punctajul minim necesar la evaluarea dosarului, în vederea sustinerii interviului, este de 14 puncte.

b) Interviul

Punctajul maxim pentru interviu este de 75 de puncte, parte a punctajului final.

Probele cuprinse în interviu sunt:

- cunoasterea Proiectului, a programei cursului LCCR - maximum 20 de puncte;

- competente de comunicare în limba tării pentru care aplică candidatul - maximum 15 puncte;

- prezentarea unui proiect didactic pe o temă aleasă din programa cursului - maximum 20 de puncte;

- prezentarea unui proiect cu tema „Promovarea limbii, culturii si civilizatiei românesti în tările Uniunii Europene" sau a unui proiect de deschidere interculturală pentru unităti scolare din tara pentru care candidează, pe cel mult două pagini - maximum 20 de puncte.

Sustinerea fiecărei probe este obligatorie.

Nesustinerea uneia sau a mai multor probe atrage după sine eliminarea candidatului din concurs.

Punctajul minim necesar la interviu este de 50 de puncte.

Câte un exemplar din proiecte se predă comisiei la sustinerea probei.

Sunt declarati admisi candidatii care cumulează, prin adunarea punctajelor de ia dosar si de la interviu, minimum 64 de puncte.

Rezultatele evaluării dosarului, ale interviului, precum si rezultatele finale ale concursului se afisează pe pagina web a Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, conform calendarului.

B. Repartizarea orelor

Repartizarea orelor de Limbă, cultură si civilizatie românească, în conformitate cu oferta educatională a partenerilor străini, se face în sedintă publică. Sedinta publică cuprinde două etape, astfel:

a) etapa I - repartizarea candidatilor care beneficiază de continuitate, admisi în prima etapă de selectie

Repartizarea se face astfel:

(i) în unitătile scolare în care au functionat în anul scolar 2009-2010;

(ii) în alte unităti scolare care figurează în oferta educatională, în ordinea descrescătoare a punctajelor obtinute la evaluarea pentru anul scolar 2009-2010.

În cazul punctajelor egale, departajarea se face luând în considerare, în ordine, următoarele criterii:

- apropierea de domiciliu;

- punctajul acordat pentru diploma de studii;

- gradul didactic;

b) etapa a II-a - repartizarea orelor rămase vacante persoanelor declarate admise în urma concursului.

Repartizarea orelor cuprinse în oferta partenerilor, rămase disponibile după prima etapă, se face în ordinea descrescătoare a punctajului obtinut la concurs.

În cazul punctajelor egale, departajarea se face luând în considerare, în ordine, următoarele criterii:

- punctajul obtinut la interviu;

- punctajul obtinut la evaluarea dosarului. Persoanele declarate admise si care au optat pentru un număr de ore de predare a cursului LCCR sunt numite prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

IV. Drepturile si obligatiile personalului implicat în predarea cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească

1. Personalul implicat în predarea cursului are următoarele drepturi:

a) dreptul la plata orelor predate, conform prevederilor legale în vigoare;

b) dreptul la suportul de curs si alte materiale didactice pe care Institutul Limbii Române le pune la dispozitie;

c) dreptul la informare si consultare;

d) dreptul la egalitatea de sanse si tratament;

e) dreptul de a i se asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal.

2. Personalul implicat în predarea cursului are următoarele obligatii:

a) să comunice în scris Institutului Limbii Române datele contului bancar pentru efectuarea plătilor;

b) să transmită Institutului Limbii Române, în termen de 5 zile, orice modificare privind datele de contact, preschimbarea actului de identitate sau schimbarea contului bancar în care se virează drepturile bănesti;


c) să transmită, prin fax sau e-mail, Institutului Limbii Române, până la data de 10 a fiecărei luni, raportul de activitate aferent lunii precedente;

d) să predea, în original, rapoartele lunare, în termenele stabilite de Institutul Limbii Române;

e) să respecte prevederile, atributiile si normele cuprinse în regulamentul intern al unitătii scolare în care îsi desfăsoară activitatea;

f) să respecte si să ducă la îndeplinire atributiile ce îi revin din fisa postului;

g) să aibă, în toate împrejurările, o conduită profesională si morală ireprosabilă si să dea dovadă de demnitate si responsabilitate în îndeplinirea atributiilor;

h) să participe la sesiunile de formare organizate de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului si Institutul Limbii Române, precum si la alte activităti organizate de către acestea;

i) să respecte toate termenele de lucru impuse de către Institutul Limbii Române.

