MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 421/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 421         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 23 iunie 2010

 

SUMAR

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

54. - Ordonantă de urgentă privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale

 

505. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Cluj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Cluj

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.235. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea specială a Universitătii „Spiru Haret” din Bucuresti


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale

 

Având în vedere necesitatea combaterii în regim de maximă urgentă a fraudei fiscale în domeniul TVA pentru livrările de: cereale, plante tehnice, legume, fructe, carne, zahăr, făină, pâine si produse de panificatie,

având în vedere necesitatea stabilirii unor standarde minime comune pentru înregistrarea si scoaterea din evidentă a persoanelor impozabile care efectuează operatiuni de comert intracomunitar, în special achizitii intracomunitare de bunuri, în vederea diminuării evaziunii fiscale în domeniul TVA, pentru asigurarea unei mai bune monitorizări a operatorilor economici care desfăsoară operatiuni cu produse accizabile, respectiv produse energetice, alcool si băuturi alcoolice si tutun prelucrat, în vederea accelerării încasării accizelor la bugetul de stat si a diminuării evaziunii fiscale în domeniu,

în scopul întăririi supravegherii si controlului vamal al activitătii de introducere si comercializare a mărfurilor în regim duty-free, pentru instituirea unor pârghii care să conducă la cresterea gradului de colectare a veniturilor bugetare,

în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public si constituie situatii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Denumirea articolului 1581 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Baza de date privind operatiunile intracomunitare”

2. După articolul 1581 se introduce un nou articol, articolul 1582, cu următorul cuprins:

„Registrul operatorilor intracomunitari

Art. 1582. - (1) Începând cu data de 1 august 2010, se înfiintează si se organizează în cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală Registrul operatorilor intracomunitari care cuprinde toate persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care efectuează operatiuni intracomunitare, respectiv:

a) livrări intracomunitare de bunuri care au locul în România potrivit art. 132 alin. (1) lit. a) si care sunt scutite de taxă în conditiile prevăzute la art. 143 alin. (2) lit. a) si d);

b) livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operatiuni triunghiulare prevăzute la art. 1321 alin. (5), efectuate în statul membru de sosire a bunurilor si care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T în România;

c) prestări de servicii intracomunitare, respectiv servicii pentru care se aplică prevederile art. 133 alin. (2), efectuate de persoane impozabile stabilite în România în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile;

d) achizitii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul în România potrivit prevederilor art. 1321;

e) achizitii intracomunitare de servicii, respectiv cele pentru care se aplică prevederile art. 133 alin. (2), efectuate în beneficiul unor persoane impozabile stabilite în România, inclusiv persoane juridice neimpozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 sau 1531, de către persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate, si pentru care beneficiarul are obligatia plătii taxei potrivit art. 150 alin. (2).

(2) La data solicitării înregistrării în scopuri de TVA potrivit art. 153 sau 1531 persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile vor solicita organului fiscal competent si înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari dacă intentionează să efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare, de natura celor prevăzute la alin. (1).

(3) Persoanele înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 si 1531 vor solicita înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari dacă intentionează să efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la alin. (1), înainte de efectuarea respectivelor operatiuni.

(4) În vederea înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari, persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile trebuie să depună la organul fiscal competent o cerere de înregistrare însotită si de alte documente doveditoare, stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală. În cazul persoanelor impozabile este obligatorie prezentarea cazierului judiciar eliberat de autoritatea competentă din România al asociatilor, cu exceptia societătilor pe actiuni, si al administratorilor.

(5) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (2), organul fiscal va analiza si va dispune aprobarea sau respingerea motivată a cererii de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari, în termen de 10 zile calendaristice de la data înregistrării cererii de înregistrare la organul fiscal competent.

(6) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (3), organul fiscal va verifica îndeplinirea conditiei prevăzute la alin. (8) lit. c) si va dispune aprobarea sau respingerea de îndată a cererii.

(7) Aprobarea sau respingerea cererii de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari se face prin decizie emisă de organul fiscal competent, care se comunică solicitantului conform Codului de procedură fiscală. Înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte începând cu data comunicării deciziei în conditiile prevăzute de Codul de procedură fiscală.

(8) Nu pot fi înscrise în Registrul operatorilor intracomunitari:

a) persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531;

b) persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în miscare actiunea penală si/sau care are înscrise în cazierul judiciar infractiuni în legătură cu oricare dintre operatiunile prevăzute la alin. (1).

(9) Organul fiscal competent va radia din Registrul operatorilor intracomunitari persoanele impozabile care depun o cerere în acest sens.

(10) Organul fiscal competent va radia din oficiu din Registrul operatorilor intracomunitari:

a) persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care figurează în lista contribuabililor declarati inactivi potrivit legii;

b) persoanele impozabile în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comertului, potrivit legii;

c) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153, care în anul următor înscrierii în registru nu au mai efectuat operatiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la alin. (1);

d) persoanele înregistrate conform art. 153 sau 1531, care solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit legii;

e) persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană împotriva căreia s-a pus în miscare actiunea penală în legătură cu oricare dintre operatiunile prevăzute la alin. (1).

(11) Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari se face în baza deciziei emise de către organul fiscal competent, care se comunică solicitantului conform Codului de procedură fiscală. Radierea din Registrul operatorilor intracomunitari produce efecte începând cu data comunicării deciziei în conditiile prevăzute de Codul de procedură fiscală.

(12) Persoanele radiate din Registrul operatorilor intracomunitari conform alin. (9) si (10) pot solicita reînscrierea în acest registru după înlăturarea cauzelor care au determinat radierea, dacă intentionează să efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare, de natura celor prevăzute la alin. (1). Reînscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari se efectuează de către organele fiscale în conditiile prevăzute de prezentul articol. De asemenea pot solicita înregistrarea în Registrul operatorilor intracomunitari persoanele prevăzute la alin. (8) lit. a), dacă la data solicitării sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531, precum si persoanele prevăzute la alin. (8) lit. b), după înlăturarea cauzelor pentru care persoanele respective nu au fost eligibile pentru înscrierea în registru.

(13) Organizarea si functionarea Registrului operatorilor intracomunitari, inclusiv procedura de înscriere si de radiere din acest registru, se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(14) Persoanele care nu figurează în Registrul operatorilor intracomunitari nu au un cod valabil de TVA pentru operatiuni intracomunitare, chiar dacă acestea sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 sau 1531.”

3. La articolul 160 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) livrarea de bunuri din următoarele categorii: cereale, plante tehnice, legume, fructe, carne, zahăr, făină, pâine si produse de panificatie, astfel cum sunt stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.”

4. La articolul 177, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 177. - (1) Pentru tigarete, acciza datorată este egală cu suma dintre acciza specifică si acciza advalorem, dar nu mai putin de 96% din acciza totală pentru tigarete, care reprezintă acciza minimă. Când suma dintre acciza specifică si acciza ad valorem este mai mică decât acciza minimă, se plăteste acciza minimă.”

5. La articolul 20621, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Depozitarea exclusivă a produselor accizabile în regim suspensiv de accize poate avea loc în:

a) antrepozitele fiscale ale antrepozitarilor autorizati pentru productia de produse energetice si ale persoanelor afiliate acestora, în sensul prevăzut la titlul I art. 7 pct. 21, pentru un număr maxim de 8 antrepozite fiscale de depozitare pentru fiecare antrepozitar autorizat pentru productia de astfel de produse din România, inclusiv persoanele afiliate acestuia. În întelesul acestei prevederi, antrepozitarul autorizat pentru productia de produse energetice este operatorul economic care detine instalatii si utilaje pentru rafinarea titeiului si prelucrarea fractiilor rezultate în vederea obtinerii de produse supuse accizelor;

b) antrepozitele fiscale aflate în zona aeroporturilor, destinate exclusiv aprovizionării aeronavelor cu produse energetice, în baza certificatelor eliberate în acest sens de autoritatea competentă în domeniul aeronautic;

c) antrepozitele fiscale ale antrepozitarilor autorizati pentru productia de tigarete a căror cotă de piată reprezintă peste 5% si ale persoanelor afiliate acestora, în sensul prevăzut la titlul I art. 7 pct. 21, pentru un număr maxim de două antrepozite fiscale de depozitare pentru fiecare antrepozitar autorizat pentru productia de astfel de produse din România, inclusiv persoanele afiliate acestuia.”

6. La articolul 20621, alineatul (8) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(8) Fac exceptie de la prevederile alin. (6) antrepozitele fiscale care livrează produse energetice către aeronave, în conditiile prevăzute în normele metodologice.”

