MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 417/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 417         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 22 iunie 2010

 

SUMAR

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 692 din 20 mai 2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si ale art. 3041 din Codul de procedură civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            4.230. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret, si pentru aprobarea Contractului-cadru de închiriere

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

            6. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind activitatea entitătilor care organizează cursuri de pregătire profesională unitară a personalului din asigurări

 

            7. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind calificarea profesională si pregătirea continuă a persoanelor care lucrează în domeniul distributiei produselor de asigurare

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

DECIZIA Nr. 692

din 20 mai 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si ale art. 3041 din Codul de procedură civilă

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen-Cătălina Gliga - procuror

Claudia-Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si ale art. 3041 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de

Vasile Mircea Buta în Dosarul nr. 5.016/107/2008 al Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia pentru conflicte de muncă si asigurări sociale, cauză ce constituie obiectul Dosarului nr. 8.763D/2009 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în dosarele nr. 8.764- 8.790D/2009, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicată de loan-Teodrin Turc, Maria Buta, Ioan Russet Sfîrlează, Maria Cândescu, Liviu Gheorghe Cioca, Rodica Borsa, Stefan Ispas, Angela Rotaru, Nicolae Chirilă Borca, Teodor Paven, Livia Puf, Mariana Rânză, Vasile Marcu, Florian Bolea, loan Tamas, Mărioara Dandea, loan Tamas, Nicolae Suteu, Mihăilă Cibu, loan Bărbusiu, Nicolae Chirilă Borca, lonita Albetel, Ana Maria Bolea, Maria Moises, loan Hateganu, Adriana Mârza si, respectiv, Vasile Bisboacă în dosarele nr. 5.016/107/2008, nr. 5.049/107/2008, nr. 3.381/107/2008, nr. 5.085/107/2008, nr. 3.338/107/2008, nr. 3.366/107/2008, nr. 4.983/107/2008, nr. 5.090/107/2008, nr. 7.195/107/2008, nr. 6.021/107/2008, nr. 5.580/107/2008, nr. 5.064/107/2008, nr. 5.092/107/2008, nr. 4.997/107/2008, nr. 3.370/107/2008, nr. 3.383/107/2008, nr. 3.334/107/2008, nr. 5.062/107/2008, nr. 5.268/107/2008, nr. 5.023/107/2008, nr. 5.021/107/2008, nr. 6.020/107/2008, nr. 5.029/107/2008, nr. 5.030/107/2008, nr. 5.098/107/2008, nr. 5.070/107/2008, nr. 5.187/107/2008 si nr. 3.349/107/2008 ale aceleiasi instante de judecată.

Se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, văzând identitatea de obiect a acestor cauze, pune în discutie problema conexării lor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu admiterea exceptiei de conexitate a dosarelor mentionate.

Curtea, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 8.764- 8.790D/2009 la Dosarul nr. 8.763D/2009, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, având în vedere că, fată de aspectele examinate de Curtea Constitutională prin Decizia nr. 594/2010, în prezentele cauze nu au fost aduse elemente noi.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin încheierile din 5, 9, 26 si 30 noiembrie 2009 si din 3 decembrie 2009, pronuntate în dosarele nr. 5.016/107/2008, nr. 5.049/107/2008, nr. 3.381/107/2008, nr. 5.085/107/2008, nr. 3.338/107/2008, nr. 3.366/107/2008, nr. 4.983/107/2008, nr. 5.090/107/2008, nr. 7.195/107/2008, nr. 6.021/107/2008, nr. 5.580/107/2008, nr. 5.064/107/2008, nr. 5.092/107/2008, nr. 4.997/107/2008, nr. 3.370/107/2008, nr. 3.383/107/2008, nr. 3.334/107/2008, nr. 5.062/107/2008, nr. 5.268/107/2008, nr. 5.023/107/2008, nr. 5.021/107/2008, nr. 6.020/107/2008, nr. 5.029/107/2008, nr. 5.030/107/2008, nr. 5.098/107/2008, nr. 5.070/107/2008, nr. 5.187/107/2008 si nr. 3.349/107/2008, Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia pentru conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si ale art. 3041 din Codul de procedură civilă.

Exceptiile au fost ridicate de Vasile Mircea Buta, loan-Teodrin Turc, Maria Buta, Ioan Russet Sfîrlează, Maria Cândescu, Liviu Gheorghe Cioca, Rodica Borsa, Stefan Ispas, Angela Rotam, Nicolae Chirilă Borca, Teodor Paven, Livia Puf, Mariana Rânză, Vasile Marcu, Florian Bolea, loan Tamas, Mărioara Dandea, loan Tamas, Nicolae Suteu, Mihăilă Cibu, loan Bărbusiu, Nicolae Chirilă Borca, lonita Albetel, Ana Maria Bolea, Maria Moises, loan Hateganu, Adriana Mârza si, respectiv, de Vasile Bisboacă în cauze privind solutionarea unor recursuri formulate în actiuni având ca obiect drepturi salariale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, având un continut identic, se sustine că dispozitiile art. 287 din Codul muncii defavorizează angajatul în situatia în care angajatorul nu depune în fata instantei înscrisurile necesare solutionării litigiului, desi se află în posesia acestora, astfel că instanta poate pronunta o solutie gresită, încălcându-se caracterul echitabil al procesului. De asemenea, este afectat si dreptul la apărare al angajatului dacă angajatorul nu depune probe până la prima zi de înfătisare, deoarece astfel „angajatul nu poate să propună probe în combaterea eventualelor probe pe care le-ar fi solicitat angajatorul în termenul prevăzut de lege." Prevederile art. 3041 din Codul de procedură civilă sunt criticate sub aspectul încălcării principiului egalitătii si al dreptului la un proces echitabil. Astfel, partea care se află în recurs împotriva unei decizii date de tribunal în apel în temeiul art. 304 din acelasi Cod nu poate cere examinarea cauzei decât sub anumite motive, pe când partea care se judecă în recurs în procedura prevăzută de art. 3041 poate invoca motive de nelegalitate a hotărârii recurate.

Curtea de Apel Alba Iulia - Sectia pentru conflicte de muncă si asigurări sociale apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în acord cu principiul nediscriminării si cu dreptul la un proces echitabil.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au transmis punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, dispozitii potrivit cărora „Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfătisare." De asemenea, obiect al exceptiei îl constituie si prevederile art. 3041 din Codul de procedură civilă, conform cărora: „Recursul declarat împotriva unei hotărâri care, potrivit legii, nu poate fi atacată cu apel, nu este limitat la motivele de casare prevăzute în art. 304, instanta putând să examineze cauza sub toate aspectele."

Autorii exceptiei consideră că textele de lege criticate sunt contrare prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea cetătenilor în fata legii, fără privilegii si fără discriminări, si ale art. 21 alin. (3) referitoare la dreptul părtilor la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prevederile art. 287 din Codul muncii au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, în esentă, cu aceeasi motivare, si anume aceea referitoare la discriminarea si defavorizarea angajatorului în raport cu salariatii, respectiv încălcarea dreptului la un proces echitabil. Astfel, prin Decizia nr. 494 din 11 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 18 ianuarie 2005, sau prin Decizia nr. 82 din 5 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 161 din 3 martie 2008, Curtea, respingând exceptia, a retinut că dispozitiile criticate sunt norme care stabilesc o procedură specială, derogatorie, privind modalitatea administrării probelor în cazul judecării cererilor referitoare la conflictele de muncă. Modalitatea în care au fost reglementate aceste dispozitii este o optiune a legiuitorului, care a avut în vedere instituirea unei proceduri simple si urgente, adaptată raporturilor de muncă si exercitării dreptului la muncă. Regulile de procedură prevăzute de aceste dispozitii se aplică în mod echitabil atât angajatorilor, cât si angajatilor, fără a fi favorizată o categorie sau alta. Astfel, „salariatul si angajatorul sunt două părti ale conflictului de muncă, situate pe pozitii opuse si cu interese contrare, situatia lor diferită justificând, în anumite privinte, si tratamentul juridic diferentiat. Angajatorul este cel care detine documentele si toate celelalte probe pertinente pentru elucidarea conflictului si pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor părtilor raportului juridic de muncă, fiind necesară si firească obligatia acestuia de a prezenta aceste probe".