V. Evaluarea anuală a personalului implicat în Proiect

Personalul care predă cursul LCCR este evaluat anual de către Comisia de implementare si coordonare a Proiectului, utilizând instrumentele de lucru cuprinse în anexele nr. 2-5, care fac parte integrantă din prezenta metodologie.

Fisa de post cuprinde principalele atributii ale personalului care predă cursul LCCR, în concordantă cu specificul Proiectului (anexa nr. 2).

Raportul lunar al activitătii didactice se întocmeste de către personalul care predă cursul, pentru pontarea orelor efectuate (anexa nr. 3).

Fisa de (auto)evaluare a personalului didactic este structurată pe unităti de competentă, asociate cu indicatori de performantă, având la bază fisa de post (anexa nr. 4).

Portofoliul profesorului reprezintă cartea de vizită a activitătii didactice, care permite păstrarea materialelor si organizarea acestora astfel încât ele să devină operationale în activitatea didactică si de evaluare (anexa nr. 5).

Raportul anual de activitate se întocmeste urmărind itemii din Fisa postului si din Fisa de (auto)evaluare.

Toate instrumentele de lucru se arhivează la Institutul Limbii Române.

Rezultatele evaluării se comunică personalului implicat în proiect, la finele anului scolar.

Eventualele contestatii privind evaluarea anuală se adresează în scris Institutului Limbii Române si se solutionează de către comisia numită prin decizia directorului acestuia. Contestatiile se transmit prin scrisoare cu confirmare de primire la sediul Institutului Limbii Române, în termen de 5 zile de la data comunicării calificativului. Hotărârile Comisiei pentru solutionarea contestatiilor sunt definitive si se pot ataca numai prin procedura contenciosului administrativ, contestatia reprezentând plângerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

DOAMNA/DOMNULE PRESEDINTE,

 

Subsemnatul/Subsemnata ..................................................................... (numele si prenumele, cu initiala tatălui), născut(ă) la data de (ziua, luna, anul) .........../.................................../19....., domiciliat(ă)/rezident(ă) în ........................, legitimat(ă) cu ............................................................................................... (pasaport/carte de rezidentă) seria ...... nr. .............., eliberat(ă) la data de ..... de către ..... cu domiciliul/rezidenta în localitatea ........................., str. ..................... nr. ...., ap. ....., regiunea .................., tara ...................., telefon ..................., absolvent(ă) al (a) ................................................, Facultatea/Colegiul/Liceul ..................................., cu durata studiilor de .... ani, cu specialitatea principală ......................, secundară ...................., cu/fără examen de licentă (stat)/absolvire .......................................................

La 1 septembrie 2010 am o vechime efectivă în învătământ de ..... ani.

Grad didactic: definitiv; gradul II; gradul I .........................................................................................

Am avut următorul statut în învătământ: titular/suplinitor calificat/suplinitor necalificat ....................

Ocupatia actuală: ..............................................................................................................................

Vă rog să îmi aprobati înscrierea la concursul din..............2010, în vederea predării cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească la unităti scolare din Italia/Spania/Belgia.

 

Data........................................

Localitatea..............................

Semnătura solicitantului

..............................................................................


ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

FISA DE POST

 

Numele si prenumele..................................................

An scolar 2010-2011

Obiectiv general: promovarea limbii, culturii si civilizatiei românesti

I. Atributii generale

1. Respectă legislatia în vigoare.

2. Studiază si aplică prevederile curriculei cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului (MECTS) si materialele bibliografice recomandate.