7. La articolul 20622 alineatul (3), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) capacitatea maximă de productie a instalatiilor si utilajelor în 24 de ore, declarată pe propria răspundere de persoana fizică sau de administratorul persoanei juridice care intentionează să fie antrepozitar autorizat.”

8. La articolul 20622, după alineatul (6) se introduc sase noi alineate, alineatele (7)-(12), cu următorul cuprins:

„(7) În exercitarea atributiilor sale, Comisia poate solicita orice informatii si documente de la structurile din cadrul Ministerului Finantelor Publice, de la Agentia Natională de Administrare Fiscală si de la alte institutii ale statului, pe care le consideră necesare în solutionarea cererilor înregistrate.

(8) În cazul în care solicitarea Comisiei este adresată structurilor din cadrul Ministerului Finantelor Publice sau Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, aceasta este obligatorie, constituindu-se ca sarcină de serviciu pentru personalul acestor institutii. Nerespectarea acestei obligatii atrage măsurile sanctionatorii prevăzute de legislatia în vigoare.

(9) Comisia poate solicita, după caz, participarea la sedinte a organelor de control care au încheiat actele de control, precum si a reprezentantului legal al societătii comerciale în cauză.

(10) Activitatea curentă a Comisiei se realizează prin intermediul secretariatului care functionează în cadrul directiei de specialitate din Ministerul Finantelor Publice, directie desemnată prin hotărârea de organizare si functionare a ministerului.

(11) În exercitarea atributiilor sale, directia de specialitate poate solicita de la diferite structuri centrale si teritoriale din cadrul Ministerului Finantelor Publice si, respectiv, de la Agentia Natională de Administrare Fiscală orice alte informatii si documente pe care le consideră necesare în solutionarea cererilor înregistrate.

(12) Dacă în urma analizării documentatiei anexate la cererea înregistrată directia de specialitate constată că aceasta este incompletă, dosarul în cauză poate fi restituit autoritătii emitente.”


9. La articolul 20623 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) locul urmează a fi folosit pentru producerea, transformarea, detinerea, primirea si/sau expedierea produselor accizabile în regim suspensiv de accize;”.

10. La articolul 20623 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) persoana care urmează să îsi desfăsoare activitatea ca antrepozitar autorizat să nu înregistreze obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat.”

11. La articolul 20624 alineatul (2), litera g) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,g) perioada de valabilitate a autorizatiei. Perioada de valabilitate este de 3 ani în cazul contribuabililor mari si mijlocii stabiliti conform reglementărilor în vigoare si de un an în celelalte cazuri;”.

12. La articolul 20624, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) Antrepozitarul autorizat care doreste continuarea activitătii într-un antrepozit fiscal după expirarea perioadei de valabilitate înscrise în autorizatia pentru acel antrepozit fiscal va solicita în scris autoritătii competente reautorizarea ca antrepozit fiscal cu cel putin 60 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate, conform precizărilor din normele metodologice.”

13. La articolul 20626 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) să constituie în favoarea autoritătii competente o garantie pentru productia, transformarea si detinerea de produse accizabile în regim suspensiv de accize, precum si o garantie pentru circulatia acestor produse în regim suspensiv de accize, în conformitate cu prevederile art. 20654 si în conditiile stabilite prin normele metodologice;”.

14. La articolul 20626, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:

„(3) Cesionarea ori înstrăinarea sub orice formă a actiunilor sau a părtilor sociale ale antrepozitarilor autorizati ori ale unui antrepozitar a cărui autorizatie a fost anulată sau revocată conform prezentului capitol va fi adusă la cunostinta autoritătii competente cu cel putin 60 de zile înainte de realizarea acestei operatiuni, în vederea efectuării inspectiei fiscale, cu exceptia celor care fac obiectul tranzactiilor pe piata de capital.

(4) Înstrăinarea activelor de natura imobilizărilor corporale care contribuie direct la productia si/sau depozitarea de produse accizabile ale antrepozitarului autorizat ori ale unui antrepozitar a cărui autorizatie a fost anulată sau revocată conform prezentului capitol se va putea face numai după ce s-au achitat ia bugetul de stat toate obligatiile fiscale ori după ce persoana care urmează să preia activele respective si-a asumat obligatia de plată restantă a debitorului printr-un angajament de plată sau printr-un alt act încheiat în formă autentică, cu asigurarea unei garantii sub forma unei scrisori de garantie bancară la nivelul obligatiilor fiscale restante, la data efectuării tranzactiei, ale antrepozitarului.

(5) Actele încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (3) si (4) sunt anulabile la cererea organului fiscal.”

15. La articolul 20628 alineatul (2), litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,f) antrepozitarul autorizat înregistrează obligatii fiscale restante la bugetul general consolidat mai vechi de 60 de zile fată de termenul legal de plată.”

16. La articolul 20630 alineatul (2), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) de la locul de import către oricare dintre destinatiile prevăzute la lit. a), în cazul în care produsele în cauză sunt expediate de un expeditor înregistrat. În sensul prezentului articol, locul de import înseamnă locul unde se află produsele în momentul în care sunt puse în liberă circulatie, în conformitate cu art. 79 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92. Expeditorul înregistrat în România poate să îsi desfăsoare activitatea în această calitate numai în baza autorizatiei valabile emise de autoritatea competentă.”

17. La articolul 20654, alineatele (1), (4) si (5) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 20654. - (1) Antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat si expeditorul înregistrat au obligatia depunerii la autoritatea competentă a unei garantii, conform prevederilor din normele metodologice, care să asigure plata accizelor care pot deveni exigibile. În situatia în care antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat si expeditorul înregistrat înregistrează obligatii fiscale restante cu mai mult de 30 de zile, administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală, garantia se extinde si asupra acestora de drept si fără nicio altă formalitate.

(4) Garantia reprezintă 6% din valoarea accizelor aferente produselor ce ar rezulta la nivelul unui an, potrivit capacitătilor tehnologice de productie pentru antrepozitul nou-înfiintat. Pentru antrepozitarii autorizati, valoarea garantiei se va calcula prin aplicarea procentului de 6% la valoarea accizelor aferente iesirilor de produse accizabile din ultimul an, dar nu mai putin de 6% din valoarea accizelor aferente produselor ce ar rezulta potrivit capacitătilor tehnologice de productie. Tipul, modul de calcul, valoarea si durata garantiei vor fi prevăzute în normele metodologice.

(5) Valoarea garantiei va fi analizată periodic, pentru a reflecta orice schimbări în volumul afacerii sau în nivelul de accize datorat.”

18. La articolul 20654, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) Garantia aferentă deplasării produselor accizabile în regim suspensiv de accize efectuată de un expeditor înregistrat reprezintă 100% din valoarea accizelor corespunzătoare produselor deplasate, în conditiile prevăzute în normele metodologice.”

19. La articolul 20657, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Modalitatea si conditiile de acordare a scutirilor prevăzute la alin. (1)-(3) vor fi stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.”

20. La articolul 20669, alineatul (10) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(10) În cazul comercializării si transportului de tutun brut si tutun partial prelucrat, trebuie îndeplinite următoarele cerinte:

a) operatorii economici care doresc să comercializeze tutun brut sau tutun partial prelucrat provenit din operatiuni proprii de import, din achizitii intracomunitare proprii sau din productia internă proprie pot desfăsura această activitate numai în baza unei autorizatii eliberate în acest scop de către autoritatea competentă;

b) tutunul brut sau tutunul partial prelucrat poate fi comercializat către un operator economic din România numai dacă este antrepozitar autorizat pentru productia de tutun prelucrat, deplasarea tutunului efectuându-se direct către antrepozitul fiscal al acestuia;

c) orice deplasare de tutun brut sau de tutun partial prelucrat pe teritoriul României, realizată de operatorii economici prevăzuti la lit. a), trebuie să fie însotită de un document comercial în care va fi înscris numărul autorizatiei operatorului economic.”

21. La titlul VII „Accize si alte taxe speciale”, în anexa nr. 1, la nr. crt. 3 „Băuturi fermentate, altele decât bere si vinuri”, subpunctul 3.1 „linistite”, nivelul accizei prevăzut în coloana 5 se modifică si va fi de 100 euro/hl de produs.

22. La titlul VII, în anexa nr. 1, la nr. crt. 4 „Produse intermediare”, nivelul accizei prevăzut în coloana 5 se modifică si va fi de 165 euro/hl de produs.