De altfel, Curtea a statuat în mod constant că reglementarea de către legiuitor, în limitele competentei ce i-a fost conferită prin Constitutie, a conditiilor de exercitare a unui drept - subiectiv sau procesual, inclusiv prin instituirea unor termene, nu constituie o restrângere a exercitiului acestuia, ci doar o modalitate eficientă de a preveni exercitarea sa abuzivă, în detrimentul altor titulari de drepturi, în egală măsură ocrotite.

Asa fiind, termenul instituit prin textul de lege criticat are în vedere solutionarea procesului cu celeritate, absenta lui prelungind starea de conflict dintre angajat si angajator, ceea ce ar genera o stare de incertitudine cât priveste raporturile de muncă, afectând astfel grav stabilitatea si securitatea care trebuie să le caracterizeze.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3041 din Codul de procedură civilă, Curtea retine că, în această ipoteză, recursul constituie o cale de atac cu caracter devolutiv, în care, ca si în cazul apelului, instanta de recurs judecă însăsi cauza, atât sub aspectul legalitătii, cât si sub acela al temeiniciei, fără a se limita la examinarea hotărârii pronuntate de prima instantă sub aspectul motivelor de casare prevăzute în art. 304 din Codul de procedură civilă.

Asupra dispozitiilor art. 3041 din Codul de procedură civilă, instanta constitutională s-a pronuntat, de exemplu, prin Decizia nr. 351 din 2 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 25 mai 2006, retinând că „justificarea acestei reglementări derogatorii de la regula generală a caracterului nedevolutiv al recursului tine de deosebirile esentiale existente între cele două situatii avute în vedere de legiuitor. Astfel, în situatia în care s-a putut exercita calea de atac a apelului, cauza a fost, integral si sub toate aspectele legalitătii si temeiniciei solutiei pronuntate de prima instantă, examinată de o instantă de control judiciar, la un grad de jurisdictie superior, iar recursul va putea fi exercitat pentru motive concret si limitativ determinate, care vizează legalitatea deciziei pronuntate în apel. În situatia în care părtilor nu le este deschisă calea de atac a apelului, apare firesc ca instanta să poată cerceta sub toate aspectele cauza dedusă judecătii.

Această posibilitate, coroborată cu principiul rolului activ al judecătorului, conform căruia instanta are îndatorirea să stăruie prin toate mijloacele legale pentru a preveni orice greseală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor si prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronuntării unei hotărâri temeinice si legale, este menită să asigure părtilor o judecată echitabilă si să conducă instanta la cercetarea si aprecierea tuturor aspectelor relevante pentru pronuntarea unei solutii."

În lipsa unor elemente noi, de natură a modifica jurisprudenta Curtii în materie, cele statuate în deciziile indicate îsi mentin valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si ale art. 3041 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Vasile Mircea Buta, loan-Teodrin Turc, Maria Buta, Ioan Russet Sfîrlează, Maria Cândescu, Liviu Gheorghe Cioca, Rodica Borsa, Stefan Ispas, Angela Rotaru, Nicolae Chirilă Borca, Teodor Paven, Livia Puf, Mariana Rânză, Vasile Marcu, Florian Bolea, loan Tamas, Mărioara Dandea, loan Tamas, Nicolae Suteu, Mihăilă Cibu, loan Bărbusiu, Nicolae Chirilă Borca, lonita Albetel, Ana Maria Bolea, Maria Moises, loan Hateganu, Adriana Mârza si, respectiv, Vasile Bisboacă în dosarele nr. 5.016/107/2008^ nr. 5.049/107/2008, nr. 3.381/107/2008, nr. 5.085/107/2008, nr. 3.338/107/2008, nr.3.366/107/2008, nr. 4.983/107/2008, nr. 5.090/107/2008, nr. 7.195/107/2008, nr. 6.021/107/2008, nr. 5.580/107/2008, nr. 5.064/107/2008, nr. 5.092/107/2008, nr. 4.997/107/2008, nr. 3.370/107/2008, nr. 3.383/107/2008, nr. 3.334/107/2008, nr. 5.062/107/2008, nr. 5.268/107/2008, nr. 5.023/107/2008, nr. 5.021/107/2008, nr. 6.020/107/2008, nr. 5.029/107/2008, nr. 5.030/107/2008, nr. 5.098/107/2008, nr. 5.070/107/2008, nr. 5.187/107/2008 si nr. 3.349/107/2008 ale Curtii de Apel Alba Iulia - Sectia pentru conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 mai 2010.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Claudia-Margareta Krupenschi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret, si pentru aprobarea Contractului-cadru de închiriere

 

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

- Hotărârea Guvernului nr. 141/2010 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret,

în temeiul prevederilor art. 1410-1453 din Codul civil,

în conformitate cu dispozitiile art. 80 alin. (3) si (4) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare,

văzând prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 166 din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Contractul-cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului tineretului si sportului nr. 1.732/2009 pentru aprobarea Procedurii de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, si pentru aprobarea Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 5 noiembrie 2009, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 17 iunie 2010.

Nr. 4.230.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA

de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret

 

CAPITOLUL I

Domeniul de aplicare

 

Art. 1. - Prezenta procedură reglementează modul de închiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret.

Art. 2. - Contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, în conditiile legii.

Art. 3. - Persoanele juridice sau persoanele fizice pot realiza, în interes privat, unele constructii provizorii, strict necesare pentru desfăsurarea activitătii, pe terenurile si/sau în

clădirile si/sau constructiile apartinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret, numai cu respectarea prevederilor legale privind autorizarea executării lucrărilor de constructii si a reglementărilor privind documentatiile urbanistice aprobate, cu acordul prealabil scris al Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret.

Art. 4. - Bunurile imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret, pot fi închiriate cu prioritate pentru realizarea de activităti sportive, culturale, de învătământ si activităti complementare acestora.


 

CAPITOLUL II

Definitii

 

Art. 5. - În sensul prezentei proceduri, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) contract de închiriere - contractul prin care o persoană, numită locator, se obligă să asigure unei alte persoane, numită locatar, folosinta temporară, totală sau partială a unui bun imobil, în schimbul unei sume de bani, numită chirie;

b) bunuri imobile - terenuri si/sau clădiri si/sau constructii sau orice alte bunuri imobile din domeniul public al statului, care fac parte din baza materială sportivă, aflate în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret;

c) activităti complementare - orice activităti de productie, comercializare, depozitare si servicii, cu exceptia celor ce implică productia, comercializarea, depozitarea si servirea produselor pe bază de alcool si tutun;

d) titularul dreptului de administrare - Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret;

e) initierea procedurii de închiriere - prima etapă în cadrul procedurii de închiriere, în care directiile judetene, cluburile sportive si complexurile sportive nationale din subordinea Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret, care desfăsoară activitate în domeniul sportului, elaborează si transmit Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret referatul de oportunitate si caietul de sarcini;

f) avizarea documentatiei de închiriere - etapa din cadrul procedurii de închiriere în care se avizează, respectiv se aprobă de către Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret referatul de oportunitate si caietul de sarcini;

g) licitatia publică - etapa din cadrul procedurii de închiriere în care institutiile din domeniul sportului analizează si evaluează ofertele depuse si stabilesc oferta câstigătoare;

h) atribuirea contractului de închiriere - etapa din cadrul procedurii de închiriere în care se încheie contractul de închiriere cu ofertantul câstigător.

 

CAPITOLUL III

Etapele procedurii

 

SECTIUNEA A

Initierea procedurii de închiriere

 

Art. 6. - Institutiile din subordinea Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret, din domeniul sportului, initiază procedura de închiriere prin întocmirea referatului de oportunitate si a caietului de sarcini, denumite împreună documentatia de închiriere.

Art. 7. - (1) Referatul de oportunitate cuprinde în mod obligatoriu următoarele date:

a) descrierea bunului imobil care urmează a fi închiriat, inclusiv situatia juridică a acestuia (sarcini, privilegii etc);

b) motivele de ordin economic si social, după caz, care justifică încheierea contractului de închiriere;

c) precizarea expresă a activitătii pentru care se solicită încheierea contractului de închiriere;

d) durata închirierii, care este de maximum 10 ani, putându-se prelungi pe o perioadă de maximum 5 ani, prin act aditional;

e) nivelul minim al chiriei propuse, precum si faptul că aceasta va fi revizuită anual;

f) alte consideratii ce fundamentează oportunitatea încheierii contractului de închiriere.

(2) Stabilirea cuantumului chiriei minime de la care va fi pornită licitatia se realizează pe baza expertizei gradului de folosintă a bunului imobil.