3. Răspunde în fata conducerii scolii si a reprezentantilor MECTS de calitatea activitătii desfăsurate.

4. Transpune în activitatea proprie obiectivele stabilite prin politica de dezvoltare a scolii si prin politica educatională a MECTS.

5. Respectă si aplică normele referitoare la deontologia profesională.

6. Întocmeste raportări, statistici, sinteze privind situatia scolară, precum si orice alte materiale solicitate de către Comisia pentru implementarea si coordonarea Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească în unităti de învătământ din state membre ale Uniunii Europene.

7. Se preocupă în permanentă de ridicarea nivelului de pregătire profesională.

II. Atributii specifice

A. Proiectarea didactică

1. Analizează programa si materialele bibliografice recomandate.

2. Selectează materialele si mijloacele didactice adecvate.

3. Întocmeste planificările calendaristice.

4. Elaborează proiectele didactice:

- stabileste obiectivele operationale ale lectiei;

- stabileste continutul activitătii de învătare;

- alege strategiile didactice de tip activ, participativ, formativ;

- construieste situatii de învătare care solicită participarea creativă a fiecărui elev;

- adaptează informatia la posibilitătile de învătare, în functie de particularitătile grupului instruit;

- repartizează timpul pentru fiecare secventă a lectiei.

B. Procesul de învătare

1. Creează conditii optime în vederea organizării procesului de receptare a cunostintelor:

- selectează situatii de învătare adecvate tipului de deprinderi si abilităti care trebuie formate;

- selectează procedee, tehnici si metode de predare (în functie de obiectivele propuse, de particularitătile de vârstă si individuale ale elevilor si de eterogenitatea grupelor).

2. Organizează activitătile practice si aplicative în procesul de învătare:

- corelează gradul de dificultate si complexitate a activitătilor practice si aplicative cu particularitătile grupei de elevi.

3. Utilizează eficient materialul didactic si mijloacele audiovizuale:

- identifică situatiile care necesită folosirea materialului didactic si a mijloacelor audiovizuale;

- corelează toate aceste materiale si mijloace cu continuturile de învătare, în vederea asigurării unei instruiri eficiente.

4. Elaborează instrumentele de evaluare a elevilor:

- selectează continuturile ce urmează a fi evaluate, în functie de obiectivele evaluării;

- corelează tipurile de itemi cu natura obiectivelor si continuturilor;

- decide asupra formelor si metodelor de evaluare obiective;

- apreciază si valorifică rezultatele evaluării în scopul diagnozei si prognozei;

- stabileste strategii didactice adecvate, în scopul remedierii deficientelor procesului educational, în functie de rezultatele înregistrate la evaluare.

C. Actiuni extracurs

Proiectează si realizează activităti extracurs în concordantă cu obiectivele educationale stabilite: expozitii, cenacluri, simpozioane, sesiuni de comunicări ale elevilor, manifestări cultural-artistice, sportive si de recreere.

D. Dezvoltarea profesională

1. Identifică nevoile proprii de perfectionare si formare profesională.

2. Participă la activităti de perfectionare si formare profesională organizate de către institutii la nivel local/regional/national.

 

Am luat la cunostintă.

......................................


 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

Nume:...............................................................

Prenume:...........................................................

Unitatea scolară:...................................................................

Regiunea/Localitatea:...........................................................

Tara:......................................................................................

RAPORT LUNAR

privind activitatea didactică

luna.......................anul..........................

CURSUL DE LIMBĂ, CULTURĂ SI CIVILIZATIE ROMÂNEASCĂ

 

I. Indicatori1

 

Nr. crt.

Unitatea de învătare

Tema lectiei

Clasa/Grupa

Numărul de ore

Numărul de elevi prezenti

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Descrierea activitătilor, conform unitătilor de învătare2

.........................................................................................................................................................................................

III. Observatii3

.........................................................................................................................................................................................

 

Semnătura conducerii unitătii scolare

.................................................................................

Semnătura personală

.................................................................................