23. La articolul 2961 alineatul (1), după litera k) se introduc două noi litere, literele I) si m), cu următorul cuprins:

,,l) detinerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 tigarete, 400 tigări de foi de 3 grame, 200 tigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri;

m) folosirea conductelor mobile, a furtunurilor elastice sau a altor conducte de acest fel, utilizarea rezervoarelor necalibrate, precum si amplasarea înaintea contoarelor a unor canele sau robinete prin care se pot extrage cantităti de alcool sau distilate necontorizate.”

24. La articolul 2961 alineatul (2), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) cu închisoare de la 1 an la 4 ani, cele prevăzute la lit. c), d), e), g), i), l)si m);”.

25. La articolul 2961, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) După constatarea faptelor prevăzute la alin. (1) lit. c)-i) si k), organul de control competent dispune oprirea activitătii, sigilarea instalatiei în conformitate cu procedurile tehnologice de închidere a instalatiei si înaintează actul de control autoritătii fiscale care a emis autorizatia, cu propunerea de suspendare a autorizatiei de antrepozit fiscal.”

Art. II. - (1) Prevederile art. I pct. 3 se aplică începând cu a 10-a zi următoare comunicării de către Consiliul Uniunii Europene a aprobării derogării pentru aplicarea acestor prevederi, până la data de 31 decembrie 2011. Ministerul Finantelor Publice va publica pe site-ul său oficial www.mfinante.ro data comunicării de către Consiliul Uniunii Europene a aprobării derogării.

(2) Persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 si 1531 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, care intentionează să desfăsoare după data de 1 august 2010 operatiuni intracomunitare de natura celor prevăzute la art. 1582 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, trebuie să solicite organelor fiscale competente înscrierea în Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit prevederilor art. 1582 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(3) În cazul aprobării de către organul fiscal competent a cererilor depuse până la data de 1 august 2010 de către persoanele prevăzute la alin. (2), data înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari va fi data de 1 august 2010. În cazul aprobării de către organul fiscal competent a cererilor depuse după data de 1 august 2010 de persoanele prevăzute la alin. (2), data înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari va fi data comunicării deciziei în conditiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Cererile vor fi solutionate în termenul si în conditiile prevăzute la art. 1582 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Începând cu data de 1 august 2010, pentru realizarea schimbului de informatii în domeniul taxei pe valoarea adăugată cu statele membre ale Uniunii Europene, vor fi utilizate informatiile din Registrul operatorilor intracomunitari.

Art. III. - Solicitările de înscriere în Registrul operatorilor intracomunitari se depun la organele fiscale competente începând cu data publicării prezentei ordonante de urgentă.

Art. IV. - (1) Prevederile art. I pct. 4, 21 si 22 se aplică începând cu data de 1 iulie 2010.

(2) Autorizatiile detinute de antrepozitarii autorizati pentru antrepozitele fiscale de depozitare produse accizabile, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. I pct. 5, îsi încetează valabilitatea la data de 1 septembrie 2010.

(3) Antrepozitarii autorizati pentru productia de produse energetice si antrepozitarii autorizati pentru productia de tigarete, inclusiv persoanele afiliate acestora, prevăzuti la art. I pct. 5, care la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă detin mai mult de 8 antrepozite fiscale de depozitare de produse energetice si mai mult de două antrepozite fiscale de depozitare tigarete, au obligatia ca în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă să comunice Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor lista antrepozitelor fiscale de depozitare, în număr de maximum 8, respectiv două, pentru care se intentionează reautorizarea acestora.

(4) După 48 de ore de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgentă, cu exceptia cazurilor prevăzute ia art. I pct. 5, se interzice deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize către antrepozite fiscale de depozitare.

(5) Antrepozitarii autorizati care la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă detin autorizatii valabile, care au depăsit perioada de 3 ani în cazul contribuabililor mari si mijlocii stabiliti conform reglementărilor în vigoare si, respectiv, de un an în celelalte cazuri de la data de începere a valabilitătii autorizatiei si doresc să îsi continue activitatea ca antrepozitar autorizat, au obligatia de a solicita reautorizarea până la data de 31 august 2010 inclusiv, în conditiile prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Antrepozitarii autorizati care detin autorizatii valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, a căror valabilitate, până la data de 31 august 2010, nu depăseste 3 ani în cazul contribuabililor mari si mijlocii si, respectiv, un an în cazul contribuabililor mici de la data de începere a valabilitătii autorizatiei, au obligatia de a se conforma prevederilor art. I pct. 13, 15 si 17 până la data de 31 august 2010 inclusiv.

(7) Nerespectarea prevederilor alin. (5) si (6) atrage revocarea autorizatiilor de antrepozit fiscal.

Art. V. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 11 septembrie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Titlul ordonantei de urgentă se modifică si va avea următorul cuprins:

„ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free”

2. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă stabileste conditiile în care se pot comercializa mărfuri în regim duty-free.

(2) Operatorii economici introduc mărfuri în vederea comercializării în magazinele duty-free/duty-free diplomatice, numai după plata accizei, taxei pe valoarea adăugată si taxelor vamale, după caz.

(3) Operatorii economici autorizati conform prevederilor prezentei ordonante de urgentă comercializează mărfurile prevăzute la art. 2 alin. (2) în regim duty-free, în limita cantitătilor destinate uzului personal, la preturi care nu includ taxa vamală, taxa pe valoarea adăugată si acciza aferentă, după caz.

(4) Operatorii economici autorizati conform prevederilor prezentei ordonante de urgentă comercializează mărfurile prevăzute în anexa la prezenta ordonantă de urgentă, cu exceptia mărfurilor prevăzute la art. 2 alin. (2), în regim duty-free, la preturi care nu includ taxa vamală, taxa pe valoarea adăugată si acciza aferentă, după caz.

(5) Mărfurilor comercializate prin magazinele autorizate, în valută, potrivit legii, în regim duty-free, li se aplică regimul vamal de export.

(6) Operatorii economici autorizati pot solicita restituirea taxei vamale, a taxei pe valoarea adăugată si a accizei, după caz, aferente produselor comercializate conform prezentei ordonante de urgentă prin magazinele duty-free/duty-free diplomatice.

(7) Pentru mărfurile prevăzute la art. 2 alin. (2), operatorii economici autorizati să comercializeze mărfuri în regim duty-free prin magazine situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat terestre cu tările terte pot solicita restituirea taxei vamale, a taxei pe valoarea adăugată si a accizei, după caz, aferente produselor comercializate, în limita cantitativă destinată uzului personal.

(8) Procedura si conditiile de restituire a taxei vamale, a taxei pe valoarea adăugată si a accizei aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free/duty-free diplomatice, conform prezentei ordonante de urgentă, se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.”

3. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 2. - (1) În întelesul prezentei ordonante de urgentă cantităti destinate uzului personal reprezintă cantitătile care sunt destinate folosirii la un nivel rezonabil pentru consumul individual, familial ori pentru cadouri, fără a fi utilizate în scopul revânzării.

(2) Pentru produsele din tutun, băuturile distilate, rachiuri, lichioruri si alte băuturi spirtoase, bere, vinuri, vermuturi si alte băuturi fermentate, cantitătile destinate uzului personal pentru o persoană într-un interval de 24 de ore sunt limitate la:

a) tigarete - două pachete tigarete/călător/zi;

b) tigări (cu o greutate maximă de 3 grame/bucată) - 100 de bucăti;

c) tigări de foi - 20 de bucăti;

d) tutun de fumat - 250 grame;

e) băuturi spirtoase - 1 litru;

f) produse intermediare - 2 litri;

g) vinuri sau băuturi fermentate - 20 litri;

h) bere - 25 litri.”

4. La articolul 3, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Lista cuprinzând mărfurile care pot fi comercializate în regim duty-free este prevăzută în anexă.”

5. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 4. - Comercializarea mărfurilor cu amănuntul, în valută, în regim duty-free, se face numai în baza autorizatiei eliberate de Ministerul Finantelor Publice.”

6. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 5. - Pentru fiecare an de functionare a magazinelor duty-free se datorează o taxă anuală de 100.000 euro pentru fiecare magazin. Aceeasi taxă se datorează si în cazul comercializării mărfurilor în valută, în regim duty-free, prin magazinele diplomatice sau la bordul aeronavelor care efectuează curse directe având ca destinatie un stat tert.”

7. Articolul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

 Art. 8. - (1) Taxa pentru fiecare an de functionare a magazinelor prin care se comercializează mărfuri în regim duty-free prin magazinele duty-free/duty-free diplomatice si, respectiv, de comercializare în regim duty-free a mărfurilor la bordul aeronavelor se achită pentru următorii ani cel mai târziu cu 10 zile calendaristice înainte de expirarea anului de functionare precedent.