Art. 8. - Caietul de sarcini contine în mod obligatoriu următoarele:

a) datele de identificare ale institutiei care initiază licitatia;

b) descrierea bunului imobil care face obiectul închirierii;

c) conditiile de închiriere si regimul de exploatare a bunului;

d) obiectivele de ordin economic si social, după caz, urmărite de titularul dreptului de administrare;

e) criteriul de selectie utilizat, respectiv pretul;

f) cerintele privind calificarea ofertantilor, respectiv:

- informatii generale despre ofertant;

- dovada înregistrării la oficiul registrului comertului (copie);

- certificat fiscal (original);

- statut si act constitutiv (copie);

- certificat constatator emis de oficiul registrului comertului (original sau copie legalizată);

- ofertantul trebuie să aibă cuprinse în obiectul de activitate si să desfăsoare efectiv activităti hoteliere, de turism, restaurante;

- declaratie pe propria răspundere că nu se află în litigiu cu titularul dreptului de administrare;

- cifra de afaceri minimă pe care ofertantul trebuie să o înregistreze în anul anterior celui în care se initiază procedura;

- cazierul fiscal;

g) destinatia bunurilor imobile care fac obiectul închirierii;

h) interdictia subînchirierii sau cesionării bunului imobil si/sau

a contractului de închiriere;

i) durata închirierii, stabilită conform celor prevăzute în referatul de oportunitate;

j) posibilitatea prelungirii duratei contractului de închiriere pe bază de act aditional;

k) chiria minimă, stabilită conform celor prevăzute în referatul de oportunitate;

l) clauze referitoare la încetarea contractului de închiriere;

m) cuantumul garantiei de participare la licitatie, respectiv minimum 3 chirii minime lunare, si conditiile pentru restituirea sau executarea acesteia;

n) facilităti suplimentare;

o) perioada de valabilitate a ofertei;

p) obligativitatea revizuirii anuale a clauzelor contractuale, fără ca o astfel de revizuire să conducă la stabilirea unor clauze dezavantajoase pentru locator;

q) garantia de bună executie a contractului.

Art. 9. - Referatul de oportunitate si caietul de sarcini întocmite de institutiile din subordinea Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret, din domeniul sportului, în două exemplare, se înaintează si se înregistrează la Directia juridică, control si resurse umane din cadrul Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret, în vederea avizării acestora de către o comisie constituită în acest scop.

 

SECTIUNEA B

Avizarea documentatiei de închiriere

 

Art. 10. - Referatul de oportunitate si caietul de sarcini se verifică si se analizează de către comisia constituită în acest scop prin ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret. Propunerile comisiei se înaintează secretarului general al Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret, în calitate de presedinte al comisiei de avizare, în vederea avizării documentatiei de închiriere si transmiterii acesteia spre aprobare presedintelui Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret.

Art. 11. - (1) Termenul de analizare si avizare a documentatiei de închiriere este de 25 de zile de la data înregistrării acesteia la Directia juridică, control si resurse umane.

(2) În situatia în care comisia de analiză si avizare a documentatiei de închiriere consideră că este necesară


completarea documentatiei de către institutiile din subordinea Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret, din domeniul sportului, se va acorda un termen de maximum 10 zile în vederea completării cu datele/actele solicitate.

Art. 12. - Termenul pentru transmiterea avizului privind documentatia de închiriere către institutiile din subordinea Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret, din domeniul sportului, este de 5 zile de la data emiterii acestuia.

 

SECTIUNEA C

Licitatia publică

 

Art. 13. - (1) Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret si institutiile din domeniul sportului au obligatia de a publica în cel putin un ziar de circulatie natională si locală, inclusiv pe website-ul propriu, cu cel putin 14 zile înainte de data fixată pentru organizarea licitatiei, un anunt de participare, care cuprinde următoarele date:

a) denumirea institutiei care organizează licitatia;

b) conditiile de participare;

c) cuantumul si forma garantiei de participare;

d) descrierea succintă a bunului imobil care urmează a fi închiriat;

e) data, adresa si ora-limită a depunerii ofertelor, data si locul deschiderii acestora;

f) modul de obtinere a documentelor licitatiei, pretul si modalitătile de plată a acestora.

(2) Ofertele se depun cu cel putin 24 de ore înainte de data organizării licitatiei. Ofertele se depun în plic sigilat la sediul institutiei subordonate Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret, din domeniul sportului, care derulează procedura licitatiei, indicat în anuntul de participare, până la data-limită de depunere mentionată în anunt.

(3) Plicul exterior trebuie să fie marcat cu denumirea si adresa titularului dreptului de administrare si cu inscriptia „A nu se deschide înainte de data de .............., ora ..... locul....................." si va indica bunul imobil pentru care este depusă oferta; un plic interior sigilat trebuie să cuprindă înscrisuri reprezentând documentatia de calificare, fiind marcat în mod vizibil în acest sens, iar alt plic interior sigilat, aflat în interiorul plicului exterior, pe care se va inscriptiona numele ofertantului, va include oferta financiară.

(4) Toate documentele care alcătuiesc oferta trebuie să fie semnate cu numele în clar de reprezentantul legal sau de împuternicitul special autorizat să angajeze ofertantul în contractul de închiriere si să aibă trecută data la care s-a redactat respectivul document. Orice stersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide numai dacă sunt vizate de către persoana autorizată să semneze oferta. Nu sunt admise completări ulterioare ale documentatiei de calificare.

Art. 14. - (1) Ofertele depuse se analizează si se evaluează de către o comisie numită în acest scop prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret, denumită în continuare comisia de evaluare.

(2) Comisia de evaluare este alcătuită dintr-un număr impar de membri si are un presedinte, care stabileste modalitatea de lucru a comisiei. Pentru fiecare membru al comisiei de evaluare se va desemna cel putin un membru supleant, care va înlocui membrul comisiei de evaluare care nu poate fi prezent din motive obiective.

(3) Atributiile comisiei de evaluare sunt:

a) deschiderea ofertelor;

b) verificarea îndeplinirii conditiilor de participare de către ofertanti, inclusiv a termenului în care ofertele au fost depuse;

c) verificarea ofertei în corelatie cu cerintele caietului de sarcini;

d) stabilirea ofertelor neeligibile sau neconforme si a motivelor care stau la baza respingerii acestora;

e) întocmirea hotărârii de evaluare prin care se stabileste oferta câstigătoare;

f) în cazuri justificate, elaborarea unei propuneri de anulare a licitatiei.

(4) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenta tuturor membrilor, iar deciziile se iau cu votul majoritătii membrilor.

(5) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptată au dreptul de a-si prezenta punctul de vedere separat, printr-o notă scrisă, atasată hotărârii de evaluare.

(6) Deciziile comisiei de evaluare se validează/aprobă de conducătorii institutiilor din subordinea Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret, din domeniul sportului.

(7) Calificarea/Descalificarea ofertantilor se comunică în sedintă si se încheie proces-verbal. Oferta financiară a ofertantului descalificat nu se mai deschide, plicul rămânând sigilat. Lipsa oricărui document de calificare sau depunerea unui document care în ziua deschiderii nu era în interiorul perioadei de valabilitate atrage descalificarea ofertantului aflat într-o astfel de situatie.

(8) Pentru ofertantii calificati se citeste oferta financiară, după care se întocmeste un proces-verbal.

(9) În cel mult 10 zile lucrătoare comisia de evaluare va desemna oferta câstigătoare.

Art. 15. - Dacă până la expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor nu se depun cel putin două oferte, titularul dreptului de administrare reia procedura de atribuire a contractului de închiriere de la etapa publicării anuntului de participare.

Art. 16. - În situatia în care, după deschiderea ofertelor, nu sunt cel putin două oferte care îndeplinesc cerintele din caietul de sarcini, procedura de licitatie se reia de la etapa publicării anuntului de participare.

Art. 17. - În situatia în care, după repetarea procedurii de licitatie, se prezintă o singură ofertă care îndeplineste cerintele caietului de sarcini, contractul se atribuie titularului acestei oferte.

Art. 18. - Rezultatul licitatiei se comunică tuturor participantilor, în termen de 7 zile de la data desemnării ofertei câstigătoare.

Art. 19. - (1) Contestatiile se formulează în termen de 3 zile lucrătoare, calculate de la data comunicării rezultatului licitatiei, si se depun în acelasi loc unde s-au depus ofertele.

