MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 424/2010

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XXII - Nr. 424         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 24 iunie 2010

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

114. - Lege pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în cadrul Operatiunii Black Sea Harmony, semnat la Istanbul la 31 martie 2009

 

Memorandum de întelegere între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în cadrul Operatiunii Black Sea Harmony

 

595. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în cadrul Operatiunii Black Sea Harmony, semnat la Istanbul la 31 martie 2009

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

145. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013

 

388. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

 

448. - Ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale privind aprobarea modelelor de contracte aferente Ghidului solicitantului pentru cereri de ajutor de stat si ajutor de minimis „Angajati mai multi, mai competenti, mai sănătosi - 3 propuneri în sprijinul angajatilor tăi: Bani pentru completarea echipei; Bani pentru formare profesională; Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor", necesar implementării Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

478. - Decizie privind sanctionarea cu retragerea aprobării acordate domnului Mircea loan Petrică, persoană semnificativă la Societatea Comercială „Eurobrokers Group Broker de Asigurare" - S.A.

 

479. - Decizie privind sanctionarea Societătii Comerciale „Eurobrokers Group Broker de Asigurare" - S.A. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

 

Rectificări la:

 - Hotărârii Guvernului nr. 397/2010


 - Hotărârii Guvernului nr. 501/2010

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în cadrul Operatiunii Black Sea Harmony, semnat la Istanbul la 31 martie 2009

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Memorandumul de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în cadrul Operatiunii Black Sea Harmony, semnat la Istanbul la 31 martie 2009.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 16 iunie 2010.

Nr. 114.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

între Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în cadrul Operatiunii Black Sea Harmony

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia, denumite în continuare partea sau părtile,

în conformitate cu Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniile instruirii, tehnicii si stiintei militare, denumit în continuare Acordul, semnat la Bucuresti la 20 februarie 1992,

având un interes comun în asigurarea securitătii maritime la nivel global si regional si având o nevoie comună de a schimba informatii pentru a răspunde unor cerinte operationale comune,

având interese si abordări comune ca părti la Tratatul Atlanticului de Nord (NATO), semnat la Washington, D.C., la 4 aprilie 1949, la Acordul privind înfiintarea Grupului de Cooperare Navală în Marea Neagră (BLACKSEAFOR), semnat la Istanbul la 2 aprilie 2001, si la Documentul privind măsurile de crestere a încrederii si securitătii (CSBM) în domeniul naval în Marea Neagră, adoptat la 1 noiembrie 2001, fără a afecta prevederile Acordului,

având în vedere prevederile Cartei Natiunilor Unite si obiectivele stabilite în rezolutiile Consiliului de Securitate cu relevantă în domeniul prevenirii si combaterii terorismului international si proliferării armelor de distrugere în masă,

afirmând hotărârea lor de a întări pe mai departe prietenia si cooperarea dintre cele două tări în conformitate cu principiile dreptului international,

exprimând reciproc dorinta de a lua măsurile de securitate necesare bazate pe cooperare în contextul combaterii actelor ilegale pe mare,

având în vedere că Operatiunea Black Sea Harmony reprezintă un mecanism deschis si inclusiv, căruia i se pot alătura toate statele riverane Mării Negre,

au convenit, în limitele permise de legislatiile lor nationale si de politicile de transmitere a informatiilor, să coopereze în desfăsurarea operatiunilor din Marea Neagră legate de activităti în domeniul maritim, inclusiv între celelalte autorităti nationale cu competente în domeniu, asupra următoarelor:

 

ARTICOLUL 1

Scop

 

            Scopul prezentului memorandum de întelegere este să creeze cadrul juridic al cooperării între părti sub egida Operatiunii Black Sea Harmony (OBSH), în scopul combaterii riscurilor maritime în Marea Neagră, precum si să determine metodele si responsabilitătile privind schimbul de informatii pentru OBSH între Comandamentul Fortelor Navale Turce si Statul Major al Fortelor Navale Române, în calitate de reprezentanti autorizati ai părtilor.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

1. Informatii înseamnă informatiile referitoare la OBSH, mentionate la art. 4 alin. 8, care sunt schimbate potrivit prezentului memorandum de întelegere, incluzând, dar nelimitându-se la forme de exprimare scrise, verbale sau vizuale, filme, slide-uri, fotografii, casete, discuri.

2. Centrul permanent de coordonare a Operatiunii Black Sea Harmony (OBSH PCC) înseamnă centrul care, sub autoritatea unui ofiter de comandă turc, actionează ca centru de coordonare pentru OBSH, cu participarea unui ofiter de stat major si de


legătură desemnat de partea română. Centrul functionează 24 de ore, 7 zile pe săptămână.

3. Ofiteri de legătură:

a) Ofiterul de legătură român înseamnă ofiterul român de marină, care este numit la OBSH PCC sub autoritatea administrativă a atasatului militar român în Republica Turcia si este împuternicit să actioneze ca punct national de contact al părtii române la OBSH PCC.

Ofiterul de legătură va lucra la OBSH PCC între orele 9,00 si 18,00 si va fi pregătit să răspundă la chemare si să se prezinte la centru ori de câte ori este nevoie, în afara orelor de program, la sfârsit de săptămână sau în timpul sărbătorilor legale.

b) Ofiterul de legătură turc înseamnă ofiterul turc de marină, învestit cu autoritatea de a actiona ca punct de contact pentru OBSH într-o locatie stabilită de Ministerul Apărării Nationale din România, aflat sub autoritatea administrativă a Ambasadei Republicii Turcia în România.