(2) În situatia în care operatorii economici autorizati renuntă la autorizatiile de functionare a magazinelor în regim duty-free emise în favoarea acestora, înainte de expirarea autorizatiilor respective, taxa anuală de autorizare se reduce în mod corespunzător cu perioada de nefunctionare din anul de functionare înscris în autorizatiile emise.

(3) Restituirea diferentelor de taxă de autorizare anuală se va face la solicitarea operatorilor economici de către unitătile Trezoreriei Statului în lei. Solicitarea va contine obligatoriu perioada de nefunctionare a magazinului, însotită de certificarea privind perioada de nefunctionare emisă de biroul/punctul vamal în a cărui rază de competentă se află magazinul. Valoarea în lei se determină prin transformarea sumei în euro la cursul de schimb stabilit si comunicat de Banca Natională a României în fiecare zi de joi. Acest curs se utilizează pe toată durata săptămânii următoare pentru sumele de restituit în cursul acelei săptămâni.

(4) Perioada de nefunctionare, în sensul prezentei ordonante de urgentă, reprezintă intervalul dintre data de la care încetează comercializarea mărfurilor în regim duty-free si data de expirare a anului de functionare sau data de expirare a valabilitătii autorizatiei de functionare, după caz.

(5) Procedura de restituire a diferentei din taxa de autorizare anuală se va stabili prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.”

8. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 9. - Vânzarea mărfurilor în regim duty-free se efectuează pe baza următoarelor documente:

a) pentru magazinele duty-free: pe baza pasaportului sau a cărtii de identitate si a cărtii de îmbarcare, în cazul transporturilor aeriene;

b) pentru magazinele diplomatice: pe bază de comenzi scrise, emise de misiunile diplomatice, avizate de autoritatea vamală competentă, în limita cotelor stabilite de Ministerul Afacerilor Externe, cu respectarea acordurilor internationale în domeniu semnate de România.”

9. După articolul 9 se introduc sapte noi articole, articolele 91-97, cu următorul cuprins:

„Art. 91. - (1) Mărfurile sunt comercializate în regim duty-free numai în ambalaje si în cantităti destinate uzului personal, astfel cum acestea sunt definite la art. 2.

(2) Preturile mărfurilor destinate comercializării în regim duty-free vor fi exprimate în euro si vor fi afisate la vedere.

(3) Comercializarea mărfurilor către cumpărători se face numai în conditiile emiterii de bonuri sau de facturi.

(4) Bonurile trebuie să contină următoarele date:

a) denumirea persoanei juridice autorizate, sediul acesteia si codul fiscal;

b) numărul bonului - numerele se dau în ordine crescătoare;

c) identitatea cumpărătorului: numele si prenumele, felul si numărul documentului de trecere a frontierei de stat, autoritatea emitentă a actului de identitate;

d) numărul cursei, în cazul transportului aerian;

e) felul produsului vândut;

f) unitatea de măsură;

g) cantitatea;

h) valoarea unitară si totală;

i) data vânzării.

Art. 92. - (1) Aparatele de marcat electronice fiscale din dotarea magazinelor duty-free si duty-free diplomatice vor fi conectate on-line la un server din cadrul biroului/punctului vamal în a cărui rază de competentă se află magazinul duty-free.

(2) Aplicatia informatică trebuie să permită din punct de vedere tehnic semnalarea deconectării sau neconectării aparatelor de marcat electronice fiscale.

(3) Cheltuielile necesare realizării acestui sistem de monitorizare vor fi suportate de fiecare operator economic autorizat.

Art. 93. - (1) Comercializarea băuturilor distilate, rachiurilor, lichiorurilor si a altor băuturi spirtoase, precum si a produselor din tutun se va face numai după marcarea specifică, respectiv aplicarea unui timbru cu inscriptia «EXPORT». Procedura privind marcarea se aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(2) Timbrul confectionat din hârtie autocolantă va avea forma unui dreptunghi cu dimensiunile 4 cm lungime si 1,5 cm lătime, fondul de culoare rosu purpuriu si inscriptionarea «EXPORT» de culoare neagră de mărime 7 mm.

(3) Timbrele se tipăresc de Compania Natională «Imprimeria Natională» - S.A., la solicitarea operatorilor economici autorizati să comercializeze mărfuri în regim duty-free, care suportă si contravaloarea acestora.

(4) Aplicarea timbrelor constituie obligatia operatorului economic autorizat să comercializeze mărfuri în regim duty-free, înainte de introducerea în magazin în vederea comercializării.

Art. 94. - Este interzisă comercializarea de produse din tutun, de băuturi distilate, rachiuri, lichioruri si alte băuturi spirtoase, vinuri, vermuturi si alte băuturi fermentate si bere călătorilor care au vârsta sub 18 ani.

Art. 95. - (1) Ministerul Finantelor Publice anulează autorizatia de functionare a magazinului duty-free/duty-free diplomatic, de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor, în situatia în care se constată că i-au fost oferite informatii inexacte sau incomplete în legătură cu autorizarea magazinelor duty-free/duty-free diplomatice.

(2) Ministerul Finantelor Publice revocă autorizatia de functionare a magazinului duty-free/duty-free diplomatic, de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor, în următoarele situatii:

a) neplata taxei anuale la termenul stabilit de art. 8 alin. (1);

b) comercializarea altor mărfuri în regim duty-free decât cele prevăzute în anexă;

c) dacă în legătură cu operatorul economic autorizat a fost deschisă procedura de faliment ori de lichidare;

d) dacă oricare dintre administratorii persoanei juridice a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, în România sau într-un stat străin, pentru infractiunea de abuz în serviciu, fals, uz de fals, înselăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infractiune dintre cele reglementate de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finantării actelor de terorism, cu modificările si completările ulterioare, sau pentru orice altă faptă contra regimului fiscal, reglementată de Codul penal al României, republicat, cu modificările si completările ulterioare;

e) în cazul în care operatorul economic autorizat solicită renuntarea la autorizatia de functionare a magazinului duty-free/duty-free diplomatic;

f) când împotriva operatorului economic autorizat s-a pronuntat o hotărâre definitivă pentru infractiunea de abuz în serviciu, fals, uz de fals, înselăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită ori o infractiune dintre cele reglementate de Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 86/2006, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 241/2005, Legea nr. 82/1991, republicată, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 656/2002, cu modificările si completările ulterioare, sau pentru orice altă faptă contra regimului fiscal, reglementată de Codul penal al României, republicat, cu modificările si completările ulterioare;

g) dacă în decurs de 2 ani de la data încetării ultimei suspendări a autorizatiei de functionare a magazinului duty-free/duty-free diplomatic se constată că operatorul economic autorizat să desfăsoare activitatea de comercializare a mărfurilor în regim duty-free săvârseste în cadrul aceluiasi magazin duty-free/duty-free diplomatic o faptă care se sanctionează cu suspendarea autorizatiei de functionare a magazinului duty-free/duty-free diplomatic;

h) dacă s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă că prin magazinele duty-free/duty-free diplomatice sunt comercializate mărfuri care încalcă un drept de proprietate intelectuală sau care sunt improprii uzului sau consumului uman.

(3) Ministerul Finantelor Publice suspendă autorizatia de functionare a magazinului duty-free/duty-free diplomatic pe o perioadă de 6 luni, în cazul în care s-a constatat săvârsirea uneia dintre următoarele fapte:

a) comercializarea unor mărfuri peste limitele destinate uzului personal, astfel cum acesta este prevăzut la art. 2;

b) comercializarea produselor supuse marcării conform prevederilor legale, fără marcarea corespunzătoare a acestora, astfel cum este prevăzut la art. 93;

c) refuzul operatorului economic de a prezenta organelor de control documentele financiar-contabile solicitate de acestea;

d) operatorul economic autorizat nu respectă oricare dintre cerintele prevăzute la art. 9, 91 sau 92;

e) înscrierea de date incomplete sau nereale care atestă vânzarea mărfurilor în regim duty-free.

(4) Ministerul Finantelor Publice suspendă autorizatia de functionare a magazinelor duty-free/duty-free diplomatice până la solutionarea definitivă a cauzei penale, în cazul în care a fost pusă în miscare actiunea penală împotriva operatorului economic autorizat sau împotriva oricăruia dintre reprezentantii legali ai acestuia pentru o faptă dintre cele reglementate de Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 86/2006, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 241/2005, Legea nr. 82/1991, republicată, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sau pentru orice altă faptă contra regimului fiscal, reglementată de Codul penal al României, republicat, cu modificările si completările ulterioare.