 

1 Completarea tuturor câmpurilor este obligatorie.

2 Se descrie pe scurt în maximum 10 rânduri fiecare lectie predată.

3 Se mentionează problemele intervenite în activitatea de predare a cursului.

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

FISA

de (auto)evaluare a personalului didactic

 

Numele si prenumele ..............................................

Anul scoiar 2010-2011

 

UNITĂTI DE COMPETENTĂ

INDICATORI DE PERFORMANTĂ

PUNCTAJ

MAXIMUM

AUTOEVALUARE

EVALUARE

A. Proiectarea didactică 20 p

1. Cunoasterea programei si a materialelor bibliografice recomandate

5

 

 

2. Selectia materialelor si mijloacelor didactice

5

3. Elaborarea planificărilor calendaristice

- alegerea unor strategii optime pentru parcurgerea programei si atingerea obiectivelor generale si specifice

5

 

4. Elaborarea proiectelor didactice

- stabilirea obiectivelor lectiilor

- fixarea continutului unitătilor de învătare

- corelarea strategiilor didactice cu prevederile programei, obiectivele si continuturile activitătilor si numărul orelor alocate

- gestionarea timpului pentru fiecare secventă de învătare

- transmiterea accesibilă a informatiei conform nivelului de pregătire a elevilor

5

B. Procesul de învătare 20 p

1. Selectarea situatiilor de învătare care duc la crearea si dezvoltarea deprinderilor si abilitătilor

5

 

 

2. Selectia procedeelor, tehnicilor si metodelor de predare (în functie de obiectivele propuse, de particularitătile de vârstă ale elevilor si de eterogenitatea grupelor)

5

 

3. Organizarea activitătilor practice si aplicative în procesul de învătare

5

4. Evaluarea elevilor

- alegerea si utilizarea instrumentelor de evaluare

- aprecierea si valorificarea rezultatelor evaluării

5

C. Raportări tehnico-narative 20 p

1. Punctualitatea transmiterii

10

 

 

2. Rigurozitatea întocmirii respectând normele de redactare si completare

10

D. Actiuni extracurs 10 p

Participarea sau organizarea de expozitii, cenacluri, simpozioane, sesiuni de comunicări ale elevilor, manifestări cultural-artistice, sportive si de recreere; elaborarea sau colaborarea la reviste scolare sau alte publicatii

10

 

 

E. Dezvoltarea profesională 10 p

1. Participarea la activităti de perfectionare si formare profesională organizate la nivelul scolii

5

 

 

2. Participarea la activităti de perfectionare si formare profesională organizate de către institutii la nivel regional/national

5

F. Evaluarea realizată de directorii scolilor  10 p

1. Implicarea în promovarea cursului LCCR în unitatea scolară

2. Activitatea didactică desfăsurată în anul scolar 2009-2010

3. Respectarea regulamentului de organizare si functionare a unitătii de învătământ

4. Colaborarea cu colectivul de cadre didactice si conducătorul unitătii de învătământ

5. Participarea si implicarea în activitătile unitătii scolare

6. Organizarea si desfăsurarea activitătilor extracurs

7. Colaborarea cu familiile copiilor

8. Sprijinul acordat elevilor de origine română în procesul de integrare în tara de adoptie

9. Contributia la promovarea interculturalitătii si a multilingvismului

10. Impactul realizat prin predarea cursului

 

 

 

G. Raportul anual de activitate 10 p

(maximum 3 pagini în limba română)

10

 

 

PUNCTAJ TOTAL:

 

100

 

 

 

PUNCTAJ TOTAL

CALIFICATIVUL

81 p-100 p

Foarte bine

71 p-80 p

Bine

61 p-70 p

Satisfăcător

Sub 60 p

Nesatisfăcător

 

Calificativul acordat ............................

Evaluatori:  ...................................

...................................

Data ..........................

Semnătura cadrului didactic evaluat

....................................................................................


ANEXA Nr. 5

la metodologie

 

PORTOFOLIUL PROFESORULUI

 

            Portofoliul profesorului reprezintă cartea de vizită a activitătii didactice a profesorului, permite păstrarea materialelor si organizarea acestora astfel încât să fie operationale, obligă profesorul la o muncă de calitate, la responsabilitate si rigoare profesională, întrucât toate „documentele" sunt la „vedere".