4. Vase suspecte înseamnă acele vase care folosesc rute maritime obisnuite sau neobisnuite si asupra cărora există indicii că sunt implicate în activităti cum ar fi terorismul, traficul ilicit cu arme de distrugere în masă, mijloacele lor de livrare si materiale conexe, precum si în alte activităti ilegale care creează riscuri maritime si care implică observare si monitorizare atentă.

 

ARTICOLUL 3

Aria de aplicare

 

1. Schimbul de informatii pentru operatiuni maritime va acoperi unitătile desfăsurate pentru OBSH, comandamentele navale ale părtilor si OBSH PCC aflat la Karadeniz Eregli, provincia Zonguldak (Republica Turcia). Schimbul de informatii va fi implementat prin OBSH PCC de la Karadeniz Eregli.

2. Unitătile române si turce care cooperează în cadrul OBSH vor întreprinde actiuni de prezentă navală pe rutele de trafic ale vaselor comerciale si vor executa operatiuni de supraveghere sistematică în propria arie de jurisdictie maritimă si în spatiul aerian de deasupra acesteia, în Marea Neagră, în conformitate cu dreptul international si legislatia natională a statelor părtilor. Statul Major al Fortelor Navale Române - împreună cu autoritătile române competente - si Fortele Navale Turce:

a) vor desfăsura operatiuni de recunoastere;

b) vor întreprinde actiuni de urmărire a vaselor suspecte, dacă se impune, numai în strictă conformitate cu legislatia fiecărui stat;

c) vor coopera prin intermediul OBSH PCC în vederea coordonării actiunilor.

3. Autoritătile competente pentru implementarea prezentului memorandum de întelegere sunt:

a) pentru Guvernul României, Ministerul Apărării Nationale, prin Statul Major al Fortelor Navale;

b) pentru Guvernul Republicii Turcia, Comandamentul Fortelor Navale Turce.

 

ARTICOLUL 4

Management si responsabilităti

 

1. Fiecare parte va informa cealaltă parte asupra eventualelor impedimente apărute în procesul de schimb de date care se datorează unor evenimente neprevăzute, dificultătilor derivând din legislatia si regulamentele interne sau problemelor tehnice, precum si asupra cauzei/cauzelor impedimentului/impedimentelor si asupra duratei acestuia/ acestora, cât mai curând posibil.

2. Părtile au convenit că obligatiile rezultând din prezentul memorandum de întelegere nu vor aduce nicio cheltuială sau obligatie financiară substantială pentru a dezvolta sistemele existente sau de a achizitiona sisteme noi.

3. Conceptul de operatii

OBSH reprezintă un instrument de cooperare regională efectivă, în termeni operationali si concreti, în timp ce BLACKSEAFOR joacă un rol complementar, axat pe sporirea capabilitătilor nationale si a interoperabilitătii fortelor navale ale statelor riverane, urmând a transfera expertiza acumulată către OBSH.

a) OBSH înglobează următoarele actiuni maritime desfăsurate de către Fortele Navale Române - împreună cu autoritătile române competente si în strictă conformitate cu legislatia natională - si de către Fortele Navale Turce:

- operatiuni de supraveghere sistematică în ariile de jurisdictie maritimă română si turcă si în spatiul aerian de deasupra acestora, în conformitate cu dreptul international;

- operatiuni de recunoastere pentru vasele suspecte;

- operatiuni de urmărire a vaselor suspecte;

- luarea măsurilor adecvate dacă se notifică intrarea unui vas suspect în ariile de jurisdictie maritimă română/turcă.

b) Operatiunea este coordonată si desfăsurată în cooperare cu serviciile nationale ale pazei de coastă/politiei de frontieră, precum si cu orice alte organisme guvernamentale, când si unde este nevoie, în conformitate cu legislatia si regulamentele din statele părtilor.

c) Operatiunea este conectată la NATO prin schimb de informatii.

d) Părtile îsi vor coordona actiunile de predare a urmăririi vaselor suspecte prin intermediul OBSH PCC de la Karadeniz Eregli (Republica Turcia), prin ofiterii de legătură.

e) Ariile de supraveghere sistematică sunt convenite prin PCC.

f) Dacă există situatii clare si informatii credibile despre orice vas suspectat că ar fi implicat în activităti teroriste, trafic ilicit cu arme de distrugere în masă, mijloacele lor de livrare si materiale conexe, precum si în alte activităti ilegale generatoare de riscuri maritime, părtile se pot consulta reciproc să desfăsoare inspectii consimtite la bordul navelor sau vizite în porturi în conformitate cu dreptul international si regulile nationale, după cum este cazul.

4. Comandă, control si comunicatii

a) Fiecare parte, prin autoritătile nationale competente, detine comanda si controlul asupra propriilor capabilităti navale implicate în OBSH.

b) Fiecare parte este responsabilă de transmiterea, prin intermediul OBSH PCC, a informatiilor necesare referitoare la capabilitătile care operează si la modalitătile operationale ale acestora în OBSH, pentru a preveni suprapunerile si interferentele.

c) Comunicatiile între comandamentele nationale si OBSH PCC vor fi asigurate cu următoarele mijloace:

- linii telefonice securizate;

- internet securizat;

- fax securizat.

5. Comunicatiile între capabilitătile participante (inclusiv cele aeriene) pe mare se vor desfăsura după cum urmează:

a) comunicatii radio VHF, UHF si HF (limba engleză va fi utilizată folosindu-se coduri speciale de abreviere care vor fi elaborate în comun);

b) comunicatii „PC to PC";

c) comunicatii vizuale (steaguri de semnalizare si lumini de semnalizare).