(5) În cazul în care operatorul economic autorizat doreste să renunte la autorizatia de functionare pentru un magazin duty-free/duty-free diplomatic, acesta are obligatia să notifice acest fapt la autoritatea vamală în a cărei rază de competentă îsi desfăsoară activitatea magazinul în cauză, cu cel putin 60 de zile înainte de data de la care renuntarea la autorizatie produce efecte.

(6) Operatorii economici autorizati cărora le-a fost suspendată, revocată sau anulată autorizatia de functionare a magazinului duty-free/duty-free diplomatic pot valorifica produsele înregistrate în stoc la data comunicării deciziei de revocare, suspendare sau anulare a autorizatiei de functionare, numai sub supravegherea biroului vamal în a cărui rază de competentă îsi desfăsoară activitatea magazinul în cauză.


(7) În cazul suspendării, revocării sau anulării autorizatiei de functionare a magazinului duty-free/duty-free diplomatic, valorificarea mărfurilor înregistrate în stoc se poate efectua numai la preturi care să contină taxa vamală, taxa pe valoarea adăugată si acciza aferentă mărfurilor respective, fără posibilitatea de a solicita restituirea acestor taxe.

Art. 96. - (1) Faptele prevăzute la art. 9$ alin. (2) lit. b) si alin. (3) constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către lucrătorii vamali din cadrul Autoritătii Nationale a Vămilor.

Art. 97. - Contraventiilor prevăzute la art. 96 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

10. După articolul 12 se introduce o anexă, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. VI. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă:

a) art. 1 lit. h), art. 6 alin. (2), alin. (4)-(8), art. 7, art. 11 teza întâi, art. 12 alin. (2), art. 16 alin. (2) si (3), art. 18 alin. (1) si (2) si art. 24 din anexa nr. 3 si anexa nr. 6 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, precum si a Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitătii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free si/sau duty-free diplomatic si a Criteriilor referitoare la autorizarea functionării unitătilor emitente de tichete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 9 iulie 2008, cu modificările si completările ulterioare;

b) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 202/2010 pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, precum si a Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitătii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free si/sau duty-free diplomatic si a Criteriilor referitoare la autorizarea functionării unitătilor emitente de tichete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 12 februarie 2010.

Art. VII. - Procedura si conditiile de restituire a taxei vamale, a taxei pe valoarea adăugată si a accizei aferente produselor comercializate prin magazinele duty-free/duty-free diplomatice, precum si Procedura de restituire a diferentei din taxa de autorizare anuală se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonante de urgentă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. VIII. - (1) Autorizatiile de functionare emise pentru magazinele duty-free/duty-free diplomatice îsi încetează valabilitatea în termen de 5 ani de la data eliberării, fără posibilitatea continuării activitătii de comercializare de mărfuri în regim duty-free prin emiterea de noi autorizatii.

(2) După data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ministerul Finantelor Publice nu mai eliberează autorizatii de functionare a magazinelor duty-free/duty-free diplomatice.

(3) Operatorii economici autorizati să desfăsoare activitatea de comercializare a mărfurilor, în valută, în regim duty-free, situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat terestre cu tările terte, după locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal, vor lua măsurile care se impun în vederea respectării întocmai a prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

(4) Operatorii economici care beneficiază de autorizatie de functionare a magazinelor în regim duty-free si care au achitat până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă taxa anuală pentru eliberarea autorizatiei de functionare a magazinelor duty-free/duty-free diplomatice sau de comercializare a mărfurilor în regim duty-free la bordul aeronavelor, prevăzută la art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, cu modificările si completările ulterioare, vor achita cuantumul taxei prevăzute la art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 104/2002, cu modificările si completările ulterioare, începând cu următorul termen de plată a taxei anuale din perioada de valabilitate a autorizatiei de functionare.

(5) Prevederile art. 92 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 104/2002, cu modificările si completările ulterioare, vor fi puse în aplicare în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă. Autoritatea Natională a Vămilor verifică la expirarea perioadei de 120 de zile îndeplinirea obligatiilor prevăzute la art. 92 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 104/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(6) Comercializarea băuturilor distilate, rachiurilor, lichiorurilor si a altor băuturi spirtoase, precum si a produselor din tutun netimbrate existente în magazinele duty-free este permisă 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă. După expirarea acestui interval de timp, stocurile necomercializate existente în magazinele duty-free vor fi inventariate în prezenta unui reprezentant al autoritătii vamale si retrase în vederea aplicării marcajului specific acestor categorii de mărfuri.

(7) Ministerul Finantelor Publice suspendă autorizatia de functionare a magazinului duty-free/duty-free diplomatic pe o perioadă de 6 luni, în cazul în care s-a constatat detinerea în cadrul magazinului duty-free/duty-free diplomatic, după termenul prevăzut la alin. (6), de produse supuse marcării conform prevederilor legale, fără marcarea corespunzătoare a acestora.

Art. IX. - Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 270, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Constituie, de asemenea, infractiune de contrabandă si se pedepseste potrivit alin. (1):

a) introducerea în sau scoaterea din tară prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor si mai mare de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri;

b) introducerea în sau scoaterea din tară, de două ori în decursul unui an, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mică de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor si mai mică de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri;

c) înstrăinarea sub orice formă a mărfurilor aflate în tranzit vamal.”


2. La articolul 270, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Sunt asimilate infractiunii de contrabandă si se pedepsesc potrivit alin. (1) colectarea, detinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea si vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârsirii acesteia.”

3. La articolul 281, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Organele competente vor crea o bază de date comună pentru implementarea contraventiilor la regimul vamal, în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, în termen de 30 de zile de la încheierea protocolului dintre acestea.”

Art. X. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se modifică în mod corespunzător prevederile Hotărârii Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 15 iunie 2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. XI. - Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 27 se modifică si va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 27

Răspunderea solidară

 

(1) Răspund solidar cu debitorul următoarele persoane:

a) asociatii din asocierile fără personalitate juridică, inclusiv membrii întreprinderilor familiale, pentru obligatiile fiscale datorate de acestea, în conditiile prevăzute la art. 20, alături de reprezentantii legali care, cu rea-credintă, au determinat nedeclararea si/sau neachitarea obligatiilor fiscale la scadentă;

b) tertii popriti, în situatiile prevăzute la art. 149 alin. (9), (10), (12) si (15), în limita sumelor sustrase indisponibilizării.

(2) Pentru obligatiile de plată restante ale debitorului declarat insolvabil, în conditiile prezentului cod, răspund solidar cu acesta următoarele persoane:

a) persoanele fizice sau juridice care, anterior datei declarării insolvabilitătii, cu rea-credintă, au dobândit în orice mod active de la debitorii care si-au provocat astfel insolvabilitatea;

b) administratorii, asociatii, actionarii si orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea, cu rea-credintă, sub orice formă, a activelor debitorului;

c) administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credintă, nu si-au îndeplinit obligatia legală de a cere instantei competente deschiderea procedurii insolventei, pentru obligatiile fiscale aferente perioadei respective si rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate;

d) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credintă, au determinat nedeclararea si/sau neachitarea la scadentă a obligatiilor fiscale;

e) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credintă, au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fără ca acestea să fie cuvenite debitorului.

(3) Persoana juridică răspunde solidar cu debitorul declarat insolvabil în conditiile prezentului cod sau declarat insolvent dacă, direct ori indirect, controlează, este controlată sau se află sub control comun cu debitorul si dacă este îndeplinită cel putin una dintre următoarele conditii:

a) dobândeste, cu orice titlu, dreptul de proprietate asupra unor active corporale de la debitor, iar valoarea contabilă a acestor active reprezintă cel putin jumătate din valoarea contabilă a tuturor activelor corporale ale dobânditorului;

b) are sau a avut raporturi comerciale contractuale cu clientii si/sau cu furnizorii, altii decât cei de utilităti, care au avut sau au raporturi contractuale cu debitorul în proportie de cel putin jumătate din totalul valoric al tranzactiilor;

c) are sau a avut raporturi de muncă sau civile de prestări de servicii cu cel putin jumătate dintre angajatii sau prestatorii de servicii ai debitorului.

(4) În întelesul alin. (3), termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) control - majoritatea drepturilor de vot, fie în adunarea generală a asociatilor unei societăti comerciale ori a unei asociatii sau fundatii, fie în consiliul de administratie al unei societăti comerciale ori consiliul director al unei asociatii sau fundatii;

b) control indirect - activitatea prin care o persoană exercită controlul prin una sau mai multe persoane.”