(2) Solutionarea contestatiilor se face în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării, de către o comisie constituită în acest scop, iar rezultatul se comunică celor în cauză în cel mult două zile. Comisia analizează contestatia formulată si decide admiterea sau respingerea acesteia, întocmind în acest scop un proces-verbal. În situatia în care contestatia este fondată, comisia anulează sau modifică hotărârea adoptată initial. Rezultatul solutionării contestatiei va fi comunicat contestatarului în termen de două zile lucrătoare de la solutionare.

(3) Din comisia de solutionare a contestatiilor nu pot face parte persoanele care au analizat si au evaluat ofertele.

 

SECTIUNEA D

Atribuirea contractului de închiriere

 

Art. 20. - În termen de 15 zile de la împlinirea termenului de contestare sau de la solutionarea contestatiei, dacă o asemenea cale de atac a fost formulată, institutiile din subordinea Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret, din domeniul sportului, au obligatia de a încheia contractul de închiriere, în formă scrisă, cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câstigătoare.


Art. 21. - Refuzul ofertantului declarat câstigător de a încheia contractul de închiriere în termen de 15 zile atrage retinerea garantiei de participare la licitatie.

Art. 22. - În situatia în care ofertantul declarat câstigător refuză încheierea contractului de închiriere, institutiile din subordinea Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret, din domeniul sportului, pot încheia contractul de închiriere cu ofertantul clasat pe locul următor.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 23. - (1) Contractul de închiriere si actele aditionale la acesta se transmit, în termen de 15 zile de la data încheierii, Directiei juridice, control si resurse umane din cadrul Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret, în vederea verificării respectării cerintelor din caietul de sarcini si a clauzelor din contractul-cadru.

(2) Contractul de închiriere va cuprinde în mod obligatoriu prevederile din contractul-cadru, clauzele din caietul de sarcini si alte clauze convenite de părti în functie de specificul bunului închiriat, fără ca acesta să contravină obiectivelor închirierii.

(3) Contractele de închiriere si actele aditionale ulterioare încheiate cu nerespectarea prevederilor din caietul de sarcini referitoare la pret, durată si destinatie sunt lovite de nulitate si nu produc efecte.

Art. 24. - Institutiile din subordinea Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret, din domeniul sportului, au obligatia de a asigura păstrarea documentelor care stau la baza încheierii contractului de închiriere pe toată durata contractului si cel putin 3 ani de la data încetării acestuia si, conform legii, au obligatia de a înregistra în cartea funciară a imobilului orice contract de închiriere cu o durată mai mare de 3 ani (costurile înregistrării pot fi stabilite în sarcina locatarului).

 

ANEXA Nr. 2

 

CONTRACT-CADRU DE ÎNCHIRIERE

a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret

 

CAPITOLUL I

Părtile contractante

…………………………………………………………………………………………………………………………

(institutia din subordinea Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret, din domeniul sportului)

 

cu sediul în localitatea ...................................Judetul/sectorul ....................., str. ................................. nr. ......, cont ...................... nr. ............, deschis la ....................., cod fiscal nr. ............................, reprezentat/reprezentată prin ......................................., având functia de ..................., în calitate de locator,

si

......................................................................, cu sediul în localitatea ...................................Judetul/sectorul ....................., str. ................................... nr. ......, înregistrată la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. ........... din ................., cont nr. ........................, deschis la ....................................., cod fiscal  .................., reprezentată prin ............................, având functia de ......................................, în calitate de locatar,

au convenit încheierea prezentului contract de închiriere, cu respectarea următoarelor clauze:

 

CAPITOLUL II

Obiectul contractului

 

Art. 1. - Locatorul se obligă să asigure locatarului folosinta bunului imobil ..............................., situat în ............................., având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 2. - Locatorul predă locatarului bunul imobil închiriat la data de ..............................

Predarea-primirea bunului imobil închiriat se va consemna în procesul-verbal de predare/primire care va fi încheiat, datat, semnat si stampilat de părtile contractante, mentionându-se totodată starea fizică a imobilului, dotările si utilitătile de care acesta beneficiază în momentul predării-primirii; după primirea în folosintă a bunului imobil, locatarul nu poate formula obiectii cu privire la starea bunului imobil închiriat. Predarea-primirea bunului se va efectua după constituirea garantiei de buna executie de către locatar, conform art. 13.

 

CAPITOLUL III

Scopul contractului

 

Art. 3. - (1) Bunul imobil închiriat este dat în folosinta locatarului pentru ................................ (destinatia)

(2) Destinatia bunului imobil închiriat nu poate fi schimbată.

 

CAPITOLUL IV

Durata contractului

 

Art. 4. - (1) Prezentul contract se încheie pe o perioadă de .......... luni/ani, cu începere de la data de ................. si până la data de .............., cu revizuire anuală, în conformitate cu prevederile art. 80 alin. (3) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Prezentul contract se poate prelungi cu acordul părtilor cu o perioadă de maximum 5 ani fată de durata initială, fără a se depăsi durata maximă a închirierii prevăzută în caietul de sarcini, prin act aditional.

(3) Actul aditional având ca obiect prelungirea duratei contractului va fi înaintat spre aprobare Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret anterior semnării.

(4) Intentia de prelungire a contractului se notifică de către locatar cu cel putin 60 de zile înainte de expirarea duratei contractului.

 

CAPITOLUL V

Pretul contractului si modalitătile de plată

 

Art. 5. - Pretul închirierii - chiria - este de ............... euro/m2/lună/fără TVA, plătibili în lei la cursul Băncii Nationale a României din ziua în care se face plata.


Art. 6. - (1) Plata chiriei se face lunar, în avans, la fiecare 30 a lunii în curs pentru luna ce va urma.

(2) Neplata chiriei la data stabilită constituie o încălcare a prezentului contract, iar chiriasul datorează penalităti de întârziere în cuantum de 0,5% din suma datorată pe fiecare zi de întârziere, calculate începând cu prima zi care urmează aceleia în care suma a devenit exigibilă, până la data plătii efective. Cuantumul penalitătilor poate depăsi valoarea sumei asupra căreia sunt calculate.

(3) Neplata chiriei pentru o perioadă de 3 luni consecutive atrage desfiintarea de plin drept a contractului, fără punere în întârziere, fără alte formalităti prealabile si fără interventia instantei judecătoresti, precum si obligarea chiriasului la plata de daune-interese. Locatorul poate renunta la efectele pactului comisoriu mai sus mentionat, informându-l în acest sens pe locatar, care rămâne obligat în continuare la achitarea chiriei restante.

 

CAPITOLUL VI

Drepturile si obligatiile părtilor

 

VI.1. Drepturile locatorului

Art. 7. - Locatorul are dreptul:

a) să primească chiria în conditiile si la termenele stipulate în prezentul contract;

b) să controleze executarea obligatiilor locatarului si respectarea conditiilor închirierii, având dreptul să constate, lunar sau ori de câte ori este nevoie si fără a stânjeni folosinta bunului de către locatar, starea integritătii bunului care face obiectul contractului si dacă acesta este folosit potrivit destinatiei stabilite;

c) să denunte unilateral contractul, cu conditia notificării locatarului, cu cel putin 60 de zile înainte de data la care denuntarea urmează să producă efecte juridice.

VI.2. Obligatiile locatorului

Art. 8. - Locatorul se obligă:

a) să predea bunul imobil închiriat, precum si toate accesoriile sale în starea corespunzătoare destinatiei în vederea căreia a fost închiriat; procesul-verbal de predare-primire face parte integrantă din contract;

b) să garanteze pentru linistita si utila folosintă a bunului imobil închiriat, fiind răspunzător fată de locatar pentru evictiune si pentru viciile ascunse ale lucrului;

c) să verifice periodic modalitatea de respectare a obligatiilor chiriasului si dacă bunul imobil închiriat este folosit conform destinatiei pentru care a fost încheiat contractul de închiriere;

d) să depună toate diligentele pentru rezolvarea oricăror probleme apărute în derularea prezentului contract.