6. Un ofiter de legătură al Fortelor Navale Române la OBSH PCC va actiona ca punct national de contact si va fi învestit cu autoritatea de a coordona activitătile maritime cu Fortele Navale Turce. Partea turcă va avea în vedere o legătură reciprocă într-o locatie care va fi identificată de către partea română.

7. Schimbul de informatii: schimbul de informatii între unitătile desfăsurate, comandamentele nationale si OBSH PCC va fi stabilit în sprijinul executării activitătilor maritime în strictă conformitate cu legislatiile statelor părtilor.

8. Schimbul de informatii vizează următoarele aspecte:

a) schimbul de informatii despre unitătile române si turce desfăsurate care cooperează în cadrul OBSH si modalitătile operationale;

b) schimbul de informatii despre vasele suspecte care intră în si ies din Marea Neagră;

c) schimbul de informatii privind conditiile de mediu cu impact asupra operatiunilor maritime;

d) schimbul de informatii privind navigatia potential vulnerabilă la amenintări asimetrice, cum ar fi navele cargo care transportă încărcături explozive;

e) schimbul de date referitor la vasele care îsi schimbă numele, pavilionul si numerele IMO (Organizatia Maritimă Internatională);

f) schimbul de date privind vasele la bordul cărora se află membri ai echipajelor care sunt suspectati că ar fi implicati în activităti teroriste sau ilegale.

9. Procedurile si principiile operationale standard, termenii de referintă (TOR) mentionati mai jos vor fi negociati si conveniti pe timpul întâlnirilor cu caracter tehnic si vor fi încheiati după cum este necesar:

a) TOR pentru operatiuni standard de supraveghere si misiuni de urmărire;

b) TOR privind formatele si procedurile pentru schimb de informatii;

c) TOR pentru operatiile OBSH PCC/Karadeniz Eregli.

 

ARTICOLUL 5

Sprijinul logistic

 

1. Toate cheltuielile necesare, incluzând transportul si îngrijirea medicală cu spitalizare a ofiterului de legătură care îsi desfăsoară activitatea în Republica Turcia, vor fi suportate de către partea română. Facilitătile si serviciile militare, inclusiv cazare, vor fi puse la dispozitia ofiterului de legătură pe bază de reciprocitate.

2. Sprijinul logistic pentru capabilitătile Fortelor Navale Române (ROUN) si ale Fortelor Navale Turce (TUN) care participă la OBSH este responsabilitatea statului respectivei părti.

3. În situatii de urgentă, fortele române si turce care sunt implicate în OBSH îsi vor acorda reciproc, la cerere, sprijin pentru asigurarea cu carburanti, provizii, apă potabilă sau alt tip de asistentă. Contravaloarea asistentei acordate va fi plătită ulterior de către partea care a făcut solicitarea, în termen de 30 de zile.

4. Părtile vor asigura, pe bază de reciprocitate, pentru echipajele participante la OBSH, asistentă medicală în cazurile în care este necesară îngrijirea medicală specializată de urgentă. Dacă un vas participant la OBSH se află în pericol, alte vase participante vor lua măsurile necesare pentru salvarea vasului si a echipajului.

5. Toate aspectele referitoare la statutul ofiterului de legătură mentionat la art. 2 alin. 3 vor fi guvernate de Acordul dintre statele părti la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul fortelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951 (NATO SOFA).

 

ARTICOLUL 6

Securitatea informatiilor si a materialelor criptografice

 

1. După transferul sistemelor de comunicatii si informatii (CIS) si al materialelor criptografice (incluzând documentatia), partea primitoare va fi responsabilă de securitatea, utilizarea corectă si protejarea acestor materiale.

2. Materialul criptografic transferat între părti va fi înregistrat, transportat si protejat în mod adecvat în conformitate cu regulile nationale ale părtii primitoare, beneficiind de o protectie egală cu cea acordată materialelor proprii de nivel echivalent.

3. Transferul materialului criptografic se va face prin canale agreate, cu personal ce detine autorizatie de securitate si care are dreptul să lucreze cu asemenea materiale.

4. Partea emitentă va fi informată imediat în situatia pierderii, deteriorării sau compromiterii materialului criptografic. Rezultatele actiunilor întreprinse si ale investigatiilor vor fi, de asemenea, transmise părtii emitente.

5. Cheile de criptare vor fi schimbate în mod regulat pentru securitatea informatiilor, pe baza unor proceduri si principii agreate reciproc, după cum este necesar. În cazul încetării valabilitătii prezentului memorandum de întelegere, toate sistemele de comunicatii si informatii, precum si materialele criptografice vor fi returnate părtii emitente în termen de 30 de zile.

6. Toate documentele si mesajele ce vor fi schimbate vor purta nivelul maxim de clasificare OBSH CONFIDENTIAL.

7. Fără a depăsi cadrul măsurilor de securitate prevăzute de legislatiile lor nationale si de regulamente, fiecare parte va desfăsura protectia informatiilor clasificate si a materialelor schimbate potrivit acestor prevederi si adoptă echivalenta clasificării de securitate stabilită în tabelul alăturat:

 

în România

Echivalenta în limba engleză pentru OBSH

în Republica Turcia

SECRET

OBSH CONFIDENTIAL

KUH OZEL

SECRET DE SERVICIU

OBSH RESTRICTED

KUH HIZMETE OZEL

NESECRET

OBSH UNCLASSIFIED

KUHTASNIFDISI

 

8. Părtile vor lua măsurile necesare pentru a proteja si a controla, pe baza principiului necesitătii de a cunoaste, informatia marcată „OBSH RESTRICTED/OBSH CONFIDENTIAL", conform prevederilor art. IV din Acord si legislatiilor lor nationale.