2. La articolul 54, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Institutiile de credit au obligatia ca, la solicitarea organelor fiscale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, să comunice toate rulajele si/sau soldurile conturilor deschise la acestea, datele de identificare ale persoanelor care detin dreptul de semnătură, precum si dacă debitorul are sau nu închiriate casete de valori. Solicitarea se face pentru fiecare titular în parte. Prin exceptie de la prevederile art. 11 alin. (2), informatiile astfel obtinute vor fi utilizate doar în scopul îndeplinirii atributiilor specifice ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.”

3. La articolul 94, alineatul (4) se abrogă.

4. La articolul 129, alineatul (7) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(7) Bunurile perisabile si/sau degradabile sechestrate asigurătoriu pot fi valorificate:

a) de către debitor cu acordul organului de executare, sumele obtinute consemnându-se la dispozitia organului de executare;

b) prin vânzare în regim de urgentă în conditiile art. 159 alin. (4).”

5. La articolul 149, alineatele (5) si (13) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(5) Poprirea asupra veniturilor debitorilor persoane fizice sau persoane juridice se înfiintează de către organul de executare, printr-o adresă care va fi comunicată tertului poprit, dispozitiile art. 44 cu privire la comunicarea actului administrativ fiscal aplicându-se în mod corespunzător. Totodată, va fi înstiintat si debitorul despre înfiintarea popririi.

(13) Încălcarea prevederilor alin. (9), (10), (12) si (15) atrage nulitatea oricărei plăti.”

6. La articolul 159, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Dacă au fost sechestrate bunuri perisabile sau supuse degradării, acestea pot fi vândute în regim de urgentă. Evaluarea si valorificarea acestor bunuri se vor face de către organele fiscale, la pretul pietei. Procedura de evaluare si valorificare se aprobă prin ordin al ministrului finantelor publice, la propunerea presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.”


7. După articolul 2191 se introduce un nou articol, articolul 2192, cu următorul cuprins:

 

„ARTICOLUL 2192

Contraventii si sanctiuni la regimul

«Registrului operatorilor intracomunitari»

 

(1) Constituie contraventie efectuarea de operatiuni intracomunitare de către persoanele care au obligatia înscrierii în Registrul operatorilor intracomunitari fără a fi înscrise, conform legii, în acest registru.

(2) Contraventia pentru fapta prevăzută la alin. (1) se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.”

8. La articolul 220 alineatul (1), literele c) si e) se modifică si vor avea următorul cuprins:

,,c) detinerea în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit titlului VII din Codul fiscal, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false sub limitele prevăzute la art. 2961 alin. (1) lit. I) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare;

e) practicarea, cu exceptia situatiilor prevăzute de lege, de către producători, importatori sau de către persoane care comercializează, sub orice formă, de preturi de vânzare mai mici decât costurile ocazionate de producerea, importul sau desfacerea produselor vândute, la care se adaugă acciza si taxa pe valoarea adăugată, dacă fapta nu a fost săvârsită astfel încât să constituie infractiune.”

9. La articolul 220 alineatul (1), litera t) se abrogă.

10. Articolul 233 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„ARTICOLUL 233

Constatarea faptelor ce pot constitui infractiuni

 

Constatarea faptelor ce pot constitui infractiuni în conditiile art. 2961 din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, este de competenta organelor fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală. Procesul-verbal întocmit constituie mijloc de probă în conditiile art. 214 din Codul de procedură penală.”

11. După articolul 233 se introduce un nou articol, articolul 2331, cu următorul cuprins:

 

„ARTICOLUL 2331

Colaborarea cu organele de urmărire penală

 

(1) În situatia în care sunt date sau indicii temeinice cu privire la pregătirea sau săvârsirea unor infractiuni ce vizează bunuri prevăzute la art. 135 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările si completările ulterioare, ce intră în sfera de aplicare a accizei, organele de urmărire penală pot efectua activităti de constatare, cercetare si conservare de probe.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) organele de urmărire penală solicită de îndată organelor cu atributii de control din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală efectuarea de verificări fiscale conform obiectivelor stabilite.

(3) La solicitarea organelor de urmărire penală, când există pericol de disparitie a unor mijloace de probă sau de schimbare a unei situatii de fapt si este necesară lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări ale cauzei, personalul desemnat din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală efectuează verificări fiscale.

(4) În cazuri temeinic justificate, după începerea urmăririi penale, cu avizul procurorului, poate fi solicitată Agentiei Nationale de Administrare Fiscală efectuarea de verificări fiscale, conform obiectivelor stabilite.

(5) Rezultatul verificărilor prevăzute la alin. (2)-(4) se consemnează în procese-verbale, care constituie mijloace de probă. Procesele-verbale nu constituie titlu de creantă fiscală în întelesul art. 110.”

Art. XII. - Dispozitiile art. XI pct. 7 intră în vigoare în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. XIII. - Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 17 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) La autentificarea actului constitutiv în cazurile prevăzute la art. 5 sau, după caz, la darea de dată certă a acestuia se va prezenta dovada eliberată de oficiul registrului comertului privind disponibilitatea si rezervarea firmei si declaratia pe propria răspundere privind detinerea calitătii de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată.

(2) Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv sau, după caz, persoana care dă dată certă va refuza operatiunile solicitate, dacă din documentatia prezentată rezultă că nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute la alin. (1).

(3) La înmatricularea societătii comerciale si la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comertului:

a) documentul care atestă dreptul de folosintă asupra spatiului cu destinatie de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală în a cărui circumscriptie se situează imobilul cu destinatie de sediu social;

b) un certificat emis de organul fiscal prevăzut la lit. a), care certifică faptul că pentru imobilul cu destinatie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă cedarea dreptului de folosintă asupra aceluiasi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existenta altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosintă asupra aceluiasi imobil, după caz;

c) în cazul în care din certificatul emis potrivit lit. b) rezultă că sunt deja înregistrate la organul fiscal alte documente care atestă cedarea dreptului de folosintă asupra aceluiasi imobil cu destinatie de sediu social, o declaratie pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea conditiilor referitoare la sediul social, prevăzute la alin. (4).

(4) La acelasi sediu vor putea functiona mai multe societăti numai dacă imobilul, prin structura lui si suprafata sa utilă, permite functionarea mai multor societăti în încăperi diferite sau în spatii distinct partajate. Numărul societătilor comerciale ce functionează într-un imobil nu poate depăsi numărul de încăperi sau spatii distincte obtinute prin partajare.

(5) Informatiile privind calitatea de asociat unic si îndeplinirea conditiilor privind sediul social se înregistrează în registrul comertului pe cheltuiala solicitantului.”

2. La articolul 202, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (21)-(24), cu următorul cuprins:

„(21) Hotărârea adunării asociatilor, adoptată în conditiile alin. (2), se depune în termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionată în registru si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(22) Oficiul registrului comertului va transmite de îndată, pe cale electronică, hotărârea prevăzută la alin. (21) Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.

(23) Creditorii sociali si orice alte persoane prejudiciate prin hotărârea asociatilor privitoare la transmiterea părtilor sociale pot formula o cerere de opozitie prin care să solicite instantei judecătoresti să oblige, după caz, societatea sau asociatii la repararea prejudiciului cauzat, precum si, dacă este cazul, atragerea răspunderii civile a asociatului care intentionează să îsi cedeze părtile sociale. Dispozitiile art. 62 se aplică în mod corespunzător.


(24) Transmiterea părtilor sociale va opera, în lipsa unei opozitii, la data expirării termenului de opozitie prevăzut la art. 62, iar dacă a fost formulată o opozitie, la data comunicării hotărârii de respingere a acesteia.”

3. La articolul 203, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Actul de transmitere a părtilor sociale si actul constitutiv actualizat cu datele de identificare a noilor asociati vor fi depuse la oficiul registrului comertului, fiind supuse înregistrării în registrul comertului potrivit dispozitiilor art. 204 alin. (4).”

Art. XIV. - Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, litera g) va avea următorul cuprins:

,,g) organe competente - organele care au atributii de efectuare a verificărilor financiare, fiscale sau vamale, potrivit legii, precum si organele de cercetare penală ale politiei judiciare.”

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

Art. 4. - Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale si bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somatie.”

3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

Art. 7. - (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 2 ani la 7 ani si interzicerea unor drepturi detinerea sau punerea în circulatie, fără drept, a timbrelor, banderolelor sau formularelor tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special.

(2) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 ani la 12 ani si interzicerea unor drepturi tipărirea, detinerea sau punerea în circulatie, cu stiintă, de timbre, banderole sau formulare tipizate, utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, falsificate.”