VI.3. Obligatiile locatarului

Art. 9. - Locatarul se obligă:

a) să întrebuinteze pe toată durata închirierii bunul imobil închiriat ca un bun proprietar, cu bună-credintă si potrivit destinatiei care rezultă din contract, purtând răspunderea pentru toate pagubele produse din culpa sa;

b) să suporte pe toată durata contractului cheltuielile referitoare la utilitătile consumate pentru folosinta bunului imobil închiriat, respectiv..................;

c) să plătească impozitele si taxele locale;

d) să execute la timp si în bune conditii lucrările de întretinere si reparatii normale ce îi incumbă, în vederea mentinerii bunului imobil închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului;

e) să plătească chiria la termenul stipulat în contract si contravaloarea utilitătilor în termen de 15 zile de la data receptionării facturii;

f) să nu tulbure desfăsurarea activitătilor sportive în bunul imobil - baza sportivă;

g) să răspundă pentru distrugerea totală sau partială a bunului imobil închiriat, care s-ar datora culpei sale;

h) să permită locatorului să controleze modul în care este utilizat bunul imobil închiriat si starea acestuia, la termenul stabilit în contract;

i) să nu aducă modificări bunului imobil închiriat decât cu acordul prealabil, în scris, al Autoritătii Nationale a Sportului si Tineretului, care se solicită de către locator, la cererea locatarului, si cu respectarea legislatiei în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor de constructii si a reglementărilor privind documentatiile urbanistice aprobate;

j) să restituie bunul imobil închiriat la expirarea/încetarea din orice cauză a contractului în starea în care l-a primit, conform procesului-verbal de predare-primire, luându-se în considerare gradul normal de uzură;

k) să răspundă integral pentru deteriorările aduse bunului imobil închiriat de către persoanele aduse de acesta în spatiu, precum prepusii, vizitatorii eto;

l) să execute la timp si în conditii optime reparatiile locative, de întretinere a bunului imobil închiriat, inclusiv ale instalatiilor accesorii acestuia, care permit furnizarea utilitătilor;

m) să nu cedeze contractul si să nu subînchirieze bunul imobil ce constituie obiectul prezentului contract;

n) să nu angajeze si/sau să permită desfăsurarea unor activităti ilegale în bunul imobil (spatiul) închiriat;

o) să nu schimbe destinatia sau specificul bunului imobil închiriat si/sau a/al bazei materiale ce face obiectul prezentului contract;

p) să obtină avizele si autorizatiile necesare desfăsurării activitătilor în cadrul bunului imobil închiriat, cu respectarea legislatiei în vigoare.

VI.4. Drepturile locatarului

Art. 10. - Locatarul are dreptul să primească bunul imobil închiriat si accesoriile acestuia în stare corespunzătoare spre a fi utilizat conform destinatiei stabilite potrivit prezentului contract.

 

CAPITOLUL VII

Răspunderea contractuală, penalităti si daune-interese

 

Art. 11. - Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligatiilor prevăzute în prezentul contract, părtile răspund potrivit prevederilor legii.

Art. 12. - Partea în culpă se obligă să plătească despăgubiri care să acopere integral paguba suferită de cealaltă parte pentru nerespectarea partială sau totală ori pentru îndeplinirea defectuoasă a clauzelor contractuale.

 

CAPITOLUL VIII

Garantia de bună executie a contractului

 

Art. 13. - În scopul garantării îndeplinirii întocmai a obligatiei de plată a chiriei, precum si a obligatiei de reparare a oricărui prejudiciu suferit de locator prin neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă de către locatar a obligatiilor prevăzute în prezentul contract, locatarul se obligă să constituie, prin scrisoare de garantie bancară, în termen de 10 zile de la încheierea prezentului contract, o garantie de bună executie. Contractul intră în vigoare la data constituirii garantiei de bună executie.

Locatorul poate executa garantia de bună executie, fără nicio formalitate prealabilă, în cazul în care locatarul nu îsi îndeplineste obligatiile contractuale.


În cazul executării garantiei de bună executie, locatarul are obligatia reconstituirii acesteia la valoarea initială, în termen de 15 zile de la data executării, sub sanctiunea desfiintării de plin drept a contractului, fără punere în întârziere, fără alte formalităti prealabile si fără interventia instantei judecătoresti.

Toate comisioanele si spezele bancare, precum si alte cheltuieli necesare executării garantiei de bună executie se suportă de către locatar.

Pentru anul calendaristic în curs garantia de bună executie este de ...... lei, reprezentând 30% din valoarea în curs a contractului, si se pune la dispozitia locatorului în termen de 10 zile de la data încheierii contractului de închiriere, sub sanctiunea desfiintării de plin drept a contractului, fără punere în întârziere, fără alte formalităti prealabile si fără interventia instantei judecătoresti.

Pentru fiecare dintre anii următori, garantia este de 30% din chiria aferentă anului precedent si se pune la dispozitia locatorului până la data de 31 ianuarie a anului pentru care se constituie garantia, sub sanctiunea desfiintării de plin drept a contractului, fără punere în întârziere, fără alte formalităti prealabile si fără interventia instantei judecătoresti.

 

CAPITOLUL IX

Rezilierea contractului

 

Art. 14. - Neexecutarea/Executarea necorespunzătoare a obligatiilor asumate de către una dintre părti dă dreptul părtii lezate să ceară rezilierea contractului si să pretindă daune-interese. Rezilierea nu va avea efect asupra obligatiilor deja scadente între părti.

Art. 15. - În cazul în care s-a depăsit termenul de plată a contravalorii utilitătilor cu 60 de zile de la data scadentei sau în cazul nerespectării unei alte obligatii asumate de locatar, prezentul contract se desfiintează de drept, fără punere în întârziere, fără alte formalităti si fără interventia vreunei instante de judecată, conform prezentului pact comisoriu de gradul IV.

 

CAPITOLUL X

Forta majoră

 

Art. 16. - Prin fortă majoră, în sensul prezentului contract, se întelege o împrejurare externă cu caracter exceptional, absolut invincibilă si absolut imprevizibilă.

Părtile vor fi exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentului contract ca urmare a unor conditii de fortă majoră.

Partea afectată de un caz de fortă majoră are obligatia de a anunta respectivul caz în scris celeilalte părti imediat ce a luat cunostintă de producerea acestuia.

Forta majoră se va proba prin documente eliberate de autoritătile si institutiile abilitate în acest sens, în cel mult 15 zile de la data producerii cazului de fortă majoră.

Forta majoră suspendă executarea prezentului contract-cadru de închiriere.

Partea afectată de un caz de fortă majoră are obligatia de a anunta în scris celeilalte părti imediat ce a luat cunostintă despre încetarea respectivului caz si de a relua imediat executarea prezentului contract.

Părtile vor depune toate diligentele pentru prevenirea si/sau limitarea efectelor cazurilor de fortă majoră.

 

CAPITOLUL XI

Subînchirierea si cesiunea

 

            Art. 17. - Subînchirierea în tot sau în parte a bunului imobil închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unui tert este interzisă.

 

CAPITOLUL XII

Încetarea contractului

 

Art. 18. - Locatiunea încetează prin:

a) acordul de vointă al părtilor;

b) expirarea termenului;

c) pieirea bunului;

d) rezilierea pentru neexecutarea obligatiilor;

e) din orice alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul contract.

Art. 19. - La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, contractul încetează de drept, tacita reconductiune nu operează, putând fi prelungit numai prin acordul părtilor exprimat în scris, potrivit art. 4.

 

CAPITOLUL XIII

Litigii

 

            Art. 20. - Orice litigiu izvorât din încheierea, executarea, modificarea, încetarea si interpretarea clauzelor prezentului contract se va solutiona pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, va fi supus spre solutionare instantelor române competente.

 

CAPITOLUL XIV

Dispozitii finale

 

Art. 21. - Legea aplicabilă prezentului contract este legea română.

Art. 22. - Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act aditional semnat si stampilat de ambele părti, avizat sau, după caz, aprobat de către conducerea Autoritătii Nationale pentru Sport si Tineret.

Art. 23. - Orice comunicare între părti trebuie expediată la adresele mentionate la cap. I, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin curier sau prin fax, cu confirmarea expedierii acestuia. În situatia în care comunicarea se face prin postă, aceasta va fi considerată primită la data mentionată pe confirmarea de primire, iar în cazul în care comunicarea se face prin fax, aceasta va fi considerată receptionată în a doua zi lucrătoare de la data expedierii acestuia.

Art. 24. - După încetarea perioadei de închiriere, orice investitie sau modernizare adusă bunului imobil închiriat poate trece, în conditiile legii, cu acceptul locatorului si fără vreo pretentie pecuniară din partea locatarului, în proprietatea publică/privată a statului român, respectiv în administrarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret.

Art. 25. - Anexa face parte integrantă din prezentul contract si se încheie în acelasi număr de exemplare ca si contractul.