9. Schimbul de informatii clasificate OBSH între părti se va efectua prin canale de comunicatie securizate convenite. (Informatiile OBSH UNCLASSIFIED pot fi schimbate pe canale nesecurizate.)

10. Partea emitentă stabileste nivelul adecvat de clasificare a informatiilor care pot fi schimbate între părti, precum si cu terti.

11. Clasificările de securitate a informatiilor vor fi utilizate si semnificatia lor va fi următoarea:

a) OBSH UNCLASSIFIED: dezvăluirea sau schimbul pe canale de comunicatie nesecurizate a/al acestui tip de informatie nu vatămă si nu aduce atingere intereselor statelor părtilor si/sau desfăsurării OBSH;

b) OBSH CONFIDENTIAL: dezvăluirea sau schimbul pe canale de comunicatie nesecurizate a/al acestui tip de informatie vatămă si aduce atingere intereselor părtilor;

c) OBSH RESTRICTED: dezvăluirea sau schimbul pe canale de comunicatie nesecurizate a/al acestui tip de informatie vatămă si aduce atingere desfăsurării OBSH.

12. Părtile vor transmite NATO informatii relevante legate de OBSH, pentru sprijinirea eforturilor Aliantei de luptă împotriva terorismului. Acestea pot conveni, de asemenea, să dezvăluie total sau partial sau să transmită informatii referitoare la OBSH limitate la cele prevăzute la art. 4 alin. 8 către alte state participante la OBSH, în scopul întăririi securitătii maritime globale si regionale. Orice informatie primită în cadrul OBSH poate fi transmisă unei terte părti pe baza aprobării scrise prealabile a autoritătilor părtii emitente.

13. În anumite situatii, părtile pot emite informatii marcate „releasable only to NATO". Astfel de informatii nu pot fi transmise niciunei alte părti, inclusiv altor participanti la OBSH care nu sunt membri NATO. Cu toate acestea, asemenea informatii pot fi transmise unei terte părti numai pe baza aprobării scrise prealabile a autoritătilor părtii emitente.

14. Documentele emise în cadrul cooperării vor fi marcate cu nivelul de clasificare a informatiilor si cu orice alte conditii de transmitere sau limitări de utilizare.

15. Părtile se vor informa reciproc asupra oricăror potentiale pericole la adresa informatiilor primite sau asupra oricăror scurgeri de informatii primite de la cealaltă parte.

16. Partea primitoare va fi responsabilă pentru securitatea mediilor de stocare, folosirea corectă, protejarea si distrugerea informatiilor clasificate si a materialelor (documente, CD-uri, dischete si alte suporturi pentru informatii) schimbate între părti.

17. Scăderea nivelului de clasificare poate fi efectuată pe baza consimtământului prealabil al părtii emitente.

18. În situatia accesului neautorizat, a încălcării, pierderii sau dezvăluirii informatiilor clasificate sau a indiciilor că s-ar fi petrecut un asemenea eveniment, partea primitoare va trebui să întreprindă toate măsurile necesare, în conformitate cu legile si regulamentele sale nationale, si va trebui să informeze partea emitentă cât mai curând posibil asupra acestor aspecte, precum si asupra măsurilor luate si a rezultatelor acestor măsuri. O astfel de notificare va contine suficiente detalii care să îi permită părtii emitente să facă o evaluare exhaustivă a pagubelor apărute.

19. Încălcarea regulilor de protectie a informatiilor clasificate ale celeilalte părti va fi investigată de autoritătile responsabile si examinată în conformitate cu legislatia statului părtii pe teritoriul căreia încălcările s-au produs. Cealaltă parte va acorda asistentă, la cerere, pe durata investigatiei.

 

ARTICOLUL 7

Amendare si revizuire

 

1. Fiecare dintre părti poate propune în scris, dacă apreciază necesar, amendarea sau revizuirea prezentului memorandum de întelegere. În acest caz, negocierile vor începe în termen de 30 de zile de la data primirii unei propuneri scrise. În situatia în care nu se obtine niciun rezultat într-un termen de 3 luni, fiecare parte poate denunta memorandumul de întelegere după o notificare prealabilă de 60 de zile.

2. Amendamentele convenite sau varianta revizuită vor intra în vigoare conform procedurii prevăzute la art. 10 alin. 1, referitoare la intrarea în vigoare a prezentului memorandum de întelegere.

3. Pe timpul procesului de amendare sau revizuire, părtile vor continua să îsi îndeplinească obligatiile decurgând din prezentul memorandum de întelegere.

 

ARTICOLUL 8

Solutionarea disputelor

 

1. În cazul oricărei dispute între părti referitoare la orice chestiuni derivând din prezentul memorandum de întelegere, părtile vor căuta solutionarea acesteia prin intermediul negocierilor în cadrul unei comisii constituite dintr-un număr egal de reprezentanti ai părtilor, fără a se apela la vreo instantă sau tertă parte în vederea obtinerii unei solutii.

2. Pe durata procesului de solutionare a disputelor, părtile vor continua să îsi îndeplinească obligatiile rezultând din prezentul memorandum de întelegere.

 

ARTICOLUL 9

Întelegeri de aplicare

 

            Dacă este necesar, în vederea implementării prevederilor prezentului memorandum de întelegere, reprezentantii autorizati ai părtilor pot încheia întelegeri tehnice.

 

ARTICOLUL 10

Intrarea în vigoare, durata si iesirea din vigoare

 

1. Prezentul memorandum de întelegere va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări prin care părtile se informează reciproc, în scris, pe canale diplomatice, că toate procedurile pentru intrarea sa în vigoare au fost îndeplinite, în conformitate cu legislatiile nationale.