Art. XV. - La articolul 12 alineatul (1) din Legea nr. 508/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea în cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.089 din 23 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, litera I) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,l) infractiunile de contrabandă prevăzute în Codul vamal al României, indiferent de valoarea prejudiciului, dacă sunt săvârsite de persoane care apartin unor grupuri infractionale organizate sau unor asociatii sau grupări constituite în scopul săvârsirii de infractiuni;”.

Art. XVI. - (1) Cauzele cu care Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizată si Terorism a fost sesizată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, privind infractiuni care intrau în competenta sa, vor fi solutionate în continuare de procurorii din cadrul acestei directii.

(2) Actele si lucrările efectuate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă rămân valabile.

Art. XVII. - La articolul 2 litera b) din Legea nr. 39/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitătii organizate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 29 ianuarie 2003, punctul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

„16. contrabanda, evaziunea fiscală, precum si celelalte infractiuni prevăzute de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările si completările ulterioare;”.

Art. XVIII. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 29, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Participantii la trafic sunt obligati să respecte si semnalele politistilor de frontieră, ale îndrumătorilor de circulatie ai Ministerului Apărării Nationale, ale organelor fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală aflati în îndeplinirea atributiilor de serviciu, ale agentilor căilor ferate, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, ale membrilor patrulelor scolare de circulatie care actionează în imediata apropiere a unitătilor de învătământ, precum si ale nevăzătorilor, potrivit prevederilor din regulament.”

2. La articolul 32 alineatul (2), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) pentru lumina albastră - autovehiculele apartinând politiei, jandarmeriei, politiei de frontieră, Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, serviciului de ambulantă sau medicină legală, protectiei civile, Ministerului Apărării Nationale care însotesc coloane militare, unitătilor speciale ale Serviciului Român de Informatii si ale Serviciului de Protectie si Pază, Administratiei Nationale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei, precum si autovehiculele de serviciu ale procurorilor din Ministerul Public, atunci când se deplasează în actiuni de interventie sau în misiuni care au caracter de urgentă;”.

3. La articolul 32, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Pe autovehiculele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, inscriptionate vizibil cu denumirea si sigla institutiei din care fac parte, pot fi instalate dispozitive luminoase cu mesaje variabile, de care se poate face uz pentru oprirea în trafic a autovehiculelor în scopul exercitării atributiilor de control specifice, potrivit legii.”

4. La articolul 35, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Functionarii din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, care în scopul exercitării atributiilor de control specifice efectuează semnale de oprire pentru conducătorii autovehiculelor, sunt obligati să poarte uniformă cu înscrisuri si însemne distinctive si mijloace de protectie fluorescent-reflectorizante pe fond de culoare rosie, stabilite prin hotărâre a Guvernului.”

5. La articolul 100 alineatul (1), punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. nerespectarea semnalelor politistilor de frontieră în punctele de trecere a frontierei de stat a României, ale îndrumătorilor de circulatie ai Ministerului Apărării Nationale, ale organelor fiscale din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, ale agentilor de cale ferată, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei, pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări de reabilitare a acestora, precum si cele ale patrulelor scolare de circulatie si ale nevăzătorilor;”.

Art. XIX. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se modifică si se completează în mod corespunzător prevederile Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, cu modificările ulterioare.


Art. XX. - La articolul 11 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 13 noiembrie 2009, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), în situatia în care certificatul de cazier judiciar este eliberat în vederea înregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari, potrivit dispozitiilor art. 1582 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, în certificatul de cazier judiciar se înscriu si date notate în mod provizoriu privind persoanele fizice sau juridice fată de care s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale.”

Art. XXI. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă, pentru care nu s-a stipulat un termen expres de intrare în vigoare, se aplică începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

Seful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

 

Bucuresti, 23 iunie 2010.

Nr. 54.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 104/2002)

 

LISTA

cuprinzând mărfurile care pot fi comercializate în regim duty-free

 

1. Accesorii pentru birou

2. Apă minerală

3. Aparate fotografice, filme foto, albume foto, rame foto

4. Aparatură de calcul de mici dimensiuni

5. Articole de sport

6. Articole de voiaj

7. Articole din blană naturală

8. Articole din piele naturală

9. Articole din sticlă, cristal, portelan, lemn, metal (exclusiv mobilă)

10. Articole si accesorii de îmbrăcăminte si încăltăminte

11. Articole optice

12. Artizanat

13. Băuturi distilate, rachiuri, lichioruri si alte băuturi spirtoase

14. Băuturi răcoritoare

15. Bere

16. Bijuterii

17. Cartele telefonice

18. Casete video si audio, baterii, CD-uri, DVD-uri

19. Cărti, reviste, ziare

20. Ceasuri, brătări de ceasuri, brichete

21. Instrumente muzicale

22. Jucării

23. Produse alimentare

24. Produse din tutun

25. Produse electrocasnice, electronice, digitale, precum si suporturile acestora

26. Produse preparate de parfumerie sau de toaletă si preparate cosmetice

27. Programe software

28. Săpunuri

29. Tablouri, picturi, desene, gravuri, stampe si litografii

30. Vinuri, vermuturi1 si alte băuturi fermentate


1 În această categorie intră si produsele intermediare definite conform prevederilor titlului VII „Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002

privind atestarea domeniului public al judetului Cluj, precum si al municipiilor,

oraselor si comunelor din judetul Cluj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Cluj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Cluj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 si 684 bis din 17 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 6 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Huedin” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1.

2. La anexa nr. 18 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Buza”, la sectiunea I „Bunuri imobile”, după pozitia nr. 62 se introduc patru noi pozitii, pozitiile nr. 63-66, prevăzute în anexa nr. 2.

3. La anexa nr. 21 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Călătele”, după pozitia nr. 85 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 86-88, prevăzute în anexa nr. 3

4. Anexa nr. 28 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Chiuiesti” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 4.

5. Anexa nr. 47 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Jucu” se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 5.

6. Anexa nr. 61 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ploscos” se modifică si se completează după cum urmează:

a) la sectiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozitia nr. 9;

b) la sectiunea I „Bunuri imobile” se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire sediu Primăria Ploscos, compusă din 3 camere, hol, un depozit arhivă si 5 birouri în suprafată de 118 mp, situată în localitatea Ploscos nr. 46, CF nr. 19 Ploscos”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „80.949”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Ploscos, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 23/1999”;

- la pozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: „D.C. nr. 64 situat în localitatea Valea Florilor pe o lungime de 2 km, pietruit, porneste de la km 7,000 până la km 9,000, de la Gara C.F.R. Valea Florilor până la Mărătoare”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.801”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Ploscos, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 23/1999”;

- la pozitia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „D.C. nr. 69 pe o lungime de 10,300 km, pietruit, care face legătura localitătii Ploscos cu localitătile Valea Florilor si Lobodas, care porneste din localitatea Ploscos până la Gara C.F.R. Valea Florilor, în localitatea Ploscos de la sediul Postului de Politie Ploscos până la Turdean Ioan si de la Domocos Veronica până la Pintilie Ioan”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „430.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Ploscos, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 23/1999”;

- la pozitia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Drum comunal nr. 70 pe o lungime de 2,500 km, pietruit, situat în localitatea Crairât, porneste de la km 0 până la km 2,500”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „ 36.628”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Ploscos, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 23/1999”;

- la pozitia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Retea distributie gaze naturale pe o distantă de 4,040 km, porneste din localitatea Ceanu Mare până în localitatea Valea Florilor”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1999”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „156.390”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Ploscos, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 23/1999”;

- la pozitia nr. 6, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Captări de apă, 1 bucată, în localitatea Crairât”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Ploscos, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 23/1999”;

- la pozitia nr. 7, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Captări de apă în localitatea Ploscos, 2 bucăti”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „4.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Ploscos, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 23/1999”;

- la pozitia nr. 8, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Captări de apă în localitatea Valea Florilor, 1 bucată”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Ploscos, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 23/1999”;

- la pozitia nr. 10, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire-scoală situată în localitatea Ploscos nr. 39, compusă din două corpuri, 13 încăperi si anexă WC, în suprafată de 516,90 mp”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1965”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „236.972”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Ploscos, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 23/1999”;

- la pozitia nr. 11, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Clădire-scoală situată în localitatea Valea Florilor nr. 50, compusă din 4 încăperi în suprafată de 189 mp si anexă WC”, coloana 4 va avea următorul cuprins: „1965”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „254.212”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Ploscos, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 23/1999”;

- la pozitia nr. 12, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Păsune comunală situată în extravilanul localitătilor Ploscos, Valea Florilor si Crairât, în suprafată de 180 ha”, coloana 5 va avea următorul cuprins: „189.000”, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Domeniul public al comunei Ploscos, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 23/1999”;

c) la sectiunea I „Bunuri imobile”, după pozitia nr. 12 se introduc unsprezece noi pozitii, pozitiile nr. 13-23, prevăzute în anexa nr. 6.