 

STRUCTURA

I. Date personale

a) Curriculum vitae (model european)

b) Structura anului scolar

c) încadrarea (clase, număr de ore)

d) Orarul săptămânii

e) Calendarul activitătilor extracurs

f) Fisă de autoevaluare/evaluare

 

II. Activitatea didactică

a) Programa cursului optional, în limba tării de adoptie

b) Planificarea materiei (planificarea anuală si pe unităti de învătare), personalizată

c) Proiecte didactice

d) Teste initiale si finale de evaluarea a cunostintelor elevilor

e) Forme de evaluare alternativă/proiecte, referate, eseuri, fise individuale si colective de lucru, portofolii etc.

f) Catalogul profesorului

g) Lista materialului didactic utilizat

 

III. Activitatea extracurs

Calendarul activitătilor extracurs (documente justificative)

 

IV. Alte activităti si proiecte

a) Activităti de voluntariat (documente justificative)

b) Activităti desfăsurate împreună cu cadrele didactice din unitatea de învătământ

 

V. Activitatea de perfectionare

a) Evidenta activitătilor de perfectionare organizate la nivelul scolii (diplome, certificate obtinute, dacă este cazul)

b) Participarea la cursurile de formare initiate de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului

c) Parcurgerea unor forme de învătământ postuniversitar organizate de tara de adoptie.

 

ANEXA Nr. 6

la metodologie

 

CERERE-TIP

de continuare a activitătii în cadrul Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului privind predarea cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească în anul scolar 2010-2011

 

Subsemnatul/a ......................................................., domiciliat(ă) în ....................................................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ........... seria  ....... nr. .................., eliberat de .........................., solicit continuarea activitătii în cadrul Proiectului privind predarea cursului de Limbă, cultură si civilizatie românească în anul scolar 2010-2011.

Mentionez că în anul scolar 2009-2010 am predat cursul ................................................................. în  ..........................................., localitatea  ..................................................................., si am obtinut calificativul ............................................. la evaluarea anuală.

 

Data................

Semnătura

.................................


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

privind structura anului scolar 2010-2011

 

În temeiul Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Anul scolar 2010-2011 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se stabileste:

a) Pentru clasa a IX-a de liceu - filiera tehnologică, învătământ de zi, durata cursurilor este de 39 de săptămâni, din care 36 de săptămâni de cursuri si 3 săptămâni de stagii de pregătire practică, în conformitate cu prevederile planurilor-cadru.

b) Pentru clasa a Xl-a - anul de completare si pentru învătământul special - clasele a IX-a-a Xl-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând 183 de zile.

c) Pentru clasa a Xl-a de liceu - filiera tehnologică, ruta directă de calificare, si pentru clasa a XII-a de liceu - filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare, durata cursurilor este, în functie de prevederile planurilor-cadru, de 37 de săptămâni, însumând 182 de zile lucrătoare, respectiv de 38 de săptămâni, însumând 187 de zile lucrătoare.

d) Pentru învătământul postliceal (scoală postliceală si scoală de maistri), durata cursurilor este cea stabilită prin planurile de învătământ în vigoare.

Art. 2. - Anul scolar 2010-2011 începe pe data de 1 septembrie 2010, se încheie pe data de 31 august 2011 si se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I

Cursuri - luni, 13 septembrie 2010 - marti, 21 decembrie 2010

În perioada 1-7 noiembrie 2010, clasele din învătământul primar si grupele din învătământul prescolar sunt în vacantă.