2. Prezentul memorandum de întelegere va rămâne în vigoare pentru o perioadă de un an si va fi prelungit automat pentru noi perioade de câte un an, dacă părtile nu decid altfel. Acesta îsi poate înceta valabilitatea oricând prin consimtământul părtilor exprimat în formă scrisă sau prin transmiterea de către oricare dintre părti către cealaltă parte a unei notificări asupra intentiei sale de a-l denunta. În acest caz, prezentul memorandum de întelegere va înceta să producă efecte la 60 de zile de la primirea unei astfel de notificări scrise.

3. În situatia în care una dintre părti consideră că cealaltă parte nu respectă sau nu este în măsură să respecte prevederile prezentului memorandum de întelegere, poate propune, în scris, organizarea unor consultări, care vor avea loc cât mai repede cu putintă. Dacă nu se obtine niciun rezultat în termen de 60 de zile, fiecare parte poate denunta în scris prezentul memorandum de întelegere. Denuntarea va produce efecte după o perioadă de 60 de zile.

4. Si în situatia încetării valabilitătii prezentului memorandum de întelegere, drepturile si obligatiile părtilor privind securitatea, protectia, transferul si utilizarea informatiilor clasificate si a materialelor informative decurgând din aplicarea prezentului memorandum de întelegere vor rămâne în vigoare.

Semnat la Istanbul la 31 martie 2009, în două exemplare originale în limbile română, turcă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergentă, textul în limba engleză va prevala.

Drept care subsemnatii, deplin împuterniciti de autoritătile lor, au semnat prezentul memorandum de întelegere.

 

Pentru Guvernul României,

contraamiral Dorin Dănilă,

seful Statului Major al Fortelor Navale

Pentru Guvernul Republicii Turcia,

amiral Metin Atac,

comandantul Fortelor Navale Turce


PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în cadrul Operatiunii Black Sea Harmony, semnat la Istanbul la 31 martie 2009

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Memorandumului de întelegere dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în cadrul Operatiunii Black Sea Harmony, semnat la Istanbul la 31 martie 2009, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 15 iunie 2010.

Nr. 595.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale pescuit - Autoritate de management pentru Programul Operational pentru Pescuit nr. 211.896 din 3 iunie 2010, în baza prevederilor:

- Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit;

- Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a normelor detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit;

- art. 31 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 392/2009 privind aprobarea listei cu cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate în cadrul Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 din 7 iulie 2009, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La punctul II litera Q măsura 5.2 „Sprijin pentru înfiintarea parteneriatelor public-privat si elaborarea strategiilor locale integrate", după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

,,g) vizite de studiu la grupuri LEADER de succes."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

 

Bucuresti, 17 iunie 2010.

Nr. 145.

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale

 

Având în vedere Referatul de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare pe anul 2010, avizat de Ministerul Finantelor Publice,

în conformitate cu prevederile art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2010 ale Institutului National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale - I.N.C.S.M.PS. Bucuresti si Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii - I.N.C.D.PM. „Alexandru Darabont" Bucuresti, institute aflate în coordonarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prevăzute în anexele nr. 1 si 2*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăsite.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, institutele nationale de cercetare-dezvoltare vor efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Institutele nationale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

 

Bucuresti, 20 mai 2010.

Nr. 388.


*) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse în facsimil.


ANEXA Nr. 1

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE STIINTIFICĂ

ÎN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE - I.N.C.S.M.P.S. BUCURESTI

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

 

 

 

mii lei

INDICATORI

Nr.rd.

Program 2010

VENITURI TOTALE din care:

1

17.364

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:

2

17.334

a. Venituri din activitatea de bază*)

3

6.862

b. Venituri din alte activităti conexe activitătii de CD

4

10.472

c. Venituri din subventii de la bugetul de stat pentru investitii

5

 

2. VENITURI FINANCIARE

6

30

3. VENITURI EXTRAORDINARE

7

 

II. CHELTUIELI TOTALE, din care:

8

16.628

1. Cheltuieli din exploatare total, din care:

9

16.624

a. Bunuri si servicii

10

100

b. Cheltuieli de personal, din care:

11

14.778

- cheltuieli cu salariile

12

11.333

- indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

13

127

- drepturile sa la riale ale directorului (general)

14

131

- contributii pentru asigurări sociale de stat

15

2.357

- contributii pentru asigurările de somaj

16

57

- contributie pentru asigurările sociale de sănătate

17

589

- contributii pentru asigurări pt accidente de munca si boli profesionale

18

17

- contributii pentru concedii si indemnizatii

19

96

- contributii la Fd. de garantare a creantelor salariate

20

28

-contributii la fondul de pensii facultative

21

 

-alte cheltuieli de personal, din care:

22

300

- tichete de masă

23

100

-deplasări, detasări

24

200

c. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele si ajustările pentru depreciere

25

400

d. Cheltuieli de protocol

26

37

e. Cheltuieli de reclamă si publicitate

27

 

f. Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g. Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3-litera c) din legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

14

h. Alte cheltuieli

30

1.295

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

4

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

- alte cheltuieli financiare

33

4

3. Cheltuieli extraordinare

34

0


III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)

35

736

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

121

V. REZULTATUL NET

37

615

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

38

 

VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI:

39

615

a. Pentru cointeresarea personalului

40

123

b. Pentru finantarea dezvoltării institutului national

41

 

c. Pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

42

492

IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

43

6

1. surse proprii

44

6

2. Subventii de la bugetul de stat pentru investitii

45

 

3. Credite bancare pentru investitii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII ,din care :

50

6

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

51

6

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd.01)

55

17.364

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.8)

56

16.628

3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58)

57

736

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

870

- număr mediu personal cercetare-dezvoltare

59

40

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoana/luna *

60

1.062

6. Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoana/luna

61

5.790

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

4,43

8. Rata rentabilitătii financiare - rd. 37*100/capital propriu

63

3.844

10. Plati restante

64

 

11. Creante de incasat

65

 


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educatiei si Cercetării/Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt in suma de 2408 mii lei, incheiate pina la data de 01.03.2010 iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt in suma de 0 mii lei

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MUNCII - I.N.C.D.PM.