Art. II. - Anexele 1-6*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

 

Bucuresti, 26 mai 2010.

Nr. 505.


*) Anexele nr. 1-6 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei

Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI SI SPORTULUI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea specială a Universitătii

„Spiru Haret” din Bucuresti

 

Având în vedere prevederile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

tinând seama de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

văzând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.418/2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referintă si a listei indicatorilor de performantă a Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior, cu modificările ulterioare,

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 5.202/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind dreptul studentilor înmatriculati la Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti în anul I, în perioada 2005-2008, la formele de învătământ la distantă si cu frecventă redusă, de a continua studiile la specializări/programe de studii autorizate să functioneze provizoriu sau acreditate,

în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studentilor înmatriculati la formele de învătământ la distantă sau cu frecventă redusă de a continua studiile la programe de studii de licentă autorizate să functioneze provizoriu sau acreditate,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului,

 

ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Metodologia privind monitorizarea specială a Universitătii „Spiru Haret” din Bucuresti, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti este monitorizată special pe o perioadă de 3 ani, începând cu data intrării în vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studentilor înmatriculati la formele de învătământ la distantă sau cu frecventă redusă de a continua studiile la programe de studii de licentă autorizate să functioneze provizoriu sau acreditate, cu scopul de a se asigura respectarea standardelor legale de calitate specifice.

Art. 2. - Directia generală învătământ superior, Directia generală juridic si contencios, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior (ARACIS) si Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

 

Bucuresti, 17 iunie 2010.

Nr. 4.235.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind monitorizarea specială a Universitătii „Spini Haret” din Bucuresti

 

Art. 1. - Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti face parte din sistemul national de învătământ, conform Legii nr. 443/2002 privind înfiintarea Universitătii „Spiru Haret” din Bucuresti, si este monitorizată special pe o perioadă de 3 ani, conform Ordonantei Guvernului nr. 10/2009 privind dreptul studentilor înmatriculati la formele de învătământ la distantă sau cu frecventă redusă de a continua studiile la programe de studii de licentă autorizate să functioneze provizoriu sau acreditate.

Art. 2. - (1) Monitorizarea specială este realizată de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, prin structurile sale de specialitate, si se referă la întreaga activitate desfăsurată de Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti.

(2) Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Superior (ARACIS), în perioada de monitorizare specială, procedează la evaluarea anuală a Universitătii „Spiru Haret” din Bucuresti.

(3) Pe baza rezultatelor evaluării prevăzute la alin. (2), ARACIS propune Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului măsurile legale care se impun, atât în privinta organizării si functionării institutiei, cât si în privinta desfăsurării de programe de studii universitare de licentă si masterat.

(4) Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului poate solicita experti atât din institutii de învătământ superior acreditate si unităti de cercetare stiintifică, cât si din alte ministere, precum si, după caz, de la alte organisme specializate ale statului în procesul de monitorizare.

(5) Monitorizarea specială vizează asistarea si îndrumarea realizării activitătilor specifice procesului de învătământ si controlul respectării standardelor nationale de asigurare a calitătii, în conformitate cu reglementările legale în vigoare specifice învătământului superior, pentru întreaga activitate didactică, de cercetare stiintifică, de management academic, financiară si administrativă.

Art. 3. - (1) Pe perioada de monitorizare specială Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti îsi păstrează toate drepturile dobândite prin Legea nr. 443/2002 si este obligată să respecte dispozitiile Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Statutului personalului didactic si ale Ordonantei Guvernului nr. 10/2009.

(2) Începând cu anul universitar 2009-2010 Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti are obligatia de a asigura o evidentă exactă a admiterii în anul I, cu mentionarea specializărilor/programelor de studii, formelor de învătământ si a locatiilor geografice pentru care a organizat admitere.

(3) Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti are obligatia de a prezenta, anual, pe perioada monitorizării un raport Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului până cel târziu la data de 15 octombrie, care să contină: evidente clare, concrete ale studentilor, pe specializări, ani de studii, forme de învătământ si locatii geografice. Evidenta acestora se referă si la registrele matricole, cataloage de examen, finalizarea studiilor, transferuri, exmatriculări, precum si la alte date de acest gen.

Art. 4. - (1) Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului va monitoriza si va controla prin echipe desemnate prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului modul în care se desfăsoară examenele/verificările si colocviile semestriale si anuale.

(2) Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti are obligatia de a informa Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, Directia generală învătământ superior, cu cel putin două săptămâni înaintea începerii fiecărei sesiuni, în legătură cu data, ziua, locul si ora la care se vor desfăsura examenele.

(3) Examenele/Colocviile se vor organiza si se vor desfăsura de către Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti, asigurându-se prezenta unui cadru didactic în locatia de învătământ în care studentii sustin examenul.

(4) Echipele de monitorizare a procesului de verificare/ examinare vor fi decise, la propunerea Directiei generale învătământ superior si Directiei generale juridice si control, de către ministrul educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

Art. 5. - Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti este obligată să transmită, la cerere, toate documentele, actele de studii, precum si alte date solicitate, necesare studentilor sau absolventilor proprii ori institutiilor de învătământ superior implicate în aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 10/2009 si ale Ordinului ministrului educatiei, cercetării si inovării nr. 5.202/2009 pentru aprobarea Metodologiei privind dreptul studentilor înmatriculati la Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti în anul I, în perioada 2005-2008, la formele de învătământ la distantă si cu frecventă redusă, de a continua studiile la specializări/programe de studii autorizate să functioneze provizoriu sau acreditate.

Art. 6. - (1) Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti poate organiza:

a) examene de finalizare a studiilor universitare de licentă în sesiunile legal stabilite, numai pentru propriii absolventi ai specializărilor acreditate, precum si ai specializărilor autorizate să functioneze provizoriu, care apartin aceluiasi domeniu de licentă cu specializări acreditate la universitate si în conditiile prezentei metodologii;

b) examene de finalizare a studiilor universitare de masterat în conditiile legii.

(2) Comisiile pentru examenele de finalizare a studiilor au în componentă profesori universitari sau conferentiari universitari titulari ai Universitătii „Spiru Haret” din Bucuresti, la care se adaugă, la fiecare comisie, cel putin un profesor universitar/conferentiar universitar din învătământul superior de stat acreditat, până la asigurarea unui procent de 50% din numărul membrilor comisiei, la fiecare comisie, nominalizati de Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului, cu acordul scris al institutiilor în care acestia au calitatea de titular.

(3) Profesorii universitari si/sau conferentiarii universitari de la institutiile de învătământ superior de stat care sunt membri ai comisiilor în cauză au calitatea de reprezentanti ai Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului.


(4) Prevederile prezentului ordin se completează cu toate reglementările referitoare la desfăsurarea examenelor de finalizare a studiilor prevăzute de legislatia specifică.

Art. 7. - (1) Monitorizarea specială vizează si finalizarea, cu respectarea prevederilor legale, a alegerilor structurilor si functiilor de conducere din cadrul Universitătii „Spiru Haret” din Bucuresti, conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 10/2009.

(2) Universitatea „Spiru Haret” din Bucuresti are obligatia:

a) de a modifica Carta universitară si de a o pune în concordantă cu dispozitiile Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si cu Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii;

b) de a elabora si de a aproba Regulamentul de organizare si desfăsurare a alegerilor universitare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii;

c) de a finaliza alegerile universitare, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii;

d) de a trimite spre avizare la Ministerul Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului documentele prevăzute anterior, în termen de 65 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei metodologii, pentru confirmarea rectorului ales, prin ordin al ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului.

Art. 8. - (1) ARACIS, în baza competentelor prevăzute de lege, în perioada de monitorizare specială, analizează la un interval de 6 luni modul în care sunt asigurate, pentru fiecare specializare, la fiecare formă de învătământ si locatie geografică, standardele minime înscrise în lege cu privire la personalul didactic, spatiile de învătământ, baza materială si dotările necesare, având în vedere că există multe specializări autorizate pentru care universitatea nu a solicitat acreditarea, cu toate că termenul legal a fost cu mult depăsit sau există specializări acreditate care nu au fost evaluate, potrivit legii.

(2) Pe baza aspectelor constatate si a rezultatelor controalelor si monitorizărilor, ARACIS propune Ministerului Educatiei, Cercetării, Tineretului si Sportului măsurile legale care se impun.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.