Vacantă - miercuri, 22 decembrie 2010 - marti, 4 ianuarie 2011

Cursuri - miercuri, 5 ianuarie 2011 - vineri, 28 ianuarie 2011

Vacantă intersemestrială - sâmbătă, 29 ianuarie 2011 - duminică, 6 februarie 2011

Semestrul al II-lea

Cursuri - luni, 7 februarie 2011 -vineri, 15 aprilie 2011

Vacantă - sâmbătă, 16 aprilie 2011 - luni, 25 aprilie 2011

Cursuri - marti, 26 aprilie 2011 - vineri, 17 iunie 2011

Vacanta de vară - sâmbătă, 18 iunie 2011- duminică, 11 septembrie 2011

Art. 3. - În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

Art. 4. - (1) Tezele de pe semestrul I al anului scolar 2010- 2011 se sustin, de regulă, până la data de 17 decembrie 2010.

(2) Tezele de pe semestrul al II-lea al anului scolar 2010- 2011 se sustin, de regulă, până la data de 20 mai 2011.

Art. 5. - (1) În situatii deosebite, bine fundamentate, în functie de conditiile climaterice locale speciale si de specificul scolii, inspectoratele scolare pot aproba, la cererea conducerii unitătilor de învătământ, modificări ale structurii anului scolar stabilite prin prezentul ordin.

(2) Aprobarea modificării structurii anului scolar, mentionată la alin. (1), se acordă în conditiile asigurării numărului de zile de cursuri stabilit la art. 1, precum si ale posibilitătii ca toti elevii să participe, fără restrictii, la examenele de bacalaureat si de absolvire.

Art. 6. - Calendarul examenelor/evaluărilor nationale, al examenelor de absolvire, respectiv de certificare a competentelor profesionale, precum si calendarul admiterii în clasa a IX-a se aprobă prin ordine distincte ale ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

Art. 7. - Secretariatul de Stat pentru învătământul Preuniversitar, Secretariatul de Stat pentru învătământul în Limbile Minoritătilor, Directia generală educatie si învătare pe tot parcursul vietii, Directia generală învătământ în limbile minoritătilor, relatia cu Parlamentul si sindicatele, Directia generală management, resurse umane si retea scolară, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, conducerile unitătilor de învătământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 2 iunie 2010.

Nr. 4.034.

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

privind aprobarea Instructiunii nr. 2/2010 pentru modificarea Instructiunii nr. 3/2007 privind derularea ofertelor publice prin intermediul sistemului de tranzactionare al unui operator de piată/de sistem

 

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si ale art. 7 alin. (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările si completările ulterioare,

Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, în sedinta din data de 2 iunie 2010, a hotărât emiterea următorului ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunea nr. 2/2010 pentru modificarea Instructiunii nr. 3/2007 privind derularea ofertelor publice prin intermediul sistemului de tranzactionare al unui operator de piată/de sistem, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Instructiunea mentionată la art. 1 intră în vigoare la data publicării acesteia si a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicată si în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 7 iunie 2010.

Nr. 37.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNEA Nr. 2/2010

pentru modificarea Instructiunii nr. 3/2007 privind derularea ofertelor publice prin intermediul sistemului de tranzactionare al unui operator de piată/de sistem

 

Art. I. - Instructiunea nr. 3/2007 privind derularea ofertelor publice prin intermediul sistemului de tranzactionare al unui operator de piată/de sistem, aprobată prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 59/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 28 mai 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Derularea unei oferte publice de vânzare/de cumpărare, precum si operatiunile realizate în vederea alocării, efectuării si decontării tranzactiilor aferente ofertei se vor realiza cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, ale reglementărilor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (CNVM), ale operatorului de piată/de sistem, ale depozitarului central, precum si a altor prevederi legale incidente.

(2) Contractele referitoare la derularea unei oferte publice de vânzare/de cumpărare si la operatiunile realizate ulterior închiderii acesteia în vederea realizării alocării, a tranzactiilor si a decontării sumelor aferente subscrierilor realizate în cadrul ofertei, încheiate între operatorul de piată/de sistem, ofertant, intermediarul ofertei, depozitarul central si/sau orice altă parte implicată în ofertă, nu pot contine prevederi contrare sau care să facă inaplicabile prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările si completările ulterioare, ale reglementărilor CNVM, ale operatorului de piată/de sistem, ale depozitarului central, precum si alte prevederi legale incidente."