„ALEXANDRU DARABONT" BUCURESTI

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2010

 

 

 

mii lei

INDICATORI

Nr.rd.

Program 2010

VENITURI TOTALE din care:

1

5200

1. VENITURI DIN EXPLOATARE din acestea:

2

5.200

a. Venituri din activitatea de bază*)

3

4.900

b. Venituri din alte activităti conexe activitătii de CD

4

300

c. Venituri din subventii de la bugetul de stat pentru investitii

5

 

2. VENITURI FINANCIARE

6

0

3. VENITURI EXTRAORDINARE

7

0

II. CHELTUIELI TOTALE, din care

8

5.100

1. Cheltuieli din exploatare total, din care:

9

5.100

a. Bunuri si servicii

10

900

b. Cheltuieli de personal, din care:

11

3.549

- cheltuieli cu salariile

12

2.700

- indemnizatiile membrilor consiliului de administratie

13

49

- drepturile salariale ale directorului (general)

14

115

- contributii pentru asigurări sociale de stat

15

562

- contributii pentru asigurările de somaj

16

14

- contributie pentru asigurările sociale de sănătate

17

140

-contributii pentru asigurări pt. accidente de munca si boli profesionale

18

4

-contributii pentru concedii si indemnizatii

19

23

contributii la Fd. De garantare a creantelor salariale

20

7

-contributii la fondul de pensii facultative

21

 

-alte cheltuieli de personal, din care:

22

100

- tichete de masă

23

0

-deplasări, detasări

24

100

o Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele si ajustările pentru depreciere

25

295

d. Cheltuieli de protocol

26

2

e. Cheltuieli de reclamă si publicitate

27

 

f. Cheltuieli cu sponsorizarea

28

 

g. Cheltuieli prevăzute de art. 21(3-litera c) din legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

54

h. Alte cheltuieli

30

300

2. Cheltuieli financiare, din care:

31

-

- cheltuieli privind dobânzile

32

 

-alte cheltuieli financiare

33

0

3, Cheltuieli extraordinare

34

0


III. REZULTATUL BRUT (profit/pierderi)

35

100

IV. IMPOZIT PE PROFIT

36

16

V. REZULTATUL NET

37

84

VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

38

84

VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI:

39

 

a. Pentru cointeresarea personalului

40

-

b. Pentru finantarea dezvoltării institutului national

41

 

c. Pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusiv pentru cofinantarea proiectelor

42

 

XIII. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

43

2.995

1. surse proprii

44

295

2. Subventii de la bugetul de stat pentru investitii

45

2.700

3. Credite bancare pentru investitii

46

 

- interne

47

 

- externe

48

 

4. Alte surse

49

 

IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU INVESTITII ,din care:

50

2.995

1. Investitii, inclusiv investitii în curs la finele anului

51

2.995

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

52

 

- interne

53

 

- externe

54

 

XI. DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

1. Venituri totale (rd 01)

55

5.200

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale (rd.8)

56

5.100

3. Rezultate (+/-) (rd.57-rd.58)

57

100

4. Număr mediu de personal, total institut, din care:

58

96

- număr mediu personal cercetare-dezvoltare

59

60

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut - lei/persoana/luna *

60

2.225

6. Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei/persoana/luna

61

2.627

7. Rentabilitatea (rd.57/rd.56*100)

62

1,96

8. Rata rentabilitătii financiare - rd. 37*100/capital propriu

63

0

10, Plati restante

64

 

11. Creante de incasat

65

360


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare incheiate cu Ministerul Educatiei si Cercetării/Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, inclusiv cele din contracte de finantare pe programe nucleu, sunt in suma de 1213 mii lei, incheiate pina la data de 28.02.2010 iar cele realizate din contracte incheiate cu ordonatorii principali de credite care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt in suma de 0 mii lei

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE

 

ORDIN

privind aprobarea modelelor de contracte aferente Ghidului solicitantului pentru cereri de ajutor de stat si ajutor de minimis „Angajati mai multi, mai competenti, mai sănătosi - 3 propuneri în sprijinul angajatilor tăi: Bani pentru completarea echipei; Bani pentru formare profesională; Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor", necesar implementării Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"

 

Având în vedere:

- Decizia (CE) nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operational de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul „Convergentă" în România;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului economiei si finantelor nr. 3/185/2008 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", cu modificările ulterioare;

- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 720/1991 privind aprobarea Normelor de organizare si exercitare a controlului financiar elaborate de Ministerul Economiei si Finantelor;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;

- Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 308/2009 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru ocuparea fortei de muncă „Bani pentru completarea echipei";

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 309/2009 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat pentru formare profesională generală si specifică „Bani pentru formare profesională";

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 310/2009 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor";

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 294/2010 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru cereri de ajutor de stat si ajutor de minimis „Angajati mai multi, mai competenti, mai sănătosi - 3 propuneri în sprijinul angajatilor tăi: Bani pentru completarea echipei; Bani pentru formare profesională; Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor" necesar implementării Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013";