Art. 26. - Prezentul contract s-a încheiat astăzi.................., la......................................, în 3 (trei) exemplare, dintre care unul pentru fiecare parte si un exemplar pentru Autoritatea Natională pentru Sport si Tineret.

 

Locator,

...............................................

Locatar,

...............................................

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind activitatea entitătilor care organizează cursuri de pregătire profesională unitară a personalului din asigurări

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27) si ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 18 mai 2010, prin care s-au adoptat Normele privind activitatea entitătilor care organizează cursuri de pregătire profesională unitară a personalului din asigurări,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se pun în aplicare Normele privind activitatea entitătilor care organizează cursuri de pregătire profesională unitară a personalului din asigurări, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Normele mentionate la alin. (1) intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - Entitătile implicate în organizarea cursurilor de pregătire profesională, precum si directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 15 iunie 2010.

Nr. 6.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind activitatea entitătilor care organizează cursuri de pregătire profesională unitară a personalului din asigurări

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme stabilesc obligatiile privind activitatea entitătilor implicate în organizarea cursurilor de pregătire profesională, în vederea asigurării unei educatii profesionale unitare si de calitate a persoanelor care lucrează în domeniul asigurărilor.

(2) Pregătirea profesională implică una dintre următoarele forme: calificarea profesională, specializarea/perfectionarea profesională sau pregătirea profesională continuă.

(3) Pregătirea profesională se realizează prin participarea la cursuri organizate de către furnizorii de programe educationale în domeniul asigurărilor, atestati conform prezentelor norme.

Art. 2. - (1) Entitătile care doresc să devină furnizori de programe educationale în domeniul asigurărilor trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie persoane juridice române;

b) să aibă ca obiect de activitate desfăsurarea altor forme de învătământ (pentru societătile comerciale n.c.a. cod CAEN 8559);

c) să corespundă cerintelor unor activităti formative de calitate sub aspectul experientei conducătorului formatorilor în domeniul asigurărilor, existentei sau posibilitătii asigurării spatiilor de curs si de examinare necesare si dotărilor aferente procesului educativ si de examinare;

d) să corespundă prevederilor prezentelor norme.

(2) Entitătile autorizate să functioneze de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor pot organiza cursuri de pregătire în mod exclusiv pentru angajatii cu contract de muncă implicati în activitatea de distributie a produselor de asigurare, dacă îndeplinesc următoarele conditii:

a) detin un departament de training, conform structurii organizatorice si regulamentului de organizare si functionare;

b) detin spatiile de curs si examinare necesare si dotările aferente procesului educativ si de examinare;

c) corespund prevederilor prezentelor norme.

Art. 3. - (1) În vederea asigurării educatiei profesionale unitare si de calitate, se constituie Comisia de monitorizare a calitătii pregătirii profesionale, denumită în continuare Comisia de monitorizare, care are drept obiectiv evaluarea programelor de pregătire profesională si a aplicării acestora.

(2) Membrii Comisiei de monitorizare sunt numiti prin ordin al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(3) Principalele atributii ale Comisiei de monitorizare sunt:

a) analizarea documentatiilor depuse de entitătile care doresc să devină furnizori de programe educationale în domeniul asigurărilor si formularea de propuneri către Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;

b) atestarea lectorilor pentru programele de pregătire profesională în domeniul asigurărilor;

c) monitorizarea furnizorilor de programe educationale, în sensul respectării conditiilor sub care au fost aprobate programele pe pregătire profesională;

d) orice alte atributii stabilite prin prezentele norme sau dispozitii ale Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 4. - (1) Entitătile care îndeplinesc conditiile mentionate la art. 2 si doresc să devină furnizori de programe educationale în domeniul asigurărilor sunt înregistrate, pe baza unei cereri scrise, în Registrul furnizorilor de programe educationale în domeniul asigurărilor, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme.

(2) La cererea scrisă adresată Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor se vor anexa:

a) certificatul de înmatriculare, actul constitutiv si, după caz, statutul care dovedeste faptul că are în obiectul de activitate desfăsurarea altor forme de învătământ (pentru societătile comerciale, cod CAEN 8559, „alte activităti n.c.a."), iar în cazul entitătilor autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, copia hotărârii prin care s-au aprobat structura organizatorică, organigrama si regulamentul de organizare si functionare;

b) documente din care să rezulte conducerea executivă la zi a entitătii;

c) dovada existentei spatiului necesar si a dotărilor aferente desfăsurării procesului educativ, corelat cu numărul de participanti;

d) proiectul de programă analitică, incluzând lista lectorilor pe fiecare segment de curs;

e) proiectul tematicii examenului de absolvire;

f) dovada plătii taxei de atestare;

g) indicarea paginii web a societătii.

(3) Pentru programele de pregătire profesională a intermediarilor în asigurări, programa-cadru analitică si tematica examenului de absolvire se preiau de la Comisia de monitorizare.

(4) Entitătile atestate să deruleze cel putin un program educational în domeniul asigurărilor nu mai trebuie să depună documentele prevăzute la alin. (2), dacă nu au intervenit modificări ale acestora.

(5) Furnizorul de programe educationale în domeniul asigurărilor este obligat să anunte în termen de 15 zile orice modificare survenită în datele pe baza cărora s-a făcut înregistrarea în Registrul furnizorilor de programe educationale în domeniul asigurărilor.

Art. 5. - (1) Programul de pregătire profesională este supus aprobării Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. (2) Programul de pregătire profesională cuprinde:

a) conditiile de înscriere si de participare la cursuri;

b) durata cursului;

c) metodele folosite la pregătirea cursantilor;

d) numărul maxim de cursanti într-o grupă;

e) modalităti de tinere a evidentei prezentei la cursuri;

f) programa analitică a cursurilor, prevăzută la art. 6.

Art. 6. - Programa analitică a cursurilor de pregătire profesională trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) obiectivul programului răspunde unor cerinte concrete de pregătire aferente domeniului asigurărilor si/sau domeniilor conexe;

b) continutul programului are o tematică în concordantă cu obiectivul de pregătire asumat si cu tematica elaborată de Comisia de monitorizare;

c) cuprinde un număr de ore corespunzător pentru acoperirea tematicii propuse;

d) este structurată într-o manieră care să permită asimilarea notiunilor predate, inclusiv a lucrărilor practice si a studiilor de caz;

e) este însotită de o bibliografie accesibilă si de suportul de curs pus la dispozitie de către Comisia de monitorizare;

f) este însotită de tematica examenului de absolvire sau a formei de evaluare finală a absolventilor;

g) este acoperită integral de lectori abilitati potrivit prezentelor norme.

Art. 7. - (1) Evaluarea programului de pregătire profesională include: furnizorul programului, denumirea programului de formare, programa analitică a cursurilor, tematica examenului de absolvire, lectorii atasati programului.

(2) Programele de pregătire profesională pot fi structurate în module de cursuri.

Art. 8. - (1) Comisia de monitorizare verifică documentatia depusă si face propuneri de aprobare/respingere a programelor de pregătire profesională.

(2) În vederea analizei calitătii programelor de pregătire profesională, membrii Comisiei de monitorizare pot face vizite ia sediul institutiilor care solicită aprobarea programelor de pregătire si la spatiile de desfăsurare a cursurilor si pot face orice alte investigatii necesare fundamentării propunerilor către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 9. - (1) Conditiile de atestare a lectorilor pentru programele de pregătire profesională în domeniul asigurărilor sunt următoarele:

a) să fie absolventi cu diplomă ai unei institutii de învătământ superior din România sau din Spatiul Economic European;

b) să aibă o experientă de cel putin 3 ani în domeniul asigurărilor;

c) să fi absolvit o formă de pregătire pentru educatia adultilor în domeniul formării formatorilor.

(2) Fac exceptie de la prevederile alineatului precedent personalul didactic din învătământul superior si specialistii desemnati de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din cadrul unor autorităti/institutii al căror obiect de activitate are implicatii în domeniul asigurărilor.

(3) Pot fi atestati, cu titlu provizoriu, în calitate de formatori, fără a îndeplini conditia prevăzută la alin. (1) lit. c), specialisti din piata asigurărilor si din domeniile conexe, cu obligatia ca acestia să absolve un curs de pregătire în domeniul formării formatorilor în termen de cel mult 2 ani de la data înscrierii în Registrul lectorilor, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme.