2. La articolul 4, alineatele (1) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Responsabilitatea privind desfăsurarea operatiunilor, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, în cadrul sistemului de tranzactionare dedicat derulării ofertelor al unui operator de piată/de sistem revine intermediarilor implicati în derularea ofertei, intermediarului ofertei, ofertantului si operatorului de piată/de sistem, cu luarea în considerare a atributiilor fiecăruia. Responsabilitatea privind stabilirea indicelui de alocare, cu respectarea prevederilor prospectului/documentului de ofertă, revine intermediarului ofertei.

(3) Tranzactiile aferente ofertei se realizează ulterior determinării indicelui de alocare de către intermediarul ofertei si realizării alocării de către operatorul de piată/de sistem, precum si după scurgerea unei perioade de minimum 24 de ore de la transmiterea de către operatorul de piată/de sistem a unui anunt primit din partea intermediarului ofertei cu privire la valoarea indicelui de alocare către participantii la piată, pe cale electronică, prin sistemele de comunicare ale acestuia, precum si către CNVM."

3. La articolul 5, alineatele (1), (3) si (4) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) În cazul în care, anterior realizării alocării, intermediarul ofertei sau operatorul de piată/de sistem constată că în sistemul de tranzactionare aferent ofertelor publice au fost introduse ordine aferente formularelor de subscriere cu nerespectarea prevederilor prospectului/documentului de ofertă, intermediarii care au validat si introdus respectivele ordine au obligatia de a le retrage astfel încât acestea să nu fie luate în calcul la alocare. În cazurile aplicabile, se va realiza un nou anunt cu privire la valoarea indicelui de alocare, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (3).


(3) În urma operatiunii de retragere a ordinelor, operatorul de piată/de sistem informează CNVM despre această operatiune, precizând denumirea intermediarilor si numele agentilor pentru servicii de investitii financiare care au introdus în sistemul de tranzactionare ordine aferente formularelor de subscriere cu nerespectarea prevederilor prospectului/documentului de ofertă, precum si sanctiunile dispuse în baza art. 8, dacă este cazul.

(4) În cazul în care intermediarii care au introdus ordine aferente formularelor de subscriere cu nerespectarea prevederilor prospectului/documentului de ofertă nu retrag respectivele ordine în conformitate cu prevederile alin. (1), ulterior notificării CNVM cu privire la neîndeplinirea de către respectivii intermediari a obligatiilor prevăzute la alin. (1), operatorul de piată/de sistem:

a) dispune măsurile necesare, inclusiv, în cazul în care s-a realizat deja anuntul prevăzut la art. 4 alin. (3), prin solicitarea noului indice de alocare determinat de către intermediarul ofertei, astfel încât la alocare să fie luate în calcul doar ordinele aferente formularelor de subscriere realizate cu respectarea prevederilor prospectului/documentului de ofertă. Intermediarul ofertei are obligatia să calculeze un nou indice de alocare cu luarea în considerare a ordinelor aferente formularelor de subscriere realizate cu respectarea prevederilor prospectului/documentului de ofertă. Intermediarul ofertei comunică operatorului de piată/de sistem noul indice de alocare, cu precizarea expresă a ordinelor care nu au fost luate în considerare la calcularea indicelui de alocare;

b) comunică ofertantului, intermediarului ofertei si celorlalti intermediari care au introdus ordine aferente formularelor de subscriere în sistemul de tranzactionare aferent pietei ofertelor publice măsurile luate în conformitate cu lit. a), precum si valoarea noului indice de alocare transmis de intermediarul ofertei;

c) interzice intermediarului aflat la cea de a treia abatere de la obligativitatea retragerii ordinelor în conformitate cu alin. (1) de a mai participa pe o perioadă de 12 luni la ofertele publice derulate prin sistemul său de tranzactionare, prin introducerea în sistem de ordine aferente formularelor de subscriere."