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 297/2010 privind aprobarea modelelor de contracte de finantare aferente Ghidului solicitantului pentru cereri de ajutor de stat si ajutor de minimis „Angajati mai multi, mai competenti, mai sănătosi - 3 propuneri în sprijinul angajatilor tăi: Bani pentru completarea echipei; Bani pentru formare profesională; Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor", necesar implementării Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013",

în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si protectiei sociale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul de contract de finantare aferent Ghidului solicitantului pentru cereri de ajutor de stat si ajutor de minimis „Angajati mai multi, mai competenti, mai sănătosi - 3 propuneri în sprijinul angajatilor tăi: Bani pentru completarea echipei", prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă modelul de contract de finantare aferent Ghidului solicitantului pentru cereri de ajutor de stat si ajutor de minimis „Angajati mai multi, mai competenti, mai sănătosi - 3 propuneri în sprijinul angajatilor tăi: Bani pentru formare profesională", prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă modelul de contract de finantare aferent Ghidului solicitantului pentru cereri de ajutor de stat si ajutor de minimis „Angajati mai multi, mai competenti, mai sănătosi - 3 propuneri în sprijinul angajatilor tăi: Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor", prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Prevederile Ghidului solicitantului pentru cereri de ajutor de stat si ajutor de minimis „Angajati mai multi, mai competenti, mai sănătosi - 3 propuneri în sprijinul angajatilor tăi: Bani pentru completarea echipei; Bani pentru formare profesională; Bani pentru sănătatea si siguranta salariatilor", necesar implementării Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", aprobat prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 294/2010, se modifică în mod corespunzător. În caz de contradictie între prevederile Ghidului solicitantului si prevederile anexelor la prezentul ordin, acestea din urmă prevalează.

Art. 5. - AMPOSDRU/OIPOSDRU delegate vor transmite notificări, în temeiul art. 12 alin. 1 din contractele de finantare, către beneficiari, pentru a le comunica modificările intervenite. Modificările contractului transmise de AMPOSDRU/OIPOSDRU delegate vor produce efecte de drept, de la data transmiterii notificării către beneficiari.

Art. 6. - Directorul general al AMPOSDRU are dreptul de a aduce modificări si de a adapta prin decizie modelele din anexă, pentru reglementarea situatiilor specifice rezultate din implementarea proiectelor ori pentru includerea modificărilor cauzate de legislatia natională sau comunitară aplicabilă.

Art. 7. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Directia generală Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,

Mihai Constantin Seitan

 

Bucuresti, 11 iunie 2010.

Nr. 448.


*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind sanctionarea cu retragerea aprobării acordate domnului Mircea loan Petrică, persoană semnificativă la Societatea Comercială „Eurobrokers Group Broker de Asigurare" - S.A.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în proces ui-verb al al sedintei din data de 8 iunie 2010, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. X.906 din 4 iunie 2010 privind controlul efectuat la Societatea Comercială „Eurobrokers Group Broker de Asigurare" - S.A., cu sediul în Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 95A, etajul III, judetul Ilfov, J27/2084/22.11.1993, CUI 4934318, RBK-064/10.04.2003, reprezentată legal prin domnul Mircea loan Petrică, persoană semnificativă,

a constatat următoarele:

1. La sediul societătii în care s-a desfăsurat controlul nu era afisată, la loc vizibil, copia certificatului de înmatriculare emis de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 33 alin. (14) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare. Fapta constituie contraventie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. Nu a fost actualizat jurnalul asistentilor în brokeraj, conform prevederilor art. 35 alin. (5) lit. i) din Legea 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 20 din Normele privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. Nu au fost prezentate echipei de control toate documentele si informatiile care să evidentieze si să explice operatiunile efectuate în timpul desfăsurării activitătii.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare. Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

4. Brokerul nu detine o evidentă contabilă si operativă care să permită verificarea corectitudinii informatiilor cuprinse în raportările transmise la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor referitoare la volumul primelor intermediate, precum si verificarea respectării prevederilor art. 21 alin. (3) din Normele privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 20/2008.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. e) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare. Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

5. Au fost transmise cu întârziere la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor raportările aferente trimestrelor II, III, IV 2008, trimestrelor I si II 2009, trimestrului I 2010, semestrului I 2008 si situatiilor financiare anuale 2008.

Nu au fost transmise la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor situatiile financiare anuale aferente anului 2008 în format electronic si situatiile financiare anuale aferente anului 2009, atât în format letric, cât si electronic.

Au fost transmise la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor informatii eronate cu privire la volumul veniturilor realizate în trimestrul I 2008, trimestrul IV 2009 si trimestrul I 2010.


Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (3), art. 3 alin. (3) si alin. (4) din Normele privind forma si continutul raportărilor pe care trebuie să le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul nr. 113.139/2006, art. 1 alin. (1), art. 2 alin. (3) si art. 3 pct. I si III din Normele privind forma si continutul raportărilor financiare si tehnice pe care trebuie le întocmească brokerii de asigurare si/sau reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

6. Raportările privind taxa de functionare aferente trimestrelor II si IV 2009 si trimestrului I 2010 au fost transmise cu întârziere la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 35 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 3 pct. III lit. e) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2009, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

7. Procedurile interne privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism, precum si numele, functia si responsabilitătile stabilite pentru persoana desemnată cu responsabilităti în aplicarea acestor proceduri au fost transmise cu întârziere.