Art. 10. - Persoanele care doresc să se înregistreze în Registrul lectorilor ca lectori pentru programele de pregătire profesională în domeniul asigurărilor vor prezenta următoarele documente:

a) copie legalizată de pe diploma de absolvire a unei institutii de învătământ superior; pentru absolventii din Spatiul Economic European, aceasta va fi tradusă în limba română;

b) dovada unei experiente de 3 ani în domeniul asigurărilor (copie după cartea de muncă, contracte de management etc);

c) certificatul de absolvire a unei forme de pregătire pentru educatia adultilor în domeniul formării formatorilor;

d) dovada plătii taxei de atestare.

Art. 11. - (1) Înainte de începerea fiecărui program de pregătire profesională, furnizorii de programe educationale transmit electronic Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor tabelul nominal cu datele personale ale cursantilor si locatia de desfăsurare a cursurilor.

(2) Desfăsurarea programelor de pregătire profesională se realizează numai în conditiile în care acestea au fost aprobate.

(3) Pentru sustinerea unor subiecte specifice din cadrul programelor de pregătire sau în cazul unor prelegeri specifice, furnizorii de programe educationale pot invita si persoane care nu fac parte din Registrul lectorilor, cu conditia ca ponderea acestor subiecte să nu depăsească 20% din durata programului de pregătire.

Art. 12. - (1) Programele de pregătire profesională se finalizează cu examen de absolvire, ale cărui rezultate se afisează pe site-ul furnizorului de programe, în termen de maximum 3 zile de la sustinerea acestuia.

(2) Examenul de absolvire se poate organiza pentru întreg programul sau prin teste de examinare pentru fiecare modul component, asa cum au fost ele aprobate de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

(3) Examenul de absolvire a programului de pregătire profesională se desfăsoară în prezenta unei comisii formate din 3-5 persoane. Din comisie poate face parte un reprezentant desemnat de către Comisia de monitorizare.

(4) După crearea unei platforme-suportîn cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, se pot organiza si examene on-line.

(5) Persoanele care au promovat examenul de absolvire primesc un certificat de absolvire. Modelul certificatului este prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentele norme.


(6) Contestatiile rezultatelor la examen se transmit furnizorilor de programe educationale în domeniul asigurărilor în termen de două zile de la afisarea rezultatelor si se solutionează de către acestia în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării contestatiei.

(7) Persoanele care nu au sustinut sau nu au promovat examenul de absolvire ori testele de examinare pot solicita repetarea lor, fără reluarea cursurilor de pregătire, într-o perioadă de cel mult 6 luni de la data comunicării rezultatelor sau de la data finalizării cursurilor/modulelor de pregătire profesională, cu plata unei taxe individuale de reexaminare. Data si locul reexaminării vor fi stabilite de către furnizorul de programe educationale si vor fi comunicate Comisiei de monitorizare.

Art. 13. - (1) Comisia de monitorizare nominalizează supraveghetori în vederea efectuării unor controale ale procesului de formare si examinare. Prezenta supraveghetorilor ia examen nu este o conditie obligatorie.

(2) Dacă la controlul activitătii de formare s-au constatat nereguli, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor stabileste un termen pentru remedierea acestora.

(3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor radiază furnizorul din Registru, dacă:

a) furnizorul solicită radierea;

b) furnizorul intră în lichidare;

c) în urma controalelor, se constată repetarea neregulilor sau încălcarea legislatiei din domeniul asigurărilor;

d) furnizorul nu aduce la cunostinta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor modificările conditiilor în baza cărora a fost înregistrat în Registru;

e) furnizorul nu respectă programul de pregătire profesională.

Art. 14. - Furnizorii de programe educationale publică pe pagina web informatii despre data de începere a cursurilor si alte informatii necesare participantilor la cursuri.

Art. 15. - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor deschide si mentine următoarele registre, care vor fi disponibile în format electronic spre consultare publică:

a) Registrul furnizorilor de programe educationale în domeniul asigurărilor;

b) Registrul lectorilor;

c) Registrul absolventilor programelor de pregătire profesională în domeniul asigurărilor, aprobate de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 16. - Atributiile si obligatiile Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor prevăzute în prezentele norme sunt duse la îndeplinire prin intermediul Institutului de Management în Asigurări.

Art. 17. - Prezentele norme nu se aplică:

a) institutiilor de învătământ superior acreditate de către Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

b) programelor de pregătire profesională concepute si derulate de asigurători sau brokeri de asigurare si/sau reasigurare pentru personalul propriu, care nu se supun aprobării de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 18. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme constituie contraventie si se sanctionează conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

Registrul furnizorilor de programe educationale în domeniul asigurărilor

 

Codul unic alocat de CSA/IMA

Data înregistrării

Denumirea persoanei

juridice

Datele de identificare

(Reg. corn., Reg. jud., CUI)

Adresa sediului

Conducerea

Data radierii

1

2

3

4

5

6

7

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

Registrul lectorilor

 

Codul unic alocat de CSA/IMA

Data înregistrării

Numele si prenumele

Codul numeric personal*

Datele de contact

(adresă, telefon, fax, e-mail)

Data-limită pentru plata taxei

anuale

Observatii

Data radierii

1

2

3

4

5

6

7

8


* Codul numeric personal nu apare la consultarea publică a registrului.

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

Furnizorul de programe educationale

Date de identificare (Reg. com./Reg. jud., CUI)

SIGLA

(dacă este cazul)

 

 

 

Fotografie

 

 

 

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

 

            Doamna/Domnul .........................................................................................................................., născut(ă) la data de ........................................... în ...................................................... Judetul ...................................., CNP.........................................., a absolvit cu nota/calificativul ..................................................... cursul de pregătire profesională

 

Conducătorul furnizorului de programe,

.................................................................................

(semnătura, stampila)


 

Data...............

Seria........Nr..................................

 

 

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE AASIGURARILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind calificarea profesională si pregătirea continuă a persoanelor care lucrează în domeniul distributiei produselor de asigurare

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (26) si (27), precum si ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 18 mai 2010, prin care s-au adoptat Normele privind calificarea profesională si pregătirea continuă a persoanelor care lucrează în domeniul distributiei produselor de asigurare,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se pun în aplicare Normele privind calificarea profesională si pregătirea continuă a persoanelor care lucrează în domeniul distributiei produselor de asigurare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Normele mentionate la alin. (1) intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - Persoanele care lucrează în domeniul distributiei produselor de asigurare, precum si directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 15 iunie 2010.

Nr. 7.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind calificarea profesională si pregătirea continuă a persoanelor care lucrează în domeniul distributiei produselor de asigurare

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme stabilesc cerintele de calificare profesională a persoanelor care doresc să lucreze în domeniul distributiei produselor de asigurare si cerintele de pregătire profesională continuă a acestora.

(2) În întelesul prezentelor norme, expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) calificarea profesională - pregătirea teoretică si practică pentru însusirea cunostintelor specifice domeniului asigurărilor;

b) pregătirea profesională continuă - actualizarea permanentă a cunostintelor si deprinderilor specifice locului de muncă din domeniul asigurărilor;

c) certificatul de absolvire - atestă absolvirea cursurilor de calificare sau de pregătire profesională continuă.

Art. 2. - Dispozitiile prezentelor norme se aplică următoarelor categorii de persoane:

a) agenti de asigurare persoane fizice;

b) conducători ai agentilor de asigurare persoane juridice;

c) subagenti;

d) conducători ai activitătii de bancassurance si persoanele fizice care desfăsoară activitate de bancassurance;

e) conducători executivi ai brokerilor de asigurări si/sau reasigurări;

f) brokeri în asigurări/reasigurări;

g) asistenti în brokeraj persoane fizice si conducători ai asistentilor în brokeraj persoane juridice;

h) personal propriu al brokerului de asigurare si/sau reasigurare, care are ca principală atributie de serviciu intermedierea contractelor de asigurare si/sau reasigurare;

i) angajati ai societătilor de asigurare implicati în activitatea distributiei produselor de asigurare.

Art. 3. - (1) Persoanele mentionate la art. 2, care doresc să lucreze în domeniul asigurărilor, trebuie să absolve un program de calificare profesională aprobat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

(2) La programele de calificare profesională se pot înscrie persoane fizice care posedă diplomă de absolvent de liceu si au domiciliul sau rezidenta în România, precum si cetăteni cu domiciliul sau rezidenta în Spatiul Economic European care fac dovada că detin cunostinte de limba română în măsură să asigure o foarte bună comunicare cu asiguratii si potentialii asigurati.

(3) Durata programului de calificare profesională este de minimum 50 de ore efective.