4. La articolul 6, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) În cazul în care, între momentul alocării si realizarea decontării tranzactiilor, intermediarul ofertei sau operatorul de piată/de sistem constată că unele ordine aferente formularelor de subscriere au fost introduse în sistemul de tranzactionare aferent pietei ofertelor publice cu nerespectarea prevederilor prospectului/documentului de ofertă:

a) intermediarii care au validat respectivele ordine au obligatia să adopte, împreună cu ofertantul, intermediarul ofertei si operatorul de piată/de sistem toate măsurile necesare pentru realizarea operatiunilor implicate de derularea ofertei, cu respectarea reglementărilor aplicabile, inclusiv a celor cuprinse în reglementările operatorului de piată/de sistem si a conditiilor de validitate prevăzute în prospectul/documentul de ofertă aprobat de CNVM;

b) intermediarii care au validat respectivele ordine au obligatia de a transmite în scris cererea de retragere a acestora către operatorul de piată/de sistem si, spre informare, intermediarului ofertei, precum si investitorului pentru care a fost introdus ordinul aferent formularului de subscriere cu nerespectarea prevederilor prospectului/documentului de ofertă.

Cererea de retragere se transmite individualizat, pentru fiecare ordin/tranzactie în parte;

c) în baza cererii prevăzute la lit. b), operatorul de piată/de sistem:

(i) dispune măsurile necesare, inclusiv prin solicitarea noului indice de alocare determinat de către intermediarul ofertei, astfel încât la refacerea alocării să fie luate în calcul doar ordinele aferente formularelor de subscriere realizate cu respectarea prevederilor prospectului/documentului de ofertă. Intermediarul ofertei are obligatia să calculeze un nou indice de alocare cu luarea în considerare a ordinelor aferente formularelor de subscriere realizate cu respectarea prevederilor prospectului/documentului de ofertă. Intermediarul ofertei comunică operatorului de piată/de sistem noul indice de alocare, cu precizarea expresă a ordinelor care nu au fost luate în considerare la calcularea indicelui de alocare. Operatorul de piată/de sistem comunică ofertantului, intermediarului ofertei si celorlalti intermediari care au introdus ordine aferente formularelor de subscriere în sistemul de tranzactionare aferent pietei ofertelor publice modul de realizare a alocării;

(ii) în baza noului indice de alocare transmis de intermediarul ofertei, corectează alocarea si tranzactiile încheiate cu luarea în considerare a ordinelor aferente formularelor de subscriere care au fost introduse cu nerespectarea prevederilor prospectului/documentului de ofertă. Corectarea tranzactiilor presupune invalidarea/neconfirmarea acestora de către operatorul de piată/de sistem;

(iii) informează cu privire la aplicarea prevederilor mentionate la pct. (i) si (ii) ofertantul, intermediarul ofertei si toti intermediarii care au introdus în sistem ordine aferente formularelor de subscriere;

(iv) notifică CNVM denumirea intermediarilor si numele agentilor pentru servicii de investitii financiare care au introdus în sistemul de tranzactionare ordine aferente formularelor de subscriere cu nerespectarea prevederilor prospectului/documentului de ofertă, precum si sanctiunile dispuse în baza art. 8, dacă este cazul."

5. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Prevederile art. 4 alin. (3) se aplică corespunzător si în cazul refacerii alocării."

6. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Operatorii de piată/de sistem autorizati, respectiv aprobati de către CNVM au obligatia ca, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei instructiuni, să modifice si să completeze corespunzător reglementările proprii, în conformitate cu prevederile acesteia."

7. La articolul 10, alineatul (2) se abrogă.

Art. II. - Prezenta instructiune intră în vigoare la data publicării acesteia si a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi publicată în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia.


 

ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

 

CONSILIUL DE MEDIERE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor

 

În temeiul art. 12, art. 19 alin. (4) si al art. 20 lit. f) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 15 alin. (7) din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 5/2007, cu modificările ulterioare,

Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor, întocmit de Consiliul de mediere si actualizat până la data de 15 mai 2010, cuprins în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Presedintele Consiliului de mediere,

Anca Elisabeta Ciucă

 

Bucuresti, 7 mai 2010.

Nr. 487.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.