De asemenea, nu a fost făcută dovada comunicării numelui, functiei si responsabilitătilor stabilite pentru această persoană si la ONPCSB.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 5 alin. (10) si art. 6 alin. (4) din Normele privind prevenirea si combaterea spălării banilor si a finantării actelor de terorism prin intermediul pietei asigurărilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

8. Nu a fost făcută dovada instruirii personalului cu mandat în ceea ce priveste aplicarea prevederilor normelor privind combaterea spălării banilor si finantării actelor de terorism, încălcând astfel prevederile art. 7 alin. (1) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

9. Nu au fost retinute toate documentele prevăzute de art. 14 alin. (2) si art. 15 alin. (2) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008, în vederea identificării clientilor.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

10. Clientii societătii nu au fost încadrati în categorii de risc, fiind astfel încălcate prevederile art. 5 alin. (3) din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

11. Procedurile si instructiunile privind prevenirea si combaterea spălării banilor nu prevăd obligativitatea păstrării tuturor informatiilor privind măsurile de identificare a clientului, pentru o perioada de cel putin 5 ani, începând cu data încetării relatiei cu clientul.

Astfel au fost încălcate prevederile art. 24 din normele puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 24/2008.

Fapta constituie contraventie conform prevederilor art. 39 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 5 lit. d) si art. 39 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează cu retragerea aprobării acordate domnul Mircea loan Petrică, persoană semnificativă la Societatea Comercială „Eurobrokers Group Broker de Asigurare" - S.A., cu domiciliul în Piatra-Neamt, str. Costache Negri, bl. D2, ap. 26, judetul Neamt, B.l. seria DG nr. 679980, emis de Politia Piatra-Neamt ia data de 26.04.1988, CNP 1540722270658.

Art. 2. - (1) Împotriva prezentei decizii domnul Mircea loan Petrică, persoană semnificativă la Societatea Comercială „Eurobrokers Group Broker de Asigurare" - S.A., poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 11 iunie 2010.

Nr. 478.

 


COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

DECIZIE

privind sanctionarea Societătii Comerciale „Eurobrokers Group Broker de Asigurare" - S.A. cu interzicerea temporară a exercitării activitătii

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de înregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal prin presedinte, în temeiul art. 4 alin. (19), precum si al art. 39 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, consemnată în proces ui-verb al al sedintei din data de 8 iunie 2010, în cadrul căreia a fost analizată Nota nr. X.906 din 4 iunie 2010 privind controlul efectuat la Societatea Comercială „Eurobrokers Group Broker de Asigurare" - S.A., cu sediul în Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 95A, etajul III, judetul Ilfov, J27/2084/22.11.1993, CUI 4934318, RBK-064/10.04.2003, reprezentată legal prin domnul Mircea loan Petrică, persoană semnificativă,

a constatat următoarele:

1. Societatea Comercială „Eurobrokers Group Broker de Asigurare" - S.A. nu a respectat deciziile Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 551 din 19 iunie 2008 si nr. 743 din 1 octombrie 2009.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. a) si c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

2. În perioada 1-18 ianuarie 2010 Societatea Comercială „Eurobrokers Group Broker de Asigurare" - S.A. nu a avut încheiat un contract de asigurare de răspundere civilă profesională, încălcând prevederile art. 35 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 lit. c) din Normele privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3.110/2004, cu modificările ulterioare.

Fapta constituie contraventie în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) lit. a) si m2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

3. Prin conturile destinate evidentierii primelor intermediate de Societatea Comercială „Eurobrokers Group Broker de Asigurare" - S.A. au fost realizate si alte operatiuni de încasări si plăti, fiind astfel încălcate prevederile art. 33 alin. (41)din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Fapta constituie contraventie potrivit art. 39 alin. (2) lit. k) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare. Fată de motivele de fapt si de drept arătate, în scopul apărării drepturilor asiguratilor si al promovării stabilitătii activitătii de asigurare în România,

Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asiqurărilor decide:

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, se sanctionează cu interzicerea temporară a exercitării activitătii definite la art. 2 lit. C. pct. 62 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, pentru o perioadă de 12 luni de la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I, Societatea Comercială „Eurobrokers Group Broker de Asigurare" - S.A., cu sediul în localitatea Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 95A, etajul III, judetul Ilfov, J27/2084/22.11.1993, CUI 4934318, RBK-064/10.04.2003, reprezentată legal prin domnul Mircea loan Petrică, persoană semnificativă.

Art. 2. - În termen de 3 (trei) zile de la primirea prezentei decizii, Societatea Comercială „Eurobrokers Group Broker de Asigurare" - S.A. va notifica asiguratii să achite primele de asigurare în conturile societătilor de asigurare si va transmite la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor dovada de transmitere a notificărilor.

Art. 3. - (1) Împotriva prezentei decizii Societatea Comercială „Eurobrokers Group Broker de Asigurare" - S.A. poate face plângere la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Plângerea adresată Curtii de Apel Bucuresti nu suspendă, pe timpul solutionării acesteia, executarea măsurii sanctionatorii, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform prevederilor art. 9 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 11 iunie 2010.

Nr. 479.

 


RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 397/2010 privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri de interes local, precum si modificarea traseului si a lungimii unui drum comunal existent, situate în judetul Olt, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 30 aprilie 2010, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la anexa nr. 1, coloana a 2-a „Indicativul propus", la nr. crt. 4, în loc de: „DC 129B"se va citi: „DC 135A".

În cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 501/2010 privind încetarea dreptului de folosintă gratuită asupra unor terenuri proprietate privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 3 iunie 2010, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la art. 1 si în titlul anexei, în loc de: „Camerei de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti" se va citi: „Camerei de Comert si Industrie a României si Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti", iar la art. 3, în loc de: „Camera de Comert si Industrie a României si a Municipiului Bucuresti..." se va citi: „Camera de Comert si Industrie a României si Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti..


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.