(4) Programa cursurilor la distantă sau e-learning trebuie să corespundă, prin studiu individual, duratei mentionate la alin. (3).

Art. 4. - (1) Programa-cadru pentru programele de calificare profesională cuprinde cel putin următoarele sectiuni:

a) cadrul legislativ al activitătii de asigurare;

b) principiile activitătii de asigurare si produsele de asigurare;

c) principiile generale privind tehnicile de vânzare si negociere a produselor de asigurare si cele privind etica în vânzări;

d) protectia asiguratilor, protectia datelor cu caracter personal, elemente de prevenire si combatere a spălării banilor, a finantării terorismului si a aplicării sanctiunilor internationale.

(2) Tematica detaliată a programelor de calificare profesională este elaborată de Comisia de monitorizare a calitătii pregătirii profesionale si se supune aprobării Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor. Comisia de monitorizare este definită în Normele privind activitatea entitătilor care organizează cursuri de pregătire profesională unitară a personalului din asigurări.

(3) Programele de calificare profesională pot fi structurate în module de cursuri care să cuprindă una sau mai multe dintre sectiunile prevăzute la alin. (1).

Art. 5. - (1) Programele de calificare profesională se finalizează cu examen de absolvire.

(2) Examenul de absolvire se poate organiza pentru întregul program sau prin teste de examinare pentru fiecare modul component.

(3) Testele-grilă pentru examenele de absolvire a programelor de calificare profesională se vor elabora de către Comisia de monitorizare si se supun aprobării Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(4) Examenul de absolvire se organizează de către furnizorii de programe de pregătire profesională. Comisia de examinare va fi formată din 3-5 persoane, dintre care o persoană va fi nominalizată de Comisia de monitorizare.

(5) Contestatiile rezultatelor la examen se depun sau se trimit în termen de două zile de la data comunicării rezultatelor si se solutionează de către furnizorii de programe educationale în domeniul asigurărilor în termen de 5 zile lucrătoare de la depunerea contestatiei.

Art. 6. - (1) Persoanele care au promovat examenul de absolvire primesc un certificat de absolvire, eliberat de furnizorul programului educational, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentele norme.

(2) Furnizorii programelor educationale pot elibera, la cerere, si certificate de promovare a modulelor pentru care cursantii au promovat testele de examinare. Acestea sunt avute în vedere la eliberarea certificatului de calificare profesională dacă au fost obtinute într-un interval de cel mult 6 luni de la data absolvirii primului modul de curs.

(3) Persoanele care nu au sustinut sau nu au promovat examenul de absolvire sau testele de examinare pot solicita repetarea acestora, fără reluarea cursurilor de pregătire, într-o perioadă de cel mult 6 luni de la data comunicării rezultatelor. Data si locul examinării/reexaminării vor fi stabilite de către furnizorul de programe si comunicate Comisiei de monitorizare.

(4) Până la eliberarea certificatelor de calificare profesională furnizorii programelor educationale pot elibera adeverinte de absolvire, valabile 3 luni de la data eliberării.

Art. 7. - (1) Persoanele mentionate la art. 2, care sunt înregistrate în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări la data intrării în vigoare a prezentelor norme, sunt obligate ca, la perioade succesive de maximum 3 ani, calculate de la data de 1 octombrie 2010, să facă dovada că au urmat un program de pregătire profesională continuă aprobat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

(2) Pentru persoanele care îndeplinesc calitatea de conducători la agentii de asigurare persoane juridice, conducătorii activitătii de bancassurance, conducătorii executivi ai brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, precum si pentru conducătorii asistentilor în brokeraj persoane juridice, perioada mentionată la alin. (1) este de maximum 2 ani.

(3) Durata programului de pregătire profesională continuă pentru conducătorii intermediarilor persoane juridice este de minimum 35 de ore.

(4) Durata programului de pregătire profesională continuă este de minimum 20 de ore pentru persoanele prevăzute la art. 2, altele decât cele prevăzute la alin. (3).

(5) Programa cursurilor si tematica examenelor de absolvire se elaborează de către Comisia de monitorizare si se supun aprobării Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(6) Cursantilor care au promovat examenul de absolvire li se eliberează un certificat de pregătire profesională continuă, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezentele norme.

(7) Lipsa certificatului de pregătire profesională continuă conduce la imposibilitatea exercitării activitătii de distributie a produselor de asigurare.

(8) Celelalte reguli privind desfăsurarea si finalizarea programelor de calificare profesională se aplică în mod corespunzător si programelor de pregătire profesională continuă.

(9) Programa cursurilor la distantă sau e-learning trebuie să corespundă, prin studiu individual, duratei mentionate la alin. (3) si (4).

Art. 8. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2011, pentru persoanele mentionate la art. 2 certificatul de calificare profesională este conditie de încheiere a contractelor de muncă, respectiv de mandat în domeniul asigurărilor sau de intermediere, după caz, cu asigurătorii sau intermediarii în asigurări.

(2) Obtinerea certificatului de pregătire profesională continuă în termen de 3 ani si, respectiv, de 2 ani, începând cu data de 1 octombrie 2010 sau, ulterior, de la data înscrierii în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări este conditie de detinere a calitătii/functiei mentionate la art. 2.

(3) După data mentionată la alin. (1), asigurătorii si brokerii de asigurare si/sau reasigurare sunt obligati să includă în contractele de muncă, respectiv de mandat sau de intermediere ale persoanelor prevăzute la art. 2 termenul până la care acestea trebuie să urmeze un program de pregătire profesională continuă. Pentru persoanele care la data mentionată la alin. (1) au deja încheiat un contract de muncă, respectiv de mandat sau de intermediere, prevederile privind acest termen se pot face printr-un act aditional.

(4) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor mentine un registru electronic public al absolventilor de programe de calificare profesională si de pregătire profesională continuă, denumit Registrul absolventilor, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezentele norme.

Art. 9. - Atributiile si obligatiile Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, prevăzute în prezentele norme, vor fi duse la îndeplinire prin intermediul Institutului de Management în Asigurări.

Art. 10. - Prezentele norme se aplică si sucursalelor din România ale asigurătorilor si brokerilor de asigurare si/sau reasigurare cu sediul în Spatiul Economic European în cazul în care folosesc intermediari persoane juridice sau fizice române.

Art. 11. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme constituie contraventie si se sanctionează conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.


 

ANEXA Nr. 1
la norme

 

Furnizorul de programe educationale

Date de identificare (Reg. com./Reg. jud., CUI)

SIGLA

(dacă este cazul)

 

 

 

Fotografie

 

 

 

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

 

            Doamna/Domnul ............................................................................................................................, născut(ă) la data de ........................................... în ...................................................... judetul ...................................., CNP.........................................., a absolvit cu nota/calificativul ...................................................................................... cursul de calificare profesională  .................................................................................................

 

Conducătorul furnizorului de programe,

.................................................................................

(semnătura, stampila)


 

Data...............

Seria........Nr..................................

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

Furnizorul de programe educationale

Date de identificare (Reg. com./Reg. jud., CUI)

SIGLA

(dacă este cazul)

 

 

 

Fotografie

 

 

 

CERTIFICAT DE PREGĂTIRE PROFESIONALA CONTINUA

 

Doamna/Domnul ......................................................................................................................, născut(ă) la data de ........................................... în ...................................................... judetul ...................................., CNP..........................................,  a absolvit cu nota/calificativul ........................................................................................ cursul de pregătire profesională continuă ............................................................................

 

Conducătorul furnizorului de programe,

.................................................................................

(semnătura, stampila)


 

Data...............

Seria........Nr..................................

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

Registrul absolventilor

 

            Partea A - Absolventi de cursuri de calificare profesională

 

Numele si prenumele

Codul numeric personal*

Contract de muncă/ mandat/împuternicire

Data absolvirii cursului de calificare profesională

Furnizor de programe

Calificativul/Media de absolvire

Data-limită privind absolvirea cursului de pregătire profesională

continuă

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nu apare la accesarea publică a registrului.

 

            Partea B - Absolventi de cursuri de pregătire profesională continuă

 

Codul unic alocat C.S.A.*

Numele si prenumele

Codul numeric personal**

Contract de muncă/mandat/

împuternicire

Functia de conducere

(dacă este cazul)

Data absolvirii cursului de

pregătire profesională

continuă

Furnizorul de programe

Calificativul/

Media de absolvire

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 


* Din Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări.

** Nu apare la accesarea publică a registrului.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.